Kongskilde Industries A/S CVR nr. DK Årsrapport 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kongskilde Industries A/S CVR nr. DK 70 28 29 17. Årsrapport 2014"

Transkript

1 Kongskilde Industries A/S CVR nr. DK Årsrapport 2014

2 Selskabsoplysninger Selskab Bestyrelse Direktion Kongskilde Industries A/S CVR-nr. DK Lars Aage Sørensen (fmd.) Lars Romme Jakobsen Hjemstedskommune: Sorø Kommune Telefon Telefax Internet: Mogens Sommer Jensen (næstfmd.) Niels Dengsø Jensen John Bay Simonsen Roeland Luijk Haci Mehmet Kececi Svend Erik Willendrup Ole Gade (CEO) Henrik Jeppesen (CFO) Revision Godkendt på generalforsamlingen: PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Jens Chr. Skous Vej 1, 8000 Aarhus C Dirigent: Foto: Kongskilde i Sorø side 1

3 Indhold Ledelsesberetning Kongskilde De fem divisioner...3 Koncernens hovedtal Jord- og Græs-divisionerne...6 Industri-divisionen...9 Korn-divisionen...11 Vilofoss-divisionen...13 Ledelsesforhold...15 Samfundsansvar (CSR) Miljø Vidensressourcer Udviklingsaktiviteter...18 Regnskabsberetning...19 Hovedaktivitet...19 Udvikling i året...19 Investeringer Produktspredning...20 Hændelser efter regnskabsårets afsl Forventninger til Særlige risici...21 Anvendt regnskabspraksis Generelt om indregning og måling...22 Særlige poster...23 Segmentoplysninger...23 Koncernregnskabet...23 Konsolideringsprincipper...23 Virksomhedssammenslutninger...23 Fortjeneste eller tab ved afhændelse af kapitalandele...24 Omregning af fremmed valuta...24 Afl edte fi nansielle instrumenter...25 Selskabsskat og udskudt skat...25 Resultatopgørelse...26 Balance...26 Afskrivningsgrundlag...27 Pengestrømsopgørelse...30 Nøgletal...30 Foto: Fra Agrosalon-udstillingen, Rusland Foto: Kongskilde KDC 8000 Foto: Fra EuroTier-udstillingen, Tyskland Koncernregnskab og årsregnskab Resultatopgørelse, Koncern...31 Resultatopgørelse, Moderselskab...32 Balance...33 Pengestrømsopgørelse...35 Noter Ledelses- og revisionspåtegning Ledelsespåtegning...57 Den uafhængige revisors påtegning...58 side 2 Foto: Kongskilde Multiair, Danapak Flexibles i Slagelse

4 Ledelsesberetning 2014 De fem divisioner JORD - produktion og salg af maskiner til jordbrug, GRÆS - produktion og salg af græsmaskiner og fuldfodervogne, KORN - produktion og salg af kornudstyr til brug i industri og landbrug samt tørring af halm, INDUSTRI - produktion og salg af systemer til materialehåndtering (primært til papir- og plastindustrien), DEUTSCHE VILOMIX - salg af vitamin- og mineralblandinger til husdyr. Kongskilde 2014 Året 2014 blev kendetegnet ved omfattende forandringsprocesser og turnaround-aktiviteter, som var besluttet af virksomhedens bestyrelse og nye ledelse. Den godkendte plan var meget ambitiøs, men samtlige planlagte projekter er gennemført ved årets udgang. Gennemførelse af disse forandringsprocesser og turnaround-aktiviteter danner grundlaget for en strømlinet og fremadrettet overskudsgivende drift af Kongskildekoncernen. Væsentlige forhold i 2014 omfatter - sammenlægning af de to JF-fabrikker i Sønderborg, - etablering af et europæisk distributionscenter for slid- og reservedele i Sønderborg og samtidig lukning af reservedelslagre i en række salgs- og produktionsselskaber i Europa, - fl ytning af produktion af komponenter fra vores fabrikker i Spanien og Tyskland til fabrikken i Polen, - lukning af aktiviteter i Finland og Norge, - udvidelse af fabrikken i USA til forsyning af det amerikanske marked med forøgelse af kapacitet samt udvidelse af produktprogrammet, - samling af R&D-aktiviteter i én organisatorisk enhed ved lukning af udviklingscentret i Tyskland, - gennemførelse af optimeringsprojekter i vores fabrikker baseret på lean-principper i højere grad end hidtil, samt ikke mindst, - indgåelse af strategisk samarbejde med international shipping- og transportoperatør på alle koncernens transportopgaver, samt - en opgradering af koncernens organisation på bl.a. salgsområdet, herunder slankning af udenlandske datterselskaber, således at disse fremover fungerer som rene salgsselskaber. Disse tiltag skal danne grundlag for en fremadrettet styrkelse af Kongskilde-koncernen som en troværdig leverandør af kvalitetsprodukter inden for Jord-, Græs-, Korn- og Industri-segmenterne med et kraftigt fokus på kunder, markeder og dermed afsætning. Den nye ledelse har i 2014 gennemført en række tiltag, der skal gøre Kongskilde mere synlig og interessant som samarbejdspartner for importører, forhandlere og landbruget. side 3

5 Der er blandt andet ansat nye salgsmedarbejdere til de produktområder og markeder, som er i vækst, eller hvor der er et voksende potentiale. Samarbejdet med en lang række importører og forhandlere verden over er forstærket, ligesom Kongskilde har forøget antallet af maskindemonstrationer samt deltaget i fl ere inden- og udendørsudstillinger. Til understøttelse af salgsarbejdet og samarbejdet med kunderne er der i løbet af 2014 igangsat et CRM-projekt, som bl.a. indeholder et rapporterings- og tilbudsmodul. Ligeledes er der blevet introduceret et elektronisk on-line salgsværktøj, som indeholder alle nødvendige salgsmaterialer (video, brochurer, billeder, testresultater osv.), som salgsmedarbejderne kan anvende ved kundebesøg og herigennem forøge servicen over for den enkelte kunde. Alle disse tiltag har allerede vist, at salgsmedarbejderne opnår et betydeligt større antal kundebesøg og samtidigt opnås hurtigere og bedre salgsresultater. Kongskildes mange nye produkter og produktforbedringer, som er blevet introduceret i 2014, har betydet, at Kongskilde er blevet stærkt eksponeret i den inden- og udenlandske presse. Det europæiske marked for landbrugsmaskiner har i 2014 været under et voldsomt pres, og markedet forventes fortsat at være under pres i I dette vigende marked kan vi via VDMA-rapporten konstatere, at Kongskilde Industries har vundet markedsandele på 6 12% på vores hovedprodukter i Investeringsprogrammet i Kongskilde med blandt andet udvidelse af produktionskapacitet understøttes fuldt ud af vores moderselskab DLG, med et mål om at gøre Kongskilde-koncernen klar til konkurrencesituationen i Årets resultat, som er utilfredsstillende, er i væstentligt omfang påvirket af nedskrivninger ved revurdering af koncernens aktiver i forhold til den fremadrettede drift samt afholdelse af udgifter til de gennemførte turnaround-aktiviteter. De foretagne af- og nedskrivninger af aktiver har ingen likviditetsvirkning. Den fremadrettede drift baserer sig således på et revurderet forretningsgrundlag, hvor der er foretaget en kritisk gennemgang af virksomhedens generelle forhold. Omsætningen i såvel Jord-, Korn- og Industri-divisionerne har ikke opnået den budgetterede omsætning, hvorimod Græs-divisionen har klaret sig bedre med en omsætning på niveau med Omsætningen inden for Græs- og Jord-divisionerne ligger i % under 2013, hvilket er væsentligt bedre end det sammenlignelige Foto: Kongskilde i Ulkebøl, Sønderborg marked i Europa, der som helhed vurderes til et fald på 7-10%. Deutsche Vilomix fortsatte i 2014 den fl otte udvikling fra Året 2014 blev således det absolut bedste år for virksomheden, hvor både salget af egenproducerede varer og handelsvarer steg betydeligt. Med baggrund i de gennemførte og igangværende aktiviteter samt set i lyset af de aktuelle forventninger til markedsudviklingen er der gjort tiltag til yderligere effektiviseringer samt fokusering på at få nyudviklinger klar til markedet hurtigere og i takt med markedets efterspørgsel. Dette understøttes af en fortsat stærk fokusering på afsætning med tæt kontakt til såvel nuværende som kommende kunder, forhandlere og importører, der hele tiden øges i antal som nye stærke samarbejdspartnere. Kongskilde styrkes herved bredt i distributionsleddene. Ultimo 2014 er koncernens egenkapital negativ med 278 mio. DKK. Egenkapitalen forventes retableret i 2015 primært ved et salg af datterselskabet Deutsche Vilomix til Vilofoss-Gruppen. Der forventes således et væsentligt forbedret resultat i 2015 og et overskud i side 4

6 Hovedtal for koncernen Beløb i mio. kr * 2010 Nettoomsætning 2 183, , , , ,3 Indtjening før afskrivninger -120,2 115,0 203,3 165,6 138,1 Resultat af ordinær primær drift -433,9 21,3 122,0 103,3 85,1 Finansielle poster, netto -77,8-87,2-72,7-62,6-47,7 Resultat før skat -519,5-66,4 48,4 43,0 35,5 Årets resultat før særlige poster -6,8-48,3 35,8 39,3 26,0 Årets resultat -427,3-48,3 35,8 39,3 26,0 Aktiver 1 953, , , , ,1 Aktiekapital 110,9 110,9 110,9 110,9 110,9 Egenkapital -277,9 249,8 323,8 266,0 254,2 Investeringer i materielle anlægsaktiver 86,4 64,3 108,3 196,0 131,4 Af- og nedskrivninger -313,7-93,8-81,4-62,3-53,0 Gennemsnitligt antal medarbejdere Antal medarbejdere ultimo året Nøgletal EBITDA % før særlige poster 7,6 5,4 9,3 9,2 8,5 EBITDA % -5,5 5,4 9,3 9,2 8,5 EBIT % -19,9 1,0 5,6 5,8 5,2 Resultatgrad -19,6-2,3 1,6 2,2 1,6 Afkastningsgrad -22,2 0,9 5,4 4,8 4,6 Egenkapitalforrentning - -16,8 12,1 15,1 11,1 Soliditetsgrad -14,2 11,2 14,3 12,4 13,8 * Sammenligningstal er ikke korrigeret for nyerhvervede virksomheder side 5

7 Foto: Finsnitter FCT 1460 i aktion Jord- og Græs-divisionerne Kongskilde har i 2014 vundet markedsandele i et faldende marked. Året var udfordrende for Jord og Græs. Flere markeder har udvist betydelige nedgange i efterspørgslen efter jordbrugsredskaber, hvor især Frankrig har vist en negativ trend. Konkurrencen er hård, og med udløb af hidtidige EU-tilskudsordninger uden tilgang af nye i f.eks. Polen medfører dette udskydelser af investeringer. Efterspørgslen fra de polske landmænd er derfor trængt, ligesom landbruget i andre lande er tilbageholdende med at foretage nyinvesteringer. Foto: Harvetype VibroTill 8200 Med baggrund i de gennemførte salgsaktiviteter har der i 2014 været fremgang i afsætningen af Græs-produkter i Spanien, Storbritannien og Rusland på 15-20%. Specielt på det polske og det franske marked har det været svært at sælge jordbrugsredskaber i Disse markeder viser en fortsat vigende trend i Ved udgangen af 2014 er der ikke umiddelbare tegn på, at udviklingen vender, men ordrebeholdningen er tilfredsstillende. Salget af landbrugsredskaber i Nordamerika ligger svagt under niveauet for 2013, selv om totalmarkedet er faldet betydeligt. Nye produkter som 8200-harven, der er dobbelt foldbar og 14,4 meter bred, samt en ny gødningsnedfælder er introduceret til markedet, og med den igangværende udvidelse af kapaciteten i Kongskildes fabrik i Hudson, Illinois er der basis for en betydelig vækst fremover. side 6

8 Foto: Byggeriet i Polen Det polske marked udgør sammen med Sverige, Frankrig og Nordamerika klart de største markeder for Kongskildes Jord- og Græs-divisioner. I 2014 har der været stor fokus på at strømline og effektivisere produktionsenhederne inden for Jord- og Græsdivisionerne. Vi har lukket produktion og montage på tre lokationer for at effektivisere samt gennemført eller er i gang med forandringsprojekter baseret på lean-principperne på de fortsættende fabrikker. Kongskildes fabrik i Polen bliver hermed i stigende omfang producent af komponenter til koncernens andre fabrikker, hvor montagedelen dermed bliver det centrale. Fra 2016 vil produktionen i Polen blive centrum for fremstilling af komponenter samt slid- og reservedele til Kongskildes Jord-produkter. Dette vil ske ved opførelse af en ny, selvstændig fabrik via et joint venture med andre aktionærer, hvor Kongskilde bliver mindretalsaktionær. En del af optimeringsprojekterne omfatter optimering af samarbejdet på tværs af koncernens produktionsenheder, herunder arbejdet med at insource emner fra eksterne leverandører til egne fabrikker, men også at outsource emner til eksterne underleverandører, hvor dette er optimalt for Kongskilde. Ud over dette arbejdes der løbende med optimering af produktionsfl ow, projektstyring, de administrative funktioner og realisering af synergier på tværs af koncernen. Kongskilde Strategic Development (KSD), Kongskildes forskningsenhed, blev etableret ved udgangen af 2012 og er med sin placering i Forskerparken i Aarhus tæt på den nyeste forskning og med optimal adgang til et Foto: Kongskilde rækkerenser, Vibro Crop Intelli side 7

9 Foto: Fuldfodervogn, JF Feeder VM 12-2 BM innovativt iværksættermiljø. Efter opbygningen i 2013 har denne forskningsenhed vist de første resultater i 2014 med introduktionen af adskillige produktnyheder til markedet. Der er et tæt samarbejde med udviklingsenhederne inden for Jord- og Græs-divisionerne, herunder fuldfodervogne, og en række nye produkter vil blive markedsført i Investeringen i Kongskilde Strategic Development, der med fokus på langsigtede produktudviklinger sammen med en indsats på umiddelbare lanceringer herigennem viser sin berettigelse, er med til at skabe en skarpere innovativ profi l for Kongskilde-koncernen. Foto: Överum plov, Vari Flex EX On-Land I løbet af 2014 har Kongskilde introduceret en række nye produkter inden for Jord og Græs. Af de væsentligste kan fremhæves såbedsharverne Germinator Pro, rotorharven PowerTill 1000, Överum-ploven VariFlex EX On-Land, rækkerenseren Vibro Crop Intelli samt fi n- snitteren FCT 1460 fra JF. På Agromek 2014 introduceredes en række forbedringer af vore succesrige JF-fuldfodervogne, som med de nye udstyrsmuligheder i endnu højere grad kan tilpasses det enkelte landbrugs specifi kke behov. Kongskildes landbrugsmaskiner under Jord- og Græsdivisionerne markedsføres under de velkendte brands Howard, Nordsten, Överum, Agrolux, Becker og JF. Foto: Kongskilde såbedsharve, Germinator Pro Foto: Kongskilde PowerTill 1000 side 8

10 Foto: Kongskilde separatoranlæg til papirindustrien Industri-divisionen Kongskildes Industri-division leverer bl.a. pneumatiske og mekaniske transportløsninger til håndtering af procesaffald inden for papir-, emballage- og plastindustrien samt transport af komponenter som led i fremstillingsprocesserne og emballering i fødevare- og pharma-/medicinalindustrien. Divisionens salg i 2014 var 5% under niveauet i 2013, hvilket kan henføres til den lavere efterspørgsel efter turnkey-projekter og manglende fi nansieringsmuligheder hos vores kunder. Kongskilde har i 2014 udvidet og styrket salgsorganisationen i USA og England, hvor aktiviteterne er vokset markant de senere år. Ud over USA og England har Polen, Tyskland og Mellemøsten også haft en pæn salgsfremgang i 2014 på trods af ustabile markedsvilkår. Største fremgang har været i De Forenede Arabiske Emirater (Dubai) og Tyrkiet. Kongskilde har i 2014 deltaget på fl ere store udstillinger verden over, og der vises stor interesse for den nye separator og den nye Multiair-blæser. Kongskilde har i slutningen af 2014 introduceret en ny CVL-enhed til Foto: Kongskildes nye CVL-enhed skånsom transport af færdige emner og komponenter samt et helt nyt program i rustfrit stål. Den nye CVL (Component Vacuum Cleaner), der er udviklet i et tæt samarbejde med en amerikansk kunde, er introduceret på både det amerikanske og det europæiske marked til kunder inden for fødevare- og pharma-/medicinalindustrien. Vi forventer et betydeligt salg af CVL en på især det amerikanske marked. Kongskilde vil med anvendelsen af komponenter i rustfrit stål samt CVL-teknologien kunne levere komplette løsninger til både fødevare- og pharma-/medicinalindustrien. Dette er forretningsområder, som ligger ud over de hidtidige segmenter inden for papir og plast, idet Kongskildes løsning nu også kan anvendes til transport af diverse komponenter, herunder komponenter til emballering af produkter i beskyttede produktionsmiljøer. Kongskildes produkter i Industri-divisionen er kendt for den høje kvalitet, holdbarhed, godt design samt at de er støjsvage og brugervenlige. Vi tror på en fortsat god udvikling af divisionen, ikke mindst set i lyset af en række spændende projekter i Sydøsteuropa, USA og England. Industri-divisionens produktionsfaciliteter er placeret på fabrikken i Sorø, der også producerer produkter til Korndivisionen samt harvetænder til Jord-divisionen. Fabrikken i Sorø har i årets løb fortsat optimeringen af forretningsgange og forøgelse af fl eksibiliteten i produktionen samt tilpasset organisationen til aktivitetsniveauet. Som et led i dette er der via et forprojekt påvist muligheder for at gennemføre en gennemgribende forandring af fabrikslayout og varestrøm. Dette større forandringsprojekt vil blive påbegyndt i 2015 og vil i løbet af de kommende år medføre en øget konkurrencedygtighed. side 9

11 side 10 Foto: Kongskilde Multiair-anlæg

12 Foto: Kongskilde silo Korn-divisionen Korn-divisionen, der baseres på produktion på fabrikken i Sorø, varetager salget af komponenter og anlæg til håndtering og opbevaring af korn i landbruget og industrien. Markedet for kornkomponenter har været nedadgående, og årets salg i Korn-divisionen var 15% under niveauet i Der er i 2014 udført en række reparations- og anlægsopgaver for DLG og et større projekt for søsterselskabet Svenska Foder. Derudover er der solgt et antal anlæg til især Danmark og Baltikum. Indtjeningen har været på et meget lavt niveau grundet den hårde priskonkurrence på markedet. I 2014 er salget af den nye tromlerenser KDC 8000 påbegyndt. KDC 8000-anlægget har en kapacitet på 80 tons per time, og er et supplement til den eksisterende KDC Med baggrund i Korn-divisionens manglende synergi til Kongskildes forretning på landbrugsmaskiner er det besluttet at ændre fokus på Korn-divisionens forretningsområde. Der er foretaget en del omlægninger i organisationen, herunder er de selvstændige salgsafdelinger for Korn-divisionen nedlagt i seks lande. Disse lande serviceres nu fra Danmark; det franske marked serviceres via en agent. Kongskilde har i det forløbne år overtaget alle aktiviteter i det konkursramte Webstech primært for at beskytte de kunder, der allerede anvender denne teknologi, og som Kongskilde har formidlet. Webstech-teknologien indgår i SensSeed løsningen for trådløs overvågning af korn- og frølagre. Med lancering af en ny trådløs version, mulighed for styring af luftog varmetilførsel samt ikke mindst en aggressiv prissætning, er målsætningen at sikre SensSeed et solidt gennembrud på markedet. SensSeed blev relanceret på Agromek i DLG har hidtil haft en ejerandel på 10% af Webstech, og Kongskilde har anvendt betydelige ressourcer for at bidrage til færdigudviklingen af konceptet. I 2015 vil der blive introduceret to nye features bestående af nye temperaturkabler og en automatisk styreenhed. Det er samtidigt besluttet at gøre Webstech-produkter væsentligt mere konkurrencedygtige ved en markedstilpasning af priser og ved en fokusering på kunder med afgrødeovervågning af korn, frø og grøntsager. Det vurderes, at der kan skabes et fornuftigt forretningsgrundlag for teknologien i Webstech og SensSeed, og med erhvervelsen af Webstech-rettighederne åbnes der for udviklingen af forretningsområdet. side 11

13 Foto: Kongskilde sugetrykblæser, SupraVac 2000 side 12 Foto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxfotoffotofoto: Foto: Kongskilde xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx KDC 8000

14 Foto: Vitamin- og mineralprodukter til husdyr Deutsche Vilomix Deutsche Vilomix er en betydende spiller på det tyske marked for vitamin- og mineralprodukter til husdyr. Deutsche Vilomix producerer på tre moderne fabrikker i Tyskland samt i Rusland og indgår samtidigt i Vilofossgruppen, der samler alle DLG-koncernens specialfoderaktiviteter. Vilofoss producerer i syv lande i Europa, og sælger sine produkter til mange lande på kloden. Senest er Vilofoss blevet aktiv i Kina gennem sit delejerskab af virksomheden PUAI Feed, der har seks produktionsenheder i forskellige provinser i Kina. Deutsche Vilomix vil i 2015 blive solgt til Vilofoss-Gruppen, som er en del af DLG-koncernen. side 13

15 side 14 Foto: Vitfoss

16 Ledelsesforhold Samfundsansvar (CSR) Kongskilde ansatte pr. 1. januar 2014 Ole Gade som administrerende direktør. Bestyrelsen i Kongskilde Industries A/S blev ændret på den ordinære generalforsamling i 2014, idet de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Leif W. Kristensen og Henning Vestergaard udtrådte, og i stedet indtrådte Haci Mehmet Kececi og Svend Erik Willendrup. DLG s viceadministrerende direktør Lars Sørensen er uændret bestyrelsesformand. Med henvisning til ÅRL 99a, stk 6, gives oplysninger om samfundsansvar og det underrepræsenterede køn i årsrapporten for moderselskabet DLG a.m.b.a. Som led i forandringsprocesserne i koncernen er der i løbet af 2014 sket væsentlige ændringer på centrale poster i ledelsen samt på funktionærsiden, hvilket medfører en klar styrkelse af organisationen. side 15

17 Miljø Kongskilde producerer i Danmark, Sverige, Tyskland, Polen og USA, mens Deutsche Vilomix producerer i Tyskland og Rusland. Der er udarbejdet grønt regnskab for produktionsenhederne i Sorø i Danmark, og i den forbindelse er miljøpåvirkningerne for denne produktionsenhed kortlagt. Der er opnået ny miljøtilladelse for fabrikken i Sønderborg i forbindelse med samling af de to hidtidige fabrikker på lokationen i Ulkebøl. For de øvrige produktionsselskaber er der gennemført en miljøkortlægning. Fabrikken i Polen er i 2014 blevet certifi ceret efter arbejdsmiljøstandarden ISO samt re-certifi ceret efter kvalitetsstandarden ISO 9001 og miljøstandarden ISO til problemer med at overholde de lovgivningsmæssige rammer, og virksomheden arbejder løbende på at minimere emissionerne ved at fi nde alternativer til de organiske opløsningsmidler. WEEE-direktivet, som omhandler elektrisk og elektronisk affald, trådte i kraft 13. august Dermed er virksomheden tillagt et producentansvar, og er økonomisk ansvarlig for indsamling og bortskaffelse af de produkter, der markedsføres i virksomhedens navn. Kongskilde vil løbende følge udviklingen, og vurderer umiddelbart at kunne viderebringe evt. omkostninger til leverandøren af det elektroniske udstyr. Kongskildes produktionsenheder er underlagt en række miljøkrav gennem lovgivningen, hvor konklusionen er, at virksomheden ikke har kendskab til problemer med overholdelse af miljølovgivningen. Kongskilde anvender organiske opløsningsmidler i sin produktion, og har som følge heraf VOC-emissioner, der ikke må overstige de lovgivningsmæssige grænser. Kongskilde har på nuværende tidspunkt intet kendskab side 16

18 Vidensressourcer Kongskilde tiltrækker aktivt kompetente medarbejdere og tilbyder disse et udviklende og udfordrende arbejde. Dette forhold er en del af virksomhedens idégrundlag, idet medarbejderne som virksomhedens vidensressourcer er afgørende for virksomhedens fremtid. Salg af komplette anlæg inden for Korn og Industri er vigtige aktiviteter i Kongskilde-koncernen. For at kunne levere disse løsninger er det afgørende, at virksomheden kan rekruttere og fastholde medarbejdere med et højt uddannelsesniveau og viden inden for opbygning og dimensionering af disse anlæg samt projektgennemførelse. Projektstyring, produkt management og design er andre områder, hvor det er vigtigt med kompetente medarbejdere med specifi k viden om virksomhedens produkter og disses anvendelse, afsætningskanaler samt udviklingsprocesser. De høje krav til faglige kompetencer hos både sælgere og produktionsmedarbejdere gælder inden for alle divisioner. Der arbejdes på tværs af koncernen med indførelse og videreudvikling af Kaizen-modellen i produktionen. I 2014 er modellen med enkelte undtagelser indført i alle enheder i Europa. Implementeringen fortsætter i 2015 på de resterende lokationer uden for Europa. Der gennemføres løbende en opgradering af medarbejdernes kompetencer ved deltagelse i såvel eksterne som interne uddannelses- og træningsforløb. Indsatsen er målrettet mod den enkelte medarbejders behov og stilling, således at opgaver kan udføres på den bedste og mest effektive måde. Der gives herved den enkelte medarbejder mulighed for at udvikle sig i stillingen og virksomheden. På salgsområdet uddannes og trænes vores medarbejdere løbende i de nye krav, som stilles til landsbrugsmaskiner og landbrugsdrift. Salgsmedarbejderne kan herigennem yde vores kunder den bedste rådgivning. På produktionssiden sker den løbende outsourcing hovedsageligt på de mest simple operationer, og lader virksomheden tilbage med de mest komplicerede og værdiskabende operationer. side 17

19 Industriel Design Guideline Kongskilde har længe haft en ambition om at opnå et mere moderne og samlende udtryk af virksomhedens produkter inden for Jord og Græs. Med udgangen af 2014 har Kongskilde færdiggjort en Industriel Design Guideline, som virksomheden nu målrettet anvender ved udvikling og design af nye produkter. Kongskilde har med denne guideline defi neret det indtryk, som virksomhedens kunder vil få af produkterne i form af enkelthed, driftssikkerhed og fælles genkendeligt udtryk. Dette giver samtidigt en fælles referenceramme for udviklingsopgaver, som gennemføres på tværs af koncernen. Kongskilde understreger herigennem målet om fremadrettet at fremstå som en moderne og udviklingsorienteret samarbejdspartner inden for vores produktprogram. Udviklingsaktiviteter Udviklingsaktiviteterne foregår primært i produktionsselskaberne, hvor vi nu har klart defi nerede kompetencecentre, men også i moderselskabet og i tæt samarbejde med Kongskilde Strategic Development (KSD), hvor alle aktiviteterne er organiseret i samme udviklingsenhed i koncernen. Udviklingsaktiviteterne omhandler primært udvikling af nye produkter for Kongskilde til komplettering af det eksisterende produktprogram inden for segmenterne Jord, Græs, Korn og Industri samt i Deutsche Vilomix inden for vitamin- og mineralblandinger til henholdsvis det tyske og det russiske marked. Virksomheden indgår som en af fl ere partnere i 12 danske eller internationalt fi nansierede udviklings- og forskningsprojekter sammen med universiteter med fokus på segmenterne Græs og Jord. Med fokus på udvikling af produkter, der introduceres til markedet, og ved gennemførende handlinger samt nedbringelse af gennemløbstiden for produktudvikling, er der i 2014 sket et paradigmeskift i virksomhedens udviklingsfunktion. Time-to-market er i fokus, hvilket sikres med milestones og fokusering på en kortere gennemløbstid for udviklingsprojekter. Samtlige udviklingsprojekter bliver nu gennemført i styrede processer med koncernens stagegate -procedure, der godkender plan og budget inden for hver fase i stagegate -forløbet. Herved sikres fokus på, at anvendte ressourcer målrettes. Udviklingsorganisationen arbejder på tværs af koncernmæssige og geografi ske lokationer med målet om, at koncernens vidensressourcer integreres og udnyttes optimalt. Virksomheden vil fremover yderligere effektivisere udviklingsarbejdet inden for de givne økonomiske rammer, da markederne stiller stadigt fl ere krav til fornyelser og nylanceringer, og den bedste måde at fremtidssikre virksomheden på er ved konstant fornyelse og forbedring af produkterne. Der er i 2014 implementeret 10 nye produkter og væsentlige produktfornyelser, og et større antal nye produkter hhv. væsentlige produktfornyelser er planlagt til lancering på markederne i side 18

20 Regnskabsberetning Udvikling i omsætning, mio. DKK: Udvikling i EBIT før særlige poster, mio. DKK: Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet består i produktion og salg af landbrugsmaskiner til jordbearbejdning samt græsmaskiner og fuldfodervogne til kvægbruget. En væsentlig del af selskabets aktivitet vedrører salg af vitaminer og mineraler til husdyr i Deutsche Vilomix-gruppen. Endvidere har selskabet produkter til håndtering og opbevaring af korn i landbruget samt produkter til håndtering af komponenter samt emballeringsdele inden for fødevareog pharma-/medicinalindustrien samt til transport af procesaffald inden for papir-, emballage- og plastindustrien. Udvikling i året Året 2014 har udvist et tilfredsstillende resultat før særlige poster, især set i lyset af en svær markedssituation. Omsætningen inden for landbrugsmaskiner m.v. er faldet med baggrund i et faldende marked på en række af virksomhedens hovedmarkeder. Kongskildes omsætning er samlet set øget pga. stigende omsætning i Deutsche Vilomix. Resultatet i 2014 er i betydelig grad negativt påvirket af en række særlige poster omfattende væsentlige ekstra udgifter til gennemførte turnaround-aktiviteter samt omstrukturering af virksomheden. Særlige poster omfatter bl.a. udgifter til nedskrivning af værdien på udviklingsprojekter, nedskrivning af værdien af maskiner og ejendomme, udgifter vedrørende en produktsanering, nedskrivning af varelagre samt direkte udgifter til gennemførelse af omstruktureringer og afskedigelser ved organisationsændringer. Beløbene fremgår under særlige poster i resultatopgørelsen. Omsætningen for Kongskilde-koncernen blev i ,1 mio. DKK mod 2.120,5 mio. DKK i Stigningen udgør 62,6 mio. DKK. EBITDA realiseret i 2014 før indregning af særlige poster blev 165,9 mio. DKK, svarende til en forbedring på 50,9 mio. DKK i forhold til Særlige poster påvirker årets EBITDA negativt med 286,2 mio. DKK. Efter særlige poster blev EBITDA -120,2 mio. DKK mod 115,0 mio. DKK i 2013; et fald på 235,2 mio. DKK. Afskrivningerne er på 313,7 mio. DKK i 2014 mod 93,8 mio. DKK i I årets afskrivninger indgår særlige poster med 220,5 mio. DKK. EBIT realiseret i 2014 før indregning af særlige poster blev 72,7 mio. DKK, svarende til en forbedring på 51,4 mio. DKK i forhold til Særlige poster påvirker årets EBIT negativt med 506,7 mio. DKK. EBIT blev -433,9 mio. DKK mod 21,3 mio. DKK i Resultat før skat i 2014 før indregning af særlige poster blev et underskud på 6,2 mio. DKK svarende til en forbedring på 60,2 mio. DKK i forhold til Årets resultat før skat i 2014 er negativt påvirket af særlige poster på i alt 513,3 mio. DKK. Resultat før skat blev et underskud på 519,5 mio. DKK mod et underskud på 66,4 mio. DKK i Årets skatter udgør en indtægt på 92,8 mio. DKK mod en indtægt på 18,0 mio. DKK i Særlige poster indgår i årets skat med en indtægt på 92,8 mio. DKK. De særlige poster, som alle kan henføres til de gennemførte turnaround-aktiviteter og omstrukturering af virksomheden samt forberedelse af den nye strategi, påvirker resultat efter skat i 2014 med samlet -420,5 mio. DKK. Årets resultat før særlige poster blev et underskud på 6,8 mio. DKK i 2014 mod et underskud på 48,3 mio. DKK året før. Efter særlige poster blev årets resultat et underskud side 19

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S KONCERNCHEFEN HAR ORDET I 2011 har Multidata-Bluegarden forbedret resultatet før renter og afskrivninger med 60 MDKK, hvilket er mere end en fordobling af resultatet

Læs mere

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12 Land & Leisure A/S CVR-nr. 31 22 65 11 Årsrapport 2011/12 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning 6 Resultatopgørelse

Læs mere

2HVOR F0R FATTER NE1 ER3

2HVOR F0R FATTER NE1 ER3 2HVOR F0R FATTER NE1 ER3 1 Selskab Gyldendal A/S Klareboderne 3 1001 København K CVR-nr. 58 20 01 15 Hjemstedskommune: København Land: Danmark Telefon: 33 75 55 55 Telefax: 33 75 55 56 Internet: www.gyldendal.dk

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2005 (6. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 LEDELSESBERETNING... 4 OVERGANG

Læs mere

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 1 Medlemmerne af bestyrelsen i TELE Greenland A/S fra venstre: Søren Voigt, Benedikte Jensen, næstformand Line Frederiksen, formand Agner N. Mark, Aaja Chemnitz Larsen, Svend Aage Olsen

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S. Årsrapport for 2004

Carlsberg Breweries A/S. Årsrapport for 2004 Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2004 (5. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 ÅRSBERETNING... 4 OVERGANG

Læs mere

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 2015. Som dirigent:

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 2015. Som dirigent: 214 ÅRSRAPPORT 214 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 215. Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetningen Værdigrundlag: Mennesker og teknologi kombineret med stærke

Læs mere

Årsrapport // 2014. Chosen by 120 Nordic banks

Årsrapport // 2014. Chosen by 120 Nordic banks Årsrapport // 2014 Chosen by 120 Nordic banks 2 // SDC Årsrapport 2014 // Indhold Indhold Om SDC 3 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Koncernstruktur 6 Ledelsesberetning 7 Ledelsespåtegning

Læs mere

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200 Årsrapport 2005-2006 3 Koncernens økonomiske udvikling Bernd Griese, Adm. direktør År 2005/06 har været et intensivt og spændende år, som blev præget af nye udfordringer og forandringer. I forlængelse

Læs mere

Regnskab og data. Årsregnskab for moderselskabet Novozymes A/S findes på vedlagte cd-rom.

Regnskab og data. Årsregnskab for moderselskabet Novozymes A/S findes på vedlagte cd-rom. Regnskab og data Regnskab og data Påtegninger 4 Risikofaktorer 7 Anvendt regnskabspraksis 8 Novozymes Koncernen 14 Oversigt over noter og øvrige data 19 Hoved- og nøgletal 2004-2000 37 Virksomheder i Novozymes

Læs mere

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen Årsrapport 2012 LEGO Koncernen CVR-nr.: 54 56 25 19 Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen (DKK Mio.) 2012 2011 2010 2009 2008 Koncernens resultatopgørelse: Nettoomsætning 23.405 18.731 16.014 11.661 9.526

Læs mere

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen Årsrapport 2011 HOVED- OG NØGLETAL Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 18.731 16.014 11.661 9.526 8.027 Omkostninger (13.065) (10.899) (8.659) (7.522) (6.556) Resultat af

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2013

IFRS Eksempelregnskab 2013 IFRS Eksempelregnskab 2013 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2013 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsrapport 2007 Energi Danmark A/S Årsrapport 2007 Side

Årsrapport 2007 Energi Danmark A/S Årsrapport 2007 Side Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 Side Kraftkalenderen 2008 Q1/2183h Q2/2184h Q3/2208h Q4/2209h Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick Årsrapport LEGO Koncernen Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick 09 www.lego.com hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 11.661

Læs mere

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010 2010 Årsrapport LEGO Koncernen hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen 2008 2007 2006 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 16.014 11.661 9.526 8.027 7.798 Omkostninger (10.899) (8.659) (7.522)

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Koncernoversigt... 5. Koncernens hoved- og nøgletal... 6-7. Ledelsespåtegning... 8. Egenkapitalopgørelse...

Indholdsfortegnelse. Koncernoversigt... 5. Koncernens hoved- og nøgletal... 6-7. Ledelsespåtegning... 8. Egenkapitalopgørelse... Aalborg Boldspilklub A/S Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v... 4 Koncernoversigt....................................................................... 5 Koncernens hoved- og nøgletal........................................................

Læs mere

Årsrapport 2013. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15

Årsrapport 2013. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Årsrapport 2013 Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Indhold Ledelsesberetning Begivenheder i året... 4 Hovedtal... 6 Udlodningsmidler... 7 Ledelsesberetning... 8 Regnskabsberetning... 11

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Rønne Havn A/S CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Side Året kort fortalt ved den adm. direktør 2 Hoved- og nøgletal 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 7 Revisionspåtegning 8 Ledelsesberetning Rønne

Læs mere

ECCOs årsrapport 2008

ECCOs årsrapport 2008 ECCOs årsrapport 2008 1 2 ECCOs årsrapport 2008 / ECCOs årsrapport 2008 / 3 Hurtig indsats sikrer tilfredsstillende resultat ECCO nåede et tilfredsstillende resultat i 2008 - dels på grund af virkeligt

Læs mere

GRIFFIN IV BERLIN A/S

GRIFFIN IV BERLIN A/S GRIFFIN IV BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin IV Berlin A/S 1 GRIFFIN IV BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5 Hoved-

Læs mere

VORES VISION VI VIL VÆRE VERDENS BEDSTE SKOVIRKSOMHED

VORES VISION VI VIL VÆRE VERDENS BEDSTE SKOVIRKSOMHED ÅRSRAPPORT 2010 VORES VISION VI VIL VÆRE VERDENS BEDSTE SKOVIRKSOMHED ECCO Sko A/S Industrivej 5 DK-6261 Bredebro A/S Reg. nr. 43.088 CVR-nr. 45 34 99 18 Bestyrelse Hanni Toosbuy Kasprzak Formand Karsten

Læs mere