Generalforsamlingsreferat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamlingsreferat"

Transkript

1 BECH-BI~UUN Kobenhavn Marts 2015 Sagsnr nk/nk/aju Generalforsamlingsreferat fra ordinaer generalforsamling i COWI Holding A/S den 26. marts 2015 Kobenhavn Aarhus Shanghai langelinie 35 V~rkmestergade 2 Suite i 818, 18/F T Advokatfirma 2100 Kobenhavn ~ 8000 Azrhus C No. 699 Nanjing West Road F +45 7Z 27 OQ 27 CVR nr Danm2rk Danmark ding an District, Shanghai, E infocbechbruun.com

2 BECH-BRUUN 2/21 ~r 2015, torsdag den 26. marts lcl , afholdtes ordin~r generalforsamling i COWI Holding A/S i COWIs kantine COWI Holding A/S, Parallelvej 2, 2800 Kongens Lyngby. Generalfiorsamlingen var indkaldt med f~lgende dagsorden: 1. Ledelsens b~r~tning om selskabe~ts virksomhed i det forl~bne ar. 2. Freml~ggelse of den afi ledels~n aflagte og reviderede arsrapport. Godkendelse of arsrapporten samt beslutning om d~charge for direktion og bestyrefse. 3. Bestyrelsens forslag til anvendefse of overskud eller d~kning of underskud i henhold til den godkendte arsrapport. 4. Godkendelse ar honorar tii bes~yrelsen fior indev~rende ar. 5. Valg of bestyrelsens formand og n~stformand. 6. Valg of ~vrige medlemm~r til bestyrelsen. 7. Valg of statsautoriseret revisor fior tiden indtil nazste generalfiorsamling. 8. Bemyndigels~ til erhvervelse of egne aktier. 9. Bemyndigelse til bestyrelsen til udlodning afi ekstraordin~rt udbytte. 10. Rehandling of forslag fra bestyrelse eller a!<tion~rer. 10a. Bemyndigelse til bestyrelsen til at forh~je selskabets B-aktiekapitaf. 10b. Konvertering of nominelt kr C-aktier til B-aktier. 10c. ~Endring of vedtaegter. 10d Bemyndigelse til dirigenten. 11. Eventuelt. ~c :F ~: ~c k

3 BECH-BF~UUN 3/21 Dok.nr, Bestyrelsens gormand, Steen Riisgaard, bid velkommen til generalrorsamlingen og pr~senterede de ~vrige mediemm~r of selskabets bestyrelse og direktion. Steen Riisgaard gav hererter order til advokat Nieis Kornerup, som bestyreisen i overensstemmelse med pl<t i selskab~ts ved~~gter havde valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede med rorsamiingens tiislutning, at generalrorsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. Dirigenten oplyst~ dern~st, at der after fradrag of egne aktier var repraesenteret pa generalforsamlingen s~emmer ud of i alt mulige s~emmer, og ud of en aktiekapital pa nominelt kr e~fter fradrag of egne aktier var i alt nominelt kr repr~senteret. Dirigenten oplyste endvidere, at COWlfonden hera~` har 99,69 Stemmer i % og 97,33 % of kapitalen. Dirig~nten genn~mgik dagsordenen ror generalforsamlingen. ~~r~l~~ 6~~a ~~~~Is~~~ ~e~e~~;~~o'r~~ om ~~~~'~~k~~~~ vit-k~~~'r`ui~~~i o ~~~ ~s~~"s~~~~ ire r~rer~olaeg~e~~e ~~ den of ledel~e~n afla~te o~ revadereele a~ ~;r~p~~r~o ~~a~sendelse a~ arsrapporten sarnt bes9utning orn d~~h~~~~ ~~~ ~3i~ rek~son og bestyrelse. ~~~tyrelse~~ ~~~rslag til ~~~end~9~~ ~~ ~~e~~kud eller daekni~~ ~f u~derskud i henhold til deg godker~dte arsr~pporte Dagsordenspunkfierne 1-3 bleu behandlet under et. Dirigenten gav ordet til bestyrelsens formand Steen Riisgaard. Stein Riisgaard aflagde bestyrelsens beretning for 2014 og gennemgik arsrapporten. ~ndledningsvist konstaterede Steen Riisgaard, at der danske mediebillede i de sidste manederof 2014 havde v~ret fyldt med historier frortalt of ingeni~rer og ingenimrs~uderende, og at man i bybilledet f.ee<s. havde kunnet s~, hvordan ingeni~rer "tr~kl<er varmen op of jorden", "giver klimaet medvind", og var med til at "udrydde d~delige sygdomme". Endelig henviste Steen Riisgaard til en kampagne, hvor en medarbejder i COWI forklarede, at hun var i gang med at "bygge 24 broer i Tanzania". Steen Riisgaard introducerede herefter en lille film herom, som bleu vist.

4 BECH-BF~UUN 4/21 Steen Riisgaard forklarede, hvordan kampagnen pa fantastisk vis fortalte, hvilke spaendende opgaver man kunne arbejde med som radgiver, og konstaterede, at man ikke kunne blive andet end stolt of COWIs medarbejdere og Beres formaen, nar man sa filmen. Hvis man allerede var en del of COWI, var der ikke noget nyt i Bet, da COWIs medarbejdere gods vidste, at Beres arbejde var spa`ndende, og at Beres projekler havde betydning. Steen Riisgaard naevnte flere el<sempler pa projekter, som COWI havde udfort og som bidrog til at sikre, at samfundet bleu mere b~redygtigt. Det var samfundsm~ssigt vigtige opgaver, som alle kunne vaere stolte af. Herefter gennemgik Steen Riisgaard COWIs regnskaber for 201 ~ COWI fik i 2074 et overskud fir finansielfe poster og skat - ogsa kendt som EBIT - pa 223 miliioner kroner, hvilket var 23 millioner kroner h~jere end i 2013 og svarede tii en stigning pa 11 procent. COWI-koncernen besk~ftigede ved udgangen of aret medarbejdere medarbejdere Here end aret fir. EBIT var positivt pavirket of en regnskabsm~ssig effekt fra omlaegning ai~ pensionsordning i Norge og negativt pavirket of v~sentiige omstruktureringsomkostning~r i Here forretningsenheder og of implementeringen of Cockpit i Sverige. Nettoeffe4<ten of disse engangsh~ndelser var positiv i storrelsesordenen millioner kroner. Steen Riisgaard konstaterede i `rorlaengelse heraf, at Bet var Bet bedste resultat i COWI nogensinde, og et resultat som bestyrelsen fandt tilfredsstillende. Dot var dog ogsa vigtigt at huske, at COWI hvert ar skulle levere et bedre resultat end aret fir, fior at COWI kunne have rad til at vokse. Omsaetningen i 201 var pa 5,3 miliiarder kroner - en fremgang pa 1 procent i forhold til 2013, og COWIs basale indtjeningsevne, EBITDA, var steget med 37 millioner kroner og udgjorde 360 millioner kroner i 2014 mod 323 miilioner kroner i Steen Riisgaard forklarede, at Bet var et godt resultat, selvom v~ksten ikke helt opfyldte mals~tningen i COWIs PowerHouse-strategi. COWI skulle hele tiden blive bedre til at tj~ne penge, for kun pa den made havde COWI rad tit at investere i v~kst. I bestyrelsen var der ikke tvivl om, at dot var Bet, COWI skulie, og at kun hvis COWI havde de b~dste systemer og samarbejdsmodeller, vil COWI kunne tilf~re vazrdi til de firmaer, der t<~bes op og med succes gore dem til en integreret del of COVVI familien. Steen Riisgaard forklarede videre, at investeringer i de interne aktiviteter og invest ringer i materielle anlaegsaktiver prim~rt var finansieret of pengestr~mmen fra COWIs driftsaktiviteter. Pengestr~mmen i Z014 havde v~ret pa 223 millioner kroner, hvilket var 28 millioner lavere end i Bestyrelsen sa gerne, at COWIs cash filow fra driften naede et h~jere niveau med henblik pa at muligg~re v~ksfi.

5 BECH-BF~UUI~I 5/21 Steen Riisgaard fortalte, at der imidiertid var gode udsigter til, at cash filow'et ville stige i For mens COWI i 2014 havde nettoinvesteringer pa 251 millioner kroner, var de investeringstunge interne aktiviteter som udrulning of Cockpit i de store enheder og refiokusering of COWIs geografiske tilstedeva~relse ved at v~re afisluttet. Steen Riisgaard tilf~jede, at der samtidig fortsat var ~lere omrader, hvor COWI kunn~ styrke sit cash flow - blandt andet ved at sikre, at kunderne betalte deres regninger til tiden. Bestyrelsen havde en forventning om et forbedret cash flow i 2015, hvilket burde kunne realiseres, hvis forretningen levede op til mals~tningerne for aret. COWis andei of arets resultat i 2014 var 174 millioner kroner. C~WIs egenkapital ultimo 2014 ud~jorde 898 millioner kroner og steg med 84 millioner kroner i forhold til ultimo Egenlcapitalen var get med arets resultat pa 174 miliioner kroner, men reduceret med 31 millioner kroner som f~alge of valutakursregulering vedr~rende udenlandske datterselskaber, pensionsordning inorge pa 45 millioner kroner efter skat samt udbytte pa 16,6 millioner Ironer. Koncernens samlede aktiver udgjorde 3,1 milliarder kroner pr. 31. december Egenkapitalandelen eller solidi~etsgraden - udtrykt som egenkapital i forhold til samlede aktiver - steg ira 27 procent i 2013 til 29 procen~ ved udgangen of Afkastet a~f investeret kapital - ogsa kaldet ROTC - udgjorde 32 procent i 2014, og var sal~des over COWis strategiske malsaz~tning om et afkast ai` den investerede kapital pa minimum 20 procent. Det bet~d, at COWis evne til at tjene p~nge i ~orhold til den investerede kapital var tilfredsstillende. Steen Riisgaard papegede, at COWI i 2012 havde matte hens~tte et stort millionbei~b til at a~dakke risikoen fior ~t eventuel~ tab pa lurthavnsprojektet ioman, og som det ogsa bleu n~vnt pa sidste ars generalforsamling, var der endnu ikke kommet en arklaring pa COWIs udestaende. COWI havde afleveret deres 'i`inal accounts' i somm~ren 2013, og COWI var stadig i dialog med kunden. Til dato var der ikl<e rejst krav mod COWI, men det kunne ikke udelukkes, at kunden vilfe frems~tie et krav i I~bet of forhandlingerne. Det I<unne derfor stadig ikke siges, hvor Inge der vil ga, fir sages vil olive endelig afiklaret. Dot var bestyrelsens holdning, at arets resultat tegnede et samlet billede of COWI som en sund forretning, der gennem PowerHouse-s~~rategien var naet langt med at fiilpasse sig de fremherskende markedsvill<ar, og som i de kommende ar skulle fortsaette med at levere I~sninger til sine kunder ar h~j kvalitet og samtidig skulle olive endnu bedre til at fa overskud pa sin radgivning. Steen Riisgaard forklarede, at resultat~t for 2014 var til~redsstillende, og de~t kom aktion~rerne til gods. Saledes var COWI-aktiens indre v~rdi steget bra 295,5 i 2013 ti{ 326,3 i Aktiens indre v~rdi var grundlaget for handel med aktierne i Z015.

6 BECH-BRUUN 6/21 Bestyrelsen ~oreslog, at der bleu udbetalt et udbytte pa 6 procent of aktie!<apitalen, og at resten afi overskuddet bleu overfort til naeste ar og dermed pavir!<ede egenkapitalen positivt. Bestyrelsen havde vedtaget bonusmal for direktionens short-term bonus for 2015 i overensstemmelse med den vederlagspoliti!<, som generaiforsamlingen havde besluttet, og der henvistes til arsberetningen for n~rmere oplysning herom. De fastsatte short-term parametre havde i 2014 udl~st en bonus til direktion~n pa 3,1 manedsi~nninger. Der bleu samlet set i koncernen hensat 55 millioner kroner i bonus for Dette var dog inklusive bonus i COWI Nordamerika, hvor I~npakker var anderiedes sammensat end i den 0vrige del of COWIs organisation. Steen Riisgaard forklarede, at COWI allered~ i dag har en overordnet malsaetning om, at sammens~tningen of ledelsen skulfe afsp~jle diversiteten i COWIs '~orretning. I overensstemmelse med dansk lov, har COWI et maltal om, at mindst 1/3 of COWIs bestyrelsesmedlemmer skulle vaere kvinder inden udgangen of var to of de ni bestyrelsesmedlemmer kvinder, nar man regnede den samlede bestyrelse med. Heraf var en kvinde valgt of generalforsamlingen og en kvinde valgt ar COWis medarbejdere. Steen Riisgaard tiir~jede, at bestyrelsen sa diversitet som andet end kmn, f.eks. ogsa nationalitet, og at man var glade for, at e~~ter dagens generalforsamling forventedes ikl<e blot en svensker og en nordmand men ogsa en fiinne i COWI Holdings bestyrelse. Skulle COWI vare med til at skabe fremtidens samfund E<r~ved~ det, at virksomheden var dygtig til mere end det tekniske, og man!<unne i branchen se, at de sma og mellemstore radgivningsvirksomheder havde det svaert, mens de store virksomheder bleu stadigt st~rre. En foruds~tning for, at CO1N1 sikrer sig sin fortsatte eksis~ens, er ac blive en stor og samtidig f~rende virksomhed, nar man sammenligner finansielle resultater og eff~{<tivitet. Steen Riisgaard i`orklarede videre, afi COWI gennem organisl< v~kst og opkc~b var i gang med at olive en st~rre og mere global akt~r i sin branche - en aktvsr, som kunder anerkendte og konkurrenter respekterede som en of de bedste pa sit felt. Men COWI skulie i de kommende ar vokse sig endnu st~rre, og v~kst var halt centrait of hensyn til storskala- ~ordele men i langt h~jere grad vigtig for at kunne byde pa de rigtig store proj~kter. Mals~tning~n var ikke, at COWI skulle konkurr~re mad d~ store amerikansl<e radgivere mad medarbejdere, men at COWI skulle deltage at~tivt i den branchel<onsolidering, der var i fuid gang, og k~be virksomheder mad de specialistkompetencer, som kunderne efterspurgte, og som gjorde COWI endnu st~rkere pa de omrader, hvor COWI i -Forvejen var staerk. Det kraevede, at COWI i fremtiden sl<uile v~re dygtig til at tjene penge pa sit arbejde - ogsa dygtigere end COWI var i dag. Steen Riisgaard bem~rkede, at det nu var anden gang, han afgav b~retning som bestyrelsesformand for COWI Holding A/S, og at de forl~bne to ar havde laert ham, at COWI stod

7 BECH-BF~UIJN 7/21 midi i en utrolig spaendende proces i sin SS-ar lange historie. Den proc~s var ikke alene sp~ndende, men ogsa kraevende. Seen Riisgaard forklarede, at han havde v0.ret igennem ~t lignende forir~b, da han som direktmr for Novozymes skulls sta i spidsen for at fordoble virksomhedens omsaetning og antal medarbejdere. Det kr~vede en sir~mlining of mange interne forhold. Til Novozymes kunder og omverden gav virl<somheden et I~i`te om 'Rethink Tomorrow', sa det bet~d i stort omi`ang et farvel til de kendte mader at gore tingene pa. Steen Riisgaard understregede, at nar man som COWI var pa v~j tii at rykke op i en ny liga, sa kraevede det, at virksomheden arbejdede sammen som et hold mod de samme mal. Det kr~vede koordination, samarbejde, I~ring pa tv~rs og mere effektive arbejdsgange. AI erfaring viste, at st~rkt samarbejde mellem afdelinger, ~unktioner og geografier ~gede virksomhedens effektivitet. Afslutningsvist konkluderede Steen Riisgaard, at COWI var gaet ind i det sidste ar of sin strategiperiode havde vist, at PowerHouse-strategien havde sat clen rigtige reining for COWI, og at de strategiske initiativer, COWI havde gennemf~rt, havde giver r~suita~er, som COWI kunne v~re tilfredse med og stolte a~. Steen Riisgaard forventede derfor, at den nye strategi, COWI i ar skulle udarbejde, ville fiortsatte den allerede udstukne kurs. Steen Riisgaard takkede pa vegne ai` bestyrelsen alle i COWI for den store indsats, de havde ydet i 201 ~, og samtidig sagde Steen Riisgaard en stor tak til C-aktiona`rerne for Beres mangearige dedikation og engagement i COWi. Steen Riisgaard gav herefter ordet tii koncernche~ Lars-Peter S~bye. Koncernchef Lars-Peter Smbye redegjorde for Bet fiorgangne ar og forventningerne til rremtiden. Indiedningsvist ~fortalte Lars-Peter Sobye, at han i September maned havde bes~gt COWis projektkontor i New York, hvor COWI var med til at projek~tere Tappan Zee, den nye bro~`orbindelse til Manhattan. Projektet i New York repr~senterede nogle of de temaer, som havde v~ret centrale for COWI i aret, der var gaet, og som han ville uddybe i sin r~deg~relse. COWI havde i Z014 fortsat mid - gennem PowerHouse-strategien - at gyre COWI til en endnu st~rkere spiller pa Bet globate mar~<ed for radgivningsydelser, og COWIs indsats i aret isaer havde vaeret koncentreret om tre omrader: COWI havde faet flere specialistkompetencer i absolut verdensklasse, COWI havde intensiveret samarbejdet pa tv~rs a~ COWIs skandinaviske hjemmemarkeder, og COWI havde yderligere styrket sin evne tit at flytte arbejdsopgaver rundt i verden og pa den made fungere som en mere global organisation.

8 TECH-~RUUN 8/21 Lars-Peter Smbye forklarede dern~st, at dette fol<us havde giver resultater i form of v~kst i bade omsaetning og indtjening og havde skabt en organisation, der var bedre rustet til at mode de nye forretningsmaessige muligheder og markedsvilkar end tidligere. Lars-Peter S~bye tilf~jede, at COWI dog endnu ikl<e var hqit i mal - hvilket ~ormanden ogsa havde gjort opm~rksom pa i sin beretning - og at der viile man nok Keller aldrig komme til at hire noggin i COWI sige, at COWI var. Det la i COWIs DNA, at COWI hele tiden arbejdede pa at gyre tingene pa en smarter made og finde nye muligheder, og at der var den kraft, der drev og udvikiede virksomheden. Med afsaet i PowerHouse-strategien havde COWI taget store og vaesentlige skrid~t, der forberedte COWI pa at v~re den agile organisation, COWI havde brug for at v~re. Lars-Peter Sabye opfyste endvidere, at der var flere tendenser, der pegede pa, at der i fremtiden vil v~re stor eftersporgsel efter radgivende virksomheder i verdensl<lasse, og en of disse tendenser var den mgede urbanisering pa globalt plan. Den 0konomiske v~kst foregik i byerne, og 80 procent of verdens BNP genereres if~ige FN i byomraderne. FNs prognoser pegede pa, at be~olkningstaliet i byerne vil stige med 72 procent fra 2011 til procent of be~`olkningen i Europa, Nordamerika, Australien og New Zealand forventes om blot 35 ar ai bo i byerne. Lars-Peter S~bye tilfojede, at sts~rr2 Byer satte den e!<sisterende infrastruktur under pres -bade overjorden og underjorden, og at det blandt andet handiede om drikkevand og spildevand, og om energi og transport. PowerHouse-strategien havde positioneret COWI godt til at handle pa de strategiske forretningsmuligheder, som urbaniseringen skabte. For i`ortsat at kunne udnytte disse, havde COWI i 2014 I<~bt Donaldson Associates, en of verdens f~rend~ radgivere inden for tunnelomradet, og COWI havde faet 143 nye dygtige kolleger pa kontorer i UK og Hong Kong. Med k~bet havde COWI - i trad mid strategien - styrket sin globate kompetence ind~n for forretningsenheden BTM. K~bet of Donaldson var COWIs tredjest~rste virksomhedsopk~b, og tunnelomradet var globalt set et marked i massiv v~ekst. Lars-Peter S~bye forialte, at nar den formelie del of generalforsamlingen var overstaet, ville der vaere lejlighed tit at hcare mere om tunnelforretningen som vaekstomrade og om Donaldson. Mod~rniseringen a~j~rnbaner var et of de omrader, hvor COWI havde opievet st~rst v~kst i 2014, og COWI sa ind i en fremtid, hvor blandt andet elektririceringen afijernbanenettet vil tage fart i mange europ~iske lande. Lars-Peter S~bye ~ortalte, at COW{ allerede havde en imponerende liste of projekter blandt andet i Danmark, hvor COWI radgav i fiorbindelse med elektrificeringen of jernbanenettet, men for a~ ruste COWI yderligere tit at vinde nogle a~ fremtidens projekter, havde COWI i 2014 k~bt Apsilon, der var en danse< virksomhed med speciale inden fior signalsystemer. Overordnet set havde COWI leveret et tilfredsstiliende resultat i 2014, min nar der var sagt, havde der v~ret udfordringer forskellige steder i koncernen.

9 BECH-BRUUI~I 9/21 Gennem 2014 havde COWI haft udfordring~r i sine norske og svenske forretninger, og COWI havde i f~bet of aret gennemfmrt en tang r~kke restruktureringstiltag fior at bringe driften op pa et acceptabelt niveau ville COWI forts~ette med disse restruktureringstiltag, fir Lars-Peter S~bye forventede, at COVVI vil have den udvikling, COWI ~nskede i de to lande. Lars-Peter Smbye oplyste dernaest, at for en r~kke of COWIs mindre selskaber havde forretningsbetingelserne og markedsvilkarene v~ret stadigt vanskeliger~ i 2014, og i trad med COWis PowerHouse-strategi havde COWI ~ndret det organisatoriske tilh~rsforhold for sine mindre selskaber, der var samlet under enheden CMC. Donne aendring havde betydet, at flere of disse seiskaber fira 1. januar 201 S rent organisatorisk havde faet reference til CO- Wls danske og svenske selskaber samt til BTM, hvi14<et var gjort for at skabe den st~rst mulige synergi i COWI-koncernen. Dette bragte Lars-Peter S~bye iil, at et of svarene pa morgendagens udfordringer var, at COWI skulle blive bedre til at arbejde sammen - som et COWI. i Skandinavien bet~d det, at COWI skulls betragte Skandinaven som et kernemarked og agere i overensstemmelse hermed havde COWI taget yderiigere skridt i retning of at arbejde pa denne vis, ides COWI havde dannet tv~rnationale teams, og COWIs "Scandinavian Transportation Board" var i I~bet of 2014 blevet endnu mere integreret og havde ~aet langt st~rre eriaring med at koordinere det ~v~rgaende samarbejde. DetYe samarbejde foregik I~bende, dels nar COWI bid pa de store infrastrukturopgaver, dels i den eft~rfaigende opgavel~sning. Et tilsvarende tiltag inden for energisektoren havde ogsa v~ret ivaer{<sat i slutningen of Lars-Peter S~bye I<onstaterede, at resultaterne ikke var udeblevet, og at COWI i dag vandt flere a~ de projekter, COWI bid pa, end man gjorde tidligere. Et eksempel pa Bette var, da medarbejdere fra Norge, Danmark, USA o~ Canada deltog i at udvikle Bet projel<tforslag, der vandt opgaven med projektplanl~gning of verdens laengste flydebro over Bjmrnafjord i Norge. Ne~top Bjmrnafjord var et gods eksempel pa, at nar COWI skulle vinde projel<ter i Skandinavien, var Bet ikke tilstr~kkeligt, at COWI var god til at samarbejde pa tv~rs of de skandinaviske lande. Ogsa her var specialistkompetencer hos COWIs amerikanske kolleger og omkostningsniveauet og ekspertisen hos COWIs indiske kolleger afg~rende for, at COWI vandt opgaven. Det var et vilkar for ai vinde og Ise opgaver i COWIs branche, at COWI som vire<somhed havde adgang til i~ompetencer i verdenskiasse, nvilket bet~d, at COWI skulle v~re i stand til at I~ase opgaverne der, hvor kompetencerne og de ledige h~nd~r var. Samtidig gjorde moderne informationsteknologi Bet i stigende grad muligt at flytte arbejdsopgaverne i stedet for m~darbejderne, og Bet sparede COWI for mange omkostninger. Lars-Peter Sr~bye forklarede, at COWI i 2014 var blevet russet yderliger~ til at udnytte disse muligheder, og at COWI havde r~get Beres rekruttering i Indien og Litauen og mod slutningen of aret havde gods 600 I<olleger herfra arbejdet pa COWI-projel<ter.

10 BECH-BF~UU(~I 10/21 Lars-Peter S~bye fortalte videre, at ved at arbejde integreret med opgaverne pa tv~rs a~` hele COWI havde de skabt en mere global organisation og styrket COWIs konkurrenceevne v~sentligt; og get eff~ktiviteten ved at kunne arbejde i Here tidszoner og samtidig reducere produktionsomkostninger ibade forretningen og business support. Lars-Peter S~bye forklarede, at med kollegerne i Indien og Litau~n som en mere int~greret dei of COWI familien havde de skabt en mere fleksib~l organisation, hvor selskabet vil kunne Ise opgaverne med de rigtige specialistkompetencer. Fremtiden pa dette omrade var I<un lige begyndt, og Lars-Peter S~bye ~ortalte uddybende, at forretningen i Danmark havde laengst erfaring med at samarbejde med deres kolleger i Indien og Litauen. Man kunne se, at dette var en of arsagerne til, at det danske selskab i 2014 oplevede en stigning i antailet of medarbejdere i Danmark og leverede de bedste ekonomiske resultater nogensinde. COWIs PowerHouse-strategi havde Here ai deres must-win battles haft til formal at styrke COWIs globate organisation og tv~rgaende samarbejde, og et of de centrals must-win battles havde v~ret implementering of ~konomi- og projektstyringssystemet Cockpit, som man var I~ngst med implementeringen a~ i Danmark. De seneste par ar havde de norske og svenske seisi<aber ogsa fast imp{ementeret Cockpit platformen, og Lars-Peter S~bye fortalte, at COWI ville fortsaette med at uddanne sine projektledere i brugen of Cockpit, da man kunne se, at dot var et v~rkt~j, der var afg~rende for sund ~konomistyring og god projektledetse. Pa den baggrund konklud~rede bars-peter S~bye, at nar COWI vandt sine must-win battles fra PowerHouse-strategien, sa vandt de ogsa i markedet. Lars-Peter S~bye fortsatte og fortalte, at en forudsaetning for, at arbejdsopgaver kunne ~lyttes rundt mellem COWIs forretningsenheder, var, at den rigtige infrastruktur var pa plads. Med indgangen tit 201 S var Here end 80 procent of COWis medarbejdere pa Cockpit, og med Cockpit havde COWI fast skabt en st~rre grad a~ gennemsigtighed. COWIs medarbejdere kunne herved finds andre kolleger, som et of COWis igangvaerende projekter kraevede, og det uafhangigt of medarbejdernes geografisl<e placering. Det var a~ stor betydning, nar COWI skulls afgive konkurrencedygtige tilbud eller bemand~ og gennemf~re konkret~ projekter, og desuden understattede Cockpit COWIs projektledelse ved at give projektledere et detaljeret og opdateret overblik over fremdrift og omkostninger i projekterne. Lars-Peter S~bye konstaterede, at Cockpit alt i alt skabte en faelles infrastruktur, der und~rst~ttede en mere helhedst~nkende indstilling i organisa~ionen og gjorde dot muligt at arbejde effektivt sammen pa tv~rs of alts COWIs geografiske og forretningsm~ssige enheder. Lars-Peter Sobye fremhaevede, at en v~sentlig ting, der kendetegnede COWIs medarbejdere, var Beres store dedil<ation og engagement. Lars-Peter S~bye tilf~jede, at der ikke var tvivl om, at COWI havd~ nogle of verdens dygtigst~ og mest dediker~de medarbejdere, og

11 BECI-I-BRUUN 11/21 det kunn~ de v~re stolte af, da det var bydende n~dvendigt, nar man sa, hvil!<e kr~vende opgaver COWI I~ste for sine kunder opnaede COWI igen absolutte toppiaceringer i den attraktive "Engineering News- Record" - ogsa kalde~t ENR, der hvert ar vurderer 250 Internationale entrepren~r- og radgivervirksomheder. COWI str~g helt til tops med ~n flot 1. plads inden for design of broer. COWI fik en 3. plads inden for a~`faldshandtering og en 4. plads i kategorien marine- og havnefaciliteter, og COWI var alt i alt samiet set gaet fem placeringer frem pa ENRs liste i forhold tii aret fir, og COWf!a nu pa en 30. piads, hvilket var en meget imponerende pr~station, som alle kunne vaere stolte af. Lars-Peter S~bye ~forklarede, at uden dygtige medarbejdere med specialistkompetencer i verdensklasse var der ikke noget COWI. De senere ar havde imidiertid vist, at specialistkompetencer nok var et helt centralt udgangspunkt for forretningen, men COWI skulle desuden v~re i stand til at handtere f~lgende: ~6get priskonkurrence B~hov for skarp ~konomisk projektstyring og Krav om projektledeise i verdensklasse Disse ~orandringer og ~`lere til havde stiller store krav til COWIs evne til at omstille sig. Lars-Peter S~bye konstaterede here~~er, at der ikke var noget, der tydede pa, at behovet -for omstilling vilte olive mindre i 201 S og de kommend~ ar - fiv~rtimod. Pa der makro- ~konomiske plan kunne COWI allerede se, at 2015 bid pa mange udfordringer. Europa k~mpede mid lav ~konomisk v~kst og mange lande stod over i`or at skulle gennemf~re story reformer. Konflikter rundt omkring i verden havde ikke bare skabt forfazrdelige {<atas~trofer for de tusindvis of mennes4<er, der var direkte ber~rt, men ogsa usikkerhed omkring diss~ landes r~konomi og samhandel. F.eks. var olieprisen lavere end nogen havde kunnet forestille sig bare for et hal~rc ar siden, og lanemulighed~rne fra Den Europ~iske Centralbank var pa et niveau, som aldrig var set ftar. Det sa ud som om, at forandring i stig~nde grad var blevet et vilkar ogsa i radgiverbranchen, og at COWIs Pow~rHouse-strategi var et gods eksempel pa, hvor store fiorandringer COWI s!<ulle v~re para~ til at handtere. Lars-Peter S~abye for4<lar~de, at da man udarbejdede strategien i 2010, var v~kst i BRIK-landene - Brasilien, Rusland, Indien og Kina - en of de ~verordnede mals~tninger i strategien. i dag matte CO'vVl dog konstatere, at den geopolitiske virl<elighed pa det punks overhalede strategien inden om, og den mals~tning villa CO- WI ikke fors~ge at opfylde. Lars-Peter S~bye konstaterede, at i de fmrste mange ar of sin karriere i C~WI skate forandringer i et halt andet tempo end de gar i dag. Han forstod gods, hvis mange koileger havde oplevet de sidste ars store forandringer som kraevende -bade fagligt og menn~skeligt -

12 TECH-BRUUN ~~~ og han var specielt glad ~`or, at den kraevende indsafis ikke havde staet i vejen for, ati all2 havde ydet en k~mpe indsats, og at d~ sammen havde naet fantastiske resultater. Derfor viile han gerne sige alle medarbejdere tusind tak for det harde arbejde og den store indsats det sidste ar. Allerede nu bid 2015 pa en r~!<ke sp~ndend~, konkrete forandringer. COWI vilie i 2015 forts~tte arbejdet med at styrke forretningen i Skandinavien og den globate v~kst via sine Internationale business lines. I USA var COWI i gang med at fusionere to selskaber inden for marine ydelser, og det fusion~rede selskab ville fa COWI navnet. Lars-Peter S~bye oplyste, at hvis de rigtige muligheder bid sig, var COWI ogsa klar tit at opk~be amerikanske virl<somheder og deltage i den branchekonsolidering, der fandt sted pa det ameri!<anske marked. Lars-Peter Smbye oplyste endvidere, at de i business support var i fuld gang med at etablere et Finance center i Litauen, der skulie handtere standard transaktionsopgaver for her igennem at reducere COWIs driftsomkostninger yderligere. COWis kolleger i Storbritannien og Indien var fra januar 2015 kommet pa Cockpit, og dermed ville endnu flere fa mulighed for at benytte det globate netv~rk. I de kommende ar forventede man, at Cockpit ogsa skulle udrulles i COWI I~orth America, og at udrulning i andre selskaber - herunder i COWis nye engelske selskab Donaldson -villa fmlge after. COWI skulle som vir{<somhed vo4<se og age indtjeningen i 2015, og udsig~erne pa de markeder, hvor COWI stod s~azrkt, var meget lovende. Det ~jaldt ikke mindst inden for offentlige investeringer i in'~rastruktur, som - pa grund of den lave v~kst i samfundet -villa drive endnu st~rre investeringer. Fokus pa reduktion of omkostninger og effektivisering of processer i forretningen villa forfis~~tte i samme h~je tempo som i 2014, og Bette villa i stigende grad olive en del afi COWIs DNA. Lars-Peter S~bye forklarede, at man derfor fiorventede, at COWIs omsaetning viile stige, og at COWIs indtjening tilsvarende villa stige i forhold tit r~sultatet ~`or Lars-Peter S~bye oplyste, at PowerHouse-strategien havde givet markante r~sultater, og her i 2015 sl<ulle man videreudvi~<le dens efterf~lger. Der var rigtig meget at bygge videre pa i PowerHousestrategien, og Lars-Peter S~bye troede, at de villa kornme tit at videref~re den pa flare punkter. Strategiprocessen var i fuid gang, og her villa COWI igen invitere medarbejdere tii at bidrage mad viden, erfaringer og perspelctiver, og han sa frem tit - sammen mid medarbejderne - at I~gge fundamentet for COWIs fremtidige vaekst og udvikling. Afslutningsvist fortalte Lars-Peter SObye, at COWI var kommet styrket ud of 2014 og modte 2015 mad story forventninger tit, at virksomheden var bedre rustet end nogensinde tit at byde pa, vinde og Ise nogie afi de mast kr~vende radgivningsopgaver i verden. Der ventede nye broer, tunneller og mange andre projekter, som var foruds~tninger fior, at Byer kunne vokse, og landsdele hinge sammen. Lars-Peter S~bye fortalte, at COWI mad sin radgivning og I~sninger villa skane milj~set og klimaet og samtidig v~re mad tit at fremme v~kst, beskae~tigelse og sammenhaengskraft i omrader, hvor COWI arbejder for sine kun-

13 BECH-BRUUN 13/21 Uok.nr der. Lars-Peter S~bye forklarede, at COWI kun {<an fa succes med dette ved hj~lp of medarbejdernes dygtighed og engagement og alt sammen til gavn for COWI, medarbejderne, aktionaererne - og samfundet. Lars-Peter S~bye gav herefter ordet ail dirigenten. Dirigenten takkede formanden og koncernchefen for bere~ningen og oplyste, at arsberetningen forela underskrevet of bestyrelse, direl<tion og med revisionspategning uden ~orbehold, en sakaldt blank pategning. Dirigenten oplyste at arets resultat viste et overskud pa DKK Dirigenten oplyste endvidere, at bestyrelsen havde foreslaet, at der bleu udbetalt udbytte pa kr. DKK , svarende ~i1 kr. 6,0~ pr. aktie a nominelt kr. 100, og at resten bleu overfort til naeste ar. Dirigenten abnede for debar og gav ordet fiil f~rste taler, Carsten Ellegaard, som praesenterede sig som medarbejder og aktionaer. Carsten Ellegaard savnede en ting i COWIs strayegi, nemlig at der bleu sat mere fokus pa forretningsudvikling og innovation. Unders~gelser fra forende universiteter, herund~r Stanford og Harvard, vista, at morgendagens vindervirksomheder var de vire<somheder, som kontinuerligt udforskede og udnyttede ny teknologi, nye partnerskaber mv., og at de var agile og hurtigt tilpassede sig ~r~drede markedsvilkar. Carsten Ellegaard forklarede, at han ikke mente, at de i COWI med 100 procents trovaerdighed kan sige, at de udforskede ny teknologi, og at de arbejd~de agilt og hurtigt, hvormed der var risiko for, at COWIs forretning ville tide, hvis ikke COWI I~ftede niveauet pa dette punkt. Carsten Ellegaard havde pa den baggrund to konkrete sp0rgsmai: 1) Hvad var direktionens vision for COWI som en virksomhed, der efrektivt kunne gribe og skabe nye forretningsmuligheder? 2) Hvordan ville COVVI fremadrettet skabe bundlinjeorienteret innovation og rorretningsudvikling? Dirigenten gav h~refter ordet til Steen Riisgaard for besvarelse of sp~rgsmalet. Steen Riisgaard tak!«d~ for sp~rgsmalet og understregede, at der var behov for debat pa generalforsamlingen.

14 BECH-BF~UUN 14/21 Steen Riisgaard for!<larede, at det of Carsten Ellegaard `rremf~rte ville v~re en del of det scrategiarbejde, som COWI skulle i gang med her i Herefter gav Steen Riisgaard order til Lars-Peter S~bye. Lars-Peter S~bye takkede for sp~rgsmalet og i`ortalte, at ledelsen allerede var optaget of innovation. Han fiorklarede, at man burde dele sp~rgsmalet op i to el~menter. For det ~~rste foregik der innovation og udvikling pa projekterne, hvill<e~ man skulle blive ved med. Lars-Peter S~bye var enig med Carsten Ellegaard i, at dette ikke var ~ilstraekl<eligt, og at man der~or som det andet var n~dt til at kigge pa den ~vrige del sasom digitalisering. Man planlagde iden nye strategiproces to spot; for det fmrste "New Business", hvor nye forretningsmuligheder skulle unders~dges, og for det andet "Digitalisering", hvor Young Talents skulls komme med ideer til, hvordan digitalisering I<unne blive en del of COWIs ~orretningsplan, eller hvordan det kunne ses som en trussel mod de forretningsmodeller, som COWI havde. Afslutningsvist sagde Lars-Peter S~bye, at innovation helt klart havde topprioritet. Dirigen~en gav ordet til naeste taler, Anton Petersen, gormand for COWlronden. Anton Petersen fortalte, at det optog COWlfonden at udvikle COWI, og COWifonden vat i stand til at bakke op om og give ~I<onomisk st~tte til strategiske projel<ter i COWI. Anton Petersen opfordr~de derfor til, at man hentede st~tte i COWlfonden til sadanne projekter. Da ingen andre ~nskede ordet, konstaterede dirigenten med generalforsamlingens tilsiutning, at beretningen vat taget til efterretning, at arsrap~orten vat godkendt, at der vat meddelt decharge for bestyrelse og direktion, og at forslaget om overskudsdisponering vat godkendt. ~~,~~l~~ 4a ~~dk~nefe9~~ ~f h~nor~~ ~~i~ ~~~~~~~1~~~ '~~r ir~d~~~~ ~~U~~e ~c Dirigenten oplyste, at bestyrelsen still~de forslag om, at bestyrelsens medl~mmer i 2015 honoreres med kr., at n~s~formanden honoreres med kr. og at bestyrelsens formand honoreres med kr. Dirigenten abnede herefter for debar. Da ingen ~nskede order vedrr~rende dagsordenens pkt. 4, konstaterede dirigenten med generalforsamlingens tilslutning, at fiorslaget vat godkendt.

15 BECH-BRUUi~I 1 S/21 Punkt Sa ~al~ of bestyrelsens forrr~and o~ naes~forrt~~~~~ Dirigen~en oplyste, at COWlionden stillede ~orslag om genvalg afi Stein Riisgaard som formand. COWlfonden stillede forsiag om genvaig of Kirsti Eng~bretsen Larssen som n~stformand. Dirigenten henviste til side 45 i arsrapporten for 2014 for en beskrivelse of de to kandidaters ledelseshvery i andre erhvervsdrivende virksomheder. Dirigenten opiyste, at head angik Steen {~iisgaard, var der siden udarbejdelsen of arsrapporten!<ommet en bestyrelsespost r VKR Holding A/S. Dirigent~n henviste endvidere til, at COWI havde udarbejdet en kompetencebeskrivelse i henhold til anbefalingerne for god selskabsledelse, som kunne findes pa COWIs hjemmeside. Da der ikke var andre kandidater til gormand eller naestformand konstaterede dirigenten med generalforsamlingens tilslutning, at Steen Riisgaard var genvalgt som bestyrelsesformand, og at Kirsti Engebretsen Larssen var genvalgt som n~stformand. Punkt 6a Valg a~ ~vre~e ~edlernrner til bestyrel~er~ Dirigenten oplyste, at COWifonden stillede forsiag om genvalg of Thomas Plenborg, Hans Ole Voigt og Lars Green Lauridsen som b~styrelsesmedlemmer. Dirigenten henviste tii side 45 i arsrapporten for 2014 for en beskrivelse of de tre kandidaters ledelseshvery i andre erhvervsdrivende virksomheder. Dirigenten oplyste, at Grethe Faremo var udtradt of bestyrelsen, da hun var tiltradt en post i FN, som ik~<e I<unne forenes med at vaere bestyrelsesmedlerr~ i COWI. Dirigenten oplyste, at COWlfonden derfor stillede forslag om nyvalg af~ukka Pertola som bestyrelsesmedlem. Dirigenren orienterede om, at~ukka Pertolas CV havde v~ret vedlagt indkaldelsen og tilg~ngeligt for a4<tion~rerne pa selskabets hjemmeside og pa aktion~rportalen, hvor man ogsa havde kunnet finde kandidaters ledelseshvery i andre erhvervsdrivende virksomh~der.

16 BECH-BFiIJUf~I 16/21 Da der ikke var andre I<andidater til bestyrelsen, konstaterede dirigenten med generalforsamling~ns tilsiutning, at Thomas Plenborg, Hans Ole Voigt, Lars Green Lauridsen og~ukka Pertola var valgt som bestyrelsesmedlemmer. Dirigenten oplyste, at der sidste ar bleu afholdt medarbejdervalg til C01N1 Holdings bestyrelse, hvor der bleu valgt henhoidsvis to kandidater fra COWI,~/S, Danmark og en kandidat fra COWI AB, Sverige. Dirigenten op{yste, at de medarbejdervalgte medlemmer of bestyrelsen var valgt for en 3-arig periode, og idet de havde vaeret pa valg sidste ar, var de saledes valgt for endnu 2. ar. I bestyrelsen sad dermed fortsat f~lgende medarbejdervaigte medlemmer: Niels Fog (COWI A/S) - som har siddet i bestyrelsen siden 2010, samt Sophus Hjort (COWI A/S), og Caroline Magnusson (COW{ AB) - som begge har siddet i bestyrelsen siden vaiget i 2014 Dirigenten oplyste, at bestyrelsen herefter bestod af: Steen Riisgaard, formand Kirsti Engebretsen Larssen, naestformand Thomas Plenborg Hans Ole Voigt Lars Green Lauridsen Jukka Pertola Caroline Magnusson Niels Fog Sophus Hjort P~r~k~ ~e ~a8~ ~~ ~~~~~au~~~9a~~~~~ re~u~~~ ~~~ ~~~6~~~~ o~ar~t~l nae~~;~ ~eneralfo~- Dirigenten oplyste, at der rorela forslag fra bestyrelsen om genvalg of Pricewaterhouse- Coopers Statsau~oriseret Revisionspartnerselskab som selskabets revisor. Dirigenten konstaterede, at der ikke var andre forslag ail revisor, og at Pricewaterhouse- Coopers S~tatsautoriseret Revisionspartnerselskab herefter med generalforsamlingens tilslutning var genvalgt som selskabets revisor indtil n~ste ordin~re generalforsamling.

17 BECH-BRIJUf~I 17/21 Dok.nr, Punkt 8: Bernyndigelse til erhvervelse of e~r~~ ~u~~o~r Dirigenten oplyste, at der forela forslag fra bestyrelsen om, at bestyrelsen bemyndigedes til I~bende at lade selskabet erhverve egne aktier, saledes at den samlede beholdning of aktier i selskabet ikke oversteg 10 procent of selskabets aktiel<apital (svarende til nominelt kr ), jf. selskabslov~ns ~ , og saledes at k~bsprisen ikke afveg fra en pris baseret pa selskabets indre v~rdi i henhold til den netop godkend~e arsrapport. Indre v~rdi og dermed aktieprisen var kr. 326,3 pr. aktie. Dirigenten kunne oplyse, at bemyndig~lsen skulle gives indtil selskabets nazste ordin~re general~orsamling, og at den fmrst og fremmest var t~nkt at s!<ulle udnyttes i sammenh~ng med medarbejderaktieprogrammet. Da ingen ~nskede ordet konstaterede dirigenten med generalforsamlingens tilslutning, at den ~nskede bemyndigelse til bestyrelsen tii at erhverve egne aktier var vedtaget. P~ankt 9e Bernyndi~else til b~~~~relsen ti! udl~dnin~ of ekstraordinaert erd~y~:- ~te Dirigenten oplyste, at punktet indgik sore et standardpunl<t pa dagsordenen for den ordin~re generalrorsamling. Bestyr~lsen stillede forslag om, ac der ikke meddeltes bemyndigelse til b~styr~lsen til udlodning a~i ekstraordinaer~ udbytte, da der ikke var planer herom i indevaerende regnskabsar. Dirigen~en bem~rkede, a~t der ikke havde vaeret stillet forslag om at bemyndige bestyrelsen til at udlodde e4<straordin~rt udbytte siden selskabe~s etablering, og dette dagsordenspunkt saledes havde v~ret overfladigt lige siden. Bestyrelsen havde derfor ~~undet det hensigtsmassigt, at stille forslag om at Andre vedt~gterne saledes, at dette punks slettes som et standardpunkt pa dagsordenen for den ordinaqre generalforsamling. Dirigenten oplyste, at dette forslag ville blive behandlet naermere under dagsordenspunkt 10c, men at han ville gyre opmaerksom pa, at punktet til enhver tid kan medtages pa dagsordenen, hvis det findes relevant, selvom des slettes som fast dagsordenspunkt. Da ingen ~nskede ordet konstaterede dirigenten, at dagsordenpunktet var a~sluttet. P~u~l~~ `~Do ~ehandlarr~ of ~~~s~~~ ~~~ b~~~~re6~e ~C~~r aktionaerer 10~. ~ernyndigelse til bestyrelsen til at forh~je sel~~~~e~~ ~~a~~iekapatal

18 BECH-BI~UUI~I 18/21 Dirigenten oplysfe, at generaliorsamlingen tidligere havde bemyndiget bestyrelsen til at forh~je selskabets B-aktiekapitai, men at denne bemyndigelse udl~ber den 7. maj Besryrelsen stillede der~or forslag om, at bestyrelsen b~myndiges til at forh~je selskabets B-aktiekapital i perioden frem til den 25. marts 2020 med indtil nominelt I<r , hvilket soarer til den uudnyttede del of den tidligere bemyndigelse. Det konkrete forslag fulgte a~ dagsordenen som oar vediagt indkaldelsen til Jenne generalfiorsamling og of planchen bag dirigenten. Dirigenten fork(arede, at den foreslaede bemyndigelse stort set svarede til den tidligere, men at Erhvervsstyrelsen dog havde azndret praksis siden den tidligere bemyndigelse blev vedtaget, og deg derfor havde v~ret n~dvendigt at Andre "I<an" til "skal" i tredje saetning of den nye bemyndigelse. Forslaget indebar saledes, at bestyrelsen kun kan gennemf~re en kapitalforh~jelse i henhold til bemyndigelsen uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktion~rer. Dirigenten konstaterede, at dette dog ikke oil medf~re en reel forskel i praksis, da en salon kapital~orh~jelse under alle omst~ndigheder typisk oil blive gennemf~rt uden fortegningsret for de eksisterende aktion~rer. Dirigenten oplyste endvidere, at som f~lge of forslaget Andres pkt. 7.1,1 i seiskabets vedtaegter, som indeholder den nuv~rende bemyndigeise. Derudover slettes pkt i selskabets vedtaegter som f~lge of forslaget. Dirigenten fiorklarede, ac for at forslaget kunne blive vedtaget, skulle Jet tiltrazdes dels of mindst 2/3 of de afgivne stemmer og dels of mindst 2/3 ai` den del a~ sels!<abskapitalen, som oar repr~senteret her pa generalforsamlingen. Da ingen mnskede ordet kons~aterede dirigenten med g~neralforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen havde godkendt forslaget om at ~emyndige bestyrelsen til at forhoje selskabets B-aktiekapital og den deraf f~lgende ~ndring of selskabets vedtaegter. 1~P~e 6~on~ert~rin~ ~f r~orr~inel~ kro ~a~~~a~~~ ~-~,~~~aer til ~-ak~a~e Dirigenten oplyste, at bestyrelsen stillede forslag om at konvert~re kr egne C- aktier til egne B-aktier. Dirigen~en orienterede om, at konverteringen alene oar administrativt begrundet og tjente Jet formal, at aktierne kunne indga i selskabets beholdning of B- aktier i forbindelse med aktieudbuddet Dirigenten oplyste, at safremt rorslaget blev vedtaget villa Jet med~~re, at selskabets vedtaegter skulie Andres. De ~ndrede vedt~gt~r villa i sa fald efterf~lgende v~re at ~finde pa selskabets hjemmeside.

19 BECH-BF~UUf~I 19/21 Dirigenten forklarede, at som det fremgik afi den foreslaede ordlyd til ~ndring a~ vedt~gterne, villa der fortsat eksistere C-aktier after Jenne generalforsamling, knap 9,5 mio. kr. Det var alene COWis egne C-aktier, godt 2,5 mio. kr., der konverteredes til B-aktier. De resterende C-aktier, som fortsat ejes of tidligere medarbejdere, villa dog after bestyrelsens n~rmere beslutning blive indl~st i I~bet of de n~ste 60 dage after Jenne general~orsamling i overensstemmelse mad vedt~gterne for COWI Holding A/S. Hereft~r villa der alene v~re A- og B-aktier i selskabet. Dirigenten understregede, at dette blot var en forklaring pa, hvad der forventedes at ske mad de ~vrige C-aktier, og Jet, der var stiller forslag om og Jet der skulle tages stilling til pa Jenne generali`orsamiing, var alene afi konvertere Selskabets egen beholdning of C-aktier pa nominelt gods 2,5 mio. kr. til B-aktier. Dirigenten oplyste herefter, at forslaget skuile tiftraedes of mindst 2/3 of savel de afgivne stammer som den del of selskabskapitalen, der var repr~senteret pa generalforsamlingen for at olive vedtaget. Da ingen ~nskede ord~t konstaterede dirigenten mad generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen havde godkendt ~orslaget om konvertering of nominelt kr C-aktier til B-aktier og den deraf f~igende aendring of selskabets vedt~gter. `10ce ~ndrin~ ao~ e~~dtae~ter Dirigenten oplyste, at bestyrelsen som tidiigere n~vnt stillede forslag om at slette pkt i selskabets vedt~gter. Dirigenten fiorklarede, at forslaget indebar, at bemyndigelsen udgik som fast punkt pa dagsordenen 'for den ordinaere gen~ralforsamling, ides bemyndigelse til udlodning afi ekstraordinaert udbytte kun behmvede at v~re pa dagsordenen dersom den gives. Dirigenten oplyste her~fter, at forslaget skulle tiltr~des of mindst 2/3 a~ savel de afgivne stammer som den del of selskabsl<apitalen, der var re~r~senteret pa generalforsamlingen for at olive vedtaget. Da ingen ~nskede ordei kons~aterede dirigenten mad generaliorsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen havde godkendt forslaget om sierra pkt i selskabets vedt~gter.

20 BECH-B~uuN 20/21 10de ~emyndi~else til dirigenten Der ~forela forslag om bemyndigelse til dirigenten til at anmelde det her vedtagne samt Andre i det vedtagne i det omfang, Erhvervsstyrelsen matte anmode herom. Da ingen aktion~rer ~nskede order, konstaterede dirigent~n med gen~raliorsamlingens tilslutning, at forslaget om bemyndigelse til dirigenten var vedtaget. I~a,~~E~~ ~~e E~~~~~ael~ Dirigenten gav ordet til tidligere medarbejder Svend Petersen. Svend Petersen oplyste, at han bleu ansat i COWI i 1955, og i ar var det hans 30. og sidste generalforsamling, da han nu var palagt at s~lge sine C-aktier, og han ~nskede i den anledning at sige nogle ord. Svend Petersen anskede tillykke med dot flotte r~sultat -nor COWI og bem~ra<ede, at han og hens tidligere kollegaer ville tillade sig at tage ~n del of denne stol~hed for at have lagt i`undamentet til disse flotte resultater. Herefter fortalte Svend Petersen om COWIs historie og om hvordan kendskab til sin historie var vigtigt for ens identitet. Han habede derfor, a~t de nuv~rende medarbejdere i COWI villa serge for at fa kendskab til og huske COWIs historie, og hen gjorde i den forbindelse opm~rksom pa COWIs historiske samling. Afslutningsvis~ ~nskede Svend Petersen COWI held og lykke (remover. Dirigent~n gav order til Lars-Peer S~bye. Lars-Peter S~bye startede med at take<e fior indl~ggei, og fortalte her~fter, at der Svend Petersen og hens kollegaer her opbygget, vil der blive passet pa. Men ligesom de havde forandret COWI genn~m 60 ar, i takt med at verden havde forandret sig, sa matte COWIs nuv~rende ledelse ogsa forandre COWI og tilpasse virksomheden til den udvikling, der foregik i verden, men Lars-Peter Sabye forsikrede, at de ville passe pa COWIs historie. Da ing~n andre a{<tion~rer ~nskede order nedlagde dirigenten sit hvery og gav order til Steen Riisgaard. Steen Riisgaard oplyste, at dagsordenen var udt~mt og takkede aktionaererne for, at de var m~dt op og dirigenten for god m~deled~lse.

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat København April 2017 Sagsnr. 000328-0282 nk/nk/aju Generalforsamlingsreferat fra ordinær generalforsamling i COWI Holding A/S den 30. marts 2017 København Aarhus Shanghai Langelinie Alle 35 Værkmestergade

Læs mere

År 2013, torsdag den 21. marts kl. 15.30, afholdtes ordinær generalforsamling i COWI Holding A/S på selskabets kontor.

År 2013, torsdag den 21. marts kl. 15.30, afholdtes ordinær generalforsamling i COWI Holding A/S på selskabets kontor. År 2013, torsdag den 21. marts kl. 15.30, afholdtes ordinær generalforsamling i COWI Holding A/S på selskabets kontor. Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden: 1. Ledelsens beretning om

Læs mere

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011 Halvårsrapport, januar juni 2011 Kommentar fra koncernchef, CEO, Lars-Peter Søbye: Den internationale rådgivningskoncern COWI øgede i første halvår omsætningen og basisindtjeningen sammenlignet med. Samtidig

Læs mere

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg.

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Sjælsø Gruppen A/S CVR-nummer 89801915 Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Udover aktionærer var selskabets

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING April 2008. på Konferencecentret, Hotel Legoland, Aastvej 10B, 7190 Billund, Danmark med følgende

ORDINÆR GENERALFORSAMLING April 2008. på Konferencecentret, Hotel Legoland, Aastvej 10B, 7190 Billund, Danmark med følgende ORDINÆR GENERALFORSAMLING April 2008 Den 22. april 2008 blev der afholdt ordinær generalforsamling i FirstFarms A/S, CVR nr. 28 31 25 04 på Konferencecentret, Hotel Legoland, Aastvej 10B, 7190 Billund,

Læs mere

7. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer

7. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer Ordinær generalforsamling 2010 NTR Holding A/SRådhuspladsen 16,1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk År 2010, den 15. april kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S

Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S København Marts 2015 Sagsnr. 038296-0035 sj/akt/mei Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S Den 19. marts 2015 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon A/S (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet")

Læs mere

Dagsorden for ordinær generalforsamling torsdag den 29. marts 2012 kl. 15.30 i kantinen, COWI Holding A/S, Parallelvej 2, 2800 Kongens Lyngby.

Dagsorden for ordinær generalforsamling torsdag den 29. marts 2012 kl. 15.30 i kantinen, COWI Holding A/S, Parallelvej 2, 2800 Kongens Lyngby. Til aktionærerne i COWI Holding A/S ADRESSE COWI Holding A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.com DATO 8. marts 2012 SIDE 1/3 REF LVA PROJEKTNR

Læs mere

Generalforsamlingsprotokollat Dato 25.05.2012

Generalforsamlingsprotokollat Dato 25.05.2012 Generalforsamlingsprotokollat Dato 25.05.2012 Der afholdtes ordinær generalforsamling i fredag, den 25. maj 2012 klokken 10.00 på adressen Vesterbro 46,. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling

Læs mere

RTX Generalforsamling 26. januar 2017

RTX Generalforsamling 26. januar 2017 RTX Generalforsamling 26. januar 2017 1 VALG AF DIRIGENT Bestyrelsen har udpeget advokat Malene Krogsgaard, advokatfirmaet Vingaardshus til dirigent 2 Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets

Læs mere

BECH-BRUUN. Generalforsamlingen var indkaldt. med følgende dagsorden: 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

BECH-BRUUN. Generalforsamlingen var indkaldt. med følgende dagsorden: 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. År 2014, torsdag den 27, marts kl. ] 5.30, afholdtes ordinær generalforsamling i COWI Holding A/S på Hotel Scandic Eremitage, Klampenborgvej 230, 2800 Kongens Lyngby. Generalforsamlingen var indkaldt.

Læs mere

på Konferencecentret, Hotel Legoland, Aastvej 10B, 7190 Bilund, Danmark med følgende

på Konferencecentret, Hotel Legoland, Aastvej 10B, 7190 Bilund, Danmark med følgende J.nr. 036920-0018 ORDINÆR GENERALFORSAMLING April 2009 Den 21. april 2009 blev der afholdt ordinær generalforsamling i FirstFarms AIS, CVR nr. 28 31 2504 på Konferencecentret, Hotel Legoland, Aastvej 10B,

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011

Ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling 2011 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København Tel.: +45 8896 8666 Fax: +45 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk År 2011, den 12. april kl. 15.00 afholdtes ordinær

Læs mere

1. Ledelsesberetning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse

1. Ledelsesberetning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse År 2014, den 17. december, kl. 16.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Ambu A/S i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Til stede var 181 personer med adgangskort, heraf 129 med

Læs mere

Den 24. marts 2002, kl , afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen

Den 24. marts 2002, kl , afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen Den 24. marts 2002, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i Lægemiddelstyrelsens kommende domicil i Havnestad, Axel Heidesgade 1 / Islands Brygge 69, 2300 Købehavn S. Udover

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes 8.1 udpeget advokat Christina Bruun Geertsen som dirigent for generalforsamlingen.

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes 8.1 udpeget advokat Christina Bruun Geertsen som dirigent for generalforsamlingen. KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES BERLIN IV A/S, CVR-NUMMER 29 14 98 60 Den 10. oktober 2014, klokken 10.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Berlin IV A/S hos Kromann Reumert, Sundkrogsgade

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

REFERAT. SP Group A/S

REFERAT. SP Group A/S REFERAT af ordinær generalforsamling SP Group A/S CVR-nr. 15701315 Den 28. april 2015 afholdtes der ordinær generalforsamling i SP Group A/S på selskabets adresse i Søndersø. Aktionærer repræsenterende

Læs mere

Den 30. marts 2011 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, hos

Den 30. marts 2011 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, hos Den 30. marts 2011 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, hos H. Lundbeck, Ottiliavej 9, 2500 Valby. Bestyrelsens formand Per Wold-Olsen indledte generalforsamlingen

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Offentliggjort: 2015-04-23 17:41:09 CEST Erria A/S Referat fra generalforsamling Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Selskabsmeddelelse nr. 04/2015 ERRIA A/S Cvr-nr. 15300574 År 2015,

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S cvr. nr. 34 01 84 13 Den 27. august 2009 kl. 16:00 afholdtes ordinær generalforsamling i selskabet på selskabets kontor, Mørupvej 16, 7400

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 24. april 2013 GENERALFORSAMLINGSREFERAT ERRIA A/S CVR-NR

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 24. april 2013 GENERALFORSAMLINGSREFERAT ERRIA A/S CVR-NR REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 24.04.2013 OG NYE VEDTÆGTER. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 24. april 2013 Selskabsmeddelelse nr. 4/2013 GENERALFORSAMLINGSREFERAT ERRIA A/S CVR-NR. 15300574 År 2013,

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015

Ordinær generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling 2015 H+H International A/S København, 14. april 2015 2 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 11. april 2012 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Generalforsamling hos Red Orangutangen Torsdag den 26. marts 2015 kl.19.30

Generalforsamling hos Red Orangutangen Torsdag den 26. marts 2015 kl.19.30 Generalforsamling hos Red Orangutangen Torsdag den 26. marts 2015 kl.19.30 Sted: Café Charlottenborg, Nyhavn 2, 1051 København K Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Formandens beretning 3) Godkendelse

Læs mere

GENERALFORSAMLING I AURIGA INDUSTRIES A/S TORSDAG DEN 2. APRIL 2009

GENERALFORSAMLING I AURIGA INDUSTRIES A/S TORSDAG DEN 2. APRIL 2009 Selskabsmeddelelse nr. 3/2009 13. marts 2009 GENERALFORSAMLING I AURIGA INDUSTRIES A/S TORSDAG DEN 2. APRIL 2009 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling jf. vedtægternes 8 til afholdelse torsdag

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S I henhold til vedtægternes 6.2 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Nordicom A/S torsdag, den 28. april 2011, kl. 10.00 Generalforsamlingen afholdes

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I HARBOES BRYGGERI A/S

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I HARBOES BRYGGERI A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I HARBOES BRYGGERI A/S Mandag den 25. august 2014, kl. 10.00 i Harboes Gæstestue, Spegerborgvej 34, 4230 Skælskør Det glæder os at indbyde selskabets aktionærer til årets

Læs mere

Den 26. marts 2014 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, på

Den 26. marts 2014 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, på H. Lundbeck A/S Den 26. marts 2014 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, på selskabets adresse, Ottiliavej 9, 2500 Valby. Bestyrelsens formand, Håkan Björklund,

Læs mere

Investeringsforeningen PFA Invest. Referat af ordinær generalforsamling den 22. april 2014

Investeringsforeningen PFA Invest. Referat af ordinær generalforsamling den 22. april 2014 11 Investeringsforeningen PFA Invest Referat af ordinær generalforsamling den 22. april 2014 Tirsdag den 22. april 2014 kl. 16.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen PFA Invest,

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København Tel.: +45 8896 8666 Fax: +45 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk CVR-NR 62 67 02 15 År 2013, den 18. april kl. 15.00

Læs mere

Agenda og forløb af ordinær generalforsamling. NewCap Holding A/S. Amaliegade 14, 2. CVR-nr.: 13 25 53 42

Agenda og forløb af ordinær generalforsamling. NewCap Holding A/S. Amaliegade 14, 2. CVR-nr.: 13 25 53 42 Den 8. april 2014 NewCap Holding A/S Amaliegade 14, 2 1256 København K Tlf. +45 8816 3000 CVR nr. 13255342 www.newcap.dk Agenda og forløb af ordinær generalforsamling i NewCap Holding A/S Amaliegade 14,

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Den 21. marts 2013 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, hos

Den 21. marts 2013 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, hos H. Lundbeck A/S Den 21. marts 2013 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, hos H. Lundbeck, Ottiliavej 9, 2500 Valby. Bestyrelsens formand, Mats Pettersson,

Læs mere

Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer. Generalforsamling 2003

Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer. Generalforsamling 2003 Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer Generalforsamling 2003 Kurt Anker Nielsen Paul Petter Aas Jerker Hartwall Walther Thygesen Hans Werdelin Arne Hansen Lars Bo KøpplerK Ulla Morin Morten

Læs mere

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning.

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning. ROC ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S Side 1/8 Fuldstændige forslag til vedtagelse på ordinær generalforsamling i Rockwool International A/S onsdag den 21. april 2010, kl. 17.00 i Roskilde Kongrescenter, Møllehusvej

Læs mere

Henrk Gürler, gav herefter ordet

Henrk Gürler, gav herefter ordet -l, rf, Henrk Gürler, gav herefter ordet stemmeise med pkt. 1 1.1 i Komerup, som bestyrelsen i overenshavde udpeget tildirigent. Dirigenten konstaterede med forsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014 Den 20. november 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Hellerup Finans Holding A/S, CVR.nr. 28313608, ( Selskabet ) med følgende dagsorden:

Læs mere

3. Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

3. Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport År 2013, den 12. december, kl. 16.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Ambu A/S i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Til stede var 128 personer med adgangskort, heraf 92 med

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING. 28. april 2005 Radisson SAS Falconer, Frederiksberg

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING. 28. april 2005 Radisson SAS Falconer, Frederiksberg VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 28. april 2005 Radisson SAS Falconer, Frederiksberg 1 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år b) Forelæggelse af den reviderede årsrapport

Læs mere

På generalforsamlingen var repræsenteret nominelt DKK , svarende til 76,81% af selskabskapitalen efter regulering for egne aktier.

På generalforsamlingen var repræsenteret nominelt DKK , svarende til 76,81% af selskabskapitalen efter regulering for egne aktier. William Demant Holding A/S Torsdag den 22. marts 2018 kl. 16.00 afholdtes ordinær generalforsamling i William Demant Holding A/S, CVR-nr. 71 18 69 11, på adressen Kongebakken 9, 2765 Smørum. Formanden

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S Side 1 af 5 BRØNDBYERNES I.F. FODBOLD A/S CVR-nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 7. marts 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 06/2017 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S Der indkaldes

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes 8.1 udpeget advokat Christina Bruun Geertsen som dirigent for generalforsamlingen.

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes 8.1 udpeget advokat Christina Bruun Geertsen som dirigent for generalforsamlingen. BERLIN IV A/S, CVR-NUMMER 29 14 98 60 Den 8. oktober 2015, klokken 15.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Berlin IV A/S hos Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, DK-2100 København Ø. Bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne Emne: Ordinær Generalforsamling Indkalder: Tid: Torsdag, den 29. april 2010 Indk.dato: Sted: Toftegårdsvej 4, 8370 Hadsten Rev: 03-05-2010 År 2010, den 29. april, afholdtes Ordinær Generalforsamling i

Læs mere

Rockwool International A/S CVR-nr. 54 87 94 15

Rockwool International A/S CVR-nr. 54 87 94 15 ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S Hovedgaden 584, Indgang C DK-2640 Hedehusene Rockwool International A/S CVR-nr. 54 87 94 15 Fuldstændige forslag til vedtagelse på selskabets ordinære generalforsamling onsdag

Læs mere

OAI-I L Ariv o k a cfirrn a

OAI-I L Ariv o k a cfirrn a OAI-I L Ariv o k a cfirrn a UDSKRIFT AF FORHANDlINGSPROTO- KOllEN FOR egetæpper als evr-nr. 38 45 42 18 J.nr. 131693 Torben Buur Side 2 af 5 Ar 2015, den 28.08., kl. 11.30 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

a. Forslag om nedsættelse af selskabskapitalen samt nedsættelse af stykstørrelse fra 1,00 kr. til 0,50 kr.

a. Forslag om nedsættelse af selskabskapitalen samt nedsættelse af stykstørrelse fra 1,00 kr. til 0,50 kr. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 10. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 12/2016 Brøndbyernes IF Fodbold A/S Forløb af ordinær generalforsamling Den 10. maj 2016, kl. 16.00, blev

Læs mere

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s. 1. Valg af dirigent. 5. Forslag fra bestyrelsen:

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s. 1. Valg af dirigent. 5. Forslag fra bestyrelsen: Til navnenoterede aktionærer i Bang & Olufsen a/s Struer, 18-09-2003 Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s Bang & Olufsen a/s ordinære generalforsamling afholdes fredag, den 10. oktober 2003, kl. 16.30

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013 Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Den 29. marts 2012 kl afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr , hos H. Lundbeck, Ottiliavej 9, 2500 Valby.

Den 29. marts 2012 kl afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr , hos H. Lundbeck, Ottiliavej 9, 2500 Valby. H. Lundbeck A/S Den 29. marts 2012 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, hos H. Lundbeck, Ottiliavej 9, 2500 Valby. Bestyrelsens formand Mats Pettersson indledte

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Bestyrelsen har herved fornøjelsen af at indkalde til ordinær generalforsamling. torsdag den 26. november 2015 kl. 16.00

Bestyrelsen har herved fornøjelsen af at indkalde til ordinær generalforsamling. torsdag den 26. november 2015 kl. 16.00 Side 1 Til aktionærerne i Chr. Hansen Holding A/S Bestyrelsen har herved fornøjelsen af at indkalde til ordinær generalforsamling torsdag den 26. november 2015 kl. 16.00 på selskabets adresse, Bøge Allé

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog. Bolagsordning Vedtægter Nordic Waterproofing Holding A/S, CVR No. 33 39 53 61 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Nordic Waterproofing Holding A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er, direkte eller indirekte,

Læs mere

CARLSBERG A/S GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT

CARLSBERG A/S GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT CARLSBERG A/S GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT Den 17. marts 2016, kl. 16.30, holdt selskabet ordinær generalforsamling i Falkoner Salen, Radisson BLU Falconer Hotel & Conference Center, 9 Falkoner Allé,

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING SKAKO A/S CVR-NR

ORDINÆR GENERALFORSAMLING SKAKO A/S CVR-NR Advokatanpartsselskab J.nr. 19216 om/emn ORDINÆR GENERALFORSAMLING SKAKO A/S CVR-NR. 36440414 Bestyrelsen for SKAKO A/S, Bygmestervej 2, 5600 Faaborg, (CVR-nr.: 36 44 04 14) indkalder herved til selskabets

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Santa Fe Group A/S. torsdag den 7. april 2016 kl. 16:00 på First Hotel Copenhagen, Molestien 11,

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Santa Fe Group A/S. torsdag den 7. april 2016 kl. 16:00 på First Hotel Copenhagen, Molestien 11, Santa Fe Group A/S East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 E-mail: sfg@santaferelo.com Web: www.santaferelo.com CVR.nr.: 26 04 17 16 9. marts 2016 Indkaldelse til

Læs mere

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse. År 2012, den 29. oktober kl. 13:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Berlin High End A/S, CVR nr. 29195692, hos Nielsen Nørager Advokatpartnerselskab, Frederiksberggade 16, 1459 København K. Bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014

Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014 Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014 Der afholdtes ordinær generalforsamling i fredag, den 09. maj 2014 klokken 10.00 i Bøgesalen på Comwell Hvide Hus Aalborg, Vesterbro 2,. Fra ledelsen var den

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2016

Ordinær generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling 2016 H+H International A/S København, 14. april 2016 2 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede

Læs mere

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 Generalforsamling Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S I henhold til vedtægternes punkt 6.2 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Nordicom A/S onsdag, den 29. april 2015, kl. 16.00 Generalforsamlingen afholdes

Læs mere

Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den 6. april 2016

Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den 6. april 2016 Nasdaq Copenhagen A /S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Nakskov, den 6. april 2016 Ref: Direktionen / la Selskabsmeddelelse nr. 4 / 2016 Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i A/S Det Østasiatiske Kompagni. Selskabsmeddelelse nr. 5/2014.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i A/S Det Østasiatiske Kompagni. Selskabsmeddelelse nr. 5/2014. Aktionærsekretariatet A/S Det Østasiatiske Kompagni East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Telefon: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk Internet: www.eac.dk CVR nr. : 26 04 17 16 Indkaldelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 26

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 26 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 26 Den 15. april 2009 kl. 17.00 afholdtes der generalforsamling på Radisson SAS Royal Hotel, Hammerichsgade 1, 1611 København V. Dagsordenen var som følger:

Læs mere

Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos Solar A/S, Industrivej Vest 43, Vejen.

Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos Solar A/S, Industrivej Vest 43, Vejen. Side 1 af 6 Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos, Industrivej Vest 43, Vejen. Til stede var selskabets bestyrelse, direktion og revisor. Formanden, lic. scient. Jens Borum,

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Danilund A/S

Indkaldelse til Generalforsamling i Danilund A/S . Til aktionærer i Aalborg, den 13. februar 2013 Indkaldelse til Generalforsamling i Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i, der afholdes: Fredag, den 01. marts 2013 klokken 10.00 Generalforsamlingen

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 185

SELSKABSMEDDELELSE NR. 185 Hovedkvarter: Stationsparken 25 2600 Glostrup Danmark Telefon: (+45) 70 25 22 23 Bank: Danske Bank CVR nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com SELSKABSMEDDELELSE NR. 185 7. april 2014 Indkaldelse

Læs mere

Solid fremgang i både omsætning og indtjening

Solid fremgang i både omsætning og indtjening Fondsbørsmeddelelse 3. kvartal EDB Gruppen A/S Solid fremgang i både omsætning og indtjening Med en omsætningsvækst på over 20 % inkl. opkøb er EDB Gruppen godt på vej til at indfri forventningen til 2008

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S Bestyrelsen indkalder herved til den ordinære generalforsamling i Brødrene A & O Johansen A/S, CVR-nr. 58 21 06 17, der afholdes

Læs mere

Yderst tilfredsstillende resultater i frasolgte aktiviteter

Yderst tilfredsstillende resultater i frasolgte aktiviteter Yderst tilfredsstillende resultater i frasolgte aktiviteter UDDRAG PÅ DANSK FRA Delårsrapport 1. KVT. 2015 / Resumé / 1 af 5 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 / 30. april 2015 Uddrag PÅ DANSK Delårsrapporten

Læs mere

NTR Holding A/S afholder ordinær generalforsamling torsdag den 24. april 2014, kl. 15.00 på adressen Sankt Annæ Plads 13, 1250 København K.

NTR Holding A/S afholder ordinær generalforsamling torsdag den 24. april 2014, kl. 15.00 på adressen Sankt Annæ Plads 13, 1250 København K. FULDSTÆNDIGE FORSLAG TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel.: 70 25 10 56 Fax: 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 2. april 2014

Læs mere

NTR Holding A/S - ordinær generalforsamling 2009 Side

NTR Holding A/S - ordinær generalforsamling 2009 Side Side 1 af 6 År 2009, den 16. april kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling i NTR Holding på Radisson SAS Scandinavia Hotel, København, med følgende dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets

Læs mere

TIL AKTIONÆRERNE I VICTORIA PROPERTIES A/S

TIL AKTIONÆRERNE I VICTORIA PROPERTIES A/S FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 203 8. april 2015 1 af 6 TIL AKTIONÆRERNE I VICTORIA PROPERTIES A/S I henhold til vedtægternes pkt. 7.4 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Victoria Properties A/S

Læs mere

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, (Selskabet) indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes 24. januar 2013 kl. 17.00 Stamholmen 70, 2650 Hvidovre Dagsorden 1. Ledelsens

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12)

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

21. marts 2012 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT DSV A/S

21. marts 2012 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT DSV A/S 21. marts 2012 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2012 Selskabsmeddelelse nr. 442 Den 21. marts 2012 afholdt DSV ordinær generalforsamling. Dirigentens referat i form af udskrift af forhandlingsprotokollen er

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2004 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. halvår 2004 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2004/17 Aalborg den 26.august 2004 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2004: - Resultatet før skat (EBT) for 2. kvartal 2004 er et

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 26. april 2011 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT].

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT]. Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 164329 VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S.

Læs mere

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015 Generalforsamling Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

PBU PaBdagogernes Pensionskasse

PBU PaBdagogernes Pensionskasse PBU PaBdagogernes Pensionskasse VEDT/EGTER for Pensionskassen for B0rne- og Ungdomspaedagoger 30. april 2014 Vedtaegter for PBU Side 2 af 6 1 Pensionskassens formal Pensionskassens formal er at drive pensionskasse-

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 25 Nikolaj Plads 6 6. maj 2008 1067 København K Side 1 af 8

OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 25 Nikolaj Plads 6 6. maj 2008 1067 København K Side 1 af 8 OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 25 Nikolaj Plads 6 6. maj 2008 1067 København K Side 1 af 8 Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i med følgende DAGSORDEN: Dampskibsselskabet

Læs mere

Generalforsamling i Rockwool International A/S 23. april 2008

Generalforsamling i Rockwool International A/S 23. april 2008 Generalforsamling i Rockwool International A/S 23. april 2008 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning 3. Godkendelse

Læs mere

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S 21. marts 2014 GENERALFORSAMLING I FONDSMÆGLERSELSKABET MAJ INVEST A/S Efter vedtægternes pkt. 6 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Fondsmæglerselskabet

Læs mere

1 h FEB. 20tt ANDERSEN PARTNERS INDGÅET. Aabenraa Kommune. Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa. 10. februar 2014

1 h FEB. 20tt ANDERSEN PARTNERS INDGÅET. Aabenraa Kommune. Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa. 10. februar 2014 DSKLMKHXNC fb skan 17 02 2014 1100 SEPBARCODE OU319 Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Aabenraa Kommune 1 h FEB. 20tt INDGÅET 10. februar 2014 Forskerparken Syd A/S, Aision 2, 6400 Sønderborg

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

VICTOR INTERNATIONAL A/S

VICTOR INTERNATIONAL A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 2015/04 27. april 2015 4 sider inkl. denne Fondsbørsmeddelelse nr. 4-2015 Referat af ordinær generalforsamling i Victor International

Læs mere

Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor, Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg.

Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor, Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg. PLESNER SVANE GRØNBORG ADVOKATFIRMA GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 23. APRIL 2009 JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor,

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 2014/15. 10. december 2015 IDA Mødecenter

Velkommen til Generalforsamling 2014/15. 10. december 2015 IDA Mødecenter Velkommen til Generalforsamling 2014/15 10. december 2015 IDA Mødecenter Ambu AuraGain 2 Dagsorden 1. Ledelsens beretning 2. Årsrapport og koncernregnskab 3. Anvendelse af årets overskud 4. Bestyrelsens

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR BOCONCEPT HOLDING A/S

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR BOCONCEPT HOLDING A/S UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR BOCONCEPT HOLDING A/S CVR.-NR: 34 01 84 13 Den 28. august 2007, kl. 16.00, afholdtes ordinær generalforsamling på selskabets kontor Mørupvej 16, 7400 Herning. Til

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDlINGSPROTO KOllEN

UDSKRIFT AF FORHANDlINGSPROTO KOllEN Advokatfirnla UDSKRIFT AF FORHANDlINGSPROTO KOllEN FOR egetæpper a/s CVR-nr. 38454218 J.nr. 13S939 Torben Buur Side 2 af 5 Ar 2016, den 30.08., kl. 11.30 afholdtes ordinær generalforsamling i egetæpper

Læs mere