Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension"

Transkript

1 Side 1 af 19 Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension

2 Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse: Kommentarer til halvårsrapporten for Femårsoversigt... 4 Lovpligtige nøgletal... 5 Regnskabspåtegning... 6 Revisorerklæring om gennemgang af halvårsrapporten... 7 Resultatopgørelse for 1. halvår Balance ultimo juni BILAG: Revisionsprotokollat af 30. august 2007 vedrørende halvårsrapporten for 1. halvår 2007

3 Side 3 af 19 Kommentarer til halvårsrapporten for 2007 Regnskabspraksis Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed og Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber (Regnskabsbekendtgørelsen). Resultatdisponering Periodens resultat er opgjort som egenkapitalens andel af periodens resultat, beregnet udfra afkastnøgletallet før pensionsafkastskat fratrukket andelen af pensionsafkastskat, hvilket udgør et overskud på 48 mio.kr. Hertil er lagt en andel af periodens overskud på syge- og ulykkesforsikring svarende til 124 mio.kr. Periodens resultat udgør herefter 172 mio.kr. Resultatet henføres til egenkapitalen, som herefter i alt udgør mio.kr. pr. 30. juni 2007.

4 Side 4 af 19 Femårsoversigt Resultatopgørelse (mio. kr.) Præmier Forsikringsydelser Investeringsafkast før PAL Forsikringsmæssige driftsomkostninger, i alt Resultat af genforsikring Forsikringsteknisk resultat af livsforsikring Forsikringsteknisk resultat af syge- og ulykkesforsikring Periodens resultat Balance (mio. kr.) Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter, i alt Egenkapital i alt Aktiver i alt Nøgletal vedrørende syge- og ulykkesforsikring Erstatningsprocent for syge- og ulykkesforsikring 94,8% 80,2% 78,6% 79,3% 144,3% Omkostningsprocent for syge- og ulykkesforsikring 9,7% 5,3% 4,8% 2,3% 5,0% Combined ratio ,9% 82,1% 149,8% Operating ratio ,3% 92,1% 94,8%

5 Side 5 af 19 Lovpligtige nøgletal Afkastnøgletal Afkast før pensionsafkastskat 6,0% 3,0% 8,7% -1,7% 1,9% Afkast efter pensionsafkastskat 5,2% 2,6% 7,6% -1,4% 1,7% Omkostningsnøgletal Omkostningsprocent af præmier 3,0% 2,6% 2,9% 2,6% 1,8% Omkostningsprocent af hensættelser 0,4% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% Omkostninger pr. forsikret 154 kr. 149 kr. 167 kr. 179 kr. 138 kr. Omkostningsresultat 0,43% 0,44% 0,37% 0,38% 0,43% Risikotal Forsikringsrisikoresultat 0,26% 0,20% 0,40% 0,28% -0,05% Konsolideringsnøgletal Bonusgrad 8,0% 12,0% 18,9% 18,2% 20,4% Forsikringstagerkapitalgrad 2,3% 2,9% 3,5% 3,9% 4,3% Ejerkapitalgrad 9,9% 10,2% 12,6% 10,6% 10,0% Overdækningsgrad 6,7% 7,4% 10,7% 9,2% 9,2% Solvensdækning 221% 231% 296% 275% 277% Forrentningsnøgletal Egenkapitalforrentning før skat 22,9% 8,0% 19,8% 1,9% 5,9% Egenkapitalforrentning efter skat 22,9% 7,6% 18,7% 2,2% 5,6% Forrentning af kundernes midler efter omkostninger før skat 4,3% 2,5% 8,4% -2,3% 1,8% Forrentning af medlemskonti før skat Forrentning af ansvarlig lånekapital før skat Forrentning af særlige bonushensættelser af type A Forrentning af særlige bonushensættelser af type B 37,3% 2,9% 8,7% 1,8% 5,3%

6 Side 6 af 19 Regnskabspåtegning Direktion og bestyrelse har dags dato aflagt regnskab for perioden 1. januar til 30. juni Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med reglerne i Lov om finansiel virksomhed og Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at halvårsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. København, den 30. august 2007 Direktion: Erik Adolphsen direktør Bestyrelse: Børge Frederiksen formand Hans Skov Christensen Næstformand Lars Andersen Kim Graugaard Lars Hansen Thorkild E. Jensen Johannes Madsen-Mygdal Jette Nielsen Jens Due Olsen Bo Stærmose Bjarne Uldall Carl Chr. Ægidius

7 Side 7 af 19 Den uafhængige revisors erklæring om review af halvårsrapport Til aktionærerne i Industriens Pensionsforsikring A/S Vi har udført review af perioderegnskabet for Industriens Pensionsforsikring A/S for perioden 1. januar juni 2007, omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, og noter. Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en halvårsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed. Vores ansvar er på grundlag af vores review at udtrykke en konklusion om halvårsrapport. Det udførte review Vi har udført vores review i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om review af et perioderegnskab udført af selskabets uafhængige revisor. Et review af en halvårsrapport omfatter forespørgsler til primært personer med ansvar for økonomi og regnskabsaflæggelse, samt udførelse af analytiske handlinger og andre reviewhandlinger. Omfanget af et review er betydeligt mindre end revision udført i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og giver derfor ikke sikkerhed for, at vi bliver bekendt med alle betydelige forhold, som kunne afdækkes ved en revision. Som følge heraf udtrykker vi ikke en revisionskonklusion. Konklusion Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at halvårsrapporten ikke giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle pr. 30. juni 2007 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar juni 2007 i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed. København, den 30. august 2007 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Søren Dinesen Statsaut. revisor Kasper Bruhn Udam Statsaut. revisor

8 Side 8 af RESULTATOPGØRELSE 1 Bruttopræmier Afgivne genforsikringspræmier -1-1 Præmier f.e.r., i alt Indtægter fra tilknyttede virksomheder Renteindtægter og udbytter mv Kursreguleringer Renteudgifter Administrationsomkostninger i forb. med inv.virksomhed Investeringsafkast, i alt Pensionsafkastskat Investeringsafkast efter pensionsafkastskat Udbetalte ydelser Modtaget genforsikringsdækning 0 0 Ændring i erstatningshensættelser Overført til andre forsikringsmæssige hensættelser Forsikringsydelser f.e.r., i alt Ændring i livsforsikringshensættelser Ændring i genforsikringsandel 0 0 Ændring i livsforsikringshensættelser f.e.r., i alt Ændring i bonushensættelser til gruppeordning Ændring i kollektiv bonuspotentiale Ændring i særlige bonushensættelser Bonus i alt

9 Side 9 af RESULTATOPGØRELSE - fortsat 7 Administrationsomkostninger Overført investeringsafkast (-) FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT AF SYGE- OG ULYKKESFORSIKRING Egenkapitalens investeringsafkast RESULTAT FØR SKAT Pensionsafkastskat for egenkapitalen -8 8 ÅRETS RESULTAT Eventualforpligtelser

10 Side 10 af AKTIVER 9 Driftsmidler Domicilejendom MATERIELLE AKTIVER, I ALT Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Udlån til tilknyttede virksomheder 35 0 Investeringer i tilknyttede virksomheder, i alt Kapitalandele Investeringsforeningsandele Obligationer Indlån i kreditinstitutter Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender Øvrige finansielle investeringsaktiver Andre finansielle investeringsaktiver, i alt INVESTERINGSAKTIVER, I ALT Tilgodehavende hos forsikringstagere Andre tilgodehavender TILGODEHAVENDER, I ALT Tilgodehavende renter PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER, I ALT AKTIVER I ALT

11 Side 11 af PASSIVER Aktiekapital Reserve for skattefrit opsparet overskud Overført overskud EGENKAPITAL, I ALT Præmiehensættelser Garanterede ydelser Bonuspotentiale på fremtidige præmier Bonuspotentiale på fripolicer Livsforsikringshensættelser, i alt Erstatningshensættelser Kollektiv bonuspotentiale Hensættelse til bonus og præmierabatter Bonushensættelser til gruppeordning Særlige bonushensættelser HENSÆTTELSE TIL FORSIKRINGS- OG INVESTERINGSKONTRAKTER, I ALT Gæld i forbindelse med direkte forsikring Gæld i forbindelse med genforsikring 1 1 Gæld til tilknyttede virksomheder 21 0 Aktuelle skatteforpligtelser Anden gæld GÆLD, I ALT PASSIVER I ALT

12 Side 12 af Bruttopræmier Løbende præmier Grupperisikopræmier Indskud inkl. overførsler Arbejdsmarkedsbidrag Bruttopræmier i alt Medlemmer med overenskomstbaserede ordninger ultimo perioden Medlemmer med gruppelivsforsikring ultimo perioden Alle forsikringer er oprettet med ret til bonus på baggrund af kollektive overenskomster, aftaler og lignende, hvor forsikringen er en obligatorisk del af ansættelsesforholdet. Alle forsikringer vedrører direkte dansk forretning. 2 Resultat af genforsikring Genforsikringspræmier afgivet til andre selskaber -2-2 Modtaget genforsikringsdækning 0 1 Ændring i genforsikringsreserver 0 0 Resultat af afgiven forretning i alt Renter og udbytter mv. Renter af værdipapirer og indlån Indeksregulering Udbytte af kapitalandele Renter og udbytter mv. i alt

13 Side 13 af Kursreguleringer Domicilejendomme 0 0 Danske børsnoterede aktier Udenlandske børsnoterede aktier Unoterede aktier Investeringsforeningsandele 19 8 Nominalobligationer Udenlandske obligationer Indeksobligationer Indlån i kreditinstitutter Finansielle instrumenter Valutaterminsforretninger Kursreguleringer i alt Pensionsafkastskat Pensionsafkastskat Hensættelse til udskudt pensionsafkastskat 0 0 Pensionsafkastskat i alt Friholdelsesbrøk jf. PAL 7, 15 og 16 0,7% 0,7% Nedslag for gruppelivsforsikring er indregnet i ovenstående friholdelsesbrøk. 6 Udbetalte ydelser Forsikringssummer ved død Forsikringssummer ved invaliditet Forsikringssummer ved kritisk sygdom Pensions- og renteydelser Tilbagekøb (udbetaling af små hvilende konti) 3 2 Overførsler til andre arbejdsmarkedspensionsordninger Kontante udbetalte bonusbeløb (pensionistbonus) 3 17 Rateforsikring 3 18 Udbetalte ydelser i alt

14 Side 14 af Administrationsomkostninger I regnskabsposterne administrationsomkostninger, omkostninger ved investeringsvirksomhed samt resultat af syge- og ulykkesforsikring er følgende omkostninger indeholdt: Personaleudgifter Løn til medarbejdere Pensionsbidrag 4 3 Andre udgifter til social sikring 1 1 Lønsumsafgift 3 2 Personaleudgifter i alt Honorar til revision Revision - KPMG C. Jespersen 0 0 Revision - Deloitte 0 0 Andre ydelser - KPMG C. Jespersen 0 0 Andre ydelser - Deloitte 1 0 Honorar til revision i alt 1 0 Vederlag til direktion og bestyrelse Direktion 2 1 Bestyrelse 1 1 Vederlag til direktion og bestyrelse i alt 2 2 Gennemsnitlig antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret

15 Side 15 af Forsikringsteknisk resultat af syge- og ulykkesforsikring Præmieindtægter Løbende præmier Arbejdsmarkedsbidrag Overført fra livsforsikringshensættelser Bruttopræmier i alt Afgivne genforsikringspræmier -1-1 Ændring i præmiehensættelser Præmieindtægter f.e.r Forsikringsteknisk rente Erstatningsudgifter f.e.r. Udbetalte ydelser Modtaget genforsikringsdækning 0 1 Ændring i bruttoerstatningshensættelser Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser 0 0 Erstatningsudgifter f.e.r Bonus og præmierabatter Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r. Administrationsomkostninger -7-8 Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r. i alt -7-8 Forsikringsteknisk resultat Investeringsafkast Forrentning af forsikringsmæssige hensættelser Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente Forsikringsteknisk resultat af syge- og ulykkesforsikring i alt

16 Side 16 af Driftsmidler Akkumuleret kostpris, primo 3 4 Periodens tilgang 0 0 Periodens afgang til kostpris 0-1 Akkumuleret kostpris, ultimo 3 3 Afskrivninger Akkumulerede afskrivninger, primo 2 2 Periodens afskrivninger 0 0 Tilbageførte afskrivninger på solgte aktiver 0-1 Akkumulerede afskrivninger, ultimo 2 2 Bogført værdi, ultimo Domicilejendom Omvurderet værdi primo Tilgang 0 0 Afgang 0 0 Afskrivning 0 0 Værdireguleringer indregnet direkte i egenkapitalen 0 0 Værdireguleringer indregnet i resultatopgørelsen 0 0 Omvurderet værdi ultimo Der har ikke været involveret eksterne eksperter i målingen af domicilejendommen. Afkastprocent 5,5 5,5 11 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Akkumuleret kostpris, primo Periodens tilgang 0 50 Akkumuleret kostpris, ultimo Akkumuleret værdiregulering, primo Periodens værdireguleringer 2-34 Akkumuleret værdireguleringer, ultimo Bogført værdi, ultimo 89 87

17 Side 17 af Kapitalandele i tilknyttede virksomheder (forts.) Posten kapitalandele i tilknyttede virksomheder består af det 100% ejet datterselskab Industriens Pension IT A/S. Selskabets hovedaktivitet er at varetage al IT-drift i Industriens Pensionforsikring A/S. Selskabets hjemsted er København. Egenkapital iflg. seneste årsregnskab Årets resultat Øvrige finansielle investeringsaktiver Valutaterminsforretninger Swaption Optioner Øvrige finansielle investeringsaktiver i alt Egenkapital Aktiekapital Overført overskud Reserve for skattefrit opsparet overskud Egenkapital i alt ultimo Reserve for skattefrit opsparet overskud Saldo primo Primoregulering SUL 0 0 Periodens resultat Saldo ultimo Reserven for skattefrit opsparet overskud er underlagt særlige begrænsninger jf. FIL 307 om arbejdsmarkedsrelaterede livsforsikringsaktieselskaber. Beregnet solvensmargen, livsforsikring Beregnet solvensmargen, syge- og ulykkesforsikring Beregnet solvensmargen i alt Egenkapital Særlig bonushensættelse Basiskapital Selskabets aktiekapital på 110 mio. kr. udstedt i aktier á kr. eller multipla heraf.

18 Side 18 af Livsforsikringshensættelser Bruttolivsforsikringshensættelser primo Akkumuleret værdiregulering primo Retrospektive hensættelser primo Bruttopræmier Præmier til gruppeordning Rentetilskrivning Forsikringsydelser Omkostningstillæg efter tilskrivning af omkostningsbonus Risikogevinst efter tilskrivning af risikobonus Overført til andre forsikringsmæssige hensættelser Udlodning fra særlig bonushensættelse 30 0 Retrospektive hensættelser ultimo Akkumuleret værdiregulering ultimo Bruttolivsforsikringshensættelser ultimo Ændring i bruttolivsforsikringshensættelser % grundlag (oprindeligt tegningsgrundlag) Garanterede ydelser Bonuspotentiale på fremtidige præmier Bonuspotentiale på fripolicer % grundlag i alt % grundlag (oprindeligt tegningsgrundlag) Garanterede ydelser Bonuspotentiale på fremtidige præmier Bonuspotentiale på fripolicer % grundlag i alt Bruttolivsforsikringshensættelser ultimo Livsforsikringshensættelserne er opgjort ud fra en række parametre for forsikringsrisiko, omkostninger og diskonteringsrente, fastsat efter bedste skøn. Den usikkerhed, der knytter sig til fastsættelsen af "bedste skøn" bestemmes ud fra usikkerheden på de valgte parametre. Usikkerheden antages alene at vedrører dødsrisikoen Risikotillæggene beregnes som forskellen mellem livsforsikringshensættelserne opgjort ved anvendelse af disse alternative parametre for dødsrisikoen og livsforsikringshensættelsen opgjort ved bedste skøn for dødsrisikoen.

19 Side 19 af Erstatningshensættelser Hensættelser til forsikringssummer ved død Hensættelser til forsikringssummer ved invaliditet Hensættelser til forsikringssummer ved kritisk sygdom Hensættelser til gruppeordning Erstatningshensættelser f.e.r. vedrørende livsforsikringsvirksomhed i alt Erstatningshensættelser f.e.r. vedrørende syge- og ulykkesforsikring i alt Erstatningshensættelser f.e.r. i alt Kollektiv bonuspotentiale Kollektiv bonuspotentiale primo Ændring i kollektiv bonuspotentiale Kollektiv bonuspotentiale ultimo Bonushensættelser til gruppeordning Bonushensættelser til gruppeordning primo Ændring i bonushensættelser til gruppeordning Bonushensættelser til gruppeordning ultimo Særlige bonushensættelser Hensættelse primo Periodens ændring i hensættelse Særlige bonushensættelser ultimo Eventualforpligtelser Udover de registrerede aktiver foreligger der ingen panthæftelser, kautions-, garanti- eller lignende forpligtelser, som ikke fremgår af halvårsrapporten.

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2 Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 4 Nærtstående parter 5 Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning og usædvanlige

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2009 1 Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Årsberetning 5-7 Den uafhængige revisors påtegning 8-9 5-års oversigt 10

Læs mere

Årsrapport for året 2004. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for året 2004. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for året 2004 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Årsberetning 2 Investeringsvirksomhed 5 Dattervirksomheder i Tryg Forsikring A/S 5 Kapital og ejerforhold

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 1) I medfør af 196 og 373, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. xxx af xxx fastsættes:

Læs mere

PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER

PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Pensionskassens ordinære generalforsamling den 28. april 2015 Som dirigent: CVR 10 49 68 37 Indholdsfortegnelse Side Pensionskasseoplysninger

Læs mere

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. CVR-nr. 55 12 46 12. Årsrapport 2014

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. CVR-nr. 55 12 46 12. Årsrapport 2014 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55 12 46 12 Årsrapport 2014 Bilag 2 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55 12 46 12 Årsrapport 2014 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt

Læs mere

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88 Årsrapport2014 CVR-nr. 17 11 81 88 PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Tlf. 44 39 39 99 Fax 44 39 39 40 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø,

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning Regnskabsberetning Risikostyring Kapitalforhold Ledelseshverv 4

Læs mere

Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S

Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S Årsrapport 2006 Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S Kommunernes Arbejdsskadeforsikring tegner lovpligtig arbejdsskadeforsikring efter Lov om arbejdsskadeforsikring for danske og grønlandske kommuner,

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Årsrapport 2009. Købstædernes Forsikring Grønningen 1 1270 København K CVR. nr. 51 14 88 19

Årsrapport 2009. Købstædernes Forsikring Grønningen 1 1270 København K CVR. nr. 51 14 88 19 Årsrapport 2009 Købstædernes Forsikring Grønningen 1 1270 København K CVR. nr. 51 14 88 19 Ledelsesberetning Side 3: Femårsoversigt Side 4: Beretning for 2009 Side 8: Mission, vision og målsætning Side

Læs mere

Særlig Pensionsopsparing Årsrapport 2005

Særlig Pensionsopsparing Årsrapport 2005 Særlig Pensionsopsparing Årsrapport 2005 Repræsentantskab Formand Bestyrelsesformand Jørgen Søndergaard Arbejdsgiverrepræsentanter Udpeget af Dansk Arbejdsgiverforening Formand Jørgen Vorsholt Direktør

Læs mere

KVINDELIGT ARBEJDERFORBUND ÅRSRAPPORT

KVINDELIGT ARBEJDERFORBUND ÅRSRAPPORT KVINDELIGT ARBEJDERFORBUND ÅRSRAPPORT 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE side Nøgletal..... 3 Ledelsesberetning.... 4 Ledelsespåtegning.... 5 Revisionspåtegning 6 Anvendt regnskabspraksis... 7-8 Resultatopgørelse

Læs mere

White paper - Danica version III. White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret. Version III.

White paper - Danica version III. White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret. Version III. White paper Overskudspolitik og forretningsaktivitet i Danica Pension Ej revideret Version III Informations memo Overskudspolitik og forretningsaktiviteter i Danica Pension Indhold Side 1. Introduktion

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Havdrup Vandværk A.m.b.a.

Havdrup Vandværk A.m.b.a. Dansk Revision Roskilde Godkendt revisionsaktieselskab Køgevej 46A DK-4000 Roskilde roskilde@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 44 53 77 44 Telefax: +45 44 53 77 04 CVR: DK 14 67 80 93

Læs mere

Årsrapport 2011 Årsregnskab for det 19. regnskabsår

Årsrapport 2011 Årsregnskab for det 19. regnskabsår Årsrapport 2011 Årsregnskab for det 19. regnskabsår Idégrundlag INdhold Idegrundlag... 2 Resumé... 3 Ledelsesberetning... 4 Årsregnskab og nøgletal... 15 Oplysninger om bestyrelsens hverv i andre virksomheder

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S. Årsrapport 2014

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S. Årsrapport 2014 SEB PENSIONSFORSIKRING A/S Årsrapport 2014 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peter Dahlgren, formand Mogens Andersen, næstformand Ulf Grunnesjö (indtrådt i bestyrelsen den 12. januar 2015) Peter

Læs mere

Foto 2015 Marie-Louise Baes. Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring.

Foto 2015 Marie-Louise Baes. Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring. 2014 RSRAPPORT 1 Foto 2015 Marie-Louise Baes Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring. 2 INDHOLD /01/ Ledelsesberetning...6 Om LB Forsikring A/S... 6 Resultater... 11 Årets forsikringsforløb...

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Kvartalsrapport

Læs mere

ATP Ejendomme A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling.

ATP Ejendomme A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 17 26 16 49 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent

Læs mere

Årsrapport for året 2005. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for året 2005. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for året 2005 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring A/S (moderselskab) 24 Ledelsespåtegning

Læs mere

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport Fælleskassen det grønne pengeinstitut Årsrapport 2009 9 2 Årsrapport 2009 Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors påtegning 6 Ledelsens beretning 7 Resultatopgørelse 12 Balance

Læs mere

Moderselskabet Carlsberg A/S 128 Resultatopgørelse 129 Totalindkomstopgørelse 130 Balance 132 Egenkapitalopgørelse 133 Pengestrømsopgørelse 134 Noter

Moderselskabet Carlsberg A/S 128 Resultatopgørelse 129 Totalindkomstopgørelse 130 Balance 132 Egenkapitalopgørelse 133 Pengestrømsopgørelse 134 Noter 128 Moderselskabet Carlsberg A/S 128 Resultatopgørelse 129 Totalindkomstopgørelse 130 Balance 132 Egenkapitalopgørelse 133 Pengestrømsopgørelse 134 Noter 134 NOTe 1 Væsentlige regnskabsmæssige skøn og

Læs mere

NwrBrand Forsikring G/S. Arsrapport for 2014

NwrBrand Forsikring G/S. Arsrapport for 2014 NwrBrand.dk 4 samarbejde med Topdanmark NwrBrand Forsikring G/S Arsrapport for 2014 CVR-nr. 17 34 25 17 Indholdsfortegnelse Side Pfitegninger Ledelsespategning 1 Den uafheengige revisors erklringer 2 Ledelsesberetning

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015 Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april Fondsbørsmeddelelse nr. 11, Kvartalsrapport 1. kvartal for Spar Nord Bank A/S Høj aktivitet på bolig- og formueområdet samt frasalg af aktier i Nørresundby Bank giver

Læs mere