Kongskilde Industries A/S CVR nr. DK Årsrapport 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kongskilde Industries A/S CVR nr. DK 70 28 29 17. Årsrapport 2014"

Transkript

1 Kongskilde Industries A/S CVR nr. DK Årsrapport 2014

2 Selskabsoplysninger Selskab Bestyrelse Direktion Kongskilde Industries A/S CVR-nr. DK Lars Aage Sørensen (fmd.) Lars Romme Jakobsen Hjemstedskommune: Sorø Kommune Telefon Telefax Internet: Mogens Sommer Jensen (næstfmd.) Niels Dengsø Jensen John Bay Simonsen Roeland Luijk Haci Mehmet Kececi Svend Erik Willendrup Ole Gade (CEO) Henrik Jeppesen (CFO) Revision Godkendt på generalforsamlingen: PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Jens Chr. Skous Vej 1, 8000 Aarhus C Dirigent: Foto: Kongskilde i Sorø side 1

3 Indhold Ledelsesberetning Kongskilde De fem divisioner...3 Koncernens hovedtal Jord- og Græs-divisionerne...6 Industri-divisionen...9 Korn-divisionen...11 Vilofoss-divisionen...13 Ledelsesforhold...15 Samfundsansvar (CSR) Miljø Vidensressourcer Udviklingsaktiviteter...18 Regnskabsberetning...19 Hovedaktivitet...19 Udvikling i året...19 Investeringer Produktspredning...20 Hændelser efter regnskabsårets afsl Forventninger til Særlige risici...21 Anvendt regnskabspraksis Generelt om indregning og måling...22 Særlige poster...23 Segmentoplysninger...23 Koncernregnskabet...23 Konsolideringsprincipper...23 Virksomhedssammenslutninger...23 Fortjeneste eller tab ved afhændelse af kapitalandele...24 Omregning af fremmed valuta...24 Afl edte fi nansielle instrumenter...25 Selskabsskat og udskudt skat...25 Resultatopgørelse...26 Balance...26 Afskrivningsgrundlag...27 Pengestrømsopgørelse...30 Nøgletal...30 Foto: Fra Agrosalon-udstillingen, Rusland Foto: Kongskilde KDC 8000 Foto: Fra EuroTier-udstillingen, Tyskland Koncernregnskab og årsregnskab Resultatopgørelse, Koncern...31 Resultatopgørelse, Moderselskab...32 Balance...33 Pengestrømsopgørelse...35 Noter Ledelses- og revisionspåtegning Ledelsespåtegning...57 Den uafhængige revisors påtegning...58 side 2 Foto: Kongskilde Multiair, Danapak Flexibles i Slagelse

4 Ledelsesberetning 2014 De fem divisioner JORD - produktion og salg af maskiner til jordbrug, GRÆS - produktion og salg af græsmaskiner og fuldfodervogne, KORN - produktion og salg af kornudstyr til brug i industri og landbrug samt tørring af halm, INDUSTRI - produktion og salg af systemer til materialehåndtering (primært til papir- og plastindustrien), DEUTSCHE VILOMIX - salg af vitamin- og mineralblandinger til husdyr. Kongskilde 2014 Året 2014 blev kendetegnet ved omfattende forandringsprocesser og turnaround-aktiviteter, som var besluttet af virksomhedens bestyrelse og nye ledelse. Den godkendte plan var meget ambitiøs, men samtlige planlagte projekter er gennemført ved årets udgang. Gennemførelse af disse forandringsprocesser og turnaround-aktiviteter danner grundlaget for en strømlinet og fremadrettet overskudsgivende drift af Kongskildekoncernen. Væsentlige forhold i 2014 omfatter - sammenlægning af de to JF-fabrikker i Sønderborg, - etablering af et europæisk distributionscenter for slid- og reservedele i Sønderborg og samtidig lukning af reservedelslagre i en række salgs- og produktionsselskaber i Europa, - fl ytning af produktion af komponenter fra vores fabrikker i Spanien og Tyskland til fabrikken i Polen, - lukning af aktiviteter i Finland og Norge, - udvidelse af fabrikken i USA til forsyning af det amerikanske marked med forøgelse af kapacitet samt udvidelse af produktprogrammet, - samling af R&D-aktiviteter i én organisatorisk enhed ved lukning af udviklingscentret i Tyskland, - gennemførelse af optimeringsprojekter i vores fabrikker baseret på lean-principper i højere grad end hidtil, samt ikke mindst, - indgåelse af strategisk samarbejde med international shipping- og transportoperatør på alle koncernens transportopgaver, samt - en opgradering af koncernens organisation på bl.a. salgsområdet, herunder slankning af udenlandske datterselskaber, således at disse fremover fungerer som rene salgsselskaber. Disse tiltag skal danne grundlag for en fremadrettet styrkelse af Kongskilde-koncernen som en troværdig leverandør af kvalitetsprodukter inden for Jord-, Græs-, Korn- og Industri-segmenterne med et kraftigt fokus på kunder, markeder og dermed afsætning. Den nye ledelse har i 2014 gennemført en række tiltag, der skal gøre Kongskilde mere synlig og interessant som samarbejdspartner for importører, forhandlere og landbruget. side 3

5 Der er blandt andet ansat nye salgsmedarbejdere til de produktområder og markeder, som er i vækst, eller hvor der er et voksende potentiale. Samarbejdet med en lang række importører og forhandlere verden over er forstærket, ligesom Kongskilde har forøget antallet af maskindemonstrationer samt deltaget i fl ere inden- og udendørsudstillinger. Til understøttelse af salgsarbejdet og samarbejdet med kunderne er der i løbet af 2014 igangsat et CRM-projekt, som bl.a. indeholder et rapporterings- og tilbudsmodul. Ligeledes er der blevet introduceret et elektronisk on-line salgsværktøj, som indeholder alle nødvendige salgsmaterialer (video, brochurer, billeder, testresultater osv.), som salgsmedarbejderne kan anvende ved kundebesøg og herigennem forøge servicen over for den enkelte kunde. Alle disse tiltag har allerede vist, at salgsmedarbejderne opnår et betydeligt større antal kundebesøg og samtidigt opnås hurtigere og bedre salgsresultater. Kongskildes mange nye produkter og produktforbedringer, som er blevet introduceret i 2014, har betydet, at Kongskilde er blevet stærkt eksponeret i den inden- og udenlandske presse. Det europæiske marked for landbrugsmaskiner har i 2014 været under et voldsomt pres, og markedet forventes fortsat at være under pres i I dette vigende marked kan vi via VDMA-rapporten konstatere, at Kongskilde Industries har vundet markedsandele på 6 12% på vores hovedprodukter i Investeringsprogrammet i Kongskilde med blandt andet udvidelse af produktionskapacitet understøttes fuldt ud af vores moderselskab DLG, med et mål om at gøre Kongskilde-koncernen klar til konkurrencesituationen i Årets resultat, som er utilfredsstillende, er i væstentligt omfang påvirket af nedskrivninger ved revurdering af koncernens aktiver i forhold til den fremadrettede drift samt afholdelse af udgifter til de gennemførte turnaround-aktiviteter. De foretagne af- og nedskrivninger af aktiver har ingen likviditetsvirkning. Den fremadrettede drift baserer sig således på et revurderet forretningsgrundlag, hvor der er foretaget en kritisk gennemgang af virksomhedens generelle forhold. Omsætningen i såvel Jord-, Korn- og Industri-divisionerne har ikke opnået den budgetterede omsætning, hvorimod Græs-divisionen har klaret sig bedre med en omsætning på niveau med Omsætningen inden for Græs- og Jord-divisionerne ligger i % under 2013, hvilket er væsentligt bedre end det sammenlignelige Foto: Kongskilde i Ulkebøl, Sønderborg marked i Europa, der som helhed vurderes til et fald på 7-10%. Deutsche Vilomix fortsatte i 2014 den fl otte udvikling fra Året 2014 blev således det absolut bedste år for virksomheden, hvor både salget af egenproducerede varer og handelsvarer steg betydeligt. Med baggrund i de gennemførte og igangværende aktiviteter samt set i lyset af de aktuelle forventninger til markedsudviklingen er der gjort tiltag til yderligere effektiviseringer samt fokusering på at få nyudviklinger klar til markedet hurtigere og i takt med markedets efterspørgsel. Dette understøttes af en fortsat stærk fokusering på afsætning med tæt kontakt til såvel nuværende som kommende kunder, forhandlere og importører, der hele tiden øges i antal som nye stærke samarbejdspartnere. Kongskilde styrkes herved bredt i distributionsleddene. Ultimo 2014 er koncernens egenkapital negativ med 278 mio. DKK. Egenkapitalen forventes retableret i 2015 primært ved et salg af datterselskabet Deutsche Vilomix til Vilofoss-Gruppen. Der forventes således et væsentligt forbedret resultat i 2015 og et overskud i side 4

6 Hovedtal for koncernen Beløb i mio. kr * 2010 Nettoomsætning 2 183, , , , ,3 Indtjening før afskrivninger -120,2 115,0 203,3 165,6 138,1 Resultat af ordinær primær drift -433,9 21,3 122,0 103,3 85,1 Finansielle poster, netto -77,8-87,2-72,7-62,6-47,7 Resultat før skat -519,5-66,4 48,4 43,0 35,5 Årets resultat før særlige poster -6,8-48,3 35,8 39,3 26,0 Årets resultat -427,3-48,3 35,8 39,3 26,0 Aktiver 1 953, , , , ,1 Aktiekapital 110,9 110,9 110,9 110,9 110,9 Egenkapital -277,9 249,8 323,8 266,0 254,2 Investeringer i materielle anlægsaktiver 86,4 64,3 108,3 196,0 131,4 Af- og nedskrivninger -313,7-93,8-81,4-62,3-53,0 Gennemsnitligt antal medarbejdere Antal medarbejdere ultimo året Nøgletal EBITDA % før særlige poster 7,6 5,4 9,3 9,2 8,5 EBITDA % -5,5 5,4 9,3 9,2 8,5 EBIT % -19,9 1,0 5,6 5,8 5,2 Resultatgrad -19,6-2,3 1,6 2,2 1,6 Afkastningsgrad -22,2 0,9 5,4 4,8 4,6 Egenkapitalforrentning - -16,8 12,1 15,1 11,1 Soliditetsgrad -14,2 11,2 14,3 12,4 13,8 * Sammenligningstal er ikke korrigeret for nyerhvervede virksomheder side 5

7 Foto: Finsnitter FCT 1460 i aktion Jord- og Græs-divisionerne Kongskilde har i 2014 vundet markedsandele i et faldende marked. Året var udfordrende for Jord og Græs. Flere markeder har udvist betydelige nedgange i efterspørgslen efter jordbrugsredskaber, hvor især Frankrig har vist en negativ trend. Konkurrencen er hård, og med udløb af hidtidige EU-tilskudsordninger uden tilgang af nye i f.eks. Polen medfører dette udskydelser af investeringer. Efterspørgslen fra de polske landmænd er derfor trængt, ligesom landbruget i andre lande er tilbageholdende med at foretage nyinvesteringer. Foto: Harvetype VibroTill 8200 Med baggrund i de gennemførte salgsaktiviteter har der i 2014 været fremgang i afsætningen af Græs-produkter i Spanien, Storbritannien og Rusland på 15-20%. Specielt på det polske og det franske marked har det været svært at sælge jordbrugsredskaber i Disse markeder viser en fortsat vigende trend i Ved udgangen af 2014 er der ikke umiddelbare tegn på, at udviklingen vender, men ordrebeholdningen er tilfredsstillende. Salget af landbrugsredskaber i Nordamerika ligger svagt under niveauet for 2013, selv om totalmarkedet er faldet betydeligt. Nye produkter som 8200-harven, der er dobbelt foldbar og 14,4 meter bred, samt en ny gødningsnedfælder er introduceret til markedet, og med den igangværende udvidelse af kapaciteten i Kongskildes fabrik i Hudson, Illinois er der basis for en betydelig vækst fremover. side 6

8 Foto: Byggeriet i Polen Det polske marked udgør sammen med Sverige, Frankrig og Nordamerika klart de største markeder for Kongskildes Jord- og Græs-divisioner. I 2014 har der været stor fokus på at strømline og effektivisere produktionsenhederne inden for Jord- og Græsdivisionerne. Vi har lukket produktion og montage på tre lokationer for at effektivisere samt gennemført eller er i gang med forandringsprojekter baseret på lean-principperne på de fortsættende fabrikker. Kongskildes fabrik i Polen bliver hermed i stigende omfang producent af komponenter til koncernens andre fabrikker, hvor montagedelen dermed bliver det centrale. Fra 2016 vil produktionen i Polen blive centrum for fremstilling af komponenter samt slid- og reservedele til Kongskildes Jord-produkter. Dette vil ske ved opførelse af en ny, selvstændig fabrik via et joint venture med andre aktionærer, hvor Kongskilde bliver mindretalsaktionær. En del af optimeringsprojekterne omfatter optimering af samarbejdet på tværs af koncernens produktionsenheder, herunder arbejdet med at insource emner fra eksterne leverandører til egne fabrikker, men også at outsource emner til eksterne underleverandører, hvor dette er optimalt for Kongskilde. Ud over dette arbejdes der løbende med optimering af produktionsfl ow, projektstyring, de administrative funktioner og realisering af synergier på tværs af koncernen. Kongskilde Strategic Development (KSD), Kongskildes forskningsenhed, blev etableret ved udgangen af 2012 og er med sin placering i Forskerparken i Aarhus tæt på den nyeste forskning og med optimal adgang til et Foto: Kongskilde rækkerenser, Vibro Crop Intelli side 7

9 Foto: Fuldfodervogn, JF Feeder VM 12-2 BM innovativt iværksættermiljø. Efter opbygningen i 2013 har denne forskningsenhed vist de første resultater i 2014 med introduktionen af adskillige produktnyheder til markedet. Der er et tæt samarbejde med udviklingsenhederne inden for Jord- og Græs-divisionerne, herunder fuldfodervogne, og en række nye produkter vil blive markedsført i Investeringen i Kongskilde Strategic Development, der med fokus på langsigtede produktudviklinger sammen med en indsats på umiddelbare lanceringer herigennem viser sin berettigelse, er med til at skabe en skarpere innovativ profi l for Kongskilde-koncernen. Foto: Överum plov, Vari Flex EX On-Land I løbet af 2014 har Kongskilde introduceret en række nye produkter inden for Jord og Græs. Af de væsentligste kan fremhæves såbedsharverne Germinator Pro, rotorharven PowerTill 1000, Överum-ploven VariFlex EX On-Land, rækkerenseren Vibro Crop Intelli samt fi n- snitteren FCT 1460 fra JF. På Agromek 2014 introduceredes en række forbedringer af vore succesrige JF-fuldfodervogne, som med de nye udstyrsmuligheder i endnu højere grad kan tilpasses det enkelte landbrugs specifi kke behov. Kongskildes landbrugsmaskiner under Jord- og Græsdivisionerne markedsføres under de velkendte brands Howard, Nordsten, Överum, Agrolux, Becker og JF. Foto: Kongskilde såbedsharve, Germinator Pro Foto: Kongskilde PowerTill 1000 side 8

10 Foto: Kongskilde separatoranlæg til papirindustrien Industri-divisionen Kongskildes Industri-division leverer bl.a. pneumatiske og mekaniske transportløsninger til håndtering af procesaffald inden for papir-, emballage- og plastindustrien samt transport af komponenter som led i fremstillingsprocesserne og emballering i fødevare- og pharma-/medicinalindustrien. Divisionens salg i 2014 var 5% under niveauet i 2013, hvilket kan henføres til den lavere efterspørgsel efter turnkey-projekter og manglende fi nansieringsmuligheder hos vores kunder. Kongskilde har i 2014 udvidet og styrket salgsorganisationen i USA og England, hvor aktiviteterne er vokset markant de senere år. Ud over USA og England har Polen, Tyskland og Mellemøsten også haft en pæn salgsfremgang i 2014 på trods af ustabile markedsvilkår. Største fremgang har været i De Forenede Arabiske Emirater (Dubai) og Tyrkiet. Kongskilde har i 2014 deltaget på fl ere store udstillinger verden over, og der vises stor interesse for den nye separator og den nye Multiair-blæser. Kongskilde har i slutningen af 2014 introduceret en ny CVL-enhed til Foto: Kongskildes nye CVL-enhed skånsom transport af færdige emner og komponenter samt et helt nyt program i rustfrit stål. Den nye CVL (Component Vacuum Cleaner), der er udviklet i et tæt samarbejde med en amerikansk kunde, er introduceret på både det amerikanske og det europæiske marked til kunder inden for fødevare- og pharma-/medicinalindustrien. Vi forventer et betydeligt salg af CVL en på især det amerikanske marked. Kongskilde vil med anvendelsen af komponenter i rustfrit stål samt CVL-teknologien kunne levere komplette løsninger til både fødevare- og pharma-/medicinalindustrien. Dette er forretningsområder, som ligger ud over de hidtidige segmenter inden for papir og plast, idet Kongskildes løsning nu også kan anvendes til transport af diverse komponenter, herunder komponenter til emballering af produkter i beskyttede produktionsmiljøer. Kongskildes produkter i Industri-divisionen er kendt for den høje kvalitet, holdbarhed, godt design samt at de er støjsvage og brugervenlige. Vi tror på en fortsat god udvikling af divisionen, ikke mindst set i lyset af en række spændende projekter i Sydøsteuropa, USA og England. Industri-divisionens produktionsfaciliteter er placeret på fabrikken i Sorø, der også producerer produkter til Korndivisionen samt harvetænder til Jord-divisionen. Fabrikken i Sorø har i årets løb fortsat optimeringen af forretningsgange og forøgelse af fl eksibiliteten i produktionen samt tilpasset organisationen til aktivitetsniveauet. Som et led i dette er der via et forprojekt påvist muligheder for at gennemføre en gennemgribende forandring af fabrikslayout og varestrøm. Dette større forandringsprojekt vil blive påbegyndt i 2015 og vil i løbet af de kommende år medføre en øget konkurrencedygtighed. side 9

11 side 10 Foto: Kongskilde Multiair-anlæg

12 Foto: Kongskilde silo Korn-divisionen Korn-divisionen, der baseres på produktion på fabrikken i Sorø, varetager salget af komponenter og anlæg til håndtering og opbevaring af korn i landbruget og industrien. Markedet for kornkomponenter har været nedadgående, og årets salg i Korn-divisionen var 15% under niveauet i Der er i 2014 udført en række reparations- og anlægsopgaver for DLG og et større projekt for søsterselskabet Svenska Foder. Derudover er der solgt et antal anlæg til især Danmark og Baltikum. Indtjeningen har været på et meget lavt niveau grundet den hårde priskonkurrence på markedet. I 2014 er salget af den nye tromlerenser KDC 8000 påbegyndt. KDC 8000-anlægget har en kapacitet på 80 tons per time, og er et supplement til den eksisterende KDC Med baggrund i Korn-divisionens manglende synergi til Kongskildes forretning på landbrugsmaskiner er det besluttet at ændre fokus på Korn-divisionens forretningsområde. Der er foretaget en del omlægninger i organisationen, herunder er de selvstændige salgsafdelinger for Korn-divisionen nedlagt i seks lande. Disse lande serviceres nu fra Danmark; det franske marked serviceres via en agent. Kongskilde har i det forløbne år overtaget alle aktiviteter i det konkursramte Webstech primært for at beskytte de kunder, der allerede anvender denne teknologi, og som Kongskilde har formidlet. Webstech-teknologien indgår i SensSeed løsningen for trådløs overvågning af korn- og frølagre. Med lancering af en ny trådløs version, mulighed for styring af luftog varmetilførsel samt ikke mindst en aggressiv prissætning, er målsætningen at sikre SensSeed et solidt gennembrud på markedet. SensSeed blev relanceret på Agromek i DLG har hidtil haft en ejerandel på 10% af Webstech, og Kongskilde har anvendt betydelige ressourcer for at bidrage til færdigudviklingen af konceptet. I 2015 vil der blive introduceret to nye features bestående af nye temperaturkabler og en automatisk styreenhed. Det er samtidigt besluttet at gøre Webstech-produkter væsentligt mere konkurrencedygtige ved en markedstilpasning af priser og ved en fokusering på kunder med afgrødeovervågning af korn, frø og grøntsager. Det vurderes, at der kan skabes et fornuftigt forretningsgrundlag for teknologien i Webstech og SensSeed, og med erhvervelsen af Webstech-rettighederne åbnes der for udviklingen af forretningsområdet. side 11

13 Foto: Kongskilde sugetrykblæser, SupraVac 2000 side 12 Foto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxfotoffotofoto: Foto: Kongskilde xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx KDC 8000

14 Foto: Vitamin- og mineralprodukter til husdyr Deutsche Vilomix Deutsche Vilomix er en betydende spiller på det tyske marked for vitamin- og mineralprodukter til husdyr. Deutsche Vilomix producerer på tre moderne fabrikker i Tyskland samt i Rusland og indgår samtidigt i Vilofossgruppen, der samler alle DLG-koncernens specialfoderaktiviteter. Vilofoss producerer i syv lande i Europa, og sælger sine produkter til mange lande på kloden. Senest er Vilofoss blevet aktiv i Kina gennem sit delejerskab af virksomheden PUAI Feed, der har seks produktionsenheder i forskellige provinser i Kina. Deutsche Vilomix vil i 2015 blive solgt til Vilofoss-Gruppen, som er en del af DLG-koncernen. side 13

15 side 14 Foto: Vitfoss

16 Ledelsesforhold Samfundsansvar (CSR) Kongskilde ansatte pr. 1. januar 2014 Ole Gade som administrerende direktør. Bestyrelsen i Kongskilde Industries A/S blev ændret på den ordinære generalforsamling i 2014, idet de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Leif W. Kristensen og Henning Vestergaard udtrådte, og i stedet indtrådte Haci Mehmet Kececi og Svend Erik Willendrup. DLG s viceadministrerende direktør Lars Sørensen er uændret bestyrelsesformand. Med henvisning til ÅRL 99a, stk 6, gives oplysninger om samfundsansvar og det underrepræsenterede køn i årsrapporten for moderselskabet DLG a.m.b.a. Som led i forandringsprocesserne i koncernen er der i løbet af 2014 sket væsentlige ændringer på centrale poster i ledelsen samt på funktionærsiden, hvilket medfører en klar styrkelse af organisationen. side 15

17 Miljø Kongskilde producerer i Danmark, Sverige, Tyskland, Polen og USA, mens Deutsche Vilomix producerer i Tyskland og Rusland. Der er udarbejdet grønt regnskab for produktionsenhederne i Sorø i Danmark, og i den forbindelse er miljøpåvirkningerne for denne produktionsenhed kortlagt. Der er opnået ny miljøtilladelse for fabrikken i Sønderborg i forbindelse med samling af de to hidtidige fabrikker på lokationen i Ulkebøl. For de øvrige produktionsselskaber er der gennemført en miljøkortlægning. Fabrikken i Polen er i 2014 blevet certifi ceret efter arbejdsmiljøstandarden ISO samt re-certifi ceret efter kvalitetsstandarden ISO 9001 og miljøstandarden ISO til problemer med at overholde de lovgivningsmæssige rammer, og virksomheden arbejder løbende på at minimere emissionerne ved at fi nde alternativer til de organiske opløsningsmidler. WEEE-direktivet, som omhandler elektrisk og elektronisk affald, trådte i kraft 13. august Dermed er virksomheden tillagt et producentansvar, og er økonomisk ansvarlig for indsamling og bortskaffelse af de produkter, der markedsføres i virksomhedens navn. Kongskilde vil løbende følge udviklingen, og vurderer umiddelbart at kunne viderebringe evt. omkostninger til leverandøren af det elektroniske udstyr. Kongskildes produktionsenheder er underlagt en række miljøkrav gennem lovgivningen, hvor konklusionen er, at virksomheden ikke har kendskab til problemer med overholdelse af miljølovgivningen. Kongskilde anvender organiske opløsningsmidler i sin produktion, og har som følge heraf VOC-emissioner, der ikke må overstige de lovgivningsmæssige grænser. Kongskilde har på nuværende tidspunkt intet kendskab side 16

18 Vidensressourcer Kongskilde tiltrækker aktivt kompetente medarbejdere og tilbyder disse et udviklende og udfordrende arbejde. Dette forhold er en del af virksomhedens idégrundlag, idet medarbejderne som virksomhedens vidensressourcer er afgørende for virksomhedens fremtid. Salg af komplette anlæg inden for Korn og Industri er vigtige aktiviteter i Kongskilde-koncernen. For at kunne levere disse løsninger er det afgørende, at virksomheden kan rekruttere og fastholde medarbejdere med et højt uddannelsesniveau og viden inden for opbygning og dimensionering af disse anlæg samt projektgennemførelse. Projektstyring, produkt management og design er andre områder, hvor det er vigtigt med kompetente medarbejdere med specifi k viden om virksomhedens produkter og disses anvendelse, afsætningskanaler samt udviklingsprocesser. De høje krav til faglige kompetencer hos både sælgere og produktionsmedarbejdere gælder inden for alle divisioner. Der arbejdes på tværs af koncernen med indførelse og videreudvikling af Kaizen-modellen i produktionen. I 2014 er modellen med enkelte undtagelser indført i alle enheder i Europa. Implementeringen fortsætter i 2015 på de resterende lokationer uden for Europa. Der gennemføres løbende en opgradering af medarbejdernes kompetencer ved deltagelse i såvel eksterne som interne uddannelses- og træningsforløb. Indsatsen er målrettet mod den enkelte medarbejders behov og stilling, således at opgaver kan udføres på den bedste og mest effektive måde. Der gives herved den enkelte medarbejder mulighed for at udvikle sig i stillingen og virksomheden. På salgsområdet uddannes og trænes vores medarbejdere løbende i de nye krav, som stilles til landsbrugsmaskiner og landbrugsdrift. Salgsmedarbejderne kan herigennem yde vores kunder den bedste rådgivning. På produktionssiden sker den løbende outsourcing hovedsageligt på de mest simple operationer, og lader virksomheden tilbage med de mest komplicerede og værdiskabende operationer. side 17

19 Industriel Design Guideline Kongskilde har længe haft en ambition om at opnå et mere moderne og samlende udtryk af virksomhedens produkter inden for Jord og Græs. Med udgangen af 2014 har Kongskilde færdiggjort en Industriel Design Guideline, som virksomheden nu målrettet anvender ved udvikling og design af nye produkter. Kongskilde har med denne guideline defi neret det indtryk, som virksomhedens kunder vil få af produkterne i form af enkelthed, driftssikkerhed og fælles genkendeligt udtryk. Dette giver samtidigt en fælles referenceramme for udviklingsopgaver, som gennemføres på tværs af koncernen. Kongskilde understreger herigennem målet om fremadrettet at fremstå som en moderne og udviklingsorienteret samarbejdspartner inden for vores produktprogram. Udviklingsaktiviteter Udviklingsaktiviteterne foregår primært i produktionsselskaberne, hvor vi nu har klart defi nerede kompetencecentre, men også i moderselskabet og i tæt samarbejde med Kongskilde Strategic Development (KSD), hvor alle aktiviteterne er organiseret i samme udviklingsenhed i koncernen. Udviklingsaktiviteterne omhandler primært udvikling af nye produkter for Kongskilde til komplettering af det eksisterende produktprogram inden for segmenterne Jord, Græs, Korn og Industri samt i Deutsche Vilomix inden for vitamin- og mineralblandinger til henholdsvis det tyske og det russiske marked. Virksomheden indgår som en af fl ere partnere i 12 danske eller internationalt fi nansierede udviklings- og forskningsprojekter sammen med universiteter med fokus på segmenterne Græs og Jord. Med fokus på udvikling af produkter, der introduceres til markedet, og ved gennemførende handlinger samt nedbringelse af gennemløbstiden for produktudvikling, er der i 2014 sket et paradigmeskift i virksomhedens udviklingsfunktion. Time-to-market er i fokus, hvilket sikres med milestones og fokusering på en kortere gennemløbstid for udviklingsprojekter. Samtlige udviklingsprojekter bliver nu gennemført i styrede processer med koncernens stagegate -procedure, der godkender plan og budget inden for hver fase i stagegate -forløbet. Herved sikres fokus på, at anvendte ressourcer målrettes. Udviklingsorganisationen arbejder på tværs af koncernmæssige og geografi ske lokationer med målet om, at koncernens vidensressourcer integreres og udnyttes optimalt. Virksomheden vil fremover yderligere effektivisere udviklingsarbejdet inden for de givne økonomiske rammer, da markederne stiller stadigt fl ere krav til fornyelser og nylanceringer, og den bedste måde at fremtidssikre virksomheden på er ved konstant fornyelse og forbedring af produkterne. Der er i 2014 implementeret 10 nye produkter og væsentlige produktfornyelser, og et større antal nye produkter hhv. væsentlige produktfornyelser er planlagt til lancering på markederne i side 18

20 Regnskabsberetning Udvikling i omsætning, mio. DKK: Udvikling i EBIT før særlige poster, mio. DKK: Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet består i produktion og salg af landbrugsmaskiner til jordbearbejdning samt græsmaskiner og fuldfodervogne til kvægbruget. En væsentlig del af selskabets aktivitet vedrører salg af vitaminer og mineraler til husdyr i Deutsche Vilomix-gruppen. Endvidere har selskabet produkter til håndtering og opbevaring af korn i landbruget samt produkter til håndtering af komponenter samt emballeringsdele inden for fødevareog pharma-/medicinalindustrien samt til transport af procesaffald inden for papir-, emballage- og plastindustrien. Udvikling i året Året 2014 har udvist et tilfredsstillende resultat før særlige poster, især set i lyset af en svær markedssituation. Omsætningen inden for landbrugsmaskiner m.v. er faldet med baggrund i et faldende marked på en række af virksomhedens hovedmarkeder. Kongskildes omsætning er samlet set øget pga. stigende omsætning i Deutsche Vilomix. Resultatet i 2014 er i betydelig grad negativt påvirket af en række særlige poster omfattende væsentlige ekstra udgifter til gennemførte turnaround-aktiviteter samt omstrukturering af virksomheden. Særlige poster omfatter bl.a. udgifter til nedskrivning af værdien på udviklingsprojekter, nedskrivning af værdien af maskiner og ejendomme, udgifter vedrørende en produktsanering, nedskrivning af varelagre samt direkte udgifter til gennemførelse af omstruktureringer og afskedigelser ved organisationsændringer. Beløbene fremgår under særlige poster i resultatopgørelsen. Omsætningen for Kongskilde-koncernen blev i ,1 mio. DKK mod 2.120,5 mio. DKK i Stigningen udgør 62,6 mio. DKK. EBITDA realiseret i 2014 før indregning af særlige poster blev 165,9 mio. DKK, svarende til en forbedring på 50,9 mio. DKK i forhold til Særlige poster påvirker årets EBITDA negativt med 286,2 mio. DKK. Efter særlige poster blev EBITDA -120,2 mio. DKK mod 115,0 mio. DKK i 2013; et fald på 235,2 mio. DKK. Afskrivningerne er på 313,7 mio. DKK i 2014 mod 93,8 mio. DKK i I årets afskrivninger indgår særlige poster med 220,5 mio. DKK. EBIT realiseret i 2014 før indregning af særlige poster blev 72,7 mio. DKK, svarende til en forbedring på 51,4 mio. DKK i forhold til Særlige poster påvirker årets EBIT negativt med 506,7 mio. DKK. EBIT blev -433,9 mio. DKK mod 21,3 mio. DKK i Resultat før skat i 2014 før indregning af særlige poster blev et underskud på 6,2 mio. DKK svarende til en forbedring på 60,2 mio. DKK i forhold til Årets resultat før skat i 2014 er negativt påvirket af særlige poster på i alt 513,3 mio. DKK. Resultat før skat blev et underskud på 519,5 mio. DKK mod et underskud på 66,4 mio. DKK i Årets skatter udgør en indtægt på 92,8 mio. DKK mod en indtægt på 18,0 mio. DKK i Særlige poster indgår i årets skat med en indtægt på 92,8 mio. DKK. De særlige poster, som alle kan henføres til de gennemførte turnaround-aktiviteter og omstrukturering af virksomheden samt forberedelse af den nye strategi, påvirker resultat efter skat i 2014 med samlet -420,5 mio. DKK. Årets resultat før særlige poster blev et underskud på 6,8 mio. DKK i 2014 mod et underskud på 48,3 mio. DKK året før. Efter særlige poster blev årets resultat et underskud side 19

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for regnskabsåret 01.09.14-31.08.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 20.01.16 Thomas Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2015 Anne Mette Skytte Dirigent Side 2

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

Frederiksberg Dyreklinik og Spa ApS CVR-nr. 33167652. Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 16.12.

Frederiksberg Dyreklinik og Spa ApS CVR-nr. 33167652. Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 16.12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frederiksberg Dyreklinik og Spa

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

Salmark Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

Salmark Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Salmark Holding ApS CVR-nr. 30899903

Læs mere

Danfoss Universe A/S Årsrapport for 2014

Danfoss Universe A/S Årsrapport for 2014 Danfoss Universe A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 06 19 38 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/5 2015 Anders Stahlschmidt Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

10. DECEMBER 2011 A/S

10. DECEMBER 2011 A/S 10. DECEMBER 2011 A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/04/2015 Ibbi Kaas Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

Boghandler Henning Clausens Fond. Årsrapport 2013

Boghandler Henning Clausens Fond. Årsrapport 2013 Boghandler Henning Clausens Fond CVR-nr. 35 40 50 62 Årsrapport 2013 (1. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på fondens årsmøde den 8/5 2014 Knud Ove Christensen Dirigent Jens Baggesens Vej 90N, 8200

Læs mere

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/03/2015 Helle Vibeke Lund

Læs mere

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk ES ÅRSRAPPORT 2014 Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk CVR nr. 27394671 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

BOGHOLDERIET AF 2012 ApS

BOGHOLDERIET AF 2012 ApS BOGHOLDERIET AF 2012 ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/12/2014 Peter Houlberg Dirigent Side 2 af 9 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Super Dæk Service - Holstebro ApS

Super Dæk Service - Holstebro ApS Super Dæk Service - Holstebro ApS Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 65 98 53 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordina^gén^alforsamling den/ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr. 34 04 79 52 Årsrapport for regnskabsåret 01.05.15-30.04.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 08.07.16 Morten Nymann Pedersen Dirigent

Læs mere

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2015 Hans Chr. Schmidt Dirigent (Urevideret)

Læs mere

Baby ApS CVR-nr. 30605616. Årsrapport 2013/14

Baby ApS CVR-nr. 30605616. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Baby ApS CVR-nr. 30605616 Årsrapport

Læs mere

Pekänjo A/S CVR-nr. 27 68 34 79

Pekänjo A/S CVR-nr. 27 68 34 79 CVR-nr. 27 68 34 79 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 28.05.15 Lisbeth Degn Bladt Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Odense Køleteknik ApS CVR-nr. 10922984. Årsrapport 2013/14

Odense Køleteknik ApS CVR-nr. 10922984. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5000 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Odense Køleteknik ApS CVR-nr. 10922984 Årsrapport

Læs mere

Frederiksberg Dyreklinik og Spa ApS CVR-nr. 33167652 Falstervej 9 st. th. 2000 Frederiksberg. Årsrapport 2014/15. Dirigent

Frederiksberg Dyreklinik og Spa ApS CVR-nr. 33167652 Falstervej 9 st. th. 2000 Frederiksberg. Årsrapport 2014/15. Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frederiksberg Dyreklinik og Spa

Læs mere

DANSK PR & ENTERTAINMENT ApS

DANSK PR & ENTERTAINMENT ApS DANSK PR & ENTERTAINMENT ApS Strandparksvej 15 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/06/2016 Maureen

Læs mere

4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Bryan Göddert Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

DRX A/S. Søndergade Vejen. Årsrapport 1. november oktober 2015

DRX A/S. Søndergade Vejen. Årsrapport 1. november oktober 2015 DRX A/S Søndergade 28 6600 Vejen Årsrapport 1. november 2014-31. oktober 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/03/2016 Morten Peterson Dirigent Side

Læs mere

Inter-Graphics.dk A/S. Bytorvet 14, 8722 Hedensted. Årsrapport for

Inter-Graphics.dk A/S. Bytorvet 14, 8722 Hedensted. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Inter-Graphics.dk A/S Bytorvet 14, 8722 Hedensted Årsrapport for 2014 CVR-nr. 25 06 89 47 Årsrapporten

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING

BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING Tlf.: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING ÅRSRAPPORT

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Øbro Elektric ApS CVR-nr

Øbro Elektric ApS CVR-nr CVR-nr. 30 71 95 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Isaak Ter-Vardanian Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Hans Orla Nielsen VVS A/S

Hans Orla Nielsen VVS A/S Hans Orla Nielsen VVS A/S Grønlandsvej 9A 8700 Horsens CVR-nr. 12 77 83 92 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/06 2016 Lisa Pedersen

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C 2014/15

F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C 2014/15 Tlf.: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

NJL Vikar og Flex Montage ApS. Nørregade 63, 7200 Grindsted. Årsrapport for 2013/14

NJL Vikar og Flex Montage ApS. Nørregade 63, 7200 Grindsted. Årsrapport for 2013/14 Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 NJL Vikar og Flex Montage ApS Nørregade 63, 7200 Grindsted Årsrapport for 2013/14 CVR-nr. 31 27 50

Læs mere

Polen Wind Holding ApS CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015

Polen Wind Holding ApS CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Herningvej 34 4800 Nykøbing F Telefon 54 84 88 00 Telefax 54 84 88 11 www.deloitte.dk Polen Wind Holding ApS CVR-nr. 30247507 Gl. Landevej

Læs mere

Wulff Regnskabsservice ApS CVR-nr

Wulff Regnskabsservice ApS CVR-nr Wulff Regnskabsservice ApS CVR-nr. 25 45 70 13 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. september 2013. Henrik W. Jørgensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Strib El ApS ÅRSRAPPORT regnskabsår CVR

Strib El ApS ÅRSRAPPORT regnskabsår CVR Strib El ApS ÅRSRAPPORT 2014 16. regnskabsår CVR 21 06 22 43 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20 / 5 2015 Dirigent 2 INDHOLD Side Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Høyer & Partner ApS Årsrapport for 2011/12

Høyer & Partner ApS Årsrapport for 2011/12 Høyer & Partner ApS Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 10 00 38 65 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den '

Læs mere

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr. 33 86 35 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Elisabet Jensen Dirigent

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Nordic Power Trading Administration A/S CVR-nr

Nordic Power Trading Administration A/S CVR-nr Nordic Power Trading Administration A/S CVR-nr. 30 34 50 37 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. august 2013. Torben Bang Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS Vejlevej 131F, 6000 Kolding (CVR-nr. 33259786) Årsrapport for 2014/15 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2015 Vivi West Dirigent

Læs mere

SOLDAL HUSE 2010 ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SOLDAL HUSE 2010 ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SOLDAL HUSE 2010 ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2015 Niels Ole Jensen Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

Den selvejende Institution "Parkhallen"

Den selvejende Institution Parkhallen Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Godkendt på bestyrelsesmødet, den 18. marts 2016 Som dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Dansk Carport System A/S Årsrapport for 2014/15

Dansk Carport System A/S Årsrapport for 2014/15 Dansk Carport System A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/10-30/9) CVR-nr. 30 69 04 51 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5 /11 2015 Søren Ladefoged

Læs mere

TRØJBORG EL-SERVICE ApS

TRØJBORG EL-SERVICE ApS TRØJBORG EL-SERVICE ApS Peder Skrams Gade 54 8200 Aarhus N Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/01/2016 Bo Larsen

Læs mere

Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår

Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår Brønshøj Byg & Montage IVS Ellekær 7 2730 Herlev CVR-nr. 37182486 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. oktober 2016,

Læs mere

AKSEL SØRENSEN MØBLER/CURT FRIBO, ODENSE A/S

AKSEL SØRENSEN MØBLER/CURT FRIBO, ODENSE A/S Tlf.: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 AKSEL SØRENSEN MØBLER/CURT FRIBO, ODENSE A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

FLOWPAD A/S CVR-nr

FLOWPAD A/S CVR-nr CVR-nr. 35 51 78 47 Årsrapport for regnskabsåret 17.10.13-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.05.15 Per Knudsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

XTEL APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj Torben Clement CVR-NR.

XTEL APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj Torben Clement CVR-NR. Nie Jernes Vej 1 Aalborg Ø 28982593 XTEL APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2014 Torben Clement CVR-NR. 28 98 25 93

Læs mere

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2014. Bruno Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 04 94 58 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/2 2015 Jesper Strube Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

MY INSTORE APPS ApS. Passagerterminalen Billund. Årsrapport 1. januar december 2015

MY INSTORE APPS ApS. Passagerterminalen Billund. Årsrapport 1. januar december 2015 MY INSTORE APPS ApS Passagerterminalen 10 7190 Billund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/01/2016 Poul Mark

Læs mere

BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S

BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S Tlf.: 76 35 56 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab kolding@bdo.dk Birkemose Allé 39 www.bdo.dk DK-6000 Kolding CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014

Læs mere

ANDERSEN CPH TRADING ApS

ANDERSEN CPH TRADING ApS ANDERSEN CPH TRADING ApS Vesterfælledvej 44 1750 København V Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Michael

Læs mere

E 45 ERHVERVSUDLEJNING ApS

E 45 ERHVERVSUDLEJNING ApS E 45 ERHVERVSUDLEJNING ApS Lundagervej 31 8722 Hedensted Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03/2016 Jørgen

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Brunico ApS. Brennerpasset 98, 6000 Kolding. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

Brunico ApS. Brennerpasset 98, 6000 Kolding. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Brunico ApS Brennerpasset 98, 6000 Kolding Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 31 18 17 98 Årsrapporten er

Læs mere

BOJESEN CHOKOLADE A/S

BOJESEN CHOKOLADE A/S BOJESEN CHOKOLADE A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/05/2014 Rasmus Bo Bojesen Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Søren Riis Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

Personale-match ApS Rugvænget Taastrup CVR-nr Årsrapport for 2015 Dirigent

Personale-match ApS Rugvænget Taastrup CVR-nr Årsrapport for 2015 Dirigent Personale-match ApS Rugvænget 22 2630 Taastrup CVR-nr. 30 53 07 72 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2016 Dirigent Annette Bache

Læs mere

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 HVID 77 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 Jesper Hvid Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Engrosbiler Jens Munk ApS

Engrosbiler Jens Munk ApS Engrosbiler Jens Munk ApS CVR-nr. 26 22 92 00 Årsrapport for 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/12 2014 Jens Munk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012. CVR-nr. 77847715

Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012. CVR-nr. 77847715 Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012 CVR-nr. 77847715 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 28 /11 2012 Bent Støttrup Dirigent TimeVision

Læs mere

BET ApS CVR-nr. 30 83 12 92

BET ApS CVR-nr. 30 83 12 92 CVR-nr. 30 83 12 92 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v. 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

TOP REJSER A/S 2011/12

TOP REJSER A/S 2011/12 Tlf: 74 52 41 41 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab haderslev@bdo.dk Jomfrustien 27, Box 391 www.bdo.dk DK-6100 Haderslev CVR-nr. 20 22 26 7020222670 TOP REJSER A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011/12

Læs mere

Athena Internet A/S CVR-nr. 26 33 86 46

Athena Internet A/S CVR-nr. 26 33 86 46 CVR-nr. 26 33 86 46 Årsrapport for 2005/06 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / Dirigent: Gåskærgade 32-34 6100 Haderslev Tlf.: 74 52 18 12 Fax: 74 53 32 32 E-mail:

Læs mere