ANNE SØE og hendes slægt Af TORSTEN BALLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANNE SØE og hendes slægt Af TORSTEN BALLE"

Transkript

1 ANNE SØE og hendes slægt Af TORSTEN BALLE En af foregangsmændene i vort historiske samfund, redaktør M. Aaberg, skrev til årbog 1910 en god artikel om Anne Søe. Siden er hun omtalt af andre, f.eks. af N. Sodborg i en artikel om Vesløsgård i årbog 1911 og af P. L. Hald i Thisted Købstads Historie, årbog Senere er der kommet flere oplysninger frem om hende og hendes pårørende. De vigtigste bringes i denne artikel. I THISTED KIRKES HOVEDSKIB nærmest koret hænger der et meget stort og iøjnefaldende epitafium (mindetavle) med billeder af en kvinde og to mænd. Kvindeskikkelsen forestiller fru Anne Søe, kendt fra mange folkesagn, i midten står hendes første mand, Søren Jacobsen Lugge, rådmand i Thisted, og til venstre i forgrunden hendes anden mand, Enevold Nielsen Berregaard, borgmester i Thisted og ejer af Kølbygård og Vesløsgård. Et mindre epitafium af sandsten er opsat på østvæggen af det gravkapel, der er indrettet i den østlige ende af sideskibet for Anne Søe og Enevold Berregaard, der nu ligger i g ravhvælvingen under kapellet, og for deres efterkommere. Både det store epitafium og kapellet med det skønne smedejernsgitter vidner alene ved deres udstyr om, at disse mennesker må have haft en enestående stilling på egnen. Ingen andre steder i Ty finder man noget tilsvarende minde om rigdom og magt. Andre minder om dem, og især om Anne Søe, finder man i mundtlig overlevering. Om ingen anden tybo fortælles der så mange sagn om den eventyrlig rige frue på Kølbygård, der stod i pagt med hemmelige magter 1 ). De fleste af sagnene er ikke særlig originale. De fortælles også om andre rige kvinder, f.eks. om fru Ingeborg Skeel til Voergaard og om den rige frue på Vadskærgård, Kirsten Mikkelsdatter, der var tybo. Det er altså vandresagn, som folk fortæller, snart om en, snart om en anden, men altid om en stedlig person; her i Ty var der ikke andre, der kunne være hovedperson i den slags historier, end Anne Søe. Det er værd at lægge mærke til, at man ikke har noget at fortælle om hendes mænd. Hendes sidste mand døde kun 5 år før hende, og de mange vidnesbyrd, man i arkiverne kan finde om hans virksomhed, synes at vise, at han var en fremragende, ualmindelig dygtig og foretagsom mand. Man får indtryk af, at det var ham, der samlede den store formue. Men folkesagnene ved bedre. Fra gammel tid har man givet Anne Søe æren. Det var hende, der med sin klogskab, sit handelstalent, sin stærke vilje og sin sparsommelighed stod bagved. Mange mente dog, at det ikke var hele forklaringen. I en tid, hvor det gik tilbage for mange herremænd og andre store folk, var det uforståeligt, at der kunne samles så kolossale rigdomme. Vel ejede de to herregårde, somme tider flere, men de var 1 Årbog 1910 og ikke særlig store, bøndergodserne heller ikke, og intet sagn fortæller om bondeplagerier eller hårdhændet udnyttelse af bøndernes arbejdskraft. Ved handel kunne der tjenes penge; det vidste tyboerne fremfor nogen; men når en kvinde kunne bunke så mange penge sammen, måtte der være en anden årsag. Det kunne ikke gå rigtigt til. Troen på, at kvinder, og for den sags skyld også mænd, kunne hekse, var almindelig dengang (og den er såmænd ikke helt uddød endnu). Allerede under den thistedske besættelsessag mumlede folk om, at Anne Søe kunne hekse. Mumleriet blev hindret i at komme rigtig frem i lyset af Enevold Berregaards faste hånd - eller var det hendes egen? - men det trivedes nok i krogene. Eventyrlig rig blev hun. Ved skiftet efter hende 1736 blev hendes rørlige formue opgjort til over rigsdaler, i vore penge adskillige millioner kroner! Uvilkårlig søger man også en forklaring, og ser man nøjere på skiftet, begynder man at forstå. De fleste af pengene, over rdl., var lånt ud til herremænd og andre, og størsteparten af resten var ubetalte renter. Hun var altså, hvad vi nu ville kalde storfinancier, pengeudlåner i stor stil, ligesom storkapitalister i vore dage - eller var det hendes mand? Penge giver renter, men det kan også give fortjeneste at overtage en pantsat gård og sælge den, hvis ejeren ikke betaler renter og afdrag, og kan man så af og til købe en gård billigt og sælge den ved gunstig lejlighed, skæpper det også i kassen. Sådan bar de sig ad. Regner man med, at de har haft et levebrød, der kunne give dem, hvad de behøvede, så de kunne arbejde med en eventuelt arvet kapital uden at bruge af den, er deres rigdom ikke så usandsynlig. Hun var nemlig 90 år, da hun døde, så hendes og hendes mænds medbragte kapitaler havde kunnet yngle i omtrent 60 år. Med en gennemsnitlig fortjeneste på 6 % p. a. af kapitalen, ville den i 60 år vokse til 32 gange begyndelseskapitalen. For at nå en slutkapital på rdl. skulle man da kun have rdl. 60 år før. Det er en meget løs beregning, men den giver dog et begreb om, hvordan penge kan yngle. Spørgsmålet er så, hvor stor en kapital, de har haft til at begynde med. Desværre er det vist umuligt at påvise, men man kan så undersøge deres slægtsforhold for at se, om det er sandsynligt, at de har arvet mange penge. Samtidig vil en sådan undersøgelse fortælle noget om de samfundskredse, de stammede fra, hvad der er vigtigt for forståelsen af deres personlighed og deres karriere. Anne Søes slægt Bag alteret i Thisted kirke står en smuk ligsten af sort marmor, som Anne Søe lod lægge på sine bedsteforældres grave NEST NORDEN OP TIL GUDS ALTER Indskriften fortæller, at under denne sten hviler POVEL JACOBSEN, FORDUM RAADMAND I THISTED, OG HUSTRU INGEBORG SØE, SOM VAR MADAME

2 ANNE SØE HENDES FADER SAL. CHRISTEN SØE PAULIN, FORDUM RAADMAND UDI TISTED, HANS FORÆLDRE, UDI HVIS HUUS HUN I UNGDOMS AAR ER OPFØD. Christen Søe Paulin, kaldes ellers i kirkebogen Christen Poulsen Søe. Navnet Paulin, latinisering af Poulsen, betyder sikkert, at medlemmer af slægten havde studeret, måske også han selv. Den ældste kirkebog for Thisted er desværre temmelig medtaget. Begyndelsen mangler, og af de første pjaltede blade er store stykker borte. Den begynder nu midt i en tilførsel fra juli 1649, og Anne Søes dåb kan derfor ikke findes, da hun er født Det kan derimod ses, at Christen Poulsen Søe fik en datter døbt 29. marts Barnets navn er borte, men man kan se, at moderen hedder Justdatter. Navnet på to faddere er bevaret. Den ene er Mikkel Sørensen (borgmester i Thisted), den anden Laurits Justsen (barnets morbror). 11. april 1652 døbtes Christen Søes og Kirsten Justdatters barn Maren. Faddere var: Peder Madsen (Rosenberg) Ridefoged, Niels Justsen og Peder Justsen, Mester Jacobs hustru (se side 54), Kirsten Thomasdatter (g.m. Laurits Justsen) og Else Hansdatter. En datter blev begravet 19. juni Christen Poulsen Søe var tit fadder til børn af Thisteds fornemste borgere. Det viser, at han selv hørte til i dette samfundslag, og han blev da også rådmand 2 ), en stilling, som kun blev betroet velhavende og ansete folk. Den medtagne kirkebog har ikke noget om hans begravelse, men Kirsten Justdatter blev 8. maj 1659 gift med Morten Andersen, som også siden blev rådmand. Kirkebogens liste over begravede er nogenlunde fuldstændig for de nærmeste år før 1659, undtagen for oktober 1657, da ofrene fra kampen mod svenskerne ved Nabe blev begravet. Dele af et blad er her borte, så foruden de tolv mand, der er begravet fra 9. til 15. oktober, kan der have været flere faldne. En magistratserklæring 12. marts ), indsendt til regeringen, fortæller om kampen, at vores arme Byfolk, een Part af Borgerskab, der blev slagne og formyrtt. Christen Søe var måske mellem dem. Det var nok først efter faderens død og moderens giftermål, at Anne Søe kom i huset hos faderens forældre, Poul Jacobsen og Ingeborg Christensdatter Søe. Poul Jacobsen, blev begravet 2. nov og kaldes da i kirkebogen rådmand ligesom på gravstenen. Ingeborg Søe døde først Måske stammer hun fra Thisted; den Christen Christensen Søe fra Thisted, der 7. juni 1611 blev indskrevet ved universitetet, kan være en broder til hende 4 ). Hun var tit fadder i Thisted, og 1641 var hun sammen med folk af adel og præstestand fadder i Skjoldborg til præsten Poul Paaskes søn Christen. Denne præst må have haft nogen tilknytning til rådmandsfamilien i Thisted, for da han 1643 atter fik en søn døbt, var Jacob Poulsen Thisted baccalaureus, fadder. Jacob Poulsen Thisted blev student 1640 fra Viborg Latinskole, 1642 blev han baccalaureus (cand. phil.) 5 ), derefter magister og siden præst ved Vor Frue kirke i 2 Gravsten over Poul Jacobeen. 3 Årbog 1924, s Universitetsmatrikelen. 5 Samme som note 4. Ålborg. Med sin hustru Anna Beering havde han flere børn; en søn, Christen Jacobsen Søe, var nok opkaldt efter Christen Poulsen Søe. Denne Christen Jacobsen Søe, der også kaldes Paulin, skødede 1678 et stykke jord i Thisted bymark til Søren Jacobsen Lugge, Anne Søes første mand 6 ). Han kalder ham i skødet sin svoger, et ord, der på den tid blev brugt i en mere udvidet betydning end nu, og der står, at han har arvet denne jord efter sine salige forældre. Matriklen 1688 fortæller, at mag. Jacob Poulsens arvinger i Ålborg ejer jord i Thisted mark, så meget, at jorden blev ansat til 5 td. 4 skp. 1 fdk. 1 alb. hartkorn. Disse oplysninger viser, at mag. Jacob Poulsen må være broder til Christen Poulsen Søe, og hertil kommer, at andre af hans børn kaldes Paulin, fx. Peder Paulin, sognepræst i Næstved, og Anders Paulin, byfoged i Hjørring. Værdien af den arvede jord i Thisted mark viser også, at Poul Jacobsen må have været velstående. Kun få af Thisted borgere ejer så megen jord. Hvis Christen Søe har arvet lige så meget, vil det sige, at faderen har haft mere jord end nogen anden borger i Thisted havde Anne Søes moders slægt Anne Søes moder, Kirsten Justdatter, tilhørte en af byens førende familier. I tingbogen for Thisted er der 1673 (fol. 27b) indført en række skøder fra arvinger efter hendes broder, Peder Justsen den yngre, og disse skøder giver en oversigt over familien. Faderen, rådmand Just Olufsen, var død før ). Moderen, Maren Nielsdatter, blev begravet 19. jan. 1676, og blev vist, ligesom Ingeborg Søe, meget gammel. Hun overlevede alle sine sønner og to svigersønner. Jens Olufsen og Marens Nielsdatter havde mange børn som alle boede i Thisted. De nævnes her, men i tilfældig rækkefølge, da man ikke kender deres alder. 1. Niels Justsen boede på bjerget. Han blev 8. dec gift med Kirsten Rasmusdatter, datter af den stridbare byfoged Rasmus Pedersen Brock, død 1669, og hustru Maren Offersdatter, død Niels Justsen døde allerede 1660 (begr. 16. jan.). Han efterlod sig to sønner, Just Nielsen Gerade, døbt 7. maj 1652, sognepræst på Jegind 8 ), og Christoffer Nielsen, døbt 21. april 1654, byskriver i Thisted. Enken giftede sig igen 15. sept med Peder Andersen, vistnok en noget tvivlsom person. Da stedsønnerne voksede op, kom det til stridigheder mellem dem og Peder Andersen. Han beskyldte dem for at have overfaldet ham, og det kom til en sag om arven efter deres fader 9 ). Under besættelsessagen i Thisted gjorde han sig også uheldig bemærket 10 ), og han blev dømt til at udstå kirkens disciplin 11 ). Måske har han derefter forladt byen, for efter den tid er han ikke fundet nævnt i kirkebogen. 2. Laurits Justsen var gift, vistnok før 1649, med Kirsten Thomasdatter. De skænkede 1659 en stor, høj sølvkande til Thisted kirke 12 ) Den stod på tre løver og 6 Tingbog for Thisted 1678, fol. 8 b. 7 Reg. på folkeskat Wibergs præstehist. Jegindø. 9 Tingbog for Hundhorg herred Anders Bæksted: Besættelsen i Thisted , I, Som note 10 II, Danmarks kirker, Tisted amt, 1, 40.

3 havde bibelske billeder på siderne. Samme år døde han, og enken giftede sig 16. dec med Jens Svendsen. Dette ægteskab varede ikke længe. Hun blev begravet 25. april 1664, og Jens Svendsen giftede sig igen, men de havde en søn, Laurits Jensen, som siden ejede Kornumgård i Brønderslev sogn 13 ), og som var halvbroder til Laurits Justsens datter Kirsten Lauritsdatter. Hun var født før 1649 og blev 3. okt gift med Christian Mortensen Lelius, først amtsskriver, senere borgmester i Thisted og ejer af S. Ullerupgård. De havde to sønner, Mourits Kønig Lelius og Morten Lelius. Den første købte 1716 Nørre Ullerupgård af Enevold Berregaard, mens broderen fik Sønder Ullerupgård. Deres fader var søn af biskop Morten Madsen i Århus og broder til Anna Mortensdatter Lelius, der var gift med biskop, dr. Mourits Køninch el. Kønig i Ålborg. En datter af dette ægtepar blev gift med Anne Søes halvbroder (se side 58). Ovennævnte Laurits Jensen i Kornumgård havde en søn, Christian Lelius, opkaldt efter Christian Mortensen Lelius, og en datter, som blev gift i Thisted 1725 med Claus Ermandiger, senere ejer af Vrejlevkloster. 3. Peder Justsen, borgmester i Thisted, var gift med Else Henriksdatter, datter af borgmester Henrik Jensen i Viborg 14 ). På hans tid var Thisted i tilbagegang, og borgerne så mere og mere skævt til den blomstrende skudehandel, som blev drevet fra vestkysten af Ty. Strandboerne hentede tømmer og andet i Norge og leverede til gengæld landbrugsprodukter fra Ty. Denne handel var til stor gavn for egnen, som havde overs kud af korn og kvæg, men ingen skove. Storborgerne i Thisted ville gerne have denne handel i deres hænder og forsøgte flere gange at få udstedt forbud mod strandboernes handelsvirksomhed. Da Peder Justsen blev borgmester, ville han forbyde beboerne i Hansted og Klitmøller at handle på Norge 15 ), men de klagede 1665 til kongen over denne unge og nye Borgmester, som ville forhindre den ældgamle skik og brug, og året efter fik de tilladelse til at fortsætte. Efter en sag mod ham om toldsvig blev der stille om hans navn, og 1669 døde han (begr. 23. febr.). Else Henriksdatter giftede sig igen med hr. Christoffer, sognepræst i Gislum, hvor hun døde ). Hun medbragte en søn af første ægteskab, Henrik Pedersen, som siden førte sag om sin arv. 4. Peder Justsen den yngre døde uden at efterlade sig livsarvinger. 5. Maren Justdatter blev 2. dec gift med Niels Jensen Oderøe, hvis efternavn tyder på, at han stammer fra Norge. Han blev rådmand i Thisted og var en anset mand. De havde mange børn, men de fleste døde som små, og selv døde han 1672 (begr. 6. aug.) En anden Maren Justdatter, begr. 22. aug. 1676, g. m. Peder Olufsen, begr. 16. aug Kirsten Justdatter, Anne Søes moder, blev som nævnt 1659 gift med Morten Andersen, rådmand i Thisted (begr. 30. jan. 1683). De havde fire sønner, halvbrødre til Anne Søe, men de to døde som små. En søn, Christen Mortensen Søe, efter gammel skik opkaldt efter moderens 13 Trap: Danmark, Hjørring amt, Brønderslev sogn. 14 Farstrups og Axelsens dagbøger v. Ign. Becker, s Johan Hvidtfeldt: Skudehandelen. Jyske saml. 5, II, 44 f. 16 Som note 14. første mand, blev døbt 30. dec Han blev 25. juli 1689 gift med Maren Poulsdatter, og de fik 1691 en datter, Else Sophie, som 1715 blev viet til Mikkel Andersen Lederthoug, sognepræst i Hundborg. Christen Mortensen Søe døde i Hundborg 1720, måske hos datteren, men blev begravet i Thisted hos sin hustru, der var død Den anden søn, Peder Mortensen Selle, blev født 27. dec og døde 27. april 1720 på Ulstrup. Han var første gang gift med Anne Christine Kønig, datter af biskop, dr. Mourits Kønig og Anne Mortensdatter Lelius (se s. 56), anden gang 1698 med Helvig Ingeborg Løvenkrone, datter af Claus Beenfeldt, adlet Løvenkrone, og Helvig Brockenhuus. Peder Mortensen Selle købte 1709 Ulstrup, og efter hans død overlod hans datter Anne Christine Selle Ulstrup til sin søster, Helvig Brockenhuus Selle, der ægtede Peder Mads Jensen, købmand i Thisted, senere kammerråd og ejer af Ulstrup, og efter hans død byfogeden i Thisted, Jørgen Chr. Poulstrup. En gravskrift over Ædle og Velbiurdige sal. Peder Morthensøn, Herre til Ulstrup, Fordom Kongl. Maytts Cancelie-Assessor, underskrevet af svogeren Enevold Berregaard, findes i landsdommer, ejer af Irup, C. H. Helverskovs håndskrevne samlinger. Landsdommerens datter var gift med en af Anne Søes sønner (s. 61). Om Just-slægtens økonomiske stilling får man et begreb, når man ser i matr for Thisted. Medlemmer af slægten ejede tilsammen ca. 20 td. hartkorn, måske mere. Anne Søes første mand Anne Søe blev 4. dec viet til Søren Jacobsen Lugge, der var købmand og rådmand i Thisted. Om hans slægt ved man kun, at han havde en broder, Ib Jacobsen Lugge. I Thisted tingborg findes 16. febr afskrevet et salgsbrev på en skudepart til Søren Jacobsen Lugge fra broderen, der underskriver: Ib Jacobsen Luge mppr. 1682, 8. okt. var Hæderlig student Ib Jacobsen fadder i Thisted, og han er vel den Iberus Jacobi, der 1667 blev student fra Ålborg og indskrevet ved universitetet. Han må da have været år og være født ca Broderen Søren har næppe været meget ældre og altså heller ikke meget ældre end Anne Søe. Ib Jacobsen døde ugift og blev begravet 19. april Muligvis er brødrene børnebørn af Søren Nielsen Lugge, sognepræst i Vang, der døde ca ), da Søren Jacobsen en enkelt gang kaldes Søren Nielsen Jacobsen. Hr. Sørens børn i Vang betalte 1619 forlovspenge af deres arv. Jørgen Sørensen Lugge (Georgius Severini Lugius), der 1620 blev student fra Viborg skole, er sikkert søn af hr. Søren, hvis fader Niels Lugge var sognepræst i Nørhå Anders Nielsen Lugge, sognepræst i Søndbjerg var en broder til Søren Lugge i Vang. Tingbøgerne viser, at Søren Jacobsen Lugge drev en livlig handelsvirksomhed blev han ejer af et skib, idet han udkøbte andre kreditorer, efter at skibets ejer, Jesper Christensen, var død, og dermed var der skabt grundlag for storhandel, import og eksport 18 ). Men kort tid efter døde han (begr. 6. aug. 1678). 17 Ørum lens regnskaber , sagefald. 18 Tingbog for Thisted 1678, fol. 35 b.

4 Anne Søe sad nu som enke med en lille datter, Ingeborg Catharine Lugge, født ca (kirkebogen defekt). To børn var døde som små: Ingeborg, f. 1671, død 1672, og Jacob, født og død Et par maaneder efter mandens død fødte hun en lille søn, der blev opkaldt efter faderen og fik navnet Søren Sørensen Lugge (fremst. 8. nov. 1678). Hvordan hun var stillet økonomisk, ved vi ikke, men hun må have fået en god arvepart efter sin fader og velsagtens også efter bedsteforældrene, og hun og hendes mand har åbenbart forvaltet arven godt. Anne Søe drev nemlig også handel. I skifter fra Thisted sker det, at der bliver fremlagt regninger fra hende på manufakturvarer, så det ser ud, som hun har haft sin private forretning. Der skulle jo have været holdt skifte efter hendes mand, da han efterlod sig umyndige arvinger, og et sådant skifte ville have været meget interessant. Men det trak ud med skiftet, der skulle have været begyndt 30 dage efter dødsfaldet. En dag, vist 1. febr ), sendte borgmester Morten Thomsen og rådmand Laurits Nielsen to mænd til Anne Søe og lod melde, at de næste mandag ville indfinde sig hos hende og holde skifte, men Anne Søe lod sige, at det ikke var hendes lejlighed endnu; hun skulle sende bud senere. Borgmesteren bad rådet beskikke vurderingsmænd til mandagen, for at de umyndige børns arv kunne fastsættes uden ophold og udflugter. Men det ser ud til, at der aldrig blev holdt skifte. Anne Søe ville formodentlig ikke have nogen til at stikke næsten i hendes økonomiske forhold. Hvornår Enevold Nielsen Berregaard kommer ind i billedet, ved man ikke, men de ventede pænt sørgeåret ud, inden de blev gift hjemme i huset den 9. okt Trængte hun til en beskytter, så havde hun fået det, for Enevold Nielsen var en mand af usædvanligt format. Det kan se mærkeligt ud, at de allerede 1684, et halvt århundrede før de døde, lod det mægtige, kostbare epitafium ophænge i kirken. Men det kan tænkes, at epitafiet egentlig er et gravminde over Søren Jacobsen Lugge, blot beregnet på, at det senere også skulle være gravminde over dem. De har vel ikke dengang tænkt sig, at de skulle komme til at hvile som adelige godsejere i et fornemt gravkapel. Anne Søes børn af første ægteskab Datteren, Ingeborg Catharina Lugge, var et godt parti. Det var at vente, at der ville melde sig mange friere, og at moderen ville være kræsen. Det blev allerede i samtiden fortalt, at sognepræsten i Thisted, mag. Oluf Bjørn, havde bejlet og fået en kurv, og at han derfor under besættelsessagen søgte at ramme Anne Søe. En passende bejler meldte sig imidlertid, nemlig adelsmanden Peder Reetz til Lergrav, og bryllupet stod 12. dec Men året efter døde han. Ingeborg Lugge sad nu som enke til 1700, da hun blev gift med assessor Diderich Braës til Kokkedal. Enevold Berregaard havde dengang købt Todbøl, og der stod bryllupet. Det unge par boede på Todbøl, men næste år døde hun efter en barnefødsel og blev begravet 11. juni Sønnen Peder Enevold Braës blev døbt 23. aug Anne Søe bar ham, og blandt fadderne var hendes 19 Tingbog for Thisted 1679, fol. 2. søn Christian Berregaard, Morten Lelius og amtsforvalter Jens Hansen. Anne Søes søn, Søren Sørensen Lugge, blev student 1699 fra Ålborg skole, var han i udlandet, og 1708 blev han magister. Han blev sognepræst i Ho lstebro og omtales som en god, ærlig mand, villig til at hjælpe de fattige 20 ) 1707 blev han i Thisted gift 1. gang med Else Jensdatter, datter af amtsforvalter Jens Hansen, 2. gang 1717 med Helene Margrethe Helverskov, datter af landsdommer C. H. Helverskov til Irup, 3. gang med Anne Friis Basballe, datter af borgmester Chr. Basballe i Århus. Han havde mange børn, men de fleste af dem døde vist som små. Ved sin død 17. marts 1730 efterlod han sig dog i hvert fald tre døtre og en søn, nemlig af første ægteskab Anne Søe Lugge og Anne Cecilie Lugge, og af tredje ægteskab Helene Christiane Lugge og Enevold Berregaard Lugge 21 ). Sønnen blev siden ejer af Marsvinslund 22 ). Anne Søes anden mand og deres børn Enevold Nielsen Berregaard var født 1653 på Gjøl, søn af sognepræst Niels Pedersen Bjerregaard og Mette Sørensdatter Bhie, og døde 1731 på Kølbygård. Han var rådmand og borgmester i Thisted, ejer af Kølbygård og Vesløsgård. Han fik titel af justitsråd og blev 1726 optaget i adelsstanden. Han og Anne Søe fik to sønner, Christian Berregaard, døbt 30. okt og Frederik Berregaard, døbt 8. sept En udførlig omtale af hans slægt og af hans og sønnernes liv og virksomhed vil her føre for vidt. Der findes en del litteratur om dem og dertil må der henvises 23 ). Tre personligheder: Herremanden, rådman den og fruen Om Enevold Nielsens, Søren Jacobsens og Anne Søes udseende ved vi kun, hvad billederne fortæller. I Thisted har vi et billede af dem alle tre på det store epitafium, og to store malerier på museet, et af Enevold Nielsen og et af Anne Søe. De havde engang deres plads på Kølbygård. Om de ligner, ved vi ikke, men dengang gjorde malerne i hvert fald ikke med vilje folk grimmere, end de var. Alligevel må billederne kaldes gode. De er velkomponerede, viser en fin teknik og en god sans for farve, og det er endda ikke det bedste, der kan siges om dem. Et portræts kunstneriske værdi afhænger af, om det giver os et indtryk af personligheden bag udseendet, og disse portrætter, eller rettere knæstykker, er netop meget levende og karakterfulde. En lille, trykt gengivelse i sort og hvidt kan ikke give nogen rigtig forestilling om billedernes indhold. Man må se dem og give sig god tid. Museets store billeder af Enevold Nielsen og Anne Søe svarer ret nøje til epitafiebilledet. Vi vil derfor holde os til det, fordi vi der også ser Søren Jacobsen. På dette billede er Enevold Berregaard den, der er lettest at bedømme, den mindst sammensatte karakter. 20 Wibergs præstehisrorie, Holstebro. 21 Extract af forsvunden gejstlig skifteprot. for Skodborg herred ved provst Kyndi, udg. af Erh. Quistgaard. 22 La Cour: Danske Gaarde, A, II, Årbog 1917 og Danmarks Adels Aarbog, slægten Berregaard.

5 Sikker, veloplagt og sejrsvant står den brede, djærve skikkelse med en naturlig, næsten kongelig værdighed. Ikke en opkomling, men en dannet, rig og mægtig mand af god slægt. Det kraftige rødmossede ansigt stråler af energi og beslutsomhed, den høje, brede pande under parykken og øjnenes udtryk tyder på stor klogskab. Han kan blive vred, men han forløber sig ikke. Munden og øjnene vidner om sund skepsis, lune og sans for humor, og ansigtet er i det hele åbent og tiltalende. En farlig modstander er han, men han er hverken uforsonlig eller hård og hadefuld. Dette indtryk af ham svarer ikke helt til det, man har dannet sig ved at læse, hvad der er skrevet om ham, men nar man fra billedet vender tilbage til bøger og arkivalier, opdager man, at man nu ser hans virksomhed i et nyt lys. Han bliver omtalt som en barsk og hård, hensynsløs mand. Man har dog her sikkert dømt efter hans optræden i retten, hans indlæg i utallige retssager. Her går han unægtelig lige på og hårdt, men den tids sprogbrug i retten var i det hele taget meget aggressivt. Og han er langt fra at være en kværulant, tager helle r ikke sin tilflugt til omsvøb og udflugter. Hans indlæg er skarpe og træffer modparten nøjagtig på de ømme steder, men de går lige til sagen. Og vel ser han på sin og konens bedste, men aldrig på uretmæssig måde, enten det nu var af klogskab, eller fordi han var en retfærdig mand. Han træder gerne i skranken for andre. Hvis nogle af hans bønder blev trukket ind i en sag, og de kom i knibe, kunne det ske, at Enevold Nielsen selv mødte for retten. Og da var modparten ilde stedt. Det var naturligvis tit i hans egen interesse, at hans bønder ikke led uret, men på den anden side mente man dengang, at det var herremændenes kristelige pligt at forsvare og hjælpe deres undergivne, og det mente Enevold Nielsen sikkert også. Under besættelsessagen havde han hjulpet to syge søstre, fordi den ene havde tjent i hans hus. Han fortæller selv, at han følte sig forpligtet over for dem og tilbød faderen, at han ville sende dem til en læge i Viborg på sin egen bekostning. Faderen tog først ikke imod hans gode og venlige tilbud, men siden fortrød han det og gik igen til borgmester Enevold, der ikke bar nag, men hjalp ham med at få pigerne sendt til Ribe, hvor de blev helbredt. Enevold Nielsen skrev endda selv til lægen for at spørge, hvordan det gik. Hans sunde, rolige omdømme og hans besindighed viste sig tit under besættelsessagen. Han holdt sig noget i baggrunden, og lod sin fjende, præsten, rende sig så mange staver i livet, at andre kunne fælde ham. Amtmand, biskop, amtsforvalter og andre høje personer lader sig narre, men ikke Enevold. Søren Jacobsen er ikke køn. De fremstående kindben, den lave pande og den store, grove hånd giver ham et plumpt udseende, men vidner også om en vis driftighed og sej kraft. Han ser heller ikke særlig begavet ud, men det behøvede han vel heller ikke at være, når han var i kompagni med Anne Søe. Det første indtryk af ham er nærmest utiltalende, men jo længere man ser på ham, jo bedre synes man om ham. Han kunne godt se ud til at være en god, jævn og ærlig mand, en trofast og kærlig ægtemage. Men det er svært at blive helt klar over hans karakter. Anne Søe er dog den mest gådefulde. Hun ser ud, som om hun bærer en maske, der skal dække over hendes tanker og følelser. De store, let lukkede øjne ser halvt til siden. Hun virker kølig og utilnærmelig. Man føler, at man let kunne komme på talefod med Enevold Nielsen, måske også med Søren Jacobsen, hvis man kunne finde et emne, han kunne tale med om, men absolut ikke med Anne Søe. Meget smuk, viljestærk og energisk er ord, der længe har været knyttet til Anne Søes person. Det er vanskeligt for os at afgøre, om traditionen har ret, eller det er en romantisk beundring for det ualmindelige, der har udstyret hende så rigt. Om hendes klogskab og energi ved vi ikke meget. Det var jo Enevold Nielsen, der handlede og talte og skrev. Det er Enevold, der fører de mange sager for retten med imponerende dygtighed. Om hun stod bagved, ved vi ikke. Når hun som på epitafiet i gravkapellet kaldes Anne Søe til Vesløsgård, er det måske kun et udslag af ridderlighed fra hans side. Meget smuk er hun ikke på billedet. Måske havde hun været det og kunne måske være det endnu, når hun lod masken falde. Var hun omtrent som andre behøvede hun ikke denne stive maske. Der må være noget, der skal skjules. Er hun kold og hård, eller er hun snarere en følsom, men stolt natur, der dækker sine sår med maskens skjold. Sår var der nok af. Faderen død, måske faldet for fjendens hånd. To små børn, en svigersøn og derefter datteren taget fra hende. Misundelige kællingers hadefulde forsøg på at få hende udråbt som heks og om muligt bragt på bålet. Ondsindet sladder, der løb landet rundt. Vandresagn om rige kvinders forbindelse med djævelen er heftet til hende. De er så tåbelige, at de ikke er værd at nævne. Et sagn om, at hun skulle have tilvendt sig et stykke jord ved at tage noget muld med i skoene hjemmefra og sværge på, at hun stod på sin egen jord, er også et vandresagn. Jorden kaldes Trædejord, men det betyder nok kun, at der havde været trætte (træde) om den, og det havde der været, før Anne Søe blev født. Et sagn fortæller, at en af hendes sønner skulle have taget sig af dage på Kølbygård, fordi hun havde forskudt ham. Det kan ikke passe. Vi kender jo alle hendes sønner og deres skæbne. Og sådan kan man pille det ene sagn i stykker efter det andet. Hun skal have været godgørende. Men var hun det, har hun nok været det på den måde, at hun ikke har ladet den venstre hånd vide, hvad den højre gjorde. Der foreligger ikke noget skriftligt om det, før kort tid før hendes død. Ved en fundats skænkede hun rige gaver, især til fattige. Det hedder i gavebrevet, at hun og hendes gode salig mand havde besluttet at bortskænke en og anden kapital til gudelig brug, men at min gode Sal. Mands hastig bortkommende Fraskillelse hindrede os i at forfatte noget skriftlig.... Hendes Enevold, hendes højre hånd, var altså død en hastig død, og nu måtte andre hjælpe hende. Disse gaver og de meget forstandige bestemmelser, der blev knyttet til deres uddeling, kan nok tyde på, at hun virkelig har haft sind til at gøre godt, også før fundatsen blev oprettet. Men ansigtet siger intet. I nogle familieoptegnelser, skrevet af en af hendes efterkommere, skovrider Frederik Villum Berregaard ( ), hedder det om Anne

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Niels Pedersen Skou og Bodild Nielsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Jensen Skouf & Maren Lauridsdatter Niels Pedersen

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 1 Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98

Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98 Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98 Viet den 5. nov. 1745. Christen Hansen Skov * maj. 1715, søn af Hans Christensen skov. Maren Jensdatter * ca. 1721. 1. Mette Skov Christensdatter * okt. 1746, gift

Læs mere

#2071s [Ny] søn KB: C273B (Dalbyover)-12 (1/6) (1814) S.6-7 Nr.3 AO opslag 6 Bil:5230-32 F: Ægte 22. Mai 1814. Side 2 af 5

#2071s [Ny] søn KB: C273B (Dalbyover)-12 (1/6) (1814) S.6-7 Nr.3 AO opslag 6 Bil:5230-32 F: Ægte 22. Mai 1814. Side 2 af 5 9. marts 2006: Vores 3. dag ud af 4 på Landsarkivet i Viborg. Efter mere end en uge på familie/slægts interview fra tønder i syd til Støvring i nord. Torsdag morgen 9. Marts 2006 klokken er lidt i 9:00.

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Ved sin død i 1749 blev han begravet i Roskilde Domkirke, hvor også hans hustru senere blev begravet.

Ved sin død i 1749 blev han begravet i Roskilde Domkirke, hvor også hans hustru senere blev begravet. Diverse oplysninger om familien Lange i forbindelse med deres ejerskab af Skomagergade 31 og/eller Farver Hammers Gaard ( Skomagergade 33, Ringstedgade 1, 3 og 5) Rasmus Jensen Lange ( født ca. 1630 -

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Generation X Ane nr. 1260/1261

Generation X Ane nr. 1260/1261 Peder Schomann & - -sdatter Christen Pedersen & - -datter Ane nr. 2520/2521 2522/2523 Anders Pedersen & Ida Christensdatter Hjerm 1260/1261 Peder Andersen Hjerm Dejbjerg 630 Ida Pedersdatter Hemmet 315

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678

SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678 SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678 film 282 LA, (negativ film 395, 1 halvdel) Filmen er lånt af Laurits Kjær-Hansen Ægtefæller og deres børn Dette alfabetiske register er børn, søskende

Læs mere

Generation X Ane nr. 1496/1497

Generation X Ane nr. 1496/1497 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jeppe Jespersen og Karen -datter Bruun 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Jesper Nielsen & Anna -datter Ane nr. 2992/2993 Jeppe Jespersen

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca Møllegade 76 Boel 55 Viet den 24. jan. 1706. Jens Rasmussen * 1679 i Holm Botil Christens * ca. 1677 Deres børn Jens døde feb. 1760. 1. Rasmus Jensen * maj. 1706, gift den 3. nov. 1740 med Ellen Thomasdatter

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Andersen Nordbo og Marie Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Andersen Nordbo & Dorte Pedersdatter Ane nr. 1472/1473

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 340/341. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 340/341. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Nielsen og Maren Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Niels Jespersen & Ludze Pedersdatter Hans Frendesen & Karen Jensdtr.

Læs mere

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1 Mand Niels Rasmussen 1 Født Før 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Dåb 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Død Før 13 Jan. 1793 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 3

Læs mere

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen. Ane Cathrine Pedersdatter Veie En hyrdepige med sit horn Forældre Børn : nr. 142 Peder Pedersen Veie og nr. 143 Maren Eskilsdatter. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

Læs mere

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen Ca. 1615 - efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen 1. Generation 1. Laust Bertelsen 1, 2, 3 blev født cirka 1615 og døde efter 1690. Andre navne for Laust var Laurids

Læs mere

Generation X Ane nr. 1372/1373

Generation X Ane nr. 1372/1373 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Clemmingsen og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Clemmingsen & Raabylille -datter Ane nr. 1372/1373 Rasmus Hansen

Læs mere

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Hans Hansen, Ollerup, 4, 13.01.1719 ~ Anne Pedersdatter, lavværge Rasmus Rasmussen i Toftegård Maren Hansdatter ~ Andreas (Grønning) Kirstine Hansdatter, 24 år, værge

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 HP 126-1700 Lars Moensen, Søsum Lars Moensen født: ca 1700 KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 Fest: Epiph (6/1) Lars Moens: Boemand i Søesum. Æt: 63 an Side 1 af 12 Lars Moensen og

Læs mere

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Født 19 Jun. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Dåb 28 Jul. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Død 25 Sep. 1875 Soderup,

Læs mere

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med 6.7 generation Ane 44 og 45 Niels Poulsen og Karen Nielsdatter Niels Poulsen var født ca. 1736, muligvis i Soebjerg, Skellebjerg sogn, Holbæk amt og døbt i Skellebjerg kirke, Løve herred. Men han findes

Læs mere

No. 52 Niels Hansen Knudsen

No. 52 Niels Hansen Knudsen Niels Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 104 Hans Nielsen og nr. 105 Karen Nielsen, født Andersdatter Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen, nr. 26 Søren Dahl

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1 Mand Jens Pedersen 1 Født Omkr 1781 2 Dåb 7 Jan. 1781 Søndersted, Merløse, Holbæk 3 Død 7 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Begravet 9 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Ægteskab

Læs mere

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 1 Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 Knud Jeppesen, Snestrup, Pårup, 13-09-1782, I-2 (5) i far Jeppe Olesens gård ~ Dorthe Andersdatter, lavværge skoleholder Christian Seidler, Snestrup Jeppe Knudsen

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed

Aage Rudolf Poulsen. Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed JP 154-0008 Rasmus Pedersen, Bederslev Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed Født:????? Død: før 20-4-1749 KB Bederslev er mangelfuld i perioden 1740-1749:

Læs mere

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter Jens Forældre Børn : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred.

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Om slægtens forfader Hans Hovgaard (født 1645, død 1728) bonde på Hovgaarden i Ring siden 1669. Historier og citater om slægten. I det følgende

Læs mere

No. 33. : Anne Margrethe Andersdatter. Husmoder i 1800-tallet

No. 33. : Anne Margrethe Andersdatter. Husmoder i 1800-tallet Anne Margrethe Andersdatter Husmoder i 1800-tallet Forældre Børn : nr. 66 Anders og nr. 67 Else Jensdatter. : Ane Magrethe, Else Marie, Niels, Jens (16) og Christen Navn Født Døbt Faddere Gift Stilling

Læs mere

Generation VII Ane nr. 170/171. Indholdsfortegnelse

Generation VII Ane nr. 170/171. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Pedersen og Maria Stephansddatter 4 Hans Pedersen og Maren Jensdatter 5 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Nielsen & Maren

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Side 1 af 7 1709 96b Trolovet Niels Christenen og Maren Nielsdatter i Oens 1709 96b Trolovet Malte Mortensen og Birgitte Knudsdatter i Bottrup 1709 96b Copuleret Malte Mortensen og Birgitte Knudsdatter

Læs mere

Generation IX Ane nr. 630/631

Generation IX Ane nr. 630/631 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder A. Hjerm og Kirsten Enevoldsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Pedersen & Ida Christensdatter Enevold G. Hemmeth

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Christensen og Anna Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Rasmussen Krøll & Kirsten Rasmusdatter Ane nr. 1378/1379

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899 Nymark-familien. Stamfaderen til Nymarks-familien var Thomas Jensen, som blev født d.12.12.1844 i Testrup. Hans far var Jens Thomsen, ejede af stor gård i Testrup og Testrup Teglværk. Han var en fremskridtsmand

Læs mere

Ahnentafel for Anders Christiansen

Ahnentafel for Anders Christiansen Ahnentafel for Anders Christiansen First Generation 1. Anders Christiansen was born on 29 Jan 1801 in Mildahl, Jerslev Sogn. He was christened on 19 Mar 1801 in Jerslev, Hjorring, Denmark. He died on 28

Læs mere

No. 65 Anne Margrethe Nielsdatter

No. 65 Anne Margrethe Nielsdatter Anne Margrethe Nielsdatter Anne Margrethe Nielsdatter var alenepige indtil sit 49. år, da hun blev gift. Hun havde indtil da været tjenestepige det meste af sit liv og puklet for andre Forældre : nr. 130

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt 1743 2a Døbt Laurids Sørensen Messing? Hyrde og Anne Hansdatter i Tyrsting - Sidsel nr 1 1743 2a Døbt Christen Nielsen og Birgitte Pedersdatter i Heftholm nu til huse hos Peder Sørensen Snedker i Tyrsting

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1 Knud Pedersen 1595 Død : 1655 Kaas Margrethe Simmonsdatter 1620 Peder Knudsen 1621 Mette Knudsdatter 1628 Maren Knudsdatter 1632 Johanne Knudsdatter

Læs mere

Familiegrupperapport for Hans Nielsen og Kirstine Andersdatter Mand Hans Nielsen 1

Familiegrupperapport for Hans Nielsen og Kirstine Andersdatter Mand Hans Nielsen 1 Mand Hans Nielsen 1 Født Før 22 Mar. 1772 Rørvig, Ods, Holbæk 2 Dåb 22 Mar. 1772 Rørvig, Ods, Holbæk 2 Død 9 Nov. 1848 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 3 Begravet 15 Nov. 1848 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk

Læs mere

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Matrikelnummer Matr.nr. 10 a, tidligere hus no 1, nr. 21, se Stendalhus, arvefæste. Ejendommen er på 11910m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde lyst den 30.8.1983

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat.

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 4 23. dec. 1812 20. okt. 1814. Nr. 1. Side 1. 1812. 23. Dec. Margrethe?, enke, Christiansø. Afg. Claus Hansen. 2

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

1.3. Mette Olesdatter. Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter. Eva Kristensen Marts udgave METTE OLESDATTER "1

1.3. Mette Olesdatter. Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter. Eva Kristensen Marts udgave METTE OLESDATTER 1 Mette Olesdatter Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave METTE OLESDATTER "1 METTE OLESDATTER "2 Mette Olesdatter *1789-1880 Mette Olesdatter blev født den 1. november

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Rasmus Pedersen og Kirsten -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Rasmus Pedersen & Kirsten -datter Pollerup 1322/1323

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Lillian Karen Johansen [Hansen]

Forfædre til: Side 1 af 8 Lillian Karen Johansen [Hansen] Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Apr. 28 1933 i Skt. Pauls Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt og døde den Jul. 10 2007 i Lynge Sogn, Allerød. Andre begivenheder i s liv Dåb

Læs mere

!Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note

!Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note !Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note Denne note beskriver A. P. Hansens ophav, både anerne så langt tilbage som jeg kender dem, og han nærmeste familie. Dette er selvfølgelig interessant i sig

Læs mere

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen 1. generation 1. Laura Martine Jensine Nielsen, datter af Gårdejer Villads Laurids Johan Nielsen og Ane Marie Christensen, blev født den 9 Nov. 1897 i Ferslev Sogn, Fleskum Herred, 1 blev døbt den 24 Maj

Læs mere

far til Nancys aner 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603].

far til Nancys aner 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603]. 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603]. 2. generation (Forældre) 2. Laurits Christian Larsen [35602], søn af Anders August

Læs mere

Fæste / ejerskab med interessante relationer:

Fæste / ejerskab med interessante relationer: Gårdmandsfamilier på Svinø: Grd. nr.: Mtr. nr.: Gårdens navn: Ved udskiftningen 1802 3: Efter Svinøbogens oversigt over mænd på Svinø: Fæste / ejerskab med interessante relationer: På tidspunktet for Rasmus

Læs mere

No. 17 Nielssine Christine Jensen

No. 17 Nielssine Christine Jensen Nielssine Christine Jensen Forældre Børn : nr. 34 Jens Andreas Knudsen og nr. 35 Maren Johansen : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Familiegrupperapport for Mogens Sørensen og Kirsten Andreasdatter Mand Mogens Sørensen 1

Familiegrupperapport for Mogens Sørensen og Kirsten Andreasdatter Mand Mogens Sørensen 1 Mand Mogens Sørensen 1 Født Før 30 Jan. 1729 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Dåb 30 Jan. 1729 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Død Før 11 Aug. 1777 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 3 Far Søren

Læs mere

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen.

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen. 15. februar 2014 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter & Peter Mortensen I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter

Læs mere

Niels Peder Hansen, 1850-1937

Niels Peder Hansen, 1850-1937 Niels Peder Hansen blev født den 30. september 1950 i Braabye, Vester Broby sogn. Blev døbt i kirken den 10. november 1850. Vester Broby kirke kilde Vester Broby sogn Baaret af Jomfrue Krossing Tj(enende)

Læs mere

Et gravsted en myte og et testamente

Et gravsted en myte og et testamente Et gravsted en myte og et testamente Af Ketty Johansson Ketty Johansson Født 13. september 1942 i Torslev. Opvokset i Bonderup, nu bosat i Nørresundby. Cand.mag. i historie og engelsk fra Aalborg Universitet.

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke

Helga Poulsens aner. BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke kilde "Frederiksborg": 272. Andreas Jensen f. 1694, Udlejre, Døbt 11/02 1694, Ølstykke, Adresse Ølstykke, Stilling Gmd. Egebjerggaard, g. (1) 31/03 1723, i

Læs mere

Søren Hartvigsen var ejer af Vandborg Vestergaard efter forinden at have drevet gården Mellem Tang i Gudum.

Søren Hartvigsen var ejer af Vandborg Vestergaard efter forinden at have drevet gården Mellem Tang i Gudum. 24-03-2007 ANER 1. Søren Hartvigsen, f. 11-08-1881 i Flynder, d. 16-02-1968. Søren Hartvigsen var 1921-1926 ejer af Vandborg Vestergaard efter forinden at have drevet gården Mellem Tang i Gudum. Han blev

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

Generation X Ane nr. 1510/1511

Generation X Ane nr. 1510/1511 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Anders Hansen Tuesen og Mette Andersdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Tuesen & Maren -datter Anders Madsen & Anna Christensdatter

Læs mere

Møllegade 62 boel nr. 50 Trolsgaard

Møllegade 62 boel nr. 50 Trolsgaard Møllegade 62 boel nr. 50 Trolsgaard 1612 1625 Klaus Jacobsen. 1610 skylder han noget af sin tiende, man siger at han er aldeles forarmet. I 1617 står han anført med gæld på 3 mark. Viet i Nordborg. Enkemand

Læs mere

MIN OLDEFAR STYRMAND OG FISKER - PEDER ANDREAS ANDERSEN

MIN OLDEFAR STYRMAND OG FISKER - PEDER ANDREAS ANDERSEN MIN OLDEFAR STYRMAND OG FISKER - PEDER ANDREAS ANDERSEN Skrevet af Ingrid Bonde Nielsen 2012 DEN MANDLIGE LINIE FARFARS FARS GREN GENETISK SET Hvordan beskrive en forfars liv og levned - ja man kan jo

Læs mere

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1]

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1] Start [1] Testrup Kirkebog. 1796-1814. Vielse kun for 1796-1813. Begravelse - 1814. [2] Thestrup Sogns Kirkebog hvor udi indføres Fødte Fol: 2 Døde 49 og Ægteviede Fol: 40 Fra Aar 1797 til 1813 inclus:

Læs mere

Generation XI Ane nr. 2780/2781

Generation XI Ane nr. 2780/2781 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Laurits Pedersen og Anna Jacobsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurits Pedersen og Anna Jacobsdatter Hovedskov Ane nr. 2780/2781

Læs mere

Generation IX Ane nr. 682/683. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 682/683. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Frendesen og Karen Jensdatter Raa 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Frende Olsen & Citse -datter Jens Raa & Ellen Mogensdatter

Læs mere

Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1.

Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1. Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1. 1. Chresten Andersen, * 14 jul 1874 i Harres [Harris] (Dk) Brede Sogn,, 23 okt 1945 i Tønder Sygehus, begravet 1945 i Brede Kirkegaard. Han blev gift med Hanne

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

Generation XI Ane nr. 1374/1375

Generation XI Ane nr. 1374/1375 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Lauridsen og Ellen Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Peder Lauridsen og Ellen Hansdatter Østermarke 1374/1375

Læs mere

FT 1855 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Ole Frederiksen. 41 Gift. Ane Marg. Pedersdatter. Niels Christ. Olesen. Karen Kirst.

FT 1855 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Ole Frederiksen. 41 Gift. Ane Marg. Pedersdatter. Niels Christ. Olesen. Karen Kirst. Kirsten Rasmussen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Johann Peder Olsen Farmors Far 1854 04. maj 1854 16. juli Født Skaldbjerg Vissenbjerg kb døbt Vissenbjerg Kirke kb Nr 22 1855 Odense, Odense, Vissenbjerg,

Læs mere

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret.

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 22 mar. Blev Søren Christensens hustru af Gilbjerg introduceret. 1778 d. 25 mar. Blev Jens Hansens hustru af Klelund introduceret.

Læs mere

Generation X Ane nr. 1364/1365. Indholdsfortegnelse

Generation X Ane nr. 1364/1365. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Frende Olsen og Citse -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Frende Olsen & Citse -datter Magleby 1364/1365 Hans Frendesen

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn Kirkeby. 1. fam. Hans Jørgen Bang, 60, E1, Husbonde, sognepræst Else Marie Helt, 26, U, Husholderske Jens Pedersen, 28, U, Tjenestekarl Lauge Christensen, 35, U, Tjenestekarl Hans Christensen, 19, U, Tjenestekarl

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal 1. Generation 1. Jens Christensen Toudal 1 blev født cirka 1622 og døde i 1698 i Øsløs. Jens blev gift med

Læs mere

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre)

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre) Side 1 af 11 1st Generationer 1. blev født den Nov. 29 1957 i Frederiksberg Hospital. Andre begivenheder i Feb 23 1958 Holmens Kirke Pastor Knud Banning 2. Bent Johansen blev født den Jun. 21 1930 i Vanløse

Læs mere

Efterslægt Anders Thomsen

Efterslægt Anders Thomsen Efterslægt Anders Thomsen Skoleholder i Thise Skole Indholdsfortegnelse Anders Thomsens efterslægt 1 1. generation 1 2. generation 2 3. generation 4 4. generation 8 5. generation 17 6. generation 38 7.

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

Jens Peder Rasmussen

Jens Peder Rasmussen Jens Peder Rasmussen Maren Nielsdatter ældste søn Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave JENS PEDER RASMUSSEN "1 Jens Peder Rasmussen *1786-1834 Marens ældste søn Jens Peder Rasmussen blev født 21. marts

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Peder Andreasen, Ølstykke

Helga Poulsens aner. BK Peder Andreasen, Ølstykke BK 38-1740 Peder Andreasen, Ølstykke kilde "Frederiksborg": 138. Peder Andreasen f. 1740, Ølstykke, Døbt 27/11 1740, Ølstykke, Adresse Ølstykke, Stilling Gdr. Egebjerg, g. (1) 25/09 1768, i Ølstykke, Inger

Læs mere

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790.

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. Nr. 1. Side 1. Nummer i protokollen: 9. 1788. Tirsdag, 5. Aug. Margaretha Mogensdatter, Listed. Jep Ipsen.

Læs mere

Overvejelser omkring Fedder Andersen på Kogsbøl, Emmerlev sogn, og hans eventuelle tilhørsforhold til TW-efterslægten.

Overvejelser omkring Fedder Andersen på Kogsbøl, Emmerlev sogn, og hans eventuelle tilhørsforhold til TW-efterslægten. Overvejelser omkring Fedder Andersen på Kogsbøl, Emmerlev sogn, og hans eventuelle tilhørsforhold til TW-efterslægten. Fedder Andersen, forpagter på Kogsbøl, var født ca. 1641 og døde 1698, begr. 17/3.

Læs mere