[TL-MJJ MJJ-MJJ PDF]

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "[TL-MJJ-2015-04-07-00214-01-MJJ-MJJ-2015-04-13.PDF]"

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 Ledelsesberetning Generelt NEF-koncernen er organiseret med NEF Fonden, som holdingvirksomhed for en række underliggende dattervirksomheder med hver sit specifikke forretningsområde. Herved er der opnået stor fokus på de primære forretningsområder, som er eldistribution, elhandel og Ægte Bredbånd. Aktiviteterne vedrørende eldistribution er organiseret i dattervirksomheden Ravdex A/S. Virksomhederne i NEF-koncernen har samme domiciladresse, og de tilknyttede virksomheder lejer faciliteter og udstyr hos NEF Fonden, der endvidere dækker behov for menneskelige, tekniske og økonomiske ressourcer i NEFkoncernen. Dette har resulteret i fire funktionsområder nemlig sekretariat, økonomi, infrastruktur og teknik. Ravdex A/S GENERALFORSAMLING BESTYRELSE DIREKTION Netdrift Måling Service Afregning Organisationen i Ravdex A/S består udelukkende af en deltidsdirektør. På grund af NEF-koncernens størrelse udfører de fleste medarbejdere i koncernens virksomheder opgaver for alle koncerntilknyttede virksomheder og er således underlagt programmet for ikke-diskriminerende adfærd. Ravdex A/S har derfor en fast arbejdsgruppe bestående af samtlige ledere fra NEF-koncernens virksomheder, herunder direktøren for netvirksomheden som er gruppeleder og ansvarlig for intern overvågning (IO). Arbejdsgruppen samles jævnligt for at sikre en effektiv implementering af programmet, herunder orientering og uddannelse af relevante og berørte medarbejdere. Den IO-ansvarlige deltager løbende i relevante seminarer om emnet, således den 4. marts 2008 Temadag om intern overvågning (Dansk Energi), den 4. maj 2009 Temadag om intern overvågning (Dansk Energi), den 20. april 2010 Temadag om intern overvågning (Dansk Energi), den 11. april 2012 Temadag om intern overvågning (Dansk Energi) og den 10. april 2013 Temadag om intern overvågning (Dansk Energi). 24

27 Under vor deltagelse i temadagen om intern overvågning den 11. april 2012 og den 10. april 2013, hvor Energitilsynet blandt andet gennemgik paragraf 20a i lov om elforsyning, blev den overvågningsansvarliges uafhængighed behandlet indgående. Under den af spørgsmål og svar afledte drøftelse var Energitilsynet ude af stand til at give klare anvisninger på, hvilken personkreds der kan opfylde det uafhængighedskrav, der stilles til den overvågningsansvarlige. På temadagen den 11. april 2012 blev det blandt andet drøftet, om netvirksomhedens revisor opfylder dette uafhængighedskrav, og Energitilsynet gav tilsagn om at komme med yderligere information desangående. Dette er desværre ikke sket for indeværende, og vi har med brev af 31. maj 2012 til Energitilsynet anmodet om denne tilkendegivelse/information, inden vi udpeger en ny overvågningsansvarlig til sikring og overvågning af ikke-diskriminerende adfærd i Ravdex A/S. Efter planen er programmet til sikring og overvågning af ikke-diskriminerende adfærd under løbende ajourføring. Den nedsatte arbejdsgruppe følger løbende det interne program med henblik på at indsamle erfaringer og evaluere målopfyldelsen, således at der gennem en løbende justering sker en optimal sikring af formålet med programmet. I 2014 blev der den 12. december gennemført såvel generel som specifik orientering af alle medarbejdere i NEFkoncernen, hvorunder det er præciseret, at netvirksomheden Ravdex A/S er underlagt særlige forpligtelser vedrørende sikring af ikke-diskriminerende adfærd, og der er endvidere orienteret om de iværksatte tiltag vedrørende udarbejdelse af programmet til sikring og overvågning. I forbindelse med de årlige ansættelsesforhandlinger og ved nyansættelser er der i samtlige ansættelsesaftaler indført et skriftligt afsnit. Dette afsnit skal sikre, at alle medarbejdere er indforstået med løbende at holde sig ajour med virksomhedens program. Således sikres det, at alle medarbejdere i koncernen har underskrevet en aftale, hvor programmet til sikring og overvågning er nævnt. For indeværende er flere konkrete initiativer igangsat inden for de forskellige områder, som bekendtgørelsen om ikke-diskriminerende adfærd i netvirksomheder omhandler. Tiltagene beskrives i det følgende. Forretningsmæssigt følsomme oplysninger Der er løbende et arbejde med at få identificeret, hvilke oplysninger der skal betragtes som forretningsmæssigt følsomme. For de forskellige forretningsmæssigt følsomme oplysninger bliver der løbende foretaget en vurdering af, hvem der skal have adgang til oplysningerne, og hvordan adgangen hertil kan styres. Endvidere er der taget initiativer til retningslinjer for videregivelse af oplysninger, der er kategoriseret som forretningsmæssigt følsomme. Retningslinjerne omfatter ligeledes videregivelse af oplysninger i forbindelse med netvirksomhedens outsourcing af kundeadministration. Den udførte analyse viste, at de forretningsmæssigt følsomme oplysninger er at finde i alle funktionsområderne for Ravdex A/S. Arbejdet med kortlægning af de forretningsmæssigt følsomme oplysninger samt udarbejdelse af retningslinjer for adgang til og videregivelse af sådanne oplysninger er en løbende proces, og de berørte medarbejdere bliver instrueret i de fastsatte retningslinjer. Således blev der i 2009 lavet skriftlig procedure for kunderådgivning ved kundeafregning, og efterfølgende er der løbende afholdt internt opfølgningsmøde for relevante medarbejdere. Allerede i 1997 etablerede det daværende Nordøstfyns Elforsyning, nu NEF-koncernen, en struktur for dokumentidentifikation, i daglig tale DID, med det formål at identificere koncernens dokumenter på en rationel og entydig måde. Dokumentidentifikationssystemet (DID) blev i forbindelse med koncerndannelsen efter elreformen udbygget, så det sikrer såvel virksomhedsmæssig adskillelse af NEF-koncernens dokumenter som en individuel styring af medarbejdernes adgang til dokumenter. I 2006 blev dette system udbygget med automatisk digital logning af brugernes anvendelse af koncernens dokumenter. Således er det nu muligt at se, hvem der har oprettet, redigeret og åbnet hvert enkelt dokument. I 2007 er denne logning udvidet med en grafisk visning af brugernes anvendelse, således at den efterfølgende vurdering af logresultaterne er mere overskuelig. NEF-koncernens omfattende anvendelse af IT i alle arbejdsfunktioner gør, at de fleste følsomme oplysninger forefindes i digital form. En individuel styring af adgangsforholdene til IT-systemerne er derfor et af de væsentligste værktøjer til sikring af en ikke-diskriminerende adfærd. Den i NEF Fonden placerede afdeling for infrastruktur arbejder løbende med optimering og sikring af de IT-mæssige adgange. Siden 2001 har NEF Fonden gennemført tre analyser vedrørende IT-risici. Analyserne, der er foretaget i forbindelse med den økonomiske revision, er udført af Ernst & Young P/S, IT Risk Management og har resulteret i løbende minimering af de IT-mæssige risici. For at sikre en mindre afhængighed af nøglepersoner samt en implementering af IT-branchens best practice foretages der løbende ITsikkerhedsarbejde i sparring med firmaet Darklight IT. 25

28 Til styring af adgangen til fortrolige og følsomme papirbaserede oplysninger er der for samtlige medarbejdere i NEFkoncernen etableret et intelligent låse- og adgangsstyringssystem til alle relevante lokaliteter. Adgang til distributionsnettet Ifølge bekendtgørelse om etablering af program til sikring og overvågning af ikke-diskriminerende adfærd skal netvirksomheden sikre adgang til nettet i forbindelse med tilslutning af nye kunder, vedligeholdelse af nettet og udbygning af nettet. Ravdex A/S opfylder ovennævnte krav, hvilket fremgår af virksomhedens Netbenyttelsesaftale, som er anmeldt til Energitilsynet. Netbenyttelsesaftalen beskriver netkundens rettigheder og forpligtelser ved netadgang, og aftalen gælder, hvad enten netkunden leverer eller aftager elektricitet fra nettet. Den fysiske tilslutning af en installation til virksomhedens distributionsnet sker efter fastlæggelse af leveringsomfanget og betaling af det hertil hørende investeringsbidrag. Den energi og effekt, som forventes udvekslet med distributionsnettet, er i kombination med nettariffen og den ønskede forsyningssikkerhed bestemmende for det sted og det niveau, på hvilket installationen tilsluttes nettet. Tilslutningsstedet er sammen med tilslutningsniveau og måleform alene bestemmende for kategoriseringen af installationen. Virksomhedens bestemmelser og vilkår, herunder priser og tariffer, er anmeldt til Energitilsynet. 26

29 Der opereres med følgende installationskategorier: Kategori Tilslutningssted Tarif Tilslutningsniveau og måleform A0 150/60 kv hovedstation Én-tidstarif 60 kv niveau, timemåling A1 60/10 kv hovedstation Én-tidstarif 60 kv niveau, timemåling A2 60/10 kv hovedstation Én-tidstarif 10 kv niveau, timemåling B1 10/0,4 kv netstation Én-tidstarif 10 kv niveau, timemåling B2 10/0,4 kv netstation Én-tidstarif 0,4 kv niveau, timemåling C1 0,4 kv fordelingsskab Én-tidstarif 0,4 kv niveau, timemåling C2 0,4 kv fordelingsskab Én-tidstarif 0,4 kv niveau, årsmåling 150/60 kv Hovedstation 60 kv Net 60/10 kv Hovedstation 10 kv Net 10/0,4 kv Netstation 0,4 kv Net 0,4 kv Fordelingsskab A0-installation A1-installation A2-installation B1-installation B2-installation C1-installation C2-installation Virksomhedens mission med fokus på leveringssikkerheden via en høj teknisk standard og kvalitet i virksomhedens distributionsnet har gjort det naturligt for Ravdex A/S at registrere afbrudshændelserne. Den hidtidige registrering er fra og med 2006 tilrettet, så den opfylder de af Energitilsynet stillede krav om registrering af leveringssikkerhed, hvor leveringssikkerhed defineres som sandsynligheden for, at nettet er i stand til at transportere strøm, hvorimod forsyningssikkerhed defineres som sandsynligheden for, at der er strøm til rådighed i nettet. Antallet af strømafbrydelser fremgår af oversigten side

30 Kundekontakt Alle medarbejdere i NEF-koncernen bliver som tidligere nævnt orienteret om formålet med det af Ravdex A/S etablerede program til sikring og overvågning af ikke-diskriminerende adfærd samt de særlige risici for diskriminerende adfærd, der er i forbindelse med kundekontakt. Kundekontakten sker enten ved massekommunikation og/eller individuel kommunikation. Massekommunikation sker via annoncering, internettet (websites) og stormøder. Individuel kommunikation sker skriftligt (breve), telefonisk, digitalt ( s, sms med mere) og ved møder. Siden 1998 har NEF-koncernen haft en skriftlig og løbende ajourført kommunikationspolitik omfattende samtlige virksomheder i NEF-koncernen. Endvidere har NEF-koncernen ligeledes siden 1998 haft specifikke og skriftlige adfærdsdokumenter vedrørende henholdsvis elektronisk og skriftlig kommunikation. Til trods for, at de fleste medarbejdere i NEF-koncernen arbejder for flere virksomheder i koncernen, har al kommunikation uanset form været relateret entydigt til en specifik virksomhed i NEF-koncernen. Al kommunikation via annoncering har haft og vil fortsat have entydig afsenderidentifikation. Kommunikation via internettet er sket gennem NEF-koncernens websites, og hver virksomhed har haft og har fortsat sin egen website. I 2006 idriftsatte NEF Fonden et nyt intranetbaseret, geografisk informationssystem, som giver koncernens medarbejdere adgang til ledningsoplysninger som for eksempel elkabler, vejbelysningskabler og lyslederkabler fra såvel Ravdex A/S som de øvrige virksomheder i NEF-koncernen. Systemet, som anvendes af mange i branchen, er ikke i sin opbygning klar til en virksomhedsmæssig adskillelse, men da der er tale om et internt system, er der valgt en pragmatisk løsning, hvor NEF Fonden har fået systemet tilpasset, så det i brugerfladen viser, hvilken virksomhed der ejer de pågældende ledningsanlæg, mens det ved udskrift klart adskiller forskellige virksomheders anlæg på individuelle dokumenter med hver sit logo og identifikation. Invitation til stormøder har haft og vil fortsat have entydig afsenderidentifikation. Den individuelle skriftlige kommunikation er sket via breve fra den enkelte virksomhed i NEF-koncernen. Hver virksomhed har sit eget side 1- og side 2-brevpapir. Side 1-brevpapiret er for hver virksomhed forsynet med specifikt og entydigt logo, virksomhedsnavn og adresse suppleret med specifikt og entydigt telefonnummer, CVR-nummer, e- mail-adresse og website-adresse. Side 2-papiret er for hver virksomhed forsynet med specifikt og entydigt logo. Den på brevet underskrivende medarbejder er anført med navn, titel og personlig -adresse. I langt de fleste tilfælde vil der være virksomhedsspecifik overensstemmelse mellem afsendervirksomhed, medarbejdertitel og den personlige -adresse. Såvel indgående som udgående telefonisk kommunikation er virksomhedsspecifik på grund af det til den enkelte virksomhed knyttede specifikke telefonnummer. NEF-koncernens telefoncentral er opbygget således, at den på omstillingsbordet viser, hvilken virksomhed den pågældende ringer til. Medarbejderen i NEF-koncernen kan således i enhver telefonisk kontakt varetage henvendelsen i relation til den virksomhed i NEF-koncernen, som er blevet kontaktet. Den digitale kommunikation sker via -adresse, og da både virksomhedens og medarbejderens -adresse i de fleste tilfælde er relateret til den pågældende virksomhed, kan digital kommunikation sædvanligvis varetages i relation til den relevante virksomhed i NEF-koncernen. Ved individuel kommunikation via møder skønnes hverken modtager eller afsender at give anledning til tvivl om, hvilken virksomhed kommunikationen relaterer til. Den virksomhedsspecifikke kommunikation styrkes i alle kommunikationsformer ved, at NEF-koncernens virksomhedsnavne ikke har nogen form for generisk lighed. I al væsentlighed er kontakten med kunderne i Ravdex A/S i overensstemmelse med de krav, som stilles i henhold til bestemmelserne om ikke-diskriminerende adfærd. Den nedsatte arbejdsgruppe har imidlertid særlig fokus på kundekontakten og er opmærksom på, at kommunikationspolitikken og kommunikationsadfærden eventuelt skal justeres og suppleres med konkrete retningslinjer for specifikke kundekontaktsituationer, hvor der er en potentiel risiko for diskriminerende adfærd. Den særlige fokus skyldes, at alle medarbejdere i NEF-koncernen har kundekontakt. Hertil kommer, at de fleste medarbejdere i NEF-koncernen arbejder for flere af koncernens virksomheder med risiko for, at kunden opfatter NEFkoncernen som synonym for "elforsyningen" omfattende alle NEF-koncernens aktiviteter, herunder de bevillingspligtige aktiviteter i Ravdex A/S. I 2006 etablerede NEF-koncernen en virksomhedsspecifik registrering og kategorisering af kundeklager. Der er i 2014 ikke konstateret tilfælde af diskriminerende adfærd eller klager. 28

31 Ravdex A/S modtog 16. januar 2015 brev fra Energitilsynet, som med baggrund i en henvendelse fra Gul Strøm A/S vedrørende danske netselskabers manglende overholdelse af elforsyningslovens 20, har valgt at undersøge og har bedt os redegøre for de link fra websiten som går til koncerninterne virksomheder. Websiten for Ravdex A/S, har ligesom websites for de andre virksomheder i koncernen en neutral menulinje øverst på siden, hvorfra man kan klikke sig videre til en af de andre websites, uden at der på fremkommer kommercielle reklamer for andre virksomheder eller produkter i koncernen. Muligheden findes udelukkende for at højne service- og vejledningsniveauet for kunden i et komplekst elmarked. Ravdex A/S indkøber visse serviceydelser hos NEF Fonden, der således fungerer som administrationsvirksomhed i forbindelse med regningshåndtering, IT-håndtering af opsamlingssystemer for selvaflæsninger og andre online tjenester hos Ravdex A/S. Derfor sker der ved valg af disse ydelser på et skift til modervirksomhedens website på det relevante sted. Vi vurderede, at websiten for Ravdex A/S var i overensstemmelse med branchens almindelige håndtering af overvågningsbekendtgørelsen, men på baggrund af sparring med Energitilsynet har vi nu fjernet linket til Ideelle A/S og NEFkoncernen på Virksomhedsmæssig adskillelse Der foretages løbende en ajourføring af de i NEF-koncernen ønskede og krævede aktiviteter, og ansvaret for den enkelte aktivitet er entydigt placeret i en af NEF-koncernens virksomheder. Hver virksomhed er forsvarligt organiseret med en til aktiviteterne relevant juridisk form og struktur. Den til den enkelte virksomhed hørende vedtægt og lovgivning er det retslige grundlag for virksomhedens virke. Den enkelte virksomhed har sit eget overordnede styrende organ, egen bestyrelse og egen direktion. Gennem virksomhedens skriftligt præciserede mission og vision sikres, at den enkelte virksomhed i NEF-koncernen kan agere rationelt i henhold til sit formål. Den enkelte virksomhed har sit eget budget, egen budgetopfølgning og egen årsrapport. Hertil kommer, at den enkelte virksomhed gennem et passende kapacitetsgrundlag af menneskelige, tekniske og økonomiske ressourcer i kombination med relevante aktivitetsprocedurer kan agere selvstændigt i relation til de øvrige virksomheder i NEF-koncernen. Regnskabsmæssig adskillelse I NEF-koncernen er der menneskelige, tekniske og økonomiske ressourcer. Ressourcerne udveksles frit mellem NEFkoncernens virksomheder i henhold til lovgivningen og de i alle tilfælde indgåede aftaler. Samtlige aftaler er skriftlige og indgået på markedsbestemte vilkår, herunder markedsbestemte priser. Alt ressourceforbrug - uanset kategori - registreres specifikt og entydigt på virksomhed, afdeling og sagsnummer. Hvad de menneskelige ressourcer angår, er samtlige medarbejdere i NEF-koncernen omfattet af en for alle timer gældende daglig opgørelse og ugentlig rapporteret registrering. Med baggrund i det registrerede ressourceforbrug er der en fuldstændig regnskabsmæssig adskillelse mellem NEFkoncernens virksomheder. Adskillelsen omfatter også ressourceforbrug vedrørende de styrende organer. Endvidere kan det oplyses, at netvirksomheden Ravdex A/S ingen sideordnede aktiviteter har og derfor heller ikke benytter muligheden for begrænset sideordnet aktivitet uden særskilt regnskab, jævnfør 5 %-reglen. Habilitet Elforsyningslovens forbud mod ledelsesmæssigt sammenfald mellem monopolvirksomheden og virksomheder med kommerciel aktivitet gælder alene for transmissions- og netvirksomheder med mindst kunder. Ravdex A/S, der har godt kundeinstallationer, er således ikke omfattet af dette forbud og har derfor ikke foretaget nogen analyse af overholdelsen af disse bestemmelser. Indgåelse af aftaler I henhold til reglerne om transfer pricing samt elforsyningslovens bestemmelser og skattemyndighedernes krav er samtlige de aftaler, Ravdex A/S har indgået og vil indgå med andre virksomheder, skriftlige. 29

32 Med baggrund i de markedsmæssige forhold samt kendskabet til de relevante udbuds- og efterspørgselsforhold skønnes samtlige aftaler at være indgået på de bedst mulige markedsvilkår. De relevante markedsmæssige forhold følges løbende. Administrative opgaver vedrørende netvirksomheden samt løbende vedligeholdelse af netaktiverne varetages af de øvrige virksomheder i NEF-koncernen. Der er udfærdiget aftale om transfer pricing mellem de involverede virksomheder vedrørende de arbejdsopgaver, der skal varetages. Ravdex A/S lejer lokaler og driftsmateriel hos NEF Fonden, og Ravdex A/S har købt el til dækning af nettabet hos Ideelle A/S. Prisfastsættelse I henhold til lov om elforsyning prissætter Ravdex A/S sine ydelser efter rimelige, objektive og ikke-diskriminerende kriterier i forhold til, hvilke omkostninger, de enkelte kundeinstallationskategorier giver anledning til. 30

33 Kundeinstallationerne er, som tidligere anført, entydigt kategoriseret som A0, A1, A2, B1, B2, C1 og C2. For indeværende har Ravdex A/S udelukkende A2, B1, B2, C1 og C2 installationer. De af Ravdex A/S leverede ydelser giver anledning til pekuniære modydelser, som inddeles i fire arter: Investeringsbidrag, abonnementer, nettariffer og gebyrer. Investeringsbidrag Udgangspunktet for fastlæggelse af investeringsbidraget for et leveringsomfang er de udgifter, der knytter sig til etableringen af distributionsnettet til udveksling af den ønskede energi og effekt på det pågældende tilslutningssted og tilslutningsniveau. For alle installationskategorier dækker investeringsbidragene cirka 60 % af de udgifter, der knytter sig til etableringen af distributionsnettet til den pågældende installationskategori. Ravdex A/S er via lovgivningen pålagt at udøve positiv-diskriminerende adfærd i forbindelse med fastsættelsen af de elproducerende netkunders vilkår. Et forhold, der også gør sig gældende over for de kunder, med såvel elproduktion som elforbrug, de såkaldte prosumer installationer. Ud over denne adfærd er Ravdex A/S ikke diskriminerende i sin fastsættelse af investeringsbidrag for kunder tilhørende en specifik installationskategori. De til enhver tid gældende bestemmelser for investeringsbidrag er anmeldt til Energitilsynet. Abonnementer Virksomhedens abonnementsbetaling er for såvel producenter som forbrugere baseret på de elektriske forhold for den installationskategori, som kunden tilhører, jævnfør den tidligere omtalte kategorisering. Da udstyr og ydelser i forbindelse med måling og afregning af en kunde, tilhørende en specifik installationskategori, er uafhængig af strømmens retning, er abonnementsbetalingen for producenter, forbrugere og prosumere tilhørende en given installationskategori præcis den samme. Abonnementsbetalingen for en given kunde tilhørende en specifik installationskategori er baseret på de faktiske omkostninger til forrentning og afskrivning af måleudstyret, omkostninger til vedligeholdelse af måleudstyret, omkostninger til aflæsning af måleudstyret samt omkostninger til selve afregningen af kunden. Omkostningerne opgøres årligt for hver installationskategori, og det til den enkelte installationskategori hørende årsabonnement opkræves successivt hen over året med en på hver faktura anført relativ andel. Det til enhver tid gældende abonnement for den enkelte installationskategori er anmeldt til Energitilsynet. Nettariffer Virksomhedens årlige omkostninger til at drive distributionsnettet, herunder energi, lønninger, varer, tjenesteydelser, administration og vedligeholdelse samt forrentning og afskrivning konteres i overensstemmelse med den til kategoriseringen hørende netkonfiguration. Herved fremkommer en årlig omkostningssum for 60/10 kv hovedstationer, 10 kv net, 10/0,4 kv netstationer og 0,4 kv net. Herefter divideres den enkelte omkostningssum med den til netarten hørende elmængde. Herved fremkommer en tarif for den enkelte netart, og ved at akkumulere netart-tarifferne frem til den relevante installationskategori, fremkommer nettariffen for den pågældende installationskategori. Eksempelvis fremkommer nettariffen for B2-installationer som summen af netarts-tariffen for 60/10 kv hovedstationer, 10 kv net og 10/0,4 kv netstationer. Ravdex A/S er via lovgivningen pålagt at udøve positiv-diskriminerende adfærd i forbindelse med fastsættelsen af de elproducerende netkunders nettarif. Ud over denne adfærd er Ravdex A/S ikke diskriminerende i sin fastsættelse af nettariffen for kunder tilhørende en specifik installationskategori. De til enhver tid gældende nettariffer er anmeldt til Energitilsynet. Gebyrer I Ravdex regi er gebyrer den pekuniære modydelse, der knytter sig til ekstraordinære ydelser over for den enkelte kunde. Grænsen mellem ordinære og ekstraordinære ydelser kan være upræcis, men Ravdex A/S finder følgende ydelser og modydelser relevante: 31

34 Ydelse Ekstra fakturaudskrift Fremsendelse af erindringsskrivelse på grund af udeblevet betaling/aflæsning Modydelse Ekstra fakturaudskrift Rykkergebyr Fremsendelse af inkassoskrivelse på grund af fortsat udeblevet betaling Inkassogebyr Fysisk og administrativ afbrydelse af det etablerede leveringsomfang Lukkegebyr Opgørelse af fordringer i forbindelse med ændringer i retten til det etablerede leveringsomfang Aflæsning af målerstand i forbindelse med udeblevet kundeaflæsning Flyttegebyr Aflæsningsgebyr for el Etablering af betalingsaftale på grund af kundens misligholdelse af betalingsterminer Modtagelse og registrering af et afdrag i forbindelse med betalingsaftale Betalingsaftalegebyr Afdragsgebyr Fysisk og administrativ genetablering af et tidligere afbrudt leveringsomfang Genoplukningsgebyr Fysisk og administrativ genetablering af et tidligere afbrudt leveringsomfang uden for virksomhedens normale arbejdstid Overdragelse af fordring til retslig inkasso på grund af fortsat manglende betaling Rykker for aflæsning af målerstand i forbindelse med udeblevet kundeaflæsning Genoplukningsgebyr uden for normal arbejdstid Fogedsagsgebyr Selvaflæsningskort rykker Det enkelte gebyr har en størrelse svarende til markedsværdien af det ressourcetræk, som den til gebyret svarende ydelse giver anledning til. Ressourcetrækket opgøres med baggrund i forbruget af menneskelige, tekniske og økonomiske ressourcer. De til enhver tid gældende gebyrer er anmeldt til Energitilsynet. 32

35 Tekniske ressourcer 33

36 Tekniske ressourcer Hovedstationer Regnskab Regnskab stk stk Krafttransformere Hovedstation Birketved 2 2 Hovedstation Bullerup 2 2 Hovedstation Kerteminde 2 2 Hovedstation Lindø 2 2 Hovedstation Mesinge 1 1 Hovedstation Munkebo 2 2 Hovedstation Rynkeby 1 1 Krafttransformere i alt Krafttransformere Regnskab Regnskab MVA MVA Hovedstation Birketved Hovedstation Bullerup Hovedstation Kerteminde Hovedstation Lindø Hovedstation Mesinge Hovedstation Munkebo Hovedstation Rynkeby Krafttransformere i alt kv afgange Regnskab Regnskab stk stk Hovedstation Birketved 7 7 Hovedstation Bullerup 6 6 Hovedstation Kerteminde 7 7 Hovedstation Lindø Hovedstation Mesinge 5 5 Hovedstation Munkebo Hovedstation Rynkeby kv afgange i alt

37 Tekniske ressourcer Hovedstationer og netstationer Maksimaleffekt Regnskab Regnskab kw kw Hovedstation Birketved Hovedstation Bullerup Hovedstation Kerteminde Hovedstation Lindø Hovedstation Mesinge Hovedstation Munkebo 0 0 Hovedstation Rynkeby Netområdet Netstationer Regnskab Regnskab stk stk Hovedstation Birketved Hovedstation Bullerup Hovedstation Kerteminde Hovedstation Lindø Hovedstation Mesinge Hovedstation Munkebo Hovedstation Rynkeby Netstationer i alt Gennemsnit Netstationer per hovedstation

38 Tekniske ressourcer Netstationer Distributionstransformere Regnskab Regnskab stk stk Hovedstation Birketved Hovedstation Bullerup Hovedstation Kerteminde Hovedstation Lindø Hovedstation Mesinge Hovedstation Munkebo Hovedstation Rynkeby Distributionstransformere i alt Distributionstransformere Regnskab Regnskab MVA MVA Hovedstation Birketved Hovedstation Bullerup Hovedstation Kerteminde Hovedstation Lindø Hovedstation Mesinge Hovedstation Munkebo 8 8 Hovedstation Rynkeby Distributionstransformere i alt ,4 kv afgange Regnskab Regnskab stk stk Hovedstation Birketved Hovedstation Bullerup Hovedstation Kerteminde Hovedstation Lindø Hovedstation Mesinge Hovedstation Munkebo Hovedstation Rynkeby ,4 kv afgange i alt

39 Tekniske ressourcer Net Mellemspændingsnet Regnskab Regnskab km km 60 kv jordkabel kv luftledning kv net i alt 5 5 Mellemspændingsnet Regnskab Regnskab km km 10 kv jordkabel kv søkabel kv luftledning kv net i alt Lavspændingsnet Regnskab Regnskab km km 0,4 kv jordkabel ,4 kv luftledning 0 0 0,4 kv net i alt Fordelingsskabe Regnskab Regnskab stk stk 0,4 kv Fordelingsskabe Gennemsnit Regnskab Regnskab m/stk m/stk 10 kv net per hovedstation kv net per 10 kv afgang ,4 kv net per netstation ,4 kv net per 0,4 kv afgang

40 Tekniske ressourcer Installationer Installationer (forbrugere) Regnskab Regnskab stk stk A1-installationer 0 0 A2-installationer B1-installationer 3 3 B2-installationer C1-installationer C2-installationer Forbrugerinstallationer i alt Installationer (producenter) A1-installationer 0 0 A2-installationer 2 2 B1-installationer B2-installationer 1 1 C1-installationer 0 0 C2-installationer 2 2 Producentinstallationer i alt Installationer (prosumer) A1-installationer 0 0 A2-installationer 0 0 B1-installationer 0 0 B2-installationer 4 4 C1-installationer C2-installationer Prosumerinstallationer i alt Gennemsnit Installationer per hovedstation Installationer per 10 kv afgang Installationer per netstation Installationer per 0,4 kv afgang

41 Tekniske ressourcer Installationer Installationer per forbrugergruppe* Regnskab Regnskab stk/ stk/ gruppe gruppe A Landbrug, jagt og skovbrug B Fiskeri 3 3 C Råstofudvinding 0 0 D Fremstillingsvirksomhed E El-, gas-, varme- og vandforsyning F Bygge- og anlægsvirksomhed G Handels- og reparationsvirksomhed H Hotel- og restaurationsvirksomhed I Transportvirksomhed med videre J Pengeinstitutter, finansierings- og forsikringsvirksomhed K Fast ejendom, udlejning, forretningsservice med videre L Offentlig administration, forsvar og socialforsikring M Undervisning N Sundheds- og velfærdsinstitutioner med videre O Organisationer, forlystelser, kultur med videre P Private husholdninger med ansat medhjælp Q Internationale organisationer med videre 0 0 R Boliger * De anførte forbrugergrupper er defineret på side

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S ÅRSBERETNING 2014 Program for intern overvågning NGF Nature Energy Distribution A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Beskrivelse af NGFNE-Ds Program for intern overvågning... 3 2.1 Programmets tiltag...

Læs mere

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S.

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Beskrivelse af Naturgas Fyn Distribution A/S s ( NGFD s ) program for intern overvågning...3

Læs mere

Årsberetning om intern overvågning

Årsberetning om intern overvågning Årsberetning om intern overvågning år 2014 Side 1 af 6 0. Gennemførsel og kontrol af IO-programmet... 3 1. Forretningsmæssigt følsomme oplysninger... 3 2. Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger...

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013. Program for intern overvågning. Naturgas Fyn Distribution A/S

ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013. Program for intern overvågning. Naturgas Fyn Distribution A/S ÅRSBERETNING 2013 Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Beskrivelse af NGFDs Program for intern overvågning... 3 2.1 Programmets tiltag...

Læs mere

Vejledning til a rsberetning om intern overva gning pa elomra det

Vejledning til a rsberetning om intern overva gning pa elomra det Vejledning til a rsberetning om intern overva gning pa elomra det Indhold Vejledning til årsberetning om intern overvågning på elområdet... 3 0. Gennemførsel og kontrol af IO program... 4 Generel gennemgang

Læs mere

Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba.

Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba. Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba. Program for intern overvågning. 1. Programmets formål og opbygning. To nødvendige forudsætninger for et velfungerende konkurrencemarked for el er,

Læs mere

Årsberetning om intern overvågning

Årsberetning om intern overvågning Årsberetning om intern overvågning år 2012 Side 1 af 6 0. Gennemførsel og kontrol af IO-programmet... 3 1. Forretningsmæssigt følsomme oplysninger... 3 2. Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger...

Læs mere

Ejby Elnet A.m.b.a. Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

Ejby Elnet A.m.b.a. Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd Ejby Elnet A.m.b.a. Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd _Beskrivelse af implementering af bestemmelserne om intern overvågning 2012 Indhold 1 Indledning 2 2 Information til medarbejderne

Læs mere

Årsberetning for 2012 om intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

Årsberetning for 2012 om intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd Årsberetning for 2012 om intern overvågning af ikke 458.011 / Årsberetning intern overvågning 2012 Ejby Elnet Amba Indhold 1 Indledning 2 1.1 Kontrol med overholdelse af intern overvågning 2 2 Ejby Elnets

Læs mere

Bårdesø og Omegns Elforsyning A.m.b.a. Årsberetning for 2013 om. intern overvågning af ikke. diskriminerende adfærd

Bårdesø og Omegns Elforsyning A.m.b.a. Årsberetning for 2013 om. intern overvågning af ikke. diskriminerende adfærd Bårdesø og Omegns Elforsyning A.m.b.a. Årsberetning for 2013 om intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd 1 Indhold Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Kontrol med overholdelse af intern overvågning...

Læs mere

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23. Årsrapport 2007. Intern overvågning

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23. Årsrapport 2007. Intern overvågning CVR/SE-nr. 27 41 28 23 Årsrapport 2007 Intern overvågning Årsberetning for intern overvågning og sikring af ikke-diskriminerende adfærd i NKE-Elnet A/S Ærøvej 2 4700 Næstved Tlf.: 55785150 Fax: 55785160

Læs mere

Midtfyns Elforsyning Amba.

Midtfyns Elforsyning Amba. Midtfyns Elforsyning Amba. Program for intern overvågning. (nov. 2009) 1. Programmets formål og opbygning. To nødvendige forudsætninger for et velfungrende konkurrencemarked for el er, at adgangen til

Læs mere

Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning

Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning Indhold Indledning... 2 Koncernens indgangsportal navn... 4 Koncernens indgangsportal reklamer mm.... 4 Netselskabets hjemmesideområde navn... 5

Læs mere

Årsberetning for intern overvågning

Årsberetning for intern overvågning Årsberetning for intern overvågning gældende for Vestforsyning Net A/S Maj 2014 Jf. Elforsyningsloven 20a og bekendtgørelse (BEK nr. 980 af 06.10.2011) om program for intern overvågning skal net- og transmissionsvirksomheder

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER. 1. udgave Maj 2013

LEVERINGSBESTEMMELSER. 1. udgave Maj 2013 LEVERINGSBESTEMMELSER 1. udgave Maj 2013 #JobInfo DocName[0]=LevbestForsIDE# #JobInfo Copies[0]=1# [TL-ALN-2013-06-25-00113-00-TL-ALN-2013-06-25.DOCX] Indholdsfortegnelse 1 Ideelle A/S... 03 2 Formål...

Læs mere

TRE-FOR El-net A/S Årsberetning 2008 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

TRE-FOR El-net A/S Årsberetning 2008 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd TRE-FOR El-net A/S Årsberetning 2008 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd TRE-FOR El-net A/S beretning for 2008 Intern overvågning Indledning Kokbjerg 30 DK-6000 Kolding Elforsyningslovens

Læs mere

Vejledning til særskilt hjemmeside vedr. Intern overva gning

Vejledning til særskilt hjemmeside vedr. Intern overva gning Vejledning til særskilt hjemmeside vedr. Intern overva gning Indhold Indledning... 2 Netselskabets hjemmeside navn... 4 Nethjemmeside påkrævede informationer... 5 Netselskabets hjemmeside reklamer mm....

Læs mere

REF00100 Program for intern overvågning

REF00100 Program for intern overvågning Indholdsfortegnelse 1..... 2 Formål... 2 Ejerskab... 2 Gyldighedsområde... 2 Distributionsliste... 2 Grundlag... 2 2. Typer af diskriminerende adfærd.... 3 3. Tiltag til forhindring af diskriminerende

Læs mere

Årsberetning om Intern Overvågning 2011 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272

Årsberetning om Intern Overvågning 2011 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272 Årsberetning om Intern Overvågning 2011 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272 24. maj 2012 Galten Elværk Net A/S i det efterfølgende betegnet GE Net har etableret et program til sikring af ikke-diskriminerende

Læs mere

Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed

Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed December 2007 Rev. 1 Nov. 2006 Nov. 2006 Jan. 2007 Jan. 2007 DATE LEG BCM/MRP LEG LSO NAME Nov. 2006 DATE HEP/LEG NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Årsberetning 2005 Indhold Hvem er Baggrund Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang - Programmets kontroller - Programmets udvikling Programmets gennemførelse

Læs mere

Årsberetning om Intern Overvågning 2013 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272

Årsberetning om Intern Overvågning 2013 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272 Årsberetning om Intern Overvågning 2013 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272 21. maj 2014 Galten Elværk Net A/S i det efterfølgende betegnet GE Net har etableret et program til sikring af ikke-diskriminerende

Læs mere

Årsberetning om Intern Overvågning 2012 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272

Årsberetning om Intern Overvågning 2012 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272 Årsberetning om Intern Overvågning 2012 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272 21. maj 2013 Galten Elværk Net A/S i det efterfølgende betegnet GE Net har etableret et program til sikring af ikke-diskriminerende

Læs mere

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 29. oktober 2010 Sag 4/0720-0101-0170 / DM Deres ref. Afgørelse ENERGITILSYNET sekretariatsbetjenes af KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Energitilsynet

Læs mere

Årsberetning 2010 for Intern overvågning

Årsberetning 2010 for Intern overvågning Næstved den 27. maj 2011 Årsberetning 2010 for Intern overvågning NKE-Elnet A/S Ærøvej 2 4700 Næstved CVR/SE-nr. 27 41 28 23 1 Indledning NKE-Elnet A/S har udarbejdet en ny håndbog indeholdende et tilrettet

Læs mere

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Dato: Sagsbehandler J.nr. 30. april 2014 JOSKA Internt dokument Indhold Lovgrundlag Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang

Læs mere

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet. Bilagsoversigt. Bilag til punkt 7. Energitilsynets møde den 29.

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet. Bilagsoversigt. Bilag til punkt 7. Energitilsynets møde den 29. ENERGITILSYNET Bilag til punkt 7 Energitilsynets møde den 29. april 2014 9. april 2014 Ret & Administration 13/10069 OTS Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet ENERGITILSYNET

Læs mere

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder.

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder. EnergiMidt Net A/S 8. maj 2014 Sagnr. 13/12677 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet modtog EnergiMidt Net A/S (herefter EnergiMidt) anmeldelse af ny metode for

Læs mere

Prisblade. SEF Net A/S og SEF FORSYNING A/S. gældende fra 1. april 2015. for. C/O Sydfyns Elforsyning A/S, Fåborgvej 44, 5700 Svendborg

Prisblade. SEF Net A/S og SEF FORSYNING A/S. gældende fra 1. april 2015. for. C/O Sydfyns Elforsyning A/S, Fåborgvej 44, 5700 Svendborg Prisblade gældende fra 1. april 2015 for SEF Net A/S og SEF FORSYNING A/S C/O Sydfyns Elforsyning A/S, Fåborgvej 44, 5700 Svendborg C-tarif anvendes til kunder, som aftager el fra det almindelige lavspændingsnet

Læs mere

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling Dok. ansvarlig: NMJ Sekretær: Sagsnr: Doknr: 11. december 2014 Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling 1. Kortfattet beskrivelse af tariferingsmetoden Dansk Energi anmelder hermed

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER ET UDPLUK FRA KONTERINGSVEJLEDNING FOR NET- OG TRANSMISSIONSVIRKSOMHEDER, UDARBEJDET DECEMBER 2001 I REGI AF DANSK ENERGI.

DETTE DOKUMENT ER ET UDPLUK FRA KONTERINGSVEJLEDNING FOR NET- OG TRANSMISSIONSVIRKSOMHEDER, UDARBEJDET DECEMBER 2001 I REGI AF DANSK ENERGI. DETTE DOKUMENT ER ET UDPLUK FRA KONTERINGSVEJLEDNING FOR NET- OG TRANSMISSIONSVIRKSOMHEDER, UDARBEJDET DECEMBER 2001 I REGI AF DANSK ENERGI. 6. Indberetning til Energitilsynet Netvirksomhederne skal på

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse

Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse 20. januar 2014 J.nr. 2009/2018-0001 Ref. Bak/fma Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse Indhold 1. Baggrund... 2 2. Forsyningspligtens omfang og indhold... 2 2.1 De udbudte bevillingsområder... 2 2.2 Forsyningspligtens

Læs mere

Rolfsted og Omegns Transformerforenings. Årsrapport 2012

Rolfsted og Omegns Transformerforenings. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab

Læs mere

Priser og vilkår AURA El-net ØE A/S

Priser og vilkår AURA El-net ØE A/S Priser og vilkår AURA El-net ØE A/S Side 1 Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Generelle vilkår... 4 Tarifprincipper og kundetyper... 5 Priser for C-kunder... 6 Priser for B-kunder... 7 Midlertidige installationer...

Læs mere

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N 27. maj 2014 Sag 13/09826 Deres ref. LRN Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg 1. Sagsfremstilling

Læs mere

Vestjyske Net 60. Reguleringsregnskab for regnskabsåret

Vestjyske Net 60. Reguleringsregnskab for regnskabsåret Vestjyske Net 60 CVR-nr. 28 10 65 48 Reguleringsregnskab for regnskabsåret A/S PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 Resenvej 7800 Skive T: 9615 4900, F: 9615 4990,

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed 2014 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Driftsoptimering af distributionsnettet

Driftsoptimering af distributionsnettet Driftsoptimering af distributionsnettet v/ Louise Jakobsen, DEFU Dansk Energi Net temadag, Vejle 24.november 2009 3 arbejdsgrupper 9 netselskaber er repræsenteret i projektet Formål med Driftoptimeringsprojektet:

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

NRGi Net A/S. Årsberetning 2012 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

NRGi Net A/S. Årsberetning 2012 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd NRGi Net A/S Årsberetning Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd Udarbejdet maj 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Årsberetningens og programmets indhold... 2 3 Generelt

Læs mere

TREFORs restanceprocedure. (Restancevejledningen)

TREFORs restanceprocedure. (Restancevejledningen) TREFORs restanceprocedure (Restancevejledningen) TREFORs RETNINGSLINJER FOR NETVIRKSOMHEDERS REGNINGSUDSENDELSE OG RESTANCEINDDRIVELSE Denne vejledning beskriver vejledende regler vedrørende betalingsfrist,

Læs mere

Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C

Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C 15. december 2011 Sag 4/0720-8901-0211 / LBA Deres ref. Anmeldelse af betaling af tilslutningsbidrag for ladestandere til elbiler opstillet i det offentlige

Læs mere

NRGi Net A/S. Årsberetning 2006 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

NRGi Net A/S. Årsberetning 2006 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd NRGi Net A/S Årsberetning 2006 Udarbejdet af: Jesper Pedersen Langvad Maj 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Generelt om NRGi Net s program for intern overvågning... 2

Læs mere

Bilag 1 N Opgavebeskrivelse

Bilag 1 N Opgavebeskrivelse 15. januar 2013 J.nr. 2201/1182-0006 Ref. BAK Bilag 1 N Opgavebeskrivelse Indhold 1. Baggrund... 2 2. Forsyningspligtens omfang og indhold... 2 2.1 De udbudte bevillingsområder... 2 2.2 Forsyningspligtens

Læs mere

Teknisk forskrift 5.1.2. Definition af anlægsstatus. for termiske kraftværker. tilsluttet transmissionsnettet

Teknisk forskrift 5.1.2. Definition af anlægsstatus. for termiske kraftværker. tilsluttet transmissionsnettet Teknisk forskrift 5.1.2 Definition af anlægsstatus for termiske kraftværker tilsluttet transmissionsnettet 0 Endelig udgave REV. DESCRIPTION 15.03.2015 18.03.2015 20.03.2015 20.03.2015 DATE KDJ XLOC NNM

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Den effektive danske energiforsyning II myndigheder/tilsyn

Den effektive danske energiforsyning II myndigheder/tilsyn Den effektive danske energiforsyning II myndigheder/tilsyn Omstilling til konkurrence og effektivitet Hvad er opnået via benchmarking og regelforvaltning? Jørgen G. Jørgensen Medlem af Energitilsynet Energitilsynet

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 3. oktober 2001 J.nr. 97-2311-0045 SPR A F G Ø R

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

VEJLEDNING, MARTS 2015

VEJLEDNING, MARTS 2015 VEJLEDNING, MARTS 2015 INDBERETNING AF REGULERINGSREGNSKAB 2014 ENERGITILSYNET REGULERINGSREGNSKAB 2014 Side 1/1 INDHOLD INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 1 VEJLEDNING TIL DE ENKELTE FELTER I INDBERETNINGSSKEMAET...

Læs mere

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S pr. 1. oktober 2011

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S pr. 1. oktober 2011 Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S pr. 1. oktober 2011 Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder timemålt transformerstation

Læs mere

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S og Forsyning A/S

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S og Forsyning A/S Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S og Forsyning A/S Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder timemålt transformerstation 0,4

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra. Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup

Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra. Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup Københavns Lufthavne A/S Energiadministrationen Tlf.: 32 31 32 31 E-mail: energi@cph.dk 20. maj 2015

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynet afgørelse af 16. marts 2010 OM Omkostninger ved tilslutning af vindmølle til Nyfors Net A/S

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynet afgørelse af 16. marts 2010 OM Omkostninger ved tilslutning af vindmølle til Nyfors Net A/S (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation Til Energitilsynet Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation med DataHub'en i elmarkedet 31. januar 2012 HBK/LRP Energinet.dk skal i følge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af 20.

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Priser og vilkår EnergiMidt Net A/S 1. juli 2015. Generelt... 2. Generelle vilkår... 3. Afgrænsning mellem kundetyper... 4. Priser for C-kunder...

Priser og vilkår EnergiMidt Net A/S 1. juli 2015. Generelt... 2. Generelle vilkår... 3. Afgrænsning mellem kundetyper... 4. Priser for C-kunder... Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Generelle vilkår... 3 Afgrænsning mellem kundetyper... 4 Priser for C-kunder... 5 Priser for B-kunder... 6 Priser for A-kunder... 7 Priser for øvrige kundetyper... 8 Priser

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0016 /MEL

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0016 /MEL ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0016 /MEL Klager: Indklaget energiselskab: NN 4700 Næstved SEAS-NVE Strømmen A/S Hovedgaden 36 4520 Svinninge CVR 2421 3528 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82

Læs mere

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S . Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder timemålt transformerstation 0,4 kv målt... 5 B-kunder

Læs mere

Vedtægter for Branchen ForbrugerElektronik

Vedtægter for Branchen ForbrugerElektronik Vedtægter for Branchen ForbrugerElektronik pr. 15. december 2009 1 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er: BRANCHEN FORBRUGERELEKTRONIK (BFE). Foreningens hjemsted er Storkøbenhavn. 2. FORENINGENS FORMÅL

Læs mere

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne:

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: Acadre 10 16395 Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: o Svendborg Forsyning A/S ( Vand og Affald ) o Svendborg Forsyningsservice A/S o Svendborg Vand A/S o Svendborg Spildevand A/S o Svendborg

Læs mere

Hals Fjernvarme AmbA, Bygmestervej 9-11, 9370 Hals

Hals Fjernvarme AmbA, Bygmestervej 9-11, 9370 Hals [1] Hals Fjernvarme AmbA, Bygmestervej 9-11, 9370 Hals CVR-nr. 22 66 29 10 Telefon 98 25 24 11. Telefax 98 25 05 12 Vagttelefon 40 40 22 66 e-mail : halsfjernvarme@halsfjernvarme.dk Hjemmeside www.halsfjernvarme.dk

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FOR SAMARBEJDSPARTNERE

BRUGERVEJLEDNING FOR SAMARBEJDSPARTNERE BRUGERVEJLEDNING FOR SAMARBEJDSPARTNERE TIL UDFYLDELSE AF ANSØGNINGSSKEMA TIL VESTFORSYNING Vestforsyning Erhverv A/S. Nupark 51. 7500 Holstebro. Vestforsynings Kundecenter tlf.: 9612 7460 mail:emr@vestforsyning.dk

Læs mere

Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser

Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser (Elforsyning) Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser Fungerende nævnsformand, Professor, dr.polit. Chr. Hjorth-Andersen Professor, cand.jur.

Læs mere

Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2014

Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2014 Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2014 Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder timemålt transformerstation 0,4

Læs mere

analyse: Overdækninger

analyse: Overdækninger 58 ENERGITILSYNET analyse: Overdækninger i fjernvarmesektoren 133 varmevirksomheder har de seneste to år i træk haft en overdækning samtidig med, at overdækningen i det seneste år har oversteget 10 procent

Læs mere

TAKSTBLAD 2015. Grenaa Varmeværk A.m.b.A. Energivej 6 8500 Grenaa Tlf. 86 32 17 44 Fax 86 32 60 96 E-mail: adm@grenaavarme.dk www.grenaavarme.

TAKSTBLAD 2015. Grenaa Varmeværk A.m.b.A. Energivej 6 8500 Grenaa Tlf. 86 32 17 44 Fax 86 32 60 96 E-mail: adm@grenaavarme.dk www.grenaavarme. TAKSTBLAD 2015 Grenaa Varmeværk A.m.b.A. Energivej 6 8500 Grenaa Tlf. 86 32 17 44 Fax 86 32 60 96 E-mail: adm@grenaavarme.dk www.grenaavarme.dk TILSLUTNINGSBIDRAG: Investeringsbidrag Afgiftspligtigt bolig-

Læs mere

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015 Formål. Med hæftet Nettilslutning af solcelleanlæg ønsker Dansk Solcelleforening, TEKNIQ og Dansk Energi at give en samlet oversigt over administrative krav og regler m.m. som gælder for nettilslutning

Læs mere

12-03-2012 Sagsnr. 09/303. Vejledning til tarifberegningsmodel

12-03-2012 Sagsnr. 09/303. Vejledning til tarifberegningsmodel 12-03-2012 Sagsnr. 09/303 Vejledning til tarifberegningsmodel Vejledning: Vejledning til tarifberegningsmodel side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 1.1 Indhold i vejledningen... 3 1.2 Formål med

Læs mere

Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2015

Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2015 Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder ikke timemålt transformerstation

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FOR PRIVATE

BRUGERVEJLEDNING FOR PRIVATE BRUGERVEJLEDNING FOR PRIVATE TIL UDFYLDELSE AF ANSØGNINGSSKEMA TIL VESTFORSYNING Vestforsyning Erhverv A/S. Nupark 51. 7500 Holstebro. Vestforsynings Kundecenter tlf.: 9612 7460. emr@vestforsyning.dk Side

Læs mere

DataHub. Kraft i Vest. 27. September 2013. John Griem, Energinet.dk

DataHub. Kraft i Vest. 27. September 2013. John Griem, Energinet.dk DataHub Kraft i Vest 27. September 2013 John Griem, Energinet.dk Overblik Om Energinet.dk Baggrund for at lave en DataHub DataHub ens funktionalitet Engrosmodellen Fakta om Energinet.dk Selvstændig, offentlig

Læs mere

Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S

Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S Handelsbetingelserne er gældende pr. 10. januar 2014. Disse betingelser er gældende for levering af naturgas fra DCC Energi A/S, herefter

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små

Læs mere

Fremme af fleksibelt elforbrug fra små og mellemstore kunder

Fremme af fleksibelt elforbrug fra små og mellemstore kunder Fremme af fleksibelt elforbrug fra små og mellemstore kunder Seminar for netvirksomheder 3. oktober 2011 1 Baggrund Bredt ønske om mere fleksibelt elforbrug - Markedets prissignaler kan sikre en effektiv

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 8. januar 1998. 97-28.199. Spørgsmål vedrørende lovpligtig arbejdsskadeforsikring. Lov om forsikringsvirksomhed 210 g. (Holger Dock, Eskil Trolle og Niels Larsen) Advokat D har i skrivelse

Læs mere

Halsnæs Forsyning. Program for intern overvågning

Halsnæs Forsyning. Program for intern overvågning Program for intern overvågning Indhold 1 Indledning 2 1.1 "Ledelseserklæring" 2 1.2 Omfattede selskaber 3 1.2.1 Beskrivelse af de omfattede virksomheder 4 2 Overvågningsansvarlig 5 3 Overordnet politik

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

TRE-FOR. Fyraftensmøde hos. den 28. marts 2012

TRE-FOR. Fyraftensmøde hos. den 28. marts 2012 TRE-FOR Fyraftensmøde hos den 28. marts 2012 Fyraftensmøde 2012 Program: 16.30: Velkomst og gennemgang af de udfordringer som elforsyningen står overfor ved etablering af et stigende antal VE-anlæg (solcelleanlæg

Læs mere

Elprisstatistik 2. kvartal 2012

Elprisstatistik 2. kvartal 2012 Elprisstatistik 2. kvartal 2012 Indledning Formålet med elprisstatistikken er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små og store virksomheder. Der kan være lokale prisforskelle,

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV).

TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV). TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV). 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere

pwc Forsyning Helsingør Elnet A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr.

pwc Forsyning Helsingør Elnet A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr. pwc Forsyning Helsingør Elnet A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr. 32 65 42 15 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

...[Klagere] af september 2005 af 27. september 2005 over Energitilsynet af 23. september 2005 Investering i fibernet

...[Klagere] af september 2005 af 27. september 2005 over Energitilsynet af 23. september 2005 Investering i fibernet (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klagere] af september 2005 af 27. september 2005 over Energitilsynet af 23. september 2005 Investering i fibernet Fungerende nævnsformand,

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening 1. Navn, Hjemsted og Formål Stk.2. Foreningens navn er Fredensborg Søparks Antenneforening. Dens hjemsted er Fredensborg. Foreningens formål er at

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg)

Læs mere

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød 2. januar 2014 Sag 12/04756 & 12/04946 / CHN Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Selvevaluering. Spørgsmål og svar

Selvevaluering. Spørgsmål og svar Selvevaluering Spørgsmål og svar I forbindelse med udstedelse af Bekendtgørelse om selvevaluering af overholdelse af kapitel 4 og 4 b i lov om varmeforsyning (Selvevalueringsbekendtgørelsen) har Energitilsynet

Læs mere

Udfordringer for måling af elektrisk energi. Henrik Weldingh Dansk Energi

Udfordringer for måling af elektrisk energi. Henrik Weldingh Dansk Energi Udfordringer for måling af elektrisk energi Henrik Weldingh Dansk Energi Baggrunden Ønsket om at reducere CO 2 udslippet Ved at anvende energien intelligent Ved at udnytte vedvarende energikilder Dette

Læs mere

Helsinge Vandværk s.m.b.a.

Helsinge Vandværk s.m.b.a. Helsinge Vandværk s.m.b.a. Årsberetning 1. juli 31. december af 12. april 2011 Intern overvågning af indgåelse af aftaler 1 I overensstemmelse med bestemmelserne i Vejledning olm internt overvågningsprogram

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere