KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder."

Transkript

1 S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r Sid 2 VIES ikk kun n kirklig handling Sid 3 Lmpls af rvisionspligtn i hnhold til årsrgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionærlån nu r dt alvor Sid 4 Slskabrs skattog momsmæssig bhandling af tab på dbitorr Sid 5 Rntswaps fordl og ulmpr Sid 6 Mang kan bliv fritagt for affaldsgbyr Sid 6 Fravalg af rvision n stor bslutning Sid 7 Vækstkaution lttr finansiringn Sid 7 Vi notrr at Dt konstruktiv altrnativ: KRESTON DANMARK Et landsdækknd samarbjd mllm uafhængig dansk statsautorisrd rvisionsvirksomhdr. Vi kombinrr dn mindr rvisionsvirksomhds fordl md dn stors rssourcr. K r s t o n D n m a r k m m b r o f K r s t o n I n t r n a t i o n a l A global ntwork of indpndnt accountants

2 2 VIES IkkE kun En kirkelig handling af lars gosvig, ansvarshavnd rdaktør af MomsMail Dn 1. januar 1993 trådt dt Indr Markd i kraft i EU. En vritabl moms- og toldrvolution, dr var tænkt som dt først skridt frm mod t ægt momsharmonisrt markd i EU, hvor grænsr og moms ikk længr skull vær nogn hindring for handl EU-landn imllm. Mn sådan gik dt jo ikk og sådan kommr dt næpp hllr til at gå i vors lvtid. En af d rglr, dr blv indført i 1993 og faktisk r blvt udvidt så snt som dn 1. januar i år, r rgln om kundns momsrgistrring som forudsætning for at kunn lvr varr og ydlsr momsfrit. Mgt kort, så skal to forudsætningr vær opfyldt for, at n virksomhd i ét EU-land kan lvr momsfrit til n kund i t andt EU-land: 1. Er dr tal om varr, skal varrn forlad sælgrs land 2. Kundn skal vær momsrgistrrt i t andt EU-land nd sælgrs land dtt gældr momsfri salg af båd varr og ydlsr Tilbag i d tidlig 1990 r gav dtt anldning til n dl tankr om, hvordan båd myndighdr og virksomhdr skull sikr sig, at rglrn på områdt blv ovrholdt rsultatt blv VIES. VIES r n forkortls for Vat Information Exchang Systm og r n slags paraply, dr blandt andt dækkr dt, vi på dansk kndr som Listsystmt. Ud ovr Listsystmt indholdr VIES også t værktøj til virksomhdrn, nmlig t værktøj, dr kan kontrollr, om dr til t givnt virksomhdsnummr (ksmplvis t dansk CVR-nummr) r tilknyttt n momsrgistrring. Værktøjt har aldrig fåt nogt dcidrt navn andt nd VIES VAT numbr validation. Dn glmt risiko For nyligt kunn dt i prssn læss, at SKAT gnnm n samkøring af rgistr havd fundt uforholdsmæssigt mang tilfæld, hvor dansk virksomhdr ikk sikrd sig, at varr, dr var fakturrt momsfrit som EU-lvrancr, rnt faktisk forlod landt. Dt r forholdsvist nyt i hvrt fald i offntlighdn at d dansk myndighdr sættr fokus på områdt. Dtt i modsætning til myndighdrn i vors naboland, hvor ksmplvis d tysk myndighdr har ry for at gå mgt aktivt og rigidt til værks i kontrolln af d tysk virksomhdrs opfyldls af forudsætningrn for momsfri EU-lvrancr. Eftr prssomtaln har SKAT udsndt brv til n lang rækk virksomhdr undr ovrskriftn Sid ikk tilbag md Sortpr. SKATs ovrskrift r særdls vlvalgt, for tilsynladnd r mang virksomhdr ikk klar ovr, at dn økonomisk risiko for fjln påhvilr sælgr og ikk købr. Hvis dt sålds visr sig, at n virksomhd har solgt varr udn at opkræv moms, og dt ikk kan dokumntrs, at varrn har forladt Danmark, llr dt visr sig, at kundn rnt faktisk ikk r momsrgistrrt så hæftr sælgrn for dn dansk moms. Og vl at mærk n moms, som r n salgsmoms, og drmd ikk kan fratrækks på momsangivlsn. Slvfølglig kan sælgr rjs t civilrtsligt krav mod købr, mn sandsynlighdn for at få t sådant honorrt hos n kontakt, dr i forvjn har lavt særdls urnt trav r nok tmmlig lill. Afdæk og minimr risikon Dt r faktisk forholdsvist nklt at minimr risikon for at komm til at stå md n ikk ubtydlig momsftrbtaling, hvis bar nogl få og nkl råd følgs, når dt gældr momsfri EU-handl: 1. Lvér aldrig varr ab fabrik llr på dansk adrss til ny/ukndt kundr og aldrig hvis kundn ønskr at btal størr pngbløb kontant (husk i dnn forbindls hvidvaskningsrglrn) 2. Sørg for at få og opbvar fragtdokumntation for varrns transport ud af landt især hvis dt r kundn, som forstår/ btalr transportn 3. Kontrollr altid n ny kunds idntitt gnnm prsonlig papirr (pas mv.), opslag i virksomhdsdatabasr mv. og søgning på intrnt. 4. Kontrollr kundns momsnummr i VIES ntn a. Indn hvr lvranc llr b. Priodisk, f.ks. n gang om måndn llr hvrt kvartal. Praksis visr, at virksomhdr, som systmatisk vrificrr kundrns momsrgistrring, frigør sig for momsansvart dvs. ikk hæftr for momsn slvom virksomhdn rnt faktisk har lvrt varr/ydlsr til n ikk momsrgistrrt prson llr virksomhd. Ansvart r altså ikk objktivt. Vrifikationn kan fortags manult på Europa-Kommissionns hjmmsid: vishom.do llr vd hjælp af t af d udbudt massvrifikationsprogrammr. Hvor mærkligt dt nd mått lyd, r ingn af ovnstånd handlingr krævt vd lov. Som sælgr af varr og ydlsr til kundr i andr EU-land, r dt rlt fuldstændigt frit, hvilkn dokumntation for momsfrihdn dr skaffs og opbvars. Konklusionn r dog gansk klar: Risikon r omvndt proportional md mængdn af dokumntation. Og risikon? Økonomisk r dn særdls lt at brgn dn udgør 25 % af lvrancns pris. I mang tilfæld vil t sådant tab ikk bar spis fortjnstn på handln, dt vil gør n givn forrtning dirkt undrskudsgivnd.

3 lempelse af revisionspligten 3 I henhold til årsregnskabsloven af thomas tai bang Christnsn, advokat, hjulmand kaptain Md virkning pr. dn 1. januar 2011 r rglrn i årsrgnskabslovn om rvisionspligt for virksomhdr i rgnskabsklass B blvt lmpt. Sigtt md n rvision r kort fortalt at udstyr årsrapportn md n udtalls fra n uafhængig sagkyndig prson, rvisorn, som vd sin rvisionspåtgning rklærr, hvorvidt årsrapportn givr t rtvisnd billd. En rvision vil sålds øg troværdighdn af årsrapportn. I dn sammnhæng r dt vigtigt at husk på, at t fravalg af rvision ikk r t fravalg af årsrapportn. Virksomhdrn skal fortsat udarbjd og aflægg årsrapport, også slv om årsrapportn ikk rvidrs. Tidligr kunn n virksomhd fravælg at lad sin årsrapport rvidr, hvis virksomhdn i to på hinandn følgnd rgnskabsår ikk ovrskrd to af følgnd størrlsr opgjort på balanctidspunktt: 1. n balancsum på 1,5 mio. kr. 2. n nttoomsætning på 4 mio. kr. og 3. t gnnmsnitligt antal hltidsbskæftigd i løbt af rgnskabsårt på 12. Pr. 1. januar 2011 r bløbsgrænsrn for balancsummn og nttoomsætningn sat op/lmpt til hnholdsvis 4 mio. kr. og 8 mio. kr., så flr virksomhdr nu har mulighd for at fravælg rvisionn. Holdingslskabr skal dog fortsat rvidrs. D ny gældnd bløbsgrænsr i årsrgnskabslovn r følgnd: 1. n balancsum på 4 mio. kr. 2. n nttoomsætning på 8 mio. kr. og 3. t gnnmsnitligt antal hltidsbskæftigd i løbt af rgnskabsårt på 12. I akti- og anpartsslskabr r dt slskabts gnralforsamling, dr md simplt flrtal kan træff bslutning om, at slskabts årsrapport ikk skal rvidrs, hvis btinglsrn hrfor r til std. En sådan bslutning kan kun træffs på n ordinær gnralforsamling og vil aln vær gældnd for slskabts frmtidig årsrapportr. Hvis t akti-/anpartsslskabs årsrapport r undrlagt rvisionspligt, llr såfrmt slskabt frivilligt har valgt at lad slskabts årsrapport rvidr, skal slskabts rvisor anmlds til Erhvrvs- og Slskabsstyrlsn. Hvis slskabts rvisor drimod aln bnytts til andr opgavr nd gntlig rvision for ksmpl udarbjdls af mllmbalanc til brug for vdtagls af t kstraordinært udbytt r dr ikk krav om, at rvisor skal anmlds til Erhvrvs- og Slskabsstyrlsn. Tidligr skull t slskabs anvndls af rvisor frmgå af slskabts vdtægtr, mn i dn ny lov om akti- og anpartsslskabr (Slskabslovn) r dtt ikk længr t krav. Dt btydr, at slskabt r fri for at ændr vdtægtr, hvr gang dr mått sk tilvalg/ fravalg af rvisionspligtn. ulovlige aktionærlån nu Er det alvor af finn Elkjær, Statsautorisrt rvisor For ikk så læng sidn har vi fåt n ny slskabslov, dr blandt andt nyt indholdr ny bgrbr. Dt, dr før kaldts aktionærlån og anpartshavrlån, hddr nu udlån til kapitaljr llr kapitaljrlån. Dt modrnisringsudvalg, dr har arbjdt md dn ny lov, forslog, at dr gnrlt skull vær mulighd for at yd lån til slskabts jr indn for d fri rsrvr, mn n sådan lmpls gik ikk ignnm Folktingt, og lovgivningn r sålds på dt punkt uændrt. Mang har gnnm flr år haft ulovlig aktionærlån udn Erhvrvs- og Slskabsstyrlsn har ragrt på dtt. Nogt tydr imidlrtid på, at Erhvrvs- og Slskabsstyrlsn frmovr vil ragr på diss ulovlig lån, dr skal frmgå af slskabts årsrapport, hvilkt d altid har skullt. Dr r naturligvis ikk nogt forkrt i, at Erhvrvs- og Slskabsstyrlsn ragrr på ulovlig lån. Mn mådn, hvorpå d ragrr, kan diskutrs, ikk mindst st i lyst af, at man for kort tid sidn sriøst ovrv jd at gør udlån til jrn lovlig, hvis dt kunn rumms i slskabts fri rsrvr. Dr trus sålds i n konkrt sag, som jg kndr til, md, at sagn ovrdrags til bagmandspoli tit. Dt vill nok klæd Erhvrvs- og Slskabsstyrlsn at indld n dialog md slska bt, om forholdts alvorlighd, indn man farr ud md truslr om anmldls til bag mandspolitit. Lånt skal indfris indn 6 ugr, hvilkt også kan forkomm n anls dramatisk hnst til, at dr i mindst 13 år ikk har vært ragrt fra Erhvrvs- og Slskabsstyrlsns sid. Et andt forhold, dr kan diskutrs r, om dn rnt, dr skal brgns af ulovlig lån, r rimlig. Rntn fastsætts til Nationalbankns officill udlånsrnt md tillæg på 7 % ifølg rntlovn og ydrligr 2 % ifølg dn såkaldt ikrafttrædlssbkndtgørls. P.t. r dr sålds tal om n rnt på mr nd 10 %. Dtt forkommr næpp rimligt for rt mang i btragtning af dt nuværnd lav rntnivau i samfundt.

4 4 SElSkabErS SkattE- og MoMSMæSSIgE behandling af tab på debitorer af Ebb Mlchior, Snior tax managr, cand.jur. /Jns Staugaard,Vat managr revitax Fra indkomstårt 2010 skal slskabr vd opgørlsn af dn skattpligtig indkomst mdtag gvinstr og tab på fordringr ftr t lagrprincip. Tilgodhavndr fra salg af varr og tjnstydlsr r dog undtagt. D r dog ikk mr undtagt, nd slskabt for diss kan vælg t lagrprincip. Tab ftr ralisationsprincippt For forrtningsdbitorr gældr, som udgangspunkt, at fradrag kan fortags på dt tidspunkt, hvor tabt kan konstatrs. Praksis om fradrag for tab på dbitorr r udviklt på grundlag af rglrn i statsskattlovn. Dt afgørnd r, på hvilkt tidspunkt tabt skal påvirk dn skattpligtig indkomst. Tab på forrtningsdbitorr skal fratrækks i dt indkomstår, hvor tabt r konstatrt og kan gørs ndligt op. Kun undr særlig omstændighdr kan dt f.ks. vd hjælp af n rklæring fra n bobstyrr anss for sandsynliggjort, at n fordring hlt llr dlvist anss for tabt. Særlig omstændighdr kan vær dbitors indtrådt konkurs, btalingsstandsning llr lignnd. Tabsfradrag kan fortags, slv om urholdlighdn ikk r konstatrt vd forgævs udlæg llr andr rtsskridt. Md hnsyn til kravn til konstatringn af t tab på dbitorr llr til sandsynliggørls af t forvntt tab på dbitorr skal diss vær opfyldt i dt indkomstår, hvor tabt ønsks fratrukkt, jf. bl.a. SKM ØLR. I SKM ØLR bmærkd landsrttn, at t tab ikk kan anss for konstatrt, blot fordi man ikk ønskr at afhold inkassoomkostningr. Tab ftr lagrprincippt Slskabt kan ftr kursgvinstlovns 25, stk. 5 vælg at anvnd t lagrprincip vd opgørls af gvinst og tab på forrtningsdbitorr. Vælgs lagrprincippt for diss fordringr, r man ikk længr i n situation, hvor man skal vurdr, om tabt r konstatrt llr j. Man skal drimod vurdr fordringns værdi. Dt r min opfattls, at fradrag for tab på forrtningsdbitorr ftr lagrprincippt vil kræv, at dr skr værdiansættls af fordringrn. Dt r min opfattls, at dt vil vær muligt at opgør tabt md baggrund i n skønsmæssig værdiansættls af dn samld portfølj af forrtningsdbitorr. Vd dnn værdiansættls vil man ukritisk kunn anvnd d rgnskabsmæssig hnført tab til dbitorr som grundlag for opgørlsn af handlsværdin af slskabts forrtningsdbitorr. Dr vil sålds kunn vær harmoni mllm dn rgnskabsmæssig og skattmæssig værdiansættls. Dn rgnskabsmæssig værdi skal vær t udtryk for t rtvisnd billd. Vælgr man lagrprincippt, vil diskussion md SKAT altså ikk længr gå på, om tabt r konstatrt llr j, mn drimod vær n diskussion om handlsværdin. Diskussionn om handlsværdin r nogt mr subjktiv nd diskussionn om, hvorvidt tabt r konstatrt, dr nærmr kan btgns som n objktiv vurdring. Da SKAT højst sandsynligt vil accptr dn rgnskabsmæssig værdi, vil dn subjktiv diskussion nærmst vær illusorisk. Dt r vors vurdring, at hvis man kan fortag n n fornuftig rgnskabsmæssig vurdring af dbitorrn, vil tabsfradrag ftr lagrprincippt vær hurtigr og nmmr at opnå, nd hvis man vælgr ralisationsprincippt, idt tabt hr først påvirkr indkomstn på dt tidspunkt, hvor tabt konstatrs. Vælgs lagrprincippt vil dt vær gældnd for samtlig forrtningsdbitorr, man kan altså ikk udvælg nklt dbitorr til lagrprincippt. Når lagrprincippt r valgt, kan dnn opgørlssmåd kun ændrs ftr tilladls fra SKAT. Moms Eftr momslovns bstmmlsr r dr som hovdrgl kun fradrag for konstatrd tab på dbitorr. Undtaglssvist kan dr dog godknds fradrag for forvntd tab på dbitorr. Dr hnviss i dn forbindls til SKM , som præcisrr praksis vdrørnd to afgørlsr fra Skattrådt, hvor man hnholdsvis ud fra n konkrt vurdring af dn nklt dbitor kan rgulr momsgrundlagt, når man har fortagt d fornødn inddrivlssforanstaltningr og i d situationr, hvor dbitor har forladt landt. Grundlæggnd r dt dog n forudsætning for momsmæssig rgulring, at dr r tal om n fordring som r opståt som følg af momspligtig lvrancr af varr og tjnstydlsr. Er fordringn ksmplvis opståt vd långivning llr andr ikk-momspligtig lvrancr, kan dr ikk sk rgulring af momsgrundlagt. I dn forbindls skal man vær særlig opmærksom på d tilfæld, hvor f.ks t vartilgodhavnd har skiftt karaktr, fordi dr r blvt ydt n krdit ud ovr dt sædvanlig.

5 5 renteswaps fordele og ulemper af Jacob thrysø ottosn, finansrådgivr, Spar nord bank a/s Md lav rntr i hidtil ukndt trræn og stadig ingn ntydig rtning på vrdnsøkonomin r dt værd at ovrvj mulighdrn for at sikr sig t fornuftigt udgangspunkt for sin finansiring i frmtidn. Udbrdlsn af finansill produktr (hrundr swaps) tog fart undr dn snst højkonjunktur. D snst par års rfaring har vist, hvor væsntligt dt r at hav n god forståls af d finansiringsformr, man som låntagr liggr ind md, og hvilk risici diss mdførr. Sidn dn finansill kris bgyndt at rull, har ftrspørgsln på spkulativ forrtningr vært stærkt dalnd, hvorfor jg har valgt n kommrcil tilgang i artikln. Fokus r drmd rttt mod rntsikring via n rntswap i sammnspil md t fysisk lån. Hvad r n rntswap? Swap r t ovrordnt bgrb, dr dækkr ovr n undrskov af mang variationr. Kort sagt bstår n swap i, at 2 partr indgår n aftal om at bytt givn rntr i n fastlagt priod. Motivt for at indgå n sådan r at ændr sin btalingsstrøm på t lån udn at skull indfri sit oprindlig lån. Figur 1 Låntagr Fast rnt Bank Var. rnt Var. rnt Lån Krditgivr Rnt-swap Eksmpl En virksomhd A har t 3 mdr. Cibor-lån optagt i n krditforning for 3 år sidn. Virksomhd A r bkymrt for n stignd markdsrnt og ønskr størr sikkrhd for drs rntomkostningr i dn kommnd budgtpriod på 5 år. Istdt for at konvrtr til t nyt fastrnt-lån md n dl omkostningr til følg kan altrnativt vær n 5-årig rntswap til ca. 2,3% p.a. Rntswap Fordl I priodr md gnrlt stignd rntr r dt komfortablt at hav sikkrhd for rntudgiftrns udvikling i form af fast rnt. I takt md gnrlt stignd rntr btydr dt for n indgåt rntswap, at værdin øgs mr og mr. Hvor mgt værdin øgs afhængr af rntswap ns rstrnd løbtid. Omkostningrn vil oft vær indrgnt i dn fast rnt. Dt kan dog forkomm, at dr stills krav om pantsættls. Md dt nuværnd rntnivau kan dr vær mr nd 1%-point, at spar vd n 10-årig rntswap i forhold til lignnd fastforrntd obligationslån. Ønskr man som låntagr at lås sin rnt, mn først om ét år fra nu, kan dr udfra rntmarkdts Forward-rntr brgns n fast rnt allrd nu md btalingsstart om ét år. Fast rnt givr budgtsikkrhd Gvinst vd rntstigning Lav stiftlssomkostningr Pt. lavr rnt i fht. 4%-lån Knd din fast rnt om ét år Rntswap Ulmpr Når dr r tal om ulmpr r dt uundgåligt ikk at brør risiko-lmntt, som kan opdls i Likvidittsrisiko Formurisiko Likvidittsrisikon hvis dn variabl rnt ikk ovrstigr dn fast swap-rnt har låntagr btalt mr i hl priodn i fht. hvis rntswap n ikk var indgåt. En andn likvidittsmæssig ulmp r, såfrmt låntagr ønskr n fast rnt ign. Når rnt-swap n udløbr kan rntn vis sig at vær højr nd dn nuværnd fast rnt.formurisikon md t gnrlt faldnd rntnivau r dt n ulmp at vær finansirt md fast rntswap fsva. formun. Dn fast rnt r inkonvrtibl, og drmd kan n swap kun indfris til markdsværdi. I takt md t gnrlt faldnd rntnivau vil markdsværdin fald afhængig af dn rstrnd løbtid jo længr løbtid dsto størr påvirkning. Markdsværdin vil vær ngativ, hvis rntn faldr umiddlbart ftr rntswap ns indgåls. Ngativ markdsværdir indgår i rgnskabt og påvirkr gnkapitaln. Rntloft Som altrnativ til rntsikring via swaps kan man ovrvj rntcaps/rntloft dr kan sikr låntagr n maksimal rnt på t ksistrnd lån. Drmd udnyttr man dt nuværnd lav rntnivau hrmd n form for sikkrhd. Rntcaps r tagt op af samm kass md finansill drivatr, mn d adskillr sig på 2 cntral punktr: Formurisikon r væsntlig mindr vd rntfald. Dr btals n præmi for dnn forsikring årlig llr up-front. Som afsluttnd bmærkning vil jg pg på, at dt r hlt cntralt at ovrvj horisontn på sin finansiring samt at hav n holdning til gradn af budgtsikkrhd. Samtidig vil jg opfordr til at søg rådgivning omkring finansill drivatr, dls for at få t indgånd kndskab og naturligvis få skabt dn rigtig balanc i finansiringn. Finansill drivatr lavs normalt i samarbjd md ns bankforbindls.

6 6 MangE kan blive fritaget for affaldsgebyr af thomas hnckl, Statsautorisrt rvisor Dr har i d snst måndr vært mgt dbat om affaldsgbyr. Vi vil ikk offntligt tag stilling hrtil, mn påpg, at flr virksomhdr kan bliv fritagt, og at dr r risiko for, at nogl virksomhdr blivr fjlagtigt opkrævt gbyr udn, at dt r affaldsværkt llr kommunns skyld. Rglrn r, at dr ikk må opkrævs gbyr hos d flst slskabsformr udn ansatt, ksmplvis t anpartsslskab udn ansatt. Drimod må dr grn opkrævs gbyr hos n slvstændigt rhvrvsdrivnd, dr drivr virksomhd i prsonligt rgi, og som ikk har ansatt. Endvidr må dr ikk opkrævs gbyr, hvis omsætningn r lavr nd kr. i indkomstårt, som liggr 2 år før gbyrårt. Dvs. at for 2010 r dt omsætningn i 2008, som r afgørnd. Dt btydr dog ikk, at nystartd virksomhdr i 2010 altid blivr undtagt, idt dt r daton for rgistrring af CVR-nr., som r afgørnd vd opgørls af omsætningn. Endligt r dr viss branchr, dr r undtagt fra at btal gbyr, hvis d på P-nummr adrssn har 0-1 ansatt, og at branchn r nævnt i bilag 7 i Affaldsbkndtgørlsn. Et P-nummr (Produktionsnhdsnummr) r t nummr for hvr fysisk bliggnhd, hvor virksomhdn drivr virksomhd fra. D mst almindlig branchr nævnt i bilag 7 r holdingslskabr, jndomsslskabr, andlsboligog jrforningr, jagt og fiskri, taxikørsl, kørskolr og viss undrvisningsaktivittr. Drudovr kan n virksomhd bliv fritagt, hvis d slv forstår al håndtring af ALT affald til nyttiggørls llr ikk producrr nogt affald. Hvis din virksomhdr opfyldr ét af ovnnævnt krav for at bliv fritagt, og du alligvl modtagr n opkrævning, kan du søg om at bliv fritagt. Ansøgningn snds til affaldsværkt, dr vidrsndr til kommunn. Dt r vors opfattls, at dr typisk r problmr md n forkrt branchkod, llr virksomhdns omsætning r undr kr. Eksmplvis n udljningsjndom, dr var momsrgistrrt, mn rgistrrt md forkrt branchkod, og drmd ubrttigt blv opkrævt affaldsgbyr. fravalg af revision En Stor beslutning af finn Elkjær, Statsautorisrt rvisor Som nævnt i n artikl andtstds i bladt, r dt for mang virksomhdr muligt at fra vælg rvision. Dtt indbærr ikk, at man nødvndigvis fravælgr rvisor, mn blot, at man købr t andt produkt hos ham nmlig t såkaldt rviw llr n rklæring om assistanc. Rvision Rvision omfattr, at rvisor gnnmførr n kontrol af virksomhdns årsrapport og d administrativ procdurr og rutinr omkring bogføring og finansill forhold ftr nøj fastlagt standardr og rglr. Rvisors arbjd afslutts md n rvisionspåtgning dr hvis virksomhdn lvr op til lovgivningns krav r blank. Rvision givr båd virk somhdns ldls og jr og all kstrn intrssntr, som ksmplvis bankr, kundr og lvrandørr, dn størst sikkrhd for, at årsrapportn r korrkt og rtvi snd. Rviw (gnnmgang) Lovgivningn åbnr mulighd for, at n rækk virksomhdr kan fravælg rvision, og i stdt få rvisor til at fortag t såkaldt rviw. I dn situation kontrollrr rvisor ikk dt samld rgnskabsgrundlag, mn basrr sin rklæring på analysr af virksomhdns rgnskab og forspørgslr til ldlsn og andr ansatt i virksomhdn. Eftr t rviw afgivr rvisor n rklæring md mindr grad af sikkrhd nd tilfældt r ftr udført rvision. Erklæring om assistanc Endlig givr lovgivningn mulighd for at n rækk virksomhdr aflæggr rgnskab blot md assistanc fra rvisor, dr md afgivls af n rklæring bkræftr sin mdvir kn. Dnn rklæring indholdr imidlrtid ikk nogn konklusion, idt rvisor ikk har indhntt dokumntation for rgnskabsgrundlagt llr fuldstændighdn hraf. Års rgnskabt r aln gnnmgåt for åbnlys fjl og manglr, og rvisor kan drfor i dnn situation kun afgiv n rklæring om dt faktisk udført arbjd og udn konklu sion. Kort sagt Vd rvision afgivr rvisor n rklæring md høj grad af sikkrhd for konklusion. Vd rviw afgivr rvisor n rklæring md bgrænst sikkrhd for konklusion. Vd assistanc md opstilling af rgnskab afgivr rvisor ingn konklusion. Som nævnt har n rækk virksomhdr frit valg angånd ovnstånd. Fra politisk hold hævds, at rhvrvslivt vd fravalg af rvision r frigjort fra n btydlig administrativ byrd md stor økonomisk bsparlsr til følg. Fra profssionl sid r dr mr skpsis md hnsyn til dtt synspunkt og omfangt af d administrativ lttlsr og økonomisk bsparlsr. Dt må drfor anbfals dn nklt virksomhd, dr har foran nævnt mulighdr, at konsultr rvisor og pnginstitut samt andr væsntlig forrtningsrlationr md hnblik på at træff dt valg, som tjnr alls intrssr bdst.

7 7 VækStkautIon letter finansieringen af naja pap, Vækstfondn Mang virksomhdr har i løbt af d snst par år oplvt, at dt r blvt sværr at få lån til finansiring af ny idr, jrskiftr og andn form for forrtningsudvikling. Md Vækstkaution kan statn imidlrtid hjælp md at få lånfinansiringn i hus. Hvis du har oplvt, at dt r blvt sværr at få banklån og krdittr i d snst år, r du ikk aln. For at afhjælp nogl af problmrn fik vi i sptmbr 2009 n rhvrvspakk md ny midlr til d såkaldt vækstkautionr, hvor statn kautionrr for d små og mllmstor virksomhdrs bank- og ralkrditlån. Pakkn r blvt forlængt ind i 2011, mn hvad kan man gntlig brug kautionrn til, og hvordan gør man? Vækstkaution r målrttt til sund virksomhdr, som har svært vd at still tilstrækklig sikkrhd for ny lån og krdittr. Dn mulighd bnyttd ovr 300 virksomhdr sig af aln i 2010, og fondn stilld kaution for t samlt lånbløb på ovr 1 mia. kr. Dr r især tal om mang sagr md lån til jrskiftr og invstringr i ny produktion. En Vækstkaution dækkr 75 pct. af lån og krdittr på op til 10 mio. kr. pr kaution. All pnginstituttr brugr kautionrn, og all gn af landt r rpræsntrt i Vækstfondns portfølj af kautionr. For at få Vækstkaution skal lånt gå til forrtningsudvikling, dr kan vær md til at skab ny vækst. Eksmplvis t jrskift, ny maskinr, ftruddannls af prsonal m.m. Udvidls af driftsfinansiringn kan også finansirs md Vækstkaution. Sådan gør du Procssn r nkl. Du skal hnvnd dig i dit png- llr ralkrditinstitut som normalt. Hvis du har problmr md at still tilstrækklig sikkrhd for dt lån, du har bhov for, kan du bring Vækstkaution på bann, hvis ikk din bankrådgivr slv gør dt. Png- llr ralkrditinstituttt indsndr n ansøgning, dr bskrivr invstringn llr projktt. På Vækstfondns hjmmsid r dt muligt at download skmar til ansøgningn. Som t ld i ansøgningsprocssn kommr Vækstfondn på bsøg i din virksomhd. Normalt tagr dt to til tr ugr, indn fondn vndr tilbag md tilsagn llr afslag. Historisk har 9 ud af 10 ansøgningr rsultrt i tilsagn om kaution. Vækstfondn læggr vægt på, at dr r n klar stratgi for virksomhdns udvikling og n plan for, hvordan dn blivr finansirt. Og så r dt vigtigt, at ldlsn i virksomhdn har dn rigtig baggrund og d fornødn rssourcr til at driv virksomhdn frmad, så dn r i stand til at tjn png og btal af på gældn. Virksomhdr md op til 100 ansatt, n omsætning på undr 372 mio. kr. llr n balanc på op til 300 mio. kr. kan søg om vækstkaution. [Om Vækstkaution]: Prisn for n vækstkaution bstår af n stiftlssprovision på 2 pct. af garantibløbt og n årlig præmi på 1,25 pct. af dt ndskrvn garantibløb. VI NOTERER AT... af Erik høgh, tax partnr Vækstkautionn ndskrivs årligt og følgr dt nklt låns afviklingsprofil. På dn måd kommr kautionn til at dækk 75 pct. af rstgældn uanst om dr r tal om t sri- llr annuittslån. Løbtidn på kautionn r 0-10 år. [Sådan gør du]: Du udarbjdr n forrtningsplan og forbrdr frmtidig budgttr. I samarbjd md dit png- llr ralkrditinstitut indsndr du ansøgningn om Vækstkaution. Vækstfondn arrangrr t mød for at diskutr, om dr skal stills kaution. Indn for 2-3 ugr får du ntn tilsagn llr afslag. [Om Vækstfondn]: Vækstfondn r n statslig invstringsfond, dr mdvirkr til at skab flr vækstvirksomhdr vd at still kapital og komptncr til rådighd. I samarbjd md privat invstorr har fondn sidn 1992 mdfinansirt vækst i mr nd dansk virksomhdr for t samlt tilsagn på ovr 8,1 mia. kr. Læs mr om Vækstkaution på llr ring til Vækstfondn på tlfon Dato Diskonton Nationalbankns udlånsrnt Fra 16. januar ,75 % 3,00 % Fra 6. marts ,00 % 2,25 % Fra 3. april ,75 % 2,00 % Fra 11. maj ,40 % 1,65 % Fra 8. juni ,20 % 1,55 % Fra 14. august ,10 % 1,45 % Fra 28. august ,00 % 1,35 % Fra 25. sptmbr ,00 % 1,25 % Fra 8. januar ,00 % 1,15 % Fra 15. januar ,75 % 1,05 %

8 8 VI noterer at... af Erik høgh, tax partnr Skattlmpls til danskr md sommrhus i Frankrig og Spanin Fuldt skattpligtig prsonr btalr jndomsværdiskat af jrboligr og fritidshus, skat af boligdln. idt dr kun btals dansk jndomsværdi- som r bliggnd i Danmark og i udlandt. Tax d'habitation dr r tal om boligskat. Dr r kun muligt at få fradrag vdrø- Ejndomm, dr r bliggnd i udlandt, kan imidlrtid også vær bskattt i dt rnd lokalr m.v., som jrn slv bnyttr land, hvor d r bliggnd. Dtt mdførr som bolig og btalr jndomsværdiskat sålds dobbltbskatning, hvor dr fortags lmpls ftr dobbltbskatningsaftaln afgift/licns, la contribution á l'audiovisul af. Sammn md dnn skat btals n TVmllm Danmark og dt pågældnd land. public. Dnn kan ikk fradrags i jndomsværdiskattn, da dt r btaling for n D hidtidig dobbltbskatningsaftalr mllm Danmark og hnholdsvis Frankrig tjnstydls. og Spanin blv opsagt md virkning fra 1. januar Virkningn hraf har vært, at Spanin jr af jndomm i d nævnt land ikk Følgnd spansk skattr kan fradrags i har kunnt få lmpls for dobbltbskatning dn dansk jndomsværdiskat: af fast jndom. El Impusto sobr los Bins Inmubls Skattministrit har nu udsndt styrsignal omkring lmpls for fransk og spansk lignnd skat. Dr kan kun sk fradrag i (IBI) dr r tal om n jndomsværdi- skat på fast jndom i d to land. dn dansk jndomsværdiskat vdrørnd boligdln. Frankrig Følgnd fransk skattr kan fradrags i dn Gnoptagls dansk jndomsværdiskat: Prsonr, dr sidn 1.januar 2009 llr snr Tax fonciér sur ls propriétés batis dr har vært brttigt til fradrag i dn dansk r tal om btalt jndomsskat på bbyggt jndomsværdiskat for ovnnævnt, kan jord. Fradragsrt i dn dansk jndomsværdiskat vdrørnd sådann jndomm llr af d btalt fransk llr spansk skattr, dr anmod SKAT om gnoptagls. Størrlsn dl af jndomm, dr anvnds til bolig, brttigr til ndslag, og brgningsgrundlagt for diss, skal kunn og ikk for n vntul rhvrvsmæssig dl, dokumntrs. Lmpls af multimdiskattn Multimdiskattn udgør t bskatningsgrundlag på kr. pr. prson. Hvis bgg ægtfællr fra drs arbjdsgivr modtagr multimdir skal hvr ægtfæll bskatts af kr Md virkning fra og md indkomstårt 2011 skr dr nu n lmpls for ægtfællr, dog ikk for ugift samlvnd. Hvis bgg ægtfællr hrftr r omfattt af multimdiskattn ndsætts dn skattpligtig værdi af multimdirn for hvr ægtfæll md 25 %. Dr r n btingls for ndsættlsn, at ægtfællrns samld skattpligtig værdi af multimdirn før rduktion udgør t bløb på mindst kr. Ndsættlsn findr std i forbindls md arbjdstagrs slvangivls/årsopgørls. Fradrag for udgiftr til tobak Md virkning fra 1. januar 2011 afskaffs virksomhdrs fradrag for udgiftr til tobak. Dt gældr båd fradrag for prsonaludgiftr til tobak og fradrag for tobaksudgiftr, dr r afholdt til rpræsntation llr rklam. Dr givs sålds ikk fradrag for udgiftr til cigarttr, røgtobak, cigarr, cruttr, cigarillos, cigartpapir, skrå llr snus. Kapitalindkomst Maksimumsbskatning for kapitalindkomst udgør for indkomstårt ,5 %. Ndsættls af kapitalindkomst For at kompnsr d prsonr, dr i dag btalr topskat af drs kapitalindkomst, for dn ydrligr bskatning af kursgvinstr dr nu indførs, ndsætts maksimumsatsn på kapitalindkomst til 42 % ovr 5 år. Satsn for indkomstårt 2010 vil hrftr udgør 49,5 %. Lmplsr omkring bskatningn af forskr m.m. Fra og md indkomstårt 2011 lmps priod, vil dr bliv tal om dansk normalbskatning. ordningn for bskatningn af forskr og højtlønnd udlænding, som blivr ansat Dnn ordning kan anvnds af prsonr, hos dansk arbjdsgivr. dr ikk har vært skattpligtig i Danmark Dr vil frmovr bliv tal om n bruttobskatning på 26 % i indtil 5 år. Hvis Dn gnnmsnitlig måndsløn skal indn for d snst 10 år. opholdt strækkr sig ovr n længr udgør mindst kr. før AM-bidrag. Ansvarshavnd rdaktør: Statsautorisrt rvisor Nils Lyng Pdrsn Rdaktion: Statsautorisrt rvisor Finn Stn Christnsn Statsautorisrt rvisor Finn Elkjær Statsautorisrt rvisor Torbn Madsn Statsautorisrt rvisor Svnd Thrchilsn Rdaktørr, Thomson Rutrs Profssional A/S Majbritt Cordt og Birgitt Strang Dsign/Sats: Thomson Rutrs Profssional A/S Tryk: Silkborg Bogtryk ISSN nr.: Rdaktion afsluttt d. 3. fbruar 2011

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t s a u t o r i s r d R v i s o r r 4 2010 Sid 2 Ny indbrtningr for prsonalgodr Sid 3 Årts julgav til mdarbjdrn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kronrs græn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfradrag

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2010 Sid 2 Ny rglr for pnsion i 2010 Sid 3 Øgt mulighd for at finansir vækst og ksport Sid 4 Digital tinglysning n vrdnsnyhd i Danmark Sid 5 Ldlssmodllr i slskabr

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 2 21 Sid 2 Løn contra udbytt Sid 3 Tid til gnrationsskift? Sid 4 Pas på ovrskriftrn Sid 4 Fidus llr j Sid 5 Dtailrigdom contra ovrblik SIDE 5 Aktiavancbskatning

Læs mere

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovdtal...3 Priodns rsultat...4 Forvntningr til frmtidn...5 Invstringsstratgi og finansil risikostyring...6 Rsultatopgørls...7 Balanc...8 Notr...10 Pn-Sam Skad forsikringsaktislskab

Læs mere

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A.

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A. Vdtægtr for Our Vandværk A.M.B.A. VEDTÆGTER OR ANDELSSELSKABET OURE VANDVÆRK Navn og hjmstd 1 Slskabt dr r stiftt i 1948, r t andlsslskab md bgrænst ansvar (a.m.b.a.), hvis navn r OURE VANDVÆRK. Slskabt

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt Europaudvalgt 2004 KOM (2004) 0360 Offntligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxlls, dn 30.4.2004 KOM(2004) 360 ndlig BERETNING FRA KOMMISSIONEN om gnnmførlsn i 19992000 af forordning (EØF)

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 06183.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06183.00 Frdningn vdrørr: Skyttgård Domm Taksations komm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 13-09-1976 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> L.J (h At"IR',-ny

Læs mere

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen.

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. I - --- - ~------------ 01562.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01562.00 Frdningn vdrørr: Blovstrød Kirk Domm Taksatio ns komm iss io nn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-04-1951 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen StudiOrdning August 2011 Produktions Tknolog Uddannlsn Dnn studiordning r n orintring til nuværnd og kommnd studrnd på produktionstknolog uddannlsn om, hvad studit indholdr og hvad dr forvnts af d studrnd.

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer TILMELDINGSBLANKETTEN skal aflvrs på ungdomsskolns kontor, Skllt 29, 4700 Næstvd NAVN: FØDSELSDATO: ADRESSE: POSTNUMMER: TELEFON: MOBIL: FORÆLDRES NAVNE: Særlig hnsyn/kommntarr: N Æ S T V E D U N G D O

Læs mere

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af 17. dcmbr 2008 Vurdring af ansøgningr om mdfinansiring af intrnational oplvlssfyrtårn i Rgion Midtjylland 1. Introduktion I januar 2008 bsluttd Vækstforum Midtjylland at giv 11 konsortir n indldnd udviklingsfinansiring

Læs mere

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Pall Flbo-Hansn Vdr. Strandparkn Korsør 1 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Korsør dn, 9.sptmbr 2012 Formålt md dnn hvidborg r- at dnn gnnmgang vil

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen!

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen! N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E Cilia vd Strtfstival i Grønngad 17. oktobr!strtfstival!dn intrn trafik!sæt kryds i kalndrn!vlkommn Ungdomsrådts bsøg fra Holland

Læs mere

Ungestrategi. Hedensted Kommune

Ungestrategi. Hedensted Kommune Ungstratgi Hdnstd Kommun Udarbjdt af Styrgruppn for Projkt 12@25 Skrtariat tlf. 7975 5545 Sptmbr 2012 2 Dt r n stor fornøjls at kunn præsntr dn først Ungstratgi for Hdnstd Kommun Md dnn stratgi sættr vi

Læs mere

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988.

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988. 07751.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07751.00 Frdningn vdrørr: Søndrhav Skrænt Domm Taksationskommissionn 06-10-1988 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 17-02-1988, 04-03-1988 Frdningsnævnt 01-10-1986 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen.

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. 05588.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05588.00 Frdningn vdrørr: Madmosgårdn Domm Taksatio ns kom miss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 10-11-1972 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> '; År 1972

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02760.00 Frdningn vdrørr: Grævlinghøj Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 07-11-1962 Frdningsnævnt 06-02-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n.

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n. 05840.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05840.00 Frdningn vdrørr: Dt Gaml Apotk Domm Taksations kom mission n Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 09-12-1974 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> ---- ---

Læs mere

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet 06164.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06164.00 Frdningn vdrørr: Bøgbjrg Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 15-06-1977 Frdningsnævnt 26-07-1978 Kndlsr Dklarationr OVERFREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

De fem friheder for dyr

De fem friheder for dyr 31-10-2015 Dyrvlfærdskontrol i fårbsætningr Hvad skal I hør? Hvad r dyrvlfærd? Hvordan gnnmførs t kontrolbsøg? Hvad skal du hav styr? Vi arbjdr md mnnskr, dyrvlfærdn flytts ignnm landmandn og mdarbjdrn!

Læs mere

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E SAh.IT L O K A L P L A M N62 7 WILCKEN & WULFF RADG CIVILINGENI@RER, FRI JUNI W79 Matr. nr. 45 Stmplfri, jfr. Skatt- Anmldr

Læs mere

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2013 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Projktstyring i praksis Social mdir HRM Ta t slvstændigt uddannlssforløb

Læs mere

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 24. november 2010. Mødetidspunkt Kl. 16.30.

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 24. november 2010. Mødetidspunkt Kl. 16.30. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsordn md vdtaglsr Åbn Mødstd Rådssaln Møddato Onsdag dn 24. novmbr 2010 Mødtidspunkt Kl. 16.30 Bmærkningr Mdlmmr Fra forvaltningn Lukkt mød kl. 16.30 i mødlokal 3. Åbnt mød kl. 17.00

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Novmbr 2012 STARTREDEGØRELSE Ovrdækning af Jomfru An Gad Aalborg Midtby Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum

Læs mere

03124.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03124.00. Fredningen vedrører: Postgården. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet

03124.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03124.00. Fredningen vedrører: Postgården. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet 03124.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03124.00 Frdningn vdrørr: Postgårdn Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 25-05-1964 Frdningsnævnt 12-10-1963 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

02831.00. .Afgørelser - Reg. nr.: 02831.00. Fredningen vedrører: Randlev Mose. Domme. Taksati ons kom miss ione n.

02831.00. .Afgørelser - Reg. nr.: 02831.00. Fredningen vedrører: Randlev Mose. Domme. Taksati ons kom miss ione n. 02831.00.Afgørlsr - Rg. nr.: 02831.00 Frdningn vdrørr: Randlv Mos Domm Taksati ons kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 28-11-1963 Frdningsnævnt 08-08-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

07640.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07640.00. Fredningen vedrører: Plet Enge, Sønderho1me. Enge. Domme. Taksationskommissionen 23-04-1985

07640.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07640.00. Fredningen vedrører: Plet Enge, Sønderho1me. Enge. Domme. Taksationskommissionen 23-04-1985 07640.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07640.00 Frdningn vdrørr: Plt Eng, Søndrho1m Eng Domm Taksationskommissionn 23-04-1985 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 23-11-1984, 14-05-1985 Frdningsnævnt 07-11-1983 Kndlsr

Læs mere

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme t s i l Pris S I V A n d n r M tr stærk platform Mtroxprss-univrst Dt startd i 2001, hvor n rblsk mtro-avis tillod sig at vær gratis hvor flabt sagd nogn, hvor djligt sagd mang hvor andrlds mnt d flst.

Læs mere

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0 0BRgnrglr for ubstmt intgralr I dtt lill tillæg skal vi s på n sætning, som angivr d rgnrglr, dr gældr for ubstmt intgralr (intgralr udn grænsr), samt giv t bvis for sætningn. Da vi i bvist skal gør brug

Læs mere

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen.

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen. 02028.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 02028.01 Frdningn vdrørr: Pdrstrup Gods I Domm la ksatio nskom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 03-11-1978 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> " v li

Læs mere

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel Kommntarr til procnt Faglig mål Kapitlt læggr op til, at lvrn konsolidrr og vidrudviklr drs forståls af sammnhængn mllm n værdi angivt som procnt, brøk og dcimaltal. lærr forskllig formr for procntbrgning

Læs mere

07776.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07776.00. Fredningen vedrører: Nørholm Enge. Domme. Taksationskommissionen 13-08-1990.

07776.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07776.00. Fredningen vedrører: Nørholm Enge. Domme. Taksationskommissionen 13-08-1990. 07776.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07776.00 Frdningn vdrørr: Nørholm Eng Domm Taksationskommissionn 13-08-1990 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 28-03-1990 Frdningsnævnt 06-04-1989 Kndlsr Dklarationr TAKSATIONSKOMMISSIONEN>

Læs mere

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en.

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. 01407.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01407.00 Frdningn vdrørr: Slagslund Kirk Domm Taksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1950 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> KENDELSE

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet 07745.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07745.00 Frdningn vdrørr: Vrøgum Kær Domm Taksations komm iss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 18-12-1987 Frdningsnævnt 16-15-1986 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform:

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform: Bilag 1 AIDA-modlln: Spstrups kampagnplatform: Bilag 2: 1 Risikofaktor for usikkr sx i Danmark: Hvrt år dør 300 danskr på grund af usikkr sx. Dt svarr til 0,5 % af all dødsfald. Dt flst r kvindr dr dør

Læs mere

07649.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07649.00. Fredningen vedrører: Frøslev Mose. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet

07649.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07649.00. Fredningen vedrører: Frøslev Mose. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet 07649.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07649.00 Frdningn vdrørr: Frøslv Mos Domm Taksatio ns kom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 20-09-1985 Frdningsnævnt 30-12-1983 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr.

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr. Lott Salling Når vi gør børn nysgrrig på sprog, fortælling og læsning så tidligt som ovr hovdt muligt, øgs drs chancr for at tilgn sig t vludviklt sprog og dr md opnå lttr adgang til social kontaktr og

Læs mere

02775.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02775.00. Fredningen vedrører: Nybrogård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02775.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02775.00. Fredningen vedrører: Nybrogård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02775.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02775.00 Frdningn vdrørr: Nybrogård Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 09-02-1963 Frdningsnævnt 27-03-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL Jul i n r m y l o P 29. novmbr 2014 JULEMARKED I ÅRSLEV OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL d M i t n a r a g s n! Hl Årslv kommr til at duft og smag af jul, når snn dalr nd ovr JULEMARKED I ÅRSLEV, som for

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kiklig handling Sid 3 Lmpls af visionspligtn i hnhold til åsgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionælån nu dt alvo Sid 4 Slskabs skattog momsmæssig bhandling

Læs mere

07778.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07778.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Mose. Domme. Taksationskommissionen 18-06-1990.

07778.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07778.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Mose. Domme. Taksationskommissionen 18-06-1990. 07778.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07778.00 Frdningn vdrørr: Lill Lyngby Mos Domm Taksationskommissionn 18-06-1990 Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 27-11-1989 Frdningsnævnt 01-02-1989 Kndlsr Dklarationr TAKSATIONSKOMMISSIONEN>

Læs mere

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev ~) 01989.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01989.00 Frdningn vdrørr: Balslv Kirk Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 07-01-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> Navn: Bal

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn md dr ksklusiv landbrug og plsdyrfarm i 2012, Dl 1/3 Kommunnavn Rbild Indldning (max 1500 Dr r udført 98 tilsyn i 2012, hraf 12 på dambrug, Rbild Kommun har ovrholdt d fastsatt minimumsfrkvnsr for

Læs mere

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen.

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen. 07644.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07644.00 Frdningn vdrørr: Nordr Strandvj, Ebltoft Domm Taksatio nskomm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 14-012-1983 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

BILAG. til forslaget. til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg

BILAG. til forslaget. til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxlls, dn 18.12.2013 COM(2013) 919 final ANNEXES 1 to 4 BILAG til forslagt til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om bgrænsning af viss luftforurnnd missionr fra mllmstor fyringsanlæg

Læs mere

Holdningsundersøgelse, Skifergas - 2015

Holdningsundersøgelse, Skifergas - 2015 t Holdningsundrsøgls, Skifrgas - 2015 19308 Grnpac 6. maj 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frkvnsr... 5 4. Kryds

Læs mere

Å R S S K R I F T 2 0 1 5

Å R S S K R I F T 2 0 1 5 ÅRSSKRIFT 2015 2 Rdaktion: Erik Højrslv og Erik Ernø-Kjølhd. Layout: ThomasKristnsn.com. Foto: VUC Aarhus. Oplag: 800 ks. INDHOLD Vlkommn til Dalgas Avnu 2 4 Dt ny Studicntr 8 Kursistråd, mærksagr og ny

Læs mere

Projekt nr. CP12K-071 vedrørende: Cykling gennem leg og læring. et lærings- og innovationsprojekt i folkeskolen

Projekt nr. CP12K-071 vedrørende: Cykling gennem leg og læring. et lærings- og innovationsprojekt i folkeskolen Projkt nr. CP12K-071 vdrørnd: Cykling gnnm lg og læring t lærings- og innovationsprojkt i folkskoln 0 Indholdsfortgnls 1. Intro og formål Cykling gnnm lg og læring t innovations- og læringsprojkt i folkskoln

Læs mere

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015 Bfolkningsprognos pr. 3. cl.flygtning for prion 6 6 Dato 3.6. Bfolkningsprognosr r bhæftt m n vis usikkrh, it prognosns forusætningr om føslshyppigh, øligh, boligmassn samt in og uvanring kan ænr sig i

Læs mere

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP OPSAMLING + TIMES TIMES Kort om Copnhagn Futur Workshop Et utraditionlt borgrmød Copnhagn Futur Workshop var t utraditionlt borgrmød, dr blv afholdt d. 25. sptmbr 2014 på Aalborg Univrsitt, Købnhavn. Ambitionn

Læs mere

Kære tillidsrepræsentant, 10. maj 2008

Kære tillidsrepræsentant, 10. maj 2008 Kær tillidsrpræsntant, 10. maj 2008 Ndnfor vil vi rdør for brninn af konfliktundrstøttls o dn ændrin hraf, som vi i hovdbstyrlsn har bsluttt. Dr r samtidi md dnn rdørls frmsndt t brv til jordmødrn, som

Læs mere

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane ANSØGNING Ansøgning til Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban Høj Taastrup Kommun søgr Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban i Gadhavkvartrt. Cykllgbann

Læs mere

Lokalplan 54/2011. Boligområde ved Håndværkerparken i Hobro

Lokalplan 54/2011. Boligområde ved Håndværkerparken i Hobro Lokalplan 54/2011 Boligområd vd Håndværkrparkn i Hobro Hvad r n lokalplan? En lokalplan fastlæggr bindnd bstmmlsr for udnyttlsn af jndomm indn for planns områd. Bstmmlsrn kan omhandl dn frmtidig anvndls

Læs mere

Hvordan er trivslen blandt eleverne på skolen (fx i forhold til mobning)?

Hvordan er trivslen blandt eleverne på skolen (fx i forhold til mobning)? Skol og Forældr Kvægtorvsgad 1 1710 Købnhavn V Tlf. 3326 1721 Fax 3326 1722 post@skol-foraldr.dk www.skol-foraldr.dk Skolbstyrlsrns bdømmls af trivsl og samarbjd i skoln Skol og Forældr har stillt n rækk

Læs mere

Elektronens specifikke ladning

Elektronens specifikke ladning Elktronns spcifikk ladning Martin Gislr 25. aj 2001 Indhold 1 Forål 1 2 Udførls 1 3 Toriafsnit 2 3.1 Sprdning............................. 3 4 Forsøgsrsultatr 4 5 Bhandling af forsøgsrsultatr 4 6 Diskussion

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g Vikingtidn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 ÅRHUS r Nø é 12 2 3 11 Lill Torv 17 8 Magasin Bibliotk Stor Torv 15 10 Domkirk 1 Bisptorv 14 7 18 16 4 Sø nd rg V s t r A l l é 5+6 9 V Øst

Læs mere

Serviceniveauerne udgør en del af de samlede kravspecifikationer, som tilbudsgiverne vil skulle afgive tilbud i henhold til.

Serviceniveauerne udgør en del af de samlede kravspecifikationer, som tilbudsgiverne vil skulle afgive tilbud i henhold til. 1. Srvicnivaur Srvicnivaurn udgør n dl af d samld kravspcifikationr, som tilbudsgivrn vil skull afgiv tilbud i hnhold til. I samarbjd md institutionrn læggs dr op til følgnd srvicnivaur for hnholdsvis

Læs mere

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien?

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien? Skal vi hjælp dig og din famili md at skab sikkrhd i økonomin? Vi hjælpr dig md at få n tryg hvrdag Hvis du mistr jobbt, blivr uarbjdsdygtig llr dr skr t dødsfald, så kan dt få økonomisk konskvnsr for

Læs mere

07548.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07548.00. Fredningen vedrører: Stubtykke Skov. Domme. Taksationskommissionen 21-05-1985.

07548.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07548.00. Fredningen vedrører: Stubtykke Skov. Domme. Taksationskommissionen 21-05-1985. 07548.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07548.00 Frdningn vdrørr: Stubtykk Skov Domm Taksationskommissionn 21-05-1985 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 30-11-1984 Frdningsnævnt 20-12-1982, 18-08-1995 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen 2 2013 Har du huskt at tilmld dig Så vd du blandt andt, hvornår dr liggr t nyt SKOLEN på nttt. www.aalf.dk (s mnubjælkn) Af Martin Lauritzn ÅLF Af Lott Svan Strang Ptrsn & Martin Lauritzn nyhdsbrv fra

Læs mere

m ninger September 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Den lille appetit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT

m ninger September 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Den lille appetit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT & m ningr Sptmbr 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Dn lill apptit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT MÆLK &m ningr nr 3 sptmbr 2006 Mælk og mningr udgivs til n fast krds af

Læs mere

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse Kvantkosmologi md aftagnd gravitation Forning af ikrokosmos og akrokosmos Hubbl-paramtrn fornt md Univrsts total mass Af Louis Nilsn, cand.scint. i fysik og astronomi Lktor vd Hrlufsholm, Næstvd Indldning

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

03093.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03093.00. Fredningen vedrører: Tagholm. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet

03093.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03093.00. Fredningen vedrører: Tagholm. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet 03093.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03093.00 Frdningn vdrørr: Tagholm Domm Taksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 22-02-1965 Frdningsnævnt 11-11-1963 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 PROGRAM Forsættls fra sidst mr: Koncpt Prototypr Frokost Mock-ups Tst Pitch Hvordan md hjmmprojkt? HVOR ER VI OG HVOR ER VI PÅ VEJ HEN! DAG 1 DAG 2 DAG 3 Divrgnt procs Konvrgnt

Læs mere

Korrekthed af Algoritmer

Korrekthed af Algoritmer Korrkthd af Algoritmr md fokus på whil-løkkr Kim Skak Larsn Institut for Matmatik og Datalogi Syddansk Univrsitt, Odns Sptmbr 2001 Introduktion Dnn not supplrr korrkthdsafsnittt i [1], som r dn anvndt

Læs mere

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver!

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver! h d U- r n g l æ d nhdns Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Samarbjd md frivillig Vnnforn frivillig i park hav! Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Købnhavns Univsitt Botanisk Hav - Rasmus N Klost Landbohøjskolns

Læs mere

07437.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07437.00. Fredningen vedrører: Fredmosen. Domme. Taksati ans kom miss ionen. Naturklagenævnet

07437.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07437.00. Fredningen vedrører: Fredmosen. Domme. Taksati ans kom miss ionen. Naturklagenævnet 07437.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07437.00 Frdningn vdrørr: Frdmosn Domm Taksati ans kom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 30-12-1983 Frdningsnævnt 16-11-1981 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb.

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb. Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum Vodskov Langholt Brovst Sta Ulstd Kølby Farstrup Stavn Barmr Valstd Sbbrsund

Læs mere

Stil analyse af danske aktieinvesteringsforeninger

Stil analyse af danske aktieinvesteringsforeninger Institut for økonomi Bachlorafhandling Forfattr: Nils Susgaard Jnsn HA Almn Vjldr: Michal Christnsn Stil analys af dansk aktiinvstringsforningr Aarhus Univrsitt Maj 2015 Sid 1 af 46 ABSTACT In this thsis

Læs mere

TEMA RANDERS. 3F Randers præsenterer

TEMA RANDERS. 3F Randers præsenterer RANDERS TEMA Nr. 7 / novmbr 2009 / 5. Årgang 3F Randrs præsntrr min arbjdsplads 3F Randrs har d snst år udgivt t tmanummr md n omtal af forskllig arbjdspladsr. Dtt md stor succs, og nu præsntrr d 6 faglig

Læs mere