RIGSPOLITICHEFEN AFDELING A Polititorvet København V Telefon Telefax

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RIGSPOLITICHEFEN AFDELING A Polititorvet 14-1780 København V Telefon 33 14 88 88 - Telefax 33 43 00 06"

Transkript

1 RIGSPOLITICHEFEN AFDELING A Polititorvet København V Telefon Telefax Rapport om Rigspolitiets fact-finding mission i november 2000 til de baltiske lande vedrørende kvindehandel Indledning Det er i efteråret 2000 besluttet, at dansk politi skal foretage systematisk, politimæssig monitering af forhold, der kan sættes i forbindelse med kvindehandel, således at der skabes mulighed for en mere systematisk, offensiv og fremadrettet politimæssig indsats. Kvindehandel indeholder i sin natur ofte elementer af grænseoverskridende, organiseret kriminalitet, og den danske beslutning om at intensivere indsatsen mod kvindehandel indebærer bl.a., at dansk politi vil bidrage til en forstærket international indsats på området. Som led i den forberedende planlægning af den intensiverede indsats mod kvindehandel har medarbejdere fra Rigspolitiet foretaget en fact-finding mission til de baltiske lande i november De herved fremkomne oplysninger vil indgå i overvejelserne angående struktureringen af den fremtidige danske indenlandske og internationale indsats, herunder en forstærket indsats på området i regi af Task Force on Organised Crime in the Baltic Sea Region, som Danmark overtager formandsskabet for pr. 1. januar Rigspolitiets medarbejdere, der deltog i fact-finding missionen til Estland, Letland og Litauen, har haft samtaler med retshåndhævende myndigheder og andre offentlige myndigheder samt NGO er ( non govermental organisations i form af private sociale hjælpeorganisationer m.v.) med henblik på at belyse de baltiske landes retsgrundlag og retshåndhævelse vedrørende kvindehandel samt omfanget og karakteren af kvindehandel fra Baltikum. Der er i denne rapport ikke foretaget en nærmere definition af kvindehandel. Der findes en række internationale definitioner af menneskehandel og kvindehandel. Som et fællestræk i definitionerne af kvindehandel indgår udnyttelse af kvinder i form af fortjeneste ved disse kvinders seksualitetsudøvelse. Det er endvidere et fællestræk, at det i defintionsmæssig sammenhæng er uden betydning, hvorvidt de forurettede kvinder frivilligt indgår i de omhandlede aktiviteter. C:\TEMP\rapport om baltisk fact-finding mission ang kvindehandel.doc

2 Dansk ret omhandler ikke direkte kvindehandel, men den danske straffelovgivning indeholder bestemmelser, som kriminaliserer forskellige handlinger, der fremmer eller udnytter kønslig usædelighed. Prostitutionsudøvelse er ikke strafbart i sig selv efter dansk ret hvilket er i modsætning til situationen i mange andre lande - men udenlandske prostituerede, der udøver deres erhverv i Danmark, vil ofte overtræde den danske udlændingelovgivning i form af ulovligt ophold m.v., hvortil kommer, at den danske udlændingelovgivning gør det muligt at straffe de, som yder bistand til ulovlig indrejse og/eller ophold i Danmark. Ved udarbejdelsen af denne rapport er der taget udgangspunkt i de internationale definitioner af kvindehandel, men der er ikke foretaget en nærmere præcisering i relation til emne og begrebsapparat, idet rapportens hovedformål har været at tegne et bredt billede af situationen. Det skal dog fremhæves, at rapporten er udarbejdet ud fra et retshåndhævelsesmæssigt synspunkt, hvorfor kvindehandelens konsekvenser i relation til sociale og etiske forhold m.v. kun indgår indirekte i rapporten. Rapportens retshåndhævelsesformål medfører endvidere, at rapporten i relation til kildekritik m.v. er udarbejdet i henhold til internationale normer for kriminalitetsanalyse. Der er således ikke tale om en videnskabelig rapport. De tilvejebragte oplysninger fra baltiske myndigheder og NGO ere gør det muligt at tegne et omrids af situationen indenfor kvindehandel i relation til baltiske kvinder. Billedet er imidlertid ikke fuldstændigt og behæftet med usikkerhed. En hovedårsag hertil er udover de ovennævnte faktorer - at de kontaktede lokale myndigheders kendskab til konkrete sager har været forholdsvis begrænset, mens NGO erne i sagens natur kun har mødt en mindre og formentlig ikke repræsentativ del af de kvinder, der har været prostituerede eller på anden måde er blevet seksuelt udnyttet i udlandet. Estland Estisk ret omhandler ikke direkte kvindehandel, men alfonseri og rufferi er strafbart, ligesom det er ulovligt at yde bistand til ulovlig grænsepassage,. Myndigheder og NGO er har oplyst, at de har kendskab til relativt få konkrete sager. Ingen af de adspurgte kilder har formået at give et sikkert skøn angående antallet af kvinder, der udrejser fra Estland med det formål at arbejde som prostituerede i udlandet, men der er tale om et relativt stort antal. Kilderne har ikke kunnet afvise, at rekruttering af kvinder med henblik på seksuel udnyttelse i udlandet finder sted under tvang, men det er den generelle opfattelse, at dette kun sker i et begrænset antal sager. 2

3 De fleste kilder har oplyst, at rekruttering af kvinder til prostitution i udlandet i stor udstrækning foregår gennem annoncer i aviser og blade. Disse annoncer lover kvinderne legalt arbejde til høje indtægter i udlandet. Rekruttering kan endvidere f.eks. foregå ved, at estiske alfonser videresælger prostituerede til udenlandske alfonser eller ved, at udenlandske alfonser selv kommer til Estland og rekrutterer kvinder. Der er typisk ikke megen tvivl om, at kvinderne er bekendt med, at de skal arbejde som prostituerede. Dog er det næppe samtlige kvinder, der reflekterer på annoncer, som er bekendt med deres fremtidige erhverv. Ingen af kilderne kunne give et bud på hvor stor en andel af kvinderne, der bliver bedraget på denne vis. Den positive viden om arbejdets reelle karakter vurderes at være særligt udbredt blandt de kvinder, der kommer til Skandinavien, mens flere af de kvinder, der kommer til Polen og Tyskland, vurderes at blive bedraget. Det er generelt påpeget af kilderne, at kvinder af russisk etnisk oprindelse i særlig høj grad rekrutteres til prostitution. Finland og Sverige er ifølge flere kilder de største aftagere af kvinder fra Estland. Nogle kilder angiver, at det primært er kvinder af russisk etnisk oprindelse, der tager til Sverige. Danmark nævnes også som modtageland, men der er ikke enighed blandt kilderne om vigtigheden af Danmark som destination. Tyskland, Holland og Spanien nævnes som andre modtagerlande. Polen nævnes dels som transitland, dels som modtageland. De kvinder, der tager til Skandinavien, udrejser oftest via færger til Helsinki eller Stockholm, mens de kvinder, der skal til sydligere destinationer, udrejser med busser eller biler. Normalt følges kvinderne af en controller og/eller sammen med andre kvinder, der skal være prostituerede i udlandet, men der er også eksempler på, at kvinder rejser alene. Generelt loves kvinderne større udbytte og bedre forhold, end de reelt får i udlandet. Nogle kilder har endvidere berettet om brug af tvang i ankomstlandet. Grovere former for udnyttelse skulle især være udbredt i Holland og Spanien. De retshåndhævende myndigheder har ikke været i besiddelse af oplysninger om kvinder, der er blevet udsat for en egentlig handel mellem to alfonser, men til gengæld foreligger der oplysninger om, at nogle kvinder efter at være kommet tilbage til Estland meget hurtigt returnerer til udlandet. Kildernes informationer om eventuel organisering af kvindehandel fra Estland er primært baseret på formodninger. Flere kilder har den opfattelse, at der er tale om kriminalitet af organi 3

4 seret tilsnit, men der er ikke enighed om, hvorledes organiseringen finder sted. Generelt er det kildernes opfattelse, at kvindehandel i vidt omfang foregår via lokale alfonser, der har kontakter i udlandet, til hvem de sælger deres mest attråværdige prostituerede. Endvidere er det en generel opfattelse, at de mest professionelle alfonser, der ofte er af russisk etnisk oprindelse, rekrutterer professionelle prostituerede til at arbejde i udlandet, mens de mere uerfarne alfonser, der mangler et netværk, i højere grad lover ikke-prostituerede kvinder legale jobs i udlandet. Det menes ikke umiddelbart, at bagmænd til kvindehandel er involveret i anden kriminalitet, såsom f.eks. smugling af narkotika. Letland Menneskehandel er kriminaliseret i den lettiske straffelov med en strafferamme på op til fire års fængsel. Under skærpende omstændigheder (berigelsesmotiv eller unge under 18 år) stiger strafferammen til fængsel i op til ti år, mens de groveste tilfælde (organiseret kriminalitet eller børn under 14 år) straffes med otte til femten års fængsel. Straffebestemmelsen omfatter både legale og illegale ind- og udrejser samt (transit-)ophold i alle lande. Kildernes vurderinger af omfanget af kvindehandel fra Letland har som følge af manglende data været meget upræcise, men kriminaliteten vurderes generelt at være forholdsvis omfattende. De retshåndhævende myndigheder har oplyst, at man først registrerede problemet i Det formodes, at problemet siden er vokset til at omfatte tusindvis af kvinder, men det påpeges dog samtidigt, at der de seneste år er blevet stadig større opmærksomhed omkring problemet. Rekrutteringen af kvinder til prostitution i andre lande foregår blandt andet gennem avisannoncer. I disse annoncer loves kvinderne arbejde som eksempelvis dansere i et ikke nærmere specificeret vestligt land. Andre gange rekrutteres kvinderne af deres ægtefæller, af bekendte eller i natklubber. Der er oplysninger om, at også Internettet bruges til rekruttering. Antallet af kvinder, der ikke fra starten er klar over, at et sådan job med stor sandsynlighed indebærer prostitutionsudøvelse, menes at være ganske begrænset. Motivet til, at nogle kvinder selv søger til udlandet, angives bl.a. at være håb om at opnå en højere levestandard. Udsigten til let tjente penge tiltrækker ifølge politikilder især unge kvinder (19-22 år) fra meget fattige kår, primært fra den sydlige og russisk dominerede del af Letland, hvor der er ringe udsigt til fast arbejde. 4

5 Det menes generelt ikke, at direkte tvang benyttes som middel til at rekruttere kvinder. Der er dog tilfælde, hvor kvinder tvinges af sted mod deres vilje, idet der eksempelvis fremsættes trusler mod deres familie. Mange kvinder bliver efter ankomsten til udlandet ikke behandlet og betalt så godt, som de er blevet lovet. I relation til destinationer udpeges særligt Tyskland og Skandinavien som udbredte rejsemål. Lande som Storbritannien, Holland, Spanien, Italien, Grækenland, Cypern, Schweiz og Island angives som andre mållande. Der kan ikke tegnes et entydigt billede af, hvorledes rejserne til udlandet forgår. En udrejsemåde består i, at kvinderne flyver i små grupper og til tider under ledsagelse af en controller til destinationen. De retshåndhævende myndigheder har identificeret et rejsemønster, som kaldes Den Spanske Rute. På første trin af denne rute køres kvinderne i bus fra Letland til enten Berlin eller Frankfurt. Nogle af kvinderne bliver sat af og afhentet af lokale aftagere i Tyskland, men resten af kvinderne fortsætter i personbil (eventuelt sammen med andre, der har opholdt sig i Tyskland i en periode) til Spanien, hvor de ofte afleveres i Alicante. En del kvinder rejser også fra Tyskland til andre lande med tog, bil, turistbus, fly eller færge, men der foreligger ikke oplysninger om et fast rejsemønster til de skandinaviske lande. Kvinderne opholder sig typisk i ca. et halvt år i udlandet, før de vender hjem. De bliver ofte kun hjemme i kort tid, før de tager af sted igen. Kvindehandel menes delvist at kunne betegnes som en form for organiseret kriminalitet, der i praksis udøves af netværk. Organiseringsgraden menes at være blevet mindre, idet lettiske statsborgere har fået friere indrejsemuligheder til en række lande, herunder Danmark. Det lettiske politi har i nogle tilfælde undersøgt avisannoncer indsat af lettiske annoncører hvori der søges babysittere, tjenestepiger, dansere eller lignende til arbejde i udlandet. Personer af russisk etnisk oprindelse menes at være meget involveret i kvindehandel til Tyskland, hvilket forklares med, at der i Tyskland er en meget stor gruppe russere, som har dannet basis for et netværk af kontakter til russisktalende grupper i Letland. Nogle politikilder er overbevist om, at de personer, der bringer kvinder til Tyskland, også er involveret i narkotikakriminalitet samt smugling af våben og cigaretter. Andre politikilder er af den opfattelse, at kvindehandel giver så stort et udbytte, at anden kriminalitet ikke er attraktiv. 5

6 Litauen Menneskehandel er kriminaliseret i den litauiske straffelov med en strafferamme fra fire til otte års fængsel. Under skærpende omstændigheder (gentagelsestilfælde, mindreårige, begået af flere i forening eller af en særlig farlig recidivist) er strafferammen fra seks til tolv års fængsel. Litauen har modtaget i alt 661 udviste litauiske kvinder fra 26 lande i Kvindernes alder har typisk været mellem 25 og 35 år, og det skønnes, at op mod 1/3 er blevet udvist som følge af, at de har arbejdet som prostituerede. Myndighederne er i øvrigt tilbageholdende med at give et bud på omfanget af kvindehandel fra Litauen. NGO er vurderer, at der er tale om mere end kvinder årligt. Det vurderes, at kvindehandel har taget til i omfang, siden Litauen blev selvstændigt. Nogle NGO er betegner ligefrem området som en industri. Kvinderne rekrutteres ved hjælp af annoncering i dagblade, annoncemagasiner og via Internettet samt ved personlig kontakt til de prostituerede eller unge kvinder på diskoteker, barer og lignende steder. Annoncerne tilbyder arbejde i udlandet som tjener i barer, danserinde, babysitter eller rengøringsassistent, men der er generel enighed om, at der som følge af mediedækning af fænomenet er et udbredt kendskab til, at annoncerne i realiteten handler om hvervning til prostitution. Det forlyder endvidere, at kvinder, der bliver rekrutteret uden viden om arbejdets sande natur, ofte får de reelle oplysninger, når de er kommet over grænsen til Polen, hvorefter de (mere eller mindre frit) kan vælge at vende tilbage eller følge med. De professionelle prostituerede i Litauen menes helt sikkert bekendte med arbejdets natur, når de bliver forsøgt rekrutteret med tilbud om arbejde i udlandet. Det forlyder, at det er de ressourcestærke prostituerede, der tager til udlandet for at tjene penge, mens de mindre ressourcestærke prostituerede bliver hjemme. Ifølge oplysninger fra de retshåndhævende myndigheder i Litauen foregår rejsen til udlandet oftest i personbiler eller turistbusser især når turen går til Tyskland via Polen. Men det sker også, at kvinderne rejser til udlandet med færge eller fly. Under udrejsen bruger litauiske statsborgere normalt deres eget pas, fordi de uden videre kan rejse som turister, mens kvinder fra Rusland, Hviderusland og andre lande rejser på andre personers ægte pas, ligesom falske pas også er konstateret anvendt. 6

7 Tyskland anses som det væsentligste modtageland. Polen er et væsentligt transitland på vej mod Tyskland. Fra Tyskland distribueres nogle af kvinderne til andre europæiske lande, især Spanien og Holland samt Israel. Der er meget delte meninger om Danmark og de øvrige skandinaviske lande som mållande. Nogle angiver, at Skandinavien er attraktiv som destination, mens andre vurderer, at de skandinaviske lande er lavt prioriteret som modtagerlande. De fleste kvinder får en mindre indtægt og dårligere forhold end lovet. Der er oplysninger om, at vold, voldtægt og trusler bruges som disciplineringsmiddel. Opholdet i udlandet varer ifølge kilderne fra en måned og op til et år. Varigheden afhænger blandt andet af, om den udenlandske alfons mener, at kvinden tjener nok penge, og om hun bliver opdaget af de lokale myndigheder. Kilder fra de retshåndhævende myndigheder angiver, at der er lille risiko og stor fortjeneste ved kvindehandel. Fortjenesten skønnes mindre, hvis kvinden lokkes til udlandet under falske forudsætninger, fordi man risikerer, at hun vil være besværlig og måske slet ikke kan fungere som prostitueret. Det er den generelle vurdering, at der eksisterer netværk mellem gerningsmænd i Litauen og udlandet, som udnyttes til kvindehandel. Kilderne er uenige angående spørgsmålet om, hvorvidt gerningsmænd til kvindehandel er engagerede i andre former for kriminalitet. Konklusion I såvel Estland som Letland og Litauen er fænomenet kvindehandel erkendt som et samfundsmæssigt og kriminalitetsmæssigt problem. Omfanget af kvindehandel fra de baltiske lande har ikke kunnet nærmere præciseres. Der er dog under alle omstændigheder tale om et betydeligt antal baltiske kvinder, der virker og udnyttes som prostituerede i udlandet. Det forekommer endvidere, at kvinder af russisk etnisk herkomst udgør en forholdsvis stor andel af disse kvinder. 7

8 Rekruttering foregår i alle tre lande enten indirekte (men dog forholdsvis åbent) for eksempel ved annoncering eller ved direkte kontakt, f.eks. ved personlig henvendelse i barer og natklubber. For mange baltere er det i sig selv attraktivt at komme til udlandet, og selv om kvinderne generelt er bekendt med, at tilbud om visse typer af arbejde i udlandet reelt betyder, at der er tale om prostitution, bliver et ikke nærmere angivet mindretal vildledt. En betydelig større del af kvinderne er vidende om, at de skal arbejde som prostituerede, men kvinderne er ikke altid i stand til at forudse, at leveforhold og indtjeningsmuligheder vil være ringere, end de stilles i udsigt. Kvinderne transporteres ofte til udlandet i busser eller personbiler. Dette gælder navnlig kvinderne fra Litauen og Letland, hvorimod kvinderne fra Estland ofte rejser med færge til skandinaviske destinationer. Fly anvendes i mindre grad. Det forekommer jævnligt, at der er controllere, som følger kvinderne under rejsen. Den primære destination for kvindehandel varierer en smule fra land til land, men i alle tilfælde nævnes Tyskland som et vigtigt modtagerland. Andre væsentlige destinationer er Holland og Spanien. Polen fungerer primært som transitland, men der er også eksempler på, at Polen fungerer som modtageland. Sverige og Danmark blev i alle tre lande udpeget som væsentlige nordiske destinationer, men der er stor uenighed blandt kilderne om, hvor vigtige disse markeder er på europæisk plan. Finland er den primære aftager af estiske prostituerede. Handel med kvinder fra de baltiske lande har delvis karakter af international organiseret kriminalitet. Generelt er det opfattelsen, at kvindehandel i praksis udøves af netværk af mindre lokale grupper, som opholder sig i deres respektive hjemlande og har personlige kontakter i modtagelandet. Sådanne netværk består bl.a. af lokale grupper bestående af personer af russisk etnisk oprindelse, som udnytter kontakt til russiske grupper i andre lande, særligt i Tyskland. I et vist omfang menes personer, der er involveret i kvindehandel, tillige at være involveret i anden form for grænseoverskridende kriminalitet, herunder smugling af højt beskattede varer og narkotikakriminalitet. 8

9 Muligheder for forstærket indsats På baggrund af fact finding missionens undersøgelsesresultater synes der at være grundlag for tage initiativer af international karakter, herunder i regi af Task-Force on Organized Crime in the Baltic Sea Region, til dels en forstærket præventiv indsats, hvor kvinder, der er potentielle ofre for kvindehandel, oplyses og advares om kvindehandel (hvilken indsats formentlig primært bør udmøntes i kvindernes hjemlande), dels en forstærket international retshåndhævende indsats, hvor handelsveje og implicerede kriminelle netværk kortlægges og afdækkes med det sigte at iværksætte samordnede indsatser i de berørte lande. 9

RIGSPOLITICHEFEN Dato:

RIGSPOLITICHEFEN Dato: RIGSPOLITICHEFEN Dato: 12. juni 2001 AFDELING A Polititorvet 14-1780 København V Telefon 33 14 88 88 - Telefax 33 43 00 06 Redegørelse vedrørende aktuel status for den politimæssige indsats mod kvindehandel

Læs mere

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske?

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? 1. Hvad er menneskehandel? Der findes en række forskellige, men relativt ensartede forskellige definitioner af begrebet menneskehandel. Grundlæggende

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0072 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0072 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0072 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.02.2006 KOM(2006) 72 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN Kommissionens anden rapport i medfør

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om en dansk prostitutionspolitik

Forslag til folketingsbeslutning om en dansk prostitutionspolitik 2008/1 BSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 12. november 2008 af Line Barfod (EL), Per Clausen (EL), Johanne Schmidt Nielsen (EL) og Frank

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2005-152-0247 Dok.: AKJ40293 Endelig besvarelse af spørgsmål nr. S 2090 fra medlem af Folketinget Kim Christiansen (DF). Spørgsmål:

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 371 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 371 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 371 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K

Læs mere

Anbefalinger til ny handlingsplan til bekæmpelse af. handel med mennesker

Anbefalinger til ny handlingsplan til bekæmpelse af. handel med mennesker Anbefalinger til ny handlingsplan til bekæmpelse af handel med mennesker Juni 2010. Handlingsplanen til bekæmpelse af handel med mennesker løber frem til udgangen af 2010. I det uformelle trafficking-netværk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 29. maj 2017

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 29. maj 2017 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 29. maj 2017 Sag 70/2017 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Thorkild Høyer, beskikket), T2 (advokat Jesper Storm Thygesen, beskikket) og T3 (advokat Thomas

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse 24. maj 2013 ANALYSE Af Malene Lauridsen & Karina Ransby Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse Selv om beskæftigelsen generelt er faldet, er der i løbet af det seneste år

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0524 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0524 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0524 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.9.2007 KOM(2007) 524 endelig KOMMISSIONENS TREDJE RAPPORT i henhold til Rådets rammeafgørelse

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 22. maj 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2008-730-0618 Dok.: JEE41060 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 16

Læs mere

Strategi for en styrket politimæssig indsats mod prostitutionens bagmænd

Strategi for en styrket politimæssig indsats mod prostitutionens bagmænd 29. september 2006 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 Web: www.politi.dk Strategi for en styrket politimæssig indsats mod prostitutionens bagmænd 1.

Læs mere

Tillæg til regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel. September 2005

Tillæg til regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel. September 2005 Tillæg til regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel September 2005 Forord Handel med børn har på det seneste været genstand for øget international fokus. Udnyttelse af og handel med børn

Læs mere

Ofrenes Rettigheder. Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel

Ofrenes Rettigheder. Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel Ofrenes Rettigheder Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel Handel med mennesker er et overgreb på rettigheder og påvirker tilværelsen for utallige mennesker i og udenfor Europa. Et stigende

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel

Regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel Regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel December 2002 REGERINGENS HANDLINGSPLAN TIL BEKÆMPELSE AF KVINDEHANDEL Udgivelsesår: December 2002 Udgave, oplag: 1. udgave, 1000 stk. ISBN 87-91292-05-0

Læs mere

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus.

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus. TALEPAPIR Dato: 2. december 2008 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 2008/5024-692 Sagsbeh.: DWP Fil-navn: Talepapir seminar Oslo Talepapir om æresrelaterede konflikter til seminar i Oslo den 4. 5. december

Læs mere

En håndsrækning til læreren www.sextilsalg.info

En håndsrækning til læreren www.sextilsalg.info En håndsrækning til læreren I denne håndsrækning findes forslag til forløb, der tager udgangspunkt i udvalgte opgaver fra web-siden. Håndsrækningen er opbygget ud fra de forskellige temaer i materialet

Læs mere

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Tryghed i danske hjem Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Udgave: 13. august 2014 1 Forslaget kort fortalt I 2013 blev der begået 41.888 indbrud i danske hjem og 16.280 indbrud i danske virksomheder.

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1968L0360 DA 01.05.2004 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 15. oktober 1968 om afskaffelse af restriktioner om

Læs mere

Tryghed og holdning til politi og retssystem

Tryghed og holdning til politi og retssystem JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPTEMBER 01 Tryghed og holdning til politi og retssystem En sammenligning mellem Danmark og andre europæiske lande 1. UNDERSØGELSENS MATERIALE I 001 etableredes European

Læs mere

DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER

DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Socialudvalget SOU alm. del - Svar på Spørgsmål 173 Offentligt DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Socialministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg torsdag den 6. april 2006 kl. 15.30 (SOU alm.

Læs mere

Beslutningsforslag nr. B 74 Folketinget 2014-15

Beslutningsforslag nr. B 74 Folketinget 2014-15 Beslutningsforslag nr. B 74 Folketinget 2014-15 Fremsat den 017. februar 2015 af Karsten Lauritzen (V), Peter Skaarup (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Mai Mercado (KF) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010 Sag 149/2010 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holbæk den 7. december

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 18. maj 2015 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Rasmus Nexø Jensen Sagsnr.: 2015-730-0669 Dok.: 1546836 S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

Læs mere

De prostitutionsformer puljen retter sig mod er beskrevet under punkt 2, 3 og 4 ovenfor.

De prostitutionsformer puljen retter sig mod er beskrevet under punkt 2, 3 og 4 ovenfor. Pulje til vidensindsamling og udvikling af nye metoder til identifikation af ofre for menneskehandel indenfor prostitutionsformerne escort og privat/diskret 1 Indledning Denne pulje på 3,5 mio. kr. udbydes

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Socialudvalget SOU alm. del - Svar på Spørgsmål 176 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2006-151-0070 Dok.: LBN41691 Besvarelse af spørgsmål nr. 176

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk S T R A N D G A D E 5 6 1 4 0 1 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 6 9 H S C @ H U M A N R I G H T S. D

Læs mere

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund.

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. En opgørelse foretaget den 7. november 2006 af indsatte og klienter i Kriminalforsorgen, viser at 19 % har udenlandsk

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Vejledning om meddelelse af zoneforbud efter ordensbekendtgørelsens

Vejledning om meddelelse af zoneforbud efter ordensbekendtgørelsens Civil- og Politiafdelingen Dato: 18. juni 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1475 Dok.: THK40131 Vejledning om meddelelse af zoneforbud efter ordensbekendtgørelsens 6, stk. 4 Efter 6, stk. 4,

Læs mere

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker Denne politik er gældende for alle europæiske markeder (Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 Sag 364/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jacob Kiil, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus, 4. afdeling, den 13.

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 462 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen Dato: 21. marts 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret

Læs mere

UDKAST TIL TALE. til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål G fra Folketingets Retsudvalg den 11. januar 2013

UDKAST TIL TALE. til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål G fra Folketingets Retsudvalg den 11. januar 2013 Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 69 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 6. november 2012 Kontor: Politikontoret Sagsbeh: Janus S. Kærgaard Sagsnr.: 2012-0030-1043

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011 Opgørelse af indsatte og klienters etniske baggrund pr. 2. november 2010. Den nyeste opgørelse af indsatte og klienters

Læs mere

Vedlagte opgørelse viser, at 18 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund.

Vedlagte opgørelse viser, at 18 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Vedlagte opgørelse viser, at 18 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. En opgørelse foretaget den 4. november 2005 af indsatte og klienter i Kriminalforsorgen, viser at 18 % har udenlandsk

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

Forslag til. Lov om ændring af straffeloven

Forslag til. Lov om ændring af straffeloven Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 63 Offentligt Lovafdelingen U D K A S T Dato: 18. december 2007 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-730-0506 Dok.: KHE40839 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2016 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Opgørelse af indsatte og tilsynsklienters etniske baggrund pr. 29. november 2011. Den nyeste opgørelse

Læs mere

Danmark. 1. Generelle oplysninger

Danmark. 1. Generelle oplysninger Danmark 1. Generelle oplysninger Danmarks politik til bekæmpelse af menneskehandel har traditionelt set været fokuseret på seksuel udnyttelse af kvinder, som det fremgår af handlingsplanen til bekæmpelse

Læs mere

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp?

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? en guide til sagsbehandlere i kommunernes kontrolgrupper og ydelsesspor Udgivet i december 2017 af Samarbejdsforum, der er et formelt

Læs mere

Trafficking af børn til Danmark. December 2003 Revideret april 2004

Trafficking af børn til Danmark. December 2003 Revideret april 2004 Trafficking af børn til Danmark December 2003 Revideret april 2004 1 Trafficking af børn til Danmark Indholdsfortegnelse Sammenfatning. 3 1. Indledning 6 2. Trafficking som globalt fænomen. 6 Trafficking

Læs mere

LOV nr 633 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober (Seksualforbrydelser)

LOV nr 633 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober (Seksualforbrydelser) LOV nr 633 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-731-0024 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1028 af 22/08/2013

Læs mere

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele I Valby er der ansat en medarbejder, som foretager det opsøgende gadeplansarbejde i bydelen. Det opsøgende arbejde har stået på i et år og er et

Læs mere

Indstilling. Nedsættelse af projektgruppe med det formål at styrke indsatsen mod tvangsprostitution og menneskehandel.

Indstilling. Nedsættelse af projektgruppe med det formål at styrke indsatsen mod tvangsprostitution og menneskehandel. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 16. juli 2007 Nedsættelse af projektgruppe med det formål at styrke indsatsen mod tvangsprostitution og 1. Resume

Læs mere

MENNESKEHANDEL STATUS 2012

MENNESKEHANDEL STATUS 2012 MENNESKEHANDEL STATUS 2012 MENNESKEHANDEL 2012 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution Strandgade 56 DK-1401 København K Tlf. 32 69 88 88 www.menneskeret.dk Institut

Læs mere

Udenrigsøkonomisk Analyse VI: Den økonomiske udvikling i Østersø-regionen. Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 8.

Udenrigsøkonomisk Analyse VI: Den økonomiske udvikling i Østersø-regionen. Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 8. Udenrigsøkonomisk Analyse VI: Den økonomiske udvikling i Østersø-regionen Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 8. april 2015 Sammenfatning: Nærværende analyse af den økonomiske udvikling

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014 Sag 224/2013 (2. afdeling) A (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) mod Rigspolitiet (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere

Læs mere

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande 9. juli 213 Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande Af Esben Anton Schultz I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande. Desuden

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.)

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.) Bilag A - Turismen statistisk set Turismen i de europæiske lande har de seneste mange år har leveret særdeles flotte resultater. Udviklingen kan bl.a. aflæses på udviklingen i de udenlandske overnatninger

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa 01-09-2010 M&A International Inc. the world's leading M&A alliance M&A markedet i Danmark Markant fremgang i M&A-markedet i Danmark Alle transaktioner (køber,

Læs mere

flygtninge & migranter

flygtninge & migranter Fakta om flygtninge & migranter i Danmark Indhold Forord................................................ 3 Hvor kommer flygtninge og migranter fra?...4 Hvor mange hjælper Danmark sammenlignet med andre

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 732 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 9. april 2014 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Tak for din henvendelse af 3. september 2009, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Tak for din henvendelse af 3. september 2009, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: Lars Rasmussen MB Nærumsgade 3, 3. th. 2200 København N Dato: 11.9.09 Sagsnr.: 2009-119449 Dok.nr.: 2009-517436 Kære Lars Rasmussen Tak for din henvendelse af 3. september 2009, hvor du stiller følgende

Læs mere

Tale af ligestillingsordfører for SF Trine Schøning Torp ved 8.marts-initiativets demonstration på Rådhuspladsen 2016

Tale af ligestillingsordfører for SF Trine Schøning Torp ved 8.marts-initiativets demonstration på Rådhuspladsen 2016 Tale af ligestillingsordfører for SF Trine Schøning Torp ved 8.marts-initiativets demonstration på Rådhuspladsen 2016 8.marts er en vigtig dag at fejre. Vi markerer, at vi er nået langt i kampen for ligestilling

Læs mere

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning Indkomster 2009:2 Indkomstfordelingen 2007 1. Indledning Revision af datagrundlag Revision af metode Begrænsninger i internationale sammenligninger I bestræbelserne på at få skabt et mere dækkende billede

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark 28. maj 2014 Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark Sammenfatning Der findes islamistiske miljøer i Danmark, hvorfra der udbredes en militant islamistisk ideologi. Miljøerne

Læs mere

Justitsministeriet. Retsudvalg torsdag den 18. september 2008, kl samrådsspørgsmål AK (Alm. del) fra Folketingets. Samrådsspørgsmål AK:

Justitsministeriet. Retsudvalg torsdag den 18. september 2008, kl samrådsspørgsmål AK (Alm. del) fra Folketingets. Samrådsspørgsmål AK: Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 1156 Offentligt Justitsministeriet Dato: 17. september 2008 Dok.: RLI40035 Sagnr.: 2008-154-0145 Udkast til tale til ministeren til brug for besvarelse

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 Sag 257/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hillerød den 4. maj

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Statistik Ofre for menneskehandel i Danmark

Statistik Ofre for menneskehandel i Danmark Statistik 2016 Ofre for menneskehandel i Danmark August 2017 Statistik udgivet af Socialstyrelsen Center mod Menneskehandel Edisonsvej 1 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 Sag 188/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Casper Andreasen, beskikket) og T2 (advokat Hanne Rahbæk, beskikket) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2013 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer

Tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer Tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer Bilag 2 Oktober 2017 Notat om ud- og afvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer Indledning En afgørelse om udvisning

Læs mere

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer POLITIAFDELINGEN januar 2011 Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens

Læs mere

Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab

Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab 1. Ægteskabslovens 11 a Ifølge 11 a, stk. 1, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning må ægteskab kun indgås, når hver af parterne

Læs mere

D O M. afsagt den 5. december Rettens nr. K /2016 Politiets nr Anklagemyndigheden mod T cpr-nummer

D O M. afsagt den 5. december Rettens nr. K /2016 Politiets nr Anklagemyndigheden mod T cpr-nummer D O M afsagt den 5. december 2016 Rettens nr. K01-4829/2016 Politiets nr. 3300-84143-00029-16 Anklagemyndigheden mod T cpr-nummer Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2007/2 LSF 68 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0506 Fremsat den 6. februar 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om beskyttelse af børn og unge mod seksuelle

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om beskyttelse af børn og unge mod seksuelle Til beslutningsforslag nr. B 111 Folketinget 2006-07 Beretning afgivet af Retsudvalget den 00. september 2007 1. udkast Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om beskyttelse af børn og unge mod

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Svar på Spørgsmål 405 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 4. februar 2011 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2011-792-1557

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - K(2008) 2976 endelig.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - K(2008) 2976 endelig. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 30. juni 2008 (02.07) (OR. fr) 11253/08 FRONT 62 COMIX 533 FØLGESKRIVELSE fra: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren for Europa-Kommissionen

Læs mere

S Offentligt. Folketinget Lovsekretariatet Christiansborg 1218 København K

S Offentligt. Folketinget Lovsekretariatet Christiansborg 1218 København K S 5737 - Offentligt Folketinget Lovsekretariatet Christiansborg 1218 København K Dato: 24. oktober 2007 Kontor: Lovafdelingen Sagsnr.: 2007-790-0431 Dok.: LOJ41012 Hermed sendes endelig besvarelse af spørgsmål

Læs mere

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse:

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: 20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: A Norge Helsinki B Belgien Wien C Albanien Kyiv D Polen Andorra-la Vella E Bulgarien Sofia F Finland Dublin G Irland Lissabon H Kroatien Tirane I Holland Sarajevo

Læs mere

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse:

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: 20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: A Norge Helsinki B Belgien Wien C Albanien Kyiv D Polen Andorra-la Vella E Bulgarien Sofia F Finland Dublin G Irland Lissabon H Kroatien Tirane I Holland Sarajevo

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2007/2263(INI) 19.3.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om prostitution og sundhedskonsekvenserne for kvinder i medlemsstaterne (2007/2263(INI))

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 6. oktober 2014 Uge 41 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger:

Læs mere

- 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER

- 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER - 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER I de senere år har der generelt i samfundet været sat fokus på kvinders forhold i arbejdslivet. I Forsvaret har dette givet sig udslag i, at Forsvarschefen

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane 1 Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse eller chikane. Det kan f.eks. bestå i, at

Læs mere

D O M. afsagt den 8. april 2014. Rettens nr. 9-2105/2014 Politiets nr. Anklagemyndigheden Mod. Tiltalte (T1) Tiltalte (T2) Arrestantsag

D O M. afsagt den 8. april 2014. Rettens nr. 9-2105/2014 Politiets nr. Anklagemyndigheden Mod. Tiltalte (T1) Tiltalte (T2) Arrestantsag D O M afsagt den 8. april 2014 Rettens nr. 9-2105/2014 Politiets nr. Anklagemyndigheden Mod Tiltalte (T1) og Tiltalte (T2) Arrestantsag Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift

Læs mere

Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl. 15.00

Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl. 15.00 Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 894 Offentligt Dok.: MGO41002 Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 Sag 152/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 23. afdeling den 14.

Læs mere

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1 Få momsen tilbage hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU JANUAR 2008 DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 2 Hvem kan få momsen tilbage

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012 Oktober 2012 M&A markedet i Danmark Kraftig fremgang i dansk M&A Alle transaktioner (køber, sælger eller target dansk): Aktiviteten steg

Læs mere