Københavns Kommune. November 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavns Kommune. November 2008"

Transkript

1 Københavns Kommune November 2008

2 COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Telefon Telefax wwwcowidk Københavns Kommune November 2008 Dokumentnr P Version 05 Udgivelsesdato 19 november 2008 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt CWN/MKJN/JETH ANB CWN

3 1 1 Introduktion 3 2 Sammenfatning af resultater 5 3 Elforsyning 8 4 Fjernvarmeforbrug 13 5 Individuel opvarmning og procesvarme Husholdninger og Handel og service Individuel opvarmning og procesvarme i industrien Individuel opvarmning landbrug og gartnerier 17 6 Bygas 18 7 Trafik Vejtrafik Togtrafik Flytrafik Skibstrafik (rutetrafik) Fiskeri Non-road industri Non-road landbrug og skovbrug Non-road have/hushold 22 8 Procesemissioner Industrielle processer Raffinaderier og flaring Opløsningsmidler 23

4 2 9 Landbrug Arealanvendelse Etablering af vådområder Parker og vejtræer Forbrug af handelsgødning, kalk og spagnum Skove Affald Spildevand CO 2 emission fra Københavns Kommune som virksomhed El- og varmeforbrug Transport 31

5 3 1 Introduktion Københavns Kommune har udarbejdet denne basiskortlægning for 2005 af den samlede CO 2 emission fra kommunen, med henblik på at have et grundlag for udarbejdelse af klimaplanen frem mod 2015 Klimaplanen forventes færdig inden udgangen af 2008 Københavns Kommune og COWI har indsamlet tal både for kommunen som geografisk enhed og som virksomhed i det omfang tallene var tilgængelige For elforbrug, varmeforbrug, trafik og procesemissioner er der kun foretaget en opgørelse af emissionen af drivhusgassen CO 2 Opgørelse af andre drivhusgasser som methan (CH 4 ) og lattergas (N 2 O) er vanskelige at foretage for disse sektorer, og betyder ganske lidt i den samlede opgørelse Bidraget fra affaldsdeponering er opgjort som ren CH 4 emission fra lossepladsgas, der er omregnet direkte til den CO 2 emission der opstår ved forbrænding af lossepladsgassen og bidraget fra spildevand, der omfatter emission af CH 4 og N 2 O er opgjort og omregnet til CO 2 ækvivalenter CH 4 har en drivhusgasvirkning der svarer til 23 x CO2, og N 2 O har en virkning der svarer til 296 x CO 2 Kortlægningen er gennemført på grundlag af den CO 2 -beregner COWI og DMU har udviklet for Klimaministeriet og KL i 2008 Der er dog i nogle tilfælde anvendt mere specifikke tal end dem der produceres af beregneren Det drejer sig om følgende: For elforbrug er der anvendt en korrigeret emissionsfaktor i forhold til CO 2 beregneren, idet der er fremkommet nye oplysninger om emissionsfaktoren ved affaldsforbrænding, som er indarbejdet i kortlægningen For Fjernvarme er der direkte anvendt en CO 2 emissionsfaktor og et fjernvarmeforbrug oplyst af Københavns Energi (KE) Det skyldes at CO 2 beregneren skal bruge den samlede virkningsgrad af fjernvarmesystemet som iflg KE er en fortrolig oplysning Der er også for fjernvarme korrigeret for de nye emissionsfaktorer for affald For individuel opvarmning er der anvendt flere beregningsmetoder, idet CO 2 emissionen dels er beregnet efter CO 2 beregnerens metode og dels efter skønnet energiforbrug oplyst af KE Begge metoder er angivet, da de giver ret forskellige tal Det er valgt at bruge KEs skøn i den samlede

6 4 opgørelse, da de også anvendes i varmeplanlægningen for Købehavns Kommune For CO 2 emissionen fra Non-road trafik i industrien (gravemaskine, trucks mv) er beregningen udført ved at korrigere landsemissionen for Non-road trafik, industri med et forholdstal mellem byggeomkostninger i København og byggeomkostninger på landsplan (i CO2 beregneren anvendes et forholdstal mellem antal indbyggere, men det giver et urealistisk højt tal i Københavns kommune) For CO 2 emissionen fra Non-road have/hushold er landsemissionen fordelt efter antal parcel-, række-, kæde-, dobbelthuse og døgninstitutioner i stedet for efter antal indbyggere For affald er CO 2 emissionen beregnet på basis af konkrete vurderinger af hvor store mængder gasdannende affald der deponeres (i CO 2 beregneren opgøres kun mængder af dagrenovation, erhvervsaffald mv der er deponeret, men det er kun dele af dette der er gasdannende) Disse vurderinger er udført af COWI for AV-miljø Samlet set er kortlægningen for en række områder baseret på pålidelige og detaljerede data for CO 2 emissionen, men der er stadig en række områder hvor kortlægningen med tiden bør forbedres For at give en indikation af datakvaliteten er der i den følgende tabel 1 angivet et såkaldt Tier niveau for kortlægningen, hvor Tier 1 angiver en opgørelse på det mest basale niveau og Tier 3 på det mest detaljerede niveau, som følger: Tier 1: Typisk landsemission (fra DMU) x antal indbygger i kommunen/antal indbyggere i Danmark Tier 2: Forbrug (fra kommunen) x emissionsfaktor Tier 3: Som Tier 2, men baseret på konkrete oplysninger fra enkeltkilder

7 5 2 Sammenfatning af resultater Den samlede CO 2 emission fra Københavns Kommune er i 2005 opgjort til tons, fordelt som vist i fig 1 og tabel 1 Figur 1 Samlet CO 2 emission fra Københavns Kommune som geografisk område i 2005 Fordeling af den samlede CO2 emission på tons/år Trafik 21% Øvrige 1% Bygas til madlavning mv 1% Individuel opvarmning 2% Elforbrug 51% Fjernvarmeforbrug 24% De 21 % under "trafik" i fig 1 omfatter: Vejtrafik, Togtrafik, Flytrafik, Skibstrafik, Non-road industri og Non-road have/hushold "Øvrige" i fig 1 omfatter: Procesemissioner, industri, opløsningsmidler, arealanvendelse, affaldsdeponering og spildevand

8 6 Tabel 1 Fordeling af den samlede CO 2 emission fra Københavns kommune som geografisk område i 2005, på sektorer Aktivitet Datakvalitet udtrykt ved Tier niveau CO 2 emission i tons/år i 2005 Elforbrug Fjernvarmeforbrug Individuel opvarmning, Handel og Service samt husholdninger Individuel opvarmning og procesvarme, Industri Individuel opvarmning, landbrug og gartnerier - 0 Bygas til madlavning Vejtrafik Togtrafik (inkl eldrevne tog) Flytrafik Skibstrafik Fiskeri - 0 Non-road industri Non-road landbrug og skovbrug - 0 Non-road have/hushold Procesemissioner, industri Opløsningsmidler Landbrug og skovbrug - 0 Arealanvendelse Affaldsdeponering Spildevand I alt Den samlede emission fra Københavns Kommune udgør derved 5,0 tons pr indbygger, ved et indbyggertal på januar CO 2 emissionen fra Københavns Kommune som virksomhed er kun opgjort på el- og varmeforbruget der i Købehavns Kommunes Grønne Regnskab 2005 er 1 Hvis man yderligere foretager en korrektion for VE el, som beskrevet i afsnit 3, bliver den samlede CO 2 emission fra Københavns Kommune reduceret til tons/år, svarende til 4,6 tons CO 2 pr indbygger

9 7 opgjort til i alt tons CO 2, svarende til 5,4 % af den samlede emission fra el- og varmeforbrug i kommunen Det har ikke været muligt at skaffe data for kommunal transport Tallene for kommunens egetforbrug af el- og varme er dog behæftet med en række usikkerheder, som nævnt i det grønne regnskab

10 8 3 Elforsyning Oplysninger for elforbruget i Københavns Kommune er indhentet hos DONGenergy, der oplyser et elforbrug som vist i tabel 2 Elforbrugets fordeling på sektorer er vist i fig 2 Figur 2 Fordeling af CO2 emissionen i 2005 fra elforbrug på sektorer Industri 8% Kommunale institutioner 5% Øvrige offentlige institutioner 20% Private husholdninger 34% Handelsvirksomheder og servicevirksomheder 33%

11 9 Tabel 2: Elforbrug og CO 2 emission fra elforbrug i Københavns Kommune, 2005 (uden korrektion for VE elproduktion), fordelt på sektorer Sektor Elforbrug i MWh/år (eks eldrevet togdrift og elopvarmning af private husholdninger) CO 2 emission beregnet efter 200 % metoden, tons/år Kommunale institutioner Øvrige offentlige institutioner Handelsvirksomheder og servicevirksomheder Private husholdninger Industri Landbrug og gartnerier 0 0 Bygge- og anlæg 0 0 Ialt eksklusiv elopvarming på MWh/år, som er medregnet under opvarmning Der er ved beregning af CO 2 emissionen anvendt en Tier 1 i CO2 beregneren, hvilket medfører at CO 2 emissionen er beregnet efter den såkaldte 200 % metode 2 der anvender en fast varmevirkningsgrad på 200 % i kommunens kraftvarmeforsyning Det medfører at kun en lille del af den samlede CO 2 emission tilskrives fjernvarme Denne metode er den mest simple metode til at fordele emissionen på el og varme, og den anvendes på nuværende tidspunkt af Københavns Energi i deres opgørelser af emissionen fra fjernvarme og af Energinet dk i opørelsen af CO 2 emissionen fra elforbrug Et alternativ til denne metode er at bruge en Tier 3 metode, der anvender den såkaldte merbrændselsværdimetode, som er den mest præcise metode til fordeling af emissionen på varme og el, men som kræver flere informationer om de enkelte værker Disse informationer har KE ikke haft mulighed for at levere på nuværende tidspunkt CO 2 emissionen er beregnet ved at bruge en emissionsfaktor for Østdanmark fra Energinet dk fra 2005 på 509 kg CO 2 /MWh, beregnet efter 200 % metoden Denne faktor er korrigeret med et nettab på 5 % jf Energinet dk's vejledning, så emissionsfaktoren bliver 536 kg CO 2 /MWh Dette tal er dog yderligere korrigeret med hensyn til emissionsfaktoren for affald som følger % metoden betyder at CO 2 emission fra el og varme i et kraftvarmeanlæg fordeles som følger: CO 2 udledt varme = (Varmeproduktion/2) x CO 2 udledningsfaktoren brændslet CO 2 udledt elproduktion = CO 2 total udledt - CO 2 udledt varme

12 10 En del af den producerede energi til både el og fjernvarme er baseret på affald Ved beregning af CO 2 - emissionen fra affaldsforbrændingsanlæg er der i Energinet dk's emissionsfaktor anvendt en emissionsfaktor på 17,6 kg CO 2 /GJ produceret ved hjælp af affald I forbindelse med et LCA- studie udført for affald Danmark, som bla tager udgangspunkt i konkrete målte affaldssammensætninger, kom det frem, at emissionsfaktoren formentligt mere korrekt ligger på 34 kg ækvivalent CO 2 pr GJ Hvis denne emissionsfaktor anvendes for affald medfører det, at Energinet dk's emissionsfaktor skal korrigeres med en faktor 1,01 i 2005 Emissionsfaktoren der er anvendt til beregning af CO 2 emissionen fra elforbrug i Københavns Kommune bliver dermed 1,01 x 536 = 541 kg CO 2 /MWh Som udgangspunkt kan der ikke ved brug af Tier 1 i CO 2 beregneren godskrives for produktionen af VE elektricitet i Københavns Kommune Efter aftale med kommunen er der dog manuelt foretaget en beregning af godskrivningen svarende til den metode der anvendes ved Tier 2 i CO 2 beregneren Denne beregnede godskrivning er dog ikke indregnet i den samlede opgørelse af CO 2 emissionen fra Københavns kommune i fig1 og tabel 1, men er medtaget for at have mulighed for at sammenligne med andre kommuner såfremt de foretager godskrivning Godskrivningen sker ved, at kommunens VE-elproduktion efter inkludering af nettab modregnes kommunens elforbrug Ved samtidig at trække kommunens VE-elproduktion ud af den gennemsnitlige emissionsfaktor for det samlede elnet 3 undgås det, at VE-elproduktionen i kommunen dobbeltkonteres Dette er illustreret nedenfor, hvor der her er taget udgangspunkt i perioden , hvor Københavns Kommune vil være en del af det afgrænsede Østdanske elnet CO 2 el, VEkorrig = [ Elf VEprod (1 nettab) ] KK KK Elf Elf ØstDk ØstDK EF VEprod ØstDK KK, an forbr (1 nettab) Hvor CO 2el,VEkorrig er CO 2 -emissionen fra elforbruget i KK korrigeret for VEelproduktion, Elf KK er elforbruget i KK, VEprod KK er den samlede VEelproduktion på anlæg inden for KK's grænser, nettab er det samlede transmissions- og distributionstab i elnettet opgjort af Energinetdk (0,07 svarende til 7 %), Elf ØstDK er det samlede elforbrug i Østdanmark opgjort af Energinet dk ( MWh/år i 2005) og EF ØstDK,an forbr er den gennemsnitlige emissionsfaktor for Østdanmark ved forbruger korrigeret for den nye affaldsemissionsfaktor (541 kg CO 2 /MWh i 2005) Det kan bemærkes, at hvis VE-elproduktionen sættes til nul, bliver udtrykket reduceret til CO 2el,VEkorrig = Elf KK EF ØstDK,an forbr, hvilket svarer til en beregning uden korrektion for VE-el i kommunen 3 For Københavns Kommune vil det omgivende elnet være det Østdanske fra og fra 2010 det samlede danske elnet som følge af etableringen af Storebæltskablet

13 11 VE-electricitet er opgjort til: Tabel 3: VE-elproduktion i Københavns kommune, 2005 Forsyningsform Del af det samlede elforbrug i MWh/år Solceller 330 Vindmøller Affald Biomasse Ialt I opgørelse af VE-elproduktionen er medtaget den produktion som Københavns Kommune har påvirket til at blive gennemført El-produktionen fra solceller er opgjort af DONGenergy Elproduktionen fra vindmøller inkluderer Middelgrunden og øvrige vindmøller i Københavns kommune VE-el fra affald er oplyst i Amagerforbrændingens årsrapport fra 2005 Biomasse elproduktionen er oplyst dels i Amagerværkets grønne regnskab, iden den grønne andel er omregnet pba energiindhold og dels i elproduktionen fra renseanlæg oplyst i Lynettefællesskabets grønne regnskab i 2007 Ved godskrivningen for affaldsbaseret VE medregnes dog kun den del af elproduktionen der kan regnes CO 2 neutral Det betyder at der ikke kan korrigeres for den del af affaldet der er baseret på fossile brændsler som feks plastic Den ikke-co 2 neutrale andel af affaldet svarer til en emission i 2005 på 34 kg CO 2 /GJ ud af en samlet CO 2 emission fra affaldsforbrænding på 112,1 kg CO 2 /Gj (jfr DMUs emissionsfaktorer, wwwdmudk) Det betyder at 1 (34/112,1) x 100 = 70 % af el produktionen fra affald kan regnes som VE-el Da den samlede elproduktion fra affald var MWh i 2005, udgør VE-el 70 % heraf, svarende til MWh Den samlede CO 2 emission fra elforbrug i Københavns Kommune, godskrevet for VE-elproduktion bliver hermed tons CO 2 /år Fordelingen af elforbruget på brændsler er vist i figur3 Fordelingen er opgjort ud fra Energinet dk's oplysninger om brændselsfordelingen for Østdanmark i miljørapporten fra 2005

14 12 Fig 3 Fordeling af elforbruget på brændsler i Københavns Kommune, 2005 Affald 11% Biobrændsler 10% Kul 44% Naturgas 26% Olie 9%

15 13 4 Fjernvarmeforbrug Det samlede fjernvarmeforbrug og CO 2 emissionen fra fjernvarme er beregnet efter Tier 1 Emissionen er ved brug af 200% metoden i Københavns Kommune er for 2005 opgjort til: Tabel 4: Fjernvarmeforbrug og CO 2 emission fra fjernvarme i Københavns Kommune, 2005 beregnet efter 200 % metoden Fjernvarme medie Forbrug i MWh/år Emissionsfaktor ved brug af 200% metoden, i gco 2/kWh Emission tons CO 2/år Vand (jf KE) Damp (jf KE) Ialt (vægtet og korrigeret) Oplysninger om fjernvarmeforbrug og emissionsfaktorer for henholdsvis vand og damp er leveret af KE Emissionsfaktoren på 146 g CO 2 /kwh er beregnet ud fra KEs tal som en gennemsnitlig, vægtet emissionsfaktor for vand og damp, og er yderligere korrigeret med en faktor 1,10 på grund af den højere emissionsfaktor for affald (se forklaring under elforsyning) Korrektionsfaktoren for varmeforbruget er væsentligt højere end for elforbrug, fordi den lokale fjernvarmeforsyning i København har en væsentlig højere brændselsandel af affald end den østdanske elproduktion

16 14 5 Individuel opvarmning og procesvarme 51 Husholdninger og Handel og service CO 2 emissionen fra individuel opvarmning i Handel og service er opgjort ved Tier 1 i CO 2 beregneren Det betyder at landsemissionen fra Handel og Service som er opgjort af DMU for 2005 er fordelt efter indbyggertal, korrigeret for fjernvarmedækningsgraden som følger: Emissionen i Københavns kommune = Landsemissionen * N indbyg,kbh (1-0,98)/N indbyg,dk (1-0,46) = tons CO 2 /år * (1-0,95)/ (1-0,46) = 3149 tons CO2/år hvor: N indbyg, kbh = antal indbyggere i Københavns Kommune i 2005 N indb,dk = antal indbyggere i Danmark i 2005 Fjernvarmedækningsgraden i Københavns kommune i 2005 = 0,98 Fjernvarmedækningsgraden i Danmark i 2005 = 0,46 CO 2 emissionen fra individuel opvarmning af husholdninger er opgjort ved hjælp af Tier 2 i CO 2 beregneren Det betyder at emissionen er beregnet ud fra et gennemsnitligt varmebehov pr bolig (beregnet ud fra fjernvarmeforsyningen/antal boliger der er fjernvarmeforsynede) som følger: CO 2 emission = gennemsnitligt varmebehov pr bolig * (antal boliger med NG * emissionsfaktoren for NG/virkningsgraden for naturgasfyr + antal boliger med oliefyring * emissionsfaktor for olie/virkningsgraden for oliefyr + antal boliger med øvrig opvarmning * emissionsfaktor øvrig opvarmning/virkningsgraden for øvrig opvarmning)

17 15 Tabel 5: Varmeforbrug og CO 2 emissioner ved individuel opvarmning af boliger Opvarmningsform Antal boliger Virkningsgrad Emissionsfaktor tons CO 2/MWh Forbrug MWh/år Beregnet CO 2 emission tons/år Fjernvarme Naturgas 2 0,9 0, Olie ,7 0, Elovn/elvarme ,0 0, Andre ovne (brændeovne mv) I alt individuel opvarmning af boliger ,0 0, Alternativ opgørelse ud fra KE estimat af energiforbrug til individuel opvarmning CO 2 emissionen kan alternativt opgøres ud fra et estimeret varmeforbrug Ifølge oplysninger fra KE er den samlede fjernvarmedækning i Københavns Kommune 98% Dvs ca 2 % af varmebehovet dækkes af individuel opvarmning Da det samlede fjernvarmeforbrug er opgjort til MWh i 2005, udgør individuel opvarmning ca ( /0,98) x (1-0,98) = MWh/år Hvis dette forbrug fordeles procentvis på opvarmningsform som angivet i tabel 5, fås en CO 2 emission som vist i tabel 6 Tabel 6: CO 2 emission ved individuel opvarmning opgjort ud fra KE estimat af energiforbrug Opvarmningsform Antal boliger Andel af individuel opvarmning Estimeret varmeforbrug MWh/år Emissionsfaktor tons CO 2/MWh Virkningsgrad Beregnet CO 2 emission tons/år Naturgas 2 0% 14 0,205 0,9 3 Olie % ,281 0, Elovn/elvarm e Andre ovne (brændeovne mv) I alt individuel opvarmning af boliger % ,536 1, % ,141 1, %

18 16 Det er CO 2 emissionen opgjort som i tabel 6, der er anvendt i fremskrivning af CO 2 emissionerne i Københavns Kommune, idet det vurderes at KE har pålidelige estimater over fjernvarmedækningen på 98% og dermed over det totale varmeforbrug i Københavns Kommune Summen af fjernvarmeforbrug og individuelt varmeforbrug skal derfor stemme med KEs informationer om det samlede forbrug som også anvendes i varmeplanlægningen i Københavns Kommune 52 Individuel opvarmning og procesvarme i industrien CO 2 emissionen fra individuel opvarmning og procesvarme i industrien er opgjort ud fra Tier 1 i CO 2 beregneren Det betyder at emissionen er opgjort ved fordeling af landsemissionen ud fra indbyggertal som følger: Emissionen i Københavns kommune = (Landsemissionen i DK emissionen fra de 8 største virksomheder i DK) * N indbyg,kbh /N indbyg,dk = * / = tons CO 2 /år hvor: N indbyg, kbh = antal indbyggere i Københavns Kommune i 2005 N indb,dk = antal indbyggere i Danmark i 2005 Emissionen fra de 8 største virksomheder fratrækkes landsemissionen for at opnå en bedre tilnærmelse til en gennemsnitskommune De virksomheder hvor emissionen er trukket ud af landstallet er: Aalborg Portland Rockwoll Holmegaard Haldor Topsøe Danisco Dansteel Dalum papir Marcicogen Da ingen af de nævnte virksomheder har produktion i Københavns Kommunen er der ikke tilføjet emissionen fra en af de 8 virksomheder Alternativ opgørelse af CO 2 emissionen ud fra KE estimater KE vurderer, at den emission, der er beregnet ud fra landsgennemsnittet ovenfor er alt for høj KE anslår, at brændselsforbruget til industriel procesvarme i Københavns Kommune maximalt udgør i størrelsesordnen 1/3 af bygasforbruget, som er opgjort til MWh i Det skønnes derfor, at brændselsforbruget til individuel opvarmning i industrien kun udgør ca MWh/år Med en antaget emissionsfaktor på 228 kg CO 2 /MWh svarende til den anvend- 4 Thomas Hartmann, KE, samtale d 12/

19 17 te for naturgasfyr (korrigeret for virkningsgraden 0,9), bliver emissionen i størrelsesordnen 7000 tons CO 2 i 2005 Det er denne emission, der er anvendt i fremskrivningen af CO 2 emissionerne i Københavns Kommune 53 Individuel opvarmning landbrug og gartnerier Emissionen fra landbrug og gartnerier er 0 i Københavns Kommune

20 18 6 Bygas Bygas primært til madlavning, bidrager med en lille del Københavns Kommunes CO 2 udledning fra individuelt brændselsforbrug Emissionen fra bygas er opgjort efter Tier 2 Ifølge oplysninger fra KE var forbruget i 2005 ca MWh Med en emissionsfaktor på 234 kg CO 2 /MWh bliver emissionen tons CO 2

21 19 7 Trafik 71 Vejtrafik CO 2 emissionen fra vejtrafik er opgjort ud fra Tier 3 i CO 2 beregneren, dvs opgørelsen er baseret på et trafikarbejde mio km/år fordelt på køretøjskategorier som er opgjort af Københavns Kommune Trafikarbejdet er ganget med en emissionsfaktor for bytrafik for 2005 fra DMU Tabel 7: Trafikarbejde og CO 2 emission fra biltrafik og motorcykler i Københavns kommune, 2005 Køretøjskategori Trafikarbejde i 2005, mio km/år Emissionsfaktor g CO 2/km CO 2 emission, tons/år Personbiler Varebiler Lastbiler Busser Knallerter Motorcykler Ialt Togtrafik CO 2 emissionen fra togtrafik er opgjort ud fra Tier 3 i CO 2 beregneren, dvs opgørelsen er baseret på aktuelt trafikarbejde med tog i Københavns Kommune Emissionen er beregnet ved at gange emissionsfaktorer fra Trafikministeriets Model TEMA2000 på trafikarbejdet For eldrevne tog er dog anvendt emissionsfaktoren 541 kg CO 2 /MWh som er beregnet i afsnit 3

22 20 Tabel 8: Trafikarbejde og CO 2 emission fra diesel tog i Københavns Kommune, 2005 Togkategori Trafikarbejde i 2005, km/år Emissionsfaktor g CO 2/km CO 2 emission, tons/år IC3 intercity IC3 lyn IC3 reg MEreg MEreg Godstog Ialt 3185 Elforbruget til tog er opgjort i tabel 9, ud fra oplysninger fra DSB Tabel 9 Elforbrug og CO 2 emissioner for eldrevne tog i 2005 Togtype Elforbrug i 2005, MWh Emissionsfaktor, kg CO 2/MWh CO 2 emission fra eldrevne tog i 2005, tons/år S-tog Metro Passagertog Godstog Ialt Den samlede CO 2 emission fra togtrafik kan hermed opgøres til = tons CO 2 /år i Flytrafik CO 2 emissionen fra flytrafik er opgjort ud fra Tier 1 i CO 2 beregneren, dvs landsemissionen er fordelt efter indbyggertal som følger: Emissionen i Københavns kommune = Landsemissionen i DK * N indbyg,kbh /N indbyg,dk = * / = tons CO 2 /år hvor: N indbyg, kbh = antal indbyggere i Københavns Kommune 1 januar 2005 N indb,dk = antal indbyggere i Danmark 1 januar 2005

23 21 Landsemissionen i ovennævnte beregning omfatter kun indenrigstrafik i overensstemmelse med den opgørelses metode der anvendes af DMU ved beregning af de nationale emissioner 74 Skibstrafik (rutetrafik) CO 2 emissionen fra skibstrafik er opgjort ud fra Tier 1 i CO 2 beregneren, dvs landsemissionen er fordelt efter indbyggertal som følger: Emissionen i Københavns kommune = Landsemissionen i DK * N indbyg,kbh /N indbyg,dk = * / = tons CO 2 /år hvor: N indbyg, kbh = antal indbyggere i Københavns Kommune 1 januar 2005 N indb,dk = antal indbyggere i Danmark 1 januar 2005 Landsemissionen i ovennævnte beregning omfatter kun indenrigstrafik i overensstemmelse med den opgørelses metode der anvendes af DMU ved beregning af de nationale emissioner 75 Fiskeri CO 2 emissionen fra fiskeri er 0 i Københavns Kommune 76 Non-road industri Non-road industri omfatter emissioner fra brændstofforbrug i ikke-vejgående maskiner som gravemaskiner, trucks etc der anvendes i feks byggeprojekter, metro arbejde mv CO 2 emissionen fra non-road industri er opgjort ud fra en modificeret Tier 1 metode i forhold til CO 2 -beregneren, idet landsemissionen er fordelt efter Københavns kommunes andel i byggeomkostningerne i Danmark i stedet for efter indbyggertal som følger: Emissionen i Københavns kommune = Landsemissionen i DK * N byggeomk,kbh /N byggeomk,dk = * / = tons CO 2 /år hvor: N byggeomk, kbh = Københavns Kommunes byggeomkostninger 2005 i kr N byggeomk,dk = Danmarks byggeomkostninger i 2005 i kr Oplysninger om byggeomkostninger er fundet i Danmarks Statistik, tabel GF4

24 22 77 Non-road landbrug og skovbrug Non-road landbrug og skovbrug er 0 i Københavns Kommune 78 Non-road have/hushold Non-road have/hushold omfatter emissioner fra brændstofforbrug i ikkevejgående maskiner som græsslåmaskinger, fræsere etc CO 2 emissionen fra non-road industri er opgjort ud fra en modificeret Tier 1 i CO 2 beregneren, idet landsemissionen er fordelt efter Københavns Kommunes andel af parcel-, række-, kæde-, dobbelthuse og døgninstitutioner, i stedet for efter indbyggertal som følger: Emissionen i Københavns kommune = Landsemissionen i DK * N huse,,kbh /N huse,dk = * 22259/ = 4153 tons CO 2 /år hvor: N huse, kbh = antal parcel-, række-, kæde-, dobbelthuse og døgninstitutioner i Københavns Kommune 1 januar 2005 N huse,dk = antal parcel-, række-, kæde-, dobbelthuse og døgninstitutioner i Danmark 1 januar 2005

25 23 8 Procesemissioner 81 Industrielle processer Procesemissioner omfatter de CO 2 emissioner der fremkommer ved industrielle processer og som ikke skyldes et brændselsforbrug CO 2 emissionen fra processer er opgjort efter Tier 2 i CO 2 beregneren I Københavns Kommune er der kun 1 virksomhed med procesemission, nemlig Amagerværket, som bruger kalk (CaCO 3 ) i røggasrensningen Kalk afspalter CO 2 under processen Emissionen beregnes som forbrugt mængde kalk * emissionsfaktor for CO 2 afgivelse fra kalk fra DMU Tabel 10 CO 2 emission fra brug af kalk i røggasrensning på Amagerværket Kalkforbrug 2005, tons/år Emissionsfaktor, tons CO 2/tons kalk Emission, Tons CO 2/år , Raffinaderier og flaring Emissionen fra raffinaderier og flaring er 0 i København 83 Opløsningsmidler Opløsningsmidler, VOC'er er også en klimagas og giver derfor et CO 2 ekvivalent bidrag CO 2 emissionen fra opløsningsmidler er opgjort ud fra Tier 1 i CO 2 beregneren, dvs landsemissionen er fordelt efter indbyggertal som følger: Emissionen i Københavns kommune = Landsemissionen i DK * N indbyg,kbh /N indbyg,dk = * / = 3082 tons CO 2 /år hvor:

26 24 N indbyg, kbh = antal indbyggere i Københavns Kommune 1 januar 2005 N indb,dk = antal indbyggere i Danmark 1januar 2005

27 25 9 Landbrug Emissioner fra landbrug og skovbrug er 0 i Københavns Kommune

28 26 10 Arealanvendelse 101 Etablering af vådområder Der er ikke etableret nye vådområder i Københavns Kommune 102 Parker og vejtræer Der er de sidste 3 år ( ) oppløjet m 2 græsarealer, svarende til ca 5 ha/år i gennemsnit Effekten af dette på CO 2 optag er forsvindende og kan ikke registreres i CO 2 beregneren 103 Forbrug af handelsgødning, kalk og spagnum Forbruget af handelsgødning, kalk og spagnum og den tilhørende CO 2 emission er opgjort på Tier 2 i CO 2 beregneren Tabel 11 CO 2 emission fra brug af handelsgødning, kalk og spagnum i kommunale anlæg Forbrug i kommunale anlæg i 2005 CO 2 emission i tons/år Handelsgødning kg 347 Kalk (CaCO 3) 200 kg 0 Spagnum 190 m 3 40 Ialt Skove Der har ikke været skovrejsning af betydning i Københavns Kommune i 2005

29 27 11 Affald Der er for Københavns Kommune foretaget en detaljeret beregning af CO 2 emissionen fra affaldsdeponering ud fra detaljerede oplysninger om mængden af gasdannende affald, der er deponeret på AV Miljø Opgørelsen er baseret på en Tier 3 opgørelse, idet methan emissionen fra lossepladser er omregnet til den CO 2 mængde der opstår ved opsamling og afbrænding af lossepladsgassen Vurderingen omfatter kun det CO 2 - udslip der er knyttet til opsivning og omsætning af metan genereret af den organiske del af det deponerede affald CO 2 emission fra maskinanvendelsen er indeholdt i tallet for non-road industri i afsnit 76 Som beskrevet i AV-Miljø's årsrapporter er gasgenereringen fra det affald, der deponeres på AV Miljø i dag meget begrænset, og det vurderes ud fra de foretagne fluxkammermålinger, at den opsivende metan vil blive omsat til CO 2 i afdækningslagene Det er forudsat, at dette i princippet også har været tilfældet fra de tidligere års deponeringer, da mængden af gasgenererende affald til losseplads lovgivningsmæssigt har været begrænset i mange år, og da mængden af dannet gas fra affald deponeret før dette på nuværende tidspunkt er meget lille Ved beregningen tages der heller ikke højde for, at affaldsmængden til deponering har ændret sig over tid Ifølge AV Miljøs årsrapport har den samlede deponerede mængde været stort set konstant de seneste 5 år Formentligt har mængden fra Københavns Kommune været lidt stigende gennem den periode, der giver anledning til gasdannelse i dag, hvilket medfører, at den foretagne estimation mængdemæssigt er overestimeret Dette vil være med til at kompensere for, at restproduktion af gas fra tidligere deponerede mængder af gasdannende affald ikke indregnes Fejlen ved ikke at tage hensyn til dette, må derfor alt i alt anses for meget lille Oplysninger om mængder og sammensætning af det deponerede affald fra Københavns Kommune er hentet i AV Miljøs årsrapport fra 2007, mens nødvendige oplysninger om udformning af cellerne er hentet fra baggrundsrapporten Der er i 2007 deponeret de i Tabel 12 angivne typer og mængder af affald på AV Miljø Heri er ikke indregnet den midlertidige opbevaring af forbrændingsegnet affald, der løbende tilbageføres til forbrændingsanlæggene Af de i Tabel 12 nævnte affalds typer er der på basis af oplysninger fra IPCC lossepladsmodel samt informationer fra livscyklusanalyseværktøjet

Københavns Kommune. CO 2 regnskab November 2008

Københavns Kommune. CO 2 regnskab November 2008 Københavns Kommune CO 2 regnskab 2005 November 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Københavns Kommune CO 2 regnskab 2005 November 2008 Dokumentnr

Læs mere

Københavns Kommune. CO 2 regnskab April 2009

Københavns Kommune. CO 2 regnskab April 2009 Københavns Kommune CO 2 regnskab 2008 April 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Københavns Kommune CO 2 regnskab 2008 April 2009 Dokumentnr

Læs mere

Københavns Kommune. CO2 regnskab Kortlægning som geografisk område. April 2010

Københavns Kommune. CO2 regnskab Kortlægning som geografisk område. April 2010 Københavns Kommune CO2 regnskab 2009 Kortlægning som geografisk område April 2010 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Københavns Kommune CO2 regnskab

Læs mere

Opsummering af CO -kortlægning 2007 Teknik og Miljø Århus Kommune

Opsummering af CO -kortlægning 2007 Teknik og Miljø Århus Kommune Opsummering af CO 2 -kortlægning 2007 Teknik og Miljø Århus Kommune 2 Århus Kommune som samfund 3 Beregningsmetode Kortlægningen er gennemført efter principperne i den CO 2 -beregner, som er udviklet for

Læs mere

Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Kortlægning af CO2-emissionen for 2011 for det geografiske område. www.naturogmiljoe.

Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Kortlægning af CO2-emissionen for 2011 for det geografiske område. www.naturogmiljoe. Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Kortlægning af CO2-emissionen for 2011 for det geografiske område www.naturogmiljoe.dk AARHUS KOMMUNE MAJ 2012 Kortlægning af CO 2 - emissionen for 2011 for

Læs mere

CO2 beregner. Præsentation af den nationale model udviklet af COWI og DMU for Klimaministeriet og KL. Claus W. Nielsen COWI # 19/8/2008

CO2 beregner. Præsentation af den nationale model udviklet af COWI og DMU for Klimaministeriet og KL. Claus W. Nielsen COWI # 19/8/2008 CO2 beregner Præsentation af den nationale model udviklet af COWI og DMU for Klimaministeriet og KL Claus W. Nielsen COWI Formålet med modellen Det umiddelbare formål med projektet er:! At udvikle et værktøj,

Læs mere

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2008

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2008 CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2008 Ærø CO2-opgørelse 2008 April 2010 Udarbejdet af: Ærø Energi- og Miljøkontor Vestergade 70 5970 Ærøskøbing Udarbejdet for: Ærø Kommune Teknik og Miljø Statene 2 5970 Ærøskøbing

Læs mere

CO 2 -UDLEDNINGEN FOR DET GEOGRAFISKE OMRÅDE

CO 2 -UDLEDNINGEN FOR DET GEOGRAFISKE OMRÅDE ISHØJ KOMMUNE MARTS 2013 CO 2 -UDLEDNINGEN FOR DET GEOGRAFISKE OMRÅDE KORTLÆGNING FOR ÅRENE 2008 OG 2011 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2012

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2012 CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2012 CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune 2012 Maj 2013 Udarbejdet af: Ærø Energi- og Miljøkontor Vestergade 70 5970 Ærøskøbing Udarbejdet for: Ærø Kommune Teknik og Miljø Statene

Læs mere

Københavns Kommune. CO 2 regnskab Kortlægning som geografisk område. April 2011

Københavns Kommune. CO 2 regnskab Kortlægning som geografisk område. April 2011 Københavns Kommune CO 2 regnskab 2010 Kortlægning som geografisk område April 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Københavns Kommune CO 2 -regnskab

Læs mere

Egedal Kommune. Kortlægning af drivhusgasser i Egedal Kommune. Resume

Egedal Kommune. Kortlægning af drivhusgasser i Egedal Kommune. Resume Egedal Kommune Kortlægning af drivhusgasser i Egedal Kommune Resume 19. februar 2009 Egedal Kommune Kortlægning af drivhusgasser i Egedal Kommune Resume 19. februar 2009 Ref 8719033B CO2 kortlægning(01)

Læs mere

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2010

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2010 CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2010 Ærø CO2-opgørelse 2010 April 2011 Udarbejdet af: Ærø Energi- og Miljøkontor Vestergade 70 5970 Ærøskøbing Udarbejdet for: Ærø Kommune Teknik og Miljø Statene 2 5970 Ærøskøbing

Læs mere

CO 2 -regnskab. Svendborg Kommune ,05 Tons / Indbygger

CO 2 -regnskab. Svendborg Kommune ,05 Tons / Indbygger CO 2 -regnskab Svendborg Kommune 2010 9,05 Tons / Indbygger 1 CO 2 -regnskabet 2010 Svendborg Byråd vedtog i 2008 en klimapolitik, hvori kommunen har besluttet at opstille mål for reduktionen af CO 2 -emissionen

Læs mere

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som samlet geografisk område 2013

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som samlet geografisk område 2013 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som samlet geografisk område 2013 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som samlet geografisk område 2013 December 2014 Udarbejdet af: Rune Schmidt Ærø Energi- og Miljøkontor

Læs mere

Teknik og Miljø. Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune

Teknik og Miljø. Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune Teknik og Miljø Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune Delplan 1: Kortlægning af CO 2 -emissionen Indholdsfortegnelse: 1. Kortlægning for Gentofte Kommune som virksomhed 2. Kortlægning for Gentofte

Læs mere

CO2-opgørelse Svendborg Kommune 2011 2012

CO2-opgørelse Svendborg Kommune 2011 2012 CO2-opgørelse Svendborg Kommune 2011 2012 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune 2011-2012 November 2013 Udarbejdet af: Ærø Energi- og Miljøkontor Vestergade 70 5970 Ærøskøbing Udarbejdet for: Svendborg Kommune

Læs mere

CO 2 regnskab for 2009 for kommunen som geografisk område

CO 2 regnskab for 2009 for kommunen som geografisk område Furesø Kommune CO 2 regnskab for 2009 for kommunen som geografisk område Rapport April 2010 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Furesø Kommune CO

Læs mere

CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008

CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008 Vordingborg Kommune CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008 CO 2 - kortlægning Juli 2010 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2011

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2011 CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2011 Ærø CO 2 -opgørelse 2011 Juni 2012 Udarbejdet af: Ærø Energi- og Miljøkontor Vestergade 70 5970 Ærøskøbing Udarbejdet for: Ærø Kommune Teknik og Miljø Statene 2 5970

Læs mere

CO 2 -EMISSIONEN FOR DET GEOGRAFISKE OMRÅDE

CO 2 -EMISSIONEN FOR DET GEOGRAFISKE OMRÅDE VORDINGBORG KOMMUNE AUGUST 2012 CO 2 -EMISSIONEN FOR DET GEOGRAFISKE OMRÅDE KORTLÆGNING FOR ÅRET 2011 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Århus Kommune. August 2009

Århus Kommune. August 2009 Århus Kommune August 2009 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Århus Kommune August 2009 Dokumentnr 001 Version 004 Udgivelsesdato 24082009 Udarbejdet

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Klima

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Klima Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Klima Indledning... 3 Den samlede klimapåvirkning... 4 Energi... 5 FAKTABOKS MÅL... 5 Klimapåvirkning fra energiforbrug... 5 Klimainitiativer for energi 2011... 7

Læs mere

Opfølgningg på Klimaplanen

Opfølgningg på Klimaplanen 2013 Opfølgningg på Klimaplanen Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Marts 2013 Introduktion Næstved Kommune har i 2013 udarbejdet en ny CO 2 kortlægning over den geografiske kommune. Samtidig er

Læs mere

CO 2 -REGNSKAB FOR 2015

CO 2 -REGNSKAB FOR 2015 APRIL 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE CO 2 -REGNSKAB FOR 2015 KORTLÆGNING FOR KOMMUNEN SOM SAMFUND CO 2-REGNSKAB 2015 3 INDHOLD 1 Introduktion 5 1.1 Formålet med kortlægningen 5 1.2 Afgrænsninger 6 1.3 Datanøjagtighed

Læs mere

Notat. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 12. december 2016

Notat. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 12. december 2016 Notat Side 1 af 6 Til Teknisk Udvalg Til Orientering Kopi til CO2 kortlægning 2015 for Aarhus som samfund TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Sammenfatning Der er foretaget en CO2

Læs mere

CO 2 regnskab for Faxe Kommune som geografisk område og som virksomhed 2008

CO 2 regnskab for Faxe Kommune som geografisk område og som virksomhed 2008 Faxe Kommune CO 2 regnskab for Faxe Kommune som geografisk område og som virksomhed 2008 November 2010 Faxe Kommune CO 2 regnskab for Faxe Kommune som geografisk område og virksomhed 2008 November 2010

Læs mere

Energiregnskaber for kommuner i Region Midtjylland. Jørgen Olesen

Energiregnskaber for kommuner i Region Midtjylland. Jørgen Olesen Energiregnskaber for kommuner i Region Midtjylland Jørgen Olesen Dagsorden Udfordringer for energiforsyningen Hvorfor udarbejde kommunale energiregnskaber? Hvilke data bygger regnskaberne på? Hvor nøjagtige

Læs mere

CO2-opgørelsen 2008-2010

CO2-opgørelsen 2008-2010 CO2-opgørelsen 2008-2010 INDHOLD Indhold Forord............................................. 4 Baggrund........................................... 5 Formål... 3 Baggrund... 4 Metodevalg.........................................

Læs mere

CO2 beregning for 2013 Gribskov Kommune

CO2 beregning for 2013 Gribskov Kommune CO2 beregning for Gribskov Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Data for Gribskov Kommune som geografisk enhed...4 2.1 Kollektiv el- og varmeforsyning...4 2.2 Individuel opvarmning...8 2.3 Transport

Læs mere

CO2 beregning for 2012 Gribskov Kommune

CO2 beregning for 2012 Gribskov Kommune CO2 beregning for 212 Gribskov Kommune Gribskov Kommune CO2 beregning 212 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Data for Gribskov Kommune som geografisk enhed...4 2.1 Kollektiv el- og varmeforsyning...4

Læs mere

Klimaplan del 1 - Resumé

Klimaplan del 1 - Resumé Klimaplan del 1 - Resumé Kortlægning af drivhusgasser fra Næstved Kommune 2007 Klimaplan del 1 - Resumé Kortlægning af drivhusgasser fra Næstved Kommune 2007 Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Teknikerbyen

Læs mere

AARHUS KOMMUNE JUNI Kortlægning af CO 2 - emissionen for 2013 for det geografiske område

AARHUS KOMMUNE JUNI Kortlægning af CO 2 - emissionen for 2013 for det geografiske område AARHUS KOMMUNE JUNI 2014 Kortlægning af CO 2 - emissionen for 2013 for det geografiske område ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE NOVEMBER 2016 CO 2 -KORTLÆGNING FOR GEOGRAFISK OMRÅDE FOR 2015

NÆSTVED KOMMUNE NOVEMBER 2016 CO 2 -KORTLÆGNING FOR GEOGRAFISK OMRÅDE FOR 2015 NÆSTVED KOMMUNE NOVEMBER 2016 CO 2 -KORTLÆGNING FOR GEOGRAFISK OMRÅDE FOR 2015 CO 2 -KORTLÆGNING FOR 2015 3 NOVEMBER 2016 CO 2 -KORTLÆGNING FOR GEOGRAFISK OMRÅDE FOR 2015 ADRESSE COWI A/S Parallelvej

Læs mere

Lynettefællesskabet Miljø og Udvikling. Notat. Vedrørende: Lynettefællesskabet CO 2 -regnskab 2012 Dato: 15. juli Kopi til: TK.

Lynettefællesskabet Miljø og Udvikling. Notat. Vedrørende: Lynettefællesskabet CO 2 -regnskab 2012 Dato: 15. juli Kopi til: TK. Lynettefællesskabet Miljø og Udvikling Notat Vedrørende: Lynettefællesskabet CO 2 -regnskab 212 Dato: 15. juli 213 Fra: KR, CT Kopi til: TK Indledning Lynettefællesskabet har opstillet et mål for reduktionen

Læs mere

Kom godt i gang med CO 2 -beregning. Vejledning

Kom godt i gang med CO 2 -beregning. Vejledning Kom godt i gang med CO 2 -beregning Vejledning 18 Kom godt i gang med CO 2 -beregning Vejledning Dataindsamling CO 2 -beregning Vejledning It-programmet CO 2 -beregning Vejledning Virkemiddelkatalog CO

Læs mere

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune CO2-opgørelse 215 Virksomheden Fredericia Kommune 1. Generelle bemærkninger til CO 2 -opgørse 215 Midt i 214 blev driften af plejecentre og ældreboliger overtaget af boligselskabet Lejrbo, og data for

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE INDHOLD. 1 Introduktion. 1 Introduktion 1

BALLERUP KOMMUNE INDHOLD. 1 Introduktion. 1 Introduktion 1 ENERGI PÅ TVÆRS BALLERUP KOMMUNE ENERGIREGNSKAB ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2 Kongens Lyngby TLF +45 56000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Introduktion 1 2 Energiregnskab 2 2.1 3 2.2 Elbalance

Læs mere

Frederikssund Kommune Udledning af drivhusgasser 2014

Frederikssund Kommune Udledning af drivhusgasser 2014 Kortlægning af udledningen af drivhusgasser i Frederikssund Kommune Udledning af drivhusgasser 2014 Regin Gaarsmand & Tyge Kjær Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet Den 17. april 2016,

Læs mere

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER REGIONALFONDEN 2014-2020 ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER Indhold Indledning... 1 Grønne

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Energi- og klimaregnskab 2012 - Kortlægning af Glostrup Kommunes CO 2 - udledning som virksomhed og som geografisk område

Energi- og klimaregnskab 2012 - Kortlægning af Glostrup Kommunes CO 2 - udledning som virksomhed og som geografisk område Energi- og klimaregnskab 2012 - Kortlægning af Glostrup Kommunes CO 2 - udledning som virksomhed og som geografisk område November 2013 Indhold 01 INDLEDNING... 2 02 RESULTATER 2012... 2 2.1 Den samlede

Læs mere

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2016 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed Natur og Klima Svendborgvej 135 Sagsnr. 17/14850 5762 V. Skerninge Udgivet september 2017 CO 2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2016

Læs mere

AARHUS KOMMUNE OKTOBER Kortlægning af CO2-emissionen for 2015 for det geografiske område

AARHUS KOMMUNE OKTOBER Kortlægning af CO2-emissionen for 2015 for det geografiske område AARHUS KOMMUNE OKTOBER 2016 Kortlægning af CO2-emissionen for 2015 for det geografiske område ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AARHUS

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Klima og energi CO2-udledning Vedvarende energi Elforbrug Varmeforbrug Københavnernes el- og varmeforbrug Klimatilpasning December 2015. Teknik- og Miljøforvaltningen www.kk.dk/miljoeregnskab

Læs mere

Basisfremskrivning og scenarieanalyser

Basisfremskrivning og scenarieanalyser Vordingborg Kommune Basisfremskrivning og scenarieanalyser Oktober 2010 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Vordingborg Kommune Basisfremskrivning

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE INDHOLD. 1 Introduktion. 1 Introduktion 1

GLOSTRUP KOMMUNE INDHOLD. 1 Introduktion. 1 Introduktion 1 ENERGI PÅ TVÆRS GLOSTRUP KOMMUNE ENERGIBALANCE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Introduktion 1 2 Energibalance 2 2.1 3 2.2

Læs mere

Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet

Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden, april 2015 Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklarationen for fjernvarme

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

CO 2 - og energiregnskab 2014 for BIOFOS

CO 2 - og energiregnskab 2014 for BIOFOS BIOFOS A/S Refshalevej 25 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 6 19 2 CO 2 - og energiregnskab 214 for BIOFOS 215.5.29 Carsten Thirsing Miljø og plan Indholdsfortegnelse

Læs mere

Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed

Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed Energiregnskabet er for 5. gang blevet til i samarbejde med Region Midtjylland. Alle andre kommuner i regionen har fået lignende

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

AABENRAA KOMMUNE CO2 KORTLÆGNING

AABENRAA KOMMUNE CO2 KORTLÆGNING Til Aabenraa Kommune Dokumenttype Rapport - Kortlægning af drivhusgasudslippet i Aabenraa Kommune som geografisk område, 2010 samt muligheder for reduktion af drivhusgasudslippet Dato 30. august 2011 AABENRAA

Læs mere

Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet

Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden, april 2016 Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklarationen for fjernvarme

Læs mere

CO 2 -REGNSKAB FOR 2013

CO 2 -REGNSKAB FOR 2013 JUNI 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE CO 2 -REGNSKAB FOR 2013 KORTLÆGNING FOR KOMMUNEN SOM SAMFUND ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2011

CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2011 CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2011 Kilder til CO 2 -udledningen samt udvikling i perioden 2006 til 2011 CO 2 -udledningen er i perioden 2006 til 2011 faldet med 18 % (figur 1). Det er godt på vej mod

Læs mere

Energi 2. juni Emission af drivhusgasser Emission af drivhusgasser fra energiforbrug

Energi 2. juni Emission af drivhusgasser Emission af drivhusgasser fra energiforbrug Energi 2. juni 2016 Emission af drivhusgasser 2014 Opgørelser over emissionen af drivhusgasser anvendes bl.a. til at følge udviklingen i forhold til Grønlands internationale mål for reduktion af drivhusgasudledninger.

Læs mere

Grønt Regnskab 2014. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2014. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 214 Fredericia Kommune Som virksomhed 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Elforbrug... 4 Kommunale bygningers varmeforbrug... 5 Kommunale bygningers vandforbrug... 6 Transport... 7

Læs mere

CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2012

CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2012 CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2012 Kilder til CO 2 -udledningen samt udvikling i perioden 2006 til 2012 CO 2 -udledningen er i perioden 2006 til 2012 faldet med 25 % (figur 1). Dermed er byrådets mål

Læs mere

Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet

Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden, april 2017 Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklarationen for fjernvarme

Læs mere

Byens Grønne Regnskab 2012

Byens Grønne Regnskab 2012 Byens Grønne Regnskab 2012 Byens grønne regnskab 2012 Frederiksberg Kommune offentliggjorde i november 2004 for første gang et grønt regnskab for kommunen som geografisk område, kaldet Byens grønne regnskab.

Læs mere

KORTLÆGNING AF CO 2 - UDLEDNINGER I PERIODEN 2008-2012 SOM GEOGRAFI FAXE KOMMUNE

KORTLÆGNING AF CO 2 - UDLEDNINGER I PERIODEN 2008-2012 SOM GEOGRAFI FAXE KOMMUNE Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato September, 2013 KORTLÆGNING AF CO 2 - UDLEDNINGER I PERIODEN 2008-2012 SOM GEOGRAFI FAXE KOMMUNE KORTLÆGNING AF CO2-UDLEDNINGER I PERIODEN 2008-2012 SOM GEOGRAFI

Læs mere

KLIMAPLAN GULD- BORGSUND

KLIMAPLAN GULD- BORGSUND Til Guldborgsund Kommune Dokumenttype Resumé Dato september 2009 KLIMAPLAN GULD- BORGSUND KORTLÆGNING AF DRIVHUS- GASSER 2008 - RESUMÉ KLIMAPLAN GULDBORGSUND KORTLÆGNING AF DRIVHUSGASSER 2008 - RESUMÉ

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -UDLEDNING SOM GEOGRAFI

FAXE KOMMUNE CO 2 -UDLEDNING SOM GEOGRAFI Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Maj 217 FAXE KOMMUNE CO 2 -UDLEDNING SOM GEOGRAFI 28-215 FAXE KOMMUNE CO2-UDLEDNING SOM GEOGRAFI 28-215 Revision 2 Dato 217-5-119 Udarbejdet af Thomas Rønn Kontrolleret

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2015 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 1C Dato

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE DECEMBER 2016 CO₂-SCENARIEANLYSE - BASISFREMSKRIVNING OG BEREGNING PÅ VIRKEMIDLER

NÆSTVED KOMMUNE DECEMBER 2016 CO₂-SCENARIEANLYSE - BASISFREMSKRIVNING OG BEREGNING PÅ VIRKEMIDLER NÆSTVED KOMMUNE DECEMBER 2016 CO₂-SCENARIEANLYSE - BASISFREMSKRIVNING OG BEREGNING PÅ VIRKEMIDLER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

CO 2 -kortlægning for Vordingborg Kommune som geografisk område 2008

CO 2 -kortlægning for Vordingborg Kommune som geografisk område 2008 Vordingborg Kommune CO 2 -kortlægning for Vordingborg Kommune som geografisk område 2008 Juli 2010 COWI A/S Vordingborg Kommune CO 2 -kortlægning for Vordingborg Kommune som geografisk område 2008 Parallelvej

Læs mere

Opdateret fremskrivning af drivhusgasudledninger i 2020, august 2013

Opdateret fremskrivning af drivhusgasudledninger i 2020, august 2013 N O T AT 13. august 2013 Ref. mis/abl Klima og energiøkonomi Opdateret fremskrivning af drivhusgasudledninger i 2020, august 2013 Siden den seneste basisfremskrivning fra efteråret 2012, BF2012, er der

Læs mere

NOTAT. Klimaplan Udsortering af plast fra affald. 1. Beskrivelse af virkemidlet

NOTAT. Klimaplan Udsortering af plast fra affald. 1. Beskrivelse af virkemidlet NOTAT Miljøteknologi J.nr. MST-142-00012 Ref:Medal Den 11. juni 2013 Klimaplan Udsortering af plast fra affald 1. Beskrivelse af virkemidlet Dette virkemiddel består i at kommunerne fastsætter regler for

Læs mere

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014.

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014. Samsø Kommune, klimaregnskab 214. Hermed følger Samsø Kommunes CO2 regnskab for 214. Nærværende regnskab har inkluderet enkelte delresultater inden for de enkelte energiforbrug ellers er det selve konklusionen

Læs mere

CO 2. -regnskab For virksomheden Halsnæs Kommune. Natur og udvikling

CO 2. -regnskab For virksomheden Halsnæs Kommune. Natur og udvikling -regnskab 2008 For virksomheden Halsnæs Kommune Natur og udvikling -regnskab 2008 For virksomheden Halsnæs Kommune Den samlede CO2-udledning var i år 2008 12.892 tons CO2-udledningen fordeler sig således:

Læs mere

Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0)

Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0) Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0) Udviklet i et samarbejde med DI og Erhvervsstyrelsen STANDARD REGNSKAB (SCOPE 1 + 2) 2 UDVIDET REGNSKAB (SCOPE 1 + 2 + 3) 2 SCOPE 1, 2 OG 3 3 AFLEDTE VÆRDIER

Læs mere

2014 monitoreringsrapport

2014 monitoreringsrapport 2014 monitoreringsrapport Sønderborg-områdets samlede udvikling i energiforbrug og CO2-udledning for perioden 2007-2014 1. Konklusion & forudsætninger I 2014 er Sønderborg-områdets CO 2-udledningen reduceret

Læs mere

LIVSCYKLUSVURDERING (LCA) IMPORT AF AFFALD AFFALDPLUS NÆSTVED

LIVSCYKLUSVURDERING (LCA) IMPORT AF AFFALD AFFALDPLUS NÆSTVED LIVSCYKLUSVURDERING (LCA) IMPORT AF AFFALD AFFALDPLUS NÆSTVED HOVEDFORUDSÆTNINGER Basis AffaldPlus Næstved drift som i dag ingen import Scenarie A - Import af 9.000 ton importeret affald pr. år Scenarie

Læs mere

CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2015

CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2015 CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 215 Dato: 2-8-216 NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 952 Skørping Tel. +45 9682 4 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8 Århus C Tel. +45 9682

Læs mere

Energi- og klimaregnskab for Ringkøbing-Skjern Kommune

Energi- og klimaregnskab for Ringkøbing-Skjern Kommune Energi- og klimaregnskab for Ringkøbing-Skjern Kommune 1 Disposition 1. Baggrund for projektet 2. Forklaring på anvendte begreber 3. Energiforbrug fordelt på brændsler 4. Energiforbrug fordelt på omsætningsenheder

Læs mere

Frederiksberg Energi A/S vindmøller ved Næstved

Frederiksberg Energi A/S vindmøller ved Næstved Byens Grønne Regnskab 215 Frederiksberg Energi A/S vindmøller ved Næstved Byens grønne regnskab 215 Frederiksberg Kommune offentliggjorde i november 24 for første gang et grønt regnskab for kommunen som

Læs mere

CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som. virksomhed Natur og Klima Svendborgvej V. Skerninge

CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som. virksomhed Natur og Klima Svendborgvej V. Skerninge CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2015 Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 V. Skerninge Sagsnr. 16/15054 Udgivet oktober 2016 CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2015

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2013 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 02 Dato

Læs mere

Energi og klimaregnskab for Randers Kommune. Energiregnskaber for kommuner i Region Midtjylland 2. marts 2011 Jørgen Olesen 1

Energi og klimaregnskab for Randers Kommune. Energiregnskaber for kommuner i Region Midtjylland 2. marts 2011 Jørgen Olesen 1 Energi og klimaregnskab for Randers Kommune 1 Disposition 1. Baggrund for projektet 2. Forklaring på anvendte begreber 3. Energiforbrug fordelt på brændsler 4. Energiforbrug fordelt på omsætningsenheder

Læs mere

Energi og klimaregnskab for Skive Kommune. Energiregnskaber for kommuner i Region Midtjylland 2. marts 2011 Jørgen Olesen 1

Energi og klimaregnskab for Skive Kommune. Energiregnskaber for kommuner i Region Midtjylland 2. marts 2011 Jørgen Olesen 1 Energi og klimaregnskab for Skive Kommune 1 Disposition 1. Baggrund for projektet 2. Forklaring på anvendte begreber 3. Energiforbrug fordelt på brændsler 4. Energiforbrug fordelt på omsætningsenheder

Læs mere

CO 2 -opgørelse, 2009. Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder

CO 2 -opgørelse, 2009. Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder CO 2 -opgørelse, 2009 Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder 1. november 2011 Indhold FORMÅL 4 FAKTA 4 RESULTAT 4 EJERS VURDERING AF OPGØRELSEN 5 BESKRIVELSE AF ANLÆG/TEKNOLOGI/PROCES

Læs mere

Miljødeklarationer 2008 for el leveret i Øst- og Vestdanmark

Miljødeklarationer 2008 for el leveret i Øst- og Vestdanmark Til Miljødeklarationer 2008 for el leveret i Øst- og Vestdanmark 26. februar 2009 CGS/CGS Status for 2008 Nogle af de væsentligste begivenheder, der har haft betydning for miljøpåvirkningen fra elforbruget

Læs mere

Kortlægning af CO2-udledning fra Sorø Kommune som geografisk område - samt kortlægning af udvalgte miljødata for kommunen som virksomhed

Kortlægning af CO2-udledning fra Sorø Kommune som geografisk område - samt kortlægning af udvalgte miljødata for kommunen som virksomhed Kortlægning af CO2-udledning fra Sorø Kommune som geografisk område - samt kortlægning af udvalgte miljødata for kommunen som virksomhed Sorø Kommune Juli 2010 Rambøll Danmark A/S Teknikerbyen 31 DK-2830

Læs mere

CO 2 -opgørelse 2007/08/09

CO 2 -opgørelse 2007/08/09 CO 2 -opgørelse 2007/08/09 Genanvendelse af bygge- og anlægsaffald til vejmaterialer 1. november 2011 Indhold FORMÅL 4 FAKTA 4 RESULTAT 4 EJERS VURDERING AF OPGØRELSEN 5 BESKRIVELSE AF ANLÆG/TEKNOLOGI/PROCES

Læs mere

CO2-regnskab 2014 For virksomheden Silkeborg Kommune

CO2-regnskab 2014 For virksomheden Silkeborg Kommune CO2-regnskab 2014 For virksomheden Silkeborg Kommune 1 Fald i CO 2 -udledning i 2014 Silkeborg Kommune har forpligtet sig til at nedbringe CO 2 -udledningen med 2 % fra 2013-2015. Regnskabet for 2014 viser

Læs mere

Grønt Regnskab 2015 Fredericia Kommune

Grønt Regnskab 2015 Fredericia Kommune Grønt Regnskab 215 Fredericia Kommune Som virksomhed 1 Indholdsfortegnelse Indledning og sammenfatning... 2 Elforbruget i kommunens bygninger og gadebelysning... 5 Varmeforbruget i kommunens bygninger...

Læs mere

CO2-regnskab For Halsnæs Kommune. Natur og Udvikling

CO2-regnskab For Halsnæs Kommune. Natur og Udvikling CO2-regnskab 2010 For Halsnæs Kommune Natur og Udvikling CO2-regnskab 2010 For de kommunale aktiviteter i 2010 var den samlede CO2-udledning på 12.362 t CO2. CO2-udledningen er således faldet med 0,6%

Læs mere

Model til beregning af vej- og banetransportens CO 2 -emissioner

Model til beregning af vej- og banetransportens CO 2 -emissioner Model til beregning af vej- og banetransportens CO 2 -emissioner Ålborg Trafikdage 25. august 2008 Senior projektleder Eva Willumsen, COWI 1 Præsentationens formål og indhold Beskrive og illustrere CO

Læs mere

Fælles DNA hovedstadsregionen. Gate 21 Fælles DNA 31. marts 2014 Jørgen Lindegaard Olesen, PlanEnergi 1

Fælles DNA hovedstadsregionen. Gate 21 Fælles DNA 31. marts 2014 Jørgen Lindegaard Olesen, PlanEnergi 1 Fælles DNA hovedstadsregionen 1 Befolkningstæthed 800 700 Indbyggere pr. km 2 600 500 400 300 200 100 0 Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland 9 gange

Læs mere

CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2014

CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2014 CO 2 opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2014 Dato: 28082015 NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus C Tel.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. CO 2 fra kommunens eget el- og varmeforbrug. Greve Kommune. Valideringsnotat. 1 Baggrund. 2 Baggrundsdata

Indholdsfortegnelse. CO 2 fra kommunens eget el- og varmeforbrug. Greve Kommune. Valideringsnotat. 1 Baggrund. 2 Baggrundsdata Greve Kommune CO 2 fra kommunens eget el- og varmeforbrug Valideringsnotat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1

Læs mere

CO -KORTLÆGNING I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE 2015

CO -KORTLÆGNING I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE 2015 AUGUST 2016 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE CO -KORTLÆGNING I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE 2015 KORTLÆGNING FOR 2015 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

KLIMAPLAN GULDBORGSUND

KLIMAPLAN GULDBORGSUND Til Guldborgsund Kommune Dokumenttype Resumé Dato September 2009 KLIMAPLAN GULDBORGSUND VIRKEMIDLER OG SCENARIEANALYSE - RESUMÉ 1-1 Revision 01 Dato 2009-09-11 Udarbejdet af MTKS / JTK Kontrolleret af

Læs mere

Kørsel i kommunens egne køretøjer - Kultur, Miljø & Erhverv. - Social & Sundhed - Staben & Jobcenter. Kørselsgodtgørelse. Elektricitet (bygninger)

Kørsel i kommunens egne køretøjer - Kultur, Miljø & Erhverv. - Social & Sundhed - Staben & Jobcenter. Kørselsgodtgørelse. Elektricitet (bygninger) CO 2 -beregning 2014 Kortlægning af Aabenraa Kommunes CO 2 -udlednin g som virksomhed Juni 2015 1 2 Indhold Indledning... 4 Resultater 2014... 5 Den samlede CO 2 -udledning 2014... 5 El og varme i bygninger...

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Klima og energi CO2-udledning Vedvarende energi Elforbrug Varmeforbrug Københavnernes el- og varmeforbrug Klimaplanen (udestår) Klimatilpasning November 2014. Teknik- og

Læs mere

Amagerforbrænding aktiviteter ENERGI GENBRUG DEPONERING

Amagerforbrænding aktiviteter ENERGI GENBRUG DEPONERING Amagerforbrænding aktiviteter ENERGI GENBRUG DEPONERING Hvad er Amagerforbrænding til for? Amagerforbrænding er en integreret del af det kommunale affaldssystem og har til opgave at opfylde og sikre ejernes

Læs mere

for Gribskov Kommune CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18

for Gribskov Kommune CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18 CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18 for Gribskov Kommune 1 CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. CO2

Læs mere

Notat om CO 2 -udledningen i Randers kommune

Notat om CO 2 -udledningen i Randers kommune Notat om CO 2 -udledningen i Randers kommune Udarbejdet af PlanEnergi, Jyllandsgade 1, 9520 Skørping. August 2009 Side 1 af 14 Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse OPGØRELSE AF CO 2 -UDLEDNINGEN I RANDERS

Læs mere

Notat Side 1 af november 2012 Ref.: KWB

Notat Side 1 af november 2012 Ref.: KWB Bilag til pkt. 5 Vedr.: Lynettefællesskabet I/S CO 2 -regnskab for 2005 og 2011 Notat Side 1 af 9 15. november 2012 Ref.: KWB Til: Torben Knudsen, Kim Rindel, Carsten Thirsing Fra: Krüger Kopi til: 1.

Læs mere

Økonomisk analyse. Nye klimatal: Mere med mindre i landbruget. Mere med mindre. Highlights:

Økonomisk analyse. Nye klimatal: Mere med mindre i landbruget. Mere med mindre. Highlights: Økonomisk analyse 21. december 2015 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Nye klimatal: Mere med mindre i landbruget Highlights: FN s seneste opgørelse

Læs mere