Topdanmark Årsrapport 1999

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Topdanmark Årsrapport 1999"

Transkript

1 Topdanmark Årsrapport 1999

2 Indhold 2 Kort om Topdanmark 3 Organisationsdiagram i sammendrag 5 Hovedtal og nøgletal 6 Direktionens og bestyrelsens beretning 10 Formål, mål og strategier 14 Forventninger til fremtiden 16 Risikoforhold 18 Investeringspolitik og finansiering 22 Skadeforsikringsaktiviteter 30 Livsforsikringsaktiviteter 36 Samarbejdspartnere 39 Aktionærforhold 44 Organisation, kultur og medarbejdere 46 Informationsteknologi 48 Anvendt regnskabspraksis 53 Regnskabsberetning 58 Selskabets påtegninger 59 Revisionspåtegninger 60 Resultatopgørelse 62 Balance 64 Pengestrømsanalyse 65 Noter 79 Femårsoversigt 80 Teknisk resultat skadeforsikring 82 Afkast og aktiver til markedsværdi, livsforsikring Topdanmark Forsikring 83 Resultatopgørelse 84 Balance 86 Noter 92 Femårsoversigt 93 Corporate Governance 95 Repræsentantskab 96 Bestyrelse 97 Ledelse 98 Topdanmark i Danmark 99 Finanskalender/analytikere Kort om Topdanmark Topdanmark dækker private husstande og erhvervslivets forsikringsbehov inden for skadeog livsforsikring i Danmark. Omkring hver fjerde indbygger i Danmark, hver ottende erhvervsvirksomhed samt godt halvdelen af alle danske landbrug er forsikret i selskabet. Topdanmark ledes ud fra et princip om at skabe værdi til aktionærerne. Et langsigtet, konkurrencedygtigt og stabilt afkast er således forudsætningen for at fortsætte som en selvstændig virksomhed. Koncernens forretningsfilosofi bygger på en positiv sammenhæng mellem aktionærer, kunder og medarbejdere. Tilfredse kunder og dygtige medarbejdere er nøglen til at sikre tilfredse aktionærer. Topdanmark har en flerstrenget distributionsstrategi. Hovedparten af salget sker gennem selskabets egne assurandører, forsikringsbutikker og gennem telefonsalg. På det danske marked er Topdanmarks eget distributionsnet suppleret af distributionsaftaler med BG Bank og Den Danske Bank. Internationalt deltager Topdanmark i Eureko-alliancen. Selskabet har cirka medarbejdere. Det er målet at være en virksomhed, der tiltrækker dygtige medarbejdere, både på grund af forretningsmæssige resultater og på grund af virksomhedskulturen og arbejdsmiljøet. Topdanmark er noteret på Københavns Fondsbørs og har en ejerkreds, der består af private og institutionelle investorer. IT indgår som et centralt element i Topdanmark. I denne årsrapport er temaet forskellige forretningsmæssige aspekter af Topdanmarks teknologianvendelse. 2

3 Organisationsdiagram Juridisk struktur Topdanmark A/S Topdanmark Invest A/S Topdanmark Forsikring A/S Danske Forsikring Skade I A/S Danske Forsikring Skade, Forsikringsaktieselskab Topdanmark Livsforsikring A/S BG Pension, Livsforsikringsaktieselskab Topdanmark Livsforsikring ll A/S Topdanmark Ejendom A/S Forretningsmæssig struktur Direktion Stabe Servicefunktioner Privat Partnere Landbrug Erhverv Industri & Sø Liv og Pension Genforsikring Finans 3

4 1999 i sammendrag 1999 blev et begivenhedsrigt år for Topdanmark. Året var præget af to væsentlige hændelser: Erhvervelsen af Den Danske Banks skadeforsikringsaktiviteter og de store erstatningsudgifter, som fulgte efter århundredets orkan den 3. december. Resultatet for 1999 blev et underskud på 163 mio. kr. Korrigeret for erstatningsudgifter på mio. kr. for egen regning i forbindelse med orkanen ville resultatet have været et overskud på 596 mio. kr. efter skat. Præmieudvikling skade og liv Mio. kr Korrigeret for orkanskaderne steg det underliggende driftsresultat fra 508 mio. kr. i 1998 til 679 mio. kr. i 1999, svarende til en stigning på 34 pct Efter orkanen har Topdanmark suppleret den eksisterende genforsikringsdækning. Det er derfor Topdanmarks vurdering, at de ekstra erstatningsudgifter i 1999 som følge af orkanen var et fænomen af engangskarakter. Selv om omkostningsprocenten fortsatte den faldende tendens i 1999, steg combined ratio på grund af orkanskaderne fra 95,1 til 121,5. Korrigeret for orkanskader lå combined ratio på 95,8 i Topdanmark har pr. 31. december 1999 overtaget Den Danske Banks skadeforsikringsaktiviteter. Det ventes, at overtagelsen vil styrke Topdanmarks konkurrencekraft på det danske marked. Den positive udvikling i det underliggende driftsresultat forventes at fortsætte i 2000 med en fremgang fra 679 mio. kr. i 1999 til mio. kr. i Under forudsætning af uændrede valutakurser, et stabilt renteniveau og et aktieafkast på 7 pct. om året i forhold til kursniveauet pr. 14. marts 2000 ventes et resultat på mio. kr. efter skat i Det er hensigten i 2000 under hensyntagen til selskabets resultatudvikling og finansieringsbehov at tilbagekøbe Topdanmark-aktier for mellem 200 og 350 mio. kr. med henblik på senere nedskrivning af aktiekapitalen. Topdanmark påbegynder offentliggørelse af kvartalsmeddelelser i Præmieudvikling skade Præmieudvikling liv Resultat og tilbagekøb pr. aktie Kr Tilbagekøb pr. aktie Resultat pr. aktie Indre værdi og aktiekurs ultimo Indre værdi Aktiekurs 4

5 Hovedtal og nøgletal Mio. kr Hovedtal Præmieindtægter: Skadeforsikring Livsforsikring Forsikring: Topdanmark Forsikring ekskl. Liv Topdanmark Liv Øvrige Resultat af forsikring i alt Moderselskab * Ordinært resultat før skat Ekstraordinære poster Skat Årets resultat Underliggende driftsresultat Ekstraordinære forhold Skat Årets resultat Egenkapital Nøgletal Forrentning af egenkapital (pct.) Resultat pr. aktie ** Indre værdi ** Tilbagekøb pr. aktie ** Aktiekurs ultimo * Inkl. datterselskaber uden for forsikring ** Efter fradrag af tilbagekøbte aktier. Skadeforsikring Erstatningsprocent 119,7 70,4 74,3 75,5 76,0 Afgiven forretning i pct. -21,6 1,1 1,7 4,1 2,8 98,1 71,5 76,0 79,6 78,8 Omkostningsprocent 23,4 23,6 24,0 24,8 25,8 Combined ratio 121,5 95,1 100,0 104,4 104,6 5

6 Direktionens og bestyrelsens beretning Kontorchef Laus Mikkelsen, leder af skadeafdelingen for bygning/løsøre, foran et sjællandsk landbrug, der blev ramt af orkanen 3. december Da orkanen i december havde lagt sig, fik skadeanmeldelser på Internet sin ilddåb. Mod normalt omkring 20 Internet-skadeanmeldelser på en uge, modtog Topdanmark flere tusinde om ugen i tiden efter orkanen. Det sparede tid og ressourcer i skadeafdelingen og sikrede hurtigere service til kunderne Decemberorkanen betød underskud på 163 mio. kr. Erhvervelsen af Den Danske Banks skadeforsikringsaktiviteter ventes at forbedre Topdanmarks konkurrencesituation 1999 blev et begivenhedsrigt år for Topdanmark. Året var præget af to væsentlige hændelser: Købet af Den Danske Banks skade- Resultatudvikling forsikringsaktiviteter (Danica Forsikring/Danske Forsikring) samt af århundredets største danske orkan. Resultatet efter skat blev et underskud på 163 mio. kr. mod et overskud på 906 mio. kr. i Resultatet for 1999 blev påvirket af to modsatrettede forhold. På den ene side udviklede forsikringsdriften sig bedre end ventet, Mio. kr (inkl. orkanskader) (ekskl. orkanskader) Skadeforsikring Kapital Holding Livsforsikring Moderselskab m.v Driftsresultat Ekstraordinære forhold ekskl. orkanskader Skat Årets resultat

7 mens erstatninger i forbindelse med orkanen, der ramte Danmark 3. december 1999, på den anden side medførte et betydeligt tab af engangskarakter. Topdanmarks driftsresultat, korrigeret for erstatningsudgifter i forbindelse med orkanen, fortsatte i 1999 den positive udvikling med en resultatfremgang fra 508 mio. kr. i 1998 til 679 mio. kr. i 1999 svarende til en stigning på 34 pct. Den positive udvikling hænger dels sammen med en fremgang i resultatet af skadeforsikring og dels sammen med øgede finansindtægter i moderselskabet. Orkanskaderne viste sig at være fire gange større end erstatningsudgifterne i forbindelse med den hidtil største storm i Danmark. Erstatningsudgifterne i forbindelse med orkanen er ved regnskabets afslutning opgjort til mio. kr. Det endelige erstatningsbeløb ventes dog først at være opgjort i midten af indeværende år. Da Topdanmarks genforsikringsloft vedrørende storm på daværende tidspunkt beløb sig til 800 mio. kr. (inklusive selvbehold på 20 mio. kr.), blev nettoudgiften af orkanskaderne mio. kr. efter brug af udjævningshensættelser på 30 mio. kr. Inklusive ekstraordinære omkostninger i forbindelse med købet af Danica Forsikring/Danske Forsikring på 69 mio. kr. udgjorde resultatet af ekstraordinære forhold inklusive orkanskader mio. kr. i 1999 mod 269 mio. kr. i Bestyrelsen anser udviklingen i driftsresultatet korrigeret for orkanskaderne for tilfredsstillende. Tabet i forbindelse med orkanen er meget beklageligt, men vurderes at være et fænomen af engangskarakter. Således har Topdanmark efterfølgende suppleret det eksisterende genforsikringsprogram med yderligere mio. kr. i genforsikringsdækning, sådan at genforsikringsloftet er på knap mio. kr. Ud over øgede omkostninger til genforsikringsdækning og en ekstraomkostning i 2000 til behandling af de mange ekstra skadesager ventes orkanen ikke at få indflydelse på den fremtidige driftsmæssige udvikling i Topdanmark koncernen. Topdanmarks resultatforventninger for 1999 var i årsrapporten for 1998 et overskud på mio. kr. Dette resultatestimat blev siden opjusteret efter både første og andet kvartal i takt med, at udviklingen i det underliggende driftsresultat viste sig at være bedre end ventet. I forbindelse med erhvervelsen af Danica Forsikring/Danske Forsikring blev resultatforventningerne for 1999 påvirket af ekstraordinære integrationsomkostninger, hvorfor det forventede resultat blev korrigeret til mio. kr. I slutningen af 1999 varslede Topdanmark, at der var stor usikkerhed forbundet med opgørelsen af erstatningsomfanget i forbindelse med orkanen, og at der var en risiko for, at orkanskaderne ville overstige genforsikringsloftet. I samme forbindelse blev forventningerne til det underliggende driftsresultat endnu engang opjusteret. Resultatforventningerne for 1999 skal ses i relation til, at resultatet i 1999 ville have været 596 mio. kr., såfremt der korrigeres for erstatningsudgifterne i forbindelse med orkanen. Køb af Danica Forsikring/Danske Forsikring I et marked, der er præget af øget konkurrence og strukturtilpasning, er det Topdanmarks opfattelse, at forsikringsmarkedet vil blive domineret af selskaber med størst afsætningskraft og laveste omkostningsprocenter. Det er Topdanmarks udviklingsstrategi at vokse ved egen kraft, gennem samarbejdsaftaler med partnere med et stærkt distributionsnet samt gennem opkøb. For at styrke konkurrencepositionen erhvervede Topdanmark med virkning pr. 31. december 1999 skadeforsikringsselskaberne Danica Forsikring/Danske Forsikring fra Den Danske Bank med en goodwillbetaling på 722 mio. kr. Med købet overtog Topdanmark en skadeforsikringsportefølje, der i 1999 havde en præmieindtægt på mio. kr., en erstatningsprocent efter genforsikring på 69,7 og en omkostningsprocent på 32,3. I forbindelse med overtagelsen stiger Topdanmarks præmieindtægt inden for skadeforsikring. Inklusive den overtagne skadeforsikringsportefølje ville Topdanmarks præmieindtægt på skadeforsikringsområdet have udgjort mio. kr. i 1999 svarende til en markedsandel på godt 18 pct. I forbindelse med købet overtog Topdanmark kun de 299 medarbejdere, som var direkte beskæftiget med den administrative del af skadeforsikringsvirksomheden. Dette betyder, at den overtagne portefølje, efter en integrationsperiode i 2000, ventes at få en omkostningsprocent på cirka 18. Overtagelsen vurderes derfor at få en positiv effekt på Topdanmark koncernens samlede omkostningsprocent. Omkostningsprocenten ventes således reduceret fra 23,4 i 1999 til 22,0 22,5 i 2000 afhængig af de samlede omkostninger i forbindelse med behandlingen af de mange orkanskader. 7

8 Der er samtidig indgået en femårig samarbejdsaftale med Den Danske Bank. I denne indgår, at banken fortsætter med at sælge skadeforsikringsprodukter gennem bankens afsætningskanaler. Det vil sige gennem filialnettet og gennem Danicas assurandørkorps og pensionskonsulenter. Samarbejdsaftalen er rent forretningsmæssigt drevet, og der foreligger ingen aftaler om gensidige aktiebesiddelser. Det er Topdanmarks vurdering, at overtagelsen af skadeforsikringsporteføljerne i Danica Forsikring/Danske Forsikring vil øge Topdanmarks konkurrencekraft, og det ventes, at overtagelsen vil få en positiv effekt på Topdanmarks fremtidige resultatudvikling. Kapital Holding Topdanmark har siden 1996 haft en samarbejdsaftale med BG Bank og senere med Kapital Holding efter fusionen i 1998 mellem Realkredit Danmark og BG Bank. Samarbejdet med Kapital Holding drejer sig om salg af skade- og livsforsikringsprodukter gennem BG Bank og er understøttet af gensidige aktiebesiddelser. Topdanmark ejer 5 pct. af aktiekapitalen i Kapital Holding, mens Kapital Holding tilsvarende besidder 15 pct. af aktiekapitalen i Topdanmark. I aftalerne med både BG Bank og Den Danske Bank indgår det, at de to bankers skadeforsik- ringsprodukter markedsføres under bankernes eget varemærke. Selve det administrative arbejde og skadebehandlingen varetages i begge tilfælde af Topdanmark. Med de to samarbejdsaftaler har Topdanmark adgang til 30 pct. af afsætningskanalerne på det danske bankmarked, og det er selskabets vurdering, at Topdanmarks egne salgskanaler suppleret med de to samarbejdsaftaler giver Topdanmark et stærkt afsætningsmæssigt fundament. Aktieoptioner og medarbejderaktier Med henblik på at skabe en fælles incitamentstruktur mellem aktionærer og medarbejdere/ ledelse er der udarbejdet et aktieoptionsprogram for ledelsen samt udstedt medarbejderaktier til de øvrige medarbejdere. Det grundlæggende princip for ret til at købe aktieoptioner og for tildeling af medarbejderaktier er, at såvel indtjeningsmulighed som risiko følger den enkeltes indflydelse på værdiskabelsen til aktionærerne. Større indflydelse giver således mulighed for en ekstra indtjening, men også mulighed for at lide et direkte tab, hvis der ikke skabes værdi til aktionærerne. Aktieoptionsprogrammet omfatter bestyrelse, direktion og ledende medarbejdere. Programmet er revolverende og trådte i kraft i Vicedirektør Niels Lillemose, Topdanmarks IT-afdeling, foran udbygningen af Topdanmarks hovedkontor i Ballerup Jeg ser frem til, at vi har overflyttet Danske Forsikrings/Danica Forsikrings porteføljer til Topdanmarks systemer. Det er uden sammenligning årets største IT-opgave i koncernen. Allerede til sommer flytter Danica-medarbejderne ind hos Topdanmark, og da skal nogle af de første overflytninger af policer være foretaget. 8

9 I anledning af 100-års-jubilæet i 1999 blev der udstedt medarbejderaktier til de medarbejdere, som ikke er omfattet af aktieoptionsprogrammet. I alt udgør aktieoptionsprogrammet og medarbejderaktieprogrammet cirka 5 pct. af aktiekapitalen. Aktieoptionsprogrammet og medarbejderaktieemissionen er nærmere omtalt på side 40. Tilbagekøb af Topdanmark-aktier Det er Topdanmarks politik ikke at operere med unødvendig overskudskapital i forhold til solvensbehov og væksten i forretningen. For at optimere kapitalstrukturen foretager Topdanmark tilbagekøb af egne aktier. Det har hidtil været hensigten at tilbagekøbe Topdanmark-aktier for 500 mio. kr. inden udgangen af I oktober 1999 blev tilbagekøbsprogrammet imidlertid revideret efter en revurdering af selskabets resultatforventninger og kapitalstruktur. Det var på dette tidspunkt Topdanmarks vurdering, at et tilbagekøb for 500 mio. kr. inden udgangen af 2001 ikke ville være tilstrækkeligt til at forhindre selskabets egenkapital i at blive for høj. Det var derfor hensigten under hensyntagen til selskabets resultatudvikling og finansieringsbehov at øge tilbagekøbet af egne aktier, således at der inden udgangen af 2001 skulle tilbagekøbes Topdanmark-aktier for mellem 850 og mio. kr. Som en følge af de øgede erstatningsudgifter i forbindelse med orkanen er det planlagte tilbagekøbsprogram reduceret med mio. kr. Det er således nu hensigten - fortsat under hensyntagen til selskabets resultatudvikling og finansieringsbehov at tilbagekøbe Topdanmark-aktier for mio. kr. inden udgangen af I 2000 agter Topdanmark at tilbagekøbe Topdanmark-aktier for mellem 200 og 350 mio. kr. med henblik på senere nedskrivning af aktiekapitalen et arbejdsår Topdanmark vil i 2000 fortsætte med et stærkt fokus på at udbygge konkurrenceevnen på kerneforretningsområdet skade- og livsforsikringsvirksomhed på det danske marked. Hovedudfordringen i 2000 bliver en succesfuld integration af skadeforsikringsaktiviteterne i Danica Forsikring/Danske Forsikring ind i Topdanmarks organisation. Opkøb, der på papiret ser helt rigtige ud, ender ofte med at falde på gulvet på grund af for dårlig styring af integrationsprocessen. Ledelsen er meget opmærksom på, at dette ikke sker for Topdanmark, der har fået en historisk mulighed for at udbygge konkurrenceevnen. Denne mulighed vil ledelsen gøre alt for at udnytte. En anden stor udfordring bliver at afslutte de cirka ekstra skadeanmeldelser, som Topdanmark har modtaget i forbindelse med orkanen. Der er oprettet en specialgruppe til håndtering af disse skadesager, således at resten af organisationen ikke belastes. Målet er en hurtig og effektiv behandling af de mange ekstra skadesager på en sådan måde, at kunderne føler, de har valgt det rigtige forsikringsselskab, samtidig med at erstatningsudbetalingerne holdes på det niveau, kunderne har krav på. Efter integrationen af Danica Forsikring/Danske Forsikring vil Topdanmark stå stærkt rustet til at skabe værdi til aktionærer, kunder og medarbejdere samt til at tage del i de muligheder, der givetvis vil opstå på det danske marked, hvor forandringstakten til stadighed øges, og hvor den teknologiske udvikling skaber stadig nye muligheder. Af nye aktionærrettede tiltag har bestyrelsen besluttet at påbegynde udsendelse af kvartalsmeddelelser i Endvidere har Topdanmarks repræsentantskab og bestyrelse i 1999 drøftet begrebet Corporate Governance (selskabsstyring) og har besluttet at forholde sig imødekommende og aktivt til begrebet, jf. afsnittet Corporate Governance side 93. Web-bibliotekar Titken Lipinski, Topdanmark Partnere, ved en demonstration af TopNet Vidensdeling er kodeordet for intranet. I Topdanmark har vi valgt at udvikle vores egen version Top- Net. I løbet af de sidste måneder i 1999 kom næsten halvdelen af selskabets medarbejdere på TopNet. Resten følger i det tempo, uddannelse og udskiftning af hardware kan følge med. 9

10 Formål, mål og strategier Vicedirektør Steffen Heegaard, Topdanmarks Kommunikations- og IR-afdeling, med årsrapporten Topdanmark blev i 1999 den første danske virksomhed nogensinde, der kunne offentliggøre den komplette årsrapport på dansk og engelsk på Internet samtidig med offentliggørelsen af regnskabsmeddelelsen. Det er en af mange services, Topdanmark tilbyder aktionærerne og analytikerne på Topdanmarks udviklingsstrategi bygger på at vedligeholde og udbygge den gode cirkel, som forener hensynene til aktionærer, kunder og medarbejdere Topdanmarks mål og strategier er i forhold til 1998 essentielt uændrede. Der er dog på enkelte punkter sket en præcisering samt enkelte tilføjelser. Topdanmark ønsker at drive en selvstændig og uafhængig forsikringskoncern fokuseret på det danske marked. En forudsætning herfor er en fair prisfastsættelse af Topdanmark-aktien. Udgangspunktet for Topdanmarks udviklingsstrategi er, at forandringstakten til stadighed øges, og at den fremtidige udvikling bliver mindre forudsigelig end tidligere. Topdanmarks udvikling bygger derfor på dynamik og på en konstant optimering af driften og kapitalstrukturen. 10

11 Det er Topdanmarks formål at: drive landsdækkende dansk skade-, livs- og pensionsforsikringsvirksomhed være en uafhængig og toneangivende forsikringskoncern, hvor det er attraktivt at være som kunde sikre aktionærerne et langsigtet, konkurrencedygtigt, stabilt afkast Det er Topdanmarks mål at: udbygge Topdanmarks position på det danske forsikringsmarked have en omkostningsprocent, der er lavere end det generelle niveau på markedet have en præmievækst, der er større end markedets for såvel skadeforsikring som livs- og pensionsforsikringsvirksomhed Topdanmark-aktien i højere grad afspejler forsikringsrisiko end investeringsrisiko Topdanmark-aktien er en interessant og likvid aktie være i stand til at fastholde og tiltrække et kvalificeret personale Det er Topdanmarks strategi at: udviklingsstrategien primært er baseret på organisk vækst, herunder et tæt samarbejde med alliancepartnere og opkøb, hvis muligheden byder sig deltagelse i international forsikringsforretning sker gennem Eureko optimering af aktionærernes afkast/risikoforhold sker gennem en løbende tilpasning af egenkapital i forhold til forretningsomfang og en investeringspolitik afstemt hermed være en dynamisk virksomhed, der fremmer personlig og faglig udvikling ensrette ledelsens og medarbejdernes mål med aktionærernes Det er Topdanmarks ambition at skabe værditilvækst til aktionærerne i form af et langsigtet, konkurrencedygtigt og stabilt afkast. En afgørende faktor herfor er evnen til at skabe og fastholde tilfredse kunder og medarbejdere. Det er derfor centralt at vedligeholde og udbygge den gode cirkel, som forener hensynene til aktionærer, kunder og medarbejdere. Aktionærer Aktionærer Topdanmark ønsker at skabe værdi til aktionærerne gennem optimering af såvel driften som kapitalstrukturen. Driftsmæssig værdiskabelse Vigtige driftsmæssige elementer til at skabe værdi er: at præmiefremgangen overstiger markedsniveauet at omkostningsprocenten er faldende og ligger under det generelle markedsniveau at omkostningsniveauet for genforsikringsdækning reduceres Medarbejdere Kunder Topdanmark ønsker at udbygge konkurrenceevnen gennem en gradvist reduceret omkostningsprocent (administrations- og erhvervelsesomkostninger i procent af bruttopræmieindtægten), således at den også fremover ligger under markedsniveauet. Reduktionen i omkostningsprocenten tager udgangspunkt i, at præmievæksten ligger højere 11

12 end markedsniveauet. Samtidig skal en stram styring af det nominelle omkostningsniveau sikre, at omkostningsudviklingen ligger under præmievæksten. En fortsat lav omkostningsprocent betyder, at Topdanmark ikke i samme omfang som markedet får behov for præmieforhøjelser og derved kan tilbyde kunderne stadig mere konkurrencedygtige priser. Med denne forretningsfilosofi kan Topdanmark tillade en svagt stigende skadeprocent til gavn for kunderne, samtidig med at markedsandelen fortsat udbygges, og combined ratio ligger på et lønsomt niveau. Ud over en fokusering på administrations- og erhvervelsesomkostninger ønsker Topdanmark at nedbringe omkostningerne til genforsikringsdækning. For at reducere sårbarheden over for større enkeltskader eller serier af skader har Topdanmark de senere år opbygget udjævningshensættelser. Det er hensigten gradvist at øge selvbeholdet af skader for derigennem at reducere omkostninger til genforsikring. Omvendt har orkanen i december 1999 medført, at Topdanmark har revurderet behovet for katastrofedækning. Det er fremover hensigten at have en dækning, der dækker endog store katastrofer. Kapitalstruktur Sideløbende med at effektivisere driften er det målet at optimere aktionærernes afkast/risikoforhold gennem en løbende tilpasning af egenkapital i forhold til forretningsomfang og en investeringspolitik afstemt hermed. Det er Topdanmarks opfattelse, at kun drifts-/forsikringsmæssige risici og ikke finansielle risici bidrager til at skabe værdi til aktionærerne. Aktionærerne vil således med fordel selv kunne foretage investeringer tilpasset deres egen risikoprofil uden at skulle betale administrationsomkostninger til Topdanmark. Hertil kommer, at det investeringsafkast, Topdanmark præsterer, typisk vil korrelere med aktionærernes øvrige investeringsafkast. Afkast, som kommer fra forsikringsmæssige risici, vil derimod skabe værdi til aktionærerne, idet det ikke korrelerer med aktionærernes øvrige investeringsafkast. Topdanmark ønsker derfor en kapitalstruktur, hvor egenkapitalen ikke er belastet med unødvendig overskudskapital i forhold til væksten i forretningen og solvensbehov. Det er følgelig Topdanmarks hensigt at tilbagekøbe Topdanmark-aktier for at undgå unødvendig Projektleder Gert Holm-Petersen, Topdanmarks Økonomiafdeling, på arbejdspladsen i Tophuset Med en implementeringstid på ti måneder blev Topdanmarks økonomisystem og det interne indkøbs-/lagersystem samt enkelte systemer på det personaleadministrative område udskiftet med det integrerede SAP R/3- system. 12

13 overskudskapital. Det er endvidere hensigten at øge selskabets driftsmæssige risici gennem øget forretningsomfang samt ved at nedbringe omfanget af genforsikringsdækning i form af større selvbehold fra bunden. I 1999 blev Topdanmarks forretningsomfang øget med 32 pct. i forbindelse med købet af Den Danske Banks skadeforsikringsaktiviteter. Købet blev finansieret gennem likviditetsberedskabet i Topdanmark Forsikring. Dette er i tråd med Topdanmarks forretningsfilosofi, idet det reducerede den finansielle risiko og tilsvarende forøgede den forsikringsmæssige risiko. Kunder (afsætning) Topdanmarks udviklingsstrategi på det danske forsikringsmarked bygger på en kombination af: organisk vækst vækst via samarbejdspartnere opkøb Organisk vækst Topdanmarks egne salgskanaler er bygget op omkring et lokalt forankret assurandørkorps og butiksnet, som suppleres af telefonsalg. Topdanmark søger til stadighed at effektivisere afsætningskraften blandt andet ved at øge kompetencen i assurandørkorpset gennem uddannelse og øget anvendelse af automatiserede pcsalgs- og administrationsværktøjer. Samtidig ønsker Topdanmark at være synlig i lokalsamfundet, hvilket medfører, at forsikringsbutikker indgår som en naturlig del af Topdanmarks afsætningskanaler. På trods af øget afsætningskraft gennem Topdanmarks egne salgskanaler i de senere år vurderer Topdanmark, at den stigende konkurrence vil bevirke, at den organiske vækst i bedste fald fremover kun vil matche markedsvæksten. For fortsat at opnå en præmiefremgang, der overstiger markedet, har Topdanmark indgået et distributionsmæssigt samarbejde med udvalgte samarbejdspartnere. Samarbejdspartnere og opkøb Siden etableringen af det afsætningsmæssige samarbejde med BG Bank i 1996 er en stadig større andel af Topdanmarks nysalg tegnet gennem denne salgskanal. Ud over samarbejdet med BG Bank indgik Topdanmark i 1999 en aftale med Den Danske Bank om overtagelse af hovedparten af bankens skadeforsikringsaktiviteter. Samtidig er der indgået en samarbejdsaftale med Den Danske Bank om afsætning af skadeforsikringsprodukter gennem bankens afsætningskanaler. Herudover afsætter Topdanmark livsforsikringsprodukter gennem en række regionalbanker. Det er Topdanmarks opfattelse, at afsætningskraften gennem selskabets egne og samarbejdspartnernes salgskanaler er tilstrækkelig til at opretholde en fremgang i præmieindtægten, der overstiger det generelle markedsniveau. Topdanmark står med et finansielt beredskab og med en fleksibel og forandringsparat organisation godt rustet, såfremt der skulle opstå yderligere muligheder i forsikringsmarkedet for at indgå nye samarbejdsaftaler eller opkøb. Medarbejdere Topdanmark bestræber sig på at blive oplevet som en dynamisk virksomhed, hvor der er plads til og mulighed for personlig og faglig udvikling. En decentral organisationsstruktur baseret på rammestyring medvirker til at skabe en fleksibel organisation, der fremmer selvstændigt initiativ og sikrer en hurtig og effektiv beslutningsstruktur. Det er Topdanmarks opfattelse, at fremgangen i de senere år er blevet skabt på baggrund af en stor og motiveret indsats fra medarbejderne kombineret med en enkel og sund forretningsfilosofi. Der har siden 1998 været fokus på at videreformidle koncernens grundlæggende værdier og principper til medarbejderne. Dette sætter Topdanmark i stand til at skubbe initiativ og ansvar længere ud i organisationen i forvisning om, at medarbejdernes adfærd og beslutninger foregår efter samme grundlæggende holdninger i hele organisationen. Regelmæssige udviklingssamtaler mellem ledere og medarbejdere er en fast forankret del af hverdagen i Topdanmark. Klare aftaler om, hvad der skal nås, hjælper med til at skabe et resultatorienteret arbejdsklima med mulighed for individuel udvikling og arbejdsglæde. For at skabe større overensstemmelse mellem medarbejdernes arbejdsindsats og aktionærernes krav om værdiskabelse har Topdanmark regelmæssigt udstedt medarbejderaktier, senest i forbindelse med Topdanmarks 100-års-jubilæum i juni For bestyrelse, direktion og ledende medarbejdere blev der i 1998 indført et revolverende aktieoptionsprogram. 13

14 Forventninger til fremtiden Projektleder Jan Nyholm Albertsen, Topdanmarks IT-afdeling, i Hareskoven ved København, som også blev lettere ramt af orkanen i december Når vi sætter udviklingen af Topdanmarks nye skadesystem i gang, bliver det et rent Topdanmarkprojekt. Dette sikrer, at systemet bliver optimeret til selskabets behov, og samtidig at vi har den nødvendige viden for senere tilpasning og udvikling. Forventet overskud i 2000 på mellem 500 og 550 mio. kr. efter skat Resultatet for 1999 var kraftigt påvirket af orkanen 3. december. Topdanmark har efterfølgende suppleret genforsikringsdækningen væsentligt. Da underskuddet på 163 mio. kr. alene kan henføres til ekstra erstatningsudgifter i forbindelse med orkanen, vurderer Topdanmark, at risikoen for resultatudsving af denne karakter er reduceret væsentligt. Skadeforsikring Korrigeret for de ekstra erstatningsudgifter i forbindelse med orkanen var udviklingen i det underliggende driftsresultat tilfredsstillende i Den tilfredsstillende udvikling ventes at fortsætte i 2000, hvor indtjeningsgrundlaget i koncernen er udvidet med erhvervelsen af Danica Forsikring/Danske Forsikring. Indtjeningsgrundlaget i koncernens skadeforsikringsvirksomhed voksede i 1999 organisk i form af en præmievækst på 4,9 pct., således at præmieindtægten i Topdanmark udgjorde mio. kr. Hertil kommer en præmieindtægt i forbindelse med erhvervelsen af Danica Forsikring/Danske Forsikring, som i 1999 udgjorde mio. kr. Erfaringsmæssigt er der en vis kundeafgang i en periode efter erhvervelsen af en ny skadeforsikringsportefølje. For 2000 forudsættes det derfor, at afgangen fra Danica Forsikring/Danske Forsikring porteføljen vil være lidt større end nytegningen. Dette kombineret med en fortsat hård konkurrence på skadeforsikringsmarkedet ventes at medføre, at væksten i Topdanmark koncernens præmieindtægt i 2000 vil ligge under Topdanmarks præmievækst i Korrigeret for orkanskader og en enkelt stor brandskade lå den gennemsnitlige erstatningsprocent for Topdanmark og Danica Forsikring/Danske Forsikring på 71,9 i Erstatningsprocenten i 1999 indeholdt flere større brandskader end i et normalår. Det ventes derfor, at den underliggende erstatningsprocent også i 2000 kan holdes på et niveau omkring 72. Med orkanen i december 1999 blev der lagt et nyt niveau for omfanget af mulige fremtidige erstatningsudgifter i forbindelse med orkaner i Danmark. Derfor øgede Topdanmark, som omtalt, genforsikringsloftet. Dette kombineret med stigende priser på genforsikringsmarkedet ventes at medføre øgede udgifter til genforsikringsdækning på cirka 35 14

15 mio. kr. i Når Topdanmarks eksisterende dækning udløber i august 2001, ventes omkostningerne til genforsikringsdækning at stige yderligere. Som en konsekvens af, at de fremtidige forsikringsmæssige risici i forbindelse med stormskader er øget, ventes det, at forsikringsbranchen vil dække de øgede omkostninger til genforsikringsdækning ind gennem præmieforhøjelser på de forsikringer, der dækker storm. For 2000 forventes eventuelle præmieforhøjelser kun at få begrænset regnskabsmæssig effekt. Omkostningsprocenten i Topdanmark faldt fra 23,6 i 1998 til 23,4 i 1999 på trods af øgede omkostninger i forbindelse med orkanen. I 2000 ventes omkostningsprocenten at blive positivt påvirket af overtagelsen af Danica Forsikring/Danske Forsikring. Omkostningsprocenten i den overtagne skadeforsikringsportefølje ventes således, efter en integrationsperiode i 2000, at falde til cirka 18 pct. For Topdanmark koncernen som helhed ventes dette at medføre, at omkostningsprocenten i 2000 vil falde til et niveau omkring 22,0 22,5 pct. afhængigt af de samlede omkostninger i forbindelse med behandlingen af de mange orkanskader. Samlet ventes combined ratio i 2000 at ligge på et niveau omkring 96. Investeringsresultatet i skadeforsikringsvirksomheden vil i 2000 være præget af et lidt højere renteniveau end i Effekten på investeringsafkastet af goodwillbetalingen for de to nye skadeselskaber på 722 mio. kr. elimineres af en kapitaltilførsel på 800 mio. kr. fra moderselskabet Topdanmark til Topdanmark Forsikring. Da orkanskaderne oversteg genforsikringsdækningen, vil likviditetstrækket i denne forbindelse reducere investeringsafkastet i 2000 med cirka 10 mio. kr. Investeringsresultatet i skadeforsikringsvirksomheden vil endvidere være påvirket af den relativt store investering i Kapital Holding, der ved udgangen af 1999 udgjorde mio. kr. eksklusive udbytte. Budgetteknisk er der forudsat et afkast på cirka 10 pct. af investeringen i Kapital Holding før skat, svarende til 125 mio. kr. Resultatet af skadeforsikringsvirksomheden forventes herefter at udgøre mio. kr. før goodwillafskrivning i forbindelse med købet af Danica Forsikring/Danske Forsikring, men inklusive 125 mio. kr. fra investeringer i Kapital Holding. Livsforsikring Overskuddet i Topdanmark Livsforsikring er begrænset af den depotrente, selskabet yder forsikringstagerne. For 2000 er depotrenten fastsat til 4,5 pct. efter pensionsafkastbeskatning. Forrentningen af egenkapitalen udgør herefter 7,5 pct. inklusive et risikotillæg på 3 procentpoint. Hertil kommer resultatet af syge- og ulykkesforsikring. For 2000 forventes et resultat af livsforsikringsaktiviteterne på mio. kr. Moderselskab I moderselskabet ventes administrationsomkostningerne i 2000 at ligge på niveau med Investeringsafkastet i moderselskabet påvirkes negativt af, at investeringsaktiverne er reduceret med 800 mio. kr. i forbindelse med kapitaltilførslen til Topdanmark Forsikring. Det samlede resultat i moderselskabet forventes at blive på mellem -10 og 10 mio. kr. Det samlede driftsresultat før skat og ekstraordinære forhold ventes herefter at blive mio. kr. i 2000 mod 679 mio. kr. (eksklusive orkanskader) i Ekstraordinære forhold Regnskabet for 2000 vil som tidligere omtalt blive påvirket af en goodwillafskrivning på 72 mio. kr. i forbindelse med erhvervelsen af Danica Forsikring/Danske Forsikring. Dette skyldes, at de to skadeforsikringsselskaber blev erhvervet med en goodwillbetaling på 722 mio. kr., som afskrives over ti år. Skat I 1999 blev der indtægtsført skat på 262 mio. kr. Skatteaktivet i moderselskabet er på 416 mio. kr. I 2000 og fremover vil dette skatteaktiv blive udgiftsført i takt med, at koncernens skattepligtige overskud forbruger af skatteaktivet. Det betyder, at der ikke vil blive tale om en egentlig skattebetaling i moderselskabet, selv om der i regnskabet bliver udgiftsført en skatteudgift. For 2000 ventes en skattemæssig udgiftsførsel på mio. kr. Resultat efter skat Resultatet efter skat og ekstraordinære forhold forventes herefter at blive mio. kr. i 2000 under forudsætning af uændrede valutakurser, et stabilt renteniveau og et aktieafkast på 7 pct. om året i forhold til kursniveauet pr. 14. marts Resultatforventninger for 2000 Mio. kr Skadeforsikring Kapital Holding Livsforsikring Moderselskab m.v Underliggende driftsresultat Ekstraordinære forhold Skat Årets resultat

16 Risikoforhold Analysechef Poul Erik Mathiasen, Topdanmarks Analyseafdeling, ved Topdanmarks hovedcomputer De enorme mængder af information om Topdanmarks kunder og deres forsikringsforhold skal i fremtiden samles i et såkaldt data warehouse. Informationen skal som noget nyt styrke og understøtte den decentrale forretningsudøvelse i den daglige kontakt med kunderne. Herudover skal den opsamlede viden bruges til videreudvikling af produkter, vurdering af risici og fastsættelse af forsikringspræmier samt identifikation af områder, hvor der med fordel kan sættes ind med skadeforebyggende arbejde. Topdanmark har øget genforsikringsdækningen og opererer med en relativt konservativ risikoprofil Orkanen i december 1999 gav anledning til en revurdering af koncernens risikoforhold på stormområdet. Indtil da tog koncernens genforsikringsdækning på stormområdet udgangspunkt i den hidtil største registrerede storm i Danmark. Det var en storm i 1981, som pristalsreguleret og reguleret for porteføljeændringer løb op i knap 500 mio. kr. Genforsikringsprogrammet var tilrettelagt med en sikkerhedsmargin på godt 60 pct. ud over denne hidtil største skade, således at genforsikringsloftet udgjorde 800 mio. kr. Orkanen i 1999 var skademæssigt cirka fire gange større end stormen i Orkanen har lagt et nyt niveau for omfanget af mulige fremtidige stormskader. Derfor har Topdanmark efterfølgende suppleret genforsikringsdækningen med yderligere mio. kr., således at genforsikringsloftet vedrørende storm udgør knap mio. kr. Koncernens risikoforhold er illustreret i tabellen på næste side. Tabellen er ikke et udtryk for en fuldstændig beskrivelse af Topdanmark koncernens risikoforhold. Tabellen illustrerer alene Topdanmark koncernens risikoforhold under de angivne forudsætninger for de væsentligste risikofaktorer. De angivne forudsætninger er ikke et udtryk for Topdanmarks risikoforventninger, men er blot eksempler. Livsforsikringskoncernen Livsforsikringskoncernen er risikomæssigt beskyttet af en bonusreserve. Negative udsving i koncernens aktiver som en følge af rentestigninger, valutakursændringer og kursfald på aktieporteføljerne og ejendomsporteføljerne vil i første omgang blive opfanget af bonusreserven og dermed i realiteten blive betalt af kunderne. De vil derfor ikke øve indflydelse på egenkapital og resultat i Topdanmark koncernen. Kun hvis de negative udsving overstiger bonusreserven, vil koncernens egenkapital og resultatdannelse blive berørt. 16

17 Livsforsikringskoncernens bonusreserver udgjorde 8,5 pct. af de forsikredes opsparing ved udgangen af Koncernen har udstedt garantier for, at de forsikrede vil oppebære en ydelse baseret på en opgørelsesrente på 1,5 pct., 2,5 pct. eller 4,5 pct. efter afkastbeskatning alt efter, hvornår forsikringen er tegnet. Disse ydelsesgarantier udgør en risiko ved en negativ udvikling på de finansielle markeder, især efter at den danske regering i 1998 indførte faste afgiftssatser på afkastet af pensionsopsparing i modsætning til tidligere, hvor afgiften faldt, hvis afkastet faldt, og endda i visse tilfælde helt kunne bortfalde. Forsikringsbranchen forhandler med regeringen om en lempelse af beskatningen i tilfælde af, at renten falder til under det niveau, der var på tidspunktet for lovændringen. Det er stadig uafklaret, hvad resultatet af disse forhandlinger bliver. På denne baggrund har koncernen ændret bonusregulativet, således at bonus, som tilskrives, medgår til dækning af den samlede ydelsesgaranti frem til udløb. Ud over denne sikkerhedsforanstaltning anvendes, efter krav fra Finanstilsynet, en lavere opgørelsesrente til fastsættelse af reserverne for den del af porteføljerne, der er baseret på en opgørelsesrente på 4,5 pct. eller mere. Herefter vil et afkast på 4,0 pct. efter skat være tilstrækkeligt til at dække alle udstedte garantier. Kapital Holding Ejerandelen af Kapital Holding er på 5 pct. svarende til en investering på mio. kr. Kapital Holding er et associeret selskab, og værdien af investeringen er bogført til indre værdi. Ved udgangen af 1999 lå markedsværdien af investeringen i Kapital Holding 203 mio. kr. under den indre værdi. Investeringen i Kapital Holding er det største enkeltaktiv i koncernen. Topdanmark koncernen Udover de nævnte særlige risici er de enkelte risikoelementer beskrevet i nedenstående tabel. Efter at genforsikringsdækningen er øget til knap mio. kr., er det Topdanmarks vurdering, at koncernen opererer med en relativt konservativ risikoprofil. Såfremt samtlige risikofaktorer, som beskrevet i tabellen, udviklede sig negativt med de angivne forudsætninger, ville det samlede tab udgøre 183 mio. kr. svarende til 5,1 pct. af egenkapitalen primo a: Den effektive rente stiger med 1 procentpoint b: Kursværdien falder med 5 pct. c: Årligt valutakurstab med en sandsynlighed på 2,5 pct. eller mindre d: Tab på aktiebeholdningerne på 10 pct. e: 5 pct. tab på udlån f: Fald i ejendommenes markedsværdi på 10 pct. g: 10 pct. tab på afviklingsaktiviteterne h: Stigning i omkostningerne på 1 pct. i: Stigning i erstatningerne på 1 pct. j: Stormkatastrofe med skader på op til mio. kr. (Hvis stormen er større end 750 mio. kr., vil der skulle betales genikraftsættelsespræmie på op til 26,3 mio. kr. afhængigt af erstatningsudgiftens størrelse. Erstatninger ud over mio. kr. er for koncernens egen regning). Danica Forsikring/Danske Forsikring har et separat stormprogram, som dækker op til 300 mio. kr. Risikoforhold ved forskellige scenarier pr tallene er efter skat og pensionsafkastbeskatning Risikoscenarie Livsforsikrings- Resten af Topdanmark Ændring i moderselskabets Ændring i koncernen mio. kr. koncernen mio. kr. egenkapital (%) indre værdi (kr.) Rentebærende fordringer a -243,0-38,0-1,1-1,1 Indeksobligationer b -63, Valuta c -13,0-2,1-0,1-0,1 Aktier d -394,7-60,9-1,7-1,7 Udlån e -8,6-3,4-0,1-0,1 Ejendomme f -224, Afviklingsforretninger g 0-18,6-0,5-0,5 Omkostninger h -1,9-8,3-0,2-0,2 Erstatninger f.e.r. i 0-25,9-0,7-0,7 Stormkatastrofer j 0-25,8-0,7-0,7 17

18 Investeringspolitik og finansiering Kontorchef Lars Lindsby, Topdanmarks Finansafdeling, ved den gamle børsbygning i København Topdanmark tager et nyt treasury system i brug i Det vil effektivisere finansadministrationen og via finansafdelingens data warehouse gøre risikostyringen endnu mere effektiv. På baggrund af en forsigtig investeringsstrategi opnåede Topdanmark et investeringsafkast på 6,5 pct. Topdanmark-aktiens risikoprofil Topdanmark-aktien har en risikoprofil, hvor de forsikringsmæssige risici er relativt store i forhold til de finansielle risici. Forsikringsrisici indgår som en naturlig del af kerneforretningen, og det er Topdanmarks opfattelse, at forsikringsrelateret risiko kan være attraktiv for investorer, der ønsker en vis risikospredning i deres aktieportefølje. Finansielle risici opstår i forbindelse med investeringsaktiviteterne i skade- og i særdeleshed livsforsikringsvirksomhed. Dog er det ikke nødvendigvis attraktivt for aktionærerne, hvis Topdanmark påtager sig finansielle risici, da investorer som hovedregel selv kan erhverve sig sådanne ad andre veje. Imidlertid er det Topdanmarks opfattelse, at en stor del af selskabets aktionærer er underlagt restriktioner som fx manglende adgang til låneoptagelse og anvendelse af finansielle instrumenter der bevirker, at de ikke er i stand til at øge den af Topdanmark valgte finansielle risiko. Topdanmark har derfor valgt at opretholde et vist niveau af finansiel risiko. Styring af finansielle risici Den løbende overvågning af den aktuelle risiko gennemføres ved udarbejdelse af daglige opgørelser over finansresultatet, alle væsentlige positioner samt disses indflydelse på den samlede eksponering. Ved bedømmelse af den samlede risikoeksponering medregnes både aktiv- og passivsiden samt positioner i off-balance instrumenter. Den samlede renteeksponering udtrykkes som det tab, der ville fremkomme ved en rentestigning på 1 procentpoint. Ved opgørelse af den samlede valutarisiko anvendes en metode, der tager hensyn til de enkelte valutaers volatiliteter og til korrelationen mellem valutaerne. Ud fra markedets historiske bevægelser beregnes en sandsynlighedsfordeling for det afkast, der vil fremkomme som følge af forskydninger mellem de enkelte valutaers værdi. Valutarisiko- 18

19 en defineres herefter som det maksimale tab, der med en sandsynlighed på 97,5 pct. ikke vil blive overskredet. Metoden er et alment anerkendt mål for finansiel risiko under betegnelsen Value at Risk. Aktie-, indeksobligations- og ejendomsrisiko accepteres i henhold til bestyrelsesbeslutninger om beholdningsstørrelser. Kreditrisiko styres ud fra investeringsreglerne i Lov om Forsikringsvirksomhed suppleret med limits på den enkelte modpart. Såvel porteføljesammensætningen som niveau for finansiel risiko er forskellig i livsforsikringskoncernen og den øvrige del af koncernen som følge af de to delkoncerners væsensforskellighed, hvad angår investeringshorisont, regulering, skatteforhold og ejerinteresser. Topdanmark koncernen eksklusive Topdanmark Livsforsikring Resultatet af investeringsvirksomhed i Topdanmark koncernen eksklusive Topdanmark Livsforsikring før overførsel til forsikringsteknisk resultat udgjorde 461 mio. kr. i 1999 mod 636 mio. kr. i Af afkastet i 1998 skyldtes 262 mio. kr., at Topdanmark ved etableringen af Kapital Holding fik ombyttet BG Bank-aktier til aktier i Kapital Holding med en højere indre værdi. Renset for denne effekt var der således tale om en stigning på 87 mio. kr. fra 1998 til Afkastet af porteføljeaktiver efter forvaltningsomkostninger steg fra 233 mio. kr. i 1998 til 360 mio. kr. i Stigningen skal ses i sammenhæng med årets meget positive aktiemarkeder, mens rentestigninger modsat betød, at afkastet af obligationer var ganske lavt. Også afkast af de aktier, der relaterer sig til Topdanmarks primære drift blandt andre Sydbank, gav et forholdsvist ringe afkast. Afkastet af aktiver efter forvaltningsomkostninger udgjorde 6,5 pct. Markedsværdien af rentebærende fordringer tilhørende koncernen eksklusive livsforsikring udgjorde mio. kr. ultimo 1999 svarende til 65 pct. af de samlede investeringsaktiver. Rammen for rentefølsomhed er fastsat til 70 mio. kr. efter skat, og rammen for valutarisiko til 3,8 mio. kr. pr. dag ligeledes efter skat. Ultimo 1999 udgjorde den faktiske rentefølsomhed 25 mio. kr. og valutarisikoen 0,6 mio. kr. pr. dag efter skat. De samlede aktieinvesteringer på mio. kr. bestod ved udgangen af 1999 i al væsentlighed af investeringerne i Kapital Holding (1.187 mio. kr.) og Topdanmark Livsforsikring (1.029 mio. kr.). Aktieinvesteringerne herudover udgjorde 872 mio. kr., som for en vis del relaterer sig til den primære forretning. De egentlige porteføljeaktier, hvoraf størstedelen er danske, børsnoterede aktier, havde ultimo 1999 en værdi på ca. 402 mio. kr. Aktieeksponeringen udgjorde 487 mio. kr., når virkningen af finansielle instrumenter indregnes. Livsforsikringskoncernen Ultimo 1999 udgjorde markedsværdien af livsforsikringskoncernens investeringsaktiver mio. kr. Heraf var størstedelen mio. kr. placeret i danske nominalobligationer, mens investeringen i udenlandske obligationer udgjorde mio. kr. og 255 mio. kr. var investeret i pantebreve. Ultimo 1999 udgjorde Topdanmark Livsforsikrings rentefølsomhed efter realrenteafgift 161 mio. kr., mens valutakursrisikoen efter realrenteafgift udgjorde 0,5 mio. kr. pr. dag. Investeringen i indeksobligationer udgjorde mio. kr., heraf størstedelen med udløb i 2026 eller før. Investeringen i ejerandele var på mio. kr., der fordeler sig med mio. kr. i danske, børsnoterede aktier, mio. kr. i udenlandske, børsnoterede aktier og 44 mio. kr. i unoterede aktier. Eksponeringen i udenland- Underdirektør Erik Olsen, Topdanmarks IT-udviklingsafdeling, foran Danmarks Nationalbank Der venter snart endnu en stor opgave for Topdanmarks IT-afdeling. Hvis Danmark i løbet af nogle år tilslutter sig Euroen, får vi en opgave, som vores beregninger viser, kan være større end løsningen af år 2000-problemerne. 19

20 Aktiechef Keld Henriksen, Topdanmarks Finansafdeling, på vej ud på Internet Med Internet modtager jeg løbende mængder af dugfriske rapporter, analyser og fondsbørsmeddelelser. Det sikrer et hurtigere og langt højere informationsniveau. Samtidig er Internettet en rigtig god database for historiske informationer. ske kapitalandele er tilpasset ved hjælp af finansielle instrumenter. Ultimoeksponeringen i udenlandske kapitalandele efter indregning af finansielle instrumenter udgjorde kr mio. kr. Livsforsikringskoncernens ejendomsinvesteringer er placeret i selskaberne Topdanmark Ejendom og Ejendomsselskabet BGP, hvis aktiver tilsammen omfattede ejendomme til en bogført værdi på mio. kr. mod mio. kr. i Topdanmark Ejendom realiserede et overskud på 192 mio. kr. i 1999 mod 199 mio. kr. i Overskuddet i Ejendomsselskabet BGP udgjorde 35 mio. kr. i 1999 mod 19 mio. kr. i Den budgetterede afkastprocent for 2000 udgør 7,1 pct. i såvel Topdanmark Ejendom som Ejendomsselskabet BGP. Ejendomsporteføljen er primært placeret i kontorejendomme med vægten på hovedstadsområdet. Boliginvesteringerne udgør mindre end 20 pct. af porteføljen, mens domicilejendomme udgør knap en tredjedel. Ejendomskoncernens udlejningsprocent er over 99. Efter realrenteafgift opnåede livsforsikringskoncernen et afkast til markedsværdi på 7,8 pct. i 1999 mod 5,9 pct. i Beskatningsforhold Hen over årene 1998 og 1999 vedtog Folketinget en række nye love, der fundamentalt ændrede den skattemæssige situation for forsikringserhvervet. Ændringerne ramte såvel på selskabsskatteområdet som på beskatningen af pensionsopsparing. Selskabsskat Efter de hidtil gældende regler kunne et livsforsikringsselskab fratrække de beløb, der overførtes til hensættelser til fordel for kunderne. En del af de indtægter, der lå bag overførslerne, bestod imidlertid af skattefrie afkast på aktier og ejendomme. Konsekvensen af denne asymmetri var, at livsforsikringsselskaber genererede skattemæssige underskud, der via sambeskatningen kunne udnyttes af andre selskaber i en koncern. Efter det nye regelsæt skal forsikringsselskabers fradrag for hensættelser og udbetalinger til de forsikrede og fradrag for realrenteafgift reduceres med selskabernes skattefrie indtægter i form af friholdte udbytter, aktieavancer og ejendomsavancer, alt opgjort efter lagerprincippet. Overstiger de skattefrie indtægter de fradragsberettigede udgifter i det enkelte år, fremføres de overskydende indtægter til det følgende år. Såfremt de skattefrie indtægter er negative, overføres tabet ligeledes til det følgende år. Vedtagelsen af loven betyder i korte træk, at væksten i forsikringsselskabernes egenkapital, opgjort til markedsværdi, bliver beskattet fuldt ud, men ikke nødvendigvis i det år, hvor indkomsten er oppebåret. Investeringsaktiver til markedsværdi Mio. kr. Koncern ekskl. livsforsikring Livsforsikring Rentebærende investeringsaktiver Aktier Indeksobligationer Grunde og bygninger Ej konsoliderede dattervirksomheder 17 0 Associerede virksomheder Aktier i Topdanmark Livsforsikring Investeringsaktiver i alt

Hovedbegivenheder (1/2)

Hovedbegivenheder (1/2) Årsregnskab 1999 Hovedbegivenheder (1/2) På grund af orkanskader på 1.040 mio. kr. blev resultatet for 1999 et underskud på 163 mio. kr. Korrigeret for orkanskaderne ville resultatet i 1999 have været

Læs mere

Topdanmark. Februar 2001

Topdanmark. Februar 2001 Topdanmark Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi Driftsmæssigt: En præmiefremgang som overstiger markedsniveauet En faldende omkostningsprocent 2 Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi Kapitalstruktur

Læs mere

Topdanmark. Juni 2002

Topdanmark. Juni 2002 Topdanmark Juni 2002 1 Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi Driftsmæssigt: En præmiefremgang som overstiger markedsniveauet En faldende omkostningsprocent 2 Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi

Læs mere

Topdanmark Informationsmøde 1. november 1999

Topdanmark Informationsmøde 1. november 1999 Topdanmark Informationsmøde 1. november 1999 1.11.1999 1 Topdanmark ønsker At udbygge positionen på det danske forsikringsmarked At være et forsikringsselskab - ikke en investeringsforening At skabe merværdi

Læs mere

Topdanmark. Marts 2002

Topdanmark. Marts 2002 Topdanmark Marts 2002 Highlights Overskud på 408 mio.kr. efter overførsel af 81 mio.kr. til udjævningshensættelser Resultat før goodwill, skat og overførsel til udjævningshensættelser (cash flow) på 594

Læs mere

Topdanmark. januar - september november 2001

Topdanmark. januar - september november 2001 Topdanmark januar - september 2001 29. november 2001 Financial highlights Overskud på 131 mio. kr. efter henlæggelse af 50 mio. kr. til udjævningshensættelser (Q1 - Q3 2000: 559 mio kr. efter forbrug af

Læs mere

Topdanmark Årsregnskab 2000

Topdanmark Årsregnskab 2000 Topdanmark Årsregnskab 2000 2 Financial highlights 2000 Overskud på 1.005 mio. kr. trods orkanreservering på 490 mio. kr. Resultatet på 1.005 mio. kr. svarer til en egenkapitalforrentning på 25,4 pct.

Læs mere

Topdanmarks resultat Q1 2003. Carnegie forsikringsseminar

Topdanmarks resultat Q1 2003. Carnegie forsikringsseminar Topdanmarks resultat Q1 2003 Carnegie forsikringsseminar 1 Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi Driftsmæssigt: En præmiefremgang som overstiger markedsniveauet En faldende omkostningsprocent Carnegie

Læs mere

Topdanmarks halvårsregnskabsmeddelelse 1999

Topdanmarks halvårsregnskabsmeddelelse 1999 Til Københavns Fondsbørs Halvårsregnskabsmeddelelse 1999 for Topdanmark Topdanmarks bestyrelse har d.d. tiltrådt det ureviderede halvårsregnskab for 1999. Hovedelementerne i halvårsmeddelelsen er: Topdanmark

Læs mere

Topdanmarks resultat for 1. halvår Michael Pram Rasmussen

Topdanmarks resultat for 1. halvår Michael Pram Rasmussen Topdanmarks resultat for 1. halvår 2002 Michael Pram Rasmussen Dagsorden Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til resultat Værdiskabelse i Liv Hovedpunkter

Læs mere

Topdanmark Årsrapport 1998

Topdanmark Årsrapport 1998 Topdanmark Årsrapport 1998 Indhold 2 Kort om Topdanmark 3 Organisationsdiagram 4 1998 i sammendrag 5 Hovedtal og nøgletal 6 Direktionens og bestyrelsens beretning 9 Mål og strategier 12 Forventninger til

Læs mere

Halvårsregnskab 2000

Halvårsregnskab 2000 Halvårsregnskab 2000 Hovedbegivenheder På trods af forstærkede reserver på 400 mio. kr. blev resultatet 312 mio. kr. i 1. halvår 2000 (1. halvår 1999: 354 mio. kr.) Korrigeret for orkanskader/eureko-gevinst

Læs mere

Topdanmarks resultat 2004

Topdanmarks resultat 2004 Topdanmarks resultat 2004 Hovedpunkter i 2004 2 Resultat på 743 mio. kr. efter skat og efter indtægtsførelse af 39 mio. kr. fra udjævningshensættelser 2003: 1.001 mio. kr. efter skat og efter overførsel

Læs mere

Topdanmark A/S. 1. halvår 2001

Topdanmark A/S. 1. halvår 2001 Topdanmark A/S 1. halvår 2001 21. august 2001 Topdanmark - 1. halvår 2001 2 Financial highlights 1. halvår 2001 Overskud på 575 mio. kr. efter skat og efter overførsel af 50 mio. kr. til udjævningshen-

Læs mere

Dagsorden. Mål og værdier Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til 2002 DAF

Dagsorden. Mål og værdier Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til 2002 DAF Præsentation for DAF 2. december 2002 Dagsorden Mål og værdier Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til 2002 DAF 021202 2 Topdanmarks mål og strategi Hovedformål:

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Forsikringsselskaber i 80 erne og 90 erne Karakteristika: Store finansindtægter Overkapitaliseret

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Topdanmarks delårsrapport for 1. kvartal 2003

Topdanmarks delårsrapport for 1. kvartal 2003 21. maj 2003 Meddelelse nr. 05/2003 Topdanmarks bestyrelse har i dag godkendt den ureviderede regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003. Hovedelementerne i kvartalsmeddelelsen er: Resultatet for 1. kvartal

Læs mere

Topdanmarks resultat H1 2006

Topdanmarks resultat H1 2006 Topdanmarks resultat H1 2006 Koncernstruktur m.v. 2 Præmie skade 8,5 mia. kr. Topdanmark Topdanmark Forsikring Antal ansatte 2.250 Investeringsaktiver: Kapital- 35 mia. kr. forvaltning Danske Forsikring

Læs mere

Topdanmark Forsikring 72 Femårsoversigt 73 Resultatopgørelse 74 Balance 76 Noter

Topdanmark Forsikring 72 Femårsoversigt 73 Resultatopgørelse 74 Balance 76 Noter Indhold Kort om Topdanmark 2 Kort om Topdanmark 3 Organisationsdiagram 4 1997 i sammendrag 5 Hovedtal og nøgletal 6 Direktionens og bestyrelsens beretning 9 Mål og strategier 12 Forventninger til fremtiden

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 1 Dagsorden Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til 2002 2 Hovedpunkter fra delårsrapporten 1/2 Underskud

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Topdanmarks equity story

Topdanmarks equity story Topdanmarks equity story Aktieprofil Fokuseret strategi Dansk aktør Stabile forsikringsrisici Lav omkostningsprocent Begrænset finansiel risiko Synergi mellem liv og skade Effektiv kapitalstyring Topdanmark-aktien

Læs mere

Investormøde Præsentation af Topdanmark. Steffen Heegaard Vicedirektør med ansvar for IR og kommunikation

Investormøde Præsentation af Topdanmark. Steffen Heegaard Vicedirektør med ansvar for IR og kommunikation Investormøde Præsentation af Steffen Heegaard Vicedirektør med ansvar for IR og kommunikation Hovedpunkter i præsentation 2 Præsentation af Sådan vil skabe værdi Hovedpunkter i resultatet for 1. halvår

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern (Dette er regnskabet for den samlede Alm. Brand Koncern, altså Alm. Brand af 1792 G/S samt den børsnoterede Alm. Brand A/S Koncern)

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2008. Topdanmark v/ Kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2008. Topdanmark v/ Kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2008 Topdanmark v/ Kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard Har fået tre spørgsmål Hvilken indvirkning har kreditkrisen og den høje volatilitet på aktiemarkedet

Læs mere

Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006

Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006 Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006 Highlights 1.-3. kvartal 2006: Resultatet efter skat steg med 44,1 pct. til 1.167 mio. kr. Resultat pr. aktie steg med 50,5 pct. til 60,2 kr. Præmiefremgang på 5,3 pct.

Læs mere

Presse- & Analytiker-briefing

Presse- & Analytiker-briefing Presse- & Analytiker-briefing 6. marts 2003 1 Presse- & Analytiker -briefing - 6. Marts 2003 Hovedpunkter fra Årsrapporten 2002 Resultat for 2002 Overskud på 95 mio.kr. mod et overskud på 447 mio.kr. i

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2017 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2017 er et overskud på 277 mio. kr. før skat og 214 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Konklusioner De danske skadeforsikringsselskaber fastholder fremgangen fra 2008. Det samlede resultat før skat i 1. halvår 2009 blev på 4,4 mia. kr..

Læs mere

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring Halvårsrapport 211 Overblik Indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Femårsoversigt 6 Resultatopgørlse 7 Balance 8 Egenkapitalforklaring 1 Ledelsesberetning Udviklingen i 1. halvår 211 Sønderjysk

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Topdanmarks resultat Q1 - Q3 2004

Topdanmarks resultat Q1 - Q3 2004 Topdanmarks resultat Q1 - Q3 2004 Hovedpunkter i Q1 - Q3 2004 2 Resultat på 553 mio. kr. efter skat og efter overførsel af 19 mio. kr. til udjævningshensættelser Q1 - Q3 2003: 742 mio. kr. efter skat og

Læs mere

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 10. marts 2005 Tilfredsstillende udvikling Resultat før skat og goodwill blev 1.880 mio. kr. Resultat efter skat og goodwill blev 1.105 mio. kr. Combined

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

Investeringsforhold Finansafkast, investeringsmæssige hovedtal og CDO-portefølje

Investeringsforhold Finansafkast, investeringsmæssige hovedtal og CDO-portefølje Investeringsforhold Finansafkast, investeringsmæssige hovedtal og CDO-portefølje Regnskabsmæssigt investeringsafkast Mio. kr. 2014 H1 2014 H1 2015 Koncern ekskl. livsforsikring 688 520 179 Livsforsikring

Læs mere

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001.

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 45 96 70 00 Telefax 45 87 17 92 E-mail almbrand@almbrand.dk Dato 12. marts 2001 Side 1 af 9 Regnskabsmeddelelse for 2000 for Alm. Brand Koncernen Alm. Brand Koncernen,

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 26 23 14 18 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1-2 q Ledelsespåtegning 3 q Anvendt regnskabspraksis 4 q Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 q

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Indholdsfortegnelse: Ledelsesberetning Side 1 Nøgletal Side 1 Anvendt regnskabspraksis Side 2-3 Ledelsespåtegning Side 4 Resultatopgørelse Side 5

Læs mere

Topdanmarks resultat 2005

Topdanmarks resultat 2005 Topdanmarks resultat 2005 Highlights 2 2005: Stigning i resultatet på 50 pct. til 1.160 mio. kr. efter skat Resultat pr. aktie steg med 61 pct. til 58 kr. Præmiefremgang på 6,6 pct. i skade og 11,6 pct.

Læs mere

TOPDANMARKS EQUITY STORY

TOPDANMARKS EQUITY STORY TOPDANMARKS EQUITY STORY 1 1 AKTIEPROFIL Fokuseret strategi Dansk aktør Stabile forsikringsrisici Lav omkostningsprocent Begrænset finansiel risiko Synergi mellem liv og skade Effektiv kapitalstyring Topdanmark-aktien

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2016 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2016 er et overskud på 122 mio. kr. før skat og 100 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S (CVR-nr. 16452742) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport 005 Danica Pension I s hovedtal 3 Beretning 4 Resultat for. halvår 005 4 Balance og kapitalstyrke 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Regnskab for

Læs mere

Codan A/S - Fondskode 1028863-8 - Delårsrapport for 1. halvår 2003

Codan A/S - Fondskode 1028863-8 - Delårsrapport for 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Codanhus Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Den primære forsikringsdrift i Codan-koncernen har i 1. kvartal 2001 haft en positiv udvikling.

Den primære forsikringsdrift i Codan-koncernen har i 1. kvartal 2001 haft en positiv udvikling. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2001 Codanhus Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2015 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2015 er et overskud på 258 mio. kr. før skat og 196 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Præsentation af Topdanmark LD Invest Markets 13. oktober 2010. v/ Kommunikations- og IR direktør Steffen Heegaard

Præsentation af Topdanmark LD Invest Markets 13. oktober 2010. v/ Kommunikations- og IR direktør Steffen Heegaard Præsentation af Topdanmark LD Invest Markets 13. oktober 2010 v/ Kommunikations- og IR direktør Steffen Heegaard Agenda Aktieprofil Krisen og værdiskabelse i Skade Solvency II Udsigter for 2010 2 Aktieprofil

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 4 Balance pr. 30. juni 2013 5 6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Topdanmarks årsrapport 2002

Topdanmarks årsrapport 2002 12. marts 2003 Meddelelse nr. 02/2003 Topdanmarks bestyrelse har i dag godkendt den reviderede årsrapport for 2002. Hovedelementerne er: Indtjeningen efter skat for 2002 blev et overskud på 296 mio. kr.

Læs mere

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59 Presse- & Analytikerpræsentation 11. marts 2004 Årsrapport 2003 Codan A/S 1 MAR2004/JJE Stærk udvikling Resultat før skat forbedret med mere end 1,4 mia. kr. Markant bedre combined ratio Solidt fundament

Læs mere

I Solvens II indregnes den forventede fortjeneste i basiskapitalen på tidspunktet for forsikringernes indgåelse.

I Solvens II indregnes den forventede fortjeneste i basiskapitalen på tidspunktet for forsikringernes indgåelse. Ændret regnskabspraksis 2016 Regnskabsbekendtgørelsen for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser er fra 2016 tilpasset de nye EUsolvensregler, Solvens II, som trådte i kraft 1. januar 2016.

Læs mere

Alm. Brand A/S. Resultatet for Alm. Brand A/S for 1. halvår 2001 udgør 75 mio.kr. efter skat mod 90 mio.kr. i samme periode sidste år.

Alm. Brand A/S. Resultatet for Alm. Brand A/S for 1. halvår 2001 udgør 75 mio.kr. efter skat mod 90 mio.kr. i samme periode sidste år. Side 1 af 10 Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2001 Hovedtal Regnskabet for Alm. Brand A/S udviser følgende hovedtal: Samlede indtægter 3,0 mia.kr. Periodens resultat 75 mio.kr. Koncern egenkapital 3,7 mia.kr.

Læs mere

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR CVR 14592385 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 1 Ledelsespåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Aktiver... 5 Passiver... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Side

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2012 4 Balance pr. 30. juni 2012 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 31 15 50 96 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1 q Ledelsespåtegning 2 q Anvendt regnskabspraksis 3 q Resultatopgørelse for perioden 1. januar-30. juni

Læs mere

Topdanmarks resultat 1. halvår 2005

Topdanmarks resultat 1. halvår 2005 Topdanmarks resultat 1. halvår 2005 Hovedpunkter i 1. halvår 2005 1/2 2 Resultater: Uændret resultat på 436 mio. kr. efter skat, men efter nettoudgifter til vejrrelaterede skader på 178 mio. kr. Præmiefremgang

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport 2002 - Bedre end ventet Alm. Brand Koncernen har i 2002 udviklet sig bedre end forventet ved halvåret 2002. Gevinster på obligationsmarkedet

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario. v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark

LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario. v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark Agenda Kort præsentation af Topdanmark Konkurrencesituationen på markedet for skadeforsikring

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Topdanmark Link Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2012 CVR-nr. 26188385 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Topdanmarks delårsrapport for kvartal 2003

Topdanmarks delårsrapport for kvartal 2003 25. november 2003 Meddelelse nr. 15/2003 Topdanmarks bestyrelse har i dag godkendt den ureviderede delårsrapport for 1. 3. kvartal 2003. Hovedelementerne er: Overskuddet for perioden januar september 2003

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 21.275 18.064 25.318 Forsikringsteknisk resultat pension 784 807 914 Forsikringsteknisk resultat af syge-

Læs mere

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Præsentation af regnskabet København, 21. august 2003 1. Resumé af første halvår 2003 Resumé af 1. halvår 2003 - Tilfredsstillende resultat Overskud efter skat stiger 11 pct. til 4.803 mio.

Læs mere

Topdanmarks resultat H1 2006

Topdanmarks resultat H1 2006 Topdanmarks resultat H1 2006 Highlights 2 1. halvår 2006 : Resultatet efter skat steg fra 436 mio. kr. til 689 mio. kr. Resultat pr. aktie steg fra 21,4 kr. til 35,2 kr. Præmiefremgang på 5,6 pct. i skade

Læs mere

Topdanmarks årsrapport 2004

Topdanmarks årsrapport 2004 8. marts 2005 Meddelelse nr. 03/2005 Topdanmarks bestyrelse har i dag godkendt årsrapporten for 2004. Hovedelementerne er: Overskuddet for 2004 blev 743 mio. kr. efter skat og efter indtægtsførelse af

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

Topdanmarks årsrapport 2003

Topdanmarks årsrapport 2003 9. marts 2004 Meddelelse nr. 03/2004 Topdanmarks bestyrelse har i dag godkendt den reviderede årsrapport for 2003. Hovedelementerne er: Overskuddet for 2003 blev 1.001 mio. kr. efter skat og efter overførsel

Læs mere

Topdanmarks resultat Q1 - Q3 2007

Topdanmarks resultat Q1 - Q3 2007 Topdanmarks resultat Q1 - Q3 2007 Highlights Q1-Q3 2007: Resultatet efter skat blev på 968 mio. kr. mod 1.167 mio. kr. i Q1-Q3 2006 Præmiefremgang på 0,7 pct. i skade og 11,4 pct. i liv Egenkapitalforrentning

Læs mere

Halvårsrapport Danica Pension I

Halvårsrapport Danica Pension I Halvårsrapport 007 Danica Pension I Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING Hovedtal... 3 Resultat for 1. halvår 007... 4 Balance, kapitalstyrke og risiko... 5 Forventninger til 007... 5 LEDELSESPÅTEGNING...

Læs mere

Alm. Brand A/S Årsrapport 2003 - PR

Alm. Brand A/S Årsrapport 2003 - PR Alm. Brand A/S Årsrapport 2003 - PR Alm. Brand A/S Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring A/S Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Alm.

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 4 Balance

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 3018 6028 Pensionsvirksomheden

Læs mere

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen, direktør,

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016 Nykredit Forsikring A/S Halvårsrapport 2016 (1.1.2016-30.06.2016) CVR nr. 14 50 61 87 Ledelsesberetning Aktivitet Aktiviteten består af tegning af skadeforsikring. Økonomisk udvikling Periodens resultat

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere