Appendiks 2. Feltbesigtigelsesdata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Appendiks 2. Feltbesigtigelsesdata"

Transkript

1 Appendiks 2 Feltbesigtigelsesdata I det følgende ses de feltbesigtigelsesdata, som har indsamlet i uge 41, oktober 21. De indsamlede data skal ses som supplement til kommunens 3- registreringer fra medio 21: Projekt dokumenter/ Filsø VVM/Appendiks 2.DOCX.

2 Lokalitet : Mose Søvig Sund 1 Mose nord for Jegum, Af : JFRA, MABP Mose 1. Rummer kulturminder Højtvoksende moseareal omkring Søvig Bæk. Bækken er stærkt påvirket af okker. Moseområdet er mosaik af højstaude eng, pilekrat og rørskov. Øst for broen er pilekrattet næsten helt dominerende. Vest for broen er det mere afvekslende. Mange stor nælde, høj sødgræs, bredbladet dunhammer. Meget næringspåvirket. Tydelig påvirket af vandstandsvingninger, hvorfor der er store områder af sødgræs og dunhammer-dynd-eng. Øst for el-ledningen er lokaliteten præget af et smallere bælte af dyndeng og pletter af eng-rørhvene-eng. Pilekrattet er på sur bund med sphagnum, alm. jomfruhår, mose-pors. Værdi: pga størrelsen O:\A1\A12833\3_Pdoc\DATA

3 Lokalitet : Mose Søvig Sund 2 NV for jernbanen ved Jegum, Af : JFRA, MABP Mose 1. Rummer kulturminder Lokaliteten er et mosestrøg langs åen bestående af pilekrat og lidt højstaudesamfund. På sydsiden er der indenfor projektafgrænsningen/længst mod syd en stribe med græsset eng i forbindelse med stor græsningsfold på hede/overdrev. Stor dele af engen er domineret af lyse-siv (især i den østlige del). I den vestlige del, hvor området breder sig ud, er lokaliteten mere græsdomineret (især rørgræs, mose-bunke mv.). Åen ligger ret dybt og ingen dyndeng og kun enkelte pilebuske. Lige omkring jernbanen Nord for åen ses fint knoldet fattigkær mellem græsset eng og pilekrattet ved åen. Følgende rødlistede (E,V,R) eller gullistede (X,A) pattedyr er fundet på lokaliteten: Odder (V), Følgende pattedyr er omfattet af EF-Habitatdirektivets bilag (bilagsnummeret angivet i parentesen): Odder (2,4), Ræv Odder O:\A1\A12833\3_Pdoc\DATA

4 Lokalitet : Søvig Sund 3 N/NØ for Søhuse, Af : JFRA, MABP 1. Rummer kulturminder Søvig Sund ses her som en langstrakt sø omgivet af mose og afgræsset eng. Vandkvaliteten er dårlig med grumset lugtende vand med mange trådalger og sort slam og okker. I kanten er der lidt rørsump af tagrør og sø-kogleaks.i den nordøstlige del ses arealer i omdrift, samt pilekrat, levende hegn af rød-el, rørskov mv. Langs søen ses små partier af fugtige enge med knoldet eng-partier. Samt surt overdrevsareal centralt (mod syd) fremstår som artsfattigt domineret med alm. hvene, fåre-svingel, sand-star og pletvis katteskæg. Vil kun påvirkes marginalt pga. ret stejl skrænt ned mod Søvig Sund. Mod NV ses et mindre parti fattigkær omkring lille sø. Søen er egnet som paddevandhul. Sårbart overfor påvirkning af næringsrigt vand. Lige vest for søen, som afgrænsning til Filsø -området, ses en 1,5 m højt dige. Diget har ensformig vegetation domineret af bølget bunke. Herudover grå-pil buske og partier med krybende pil. Muligt men usandsynligt levested for markfirben. O:\A1\A12833\3_Pdoc\DATA

5 Lokalitet : Søvig Sund 3 Billeder fra lokaliteten: O:\A1\A12833\3_Pdoc\DATA

6 Lokalitet : Omkring Troldholm Bæk 4 SV for Jegum, Af : JFRA, MABP 1. Rummer kulturminder Syd for Troldholm Bæk ses afgræsset eng på lavt beliggende terræn. Botanisk set ret ensformigt (næringspåvirket). Nord for bækken afgræsses ikke, og der ses næringsrig højstaude eng og pilekrat. Troldholmbæk har gode strømforhold og nogen undervandsvegetation (pindsvineknop, Vandpest, vandranunkel, vandstjerne og sødgræs. Noget påvirket af okker. Nord for Jegumvej ses tæt pilekrat. Ingen banketter i å-underføringen under vejen. Vest for jernbanen, syd for hedeområde, ses fattigkær domineret af lyse-siv, men stadig mange typpiske fattigkærsarter. Værdi givet pga. fattigkær. O:\A1\A12833\3_Pdoc\DATA

7 Lokalitet : Nåletræsremise 5 Ved Povlspold, Af : MABP, JFRA 1. Rummer kulturminder Lokaliteten er en nåletræsremise, der står tilbage som "galleri" da midten er faldet i storm. Der er grøfter omkring lokalieten. Alm. Mangeløv Smalbladet Mangeløv Sitka-Gran Klit-Fyr Østrigsk Fyr Stilk-Eg Alm. Fuglegræs Kruset Skræppe Rødknæ Hunde-Viol Brombær Gederams Bittersød Natskygge Lyng-Snerre Alm. Hyld Alm. Røllike Ager-Tidsel Alm. Kongepen Høst-Borst Lyse-Siv Knop-Siv Pille-Star Sand-Star Rød Svingel Alm. Hundegræs Alm. Kvik Bølget Bunke Tidlig Dværgbunke Fløjlsgræs Kryb-Hvene Alm. Hvene Stortoppet Hvene Bjerg-Rørhvene O:\A1\A12833\3_Pdoc\DATA

8 Lokalitet : Nåletræsremise 5 Eng-Rørhvene Tagrør Ringdue Sortmejse Musvit Bogfinke Stillits Butsnudet frø Billeder fra lokaliteten: O:\A1\A12833\3_Pdoc\DATA

9 Lokalitet : Grøft 6 Ved Povlspold Af : MABP, JFRA, 1. Rummer kulturminder Grøft ca 2,5 m dyb med stejle skrænter. Okkerpåvirket. Værdi skal være Meget lav og ikke kun lav Følgende rødlistede (E,V,R,RE,CR,EN,VU,NT), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten: Tæppegræs (B), Stor Nælde Grå-Pil Selje-Røn Lådden Dueurt Ager-Tidsel Lyse-Siv Rød Svingel Tæppegræs Alm. Hvene Rørgræs Tagrør Grenet Pindsvineknop O:\A1\A12833\3_Pdoc\DATA

10 Lokalitet : Grøft 7 Syd for Kirkebyvad pumpestation Af : JFRA, MABP, 1. Rummer kulturminder Grøft ca. 3 m dyb med stejle skrænter. flydebladsvegetation. Ret kraftig strøm Følgende rødlistede (E,V,R,RE,CR,EN,VU,NT), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten: Vand-Ærenpris (B), Selje-Pil Grå-Pil Brombær Gyvel Vand-Ærenpris Alm. Hyld Grå-Bynke Svømmende Vandaks Rød Svingel Alm. Hundegræs Alm. Kvik Tagrør Billeder fra lokaliteten: O:\A1\A12833\3_Pdoc\DATA

11 Lokalitet : Skov/plantage 8 Ved Filsø korntørreri Af : JFRA, MABP, 1. Rummer kulturminder Blandskov på begge sider af vejen (maks. 3 år gammel) med lysåbne partier domineret af bølget bunke. I den østlige ende er en bred kanal samt åbent græsstykke foran korntørreriet. Bølget terræn-skov ligger under vejen i terræn Ager-Padderok Smalbladet Mangeløv Sitka-Gran Europæisk Lærk Bjerg-Fyr Klit-Fyr Lav Ranunkel Hæk-Berberis Skov-Elm Stor Nælde Rød-Eg Stilk-Eg Vorte-Birk Grå-El Rød-El Alm. Hønsetarm Alm. Fuglegræs Kruset Skræppe Alm. Syre Vand-Pileurt Grå-Pil Krybende Pil Femhannet Pil Øret Pil Bævreasp Sølv-Poppel Alm. Fredløs Brombær Rynket Rose Gåse-Potentil Alm. Røn Selje-Røn Engriflet Hvidtjørn O:\A1\A12833\3_Pdoc\DATA

12 Lokalitet : Skov/plantage 8 Glansbladet Hæg Mirabel Slåen Gyvel Humle-Sneglebælg Hare-Kløver Gederams Navr Ahorn Vild Kørvel Skov-angelik Bittersød Natskygge Glat Vejbred Lancet-Vejbred Ask Drue-Hyld Alm. Gedeblad Grå-Bynke Rejnfan Alm. Røllike Lugtløs Kamille Horse-Tidsel Ager-Tidsel Håret Høgeurt Alm. Kongepen Høst-Borst Alm. Svinemælk Mælkebøtte Rød Svingel Alm. Hundegræs Alm. Kvik Mose-Bunke Fløjlsgræs Kryb-Hvene Alm. Hvene Bjerg-Rørhvene Rørgræs Note : Note : sødgræs sp. Fugle set/hørt for hele Filsø-området: Grågås, kortnæbbet gås, bramgås, blisgås, dværgfalk, vandrefalk, spurvehøj, blå kærhøj, gråkrage, råge, ravn, vibe, stør, alm hjejle, engpiber, sanglærke, knobsvane, sangsvane, skarv, fiskehejre, skovskade, musvåge Tagrør Musvåge Gærdesmutte Rødhals Solsort Sangdrossel Topmejse Sortmejse Blåmejse Musvit Ravn Rådyr Bogfinke Billeder fra lokaliteten: O:\A1\A12833\3_Pdoc\DATA

13 Lokalitet : Remise 9 Syd for Fidde sø Af : JFRA, MABP, 1. Rummer kulturminder Aflang remise af klit-fyr, bundfloraen domineret af tagrør og rød svingel. Mod vest er der lavt dige/jordvold med højt græs. Værdi er Meget lav Ager-Padderok Alm. Mangeløv Smalbladet Mangeløv Alm. Engelsød Klit-Fyr Stilk-Eg Alm. Spergel Alm. Fuglegræs Rødknæ Alm. Stedmoderblomst Ager-Stedmoderblomst Øret Pil Alm. Fredløs Brombær Selje-Røn Glansbladet Hæg Gederams Liden Storkenæb Glat Vejbred Lancet-Vejbred Burre-Snerre Alm. Hyld Grå-Bynke Alm. Røllike Eng-Brandbæger Alm. Brandbæger Ager-Tidsel Rød Svingel Alm. Hundegræs Alm. Kvik O:\A1\A12833\3_Pdoc\DATA

14 Lokalitet : Remise 9 Alm. Hvene Bjerg-Rørhvene Tagrør Gærdesmutte Topmejse Sortmejse Musvit Rådyr Billeder fra lokaliteten: O:\A1\A12833\3_Pdoc\DATA

15 Lokalitet : Skovbeplantning og remise 1 Syd for Fidde Sø Af : MABP, JFRA, 1. Rummer kulturminder Lille skovbeplantning med hvid-grans hegn mod syd, som går over i pilekrat/rørsump i nordvest Alm. Mangeløv Sitka-Gran Rød-Gran Hvid-Gran Klit-Fyr Stilk-Eg Vorte-Birk Rød-El Kruset Skræppe Rødknæ Grå-Pil Krybende Pil Øret Pil Brombær Alm. Røn Selje-Røn Glansbladet Hæg Gyvel Gederams Ahorn Bittersød Natskygge Lancet-Vejbred Alm. Torskemund Alm. Røllike Håret Høgeurt Høst-Borst Eng-Gedeskæg Lyse-Siv Rød Svingel Eng-Rapgræs Alm. Hundegræs Alm. Kvik Alm. Hvene Tagrør O:\A1\A12833\3_Pdoc\DATA

16 Lokalitet : Skovbeplantning og remise 1 Gærdesmutte Halemejse Butsnudet frø Billeder fra lokaliteten: O:\A1\A12833\3_Pdoc\DATA

17 Lokalitet : Skovbeplantning/remise 11 Sydvest for Fidde Sø Af : JFRA, MABP, 1. Rummer kulturminder Smal skovbeplantning SV for Fidde Sø. Grøfter i remisen med okkervand. Grænser mod nord op til dige/jordvold. Volden er meget tilgroet med høj vegetation og hovedparten er ikke et muligt levested for markfirben. Enkelte partier er med lavere vegetation og bare pletter med sand (foto nr 28) Bredbladet Mangeløv Alm. Engelsød Sitka-Gran Klit-Fyr Lav Ranunkel Bidende Ranunkel Stor Nælde Bøg Rød-Eg Dun-Birk Vorte-Birk Grå-El Rød-El Avnbøg Alm. Hønsetarm Alm. Fuglegræs Alm. Syre Grå-Pil Krybende Pil Øret Pil Bævreasp Sølv-Poppel Alm. Fredløs Brombær Alm. Røn Engriflet Hvidtjørn Glansbladet Hæg Gyvel Hvid-Kløver Muse-Vikke O:\A1\A12833\3_Pdoc\DATA

18 Lokalitet : Skovbeplantning/remise 11 Gederams Ahorn Vild Kørvel Skov-angelik Bittersød Natskygge Glat Vejbred Ask Alm. Hyld Alm. Gedeblad Grå-Bynke Alm. Røllike Ager-Tidsel Rød Svingel Eng-Rapgræs Alm. Kvik Mose-Bunke Bølget Bunke Fløjlsgræs Alm. Hvene Stortoppet Hvene Rørgræs Tagrør Note : hanekro sp. Billeder fra lokaliteten: O:\A1\A12833\3_Pdoc\DATA

19 Lokalitet : Søndre Landkanal 12 Øst for Filsø Avlsgård Af : JFRA, MABP, 1. Rummer kulturminder Søndre landkanal er ca. 8 m bred og afgrænser Filsø mod vest og syd og afskærer Petersholm mod sydvest. Bredden domineres af tagrør men enkelte pletter med lavere vegetation. Vand grumset/siltet med moderat kraftig strøm Skov-Elm Stilk-Eg Rød-El Alm. Fuglegræs Græsbladet Fladstjerne Grå-Pil Krybende Pil Krybende Potentil Selje-Røn Gyvel Hvid-Kløver Hare-Kløver Vild Kørvel Glat Vejbred Lancet-Vejbred Alm. Hyld Grå-Bynke Alm. Røllike Alm. Brandbæger Høst-Borst Mælkebøtte Sand-Star Rød Svingel Alm. Rajgræs Eng-Rapgræs Alm. Hundegræs Alm. Hvene Tagrør O:\A1\A12833\3_Pdoc\DATA

20 Lokalitet : Søndre Landkanal 12 Grønbenet Rørhøne Sangdrossel Musvit Gråspurv Bogfinke Tornirisk Billeder fra lokaliteten: O:\A1\A12833\3_Pdoc\DATA

21 Lokalitet : Krat 13 SØ for lade på Pertersholm Af : krat 1. Rummer kulturminder Krat af blandede løvtræer med kanal på begge sider. Max 4 år gl. træer Stor Nælde Rød-El Alm. Spergel Alm. Fuglegræs Hvidmelet Gåsefod Fersken-Pileurt Grå-Pil Bævreasp Brombær Selje-Røn Muse-Vikke Ahorn Pyrenæisk Storkenæb Hejrenæb Vild Kørvel Skov-angelik Ask Alm. Hyld Grå-Bynke Rank Evighedsblomst Ager-Tidsel Ager-Svinemælk Mælkebøtte Rød Svingel Alm. Rajgræs Eng-Rapgræs Alm. Hundegræs Alm. Kvik Rørgræs Tagrør O:\A1\A12833\3_Pdoc\DATA

22 Lokalitet : Krat 13 Billeder fra lokaliteten: O:\A1\A12833\3_Pdoc\DATA

23 Lokalitet : Krat 14 Traneholm Af : JFRA, MABP 1. Rummer kulturminder Krat af plantede nåletræer og selvsåede løvtræer. Meget fyr og en del sitka-gran. Bunden med høj græsvegetation samt tagrør Alm. Mangeløv Smalbladet Mangeløv Sitka-Gran Bjerg-Fyr Klit-Fyr Stor Nælde Stilk-Eg Alm. Hønsetarm Alm. Fuglegræs Grå-Pil Femhannet Pil Bævreasp Hyrdetaske Brombær Glat Hunde-Rose Hvid-Kløver Gederams Skov-angelik Bittersød Natskygge Alm. Hyld Ager-Tidsel Lyse-Siv Rød Svingel Eng-Rapgræs Alm. Kvik Mose-Bunke Bølget Bunke Bjerg-Rørhvene Eng-Rørhvene Tagrør Blåtop O:\A1\A12833\3_Pdoc\DATA

24 Lokalitet : Krat 14 Note : hanekro sp. Ringdue Musvit Grønsisken Dompap Butsnudet frø Billeder fra lokaliteten: O:\A1\A12833\3_Pdoc\DATA

25 Lokalitet : Filsø Korntørreri 15 Filsø svineavl Af : JFRA, MABP 1. Rummer kulturminder Korntørreri potentiel flagermus lokalitet. Lofte eftersøgt ingen fundet. Men absolut mulighed for flagermus. Fandt ansamling af sommerfuglevinger som kan være tegn på flagermus rasteplads (men kan også være fra mus). (Slør)ugle er set her (af andre) og i lade på petersholm (hvor der er opsat kasser). Billeder fra lokaliteten: O:\A1\A12833\3_Pdoc\DATA

26 Lokalitet : Krat 16 Tyskergrav Af : JFRA, MABP, 1. Rummer kulturminder Krat langs vej og kanal. Kanalen har stejle skrænter delvis med lav vegetation. Lille mulighed for at det er levested for markfirben. De lavtbevoksede partier på kanalsiderne er domineret af håret høgeurt. Der ses også partier med åbent sand (små skred) Sitka-Gran Bidende Ranunkel Stor Nælde Stilk-Eg Vorte-Birk Kruset Skræppe Alm. Syre Vand-Pileurt Bånd-Pil Grå-Pil Krybende Pil Brombær Rynket Rose Gåse-Potentil Glansbladet Hæg Mirabel Gyvel Hvid-Kløver Hare-Kløver Alm. Kællingetand Muse-Vikke Lådden Dueurt Havtorn Læge-Ærenpris Alm. Hyld Grå-Bynke Alm. Røllike Lugtløs Kamille Horse-Tidsel Ager-Tidsel O:\A1\A12833\3_Pdoc\DATA

27 Lokalitet : Krat 16 Håret Høgeurt Alm. Kongepen Lyse-Siv Rød Svingel Alm. Hundegræs Alm. Kvik Fløjlsgræs Alm. Hvene Bjerg-Rørhvene Tagrør Bogfinke Stillits Billeder fra lokaliteten: O:\A1\A12833\3_Pdoc\DATA

28 Lokalitet : Eng 17 Syd for Storeholm Af : JFRA, MABP, 1. Rummer kulturminder Fugtig eng med spredt karakteristisk vegetation. Fugtige partier måske velegnet til brune frøer. Mod NV parti af højstaude samfund. Afgræsses af køer Lav Ranunkel Kær-Ranunkel Stor Nælde Alm. Fuglegræs Alm. Firling Kruset Skræppe Vej-Pileurt Kær-Guldkarse Alm. Brandbæger Sump-Evighedsblomst Kær-Tidsel Horse-Tidsel Lyse-Siv Alm. Rajgræs Eng-Rapgræs Alm. Rapgræs Alm. Kvik Mose-Bunke Fløjlsgræs Rørgræs Knold-star Note : Dobbeltbekkasin hanekro sp., muligvis Skov-Galtetand, vandstjerne sp. O:\A1\A12833\3_Pdoc\DATA Sanglærke

29 Lokalitet : Eng 17 Billeder fra lokaliteten: O:\A1\A12833\3_Pdoc\DATA

30 Lokalitet : Mose 18 Storeholm, Af : 1. Rummer kulturminder Stort moseområde med store partier af pilekrat og rørsump. Ind i millem ses lysåbne områder med hedemoseagtig vegetation: tormentil, blåtop, katteskæg, krybende pil, mose-bølle. Mange dyreveksler Alm. Mangeløv Bredbladet Mangeløv Smalbladet Mangeløv Bidende Ranunkel Stor Nælde Stilk-Eg Vorte-Birk Alm. Syre Grå-Pil Krybende Pil Mose-Bølle Alm. Fredløs Brombær Rynket Rose Tormentil Alm. Røn Selje-Røn Engriflet Hvidtjørn Gyvel Hvid-Kløver Vild Kørvel Lancet-Vejbred Lyng-Snerre Alm. Hyld Alm. Gedeblad Alm. Røllike Fladstrået Siv Lyse-Siv Knop-Siv Rød Svingel O:\A1\A12833\3_Pdoc\DATA

31 Lokalitet : Mose 18 Alm. Rajgræs Alm. Rapgræs Alm. Hundegræs Mose-Bunke Bølget Bunke Alm. Hvene Rørgræs Tagrør Blåtop Katteskæg Note : Akselrøn?, hanekro sp. Solsort Bogfinke Dompap Gulspurv Krondyr Rådyr Billeder fra lokaliteten: O:\A1\A12833\3_Pdoc\DATA

32 Lokalitet : Skidenkrog 19 N for Storeholm pumpestation Af : JFRA, MABP, 1. Rummer kulturminder De højt beliggende dele er ensidigt dominerede af sand-star og alm. hvene. På de lavere liggende flader er der meget mose-bunke og knold-star samt lyse-siv. Stedvis også en del bølget bunke og blåtop. Omkring "bassinerne" er der kraftig rørskov. Centralt i området er der stort pilekrat (især grå-pil). Enkelte skråninger vendt mod SV, hvor markfirben muligvis har levested Følgende rødlistede fugle er fundet på lokaliteten: Gråand (AT, LC), Græsbladet Fladstjerne Alm. Syre Rødknæ Grå-Pil Krybende Pil Hedelyng Revling Brombær Lyng-Snerre Alm. Gedeblad Rejnfan Ager-Tidsel Alm. Kongepen Høst-Borst Lyse-Siv Sand-Star Rød Svingel Fåre-Svingel Eng-Rapgræs Alm. Hundegræs Marehalm Alm. Kvik Mose-Bunke Bølget Bunke Alm. Hvene Sand-Hjælme Rørgræs O:\A1\A12833\3_Pdoc\DATA

33 Lokalitet : Skidenkrog 19 Tagrør Blåtop Knold-star Note : hanekro sp. Gråand Grønbenet Rørhøne Engpiber Gulspurv Krondyr Billeder fra lokaliteten: O:\A1\A12833\3_Pdoc\DATA

Skov 11 - Lodbjerg Plantage

Skov 11 - Lodbjerg Plantage Skov 11 - Lodbjerg Plantage Lodbjerg Plantage rummer to hoveddele: Den åbne del mod vest med strand, klit og klithede og den egentlige plantage øst herfor. For den åbne dels vedkommende er der af skovdistriktet

Læs mere

Tjele-Kassø. Lokalitet : Lundsminde. Lokalitetsnr. : 510/550_Syd_01. Overordnet beskrivelse : Klassifikation af lokaliteten COWI.

Tjele-Kassø. Lokalitet : Lundsminde. Lokalitetsnr. : 510/550_Syd_01. Overordnet beskrivelse : Klassifikation af lokaliteten COWI. Lokalitet : Lundsminde 51/55_Syd_1 Øst for Åbøl. 2/7/29 Af : mav, bo Eng, å, mose, skov 1. Rummer kulturminder Åen 6 m *,5 m. Strømhastighed er ca. 4 m/s. Vandet er lidt plumret med grødeåer af vandpest,

Læs mere

Skov 62 Østerild Plantage

Skov 62 Østerild Plantage Skov 62 Østerild Plantage 1. Abildkær 1006ab (ENG 65.2 ha, SØ 0.2 ha) i alt 65.4 ha. Kreaturgræsset eng med præg af hedekær og afvekslende fugtige og tørre dele. Flere store bestande af Plettet Gøgeurt.

Læs mere

Skov 43 Vilsbøl Plantage

Skov 43 Vilsbøl Plantage Skov 43 Vilsbøl Plantage Det store engområde Tuekær ved vestenden af Nors Sø behandles i den særlige plejeplan for Hanstholmreservatet. 1. 674bef (HED 4.9 ha, SØ 0.2 ha, MOS 0.7 ha) i alt 5.8 ha. Oprindelig,

Læs mere

København-Ringsted A1 Miljø

København-Ringsted A1 Miljø Lokalitet : Lille Vejleå A1-35-xx Lille Vejleådal Areal i ha 2,1 16-08-2007 Af : uva/ane Kort : 1513 I SV vandløb 3 29a 29e landskabsfredet EF-habitat UTM-E : UTM-N : 707862 6167952 Undersøgt af Carl Bro

Læs mere

Bilag 4 - Artsliste for plantearter fundet ved screening i 2015

Bilag 4 - Artsliste for plantearter fundet ved screening i 2015 Bilag 4 - Artsliste for plantearter fundet ved screening i 2015 Mose og kær Område art stjerne N Mose 1 N ved vejen N inde i krat birk fyr el ribs rose (have art) snebær Invasiv hvidtjørn hyld nælde, stor

Læs mere

BILAG 3. Natur ved Skinderup Mølle Dambrug - besigtigelsesnotat

BILAG 3. Natur ved Skinderup Mølle Dambrug - besigtigelsesnotat BILAG 3 Natur ved Skinderup Mølle Dambrug - besigtigelsesnotat 4.12.2014 Lokalitet 1 Lokalitet 1 består af et moseområde på 3,8 ha, som ligger i ådalen langs vandløbet Skinderup Bæk vest for Skinderup

Læs mere

Stålorm Grøn køllesværmer Rødlistet Okkergul bladmåler Purpurmåler

Stålorm  Grøn køllesværmer  Rødlistet Okkergul bladmåler  Purpurmåler Fugle Kilde Artskategori Hedelærke www.fugleognatur.dk Grå fluesnapper www.fugleognatur.dk Hvepsevåge www.fugleognatur.dk Bilag I-art Grønspætte www.fugleognatur.dk Insekter Kilde Artskategori Skovskarnbasse

Læs mere

Projektbeskrivelsen ændres om følger:

Projektbeskrivelsen ændres om følger: Notat Grontmij Carl Bro A/S Sofiendalsvej 94 9200 Aalborg SV Danmark T +45 98 79 98 00 F +45 9879 9801 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Tissing Vig Rettelse til Projektbeskrivelse 23. marts 2010

Læs mere

Odder Ådal - besigtigelsesnotat

Odder Ådal - besigtigelsesnotat Odder Ådal - besigtigelsesnotat Delområde 1: Område 1, traceet langs det gamle åløb, hvor der skal skrabes jord ned i åen fra området umiddelbart sydvest for det nuværende åløb. Området langs åløbet i

Læs mere

København-Ringsted A1 Miljø

København-Ringsted A1 Miljø Lokalitet : Område syd for bakkegård A1-04-xx Brøndbyøster Areal i ha 44,8 18-09-2007 Af : abhm/mav Kort : 1513 I SØ Skovrejsning og vold UTM-E : 717139 3 29a 29e landskabsfredet EF-habitat UTM-N : 6172572

Læs mere

%LODJI + MNYDOLWHWVN\VWRYHUGUHYXGWLO DWWHJDWN\VWHQLXQGHUV JHOVHVRPUnGHWIRU3LORWSURMHNW 1DWLRQDOSDUN RQJHUQHV1RUGVM OODQG Artens : A: i hele landet. : relativt almindelig lokalt, men i landet som hel. V:

Læs mere

BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005.

BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005. BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005. BILAG 2: Ejerforhold 4b 3d 5d 4i 8ac 1bc 5a 4ah 3b 1cx 1cu 5d 4ae 2ae 8at 3s 5i 5b 5h 1a 1h

Læs mere

Fugle Kilde Insekter Kilde Artskategori Krybdyr Kilde Padder Kilde Artskategori Planter Kilde Artskategori

Fugle Kilde Insekter Kilde Artskategori Krybdyr Kilde Padder Kilde Artskategori Planter Kilde Artskategori Fugle Kilde isfugl Danmarks Miljøportal Insekter Kilde Artskategori Dukatsommerfugl www.fugleognatur.dk Rødlistet Markperlemorsommerfugl www.fugleognatur.dk Rødlistet Grøn køllesværmer www.fugleognatur.dk

Læs mere

Bilag II. Ellenberg værdier og eksempler på plus og minus arter på områder inden for Dynamo naturplansområdet Sdr. Lem Vig

Bilag II. Ellenberg værdier og eksempler på plus og minus arter på områder inden for Dynamo naturplansområdet Sdr. Lem Vig side 1 af 6 Bilag II. Ellenberg værdier og eksempler på plus og minus arter på områder inden for Dynamo naturplansområdet Sdr. Lem Vig Naturkonsulent Anna Bodil Hald, Natur & Landbrug Indledning De forskellige

Læs mere

Lokalitet : Lokalitetsnr. : A-1. Overordnet beskrivelse : Klassifikation af lokaliteten : COWI

Lokalitet : Lokalitetsnr. : A-1. Overordnet beskrivelse : Klassifikation af lokaliteten : COWI A-1 Beliggenhed : Undersøgt d.: Lokalitetstype : Fredningsstatus Syd for Øster Ræhr Areal i ha : 4,8 10-mar-00 Af : ANE/UVA Kort : 1117 II SV Indsande med overdrev, eng UTM-E : 480622 3 4 12 landskabsfredet

Læs mere

Naturgradienter på højbund hede og tørt græsland (overdrev)

Naturgradienter på højbund hede og tørt græsland (overdrev) Naturgradienter på højbund hede og tørt græsland (overdrev) Til landmænd og deres konsulenter. Af naturkonsulent Anna Bodil Hald Natur & Landbrug, www.natlan.dk Hvor findes den højeste og den laveste naturkvalitet

Læs mere

Anne Marie Bojsen og Christian Bech Åbøl Østermarksvej 4 6541 Bevtoft Hjartbro d. 1. januar 2011

Anne Marie Bojsen og Christian Bech Åbøl Østermarksvej 4 6541 Bevtoft Hjartbro d. 1. januar 2011 Til: Naturklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV E-mail: nkn@nkn.dk Indsendt af: Gitte Thurø Nielsson og Claus Henrik Lassen Hjartbro Skovvej 7 Mail: trakehnergaarden@gmail.com Anne Marie Bojsen

Læs mere

Skov 72 - Tranum Plantage

Skov 72 - Tranum Plantage Skov 72 - Tranum Plantage Tranum Plantage rummer ca. 1350 hektar hede, 180 hektar mose, 85 hektar eng, 60 hektar klit, 52 hektar strandbred, 25 hektar sø og 6 hektar overdrev, i alt 1758 hektar med særligt

Læs mere

Notat fra besigtigelse af naturarealer ved Høje Kejlstrup og vurdering af arealernes beskyttelses-status jf. naturbeskyttelsesloven

Notat fra besigtigelse af naturarealer ved Høje Kejlstrup og vurdering af arealernes beskyttelses-status jf. naturbeskyttelsesloven Notat fra besigtigelse af naturarealer ved Høje Kejlstrup og vurdering af arealernes beskyttelses-status jf. naturbeskyttelsesloven Områderne er besigtiget af Peter Lange og Bente Sørensen d. 30. oktober

Læs mere

Skov 51 Tved Plantage

Skov 51 Tved Plantage Skov 51 Tved Plantage Afgrænsning mod Hanstholm Vildtreservat, oversigtskort 1. Kalkskrænt ved Sårup mm. 750abc (HED 10.5 ha, ENG 8.4 ha, ORE 2.4 ha) i alt 21.3 ha. Kreaturgræsset klithede, eng og stejl,

Læs mere

BOTANISK BESKRIVELSE LANDSKAB, NATURTYPER OG VILDE PLANTER I FORENINGENS OMRÅDE

BOTANISK BESKRIVELSE LANDSKAB, NATURTYPER OG VILDE PLANTER I FORENINGENS OMRÅDE BOTANISK BESKRIVELSE LANDSKAB, NATURTYPER OG VILDE PLANTER I FORENINGENS OMRÅDE GRUNDEJERFORENINGEN ØRNBJERG 1 Forord. Igennem årene har der i foreningen været flere forslag om, at det kunne være interessant

Læs mere

I et samarbejde mellem Sønderjyllands Amt og Slesvig-Holsten forsøger man at genskabe naturgrundlaget for en aktiv højmose mv.

I et samarbejde mellem Sønderjyllands Amt og Slesvig-Holsten forsøger man at genskabe naturgrundlaget for en aktiv højmose mv. )U VOHY0RVH6NRYQU.RUWQU *HQHUHOW Frøslev Mose ligger langs den dansk-tyske grænse fra 1920. Ved magelæg, tilkøb og jordfordeling er distriktets arealer vokset fra ca. 15 ha først i 1980 erne til i dag

Læs mere

By, Erhverv og Natur. Drift- og plejeplan for overdrev ved Kong Volmersvej

By, Erhverv og Natur. Drift- og plejeplan for overdrev ved Kong Volmersvej By, Erhverv og Natur Drift- og plejeplan for overdrev ved Kong Volmersvej 2011-2016 DRIFT- G PLEJEPLAN FOR OVERDREV VED KONG VOLMERSVEJ 2 Drift- og plejeplan for overdrev ved Kong Volmersvej 2011 2016

Læs mere

Floraen på et stykke af Tissøs nordvestlige bred syd for Lille Fuglede

Floraen på et stykke af Tissøs nordvestlige bred syd for Lille Fuglede Floraen på et stykke af Tissøs nordvestlige bred syd for Lille Fuglede Bredden af Tissø syd for Li. Fuglede. I mellemgrunden ses en stor bevoksning af Kalmus. Carsten Clausen og Hans Guldager Christiansen

Læs mere

Miljørapport (SMV) til lokalplan for en bolig på Lysbrohøjen

Miljørapport (SMV) til lokalplan for en bolig på Lysbrohøjen Miljørapport (SMV) til lokalplan 12-019 for en bolig på Lysbrohøjen 1. Indledning Silkeborg Kommune er i færd med at udarbejde et forslag til lokalplan 12-019 for en bolig på Lysbrohøjen. Formålet med

Læs mere

Naturgradienter i enge på tørveholdig bund

Naturgradienter i enge på tørveholdig bund Naturgradienter i enge på tørveholdig bund Til landmænd og deres konsulenter. Af Naturkonsulent Anna Bodil Hald Natur & Landbrug, www.natlan.dk Hvor findes den højeste og den laveste naturkvalitet på enge?

Læs mere

Skov 92 Fosdal Plantage

Skov 92 Fosdal Plantage Skov 92 Fosdal Plantage 1. Drevelsig og Rødland heder med mellemliggende egekrat 1730ab, 1731ef (HED 19.9 ha, MOS 1.3 ha, EG 1.9 ha) i alt 23.1 ha. Rødland Hede (371e) er åben med spredte ener og dværgbuskdomineret

Læs mere

Fugtig eng. Beskyttelse. Afgræsset fugtig eng. Foto: Miljøcenter Århus.

Fugtig eng. Beskyttelse. Afgræsset fugtig eng. Foto: Miljøcenter Århus. Plantesamfundet fugtig eng dækker over drænede og moderat næringsbelastede enge, hvor der med års mellemrum foretages omlægning og isåning af kulturgræsser og kløver. Vegetationen er præget af meget almindelige

Læs mere

Blomsterne i din natur

Blomsterne i din natur NATUR, MILJØ OG TRAFIK Blomsterne i din natur En botanisk gennemgang af hver enkel ejendom i området omkring Diesebjerg Blomsterne i din natur En botanisk gennemgang for hver enkelt ejendom i området omkring

Læs mere

Skov 14 Hvidbjerg Plantage

Skov 14 Hvidbjerg Plantage Skov 14 Hvidbjerg Plantage De store, åbne klitheder i Hvidbjerg Plantages nordlige og vestlige del er omfattet af særlige plejeplaner for hhv. Stenbjerg-Hvidbjerg Hede og Lyngby-Lodbjerg Hede. Her omtales

Læs mere

Floraen på et stykke af Tissøs nordlige bred

Floraen på et stykke af Tissøs nordlige bred Floraen på et stykke af Tissøs nordlige bred Tissø, søbredden med bl.a. Pil. Foto: CC Carsten Clausen og Hans Guldager Christiansen 2015 1 Indledning Vi har besøgt Tissøs nordlige bred mange gange fra

Læs mere

30. november. 29. november. 28. november. 27. november. 26. november. Snarup: Musvåge 2. Espe: Musvåge 1, Tårnfalk 1.

30. november. 29. november. 28. november. 27. november. 26. november. Snarup: Musvåge 2. Espe: Musvåge 1, Tårnfalk 1. 30. november Snarup: Musvåge 2. Musvåge 1, Tårnfalk 1. 29. november Sollerup / Arreskov Sø (14:10-16:00): Toppet Lappedykker 8 R, Skarv 2 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 2 R, Taffeland 1 R, Troldand 70 R,

Læs mere

ESBJERG KOMMUNE Kultur & Fritid MOTORSPORTSCENTER DANMARK

ESBJERG KOMMUNE Kultur & Fritid MOTORSPORTSCENTER DANMARK ESBJERG KOMMUNE MOTORSPORTSCENTER DANMARK Baggrundsrapport Oktober 2008 Østervang 2, 6800 Varde Dokken 16 A, 6700, Esbjerg Overordnet beskrivelse af området Et udvidet og nyt Motorsportscenter Danmark

Læs mere

Flora og faunaundersøgelse i Smørmosen

Flora og faunaundersøgelse i Smørmosen og faunaundersøgelse i Smørmosen - En gennemgang af flora og fauna i området og dets småsøer 2012 Sø 649 Rapport udarbejdet af Fiskeøkologisk Laboratorium juli 2012 Konsulenter: Mikkel Stener Petersen.

Læs mere

Hjortespring Naturplejeforening Naturtjek 2014

Hjortespring Naturplejeforening Naturtjek 2014 Hjortespring Naturplejeforening Naturtjek 2014 www.natlan.dk HULKRAVET KODRIVER 1 Natur & Landbrug ApS har ved naturkonsulent Anna Bodil Hald gennemført et naturtjek i de folde, hvor Hjortespring Naturplejeforening

Læs mere

Havørn 1 AD R, Brushane 2 R, Sortklire 2 R, Fjordterne 1 R, Landsvale 600 R. Erik Ehmsen

Havørn 1 AD R, Brushane 2 R, Sortklire 2 R, Fjordterne 1 R, Landsvale 600 R. Erik Ehmsen 30. juni Brændegård Sø (12:40-14:00): Toppet Lappedykker 10 R, Skarv 400 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 12 R, Grågås 180 R, Gravand 8 AD R, Gravand 14 PUL R, Knarand 4 R, Krikand 3 R, Gråand 30 AD R, Gråand

Læs mere

Opførsel af transformerstation

Opførsel af transformerstation POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK att. Lars Hansen Thy Mors Energi Elsøvej 107 7900 Nykøbing Mors Opførsel af transformerstation Struer

Læs mere

Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015.

Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015. Boligbirding i DOF København, 2015 Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015. Perioden startede 1. januar og sluttede den 15. marts. Der var ingen regler for, hvordan en

Læs mere

OVERBLIK OVER NATURENS TILSTAND BESIGTIGELSER I VEJEN KOMMUNE

OVERBLIK OVER NATURENS TILSTAND BESIGTIGELSER I VEJEN KOMMUNE OVERBLIK OVER NATURENS TILSTAND BESIGTIGELSER I VEJEN KOMMUNE Bettina Nygaard, Afd. for Vildtbiologi og Biodiversitet, DMU, Aarhus Universitet BESIGTIGELSER AF 3-OMRÅDER Vejen kommune Basis Udvidet Fersk

Læs mere

Torsdag den 9. maj Nyord, Leif Schack-Nielsen Ulfshale Nordenge Ulfshale Hede og Skov Præstekilde Hotel

Torsdag den 9. maj Nyord, Leif Schack-Nielsen Ulfshale Nordenge Ulfshale Hede og Skov Præstekilde Hotel MØN maj 2013 1 Torsdag den 9. maj En næsten fyldt bus af forventningsfulde medlemmer og med Henrik som chauffør afgik fra Hillerød kl. 9. Tunge skyer truede med regnvejr, som blev en realitet efter kort

Læs mere

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til etablering af nye søer, samt pleje af eksisterede søer, Holstebro Øvelsesplads.

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til etablering af nye søer, samt pleje af eksisterede søer, Holstebro Øvelsesplads. Side 1/9 Forsvaret og Forsvarsministeriets styrelser Danneskiold-Samsøes Allé 1 1434 København K Dato: 08-05-2015 Sagsnr.: 01.05.08-P19-37-14 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.:

Læs mere

Baseline overvågning - Life 70, Gravene

Baseline overvågning - Life 70, Gravene Baseline overvågning - Life 70, Gravene Arbejdsrapport udført for Assens Kommune, december 2013 Feltarbejde: Irina Goldberg og Eigil Plöger Afrapportering: Eigil Plöger 1 Indhold Indledning... 3 Metode...

Læs mere

Naturforhold og cykelsti

Naturforhold og cykelsti POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 23-07-2014 Bilag: Naturbesigtigelse JOURNALNUMMER 01.05.08-P19-1-14 RÅDHUSET, PLAN OG MILJØ

Læs mere

BILAG 1 KONSEKVENSVURDERING PÅ NATURTYPE OG ARTSNIVEAU 11

BILAG 1 KONSEKVENSVURDERING PÅ NATURTYPE OG ARTSNIVEAU 11 Konsekvensvurdering af nyt vejforløb i Natura2000 område nr. 84 Kallesmærsk Hede, Grærup Langsø, Filsø og Kærgård Plantage. (Habitatområde H73, Fuglebeskyttelsesområde F50 og F56). Notat Juli 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Espe: Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse 2, Solsort 5, Gråkrage 6, Stor Flagspætte 1.

Espe: Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse 2, Solsort 5, Gråkrage 6, Stor Flagspætte 1. 30. september Gransanger 1, Hvid Vipstjert 1, Gråkrage 15, Solsort 7, Grønirisk 5. 29. september Brobyværk (10:30): Grågås 500 SØ. Peder Blommegård 28. september Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse

Læs mere

Floraen på Bøgebjerg Carsten Clausen og Hans Guldager Christiansen 2015

Floraen på Bøgebjerg Carsten Clausen og Hans Guldager Christiansen 2015 Floraen på Bøgebjerg Landskabet mellem Ubberup Højskole og Valgmenighedskirken. Toppen af Bøgebjerg er skjult af træer og buske, th. anes lidt af Ubberup Stenstrøning, et fredet område med bl.a. Kødfarvet-

Læs mere

Kultureng. Kultureng er vidt udbredt i hele landet og gives lav prioritet i forvaltningen.

Kultureng. Kultureng er vidt udbredt i hele landet og gives lav prioritet i forvaltningen. e er intensivt udnyttede, fugtige græsmarker, der jævnligt drænes og gødskes og er domineret af udsåede kulturgræsser og kløver. findes på intensivt udnyttede lavbundsjorder i hele landet. Arterne i kultureng

Læs mere

LOKALITETSBESKRIVELSER, TBU DISTRIKT 7

LOKALITETSBESKRIVELSER, TBU DISTRIKT 7 LOKALITETSBESKRIVELSER, TBU DISTRIKT 7 Hovedparten af distrikt 7 (omr. 7/1-7/32) ligger i Viborg Amt og er beskrevet i bind 8. Thyholm ligger i Rinkjøbing Amt og er medtaget her. Thyholm er velundersøgt

Læs mere

Smag på Landskabet - arealernes plantebestand som grundlag for vurdering af kødkvalitet

Smag på Landskabet - arealernes plantebestand som grundlag for vurdering af kødkvalitet Smag på Landskabet - arealernes plantebestand som grundlag for vurdering af kødkvalitet Anna Bodil Hald og Lisbeth Nielsen Natur & Landbrug ApS www.natlan.dk - mail@natlan.dk August 2014 Smag på Landskabet

Læs mere

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til kabelanlæg Idomlund-Hogager

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til kabelanlæg Idomlund-Hogager Side 1/8 VESTJYSKE NET SERVICE A/S Ydunsvej 35 7400 Herning Att. Finn Møller xfm@vestjyskenet.dk Dato: 21-06-2016 Sagsnr.: 01.05.08-P19-12-16 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.:

Læs mere

HELHEDER OG KOMPETENCER I DET ÅBNE LAND. Faktablad - Natur Landskabskarakterområde (LK) 15. Legind Bjerge (se kort)

HELHEDER OG KOMPETENCER I DET ÅBNE LAND. Faktablad - Natur Landskabskarakterområde (LK) 15. Legind Bjerge (se kort) LAND Faktablad - Natur Landskabskarakterområde (LK) 15. Legind Bjerge (se kort) 19.05.2009 Generelt om området. Kystnært, storbakket og skovklædt landskab, der gennemskæres af markante erosionsdale, som

Læs mere

Smag på landskabet i Ringkøbing Skjern Kommune Naturhandleplan for Skjern Østeng ved Trykkerivej

Smag på landskabet i Ringkøbing Skjern Kommune Naturhandleplan for Skjern Østeng ved Trykkerivej Smag på landskabet i Ringkøbing Skjern Kommune Naturhandleplan for Skjern Østeng ved Trykkerivej A. Arealbeskrivelse og udpegninger Området har været i græsning siden 2012. De ca. 5.2 ha er indhegnet i

Læs mere

Feltskema til overdrev Basisregistrering af strukturelle forhold Lokalitetsnavn Arealstørrelse i ha. Inventør Dato Tidsforbrug

Feltskema til overdrev Basisregistrering af strukturelle forhold Lokalitetsnavn Arealstørrelse i ha. Inventør Dato Tidsforbrug Feltskema til overdrev Basis af strukturelle forhold Lokalitetsnavn Arealstørrelse i ha. Inventør Dato Tidsforbrug Område-ID Delområde-ID Sagsnummer Naturarealets sammensætning kode Arealtype Andel i pct.

Læs mere

Forslag til naturtiltag hos Jesper Juul Jeppesen, Ellingvej 15, 8600 Silkeborg

Forslag til naturtiltag hos Jesper Juul Jeppesen, Ellingvej 15, 8600 Silkeborg Fælles naturfremme i agerlandet to økologiske bedrifter ved Silkeborg Gruppe 2. I denne gruppe om fælles naturfremme i agerlandet indgår den økologisk landmand Jesper Juul Jeppesen, Ellingvej 15, 8600

Læs mere

Mellemste Suså registreringer af botanik og Bilag IV-arter i og omkring gamle åslyngninger.

Mellemste Suså registreringer af botanik og Bilag IV-arter i og omkring gamle åslyngninger. Mellemste Suså registreringer af botanik og Bilag IV-arter i og omkring gamle åslyngninger. Arbejdsdokument udarbejdet for Skov- og Naturstyrelsen, Storstrøm af AGLAJA, juni 2009. Indhold Sammenfatning...3

Læs mere

Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten

Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten By og Miljø Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Tlf. 7232 2184 Fax 7232 3213 krso@hillerod.dk Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten Sag 219-2015-2430 22. januar 2015 Undertegnede

Læs mere

31. januar. 30. januar. Klik på billede for stor størrelse. Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R.

31. januar. 30. januar. Klik på billede for stor størrelse. Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R. 31. januar Silkehale Klik på billede for stor størrelse. 30. januar Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R. Sangsvane Klik på billede for stor størrelse.

Læs mere

Partnerskabsprojekt for Sorø Kodriverlaug:

Partnerskabsprojekt for Sorø Kodriverlaug: Partnerskabsprojekt for Sorø Kodriverlaug: Sorø Kodriverlaug lærer god naturpleje, formidler og driver flere arealer i nye folde til naturpleje. Af Naturkonsulent Anna Bodil Hald. September 2008. Projektetresumé

Læs mere

Floraen ved Fugledegård, Tissø. Foto: Lena Thulstrup Jensen

Floraen ved Fugledegård, Tissø. Foto: Lena Thulstrup Jensen Floraen ved Fugledegård, Tissø Foto: Lena Thulstrup Jensen Carsten Clausen og Hans Guldager Christiansen 2012 1 Fugledegårds beliggenhed ved Tissø. Midt på den vestlige bred af Sjællands 4. største sø,

Læs mere

Duer og hønsefugle Agerhøne

Duer og hønsefugle Agerhøne Duer og hønsefugle Agerhøne Levesteder: Det åbne land Vingefang: 45-48 cm Længde: 28-32 cm Vægt: 350-450 g Maks. levealder: 5 år Kuldstørrelse: 10-20 æg Antal kuld: 1 Rugetid: 23-25 dage Ungetid: 90-100

Læs mere

Botanisk kortlægning af Åmosen

Botanisk kortlægning af Åmosen Lokalitet : Verup Mose (Bodal Mose) 43 Beliggenhed : Undersøgt d.: Lokalitetstype Fredningsstatus østligste del af Verup Mose Areal i ha 0.0 16/06/2006 Af : gca Kort : 1413 II NØ fugtig eng med spredt

Læs mere

1. Overdrev, heder og græssletter i statens del af Mols Bjerge

1. Overdrev, heder og græssletter i statens del af Mols Bjerge Skov 301 Mols Bjerge Af særligt beskyttede naturarealer i Mols Bjerge findes især overdrev og hede, eng, naturlige krat med bl.a. ene og naturskov af ældre eg og bøg mfl. Desuden mindre arealer med mose,

Læs mere

Forsøg: Gravhøjspleje med medvindsafbrænding

Forsøg: Gravhøjspleje med medvindsafbrænding Forsøg: Gravhøjspleje med medvindsafbrænding Anna Bodil Hald, Natur & Landbrug ApS og Hans Henrik Bruun, Københavns Universitet Januar 2015 Støttet af Aage V. Jensen Naturfond Gravhøje: Små og isolerede

Læs mere

Silkeborg Kommune, Vej og Trafik Søvej Silkeborg. Att. Bente Rands Mortensen

Silkeborg Kommune, Vej og Trafik Søvej Silkeborg. Att. Bente Rands Mortensen Silkeborg Kommune, Vej og Trafik Søvej 1 8600 Silkeborg Att. Bente Rands Mortensen 5. marts 2014 Sags nr. EMN-2014-00387 Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 og 16 og godkendelse efter 20 til modernisering

Læs mere

Kvong Hede. Plejeplan

Kvong Hede. Plejeplan Kvong Hede Plejeplan Indhold 1. Baggrund... 3 2. Fredningskendelsen... 3 Begrundelse for fredning... 3 Fredningsbestemmelserne... 3 3. Områdebeskrivelse... 3 Hedens nuværende tilstand... 4 Det tidligere

Læs mere

Enkeltbetaling, krydsoverensstemmelse og naturbeskyttelse. v. Marianne Haugaard- Christensen, Planteproduktion

Enkeltbetaling, krydsoverensstemmelse og naturbeskyttelse. v. Marianne Haugaard- Christensen, Planteproduktion Enkeltbetaling, krydsoverensstemmelse og naturbeskyttelse v. Marianne Haugaard- Christensen, Planteproduktion Enkeltbetaling, Krydsoverensstemmelse & naturbeskyttelse Kombination af EB og miljøstøtte til

Læs mere

StedID: 136e energinet.dk NBJ 3: HGL 7: Grundighed: Estimeret naturtilstand: ja nej 3) Intensiv IV

StedID: 136e energinet.dk NBJ 3: HGL 7: Grundighed: Estimeret naturtilstand: ja nej 3) Intensiv IV Stednavn: Tjæreborg Dato: 20140922 Inventør: Peter Witt StedID: 136e energinet.dk NJ 3: HGL 7: Grundighed: Estimeret naturtilstand: ja nej 3) Intensiv IV eskrivelse: Fersk eng langs den øvre kant af strandengen.

Læs mere

Der er registreret 17 3 områder indenfor fredningsforslaget: 11 vandhuller, 1 mose, 2 strandenge og 3 ferske enge.

Der er registreret 17 3 områder indenfor fredningsforslaget: 11 vandhuller, 1 mose, 2 strandenge og 3 ferske enge. 1 of 5 Notat om naturinteresser indenfor forslag til fredning, Eskerod Dette notat er udarbejdet som støtte for en kommunal stillingtagen til det fredningsforslag, der i februar 2014 er udarbejdet af Danmarks

Læs mere

Urtebræmme. Urtebræmme langs Kastbjerg Å. Foto: Henriette Bjerregaard, Miljøcenter Århus.

Urtebræmme. Urtebræmme langs Kastbjerg Å. Foto: Henriette Bjerregaard, Miljøcenter Århus. omfatter fugt- og kvælstofelskende plantesamfund domineret af flerårige urter i bræmmer langs vandløb og i kanten af visse skyggefulde skovbryn. r forekommer ofte på brinkerne langs vandløb, hvor næringsbelastningen

Læs mere

fuldstændigt fra søen, således at artsdiversiteten i søen ikke forringes. 5. Der må ikke etableres øer i søen.

fuldstændigt fra søen, således at artsdiversiteten i søen ikke forringes. 5. Der må ikke etableres øer i søen. Jørn Ditlev Eriksen Tværmarksvej 44 2860 Søborg Sag: 2016/25396 008 Id: 016049 Afdelingsnavn Natur og Vand Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 31. oktober 2016 Personlig henvendelse Rådhusvej 3 3200

Læs mere

Arealet er blevet vejledende registreret som følge af naturstyrelsens opdatering af den vejledende registrering i 2013 i Frederikshavn Kommune.

Arealet er blevet vejledende registreret som følge af naturstyrelsens opdatering af den vejledende registrering i 2013 i Frederikshavn Kommune. Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Søren Østergaard Ørtoftvej 29 9300 Sæby Tlf. +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Dato: 23. januar 2017 Vedr.

Læs mere

FORSLAG TIL UDVIKLINGS- OG PLEJEPLAN FOR GRANHAUGEN

FORSLAG TIL UDVIKLINGS- OG PLEJEPLAN FOR GRANHAUGEN FORSLAG TIL UDVIKLINGS- OG PLEJEPLAN FOR GRANHAUGEN 2. udkast, januar 2013/ARP Debatten har vist, at rigtig mange mennesker holder meget af Granhaugen og har stærke ønsker om, hvordan Granhaugen skal udvikles

Læs mere

Rügen. 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Fredag d. 18. oktober. Dagens observationer:

Rügen. 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Fredag d. 18. oktober. Dagens observationer: Rügen 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Orla havde i længere tid snakket om at lave en efterårstur til Rügen, for at se på Traner. Han har tidligere besøgt øen, og ville gerne vise den frem for andre.

Læs mere

Skov 22 - Bunken Plantage

Skov 22 - Bunken Plantage Skov 22 - Bunken Plantage Bunken Plantage rummer 540 hektar med beskyttede naturtyper, hvilket svarer til ca. 39 % af dens samlede areal. Naturarealet er fordelt på ca. 344 hektar klithede, 111 hektar

Læs mere

Bilag: Naturbesigtigelse

Bilag: Naturbesigtigelse POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 04-08-2015 Bilag: Naturbesigtigelse JOURNALNUMMER 01.05.08-P19-7-15 RÅDHUSET, PLAN OG MILJØ

Læs mere

30. juni. 28. Juni. 27. juni. Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Espe: Blåvinget Pragtvandnymfe 1.

30. juni. 28. Juni. 27. juni. Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Espe: Blåvinget Pragtvandnymfe 1. 30. juni Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Blåvinget Pragtvandnymfe 1. 28. Juni Gøg 1, Tårnfalk 2, Musvåge 1, Ravn 1. Rød glente 1 R. Erik Ehmsen. [Snatur] Øster Hæsinge:

Læs mere

(3) noget grumset, evt. med svag rådlugt. (3) 1,0-1,5 m, udtørrer aldrig helt. Beskriv kort nuværende plejeindsats

(3) noget grumset, evt. med svag rådlugt. (3) 1,0-1,5 m, udtørrer aldrig helt. Beskriv kort nuværende plejeindsats Feltskema til vandhuller Basisregistrering af strukturelle forhold Lokalitetsnavn Arealstørrelse i ha. Inventør Dato Lokalitets-ID Forekomst-ID Sagsnummer Estimeret naturtilstand (I - V) kode Arealtilstand

Læs mere

Teknik og Miljø Plejeplan. Naturpleje på kystoverdrev ved Grundejerforeningen Dyssegården

Teknik og Miljø Plejeplan. Naturpleje på kystoverdrev ved Grundejerforeningen Dyssegården Teknik og Miljø 2014 Plejeplan Naturpleje på kystoverdrev ved Grundejerforeningen Dyssegården Forsidefoto af 20. maj 2014 Parti af kystoverdrevet med røde tjærenelliker Baggrund Slagelse Kommune har som

Læs mere

Markfirben, Lacerta agilis Rapport for 2014 ved Næsby Strand

Markfirben, Lacerta agilis Rapport for 2014 ved Næsby Strand Teknik og Miljø Markfirben, Lacerta agilis Rapport for 2014 ved Næsby Strand Monitering af markfirben ved Næsby Strand i forbindelse med konsekvensvurdering af evt. etablering af dige Forsidefoto af Markfirben

Læs mere

Jette Thelin Ravnebakkevej 4A 3490 Tikøb. Mail: Dispensation til etablering af sø i mose.

Jette Thelin Ravnebakkevej 4A 3490 Tikøb. Mail: Dispensation til etablering af sø i mose. Jette Thelin Ravnebakkevej 4A 3490 Tikøb Mail: jet@bibbo.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282541 ajb55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 15.01.2016

Læs mere

Legind Sø som pionerprojekt

Legind Sø som pionerprojekt Legind Sø som pionerprojekt I tidernes morgen var Legind Vejle en fjordvig ud til Sallingsund. Siden stenalderen blev den afsnøret gennem naturlig landhævning og med strandvolde godt hjulpet af en vejdæmning

Læs mere

Naturplejeplan for Klitborg Grundejerforenings fællesarealer

Naturplejeplan for Klitborg Grundejerforenings fællesarealer Naturplejeplan for Klitborg Grundejerforenings fællesarealer Denne plan for bevarende naturpleje danner grundlag for vedligeholdelse af Klitborg Grundejerforenings fællesarealer (Matrikel: Flyvesandslodderne

Læs mere

Omfartsvej ved Lille Skensved

Omfartsvej ved Lille Skensved Omfartsvej ved Lille Skensved Biologiske værdier registrering vurdering anbefaling Omfartsvej ved Lille Skensved Biologiske værdier registrering vurdering anbefaling Rapport udarbejdet for Roskilde Amt

Læs mere

Fælles Naturfremme i agerlandet tre økologiske bedrifter ved Silkeborg

Fælles Naturfremme i agerlandet tre økologiske bedrifter ved Silkeborg Fælles Naturfremme i agerlandet tre økologiske bedrifter ved Silkeborg Gruppe 1. I denne gruppe indgår Gritt Gjellerod, Buskhedevej 22, Grete og Gene Gjellerod, Kragelundvej 23 8600 Silkeborg, samt Leif

Læs mere

Regnvandsbassin i Ørsted

Regnvandsbassin i Ørsted AquaDjurs as Langagervej 12 8500 Grenå TEKNIK OG MILJØ Dato: 4. august 2014 Reference: Peter Clausager Rasmussen Direkte telefon: 89591180 E-mail: pcr@norddjurs.dk Journalnr.: 13/20114 Regnvandsbassin

Læs mere

Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt. Fotos: Finn Jensen

Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt. Fotos: Finn Jensen Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt Fotos: Finn Jensen FREDAG den 4. april var vi en flok på 36 personer, der satte kurs mod Sverige for at opleve bl.a. Tranerne ved Hornborgasjön.

Læs mere

Fattigkær. Beskyttelse. Fattigkær i Tinning Mose. Foto: Århus Amt.

Fattigkær. Beskyttelse. Fattigkær i Tinning Mose. Foto: Århus Amt. ene er karakteriseret ved en græs-, star- og sivdomineret vegetation på vandmættede, moderat sure levesteder med en lav tilgængelighed af næringsstoffer. Man kan sige, at fattigkærene udgør en restgruppe

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Toften Tarm. Att.: Mads Winther Hansen. Sendt på mail:

Ringkøbing-Skjern Kommune. Toften Tarm. Att.: Mads Winther Hansen. Sendt på mail: Returadresse Land, By, Kultur - Land og Vand Toften 6 6880 Tarm Ringkøbing-Skjern Kommune Toften 6 6880 Tarm Att.: Mads Winther Hansen Sendt på mail: mads.winther.hansen@rksk.dk Dispensation fra 3 til

Læs mere

Jakob Walther Snebang Nørgårdsvej 100, 9970 Strandby 9970

Jakob Walther Snebang Nørgårdsvej 100, 9970 Strandby 9970 Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Jakob Walther Snebang Nørgårdsvej 100, 9970 Strandby 9970 Tlf. +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 6. juli

Læs mere

Turrapport. Vesthimmerland

Turrapport. Vesthimmerland Turrapport Vesthimmerland Forårstur i dagene 27. maj 30. maj 2011 Natur-Øst afholdt i dagene 27. 30. maj 2011 pinsetur til Vesthimmerland med en afstikker til limfjordsøen Fur. Ved godt mod drog en lille

Læs mere

FUGLE VED VÆNGE SØ 2014

FUGLE VED VÆNGE SØ 2014 FUGLE VED VÆNGE SØ 2014 Vænge Sø blev færdigretableret i løbet af 2013 og vandstanden i søen nåede det planlagte niveau omkring årsskiftet. Fuglene er blevet systematisk optalt gennem hele 2014 bortset

Læs mere

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Turdeltagere: Flemming Olsen, Gunnar Boelsmand Pedersen. Rene Christensen. Turbeskrivelse: Hovedformålet med turen var, at besøge nogle af de lokaliteter

Læs mere

Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013

Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013 Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013 Torsdag den 25. april Sejltur fra Rønne til Neu Mukran kl. 8.00 11.30. Ederfugl 15 T, Sortand 9 T, Fløjlsand 1 T, Havlit 11 T + 30 R,

Læs mere

Omlægning af privat fællesvej i beskyttet natur og Natura område

Omlægning af privat fællesvej i beskyttet natur og Natura område POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Atkins Afd. miljø og landmåling Arne Jacobsens Allé 17 2300 Kbh. S Att: Mette Westergaard Omlægning

Læs mere

28 februar. 27. februar. Espe: Halemejse 1, Spætmjse 1, Rødhals 1, Grågås 8 OF. Sjagger og Solsort i kamp. Klik på billede for stor størrelse.

28 februar. 27. februar. Espe: Halemejse 1, Spætmjse 1, Rødhals 1, Grågås 8 OF. Sjagger og Solsort i kamp. Klik på billede for stor størrelse. 28 februar Halemejse 1, Spætmjse 1, Rødhals 1, Grågås 8 OF. Sjagger og Solsort i kamp. Arreskov Sø: Grågås 17, Gravand 1. Erik Ehmsen. 27. februar Stor Skallesluger - Blishøns - Gråand Stor Flagspætte

Læs mere

HELHEDER OG KOMPETENCER I DET ÅBNE LAND. Faktablad - Natur Landskabskarakterområde (LK) 16. Blidstrup Mark (se kort)

HELHEDER OG KOMPETENCER I DET ÅBNE LAND. Faktablad - Natur Landskabskarakterområde (LK) 16. Blidstrup Mark (se kort) LAND Faktablad - Natur Landskabskarakterområde (LK) 16. Blidstrup Mark (se kort) 19.05.2009 Generelt om området. Inddæmmede fjordarme med brede dalbunde og smallere mere dybtskårne dalstrøg. Området er

Læs mere

STATUS FOR NATUREN I DET ÅBNE LAND. Bettina Nygaard Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet, DMU, Århus Universitet

STATUS FOR NATUREN I DET ÅBNE LAND. Bettina Nygaard Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet, DMU, Århus Universitet STATUS FOR NATUREN I DET ÅBNE LAND Bettina Nygaard Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet, DMU, Århus Universitet OVERBLIK OVER STATUS FOR NATUREN PATTEDYR I AGERLANDET Rådyr Harer Naturen i landbruget,

Læs mere

Kendetegn: Betydning:

Kendetegn: Betydning: Kimbladene er bredt ægformede og med hel bladrand. Løvbladene er bredt ægformede med små indskæringer i bladranden. I de tidlige stadier kan agerstedmoder forveksles med storkronet ærenpris og andre ærenprisarter,

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 og planlovens 35 til etablering af vandhul på matr. nr. 16d Gjerrild By, Gjerrild

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 og planlovens 35 til etablering af vandhul på matr. nr. 16d Gjerrild By, Gjerrild Jens Mark Arnung Annavej 19 8500 Grenå TEKNIK OG MILJØ Dato: 7. november 2013 Reference: Peter Clausager Rasmussen Direkte telefon: 89591180 E-mail: pec@norddjurs.dk Journalnr.: 13/18758 Dispensation fra

Læs mere