MANEDSBLADET. Billettor p d Amagerb anen i 1950'erne. I Nr. 1 Januar 1999 Tirnbv Kommunes Lokalhistoriske Samling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MANEDSBLADET. Billettor p d Amagerb anen i 1950'erne. I Nr. 1 Januar 1999 Tirnbv Kommunes Lokalhistoriske Samling"

Transkript

1 MANEDSBLADET Billettor p d Amagerb anen i 1950'erne. I Nr. 1 Januar 1999 Tirnbv Kommunes Lokalhistoriske Samling

2 Leif Rasmussen, professor ved Odense Universitet, skrev i 1994 folgende ungdomserindringer om sin tid som billetlor ved Amagerbanens busser i 1950'erne. I marts 1950 varjeg 18 ir og gik i 3.G. Jeg behovede en indtegt for at fnansierc mine stndieplaner. Jeg hatde ingen id6 om, hvorledes det kunne ske. Vi boede pd Amager pir hjomet af Irlandsvej og Sundbtryestet'vej tcet ved Sundbtvester Plads. Hertil ankom busser med passagerer og personale fra Kobenhavns Sponeje fra Rddhuspladsen. De sktile videre mod enten Kastrup, Lufthavnen, Dragor eller Tdrnby. Pd Pladsen blev de overtaget af personale fra Amagerbanen. Passagererne blev siddende, men mafte have nye rejsehjemlel Desuden udgik Amagerbanens busser fra samme sted til Kongelunden, til Drcgor Nord. og rand og nogle dr senere via Finderuptej til Noragersminde. Sundbwester Plads med Amagerbanens busser ca Endvidere korte b sser til Amager Travbane p& Lojtegdrdsvej pit travdage. Endelig korte en bus om sondagen nted besogende til :unuul trqr

3 Kobenhavns Amtssygehus i Gentofte, hvortil Amagers beboere syd for ko mmune gte ns e n ho rer. Der ver et opslag i et vindue tilhorende Amagerbanens kontor pa Sundbjryester Plads. Det lod: "Reservebillettorer antages". Jeg gik irul og spttrgte, lwad resen)ebillettor er. Jeg f.k en besked, jeg ikke forstod samt en lille bog med "Instruklioner for Billeltorer" pd l6 sider til gennemlesning pd sledet. En kommende kollega hviskede: "Du skal bare sige, at en billettor skal rcere hoflig over for passagererne; rcsten er ligegyldigt", Sd da kontorchef S. M. Madsen spurgte, hvad jeg harde fdet ud af instruklionsbogen, ha,"de jeg ingen vanskeligheder med at vcelge de rette ord. Jeg blev derelter - pd Banens regning med en passerseddel for en tjenesterejse, i alt 2 x 35 sre - sendt til godkendelse pa Hoyedkontoret pa Kastrup Station. Den ojensynligt yigtigste a\altfkation var min alder. Hr. Soelberg spurgte blot, omjeg var fyldt 18 dr. Jeg svarede bebeftende, og blelr antaget sotu reservebillettor pd prote. Skertorsdag 950 kort for st dentereksamen begyndte min farste arbejdsdag: den praktiske tog ca. eh uge. Jeg var nu ved at tjene penge, ca. kr. 2,25 i tinen. Jeg kon til at tilbringe alle weekender og alle ferier i otte Ar som lese^'ebillettot. Afiejtlet Banens problem tar en betydelig udvidet kareplan i weekender og pd helligdage. Del slillede krav om el<stra-chaufforer og - billettorer idisse ticlsrum. Desuden behovedes ekstra-personale i s ommer/erierne. Tolv-feuten unge nennesker under trddanne ls e tjente penge son dette ekstrapersonale. Jobbet var scerdeles velegnet lor os: det ear let og kunne passes ind i alle ttddannelsesforlob. De faste folk og reserterne kom 2 Januar 1999

4 bemeerkelsesvardigt godt ud af det med hinanden i min tid, selyom ikke var medlemmer og fagforeningen. Det rar let at sel4e billetter og give penge tilbage, ogsd selvom der var fire tak:ter af rejsernes lengde. Det var ogsd let at ringe slop og afgang. Amagers geograf var heller ikke vanskelig. Men i begtndelsen var det uoverkommeligt al hdndtere ak defte pa in gang, holde oje ned om passagerer skulle af og pd og vide, hvor langt vi var kommet pd ruten. Del blev lettere med ovelsen. Jeg fk ikke altid tildelt tjeneste. Men jeg boede nter kontoret pa Sundbytester Plads, kanne komme uden varsel og slap derfor alligevel ikke fri ret tit. Der var ulemper: jeg kunne fd en tjeneste ned afgangfra Dragor medfarste bus, 05.I3, eller med sidste bus med qnkomst til Dragor 0l -08. I begge ndtte jeg cykle til Dragor for og efler tjeneste, en afstand pa ca. 9 kilometer hver vej. Sddan var det i hvert fald i begtndelsen af min ansettelse. Senere, mdske i 1953, blev der i weekender indsat en bus fra Dragor ad Amager Landewj og Salncerksvej til Kastrup kl Den korte, ndr den sidste billettor havde aflagt regnskab og var beregnet for personalet pd de sidsle vogne. Denne bus var meget nyttig, for reservisterne, fordi cykelvejen reduceredes fra 9 til 3-4 kilometer eller mindre. Trods trusler om repressalier fra ledelsens side korte denne bus altidfra Dragor til Kastrup via Sundbl,vester Plads, hvis det rar nodpendigl. Det var risikabelt, fordi Banans clirektor, Riclnrd Andersen, boede i en lejlighed med ttdsist til Pladsen. 3 Januar 1999

5 Hvordan man unclgik lange c!kelture Der tar ingen, det rar interesseret i at cykle lengere end nodvendigt. Del var detfor godt, at der fandtes en uo./lticiel forstitelse om, at Banens folk kunne kore med ayisbilen om morgenen til Dragor vict Lt4ftlnvnen. Man skul/e wnte pd Sundbytester Plad!; nojdgtig ddr, lwor avisbilen gjorde haldt kt i l0-15 seknder, ntens chotrfforen ltessede sine at:iser af. Sit ktrnne man fd lor ti.l at ligge pa ladet i fi lu"ft uden noget serligt iederryslem mellem sig og brostenene. Det \)ar ubehageligt, men man slap for de to / Amagerbanens busbillcttor ved lufthavncn i 1949 Der rat k) andre mere Jarlige udveje. Jeg prlt,-ede den begge. Man ringede efter aftale prilat til sin chat(lbr on morgenen og sagde, at man var oll)e og alt gik pldnnrc.ssigt. SA korte 4.lanL'ar I999

6 chaufforen fra Dragot uden billettor til normal afgangstid. Billettorcn korte imidlertid hqlwejs mod Dragor pa cykel, modte bussen, steg ombord og billetterede. Om eftermiddagen var der sd kun en kort tur for at fd fat i cyklen og kare den hjen igen. En yariant kunne bnrges sondag morgen, hvor der rar meget fa passagercr pd forste bus. Man tog cyklen med pd bagperronen og satte den aj, nar man yar komr\et halwejs mod byen. Alle disse numre krtevede tilli.d melleu chaufior og billettor - og yille haye kostet dem beggejobbet, hyis de var bleyet opdaget. Det er oyerraskende i dag at tenke pit, at vejraeldingerne ingea rolle spillede for os dengang. Ingen lyttede til den, ingen kendte dem, mqn tog yejret, som det kom. Selv ndr det betod, at man mdue cykle hjemfra Dragor i regnvejr. Vejrtneldinger var nok meget updlidelige dengang, og i 1950 ttdsendtes de kun oyer radioen. Henrik Voldborg var nok kun en skoledreng. Billeltorcrne Der var mange buslinjer, og de blev betjent af et dagligt personale pd henvecl 50 grupper af billettorer og chaufforer. Der stilledes to krav til billettorerne udo\)et det med hafligheden. For det forste sh le de have orden i dercs pengesagel. matte de ikke ld.ne af taskens byttepenge til cigaretter ellet polser, og slet ikke til det illegale, men Jlorerende kortspil om penge. De bley fyret, hvis der manglede penge i kassen yed den ugentlige, uanmeldte rel,ision. For det andet skulle de mode til tiden, sa koreplanen kunne oyerholdes. Jeg havde ingen problemer med disse tre punkter. Men udskiftningen blandt billettorerne tar omfattende. l-ui rpss

7 Krcvet til dem yal periodeyist stort. En fyldt bus ankommet til Sundbyvester Plads fra Rddhuspladsen med ca. 48 passagerer skulle billetteres pd ca. tre minutter. Under sddanne lorholcl var det alninclelig praksis, at chaulforerne korte forholdsvis langsomt til Korsyejen, det tredje stoppesled. Det yar sa meningen, at billetteringen skulle yere overstaet pa dete lidspunkt. Det syarede til mindre end fent selatnder pr. passager. lvlange havde mdnedskort, men cle, der betalte, skulle ofte have penge tilbage. Sd man rubbede neglene. Det tog ikke lang tid at lere tal$terne. For mit eget vedkommende forbavsede det mig, at jeg forltden taksterne hurtigt lcerte, hyilke monter jeg skulle giye tilbage. To til Dragor (2 x 70 ore eller kt. 1,40) krcevede 2 x 25 ore pl s en l0 ore tilbage pd 2 kr. Toyol<sne og et barn til Kastlup (c.0,90) lretede ert l0 ore tilbage p& 1 kr., osv. Billettorcrne hatde yderligere dn opgaw. P& den tid hayde alle busserne dbne bagperroner. Det yar billettat ens pligt, at std ved doren med ryggen mod korselsretningen, sd snart foftetningerne i rognen vat afsluttede. FomAlet \)ar, at man skulle hjelpe folk op og forhindre, at nogen faldt ud under korslen. Man lcefie hurtigt at lofte sine hele fra gulvet, ndr man stod her. Og det t:ar ogsd nodvendigt, ndr man skulle udlylde sin kotebog i bussen. Det skulle ske elter, at man havde forladt sidsle stoppested pa en rute. Sit skulle man nemlig udfylde sin bog med de billelnltnlre, der stod overst pd blokkene, og son rille bli e solgt forst. Det var fyringsgrund, hvis billetkontro oren greb dn i at har)e glemt at udfllde bogens rtfurikker for neste afgang. Man skulle ogsd sorge for, at skiltningen rar i orden, lor man ndede endestationen, hvis busse n s kifte de beste mme ls ess te d.

8 CItaufforcrne Chaufforernes opgaye rar selufolgelig at busserne sikkert frem. Jobbet havde flere ulemper. Det foregik i tiden, for automatiske gearskift og synkromesh gearkasser irtdfortes i busserne. Sd arbejdet yar t ngt Tre gearskift efter hvert slop, alle med strctm "clobbelt udkobling". Der yar otte stoppesteder fra Stndbyvester Plads til Kas*up Station. Det betscl, der skulle kobles rd uindst 48 gange pi ti min tel Det var hdrdt for kneleddene. Mange chaufforer klagede desuden over natarbejde. De behsvede undertiden dn eller to timer fot at falde i sovn efter tjenesten pd trods af fysisk trethed. De fottalte, at de la og "korte" i sengen. Endelig rumte skifteholdsarbejdet iser de eldre chau,fforer httrdt. Jeg horte aldrig de yngre billettorer klage over, at de ikke kunne falde i sovn. Mange chaufforer h6vde fast billeuor i Arevis. Der udvikledes ofte stort venskab mellem dem t disse Udskiftningen blandt reservechatfforerne r)ar stor. De nye folk shtlle lcere meget for at kunne geberde sig rigtigt. Jeg fortalte 6n af dem, der syntes, at nu gik clet rigtigl fint, at han skulle tage sig i agt fot og ikke passere personbilen foran. Dens nummet, K , afslorede nemlig, at den lilhorle Banens direkor. Blandt chaufforerne husker jeg "Lille Christian" (Hansen), der aldrig var hjemme, men som tjente mangen en ekstraskilling ved at scelge drikkevarer til onerpris i folkesttten. Han sorgede ogsd for indbetaling af kontingent til fqglbreningen for alle. Desuden tar der "godsejeren", Svend Jakobsen. I-avnet hentydede til hans omfang, ikke til hans jordbesiddelser. Ole Pramvig fordrsagede iun,j rqqq

9 den eneste ulykke, jeg husker at have hort om. Han korte i grcften pd. Englandsvej ner yandtaruet en fredelig forniddag. Ingen kom alvorligt til skade. Der tar ogsd "Onkel", der hed Johansen, og som altid var i hojt humor. Chaulfor Kaj Andreassensan blev forst billettor og senere ogsd selv chuuffor. H.C. Jorgensen var fritidsassurandor og gammel lokomotirforer. H.P. Olsen var ogsd lokomotivforer. Ved endestationerne s& han altid eftel, om pa$agerne hdyde tabt penge bag stoleryggene. Han gav sig selv lov til at kobe chokoladefroer for de fundne midler. Desuden yar der Leif Busck-Jensen, der var den eneste shtderende chauffor. 'fltal'l l{i{o!!'l' tqir qr"n$an'"" s""e,m. $ $ 'f i;it -4a M' 1\ 1 "-U w *A fra*-w g E I : P R.lanuai 1999

10 Hvis du har billeder, oplysninger eller andet af lokalhistorisk interesse, si henvendig til: LOKALHISTORISK KAMILLEVEJ KASTRUP TLF SAMLING ASNINGSTII: MANDAG TIRSDAG FREDAG 12,15 Lokalhistorisk Samling har desuden udstillinger pa Kastrupgdrdsamlingen: Midt pi Amager og Kastrup Glas Abent: tirsdag - sondag onsdag tillige Og pd Plydsen, Amager Strandvej 350, Lsal: Kastrupfiskerne og havnen, Plydsen, og Fra Sverige til Tirnby. OBS Lukket til dbner 24.1 Abent: Lordag og sondag l3-16

MANEDSBLADET. Turistmdl i vores kommunefor og nu Nr.6 Juni/juli 1998 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Turistmdl i vores kommunefor og nu Nr.6 Juni/juli 1998 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Turistmdl i vores kommunefor og nu Nr.6 Juni/juli 1998 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling Tufistforeninger Danmarks fomte turistforening blev stiftet i 1889. Formelet var at {iemme rejselivet

Læs mere

De to bedragere. Opgave 1

De to bedragere. Opgave 1 Opgave 1 Formål: At gøre kursisterne bekendt med temaet bedrag. Omhyggelig global læsning. ca. 30 minutter. Organisering: Kursisterne læser hver for sig teksten om de to bedragere. Derefter snakker de

Læs mere

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE D E M E N S og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende Kallerupvej Odense Forord I 2002 etablerede Alzheimerforeningen

Læs mere

Foreninger L del. Nr.2-februar200l Tirnby Kommune - Lokalhistorisk Samling

Foreninger L del. Nr.2-februar200l Tirnby Kommune - Lokalhistorisk Samling Foreninger L del Nr.2-februar200l Tirnby Kommune - Lokalhistorisk Samling Forcidei usttdion: Husmoderaflssningen pe bes6g i et sygdomsraml hjem. lssn 1397-5412 Glerlmer du Skrcvet og rcdigeret af: Inger

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Tårnby kommunes lokalhistoriske tidsskrift juli/august 2013. Min mormors hus Jørgen Holmsteds ungdom i 50 erne på Klitrose Allé 19.

Tårnby kommunes lokalhistoriske tidsskrift juli/august 2013. Min mormors hus Jørgen Holmsteds ungdom i 50 erne på Klitrose Allé 19. Tårnby kommunes lokalhistoriske tidsskrift juli/august 2013 Min mormors hus Jørgen Holmsteds ungdom i 50 erne på Klitrose Allé 19 NUMMER 4 / 2013 del 2 Forside: Ungdomsværelse i kælderen. Fra venstre:

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

. Inger Sørensen, Alslev .

. Inger Sørensen, Alslev . Lidt om min far Ingerslev Nielsens laden og gøren som socialdemokrat, daglejer og cementstøber samt meget meget mere i Toftnæs - som jeg har hørt og oplevet. Inger Sørensen, Alslev. Min far blev født d.

Læs mere

Tá på efterskole eller højskole

Tá på efterskole eller højskole juni 2004 Tá på efterskole eller højskole nr. 127 30. årgang Humørpokalen gik i år til»bager«tillykke... 2 Formanden har ordet... Når I læser disse linier har vi afviklet vores store nordiske stævne SONG

Læs mere

De er døde, begge to

De er døde, begge to De er døde, begge to De er døde, begge to. 2012 Ved Vivi Petersen. Alle rettigheder forbeholdes. Tryk: Eurographic, Denmark Design af omslag: Frede Uhrskov Forlagsredaktør: Vibeke Uhrskov Larsen Forsidefoto:

Læs mere

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Nu er mor sur igen. Hun er næsten altid vred på mig. I går var hun sur, og hun bliver sikkert sur igen i morgen. Det er ikke særlig sjovt. I dag er ikke nogen

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Fortalt til Anna Furbo Rewitz, udviklingskonsulent i ADHD-foreningen

Fortalt til Anna Furbo Rewitz, udviklingskonsulent i ADHD-foreningen 25 De dårlige minder bliver brugt til noget godt Fortalt til Anna Furbo Rewitz, udviklingskonsulent i ADHD-foreningen Mit navn er Marianne Christensen. Jeg er 45 år, børneergoterapeut, og jeg bor i Ringe

Læs mere

Skyg Jørn. Noter alt, hvad du får at vide om ham i uddraget.

Skyg Jørn. Noter alt, hvad du får at vide om ham i uddraget. Måske kender du Guldregn fra fjernsyn eller video, for forfatteren Anders Bodelsen har både skrevet sin historie som filmmanuskript og som roman. Historien handler om Nana, der har en hule ude i skoven,

Læs mere

Jeg hedder Arlette og jeg overlevede Auschwitz

Jeg hedder Arlette og jeg overlevede Auschwitz Jeg hedder Arlette og jeg overlevede Auschwitz 5 10 15 20 25 1. Historien om Mala Mala var en belgisk fange af polsk afstamning, og fordi hun talte flydende tysk og polsk, havde hun fået arbejde i den

Læs mere

Brancheafdelingens fagblad nr. 8 december 2006 54. år gang

Brancheafdelingens fagblad nr. 8 december 2006 54. år gang Brancheafdelingens fagblad nr. 8 december 2006 54. år gang Indhold Leder s. 3 Medlemsmøde i FOA s. 4-6 Arbejdsmiljø s. 7-10 Fumleby s. 10 Vold s. 12-14 Pensionisten s. 18 Køreteknisk Klub på pension s.

Læs mere

MANEDSBLADET. SiD Kastrup i 100 ir. Nr.2 Marts 1,996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. SiD Kastrup i 100 ir. Nr.2 Marts 1,996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET SiD Kastrup i 100 ir Nr.2 Marts 1,996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling SiD Kastrup 100 ir SiD Kastrup kan i ir fejre 100 Ars jubihum, og i den anledning har afdelingen udgivet et hrfte

Læs mere

STENHUS KOSTSKOLE 1.

STENHUS KOSTSKOLE 1. STENHUS KOSTSKOLE 1. ved Rektor cand. teol Sv. Tage Larsen et svar på en artikel d.19. marts om Lars Bockhahn I 1950 sad jeg over for rektor Larsen ved hans skrivebord på kontoret på Stenhus. Jeg var 12

Læs mere

ET NY ÅR EN NY BEGYNDELSE

ET NY ÅR EN NY BEGYNDELSE ET NY ÅR EN NY BEGYNDELSE Morgenudsendelser i Danmarks Radio Uge 32 / 1992 MANDAG Sommerferien er ved at være forbi. Et nyt arbejdsår ligger forude: Et nyt år en ny begyndelse... Specielt en ny begyndelse

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden De gode gerningers sted 21fortællinger fra FrivilligHeden Hvad er den gode gerning? Vi gør dem alle sammen, de gode gerninger. Men ofte får vi ikke øje på dem, fordi det bare er noget, vi gør af os selv.

Læs mere

4. I fængsel udflugter fra fængslet. Churchill-klubben stikker af og kommer tilbage igen

4. I fængsel udflugter fra fængslet. Churchill-klubben stikker af og kommer tilbage igen 4. I fængsel udflugter fra fængslet Churchill-klubben stikker af og kommer tilbage igen De 3 ældre medlemmer af Churchill-klubben fra Brønderslev-Afdelingen blev også indsat i Aalborg arrest. Da de andre

Læs mere

Bilag 2. Følgende bilag indeholder et interview af Hanne Pedersen, lederen af Kirkens Korshærs Natcafé på Stengade 40. Interview med Hanne Pedersen

Bilag 2. Følgende bilag indeholder et interview af Hanne Pedersen, lederen af Kirkens Korshærs Natcafé på Stengade 40. Interview med Hanne Pedersen Bilag 2 Følgende bilag indeholder et interview af Hanne Pedersen, lederen af Kirkens Korshærs Natcafé på Stengade 40 Interview med Hanne Pedersen Foretaget i Natcaféen, på Stengade. Onsdag d. 09.04.14

Læs mere

Gravid igen eller ej?

Gravid igen eller ej? DETTE NUMMERS TEMA Gravid igen eller ej? For forældre, der har mistet deres barn, vil spørgsmålet om ny graviditet oftest melde sig før eller senere. Nogle af de spørgsmål, der typisk dukker op, er, om

Læs mere

TORNEROSE var et vakkert barn

TORNEROSE var et vakkert barn TORNEROSE var et vakkert barn - en beretning om angst og forvandling HANNE BOM 1 Indholdsfortegnelse. 1. Når livet bryder samen 3 2. Et barndoms-eventyr 7 3. Voksen i Danmark 30 4. 3 måneder på Montebello

Læs mere

Pelle Erobreren. Om børneliv på landet i slutningen af 1800-tallet

Pelle Erobreren. Om børneliv på landet i slutningen af 1800-tallet Pelle Erobreren Om børneliv på landet i slutningen af 1800-tallet Dette materiale er udarbejdet i forbindelse med Frilandsmuseets teateropsætning af Pelle Erobreren i 2013, men kan bruges til andre undervisningsfoløb.

Læs mere

Hvor stammede dine forældre fra? Min mor stammede fra Bredsten og min far oppe i nærheden af Randers. Min far var smed.

Hvor stammede dine forældre fra? Min mor stammede fra Bredsten og min far oppe i nærheden af Randers. Min far var smed. Arbejdererindring J.nr. 03/004/01 - Mand Mit navn er HEN Hvornår er du født? D. 19.10.18 i Horsens, Søndergade 41. Hvor mange søskende havde du? Jeg havde 15. Er du så selv nr. 16? Nej jeg er nr. 4 fra

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere