[TL-MJJ MJJ-MJJ PDF]

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "[TL-MJJ-2015-04-07-00214-01-MJJ-MJJ-2015-04-13.PDF]"

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 Ledelsesberetning Generelt NEF-koncernen er organiseret med NEF Fonden, som holdingvirksomhed for en række underliggende dattervirksomheder med hver sit specifikke forretningsområde. Herved er der opnået stor fokus på de primære forretningsområder, som er eldistribution, elhandel og Ægte Bredbånd. Aktiviteterne vedrørende eldistribution er organiseret i dattervirksomheden Ravdex A/S. Virksomhederne i NEF-koncernen har samme domiciladresse, og de tilknyttede virksomheder lejer faciliteter og udstyr hos NEF Fonden, der endvidere dækker behov for menneskelige, tekniske og økonomiske ressourcer i NEFkoncernen. Dette har resulteret i fire funktionsområder nemlig sekretariat, økonomi, infrastruktur og teknik. Ravdex A/S GENERALFORSAMLING BESTYRELSE DIREKTION Netdrift Måling Service Afregning Organisationen i Ravdex A/S består udelukkende af en deltidsdirektør. På grund af NEF-koncernens størrelse udfører de fleste medarbejdere i koncernens virksomheder opgaver for alle koncerntilknyttede virksomheder og er således underlagt programmet for ikke-diskriminerende adfærd. Ravdex A/S har derfor en fast arbejdsgruppe bestående af samtlige ledere fra NEF-koncernens virksomheder, herunder direktøren for netvirksomheden som er gruppeleder og ansvarlig for intern overvågning (IO). Arbejdsgruppen samles jævnligt for at sikre en effektiv implementering af programmet, herunder orientering og uddannelse af relevante og berørte medarbejdere. Den IO-ansvarlige deltager løbende i relevante seminarer om emnet, således den 4. marts 2008 Temadag om intern overvågning (Dansk Energi), den 4. maj 2009 Temadag om intern overvågning (Dansk Energi), den 20. april 2010 Temadag om intern overvågning (Dansk Energi), den 11. april 2012 Temadag om intern overvågning (Dansk Energi) og den 10. april 2013 Temadag om intern overvågning (Dansk Energi). 24

27 Under vor deltagelse i temadagen om intern overvågning den 11. april 2012 og den 10. april 2013, hvor Energitilsynet blandt andet gennemgik paragraf 20a i lov om elforsyning, blev den overvågningsansvarliges uafhængighed behandlet indgående. Under den af spørgsmål og svar afledte drøftelse var Energitilsynet ude af stand til at give klare anvisninger på, hvilken personkreds der kan opfylde det uafhængighedskrav, der stilles til den overvågningsansvarlige. På temadagen den 11. april 2012 blev det blandt andet drøftet, om netvirksomhedens revisor opfylder dette uafhængighedskrav, og Energitilsynet gav tilsagn om at komme med yderligere information desangående. Dette er desværre ikke sket for indeværende, og vi har med brev af 31. maj 2012 til Energitilsynet anmodet om denne tilkendegivelse/information, inden vi udpeger en ny overvågningsansvarlig til sikring og overvågning af ikke-diskriminerende adfærd i Ravdex A/S. Efter planen er programmet til sikring og overvågning af ikke-diskriminerende adfærd under løbende ajourføring. Den nedsatte arbejdsgruppe følger løbende det interne program med henblik på at indsamle erfaringer og evaluere målopfyldelsen, således at der gennem en løbende justering sker en optimal sikring af formålet med programmet. I 2014 blev der den 12. december gennemført såvel generel som specifik orientering af alle medarbejdere i NEFkoncernen, hvorunder det er præciseret, at netvirksomheden Ravdex A/S er underlagt særlige forpligtelser vedrørende sikring af ikke-diskriminerende adfærd, og der er endvidere orienteret om de iværksatte tiltag vedrørende udarbejdelse af programmet til sikring og overvågning. I forbindelse med de årlige ansættelsesforhandlinger og ved nyansættelser er der i samtlige ansættelsesaftaler indført et skriftligt afsnit. Dette afsnit skal sikre, at alle medarbejdere er indforstået med løbende at holde sig ajour med virksomhedens program. Således sikres det, at alle medarbejdere i koncernen har underskrevet en aftale, hvor programmet til sikring og overvågning er nævnt. For indeværende er flere konkrete initiativer igangsat inden for de forskellige områder, som bekendtgørelsen om ikke-diskriminerende adfærd i netvirksomheder omhandler. Tiltagene beskrives i det følgende. Forretningsmæssigt følsomme oplysninger Der er løbende et arbejde med at få identificeret, hvilke oplysninger der skal betragtes som forretningsmæssigt følsomme. For de forskellige forretningsmæssigt følsomme oplysninger bliver der løbende foretaget en vurdering af, hvem der skal have adgang til oplysningerne, og hvordan adgangen hertil kan styres. Endvidere er der taget initiativer til retningslinjer for videregivelse af oplysninger, der er kategoriseret som forretningsmæssigt følsomme. Retningslinjerne omfatter ligeledes videregivelse af oplysninger i forbindelse med netvirksomhedens outsourcing af kundeadministration. Den udførte analyse viste, at de forretningsmæssigt følsomme oplysninger er at finde i alle funktionsområderne for Ravdex A/S. Arbejdet med kortlægning af de forretningsmæssigt følsomme oplysninger samt udarbejdelse af retningslinjer for adgang til og videregivelse af sådanne oplysninger er en løbende proces, og de berørte medarbejdere bliver instrueret i de fastsatte retningslinjer. Således blev der i 2009 lavet skriftlig procedure for kunderådgivning ved kundeafregning, og efterfølgende er der løbende afholdt internt opfølgningsmøde for relevante medarbejdere. Allerede i 1997 etablerede det daværende Nordøstfyns Elforsyning, nu NEF-koncernen, en struktur for dokumentidentifikation, i daglig tale DID, med det formål at identificere koncernens dokumenter på en rationel og entydig måde. Dokumentidentifikationssystemet (DID) blev i forbindelse med koncerndannelsen efter elreformen udbygget, så det sikrer såvel virksomhedsmæssig adskillelse af NEF-koncernens dokumenter som en individuel styring af medarbejdernes adgang til dokumenter. I 2006 blev dette system udbygget med automatisk digital logning af brugernes anvendelse af koncernens dokumenter. Således er det nu muligt at se, hvem der har oprettet, redigeret og åbnet hvert enkelt dokument. I 2007 er denne logning udvidet med en grafisk visning af brugernes anvendelse, således at den efterfølgende vurdering af logresultaterne er mere overskuelig. NEF-koncernens omfattende anvendelse af IT i alle arbejdsfunktioner gør, at de fleste følsomme oplysninger forefindes i digital form. En individuel styring af adgangsforholdene til IT-systemerne er derfor et af de væsentligste værktøjer til sikring af en ikke-diskriminerende adfærd. Den i NEF Fonden placerede afdeling for infrastruktur arbejder løbende med optimering og sikring af de IT-mæssige adgange. Siden 2001 har NEF Fonden gennemført tre analyser vedrørende IT-risici. Analyserne, der er foretaget i forbindelse med den økonomiske revision, er udført af Ernst & Young P/S, IT Risk Management og har resulteret i løbende minimering af de IT-mæssige risici. For at sikre en mindre afhængighed af nøglepersoner samt en implementering af IT-branchens best practice foretages der løbende ITsikkerhedsarbejde i sparring med firmaet Darklight IT. 25

28 Til styring af adgangen til fortrolige og følsomme papirbaserede oplysninger er der for samtlige medarbejdere i NEFkoncernen etableret et intelligent låse- og adgangsstyringssystem til alle relevante lokaliteter. Adgang til distributionsnettet Ifølge bekendtgørelse om etablering af program til sikring og overvågning af ikke-diskriminerende adfærd skal netvirksomheden sikre adgang til nettet i forbindelse med tilslutning af nye kunder, vedligeholdelse af nettet og udbygning af nettet. Ravdex A/S opfylder ovennævnte krav, hvilket fremgår af virksomhedens Netbenyttelsesaftale, som er anmeldt til Energitilsynet. Netbenyttelsesaftalen beskriver netkundens rettigheder og forpligtelser ved netadgang, og aftalen gælder, hvad enten netkunden leverer eller aftager elektricitet fra nettet. Den fysiske tilslutning af en installation til virksomhedens distributionsnet sker efter fastlæggelse af leveringsomfanget og betaling af det hertil hørende investeringsbidrag. Den energi og effekt, som forventes udvekslet med distributionsnettet, er i kombination med nettariffen og den ønskede forsyningssikkerhed bestemmende for det sted og det niveau, på hvilket installationen tilsluttes nettet. Tilslutningsstedet er sammen med tilslutningsniveau og måleform alene bestemmende for kategoriseringen af installationen. Virksomhedens bestemmelser og vilkår, herunder priser og tariffer, er anmeldt til Energitilsynet. 26

29 Der opereres med følgende installationskategorier: Kategori Tilslutningssted Tarif Tilslutningsniveau og måleform A0 150/60 kv hovedstation Én-tidstarif 60 kv niveau, timemåling A1 60/10 kv hovedstation Én-tidstarif 60 kv niveau, timemåling A2 60/10 kv hovedstation Én-tidstarif 10 kv niveau, timemåling B1 10/0,4 kv netstation Én-tidstarif 10 kv niveau, timemåling B2 10/0,4 kv netstation Én-tidstarif 0,4 kv niveau, timemåling C1 0,4 kv fordelingsskab Én-tidstarif 0,4 kv niveau, timemåling C2 0,4 kv fordelingsskab Én-tidstarif 0,4 kv niveau, årsmåling 150/60 kv Hovedstation 60 kv Net 60/10 kv Hovedstation 10 kv Net 10/0,4 kv Netstation 0,4 kv Net 0,4 kv Fordelingsskab A0-installation A1-installation A2-installation B1-installation B2-installation C1-installation C2-installation Virksomhedens mission med fokus på leveringssikkerheden via en høj teknisk standard og kvalitet i virksomhedens distributionsnet har gjort det naturligt for Ravdex A/S at registrere afbrudshændelserne. Den hidtidige registrering er fra og med 2006 tilrettet, så den opfylder de af Energitilsynet stillede krav om registrering af leveringssikkerhed, hvor leveringssikkerhed defineres som sandsynligheden for, at nettet er i stand til at transportere strøm, hvorimod forsyningssikkerhed defineres som sandsynligheden for, at der er strøm til rådighed i nettet. Antallet af strømafbrydelser fremgår af oversigten side

30 Kundekontakt Alle medarbejdere i NEF-koncernen bliver som tidligere nævnt orienteret om formålet med det af Ravdex A/S etablerede program til sikring og overvågning af ikke-diskriminerende adfærd samt de særlige risici for diskriminerende adfærd, der er i forbindelse med kundekontakt. Kundekontakten sker enten ved massekommunikation og/eller individuel kommunikation. Massekommunikation sker via annoncering, internettet (websites) og stormøder. Individuel kommunikation sker skriftligt (breve), telefonisk, digitalt ( s, sms med mere) og ved møder. Siden 1998 har NEF-koncernen haft en skriftlig og løbende ajourført kommunikationspolitik omfattende samtlige virksomheder i NEF-koncernen. Endvidere har NEF-koncernen ligeledes siden 1998 haft specifikke og skriftlige adfærdsdokumenter vedrørende henholdsvis elektronisk og skriftlig kommunikation. Til trods for, at de fleste medarbejdere i NEF-koncernen arbejder for flere virksomheder i koncernen, har al kommunikation uanset form været relateret entydigt til en specifik virksomhed i NEF-koncernen. Al kommunikation via annoncering har haft og vil fortsat have entydig afsenderidentifikation. Kommunikation via internettet er sket gennem NEF-koncernens websites, og hver virksomhed har haft og har fortsat sin egen website. I 2006 idriftsatte NEF Fonden et nyt intranetbaseret, geografisk informationssystem, som giver koncernens medarbejdere adgang til ledningsoplysninger som for eksempel elkabler, vejbelysningskabler og lyslederkabler fra såvel Ravdex A/S som de øvrige virksomheder i NEF-koncernen. Systemet, som anvendes af mange i branchen, er ikke i sin opbygning klar til en virksomhedsmæssig adskillelse, men da der er tale om et internt system, er der valgt en pragmatisk løsning, hvor NEF Fonden har fået systemet tilpasset, så det i brugerfladen viser, hvilken virksomhed der ejer de pågældende ledningsanlæg, mens det ved udskrift klart adskiller forskellige virksomheders anlæg på individuelle dokumenter med hver sit logo og identifikation. Invitation til stormøder har haft og vil fortsat have entydig afsenderidentifikation. Den individuelle skriftlige kommunikation er sket via breve fra den enkelte virksomhed i NEF-koncernen. Hver virksomhed har sit eget side 1- og side 2-brevpapir. Side 1-brevpapiret er for hver virksomhed forsynet med specifikt og entydigt logo, virksomhedsnavn og adresse suppleret med specifikt og entydigt telefonnummer, CVR-nummer, e- mail-adresse og website-adresse. Side 2-papiret er for hver virksomhed forsynet med specifikt og entydigt logo. Den på brevet underskrivende medarbejder er anført med navn, titel og personlig -adresse. I langt de fleste tilfælde vil der være virksomhedsspecifik overensstemmelse mellem afsendervirksomhed, medarbejdertitel og den personlige -adresse. Såvel indgående som udgående telefonisk kommunikation er virksomhedsspecifik på grund af det til den enkelte virksomhed knyttede specifikke telefonnummer. NEF-koncernens telefoncentral er opbygget således, at den på omstillingsbordet viser, hvilken virksomhed den pågældende ringer til. Medarbejderen i NEF-koncernen kan således i enhver telefonisk kontakt varetage henvendelsen i relation til den virksomhed i NEF-koncernen, som er blevet kontaktet. Den digitale kommunikation sker via -adresse, og da både virksomhedens og medarbejderens -adresse i de fleste tilfælde er relateret til den pågældende virksomhed, kan digital kommunikation sædvanligvis varetages i relation til den relevante virksomhed i NEF-koncernen. Ved individuel kommunikation via møder skønnes hverken modtager eller afsender at give anledning til tvivl om, hvilken virksomhed kommunikationen relaterer til. Den virksomhedsspecifikke kommunikation styrkes i alle kommunikationsformer ved, at NEF-koncernens virksomhedsnavne ikke har nogen form for generisk lighed. I al væsentlighed er kontakten med kunderne i Ravdex A/S i overensstemmelse med de krav, som stilles i henhold til bestemmelserne om ikke-diskriminerende adfærd. Den nedsatte arbejdsgruppe har imidlertid særlig fokus på kundekontakten og er opmærksom på, at kommunikationspolitikken og kommunikationsadfærden eventuelt skal justeres og suppleres med konkrete retningslinjer for specifikke kundekontaktsituationer, hvor der er en potentiel risiko for diskriminerende adfærd. Den særlige fokus skyldes, at alle medarbejdere i NEF-koncernen har kundekontakt. Hertil kommer, at de fleste medarbejdere i NEF-koncernen arbejder for flere af koncernens virksomheder med risiko for, at kunden opfatter NEFkoncernen som synonym for "elforsyningen" omfattende alle NEF-koncernens aktiviteter, herunder de bevillingspligtige aktiviteter i Ravdex A/S. I 2006 etablerede NEF-koncernen en virksomhedsspecifik registrering og kategorisering af kundeklager. Der er i 2014 ikke konstateret tilfælde af diskriminerende adfærd eller klager. 28

31 Ravdex A/S modtog 16. januar 2015 brev fra Energitilsynet, som med baggrund i en henvendelse fra Gul Strøm A/S vedrørende danske netselskabers manglende overholdelse af elforsyningslovens 20, har valgt at undersøge og har bedt os redegøre for de link fra websiten som går til koncerninterne virksomheder. Websiten for Ravdex A/S, har ligesom websites for de andre virksomheder i koncernen en neutral menulinje øverst på siden, hvorfra man kan klikke sig videre til en af de andre websites, uden at der på fremkommer kommercielle reklamer for andre virksomheder eller produkter i koncernen. Muligheden findes udelukkende for at højne service- og vejledningsniveauet for kunden i et komplekst elmarked. Ravdex A/S indkøber visse serviceydelser hos NEF Fonden, der således fungerer som administrationsvirksomhed i forbindelse med regningshåndtering, IT-håndtering af opsamlingssystemer for selvaflæsninger og andre online tjenester hos Ravdex A/S. Derfor sker der ved valg af disse ydelser på et skift til modervirksomhedens website på det relevante sted. Vi vurderede, at websiten for Ravdex A/S var i overensstemmelse med branchens almindelige håndtering af overvågningsbekendtgørelsen, men på baggrund af sparring med Energitilsynet har vi nu fjernet linket til Ideelle A/S og NEFkoncernen på Virksomhedsmæssig adskillelse Der foretages løbende en ajourføring af de i NEF-koncernen ønskede og krævede aktiviteter, og ansvaret for den enkelte aktivitet er entydigt placeret i en af NEF-koncernens virksomheder. Hver virksomhed er forsvarligt organiseret med en til aktiviteterne relevant juridisk form og struktur. Den til den enkelte virksomhed hørende vedtægt og lovgivning er det retslige grundlag for virksomhedens virke. Den enkelte virksomhed har sit eget overordnede styrende organ, egen bestyrelse og egen direktion. Gennem virksomhedens skriftligt præciserede mission og vision sikres, at den enkelte virksomhed i NEF-koncernen kan agere rationelt i henhold til sit formål. Den enkelte virksomhed har sit eget budget, egen budgetopfølgning og egen årsrapport. Hertil kommer, at den enkelte virksomhed gennem et passende kapacitetsgrundlag af menneskelige, tekniske og økonomiske ressourcer i kombination med relevante aktivitetsprocedurer kan agere selvstændigt i relation til de øvrige virksomheder i NEF-koncernen. Regnskabsmæssig adskillelse I NEF-koncernen er der menneskelige, tekniske og økonomiske ressourcer. Ressourcerne udveksles frit mellem NEFkoncernens virksomheder i henhold til lovgivningen og de i alle tilfælde indgåede aftaler. Samtlige aftaler er skriftlige og indgået på markedsbestemte vilkår, herunder markedsbestemte priser. Alt ressourceforbrug - uanset kategori - registreres specifikt og entydigt på virksomhed, afdeling og sagsnummer. Hvad de menneskelige ressourcer angår, er samtlige medarbejdere i NEF-koncernen omfattet af en for alle timer gældende daglig opgørelse og ugentlig rapporteret registrering. Med baggrund i det registrerede ressourceforbrug er der en fuldstændig regnskabsmæssig adskillelse mellem NEFkoncernens virksomheder. Adskillelsen omfatter også ressourceforbrug vedrørende de styrende organer. Endvidere kan det oplyses, at netvirksomheden Ravdex A/S ingen sideordnede aktiviteter har og derfor heller ikke benytter muligheden for begrænset sideordnet aktivitet uden særskilt regnskab, jævnfør 5 %-reglen. Habilitet Elforsyningslovens forbud mod ledelsesmæssigt sammenfald mellem monopolvirksomheden og virksomheder med kommerciel aktivitet gælder alene for transmissions- og netvirksomheder med mindst kunder. Ravdex A/S, der har godt kundeinstallationer, er således ikke omfattet af dette forbud og har derfor ikke foretaget nogen analyse af overholdelsen af disse bestemmelser. Indgåelse af aftaler I henhold til reglerne om transfer pricing samt elforsyningslovens bestemmelser og skattemyndighedernes krav er samtlige de aftaler, Ravdex A/S har indgået og vil indgå med andre virksomheder, skriftlige. 29

32 Med baggrund i de markedsmæssige forhold samt kendskabet til de relevante udbuds- og efterspørgselsforhold skønnes samtlige aftaler at være indgået på de bedst mulige markedsvilkår. De relevante markedsmæssige forhold følges løbende. Administrative opgaver vedrørende netvirksomheden samt løbende vedligeholdelse af netaktiverne varetages af de øvrige virksomheder i NEF-koncernen. Der er udfærdiget aftale om transfer pricing mellem de involverede virksomheder vedrørende de arbejdsopgaver, der skal varetages. Ravdex A/S lejer lokaler og driftsmateriel hos NEF Fonden, og Ravdex A/S har købt el til dækning af nettabet hos Ideelle A/S. Prisfastsættelse I henhold til lov om elforsyning prissætter Ravdex A/S sine ydelser efter rimelige, objektive og ikke-diskriminerende kriterier i forhold til, hvilke omkostninger, de enkelte kundeinstallationskategorier giver anledning til. 30

33 Kundeinstallationerne er, som tidligere anført, entydigt kategoriseret som A0, A1, A2, B1, B2, C1 og C2. For indeværende har Ravdex A/S udelukkende A2, B1, B2, C1 og C2 installationer. De af Ravdex A/S leverede ydelser giver anledning til pekuniære modydelser, som inddeles i fire arter: Investeringsbidrag, abonnementer, nettariffer og gebyrer. Investeringsbidrag Udgangspunktet for fastlæggelse af investeringsbidraget for et leveringsomfang er de udgifter, der knytter sig til etableringen af distributionsnettet til udveksling af den ønskede energi og effekt på det pågældende tilslutningssted og tilslutningsniveau. For alle installationskategorier dækker investeringsbidragene cirka 60 % af de udgifter, der knytter sig til etableringen af distributionsnettet til den pågældende installationskategori. Ravdex A/S er via lovgivningen pålagt at udøve positiv-diskriminerende adfærd i forbindelse med fastsættelsen af de elproducerende netkunders vilkår. Et forhold, der også gør sig gældende over for de kunder, med såvel elproduktion som elforbrug, de såkaldte prosumer installationer. Ud over denne adfærd er Ravdex A/S ikke diskriminerende i sin fastsættelse af investeringsbidrag for kunder tilhørende en specifik installationskategori. De til enhver tid gældende bestemmelser for investeringsbidrag er anmeldt til Energitilsynet. Abonnementer Virksomhedens abonnementsbetaling er for såvel producenter som forbrugere baseret på de elektriske forhold for den installationskategori, som kunden tilhører, jævnfør den tidligere omtalte kategorisering. Da udstyr og ydelser i forbindelse med måling og afregning af en kunde, tilhørende en specifik installationskategori, er uafhængig af strømmens retning, er abonnementsbetalingen for producenter, forbrugere og prosumere tilhørende en given installationskategori præcis den samme. Abonnementsbetalingen for en given kunde tilhørende en specifik installationskategori er baseret på de faktiske omkostninger til forrentning og afskrivning af måleudstyret, omkostninger til vedligeholdelse af måleudstyret, omkostninger til aflæsning af måleudstyret samt omkostninger til selve afregningen af kunden. Omkostningerne opgøres årligt for hver installationskategori, og det til den enkelte installationskategori hørende årsabonnement opkræves successivt hen over året med en på hver faktura anført relativ andel. Det til enhver tid gældende abonnement for den enkelte installationskategori er anmeldt til Energitilsynet. Nettariffer Virksomhedens årlige omkostninger til at drive distributionsnettet, herunder energi, lønninger, varer, tjenesteydelser, administration og vedligeholdelse samt forrentning og afskrivning konteres i overensstemmelse med den til kategoriseringen hørende netkonfiguration. Herved fremkommer en årlig omkostningssum for 60/10 kv hovedstationer, 10 kv net, 10/0,4 kv netstationer og 0,4 kv net. Herefter divideres den enkelte omkostningssum med den til netarten hørende elmængde. Herved fremkommer en tarif for den enkelte netart, og ved at akkumulere netart-tarifferne frem til den relevante installationskategori, fremkommer nettariffen for den pågældende installationskategori. Eksempelvis fremkommer nettariffen for B2-installationer som summen af netarts-tariffen for 60/10 kv hovedstationer, 10 kv net og 10/0,4 kv netstationer. Ravdex A/S er via lovgivningen pålagt at udøve positiv-diskriminerende adfærd i forbindelse med fastsættelsen af de elproducerende netkunders nettarif. Ud over denne adfærd er Ravdex A/S ikke diskriminerende i sin fastsættelse af nettariffen for kunder tilhørende en specifik installationskategori. De til enhver tid gældende nettariffer er anmeldt til Energitilsynet. Gebyrer I Ravdex regi er gebyrer den pekuniære modydelse, der knytter sig til ekstraordinære ydelser over for den enkelte kunde. Grænsen mellem ordinære og ekstraordinære ydelser kan være upræcis, men Ravdex A/S finder følgende ydelser og modydelser relevante: 31

34 Ydelse Ekstra fakturaudskrift Fremsendelse af erindringsskrivelse på grund af udeblevet betaling/aflæsning Modydelse Ekstra fakturaudskrift Rykkergebyr Fremsendelse af inkassoskrivelse på grund af fortsat udeblevet betaling Inkassogebyr Fysisk og administrativ afbrydelse af det etablerede leveringsomfang Lukkegebyr Opgørelse af fordringer i forbindelse med ændringer i retten til det etablerede leveringsomfang Aflæsning af målerstand i forbindelse med udeblevet kundeaflæsning Flyttegebyr Aflæsningsgebyr for el Etablering af betalingsaftale på grund af kundens misligholdelse af betalingsterminer Modtagelse og registrering af et afdrag i forbindelse med betalingsaftale Betalingsaftalegebyr Afdragsgebyr Fysisk og administrativ genetablering af et tidligere afbrudt leveringsomfang Genoplukningsgebyr Fysisk og administrativ genetablering af et tidligere afbrudt leveringsomfang uden for virksomhedens normale arbejdstid Overdragelse af fordring til retslig inkasso på grund af fortsat manglende betaling Rykker for aflæsning af målerstand i forbindelse med udeblevet kundeaflæsning Genoplukningsgebyr uden for normal arbejdstid Fogedsagsgebyr Selvaflæsningskort rykker Det enkelte gebyr har en størrelse svarende til markedsværdien af det ressourcetræk, som den til gebyret svarende ydelse giver anledning til. Ressourcetrækket opgøres med baggrund i forbruget af menneskelige, tekniske og økonomiske ressourcer. De til enhver tid gældende gebyrer er anmeldt til Energitilsynet. 32

35 Tekniske ressourcer 33

36 Tekniske ressourcer Hovedstationer Regnskab Regnskab stk stk Krafttransformere Hovedstation Birketved 2 2 Hovedstation Bullerup 2 2 Hovedstation Kerteminde 2 2 Hovedstation Lindø 2 2 Hovedstation Mesinge 1 1 Hovedstation Munkebo 2 2 Hovedstation Rynkeby 1 1 Krafttransformere i alt Krafttransformere Regnskab Regnskab MVA MVA Hovedstation Birketved Hovedstation Bullerup Hovedstation Kerteminde Hovedstation Lindø Hovedstation Mesinge Hovedstation Munkebo Hovedstation Rynkeby Krafttransformere i alt kv afgange Regnskab Regnskab stk stk Hovedstation Birketved 7 7 Hovedstation Bullerup 6 6 Hovedstation Kerteminde 7 7 Hovedstation Lindø Hovedstation Mesinge 5 5 Hovedstation Munkebo Hovedstation Rynkeby kv afgange i alt

37 Tekniske ressourcer Hovedstationer og netstationer Maksimaleffekt Regnskab Regnskab kw kw Hovedstation Birketved Hovedstation Bullerup Hovedstation Kerteminde Hovedstation Lindø Hovedstation Mesinge Hovedstation Munkebo 0 0 Hovedstation Rynkeby Netområdet Netstationer Regnskab Regnskab stk stk Hovedstation Birketved Hovedstation Bullerup Hovedstation Kerteminde Hovedstation Lindø Hovedstation Mesinge Hovedstation Munkebo Hovedstation Rynkeby Netstationer i alt Gennemsnit Netstationer per hovedstation

38 Tekniske ressourcer Netstationer Distributionstransformere Regnskab Regnskab stk stk Hovedstation Birketved Hovedstation Bullerup Hovedstation Kerteminde Hovedstation Lindø Hovedstation Mesinge Hovedstation Munkebo Hovedstation Rynkeby Distributionstransformere i alt Distributionstransformere Regnskab Regnskab MVA MVA Hovedstation Birketved Hovedstation Bullerup Hovedstation Kerteminde Hovedstation Lindø Hovedstation Mesinge Hovedstation Munkebo 8 8 Hovedstation Rynkeby Distributionstransformere i alt ,4 kv afgange Regnskab Regnskab stk stk Hovedstation Birketved Hovedstation Bullerup Hovedstation Kerteminde Hovedstation Lindø Hovedstation Mesinge Hovedstation Munkebo Hovedstation Rynkeby ,4 kv afgange i alt

39 Tekniske ressourcer Net Mellemspændingsnet Regnskab Regnskab km km 60 kv jordkabel kv luftledning kv net i alt 5 5 Mellemspændingsnet Regnskab Regnskab km km 10 kv jordkabel kv søkabel kv luftledning kv net i alt Lavspændingsnet Regnskab Regnskab km km 0,4 kv jordkabel ,4 kv luftledning 0 0 0,4 kv net i alt Fordelingsskabe Regnskab Regnskab stk stk 0,4 kv Fordelingsskabe Gennemsnit Regnskab Regnskab m/stk m/stk 10 kv net per hovedstation kv net per 10 kv afgang ,4 kv net per netstation ,4 kv net per 0,4 kv afgang

40 Tekniske ressourcer Installationer Installationer (forbrugere) Regnskab Regnskab stk stk A1-installationer 0 0 A2-installationer B1-installationer 3 3 B2-installationer C1-installationer C2-installationer Forbrugerinstallationer i alt Installationer (producenter) A1-installationer 0 0 A2-installationer 2 2 B1-installationer B2-installationer 1 1 C1-installationer 0 0 C2-installationer 2 2 Producentinstallationer i alt Installationer (prosumer) A1-installationer 0 0 A2-installationer 0 0 B1-installationer 0 0 B2-installationer 4 4 C1-installationer C2-installationer Prosumerinstallationer i alt Gennemsnit Installationer per hovedstation Installationer per 10 kv afgang Installationer per netstation Installationer per 0,4 kv afgang

41 Tekniske ressourcer Installationer Installationer per forbrugergruppe* Regnskab Regnskab stk/ stk/ gruppe gruppe A Landbrug, jagt og skovbrug B Fiskeri 3 3 C Råstofudvinding 0 0 D Fremstillingsvirksomhed E El-, gas-, varme- og vandforsyning F Bygge- og anlægsvirksomhed G Handels- og reparationsvirksomhed H Hotel- og restaurationsvirksomhed I Transportvirksomhed med videre J Pengeinstitutter, finansierings- og forsikringsvirksomhed K Fast ejendom, udlejning, forretningsservice med videre L Offentlig administration, forsvar og socialforsikring M Undervisning N Sundheds- og velfærdsinstitutioner med videre O Organisationer, forlystelser, kultur med videre P Private husholdninger med ansat medhjælp Q Internationale organisationer med videre 0 0 R Boliger * De anførte forbrugergrupper er defineret på side

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S ÅRSBERETNING 2014 Program for intern overvågning NGF Nature Energy Distribution A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Beskrivelse af NGFNE-Ds Program for intern overvågning... 3 2.1 Programmets tiltag...

Læs mere

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S.

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Beskrivelse af Naturgas Fyn Distribution A/S s ( NGFD s ) program for intern overvågning...3

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013. Program for intern overvågning. Naturgas Fyn Distribution A/S

ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013. Program for intern overvågning. Naturgas Fyn Distribution A/S ÅRSBERETNING 2013 Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Beskrivelse af NGFDs Program for intern overvågning... 3 2.1 Programmets tiltag...

Læs mere

Årsberetning om intern overvågning

Årsberetning om intern overvågning Årsberetning om intern overvågning år 2014 Side 1 af 6 0. Gennemførsel og kontrol af IO-programmet... 3 1. Forretningsmæssigt følsomme oplysninger... 3 2. Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger...

Læs mere

Vejledning til a rsberetning om intern overva gning pa elomra det

Vejledning til a rsberetning om intern overva gning pa elomra det Vejledning til a rsberetning om intern overva gning pa elomra det Indhold Vejledning til årsberetning om intern overvågning på elområdet... 3 0. Gennemførsel og kontrol af IO program... 4 Generel gennemgang

Læs mere

Årsberetning for 2012 om intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

Årsberetning for 2012 om intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd Årsberetning for 2012 om intern overvågning af ikke 458.011 / Årsberetning intern overvågning 2012 Ejby Elnet Amba Indhold 1 Indledning 2 1.1 Kontrol med overholdelse af intern overvågning 2 2 Ejby Elnets

Læs mere

Tarm Elværk Net A/S program for intern overvågning Version 4.0

Tarm Elværk Net A/S program for intern overvågning Version 4.0 J.nr. 1018 Tarm Elværk Net A/S program for intern overvågning Version 4.0 Indledning 1. På baggrund af Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 635 af 27. juni 2005 om program for intern overvågning (overvågningsbekendtgørelsen)

Læs mere

Program for sikring af ikke-diskriminerende adfærd samt intern overvågning heraf Årsberetning 2011

Program for sikring af ikke-diskriminerende adfærd samt intern overvågning heraf Årsberetning 2011 Program for sikring af ikke-diskriminerende adfærd samt intern overvågning heraf Årsberetning 2011 Side 1 af 5 1. Gennemførsel og kontrol af IO-program... 3 2. Forretningsmæssigt følsomme oplysninger...

Læs mere

NOTAT. Dokumentation for at IO-programmet er gennemført. - Ifølge IO-programmet er der afholdt informationsmøde for medarbejdere i 2. kvartal 2007.

NOTAT. Dokumentation for at IO-programmet er gennemført. - Ifølge IO-programmet er der afholdt informationsmøde for medarbejdere i 2. kvartal 2007. NOTAT Emne: Intern overvågning 2010 Dokument nr.: 2011-598 Dato: 31. maj 2011 Direkte telefon: 96 84 22 45 E-mail: peb@struerforsyning.dk Referent: Per Bergkvist Årsberetning om intern overvågning. 0.

Læs mere

Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba.

Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba. Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba. Program for intern overvågning. 1. Programmets formål og opbygning. To nødvendige forudsætninger for et velfungerende konkurrencemarked for el er,

Læs mere

Ejby Elnet A.m.b.a. Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

Ejby Elnet A.m.b.a. Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd Ejby Elnet A.m.b.a. Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd _Beskrivelse af implementering af bestemmelserne om intern overvågning 2012 Indhold 1 Indledning 2 2 Information til medarbejderne

Læs mere

Årsberetning 2014 for Intern overvågning

Årsberetning 2014 for Intern overvågning Næstved den 7. maj 2014 Årsberetning 2014 for Intern overvågning NKE-Elnet A/S Ærøvej 2 4700 Næstved CVR/SE-nr. 27 41 28 23 1 Indledning NKE-Elnet A/S har udarbejdet en håndbog med program for intern overvågning

Læs mere

Årsberetning om intern overvågning

Årsberetning om intern overvågning Årsberetning om intern overvågning år 2012 Side 1 af 6 0. Gennemførsel og kontrol af IO-programmet... 3 1. Forretningsmæssigt følsomme oplysninger... 3 2. Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger...

Læs mere

Vejledning til det interne overva gningsprogram pa elomra det

Vejledning til det interne overva gningsprogram pa elomra det Vejledning til det interne overva gningsprogram pa elomra det Indhold Indledning... 3 0. Gennemførsel og kontrol af IO program... 4 Hvordan sikres en gennemførelse af programmet?... 4 Hvordan gennemføres

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning J.nr. 1018 Program for intern overvågning Tarm Elværk Net A/S CVR-nr. 25 80 45 62 1. Indledning På baggrund af Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 667 af 19. maj 2015 om program for intern overvågning

Læs mere

Bårdesø og Omegns Elforsyning A.m.b.a. Årsberetning for 2013 om. intern overvågning af ikke. diskriminerende adfærd

Bårdesø og Omegns Elforsyning A.m.b.a. Årsberetning for 2013 om. intern overvågning af ikke. diskriminerende adfærd Bårdesø og Omegns Elforsyning A.m.b.a. Årsberetning for 2013 om intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd 1 Indhold Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Kontrol med overholdelse af intern overvågning...

Læs mere

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23. Årsrapport 2006. Intern overvågning

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23. Årsrapport 2006. Intern overvågning CVR/SE-nr. 27 41 28 23 Årsrapport 2006 Intern overvågning Årsberetning for intern overvågning og sikring af ikke-diskriminerende adfærd i NKE-Elnet A/S Juli 2007 Ærøvej 2 4700 Næstved Tlf.: 55785150 Fax:

Læs mere

Nyfors Net A/S Årsberetning 2009 for program Intern Overvågning

Nyfors Net A/S Årsberetning 2009 for program Intern Overvågning Nyfors Net A/S Årsberetning 2009 for program Intern Overvågning Nyfors Net A/S Årsberetning for program Intern Overvågning 2009 Side 1 Energitilsynet Center for Energi, Konkurrencestyrelsen Nyropsgade

Læs mere

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23. Årsrapport 2007. Intern overvågning

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23. Årsrapport 2007. Intern overvågning CVR/SE-nr. 27 41 28 23 Årsrapport 2007 Intern overvågning Årsberetning for intern overvågning og sikring af ikke-diskriminerende adfærd i NKE-Elnet A/S Ærøvej 2 4700 Næstved Tlf.: 55785150 Fax: 55785160

Læs mere

Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning

Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning Indhold Indledning... 2 Koncernens indgangsportal navn... 4 Koncernens indgangsportal reklamer mm.... 4 Netselskabets hjemmesideområde navn... 5

Læs mere

TRE-FOR El-net A/S Årsberetning 2007

TRE-FOR El-net A/S Årsberetning 2007 El-net A/S Årsberetning 2007 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd El-net A/S beretning for 2007 - Intern overvågning Indledning Elforsyningslovens 20a kræver, at netvirksomheder

Læs mere

De godkendte metoder skal offentliggøres af Energi Fyn med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. 1, stk. 3 i metodebekendtgørelsen.

De godkendte metoder skal offentliggøres af Energi Fyn med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. 1, stk. 3 i metodebekendtgørelsen. Energi Fyn Net 13. oktober 2014 Sagnr. 14/10480 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Energi Fyn Nets (herefter Energi Fyn) anmeldelse af ny metode

Læs mere

Vejledning til særskilt hjemmeside vedr. Intern overva gning

Vejledning til særskilt hjemmeside vedr. Intern overva gning Vejledning til særskilt hjemmeside vedr. Intern overva gning Indhold Indledning... 2 Netselskabets hjemmeside navn... 4 Nethjemmeside påkrævede informationer... 5 Netselskabets hjemmeside reklamer mm....

Læs mere

Årsberetning for intern overvågning

Årsberetning for intern overvågning Årsberetning for intern overvågning gældende for Vestforsyning Net A/S Maj 2014 Jf. Elforsyningsloven 20a og bekendtgørelse (BEK nr. 980 af 06.10.2011) om program for intern overvågning skal net- og transmissionsvirksomheder

Læs mere

Midtfyns Elforsyning Amba.

Midtfyns Elforsyning Amba. Midtfyns Elforsyning Amba. Program for intern overvågning. (nov. 2009) 1. Programmets formål og opbygning. To nødvendige forudsætninger for et velfungrende konkurrencemarked for el er, at adgangen til

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER. 1. udgave Maj 2013

LEVERINGSBESTEMMELSER. 1. udgave Maj 2013 LEVERINGSBESTEMMELSER 1. udgave Maj 2013 #JobInfo DocName[0]=LevbestForsIDE# #JobInfo Copies[0]=1# [TL-ALN-2013-06-25-00113-00-TL-ALN-2013-06-25.DOCX] Indholdsfortegnelse 1 Ideelle A/S... 03 2 Formål...

Læs mere

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Dato: Sagsbehandler J.nr. 30. april 2014 JOSKA Internt dokument Indhold Lovgrundlag Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang

Læs mere

Den anmeldte definitionen af stikledningen i betingelsernes andet afsnit er følgende:

Den anmeldte definitionen af stikledningen i betingelsernes andet afsnit er følgende: DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum 18. august 2015 Ret & Administration 15/05258 LRN AFGØRELSE BETINGELSER FOR STIKLEDNINGER OVERDRAGET TIL DONG ENERGY Sekretariatet har i mail af

Læs mere

SEAS-NVE Net A/S har i mail af 29. september 2015 metodeanmeldt nye Tilslutningsbestemmelser

SEAS-NVE Net A/S har i mail af 29. september 2015 metodeanmeldt nye Tilslutningsbestemmelser SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden 36 4520 Svinninge 24. februar 2016 Ret & Administration 15/09333 OTS Metodeanmeldelse af nye Tilslutningsbestemmelser for SEAS-NVE Net A/S SEAS-NVE Net A/S har i mail af 29.

Læs mere

TRE-FOR El-net A/S Årsberetning 2008 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

TRE-FOR El-net A/S Årsberetning 2008 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd TRE-FOR El-net A/S Årsberetning 2008 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd TRE-FOR El-net A/S beretning for 2008 Intern overvågning Indledning Kokbjerg 30 DK-6000 Kolding Elforsyningslovens

Læs mere

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 29. oktober 2010 Sag 4/0720-0101-0170 / DM Deres ref. Afgørelse ENERGITILSYNET sekretariatsbetjenes af KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Energitilsynet

Læs mere

Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed

Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed December 2007 Rev. 1 Nov. 2006 Nov. 2006 Jan. 2007 Jan. 2007 DATE LEG BCM/MRP LEG LSO NAME Nov. 2006 DATE HEP/LEG NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Grønlands Statistik. Arbejdsmarkedsstatistik

Grønlands Statistik. Arbejdsmarkedsstatistik Grønlands Statistik Arbejdsmarkedsstatistik Beskæftigelse Ny beskæftigelsesstatistik 2007-2010 udkom første gang i december Udkommer kvartalsvist fra slutningen af 2012 Beskæftigelse beregnes som Baseret

Læs mere

Årsberetning 2009. Vedrørende sikring af ikke-diskriminerende adfærd samt intern overvågning for netvirksomheder

Årsberetning 2009. Vedrørende sikring af ikke-diskriminerende adfærd samt intern overvågning for netvirksomheder Næstved den 27. maj 2010 Årsberetning 2009 Vedrørende sikring af ikke-diskriminerende adfærd samt intern overvågning for netvirksomheder Årsrapporten dækker NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23 1 NKE-Elnet

Læs mere

pwc SEAS-NVE Net A/S Genindberetning af reguleringsregnskab Transmissionsvirksomhed, baseret CVR-nr. 28 11 32 85

pwc SEAS-NVE Net A/S Genindberetning af reguleringsregnskab Transmissionsvirksomhed, baseret CVR-nr. 28 11 32 85 pwc SEAS-NVE Net A/S Genindberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2008 mængde- Transmissionsvirksomhed, baseret CVR-nr. 28 11 32 85 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

REF00100 Program for intern overvågning

REF00100 Program for intern overvågning Indholdsfortegnelse 1..... 2 Formål... 2 Ejerskab... 2 Gyldighedsområde... 2 Distributionsliste... 2 Grundlag... 2 2. Typer af diskriminerende adfærd.... 3 3. Tiltag til forhindring af diskriminerende

Læs mere

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet. Bilagsoversigt. Bilag til punkt 7. Energitilsynets møde den 29.

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet. Bilagsoversigt. Bilag til punkt 7. Energitilsynets møde den 29. ENERGITILSYNET Bilag til punkt 7 Energitilsynets møde den 29. april 2014 9. april 2014 Ret & Administration 13/10069 OTS Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet ENERGITILSYNET

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Årsberetning 2005 Indhold Hvem er Baggrund Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang - Programmets kontroller - Programmets udvikling Programmets gennemførelse

Læs mere

Årsberetning om Intern Overvågning 2011 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272

Årsberetning om Intern Overvågning 2011 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272 Årsberetning om Intern Overvågning 2011 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272 24. maj 2012 Galten Elværk Net A/S i det efterfølgende betegnet GE Net har etableret et program til sikring af ikke-diskriminerende

Læs mere

Årsberetning for intern overvågning. gældende for Vestforsyning Net AIS

Årsberetning for intern overvågning. gældende for Vestforsyning Net AIS Årsberetning for intern overvågning gældende for Vestforsyning Net AIS Maj 2015 Vestforsyning A/5 Nupark 51 7500 Holstebro tlf.: 9612 7300 fax 9612 7301 vestforsyning@vestforsyning.dk www.vestforsyning.dk

Læs mere

o At projektet vedrører en begrænset købergruppe o At SE offentliggør alle resultater vedr. tariferingen i pilotprojektet

o At projektet vedrører en begrænset købergruppe o At SE offentliggør alle resultater vedr. tariferingen i pilotprojektet Syd Energi c/o Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C 9. februar 2012 Sag 4/0720-8901-0211 /LBA Deres ref. Ansøgning vedrørende pilotprojekt med afregning med dynamiske nettariffer 1. SE (Syd

Læs mere

Prisblad. Pr. 1. april 2016. Thy-Mors Energi Elnet A/S

Prisblad. Pr. 1. april 2016. Thy-Mors Energi Elnet A/S Prisblad Pr. 1. april 2016 Thy-Mors Energi Elnet A/S Engrosmodellen indføres pr. 1. april 2016 og er fastlagt i Lov om elforsyning samt Lov om afgift af elektricitet og momsloven. Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Årsberetning 2010 for Intern overvågning

Årsberetning 2010 for Intern overvågning Næstved den 27. maj 2011 Årsberetning 2010 for Intern overvågning NKE-Elnet A/S Ærøvej 2 4700 Næstved CVR/SE-nr. 27 41 28 23 1 Indledning NKE-Elnet A/S har udarbejdet en ny håndbog indeholdende et tilrettet

Læs mere

Årsberetning om Intern Overvågning 2013 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272

Årsberetning om Intern Overvågning 2013 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272 Årsberetning om Intern Overvågning 2013 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272 21. maj 2014 Galten Elværk Net A/S i det efterfølgende betegnet GE Net har etableret et program til sikring af ikke-diskriminerende

Læs mere

Årsberetning om Intern Overvågning 2012 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272

Årsberetning om Intern Overvågning 2012 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272 Årsberetning om Intern Overvågning 2012 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272 21. maj 2013 Galten Elværk Net A/S i det efterfølgende betegnet GE Net har etableret et program til sikring af ikke-diskriminerende

Læs mere

Afgørelse om anmeldt metode for tilslutning til ladestander samt deling af eksisterende leveringsomfang

Afgørelse om anmeldt metode for tilslutning til ladestander samt deling af eksisterende leveringsomfang Dong Energy Eldistribution 13.02.2012 Sag 4/0720-0200-0122 / Deres ref. Laa & lba Afgørelse om anmeldt metode for tilslutning til ladestander samt deling af eksisterende leveringsomfang Anmeldelsen Energitilsynets

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /MEL

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /MEL ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0071 /MEL Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: NN 7900 Nykøbing M Thy-Mors Energi A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing M CVR 2631 4119 Kundeforhold Indsigelse mod betaling

Læs mere

Status for Energiselskabernes Energispareindsats 2015

Status for Energiselskabernes Energispareindsats 2015 Status for Energiselskabernes Energispareindsats 2015 Kontor/afdeling Center for Erhverv og Energieffektivitet Dato 7. juni 2016 J.nr. 2016-6298 PJA/MCR/PB Sammenfatning Net- og distributionsselskaberne

Læs mere

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling Dok. ansvarlig: NMJ Sekretær: Sagsnr: Doknr: 11. december 2014 Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling 1. Kortfattet beskrivelse af tariferingsmetoden Dansk Energi anmelder hermed

Læs mere

Årsberetning 2013 for MES Net A/S Årsberetning om beskrivelse, gennemførsel og kontrol af interne overvågningsprogram (IO-program)

Årsberetning 2013 for MES Net A/S Årsberetning om beskrivelse, gennemførsel og kontrol af interne overvågningsprogram (IO-program) Indholdsfortegnelse Generelt om netvirksomheden... 3 MES Net A/S (netvirksomheden) indgår i følgende selskabsstruktur:... 3 0. Gennemførsel og kontrol af IO-program... 3 A) Generel gennemgang af information

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. NRGi Net 23. november 2015 Detail & Distribution 15/11009 LBA AFGØRELSE AFGØRELSE OM ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget NRGI Net A/S (NRGI) anmeldelse af ny metode for fastsættelse

Læs mere

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder.

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder. EnergiMidt Net A/S 8. maj 2014 Sagnr. 13/12677 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet modtog EnergiMidt Net A/S (herefter EnergiMidt) anmeldelse af ny metode for

Læs mere

Vejledning vedrørende pristillæg til biogas

Vejledning vedrørende pristillæg til biogas 14. december 2015 Vejledning vedrørende pristillæg til biogas Denne vejledning vedrører Energinet.dk s vejledning af borgere om reglerne og ansøgningsproceduren for pristillæg til elektricitet fremstillet

Læs mere

Prisblade. SEF Net A/S og SEF FORSYNING A/S. gældende fra 1. april 2015. for. C/O Sydfyns Elforsyning A/S, Fåborgvej 44, 5700 Svendborg

Prisblade. SEF Net A/S og SEF FORSYNING A/S. gældende fra 1. april 2015. for. C/O Sydfyns Elforsyning A/S, Fåborgvej 44, 5700 Svendborg Prisblade gældende fra 1. april 2015 for SEF Net A/S og SEF FORSYNING A/S C/O Sydfyns Elforsyning A/S, Fåborgvej 44, 5700 Svendborg C-tarif anvendes til kunder, som aftager el fra det almindelige lavspændingsnet

Læs mere

Prisblad. Pr. 1. januar Thy-Mors Energi Elnet A/S

Prisblad. Pr. 1. januar Thy-Mors Energi Elnet A/S Prisblad Pr. 1. januar 2017 Thy-Mors Energi Elnet A/S Note: Engrosmodellen indførtes pr. 1. april 2016 og er fastlagt i Lov om elforsyning samt Lov om afgift af elektricitet og momsloven. Sekretariatet

Læs mere

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. 1)

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. 1) BEK nr 1063 af 07/09/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2110/1181-0045 Senere

Læs mere

Anlægsinvesteringen består af etablering af 5 stk. 60 kv felter, 2 stk. 60/10 kv transformere, 15 stk. 10 kv felter og 1 stk. 60/10 kv station.

Anlægsinvesteringen består af etablering af 5 stk. 60 kv felter, 2 stk. 60/10 kv transformere, 15 stk. 10 kv felter og 1 stk. 60/10 kv station. Ravdex A/S Strandvangen 2 5300 Kerteminde 2. november 2015 Detail & Distribution 12/06451 KSB AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF RAVDEX A/S INDTÆGTSRAMME Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet ansøgningen

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER ET UDPLUK FRA KONTERINGSVEJLEDNING FOR NET- OG TRANSMISSIONSVIRKSOMHEDER, UDARBEJDET DECEMBER 2001 I REGI AF DANSK ENERGI.

DETTE DOKUMENT ER ET UDPLUK FRA KONTERINGSVEJLEDNING FOR NET- OG TRANSMISSIONSVIRKSOMHEDER, UDARBEJDET DECEMBER 2001 I REGI AF DANSK ENERGI. DETTE DOKUMENT ER ET UDPLUK FRA KONTERINGSVEJLEDNING FOR NET- OG TRANSMISSIONSVIRKSOMHEDER, UDARBEJDET DECEMBER 2001 I REGI AF DANSK ENERGI. 6. Indberetning til Energitilsynet Netvirksomhederne skal på

Læs mere

Vestjyske Net 60. Reguleringsregnskab for regnskabsåret

Vestjyske Net 60. Reguleringsregnskab for regnskabsåret Vestjyske Net 60 CVR-nr. 28 10 65 48 Reguleringsregnskab for regnskabsåret A/S PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 Resenvej 7800 Skive T: 9615 4900, F: 9615 4990,

Læs mere

SEAS-NVE Side 1 af 6. Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. SEAS-NVE Net. Tariffer 2015 Gældende fra den 4. kvartal - per 15.

SEAS-NVE Side 1 af 6. Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. SEAS-NVE Net. Tariffer 2015 Gældende fra den 4. kvartal - per 15. SEAS-NVE Side 1 af 6 Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby SEAS-NVE Net Tariffer 2015 Gældende fra den 4. kvartal - per 15. oktober 2015 SEAS-NVE Side 2 af 6 SEAS-NVE Net A/S: Transportbetaling

Læs mere

Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C

Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C 15. december 2011 Sag 4/0720-8901-0211 / LBA Deres ref. Anmeldelse af betaling af tilslutningsbidrag for ladestandere til elbiler opstillet i det offentlige

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

Intern overvågning. IO Håndborg. Indledning

Intern overvågning. IO Håndborg. Indledning Side 1 af 16 Indledning Virksomheden har udarbejdet et IO-program, der opfylder de krav, der er defineret som IO-krav for at opnå og opretholde en ikke diskriminerende adfærd i Nakskov Elnet A/S. Programmet

Læs mere

Afgørelse Det skal i den anledning meddeles, at den anmeldte metode til tarifering af solcellekunder godkendes i medfør af elforsyningslovens 73 a.

Afgørelse Det skal i den anledning meddeles, at den anmeldte metode til tarifering af solcellekunder godkendes i medfør af elforsyningslovens 73 a. Østkraft Net Att. Poul Sonne-Pedersen 26. juni 2014 Sag 14/04899 / LBA Deres ref. Anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg I mail af 16. april 2014 har Østkraft Net A/S anmeldt tariferingsmetode

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Metodeanmeldelse af "Vilkår for betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse - Engrosmodellen" 1. Baggrund. Sekretariatet for Energitilsynet

Metodeanmeldelse af Vilkår for betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse - Engrosmodellen 1. Baggrund. Sekretariatet for Energitilsynet Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af "Vilkår for betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse - Engrosmodellen" September 2015 MFA/HSF 1. Baggrund Energinet.dk skal ifølge Bekendtgørelse

Læs mere

Velkommen til Eftermiddagsmøde hos. DEFU Dansk Energi Forskning og Udvikling

Velkommen til Eftermiddagsmøde hos. DEFU Dansk Energi Forskning og Udvikling Velkommen til Eftermiddagsmøde hos DEFU Dansk Energi Forskning og Udvikling Dagens program Fremtidens nettekniske udfordringer Jørgen S. Christensen DSO Tekniske løsninger og praktiske erfaringer Louise

Læs mere

BILAG BILAGSOVERSIGT. 1. 2-4 Metodeanmeldelse af nettarif ved forbrugstilslutning på 132/150 kv. 2. 5 Høringssvar fra Banedanmark

BILAG BILAGSOVERSIGT. 1. 2-4 Metodeanmeldelse af nettarif ved forbrugstilslutning på 132/150 kv. 2. 5 Høringssvar fra Banedanmark BILAGSOVERSIGT BILAG 6. januar 2015 Engros & Transmission 14/12879 PCO/HGO BILAGS NR. SIDE CONTENTS 1. 2-4 Metodeanmeldelse af nettarif ved forbrugstilslutning på 132/150 kv 2. 5 Høringssvar fra Banedanmark

Læs mere

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N 27. maj 2014 Sag 13/09826 Deres ref. LRN Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg 1. Sagsfremstilling

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. RAH Net 2 20. maj 2015 Detail & Distribution 14/12974 LBA/LRN AFGØRELSE AFGØRELSE OM ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net 2 A/S (RAH2) anmeldelse af ny metode for fastsættelse

Læs mere

Lynettefællesskabet. Kommune. Høje-Taastrup Kommune. Lyngby-Taarbæk. rensekoncern. eksisterende. rensefællesskaber. Spildevand. renseaktiviteterne

Lynettefællesskabet. Kommune. Høje-Taastrup Kommune. Lyngby-Taarbæk. rensekoncern. eksisterende. rensefællesskaber. Spildevand. renseaktiviteterne Dato: 16. august a 2013 Sagsbehandler: /lkh/lvs Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af fusion mellem 2 kommunale rensefællesskaber i hovedstadsområdet i én rensekoncern Konkurrence-

Læs mere

NRGi Net A/S. Årsberetning 2006 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

NRGi Net A/S. Årsberetning 2006 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd NRGi Net A/S Årsberetning 2006 Udarbejdet af: Jesper Pedersen Langvad Maj 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Generelt om NRGi Net s program for intern overvågning... 2

Læs mere

BILAG 6. Markedsovervågning og sanktionering. 1. Markedsovervågning. 1.1 Kontinuerlige kontroller

BILAG 6. Markedsovervågning og sanktionering. 1. Markedsovervågning. 1.1 Kontinuerlige kontroller BILAG 6 Til Den Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub drift Markedsovervågning og sanktionering Dette notat indeholder en kort beskrivelse af, hvordan Energinet.dk overvåger detailmarkedet

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Indhold. Anmeldelse af Sanktioner for overtrædelse af markedsforskrifterne. 1. Anmeldelse og baggrund. Til Energitilsynet

Indhold. Anmeldelse af Sanktioner for overtrædelse af markedsforskrifterne. 1. Anmeldelse og baggrund. Til Energitilsynet Til Energitilsynet Anmeldelse af Sanktioner for overtrædelse af markedsforskrifterne D1, F1, H1, H2 og I 18. september 2012 HSF/GEE/HBK Indhold 1. Anmeldelse og baggrund... 1 2. Hjemmelsmæssig sanktionering

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet forhøjer EnergiMidt Net A/S reguleringspris med de årlige beløb, som er angivet i Tabel 4, kolonne 3.

Sekretariatet for Energitilsynet forhøjer EnergiMidt Net A/S reguleringspris med de årlige beløb, som er angivet i Tabel 4, kolonne 3. EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 23. oktober 2015 Detail & Distribution 14/13276 /BEJ AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF ENERGIMIDT NET A/S IND- TÆGTSRAMME SOM Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

TILSAGN AF JUNI 2013

TILSAGN AF JUNI 2013 TILSAGN AF JUNI 2013 A/S Dagbladet Politiken, Jyllands-Posten og Det Berlingske Officin A/S (nu henholdsvis JP/Politikens Hus A/S og Berlingske Media A/S, i det følgende kaldet Parterne ) afgav den 24.

Læs mere

Formandens orientering om driften i det forløbne år til brugermødet den 30. maj 2016

Formandens orientering om driften i det forløbne år til brugermødet den 30. maj 2016 Side 1 af 10 Formandens orientering om driften i det forløbne år til brugermødet den 30. maj 2016 I har alle fået årsrapporten for 2015, der indeholder koncernens årsberetning og regnskab. Koncernregnskabet

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

I henhold til Lov om naturgasforsyning 36 a skal Energitilsynet godkende de metoder, der anvendes ved fastlæggelsen af distributionstarifferne.

I henhold til Lov om naturgasforsyning 36 a skal Energitilsynet godkende de metoder, der anvendes ved fastlæggelsen af distributionstarifferne. 5. november 2012 Sagsnr.: 2012100019 Principper for fastlæggelse af distributionstariffer samt betingelser og vilkår for benyttelse af distributionssystem. I henhold til Lov om naturgasforsyning 36 a skal

Læs mere

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på elog naturgasområdet

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på elog naturgasområdet Punkt 7 Energitilsynets møde den 29. april 2014 2. maj 2014 Ret & Administration 13/10069 /OTS, PAJ Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på elog naturgasområdet Resumé 1. I dette notat orienteres om

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse

Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse 20. januar 2014 J.nr. 2009/2018-0001 Ref. Bak/fma Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse Indhold 1. Baggrund... 2 2. Forsyningspligtens omfang og indhold... 2 2.1 De udbudte bevillingsområder... 2 2.2 Forsyningspligtens

Læs mere

TAKSTBLAD. Hurup Elværk Net A/S

TAKSTBLAD. Hurup Elværk Net A/S TAKSTBLAD Priser og Vilkår Jævnf. Aftale mellem Netselskab og Elleverandør om brug af Distributionsnettet 1. April 2016 Hurup Elværk Net A/S Tlf.: 97 95 15 22 E-mail: Post@energi-hurup.dk Unibank: 5804

Læs mere

Den effektive danske energiforsyning II myndigheder/tilsyn

Den effektive danske energiforsyning II myndigheder/tilsyn Den effektive danske energiforsyning II myndigheder/tilsyn Omstilling til konkurrence og effektivitet Hvad er opnået via benchmarking og regelforvaltning? Jørgen G. Jørgensen Medlem af Energitilsynet Energitilsynet

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. april 2016

Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. april 2016 Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. april 2016 Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder ikke timemålt transformerstation

Læs mere

NRGi Net A/S. Årsberetning 2012 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

NRGi Net A/S. Årsberetning 2012 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd NRGi Net A/S Årsberetning Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd Udarbejdet maj 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Årsberetningens og programmets indhold... 2 3 Generelt

Læs mere

Driftsoptimering af distributionsnettet

Driftsoptimering af distributionsnettet Driftsoptimering af distributionsnettet v/ Louise Jakobsen, DEFU Dansk Energi Net temadag, Vejle 24.november 2009 3 arbejdsgrupper 9 netselskaber er repræsenteret i projektet Formål med Driftoptimeringsprojektet:

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt FAKTAARK OM ENERGIBESPARELSER NOTAT 22. oktober 2015 LOJ 1. Baggrund Net- og distributionsselskaber inden for fjernvarme, el,

Læs mere

Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], GSRN-nr. [XXX] Afgørelse. Retsgrundlag [XXX] [XXX] [XXX]

Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], GSRN-nr. [XXX] Afgørelse. Retsgrundlag [XXX] [XXX] [XXX] [XXX] [XXX] [XXX] Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], GSRN-nr. [XXX] 7. september 2015 SFT/JKO Under henvisning til din anmodning om årsbaseret nettoafregning

Læs mere

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse

Læs mere

analyse: Overdækninger

analyse: Overdækninger 58 ENERGITILSYNET analyse: Overdækninger i fjernvarmesektoren 133 varmevirksomheder har de seneste to år i træk haft en overdækning samtidig med, at overdækningen i det seneste år har oversteget 10 procent

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER VEDTÆGTER FOR FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER 1. Navn og formål: Foreningens navn er FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER. Foreningen har til formål at virke for en høj faglig og etisk standard

Læs mere

pwc Ringkøbing-Skj ern Elnet A/S Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 CVR-nr. 27 46 43 27

pwc Ringkøbing-Skj ern Elnet A/S Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 CVR-nr. 27 46 43 27 pwc Ringkøbing-Skj ern Elnet A/S CVR-nr. 27 46 43 27 Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011! PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Postboks 19,7800 Skive

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små

Læs mere