Kongskilde Industries A/S CVR nr. DK Årsrapport 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kongskilde Industries A/S CVR nr. DK 70 28 29 17. Årsrapport 2014"

Transkript

1 Kongskilde Industries A/S CVR nr. DK Årsrapport 2014

2 Selskabsoplysninger Selskab Bestyrelse Direktion Kongskilde Industries A/S CVR-nr. DK Lars Aage Sørensen (fmd.) Lars Romme Jakobsen Hjemstedskommune: Sorø Kommune Telefon Telefax Internet: Mogens Sommer Jensen (næstfmd.) Niels Dengsø Jensen John Bay Simonsen Roeland Luijk Haci Mehmet Kececi Svend Erik Willendrup Ole Gade (CEO) Henrik Jeppesen (CFO) Revision Godkendt på generalforsamlingen: PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Jens Chr. Skous Vej 1, 8000 Aarhus C Dirigent: Foto: Kongskilde i Sorø side 1

3 Indhold Ledelsesberetning Kongskilde De fem divisioner...3 Koncernens hovedtal Jord- og Græs-divisionerne...6 Industri-divisionen...9 Korn-divisionen...11 Vilofoss-divisionen...13 Ledelsesforhold...15 Samfundsansvar (CSR) Miljø Vidensressourcer Udviklingsaktiviteter...18 Regnskabsberetning...19 Hovedaktivitet...19 Udvikling i året...19 Investeringer Produktspredning...20 Hændelser efter regnskabsårets afsl Forventninger til Særlige risici...21 Anvendt regnskabspraksis Generelt om indregning og måling...22 Særlige poster...23 Segmentoplysninger...23 Koncernregnskabet...23 Konsolideringsprincipper...23 Virksomhedssammenslutninger...23 Fortjeneste eller tab ved afhændelse af kapitalandele...24 Omregning af fremmed valuta...24 Afl edte fi nansielle instrumenter...25 Selskabsskat og udskudt skat...25 Resultatopgørelse...26 Balance...26 Afskrivningsgrundlag...27 Pengestrømsopgørelse...30 Nøgletal...30 Foto: Fra Agrosalon-udstillingen, Rusland Foto: Kongskilde KDC 8000 Foto: Fra EuroTier-udstillingen, Tyskland Koncernregnskab og årsregnskab Resultatopgørelse, Koncern...31 Resultatopgørelse, Moderselskab...32 Balance...33 Pengestrømsopgørelse...35 Noter Ledelses- og revisionspåtegning Ledelsespåtegning...57 Den uafhængige revisors påtegning...58 side 2 Foto: Kongskilde Multiair, Danapak Flexibles i Slagelse

4 Ledelsesberetning 2014 De fem divisioner JORD - produktion og salg af maskiner til jordbrug, GRÆS - produktion og salg af græsmaskiner og fuldfodervogne, KORN - produktion og salg af kornudstyr til brug i industri og landbrug samt tørring af halm, INDUSTRI - produktion og salg af systemer til materialehåndtering (primært til papir- og plastindustrien), DEUTSCHE VILOMIX - salg af vitamin- og mineralblandinger til husdyr. Kongskilde 2014 Året 2014 blev kendetegnet ved omfattende forandringsprocesser og turnaround-aktiviteter, som var besluttet af virksomhedens bestyrelse og nye ledelse. Den godkendte plan var meget ambitiøs, men samtlige planlagte projekter er gennemført ved årets udgang. Gennemførelse af disse forandringsprocesser og turnaround-aktiviteter danner grundlaget for en strømlinet og fremadrettet overskudsgivende drift af Kongskildekoncernen. Væsentlige forhold i 2014 omfatter - sammenlægning af de to JF-fabrikker i Sønderborg, - etablering af et europæisk distributionscenter for slid- og reservedele i Sønderborg og samtidig lukning af reservedelslagre i en række salgs- og produktionsselskaber i Europa, - fl ytning af produktion af komponenter fra vores fabrikker i Spanien og Tyskland til fabrikken i Polen, - lukning af aktiviteter i Finland og Norge, - udvidelse af fabrikken i USA til forsyning af det amerikanske marked med forøgelse af kapacitet samt udvidelse af produktprogrammet, - samling af R&D-aktiviteter i én organisatorisk enhed ved lukning af udviklingscentret i Tyskland, - gennemførelse af optimeringsprojekter i vores fabrikker baseret på lean-principper i højere grad end hidtil, samt ikke mindst, - indgåelse af strategisk samarbejde med international shipping- og transportoperatør på alle koncernens transportopgaver, samt - en opgradering af koncernens organisation på bl.a. salgsområdet, herunder slankning af udenlandske datterselskaber, således at disse fremover fungerer som rene salgsselskaber. Disse tiltag skal danne grundlag for en fremadrettet styrkelse af Kongskilde-koncernen som en troværdig leverandør af kvalitetsprodukter inden for Jord-, Græs-, Korn- og Industri-segmenterne med et kraftigt fokus på kunder, markeder og dermed afsætning. Den nye ledelse har i 2014 gennemført en række tiltag, der skal gøre Kongskilde mere synlig og interessant som samarbejdspartner for importører, forhandlere og landbruget. side 3

5 Der er blandt andet ansat nye salgsmedarbejdere til de produktområder og markeder, som er i vækst, eller hvor der er et voksende potentiale. Samarbejdet med en lang række importører og forhandlere verden over er forstærket, ligesom Kongskilde har forøget antallet af maskindemonstrationer samt deltaget i fl ere inden- og udendørsudstillinger. Til understøttelse af salgsarbejdet og samarbejdet med kunderne er der i løbet af 2014 igangsat et CRM-projekt, som bl.a. indeholder et rapporterings- og tilbudsmodul. Ligeledes er der blevet introduceret et elektronisk on-line salgsværktøj, som indeholder alle nødvendige salgsmaterialer (video, brochurer, billeder, testresultater osv.), som salgsmedarbejderne kan anvende ved kundebesøg og herigennem forøge servicen over for den enkelte kunde. Alle disse tiltag har allerede vist, at salgsmedarbejderne opnår et betydeligt større antal kundebesøg og samtidigt opnås hurtigere og bedre salgsresultater. Kongskildes mange nye produkter og produktforbedringer, som er blevet introduceret i 2014, har betydet, at Kongskilde er blevet stærkt eksponeret i den inden- og udenlandske presse. Det europæiske marked for landbrugsmaskiner har i 2014 været under et voldsomt pres, og markedet forventes fortsat at være under pres i I dette vigende marked kan vi via VDMA-rapporten konstatere, at Kongskilde Industries har vundet markedsandele på 6 12% på vores hovedprodukter i Investeringsprogrammet i Kongskilde med blandt andet udvidelse af produktionskapacitet understøttes fuldt ud af vores moderselskab DLG, med et mål om at gøre Kongskilde-koncernen klar til konkurrencesituationen i Årets resultat, som er utilfredsstillende, er i væstentligt omfang påvirket af nedskrivninger ved revurdering af koncernens aktiver i forhold til den fremadrettede drift samt afholdelse af udgifter til de gennemførte turnaround-aktiviteter. De foretagne af- og nedskrivninger af aktiver har ingen likviditetsvirkning. Den fremadrettede drift baserer sig således på et revurderet forretningsgrundlag, hvor der er foretaget en kritisk gennemgang af virksomhedens generelle forhold. Omsætningen i såvel Jord-, Korn- og Industri-divisionerne har ikke opnået den budgetterede omsætning, hvorimod Græs-divisionen har klaret sig bedre med en omsætning på niveau med Omsætningen inden for Græs- og Jord-divisionerne ligger i % under 2013, hvilket er væsentligt bedre end det sammenlignelige Foto: Kongskilde i Ulkebøl, Sønderborg marked i Europa, der som helhed vurderes til et fald på 7-10%. Deutsche Vilomix fortsatte i 2014 den fl otte udvikling fra Året 2014 blev således det absolut bedste år for virksomheden, hvor både salget af egenproducerede varer og handelsvarer steg betydeligt. Med baggrund i de gennemførte og igangværende aktiviteter samt set i lyset af de aktuelle forventninger til markedsudviklingen er der gjort tiltag til yderligere effektiviseringer samt fokusering på at få nyudviklinger klar til markedet hurtigere og i takt med markedets efterspørgsel. Dette understøttes af en fortsat stærk fokusering på afsætning med tæt kontakt til såvel nuværende som kommende kunder, forhandlere og importører, der hele tiden øges i antal som nye stærke samarbejdspartnere. Kongskilde styrkes herved bredt i distributionsleddene. Ultimo 2014 er koncernens egenkapital negativ med 278 mio. DKK. Egenkapitalen forventes retableret i 2015 primært ved et salg af datterselskabet Deutsche Vilomix til Vilofoss-Gruppen. Der forventes således et væsentligt forbedret resultat i 2015 og et overskud i side 4

6 Hovedtal for koncernen Beløb i mio. kr * 2010 Nettoomsætning 2 183, , , , ,3 Indtjening før afskrivninger -120,2 115,0 203,3 165,6 138,1 Resultat af ordinær primær drift -433,9 21,3 122,0 103,3 85,1 Finansielle poster, netto -77,8-87,2-72,7-62,6-47,7 Resultat før skat -519,5-66,4 48,4 43,0 35,5 Årets resultat før særlige poster -6,8-48,3 35,8 39,3 26,0 Årets resultat -427,3-48,3 35,8 39,3 26,0 Aktiver 1 953, , , , ,1 Aktiekapital 110,9 110,9 110,9 110,9 110,9 Egenkapital -277,9 249,8 323,8 266,0 254,2 Investeringer i materielle anlægsaktiver 86,4 64,3 108,3 196,0 131,4 Af- og nedskrivninger -313,7-93,8-81,4-62,3-53,0 Gennemsnitligt antal medarbejdere Antal medarbejdere ultimo året Nøgletal EBITDA % før særlige poster 7,6 5,4 9,3 9,2 8,5 EBITDA % -5,5 5,4 9,3 9,2 8,5 EBIT % -19,9 1,0 5,6 5,8 5,2 Resultatgrad -19,6-2,3 1,6 2,2 1,6 Afkastningsgrad -22,2 0,9 5,4 4,8 4,6 Egenkapitalforrentning - -16,8 12,1 15,1 11,1 Soliditetsgrad -14,2 11,2 14,3 12,4 13,8 * Sammenligningstal er ikke korrigeret for nyerhvervede virksomheder side 5

7 Foto: Finsnitter FCT 1460 i aktion Jord- og Græs-divisionerne Kongskilde har i 2014 vundet markedsandele i et faldende marked. Året var udfordrende for Jord og Græs. Flere markeder har udvist betydelige nedgange i efterspørgslen efter jordbrugsredskaber, hvor især Frankrig har vist en negativ trend. Konkurrencen er hård, og med udløb af hidtidige EU-tilskudsordninger uden tilgang af nye i f.eks. Polen medfører dette udskydelser af investeringer. Efterspørgslen fra de polske landmænd er derfor trængt, ligesom landbruget i andre lande er tilbageholdende med at foretage nyinvesteringer. Foto: Harvetype VibroTill 8200 Med baggrund i de gennemførte salgsaktiviteter har der i 2014 været fremgang i afsætningen af Græs-produkter i Spanien, Storbritannien og Rusland på 15-20%. Specielt på det polske og det franske marked har det været svært at sælge jordbrugsredskaber i Disse markeder viser en fortsat vigende trend i Ved udgangen af 2014 er der ikke umiddelbare tegn på, at udviklingen vender, men ordrebeholdningen er tilfredsstillende. Salget af landbrugsredskaber i Nordamerika ligger svagt under niveauet for 2013, selv om totalmarkedet er faldet betydeligt. Nye produkter som 8200-harven, der er dobbelt foldbar og 14,4 meter bred, samt en ny gødningsnedfælder er introduceret til markedet, og med den igangværende udvidelse af kapaciteten i Kongskildes fabrik i Hudson, Illinois er der basis for en betydelig vækst fremover. side 6

8 Foto: Byggeriet i Polen Det polske marked udgør sammen med Sverige, Frankrig og Nordamerika klart de største markeder for Kongskildes Jord- og Græs-divisioner. I 2014 har der været stor fokus på at strømline og effektivisere produktionsenhederne inden for Jord- og Græsdivisionerne. Vi har lukket produktion og montage på tre lokationer for at effektivisere samt gennemført eller er i gang med forandringsprojekter baseret på lean-principperne på de fortsættende fabrikker. Kongskildes fabrik i Polen bliver hermed i stigende omfang producent af komponenter til koncernens andre fabrikker, hvor montagedelen dermed bliver det centrale. Fra 2016 vil produktionen i Polen blive centrum for fremstilling af komponenter samt slid- og reservedele til Kongskildes Jord-produkter. Dette vil ske ved opførelse af en ny, selvstændig fabrik via et joint venture med andre aktionærer, hvor Kongskilde bliver mindretalsaktionær. En del af optimeringsprojekterne omfatter optimering af samarbejdet på tværs af koncernens produktionsenheder, herunder arbejdet med at insource emner fra eksterne leverandører til egne fabrikker, men også at outsource emner til eksterne underleverandører, hvor dette er optimalt for Kongskilde. Ud over dette arbejdes der løbende med optimering af produktionsfl ow, projektstyring, de administrative funktioner og realisering af synergier på tværs af koncernen. Kongskilde Strategic Development (KSD), Kongskildes forskningsenhed, blev etableret ved udgangen af 2012 og er med sin placering i Forskerparken i Aarhus tæt på den nyeste forskning og med optimal adgang til et Foto: Kongskilde rækkerenser, Vibro Crop Intelli side 7

9 Foto: Fuldfodervogn, JF Feeder VM 12-2 BM innovativt iværksættermiljø. Efter opbygningen i 2013 har denne forskningsenhed vist de første resultater i 2014 med introduktionen af adskillige produktnyheder til markedet. Der er et tæt samarbejde med udviklingsenhederne inden for Jord- og Græs-divisionerne, herunder fuldfodervogne, og en række nye produkter vil blive markedsført i Investeringen i Kongskilde Strategic Development, der med fokus på langsigtede produktudviklinger sammen med en indsats på umiddelbare lanceringer herigennem viser sin berettigelse, er med til at skabe en skarpere innovativ profi l for Kongskilde-koncernen. Foto: Överum plov, Vari Flex EX On-Land I løbet af 2014 har Kongskilde introduceret en række nye produkter inden for Jord og Græs. Af de væsentligste kan fremhæves såbedsharverne Germinator Pro, rotorharven PowerTill 1000, Överum-ploven VariFlex EX On-Land, rækkerenseren Vibro Crop Intelli samt fi n- snitteren FCT 1460 fra JF. På Agromek 2014 introduceredes en række forbedringer af vore succesrige JF-fuldfodervogne, som med de nye udstyrsmuligheder i endnu højere grad kan tilpasses det enkelte landbrugs specifi kke behov. Kongskildes landbrugsmaskiner under Jord- og Græsdivisionerne markedsføres under de velkendte brands Howard, Nordsten, Överum, Agrolux, Becker og JF. Foto: Kongskilde såbedsharve, Germinator Pro Foto: Kongskilde PowerTill 1000 side 8

10 Foto: Kongskilde separatoranlæg til papirindustrien Industri-divisionen Kongskildes Industri-division leverer bl.a. pneumatiske og mekaniske transportløsninger til håndtering af procesaffald inden for papir-, emballage- og plastindustrien samt transport af komponenter som led i fremstillingsprocesserne og emballering i fødevare- og pharma-/medicinalindustrien. Divisionens salg i 2014 var 5% under niveauet i 2013, hvilket kan henføres til den lavere efterspørgsel efter turnkey-projekter og manglende fi nansieringsmuligheder hos vores kunder. Kongskilde har i 2014 udvidet og styrket salgsorganisationen i USA og England, hvor aktiviteterne er vokset markant de senere år. Ud over USA og England har Polen, Tyskland og Mellemøsten også haft en pæn salgsfremgang i 2014 på trods af ustabile markedsvilkår. Største fremgang har været i De Forenede Arabiske Emirater (Dubai) og Tyrkiet. Kongskilde har i 2014 deltaget på fl ere store udstillinger verden over, og der vises stor interesse for den nye separator og den nye Multiair-blæser. Kongskilde har i slutningen af 2014 introduceret en ny CVL-enhed til Foto: Kongskildes nye CVL-enhed skånsom transport af færdige emner og komponenter samt et helt nyt program i rustfrit stål. Den nye CVL (Component Vacuum Cleaner), der er udviklet i et tæt samarbejde med en amerikansk kunde, er introduceret på både det amerikanske og det europæiske marked til kunder inden for fødevare- og pharma-/medicinalindustrien. Vi forventer et betydeligt salg af CVL en på især det amerikanske marked. Kongskilde vil med anvendelsen af komponenter i rustfrit stål samt CVL-teknologien kunne levere komplette løsninger til både fødevare- og pharma-/medicinalindustrien. Dette er forretningsområder, som ligger ud over de hidtidige segmenter inden for papir og plast, idet Kongskildes løsning nu også kan anvendes til transport af diverse komponenter, herunder komponenter til emballering af produkter i beskyttede produktionsmiljøer. Kongskildes produkter i Industri-divisionen er kendt for den høje kvalitet, holdbarhed, godt design samt at de er støjsvage og brugervenlige. Vi tror på en fortsat god udvikling af divisionen, ikke mindst set i lyset af en række spændende projekter i Sydøsteuropa, USA og England. Industri-divisionens produktionsfaciliteter er placeret på fabrikken i Sorø, der også producerer produkter til Korndivisionen samt harvetænder til Jord-divisionen. Fabrikken i Sorø har i årets løb fortsat optimeringen af forretningsgange og forøgelse af fl eksibiliteten i produktionen samt tilpasset organisationen til aktivitetsniveauet. Som et led i dette er der via et forprojekt påvist muligheder for at gennemføre en gennemgribende forandring af fabrikslayout og varestrøm. Dette større forandringsprojekt vil blive påbegyndt i 2015 og vil i løbet af de kommende år medføre en øget konkurrencedygtighed. side 9

11 side 10 Foto: Kongskilde Multiair-anlæg

12 Foto: Kongskilde silo Korn-divisionen Korn-divisionen, der baseres på produktion på fabrikken i Sorø, varetager salget af komponenter og anlæg til håndtering og opbevaring af korn i landbruget og industrien. Markedet for kornkomponenter har været nedadgående, og årets salg i Korn-divisionen var 15% under niveauet i Der er i 2014 udført en række reparations- og anlægsopgaver for DLG og et større projekt for søsterselskabet Svenska Foder. Derudover er der solgt et antal anlæg til især Danmark og Baltikum. Indtjeningen har været på et meget lavt niveau grundet den hårde priskonkurrence på markedet. I 2014 er salget af den nye tromlerenser KDC 8000 påbegyndt. KDC 8000-anlægget har en kapacitet på 80 tons per time, og er et supplement til den eksisterende KDC Med baggrund i Korn-divisionens manglende synergi til Kongskildes forretning på landbrugsmaskiner er det besluttet at ændre fokus på Korn-divisionens forretningsområde. Der er foretaget en del omlægninger i organisationen, herunder er de selvstændige salgsafdelinger for Korn-divisionen nedlagt i seks lande. Disse lande serviceres nu fra Danmark; det franske marked serviceres via en agent. Kongskilde har i det forløbne år overtaget alle aktiviteter i det konkursramte Webstech primært for at beskytte de kunder, der allerede anvender denne teknologi, og som Kongskilde har formidlet. Webstech-teknologien indgår i SensSeed løsningen for trådløs overvågning af korn- og frølagre. Med lancering af en ny trådløs version, mulighed for styring af luftog varmetilførsel samt ikke mindst en aggressiv prissætning, er målsætningen at sikre SensSeed et solidt gennembrud på markedet. SensSeed blev relanceret på Agromek i DLG har hidtil haft en ejerandel på 10% af Webstech, og Kongskilde har anvendt betydelige ressourcer for at bidrage til færdigudviklingen af konceptet. I 2015 vil der blive introduceret to nye features bestående af nye temperaturkabler og en automatisk styreenhed. Det er samtidigt besluttet at gøre Webstech-produkter væsentligt mere konkurrencedygtige ved en markedstilpasning af priser og ved en fokusering på kunder med afgrødeovervågning af korn, frø og grøntsager. Det vurderes, at der kan skabes et fornuftigt forretningsgrundlag for teknologien i Webstech og SensSeed, og med erhvervelsen af Webstech-rettighederne åbnes der for udviklingen af forretningsområdet. side 11

13 Foto: Kongskilde sugetrykblæser, SupraVac 2000 side 12 Foto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxfotoffotofoto: Foto: Kongskilde xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx KDC 8000

14 Foto: Vitamin- og mineralprodukter til husdyr Deutsche Vilomix Deutsche Vilomix er en betydende spiller på det tyske marked for vitamin- og mineralprodukter til husdyr. Deutsche Vilomix producerer på tre moderne fabrikker i Tyskland samt i Rusland og indgår samtidigt i Vilofossgruppen, der samler alle DLG-koncernens specialfoderaktiviteter. Vilofoss producerer i syv lande i Europa, og sælger sine produkter til mange lande på kloden. Senest er Vilofoss blevet aktiv i Kina gennem sit delejerskab af virksomheden PUAI Feed, der har seks produktionsenheder i forskellige provinser i Kina. Deutsche Vilomix vil i 2015 blive solgt til Vilofoss-Gruppen, som er en del af DLG-koncernen. side 13

15 side 14 Foto: Vitfoss

16 Ledelsesforhold Samfundsansvar (CSR) Kongskilde ansatte pr. 1. januar 2014 Ole Gade som administrerende direktør. Bestyrelsen i Kongskilde Industries A/S blev ændret på den ordinære generalforsamling i 2014, idet de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Leif W. Kristensen og Henning Vestergaard udtrådte, og i stedet indtrådte Haci Mehmet Kececi og Svend Erik Willendrup. DLG s viceadministrerende direktør Lars Sørensen er uændret bestyrelsesformand. Med henvisning til ÅRL 99a, stk 6, gives oplysninger om samfundsansvar og det underrepræsenterede køn i årsrapporten for moderselskabet DLG a.m.b.a. Som led i forandringsprocesserne i koncernen er der i løbet af 2014 sket væsentlige ændringer på centrale poster i ledelsen samt på funktionærsiden, hvilket medfører en klar styrkelse af organisationen. side 15

17 Miljø Kongskilde producerer i Danmark, Sverige, Tyskland, Polen og USA, mens Deutsche Vilomix producerer i Tyskland og Rusland. Der er udarbejdet grønt regnskab for produktionsenhederne i Sorø i Danmark, og i den forbindelse er miljøpåvirkningerne for denne produktionsenhed kortlagt. Der er opnået ny miljøtilladelse for fabrikken i Sønderborg i forbindelse med samling af de to hidtidige fabrikker på lokationen i Ulkebøl. For de øvrige produktionsselskaber er der gennemført en miljøkortlægning. Fabrikken i Polen er i 2014 blevet certifi ceret efter arbejdsmiljøstandarden ISO samt re-certifi ceret efter kvalitetsstandarden ISO 9001 og miljøstandarden ISO til problemer med at overholde de lovgivningsmæssige rammer, og virksomheden arbejder løbende på at minimere emissionerne ved at fi nde alternativer til de organiske opløsningsmidler. WEEE-direktivet, som omhandler elektrisk og elektronisk affald, trådte i kraft 13. august Dermed er virksomheden tillagt et producentansvar, og er økonomisk ansvarlig for indsamling og bortskaffelse af de produkter, der markedsføres i virksomhedens navn. Kongskilde vil løbende følge udviklingen, og vurderer umiddelbart at kunne viderebringe evt. omkostninger til leverandøren af det elektroniske udstyr. Kongskildes produktionsenheder er underlagt en række miljøkrav gennem lovgivningen, hvor konklusionen er, at virksomheden ikke har kendskab til problemer med overholdelse af miljølovgivningen. Kongskilde anvender organiske opløsningsmidler i sin produktion, og har som følge heraf VOC-emissioner, der ikke må overstige de lovgivningsmæssige grænser. Kongskilde har på nuværende tidspunkt intet kendskab side 16

18 Vidensressourcer Kongskilde tiltrækker aktivt kompetente medarbejdere og tilbyder disse et udviklende og udfordrende arbejde. Dette forhold er en del af virksomhedens idégrundlag, idet medarbejderne som virksomhedens vidensressourcer er afgørende for virksomhedens fremtid. Salg af komplette anlæg inden for Korn og Industri er vigtige aktiviteter i Kongskilde-koncernen. For at kunne levere disse løsninger er det afgørende, at virksomheden kan rekruttere og fastholde medarbejdere med et højt uddannelsesniveau og viden inden for opbygning og dimensionering af disse anlæg samt projektgennemførelse. Projektstyring, produkt management og design er andre områder, hvor det er vigtigt med kompetente medarbejdere med specifi k viden om virksomhedens produkter og disses anvendelse, afsætningskanaler samt udviklingsprocesser. De høje krav til faglige kompetencer hos både sælgere og produktionsmedarbejdere gælder inden for alle divisioner. Der arbejdes på tværs af koncernen med indførelse og videreudvikling af Kaizen-modellen i produktionen. I 2014 er modellen med enkelte undtagelser indført i alle enheder i Europa. Implementeringen fortsætter i 2015 på de resterende lokationer uden for Europa. Der gennemføres løbende en opgradering af medarbejdernes kompetencer ved deltagelse i såvel eksterne som interne uddannelses- og træningsforløb. Indsatsen er målrettet mod den enkelte medarbejders behov og stilling, således at opgaver kan udføres på den bedste og mest effektive måde. Der gives herved den enkelte medarbejder mulighed for at udvikle sig i stillingen og virksomheden. På salgsområdet uddannes og trænes vores medarbejdere løbende i de nye krav, som stilles til landsbrugsmaskiner og landbrugsdrift. Salgsmedarbejderne kan herigennem yde vores kunder den bedste rådgivning. På produktionssiden sker den løbende outsourcing hovedsageligt på de mest simple operationer, og lader virksomheden tilbage med de mest komplicerede og værdiskabende operationer. side 17

19 Industriel Design Guideline Kongskilde har længe haft en ambition om at opnå et mere moderne og samlende udtryk af virksomhedens produkter inden for Jord og Græs. Med udgangen af 2014 har Kongskilde færdiggjort en Industriel Design Guideline, som virksomheden nu målrettet anvender ved udvikling og design af nye produkter. Kongskilde har med denne guideline defi neret det indtryk, som virksomhedens kunder vil få af produkterne i form af enkelthed, driftssikkerhed og fælles genkendeligt udtryk. Dette giver samtidigt en fælles referenceramme for udviklingsopgaver, som gennemføres på tværs af koncernen. Kongskilde understreger herigennem målet om fremadrettet at fremstå som en moderne og udviklingsorienteret samarbejdspartner inden for vores produktprogram. Udviklingsaktiviteter Udviklingsaktiviteterne foregår primært i produktionsselskaberne, hvor vi nu har klart defi nerede kompetencecentre, men også i moderselskabet og i tæt samarbejde med Kongskilde Strategic Development (KSD), hvor alle aktiviteterne er organiseret i samme udviklingsenhed i koncernen. Udviklingsaktiviteterne omhandler primært udvikling af nye produkter for Kongskilde til komplettering af det eksisterende produktprogram inden for segmenterne Jord, Græs, Korn og Industri samt i Deutsche Vilomix inden for vitamin- og mineralblandinger til henholdsvis det tyske og det russiske marked. Virksomheden indgår som en af fl ere partnere i 12 danske eller internationalt fi nansierede udviklings- og forskningsprojekter sammen med universiteter med fokus på segmenterne Græs og Jord. Med fokus på udvikling af produkter, der introduceres til markedet, og ved gennemførende handlinger samt nedbringelse af gennemløbstiden for produktudvikling, er der i 2014 sket et paradigmeskift i virksomhedens udviklingsfunktion. Time-to-market er i fokus, hvilket sikres med milestones og fokusering på en kortere gennemløbstid for udviklingsprojekter. Samtlige udviklingsprojekter bliver nu gennemført i styrede processer med koncernens stagegate -procedure, der godkender plan og budget inden for hver fase i stagegate -forløbet. Herved sikres fokus på, at anvendte ressourcer målrettes. Udviklingsorganisationen arbejder på tværs af koncernmæssige og geografi ske lokationer med målet om, at koncernens vidensressourcer integreres og udnyttes optimalt. Virksomheden vil fremover yderligere effektivisere udviklingsarbejdet inden for de givne økonomiske rammer, da markederne stiller stadigt fl ere krav til fornyelser og nylanceringer, og den bedste måde at fremtidssikre virksomheden på er ved konstant fornyelse og forbedring af produkterne. Der er i 2014 implementeret 10 nye produkter og væsentlige produktfornyelser, og et større antal nye produkter hhv. væsentlige produktfornyelser er planlagt til lancering på markederne i side 18

20 Regnskabsberetning Udvikling i omsætning, mio. DKK: Udvikling i EBIT før særlige poster, mio. DKK: Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet består i produktion og salg af landbrugsmaskiner til jordbearbejdning samt græsmaskiner og fuldfodervogne til kvægbruget. En væsentlig del af selskabets aktivitet vedrører salg af vitaminer og mineraler til husdyr i Deutsche Vilomix-gruppen. Endvidere har selskabet produkter til håndtering og opbevaring af korn i landbruget samt produkter til håndtering af komponenter samt emballeringsdele inden for fødevareog pharma-/medicinalindustrien samt til transport af procesaffald inden for papir-, emballage- og plastindustrien. Udvikling i året Året 2014 har udvist et tilfredsstillende resultat før særlige poster, især set i lyset af en svær markedssituation. Omsætningen inden for landbrugsmaskiner m.v. er faldet med baggrund i et faldende marked på en række af virksomhedens hovedmarkeder. Kongskildes omsætning er samlet set øget pga. stigende omsætning i Deutsche Vilomix. Resultatet i 2014 er i betydelig grad negativt påvirket af en række særlige poster omfattende væsentlige ekstra udgifter til gennemførte turnaround-aktiviteter samt omstrukturering af virksomheden. Særlige poster omfatter bl.a. udgifter til nedskrivning af værdien på udviklingsprojekter, nedskrivning af værdien af maskiner og ejendomme, udgifter vedrørende en produktsanering, nedskrivning af varelagre samt direkte udgifter til gennemførelse af omstruktureringer og afskedigelser ved organisationsændringer. Beløbene fremgår under særlige poster i resultatopgørelsen. Omsætningen for Kongskilde-koncernen blev i ,1 mio. DKK mod 2.120,5 mio. DKK i Stigningen udgør 62,6 mio. DKK. EBITDA realiseret i 2014 før indregning af særlige poster blev 165,9 mio. DKK, svarende til en forbedring på 50,9 mio. DKK i forhold til Særlige poster påvirker årets EBITDA negativt med 286,2 mio. DKK. Efter særlige poster blev EBITDA -120,2 mio. DKK mod 115,0 mio. DKK i 2013; et fald på 235,2 mio. DKK. Afskrivningerne er på 313,7 mio. DKK i 2014 mod 93,8 mio. DKK i I årets afskrivninger indgår særlige poster med 220,5 mio. DKK. EBIT realiseret i 2014 før indregning af særlige poster blev 72,7 mio. DKK, svarende til en forbedring på 51,4 mio. DKK i forhold til Særlige poster påvirker årets EBIT negativt med 506,7 mio. DKK. EBIT blev -433,9 mio. DKK mod 21,3 mio. DKK i Resultat før skat i 2014 før indregning af særlige poster blev et underskud på 6,2 mio. DKK svarende til en forbedring på 60,2 mio. DKK i forhold til Årets resultat før skat i 2014 er negativt påvirket af særlige poster på i alt 513,3 mio. DKK. Resultat før skat blev et underskud på 519,5 mio. DKK mod et underskud på 66,4 mio. DKK i Årets skatter udgør en indtægt på 92,8 mio. DKK mod en indtægt på 18,0 mio. DKK i Særlige poster indgår i årets skat med en indtægt på 92,8 mio. DKK. De særlige poster, som alle kan henføres til de gennemførte turnaround-aktiviteter og omstrukturering af virksomheden samt forberedelse af den nye strategi, påvirker resultat efter skat i 2014 med samlet -420,5 mio. DKK. Årets resultat før særlige poster blev et underskud på 6,8 mio. DKK i 2014 mod et underskud på 48,3 mio. DKK året før. Efter særlige poster blev årets resultat et underskud side 19

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12 CVR-nr. 81 19 33 12 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Anders Axelsen Dirigent S T A T SAU T O R ISER ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM

Læs mere

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33 Markedspladsen 25 DK-6800 Varde Tlf. 75 22 15 77 Fax 75 22 15 92 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Blaaholm A/S Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for 1. januar - 31. december 2011 CVR-nr.

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 2 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Selskab... 3 Bestyrelse... 3 Direktion... 3 Dirigent... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors erklæringer... 5

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

MB Solutions A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Intern årsrapport for

MB Solutions A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Intern årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 MB Solutions A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Intern årsrapport for 2012 CVR-nr. 27 42 43 17 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

WATERFRONT COMMUNICATION A/S

WATERFRONT COMMUNICATION A/S WATERFRONT COMMUNICATION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Finn Elkjær Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Hallerup Statsautoriserede revisorer

Hallerup Statsautoriserede revisorer Hallerup Statsautoriserede revisorer Udkast nr. 2 Hallerup & Co. I/S Overgaden Oven Vandet 48 E DK-1415 København K Tel. : +45 32 96 29 00 Fax : +45 32 96 29 05 E-mail : adm@hallerup.dk Web : www.hallerup.dk

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1, 1 1220 København K. CVR-nr. 28 98 58 27

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1, 1 1220 København K. CVR-nr. 28 98 58 27 Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1, 1 1220 København K CVR-nr. 28 98 58 27 Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Flora Dania Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 11 59 44 33 Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Karup Vandværk CVR-nr. 42360112. Årsrapport 2014

Karup Vandværk CVR-nr. 42360112. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Vandværk CVR-nr. 42360112 Årsrapport Medlem af

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP TIM GP ApS Cvr. nr. 31 48 12 87 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København d. 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår)

PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår) PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Virksomhedsbeskrivelse side 3 Ledelsesberetning side 4 Ledelsespåtegning side 5 Den uafhængige revisors

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

SEF Forsyning A/S. Årsrapport 2013

SEF Forsyning A/S. Årsrapport 2013 SEF Forsyning A/S Årsrapport 2013 CVR-nr. 25 11 92 07 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 27. marts 2014 Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper:

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: Reviderede noter: 3 Værdiansættelsesprincipper Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: 3.1 Koncerngoodwill

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2011, I II, I Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33 41 Årsrapport 2011

buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33 41 Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33

Læs mere

Silkeborg Data A/S CVR-nr. 10425379. Årsrapport 2014

Silkeborg Data A/S CVR-nr. 10425379. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Silkeborg Data A/S CVR-nr. 10425379 Årsrapport

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Deloitte. Akademisk Boldklub A/S (AB A/S) Årsrapport 2011 (6. regnskabsår) CVR-nr. 29 21 72 38. Erhvervsstyrelsen 20 apr. 2012

Deloitte. Akademisk Boldklub A/S (AB A/S) Årsrapport 2011 (6. regnskabsår) CVR-nr. 29 21 72 38. Erhvervsstyrelsen 20 apr. 2012 Deloitte Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 INTERNT Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 274 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 29. april 28-3. juni 29 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

buy aid A/S CVR-nr. 26863341 Årsrapport 2012

buy aid A/S CVR-nr. 26863341 Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk buy aid A/S CVR-nr. 26863341 Årsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12 Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr.

Læs mere

Spar Nord Fonden CVR-nr. 14 34 69 02

Spar Nord Fonden CVR-nr. 14 34 69 02 CVR-nr. 14 34 69 02 Årsrapport for 2012 S T A T S A U T O R I S E R ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2009 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681

121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681 . 121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006 Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681 A/S Bryggeriet Vestfyen 1 A/S Bryggeriet Vestfyen Dagsorden, generalforsamling den 4. december

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2012

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533 Årsrapport Godkendt

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Årsrapport 2012/13. Hostnordic A/S. CVR-nr. 30 20 23 68 986015 / CW. Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30

Årsrapport 2012/13. Hostnordic A/S. CVR-nr. 30 20 23 68 986015 / CW. Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 986015 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

JEM & FIX A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015. Peter Lambert CVR-NR.

JEM & FIX A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015. Peter Lambert CVR-NR. jem & fix A Skomagerve 7100 Vejle 10360641 JEM & FIX A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015 Peter Lambert CVR-NR.

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Hedal Kruse Brohus A/S

Hedal Kruse Brohus A/S Årsrapport for 2013 Hedal Kruse Brohus A/S Englandsgade 24, 5000 Odense C CVR-nr. 26 67 62 31 12. regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 19. marts 2014 Dirigent 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere