Forskellige lovgivninger skaber usammenlignelige arkæologiske arkiver

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskellige lovgivninger skaber usammenlignelige arkæologiske arkiver"

Transkript

1 af Bo Jensen, arkæolog Lov og uorden Forskellige lovgivninger skaber usammenlignelige arkæologiske arkiver Arkæologisk viden er formet af nutidens lovgivning. I nogle lande bliver få metalgenstande fundet, i andre bliver flere genstande fundet af detektorbrugere, men meget mangelfuldt rapporteret til museumsvæsnet. Det betyder, at arkæologiske udbredelseskort lige så meget er kort over nutidens love som over fortidens virkelighed. For et par år siden gennemgik jeg en stor gruppe metalfund fra Skandinavien og Vesteuropa (Jensen 2010). De afslørede, hvordan det arkæologiske materiale er formet af nutidens lovgivning. Det betyder, at det registrerede, arkæologiske fundmateriale ikke er sammenligneligt henover moderne grænser. Der er i dansk vikingetidsarkæologi en tendens til at definere vores forskningsområde som 1200-tallets "Stordanmark" (inklusive dele af Sverige og Tyskland), men lovgivningsforskelle i dag betyder, at vi ikke direkte kan sammenligne materialer fra det nuværende Danmark med materialer fra Skåne eller Holsten. Jeg skal derfor forklare, hvordan disse forskellige love fungerer og hvilke konsekvenser dette har for jernalderarkæologien. Dansk lov Den danske danefæ-lovgivning 1 fokuserede oprindeligt på jordfundet ædelmetal. I middelalderen var kronens interesse i disse fund rent økonomisk. Tyveriet af guldhornene markerede et vendepunkt i denne opfattelse: da det første horn blev fundet i 1639, ønskede kronprins Christian, at det skulle støbes om, men da hornene blev stjålet og faktisk smeltet ned i 1802, udløste tyveriet en voldsom reaktion, som medvirkede til, at Nationalmuseet blev stiftet. Genstandene havde fået en værdi som klenodier eller kilder, ud over metallets. Siden har den danske museumsverden nydt godt af, at danskerne med en svensk arkæologs ord, är så hemsk nationalistiska (privat korrespondance). Nationalromantikkens intellektuelle, N. F. S. Grundtvig, Adam Oehlenschlæger og Johannes V. Jensen, gjorde fortiden til et nationalt projekt, og fortolkningen af danefæloven fulgte denne udvikling. Det betød blandt andet, at finderne, og i Danmark kun finderne, blev sikret en belønning for de indleverede genstande. Erstatningens størrelse er fortrolig, men afhænger ikke kun af metalværdien. I de seneste år har en ny liberalisme truet nationalromantikkens danefæsystem. For et par år siden valgte DR, i serien Oldtid til salg at forherlige og undskylde de "dygtige" kriminelle, der smugler oldsager ud af landet for at sælge dem på det sorte marked. Næsten samtidigt skabte Skat urimelig forvirring omkring danefæsystemet, da etaten, lodret forkert, hævdede at beløbet skulle beskattes som B-indkomst. Jeg har siden oplevet, at almindelige borgere bad mig vurdere, om det kan betale sig at indlevere danefæ, eller om prisen er højere på det sorte marked. Det kan jeg ikke, da det ene beløb er fortroligt, det andet fordækt. Til gengæld kan jeg minde folk om, at hælere, som er villige til at bryde loven for at tjene penge på oldsager, nok også er villige til at snyde sælgerne. Senest har modeskaberen Jim Lyngvilds udtalelser i 2014 vist, at man sagtens kan deltage i debatten, uden at forstå loven. Der er tydeligvis behov for, at de centrale autoriteter på området oplyser både statsamter og private meget tydeligt om loven. Jeg skal her rose Nationalmuseets oplysningsarrangement 31. december 2013, og Kulturstyrelsens nye, meget klare detektorvejledning 2. Paralleller til dansk lov Norge og Island har lovgivning, der minder meget om den danske. Norsk lov 3 freder alle jordfaste levn ældre end 1537 med en randzone på fem meters afstand (jf. den danske to-meterzone). Den norske kulturmindelov tilkender staten retten til alle genstande fra før 1537, som ingen anden ejer har. Finderen har pligt til at rapportere fundet snarest, og staten udbetaler en 33 Arkæologisk Forum nr.30 Maj 2014

2 findeløn, som deles ligeligt mellem finder og lodsejer. Dennes størrelse fastsættes skønsmæssigt, dog for ædelmetal mindst metalværdien + 10 %. Udenfor er de fredede fortidsminder brug af metaldetektorer lovlig og ureguleret, som i Danmark. Antallet af rapporterede detektorfund i Norge er påfaldende mindre end i Danmark. Dette kan hænge sammen med at Danmark er tæt befolket og intensivt pløjet, mens Norge er tyndere befolket, med et landbrug domineret af græsning. Dog kan det heller ikke helt udelukkes, at der er en reel underrapportering af detektorfund i Norge. Det norske museumsvæsen er meget centraliseret, og der er derfor måske ringe, lokal bevidsthed om museernes rolle i oplandet (jf. Skotland, nedenfor). Islandsk lov 4 lover findeløn, for ædelmetal fastsat til metalværdien + 10 %, delt ligeligt mellem lodsejer og finder. Desuden erstatter staten de udgifter, finderen måtte have i forbindelse med at rapportere fundet. Loven understreger, at finderen skal underrette myndighederne så hurtigt som muligt, og for så vidt muligt undgå at forstyrre fundet. Loven lægger særlig vægt på depoter og grave, men beskytter alle levn, der er mere end hundrede år gamle og ikke har nogen kendt ejer. Også her er metaldetektorbrug ureguleret. Det islandske landskab er, som det norske, meget ekstensivt udnyttet, og også Island producerer meget få fund sammenlignet med Danmark. Slesvig og Holsten har relevante love 5, der minder meget om de danske. Derimod er nogle andre tyske Länder mere liberale. Som et kuriosum skal jeg nævne, at finderne af Himmelskiven fra Nebra ikke kunne sælge denne legalt, fordi de indrømmede at den stammede fra Sachsen-Anhalt. Havde finderne løjet sig til et fundsted i fx Bayern, hvor salg af lokale oldsager er lovligt, kunne de have solgt uden problemer (se Maraszek 2009, kap. 1). Strammere lovgivning Kroneksemplet på strammere lovgivning er Sverige. I princippet er brug af metaldetektorer forbudt i Sverige, men private kan indhente særlig tilladelse. Af denne fremgår tydeligt, at detektoren ikke må bruges på registrerede oldtidsminder og at aktiviteten skal indstilles, hvis der påtræffes arkæologiske fund (se også Rundqvist 2008). De eneste, der må bruge detektorer i Sverige uden særlig tilladelse er Riksantikvarieämbetet, og militæret, i sidste tilfælde kun til minestrygning. Denne lovgivning har medført, at der i Sverige ikke er etableret et detektorsamarbejde svarende til det danske. Nogle svenske arkæologer mener, at den stramme lovgivning betyder, at oppløjede genstande forfalder på jordoverfladen, før de bliver fundet (Ibid., og Ullén et al. 2004). Især i de seneste år har svenske arkæologer meget aktivt debatteret, om loven fortsat kan håndhæves, og om den er i arkæologiens interesse (Rundqvist 2008, Svensson 2013, Östergren 2013). Svensk lov 6 fastslår, at alle genstande fundet på jordfaste fortidsminder tilkommer staten uden nogen erstatning til finderen, og at andre fund tilkommer staten, hvis de enten består af guld, sølv eller kobberlegering, eller der er fundet mere end to genstande sammen (altså et depot ifølge Stjernqvists klassiske definition). Finderen har, som i Danmark, pligt til at rapportere fundsted og fundomstændigheder. Findere af metalfund tildeles ædelmetalværdien + 12,5 %. Lodsejeren har ingen ret til godtgørelse. Det nuværende detektorforbud blev indført på grund af bekymringer på Gotland og Öland. Der synes stadigt at være nogen ulovlig brug af detektorer, og nogen ulovlig eksport af oldsager fra Sverige, men det er vanskeligt at bedømme problemets omfang. Samtaler med svenske kolleger antyder, at de oplever færre problemer med detektorbrug, end danske arkæologer. Også republikken Irland (Eire) har strenge love 7, men disse var længe meget mangelfuldt håndhævet. Selvom det er forbudt at grave i kendte fortidsminder, var Irland op i 1980'erne udsat for systematisk plyndring fra organiserede grupper, der videresolgte irske oldsager uden for landet (se Kelly 1995). I 1987 blev brug af metaldetektorer forbudt, og i dag er det forbudt at eje metaldetektorer uden særlig tilladelse. Irland har også censureret en række tidsskrifter som opfordrede til detektorbrug. Desuden placerer irsk lovgivning og præcedens museerne i en meget stærk juridisk position, når de kræver fund udleveret fra private. Det er i den forbindelse værd at nævne, at irske museer ikke graver, og ikke har samme behov for lokalbefolkningens opbakning som danske museer (se også Lyne 2013). Den irske republik udbetaler nogen erstatning til findere af oldsager, men systemet er meget gedulgt, og jeg har ingen information om erstatningens omfang. Slovakiet indførte i 2012 love 8 meget lig de svenske, som forbyder private at bruge metaldetektorer. Nabo- Maj 2014 Arkæologisk Forum nr.30 34

3 landet Tjekkiet har bibeholdt er mere liberal lovgivning 9, som i Danmark. Det slovakiske forbud fulgte en stribe skandaler om ulovligt salg, smugleri og forfalskning. Jeg forventer, at denne lovgivning i fremtiden vil skabe tydelige forskelle på det tjekkiske og det slovakiske arkæologiske materiale. Slappere lovgivning England og Wales er et studie i liberal, arkæologisk lovgivning. Lovene er strammere i Skotland og Nordirland (nedenfor). I øjeblikket gælder én lov for fund gjort før 24. september 1997 i England og Wales, og for alle fund fra Øen Man, en anden lov for fund efter denne dato 10. Det er et tilbagevendende problem, at samlere og auktionshuse sætter hidtil ukendte genstande til salg, angiveligt fundet før Den gamle engelske lovgivning var et forældet, ubrugeligt levn fra middelalderen. Den tilkendte kronen alle fund af ædelmetal gemt med henblik på genoptagelse. I praksis erkendte både arkæologer, findere og domstole det absurde i at skulle rekonstruere hensigter. Kronen påtog sig ingen forpligtelser for at dokumentere arkæologisk information om disse fund. For mange tidlige fund (før cirka 1900) foreligger derfor kun de informationer, som blev brugt i retten for at støtte påstande om, at fundet var, eller ikke var, gemt med henblik på genoptagelse. For arkæologer er det også en indlysende mangel, at loven aldrig dækkede genstande af uædle metaller (fx bronze), eller gravudstyr, tilfældige tab eller offergaver. Det betyder indlysende, at vores overblik over fx engelske moseofre i dag er meget dårligere end vores overblik over sammenligneligt, dansk og skotsk materiale. Den nye lov omfatter langt mere materiale: alle genstande omfattet af den gamle lovgivning, og desuden alle genstande som er både mere end 300 år gamle og indeholder mere end 10 % guld eller sølv, bortset fra isolerede mønter; alle fund af 10 eller flere bronzemønter, som er mere end 300 år gamle; alle genstande fundet sammen med andre genstande, som er omfattet af loven; og alt forhistorisk metalarbejde som findes i depoter af to eller flere stykker. Den nye lovgivning lægger langt mere vægt på registrering af arkæologisk information, men den fokuserer stadigt på indsamling af ædelmetal og depoter, og der er stadigt huller i dækningen: for et par år siden fandt en metaldetektorbruger en romersk kavalerihjelm, et unikt stykke i provincialromersk arkæologi som gav et helt nyt billede af den romerske tilstedeværelse i England. Den var imidlertid lavet af kobberlegering og fundet alene, og derfor ikke omfattet af loven. Den blev sat på auktion og købt af en ukendt tredjepart (se Kennedy 2010 med referencer). Ud over den formelle lovgivning har briterne indført et tæt, frivilligt samarbejde med detektorbrugere og andre amatørarkæologer 11. Dette samarbejde fungerer langt bedre i nogle dele af England (Norfolk) end i andre, og møder stor modstand fra nogle detektor-brugere og samlere. Indtil videre har lovændringen tidoblet antallet af rapporterede fund. I England og Wales udbetales erstatning for treasure, tilsyneladende vurderet ud fra markedsværdien på tilsvarende stykker. Denne pris ligger ofte væsentligt over metalværdien, og britiske museer bliver regelmæssigt tvunget ud i omfattende fundraisingkampagner. Modsat Danmark er hverken findere eller lodsejere lovsikret godtgørelse. Auktionshusene betaler alene til ihændehaveren. Den situation har ført til retssager, hvor lodsejere har krævet erstatning for oldsager ulovligt fjernet fra deres ejendom og solgt (Browning 1995). Skotland og Nordirland har egne love. Skotsk lov 12 dækker alle oldsager, uanset materiale og fundomstændigheder. Den skotske stat gør principielt krav på alle fund, selvom en arkæologisk kommission i praksis kan beslutte, at et givet fund ikke er af national interesse. Loven beskytter også alle registrerede fortidsminder, og forbyder detektorbrug inden for 100 meter. Denne lovgivning synes ikke fuldt ud respekteret, men den giver væsentligt bedre beskyttelse end den engelske. Som i Danmark udbetales findeløn for fundet til finderen (ikke lodsejeren eller ihændehaveren). Belønningens størrelse afhænger både af fundets anslåede markedsværdi og af finderens samarbejdsvilje og indsamling af kontekstuelle oplysninger. Lovens erklærede hovedprioritet er at indsamle og konservere oldsagerne, og enhver indsats, der hjælper i dette projekt, belønnes (se også Sheridan 1995). Desværre er samarbejdet mellem museerne og lokalbefolkningen i Skotland ikke det bedste. Det hæmmes især af en udtalt lokalpatriotisme, som viser sig i en modvilje mod at rapportere fund, af frygt for at de centrale autoriteter vil fjerne disse, ikke bare til Edinburgh, men også til lokalmuserne i Inverness og Stronoway. 35 Arkæologisk Forum nr.30 Maj 2014

4 Den arkæologiske betydning De arkæologiske konsekvenser af de juridiske forskelle er indlysende: Forskellig retspraksis gør det meget svært at tegne udbredelseskort, der afspejler fortidens virkelighed. Mere generelt er der klare tendenser til nationale forskelle i den kontekstuelle information: I Danmark får vi stadigt flere løsfund fra kendte lokaliteter, uden udgravet kontekst. Vi må i praksis tale om detektorpladser, og gisne om, om disse er storgårde, handelspladser eller noget helt tredje. I Sverige og Irland er detektorpladser ukendte, og der er ingen tilsvarende vækst i materialet. Svenske arkæologer kender kun til de pladser, de faktisk (nød-) udgraver, og der er meget langt mellem de kendte, svenske centralpladser (jf. Rundqvist 2008, 120). I England ser vi derimod et enormt, hastigt voksende materiale, ofte med meget vag proveniens. Det materiale siger mere om regioner, end om lokaliteter. Denne datasituation synes at farve tolkningerne. Svenske arkæologer tolker deres isolerede udgravninger med en selvsikkerhed, der må forbløffe danske læsere. Samtidigt ynder de en (jernalder-) arkæologi, der er påfaldende strukturalistisk, kosmologisk og symbolsk, prægede af idéen om isolerede pladser med én sammenhængende, symbolsk tolkning, og isoleret fra ethvert genkendeligt, økonomisk opland. Dele af den britiske middelalderarkæologi udvikler sig i samme retning. Andre dele af den britiske arkæologi er tilsyneladende på vej tilbage til 1800-tallets genstandsstudier, antikvariske typologier og kulturkredse uden konkrete lokaliteter. I England er der en klar arbejdsdeling, hvor universiteterne producerer vidtrækkende tolkninger af egne forskningsgravninger, lokalmuseerne laver antikvariske genstandsstudier, og private firmaer laver nødudgravninger med meget begrænsede forsøg på tolkning og overblik. Kan vi gøre noget? Vi kan ikke fuldt ud kompensere for det materiale, vi ikke har fra Sverige eller de kontekstoplysninger, vi ikke har fra England. Vi kan kun anerkende de kildekritiske begrænsninger og tilstræbe at undgå overfortolkninger. Det, vi måske kan gøre i Danmark, er at forbedre registreringen af det hastigt voksende detektormateriale. Vi registrerer allerede danefæ og fund fra arkæologiske undersøgelser, men det voksende materiale af detektorfund falder udenfor begge kategorier. Findere har ingen juridisk pligt til at aflevere ikkedanefæ til lokalmuseet, så ganske som det allerede gælder for flintoldsager, vil vi i fremtiden se store privatsamlinger af metaloldsager. Vi vil se dem foræret væk, byttet væk, testamenteret og solgt, og vi vil risikere at registrere de samme fund igen og igen, hvis vi ikke har et centralregister. Det er mit indtryk at de fleste lokalmuseer har lokale samarbejder og nogenlunde ved, hvor detektorbrugerne finder hvad, men disse uformelle samarbejder har de samme svagheder, som uformelle samarbejder altid har: resurserne er små, og informationerne er ikke tilstrækkeligt tilgængelige eller standardiserede. En central registrering vil også være i findernes interesse: dels vil den gøre det lettere for dem at dele deres hobby med hinanden og konkurrere i mest imponerende fund, dels vil den beskytte dem imod enhver mistanke om ulovlig handel. Her kan vi nok desværre lære af briternes længere erfaring med dårligt overblik: det nye britiske PAS-samarbejde 11 er en hæderlig løsning på en meget mangelfuld lovgivningssituation, den imponerende skotske CANMORE-database en bedre løsning baseret på bedre lovgivning. Maj 2014 Arkæologisk Forum nr.30 36

5 Links 1. Museumsloven, kapitel 9: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= anefae/ 3. Lov : med tilføjelse 3. juli 1992, Nr Islands Þjóðminjalög 17-19: 5. Denkmalschutzgesetz (Schleswig-Holstein); teksten findes online som pdf i referencerne under eswig-holstein) 6. Lag (1988:950) om kulturminnen m.m. 7. National Museums act 1930 og National monuments (amendment) acts Teksterne findes på under "culture/natlaws/media/pdf/irelandie_natmonuments19 30 og ndex.html 8. Slovakiets straffelov, 262/2011, artikel 248a, 249, 249a. Jeg har ikke kunnet finde teksten i oversættelse. 9. Den tjekkiske kulturarvslovgivning findes på 10. Den gamle lovgivning er the Treasure Trove (common law) law, den nye er the Treasure Act (1996). Den gamle lov er tilsyneladende ikke tilgængelig online, men den nye findes på 11. PAS, the portable antiquities scheme; se 12. Den skotske treasure trove-lov fra Selvom loven deler navn med den gamle engelske lov, er dens indhold helt forskelligt fra denne. Litteratur Browning J A layman's attempt to precipitate change in domestic and international 'heritage' laws. Jensen, B Viking Age amulets in Scandinavia and the West. BAR, Oxford. Kelly, E. P 199 Protecting Ireland's archaeological heritage. Kennedy, M Roman helmet sold for 2m. i The Guardian, London. n-helmet-sold-two-million Lyne, E Heritage legislation: the republic of Ireland's and Denmark's heritage laws and their consequenses for archaeology and archaeologists" I Arkæologisk Forum nr. 28, Foreningen af Fagarkæologer, København. Maraszek, R The Nebra sky-disc. Kleine Reihe zu den Himmelswegen Band 2, Landesamt für Denkmalpflege und Archäeologie Sachsen-Anhalt, Landesmuseum für Vorgeschichte, Halle (Saale). Rundqvist, M För en liberalisering av de svenska metallsökerreglarna. Fornvännen 103, Almqvist & Wiksell, Stockholm. Sheridan, A Scotland's portable heritage legislation: What is it and how well does it work?" Svensson, H Det pågår en tyst massaka på metallföremål i landets åkrar. Fornvännen 108, Almqvist & Wiksell, Stockholm. Ullén, I.; A. G. Nord; M. Fjaerestad; E. Mattson.; G. C. Borg. & K. Tronner 2004 The degradation of archaeological bronzes underground: evidence from museum collections Antiquity, Oxford University Press. Östergren, M Metallsökning inom uppdragsarkeologi och vetenskaplig forskning. Fornvännen 108, Almqvist & Wiksell, Stockholm. 37 Arkæologisk Forum nr.30 Maj 2014

Åmoserne Tissø: Arkiv-arkæologi på Nationalmuseet. Af Jørgen Christoffersen, mag.art. Kulturarvsstyrelsen

Åmoserne Tissø: Arkiv-arkæologi på Nationalmuseet. Af Jørgen Christoffersen, mag.art. Kulturarvsstyrelsen Åmoserne Tissø: Arkiv-arkæologi på Nationalmuseet Af Jørgen Christoffersen, mag.art. Kulturarvsstyrelsen 1 Uddrag af: Årets Gang 2005. Beretning for Kalundborg og Omegns Museum. Kalundborg 2006. Åmoserne

Læs mere

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Af Lis Andersen, museumsinspektør, Den antikvariske Samling Ribe - Danmarks ældste by - gemmer på meget store mængder af vores

Læs mere

"Er det Jer, jeg skal tale med her i eftermiddag?

Er det Jer, jeg skal tale med her i eftermiddag? Interview med Rigsantikvaren ved Birgitte Borby Hansen, Maria González og Claus Børre Petersen. "Er det Jer, jeg skal tale med her i eftermiddag? En sommerklædt og imødekommende Steen Hvass hilser på os,

Læs mere

Den lille mytedræber

Den lille mytedræber Den lille mytedræber 1 Nordjylland er befolket af fiskere, farmere og folkedansere. Forkert! Nok har vi meget vand og meget landbrugsjord, men det er ikke det vi beskæftiger os mest med. Faktisk har Nordjylland

Læs mere

Detektorfolk graver fortiden frem

Detektorfolk graver fortiden frem En gruppe amatørarkæologer fra detektorklubben Tellus mødtes i efteråret ved en mark i Skørring nær Skanderborg for at lede efter forsvundne genstande af kulturhistorisk værdi. Detektorfolk graver fortiden

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

Ølsted strand v. Runde Bakke

Ølsted strand v. Runde Bakke Ølsted strand v. Runde Bakke Beretning over den arkæologiske forundersøgelse af matr. 15a Ølsted By, Ølsted Gennemført d. 15. oktober 2008 (NFHA2772) Af: Pernille Pantmann Beretningens identifikation Museumsnr.:

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

B17-BOMBEFLYET MAD MONEY II

B17-BOMBEFLYET MAD MONEY II http://www.vestmuseum.dk/museumsforening/kalundborg_arkæologiforening.aspx B17-BOMBEFLYET MAD MONEY II Arkæologiforeningens vigtigste opgave er at støtte Kalundborg Museum arkæologisk, men det gør absolut

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver Center for Undervisningsmidler, Esbjerg Lærervejledning Brug af arkæologi-kassen og opgaver Lærervejledningens indhold: Fælles Mål Om materialet Fakta om arkæologi og oldtiden 4 forskellige opgaver: Opgave

Læs mere

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi Kulturarvsenheden Administrationsstrategi Gennem Museumsloven er kommuner og museum forpligtet til at samarbejde omkring plansags- arbejde, såsom kommuneplaner, lokalplaner, VVM-redegørelser, byggesager,

Læs mere

Den arkæologiske kulturarv skal sikres

Den arkæologiske kulturarv skal sikres 25 Den arkæologiske kulturarv skal sikres - røster i debatten omkring spørgsmålet: hvordan? Af mag. art. Olfert Voss og stud. mag. Jette Rostock, Arkæologisk Forum Introduktion Målet er - og har altid

Læs mere

Skurvognsuniversitet. Centrale databaser og lokale løsninger. Hverdagens erfaringsdeling. Arkæologi for hvem? af Bo Berggren, arkæolog

Skurvognsuniversitet. Centrale databaser og lokale løsninger. Hverdagens erfaringsdeling. Arkæologi for hvem? af Bo Berggren, arkæolog af Bo Berggren, arkæolog Skurvognsuniversitet Centrale databaser og lokale løsninger Der er langt fra Kulturstyrelsens fine ambitioner om langsigtet planlægning, landsdækkende databaser og mere effektive

Læs mere

Tekstiler fortæller Europas historie

Tekstiler fortæller Europas historie Tekstiler fortæller Europas historie På det gamle Københavns Universitet Amager sidder en gruppe kvinder i et stort lyst lokale med kunstfærdige og farverige billedtæpper på væggene. De har på få år formået

Læs mere

Tilbageførsel af museumsgenstande til Grønland

Tilbageførsel af museumsgenstande til Grønland Tilbageførsel af museumsgenstande til Grønland Af Einar Lund Jensen, cand.mag. i historie og grønlandsk. Leder af Grønlandsekretariatet, Nationalmuseet i Danmark 1997-2001. Ved afslutningen af arbejdet

Læs mere

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø.

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. 1 af 6 Østre Landsret Bredgade 59 1260 Kbh. K. Tlf. 57 83 22 78 arne@unilink.dk Sagsnr. BS 99-82/2011 ANKESTÆVNING Jeg anker hermed dommen af 13. august 2012 til

Læs mere

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN - Digital arkæologi Af: Nadja M. K. Mortensen, Forhistorisk arkæolog, GIS-ansvarlig Oversigt over undersøgelsesarealet Digital opmåling og registrering er en vigtig del af

Læs mere

IBIS Analyse Juni 2013 Lars Koch & Julie Halding

IBIS Analyse Juni 2013 Lars Koch & Julie Halding En ny model for skat på selskaber til gavn for udviklingslande. OECD rapport anerkender, at systemet for skat på selskaber er forældet og brudt sammen. I februar 2013 offentliggjorde Organisationen for

Læs mere

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Tryghed i danske hjem Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Udgave: 13. august 2014 1 Forslaget kort fortalt I 2013 blev der begået 41.888 indbrud i danske hjem og 16.280 indbrud i danske virksomheder.

Læs mere

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i planloven.

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i planloven. Ringsted Landsbynet Att. Lars Lundgren Sendt pr. mail til: lars.lundgren@ringstedlandsbynet.dk Dato: 10. februar 2015 Landzonetilladelse til opstilling af 35 m høj antennemast til radio- og datakommunikationsformål

Læs mere

Hvor nordiske er de nordiske lande i deres praktiske narkotikapolitik?

Hvor nordiske er de nordiske lande i deres praktiske narkotikapolitik? Lau Laursen KOLUMN Hvor nordiske er de nordiske lande i deres praktiske narkotikapolitik? Det viser sig ret hurtigt, når man analyserer og komparerer de nordiske landes narkotikapolitik, at Danmark skiller

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011 Holbæk Arkæologiklub Generalforsamling 2011 Nyhedsbrev nytår 2012 Bestyrelsesmøde Bestyrelsen havde oprindeligt planlagt at holde møde den 5. december, men på grund af andre mødeaktiviteter måtte det flyttes

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN

STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN Oplæg til diskussion af mulighederne for at styrke Strandby som et attraktivt sted for befolkning og turisme -med baggrund i områdets righoldige historie og fund

Læs mere

Erhvervsjura. Pas på, når dine konkurrenter bruger dit varemærke i google-søgeord

Erhvervsjura. Pas på, når dine konkurrenter bruger dit varemærke i google-søgeord Erhvervsjura Nr. 7 oktober 2011 1. Pas på, når dine konkurrenter bruger dit varemærke i google-søgeord 2. Inddriv selv dine fordringer på op til 100.000,- kr. ved at benytte en enkelt blanket 3. Du må

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

Torstenssonkrigen Årsager fakta Fakta Øresundstolden 1643-44: Beslutningen tages 13. oktober 1644: 13. august 1645: Invasion kort Koldberger Heide

Torstenssonkrigen Årsager fakta Fakta Øresundstolden 1643-44: Beslutningen tages 13. oktober 1644: 13. august 1645: Invasion kort Koldberger Heide Historiefaget.dk: Torstenssonkrigen Torstenssonkrigen Med Torstenssonkrigen tvang Sverige Danmark til omfattende landafståelser. Dermed var Danmark ikke længere en stormagt i Østersøen. Årsager Sverige

Læs mere

Partnerskaber: Formål og problemer

Partnerskaber: Formål og problemer Partnerskaber: Formål og problemer -belyst gennem Det Kongelige Biblioteks erfaringer Erland Kolding Nielsen Det Kongelige Bibliotek De nye partnerskaber - hvor går grænsen? Den 24. november 2011 Det Kongelige

Læs mere

Vurdering af kommunernes ansvar og forsikringsmuligheder for børn i kommunernes varetægt herunder uledsagede flygtningebørn

Vurdering af kommunernes ansvar og forsikringsmuligheder for børn i kommunernes varetægt herunder uledsagede flygtningebørn Vurdering af kommunernes ansvar og forsikringsmuligheder for børn i kommunernes varetægt herunder uledsagede flygtningebørn 21. maj 2015 Advokat Jacob Fenger Dagsorden Kommunernes ansvar for børn tilsynsforpligtelsen

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med PROTOKOL I TILKNYTNING TIL UNDERTEGNELSEN AF KONVENTIONEN OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Stenshede. en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen

Stenshede. en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen 1 Stenshede en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder Sanne Boddum og Martin Mikkelsen 5 cm Skår til to lerkar samt en del af en flintflække fundet i grube K7. Bygherre: Bjerringbro Kommune Viborg Stiftsmuseum

Læs mere

Kalundborg Arkæologiforening. Orientering om udgravningen af en dobbeltgrav ved den sydlige kyst af Røsnæs

Kalundborg Arkæologiforening. Orientering om udgravningen af en dobbeltgrav ved den sydlige kyst af Røsnæs Kalundborg Arkæologiforening Orientering om udgravningen af en dobbeltgrav ved den sydlige kyst af Røsnæs 1 Dobbeltgraven ligger i den stejle kystskrænt lige syd for Snogekærgård, lidt vest for Helles

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0249 DA 01.01.2007 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Notat til Julian PRIESTLEY Generalsekretær

EUROPA-PARLAMENTET. Notat til Julian PRIESTLEY Generalsekretær EUROPA-PARLAMENTET SJ-0190/01 JDW/cn Luxembourg, den 17. august 2001 SJ(00)D/27266 Notat til Julian PRIESTLEY Generalsekretær Om: Udtalelse om tjenestemænds ret til godtgørelse af ikke afholdt ferie ved

Læs mere

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Med den voksende jødeforfølgelse i 30 ernes Tyskland steg behovet for jødisk udvandring. De fleste lande, inklusiv Danmark, var dog ikke villige til

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

+ Danefæ Ikke danefæ

+ Danefæ Ikke danefæ Hvad er danefæ? Danefæ Ikke danefæ Indhold Hvad er danefæ? Museumsloven 30, stk. 1 Mønter Værdifuldt materiale Særlig kulturhistorisk værdi Bronze Bly Jern Ben, tand og hjortetak Rav Flint Sten/ædelsten

Læs mere

DET ER IKKE FORBUDT AT KENDE SINE RETTIGHEDER

DET ER IKKE FORBUDT AT KENDE SINE RETTIGHEDER Det er vigtigt at få rettet fejl og mangler uden at det har konsekvenser for nogen. Med den hastighed alting ændres og omstruktureres og effektiviseres, kan det ikke undga s, der bega s fejl, så det vigtigste

Læs mere

INDHOLD. Hvorfor have en samværspolitik? S.03. Grænser skal respekteres S.05. Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt S.

INDHOLD. Hvorfor have en samværspolitik? S.03. Grænser skal respekteres S.05. Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt S. SAMVÆRSPOLITIK- INDHOLD INDHOLD S.03 S.05 S.07 S.08 S.09 S.10 Hvorfor have en samværspolitik? Grænser skal respekteres Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt Underretningspligt Hvad skal du

Læs mere

Museer udveksler erfaringer

Museer udveksler erfaringer Arkæologisk Forum nr.6, Maj 2002 Museer udveksler erfaringer Etablering af et Arkæologisk Gis Forum Af Niels H. Andersen, overinspektør, Moesgård Museum Den 23. januar 2002 blev der på Moesgård Museum

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub

Holbæk Arkæologiklub Holbæk Arkæologiklub Åbning af Holbæk Museums ArkæoLab Nyhedsbrev forår 2013 Bestyrelsesmøde Det var tid at afholde bestyrelsesmøde den 11. marts, og her var det tid at planlægge de aktiviteter, der skulle

Læs mere

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning Statens salg af DONG til Goldman Sachs vil indirekte staten koste 6,86 mia. kr., hvis DONG børsnoteres med 50 procent værdistigning. Kun hvis DONGs

Læs mere

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige.

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige. MITZVAH Det lykkedes den danske regering at undgå særlige jødelove i Danmark efter den tyske besættelse i 1940: Ingen jødestjerne, ingen udelukkelse fra erhverv eller beslaglæggelse af ejendom. Efter regeringens

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil.

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. OPDATERINGS- GUIDE TIL MEDIA NAV navigationssystemet i din Renault Opdater GRATIS! * www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. Velkommen til MEdia Nav! Tak for at du netop har anskaffet

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse

Læs mere

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet.

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet. Danmarks produktivitet hvor er problemerne? Om denne folder // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens første analyserapport. Her undersøger Kommissionen, hvor problemerne med

Læs mere

Kulturhistorisk Rapport

Kulturhistorisk Rapport Kulturhistorisk Rapport Heraklesvej bopladsspor og grav fra yngre bronzealder og ældre jernalder Af museumsinspektør mag.art. Benita Clemmensen Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

Arkæologikasse. Hvad finder du i dette hæfte? Hvad er de forskellige fund? Hvad er flint? Hvad laver en arkæolog?

Arkæologikasse. Hvad finder du i dette hæfte? Hvad er de forskellige fund? Hvad er flint? Hvad laver en arkæolog? Center for Undervisningsmidler, Esbjerg Arkæologikasse Hvad er flint? Hvorfor er der mørke pletter? Hvad finder du i dette hæfte? Hvad er de forskellige fund? Hvad laver en arkæolog? Hvad har man brugt

Læs mere

Nørskov Miljø Teknik ApS Poul Jørgensen Næstved Landevej 2 4250 Fuglebjerg

Nørskov Miljø Teknik ApS Poul Jørgensen Næstved Landevej 2 4250 Fuglebjerg Nørskov Miljø Teknik ApS Poul Jørgensen Næstved Landevej 2 4250 Fuglebjerg Dato: 13. januar 2015 Sorøvej 89, 4100 Ringsted. Landzonetilladelse til etablering af indendørs autoophug Den 10. september 2013

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Landzonetilladelse til lovliggørelse af carport/cykelskur på matr. nr. 29a, Ortved By, Vigersted, beliggende Roskildevej 454, 4100 Ringsted.

Landzonetilladelse til lovliggørelse af carport/cykelskur på matr. nr. 29a, Ortved By, Vigersted, beliggende Roskildevej 454, 4100 Ringsted. Kaj Schnack Roskildevej 454 4100 Ringsted Sendt pr. mail til: kaischnack@gmail.com Dato: 10. februar 2015 Landzonetilladelse til lovliggørelse af carport/cykelskur på matr. nr. 29a, Ortved By, Vigersted,

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2014

Nyhedsbrev oktober 2014 Nyhedsbrev oktober 2014 Haderslev, 28. oktober 2014 udgravningsdata.dk Tlf: 73 52 34 69/24 60 78 53 Så er efteråret over os og det er tid til refleksion over årets hidtidige aktiviteter i MUD, samt fremtidige

Læs mere

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 12. december 2007 EF-Domstolen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK Ver. 22.10.2013 Vedtægter for Museum Sydøstdanmark cvr-nr. 184711914 I henhold til: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer. Bekendtgørelse

Læs mere

BETINGELSER OG VILKÅR

BETINGELSER OG VILKÅR BETINGELSER OG VILKÅR Denne aftale indeholder de betingelser og vilkår, der gælder for din adgang til og benyttelse af programmet Kompetencematch (CAAB). Læs hele aftalen omhyggeligt. Ved at klikke på

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov

Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov 9. december 2010 Nyhedsbrev IP & Technology Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov Et næsten enigt Folketing vedtog den 4. juni 2010 en lovpakke bestående af fire love, som når, de

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

Social- og Integrationsministeriet Jura/International E-mailes til lth@sm.dk og jur-inter@sm.dk

Social- og Integrationsministeriet Jura/International E-mailes til lth@sm.dk og jur-inter@sm.dk Social- og Integrationsministeriet Jura/International E-mailes til lth@sm.dk og jur-inter@sm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK

Læs mere

Håndtering af varer til reparation. Indhold: Reparationsgenstande

Håndtering af varer til reparation. Indhold: Reparationsgenstande Håndtering af varer til reparation Indhold: Side 1 Reparationsgenstande 1 Ansvar for varen hovedregelen 2 Forretningens ansvar for varen 2 Indleveringsbeviset 2 Håndtering af varer til reparation 3 Bevis

Læs mere

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01 TotalErhverv Retshjælpsforsikring Forsikringsvilkår TE-RE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækker forsikringen 2. Hvad dækkes 3. Hvad dækkes ikke 4. Forsikringen dækker følgende omkostninger

Læs mere

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption GODKENDT AF HOVEDBESTYRELSEN 31. JANUAR 2013 Røde Kors i Danmarks holdning til korruption RødeKors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Hvad er korruption?... 3 3 Standpunkt angående korruption... 4 4 Tilgang

Læs mere

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test)

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) Finanstilsynet 26. oktober 2014 Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) 1. Indledning Finanstilsynet har efter anbefaling fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER Procedurerne for valg til Europa-Parlamentet er reguleret både ved europæisk lovgivning, der fastlægger fælles regler for alle medlemsstaterne, og ved særlige nationale

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

Om at forstå ting, der er vanskelige at forstå

Om at forstå ting, der er vanskelige at forstå Om at forstå ting, der er vanskelige at forstå (under udgivelse i Døvblindenyt (Dk), aprilnummeret) Flemming Ask Larsen 2004, kognitiv semiotiker MA, rådgiver ved Skådalen Kompetansesenter, Oslo. e-mail:

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

2-6 SPILLERE. Superheltespillet, hvor du handler med ejendomme. www.hasbro.dk

2-6 SPILLERE. Superheltespillet, hvor du handler med ejendomme. www.hasbro.dk Superheltespillet, hvor du handler med ejendomme Spider-Man og alle relaterede figurer: TM & 2007 Marvel Characters, Inc. Spider-Man-filmelementer: 2002-2007 Columbia Pictures Industries, Inc. Alle rettigheder

Læs mere

Kommissionens grønbog om

Kommissionens grønbog om Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 225 Offentligt Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked Skatteudvalget 25. maj 2011 Lidt historik før internettets udbredelse Nationalt begrænset

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Claus Perregaard og Hans Kristensen v/chartis Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

Det følger også af kravet om god forvaltningsskik, at en myndighed - selv om der

Det følger også af kravet om god forvaltningsskik, at en myndighed - selv om der 7. God forvaltningsskik 7.1 Introduktion af begrebet god forvaltningsskik Som nævnt, er forvaltningsloven en såkaldt minimumslov. Heri ligger, at loven ikke hindrer, at dens forskellige bestemmelser, der

Læs mere

EØS-rEglErnE og dagpenge

EØS-rEglErnE og dagpenge EØS-reglerne og dagpenge Indhold 1. Kend dine muligheder 4 1.1 Rejs aldrig ud 4 1.2 Dine muligheder 4 1.3 Før du rejser 4 1.4 Fejlforsikring 4 2. Dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land 6 2.1 Ansøgning

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Selve resultatet af undersøgelsen:

Selve resultatet af undersøgelsen: Retslægerådet og domspraksis Undersøgelse af 776 E-sager, der er forelagt Retslægerådet til udtalelse i perioden fra den 20. august 2007 til den 19. august 2008 Formål med undersøgelsen: Det fremgår af

Læs mere

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon +45244220 31. maj 2011 OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Retssikkerhedsloven fra 2005

Læs mere

D O M. afsagt den 22. april 2014. Rettens nr. 2A-1978/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte. Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

D O M. afsagt den 22. april 2014. Rettens nr. 2A-1978/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte. Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. D O M afsagt den 22. april 2014 Rettens nr. 2A-1978/2013 Anklagemyndigheden mod Tiltalte Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Tiltalte, er tiltalt for: 1. ved den 20. februar 2012

Læs mere

Historien om Strandingsmuseet

Historien om Strandingsmuseet Historien om Af Gert Normann, talsmand for s Venner bygger primært på fundene fra de to britiske orlogsskibe, HMS St. George og HMS Defence, som forliste ved Thorsminde juleaften 1811, hvorved næsten 1400

Læs mere

BORGER VS FORVALTNING

BORGER VS FORVALTNING BORGER VS FORVALTNING 8 ADVOKATEN 01 10 / 2 0 1 45 T E M A E T E R S K R E V E T AF HANNE HAUERSLEV FOTO: SIF MEINCKE FORVALT- NINGENS SKØN TIL SERVICE- EFTERSYN Forvaltningens afgørelse om hjemmehjælp,

Læs mere

Revision af arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF)

Revision af arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF) Revision af arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF) Fields marked with are mandatory. Personlige oplysninger Navn: Adresse: Tlf.: E-mailadresse: Land: Angiv hvilket: Angiv det sprog, dit bidrag er

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde oplysninger om en ejendoms skel og derfor skal betale erstatning til klager.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde oplysninger om en ejendoms skel og derfor skal betale erstatning til klager. 1 København, den 6. september 2010 KENDELSE Klager ctr. Svensk Skov & Jagt v/ Mikkel Amager v/ advokat Carl-Sejr Jespersen Strandgade 12 9240 Nibe Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres - 1 Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når iværksætterdrømmen føres ud i livet og lønmodtagertilværelsen udskiftes med

Læs mere

Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler

Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler Retsudvalget 2013-14 L 39 Bilag 5 Offentligt Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler Til: Retsudvalget samt ordførere på L39 Fra: Dansk Erhverv Indledning Direktivet

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud 2014-2015 Museet Ribes Vikinger Læringstilbud Museet Ribes Vikinger Oplev Ribes spændende historie fra år 700 til år 1700. Rundvisning Tilpasses den enkelte gruppe Museet Ribes Vikinger er placeret på

Læs mere

OVERDRAGELSE AF OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE

OVERDRAGELSE AF OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE OVERDRAGELSE AF OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE I. OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE 1. Indledning Gældsbrevslovens kapitel II indeholder særregler for omsætningsgældsbreve. For- målet med disse regler er at gøre disse gældsbreve

Læs mere

Betænkning om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed

Betænkning om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION Betænkning om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed Februar 2009 Indhold 1. Indledning 12 1.1 Baggrund

Læs mere

Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013

Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013 Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013 Er vedtaget og træder i kraft 1. juli 2013 1 Formål Arbejdsmiljøloven skal beskytte arbejdstagere,

Læs mere

At give erindringen form igennem smykker

At give erindringen form igennem smykker At give erindringen form igennem smykker Smykker gemmer på følelser og vigtige erindringer. Vi bærer dem tæt på kroppen, og dermed har de potentialet til at være identitetsdannende. Det tager lang tid

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere