OVERENSKOMST vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for sceneteknisk personale m.v. ansat ved Den Jyske Opera

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OVERENSKOMST vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for sceneteknisk personale m.v. ansat ved Den Jyske Opera"

Transkript

1 DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND OVERENSKOMST vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for sceneteknisk personale m.v. ansat ved Den Jyske Opera 2013 OK-13 Side 1 af 24

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...2 KAPITEL 1 - OVERENSKOMSTENS OMRÅDE OMRÅDE...4 KAPITEL 2 - MÅNEDSLØNNEDE PERSONAFGRÆNSNING FUNKTIONÆRLOV LØN DELTIDSANSATTE PERSONALE, DER IKKE ER FYLDT 18 ÅR TILLÆG M.V ANCIENNITET LØNUDBETALING PENSION 14,5 % ARBEJDSTID OVERARBEJDE CHAUFFØRERS OG CHAUFFØRMEDHJÆLPERES KØRETID REJSETID FRIHED M.V LOKALAFTALER ARBEJDSTØJ BARNS 1. SYGEDAG SYGDOM OPSIGELSE PRODUKTIONSMØDER EFTER - OG VIDEREUDDANNELSE...16 OK-13 Side 2 af 24

3 23 - FERIE ØVRIGE ANSÆTTELSESVILKÅR FOR MÅNEDSLØNNEDE...16 KAPITEL 3 - TIMELØNNEDE PERSONAFGRÆNSNING LØN TILLÆG PENSION ARBEJDSTID OVERARBEJDE OPSIGELSE OG SYGDOM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER ØVRIGE ANSÆTTELSESVILKÅR...19 KAPITEL 4 - IKRAFTTRÆDELSESBESTEMMELSER OPSIGELSE AF OVERENSKOMSTEN...19 PROTOKOLLAT BILAG 1: SUPPLERENDE AFTALER VEDRØRENDE LØN OG ANSÆTTELSESVILKÅR FOR MÅNEDSLØNNEDE...21 BILAG 2: KOMPETENCEUDVIKLING...23 BILAG 3:...24 OK-13 Side 3 af 24

4 KAPITEL 1 - OVERENSKOMSTENS OMRÅDE 1 - OMRÅDE Overenskomsten omfatter uddannet sceneteknisk personale m.v. ansat ved Den Jyske Opera. KAPITEL 2 - MÅNEDSLØNNEDE. 2 - PERSONAFGRÆNSNING Kapitlet omfatter ansatte, som 1) har en gennemsnitlig arbejdstid på mindst 8 timer om ugen, og 2) er ansat til mere end 1 måneds beskæftigelse. Mere end en måneds beskæftigelse er f.eks. ansættelse fra den til og med den eller ansættelse fra den til og med den FUNKTIONÆRLOV For de ansatte gælder vilkår efter funktionærlovens bestemmelser, medmindre der er aftalt afvigelser herfra, jf. 20 og 24. Ansatte, som ikke er omfattet af funktionærlovens anvendelsesområde, er tillagt funktionærstatus ved aftale. Bestemmelsen betyder eksempelvis, at alle månedslønnede ansatte har ret til løn under fravær på grund af sygdom (jf. funktionærlovens 5), fratrædelsesgodtgørelse (jf. funktionærlovens 2a) samt efterløn (jf. funktionærlovens 8). Hvor der i funktionærloven anvendes begrebet "uafbrudt beskæftigelse" og "ansættelsestid", beregnes denne som hidtidig opsigelsesanciennitet. OK-13 Side 4 af 24

5 4 - LØN Medarbejdere efter denne overenskomst aflønnes efter de gældende skalatrinslønninger for tjenestemænd i staten. Aflønning sker fra den efter følgende lønforløb: Stillingsbetegnelse Skalatrinene Produktionsleder 34,36,38,40 Produktionsassistent 30 Skræddersalsleder Produktionsassistenters lønindplacering omfatter betaling for eventuel virksomhed som sufflør. Operaen kan anvende følgende lønforløb for ovenstående stillinger: Skalatrinsforløb eller 36,38,40,42. Stillingsbetegnelse Skalatrinene Øvrige teknikere m.v., regissører og uddannede teaterteknikere fra Statens Teaterskole, teater-, udstillings- og eventteknikere fra Aarhus Tekniske skole, Københavns Tekniske skole eller EUC Nord, og øvrige teaterteknikere med 8 års anciennitet eller mere 20,21,22,23,25,27,29,30 Alle skalatrin er 2-årige. 5 - DELTIDSANSATTE Deltidsbeskæftiget personale, som har en fast arbejdstid, aflønnes med en forholdsmæssig del af månedslønnen for fuldtidsbeskæftiget personale. OK-13 Side 5 af 24

6 For bestemmelser om overarbejde se 12, stk PERSONALE, DER IKKE ER FYLDT 18 ÅR Ansatte, der er fyldt 16 år, aflønnes med 50 % af skalatrin 18 samt af de i 7, stk. 2, 3 og 4, anførte tillæg. Ansatte, der er fyldt 17 år, aflønnes med 70 % af skalatrin 18 samt af de i 7, stk. 2, 3 og 4, anførte tillæg. Bemærkninger til stk. 1 og 2: De i 7, stk. 1 og 5 anførte tillæg skal ikke reduceres. 7 - TILLÆG M.V. - Udetillæg For hver dag turneen pågår ydes et udetillæg på 91,93 ( niveau). Tillægget udgør 120,88 kr. i nyt grundbeløb niveau Der ydes kun udetillæg på fridage efter 15, stk. 1, og eventuelle andre indlagte fridage, såfremt de ansatte ikke kan afholde fridagene hjemme. Der ydes aldrig udetillæg på eventuelle afspadseringsdage, idet afspadsering efter 12, stk. 5, skal tilrettelægges således, at den kan foregå ved medarbejderens bopæl. - Turnéledertillæg Til periodiske ansatte turnéledere ydes under turneen for det med opgaven forbundne ansvar et særligt vederlag beregnet forholdsmæssigt på grundlag af et årligt tillæg på ,16 kr. årligt ( niveau). Tillægget udgør kr. årligt i nyt grundbeløb niveau Tillægget ydes fra den dag, hvor turneen forlader sit udgangspunkt til og med den dag, hvor turneen atter vender hjem. Eventuelt forberedelsesarbejde fra turnélederens side, inden turneen forlader sit udgangspunkt, medregnes på sædvanligvis i arbejdstiden efter reglerne herom i 11, stk Stk. 3 - Tillæg for arbejde i forskudt tid eller i skiftehold Vedrørende arbejde i forskudt tid ydes et ikke pensionsgivende tillæg pr. time for arbejde på OK-13 Side 6 af 24

7 hverdage i tiden mellem kl. 17 og 06 samt på lørdage, søn- og helligdage efter følgende satser: (grundbeløb pr. 31 marts 2012) For arbejde mandag-fredag mellem kl. 17 og kl ,65 kr. pr. time For arbejde på lørdage mellem kl. 14 og kl ,45 kr. pr. time For arbejde på lørdage mellem kl. 17 og kl. 24 For arbejde på søn- og helligdage mellem kl. 00 og kl ,10 kr. pr. time Der kan i stedet for ovenstående tillægssatser ydes et fast, ikke pensionsgivende, årligt tillæg efter nedenstående skala: (grundbeløb pr. 31. marts 2012) Sats 1: kr. årligt + 1 dags ekstra fri med løn Sats 2: kr. årligt + 2 dages ekstra fri med løn Sats 3: kr. årligt + 3 dages ekstra fri med løn Sats 4: kr. årligt + 4 dages ekstra fri med løn Sats 5: kr. årligt + 1 uges ekstra fri med løn Sats 6: kr. årligt + 1 uges ekstra fri med løn Frihed forbundet med et fast årligt tillæg kan ikke oppebæres samtidig med frihed jf. 11 stk. 3. Det aftales lokalt, hvilken indplacering der skal ske ift. omfanget af arbejde i forskudt tid. Der kan ske forskellig indplacering af forskellige faggrupper og personer. Bemærkning(er): Ved ikke-planlagt forskydning af institutionens normalarbejdstid på enkelte arbejdsdage honoreres de timer, der forskydes, efter de respektive overenskomsters regler om overarbejde. For sådanne timer betales ikke forskudttidstillæg m.v. efter 7. Stk. 4 - Tillæg for statisttjeneste m.v. a) Den ansatte er forpligtet til uden vederlag at foretage sceneskift m.v. i lys og/eller for åbent tæppe. Vederlag ydes heller ikke, såfremt den ansatte ved udførelsen af ovennævnte er iført særligt arbejdstøj (f.eks. mørke kedeldragter, lyddæmpende sko m.v.). b) Såfremt den ansatte er maskeret/kostumeret for at udføre de under a) nævnte opgaver, ydes et tillæg på 63,62 kr. ( niveau). Tillægget udgør 83,38 kr. i nyt grundbeløb niveau Tillægget ydes for det merarbejde, der er forbundet med at være kostumeret/maskeret. For at der kan ydes tillæg, skal kostumeringen være i overensstemmelse med OK-13 Side 7 af 24

8 forestillingens stil. Er der alene tale om f.eks. at gøre den pågældende mindre iøjnefaldende ved åbne sceneskift, ydes intet tillæg, jf. a). Den ansatte er pligtig til at udføre denne form for tjeneste. c) Såfremt den ansatte udfører egentlig statisttjeneste, ydes et tillæg på 122,61 kr. ( niveau). Tillægget udgør 160,70 kr. i nyt grundbeløb niveau Den ansatte er berettiget til at afslå at medvirke som statist. Tillægget kan kun ydes, såfremt den pågældende medvirker i forestillingen (erstatter en statist). Hvis den ansatte alene udfører almindeligt arbejde, ydes enten intet vederlag eller vederlag efter b), såfremt betingelserne herfor er opfyldt. d) De under b) og c) anførte tillæg kan ikke oppebæres samtidig Stk. 5 - Time- og dagpenge Der ydes de ansatte time- og dagpenge efter de for statens tjenestemænd gældende regler (Tjenesterejseaftalen). 8 - ANCIENNITET. Ved fastsættelse af lønanciennitet medtages tidligere dokumenteret beskæftigelse som teatertekniker. Al tidligere beskæftigelse som teatertekniker (uanset stillingsbetegnelse) medregnes i pågældendes anciennitet.. Hvis ansættelsen forudsætter en uddannelse, kan lønancienniteten tidligst regnes fra udgangen af den måned, hvori uddannelsen er afsluttet. Teatret har mulighed for i særlige tilfælde at forhøje lønancienniteten, hvis en konkret vurdering af den ansattes tidligere arbejdsmæssige erfaringer m.v. set i relation til stillingen giver grundlag herfor. Stk.3. Den tid, i hvilken en ansat udfører tjeneste med mindst halvdelen af fuld tjenestetid, indgår uafkortet i lønancienniteten. Det samme gælder fravær under ferie, sygdom, svangerskab og fødsel eller aftjening af værnepligt. Stk. 4. OK-13 Side 8 af 24

9 Den tid, i hvilken en ansat udfører tjeneste med en tjenestetid, der er nedsat til mindre end halvdelen af fuld tjenestetid, men dog mindst gennemsnitlig 8 timer ugentlig, medregnes i lønancienniteten med halvdelen. Såfremt beskæftigelsen udgør mindre end gennemsnitlig 8 timer ugentlig, medregnes beskæftigelsen ikke i lønancienniteten 9 - LØNUDBETALING Lønnen udbetales månedsvis bagud. Tillæg i henhold til 7 udbetales i den påfølgende måned efter optjeningen. Stk. 3 Eventuel betaling for udført overarbejde sker i den påfølgende måned efter afslutningen af fjerde periode, jf. 11, stk PENSION 14,5 % Der oprettes en pensionsordning i PFA pension for sceneteknisk personale m.v. ansat ved Den Jyske Opera. Det samlede pensionsbidrag udgør 14,5% af de pensionsgivende løndele. Egetbidraget udgør 1/3 af det samlede pensionsbidrag. Lønspecifikationen skal indeholde oplysning herom. For deltidsbeskæftigede, som er berettiget til pension, er betalt merarbejde pensionsgivende. Pensionen beregnes af de pensionsgivende løndele. Stk. 3 Den Jyske Opera indbetaler pensionsbidraget til PFA pension ARBEJDSTID Den gennemsnitlige månedlige arbejdstidsnorm er 160,3 time. OK-13 Side 9 af 24

10 Det forudsættes, at den månedlige arbejdstid fordeles over hele måneden, dog således at de enkelte arbejdsdage kan have forskellige længder, samt at der kan indlægges fridage ud over de i 15, stk. 1, anførte. Der henvises i øvrigt til overenskomstens protokollat. Arbejdstiden placeres efter lokal aftale, ligesom principperne for fridagenes placering aftales lokalt. Ved lokal aftale forstås aftale mellem teatret og tillidsrepræsentanten/den lokale afdeling af Teknisk Landsforbund for det berørte personale. Det bør tilstræbes, at der i arbejdstiden indlægges en spisepause på 30 min. daglig, dog 2 x 30 min. på dage, hvor der både opstilles og spilles (før opstilling og før forestilling). Stk. 3 For hver fulde 37 timers normaltjeneste, der er udført i aften- og natperioden, ydes der 3 timers frihed. Ved tjeneste i aften- og natperioden forstås tjeneste påbegyndt kl eller senere, og som strækker sig ud over kl I stedet for at blive afspadseret med 3 timer pr. præsteret 37 timers tjeneste i aften- /natperioden - når arbejdskraftsituationen tilsiger det - afregnes ved at yde et tillæg på 3/37 af timelønnen pr. times arbejde i aften-/natperioden. Dette sker under fornøden hensyntagen til den ansattes personlige forhold. Der kan lokalt optages drøftelse mellem den lokale repræsentant for Teknisk Landsforbund og operaen om behovet for afregning ved betaling. Der kan lokalt indgås aftale om fravigelse af bestemmelserne om optjening af frihed ved forskudt arbejdstid. Der ydes også opsparing af overtimer, der udføres i det nævnte tidsrum. Indtjent frihed afspadseres time for time i form af hele arbejdsfri dage. Frihed skal være endelig afspadseret i løbet af det indeværende ferieår. Hvis dette ikke er sket, afregnes der med overarbejdsbetaling, jf. 12. Stk. 4 Arbejdstiden registreres daglig og opgøres i perioder på hver 3 måneder. Perioderne er følgende: Første periode: Anden periode: Tredje periode: Fjerde periode: September, oktober og november December, januar og februar Marts, april og maj Juni, juli og august. OK-13 Side 10 af 24

11 Stk. 5 I arbejdstiden medregnes køre- og rejsetid efter reglerne herom i 13 og 14. Stk. 6 Pauser mellem 2 arbejdsperioder på 2 timer eller derunder medregnes i arbejdstiden. Hvis delt tjeneste ikke kan undgås, bør det tilstræbes, at arbejdsperioderne har et rimeligt omfang set i relation til den for operaen gældende daglige arbejdstid. Stk. 7 Produktionslederen, produktionsassistenten og skræddersalslederen er ikke omfattet af foranstående bestemmelser. Såfremt de pågældende kan godtgøre et væsentligt og nødvendigt merarbejde i forhold til en årsnorm på 1924 timer pr. sæson, udbetales et engangsvederlag for det således præsterede merarbejde OVERARBEJDE Såfremt arbejdet i en periode overstiger 481 timer betragtes de overskydende timer som overarbejde. I arbejdstidsopgørelserne skal indregnes søgnehelligdage, sygedage, afspadseringsdage, frihed på barns 1. sygedag m.v. Indregning sker med det for dagen planlagte antal timer. Er timetallet ikke planlagt, sker indregning med et antal timer svarende til den gennemsnitlige daglige tjeneste. Under sygdom indregnes 7,4 timer pr. sygedag ved 5 dages arbejdsuge og 6,2 timer pr. sygedag ved 6-dages arbejdsuge, jf. 19. Ved tjeneste på søgnehelligdage ydes en anden fridag, der indregnes i arbejdstidsopgørelsen med det antal timer, der skulle være præsteret den pågældende dag. Det forudsættes, at der er rimelig sammenhæng mellem præsterede timer på søgnehelligdagen og antal planlagte arbejdstimer på fridagen. Overarbejde godtgøres med overarbejdsbetaling eller frihed (afspadsering). Der skal dog ske OK-13 Side 11 af 24

12 modregning i de beregnede afspadseringstimer (antallet af overskydende timer multipliceret med 50 %) med det antal timer, som arbejdstiden eventuelt ligger under - eller vil komme til at ligge under timer i en anden periode. Stk. 3 Erstatning med frihed skal gives snarest muligt efter afslutning af den periode, hvor overarbejdet er udført og senest i den førstkommende august måned efter afslutningen af den pågældende periode. Stk. 4 Den nærmere tilrettelæggelse af afspadseringen - herunder eventuel udvidelse af den i stk. 3 anførte afviklingsperiode - aftales lokalt. Stk. 5 Afspadseringen skal tilrettelægges således, at den kan foregå ved medarbejderens bopæl. Stk. 6 Operaen er pligtig til ved eventuel afspadsering under turné at bekoste medarbejderens rejse til og fra hjemmet under forudsætning af, at medarbejderen har bopæl i Danmark. Bestemmelsen tager sigte på eventuel afspadsering optjent fra en tidligere turné. Der ydes således kun den ansatte fri rejse til og fra hjemmet i forbindelse med eventuel optjent afspadsering fra en tidligere turné og ikke i forbindelse med fridage efter 15, stk. 1 og 3 og eventuelle andre indlagte fridage. Om rejsetidens medregning til arbejdstiden i forbindelse med den fri rejse til og fra hjemmet henvises der til 14. Stk. 7 Såfremt afspadsering ikke kan finde sted som anført i stk. 2, vederlægges de overskydende timer med et beløb beregnet efter de regler, der i overenskomstperioden er gældende vedrørende overarbejdsvederlag til statens tjenestemænd. Stk. 8 Overarbejde kan afregnes ved betaling i stedet for at blive afspadseret, når arbejdskraftsituationen på arbejdspladsen tilsiger det. Dette sker under fornøden hensyntagen til den ansattes personlige forhold. Der kan lokalt optages drøftelse mellem den (lokale) repræsentant for Teknisk Landsforbund og operaens ledelse om behovet for afregning ved betaling. Stk. 9 Produktionslederen, produktionsassistenten og skræddersalslederen er ikke omfattet af foranstående bestemmelser. OK-13 Side 12 af 24

13 0 For deltidsbeskæftigede gælder vedrørende overarbejde, at arbejdstimer der ikke overstiger arbejdstiden (normen) for fuldtidsansatte godtgøres med afspadsering/betaling af samme varighed (1:1) som de udførte timer CHAUFFØRERS OG CHAUFFØRMEDHJÆLPERES KØRETID Chaufførers og chaufførmedhjælperes køretid medregnes altid i fuldt omfang til arbejdstiden REJSETID. Rejsetid medregnes fuldt ud i arbejdstiden.. Ved hen- og hjemrejse i forbindelse med afspadsering, jf. 12, uanset om det er forestillingsfrie dage eller dage, hvor der spilles forestillinger, medregnes hele rejsetiden ligeledes i arbejdstiden. Stk. 3. Ved nattransport, som må sidestilles med hotelophold eller lignende, gælder reglerne i stk. 1 ikke, hvilket indebærer, at rejsetiden i disse tilfælde hverken helt eller delvis skal medregnes i arbejdstiden FRIHED M.V. Den ansatte har ret til et ugentligt fridøgn i overensstemmelse med reglerne herom i arbejdsmiljøloven med de ændringer, som følger af eventuelle dispensationer. I forbindelse med fridøgn bør det tilstræbes, at mødetidspunktet efter fridøgnet tidligst er kl Der må ikke afvikles forestillinger juleaftensdag efter kl. 16, 1. juledag, langfredag, 1. påskedag og 1. pinsedag efter kl. 16. Stk. 3 OK-13 Side 13 af 24

14 Der må ikke afholdes prøver juleaftensdag, 1. og 2. juledag, skærtorsdag, langfredag, 1. og 2. påskedag og 1. og 2. pinsedag. I tilfælde af premiere 2. juledag kan der holdes en repetitionsprøve juleaftensdag. I tilfælde af premiere 2. påskedag må prøve afholdes skærtorsdag (generalprøve eller almindelig prøve). I det omfang der ikke spilles forestilling, hvor den ansatte skal medvirke ved afviklingen, har den ansatte endvidere ret til frihed nytårsaftensdag, nytårsdag, påskelørdag, St. bededag og Kr. himmelfartsdag. Stk. 4 Må en fridag, jf. stk. 1, på grund af særlige omstændigheder inddrages, erstattes den snarest af en anden fridag, med tillæg af yderligere fritid på 50 % af den på den mistede fridag præsterede tjeneste afrundet til hele timer. Teknisk Landsforbund har ønsket opmærksomheden henledt på, at teatret kan imødekomme en ansats ønske om tjenestefrihed - med eller uden løn - såfremt det er foreneligt med operaens tarv LOKALAFTALER Mellem teatrets ledelse og tillidsrepræsentanten/teknisk Landsforbunds lokale afdeling kan der indgås aftale(r), der fraviger eller supplerer bestemmelserne i 7,11,12 og 15. Lokalaftaler kan opsiges til bortfald med et varsel på 3 måneder. Efter udløbet af den lokale aftale gælder bestemmelserne i nærværende overenskomst. Når en lokalaftale er opsagt forpligter de lokale parter sig til at optage forhandling umiddelbart, og senest 1 måned, efter opsigelsen. Endvidere forpligter parterne sig til at afslutte forhandlingerne inden 2 måneder efter overenskomstens fornyelse. Teknisk Landsforbund forpligter sig til at sikre at dette implementeres på lokalt plan i de eksisterende lokalaftaler ARBEJDSTØJ Når arbejdstøj efter arbejdets beskaffenhed er nødvendigt, stilles det til rådighed for medarbejderen efter operaens skøn BARNS 1. SYGEDAG OK-13 Side 14 af 24

15 Den ansatte har, efter anmodning i det enkelte tilfælde, adgang til hel eller delvis tjenestefrihed på et barns første sygedag, når følgende betingelser er opfyldt: 1) Barnet er under 18 år og har ophold hos den ansatte, 2) fravær er nødvendigt af hensyn til barnet, og 3) tjenestefrihed er foreneligt med forholdene på tjenestestedet. I vurderingen af, om anmodning om tjenestefrihed skal imødekommes, indgår en afvejning af barnets alder og sygdommens karakter. Tjenestefriheden regnes ikke som sygefravær, men fraværslisten suppleres med oplysninger om fraværet på grund af barns 1. sygedag. Under tjenestefrihed efter stk. 1 har den ansatte ret til løn. Der udbetales ikke arbejdsbestemte og arbejdstidsbestemte tillæg. Stk. 3 Hvis den ansatte misbruger ordningen, kan adgang til fravær inddrages. 19. SYGDOM Der betales løn under sygdom, jf. 3, stk.1. Under sygdom indregnes der i arbejdstidsopgørelserne 7,4 timer pr. sygedag ved 5 dages arbejdsuge og 6,2 timer pr. sygedag ved 6 dages arbejdsuge OPSIGELSE De ansatte er omfattet af funktionærlovens opsigelsesbestemmelser. Bestemmelsen i lovens 5, stk. 2 om afskedigelse med forkortet opsigelsesvarsel (120-dages reglen) finder ikke anvendelse PRODUKTIONSMØDER OK-13 Side 15 af 24

16 Der afholdes i nødvendigt omfang produktionsmøder med personalet. Produktionsmøder medregnes ved arbejdstidsopgørelsen. 22 EFTER - OG VIDEREUDDANNELSE Aftalt efter- og videreuddannelse gennemføres som udgangspunkt i arbejdstiden og medtælles i arbejdstiden med maksimalt 7,4 timer pr. dag. Omkostninger, der følger af deltagelse i aftalt efter - og videreuddannelse, afholdes af arbejdsgiver se dog cirkulærebemærkning nedenfor. Bemærkning: Frivillig deltagelse i konferencer/studieture m.v: Ansatte ved teatrene deltager undertiden i konferencer/studieture/arrangementer som ikke direkte er individuel faglig efter/videreuddannelse, men er relateret til det generelle faglige samarbejde på arbejdspladsen eller interessen for teater. Såfremt en medarbejder får tjenestefrihed til at deltage f.eks. i studieture/konferencer m.v. skal der lokalt indgås aftaler om de konkrete vilkår for deltagelsen i de konkrete situationer. Det anbefales, at det altid afklares mellem leder og medarbejder - inden deltagelsen - hvorvidt der er tale om frivillig deltagelse eller beordret deltagelse i aktiviteten, og hvilke vilkår der konkret gælder for deltagelsen. Se overenskomstens Bilag 2 vedrørende kompetenceudvikling generelt FERIE De ansatte er aftalt omfattet af gældende Ferieaftale på statens område indgået mellem Finansministeriet og Centralorganisationerne. Hovedferien kan placeres i 3 sammenhængende uger i skoleferien, såfremt tjenesten tillader det ØVRIGE ANSÆTTELSESVILKÅR FOR MÅNEDSLØNNEDE OK-13 Side 16 af 24

17 I forbindelse med overenskomstforhandlingerne har parterne drøftet hvilke supplerende aftaler vedrørende generelle arbejdsvilkår, der skal være gældende for månedslønnede medarbejdere efter 1. april En række af de gamle amtskommunale supplerende aftaler (APV er) er aftalt foreløbig fortsat at være gældende i den ordlyd de havde pr. 31. marts Disse fremgår af Bilag 1 til overenskomsten. Ligesom det af Bilag 1 fremgår hvilke af disse supplerende aftaler (APVer) der er aftalt at udgå eller er aftalt erstattet af tilsvarende statslige aftaler/cirkulære. KAPITEL 3 - TIMELØNNEDE PERSONAFGRÆNSNING Kapitlet omfatter ansatte, som 1) har en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer om ugen, eller 2) er ansat til højst 1 måneds beskæftigelse LØN Timelønnen beregnes som en del af årslønnen, svarende til den ansattes anciennitet. Timeløn i tidsrummet kl , 1/1924 af årslønnen. Timeløn i tidsrummet 17-06, 1/1820 af årslønnen. Lønnen udbetales månedsvis bagud. Betaling i henhold til bestemmelserne i 27 og 30 kan opgøres og anvises efter samme regler som for månedslønnede TILLÆG Der ydes timelønnede tillæg efter de i 7 anførte regler samt 3 % af timelønnen som kompensation for helligdagsbetaling. Bemærkninger til 26 og 27: For personale på 16 og 17 år sker reduktion af løn og tillæg som anført i 6 med tilhørende bemærkninger. OK-13 Side 17 af 24

18 28 - PENSION Der oprettes en pensionsordning i PFA pension for medarbejderne, jf ARBEJDSTID Arbejdstiden fastsættes efter aftale. Der skal ikke ske opsparing af timer, der udføres i tidsrummet kl , jf. 11, stk. 3, idet der i timelønnen er ydet kompensation herfor OVERARBEJDE Arbejde ud over 7,4 time daglig betragtes som overarbejde og vederlægges efter reglerne i OPSIGELSE OG SYGDOM Timelønnede kan uden særligt forudgående varsel afskediges og kan forlange sig afskediget til arbejdstids ophør den efterfølgende dag. Timelønnede oppebærer i sygdomstilfælde dagpenge efter reglerne i dagpengeloven FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER. Timelønnede er omfattet af reglerne i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel m.v. samt 1-8 i Aftale af 12. juni 2007 mellem Finansministeriet og Centralorganisationerne om tjenestefrihed af familiemæssige årsager. OK-13 Side 18 af 24

19 33 - ØVRIGE ANSÆTTELSESVILKÅR De ansatte er omfattet af følgende bestemmelser som for månedslønnede: 21 Produktionsmøder 24 Øvrige ansættelsesvilkår for månedslønnede, dog ikke løn under barsel eller løn under sygdom KAPITEL 4 - IKRAFTTRÆDELSESBESTEMMELSER 34 - OPSIGELSE AF OVERENSKOMSTEN Overenskomsten er gældende fra den og indtil den med 3 måneders varsel skriftligt opsiges af en af parterne til ophør en 31. marts, dog tidligst den Indtil der indgås en ny overenskomst, fastsættes lønnen som den løn der er gældende den dag, til hvilken overenskomsten bliver opsagt. København, den 5. december 2013 For DEN JYSKE OPERA Tonny Borup Mortensen For DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG Steen Pade For TEKNISK LANDSFORBUND Gita Grüning OK-13 Side 19 af 24

20 PROTOKOLLAT 1 - DANSKE TEATRES FÆLLESORGANISATION TEATERTEKNIKERFORBUNDET/ PR : TEKNISK LANDSFORBUND: til overenskomst mellem Amtsrådsforeningen og Teaterteknikerforbundet/ pr Teknisk Landsforbund vedrørende sceneteknisk personale m.v. beskæftiget på Den Jyske Opera Med henblik på en økonomisk forsvarlig teaterdrift og på at arbejdet for teaterteknikere ikke urimeligt koncentreres inden for meget korte perioder, er Danske Teatres Fællesorganisation og Teaterteknikerforbundet/ pr Teknisk Landsforbund enige om at tilstræbe en glidende afvikling af teaterproduktionerne, således at de af teatrene fastlagte produktionsterminer - på den enkelte forestilling og for forestillingerne indbyrdes - holdes. Samtidig er der enighed om, at teaterledelsen på det enkelte teater med repræsentanter for de ansatte teaterteknikere drøfter baggrunden for de forløb, der undtagelsesvis men erfaringsmæssigt opstår, og som påvirker den planlagte afvikling af teaterproduktionerne. København, den For For DANSKE TEATRES FÆLLESORGANISATION: Michael Christiansen TEATERTEKNIKERFORBUNDET PR : TEKNISK LANDSFORBUND:: Lise-Lotte Thing OK-13 Side 20 af 24

21 BILAG 1: SUPPLERENDE AFTALER VEDRØRENDE LØN OG ANSÆTTELSESVILKÅR FOR MÅNEDSLØNNEDE Det er aftalt at de tidligere gældende supplerende aftaler (APVer) fra det amtskommunale område enten fortsat er gældende i den ordlyd de havde pr , er aftalt at udgå eller er aftalt afløst af andre aftalesæt, som nedenfor i skemaet angivet. APV nr ( 31.marts 2008) APV navn (Amtrådsforening ens Personaleadminis trative Vejledning) Supplerende aftaler fra Statens område indgået mellem Finansministeriet og Centralorganisationerne, der erstatter hidtil gældende APV er pr. 1. april Ansættelsesbreve Cirkulære nr. 62 af vedrørende Aftale af 29. maj 2002 mellem Finansministeriet og Centralorganisationerne. Kommentarer APV Udgår pr Lønninger Lønjusteringsaftalen. Cirk.nr. 169 af APV Udgår pr vedr. grundbeløbsniveau Decentral løn Gælder fortsat, men drøftes i perioden i forhold til hvad der fremover skal gælde. Det skal bemærkes at der ikke er afsat midler til lokalløn ifm. overenskomstfornyelsen 2008 og Resultatløn APV udgår pr Tilrettelæggelse af arbejdstid Arbejdstidsaftale om arbejde i forskudt tid, holddrift mv. (natpenge mv) Decentrale arbejdstider Aftale af 18. juli 2003 mellem Finansministeriet og Centralorganisationerne vedrørende implementering af arbejdstidsdirektivet. Cirkulære nr. 91 af 18/07/2003 APV Udgår pr AVP udgår pr APV udgår pr Deltidsarbejde Aftale af 2. september 1999 mellem Finansministeriet og Centralorganisationerne vedrørende implementering af deltidsdirektivet. Cirkulære nr. 134 af 02/09/ Tidsbegrænset ansættelse Lov om tidsbegrænset ansættelse (Lov nr. 370 af ) samt gældende aftaler vedrørende dette APV Udgår pr APV Udgår pr OK-13 Side 21 af 24

22 mellem Finansministeriet og Centralorganisationerne for ansatte i staten Konvertering af ulempetillæg Ferie Ferieaftalen af 9. november 2005 Cirkulære om Ferieaftalen af 11/11/ Ferievejledningen med de undtagelser der måtte følge af overenskomsten Aftale om fravær af familiemæssige årsager (Barsel mv) Tjenestefrihed uden løn Bekendtgørelse om ret til tjenestefrihed uden løn til nærmere afgrænsede formål. Bek. Nr. 518 af 03/07/ Seniorpolitik Parterne er enige om i overenskomstperioden at integrere principperne fra APV vedrørende seniorpolitik i et selvstændigt bilag til overenskomsten idet der ikke må ske forøgelse af teatrenes omkostninger i den forbindelse Befordringsgodtgør else Kompetenceudvikli ng Gældende aftale mellem Finansministeriet og Centralorganisationerne vedrørende tjenesterejser (Tjenesterejseaftalen) Særskilt bestemmelse fremgår nu af overenskomstens og af Bilag Socialt Kapitel Cirkulære nr af med evt. ændringer som følge af OK SU og Cirkulære nr af 30. tillidsrepræsentante september 2008 om r tillidsrepræsentanter i staten m.v. Cirkulære nr af 8. maj 2008 om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner Gælder fortsat APV Udgår pr Gælder fortsat i den ordlyd aftalen havde pr APV Udgår pr APV udgår når nyt bilag til overenskomsten er udarbejdet og godkendt af parterne APV Udgår pr APV UDGÅR PR APV Udgår pr APV Udgår pr Dog er det parternes hensigt, at aftale konkrete løsninger såfremt de statslige aftaler om f.eks. udpegning af tillidsmænd giver anledning til praktiske problemer på teatrene. OK-13 Side 22 af 24

23 BILAG 2: KOMPETENCEUDVIKLING Der er mellem overenskomstparterne enighed om, at kompetenceudvikling af teaterteknikere m.v.. ansat ved teatrene er et fælles indsatsområde, der skal prioriteres højt. Det er i den forbindelse afgørende, at den systematiske kompetenceudvikling forankres i institutionens daglige og fremtidige arbejdsopgaver. Denne opgave er et fælles anliggende for ledelse og medarbejdere. Der bør så vidt muligt afsættes budgetmæssige midler til kompetenceudvikling af medarbejderne både i forhold til nødvendig efteruddannelse og til videreuddannelse af medarbejderne. Parterne vil arbejde aktivt for at systematisere og forbedre kvaliteten i uddannelsesplanlægningen og kompetenceudvikling herunder at motivere medarbejderne til kompetenceudvikling så medarbejderen er klar til morgendagens opgaver. Kompetenceudvikling er ikke alene efter - og videreuddannelse. Parterne er derfor enige om at der på teatrene også skal arbejdes med lokale aftaler om udvikling af læring. Der skal, for eksempel ved den årlige medarbejdersamtale, drøftes konkrete efter - og/eller videreuddannelsesmuligheder for den enkelte medarbejder eller konkrete lokale kompetenceudviklingstiltag (sidemandsoplæring m.v.). Leder og medarbejder drøfter konkrete videreuddannelsesbehov. Der skal tages hensyn til såvel medarbejdernes som institutionens ønsker og behov for udvikling af generelle faglige kvalifikationer. OK-13 Side 23 af 24

24 BILAG 3: Aftale mellem Teknisk Landsforbund og Det Fælles Forhandlingsudvalg (på vegne af følgende teatre: Odense, Aalborg og Aarhus Teater, Den Jyske Opera, Republique, Østre Gasværk Teater, Nørrebro Teater, Betty Nansen Teatret og Folketeatret) til erstatning for Aftale af 2. september 1981 vedrørende hviletid og fridøgn indgået mellem Amtsrådsforeningen og en række faglige organisationer, herunder TL. Der er mellem Teknisk Landsforbund og Det Fælles Forhandlingsudvalg aftalt følgende supplerende bestemmelser om hviletid og fridøgn til de i Arbejdsmiljølovens kap. 9 og de i bekendtgørelse nr. 324 af 23. maj 2002 omtalte regler. 1) Ved skriftlig aftale mellem den enkelte institution og en personalegruppes tillidsrepræsentant (eller den lokale afdeling af TL) kan det dog fastsættes, at nedsættelse af hviletiden mellem to døgns hovedarbejder til 8 timer kan finde sted. Det forudsættes, at der kun indgås aftaler i det omfang tjenstlige forhold gør det nødvendigt og således at hviletiden ikke nedsættes i flere på hinanden følgende døgn. 2) Ved skriftlig aftale mellem den enkelte institution og en personalegruppes tillidsrepræsentant (eller den lokale afdeling af TL) kan det fastsættes, at tjenesten kan tilrettelægges således, at der kan være op til 12 døgn mellem 2 fridøgn. 3) Hvor det ikke umiddelbart er muligt at foretage arbejdstilrettelæggelse i overensstemmelse med ovennævnte bestemmelser, skal der træffes aftale mellem denne aftales parter om særlige løsninger, der skal tilstræbe overholdelse af foranstående bestemmelser og arbejdsmiljølovens og bekendtgørelsens bestemmelser i videst muligt omfang. Aftaler i henhold hertil skal forelægges Arbejdstilsynet til godkendelse. Nærværende aftale følger perioden for de indgåede overenskomster mellem parterne og kan opsiges på samme måde og med samme varsel som disse overenskomster. OK-13 Side 24 af 24

DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND

DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for månedslønnede og timelønnede teaterteknikere m.fl. på Folketeatret samt teatre i Det Københavnske

Læs mere

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det Københavnske

Læs mere

OVERENSKOMST vedrørende løn- og ansættelsesforhold for sceneteknisk personale m.v. beskæftiget på Aarhus Teater, Odense Teater og Aalborg Teater

OVERENSKOMST vedrørende løn- og ansættelsesforhold for sceneteknisk personale m.v. beskæftiget på Aarhus Teater, Odense Teater og Aalborg Teater DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND OVERENSKOMST vedrørende løn- og ansættelsesforhold for sceneteknisk personale m.v. beskæftiget på Aarhus Teater, Odense Teater og Aalborg Teater 2013

Læs mere

DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND

DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for månedslønnede og timelønnede teaterteknikere m.fl. på Folketeatret samt teatre i Det Københavnske

Læs mere

OVERENSKOMST vedrørende løn- og ansættelsesforhold for teater-, udstillings- og eventtekniker

OVERENSKOMST vedrørende løn- og ansættelsesforhold for teater-, udstillings- og eventtekniker DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND 3F OVERENSKOMST vedrørende løn- og ansættelsesforhold for teater-, udstillings- og eventtekniker elever på Aarhus Teater 2013 OK-13 Side 1 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05 AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FOA - FAG OG ARBEJDE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2005 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 38 Underbilag 4.1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. ved specialundervisningen for børn og

Læs mere

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter

Læs mere

DET FÆLLES FORHANDLINGS- UDVALG HK/STAT

DET FÆLLES FORHANDLINGS- UDVALG HK/STAT DET FÆLLES FORHANDLINGS- UDVALG HK/STAT O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontorpersonale og personale beskæftiget med billetsalg samt portvagt -/receptionspersonale ved teatre

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet...3 2. Løn...3 3. Grundløn...3

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S MOVIA Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Løn... 3 3.

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 0 FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 1997 4.3.1 1997 Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 4.3.1

Læs mere

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole kost ernæringsforbundet Overenskomst mellem Kost & Ernæringsforbundet og Askov Højskole 2016 Indholdsfortegnelse Ind hold i Overenskomstens område 3 2 Løn 3 3 Pension 3 4 Arbejdsbeklædning 3 5 Arbejdstid

Læs mere

Overenskomst for hjemmedagplejere

Overenskomst for hjemmedagplejere Overenskomst for hjemmedagplejere Kommunernes Landsforening Forbundet af Offentligt Ansatte 66.11 Side 1 Side 2 Kapitel 1... 3 1. Område... 3 Kapitel 2. Månedslønnede... 3 2. Personafgrænsning... 3 3.

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3.

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. tatmeddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. Om: Regler for over-/merarbejde mv. og honorering herfor Da reglerne om over- og merarbejdsbetaling er forholdsvis komplicerede og ofte giver anledning til mange spørgsmål,

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte kontorfunktionærer og edb personale) 2005 Cirkulære af 6. juli 2006 Perst. nr. 042-06 PKAT nr. 240,

Læs mere

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Side 1 Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

OVERENSKOMST. for. rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere. tekniske serviceledere. ved. Københavns Idrætsanlæg 2003-2005

OVERENSKOMST. for. rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere. tekniske serviceledere. ved. Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 OVERENSKOMST for rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere & tekniske serviceledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KAPITEL 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 1. OMRÅDE...

Læs mere

elever i kommuner eller amter

elever i kommuner eller amter Aftaler om løn- og arbejdsforhold for elever i kommuner eller amter Praktikgrundlaget... 3 Aflønning... 4 Aflønning i skoleperioder... 5 Arbejdstid m.v.... 6 Arbejde i forskudt tid m.v.... 7 Overarbejde...

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Side 1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af reglerne... 3 2. Lokalaftaler... 3 3. Arbejdstid... 3 4. Deltid... 3 5. Opgaveoversigt... 3 6.

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i HT og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i HT og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S AMTSRÅDSFORENINGEN HT.60.1 Side 1 FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i HT og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S 1999 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. AFTALENS

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FOA FAG OG ARBEJDE AFTALE vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner m.v. **NYT**

Læs mere

Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv

Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv Side 41 Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv 1. Hvem er omfattet Protokollatet omfatter personer, der

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler 1999 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE... 3 Bilag 1 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens område...

Læs mere

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2008-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde... 3 2. Arbejdstid... 4 3. Løn... 4 4. Grundløn... 4 5. Lønudbetaling...

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Underbilag 2.1 Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. i folkeskolen, ved voksenspecialundervisning,

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (tekniske servicemedarbejdere m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) 2007 Cirkulære af 8.

Læs mere

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. KL BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 1 Arbejdstid Indhold

Bilag 1 Arbejdstid Indhold Bilag 1 Arbejdstid Indhold 1 - Tjenesteliste... 2 2 - Ugentlig arbejdstid... 4 3 - Daglig arbejdstid... 5 4 - Pauser... 5 5 Hviletid, fridøgn og anden frihed... 6 6 - Søgnehelligdage og andre særlige fridage...

Læs mere

ANSATTE. O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner

ANSATTE. O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner KØBENHAVNS KOMMUNE FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner 2002 1 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens

Læs mere

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 2002 Forbundet af Offentligt Ansatte Finansministeriet Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår systematik og sprogbrug.

Læs mere

OVERENSKOMST mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET

OVERENSKOMST mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET OVERENSKOMST 2011-2013 mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET OK 2011-2013 2 1. Generelt. Overenskomsten følger Ok 11 resultatet for Statens område.

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

Overenskomst mellem "Den selvejende institution Under Kastanien" og Haderslev Lærerkreds, kreds 93 af Danmarks Lærerforening

Overenskomst mellem Den selvejende institution Under Kastanien og Haderslev Lærerkreds, kreds 93 af Danmarks Lærerforening Overenskomst mellem "Den selvejende institution Under Kastanien" og Haderslev Lærerkreds, kreds 93 af Danmarks Lærerforening 1 Område Denne overenskomst omfatter personer der ansættes i lærerstillinger

Læs mere

INGENIØRER. O V E R E N S K O M S T for skov- og landskabsingeniører

INGENIØRER. O V E R E N S K O M S T for skov- og landskabsingeniører AMTSRÅDSFORENINGEN 33.13.1 Side 1 DANSKE SKOV- OG LANDSKABS- INGENIØRER O V E R E N S K O M S T for skov- og landskabsingeniører 2005 = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale mv. tilrettet

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL FOA - Fag og Arbejde Side 2 Indholdsfortegnelse Side Indledende bemærkninger... 3 Kapitel 1.

Læs mere

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL Overenskomst Chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2013 Overenskomst for chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF 2013-1 - Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om organisationsaftale for. Lærere ved Skovskolens SA/EUD-afdeling

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om organisationsaftale for. Lærere ved Skovskolens SA/EUD-afdeling FINANSMINISTERIET Cirkulære om organisationsaftale for Lærere ved Skovskolens SA/EUD-afdeling 1999 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...1 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens område...3

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema.

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. Ergoterapeutforeningen Arbejdstid kommuner Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. For ansatte med

Læs mere

Overenskomst mellem FOA - Fag og Arbejde og Frie Grundskolers Lærerforening (FGL) / Hornstrup Centret (HC)

Overenskomst mellem FOA - Fag og Arbejde og Frie Grundskolers Lærerforening (FGL) / Hornstrup Centret (HC) Overenskomst mellem FOA - Fag og Arbejde og Frie Grundskolers Lærerforening (FGL) / Hornstrup Centret (HC) Overenskomsten omfatter servicemedarbejdere på Hornstrup Centret. 1. Ansættelse Stk. 1. Aftale

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

BILAG TIL RESULTAT MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC

BILAG TIL RESULTAT MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC BILAG TIL RESULTAT MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC 2013 15 GYMNASIESKOLER MV. Bilag 5 I. Overenskomst af 10. februar 2012 mellem Finansministeriet og Gymnasieskolernes Lærerforening om lærere og pædagogiske

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2008-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...3 2. Arbejdstid...4 3. Løn...4 4. Grundløn...4 5. Lønudbetaling...4

Læs mere

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet

Læs mere

Overenskomst om løn- og ansættelsesforhold for handicapledsagere

Overenskomst om løn- og ansættelsesforhold for handicapledsagere Side 1 Overenskomst om løn- og ansættelsesforhold for handicapledsagere Kommunernes Landsforening Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark Forbundet af Offentligt Ansatte Specialarbejderforbundet i Danmark

Læs mere

CIRKULÆRE...3. Bilag 1a Protokollat (Bestemmelse om arbejdsmiljø) Bilag 1b Protokollat (Bilassistenter i Færdselsstyrelsen)...

CIRKULÆRE...3. Bilag 1a Protokollat (Bestemmelse om arbejdsmiljø) Bilag 1b Protokollat (Bilassistenter i Færdselsstyrelsen)... 3.3.49 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE...3 Bilag 1 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens dækningsområde, personkreds mv...5 2. Løn...6 3. Lønanciennitet...7 4. Pension...8 5. Prøvetid...8 6. Arbejdstid...9

Læs mere

Arbejdstidsaftaler. for rengøringsassistenter m.fl. - det administrative dagområde - det døgndækkede område DEN OFFENTLIGE GRUPPE

Arbejdstidsaftaler. for rengøringsassistenter m.fl. - det administrative dagområde - det døgndækkede område DEN OFFENTLIGE GRUPPE RLTN Arbejdstidsaftaler for rengøringsassistenter m.fl. - det administrative dagområde - det døgndækkede område 2013 DEN OFFENTLIGE GRUPPE Forord Den offentlige gruppe i 3F har valgt at trykke disse 2

Læs mere

Generelle bemærkninger Undervisningsministeriet og FOA - Fag og Arbejde har indgået vedlagte organisationsaftale

Generelle bemærkninger Undervisningsministeriet og FOA - Fag og Arbejde har indgået vedlagte organisationsaftale Cirkulære om organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 2005 Cirkulære af 20. september 2006 PKAT nr. 0297 Cirkulære om organisationsaftale for undervisningsassistenter

Læs mere

**NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter overenskomstens

**NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter overenskomstens Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDE OVERENSKOMST for lægestuderende, der ansættes som vikar i underordnet lægestilling **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende

Læs mere

Chauffører OverenskOmst

Chauffører OverenskOmst Chauffører OverenskOmst 2010 2012 gældende for kørselslederfunktioner i Arriva Skandinavien A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) Indgået mellem FOA og Arriva Skandinavien A/S 2010 2012 OVERENSKOMST mellem

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 012-14 PKAT nr. 0223, 0237 J.nr. 12-333/51-60 2

Læs mere

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for Arbejdstidsregler for 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Arbejdstid... 3 3 Værnsregler... 3 4 Arbejdstidsopgørelse... 4 4.1 Pauser... 4 4.2 Spisepauser... 4 4.3 Dage med ret til fravær med løn...

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen. m.fl. fra Frederiksberg Kommune))

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen. m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (ejendomsfunktionærer m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) 2007 Cirkulære af 8. februar

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv.

Cirkulære om organisationsaftale for. Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv. Cirkulære om organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv. 2002 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Organisationsaftale 1. Overenskomstens dækningsområde...

Læs mere

O V E R E N S K O M S T FOR HJEMMEDAGPLEJERE ANSAT VED FREDERIKSBERG KOMMUNE

O V E R E N S K O M S T FOR HJEMMEDAGPLEJERE ANSAT VED FREDERIKSBERG KOMMUNE Frederiksberg Kommune Forbundet af Offentligt Ansatte (FOA) O V E R E N S K O M S T FOR HJEMMEDAGPLEJERE ANSAT VED FREDERIKSBERG KOMMUNE 1. Område... 3 2. Ansættelsesbrev... 3 3. Løn... 3 4. Løndannelsen...

Læs mere

OPLÆG om. Studerendes overenskomst i OK lønnet praktik. 8. maj 2017

OPLÆG om. Studerendes overenskomst i OK lønnet praktik. 8. maj 2017 OPLÆG om Studerendes overenskomst i OK 2018 lønnet praktik Studerende i lønnet praktik 8. maj 2017 Overenskomsten: Er indgået mellem KL og Socialpædagogerne (BUPL) Er en del af Døgnoverenskomsten (og PFF)

Læs mere

I protokollatet anvendes betegnelsen ansat, når reglerne gælder for både lærere og børnehaveklasseledere.

I protokollatet anvendes betegnelsen ansat, når reglerne gælder for både lærere og børnehaveklasseledere. Om dette rådudkast Pr. 1. august 2014 vil de hidtidige arbejdstidsregler blive erstattet af to cirkulærer: Dels vil reglerne om Arbejdstid for tjenestemænd i staten (hent cirkulære) Dels en stærkt reduceret

Læs mere

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning.

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning. Side: 5.0 Dato: 1.1.2013 Bekendtgørelse om løn- og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning mv. efter lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning (folkeoplysningsloven) BEK

Læs mere

indgået i henhold til

indgået i henhold til KOMMUNER LOKAL AFTALE indgået i henhold til Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - pædagogisk område indgået mellem KL, FOA og Socialpædagogerne. Aftale om hviletid og fridøgn indenfor døgninstitutionsområdet

Læs mere

Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste

Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste 5.3.3 1993 Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste 2 5.3.3 Indhold Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...1 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser...1 ORGANISATIONSAFTALE

Læs mere

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 OVERENSKOMST CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Område... 3 2. Grundløn... 3 3. Personlige

Læs mere

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA.

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. De nærmere regler om ansættelse af timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA findes

Læs mere

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv.

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. Nr. Aftale af 1. april 2013 FOA Fag og Arbejde KL Indledende bemærkninger Tilrettelæggelse

Læs mere

Lærere på kommunale sprogcentre med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer om ugen

Lærere på kommunale sprogcentre med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer om ugen Juni 2014 Lærere på kommunale sprogcentre med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer om ugen Pr. 1. august 2014 er der nye regler for lærere ved sprogcentre, som har en gennemsnitlig arbejdstid på

Læs mere

Jordbrugsteknikere/jordbrugsteknologer i staten samt forsøgsteknikere ved Danmarks JordbrugsForskning

Jordbrugsteknikere/jordbrugsteknologer i staten samt forsøgsteknikere ved Danmarks JordbrugsForskning Cirkulære om organisationsaftale for Jordbrugsteknikere/jordbrugsteknologer i staten samt forsøgsteknikere ved Danmarks JordbrugsForskning 2002 Cirkulære af 6. maj 2004 Perst. nr. 034-04 PKAT nr. 115 J.nr.

Læs mere

64.04 O.15 22/2016 Side 1

64.04 O.15 22/2016 Side 1 Side 1 Aftale vedrørende aflønning mv. for det pr. ultimo marts 1976 reglementsansatte pædagogisk uddannede personale ved kommunale døgninstitutioner og ved selvejende døgninstitutioner, hvormed kommunalbestyrelsen

Læs mere

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne KL Dansk Jernbaneforbund HK/KOMMUNAL HK Trafik og Jernbane Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Afgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet...3 Kapitel

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier FINANSMINISTERIET Cirkulære om Løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier 1999 3.3.42 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til organisationsaftalens

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 032-14 PKAT nr. 0151 J.nr. 2013-1513-080 Dataark PKAT med specifikation 0151 Fængselslærere m.fl. Fællesoverenskomst

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem

Læs mere

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for kantineledere og rengøringsledere/-chefer

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for kantineledere og rengøringsledere/-chefer Side 1 Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for kantineledere og rengøringsledere/-chefer Kommunernes Landsforening Forbundet af Offentligt Ansatte Side 2 Kapitel 1. Overenskomstens område... 3 1.

Læs mere

Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv.

Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv. 2011 Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv. Nedennævnte bestemmelser supplerer og/eller fraviger fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*.

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. *Skolen er forpligtet til at følge organisationsaftalen for skoleleder, lærere og børnehaveklasseledere. Skolen kan

Læs mere

retsinformation.dk - CIR nr 9910 af 10/11/2009

retsinformation.dk - CIR nr 9910 af 10/11/2009 Page 1 of 6 Kapitel 1 Indledning Oversigt (indholdsfortegnelse) CIR nr 9910 af 10/11/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 25-11-2009 Kirkeministeriet Vis mere... Kapitel 2 Cirkulærets anvendelsesområde

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF AOF Danmark Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST for Undervisere i AOF 2005 Kapitel 1 Overenskomstens område 1. Område Overenskomsten omfatter undervisere, som varetager vejledning,

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 013-14 PKAT nr. 0223, 0230, 0237, 0241

Læs mere

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 - Arbejdstid Stk. 4 En lokalt aftalt arbejdsplan over 6 uger ændres til en lokal aftalt turnusperiode. Stk. 6 En ophængt arbejdsplan

Læs mere

33.02 O.15 51/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabs- og ambulancepersonale

33.02 O.15 51/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabs- og ambulancepersonale Side 1 Aftale for tjenestemandsansat beredskabs- og ambulancepersonale KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere