Bilag 3: Økonomi og aktivitetsstyring opdelt på regioner. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 3: Økonomi og aktivitetsstyring opdelt på regioner. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri"

Transkript

1 Bilag 3: Økonomi og aktivitetsstyring opdelt på regioner Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Sammenhængen imellem satspuljebevillinger, udgifter og aktivitet.

2 Indhold 1.1 Budgetlægning Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden Kobling mellem aktivitet og budget Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden Den løbende budget- og aktivitetsopfølgning Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden

3 Bilaget beskriver for hver enkelt region, hvordan henholdsvis budgetlægningsprocessen samt den løbende opfølgning foregår i de enkelte regioner. Disse analyser har dannet baggrund for rapportens del Budgetlægning I det følgende beskrives budgetlægningen og den decentrale udmøntning, herunder koblingen mellem budget og aktivitet indenfor psykiatrien opdelt for de fem regioner. Afsnittet vil ligeledes beskrive, hvordan udmøntningen af satspuljemidlerne samvirker med regionernes budgetlægning og aktivitetsforudsætninger Region Nordjylland I Region Nordjylland sker udmøntningen af budgettet ligesom i de øvrige regioner til psykiatriledelsen. Også i Region Nordjylland er satspuljemidlerne en del af prioriteringen af nye tiltag i psykiatrien, og ligesom i de øvrige regioner forsøger man i Region Nordjylland at følge formålet for satspuljemidlerne. Det nævnes dog at: Det kan godt være, at regionen ønsker at prioritere anderledes end det, der ligger i satspuljens formål. Det er en af uhensigtsmæssighederne ved det her system. Region Nordjylland oplever det som et demokratisk problem, at regionsrådets prioritering i nogen grad kan blive tilsidesat af formålene i satspuljebevillinger. Endvidere er der en frustration over det bureaukrati, som puljetildelingen fra satspuljerne udløser. I Region Nordjylland skelner man ret klart mellem behandlingsretsmidlerne og de øvrige permanente satspuljemidler. Behandlingsretsmidlerne opfattes således som væsentligt friere midler. Midlerne konteres i udgangspunktet på en central konto under koncernøkonomi og udmøntes herfra løbende i takt med igangsættelsen af relevante indsatser. Midlerne har også været anvendt til andre formål, fx til styrke andre initiativer og tiltag indenfor psykiatrien. Regionen sidder på pengene, indtil der er klarhed med psykiatrien om, hvornår aktiviteten kan gennemføres. 3

4 I stil med øvrige regioner nævner Region Nordjylland, at problemer med rekruttering af relevant personale er et problem i forhold til at få omsat satspuljemidlerne til aktivitet. Besparelser og effektiviseringer er både gennemført som konkrete besparelser og som generelle rammebesparelser. Disse besparelser er gennemført i forbindelse med budgetlægningen. Der har i løbet af analyseperioden været gennemført ganske store besparelser som rammebesparelser. Besparelserne er udmøntet til psykiatriledelsen, som derefter har haft ansvaret for den konkrete udmøntning af disse i psykiatrien. I lighed med øvrige regioner indgår de permanente satspuljemidler på lige fod med øvrige midler i forbindelse med sparerunder. De permanentgjorte satspuljemidler indgår ikke specielt, når der skal ske besparelser der indgår de i den samlede ramme. Vi tænker ikke på, hvor de kommer fra I lighed med andre regioner skal strukturelle besparelser, såsom lukning af funktioner, forelægges politisk. Det bemærkes i den forbindelse, at Region Nordjylland har søgt at kompensere psykiatrien således, at psykiatrien relativt set skal bære en mindre del af byrden ved besparelser end somatikken. Der er budgetoverførselsadgang i Region Nordjylland. Dog kan mindreforbrug kun overføres, hvis psykiatrien har opfyldt den aktivitetsmæssige målsætning. Merforbrug overføres i udgangspunktet altid Region Midtjylland Ligesom de øvrige regioner er psykiatriledelsen det centrale bevillingsniveau i Region Midtjylland. Også i Region Midtjylland er satspuljemidlerne en del af prioriteringen af nye tiltag i psykiatrien. Ligesom i de øvrige regioner søger man i Region Midtjylland at følge formålet med de permanente satspuljemidler. De midlertidige satspuljemidler indgår ikke direkte i den egentlige budgetlægning. Man er dog, også fra politisk side, opmærksom på, hvilke områder der afsættes satspuljemidler til. Efter udmøntning indgår de permanente midler i regionens samlede disponering. Det opleves desuden som praktisk umuligt, hvis man skulle følge særskilt op på de permanente og permanentgjorte satspuljemidler i årene efter udmøntningen. 4

5 Besparelser og løbende omdisponeringer har været lagt ud til psykiatriledelsen, som er ansvarlig for at udmønte disse. Dog pointeres det at; Det er ikke sådan, at når midlerne permanentgøres, så sparer vi dem væk. Det gør vi ikke. Når et projekt ophører, får psykiatrien alle de penge, der gøres permanente til det formål. Blandt politikerne i Region Midtjylland har der været en opfattelse af, at psykiatrien i mindre grad end somatikken har skullet bære byrden ved de generelle økonomiske problemer i regionen. Der er tit lavet skævvridninger på den måde, at psykiatrien får mindre besparelser end somatikken. Besparelserne er sket i forbindelse udmøntningen af budgettet, men er også sket løbende i budgetåret. I Region Midtjylland har en betydelig del af disse besparelser været udmøntet som rammebesparelser, hvor psykiatriledelsen har ansvar for udmøntning af besparelserne. De permanentgjorte satspuljemidler har således også været i spil ved disse besparelser. I lighed med andre regioner skal strukturelle besparelser, såsom lukning af funktioner forelægges politisk. Der er i udgangspunktet budgetoverførsel mellem budgetårene, og merforbrug overføres altid. I forhold til overførsel af mindreforbrug sker dette ud fra en konkret vurdering, fx ud fra om psykiatrien har opfyldt deres servicemål. I Region Midtjyllands styring af psykiatrien, lægges der op til, at budgettet kan reguleres nedad ved manglende opfyldelse af aktivitetskravet. Dette er dog ikke sket i regionens levetid, da psykiatrien samlet set har opfyldt aktivitetskravet Region Syddanmark I Region Syddanmark er psykiatriledelsen det centrale bevillingsniveau på psykiatriområdet. Når budgetforslaget for det kommende års budget udarbejdes, forelægges det politiske niveau bl.a. et sidepapir til budgettet. Af sidepapiret fremgår det, hvilke opdriftsområder man forventer at skulle håndtere i det kommende år herunder f.eks. forventning til meraktivitetsafregning og psykiatriplanens enkeltelementer. Samtidig henvises der, for psykiatriens vedkommende, til den kommende satspuljeaftale i november. Ved satspuljeaftalens vedtagelse i slutningen af december, skabes der et overblik over psykiatriens økonomiske situation. På 5

6 baggrund af dette overblik vurderes det, i hvilken takt f.eks. psykiatriplanens enkeltelementer kan indfases. På den måde indgår satspuljemidlerne aktivt i budgetlægning og prioritering af nye tiltag i regionen. For de midler, der udmøntes via puljeansøgninger, gælder det, at regionen opfatter denne ansøgnings- og senere opfølgningsproces som værende ganske bureaukratisk. Region Syddanmark følger overvejende formålene i satspuljerne. For behandlingsretsmidler gælder det dog at; Man har fået store satspuljer, hvor målet ikke har været så skarpt formuleret, så man har kunnet disponere dem mere frit. Region Syddanmark opfatter således, at der er en højere grad af metodefrihed med henblik på at opfylde den behandlingsret, som pengene er givet til. I Region Syddanmark har man puljet midler udmøntet til udvidede behandlingsrettigheder. Midlerne udmøntes efterfølgende til psykiatrien, når det er muligt at sætte relevante aktiviteter i gang. Region Syddanmark nævner, at mangel på kvalificeret personale kan være en væsentlig hindring i forhold til at sætte nye aktiviteter i gang. Dette er også gældende for udmøntningen af de øvrige satspuljemidler. De permanente midler indgår efter udmøntningen i den generelle disponering i regionen. Region Syddanmark opfatter de permanente midler som analoge med de midler, der gives til somatikken via de årlige økonomiaftaler. I lighed med andre regioner har også Region Syddanmark gennemført besparelser indenfor psykiatrien i forbindelse med håndteringen af generelle budgetmæssige udfordringer på sundhedsområdet. Besparelserne har været begrænsede og koblet til budgetprocessen. Besparelserne er initieret af sundhedsdirektionen, og psykiatrien har til opgave at komme med konkrete forslag til udmøntningen. Ligesom i de øvrige regioner gælder det, at strukturelle besparelser skal forelægges politisk. 6

7 Der er fuld overførselsadgang mellem budgetårene i Region Syddanmark, og psykiatrien fik således overført et merforbrug i 2009 til budgetåret Region Sjælland I Region Sjælland er psykiatriledelsen det centrale bevillingsniveau på psykiatriområdet. I Region Sjælland indgår satspuljemidlerne i den generelle prioritering af nye tiltag i psykiatrien. I forhold til prioritering af nye tiltag i budgetlægning tager Region Sjælland udgangspunkt i psykiatriplanen. Satspuljerne har i den forbindelse mindre betydning. Region Sjælland giver udtryk for, at satspuljemidler lægges ubeskåret ud til psykiatrien i overvejende overensstemmelse med formålene i satspuljeaftalen. En undtagelse herfra er de permanente midler, der vedrører udvidede behandlingsrettigheder. Her har koncernøkonomi i Region Sjælland puljet midlerne centralt til efterfølgende udmøntning til psykiatrien. Region Sjælland oplyser også, at dele af behandlingsretsmidlerne er blevet anvendt til et øget køb bl.a. af private pladser indenfor børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland nævner, at mangel på kvalificeret personale kan være en væsentlig hindring i forhold til at sætte nye aktiviteter i gang særligt i forhold til behandlingsretsmidlerne. Permanente midler indgår således i den generelle prioritering på lige fod med øvrige midler i psykiatrien. Dette gælder også for tidligere puljemidler, der permanentgøres. Region Sjælland har i analyseperioden gennemgået flere sparerunder. I Region Sjælland skal psykiatrien i udgangspunktet være med til at løfte de generelle budgetproblemer i samme omfang som somatikken. Den væsentligste sparerunde var ledsaget af en budgetharmonisering af de daværende seks distrikters budgetter i forhold til mere objektive baggrundsvariable og den aktivitet distrikterne på den baggrund kunne forventes at levere. Der er overførsel af mer- hhv. mindre forbrug i Region Sjællands budgetregler. Dog er der en overførselsgrænse på +/- 1 pct. af det samlede budget. Formelt set åbner Region Sjællands budgetmodel mulighed for at nedregulere budgettet ved manglende opfyldelse af aktivitetskrav. Dette 7

8 har dog i analyseperioden ikke været konsekvensen af manglende målopfyldelse Region Hovedstaden I Region Hovedstaden er psykiatriledelsen det centrale bevillingsniveau på psykiatriområdet. Et gennemgående træk for budgetlægningen i Region Hovedstaden er, at der forud for budgettets vedtagelse udarbejdes en omfattende prioriteringsliste med forslag til op- og nedjusteringer af næste års budget. Prioriteringer af nye tiltag følger bl.a. de formål, som er fastlagt i regionens psykiatriplan ligesom prioriteringen i nogle tilfælde påvirkes af udmøntede satspuljemidler. Det skal i denne forbindelse pointeres, at der er forskel på, hvordan de permanente og midlertidige satspuljemidler påvirker budgetprocessen. De permanente satspuljemidler tilføres i hovedsagen psykiatrien på grundlag af en opgørelse af de varige udgifter, ved at projektet sættes i varig drift. I det omfang der er et klart defineret formål med de permanente satspuljemidler, udmønter Region Hovedstaden så vidt muligt midler i overensstemmelse med disse formål. Koncernøkonomi giver dog også udtryk for, at de permanente satspuljemidler har gennemgået en politisk prioriteringsindsats. Dette gælder navnlig midlerne udmøntet til udvidede behandlingsrettigheder på børne- og ungeområdet samt voksenområdet, hvor formålet er bredere defineret, end det er tilfældet for andre satspuljer. De midlertidige satspuljemidler påvirker ikke direkte budgetprocessen, da formålet med midlerne er givet på forhånd. Koncernøkonomi i Region Hovedstaden giver dog i den forbindelse udtryk for, at de midlertidige satspuljemidler, kan være med til at påvirke den generelle prioritering i regionens psykiatriplan ved at fremrykke allerede planlagte indsatser. Omvendt er der ikke eksempler på, at der er givet satspuljemidler til indsatser, der allerede var igangsat i regionen. I Region Hovedstadens budgetproces har der hvert år været besparelser i psykiatriens budget. Koncernøkonomi i Region Hovedstaden giver udtryk for, at Psykiatrien skal være med til at bære udgiftspresset i regionen på lige fod med somatikken. Politisk har der dog formentlig været større 8

9 opmærksomhed omkring besparelserne i psykiatrien. Fremgangsmåden for udmøntningen af disse besparelser har været, at der fordeles en rammebesparelse fra koncernledelsen til psykiatriledelsen på linje med de somatiske hospitaler. Psykiatrien er efterfølgende ansvarlig for at udarbejde konkrete forslag til rammens realisering. Disse forslag skal herefter godkendes politisk. De midlertidige satspuljer indgår ikke i denne prioritering. Region Hovedstaden angiver, som tidligere nævnt, at de permanente satspuljemidler udmøntes i forlængelse af det beskrevne formål. Det bliver dog også pointeret, at de permanente midler, efter de er udmøntet, indgår i den samlede disponeringsramme på lige for med alle øvrige budgetmidler. Derfor kan tidligere års permanentgjorte satspuljemidler godt komme i spil i forbindelse med en sparerunde. Dog med den begrænsning, at der ikke kan foretages strukturelle ændringer indenfor psykiatriens virksomhed uden en politisk godkendelse. I Region Hovedstadens budgetmodel er der overførsel af mer- hhv. mindreforbrug mellem årene. Formelt set åbner Region Hovedstadens budgetmodel mulighed for at nedregulere budgettet ved manglende opfyldelse af aktivitetskrav. Dette har dog i analyseperioden ikke været konsekvensen af manglende målopfyldelse. 1.2 Kobling mellem aktivitet og budget I det følgende uddybes for de enkelte regioner hvordan koblingen mellem budget og aktivitet foregår. Yderligere vil det blive belyst, hvordan udmøntningen af satspuljemidlerne påvirker de aktivitetskrav de forskellige regioner anvender i koblingen mellem aktivitet og budget Region Nordjylland Budget og aktivitet er koblet relativt tæt sammen i Region Nordjylland. Der afregnes ganske vist ikke for præsteret meraktivitet, men psykiatrien skal i udgangspunktet aflevere budgetmidler, såfremt aktivitetskravet ikke bliver indfriet. Det skal dog tilføjes, at en eventuel nedjustering af psykiatriens budget som følge af manglende realisering af aktivitetsmålsætninger sker med udgangspunkt i en dialog imellem koncernøkonomi og psykiatrien. 9

10 I Region Nordjylland består koblingen mellem budget og aktivitet af klassiske aktivitetsmål; sengedage, antal ambulante besøg, antal udskrivninger samt antal unikke patienter og ydelser uden besøg. Region Nordjyllands aktivitetsmål udgøres således af en kombination af disse ovenstående mål. Når psykiatrien tilføres midler, som vurderes at udløse aktivitet indenfor de ovenstående aktivitetsmål, opskrives aktivitetskravene indenfor den pågældende aktivitet. Dette gælder også for de permanente og permanentgjorte satspuljemidler Region Nordjylland påpeger, at der ikke findes et velfungerende DRG-system til opgørelse af aktiviteten indenfor psykiatrien. Psykiatriens aktivitetsmål tager udgangspunkt i sidste års aktivitet og tillagt korrektioner samt produktivitetskrav. Styring af psykiatrien i Region Nordjylland må overordnet betegnes som mål- og rammestyret Region Midtjylland I Region Midtjylland sker koblingen mellem budget og aktivitet via klassiske aktivitetsmål. Budget er således tilkoblet aktivitetskrav på sengedage, ambulante kontakter, samt antal CPR-numre. Region Midtjylland påpeger selv, at sengedage ikke er noget optimalt mål for aktiviteten. Bl.a. af den grund har man i Region Midtjylland, som den eneste region, ikke pålagt psykiatrien et selvstændigt aktivitetskrav. Region Midtjylland påpeger, at psykiatrien ikke har et DRG-system til at måle og veje på samme måde som i somatikken. Ved udmøntning af satspuljemidler bliver aktivitetskravet på sengedage forhøjet. Regionen vil i 2012 introducere to nye aktivitetsmål; udgifter pr. behandlet patient og antal behandlede patienter pr. ansat årsværk. Til den tid forventer regionen at pålægge psykiatrien et produktivitetskrav. Styringen af psykiatrien i Region Midtjylland må således betegnes som en mål- og rammestyring Region Syddanmark Region Syddanmark har en tæt kobling mellem budget og aktivitet, og er således den eneste region, der har DRG-fastsat værdien af den psykiatriske aktivitet. Dette gøres via Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses vejledende DRG-takster. I Region Syddanmark gælder det, at der afregnes 10

11 for både mer- og mindreaktivitet i forhold til det fastsatte aktivitetskrav. Der er ikke loft over meraktivitetsafregningen i Region Syddanmark. Anvendelsen af DRG-takster sker både på det ambulante område og det stationære område. Forskellen på det ambulante og det stationære område er, at de stationære områder håndteres indenfor en rammestyringsoptik, mens der indenfor det ambulante område er afregningen for både mer- og mindreaktivitet over basislinjen. Begrundelsen for denne opdeling er, at man gerne vil stimulere aktiviteten på det ambulante område samtidigt med og ikke ønsker vækst i den stationære aktivitet. Region Syddanmarks baseline for psykiatrien bliver således beregnet for både det ambulante område og det stationære område, men som nævnt overfor bliver områderne håndteret forskelligt. Beregningen sker på baggrund af seneste års aktivitet tillagt korrektioner for bl.a. budgetudvidelser, der medfører øget aktivitet. Ved at anvende DRG-takster til beregning af baseline har Region Syddanmarks baseline en kroneværdi. Denne værdisætning af aktiviteten via DRG takster betyder at man i Region Syddanmark har nemmere ved at udmåle den budgetmæssige konsekvens af mer- henholdsvis mindreaktivitet. Ved udmøntning af satspuljebevillinger, der vurderes at indeholde ambulant eller stationær aktivitet, vil denne aktivitet således blive tillagt baseline med den værdi som aktiviteten forventes at udløse igen målt via de vejledende DRG-takster Region Sjælland Region Sjælland kobler aktivitetskrav til deres budget. Dette aktivitetskrav tillægges årligt et produktivitetskrav. Produktivitetskravet har dog varieret en del i regionens levetid fra to pct. i 2007 og 2008 til 3,5 i 2009 og tre pct. i I Region Sjælland kobles budget og aktivitet via en måling af ambulante besøg og udskrivninger, som samlet set udgør basislinjen. Region Sjælland angiver, at de nævnte aktivitetsmål bl.a. anvendes, fordi der ikke findes et DRG-system indenfor psykiatrien i stil med det system, der findes indenfor somatikken. Aktivitetskravet opskrives, når der udmøntes budgetmidler, der forventes at medføre øget aktivitet. I sådanne situationer foretages der en vurde- 11

12 ring af, hvor meget aktivitet budgettilførslen forventes at medføre, hvorefter basislinjen forhøjes. Samme procedure gælder for udmøntning af permanente satspuljemidler, som forventes at øge aktiviteten. Det forhøjede aktivitetskrav, der pålægges ved udmøntningen af satspuljemidler, bliver ligeledes tillagt den generelle aktivitet indenfor samme aktivitetsår. Region Sjællands styring af psykiatriområdet må således overordnet betegnes som en mål- og rammestyring Region Hovedstaden Der er koblet aktivitetskrav til Region Hovedstadens budget. Aktivitetskravet udmøntes med baggrund i sidste års realiserede aktivitet tillagt et produktivitetskrav på to pct. Det er væsentligt at bemærke, at hverken mer- eller mindreaktivitet i forhold til aktivitetskravet har budgetmæssige konsekvenser. Afvigelser vil dog ved væsentlige ændringer kunne føre til justeringer efter konkret vurdering. Ved en sådan vurdering tages der hensyn til, om de tilførte satspuljemidler har ført til ændringer i aktiviteten. Budgettet kobles i Region Hovedstaden til aktiviteten via en baseline, som består af en sammensætning af antallet af ambulante besøg, sengedage udskrivninger og skadestuebesøg. Basislinjen dannes på baggrund af seneste års aktivitetsregnskab. Udvidelser af budget og etableringen af nye funktioner bliver principielt tilskrevet basislinjen. Tilskrivningen sker dog med et års forsinkelse ved løbende at opskrive basisline på baggrund af sidste års leverede aktivitet. Region Hovedstadens opskrivning af aktivitetskravet er således en løbende proces. Der tillægges ikke aktivitetskrav for udmøntningen af de permanente satspuljemidler, ligesom der heller ikke tillægges aktivitetskrav for permanentgjorte satspuljemidler før tilførte midler afspejles i den realiserede aktivitet. I 2010 og 2011 har man etableret et forsøg med en pulje på fem mio. kr. til honorering af meraktivitet på børne- og ungeområdet. Overordnet set må Region Hovedstadens styring af psykiatriområdet betegnes som en mål- og rammestyring. 1.3 Den løbende budget- og aktivitetsopfølgning Der gennemføres i alle regioner løbende økonomi- og aktivitetsopfølgning med faste kadencer fra koncernledelsen til regionsrådet, fra psykiatrile- 12

13 delsen til koncernledelsen samt fra afdelingsledelse til psykiatriledelse. Denne opfølgning beskrives regionsvist i følgende afsnit Region Nordjylland Koncernøkonomi i Region Nordjylland gennemfører fire årlige økonomi- og aktivitetsopfølgninger i forhold til psykiatrien: Disse opfølgninger indgår i koncernøkonomis afrapportering til forretningsudvalget og endeligt til regionsrådet. Opfølgningerne sker for såvel den samlede psykiatri som på afdelingsniveau. Afrapporteringen indeholder forventet regnskab samt opfølgning på aktivitetsmålene; ambulante besøg, udskrivninger samt sengedage. Endvidere er der indført opfølgning på unikke borgere i behandling samt indirekte ydelser. Psykiatrien i Region Nordjylland gennemfører månedlige budgetopfølgninger på afdelinger og afsnit. Der følges op på de samme aktivitetsparametre som fra koncernøkonomi til psykiatri. I tilfælde af ubalancer i forhold til budget eller aktivitet udarbejdes der handleplaner og igangsættes en intensiveret dialog imellem afdelingsledelse og psykiatriledelse. Der er ikke som udgangspunkt overførselsadgang på afdelingsniveau, men det kan der ansøges om. Ligeledes kan der startes en dialog om tidsrammen for en eventuel nødvendig omstilling af driften. Psykiatrien har haft et mindreforbrug i 2007 og 2008, som til at starte med er blevet overført imellem budgetårene. I 2011 blev mindreforbruget indefrosset i koncernøkonomi og er fra 2012 ført permanent tilbage til koncernøkonomi efter dialog imellem koncernledelsen og psykiatriledelsen. Psykiatrien har ligeledes oplevet udfordringer med overholdelse af aktivitetskravene i 2007 og Det resulterede i, at psykiatrien et år fik nedskrevet budgetrammen imod en nedskrivning af aktivitetskravet. De midlertidige satspuljemidler er underlagt en særskilt budgetopfølgning. Det samlede aktivitetskrav til psykiatrien og ud på afdelinger og afsnit opjusteres med det krav, der knyttes til konkrete projekter jf. ansøgningskrav. De tidsbegrænsede satspuljemidler indgår således i den samlede økonomi- og aktivitetsopfølgning. Der er ikke specifik opfølgning på permanente satspuljemidler, men de midler, der lægges ud som en del af den samlede ramme, indgår i den samlede økonomi- og aktivitetsopfølgning i takt med den decentrale udmøntning. 13

14 1.3.2 Region Midtjylland I Region Midtjylland sker afrapporteringen fra psykiatriledelsen til koncernøkonomi månedlig vedrørende økonomien med undtagelse af januar og juni og kvartalsvis på aktivitetsdelen. Konkret indeholder den kvartalvise afrapportering opfølgning på antal unikke patienter, sengedage, antal ambulante kontakter og belægningsprocenten samt servicemål som fx ventetider. Der følges særskilt op på de midlertidige satspuljemidler jf. ministeriets ansøgningskriterier og relevante regler for opfølgning på projektmidler. De midlertidige satspuljemidler følges endvidere særskilt i den løbende opfølgning. Det er ikke tilfældet for de permanente satspuljemidler. Fra den centrale økonomifunktion i psykiatrien følges økonomien på afdelingsniveau månedligt via psykiatriens elektroniske ledelsesinformationssystem. I tilfælde af forventet merforbrug på en afdeling indkaldes afdelingen til møde med økonomienheden i psykiatrien. Budgettet står i udgangspunktet ikke til forhandling, og psykiatrien udarbejder og implementerer handlingsplaner i tilfælde af budgetubalancer på afdelingsniveau. Dette gjorde sig særligt gældende i 2009, hvor der var betydelige udfordringer med budgetubalancer, som krævede fyringer. Psykiatrien i Region Midtjylland har overholdt både budget og aktivitetskrav, og der har således ikke hidtil været behov for en periodevis intensiveret opfølgning eller indgriben fra koncernøkonomi. Fra psykiatrien ud på afdelingerne følges der op på de samme aktivitetsmål, som det er tilfældet fra koncernøkonomis side. Her trækkes rapporter centralt af psykiatriens økonomifunktion, som så drøftes og valideres med afdelingerne. I 2010 nåede afdelingerne ikke aktivitetskravet på børne- og ungeområdet, hvilket har resulteret i en tilsvarende opjustering af aktivitetskravet i Styringsredskaber til samme styring af voksenpsykiatrien er endnu ikke på plads, men det planlægges implementeret. Aktivitetskravene i psykiatrien opskrives ikke, når der igangsættes tidsbegrænsede satspuljeprojekter. Det sker, når midlerne permanentgøres. Den aktivitet, et projekt måtte resultere i, indgår således ikke i den samlede aktivitetsopfølgning før en eventuel permanentgørelse. Der gennemføres ingen særskilt opfølgning på de permanente satspuljemidler, men det samlede aktivitetskrav i psykiatrien opjusteres, når der udmøntes 14

15 permanente satspuljemidler. Midlerne vil således indgå i den samlede opfølgning. Aktivitetskravet til den samlede psykiatri opskrives som nævnt ovenfor ikke, når der tilføres tidsbegrænsede satspuljemidler til psykiatrien. Det sker imidlertid på de relevante afdelinger, så der sikres en øget aktivitet på afdelingsniveau. Der følges således op på aktivitetssiden af satspuljemidlerne på afdelingsniveau, men ikke i forhold til den samlede psykiatri. Permanente satspuljemidler indgår i den almindelige rammestyring af afdelingerne og således også i den almindelige økonomi- og aktivitetsstyring Region Syddanmark Der gennemføres i Region Syddanmark i udgangspunktet kvartalsvise opfølgninger på økonomi og aktivitet. Disse systematiske opfølgninger suppleres med stikprøver, hvor man går tættere på udviklingen i udgifter på udvalgte dele af budgettet. Der udarbejdes endvidere faste årlige opgørelser over vikarforbruget. I tilfælde, hvor de løbende opfølgninger signalerer, at der er udfordringer i driften, der kan give budgetmæssige overskridelser, intensiveres koncernøkonomis opfølgning. Der udarbejdes i perioder med særlige udfordringer en månedlig opfølgning til koncernøkonomi. I det omfang det er nødvendigt, sker der også opfølgning på afdelingsniveau. Ved tegn på budgetoverskridelser på afdelingsniveau, skal de relevante afdelinger udarbejde handlingsplaner til genopretning af økonomien. I særlige tilfælde intensiveres endvidere rådgivningen fra den centrale økonomifunktion i psykiatrien. Psykiatrien har overholdt sit budget, og der har følgelig ikke været behov for yderligere tiltag end de beskrevne. De permanente satspuljemidler udmøntes som en del af den samlede ramme for psykiatrien og indgår således i den løbende opfølgning på psykiatriens samlede økonomi. Der følges altså ikke særskilt op på de permanente satspuljemidler. De kvartalsvise opfølgninger fra koncernøkonomi i Region Syddanmark indeholder udover opfølgning på psykiatriens økonomi også opfølgning på såvel stationær som ambulant aktivitet. Opfølgningen på den stationære aktivitet indeholder opfølgning på sengedage og udskrivninger. Som be- 15

16 skrevet i afsnittet vedrørende budgetlægning og decentral udmøntning, opererer Region Syddanmark med en tillempet DRG-model for den ambulante og stationære aktivitet på psykiatriområdet. Opfølgningen på aktiviteten sker i koncernøkonomi med fokus på, om den samlede psykiatri ligger over eller under den samlede basislinje. Aktivitetskrav vedrørende den stationære aktivitet såvel som den ambulante aktivitet opjusteres i takt med den decentrale udmøntning af både tidsbegrænsede og permanente satspuljemidler, som man vurderer, bør have en positiv effekt på aktiviteten. Opfølgningen på aktivitet knyttet til satspuljemidler sker følgelig som en del af den samlede aktivitetsopfølgning. Sygehusledelsen i Region Syddanmark følger månedligt økonomi og aktivitet for såvel psykiatrien som på afdelingsniveau. Der følges på afdelingsniveau op på såvel den afdelingsspecifikke baseline som konkrete aktivitetsparametre det gælder sengedage, udskrivninger, ambulante besøg, hjemmebesøg og hurtig opstart af behandling, altså tiden fra henvisning til opstart. På baggrund heraf afrapporteres der tre gange årligt til psykiatriledelsen. De afdelingsspecifikke aktivitetskrav og baselines justeres ligesom psykiatriens samlede krav og baseline ved udmøntning af både tidsbegrænsede og permanente satspuljemidler. Satspuljemidlerne indgår således også i den samlede afdelingsspecifikke opfølgning. Kravene til den stationære aktivitet og baseline nedjusteres ikke i tilfælde af økonomiske udfordringer på afdelingsniveau. Afdelingerne skal tilpasse økonomien indenfor gældende aktivitetskrav og baseline Region Sjælland Psykiatrien, via Koncernøkonomi i Region Sjælland, gennemfører tre større driftsaftaleopfølgninger årligt, som danner udgangspunkt for en afrapportering til regionsrådet. Der er i opfølgningen først og fremmest fokus på budgetoverholdelse og opfyldelse af servicemålsætninger og indfrielse af aktivitetskrav. Der følges endvidere ved driftsaftaleopfølgninger op på regionens kvalitetsmål. Aktivitetskrav har tidligere haft en mere central plads i opfølgningen og meraktivitet kunne også tidligere medvirke som forklaring ved eventuelle budgetoverskridelser. Udover omtalte tre større og årlige driftsaftaleopfølgninger, afholdes der derudover syv årlige møder mellem psykiatriledelsen og direktionen. 16

17 Udgangspunktet i regionen er, at psykiatriledelsen selv skal gøre opmærksom på budgetmæssige problemer og iværksætte modtræk. Identificerer psykiatriledelsen budgetmæssige problemer blandt afdelingerne i psykiatrien, intensiveres opfølgningen. Der laves skærpet overvågning og tættere opfølgning. Ifølge Psykiatriens styringsregler lægges der vægt på kontinuerlig budgetoverholdelse. Det betyder, at såfremt der på basis af det hidtidige forbrug ved et månedsskifte forventes et merforbrug for hele året på mere end en pct. af budgettet, vil der som udgangspunkt blive indført ansættelsesstop for den pågældende afdeling. Desuden lægges der vægt på, at aktivitetskravene opfyldes. Det betyder, at den forventede aktivitet for udskrivninger og ambulante besøg for hele året skal ligge i intervallet mellem nul og fem pct. i forhold til budgettet. På aktivitetssiden har den ambulante aktivitet særlig bevågenhed. Der måles på ambulante besøg og udskrivninger med baggrund i en baseline fra 2009, som opjusteres år for år. Dels ud fra et produktivitetskrav og dels ved løbende opskrivning af aktivitetskrav ved tilførsel af nye midler. Psykiatrien i Region Sjælland følger månedligt op på afdelingsniveau. Der er aktivitetskrav for hver ambulant funktion og for hver sengeafdeling. Der følges op på udskrivninger, ambulante besøg og ventetid. Der opstilles ikke specifikke aktivitetskrav til tidsbegrænsede satspuljeprojekter. De tidsbegrænsede satspuljer indgår således ikke i den løbende økonomiopfølgning og i udgangspunktet heller ikke i aktivitetsopfølgningen. Der knyttes dog et aktivitetskrav til disse midler, såfremt det er muligt. Aktivitetskrav, der er knyttet til et midlertidigt satspuljefinansieret projekt, fortsætter efter projektets afslutning, forudsat at projektet permanentgøres. Projektmidler og den eventuelle tilknyttede aktivitet indgår således i den samlede økonomi- og aktivitetsopfølgning efter projekternes afslutning og permanentgørelse. Permanentgjorte midler omsættes til aktivitetskrav med det samme og indgår følgelig i den løbende økonomi- og aktivitetsopfølgning. Der følges ikke særskilt op på permanente satspuljemidler Region Hovedstaden I Region Hovedstaden oplevede man et betydeligt merforbrug på sundhedsområdet i Det har betydet, at koncernøkonomis kvartalsvise 17

18 økonomi- og aktivitetsopfølgning blev suppleret med en månedlig opfølgning. Psykiatrien foretager ligesom koncernøkonomi månedlig opfølgning. Situationen i 2009 betød endvidere, at afrapporteringen til koncernøkonomi blev udvidet til også at belyse udgiftsudviklingen på de enkelte psykiatriske centre i regionen. Koncernøkonomi kan således følge udgiftsudviklingen på de enkelte centre, men involverer sig i udgangspunktet ikke i den løbende dialog imellem psykiatrien og centrene om centrenes økonomiske situation. Observeres der tegn på en uhensigtsmæssig udvikling i psykiatriens samlede økonomi, vil psykiatrien og koncernøkonomi i fællesskab udarbejde handlingsplaner for genopretning af økonomien. Det er psykiatriens ansvar at implementere planerne. Der opstilles fra koncernøkonomis side aktivitetskrav for sengedage, udskrivninger, ambulante besøg og skadestuebesøg. Psykiatrien følger op på de samme aktivitetsparametre på centerniveau. Der følges særskilt op på satspuljemidler udmøntet som tidsbegrænsede projektmidler jf. ministeriets krav. Aktivitet som følge af nye projektmidler indgår først i psykiatriens samlede aktivitetskrav i det efterfølgende budgetår, hvilket betyder, at opfølgningen på aktiviteten også først sker fra det efterfølgende år. Permanente satspuljemidler medfører en opjustering af aktivitetskravet og indgår således i den samlede aktivitetsopfølgning fra koncernøkonomi, men indgår ikke i en særskilt opfølgning. Psykiatrien foretager løbende justeringer i aktivitetskravene på centerniveau i takt med udmøntningen af nye midler til psykiatrien. Aktivitet genereret af behandlingsretsmidler bliver således løbende en del af den almindelige økonomi- og aktivitetsopfølgning. 18

Indholdsfortegnelse Politisk organisering Administrativ organisering Samspil mellem politikere og administration...

Indholdsfortegnelse Politisk organisering Administrativ organisering Samspil mellem politikere og administration... December 2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 1.1 Projektets organisation... 4 1.2 Behandlingspsykiatriens finansiering... 5 1.3 Udmøntning af satspuljebevillinger... 6 1.4 Analysedesign... 7 SAMMENFATNING...

Læs mere

Aftale Mellem Sygehusledelsen og afdeling, XX. Om: Udviklingsplaner. Økonomi og aktivitet. Kvalitet og service

Aftale Mellem Sygehusledelsen og afdeling, XX. Om: Udviklingsplaner. Økonomi og aktivitet. Kvalitet og service Aftale 2009 Mellem Sygehusledelsen og afdeling, XX Om: Udviklingsplaner Økonomi og aktivitet Kvalitet og service Indledning Denne aftale er indgået mellem Sygehusledelsen i Psykiatrien i Region Syddanmark

Læs mere

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Bilag 2: Tabelmateriale Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Sammenhængen imellem satspuljebevillinger, udgifter og aktivitet. Indhold REGION NORDJYLLAND... 3 1.1 Ressourcer tilført behandlingspsykiatrien...

Læs mere

Bilag 1: Metode og data. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Sammenhængen imellem satspuljebevillinger, udgifter og aktivitet.

Bilag 1: Metode og data. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Sammenhængen imellem satspuljebevillinger, udgifter og aktivitet. Bilag 1: Metode og data Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Sammenhængen imellem satspuljebevillinger, udgifter og aktivitet. Undersøgelsens del 1 og del 2 er nøgletalsanalyser af tilførte

Læs mere

Fastsættelse af aktivitetsmål 2012

Fastsættelse af aktivitetsmål 2012 Fastsættelse af aktivitetsmål 2012 1 Fastsættelse af aktivitetsmål 2012 Sammenfatning Fastsættelsen af aktivitetsmål for 2012 er anderledes end tidligere år. Målfastsættelsen sker på baggrund af de enkelte

Læs mere

Aftale om decentral økonomi for overenskomsten mellem RLTN og PLO version 2.0

Aftale om decentral økonomi for overenskomsten mellem RLTN og PLO version 2.0 NOTAT Aftale om decentral økonomi for overenskomsten mellem RLTN og PLO version 2.0 Overenskomsten indgået mellem PLO og RLTN giver mulighed for decentralisering af sygebesøg og samtaleterapi svarende

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Spørgsmål: Jeg ønsker en status på Region Hovedstadens brug af regeringens satspulje på 2.2 mia. til psykiatrien i perioden

Spørgsmål: Jeg ønsker en status på Region Hovedstadens brug af regeringens satspulje på 2.2 mia. til psykiatrien i perioden Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato: 9. marts 2016 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den: 28. april 2016

Læs mere

Budget 2014 beregning af udgifter til Psykiatriudvalgets prioriteringer

Budget 2014 beregning af udgifter til Psykiatriudvalgets prioriteringer KONCERN PLAN, UDVIKLING OG KVALITET Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 5000 Direkte 3866 6015 Web www.regionh.dk Journal nr.: 12004541

Læs mere

Oplæg om styringsmuligheder på sundhedsområdet

Oplæg om styringsmuligheder på sundhedsområdet Oplæg om styringsmuligheder på sundhedsområdet Regionsrådets temakonference Den 29.-30. januar 2008 v/ Leif Vestergaard Pedersen www.regionmidtjylland.dk Den økonomiske situation Økonomiopgaven for sundhedsområdet

Læs mere

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien.

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien. Bilag 1 Økonomisk vurdering på det efterspørgselsstyrede område I det følgende gives en status på budgetvurderingen på det efterspørgselsstyrede område. Det omhandler følgende områder: Meraktivitet på

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D

Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D. 27.06 Politikområde: 07 Sundhed 1) Ændringer i budgettet DRIFT i 1.000 kr. - = mindreudgift og + = merudgift og frem vilget Budget 2014 til aktivitetsbestemt

Læs mere

Kapitel 3. Regionernes takststyringsmodeller

Kapitel 3. Regionernes takststyringsmodeller Kapitel 3. Regionernes takststyringsmodeller Takststyring er blevet brugt i regionerne fra første dag, regionerne overtog ansvaret for det danske sundhedsvæsen. Baggrunden var, at takststyring eksplicit

Læs mere

Orientering om økonomi og aktivitet. HMU 23. juni 2014

Orientering om økonomi og aktivitet. HMU 23. juni 2014 Orientering om økonomi og aktivitet HMU 23. juni 2014 AKTUEL ORIENTERING OM ØKONOMI OG AKTIVITET Forventede resultat 2014 i forhold til budgettet social Samlet forventes der aktuelt mindreforbrug i regnskabet

Læs mere

Status økonomi og aktivitet. Psykiatri og Social

Status økonomi og aktivitet. Psykiatri og Social Status økonomi og aktivitet Psykiatri og Social REGNSKAB 2012 Psykiatri Regnskab 2012 Regnskab 2012 1000 kr. Afdelinger 3.524 Statslige forskningsmidler 2.320 Centrale midler 6.190 I ALT (ekskl. satspuljer)

Læs mere

PRINCIPPER FOR OVERFØRSELSADGANG FINANSMINISTERIET SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET KL

PRINCIPPER FOR OVERFØRSELSADGANG FINANSMINISTERIET SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET KL PRINCIPPER FOR OVERFØRSELSADGANG FINANSMINISTERIET SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET KL DECEMBER 2015 HVAD ER PRINCIPPER FOR OVERFØRSELSADGANG, OG HVAD KAN DE BRUGES TIL? Den økonomiske krise og de deraf

Læs mere

Regionernes takststyringsmodeller

Regionernes takststyringsmodeller Apendiks 119 Regionernes takststyringsmodeller Regionsrådene styrer produktionen på sygehusene gennem de vedtagne takststyringsmodeller. Modellerne er grundlæggende konstrueret ens, men har forskellige

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 17. marts 2015 Tlf. dir.: 4477 3497 E-mail: fci@balk.dk Kontakt: Funda Kitir Notat Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud

Læs mere

NOTAT. Sammenfatning af nødvendige tiltag på behandlingspsykiatriområdet

NOTAT. Sammenfatning af nødvendige tiltag på behandlingspsykiatriområdet NOTAT Sammenfatning af nødvendige tiltag på behandlingspsykiatriområdet Regionshuset Viborg Regionsøkonomi, Budget og Analyse Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Regionernes aktiviteter og ventetalsopgørelser på psykiatriområdet for 1., 2., 3. og 4. kvartal 2010

Regionernes aktiviteter og ventetalsopgørelser på psykiatriområdet for 1., 2., 3. og 4. kvartal 2010 Regionernes aktiviteter og ventetalsopgørelser på psykiatriområdet for 1., 2., 3. og 4. kvartal 2010 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Appendiks... 4 Kapitel 1: Aktiviteter i psykiatrien... 5 1.1 Børne-

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Forslag til ændringer i økonomi- og aktivitetsstyringen i psykiatrien Det faktiske mindreforbrug i afdelinger kendes for sent.

Forslag til ændringer i økonomi- og aktivitetsstyringen i psykiatrien Det faktiske mindreforbrug i afdelinger kendes for sent. Bilag 2: Forslag til ændringer i økonomi- og aktivitetsstyringen i psykiatrien 2016 1. Formål I 2014 og 2015 har de psykiatriske afdelinger haft et betydeligt mindreforbrug, som har været med til at generere

Læs mere

Økonomisk styringsgrundlag

Økonomisk styringsgrundlag Område: Administrationen Afdeling: Økonomi Journal nr.: 12/20026 Dato: 27. februar 2013 Udarbejdet af: Julia Egebæk E-mail: Julia.Egebaek@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30552904 Økonomisk styringsgrundlag

Læs mere

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010 Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631649 Dato: 7. juni 2010 1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering

Læs mere

Aktivitetspuljen 2018

Aktivitetspuljen 2018 NOTAT Aktivitetspuljen 2018 07-07-2017 EMN-2017-02702 1060187 Thomas Ljungberg Jørgensen Regeringen og Danske Regioner indgik den 6. juni 2017 aftale om regionernes økonomi for 2018 (ØA18). Principperne

Læs mere

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Aarhus Universitetshospital Administrationen Økonomi og Regnskab Økonomienheden Nørrebrogade 44 DK-8000 Århus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Baggrund Samlingen

Læs mere

Regionernes aktiviteter og ventetalsopgørelser på psykiatriområdet for 1. og 2. kvartal 2010

Regionernes aktiviteter og ventetalsopgørelser på psykiatriområdet for 1. og 2. kvartal 2010 Regionernes aktiviteter og ventetalsopgørelser på psykiatriområdet for 1. og 2. kvartal 2010 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Appendiks... 4 Kapitel 1: Aktiviteter i psykiatrien... 5 1.1 Børne- og

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Regeringen Danske Regioner Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2014 God økonomistyring på sygehusene og opfølgning Som opfølgning på aftalen om regionernes økonomi for 2013

Læs mere

Der er endvidere udarbejdede to særskilte notater omkring driftsaftaleopfølgningen pr. 31. marts 2011 for socialområdet og sygehusområdet.

Der er endvidere udarbejdede to særskilte notater omkring driftsaftaleopfølgningen pr. 31. marts 2011 for socialområdet og sygehusområdet. Dato: 23. maj 2011 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Administrationen har gennemført den første store budgetvurdering for 2011. Nedenfor gives en redegørelse for resultatet heraf. Der er endvidere udarbejdede

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Voksenhandicap Gentænkt - økonomistyring

Voksenhandicap Gentænkt - økonomistyring Bilag 2: Voksenhandicap Gentænkt - økonomistyring 21. november 2016 Resume I forbindelse med Voksenhandicap Gentænkt ønskes der også tilpasninger af principperne for økonomistyring på området. Det sker

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2013

Kommunal medfinansiering 2013 Side 1 Kommunal medfinansiering 2013 Regeringen og Danske Regioner indgik den 9. juni 2012 aftale om regionernes økonomi for 2013. Den 1. januar 2012 trådte den nye ordning for kommunal medfinansiering

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling August 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om voksnes adgang til psykiatrisk

Læs mere

Incitamenter til kvalitet. DRG-konferencen 2013. Lene Jørndrup

Incitamenter til kvalitet. DRG-konferencen 2013. Lene Jørndrup Incitamenter til kvalitet DRG-konferencen 2013 Lene Jørndrup Region Sjælland 817.000 borgere 4 somatiske sygehuse + Psykiatrien Incitamenter til kvalitet Temaets formål er at belyse, hvilke økonomiske

Læs mere

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015 Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september 216 Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 215 Denne opgørelse er baseret på sygehusenes indberetninger til Landspatientregisteret og omhandler patienters erfarede

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i 2009 Marts 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusenes økonomi i 2009 (beretning nr. 2/2010)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 2/2013 om sygehusbyggerier II Ministeren for

Læs mere

Udviklingsgruppen vedr. data om økonomi og aktivitet

Udviklingsgruppen vedr. data om økonomi og aktivitet Udviklingsgruppen vedr. data om økonomi og aktivitet 8. september 2014 Kommunal kompensation for økonomiske effekter af Enstrenget Visiteret Akutsystem (EVA) I dette notat beskrives metode til kommunal

Læs mere

Forslag til principper for takststyringsmodel 2008 i Region Midtjylland

Forslag til principper for takststyringsmodel 2008 i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsstaben Sundhedsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Forslag til principper for takststyringsmodel 2008 i Region Midtjylland

Læs mere

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN SEPTEMBER, 2015 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Halvårsopgørelse 2015 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Halvårsopgørelse 2015 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Indhold i lovændring Regler om egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation ophæves pr

Indhold i lovændring Regler om egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation ophæves pr for Rudersdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Social- og Sundhedsudvalgets område. Ældreområdet og Psykiatri og Handicap har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram, der

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om sygehusenes økonomi i December 2010

Beretning til Statsrevisorerne om sygehusenes økonomi i December 2010 Beretning til Statsrevisorerne om sygehusenes økonomi i 2009 December 2010 BERETNING OM SYGEHUSENES ØKONOMI I 2009 Indholdsfortegnelse I. Introduktion og resultater... 1 II. Indledning... 6 A. Baggrund...

Læs mere

HMU oplæg vedr. økonomi. Psykiatri og Social

HMU oplæg vedr. økonomi. Psykiatri og Social HMU 22.2.2012 oplæg vedr. økonomi Psykiatri og Social Besparelser i 2013 og 2014 på det sociale område Mio. kr. Budget 2013 Budget 2014 Samlet besparelse 19,7 43,8 Besparelse til udmøntning i specialområderne

Læs mere

Aktivitetspuljen 2017

Aktivitetspuljen 2017 Aktivitetspuljen 2017 Regeringen og Danske er indgik den 9. juni 2016 aftale om regionernes økonomi for 2017 (ØA17). Principperne for udbetaling af den statslige, aktivitetsbestemte pulje og fastsættelse

Læs mere

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven Området omfatter Kommunal af sundhedsvæsenet Sundhedsfremme og forebyggelse Tidlig opsporing Etablering af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag Patientuddannelse, herunder generelle og på tværs af

Læs mere

2. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2009

2. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2009 Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631649 Dato: 7. september 2009 2. Økonomi - og

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt Sundhedsområdet Der er to bevillingsniveauer på sundhedsområdet: Sundhed og Forebyggelse Kommunal (med)finansiering mv. Den samlede budgetramme for 2012 udgør: Tabel 1. Budget 2012 (Drift og statsrefusioner)

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om den økonomiske styring på Aarhus Universitet og Københavns Universitet (beretning

Læs mere

Tiltag til aktivitetsøgning i Psykiatrien Region Sjælland v/tove Erecius. DRG konference oktober 2013

Tiltag til aktivitetsøgning i Psykiatrien Region Sjælland v/tove Erecius. DRG konference oktober 2013 Tiltag til aktivitetsøgning i Psykiatrien Region Sjælland v/tove Erecius DRG konference oktober 2013 Fakta om Psykiatrien, Region Sjælland 391 senge i drift hvoraf 37 er til børn og unge Ca. 1.700 medarbejdere

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

INSPIRATIONSMATERIALE PERIODISEREDE BUDGETTER OG BRUG AF AFVIGELSESFORKLARINGER

INSPIRATIONSMATERIALE PERIODISEREDE BUDGETTER OG BRUG AF AFVIGELSESFORKLARINGER INSPIRATIONSMATERIALE PERIODISEREDE BUDGETTER OG BRUG AF AFVIGELSESFORKLARINGER FINANSMINISTERIET SUNDHEDS- OG ÆLDREMINISTERIET SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET DANSKE REGIONER November 2015 FORORD Med

Læs mere

Spareplaner for sygehusene i 2017

Spareplaner for sygehusene i 2017 3. oktober 2017 Spareplaner for sygehusene i 2017 Regionerne skal finde besparelser for ca. 1,2 mia. kr. på sygehusenes budgetter i 2017. Det kan koste over 1200 stillinger, selvom en del af besparelserne

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 17. marts 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2018

Kommunal medfinansiering 2018 NOTAT Kommunal medfinansiering 2018 07-07-2017 EMN-2017-02702 1060463 Thomas Ljungberg Jørgensen Regeringen og Danske Regioner indgik den 6. juni 2017 aftale om regionernes økonomi for 2018 (ØA18). Denne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Økonomistyring på sygehuse

Økonomistyring på sygehuse Økonomistyring på sygehuse Introduktionstekst I det følgende stilles en række spørgsmål til økonomistyringen på jeres sygehus. Spørgeskemaundersøgelsen foretages i forbindelse med det indgåede partnerskab

Læs mere

Task Force for Psykiatriområdet

Task Force for Psykiatriområdet Task Force for Psykiatriområdet R E F E R A T Emne 2. møde i Task Force for psykiatriområdet Mødedato Mandag d. 25. juni kl. 10.00-12.00 Sted Sundhedsstyrelsen, mødelokale E Deltagere Else Smith (formand),

Læs mere

Den gamle historie (indtil ca. 2009)

Den gamle historie (indtil ca. 2009) Hvor er behandlingspsykiatrien på vej hen? Psykiatrien på vej mod ligestilling med det øvrige sundhedsområde DRG konference Herning, 3. oktober 2013 www.regionmidtjylland.dk Den gamle historie (indtil

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne

Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne Januar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forskningsmidler på hospitalerne (beretning nr. 7/2014) 9.

Læs mere

Vejledning om administration af satsreguleringspuljen

Vejledning om administration af satsreguleringspuljen Vejledning om administration af satsreguleringspuljen 1. Indledning Parallelt med de centrale finanslovsforhandlinger forhandles der hvert efterår særskilt om udmøntningen af satspuljen. Satspuljen administreres

Læs mere

Regionernes udbud af behandlinger til private leverandører

Regionernes udbud af behandlinger til private leverandører N O T A T Regionernes udbud af behandlinger til private leverandører Regionernes udbudsrunder (udbud af behandlinger, red.) i forbindelse med suspensionen af det udvidede frie valg har vist, at der er

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Det bemærkes, at DUT-midlerne i budgetoplægget er afsat i en samlet pulje. Det indstilles, at midlerne udmøntes som beskrevet i dette notat.

Det bemærkes, at DUT-midlerne i budgetoplægget er afsat i en samlet pulje. Det indstilles, at midlerne udmøntes som beskrevet i dette notat. Reguleringer af budgetrammer for 2015 som følge af lov- og cirkulæreændringer. Vedtagelse af love eller lov- og cirkulæreændringer kan medføre økonomiske konsekvenser for regionerne. Som en del af DUT-fordelingsprincipperne

Læs mere

Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland

Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland Regionsoverblik pr. 31. marts 2015 Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. Afrapportering på udvalgte kvalitetsmål... 3 1.1 Kvalitetsmål for udredning... 3 Udredningsret... 4 Ret

Læs mere

Temperaturmåling - Økonomistyring i staten

Temperaturmåling - Økonomistyring i staten Temperaturmåling - Økonomistyring i staten 22. marts 2013 Resultater 2012 Som led i Finansministeriets arbejde med at implementere god økonomistyring i staten gennemføres en årlig, kvantitativ undersøgelse

Læs mere

Bilag 1 Tillægsbevillinger til budgetoverførsler fra 2015 til 2016 (baggrundsnotat)

Bilag 1 Tillægsbevillinger til budgetoverførsler fra 2015 til 2016 (baggrundsnotat) Bilag 1 Tillægsbevillinger til budgetoverførsler fra 2015 til 2016 (baggrundsnotat) Indledning Overførselssagen består af to dele: 1) Den første del gennemgår, hvilke perspektiver der ligger til grund

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2018 2021, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2018-2021. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets

Læs mere

1. Baggrund og sammenfatning Forvaltningen har konstateret, at der må forventes et væsentligt merforbrug på voksensocialområdet i 2016.

1. Baggrund og sammenfatning Forvaltningen har konstateret, at der må forventes et væsentligt merforbrug på voksensocialområdet i 2016. Social - og Arbejdsmarkedssekretariat Sagsnr. 270448 Brevid. 2292006 Ref. HLLA Dir. tlf. 4631 6973 hannell@roskilde.dk NOTAT: Budgetudfordring på voksensocialområdet i 2016 17. marts 2016 1. Baggrund og

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2014

Kommunal medfinansiering 2014 Kommunal medfinansiering 2014 Denne analyse har til formål at skabe overblik over sammensætning og udvikling i medfinansieringsudgifterne i Rebild Kommune. Udfordringerne gennemgås, og det analyseres,

Læs mere

Bevillingsændringer Region Midtjylland

Bevillingsændringer Region Midtjylland Sundhedsoverblik pr. 28. februar 2015 Bevillingsændringer Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 3 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 4 Skema 1: Regulering af budget 2015 og frem til hospitalsmedicin

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 50.56 Sundhed- og Forebyggelse

Notat. Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 50.56 Sundhed- og Forebyggelse SOCIAL OG SUNDHED Dato: 14. oktober 215 Notat Tlf. dir.: 4477 3288 E-mail: slo@balk.dk Kontakt: Susanne Lorentsen Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 5.56 Sundhed- og Forebyggelse

Læs mere

Økonomi- og Aktivitetsrapport Året Psykiatri Økonomi- og aktivitetsrapport. Året 2015

Økonomi- og Aktivitetsrapport Året Psykiatri Økonomi- og aktivitetsrapport. Året 2015 Økonomi- og Aktivitetsrapport Året Psykiatri Økonomi- og aktivitetsrapport Året Økonomi- og Aktivitetsrapport Året Kommentar til månedsrapport pr. 10. februar 2016 Rapporten er fortsat delvis mangelfuld.

Læs mere

Næstved Kommunes administration af ordninger med statsrefusion, hjælp til enkeltudgifter. Maj 2015

Næstved Kommunes administration af ordninger med statsrefusion, hjælp til enkeltudgifter. Maj 2015 Næstved Kommunes administration af ordninger med statsrefusion, hjælp til enkeltudgifter og hjælp til flytning Maj 2015 RAPPORT OM REVISIONEN VED NÆSTVED KOMMUNE 1 Næstved kommunes administration af ordninger

Læs mere

Beskrivelse og vurdering af incitamentsvirkninger i regionerne

Beskrivelse og vurdering af incitamentsvirkninger i regionerne Beskrivelse og vurdering af incitamentsvirkninger i regionerne MAJ 2015 KL Danske Regioner Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Indledning I økonomiaftalen

Læs mere

3. Økonomi og Aktivitetsrapportering 2011

3. Økonomi og Aktivitetsrapportering 2011 Område: Økonomi Udarbejdet af: Jørn Frydendall/ Afdeling: Sundhedsøkonomi E mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 11/7015 Telefon: 76631649 Dato: 18. november 2011 3. Økonomi og Aktivitets

Læs mere

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Side 1 af 8 Pleje og Omsorg Ifølge denne økonomivurdering forventer vi et samlet et merforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget

Læs mere

2. Økonomi og Aktivitetsrapportering 2011

2. Økonomi og Aktivitetsrapportering 2011 Område: Økonomi Udarbejdet af: Jørn Frydendall/ Afdeling: Sundhedsøkonomi E mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 11/7015 Telefon: 76631649 Dato: 1. september 2011 2. Økonomi og Aktivitets

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015 Budgetkontrol pr. 1. oktober 7. SUNDHED I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående

Læs mere

Dragør Kommunes økonomiske politik

Dragør Kommunes økonomiske politik Dragør Kommunes økonomiske politik 2015-2018 Formålet med nærværende økonomisk politik for Dragør Kommune er at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning og det løbende

Læs mere

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Brug løn aktivt - ellers mister du indflydelse Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Udgivet af KL Specielle Overenskomstforhandlinger Økonomisk Sekretariat Brug løn aktivt ellers mister du indflydelse

Læs mere

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Dato: 5. september 2012 Brevid: 1841112 Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser På møde i Forretningsudvalget den 29. maj 2012 blev udvalget orienteret

Læs mere

2. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010

2. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010 Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631649 Dato: 6. september 2010 2. Økonomi - og

Læs mere

Nedenfor vil betydningen for Helsingør kommune blive opgjort ud fra de tilgængelige informationer på nuværende tidspunkt.

Nedenfor vil betydningen for Helsingør kommune blive opgjort ud fra de tilgængelige informationer på nuværende tidspunkt. NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme KL og regeringen har aftalt fire markante justeringer af den kommunale medfinansiering Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Cvr nr. 64 50 20 18 Dato 29. juni

Læs mere

Til Sundheds- & Ældreministeriet Samt Kommunalbestyrelser i Region Midtjylland. Redegørelse for aktivitetsafhængige tilskud

Til Sundheds- & Ældreministeriet Samt Kommunalbestyrelser i Region Midtjylland. Redegørelse for aktivitetsafhængige tilskud Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Til Sundheds- & Ældreministeriet Samt Kommunalbestyrelser i Region Midtjylland Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Redegørelse

Læs mere

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes. Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland

Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland Regionsoverblik pr. 30. september Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland Regionsoverblik pr. 30. september Udvalgte kvalitetsmål Indholdsfortegnelse 1. Afrapportering på udvalgte kvalitetsmål... 3 1.1

Læs mere

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Dato 24-02-2017 Sagsnr. 4-1613-205/1 bpse bpse@sst.dk Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Hermed inviteres regioner til at søge om midler

Læs mere

Indstilling. Forventet årsregnskab på det specialiserede socialområde pr. 2. kvartal Resume. 2. Beslutningspunkter. 3.

Indstilling. Forventet årsregnskab på det specialiserede socialområde pr. 2. kvartal Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 12. september 2011 Aarhus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og Omsorg Forventet årsregnskab på det specialiserede socialområde pr. 2. kvartal 2011 1.

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

Samarbejdsaftale. om drift af landsdækkende akutlægehelikopterordning. imellem

Samarbejdsaftale. om drift af landsdækkende akutlægehelikopterordning. imellem 04-07-2013 Samarbejdsaftale om drift af landsdækkende akutlægehelikopterordning imellem Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden 1. Baggrund og formål

Læs mere

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 I efteråret 2008 vedtog regionsrådene budgetterne for 2009. Budgetterne ligger for tredje år i træk inden for den aftalte udgiftsramme med regeringen. Budgetterne

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Kommunal medfinansiering af sygehussektoren Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Gennemgangsplan 1. Den danske finansieringsmodel 2. Kommunal medfinansiering Indhold, udfordringer og effekter

Læs mere