RIGSPOLITICHEFEN AFDELING A Polititorvet København V Telefon Telefax

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RIGSPOLITICHEFEN AFDELING A Polititorvet 14-1780 København V Telefon 33 14 88 88 - Telefax 33 43 00 06"

Transkript

1 RIGSPOLITICHEFEN AFDELING A Polititorvet København V Telefon Telefax Rapport om Rigspolitiets fact-finding mission i november 2000 til de baltiske lande vedrørende kvindehandel Indledning Det er i efteråret 2000 besluttet, at dansk politi skal foretage systematisk, politimæssig monitering af forhold, der kan sættes i forbindelse med kvindehandel, således at der skabes mulighed for en mere systematisk, offensiv og fremadrettet politimæssig indsats. Kvindehandel indeholder i sin natur ofte elementer af grænseoverskridende, organiseret kriminalitet, og den danske beslutning om at intensivere indsatsen mod kvindehandel indebærer bl.a., at dansk politi vil bidrage til en forstærket international indsats på området. Som led i den forberedende planlægning af den intensiverede indsats mod kvindehandel har medarbejdere fra Rigspolitiet foretaget en fact-finding mission til de baltiske lande i november De herved fremkomne oplysninger vil indgå i overvejelserne angående struktureringen af den fremtidige danske indenlandske og internationale indsats, herunder en forstærket indsats på området i regi af Task Force on Organised Crime in the Baltic Sea Region, som Danmark overtager formandsskabet for pr. 1. januar Rigspolitiets medarbejdere, der deltog i fact-finding missionen til Estland, Letland og Litauen, har haft samtaler med retshåndhævende myndigheder og andre offentlige myndigheder samt NGO er ( non govermental organisations i form af private sociale hjælpeorganisationer m.v.) med henblik på at belyse de baltiske landes retsgrundlag og retshåndhævelse vedrørende kvindehandel samt omfanget og karakteren af kvindehandel fra Baltikum. Der er i denne rapport ikke foretaget en nærmere definition af kvindehandel. Der findes en række internationale definitioner af menneskehandel og kvindehandel. Som et fællestræk i definitionerne af kvindehandel indgår udnyttelse af kvinder i form af fortjeneste ved disse kvinders seksualitetsudøvelse. Det er endvidere et fællestræk, at det i defintionsmæssig sammenhæng er uden betydning, hvorvidt de forurettede kvinder frivilligt indgår i de omhandlede aktiviteter. C:\TEMP\rapport om baltisk fact-finding mission ang kvindehandel.doc

2 Dansk ret omhandler ikke direkte kvindehandel, men den danske straffelovgivning indeholder bestemmelser, som kriminaliserer forskellige handlinger, der fremmer eller udnytter kønslig usædelighed. Prostitutionsudøvelse er ikke strafbart i sig selv efter dansk ret hvilket er i modsætning til situationen i mange andre lande - men udenlandske prostituerede, der udøver deres erhverv i Danmark, vil ofte overtræde den danske udlændingelovgivning i form af ulovligt ophold m.v., hvortil kommer, at den danske udlændingelovgivning gør det muligt at straffe de, som yder bistand til ulovlig indrejse og/eller ophold i Danmark. Ved udarbejdelsen af denne rapport er der taget udgangspunkt i de internationale definitioner af kvindehandel, men der er ikke foretaget en nærmere præcisering i relation til emne og begrebsapparat, idet rapportens hovedformål har været at tegne et bredt billede af situationen. Det skal dog fremhæves, at rapporten er udarbejdet ud fra et retshåndhævelsesmæssigt synspunkt, hvorfor kvindehandelens konsekvenser i relation til sociale og etiske forhold m.v. kun indgår indirekte i rapporten. Rapportens retshåndhævelsesformål medfører endvidere, at rapporten i relation til kildekritik m.v. er udarbejdet i henhold til internationale normer for kriminalitetsanalyse. Der er således ikke tale om en videnskabelig rapport. De tilvejebragte oplysninger fra baltiske myndigheder og NGO ere gør det muligt at tegne et omrids af situationen indenfor kvindehandel i relation til baltiske kvinder. Billedet er imidlertid ikke fuldstændigt og behæftet med usikkerhed. En hovedårsag hertil er udover de ovennævnte faktorer - at de kontaktede lokale myndigheders kendskab til konkrete sager har været forholdsvis begrænset, mens NGO erne i sagens natur kun har mødt en mindre og formentlig ikke repræsentativ del af de kvinder, der har været prostituerede eller på anden måde er blevet seksuelt udnyttet i udlandet. Estland Estisk ret omhandler ikke direkte kvindehandel, men alfonseri og rufferi er strafbart, ligesom det er ulovligt at yde bistand til ulovlig grænsepassage,. Myndigheder og NGO er har oplyst, at de har kendskab til relativt få konkrete sager. Ingen af de adspurgte kilder har formået at give et sikkert skøn angående antallet af kvinder, der udrejser fra Estland med det formål at arbejde som prostituerede i udlandet, men der er tale om et relativt stort antal. Kilderne har ikke kunnet afvise, at rekruttering af kvinder med henblik på seksuel udnyttelse i udlandet finder sted under tvang, men det er den generelle opfattelse, at dette kun sker i et begrænset antal sager. 2

3 De fleste kilder har oplyst, at rekruttering af kvinder til prostitution i udlandet i stor udstrækning foregår gennem annoncer i aviser og blade. Disse annoncer lover kvinderne legalt arbejde til høje indtægter i udlandet. Rekruttering kan endvidere f.eks. foregå ved, at estiske alfonser videresælger prostituerede til udenlandske alfonser eller ved, at udenlandske alfonser selv kommer til Estland og rekrutterer kvinder. Der er typisk ikke megen tvivl om, at kvinderne er bekendt med, at de skal arbejde som prostituerede. Dog er det næppe samtlige kvinder, der reflekterer på annoncer, som er bekendt med deres fremtidige erhverv. Ingen af kilderne kunne give et bud på hvor stor en andel af kvinderne, der bliver bedraget på denne vis. Den positive viden om arbejdets reelle karakter vurderes at være særligt udbredt blandt de kvinder, der kommer til Skandinavien, mens flere af de kvinder, der kommer til Polen og Tyskland, vurderes at blive bedraget. Det er generelt påpeget af kilderne, at kvinder af russisk etnisk oprindelse i særlig høj grad rekrutteres til prostitution. Finland og Sverige er ifølge flere kilder de største aftagere af kvinder fra Estland. Nogle kilder angiver, at det primært er kvinder af russisk etnisk oprindelse, der tager til Sverige. Danmark nævnes også som modtageland, men der er ikke enighed blandt kilderne om vigtigheden af Danmark som destination. Tyskland, Holland og Spanien nævnes som andre modtagerlande. Polen nævnes dels som transitland, dels som modtageland. De kvinder, der tager til Skandinavien, udrejser oftest via færger til Helsinki eller Stockholm, mens de kvinder, der skal til sydligere destinationer, udrejser med busser eller biler. Normalt følges kvinderne af en controller og/eller sammen med andre kvinder, der skal være prostituerede i udlandet, men der er også eksempler på, at kvinder rejser alene. Generelt loves kvinderne større udbytte og bedre forhold, end de reelt får i udlandet. Nogle kilder har endvidere berettet om brug af tvang i ankomstlandet. Grovere former for udnyttelse skulle især være udbredt i Holland og Spanien. De retshåndhævende myndigheder har ikke været i besiddelse af oplysninger om kvinder, der er blevet udsat for en egentlig handel mellem to alfonser, men til gengæld foreligger der oplysninger om, at nogle kvinder efter at være kommet tilbage til Estland meget hurtigt returnerer til udlandet. Kildernes informationer om eventuel organisering af kvindehandel fra Estland er primært baseret på formodninger. Flere kilder har den opfattelse, at der er tale om kriminalitet af organi 3

4 seret tilsnit, men der er ikke enighed om, hvorledes organiseringen finder sted. Generelt er det kildernes opfattelse, at kvindehandel i vidt omfang foregår via lokale alfonser, der har kontakter i udlandet, til hvem de sælger deres mest attråværdige prostituerede. Endvidere er det en generel opfattelse, at de mest professionelle alfonser, der ofte er af russisk etnisk oprindelse, rekrutterer professionelle prostituerede til at arbejde i udlandet, mens de mere uerfarne alfonser, der mangler et netværk, i højere grad lover ikke-prostituerede kvinder legale jobs i udlandet. Det menes ikke umiddelbart, at bagmænd til kvindehandel er involveret i anden kriminalitet, såsom f.eks. smugling af narkotika. Letland Menneskehandel er kriminaliseret i den lettiske straffelov med en strafferamme på op til fire års fængsel. Under skærpende omstændigheder (berigelsesmotiv eller unge under 18 år) stiger strafferammen til fængsel i op til ti år, mens de groveste tilfælde (organiseret kriminalitet eller børn under 14 år) straffes med otte til femten års fængsel. Straffebestemmelsen omfatter både legale og illegale ind- og udrejser samt (transit-)ophold i alle lande. Kildernes vurderinger af omfanget af kvindehandel fra Letland har som følge af manglende data været meget upræcise, men kriminaliteten vurderes generelt at være forholdsvis omfattende. De retshåndhævende myndigheder har oplyst, at man først registrerede problemet i Det formodes, at problemet siden er vokset til at omfatte tusindvis af kvinder, men det påpeges dog samtidigt, at der de seneste år er blevet stadig større opmærksomhed omkring problemet. Rekrutteringen af kvinder til prostitution i andre lande foregår blandt andet gennem avisannoncer. I disse annoncer loves kvinderne arbejde som eksempelvis dansere i et ikke nærmere specificeret vestligt land. Andre gange rekrutteres kvinderne af deres ægtefæller, af bekendte eller i natklubber. Der er oplysninger om, at også Internettet bruges til rekruttering. Antallet af kvinder, der ikke fra starten er klar over, at et sådan job med stor sandsynlighed indebærer prostitutionsudøvelse, menes at være ganske begrænset. Motivet til, at nogle kvinder selv søger til udlandet, angives bl.a. at være håb om at opnå en højere levestandard. Udsigten til let tjente penge tiltrækker ifølge politikilder især unge kvinder (19-22 år) fra meget fattige kår, primært fra den sydlige og russisk dominerede del af Letland, hvor der er ringe udsigt til fast arbejde. 4

5 Det menes generelt ikke, at direkte tvang benyttes som middel til at rekruttere kvinder. Der er dog tilfælde, hvor kvinder tvinges af sted mod deres vilje, idet der eksempelvis fremsættes trusler mod deres familie. Mange kvinder bliver efter ankomsten til udlandet ikke behandlet og betalt så godt, som de er blevet lovet. I relation til destinationer udpeges særligt Tyskland og Skandinavien som udbredte rejsemål. Lande som Storbritannien, Holland, Spanien, Italien, Grækenland, Cypern, Schweiz og Island angives som andre mållande. Der kan ikke tegnes et entydigt billede af, hvorledes rejserne til udlandet forgår. En udrejsemåde består i, at kvinderne flyver i små grupper og til tider under ledsagelse af en controller til destinationen. De retshåndhævende myndigheder har identificeret et rejsemønster, som kaldes Den Spanske Rute. På første trin af denne rute køres kvinderne i bus fra Letland til enten Berlin eller Frankfurt. Nogle af kvinderne bliver sat af og afhentet af lokale aftagere i Tyskland, men resten af kvinderne fortsætter i personbil (eventuelt sammen med andre, der har opholdt sig i Tyskland i en periode) til Spanien, hvor de ofte afleveres i Alicante. En del kvinder rejser også fra Tyskland til andre lande med tog, bil, turistbus, fly eller færge, men der foreligger ikke oplysninger om et fast rejsemønster til de skandinaviske lande. Kvinderne opholder sig typisk i ca. et halvt år i udlandet, før de vender hjem. De bliver ofte kun hjemme i kort tid, før de tager af sted igen. Kvindehandel menes delvist at kunne betegnes som en form for organiseret kriminalitet, der i praksis udøves af netværk. Organiseringsgraden menes at være blevet mindre, idet lettiske statsborgere har fået friere indrejsemuligheder til en række lande, herunder Danmark. Det lettiske politi har i nogle tilfælde undersøgt avisannoncer indsat af lettiske annoncører hvori der søges babysittere, tjenestepiger, dansere eller lignende til arbejde i udlandet. Personer af russisk etnisk oprindelse menes at være meget involveret i kvindehandel til Tyskland, hvilket forklares med, at der i Tyskland er en meget stor gruppe russere, som har dannet basis for et netværk af kontakter til russisktalende grupper i Letland. Nogle politikilder er overbevist om, at de personer, der bringer kvinder til Tyskland, også er involveret i narkotikakriminalitet samt smugling af våben og cigaretter. Andre politikilder er af den opfattelse, at kvindehandel giver så stort et udbytte, at anden kriminalitet ikke er attraktiv. 5

6 Litauen Menneskehandel er kriminaliseret i den litauiske straffelov med en strafferamme fra fire til otte års fængsel. Under skærpende omstændigheder (gentagelsestilfælde, mindreårige, begået af flere i forening eller af en særlig farlig recidivist) er strafferammen fra seks til tolv års fængsel. Litauen har modtaget i alt 661 udviste litauiske kvinder fra 26 lande i Kvindernes alder har typisk været mellem 25 og 35 år, og det skønnes, at op mod 1/3 er blevet udvist som følge af, at de har arbejdet som prostituerede. Myndighederne er i øvrigt tilbageholdende med at give et bud på omfanget af kvindehandel fra Litauen. NGO er vurderer, at der er tale om mere end kvinder årligt. Det vurderes, at kvindehandel har taget til i omfang, siden Litauen blev selvstændigt. Nogle NGO er betegner ligefrem området som en industri. Kvinderne rekrutteres ved hjælp af annoncering i dagblade, annoncemagasiner og via Internettet samt ved personlig kontakt til de prostituerede eller unge kvinder på diskoteker, barer og lignende steder. Annoncerne tilbyder arbejde i udlandet som tjener i barer, danserinde, babysitter eller rengøringsassistent, men der er generel enighed om, at der som følge af mediedækning af fænomenet er et udbredt kendskab til, at annoncerne i realiteten handler om hvervning til prostitution. Det forlyder endvidere, at kvinder, der bliver rekrutteret uden viden om arbejdets sande natur, ofte får de reelle oplysninger, når de er kommet over grænsen til Polen, hvorefter de (mere eller mindre frit) kan vælge at vende tilbage eller følge med. De professionelle prostituerede i Litauen menes helt sikkert bekendte med arbejdets natur, når de bliver forsøgt rekrutteret med tilbud om arbejde i udlandet. Det forlyder, at det er de ressourcestærke prostituerede, der tager til udlandet for at tjene penge, mens de mindre ressourcestærke prostituerede bliver hjemme. Ifølge oplysninger fra de retshåndhævende myndigheder i Litauen foregår rejsen til udlandet oftest i personbiler eller turistbusser især når turen går til Tyskland via Polen. Men det sker også, at kvinderne rejser til udlandet med færge eller fly. Under udrejsen bruger litauiske statsborgere normalt deres eget pas, fordi de uden videre kan rejse som turister, mens kvinder fra Rusland, Hviderusland og andre lande rejser på andre personers ægte pas, ligesom falske pas også er konstateret anvendt. 6

7 Tyskland anses som det væsentligste modtageland. Polen er et væsentligt transitland på vej mod Tyskland. Fra Tyskland distribueres nogle af kvinderne til andre europæiske lande, især Spanien og Holland samt Israel. Der er meget delte meninger om Danmark og de øvrige skandinaviske lande som mållande. Nogle angiver, at Skandinavien er attraktiv som destination, mens andre vurderer, at de skandinaviske lande er lavt prioriteret som modtagerlande. De fleste kvinder får en mindre indtægt og dårligere forhold end lovet. Der er oplysninger om, at vold, voldtægt og trusler bruges som disciplineringsmiddel. Opholdet i udlandet varer ifølge kilderne fra en måned og op til et år. Varigheden afhænger blandt andet af, om den udenlandske alfons mener, at kvinden tjener nok penge, og om hun bliver opdaget af de lokale myndigheder. Kilder fra de retshåndhævende myndigheder angiver, at der er lille risiko og stor fortjeneste ved kvindehandel. Fortjenesten skønnes mindre, hvis kvinden lokkes til udlandet under falske forudsætninger, fordi man risikerer, at hun vil være besværlig og måske slet ikke kan fungere som prostitueret. Det er den generelle vurdering, at der eksisterer netværk mellem gerningsmænd i Litauen og udlandet, som udnyttes til kvindehandel. Kilderne er uenige angående spørgsmålet om, hvorvidt gerningsmænd til kvindehandel er engagerede i andre former for kriminalitet. Konklusion I såvel Estland som Letland og Litauen er fænomenet kvindehandel erkendt som et samfundsmæssigt og kriminalitetsmæssigt problem. Omfanget af kvindehandel fra de baltiske lande har ikke kunnet nærmere præciseres. Der er dog under alle omstændigheder tale om et betydeligt antal baltiske kvinder, der virker og udnyttes som prostituerede i udlandet. Det forekommer endvidere, at kvinder af russisk etnisk herkomst udgør en forholdsvis stor andel af disse kvinder. 7

8 Rekruttering foregår i alle tre lande enten indirekte (men dog forholdsvis åbent) for eksempel ved annoncering eller ved direkte kontakt, f.eks. ved personlig henvendelse i barer og natklubber. For mange baltere er det i sig selv attraktivt at komme til udlandet, og selv om kvinderne generelt er bekendt med, at tilbud om visse typer af arbejde i udlandet reelt betyder, at der er tale om prostitution, bliver et ikke nærmere angivet mindretal vildledt. En betydelig større del af kvinderne er vidende om, at de skal arbejde som prostituerede, men kvinderne er ikke altid i stand til at forudse, at leveforhold og indtjeningsmuligheder vil være ringere, end de stilles i udsigt. Kvinderne transporteres ofte til udlandet i busser eller personbiler. Dette gælder navnlig kvinderne fra Litauen og Letland, hvorimod kvinderne fra Estland ofte rejser med færge til skandinaviske destinationer. Fly anvendes i mindre grad. Det forekommer jævnligt, at der er controllere, som følger kvinderne under rejsen. Den primære destination for kvindehandel varierer en smule fra land til land, men i alle tilfælde nævnes Tyskland som et vigtigt modtagerland. Andre væsentlige destinationer er Holland og Spanien. Polen fungerer primært som transitland, men der er også eksempler på, at Polen fungerer som modtageland. Sverige og Danmark blev i alle tre lande udpeget som væsentlige nordiske destinationer, men der er stor uenighed blandt kilderne om, hvor vigtige disse markeder er på europæisk plan. Finland er den primære aftager af estiske prostituerede. Handel med kvinder fra de baltiske lande har delvis karakter af international organiseret kriminalitet. Generelt er det opfattelsen, at kvindehandel i praksis udøves af netværk af mindre lokale grupper, som opholder sig i deres respektive hjemlande og har personlige kontakter i modtagelandet. Sådanne netværk består bl.a. af lokale grupper bestående af personer af russisk etnisk oprindelse, som udnytter kontakt til russiske grupper i andre lande, særligt i Tyskland. I et vist omfang menes personer, der er involveret i kvindehandel, tillige at være involveret i anden form for grænseoverskridende kriminalitet, herunder smugling af højt beskattede varer og narkotikakriminalitet. 8

9 Muligheder for forstærket indsats På baggrund af fact finding missionens undersøgelsesresultater synes der at være grundlag for tage initiativer af international karakter, herunder i regi af Task-Force on Organized Crime in the Baltic Sea Region, til dels en forstærket præventiv indsats, hvor kvinder, der er potentielle ofre for kvindehandel, oplyses og advares om kvindehandel (hvilken indsats formentlig primært bør udmøntes i kvindernes hjemlande), dels en forstærket international retshåndhævende indsats, hvor handelsveje og implicerede kriminelle netværk kortlægges og afdækkes med det sigte at iværksætte samordnede indsatser i de berørte lande. 9

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske?

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? 1. Hvad er menneskehandel? Der findes en række forskellige, men relativt ensartede forskellige definitioner af begrebet menneskehandel. Grundlæggende

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

Regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel

Regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel Regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel December 2002 REGERINGENS HANDLINGSPLAN TIL BEKÆMPELSE AF KVINDEHANDEL Udgivelsesår: December 2002 Udgave, oplag: 1. udgave, 1000 stk. ISBN 87-91292-05-0

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Tryghed i danske hjem Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Udgave: 13. august 2014 1 Forslaget kort fortalt I 2013 blev der begået 41.888 indbrud i danske hjem og 16.280 indbrud i danske virksomheder.

Læs mere

Danmark. 1. Generelle oplysninger

Danmark. 1. Generelle oplysninger Danmark 1. Generelle oplysninger Danmarks politik til bekæmpelse af menneskehandel har traditionelt set været fokuseret på seksuel udnyttelse af kvinder, som det fremgår af handlingsplanen til bekæmpelse

Læs mere

Tillæg til regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel. September 2005

Tillæg til regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel. September 2005 Tillæg til regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel September 2005 Forord Handel med børn har på det seneste været genstand for øget international fokus. Udnyttelse af og handel med børn

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus.

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus. TALEPAPIR Dato: 2. december 2008 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 2008/5024-692 Sagsbeh.: DWP Fil-navn: Talepapir seminar Oslo Talepapir om æresrelaterede konflikter til seminar i Oslo den 4. 5. december

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014 Sag 224/2013 (2. afdeling) A (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) mod Rigspolitiet (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 462 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen Dato: 21. marts 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt Kravspecifikation vedrørende Kortlægning af hadforbrydelser ofre og gerningsmænd KRAVSPECIFIKATION

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om bekæmpelse af organiseret kriminalitet og væbnede opgør

Forslag til folketingsbeslutning om bekæmpelse af organiseret kriminalitet og væbnede opgør Beslutningsforslag nr. B 29 Folketinget 2009-10 Fremsat den 29. oktober 2009 af Line Barfod (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Karen Hækkerup (S), Flemming Møller Mortensen (S), Karina Lorentzen Dehnhardt

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

EØS-rEglErnE og dagpenge

EØS-rEglErnE og dagpenge EØS-reglerne og dagpenge Indhold 1. Kend dine muligheder 4 1.1 Rejs aldrig ud 4 1.2 Dine muligheder 4 1.3 Før du rejser 4 1.4 Fejlforsikring 4 2. Dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land 6 2.1 Ansøgning

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

ET SIKKERT EUROPA GRÆNSE- OVERSKRIDENDE KRIMINALITET

ET SIKKERT EUROPA GRÆNSE- OVERSKRIDENDE KRIMINALITET ET SIKKERT EUROPA GRÆNSE- OVERSKRIDENDE KRIMINALITET Kl. 15.44 sætter du dig ind i toget på Københavns Hovedbanegård, og kl. 20.16 ankommer du til Hamburg. Undervejs har du dårligt registreret, at du har

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

Effekter af den svenske lov om forbud mod køb af sex

Effekter af den svenske lov om forbud mod køb af sex 1 Effekter af den svenske lov om forbud mod køb af sex Faktaark af 8. marts-initiativet, november 2012 www.8marts.dk INDLEDNING Sverige gjorde forbudt at købe sex i 1999 som det første land i verden. Loven

Læs mere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere Du er EU-borger V E L K O M M E N t i l L u x e m b o u r g Information fra ASTI og par tnere O V E R S I G T Du bosætter dig i Luxembourg : I mindre end 3 måneder I mere end 3 måneder : - lønmodtager

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1 Få momsen tilbage hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU JANUAR 2008 DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 2 Hvem kan få momsen tilbage

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009 Sag 125/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Lyngby den 27. oktober

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 2 4. a ug us t 2 0 1 2 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret 1. Ved domstolsreformen, der blev gennemført ved lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark 28. maj 2014 Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark Sammenfatning Der findes islamistiske miljøer i Danmark, hvorfra der udbredes en militant islamistisk ideologi. Miljøerne

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) Nyt kapitel

Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) Nyt kapitel Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) Nyt kapitel Der har i de seneste år været en markant stigning i den grænseoverskridende kriminalitet i Danmark. Det gælder ikke mindst berigelseskriminalitet

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om styrket grænsekontrol

Forslag til folketingsbeslutning om styrket grænsekontrol Beslutningsforslag nr. B 110 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. april 2014 af Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Dennis Flydtkjær

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 178 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 20. december 2013 Kontor: Politikontoret

Læs mere

HVAD ER ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER?

HVAD ER ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER? Når mine forældre taler om ære, er det altid i forhold til, hvad andre tænker om os som familie. Hvis vi piger i familien gør noget forkert, siger de, at hele familien kan miste æren. (Pige Vi vil også

Læs mere

Autohjælp. Betingelser

Autohjælp. Betingelser Autohjælp Betingelser Betingelser Auto-1 Gældende fra 01.09.2014 2 Betingelser for autohjælp GENERELT Det fremgår af din police, om din bilforsikring omfatter autohjælp. Betingelserne træder i kraft den

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 85/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 23. juni

Læs mere

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med PROTOKOL I TILKNYTNING TIL UNDERTEGNELSEN AF KONVENTIONEN OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN

Læs mere

Forældrene modtager et her og nu beløb og flere penge, når barnet tjener penge på for eksempel prostitution eller tyveri

Forældrene modtager et her og nu beløb og flere penge, når barnet tjener penge på for eksempel prostitution eller tyveri Forældrene modtager et her og nu beløb og flere penge, når barnet tjener penge på for eksempel prostitution eller tyveri Af Sara Sjölin og Thomas Søgaard Rohde Menneskehandel. De er på vej hjem til hans

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

Servicestyrelsen indbød i efteråret pr. e-mail Dansk Kvindesamfund til at deltage i projektet om definition af prostitutionsbegreber.

Servicestyrelsen indbød i efteråret pr. e-mail Dansk Kvindesamfund til at deltage i projektet om definition af prostitutionsbegreber. HØRINGSSVAR FRA 8. MARTS-INITIATIVET VEDRØRENDE SERVICESTYRELSENS PROJEKT OM DEFINITION AF PROSTITUTIONSBEGREBER Indledning Servicestyrelsen indbød i efteråret pr. e-mail Dansk Kvindesamfund til at deltage

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 Sag 167/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Henrik Stagetorn, beskikket), T2 (advokat Kristian Mølgaard, beskikket) og T3 (advokat Michael

Læs mere

UKLASSIFICERET. Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien

UKLASSIFICERET. Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien 24. marts 2013 Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien Sammenfatning CTA vurderer, at mindst 45 personer er rejst fra Danmark til Syrien for at tilslutte sig oprøret mod al-assad-regimet siden

Læs mere

Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet

Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet Denne undersøgelse er udarbejdet på baggrund af i alt 1581 gennemførte interview med repræsentativt udvalgte danskere på 18 år og derover,

Læs mere

Udgivelsesdato: 8. marts 2007

Udgivelsesdato: 8. marts 2007 Handlingsplan til bekæmpelse af handel med mennesker 2007-2010 Udgivelsesdato: 8. marts 2007 Udgave, oplag: 1. udgave, 1.000 stk. Trykt version: ISBN-13: 978-87-91292-94-1 Elektronisk version: ISBN-13:

Læs mere

Kritisk over for kriminaliseringen Per Ole Traskman: Om straffbar»tilsnigelse«i ett nordiskt perspektiv i NTFK 1994.114 ff.

Kritisk over for kriminaliseringen Per Ole Traskman: Om straffbar»tilsnigelse«i ett nordiskt perspektiv i NTFK 1994.114 ff. med den sovende værtinde, som troede, det var hendes fniskilte ægtefælle). 1 DIK 1996-98.196 0 ikke dømt for både 218, stk. 2, og 221, da forurettede nok havde forvekslet T med en anden, men straks havde

Læs mere

Procedure for indrejsende studerende

Procedure for indrejsende studerende INFORMATION OM ERASMUS TRAINEESHIP TIL VIDENSKABELIGT PERSONALE Procedure for indrejsende studerende INTRODUKTION Med et Erasmus Traineeship får den studerende mulighed for at komme i praktik hos en afdeling

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Bestil online på www.er.dk/erhverv Erhvervsrejseforsikring din sikkerhed, når du rejser i forbindelse med dit arbejde Hvorfor en erhvervsrejseforsikring?

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler:

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sundhed Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Ved midlertidigt ophold forstås

Læs mere

AMNESTY EN MANDERETTIGHEDSORGANISATION

AMNESTY EN MANDERETTIGHEDSORGANISATION 1 AMNESTY EN MANDERETTIGHEDSORGANISATION Tirsdag den 11. august 2015 vedtog Amnesty International at arbejde for at dekriminalisere alle aspekter af sexarbejde på globalt plan. Man mener, at denne politik

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil.

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. OPDATERINGS- GUIDE TIL MEDIA NAV navigationssystemet i din Renault Opdater GRATIS! * www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. Velkommen til MEdia Nav! Tak for at du netop har anskaffet

Læs mere

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Udarbejdet af Dorte Smed, Asyl og Repatriering, november 2007 Baggrund Dublin-forordningen trådte i kraft i Danmark den 1. april 2006 som afløser for Dublin-konventionen.

Læs mere

Københavns politi Udlændingekontrolgruppen

Københavns politi Udlændingekontrolgruppen Københavns politi Udlændingekontrolgruppen Historie 2009 Skotske asfalts arbejdere i København 2010 Østeuropæere hærger København 2 Roma-aktioner på Amager Den varme seng 2010 Arbejdsgruppe nedsætte mhp.

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Europol-exit skader kampen mod organiseret kriminalitet

Europol-exit skader kampen mod organiseret kriminalitet Europol-exit skader kampen mod organiseret kriminalitet Kontakt: Analytiker, Marc Bærentzen +45 50 54 75 74 mtb@thinkeuropa.dk RESUME Organiserede kriminelle omsætter for mere end 4.800 milliarder kroner

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden 1. januar 3. juni 214 18. august 214 1 Indledning: Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Vejledning om indhentelse af børneattester ved erhvervsdrivendes ansættelse af turistguider, børnepassere mv.

Vejledning om indhentelse af børneattester ved erhvervsdrivendes ansættelse af turistguider, børnepassere mv. September 2009 Vejledning om indhentelse af børneattester ved erhvervsdrivendes ansættelse af turistguider, børnepassere mv. Formålet med lov om børneattester er at skabe et grundlag for en styrket indsats

Læs mere

Flemming Balvig DET VOLDSOMME SAMFUND. Om vold som problem og fængsel som løsning. Fortid og nutid. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Flemming Balvig DET VOLDSOMME SAMFUND. Om vold som problem og fængsel som løsning. Fortid og nutid. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Flemming Balvig Fortid og nutid BIND I DET VOLDSOMME SAMFUND Om vold som problem og fængsel som løsning Jurist- og Økonomforbundets Forlag ISBN 87-574-9085-6 Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2000 Det

Læs mere

Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer

Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer Dansk Byggeri har spurgt en stikprøve af sine medlemmer om deres brug af arbejdskraft i 2006 og deres behov for arbejdskraft

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder SOCIAL KONTROL: LOVGIVNING OG TILBUD Etnisk Konsulentteam Christina Elle og Kristine Larsen Etnisk Konsulentteam konsulentbistand til fagfolk

Læs mere

Pressemøde onsdag 30. april 2008 i Kvindernes Bygning

Pressemøde onsdag 30. april 2008 i Kvindernes Bygning Pressemøde onsdag 30. april 2008 i Kvindernes Bygning Pressemeddelelse 28-04-2008 12:01:00 Tilbud om beskyttelse og uddannelse til ofre for menneskehandel Ny privat organisation vil give udenlandske sexslaver

Læs mere

Z - Kommune. Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens vejledende udtalelse

Z - Kommune. Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens vejledende udtalelse Z - Kommune 11. marts 2008 Z Kommune har under et møde med direktøren for Statsforvaltningen Nordjylland den 28. februar 2008 spurgt statsforvaltningen, om kommunen lovligt vil kunne betale for sagsomkostninger

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde).

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde). NOTAT Dato: 23. juni 2008 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2007/4150-152 Sagsbeh.: RSK/NHL Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk.

Læs mere

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om international udvekslingsmobilitet på

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Hvor nordiske er de nordiske lande i deres praktiske narkotikapolitik?

Hvor nordiske er de nordiske lande i deres praktiske narkotikapolitik? Lau Laursen KOLUMN Hvor nordiske er de nordiske lande i deres praktiske narkotikapolitik? Det viser sig ret hurtigt, når man analyserer og komparerer de nordiske landes narkotikapolitik, at Danmark skiller

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Københavner kriterierne: Optagelseskriterier for at kunne blive medlem af EU. Det politiske kriterium Landet

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft GODE RÅD OM Udenlandsk arbejdskraft 2008 GODE RÅD OM UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse Reglerne for opholds- og arbejdstilladelse 3 Betingelser

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. februar 2014 Sag 234/2013 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T1 T2 (advokat Hugo Steinmetz, beskikket for begge) T3 (advokat Manfred W. Petersen, beskikket) T4

Læs mere

Centrale nøgletal. Anmeldelser og sigtelser 2007-2012. Januar 2013

Centrale nøgletal. Anmeldelser og sigtelser 2007-2012. Januar 2013 Centrale nøgletal Anmeldelser og sigtelser 2007-2012 Januar 2013 INDHOLD Anmeldelser 2007-2012 Sigtelser 2007-2012 Side 2-8 Side 9-15 Januar 2013 Anmeldelser 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Straffeloven

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Aalborg Trafikdage 2003

Aalborg Trafikdage 2003 Aalborg Trafikdage 2003 Præsentation af EU-studiet Uddannelse og træning af jernbanepersonale i grænseoverskridende jernbanetrafik ( Training and Staff Requirements for Railway Staff involved in Cross-border

Læs mere

Arbejde I UDLANDET 10-2014

Arbejde I UDLANDET 10-2014 Arbejde I UDLANDET 10-2014 Indholdsfortegnelse: Hvor skal du socialt sikres, når du arbejder 3 2 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde udenfor EØS 3 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde indenfor EØS 4 Udstationeret

Læs mere