121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september Deslers Bogtrykkeri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006 Deslers Bogtrykkeri

2 A/S Bryggeriet Vestfyen 1 A/S Bryggeriet Vestfyen Dagsorden, generalforsamling den 4. december Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år og godkendelse af denne. 3. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport. 4. Godkendelse af bestyrelsens forslag til resultatfordeling. 5. Forslag fra bestyrelsen om, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til, på selskabets vegne, at måtte erhverve egne aktier i overensstemmelse med aktieselskabslovens Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er Ole Møller og Hans Ole Hansen. Begge er villige til genvalg. Bestyrelsen foreslår nyvalg af Peter Augustinus. 7. Valg af revisor. 8. Eventuelt. Selskabsoplysninger Selskab A/S Bryggeriet Vestfyen Fåborgvej Assens CVR-nr Hjemstedskommune: Assens Telefon: Telefax: Internet: Bestyrelse Vagn D. Hansen, formand Ole Møller John E. Jessen Lars C. Nielsen Hans Ole Hansen Kurt Rosenbæk *) Lars B. Pedersen *) Brian S. Jakobsen *) *) medarbejdervalgt Direktion Poul Mark, adm. direktør Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Godkendt på selskabets generalforsamling, den 4. december 2006 Dirigent

3 A/S Bryggeriet Vestfyen 2 A/S Bryggeriet Vestfyen Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 2005/06 for A/S Bryggeriet Vestfyen. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver og passiver, finansielle stilling, resultatet samt koncernens pengestrømme. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Assens, den 7. november 2006 Direktion Poul Mark administrerende direktør Bestyrelse Vagn D. Hansen Ole Møller John E. Jessen Lars C. Nielsen formand Hans Ole Hansen Kurt Rosenbæk Lars B. Pedersen Brian S. Jakobsen Revisionspåtegning Til aktionærerne i A/S Bryggeriet Vestfyen Vi har revideret årsrapporten for A/S Bryggeriet Vestfyen for regnskabsåret 2005/06. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven. Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vores ansvar er på grundlag af vores revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten. Den udførte revision Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 2005/06 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Odense, den 7. november 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Fl. Heden Knudsen statsautoriseret revisor

4 A/S Bryggeriet Vestfyen 3 A/S Bryggeriet Vestfyen Ledelsesberetning ens hoved- og nøgletal ()2005/ / / / /02 Nettoomsætning Resultat af primær drift Resultat af finansielle poster (3.275) (3.284) (3.308) (3.063) (2.089) Resultat af ekstraordinære poster 0 0 (4.971) Årets resultat (1.040) (1.774) Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Likvide beholdninger Egenkapital Balancesum Investeringer i materielle anlægsaktiver Overskudsgrad (%) 1% 4% 5% 6% 5% Afkastningsgrad (%) 1% 3% 4% 4% 5% Egenkapitalens forrentning (%) -% 5% -% 5% 6% Egenkapitalandel (%) 28% 30% 30% 30% 31% Hoved- og nøgletallene er ikke tilpasset som følge af de i 2002/03 foretagne ændringer af anvendt regnskabspraksis. Hovedaktivitet ens aktivitet består i fremstilling og salg af øl og mineralvand. Bryggeriet Vestfyen AB i Sverige og A/S Dansk Coladrik indgår i koncernregnskabet for A/S Bryggeriet Vestfyen. Bryggeriet Vestfyen AB har været uden aktivitet i 2005/06. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat for koncernen blev et underskud på mod et overskud på i 2004/05, hvilket ikke anses som tilfredsstillende, men som skal ses, under hensyntagen til at der i regnskabsåret er blevet implementeret en meget væsentlig udvidelse af PETanlægget, således der i dag kan produceres 2 liters mineralvand i engangsflasker. Udvidelsen har grundet markedsudviklingen været nødvendig, og A/S Bryggeriet Vestfyen står nu styrket og godt rustet til at kunne konkurrere på markedet for mineralvand. Igen i år er der omsætningsrekord. For første gang runder bruttoomsætningen 200 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes den forventede kraftige fremgang af specialøl, som har været på 74% i forhold til sidste år. Samtidig har bryggeriet konstateret en ekstrem priskonkurrence på markedet for almindelig pilsner. Året har endvidere været påvirket af råvare-, olie- og fragtprisstigninger, stigninger som endnu ikke er slået igennem på priserne til bryggeriets kunder. Igennem regnskabsåret har Augustinus Industri A/S foretaget opkøb af aktier på markedet, ligesom A/S Bryggeriet Vestfyen har solgt en del af sin egen aktiebeholdning. Augustinus Industri A/S forventes i fremtiden at være en vigtig samarbejdspartner, som i samspil med hovedaktionæren, Bryggeriet Vestfyens Fond, vil fortsætte med at udvikle A/S Bryggeriet Vestfyen. Augustinus Industri A/S har iht. nyoprettet aktionæroverenskomst med Bryggeriet Vestfyens Fond ret til erhverve maksimalt 10% af aktiekapitalen i A/S Bryggeriet Vestfyen. Egenkapitalen har ændret sig fra pr til pr Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. Forventet udvikling Ledelsen forventer en fremgang i såvel omsætning som resultat for næste år. Denne forventning baserer sig blandt andet på ændringer af produktsortimentet samt den fortsatte forbedring af produktmikset af egne varer. Ydermere vil bryggeriet fortsat styrke sin position som en af de største aktører på specialølmarkedet.

5 A/S Bryggeriet Vestfyen 4 A/S Bryggeriet Vestfyen Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse C (mellem). Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde koncernen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når koncernen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå koncernen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. regnskabet regnskabet omfatter A/S Bryggeriet Vestfyen (modervirksomheden) og de virksomheder (tilknyttede virksomheder), som kontrolleres af modervirksomheden, jf. koncernoversigten side 18. Modervirksomheden anses for at have kontrol, når den direkte eller indirekte ejer mere end 50% af stemmerettighederne eller på anden måde kan udøve eller faktisk udøver bestemmende indflydelse. Konsolideringsprincipper regnskabet udarbejdes på grundlag af årsrapporter for A/S Bryggeriet Vestfyen og dets dattervirksomheder. Udarbejdelse af koncernregnskabet sker ved sammenlægning af regnskabsposter af ensartet karakter. Ved konsolideringen foretages eliminering af koncerninterne indtægter og omkostninger, interne mellemværender og udbytter samt fortjenester og tab ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder. De årsrapporter, der anvendes til brug for konsolideringen, udarbejdes i overensstemmelse med koncernens regnskabspraksis. I koncernregnskabet indregnes dattervirksomhedernes regnskabsposter 100%. Minoritetsinteressernes forholdsmæssige andel af resultatet og nettoaktiverne præsenteres som særskilte poster i henholdsvis resultatopgørelsen og balancen. Kapitalandele i dattervirksomheder udlignes med den forholdsmæssige andel af dattervirksomhedernes nettoaktiver på overtagelsestidspunktet opgjort til dagsværdi. Virksomhedssammenslutninger Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder indregnes i koncernregnskabet fra overtagelsestidspunktet henholdsvis stiftelsestidspunktet. Indregning foretages efter overtagelsesmetoden. Solgte eller afviklede virksomheder indregnes i den konsoliderede resultatopgørelse frem til afståelsestidspunktet henholdsvis afviklingstidspunktet. Ved køb af nye virksomheder anvendes overtagelsesmetoden, hvorefter de nytilkøbte virksomheders identificerbare aktiver og forpligtelser måles til dagsværdi på overtagelsestidspunktet. Der hensættes til dækning af omkostninger ved besluttede og offentliggjorte omstruktureringer i den erhvervede virksomhed i forbindelse med overtagelsen. Der tages hensyn til skatteeffekten af de foretagne omvurderinger. Positive forskelsbeløb (goodwill) mv. mellem kostprisen for den erhvervede kapitalandel og dagsværdien af de overtagne aktiver og forpligtelser indregnes under immaterielle anlægsaktiver og afskrives systematisk over resultatopgørelsen efter en individuel vurdering af brugstiden, dog maksimalt 20 år. Negative forskelsbeløb (negativ goodwill), der modsvarer en forventet ugunstig udvikling i de pågældende virksomheder, indregnes i balancen som en særskilt periodeafgrænsningspost og indregnes i resultatopgørelsen, i takt med at den ugunstige udvikling realiseres. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke

6 A/S Bryggeriet Vestfyen 5 A/S Bryggeriet Vestfyen er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på henholdsvis betalingsdagen og balancedagen, indregnes i resultatopgørelsen som finansielle poster. Materielle og immaterielle anlægsaktiver, varebeholdninger og andre ikke-monetære aktiver, der er købt i fremmed valuta, omregnes til historiske kurser. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Nettoomsætning ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget. Produktions-, salgs- og administrationsomkostninger Produktionsomkostninger omfatter direkte og indirekte omkostninger, der afholdes for at opnå nettoomsætningen. Under produktionsomkostninger er udgiftsført nedskrivning af nyindkøb af emballage til pantpris samt flaskesvind. Salgs- og distributionsomkostninger omfatter omkostninger, der afholdes til distribution af solgte varer samt til salgskampagner, herunder omkostninger til salgs- og distributionspersonale, reklameomkostninger og afskrivninger. Administrationsomkostninger omfatter omkostninger, der afholdes til ledelse og administration af selskabet, herunder omkostninger til det administrative personale og ledelsen samt kontorholdsomkostninger og afskrivninger. Finansielle poster Finansielle poster omfatter renteindtægter og - omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gældsforpligtelser og transaktioner i fremmed valuta, amortiseringstillæg/-fradrag vedrørende prioritetsgæld, kontantrabatter mv. Skat Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Den andel af den resultatførte skat, der knytter sig til årets ekstraordinære resultat, henføres hertil, mens den resterende del henføres til årets ordinære resultat. Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat. Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver. et er sambeskattet med den danske dattervirksomhed A/S Dansk Coladrik. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud). Balancen Licensrettigheder Erhvervede immaterielle rettigheder i form af licenser måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Licenser afskrives over aftaleperioden, dog maksimalt 20 år. Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger, produktionsanlæg, automobiler og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og lønninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med tillæg af opskrivninger og fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages li-

7 A/S Bryggeriet Vestfyen 6 A/S Bryggeriet Vestfyen neære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Bygninger 50 år Produktionsanlæg 5-25 år Automobiler og inventar 3-10 år Afskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under henholdsvis produktionsomkostninger, salgs- og distributionsomkostninger og administrationsomkostninger. Aktiver med en kostpris under kr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen på anskaffelsestidspunktet. Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen som korrektion til af- og nedskrivninger eller under andre driftsindtægter, i det omfang salgsprisen overstiger den oprindelige kostpris. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Kapitalandele i dattervirksomheder indregnes og måles efter den indre værdis metode (equity-metoden), hvilket indebærer, at kapitalandelene måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi med tillæg eller fradrag af uafskrevet positiv henholdsvis negativ koncerngoodwill og med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne fortjenester og tab. I resultatopgørelsen indregnes moderselskabets andel af virksomhedernes resultat efter eliminering af urealiserede koncerninterne fortjenester og tab og med fradrag eller tillæg af afskrivning på koncerngoodwill henholdsvis negativ koncerngoodwill. Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder overføres til reserve for nettoopskrivning af kapitalandele, i det omfang den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen. Ved køb af dattervirksomheder anvendes overtagelsesmetoden, jf. beskrivelsen ovenfor under koncernregnskab. Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden, eller nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere. Kostprisen for handelsvarer, råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsesprisen med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. Kostprisen for fremstillede varer samt varer under fremstilling omfatter omkostninger til råvarer, hjælpematerialer og direkte løn samt indirekte produktionsomkostninger. Indirekte produktionsomkostninger omfatter indirekte materialer og løn, omkostninger til vedligeholdelse af og af- og nedskrivning på de i produktionsprocessen benyttede maskiner, fabriksbygninger og udstyr samt omkostninger til fabriksadministration. Finansieringsomkostninger indregnes ikke i kostprisen. Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som forventet salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der skal afholdes for at effektuere salget. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. Udbytte Udbytte indregnes som en gældsforpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen. Det foreslåede udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post i egenkapitalen. Egne aktier Anskaffelses- og afståelsessummer for egne aktier samt udbytte fra disse indregnes direkte på egenkapitalen under overført resultat. Prioritetsgæld Prioritetsgæld måles på tidspunktet for lånoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. Efterfølgende måles prioritetsgæld til amortiseret kostpris. Dette betyder, at forskellen mellem provenuet ved lånoptagelsen og den nominelle værdi, der skal tilbagebetales, indregnes i resultatopgørelsen over

8 A/S Bryggeriet Vestfyen 7 A/S Bryggeriet Vestfyen låneperioden som en finansiel omkostning ved anvendelse af den effektive rentes metode. Leasingforpligtelser Leasingydelser vedrørende operationelle leasingaftaler indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden. Andre finansielle forpligtelser Andre finansielle forpligtelser indregnes til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Pengestrømsopgørelsen Pengestrømsopgørelsen for koncernen præsenteres efter den indirekte metode og viser pengestrømme vedrørende drift, investeringer og finansiering samt koncernens likvider ved årets begyndelse og slutning. Der er ikke udarbejdet særskilt pengestrømsopgørelse for moderselskabet, da denne er indeholdt i pengestrømsopgørelsen for koncernen. Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter opgøres som driftsresultatet reguleret for ikkekontante driftsposter, ændring i driftskapital samt betalt selskabsskat. Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af virksomheder og finansielle anlægsaktiver samt køb, udvikling, forbedring og salg mv. af immaterielle og materielle anlægsaktiver, herunder anskaffelse af finansielt leasede aktiver. Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af moderselskabets aktiekapital og omkostninger forbundet hermed, samt optagelse af lån, indgåelse af finansielle leasingaftaler, afdrag på rentebærende gæld, køb af egne aktier samt betaling af udbytte. Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med ubetydelig kursrisiko med fradrag af kortfristet bankgæld. Hoved- og nøgletal Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med almindelig anerkendte beregningsformler: Overskudsgrad = Driftsresultat x 100 Nettoomsætning Afkastningsgrad = Driftsresultat x 100 Gennemsnitlige operationelle aktiver Egenkapitalens forrentning = Årets resultat x 100 Gennemsnitlig egenkapital Egenkapitalandel = Egenkapital x 100 Balancesum Operationelle aktiver er defineret som balancesum fratrukket likvide beholdninger, rentebærende aktiver (herunder aktier) samt kapitalandele i tilknyttede virksomheder.

9 A/S A/S Bryggeriet Vestfyen Vestfyen 8 Resultatopgørelse for 2005/ / / / /06 Note Bruttoomsætning (72.870) (67.942) Øl- og mineralvandsafgifter (67.942) (72.913) Nettoomsætning (70.631) (80.780) Direkte produktionsomkostninger 1 (80.680) (70.570) Dækningsbidrag (21.228) (22.060) Indirekte produktionsomkostninger 1,2 (22.060) (21.228) Bruttoresultat (4.962) (5.408) Administrationsomkostninger 1,2 (5.529) (5.134) (23.931) (24.263) Salgs- og distributionsomkostninger 1,2 (24.263) (23.932) Resultat af primær drift (75) (75) Ydelser, Bryggeriet Vestfyens Fond (75) (75) Driftsresultat Resultat af tilknyttede virksomheder Finansielle indtægter (3.435) (3.398) Finansielle omkostninger (3.302) (3.369) (1.416) Resultat før skat (1.409) Skat af årets resultat (1.045) ens resultat (1.040) Minoritetsinteressers andel af resultatet (5) (2) (1.045) Årets resultat (1.045) Forslag til resultatdisponering 140 Udbytte for regnskabsåret 48 Henlagt til reserve for nettoopskrivning af kapitalandele (1.233) Overført til næste år (1.045)

10 A/S A/S Bryggeriet Vestfyen Vestfyen 9 Balance pr Note 0 0 Licensrettigheder Immaterielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Produktionsanlæg Automobiler og inventar Materielle anlægsaktiver Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Værdipapirer Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Råvarer og hjælpematerialer Fremstillede færdigvarer Emballage Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver

11 A/S A/S Bryggeriet Vestfyen Vestfyen Balance pr Note Aktiekapital Opskrivningshenlæggelser Reserve for nettoopskrivning af kapitalandele Overført overskud Foreslået udbytte for regnskabsåret Egenkapital Minoritetsinteresser Udskudte skatteforpligtelser Hensatte forpligtelser Finansieringsinstituttet for Industri og Håndværk Prioritetsgæld Langfristede gældsforpligtelser Langfristede gældsforpligtelser, der forfalder inden for 1 år Merværdiafgift Øl- og mineralvandsafgift Kreditinstitutter Varekreditorer Gæld til tilknyttede virksomheder Anden gæld Bryggeriet Vestfyens Fond Ikke hævet udbytte for tidligere år Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver Pantsætninger og eventualforpligtelser mv Øvrige noter 15-17

12 A/S A/S Bryggeriet Vestfyen Vestfyen Egenkapitalopgørelse for 2005/06 Foreslået Opskriv- udbytte Aktie- ningshen- Overført for regnkapital læggelser overskud skabsåret I alt _ Egenkapital Udloddet udbytte (140) (140) Udbytte af egne aktier Ikke hævet udbytte fra tidligere år Årets resultat 0 0 (1.185) 140 (1.045) Gevinst ved salg af egne aktier Valutakursregulering vedrørende udenlandske dattervirksomheder _ Egenkapital _ Reserve for netto- Foreslået Opskriv- opskrivning udbytte Aktie- ningshen- af kapital- Overført for regnkapital læggelser andele overskud skabsåret I alt _ Egenkapital Udloddet udbytte (140) (140) Udbytte af egne aktier Ikke hævet udbytte fra tidligere år Årets resultat (1.233) 140 (1.045) Gevinst ved salg af egne aktier Valutakursregulering vedrørende udenlandske dattervirksomheder _ Egenkapital _

13 A/S A/S Bryggeriet Vestfyen Pengestrømsopgørelse for 2005/ / /05 Note Årets resultat (1.040) Udgiftsført skat (369) (598) Afskrivninger Kursregulering mv. 0 (13) Ændring af driftskapital (7.827) Betalt selskabsskat Pengestrømme vedrørende drift Køb af materielle anlægsaktiver (15.154) (4.811) Salg af materielle anlægsaktiver Køb af finansielle anlægsaktiver 0 (27) Salg af finansielle anlægsaktiver og egne aktier Pengestrømme vedrørende investeringer (14.169) (4.192) Optagelse af/afdrag på langfristede gældsforpligtelser (5.364) (5.360) Betalt udbytte (130) (130) Pengestrømme vedrørende finansiering (5.494) (5.490) Ændring i likvide midler (12.855) (9.583) Likvider (9.385) 198 Likvider (22.240) (9.385)

14 Noter A/S A/S Bryggeriet Vestfyen Vestfyen / / / /05 1. Personaleomkostninger Lønninger og gager Pensionsbidrag Andre sociale omkostninger Heraf samlet vederlag til direktion og bestyrelse Gennemsnitligt antal medarbejdere og koncern Indirekte Salgs- og produk- Admini- distributions- strations- tionsomkost- omkost- omkostninger ninger ninger I alt 2. Afskrivninger Bygninger Produktionsanlæg Automobiler og inventar / /06 3. Resultat før skat i tilknyttede virksomheder Andel af resultat før skat (62) (62) Afskrivning på licensrettigheder (1) 96

15 Noter A/S A/S Bryggeriet Vestfyen Vestfyen / / / /05 4. Skat af årets resultat 0 (51) Aktuel skat Andel af skat i tilknyttede virksomheder (366) Ændring af udskudt skat (366) 391 Ændring af udskudt skat som følge af nedsættelse (1.033) 0 af selskabsprocenten fra 30% til 28% 0 (1.033) 0 (3) Regulering tidligere år (3) 0 (600) (371) (369) (598) Licensrettigheder 5. Immaterielle anlægsaktiver Kostpris Tilgang 0 Afgang 0 Kostpris Afskrivninger (125) Årets afskrivninger (62) Tilbageførsel ved afgang 0 Afskrivninger (187) Regnskabsmæssig værdi Regnskabsmæssig værdi

16 A/S A/S Bryggeriet Vestfyen Noter og koncern Auto- Grunde Produk- mobiler og byg- tions- og ninger anlæg inventar I alt 6. Materielle anlægsaktiver Kostpris Tilgang Afgang 0 (906) (100) (1.006) Kostpris Opskrivninger Årets opskrivninger Opskrivninger Afskrivninger (9.350) (58.319) (3.269) (70.938) Årets afskrivninger (1.037) (4.729) (435) (6.201) Tilbageførsel ved afgang Afskrivninger (10.387) (62.641) (3.665) (76.693) Regnskabsmæssig værdi Regnskabsmæssig værdi Ejendomsværdi udgør Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Værdi- papirer 7. Finansielle anlægsaktiver Kostpris Afgang 0 (11) Kostpris Nettoopskrivninger Årets opskrivning, netto 0 8 Andel i årets resultat, netto Afskrivninger, licensrettigheder (62) 0 Nettoopskrivninger Regnskabsmæssig værdi Regnskabsmæssig værdi Kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter: Bryggeriet Vestfyen AB, ejerandel 100% og A/S Dansk Coladrik, ejerandel 95,81%. I den regnskabsmæssige værdi indgår licensrettigheder med 1.051

17 Noter A/S A/S Bryggeriet Vestfyen Periodeafgrænsningsposter PET-projekt Renter cl kasser cl bakker Aktiekapital Aktiekapitalen består af: aktier a 100 kr Aktierne er ikke opdelt i klasser. Ændring i aktiekapitalen de seneste 5 år: Aktiekapital (130) Nedsættelse af aktiekapitalen 2002/ Aktiekapital Nominel % af værdi aktie kapital 22 2 Egne aktier (20) (2) Salg 2005/ Egne aktier Egne aktier erhverves med henblik på salg til eksterne parter Udskudte skatteforpligtelser Udskudt skat hviler på følgende poster: Materielle anlægsaktiver Returemballage Varebeholdninger Tilgodehavender mv (4.988) (4.988) Skattemæssigt underskud (4.988) (4.988)

18 Noter A/S A/S Bryggeriet Vestfyen Vestfyen Langfristede gældsforpligtelser Efter 5 år eller senere forfalder: Prioritetsgæld og FIH-lån Pantsætninger Prioritetsgæld er sikret ved pant, nom , i ejendomme med bogført værdi Til sikkerhed for FIH-lån er deponeret ejerpantebrev, nom , i ejendomme med bogført værdi Til sikkerhed for FIH-lån er deponeret skadesløsbrev, nom , i ejendomme med bogført værdi Til sikkerhed for bankgæld er deponeret ejerpantebrev, nom , i ejendomme med bogført værdi Til sikkerhed for bankgæld er deponeret ejerpantebrev, nom , med pant i produktionsanlæg med bogført værdi Til sikkerhed for bankgæld er afgivet pant i aktier i A/S Dansk Coladrik med bogført værdi 13. Leasingforpligtelser For årene er indgået operationelle leasingaftaler vedrørende leje af personbiler Årlig omkostning til operationelle leasingaftaler Kautions- og eventualforpligtelser et har stillet sikkerhed for datterselskabs rigsskat til de svenske myndigheder. Den maksimale hjemtagelsesforpligtelse vedrørende emballage kan opgøres til Heraf udgør hjemtagelsesforpligtelsen for flasker , der anses for dækket af flaskernes værdi.

19 Noter A/S A/S Bryggeriet Vestfyen Vestfyen Nærtstående parter Nærtstående parter med bestemmende indflydelse på A/S Bryggeriet Vestfyen: Hovedaktionær - Bryggeriet Vestfyens Fond, Assens Øvrige nærtstående parter, som A/S Bryggeriet Vestfyen har haft transaktioner med i 2005/06: Bryggeriet Vestfyen AB, dattervirksomhed A/S Dansk Coladrik, dattervirksomhed Selskabets direktion og bestyrelse Transaktioner mellem nærtstående parter og A/S Bryggeriet Vestfyen i 2005/06: Selskabet har afregnet licens for produktion af Jolly produkter til A/S Dansk Coladrik. Mellemregning med Bryggeriet Vestfyen AB og A/S Dansk Coladrik, der løbende forrentes. Selskabet har betalt ydelse til Bryggeriet Vestfyens Fond, jf. resultatopgørelsen. Øvrige ledelsesvederlag mv. er særskilt oplyst i tilknytning til note 1, personaleomkostninger. 16. Aktionærforhold Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmeretttigheder eller pålydende værdi: Bryggeriet Vestfyens Fond, Assens Augustinus Industri A/S, København 17. oversigt Følgende virksomheder indgår i A/S Bryggeriet Vestfyen koncernen: A/S Bryggeriet Vestfyen, moderselskab, Assens A/S Dansk Coladrik, datterselskab, 95,81%, Assens Bryggeriet Vestfyen AB, datterselskab, 100%, Assens 2005/ / Ændring af driftskapital Ændring i varebeholdninger (2.249) (3.008) Ændring i tilgodehavender (5.579) Ændring i leverandørgæld mv (7.827) 19. Likvider Likvide beholdninger Kreditinstitutter (23.801) (11.114) (22.240) (9.385)

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S KONCERNCHEFEN HAR ORDET I 2011 har Multidata-Bluegarden forbedret resultatet før renter og afskrivninger med 60 MDKK, hvilket er mere end en fordobling af resultatet

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12 Land & Leisure A/S CVR-nr. 31 22 65 11 Årsrapport 2011/12 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2005 (6. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 LEDELSESBERETNING... 4 OVERGANG

Læs mere

KIF Håndbold Elite A/S CVR-nr. 20 91 90 78 Årsrapport 2005/06

KIF Håndbold Elite A/S CVR-nr. 20 91 90 78 Årsrapport 2005/06 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk KIF Håndbold Elite A/S CVR-nr. 20 91 90 78 Årsrapport

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S. Årsrapport for 2004

Carlsberg Breweries A/S. Årsrapport for 2004 Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2004 (5. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 ÅRSBERETNING... 4 OVERGANG

Læs mere

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick Årsrapport LEGO Koncernen Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick 09 www.lego.com hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 11.661

Læs mere

Regnskab og data. Årsregnskab for moderselskabet Novozymes A/S findes på vedlagte cd-rom.

Regnskab og data. Årsregnskab for moderselskabet Novozymes A/S findes på vedlagte cd-rom. Regnskab og data Regnskab og data Påtegninger 4 Risikofaktorer 7 Anvendt regnskabspraksis 8 Novozymes Koncernen 14 Oversigt over noter og øvrige data 19 Hoved- og nøgletal 2004-2000 37 Virksomheder i Novozymes

Læs mere

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 7642 9400 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT 2012/13 Preben Kirkeby CVR-NR. 26 23 13 45 1

Læs mere

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 1 Medlemmerne af bestyrelsen i TELE Greenland A/S fra venstre: Søren Voigt, Benedikte Jensen, næstformand Line Frederiksen, formand Agner N. Mark, Aaja Chemnitz Larsen, Svend Aage Olsen

Læs mere

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010 2010 Årsrapport LEGO Koncernen hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen 2008 2007 2006 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 16.014 11.661 9.526 8.027 7.798 Omkostninger (10.899) (8.659) (7.522)

Læs mere

2HVOR F0R FATTER NE1 ER3

2HVOR F0R FATTER NE1 ER3 2HVOR F0R FATTER NE1 ER3 1 Selskab Gyldendal A/S Klareboderne 3 1001 København K CVR-nr. 58 20 01 15 Hjemstedskommune: København Land: Danmark Telefon: 33 75 55 55 Telefax: 33 75 55 56 Internet: www.gyldendal.dk

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen Årsrapport 2012 LEGO Koncernen CVR-nr.: 54 56 25 19 Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen (DKK Mio.) 2012 2011 2010 2009 2008 Koncernens resultatopgørelse: Nettoomsætning 23.405 18.731 16.014 11.661 9.526

Læs mere

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen Årsrapport 2011 HOVED- OG NØGLETAL Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 18.731 16.014 11.661 9.526 8.027 Omkostninger (13.065) (10.899) (8.659) (7.522) (6.556) Resultat af

Læs mere

any.cloud A/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4

any.cloud A/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 9 Balance 10 Noter til

Læs mere

Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. Årsrapport 2009

Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. Årsrapport 2009 Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. CVR nr. 21 25 93 14 Årsrapport 2009 (106. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 22/4 2010 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 2015. Som dirigent:

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 2015. Som dirigent: 214 ÅRSRAPPORT 214 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 215. Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetningen Værdigrundlag: Mennesker og teknologi kombineret med stærke

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 ÅRSRAPPORT 2012 Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 Godkendt på generalforsamlingen den 26. februar 2013 Dirigent Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København

Læs mere

ATP Ejendomme A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling.

ATP Ejendomme A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 17 26 16 49 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent

Læs mere

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200 Årsrapport 2005-2006 3 Koncernens økonomiske udvikling Bernd Griese, Adm. direktør År 2005/06 har været et intensivt og spændende år, som blev præget af nye udfordringer og forandringer. I forlængelse

Læs mere