Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter."

Transkript

1 Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Med Business Check-resultatet kan du se, hvad du har tilbage i overskud og til dækning af risiko ved din produktion. For yderligere uddybning eller hvis du ønsker en opgørelse svarende til Business Check så kontakt venligst dit lokale rådgivningscenter. 2007

2 Resultaterne i Business Check Kvæg 2007 De deltagende bedrifter i Business Check Kvæg 2007 har overordnet forrentet den indsatte kapital lidt bedre end i Business Check Kvæg Den gennemsnitlige afkastningsgrad for alle 138 store malkekvægsbedrifter blev på 4,6 %. Fordelingen på de enkelte grupper kan ses af nedenstående tabel. Antallet af deltagende bedrifter er vokset fra 101 sidste år til 138 i år. Nulpunkt og afkastningsgrader fordelt på bedriftstyper Nulpunkt pr. kg. EKM. Top5 Nulpunkt pr. kg. EKM. Gennemsnit Afkastningsgrad Top5 Afkastningsgrad Gennemsnit Konventionel, stor race, malkestald/- karrusel (68) 0,56 0,01 12,9 4,9 Konventionel, stor race, AMS (19) 0,06-0,23 5,3 3,1 Jersey (22) 0,42 0,07 10,5 5,3 Økologisk (14) 0,23-0,14 7,3 3,4 Med slagtekalve 0,31-0,05 8,9 4,5 (15) Note: Tallet i parentes er antallet af bedrifter i den enkelte gruppe Ifølge opgørelsen, jf. tabellen, blev de bedste top 5 afkastningsgrader på omkring 13 % mens de gennemsnitlige afkast for alle grupper ligger i niveauet 3-5 %. De bedste afkast blev opnået af besætningerne med stor race konventionel produktion og jersey med gennemsnitlige afkast omkring 5 %, mens besætninger med stor race og AMS samt økologiske producenter opnåede de laveste gennemsnitlige afkastningsgrader på hhv. 3,1% og 3,4%. Vær opmærksom på at resultaterne for bedrifterne med slagtekalve og økologisk produktion er baseret på en relativ lille gruppe. Ser man på de opnåede resultater pr. dyreenhed og sammenligner på tværs af grupperne, laver 3 af grupperne, nemlig konventionel stor race med AMS, økologisk besætninger og besætningerne med slagtekalve negative resultater efter at alle indsatsfaktorer er a ønnet. Konventionel stor race med malkestald/-karrusel og Jerseybesætningerne laver derimod positive resultater med gennemsnit på hhv. 160 kr. og kr. pr. dyreenhed. Hvis man ser på nulpunkterne for top 5 bedrifterne i de forskellige grupper, så kan de bedste bedrifter klare et fald i afregningsprisen på op til ca. 50 øre pr. kg EKM, før resultaterne bliver negative. Ser man på nulpunkterne for de forskellige grupper som gennemsnit, er nulpunktet i niveauet fra 23 øre til 7 øre. Det betyder, at bedrifterne ved en gennemsnitsbetragtning stort set ikke kan tåle fald i afregningsprisen, hvis alle inputfaktorerne skal a ønnes. Den gennemsnitlige afregningspris for 2007 var i følge mejeriforeningen på 2,45 kr. Prisen på 2,45 kr. er et gennemsnit for alle bedriftstyper og mejerier i Danmark. I 2007 indgår også en opgørelse af grovfoderproduktionen fra 24 bedrifter med konventionel mælkeproduktion. Resultatet (rest til jordleje og risiko, excl. EU støtte) viser for de 5 bedste et plus på kr. ha, hvorimod gennemsnittet ligger på 571 kr. pr. ha.

3 Hvad gør de bedste til vindere? Hvor er det de bedste Business Check deltagere skiller sig ud fra gennemsnittet? Nedenstående tabel giver et overblik over hovedtallene. Ud over 2007-tallene er de tilsvarende tal fra 2006 anført. Med udgangspunkt i en sammenligning af gennemsnittet af de 10 bedste (top 10) og gennemsnittet for alle (2007 tallene) er det muligt at få et hurtigt indblik i, hvor de bedste skiller sig positivt ud. Opdeling af Business Check Kvæg bedrifter, opgjort pr. årsko TOP ALLE 2006 TOP ALLE 2007 Difference top 10 og alle for 2007 Først skal det bemærkes, at top 10 bedrifterne har større besætninger end gennemsnittet af alle. Bidraget til det væsentlig bedre dækningsbidrag i top 10 stammer fra en væsentlig stærkere indtægtsside og lavere stykomkostninger. På både kapacitets- og kapitalomkostningssiden ligger top 10 bedrifterne også lavere end gennemsnittet. Størst er forskellen for. kapitalomkostningerne. En del af denne forskel kan forklares ved mindre renteudgifter grundet lavere kapitalbinding hos top 10. Interessant er det at se, at ydelsen udgør en stor forskel mellem top 10 og gennemsnittet af alle. En forskel på godt kg EKM pr. årsko. Det er med til at forklare den store forskel i bruttoudbyttet, som er på knap kr. Til gengæld er mælkeprisen ens, hvorfor årsagen ikke kan ndes der. Antal Køer Antal slagtekalve Samlet set er der noget der tyder på, at det er større mælkeydelse og god omkostningsstyring, der ikke overraskende fylder mest, når en forskel i resultatet på godt kr. pr. årsko skal forklares. Bruttoudbytte Stykomkostninger Dækningsbidrag Kapacitetsomkostninger Kapitalomkostninger Resultat Afkastningsgrad 10,2% 4,4% 12,5% 4,6% 7,9% Bundet Kapital pr. årsko, kr Gennemsnitsbetalt rente Kg. EKM pr. årsko Pris pr. kg. EKM, kr. DB pr. kg. EKM, kr. 3,7% ,28 1,46 3,9% ,19 1,23 4,5% ,39 1,60 4,6% ,40 1,29 0,1% ,01 0,31

4 Individuel benchmarking for større mælkeproducenter Formål Business Check er en sammenligning af bedrifters økonomiske resultat bedrift for bedrift. Det er kun hoveddriftsgrenen, der sættes fokus på. Ved Business Check indgår alle indtægter og alle udgifter. Det vil sige resultatet efter at alle inputfaktorer er blevet a ønnet inkl. egen arbejdsindsats og forrentning af den investerede kapital. Med Business Check resultatet kan man se hvad man har tilbage i overskud og til dækning af risiko ved ens produktion. Ved animalsk produktion skal overskuddet desuden dække omkostninger til bortskaffelse af gylle, det være sig køb af jord eller gylleaftale. Hvor kommer data fra Tallene i Business Check Kvæg stammer fra landmandens årsrapport for 2007, produktionsoplysninger samt oplysninger om fordeling af omkostninger mellem kvæg og andre aktiviteter på bedriften. Dermed har det været muligt at adskille indtjeningen fra mælkeproduktionen fra den øvrige produktion helt til bundlinjen. Løbenumrene 1-24 er med i både Business Check kvæg og grovfoder. Deltagerne der er med i begge analyser, har samme løbenumre begge steder. Nøgletal mv. Årets resultat Årets resultat er det beløb, der er til rest efter at alle input-faktorer er blevet a ønnet. Dog er der ikke taget højde for omkostninger til anskaffelse af jord til udbringning af gylle. Det vil sige, at årets resultat er restbeløbet til risiko, anskaffelse af jord og overskud. Gennemsnitlig betalt rente Denne rente bruges til beregning af renteomkostningerne på den investerede kapital. Renten er individuel og beregnet på baggrund af bedriftens renteudgift (minus prioritetsomkostninger) divideret med gennemsnitlige gæld over året. Renteudgiften er de samlede renteudgifter på bedriften i Renteomkostninger af den investerede kapital Renteomkostningen beregnes på baggrund af den gennemsnitlig betalte rente og bundet kapital. Renten ganges med den samlede kapital bundet i mælkeproduktionen. Bundet kapital pr enhed (årsko og dyreenhed) Den bundne kapital består af afskrivningsgrundlaget for bygninger og inventar. For besætning, beholdninger, ansvarlig andelskapital og anden kapital, der måtte være bundet i kvægproduktionen er der tale om værdierne på ultimo tidspunktet. Bundet kapital til gylleopbevaring indgår, mens grej til udbringning af gylle anses for en omkostning for marken. Aktiver der anvendes til opbevaring af foder, er en del af den bundne kapital i den animalske produktion. Afkastningsgraden Afkastningsgraden er det nøgletal der sorteres efter, og det nøgletal der er bedst sammenligneligt med andre erhverv. Det angiver hvem der har været bedst til at a ønne den indsatte kapital. De nitionen er årets resultat plus renteomkostninger af investeret kapital divideret med bundet kapital. Ved nogle enkelte bedrifter giver nøgletallet ikke mening og derfor indgår disse bedrifter ikke i sorteringen. Det gælder specielt for de bedrifter, hvor der produceres i lejede bygninger, og derfor kun har bundet en relativ lille del kapital i kvægproduktionen. I stedet for en tilstrækkelig mængde kapital bundet i kvægproduktionen er der en leje- eller leasing udgift.

5 Nulpunkt pr. kg. EKM Her angives hvor meget afregningsprisen pr. kg. EKM ligger over/ under den pris, som giver et årets resultat på nul. Det vil sige, hvad den enkelte bedrift kan tåle i ændring i afregningspris pr. kg EKM for at produktionen efter alt er a ønnet går i nul. En positiv angivelse viser hvor meget man kan tåle at gå ned i afregningspris før resultatet bliver nul, mens en negativ angivelse viser hvor meget afregningsprisen skal stige for at resultatet går i nul. Kg EKM pr. årsko Angiver hvor stor en ydelse man gennemsnitlig har pr. årsko. Der regnes i leveret mælk. DB pr. kg EKM Ved beregningen af DB pr. kg EKM er det som ved ydelsen den leverede mængde mælk der tages udgangspunkt i. Pris pr. kg EKM Mælkeindtægten delt med den leverede mængde EK-Mælk. Inddeling af Business Check Kvæg i grupper I Business Check Kvæg er de deltagende bedrifter opdelt på følgende grupper: 1. Top Konventionelle bedrifter med stor race, malkestald og karrusel. 3. Konventionelle bedrifter med stor race og AMS. 4. Konventionelle bedrifter, stor race og en betydende del slagtekalve 5. Økologiske bedrifter 6. Konventionelle bedrifter med jersey. I grupperne 1,2,3 og 5 er resultaterne opgjort pr. årsko, mens der i gruppe 4, der producerer en del slagtekalve, opgøres pr. dyreenhed. Inden for hver gruppe er bedrifterne sorteret efter afkastningsgrad. Der måles altså på hvor højt et afkast man kan få de indsatte aktiver i mælkeproduktionen til at give. Afkastningsgraden kan bruges til at sammenligne sig med andre erhverv. Bedrifterne er indberettet af følgende: Hobro-Aalborg Landboforening, LRØ, Kolding Herreds Landbrugsforening, Jysk, LandboLimfjord, LandboThy, LandboNord, Vestjysk Landboforening, Heden og Fjorden, Centrovice, Østdansk Landbrugsrådgivning, Bornholms Landbrug og Landbrugsrådgivning Syd.

6 Top 10, alle, opgjort pr. årsko, 2007 Løbenummer top 10 Antal DE Antal Køer Antal slagtekalve 83 8 Dyrket areal Grovfoder areal Areal med vedvarende græs Malkesystem AMS Race Jersey Stor race Stor race Stor race Stor race Stor race Stor race Stor race Stor race Stor race Bruttoudbytte: Mælk Salg og tilvækst Tilskud og handyrpræmie Kvæg andet I alt Stykomkostninger: Korn Kraftfoder Andet eget grovf dyrlæg og med avl og kontrol Kviepasning I alt Dækningsbidrag Kapacitetsomkostninger: Brændstof og energi

7 Maskinstation vedligehold Løn Ejera øn Forsikring Diverse I alt Kapitalomkostninger Afskrivninger bygninger Afskrivninger Inventar Leje og leasing Renter I alt Resultat Nøgletal: Afkastningsgrad 16,4% 13,8% 13,4% 13,0% 12,8% 11,5% 11,4% 11,2% 11,0% 11,0% 12,5% Nulpunkt pr. kg. EKM 0,76 0,62 0,33 0,60 0,61 0,58 0,66 0,41 0,52 0,40 0,55 Bundet Kapital pr. årsko Gennemsnitsbetalt rente 4,6% 3,8% 5,9% 4,9% 4,7% 4,5% 2,7% 4,3% 4,1% 5,3% 4,5% Resultat pr. DE Produktionsoplysninger Kg. EKM pr. årsko Pris pr. kg. EKM 2,62 2,36 2,35 2,35 2,27 2,42 2,37 2,43 2,30 2,40 2,39 DB pr. kg. EKM 1,81 1,43 1,48 1,69 1,75 1,64 1,51 1,45 1,76 1,50 1,60 FE pr. årsko Heraf grovfoder FE pr. ha. grovfoder (ex. vedv. græs) prod. Særlige forhold Slagtekalve

8 Konventionel, stor race, malkestald opgjort pr. årsko, 2007 Løbenummer bedst alle Antal DE Antal Køer Antal slagtekalve Dyrket areal Grovfoder areal Areal med vedvarende græs Malkesystem Bruttoudbytte: Mælk Salg og tilvækst Tilskud og handyrpræmie Kvæg andet I alt Stykomkostninger: Korn Kraftfoder Andet eget grovf dyrlæg og med avl og kontrol Kviepasning I alt Dækningsbidrag Kapacitetsomkostninger: Brændstof og energi

9 Maskinstation vedligehold Løn Ejera øn Forsikring Diverse I alt Kapitalomkostninger Afskrivninger bygninger Afskrivninger Inventar Leje og leasing Renter I alt Resultat Nøgletal: Afkastningsgrad 12,9% 13,8% 13,4% 13,0% 12,8% 11,4% 11,2% 11,0% 11,0% 10,7% 10,7% 9,2% 8,9% 8,8% 8,1% 5,0% Nulpunkt pr. kg. EKM 0,56 0,62 0,33 0,60 0,61 0,66 0,41 0,52 0,40 0,44 0,36 0,33 0,30 0,27 0,34 0,01 Bundet Kapital pr. årsko Gennemsnitsbetalt rente 4,4% 3,8% 5,9% 4,9% 4,7% 2,7% 4,3% 4,1% 5,3% 5,3% 4,8% 5,2% 5,0% 4,6% 4,8% 4,6% Resultat pr. DE Produktionsoplysninger Kg. EKM pr. årsko Pris pr. kg. EKM 2,34 2,36 2,35 2,35 2,27 2,37 2,43 2,30 2,40 2,33 2,30 2,53 2,30 2,34 2,33 2,32 DB pr. kg. EKM 1,57 1,43 1,48 1,69 1,75 1,51 1,45 1,76 1,50 1,35 1,28 1,60 1,27 1,36 1,59 1,28 FE pr. årsko Heraf grovfoder FE pr. ha. grovfoder (ex. vedv. græs) Særlige forhold... fortsættes

10 ... fortsat Løbenummer bedst alle Antal DE Antal Køer Antal slagtekalve Dyrket areal Grovfoder areal Areal med vedvarende græs Malkesystem Karrusel Karrusel Bruttoudbytte: Mælk Salg og tilvækst Tilskud og handyrpræmie Kvæg andet I alt Stykomkostninger: Korn Kraftfoder Andet eget grovf dyrlæg og med avl og kontrol Kviepasning I alt Dækningsbidrag Kapacitetsomkostninger: Brændstof og energi

11 Maskinstation vedligehold Løn Ejera øn Forsikring Diverse I alt Kapitalomkostninger Afskrivninger bygninger Afskrivninger Inventar Leje og leasing Renter I alt Resultat Nøgletal: Afkastningsgrad 12,9% 7,7% 7,6% 7,4% 7,0% 6,5% 6,4% 6,3% 6,2% 6,0% 5,9% 5,9% 5,5% 5,3% 5,1% 5,0% Nulpunkt pr. kg. EKM 0,56 0,16 0,25 0,22 0,29 0,15 0,09 0,10 0,13 0,19 0,06 0,06 0,18 0,03 0,06 0,01 Bundet Kapital pr. årsko Gennemsnitsbetalt rente 4,4% 5,3% 4,2% 4,9% 3,8% 4,5% 5,4% 4,5% 4,7% 3,8% 5,3% 5,2% 3,1% 5,1% 4,3% 4,6% Resultat pr. DE Produktionsoplysninger Kg. EKM pr. årsko Pris pr. kg. EKM 2,34 2,40 2,30 2,84 2,41 2,42 2,29 2,27 2,57 2,34 2,31 2,24 2,46 2,36 2,32 2,32 DB pr. kg. EKM 1,57 1,26 1,38 1,80 1,68 1,37 1,40 1,19 1,63 1,66 1,26 1,30 1,45 1,81 1,07 1,28 FE pr. årsko Heraf grovfoder FE pr. ha. grovfoder (ex. vedv. græs) Særlige forhold... fortsættes

12 ... fortsat Løbenummer bedst alle Antal DE Antal Køer Antal slagtekalve Dyrket areal Grovfoder areal Areal med vedvarende græs Malkesystem Karrusel Karrusel Bruttoudbytte: Mælk Salg og tilvækst Tilskud og handyrpræmie Kvæg andet I alt Stykomkostninger: Korn Kraftfoder Andet eget grovf dyrlæg og med avl og kontrol Kviepasning I alt Dækningsbidrag Kapacitetsomkostninger: Brændstof og energi

13 Maskinstation vedligehold Løn Ejera øn Forsikring Diverse I alt Kapitalomkostninger Afskrivninger bygninger Afskrivninger Inventar Leje og leasing Renter I alt Resultat Nøgletal: Afkastningsgrad 12,9% 5,1% 5,0% 4,8% 4,7% 4,6% 4,5% 4,4% 4,4% 4,3% 3,9% 3,7% 3,6% 3,5% 5,0% Nulpunkt pr. kg. EKM 0,56 0,11 0,08-0,03-0,12-0,01 0,14 0,04-0,12-0,07-0,10 0,02-0,28 0,01 Bundet Kapital pr. årsko Gennemsnitsbetalt rente 4,4% 3,9% 4,3% 5,2% 5,9% 4,6% 4,5% 2,4% 3,9% 5,7% 4,6% 4,8% 3,4% 6,4% 4,6% Resultat pr. DE Produktionsoplysninger Kg. EKM pr. årsko Pris pr. kg. EKM 2,34 2,31 2,37 2,29 2,31 2,33 2,36 2,33 2,31 2,31 2,37 2,35 2,37 2,29 2,32 DB pr. kg. EKM 1,57 1,41 1,47 1,00 1,35 1,61 1,39 1,35 1,23 1,28 1,27 1,25 1,15 1,28 1,28 FE pr. årsko Heraf grovfoder FE pr. ha. grovfoder (ex. vedv. græs) Særlige forhold... fortsættes

14 ... fortsat Løbenummer bedst alle Antal DE Antal Køer Antal slagtekalve Dyrket areal Grovfoder areal Areal med vedvarende græs Malkesystem Karrusel Bruttoudbytte: Mælk Salg og tilvækst Tilskud og handyrpræmie Kvæg andet I alt Stykomkostninger: Korn Kraftfoder Andet eget grovf dyrlæg og med avl og kontrol Kviepasning I alt Dækningsbidrag Kapacitetsomkostninger: Brændstof og energi

15 Maskinstation vedligehold Løn Ejera øn Forsikring Diverse I alt Kapitalomkostninger Afskrivninger bygninger Afskrivninger Inventar Leje og leasing Renter I alt Resultat Nøgletal: Afkastningsgrad 12,9% 3,4% 3,1% 3,1% 2,9% 2,8% 2,6% 2,5% 2,4% 2,1% 1,8% 1,8% 1,7% 1,7% 1,4% 5,0% Nulpunkt pr. kg. EKM 0,56-0,08-0,04-0,15-0,25 0,37-0,18-0,27-0,10-0,26-0,27-0,37-0,13-0,29-0,41 0,01 Bundet Kapital pr. årsko Gennemsnitsbetalt rente 4,4% 4,2% 3,6% 4,7% 5,1% 4,5% 5,2% 5,8% 3,8% 5,1% 5,3% 5,6% 6,0% 5,0% 6,5% 4,6% Resultat pr. DE Produktionsoplysninger Kg. EKM pr. årsko Pris pr. kg. EKM 2,34 2,34 2,37 2,22 2,33 2,42 2,41 2,30 2,43 2,31 2,62 2,35 2,34 2,26 2,31 2,32 DB pr. kg. EKM 1,57 1,46 1,20 1,11 1,26 1,55 1,27 1,00 0,84 1,14 1,31 1,05 1,30 1,16 0,97 1,28 FE pr. årsko Heraf grovfoder FE pr. ha. grovfoder (ex. vedv. græs) Særlige forhold... fortsættes

16 ... fortsat Løbenummer bedst *110 alle Antal DE Antal Køer Antal slagtekalve Dyrket areal Grovfoder areal Areal med vedvarende græs Malkesystem Karrusel Bruttoudbytte: Mælk Salg og tilvækst Tilskud og handyrpræmie Kvæg andet I alt Stykomkostninger: Korn Kraftfoder Andet eget grovf dyrlæg og med avl og kontrol Kviepasning I alt Dækningsbidrag Kapacitetsomkostninger: Brændstof og energi

17 Maskinstation vedligehold Løn Ejera øn Forsikring Diverse I alt Kapitalomkostninger Afskrivninger bygninger Afskrivninger Inventar Leje og leasing Renter I alt Resultat Nøgletal: Afkastningsgrad 12,9% 1,4% 1,4% 0,8% 0,6% 0,5% 0,4% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% -0,1% -2,8% 13,5% 5,0% Nulpunkt pr. kg. EKM 0,56-0,19-0,22-0,41-0,35-0,36-0,37-0,33-0,40-0,41-0,39-0,45-0,94 0,37 0,01 Bundet Kapital pr. årsko Gennemsnitsbetalt rente 4,4% 3,8% 3,8% 5,0% 5,1% 4,0% 4,6% 5,0% 5,0% 5,0% 5,6% 3,7% 5,7% 2,9% 4,6% Resultat pr. DE Produktionsoplysninger Kg. EKM pr. årsko Pris pr. kg. EKM 2,34 2,26 2,30 2,11 2,35 2,32 2,32 2,34 2,27 2,66 2,35 1,94 2,43 2,29 2,32 DB pr. kg. EKM 1,57 1,11 1,01 1,08 0,89 1,08 1,09 1,03 0,76 1,11 0,87 1,02 0,76 1,39 1,28 FE pr. årsko Heraf grovfoder FE pr. ha. grovfoder (ex. vedv. græs) * ikke med i sorteringen Særlige forhold grundet kapitalstrukturen

18 Konventionel, stor race med AMS opgjort pr. årsko, 2007 Løbenummer bedste Gns. alle Antal DE Antal Køer Antal slagtekalve Dyrket areal Grovfoder areal Areal med vedvarende græs Bruttoudbytte: Mælk Salg og tilvækst Tilskud og handyrpræmie Kvæg andet I alt Stykomkostninger: Korn Kraftfoder Andet eget grovf dyrlæg og med avl og kontrol Kviepasning I alt Dækningsbidrag Kapacitetsomkostninger: Brændstof og energi Maskinstation vedligehold

19 Løn Ejera øn Forsikring Diverse I alt Kapitalomkostninger Afskrivninger bygninger Afskrivninger Inventar Leje og leasing Renter I alt Resultat Nøgletal: Afkastningsgrad 5,3% 7,9% 5,0% 4,9% 4,4% 4,2% 3,9% 3,8% 3,7% 3,3% 2,8% 3,1% Nulpunkt pr. kg. EKM 0,06 0,25 0,09-0,02 0,04-0,05-0,10-0,11-0,17-0,06-0,14-0,23 Bundet Kapital pr. årsko Gennemsnitsbetalt rente 4,4% 4,1% 4,2% 5,1% 4,0% 4,8% 4,8% 5,1% 5,0% 3,6% 4,2% 4,7% Resultat pr. DE Produktionsoplysninger Kg. EKM pr. årsko Pris pr. kg. EKM 2,34 2,32 2,35 2,33 2,39 2,32 2,36 2,28 2,27 2,39 2,26 2,31 DB pr. kg. EKM 1,45 1,39 1,44 1,67 1,44 1,30 1,21 0,92 1,40 1,17 1,16 1,21 FE pr. årsko Heraf grovfoder FE pr. ha. grovfoder (ex. vedv. græs) Hvis AMS - årstal for anskaffelse Særlige forhold... fortsættes

20 ... fortsat Løbenummer bedste *76 Gns. alle Antal DE Antal Køer Antal slagtekalve Dyrket areal Grovfoder areal Areal med vedvarende græs Bruttoudbytte: Mælk Salg og tilvækst Tilskud og handyrpræmie Kvæg andet I alt Stykomkostninger: Korn Kraftfoder Andet eget grovf dyrlæg og med avl og kontrol Kviepasning I alt Dækningsbidrag Kapacitetsomkostninger: Brændstof og energi Maskinstation vedligehold

Prognose for landbrugets driftsresultater 2006 og forventede resultater for 2005

Prognose for landbrugets driftsresultater 2006 og forventede resultater for 2005 Prognose for landbrugets driftsresultater 2006 og forventede resultater for 2005 PROGNOSE FOR LANDBRUGETS DRIFTSRESULTATER 2006 FOTOS OMSLAG: Jens Tønnesen, Dansk Landbrugs Medier TRYK: Special-Trykkeriet

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

Tema. Omkostninger og DB ved nedslidning af maskiner

Tema. Omkostninger og DB ved nedslidning af maskiner Omkostninger og DB ved nedslidning af maskiner De lavere omkostninger til forrentning og værditab på brugte maskiner vil typisk medføre lavere totalomkostninger. Nedbrud kan dog medføre tab af rettidighed

Læs mere

Hvad kendetegner økologiske mælkeproduktion med høj jordrente?

Hvad kendetegner økologiske mælkeproduktion med høj jordrente? Hvad kendetegner økologiske mælkeproduktion med høj jordrente? Noget tyder på at økologiske mælkeproducenter med god jord bør i højere grad gå efter synergienerne mellem mælkeproduktion og salgsafgrøder

Læs mere

RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015

RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015 RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015 ONSDAG D. 4 FEBRUAR 2015 Carsten Friis Fagchef Kvæg GODT NYTÅR FORVENTNINGER 2014 2014 Areal - ha 191 Årskøer - stk. 220 Kg EKM pr. årsko, lev. 9.774 Mælkepris 2,95 DB/

Læs mere

Jordbruget i Danmark

Jordbruget i Danmark Jordbruget i Danmark Jordbruget i Danmark TemaPubl 2014:1 Titel Jordbruget i Danmark Udgivet af Danmarks Statistik Februar 2014 Foto: Imageselect Pdf-udgave: Kan hentes gratis på www.dst.dk/publ/jordbdk

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015 Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015 December 2013 1 / 17 SAMMENDRAG Svineproducenternes driftsresultat for 2013 forventes at blive lavere end 2012, der ganske vist var det

Læs mere

Sådan benchmarker vi!

Sådan benchmarker vi! Sådan benchmarker vi! Carsten Clausen Kock Planteavlskonsulent Sønderjysk Landboforening Disposition Hvad er Targit? Muligheder med Targit? Hvad ser vi? Fra Targit til handling Hvad er Targit og hvorfor?

Læs mere

og efterspørgsel efter varer, samt markedspsykologien. Risikostyring er det seneste

og efterspørgsel efter varer, samt markedspsykologien. Risikostyring er det seneste Risikoafdækning Risikostyring er det seneste år kommet i fokus i landbruget grundet de store prisudsving, der har været på råvarer. Tema >> Jens Schjerning, LandboSyd, AgroMarkets >> John Jensen, LandboNord,

Læs mere

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden 11. august 2009 Forældrekøb markant billigere end for ét år siden Torsdag den 30. juli fik 45.861 studerende det brev, de har ventet på hele sommeren; et ja til at komme ind på en videregående uddannelse.

Læs mere

Value Drivers. Value Drivers INDLEDNING... 1

Value Drivers. Value Drivers INDLEDNING... 1 Value Drivers Indledning INDLEDNING... 1 1 NØGLETAL....2 1.1 Nøgletalsmodel...2 1.2 Et eksempel...4 1.3 Resumé...9 2 KURSDANNELSEN...1 2.1 Aktiekurs og aktiepris...1 2.2 Kursmodel...11 2.2.1 Kurs/RA eller

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Personligt ejede virksomheder og pension

Personligt ejede virksomheder og pension Personligt ejede virksomheder og pension 23.10.2006 Udarbejdet af: Vejledere: Kim Søfeldt Tonny Vest Rene Jensen Gert Pedersen Side 1 af 119 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning 4 2.0 Statistik og demografi

Læs mere

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed 1 Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed Asger Lau Andersen og Anders Møller Christensen, Økonomisk Afdeling, Charlotte Duus og Ri Kaarup, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING

Læs mere

Regnskabsstatistik for gartneri 2009

Regnskabsstatistik for gartneri 2009 Regnskabsstatistik for gartneri 2009 Regnskabsstatistik for gartneri 2009 Accounts Statistics for Horticulture 2009 Regnskabsstatistik for gartneri 2009 Udgivet af Danmarks Statistik Oktober 2010 Oplag

Læs mere

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE I Brancheanalysen Håndværkere tegner vi et detaljeret billede af de danske håndværkeres aktuelle udfordringer. Brancheanalysen er udarbejdet på baggrund af kvantitative data

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side. Forord... 5. Danske Mejeriers Mælkeudvalg... 7. Opgørelse af tillægsafgift... 8

Indholdsfortegnelse. Side. Forord... 5. Danske Mejeriers Mælkeudvalg... 7. Opgørelse af tillægsafgift... 8 Indholdsfortegnelse Forord... 5 Danske Mejeriers Mælkeudvalg... 7 Opgørelse af tillægsafgift... 8 Strukturudvikling i EU... 12 Storbritannien... 14 Holland... 15 Tyskland... 16 Frankrig... 17 Sverige...

Læs mere

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold 1 Opdeling i faste og variable omkostninger...2 1.1 Variable/direkte omkostninger:...2 1.2 Faste/indirekte omkostninger:...2 2 Sammenhæng

Læs mere

Tema. Vækstpolitisk. Vækst og produktivitet i danske virksomheder

Tema. Vækstpolitisk. Vækst og produktivitet i danske virksomheder Vækst og produktivitet i danske virksomheder Beskrivelse af værdiskabelse og vækst i private byerhverv Store højproduktive virksomheder bidrager væsentligt til værdiskabelsen i de private byerhverv, og

Læs mere

FORSTÅ DIN PENSION November 2014

FORSTÅ DIN PENSION November 2014 FORSTÅ DIN PENSION November 2014 Indholdsfortegnelse Din pensionsordning... 2 Fra pensionsbidrag til pension... 2 Medlemsweb... 3 Pensionstilsagnet... 3 Er der forskel på mænd og kvinders pension... 3

Læs mere

Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí=

Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Afrapportering fra arbejdsgruppen for evaluering af virkemidler til reduktion af kvælstofudvaskning samt øvrige kvælstofrelaterede indsatser i VMP III aftalen Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008

Læs mere

Lejlighedsanalyse: Den økonomiske rentabilitet i at eje og leje

Lejlighedsanalyse: Den økonomiske rentabilitet i at eje og leje Lejlighedsanalyse: Den økonomiske rentabilitet i at eje og leje Boligpriserne er faldet, og boligrenterne er historisk lave. Det betyder dog stadig ikke, at køb af en lejlighed er det billigste i alle

Læs mere

Kom i gang med. aktier. Ulrik Dall

Kom i gang med. aktier. Ulrik Dall Kom i gang med aktier Ulrik Dall ISBN 978-87-89359-22-9 Ulrik Dall: Kom i gang med aktier Copyright Bodano Publishing & Communication ApS 2014 Udgiver: Bodano Publishing & Communication ApS Postboks 63

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland

Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde kommuner VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland Udgivet af: VisitDenmark for Esbjerg,

Læs mere

Kvælstofbalancer i dansk landbrug

Kvælstofbalancer i dansk landbrug Kvælstofbalancer i dansk landbrug Mark- og staldbalancer Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Kvælstofbalancer i dansk landbrug Mark- og staldbalancer Udgiver: Miljø-

Læs mere

Generalforsamling. Vejle Amts Familielandbrug.2015. v/ formanden.

Generalforsamling. Vejle Amts Familielandbrug.2015. v/ formanden. PP1 Generalforsamling Generalforsamling. Vejle Amts Familielandbrug.2015. v/ formanden. Velkommen til generalforsamlingen. Det er dejligt at se, at der er kommet så mange. Jeg håber, I er blevet mætte.

Læs mere

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu Rentesregning Vi skal kigge på hvordan en lille rente kan have stor betydning på den samlede gæld. Vi skal kigge på lånetyper og opsparings samt gældsformlerne. Version 2.1 Sct. Knud Henrik S. Hansen Dine

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Dansk landbrug og fødevareindustris. rammevilkår -sammendrag og konklusioner

Dansk landbrug og fødevareindustris. rammevilkår -sammendrag og konklusioner Fødevareøkonomisk Institut Rapport nr. 210 Dansk landbrug og fødevareindustris konkurrenceevne og rammevilkår -sammendrag og konklusioner København 2012 ISBN 978-87-92591-09-8 (online, Sammendrag og konklusioner)

Læs mere

Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne. Indkomståret 2008

Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne. Indkomståret 2008 Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne Indkomståret 2008 Version 1.0 Rapporten er udarbejdet af: Koncerncentret Borger og Virksomhed Indsats og analyse Østbanegade 123 2100 København Ø +45 72 22

Læs mere