[TL-MJJ MJJ-MJJ PDF]

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "[TL-MJJ-2015-04-07-00214-01-MJJ-MJJ-2015-04-13.PDF]"

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 Ledelsesberetning Generelt NEF-koncernen er organiseret med NEF Fonden, som holdingvirksomhed for en række underliggende dattervirksomheder med hver sit specifikke forretningsområde. Herved er der opnået stor fokus på de primære forretningsområder, som er eldistribution, elhandel og Ægte Bredbånd. Aktiviteterne vedrørende eldistribution er organiseret i dattervirksomheden Ravdex A/S. Virksomhederne i NEF-koncernen har samme domiciladresse, og de tilknyttede virksomheder lejer faciliteter og udstyr hos NEF Fonden, der endvidere dækker behov for menneskelige, tekniske og økonomiske ressourcer i NEFkoncernen. Dette har resulteret i fire funktionsområder nemlig sekretariat, økonomi, infrastruktur og teknik. Ravdex A/S GENERALFORSAMLING BESTYRELSE DIREKTION Netdrift Måling Service Afregning Organisationen i Ravdex A/S består udelukkende af en deltidsdirektør. På grund af NEF-koncernens størrelse udfører de fleste medarbejdere i koncernens virksomheder opgaver for alle koncerntilknyttede virksomheder og er således underlagt programmet for ikke-diskriminerende adfærd. Ravdex A/S har derfor en fast arbejdsgruppe bestående af samtlige ledere fra NEF-koncernens virksomheder, herunder direktøren for netvirksomheden som er gruppeleder og ansvarlig for intern overvågning (IO). Arbejdsgruppen samles jævnligt for at sikre en effektiv implementering af programmet, herunder orientering og uddannelse af relevante og berørte medarbejdere. Den IO-ansvarlige deltager løbende i relevante seminarer om emnet, således den 4. marts 2008 Temadag om intern overvågning (Dansk Energi), den 4. maj 2009 Temadag om intern overvågning (Dansk Energi), den 20. april 2010 Temadag om intern overvågning (Dansk Energi), den 11. april 2012 Temadag om intern overvågning (Dansk Energi) og den 10. april 2013 Temadag om intern overvågning (Dansk Energi). 24

27 Under vor deltagelse i temadagen om intern overvågning den 11. april 2012 og den 10. april 2013, hvor Energitilsynet blandt andet gennemgik paragraf 20a i lov om elforsyning, blev den overvågningsansvarliges uafhængighed behandlet indgående. Under den af spørgsmål og svar afledte drøftelse var Energitilsynet ude af stand til at give klare anvisninger på, hvilken personkreds der kan opfylde det uafhængighedskrav, der stilles til den overvågningsansvarlige. På temadagen den 11. april 2012 blev det blandt andet drøftet, om netvirksomhedens revisor opfylder dette uafhængighedskrav, og Energitilsynet gav tilsagn om at komme med yderligere information desangående. Dette er desværre ikke sket for indeværende, og vi har med brev af 31. maj 2012 til Energitilsynet anmodet om denne tilkendegivelse/information, inden vi udpeger en ny overvågningsansvarlig til sikring og overvågning af ikke-diskriminerende adfærd i Ravdex A/S. Efter planen er programmet til sikring og overvågning af ikke-diskriminerende adfærd under løbende ajourføring. Den nedsatte arbejdsgruppe følger løbende det interne program med henblik på at indsamle erfaringer og evaluere målopfyldelsen, således at der gennem en løbende justering sker en optimal sikring af formålet med programmet. I 2014 blev der den 12. december gennemført såvel generel som specifik orientering af alle medarbejdere i NEFkoncernen, hvorunder det er præciseret, at netvirksomheden Ravdex A/S er underlagt særlige forpligtelser vedrørende sikring af ikke-diskriminerende adfærd, og der er endvidere orienteret om de iværksatte tiltag vedrørende udarbejdelse af programmet til sikring og overvågning. I forbindelse med de årlige ansættelsesforhandlinger og ved nyansættelser er der i samtlige ansættelsesaftaler indført et skriftligt afsnit. Dette afsnit skal sikre, at alle medarbejdere er indforstået med løbende at holde sig ajour med virksomhedens program. Således sikres det, at alle medarbejdere i koncernen har underskrevet en aftale, hvor programmet til sikring og overvågning er nævnt. For indeværende er flere konkrete initiativer igangsat inden for de forskellige områder, som bekendtgørelsen om ikke-diskriminerende adfærd i netvirksomheder omhandler. Tiltagene beskrives i det følgende. Forretningsmæssigt følsomme oplysninger Der er løbende et arbejde med at få identificeret, hvilke oplysninger der skal betragtes som forretningsmæssigt følsomme. For de forskellige forretningsmæssigt følsomme oplysninger bliver der løbende foretaget en vurdering af, hvem der skal have adgang til oplysningerne, og hvordan adgangen hertil kan styres. Endvidere er der taget initiativer til retningslinjer for videregivelse af oplysninger, der er kategoriseret som forretningsmæssigt følsomme. Retningslinjerne omfatter ligeledes videregivelse af oplysninger i forbindelse med netvirksomhedens outsourcing af kundeadministration. Den udførte analyse viste, at de forretningsmæssigt følsomme oplysninger er at finde i alle funktionsområderne for Ravdex A/S. Arbejdet med kortlægning af de forretningsmæssigt følsomme oplysninger samt udarbejdelse af retningslinjer for adgang til og videregivelse af sådanne oplysninger er en løbende proces, og de berørte medarbejdere bliver instrueret i de fastsatte retningslinjer. Således blev der i 2009 lavet skriftlig procedure for kunderådgivning ved kundeafregning, og efterfølgende er der løbende afholdt internt opfølgningsmøde for relevante medarbejdere. Allerede i 1997 etablerede det daværende Nordøstfyns Elforsyning, nu NEF-koncernen, en struktur for dokumentidentifikation, i daglig tale DID, med det formål at identificere koncernens dokumenter på en rationel og entydig måde. Dokumentidentifikationssystemet (DID) blev i forbindelse med koncerndannelsen efter elreformen udbygget, så det sikrer såvel virksomhedsmæssig adskillelse af NEF-koncernens dokumenter som en individuel styring af medarbejdernes adgang til dokumenter. I 2006 blev dette system udbygget med automatisk digital logning af brugernes anvendelse af koncernens dokumenter. Således er det nu muligt at se, hvem der har oprettet, redigeret og åbnet hvert enkelt dokument. I 2007 er denne logning udvidet med en grafisk visning af brugernes anvendelse, således at den efterfølgende vurdering af logresultaterne er mere overskuelig. NEF-koncernens omfattende anvendelse af IT i alle arbejdsfunktioner gør, at de fleste følsomme oplysninger forefindes i digital form. En individuel styring af adgangsforholdene til IT-systemerne er derfor et af de væsentligste værktøjer til sikring af en ikke-diskriminerende adfærd. Den i NEF Fonden placerede afdeling for infrastruktur arbejder løbende med optimering og sikring af de IT-mæssige adgange. Siden 2001 har NEF Fonden gennemført tre analyser vedrørende IT-risici. Analyserne, der er foretaget i forbindelse med den økonomiske revision, er udført af Ernst & Young P/S, IT Risk Management og har resulteret i løbende minimering af de IT-mæssige risici. For at sikre en mindre afhængighed af nøglepersoner samt en implementering af IT-branchens best practice foretages der løbende ITsikkerhedsarbejde i sparring med firmaet Darklight IT. 25

28 Til styring af adgangen til fortrolige og følsomme papirbaserede oplysninger er der for samtlige medarbejdere i NEFkoncernen etableret et intelligent låse- og adgangsstyringssystem til alle relevante lokaliteter. Adgang til distributionsnettet Ifølge bekendtgørelse om etablering af program til sikring og overvågning af ikke-diskriminerende adfærd skal netvirksomheden sikre adgang til nettet i forbindelse med tilslutning af nye kunder, vedligeholdelse af nettet og udbygning af nettet. Ravdex A/S opfylder ovennævnte krav, hvilket fremgår af virksomhedens Netbenyttelsesaftale, som er anmeldt til Energitilsynet. Netbenyttelsesaftalen beskriver netkundens rettigheder og forpligtelser ved netadgang, og aftalen gælder, hvad enten netkunden leverer eller aftager elektricitet fra nettet. Den fysiske tilslutning af en installation til virksomhedens distributionsnet sker efter fastlæggelse af leveringsomfanget og betaling af det hertil hørende investeringsbidrag. Den energi og effekt, som forventes udvekslet med distributionsnettet, er i kombination med nettariffen og den ønskede forsyningssikkerhed bestemmende for det sted og det niveau, på hvilket installationen tilsluttes nettet. Tilslutningsstedet er sammen med tilslutningsniveau og måleform alene bestemmende for kategoriseringen af installationen. Virksomhedens bestemmelser og vilkår, herunder priser og tariffer, er anmeldt til Energitilsynet. 26

29 Der opereres med følgende installationskategorier: Kategori Tilslutningssted Tarif Tilslutningsniveau og måleform A0 150/60 kv hovedstation Én-tidstarif 60 kv niveau, timemåling A1 60/10 kv hovedstation Én-tidstarif 60 kv niveau, timemåling A2 60/10 kv hovedstation Én-tidstarif 10 kv niveau, timemåling B1 10/0,4 kv netstation Én-tidstarif 10 kv niveau, timemåling B2 10/0,4 kv netstation Én-tidstarif 0,4 kv niveau, timemåling C1 0,4 kv fordelingsskab Én-tidstarif 0,4 kv niveau, timemåling C2 0,4 kv fordelingsskab Én-tidstarif 0,4 kv niveau, årsmåling 150/60 kv Hovedstation 60 kv Net 60/10 kv Hovedstation 10 kv Net 10/0,4 kv Netstation 0,4 kv Net 0,4 kv Fordelingsskab A0-installation A1-installation A2-installation B1-installation B2-installation C1-installation C2-installation Virksomhedens mission med fokus på leveringssikkerheden via en høj teknisk standard og kvalitet i virksomhedens distributionsnet har gjort det naturligt for Ravdex A/S at registrere afbrudshændelserne. Den hidtidige registrering er fra og med 2006 tilrettet, så den opfylder de af Energitilsynet stillede krav om registrering af leveringssikkerhed, hvor leveringssikkerhed defineres som sandsynligheden for, at nettet er i stand til at transportere strøm, hvorimod forsyningssikkerhed defineres som sandsynligheden for, at der er strøm til rådighed i nettet. Antallet af strømafbrydelser fremgår af oversigten side

30 Kundekontakt Alle medarbejdere i NEF-koncernen bliver som tidligere nævnt orienteret om formålet med det af Ravdex A/S etablerede program til sikring og overvågning af ikke-diskriminerende adfærd samt de særlige risici for diskriminerende adfærd, der er i forbindelse med kundekontakt. Kundekontakten sker enten ved massekommunikation og/eller individuel kommunikation. Massekommunikation sker via annoncering, internettet (websites) og stormøder. Individuel kommunikation sker skriftligt (breve), telefonisk, digitalt ( s, sms med mere) og ved møder. Siden 1998 har NEF-koncernen haft en skriftlig og løbende ajourført kommunikationspolitik omfattende samtlige virksomheder i NEF-koncernen. Endvidere har NEF-koncernen ligeledes siden 1998 haft specifikke og skriftlige adfærdsdokumenter vedrørende henholdsvis elektronisk og skriftlig kommunikation. Til trods for, at de fleste medarbejdere i NEF-koncernen arbejder for flere virksomheder i koncernen, har al kommunikation uanset form været relateret entydigt til en specifik virksomhed i NEF-koncernen. Al kommunikation via annoncering har haft og vil fortsat have entydig afsenderidentifikation. Kommunikation via internettet er sket gennem NEF-koncernens websites, og hver virksomhed har haft og har fortsat sin egen website. I 2006 idriftsatte NEF Fonden et nyt intranetbaseret, geografisk informationssystem, som giver koncernens medarbejdere adgang til ledningsoplysninger som for eksempel elkabler, vejbelysningskabler og lyslederkabler fra såvel Ravdex A/S som de øvrige virksomheder i NEF-koncernen. Systemet, som anvendes af mange i branchen, er ikke i sin opbygning klar til en virksomhedsmæssig adskillelse, men da der er tale om et internt system, er der valgt en pragmatisk løsning, hvor NEF Fonden har fået systemet tilpasset, så det i brugerfladen viser, hvilken virksomhed der ejer de pågældende ledningsanlæg, mens det ved udskrift klart adskiller forskellige virksomheders anlæg på individuelle dokumenter med hver sit logo og identifikation. Invitation til stormøder har haft og vil fortsat have entydig afsenderidentifikation. Den individuelle skriftlige kommunikation er sket via breve fra den enkelte virksomhed i NEF-koncernen. Hver virksomhed har sit eget side 1- og side 2-brevpapir. Side 1-brevpapiret er for hver virksomhed forsynet med specifikt og entydigt logo, virksomhedsnavn og adresse suppleret med specifikt og entydigt telefonnummer, CVR-nummer, e- mail-adresse og website-adresse. Side 2-papiret er for hver virksomhed forsynet med specifikt og entydigt logo. Den på brevet underskrivende medarbejder er anført med navn, titel og personlig -adresse. I langt de fleste tilfælde vil der være virksomhedsspecifik overensstemmelse mellem afsendervirksomhed, medarbejdertitel og den personlige -adresse. Såvel indgående som udgående telefonisk kommunikation er virksomhedsspecifik på grund af det til den enkelte virksomhed knyttede specifikke telefonnummer. NEF-koncernens telefoncentral er opbygget således, at den på omstillingsbordet viser, hvilken virksomhed den pågældende ringer til. Medarbejderen i NEF-koncernen kan således i enhver telefonisk kontakt varetage henvendelsen i relation til den virksomhed i NEF-koncernen, som er blevet kontaktet. Den digitale kommunikation sker via -adresse, og da både virksomhedens og medarbejderens -adresse i de fleste tilfælde er relateret til den pågældende virksomhed, kan digital kommunikation sædvanligvis varetages i relation til den relevante virksomhed i NEF-koncernen. Ved individuel kommunikation via møder skønnes hverken modtager eller afsender at give anledning til tvivl om, hvilken virksomhed kommunikationen relaterer til. Den virksomhedsspecifikke kommunikation styrkes i alle kommunikationsformer ved, at NEF-koncernens virksomhedsnavne ikke har nogen form for generisk lighed. I al væsentlighed er kontakten med kunderne i Ravdex A/S i overensstemmelse med de krav, som stilles i henhold til bestemmelserne om ikke-diskriminerende adfærd. Den nedsatte arbejdsgruppe har imidlertid særlig fokus på kundekontakten og er opmærksom på, at kommunikationspolitikken og kommunikationsadfærden eventuelt skal justeres og suppleres med konkrete retningslinjer for specifikke kundekontaktsituationer, hvor der er en potentiel risiko for diskriminerende adfærd. Den særlige fokus skyldes, at alle medarbejdere i NEF-koncernen har kundekontakt. Hertil kommer, at de fleste medarbejdere i NEF-koncernen arbejder for flere af koncernens virksomheder med risiko for, at kunden opfatter NEFkoncernen som synonym for "elforsyningen" omfattende alle NEF-koncernens aktiviteter, herunder de bevillingspligtige aktiviteter i Ravdex A/S. I 2006 etablerede NEF-koncernen en virksomhedsspecifik registrering og kategorisering af kundeklager. Der er i 2014 ikke konstateret tilfælde af diskriminerende adfærd eller klager. 28

31 Ravdex A/S modtog 16. januar 2015 brev fra Energitilsynet, som med baggrund i en henvendelse fra Gul Strøm A/S vedrørende danske netselskabers manglende overholdelse af elforsyningslovens 20, har valgt at undersøge og har bedt os redegøre for de link fra websiten som går til koncerninterne virksomheder. Websiten for Ravdex A/S, har ligesom websites for de andre virksomheder i koncernen en neutral menulinje øverst på siden, hvorfra man kan klikke sig videre til en af de andre websites, uden at der på fremkommer kommercielle reklamer for andre virksomheder eller produkter i koncernen. Muligheden findes udelukkende for at højne service- og vejledningsniveauet for kunden i et komplekst elmarked. Ravdex A/S indkøber visse serviceydelser hos NEF Fonden, der således fungerer som administrationsvirksomhed i forbindelse med regningshåndtering, IT-håndtering af opsamlingssystemer for selvaflæsninger og andre online tjenester hos Ravdex A/S. Derfor sker der ved valg af disse ydelser på et skift til modervirksomhedens website på det relevante sted. Vi vurderede, at websiten for Ravdex A/S var i overensstemmelse med branchens almindelige håndtering af overvågningsbekendtgørelsen, men på baggrund af sparring med Energitilsynet har vi nu fjernet linket til Ideelle A/S og NEFkoncernen på Virksomhedsmæssig adskillelse Der foretages løbende en ajourføring af de i NEF-koncernen ønskede og krævede aktiviteter, og ansvaret for den enkelte aktivitet er entydigt placeret i en af NEF-koncernens virksomheder. Hver virksomhed er forsvarligt organiseret med en til aktiviteterne relevant juridisk form og struktur. Den til den enkelte virksomhed hørende vedtægt og lovgivning er det retslige grundlag for virksomhedens virke. Den enkelte virksomhed har sit eget overordnede styrende organ, egen bestyrelse og egen direktion. Gennem virksomhedens skriftligt præciserede mission og vision sikres, at den enkelte virksomhed i NEF-koncernen kan agere rationelt i henhold til sit formål. Den enkelte virksomhed har sit eget budget, egen budgetopfølgning og egen årsrapport. Hertil kommer, at den enkelte virksomhed gennem et passende kapacitetsgrundlag af menneskelige, tekniske og økonomiske ressourcer i kombination med relevante aktivitetsprocedurer kan agere selvstændigt i relation til de øvrige virksomheder i NEF-koncernen. Regnskabsmæssig adskillelse I NEF-koncernen er der menneskelige, tekniske og økonomiske ressourcer. Ressourcerne udveksles frit mellem NEFkoncernens virksomheder i henhold til lovgivningen og de i alle tilfælde indgåede aftaler. Samtlige aftaler er skriftlige og indgået på markedsbestemte vilkår, herunder markedsbestemte priser. Alt ressourceforbrug - uanset kategori - registreres specifikt og entydigt på virksomhed, afdeling og sagsnummer. Hvad de menneskelige ressourcer angår, er samtlige medarbejdere i NEF-koncernen omfattet af en for alle timer gældende daglig opgørelse og ugentlig rapporteret registrering. Med baggrund i det registrerede ressourceforbrug er der en fuldstændig regnskabsmæssig adskillelse mellem NEFkoncernens virksomheder. Adskillelsen omfatter også ressourceforbrug vedrørende de styrende organer. Endvidere kan det oplyses, at netvirksomheden Ravdex A/S ingen sideordnede aktiviteter har og derfor heller ikke benytter muligheden for begrænset sideordnet aktivitet uden særskilt regnskab, jævnfør 5 %-reglen. Habilitet Elforsyningslovens forbud mod ledelsesmæssigt sammenfald mellem monopolvirksomheden og virksomheder med kommerciel aktivitet gælder alene for transmissions- og netvirksomheder med mindst kunder. Ravdex A/S, der har godt kundeinstallationer, er således ikke omfattet af dette forbud og har derfor ikke foretaget nogen analyse af overholdelsen af disse bestemmelser. Indgåelse af aftaler I henhold til reglerne om transfer pricing samt elforsyningslovens bestemmelser og skattemyndighedernes krav er samtlige de aftaler, Ravdex A/S har indgået og vil indgå med andre virksomheder, skriftlige. 29

32 Med baggrund i de markedsmæssige forhold samt kendskabet til de relevante udbuds- og efterspørgselsforhold skønnes samtlige aftaler at være indgået på de bedst mulige markedsvilkår. De relevante markedsmæssige forhold følges løbende. Administrative opgaver vedrørende netvirksomheden samt løbende vedligeholdelse af netaktiverne varetages af de øvrige virksomheder i NEF-koncernen. Der er udfærdiget aftale om transfer pricing mellem de involverede virksomheder vedrørende de arbejdsopgaver, der skal varetages. Ravdex A/S lejer lokaler og driftsmateriel hos NEF Fonden, og Ravdex A/S har købt el til dækning af nettabet hos Ideelle A/S. Prisfastsættelse I henhold til lov om elforsyning prissætter Ravdex A/S sine ydelser efter rimelige, objektive og ikke-diskriminerende kriterier i forhold til, hvilke omkostninger, de enkelte kundeinstallationskategorier giver anledning til. 30

33 Kundeinstallationerne er, som tidligere anført, entydigt kategoriseret som A0, A1, A2, B1, B2, C1 og C2. For indeværende har Ravdex A/S udelukkende A2, B1, B2, C1 og C2 installationer. De af Ravdex A/S leverede ydelser giver anledning til pekuniære modydelser, som inddeles i fire arter: Investeringsbidrag, abonnementer, nettariffer og gebyrer. Investeringsbidrag Udgangspunktet for fastlæggelse af investeringsbidraget for et leveringsomfang er de udgifter, der knytter sig til etableringen af distributionsnettet til udveksling af den ønskede energi og effekt på det pågældende tilslutningssted og tilslutningsniveau. For alle installationskategorier dækker investeringsbidragene cirka 60 % af de udgifter, der knytter sig til etableringen af distributionsnettet til den pågældende installationskategori. Ravdex A/S er via lovgivningen pålagt at udøve positiv-diskriminerende adfærd i forbindelse med fastsættelsen af de elproducerende netkunders vilkår. Et forhold, der også gør sig gældende over for de kunder, med såvel elproduktion som elforbrug, de såkaldte prosumer installationer. Ud over denne adfærd er Ravdex A/S ikke diskriminerende i sin fastsættelse af investeringsbidrag for kunder tilhørende en specifik installationskategori. De til enhver tid gældende bestemmelser for investeringsbidrag er anmeldt til Energitilsynet. Abonnementer Virksomhedens abonnementsbetaling er for såvel producenter som forbrugere baseret på de elektriske forhold for den installationskategori, som kunden tilhører, jævnfør den tidligere omtalte kategorisering. Da udstyr og ydelser i forbindelse med måling og afregning af en kunde, tilhørende en specifik installationskategori, er uafhængig af strømmens retning, er abonnementsbetalingen for producenter, forbrugere og prosumere tilhørende en given installationskategori præcis den samme. Abonnementsbetalingen for en given kunde tilhørende en specifik installationskategori er baseret på de faktiske omkostninger til forrentning og afskrivning af måleudstyret, omkostninger til vedligeholdelse af måleudstyret, omkostninger til aflæsning af måleudstyret samt omkostninger til selve afregningen af kunden. Omkostningerne opgøres årligt for hver installationskategori, og det til den enkelte installationskategori hørende årsabonnement opkræves successivt hen over året med en på hver faktura anført relativ andel. Det til enhver tid gældende abonnement for den enkelte installationskategori er anmeldt til Energitilsynet. Nettariffer Virksomhedens årlige omkostninger til at drive distributionsnettet, herunder energi, lønninger, varer, tjenesteydelser, administration og vedligeholdelse samt forrentning og afskrivning konteres i overensstemmelse med den til kategoriseringen hørende netkonfiguration. Herved fremkommer en årlig omkostningssum for 60/10 kv hovedstationer, 10 kv net, 10/0,4 kv netstationer og 0,4 kv net. Herefter divideres den enkelte omkostningssum med den til netarten hørende elmængde. Herved fremkommer en tarif for den enkelte netart, og ved at akkumulere netart-tarifferne frem til den relevante installationskategori, fremkommer nettariffen for den pågældende installationskategori. Eksempelvis fremkommer nettariffen for B2-installationer som summen af netarts-tariffen for 60/10 kv hovedstationer, 10 kv net og 10/0,4 kv netstationer. Ravdex A/S er via lovgivningen pålagt at udøve positiv-diskriminerende adfærd i forbindelse med fastsættelsen af de elproducerende netkunders nettarif. Ud over denne adfærd er Ravdex A/S ikke diskriminerende i sin fastsættelse af nettariffen for kunder tilhørende en specifik installationskategori. De til enhver tid gældende nettariffer er anmeldt til Energitilsynet. Gebyrer I Ravdex regi er gebyrer den pekuniære modydelse, der knytter sig til ekstraordinære ydelser over for den enkelte kunde. Grænsen mellem ordinære og ekstraordinære ydelser kan være upræcis, men Ravdex A/S finder følgende ydelser og modydelser relevante: 31

34 Ydelse Ekstra fakturaudskrift Fremsendelse af erindringsskrivelse på grund af udeblevet betaling/aflæsning Modydelse Ekstra fakturaudskrift Rykkergebyr Fremsendelse af inkassoskrivelse på grund af fortsat udeblevet betaling Inkassogebyr Fysisk og administrativ afbrydelse af det etablerede leveringsomfang Lukkegebyr Opgørelse af fordringer i forbindelse med ændringer i retten til det etablerede leveringsomfang Aflæsning af målerstand i forbindelse med udeblevet kundeaflæsning Flyttegebyr Aflæsningsgebyr for el Etablering af betalingsaftale på grund af kundens misligholdelse af betalingsterminer Modtagelse og registrering af et afdrag i forbindelse med betalingsaftale Betalingsaftalegebyr Afdragsgebyr Fysisk og administrativ genetablering af et tidligere afbrudt leveringsomfang Genoplukningsgebyr Fysisk og administrativ genetablering af et tidligere afbrudt leveringsomfang uden for virksomhedens normale arbejdstid Overdragelse af fordring til retslig inkasso på grund af fortsat manglende betaling Rykker for aflæsning af målerstand i forbindelse med udeblevet kundeaflæsning Genoplukningsgebyr uden for normal arbejdstid Fogedsagsgebyr Selvaflæsningskort rykker Det enkelte gebyr har en størrelse svarende til markedsværdien af det ressourcetræk, som den til gebyret svarende ydelse giver anledning til. Ressourcetrækket opgøres med baggrund i forbruget af menneskelige, tekniske og økonomiske ressourcer. De til enhver tid gældende gebyrer er anmeldt til Energitilsynet. 32

35 Tekniske ressourcer 33

36 Tekniske ressourcer Hovedstationer Regnskab Regnskab stk stk Krafttransformere Hovedstation Birketved 2 2 Hovedstation Bullerup 2 2 Hovedstation Kerteminde 2 2 Hovedstation Lindø 2 2 Hovedstation Mesinge 1 1 Hovedstation Munkebo 2 2 Hovedstation Rynkeby 1 1 Krafttransformere i alt Krafttransformere Regnskab Regnskab MVA MVA Hovedstation Birketved Hovedstation Bullerup Hovedstation Kerteminde Hovedstation Lindø Hovedstation Mesinge Hovedstation Munkebo Hovedstation Rynkeby Krafttransformere i alt kv afgange Regnskab Regnskab stk stk Hovedstation Birketved 7 7 Hovedstation Bullerup 6 6 Hovedstation Kerteminde 7 7 Hovedstation Lindø Hovedstation Mesinge 5 5 Hovedstation Munkebo Hovedstation Rynkeby kv afgange i alt

37 Tekniske ressourcer Hovedstationer og netstationer Maksimaleffekt Regnskab Regnskab kw kw Hovedstation Birketved Hovedstation Bullerup Hovedstation Kerteminde Hovedstation Lindø Hovedstation Mesinge Hovedstation Munkebo 0 0 Hovedstation Rynkeby Netområdet Netstationer Regnskab Regnskab stk stk Hovedstation Birketved Hovedstation Bullerup Hovedstation Kerteminde Hovedstation Lindø Hovedstation Mesinge Hovedstation Munkebo Hovedstation Rynkeby Netstationer i alt Gennemsnit Netstationer per hovedstation

38 Tekniske ressourcer Netstationer Distributionstransformere Regnskab Regnskab stk stk Hovedstation Birketved Hovedstation Bullerup Hovedstation Kerteminde Hovedstation Lindø Hovedstation Mesinge Hovedstation Munkebo Hovedstation Rynkeby Distributionstransformere i alt Distributionstransformere Regnskab Regnskab MVA MVA Hovedstation Birketved Hovedstation Bullerup Hovedstation Kerteminde Hovedstation Lindø Hovedstation Mesinge Hovedstation Munkebo 8 8 Hovedstation Rynkeby Distributionstransformere i alt ,4 kv afgange Regnskab Regnskab stk stk Hovedstation Birketved Hovedstation Bullerup Hovedstation Kerteminde Hovedstation Lindø Hovedstation Mesinge Hovedstation Munkebo Hovedstation Rynkeby ,4 kv afgange i alt

39 Tekniske ressourcer Net Mellemspændingsnet Regnskab Regnskab km km 60 kv jordkabel kv luftledning kv net i alt 5 5 Mellemspændingsnet Regnskab Regnskab km km 10 kv jordkabel kv søkabel kv luftledning kv net i alt Lavspændingsnet Regnskab Regnskab km km 0,4 kv jordkabel ,4 kv luftledning 0 0 0,4 kv net i alt Fordelingsskabe Regnskab Regnskab stk stk 0,4 kv Fordelingsskabe Gennemsnit Regnskab Regnskab m/stk m/stk 10 kv net per hovedstation kv net per 10 kv afgang ,4 kv net per netstation ,4 kv net per 0,4 kv afgang

40 Tekniske ressourcer Installationer Installationer (forbrugere) Regnskab Regnskab stk stk A1-installationer 0 0 A2-installationer B1-installationer 3 3 B2-installationer C1-installationer C2-installationer Forbrugerinstallationer i alt Installationer (producenter) A1-installationer 0 0 A2-installationer 2 2 B1-installationer B2-installationer 1 1 C1-installationer 0 0 C2-installationer 2 2 Producentinstallationer i alt Installationer (prosumer) A1-installationer 0 0 A2-installationer 0 0 B1-installationer 0 0 B2-installationer 4 4 C1-installationer C2-installationer Prosumerinstallationer i alt Gennemsnit Installationer per hovedstation Installationer per 10 kv afgang Installationer per netstation Installationer per 0,4 kv afgang

41 Tekniske ressourcer Installationer Installationer per forbrugergruppe* Regnskab Regnskab stk/ stk/ gruppe gruppe A Landbrug, jagt og skovbrug B Fiskeri 3 3 C Råstofudvinding 0 0 D Fremstillingsvirksomhed E El-, gas-, varme- og vandforsyning F Bygge- og anlægsvirksomhed G Handels- og reparationsvirksomhed H Hotel- og restaurationsvirksomhed I Transportvirksomhed med videre J Pengeinstitutter, finansierings- og forsikringsvirksomhed K Fast ejendom, udlejning, forretningsservice med videre L Offentlig administration, forsvar og socialforsikring M Undervisning N Sundheds- og velfærdsinstitutioner med videre O Organisationer, forlystelser, kultur med videre P Private husholdninger med ansat medhjælp Q Internationale organisationer med videre 0 0 R Boliger * De anførte forbrugergrupper er defineret på side

Energiselskabernes energispareindsats

Energiselskabernes energispareindsats . Aftale af 13. november 2012 om Energiselskabernes energispareindsats mellem klima-, energi- og bygningsministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie repræsenteret

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 64 59 63 14 75. driftsår

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 64 59 63 14 75. driftsår ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 64 59 63 14 75. driftsår 2 Indholdsfortegnelse Velkommen... 4 5 Ledelsesberetning Forsyningsområde......................................... 7 Forbrugersammensætning... 8 Forbrugsudvikling...

Læs mere

Årsrapport 2014. Fonden Sydfyns Elforsyning CVR årsrapport NR 35 03 2014 41-021

Årsrapport 2014. Fonden Sydfyns Elforsyning CVR årsrapport NR 35 03 2014 41-021 Årsrapport 2014 Fonden Sydfyns Elforsyning CVR årsrapport NR 35 03 2014 41-021 2 - Fonden Sydfyns Elforsyning årsrapport 2014 Fonden Sydfyns Elforsyning årsrapport 2014-3 Indholdsfortegnelse Forord............................

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR JANUAR 2011 WWW.KUM.DK GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR 03.01.2011_168x237_REDEGØRELSE.indd 1 11/01/11 10.25 2 indledning indledning Anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

Læs mere

Formål. Anvendelsesområde

Formål. Anvendelsesområde Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I medfør af 13, stk. 2 og 3, 14, stk. 3, og 19, stk. 1, i lov nr. 450 af 31. maj

Læs mere

Notat om principperne i Dansk Energis tarifberegningsmodel Tarifmodel 2.0 Version 2.0 Maj 2015

Notat om principperne i Dansk Energis tarifberegningsmodel Tarifmodel 2.0 Version 2.0 Maj 2015 Notat Dok. ansvarlig: JUK Sekretær: LGU Sagsnr.: s2014-777 Doknr: d2014-16449-13.0 18-11-2014 Tarifering i elnetselskaber Notat om principperne i Dansk Energis tarifberegningsmodel Tarifmodel 2.0 Version

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV

Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Rapport om Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Udarbejdet af EXERGI Partners Brædstrup Fjernvarme Insero Energi for Energistyrelsen

Læs mere

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning

Læs mere

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2011 Indholdsfortegnelse 1. Resumé og konklusioner 4 2. Standardkontrakter 7 2.1. Hvad er en standardkontrakt? 7 2.2. Fordele og ulemper ved standardkontrakter

Læs mere

VE-anlæg Sagsnr. 11/8. Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg

VE-anlæg Sagsnr. 11/8. Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg VE-anlæg Sagsnr. 11/8 Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg Vejledning: Installationstilslutning af små VE-anlæg side 2 1. Indledning...3 1.1. Afgrænsning...3 1.2. Læsevejledning...3 1.3.

Læs mere

information NYE OG SKÆRPEDE REGLER OM BESKATNING AF AKTIONÆRLÅN Domicilejendomme optaget i regnskabet til dagsværdi It-sikkerhed på det praktiske plan

information NYE OG SKÆRPEDE REGLER OM BESKATNING AF AKTIONÆRLÅN Domicilejendomme optaget i regnskabet til dagsværdi It-sikkerhed på det praktiske plan information NYE OG SKÆRPEDE REGLER OM BESKATNING AF AKTIONÆRLÅN Domicilejendomme optaget i regnskabet til dagsværdi It-sikkerhed på det praktiske plan Skattereformen og andre vedtagne love SkatteNyt herunder

Læs mere

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger INDHOLD Klik på det ønskede område for at komme direkte til dette Indledning Hvad er godt Investor Relationsarbejde? IR-politik IR-funktionen - rammer og organisatorisk

Læs mere

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S 2012 Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S INDHOLD Ledelsens beretning 1 Hoved og nøgletal for koncernen 2 Resumé og koncernens udvikling 12 MT Højgaard koncernen og Højgaard Industri A/S 14 Aktionærforhold

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed og implementerer

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 1. Kommunernes betydning for vækst Kommunerne har væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for vækst og erhvervsudvikling

Læs mere

DANAK-AKKREDITERINGSBESTEMMELSE

DANAK-AKKREDITERINGSBESTEMMELSE til certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer Side : 1/14 1. Anvendelsesområde Akkrediteringsbestemmelsen er gældende for alle organer, som er, eller ansøger om at blive, akkrediteret til certificering

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Forord... 3 3 Praktiske oplysninger... 4 4 Hvad er omfattet af vejledningen?... 4 4.1 Spil, der kan søges tilladelse til... 5 4.2 Spil, der ikke kan søges

Læs mere

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Den almene boligsektors egenkontrol Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 2014 Titel: Den almene boligsektors egenkontrol

Læs mere

Bogføringslovens krav til virksomheden

Bogføringslovens krav til virksomheden Bogføringslovens krav til virksomheden Bogføringslovens krav til virksomheden oktober 2011 Copyright BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, oktober 2011 Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, fotografisk,

Læs mere

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013 God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision Januar 2013 G O D O F F E N T L I G R E V I S I O N S S K I K N O R M E N F O R O F F E N T L I G R E V I S I O N Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Redegørelse om affaldssektoren

Redegørelse om affaldssektoren Redegørelse om affaldssektoren Konkurrencestyrelsen Erhvervsministeriet Forord Denne redegørelse er skrevet på baggrund af en undersøgelse Konkurrencestyrelsen har gennemført af de gældende reguleringer

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Finanstilsynet Forbrugerstyrelsen Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Indledning Det følger af 353, stk. 2 i lov om finansiel

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser Kapitel 2 - Generelle sikkerhedsbestemmelser Kapitel 3 - Supplerende sikkerhedsforanstaltninger for anmeldelsespligtige behandlinger

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger SPØRGSMÅL O G SV AR U D B U D AF TE K NISK RE V ISION AF E NE RGIMÆRKNINGER AF B YGNINGER 1. oktober 2013 Byggeri og energieffektivitet Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere