Forskellige lovgivninger skaber usammenlignelige arkæologiske arkiver

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskellige lovgivninger skaber usammenlignelige arkæologiske arkiver"

Transkript

1 af Bo Jensen, arkæolog Lov og uorden Forskellige lovgivninger skaber usammenlignelige arkæologiske arkiver Arkæologisk viden er formet af nutidens lovgivning. I nogle lande bliver få metalgenstande fundet, i andre bliver flere genstande fundet af detektorbrugere, men meget mangelfuldt rapporteret til museumsvæsnet. Det betyder, at arkæologiske udbredelseskort lige så meget er kort over nutidens love som over fortidens virkelighed. For et par år siden gennemgik jeg en stor gruppe metalfund fra Skandinavien og Vesteuropa (Jensen 2010). De afslørede, hvordan det arkæologiske materiale er formet af nutidens lovgivning. Det betyder, at det registrerede, arkæologiske fundmateriale ikke er sammenligneligt henover moderne grænser. Der er i dansk vikingetidsarkæologi en tendens til at definere vores forskningsområde som 1200-tallets "Stordanmark" (inklusive dele af Sverige og Tyskland), men lovgivningsforskelle i dag betyder, at vi ikke direkte kan sammenligne materialer fra det nuværende Danmark med materialer fra Skåne eller Holsten. Jeg skal derfor forklare, hvordan disse forskellige love fungerer og hvilke konsekvenser dette har for jernalderarkæologien. Dansk lov Den danske danefæ-lovgivning 1 fokuserede oprindeligt på jordfundet ædelmetal. I middelalderen var kronens interesse i disse fund rent økonomisk. Tyveriet af guldhornene markerede et vendepunkt i denne opfattelse: da det første horn blev fundet i 1639, ønskede kronprins Christian, at det skulle støbes om, men da hornene blev stjålet og faktisk smeltet ned i 1802, udløste tyveriet en voldsom reaktion, som medvirkede til, at Nationalmuseet blev stiftet. Genstandene havde fået en værdi som klenodier eller kilder, ud over metallets. Siden har den danske museumsverden nydt godt af, at danskerne med en svensk arkæologs ord, är så hemsk nationalistiska (privat korrespondance). Nationalromantikkens intellektuelle, N. F. S. Grundtvig, Adam Oehlenschlæger og Johannes V. Jensen, gjorde fortiden til et nationalt projekt, og fortolkningen af danefæloven fulgte denne udvikling. Det betød blandt andet, at finderne, og i Danmark kun finderne, blev sikret en belønning for de indleverede genstande. Erstatningens størrelse er fortrolig, men afhænger ikke kun af metalværdien. I de seneste år har en ny liberalisme truet nationalromantikkens danefæsystem. For et par år siden valgte DR, i serien Oldtid til salg at forherlige og undskylde de "dygtige" kriminelle, der smugler oldsager ud af landet for at sælge dem på det sorte marked. Næsten samtidigt skabte Skat urimelig forvirring omkring danefæsystemet, da etaten, lodret forkert, hævdede at beløbet skulle beskattes som B-indkomst. Jeg har siden oplevet, at almindelige borgere bad mig vurdere, om det kan betale sig at indlevere danefæ, eller om prisen er højere på det sorte marked. Det kan jeg ikke, da det ene beløb er fortroligt, det andet fordækt. Til gengæld kan jeg minde folk om, at hælere, som er villige til at bryde loven for at tjene penge på oldsager, nok også er villige til at snyde sælgerne. Senest har modeskaberen Jim Lyngvilds udtalelser i 2014 vist, at man sagtens kan deltage i debatten, uden at forstå loven. Der er tydeligvis behov for, at de centrale autoriteter på området oplyser både statsamter og private meget tydeligt om loven. Jeg skal her rose Nationalmuseets oplysningsarrangement 31. december 2013, og Kulturstyrelsens nye, meget klare detektorvejledning 2. Paralleller til dansk lov Norge og Island har lovgivning, der minder meget om den danske. Norsk lov 3 freder alle jordfaste levn ældre end 1537 med en randzone på fem meters afstand (jf. den danske to-meterzone). Den norske kulturmindelov tilkender staten retten til alle genstande fra før 1537, som ingen anden ejer har. Finderen har pligt til at rapportere fundet snarest, og staten udbetaler en 33 Arkæologisk Forum nr.30 Maj 2014

2 findeløn, som deles ligeligt mellem finder og lodsejer. Dennes størrelse fastsættes skønsmæssigt, dog for ædelmetal mindst metalværdien + 10 %. Udenfor er de fredede fortidsminder brug af metaldetektorer lovlig og ureguleret, som i Danmark. Antallet af rapporterede detektorfund i Norge er påfaldende mindre end i Danmark. Dette kan hænge sammen med at Danmark er tæt befolket og intensivt pløjet, mens Norge er tyndere befolket, med et landbrug domineret af græsning. Dog kan det heller ikke helt udelukkes, at der er en reel underrapportering af detektorfund i Norge. Det norske museumsvæsen er meget centraliseret, og der er derfor måske ringe, lokal bevidsthed om museernes rolle i oplandet (jf. Skotland, nedenfor). Islandsk lov 4 lover findeløn, for ædelmetal fastsat til metalværdien + 10 %, delt ligeligt mellem lodsejer og finder. Desuden erstatter staten de udgifter, finderen måtte have i forbindelse med at rapportere fundet. Loven understreger, at finderen skal underrette myndighederne så hurtigt som muligt, og for så vidt muligt undgå at forstyrre fundet. Loven lægger særlig vægt på depoter og grave, men beskytter alle levn, der er mere end hundrede år gamle og ikke har nogen kendt ejer. Også her er metaldetektorbrug ureguleret. Det islandske landskab er, som det norske, meget ekstensivt udnyttet, og også Island producerer meget få fund sammenlignet med Danmark. Slesvig og Holsten har relevante love 5, der minder meget om de danske. Derimod er nogle andre tyske Länder mere liberale. Som et kuriosum skal jeg nævne, at finderne af Himmelskiven fra Nebra ikke kunne sælge denne legalt, fordi de indrømmede at den stammede fra Sachsen-Anhalt. Havde finderne løjet sig til et fundsted i fx Bayern, hvor salg af lokale oldsager er lovligt, kunne de have solgt uden problemer (se Maraszek 2009, kap. 1). Strammere lovgivning Kroneksemplet på strammere lovgivning er Sverige. I princippet er brug af metaldetektorer forbudt i Sverige, men private kan indhente særlig tilladelse. Af denne fremgår tydeligt, at detektoren ikke må bruges på registrerede oldtidsminder og at aktiviteten skal indstilles, hvis der påtræffes arkæologiske fund (se også Rundqvist 2008). De eneste, der må bruge detektorer i Sverige uden særlig tilladelse er Riksantikvarieämbetet, og militæret, i sidste tilfælde kun til minestrygning. Denne lovgivning har medført, at der i Sverige ikke er etableret et detektorsamarbejde svarende til det danske. Nogle svenske arkæologer mener, at den stramme lovgivning betyder, at oppløjede genstande forfalder på jordoverfladen, før de bliver fundet (Ibid., og Ullén et al. 2004). Især i de seneste år har svenske arkæologer meget aktivt debatteret, om loven fortsat kan håndhæves, og om den er i arkæologiens interesse (Rundqvist 2008, Svensson 2013, Östergren 2013). Svensk lov 6 fastslår, at alle genstande fundet på jordfaste fortidsminder tilkommer staten uden nogen erstatning til finderen, og at andre fund tilkommer staten, hvis de enten består af guld, sølv eller kobberlegering, eller der er fundet mere end to genstande sammen (altså et depot ifølge Stjernqvists klassiske definition). Finderen har, som i Danmark, pligt til at rapportere fundsted og fundomstændigheder. Findere af metalfund tildeles ædelmetalværdien + 12,5 %. Lodsejeren har ingen ret til godtgørelse. Det nuværende detektorforbud blev indført på grund af bekymringer på Gotland og Öland. Der synes stadigt at være nogen ulovlig brug af detektorer, og nogen ulovlig eksport af oldsager fra Sverige, men det er vanskeligt at bedømme problemets omfang. Samtaler med svenske kolleger antyder, at de oplever færre problemer med detektorbrug, end danske arkæologer. Også republikken Irland (Eire) har strenge love 7, men disse var længe meget mangelfuldt håndhævet. Selvom det er forbudt at grave i kendte fortidsminder, var Irland op i 1980'erne udsat for systematisk plyndring fra organiserede grupper, der videresolgte irske oldsager uden for landet (se Kelly 1995). I 1987 blev brug af metaldetektorer forbudt, og i dag er det forbudt at eje metaldetektorer uden særlig tilladelse. Irland har også censureret en række tidsskrifter som opfordrede til detektorbrug. Desuden placerer irsk lovgivning og præcedens museerne i en meget stærk juridisk position, når de kræver fund udleveret fra private. Det er i den forbindelse værd at nævne, at irske museer ikke graver, og ikke har samme behov for lokalbefolkningens opbakning som danske museer (se også Lyne 2013). Den irske republik udbetaler nogen erstatning til findere af oldsager, men systemet er meget gedulgt, og jeg har ingen information om erstatningens omfang. Slovakiet indførte i 2012 love 8 meget lig de svenske, som forbyder private at bruge metaldetektorer. Nabo- Maj 2014 Arkæologisk Forum nr.30 34

3 landet Tjekkiet har bibeholdt er mere liberal lovgivning 9, som i Danmark. Det slovakiske forbud fulgte en stribe skandaler om ulovligt salg, smugleri og forfalskning. Jeg forventer, at denne lovgivning i fremtiden vil skabe tydelige forskelle på det tjekkiske og det slovakiske arkæologiske materiale. Slappere lovgivning England og Wales er et studie i liberal, arkæologisk lovgivning. Lovene er strammere i Skotland og Nordirland (nedenfor). I øjeblikket gælder én lov for fund gjort før 24. september 1997 i England og Wales, og for alle fund fra Øen Man, en anden lov for fund efter denne dato 10. Det er et tilbagevendende problem, at samlere og auktionshuse sætter hidtil ukendte genstande til salg, angiveligt fundet før Den gamle engelske lovgivning var et forældet, ubrugeligt levn fra middelalderen. Den tilkendte kronen alle fund af ædelmetal gemt med henblik på genoptagelse. I praksis erkendte både arkæologer, findere og domstole det absurde i at skulle rekonstruere hensigter. Kronen påtog sig ingen forpligtelser for at dokumentere arkæologisk information om disse fund. For mange tidlige fund (før cirka 1900) foreligger derfor kun de informationer, som blev brugt i retten for at støtte påstande om, at fundet var, eller ikke var, gemt med henblik på genoptagelse. For arkæologer er det også en indlysende mangel, at loven aldrig dækkede genstande af uædle metaller (fx bronze), eller gravudstyr, tilfældige tab eller offergaver. Det betyder indlysende, at vores overblik over fx engelske moseofre i dag er meget dårligere end vores overblik over sammenligneligt, dansk og skotsk materiale. Den nye lov omfatter langt mere materiale: alle genstande omfattet af den gamle lovgivning, og desuden alle genstande som er både mere end 300 år gamle og indeholder mere end 10 % guld eller sølv, bortset fra isolerede mønter; alle fund af 10 eller flere bronzemønter, som er mere end 300 år gamle; alle genstande fundet sammen med andre genstande, som er omfattet af loven; og alt forhistorisk metalarbejde som findes i depoter af to eller flere stykker. Den nye lovgivning lægger langt mere vægt på registrering af arkæologisk information, men den fokuserer stadigt på indsamling af ædelmetal og depoter, og der er stadigt huller i dækningen: for et par år siden fandt en metaldetektorbruger en romersk kavalerihjelm, et unikt stykke i provincialromersk arkæologi som gav et helt nyt billede af den romerske tilstedeværelse i England. Den var imidlertid lavet af kobberlegering og fundet alene, og derfor ikke omfattet af loven. Den blev sat på auktion og købt af en ukendt tredjepart (se Kennedy 2010 med referencer). Ud over den formelle lovgivning har briterne indført et tæt, frivilligt samarbejde med detektorbrugere og andre amatørarkæologer 11. Dette samarbejde fungerer langt bedre i nogle dele af England (Norfolk) end i andre, og møder stor modstand fra nogle detektor-brugere og samlere. Indtil videre har lovændringen tidoblet antallet af rapporterede fund. I England og Wales udbetales erstatning for treasure, tilsyneladende vurderet ud fra markedsværdien på tilsvarende stykker. Denne pris ligger ofte væsentligt over metalværdien, og britiske museer bliver regelmæssigt tvunget ud i omfattende fundraisingkampagner. Modsat Danmark er hverken findere eller lodsejere lovsikret godtgørelse. Auktionshusene betaler alene til ihændehaveren. Den situation har ført til retssager, hvor lodsejere har krævet erstatning for oldsager ulovligt fjernet fra deres ejendom og solgt (Browning 1995). Skotland og Nordirland har egne love. Skotsk lov 12 dækker alle oldsager, uanset materiale og fundomstændigheder. Den skotske stat gør principielt krav på alle fund, selvom en arkæologisk kommission i praksis kan beslutte, at et givet fund ikke er af national interesse. Loven beskytter også alle registrerede fortidsminder, og forbyder detektorbrug inden for 100 meter. Denne lovgivning synes ikke fuldt ud respekteret, men den giver væsentligt bedre beskyttelse end den engelske. Som i Danmark udbetales findeløn for fundet til finderen (ikke lodsejeren eller ihændehaveren). Belønningens størrelse afhænger både af fundets anslåede markedsværdi og af finderens samarbejdsvilje og indsamling af kontekstuelle oplysninger. Lovens erklærede hovedprioritet er at indsamle og konservere oldsagerne, og enhver indsats, der hjælper i dette projekt, belønnes (se også Sheridan 1995). Desværre er samarbejdet mellem museerne og lokalbefolkningen i Skotland ikke det bedste. Det hæmmes især af en udtalt lokalpatriotisme, som viser sig i en modvilje mod at rapportere fund, af frygt for at de centrale autoriteter vil fjerne disse, ikke bare til Edinburgh, men også til lokalmuserne i Inverness og Stronoway. 35 Arkæologisk Forum nr.30 Maj 2014

4 Den arkæologiske betydning De arkæologiske konsekvenser af de juridiske forskelle er indlysende: Forskellig retspraksis gør det meget svært at tegne udbredelseskort, der afspejler fortidens virkelighed. Mere generelt er der klare tendenser til nationale forskelle i den kontekstuelle information: I Danmark får vi stadigt flere løsfund fra kendte lokaliteter, uden udgravet kontekst. Vi må i praksis tale om detektorpladser, og gisne om, om disse er storgårde, handelspladser eller noget helt tredje. I Sverige og Irland er detektorpladser ukendte, og der er ingen tilsvarende vækst i materialet. Svenske arkæologer kender kun til de pladser, de faktisk (nød-) udgraver, og der er meget langt mellem de kendte, svenske centralpladser (jf. Rundqvist 2008, 120). I England ser vi derimod et enormt, hastigt voksende materiale, ofte med meget vag proveniens. Det materiale siger mere om regioner, end om lokaliteter. Denne datasituation synes at farve tolkningerne. Svenske arkæologer tolker deres isolerede udgravninger med en selvsikkerhed, der må forbløffe danske læsere. Samtidigt ynder de en (jernalder-) arkæologi, der er påfaldende strukturalistisk, kosmologisk og symbolsk, prægede af idéen om isolerede pladser med én sammenhængende, symbolsk tolkning, og isoleret fra ethvert genkendeligt, økonomisk opland. Dele af den britiske middelalderarkæologi udvikler sig i samme retning. Andre dele af den britiske arkæologi er tilsyneladende på vej tilbage til 1800-tallets genstandsstudier, antikvariske typologier og kulturkredse uden konkrete lokaliteter. I England er der en klar arbejdsdeling, hvor universiteterne producerer vidtrækkende tolkninger af egne forskningsgravninger, lokalmuseerne laver antikvariske genstandsstudier, og private firmaer laver nødudgravninger med meget begrænsede forsøg på tolkning og overblik. Kan vi gøre noget? Vi kan ikke fuldt ud kompensere for det materiale, vi ikke har fra Sverige eller de kontekstoplysninger, vi ikke har fra England. Vi kan kun anerkende de kildekritiske begrænsninger og tilstræbe at undgå overfortolkninger. Det, vi måske kan gøre i Danmark, er at forbedre registreringen af det hastigt voksende detektormateriale. Vi registrerer allerede danefæ og fund fra arkæologiske undersøgelser, men det voksende materiale af detektorfund falder udenfor begge kategorier. Findere har ingen juridisk pligt til at aflevere ikkedanefæ til lokalmuseet, så ganske som det allerede gælder for flintoldsager, vil vi i fremtiden se store privatsamlinger af metaloldsager. Vi vil se dem foræret væk, byttet væk, testamenteret og solgt, og vi vil risikere at registrere de samme fund igen og igen, hvis vi ikke har et centralregister. Det er mit indtryk at de fleste lokalmuseer har lokale samarbejder og nogenlunde ved, hvor detektorbrugerne finder hvad, men disse uformelle samarbejder har de samme svagheder, som uformelle samarbejder altid har: resurserne er små, og informationerne er ikke tilstrækkeligt tilgængelige eller standardiserede. En central registrering vil også være i findernes interesse: dels vil den gøre det lettere for dem at dele deres hobby med hinanden og konkurrere i mest imponerende fund, dels vil den beskytte dem imod enhver mistanke om ulovlig handel. Her kan vi nok desværre lære af briternes længere erfaring med dårligt overblik: det nye britiske PAS-samarbejde 11 er en hæderlig løsning på en meget mangelfuld lovgivningssituation, den imponerende skotske CANMORE-database en bedre løsning baseret på bedre lovgivning. Maj 2014 Arkæologisk Forum nr.30 36

5 Links 1. Museumsloven, kapitel 9: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= anefae/ 3. Lov : med tilføjelse 3. juli 1992, Nr Islands Þjóðminjalög 17-19: 5. Denkmalschutzgesetz (Schleswig-Holstein); teksten findes online som pdf i referencerne under eswig-holstein) 6. Lag (1988:950) om kulturminnen m.m. 7. National Museums act 1930 og National monuments (amendment) acts Teksterne findes på under "culture/natlaws/media/pdf/irelandie_natmonuments19 30 og ndex.html 8. Slovakiets straffelov, 262/2011, artikel 248a, 249, 249a. Jeg har ikke kunnet finde teksten i oversættelse. 9. Den tjekkiske kulturarvslovgivning findes på 10. Den gamle lovgivning er the Treasure Trove (common law) law, den nye er the Treasure Act (1996). Den gamle lov er tilsyneladende ikke tilgængelig online, men den nye findes på 11. PAS, the portable antiquities scheme; se 12. Den skotske treasure trove-lov fra Selvom loven deler navn med den gamle engelske lov, er dens indhold helt forskelligt fra denne. Litteratur Browning J A layman's attempt to precipitate change in domestic and international 'heritage' laws. Jensen, B Viking Age amulets in Scandinavia and the West. BAR, Oxford. Kelly, E. P 199 Protecting Ireland's archaeological heritage. Kennedy, M Roman helmet sold for 2m. i The Guardian, London. n-helmet-sold-two-million Lyne, E Heritage legislation: the republic of Ireland's and Denmark's heritage laws and their consequenses for archaeology and archaeologists" I Arkæologisk Forum nr. 28, Foreningen af Fagarkæologer, København. Maraszek, R The Nebra sky-disc. Kleine Reihe zu den Himmelswegen Band 2, Landesamt für Denkmalpflege und Archäeologie Sachsen-Anhalt, Landesmuseum für Vorgeschichte, Halle (Saale). Rundqvist, M För en liberalisering av de svenska metallsökerreglarna. Fornvännen 103, Almqvist & Wiksell, Stockholm. Sheridan, A Scotland's portable heritage legislation: What is it and how well does it work?" Svensson, H Det pågår en tyst massaka på metallföremål i landets åkrar. Fornvännen 108, Almqvist & Wiksell, Stockholm. Ullén, I.; A. G. Nord; M. Fjaerestad; E. Mattson.; G. C. Borg. & K. Tronner 2004 The degradation of archaeological bronzes underground: evidence from museum collections Antiquity, Oxford University Press. Östergren, M Metallsökning inom uppdragsarkeologi och vetenskaplig forskning. Fornvännen 108, Almqvist & Wiksell, Stockholm. 37 Arkæologisk Forum nr.30 Maj 2014

ARKÆOLOGIEN I ODSHERRED - EN GUIDE TIL DIG DER SKAL BYGGE ELLER HAR FUNDET NOGET

ARKÆOLOGIEN I ODSHERRED - EN GUIDE TIL DIG DER SKAL BYGGE ELLER HAR FUNDET NOGET ARKÆOLOGIEN I ODSHERRED - EN GUIDE TIL DIG DER SKAL BYGGE ELLER HAR FUNDET NOGET ODSHERREDS KULTURHISTORISKE MUSEUM 2011 ARKÆOLOGIEN I ODSHERRED Det overordnede ansvar for det arkæologiske arbejde i Danmark

Læs mere

Fejøbægrene en hyldest til detektorfolket!

Fejøbægrene en hyldest til detektorfolket! Fejøbægrene en hyldest til detektorfolket! Af Kasper Høhling Søsted & Anders Rasmussen Under en fra Fejø Birk s Extraret indanket Justitssag,.. paadømtes afvigte Fredag, tvende Gaardmænd for ulovlig Omgang

Læs mere

Harald Blåtand kæmpede for den danske mønt

Harald Blåtand kæmpede for den danske mønt Harald Blåtand kæmpede for den danske mønt Af: Charlotte Price Persson, Journalist 13. januar 2012 kl. 03:53 En dansk mønt fra vikingetiden føjer til teorier om, at Harald Blåtand til dels lykkedes med

Læs mere

OBM 9872, kampagne 2 og 3, Lumby - Arkæologiske forundersøgelser

OBM 9872, kampagne 2 og 3, Lumby - Arkæologiske forundersøgelser OBM 9872, kampagne 2 og 3, Lumby - Arkæologiske forundersøgelser Af stud. mag Jesper Jensen og museumsinspektør Mads Runge Arkæologisk rapport nr. 196, 2008 WWW.MUSEUM.ODENSE.DK Indhold: Indledning...

Læs mere

Bygherrerapport. Rindum Skole, jernalderbebyggelse med gårde på række. Udarbejdet af Torben Egeberg, Ringkøbing-Skjern Museum 2009

Bygherrerapport. Rindum Skole, jernalderbebyggelse med gårde på række. Udarbejdet af Torben Egeberg, Ringkøbing-Skjern Museum 2009 Bygherrerapport Rindum Skole, jernalderbebyggelse med gårde på række N Udarbejdet af Torben Egeberg, Ringkøbing-Skjern Museum 2009 Bygherrerapport RESUME: På udgravningsområdet og tilstødende arealer har

Læs mere

Den lille mytedræber

Den lille mytedræber Den lille mytedræber 1 Nordjylland er befolket af fiskere, farmere og folkedansere. Forkert! Nok har vi meget vand og meget landbrugsjord, men det er ikke det vi beskæftiger os mest med. Faktisk har Nordjylland

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.7.2010 KOM(2010)399 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om Kongeriget Sveriges gennemførelse af de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at tobak,

Læs mere

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Af Lis Andersen, museumsinspektør, Den antikvariske Samling Ribe - Danmarks ældste by - gemmer på meget store mængder af vores

Læs mere

Åmoserne Tissø: Arkiv-arkæologi på Nationalmuseet. Af Jørgen Christoffersen, mag.art. Kulturarvsstyrelsen

Åmoserne Tissø: Arkiv-arkæologi på Nationalmuseet. Af Jørgen Christoffersen, mag.art. Kulturarvsstyrelsen Åmoserne Tissø: Arkiv-arkæologi på Nationalmuseet Af Jørgen Christoffersen, mag.art. Kulturarvsstyrelsen 1 Uddrag af: Årets Gang 2005. Beretning for Kalundborg og Omegns Museum. Kalundborg 2006. Åmoserne

Læs mere

Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af ROSKILDE MUSEUM

Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af ROSKILDE MUSEUM Beretning for arkæologisk forundersøgelse af Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn ROM 2982 Stednr. 020410-233 Kulturstyrelsen j.nr. 2015-7.24.02/ROM-0004 LÆDERSTRÆDET 4, VUC Kulturlag, gulvlag, brønd, 1000-1600

Læs mere

OBM 2595, Gyngstruplund SØ et.2

OBM 2595, Gyngstruplund SØ et.2 OBM 2595, Gyngstruplund SØ et.2 - Forundersøgelse forud for råstofindvending. Af arkæolog Michael Borre Lundø. Arkæologisk Rapport nr. 422, 2013 Indledning...s. 3 Udgravningens forhistorie.....s. 3 Udgravningens

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller 1. INDLEDNING

Læs mere

Et fælles hav. Skagerrak og Kattegat i vikingetiden. Seminar på Nationalmuseet, København, 19. 20. september 2012

Et fælles hav. Skagerrak og Kattegat i vikingetiden. Seminar på Nationalmuseet, København, 19. 20. september 2012 Et fælles hav Skagerrak og Kattegat i vikingetiden Seminar på Nationalmuseet, København, 19. 20. september 2012 Redigeret af Anne Pedersen & Søren M. Sindbæk Nordlige Verdener, Nationalmuseet Et fælles

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til plan for etablering af slutdepot for dansk lav- og mellemaktivt affald

Høringssvar vedr. forslag til plan for etablering af slutdepot for dansk lav- og mellemaktivt affald Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K. Att. Tove Kjeldsen Nykøbing F. den 28.11.2014 J.nr.: MLF01254 AJN, KQ Høringssvar vedr. forslag til plan for etablering af slutdepot

Læs mere

- : Specialmuseer er svære at placere i skemaet. De, der formidler, bør være dem, der også forsker og samler ind.

- : Specialmuseer er svære at placere i skemaet. De, der formidler, bør være dem, der også forsker og samler ind. Temamøde d. 11. juni 2010. Kvalitet og bæredygtighed. Per Kr. Madsens gruppe, kulturhistoriske og naturhistoriske museer. Referat fra gruppedrøftelsen. Stikord fra indledende bemærkninger ved Per Kristian

Læs mere

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Indledning Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum indtager Nationalmuseet rollen som central forsknings- og formidlingsinstitution,

Læs mere

Af Tom Christensen. Fig. 1. Odin-figuren fra Lejre. Foto: Ole Malling, Roskilde Museum. 83616_danefae.indd 174 26-07-2010 11:37:13

Af Tom Christensen. Fig. 1. Odin-figuren fra Lejre. Foto: Ole Malling, Roskilde Museum. 83616_danefae.indd 174 26-07-2010 11:37:13 Odin fra Lejre Af Tom Christensen Stor er den ikke, blot 1,75 cm høj, 1,98 cm bred og 1,25 cm dyb, lavet af sølv og vejer sølle 9 gram. Hvad den mangler i størrelse og vægt, det besidder den imidlertid

Læs mere

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Aars sogn, Aars Herred, Aalborg Amt Stednr. 12.08.14, Sb. nr. Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1.

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1. Historiefaget.dk: Margrete 1. Margrete 1. foto Margrete 1. var en dygtig politiker, der samlede de nordiske riger i Kalmarunionen. Hun var aldrig dronning af Danmark, men landets regent. Af Mikael Kristian

Læs mere

Skanderborg, den 4. juli Skanderborg Museums bidrag til analyse af nye råstofudvindingsområder ved Jeksen.

Skanderborg, den 4. juli Skanderborg Museums bidrag til analyse af nye råstofudvindingsområder ved Jeksen. Skanderborg, den 4. juli 2015 Ejvind Hertz Museumsinspektør +45 25 32 54 01 ehz@skanderborgmuseum.dk Til Region Midtjylland Att: Lars Kristiansen Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenvej 26 8800

Læs mere

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1.

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1. Historiefaget.dk: Margrete 1. Margrete 1. foto Margrete 1. var en dygtig politiker, der samlede de nordiske riger i Kalmarunionen. Hun var aldrig dronning af Danmark, men landets regent. Af Mikael Kristian

Læs mere

Målgruppe: klasse Titel: Arkæolog for en dag

Målgruppe: klasse Titel: Arkæolog for en dag Målgruppe: 4.-6. klasse Titel: Arkæolog for en dag Fagområder: Historie, natur/teknologi Kort beskrivelse: Forløbet præsenterer en sanselig tilgang til kulturhistorien, hvor eleverne gennem genstande,

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Arkæologi på banen. Arkæologiske undersøgelser ved anlægsarbejder

Arkæologi på banen. Arkæologiske undersøgelser ved anlægsarbejder Arkæologi på banen Arkæologiske undersøgelser ved anlægsarbejder Arkæologi på banen Hjørring Frederikshavn Thisted Aalborg På arealer hvor Banedanmark ikke tidligere har foretaget anlægsarbejder, er der

Læs mere

Arkæologisk undersøgelse 2008 Tjæreborg

Arkæologisk undersøgelse 2008 Tjæreborg Arkæologisk undersøgelse 2008 Tjæreborg Esbjerg museum I forbindelse med udvidelsen af parkeringspladsen ved Superbrugsen i Tjæreborg, blev der foretaget en kort forundersøgelse, som viste et behov for

Læs mere

DJM 2734 Langholm NØ

DJM 2734 Langholm NØ DJM 2734 Langholm NØ Rapport til bygherre Med rødt lokalplansområdet syd for den eksisterende sommerhusbebyggelse Resumé. Prøvegravning af 1,2 ha ved Gjerrild Nordstrand med levn fra bondestenalder (Tragtbægerkultur

Læs mere

OBM 5987 Glisholmvej. - Forundersøgelse forud for anlægsarbejde med fund af kogestensgruber fra oldtid. Af arkæolog Line Borre Lundø

OBM 5987 Glisholmvej. - Forundersøgelse forud for anlægsarbejde med fund af kogestensgruber fra oldtid. Af arkæolog Line Borre Lundø OBM 5987 Glisholmvej - Forundersøgelse forud for anlægsarbejde med fund af kogestensgruber fra oldtid. Af arkæolog Line Borre Lundø Arkæologisk Rapport nr. 458, 2014 Indledning Udgravningens forhistorie

Læs mere

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 31. maj 2002 (03.06) (OR. en) CONV 75/02 NOTE fra: til: Vedr.: Henning Christophersen konventet Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Læs mere

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet.

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet. Danmarks produktivitet hvor er problemerne? Om denne folder // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens første analyserapport. Her undersøger Kommissionen, hvor problemerne med

Læs mere

Mange ting. Udvalget har den 8. november fået en oversigt over mine forskellige aktiviteter, og en ny oversigt er på vej.

Mange ting. Udvalget har den 8. november fået en oversigt over mine forskellige aktiviteter, og en ny oversigt er på vej. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2012-13 FLF alm. del Bilag 89 Offentligt Handels- og investeringsministeren Samråd i Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget den 28. november 2012, kl. 14.15. Spørgsmål:

Læs mere

"Er det Jer, jeg skal tale med her i eftermiddag?

Er det Jer, jeg skal tale med her i eftermiddag? Interview med Rigsantikvaren ved Birgitte Borby Hansen, Maria González og Claus Børre Petersen. "Er det Jer, jeg skal tale med her i eftermiddag? En sommerklædt og imødekommende Steen Hvass hilser på os,

Læs mere

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten P5_TA(2004)0139 Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse fra Kommissionen om bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten (KOM(2002) 725

Læs mere

OBM 5331, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt

OBM 5331, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt OBM 5331, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt - Forundersøgelse forud for opførelse af dagligvarebutik og byggemodning Af Arkæolog Kristine Stub Precht Arkæologisk Rapport nr.385,

Læs mere

Vejledning til underviseren

Vejledning til underviseren Vejledning til underviseren Der er i alt 6 undervisningsforløb, som henvender sig til 7.-9. klasse. Undervisningsforløbene kan bruges direkte som de står, eller underviseren kan tilføje/plukke i dem efter

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Bioteknologi Opfattelser og holdninger blandt danskere, 1989-2000 Notat 2001/3 ISSN: 1399-8897 Analyseinstitut for Forskning/ The Danish Institute for Studies in Research

Læs mere

ASKOV HØJSKOLE MUSEET PÅ SØNDERSKOV

ASKOV HØJSKOLE MUSEET PÅ SØNDERSKOV Arkæologi på Askov 17.09.17 23.09.17 ASKOV HØJSKOLE MUSEET PÅ SØNDERSKOV Arkæologi på Askov I sommeren 2016 fandt tre heldige og ihærdige amatørarkæologer den hidtil største guldskat fra Danmarks vikingetid.

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0072 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0072 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0072 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.02.2006 KOM(2006) 72 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN Kommissionens anden rapport i medfør

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Staderapport for etape 5 Perioden 10/5 til 12/ For forundersøgelse af Journalnr.: SIM 50/2008 Interrimsvej Stednr

Staderapport for etape 5 Perioden 10/5 til 12/ For forundersøgelse af Journalnr.: SIM 50/2008 Interrimsvej Stednr Staderapport for etape 5 Perioden 10/5 til 12/5 2010 For forundersøgelse af Journalnr.: SIM 50/2008 Interrimsvej Stednr. 13.03.03-204 Sted: Funder-Pankas Matr.nr.: 14c, 19e Ejerlav: Funder By Sogn: Funder

Læs mere

Registrering af detektorfund Vendsyssel Historiske Museum

Registrering af detektorfund Vendsyssel Historiske Museum Registrering af detektorfund Vendsyssel Historiske Museum Registrering af detektorfund. Let arbejdsgangen for museet med den rigtige registrering hjemme fra! For en amatørarkæolog/detektorfører, er det

Læs mere

SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport

SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport Hylke sogn, Voer Herred, Skanderborg amt. Stednr. 16.05.03, sb.nr. 81 Ved udgravningen af Præstehaven blev der i alt registreret 192 anlæg, dvs stolpehuller,

Læs mere

Romaer Europas største etniske mindretal. v. Malene Fenger-Grøndahl, journalist og forfatter

Romaer Europas største etniske mindretal. v. Malene Fenger-Grøndahl, journalist og forfatter Romaer Europas største etniske mindretal v. Malene Fenger-Grøndahl, journalist og forfatter Sigøjnere - romaer Sigøjnere: - Eksotiske, farverige, fascinerende og skræmmende - Glade og frie musikere,

Læs mere

Beretning. Cykelsti Røgind-Ringkøbing, Forundersøgelse. RSM 10.128. Arbejdsfoto fra vinteren 2011.

Beretning. Cykelsti Røgind-Ringkøbing, Forundersøgelse. RSM 10.128. Arbejdsfoto fra vinteren 2011. Beretning Cykelsti Røgind-Ringkøbing, Forundersøgelse RSM j.nr. 10.128 KUA: 2010-7.24.02/RSM-0022 RSM 10.128. Arbejdsfoto fra vinteren 2011. Udgravningsberetning, udarbejdet af Poul Krogh Jørgensen, Ringkøbing-Skjern

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

HAM5251 Lerdal II, Bevtoft sogn, Nørre Rangstrup herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr. 20.04.02. Sb.nr. 264

HAM5251 Lerdal II, Bevtoft sogn, Nørre Rangstrup herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr. 20.04.02. Sb.nr. 264 HAM5251 Lerdal II, Bevtoft sogn, Nørre Rangstrup herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr. 20.04.02. Sb.nr. 264 Arkæologisk undersøgelse i forbindelse med afgravningskontrol af kabeltracé fra Nustrup

Læs mere

NORD FOR STENHOLTHUS MNS 50080

NORD FOR STENHOLTHUS MNS 50080 UDGRAVNINGSRAPPORT v. mus. insp. Tim Grønnegaard UDGRAVNINGSRAPPORT v. mus. insp. Tim Grønnegaard Undersøgelsens forhistorie Januar 2012 fandt amatørarkæolog Jacob Petersen med sin detektor inden for 1

Læs mere

Grubehusene fra samlingspladsen ved Tissø

Grubehusene fra samlingspladsen ved Tissø Grubehusene fra samlingspladsen ved Tissø Lone Gebauer Thomsen, Danmarks og Middelhavslandenes Oldtid, Nationalmuseet 23.10.2015 Vikingetid i Danmark Seed Money netværk på SAXO-Instituttet Disposition

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB?

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? 27. AUGUST 2013 NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? En ny højesteretsdom har omgjort landsrettens afgørelse og fastslået, at der ikke

Læs mere

Notat. Udenlandske erfaringer med indsamling af WEEE i detailhandlen. : Miljøstyrelsen 1 INDSAMLING AF WEEE I DETAILHANDLEN

Notat. Udenlandske erfaringer med indsamling af WEEE i detailhandlen. : Miljøstyrelsen 1 INDSAMLING AF WEEE I DETAILHANDLEN Notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4396 4414 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Udenlandske erfaringer med indsamling af WEEE i detailhandlen 22. november 2012 Projekt: 30.3199.54

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 17.9.2008 ARBEJDSDOKUMENT om omsætning, gennemførelse og håndhævelse af direktivet om vildledende og sammenlignende reklame

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 Sag 124/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør

Læs mere

KATALOG APPENDIKS Databasen Hellerist opbygning og struktur... 2 APPENDIKS Dokumentations_ID tabel... 6

KATALOG APPENDIKS Databasen Hellerist opbygning og struktur... 2 APPENDIKS Dokumentations_ID tabel... 6 KATALOG APPENDIKS 1...2 Databasen Hellerist opbygning og struktur... 2 APPENDIKS 2...6 Dokumentations_ID tabel... 6 APPENDIKS 3....8 Relationstyper mellem tabeller i databasen Hellerist... 8 KATALOG...

Læs mere

Redegørelse for tolkebistand i retssager i henholdsvis Norge, Sverige og England

Redegørelse for tolkebistand i retssager i henholdsvis Norge, Sverige og England Redegørelse for tolkebistand i retssager i henholdsvis Norge, Sverige og England Indledning. Bilag 3. Arbejdsgruppen om tolkebistand i retssager besluttede på sit første møde den 7. januar 2002 at søge

Læs mere

Aftale om samarbejde i konkurrencesager

Aftale om samarbejde i konkurrencesager OBS! Denne aftale er ikke trådt i kraft. Danmark kan først tiltræde den nye nordiske aftale endeligt, hvis der kommer hjemmel til det i den danske konkurrencelov. Regeringen venter at fremsætte lovforslag

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 26 84 00 Email

Læs mere

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr FHM 4875 Pannerupvej II Trige Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr. 2123-1467 Prøvegravning af 2 ha stort område i forbindelse ÅK s lp 818 Fig. 1. Det prøvegravede areal ved Trige

Læs mere

Erik 7. af Pommern. I lære. Magretes død. Estland og Slesvig. Fakta. Øresundstolden. Oprør. Opsigelse. Pension som sørøver

Erik 7. af Pommern. I lære. Magretes død. Estland og Slesvig. Fakta. Øresundstolden. Oprør. Opsigelse. Pension som sørøver Historiefaget.dk: Erik 7. af Pommern Erik 7. af Pommern Erik 7. af Pommern overtog det største nordiske rige nogensinde, men ved sin enerådighed og krige mistede han alt og blev afsat som konge. I lære

Læs mere

Forundersøgelsesrapport MOE Regionshospitalet Randers, etape 2

Forundersøgelsesrapport MOE Regionshospitalet Randers, etape 2 Forundersøgelsesrapport MOE 00388 Regionshospitalet Randers, etape 2 Af museumsinspektør cand. mag Thomas Guntzelnick Poulsen Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712 2600 www.museumoj.dk

Læs mere

- 139 - Bilag 1. Norske, svenske, tyske og engelske regler om ransagning.

- 139 - Bilag 1. Norske, svenske, tyske og engelske regler om ransagning. - 139 - Bilag 1. Norske, svenske, tyske og engelske regler om ransagning. 1. Norge. De norske regler om ransagning findes i den norske straffeprocesslov (lov om rettergangsmåten i straffesaker) kapitel

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 * DOM AF 8.7.2004 SAG C-166/03 DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 * I sag C-166/03, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved B. Stromsky, som befuldmægtiget, og med valgt adresse i Luxembourg,

Læs mere

OBM 7050 Langehede, Søndersø

OBM 7050 Langehede, Søndersø OBM 7050 Langehede, Søndersø Forundersøgelse forud for anlæggelse af nyt biogasanlæg. Af Arkæolog Line Borre Lundø Arkæologisk Rapport nr.505, 2016 Indledning...3 Udgravningens forhistorie...3 Udgravningens

Læs mere

Ulovlig brug af blyhagl i Danmark

Ulovlig brug af blyhagl i Danmark Ulovlig brug af blyhagl i Danmark 1. Indledning Der har gennem længere tid været mere eller mindre veldokumenterede rygter om omfanget af brugen af de ulovlige blyhagl til jagt i Danmark. Emnet blev således

Læs mere

I dette nyhedsbrev fortæller vi nyt om motorvejsprojektet mellem Kliplev og Sønderborg og giver en status på de forskellige dele af projektet.

I dette nyhedsbrev fortæller vi nyt om motorvejsprojektet mellem Kliplev og Sønderborg og giver en status på de forskellige dele af projektet. Se vedlagte lodsejerliste Skanderborg Thomas Helsteds Vej 11 Postboks 529 8660 Skanderborg Tlf. 7244 2200 Fax 8652 2013 vd@vd.dk SE 60729018 Giro 7 09 40 00 EAN 5798000893450 Etape 5110, motorvejen Kliplev

Læs mere

NOTAT. Korrespondance mellem Kalundborg Kommune og Naturstyrelsen vedr. efterbehandling af råstofgrave til natur

NOTAT. Korrespondance mellem Kalundborg Kommune og Naturstyrelsen vedr. efterbehandling af råstofgrave til natur Korrespondance mellem Kalundborg Kommune og Naturstyrelsen vedr. efterbehandling af råstofgrave til natur DATO 10. juni 2013 SAGS NR. Kalundborg Kommune. 31. oktober 2012: Jeg har et generelt spørgsmål

Læs mere

Detektorfolk graver fortiden frem

Detektorfolk graver fortiden frem En gruppe amatørarkæologer fra detektorklubben Tellus mødtes i efteråret ved en mark i Skørring nær Skanderborg for at lede efter forsvundne genstande af kulturhistorisk værdi. Detektorfolk graver fortiden

Læs mere

Staderapport for forundersøgelse ved Grusgrav i Hvinningdal 8. etape på motorvejen Funder Hårup

Staderapport for forundersøgelse ved Grusgrav i Hvinningdal 8. etape på motorvejen Funder Hårup Staderapport for forundersøgelse ved Grusgrav i Hvinningdal 8. etape på motorvejen Funder Hårup Journalnummer: SIM 41/2009 Sted: Grusgrav Hvinningdal SB Stednummer: 130307-12 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009

Læs mere

Pisa 2003 +2006. Læseundersøgelser & debat

Pisa 2003 +2006. Læseundersøgelser & debat Pisa 2003 +2006 Læseundersøgelser & debat 1. Den danske regering indvilgede i at lade OECD gennemføre et review af grundskolen folkeskolen efter hvad regeringen betragtede som skuffende resultater, der

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1987L0402 DA 01.01.2007 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juni 1987 om styrtsikre frontmonterede førerværn

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 732 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 9. april 2014 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Sideveje i Dansk Transport

Sideveje i Dansk Transport Sideveje i Dansk Transport Arbejdsliv, løn og levevilkår for bulgarske, rumænske og makedonske chauffører i Danmark og Vesteuropa. En rapport om arbejdskraftens fri bevægelighed på transportområdet. Efteråret

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien Det britiske rejsemarked 1 Fakta om Storbritannien og rejsemarkedet Befolkning 60,8 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -3,7 pct.

Læs mere

Vilkår. for salg af Nordfyns Kommunes. byggegrunde

Vilkår. for salg af Nordfyns Kommunes. byggegrunde Vilkår for salg af Nordfyns Kommunes byggegrunde Udbud af byggegrunde til opførelse af parcelhuse i Stenløkkeparken i Otterup Salg sker efter Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011

Læs mere

OBM 4924, Industrivej 3, Ejby sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelsesspor fra ældre jernalder

OBM 4924, Industrivej 3, Ejby sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelsesspor fra ældre jernalder OBM 4924, Industrivej 3, Ejby sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelsesspor fra ældre jernalder Af Museumsinspektør Kirsten Prangsgaard Arkæologisk rapport nr. 260, 2009 WWW.MUSEUM.ODENSE.DK Indhold:

Læs mere

Randrup Mølle - et langhus med forsænket østende fra yngre stenalder

Randrup Mølle - et langhus med forsænket østende fra yngre stenalder 1 Randrup Mølle - et langhus med forsænket østende fra yngre stenalder Sidsel Wåhlin og Martin Mikkelsen Viborg Stiftsmuseum 2008 Bygherrerapport nr. 25 Bygherre: Poul Justesen, Randrup Mølle 2 Indledning

Læs mere

Rektor Ralf Hemmingsen, Dekan Kjelgaard-Petersen, Ambassadør Sturla Sigurjónsson. Ærede gæster,

Rektor Ralf Hemmingsen, Dekan Kjelgaard-Petersen, Ambassadør Sturla Sigurjónsson. Ærede gæster, Islands-Dansk akademisk tradition. Köbenhavns Universitets Seminar i anledning af Islands Universitets 100 års jubileum. Københavns Universitet, 22. september 2011. Rektor Ralf Hemmingsen, Dekan Kjelgaard-Petersen,

Læs mere

Kildeopgave om Danmarks Riges Grundlov af 5. juni 1849

Kildeopgave om Danmarks Riges Grundlov af 5. juni 1849 Kildeopgave om Danmarks Riges Grundlov af 5. juni 1849 Kildekritiske spørgsmål til Danmarks Riges Grundlov af 5. juni 1849. Baggrund I årene omkring 1849 var Danmark præget af en nationalisme og optimisme

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Forhistorisk arkæologi. Navn på universitet i udlandet: University College London

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Forhistorisk arkæologi. Navn på universitet i udlandet: University College London US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Forhistorisk arkæologi Navn på universitet i udlandet: University College London Land: England Periode: Fra: 24. september Til: 16. december

Læs mere

OBM 2578 Horsebækgyden

OBM 2578 Horsebækgyden OBM 2578 Horsebækgyden - Arkæologisk forundersøgelse af spredte bebyggelsesspor, primært i form af gruber samt enkelte stolpehuller, dateret til bronze- eller jernalder (1.700 f.kr.-750 e.kr.), jernalder

Læs mere

Kulturhistorisk Museum Randers BERETNING. KHM 2473 Basager. Harridslev by, Harridslev, matr. nr. 10k. Harridslev Sogn.

Kulturhistorisk Museum Randers BERETNING. KHM 2473 Basager. Harridslev by, Harridslev, matr. nr. 10k. Harridslev Sogn. Kulturhistorisk Museum Randers Stemannsgade 2 - DK - 8900 Randers - Telefon 86 42 86 55 - Fax 86 41 86 49 - Hjemmeside: www.khm.dk - Email: khm@khm.dk BERETNING KHM 2473 Basager Harridslev by, Harridslev,

Læs mere

Oversigtskort. Lokalitetens placering. Kilde: Kulturarvstyrelsen, DKC online. Langhus. Langhus fra sen yngre romersk/ældre germansk jernalder.

Oversigtskort. Lokalitetens placering. Kilde: Kulturarvstyrelsen, DKC online. Langhus. Langhus fra sen yngre romersk/ældre germansk jernalder. Bygherrerapport Viumvej I Udgravning af bopladsspor fra yngre stenalder, yngre bronzealder og ældre/yngre jernalder ved Viumvej I Sagsinfo SMS 1022A Viumvej I Stednr. 13.02.05 69 Hjerk sogn Harre herred

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER

BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER MAJ 2014 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER En guide til bygherrer, lokalpolitikere og planlæggere om arkæologiske udgravninger 2 BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER BYGGERI & ARKÆOLOGI Denne

Læs mere

Københavns Universitets regler om

Københavns Universitets regler om K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Københavns Universitets regler om prisopgaver I henhold til bekendtgørelse nr. 666 af 24. juni 2012 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser 25, stk. 1

Læs mere

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt.

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt. 2009 20-7 Støttepædagogs omtale af et barn i et offentligt forum. Tavshedspligt En støttepædagog fortalte en tidligere kollega om et bestemt barn mens de kørte i bus. Barnet blev omtalt meget negativt.

Læs mere

Kerneopgaver Henrik Stevnsborg

Kerneopgaver Henrik Stevnsborg Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 59 Offentligt Kerneopgaver Henrik Stevnsborg Politiet skal opretholde tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet. Det siger Politiloven. Loven siger

Læs mere

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø.

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. 1 af 6 Østre Landsret Bredgade 59 1260 Kbh. K. Tlf. 57 83 22 78 arne@unilink.dk Sagsnr. BS 99-82/2011 ANKESTÆVNING Jeg anker hermed dommen af 13. august 2012 til

Læs mere

Vedtægter for Odsherred Detektorforening

Vedtægter for Odsherred Detektorforening Vedtægter for Odsherred Detektorforening 1 Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Odsherred Detektorforening. Den er hjemmehørende i Ods- herred Kommune og er stiftet den 26. august 2008. 2

Læs mere

OBM 5868, Herluf Trolles Vej

OBM 5868, Herluf Trolles Vej OBM 5868, Herluf Trolles Vej - Forundersøgelse af spredte gruber og stolpehuller fra bronze jernalder Af Arkæolog Katrine Moberg Riis og Museumsinspektør Jakob Bonde Indsæt billede i den underliggende

Læs mere

Om Ladbyskibsgraven. Indhold. Ladbyskibet bliver fundet og udgravet. Ladbyskibet kommer i avisen

Om Ladbyskibsgraven. Indhold. Ladbyskibet bliver fundet og udgravet. Ladbyskibet kommer i avisen Om Ladbyskibsgraven Ladbyskibsgraven er Danmarks eneste vikingeskibsgrav. Den findes på Vikingemuseet Ladby ved Kerteminde. Her kommer der lidt om Ladbyskibesgraven: Udgravningen, museet, fundene i graven,

Læs mere

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Bilag til brev til Europaudvalget af 19. november 2008 19. november 2008 Martin Salamon Dok. 66500/ps Telekom-pakken Rådet har indledt

Læs mere

Esrum P-plads Arkæologisk prøvegravning, bygherrerapport

Esrum P-plads Arkæologisk prøvegravning, bygherrerapport Esrum P-plads Arkæologisk prøvegravning, bygherrerapport J. nr.: MNS50228 Esrum P-plads Matr. nr.: 4a, Esrumkloster, Esbønderup SLKS j. nr.: 16/00661 Af: mus. insp. Tim Grønnegaard Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver Center for Undervisningsmidler, Esbjerg Lærervejledning Brug af arkæologi-kassen og opgaver Lærervejledningens indhold: Fælles Mål Om materialet Fakta om arkæologi og oldtiden 4 forskellige opgaver: Opgave

Læs mere

Bækkemonumentet / Klebæk Høje. Billedserie v. Jørgen Drostrup Andersen om det meget smukke og spændende fortidsminde ved Hærvejen.

Bækkemonumentet / Klebæk Høje. Billedserie v. Jørgen Drostrup Andersen om det meget smukke og spændende fortidsminde ved Hærvejen. Bækkemonumentet / Klebæk Høje. Billedserie v. Jørgen Drostrup Andersen om det meget smukke og spændende fortidsminde ved Hærvejen. 1 Bækkemonumentet / Klebæk Høje Et spændende og smukt fortidsminde ved

Læs mere

H Ø R I N G O V E R B E T Æ N K N I N G N R. 1 5 5 3 / 2 0 1 5 O M

H Ø R I N G O V E R B E T Æ N K N I N G N R. 1 5 5 3 / 2 0 1 5 O M Justitsministeriet Stats- og Menneskeretskontoret jm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 0 3 C BA@HUMANR I G H T S. D K M E N

Læs mere

Et provinsmuseum og metaldetektorfolket

Et provinsmuseum og metaldetektorfolket af Jens Ulriksen, Roskilde Museum Et provinsmuseum og metaldetektorfolket Antallet af detektorfolk i Danmark er stigende i disse år, og mængden af indleverede oldsager følger med. Hundredvis af oldsager

Læs mere

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed. Oktober 2016

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed. Oktober 2016 Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 1 Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 26 84 00 Email

Læs mere

Rapport RSM j.nr Spjald Sundhedshus

Rapport RSM j.nr Spjald Sundhedshus Rapport Udarbejdet af Poul Krogh Jørgensen, Ringkøbing-Skjern Museum 2013 Rapport RESUME: Ringkøbing-Skjern Museum foretog den 22. juli 2013 den aftalte forundersøgelse forud for det kommende sundhedshus

Læs mere