Wor King Papers. Management Working Papers. Forøget egenkapital i banken en ulempe for banken og dens kunder?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Wor King Papers. Management Working Papers. Forøget egenkapital i banken en ulempe for banken og dens kunder? 2013-01."

Transkript

1 Wor King Papers Management Working Papers Forøget egenkapital i banken en ulempe for banken og dens kunder? Johannes Raaballe

2 Forøget egenkapital i banken en ulempe for banken og dens kunder? Johannes Raaballe, Institut for Økonomi, Aarhus Universitet 24. april 2013

3 Forøget egenkapital i banken en ulempe for banken og dens kunder? En to- til tre dobling af de svageste kapitaliserede danske bankers egenkapital vil utvivlsomt skabe finansiel stabilitet. Overraskende er omkostningerne herved særdeles små for bankens kunder, bankerne selv og samfundet. Bankernes gennemsnitlige udlånsrenter vil højest vokse med 0,2 procentpoint. Danske bankers internationale konkurrenceevne vil ikke lide skade, måske tværtimod. De største bankers rentabilitet vil dog forringes en smule, men det skyldes, at højere egenkapital i disse banker indebærer, at disse banker da ikke længere vil modtage et too big to fail subsidium fra staten. Vil staten kompensere de større banker helt eller delvis herfor og/eller tilskynde til ovenstående løsning, kan staten friholde banker med høj egenkapital for det årlige bidrag til Indskydergarantifonden. Herved vil bankernes udlånsrenter også forblive uændrede. Ud over vanetænkning er den største anstødssten mod ovennævnte forslag formentlig, at bankledelser ved, at en væsentlig egenkapitaludvidelse giver aktionærerne mere indflydelse og mulighed for at smide en eventuel inkompetent bankledelse på porten som betingelse for mere egenkapital. Et element af tvang kan altså være nødvendigt for forslagets gennemførelse. 1 1 Tak for kommentarer og hjælp fra Anders Grosen og Ken L. Bechmann. 2

4 Nogle banker og deres interesseorganisationer argumenterer for, at øget egenkapital øger bankens gennemsnitlige fundingomkostninger. Dette indebærer, at bankens udlånsrenter må forhøjes, hvilket er til skade for udlånskunderne og bankens konkurrenceevne over for banker, der ikke er pålagt højere egenkapitalkrav. Omvendt indebærer højere egenkapital, at det bliver mindre sandsynligt, at staten er nødt til at gå ind og redde banker. 6 danske bankpakker og 19 faldne børsnoterede danske banker ud af 44 før bankkrisen er et udtryk for, at mange danske bankers egenkapital har været utilstrækkelig. I denne artikel gennemgås argumenter fremført i debatten ud fra såvel en teoretisk som empirisk synsvinkel. Hovedkonklusionerne er Der kan ikke ud fra hverken teori eller empiri identificeres gode og legitime grunde til, at bankernes gennemsnitlige fundingomkostninger øges i nogen væsentlig grad som følge af højere egenkapitalkrav. Selv hvis vi lader al tvivl komme bankernes argumenter til gode, vil en to- til tredobling af de svagest kapitaliserede bankers egenkapital blot have en lille effekt på bankernes gennemsnitlige fundingomkostninger. Der er højest tale om en stigning i størrelsesordenen 20 basispoints svarende til, at et udlån med gennemsnitlig risiko får en forøget rente på 0,2 procentpoint. Og udlån med lav risiko vil stort set ikke blive dyrere. En eventuel stigning i bankernes fundingomkostninger kan formentlig tilskrives statens implicitte garantier ( too big to fail ) overfor bankens kreditorer. Disse garantier er mindre værd, desto højere egenkapitalen er. Og derved bliver det nuværende statssubsidie mindre. 3

5 Ud over ovenstående punkt er der identificeret en anden grund til bankledelsers modstand mod mere egenkapital. En væsentlig egenkapitaludvidelse i banken vil sandsynligvis indebære, at aktionærerne kræver mere indflydelse og udskiftning af en eventuel inkompetent bankledelse. Vil man gå med livrem og seler samt tilskynde de danske banker til væsentlig mere egenkapital, kan man friholde bankerne for betaling til indskydergaranti, hvilket er rimeligt, når bankerne har væsentlig mere egenkapital. I så fald vil too big to fail -bankerne få stort set uændrede gennemsnitlige fundingomkostninger og de små og mellemstore banker lavere gennemsnitlige fundingomkostninger. Det synes, også set med statens øjne, når man tager de forgangne godt 4 år i betragtning, at være en lav pris for finansiel stabilitet. Baseret på disse konklusioner ville det således have været stort set gratis at have krævet en to- til tredobling af de svageste danske bankers egenkapital over en 2-3 årig periode i forbindelse med Bankpakke 2. Og udviklingen på aktiemarkedet viste, at det havde kunnet ladet sig gøre. I denne forbindelse er det tankevækkende at se, hvor sikker en havn danske statsobligationerne er blevet under den nuværende statsgældskrise. Havde vi i 2009 og 2010 fået styrket de danske bankers egenkapital, havde problemerne vedrørende bankernes indlånsunderskud og manglende lyst til at låne usikret ud til hinanden også været løst. Det er også tankevækkende, at sydeuropæerne ønsker et loft over de nordeuropæiske bankers egenkapital. Det er i forvejen svært nok at få pengene til at flyde mod syd. Skrækscenarioet er endnu en konjunkturnedgang, som den vi oplevede i 4. kvartal I så fald vil mange danske banker, og måske også 4

6 nogle af de største, næppe overleve ved egen kraft. Og staten vil formentlig ikke evne at træde til som under den nuværende bankkrise. Historisk udvikling i bankers egenkapital Ved indgangen til den danske bankkrise havde de danske børsnoterede banker en gennemsnitlig størrelsesvægtet egenkapitalprocent, defineret som bogført egenkapital divideret med bogført balance, i størrelsesordenen 5%. Danske Bank 1 havde ultimo 2008 en egenkapitalprocent på blot 2,77. Dette var historisk lavt, set såvel nationalt som internationalt. I Figur 1 og 2 er angivet den gennemsnitlige størrelsesvægtede bogførte egenkapitalprocent for amerikanske og danske banker siden starten af 1840 erne. Historiske tal for UK-banker er meget lig de danske tal. Man har altså været i stand til at drive banker med langt højere egenkapital end i dag. I 1800 tallet var egenkapitalprocenten i størrelsesordenen 20-40%. Dette var åbenbart nødvendigt for, at indskyderne turde betro bankerne deres penge. USA indførte som det første land indskydergaranti i begyndelsen af 1930 erne. Det er i denne forbindelse interessant at se jf. Figur 1 hvorledes egenkapitalprocenten i de amerikanske banker halveres over de næste 15 år. Når der er en indskydergaranti, er det ikke nødvendigt at berolige bankkunderne med et så højt omfang af egenkapital. En indskydergarantiordning og en implicit statsgaranti er et tveægget sværd, idet sådanne ordninger har en tendens til at erodere bankernes egenkapital. I de sidste godt 30 år ses en svag forøgelse af de amerikanske bankers egenkapitalprocent til ca. 10% og en halvering af de danske bankers egenkapitalprocent til ca. 5%. 5

7 Figure 1: Book Equity to Book Assets for U.S. Commercial Banks, Note: Data from is based on the Statistical Abstracts of the United States from the U.S. Census. Data from is based on data for All Banks and is taken from the Federal Reserve s All Bank Statistics, Data from is based on Federal Reserve member banks and is taken from Banking and Monetary Statistics, Data from is for all insured commercial banks and is taken from the FDIC s Historical Statics on Banking at Kilde: Kashyap mfl. (2010) 6

8 Figur 2: Bogført egenkapital divideret med bogført balance for danske banker, Note: De grå markeringer viser perioder med bankkriser. For årene 1975 og frem dækker opgørelsen samtlige banker og sparekasser. For perioden før 1975 er der kun medregnet banker. Beregningerne er baseret på Finanstilsynets hjemmeside; Statistisk Årbog, diverse årgange samt Kreditmarkedsstatistik Kilde: Pedersen (2011). Med et moderne sprogbrug er den finansielle stabilitet således blevet mindre som følge af mindre egenkapital. Den anden side af mønten kan være, at 7

9 bankerne ved en lavere egenkapital er i stand til at formidle billigere udlån til husholdninger og virksomheder. Homer og Sylla (1991) forsøger at besvare dette spørgsmål ud fra historiske amerikanske data. Som mål for de amerikanske bankers egenkapital bruger de én divideret med egenkapitalprocenten, altså bogført balance divideret med bogført egenkapital. Dette mål er angivet ved den grønne kurve benævnt Leverage i Figur 3. Vi genfinder, at egenkapitalenprocenten stort set halveres efter indførelsen af indskydergarantien i USA i begyndelsen af 1930 erne. Som mål for bankernes udlånsrente anvendes average business loan rates charged by US commercial banks fratrukket renten på 3- måneders skatkammerbeviser angivet ved den blå kurve. Den røde kurve angiver den samme forskel som et 5-årigt løbende gennemsnit. Hvis egenkapital er en voldsom dyr finansieringsform, må man forvente en væsentlig reduktion i udlånsrenterne efter 1945, hvor egenkapitalprocenten er faldet kraftigt. Det ses ikke at være tilfældet. Man ser fra 1970 og fremad snarere den modsatte tendens. Miles mfl. (2011) rapporterer tilsvarende resultater for UK. Såvel den amerikanske som den engelske analyse er grov. Data tillader eksempelvis ikke, at der tages hensyn til udlånenes risiko, løbetid eller graden af konkurrence bankerne imellem. Men der er absolut ingen støtte til hypotesen om, at lavere egenkapital i bankerne reducerer udlånsrenterne. Miles m.fl. (2011) søger også at belyse spørgsmålet ud fra en anden synsvinkel. Som tidligere nævnt er UK-bankers egenkapitalprocenter historisk set faldet stort set svarende til de danske bankers. Selvom faldende egenkapital ikke har resulteret i, at de registrerede udlånsrenter faldet eksempelvis som følge af dårlig datakvalitet kan der jo alligevel være en gunstig effekt over til udlånene og dermed investeringerne. Man kunne da 8

10 håbe på at finde en positiv sammenhæng mellem høj realvækst i bruttonationalprodukt og lav egenkapitalprocent i bankerne. Dette er ikke tilfældet. Figure 3: Leverage and spreads of average business loan rates charged by US commercial banks over 3-month Treasury bills Kilde: Miles mfl. (2011) oprindelige kilde er Homer og Sylla (1991) Konklusionen indtil nu er: Selvom der er sket historiske fald i bankernes egenkapitalprocenter, kan der ikke historisk findes empirisk belæg for, at det har medført lavere udlånsrenter eller højere vækst. 9

11 Hvordan måles egenkapital i danske banker og andre danske selskaber? Vi har hidtil målt egenkapital ved bogført egenkapitalprocent defineret som bogført egenkapital divideret med bogført balance. Der findes andre mål. Vi vil illustrere disse mål ved hjælp af tal fra Danske Bank, Ringkjøbing Landbobank og A.P. Møller-Mærsk. Alle tal er opgjort ultimo Tabel 1. Egenkapitaltal for tre børsnoterede selskaber ultimo 2008 Danske Bank Ringkjøbing A.P. Møller- Landbobank Mærsk BEK% 2,77% 9,92% 46,16% (3,68%) MEK% 1,03% 8,79% 38,63% (2,01%) Kernekapital% 9,20% 12,96% - (16,01%) Solvens% 13,01% 16,28% - (17,89%) RWA/Bogførte aktiver 27,09% 83,90% (26,46%) - Note: BEK% er bogført egenkapital divideret med bogført balance. MEK% er markedsværdien af selskabets aktier divideret med markedsværdien af selskabets aktier plus den bogførte værdi af selskabets øvrige passiver. Kernekapital- og solvensprocent er beregnet som kernekapitalen henholdsvis basiskapitalen i henhold til Lov om finansiel virksomhed divideret med de risikovægtede aktiver (RWA). Tallene i parentes for Danske Bank er opgjort ultimo

12 Af Tabel 1 ser vi af første linje, at de to banker ultimo 2008 var væsentlig lavere kapitaliseret målt ved bogført egenkapitalprocent end A.P. Møller- Mærsk. Vi ser også, at der er væsentlig forskel på de to bankers kapitalisering. Tallene er repræsentative. Ultimo 2008 havde de danske børsnoterede ikke finansielle virksomheder typisk en bogført egenkapitalprocent i intervallet 30-70%, hvorimod de børsnoterede bankers bogførte egenkapitalprocent lå i intervallet 3-18%. Og det var de største blandt bankerne, der havde de laveste egenkapitalprocenter. Når man skal låne penge ud, ser man på låntagers formue og fremtidige indkomster. Et selskab er desto mere kreditværdig, desto højere egenkapital og resultat efter skat det har. En måde at få et groft mål for dette er for børsnoterede selskabers vedkommende at beregne markedsværdien af selskabets egenkapital (aktier) i forhold til markedsværdien af selskabets balance, idet markedsværdien af egenkapitalen også inkorporerer forventede fremtidige indkomster. Resultatet af denne beregning er angivet i anden linje i Tabel 1 og ændrer altså ikke det overordnede billede. Det viste sig, at de danske banker var for svagt kapitaliserede. Lånekilderne tørrede ind, og flertallet af danske banker med Danske Bank i spidsen måtte i efteråret 2008 Bankpakke 1 og vinteren 2009 Bankpakke 2 søge ly hos staten. Fire år efter er der ikke sket en væsentlig forbedring af danske bankers evne til at låne penge hos andre banker, og danske banker tør stadig ikke låne usikret ud til hinanden. Egenkapitalen i de andre banker er for lav, og risikoen er derfor for høj. Danske banker fokuserer ikke på BEK% og MEK%, men på kernekapital- og solvensprocent, som er de nøgletal, der indgår i Finanstilsynets vurdering af, 11

13 om bankerne opfylder de regulative kapitalkrav. Disse tal syner da også mere acceptable. Begge tal kan afstemmes til bogført egenkapitalprocent. Kernekapitalprocentens tæller er den bogførte egenkapital fratrukket goodwill m.v. og tillagt hybrid kernekapital. Hybrid kernekapital er i princippet et evigtvarende lån, der prioritetsmæssigt står lige før egenkapitalen. Før Bankpakke 2 måtte hybrid kernekapital udgøre op til 15% af kernekapitalen og må efter Bankpakke 2 udgøre 50%. Solvensprocentens tæller er kernekapitalprocentens tæller tillagt supplerende kapital. Denne tæller benævnes basiskapitalen, og supplerende kapital må udgøre 50% heraf. Bankerne kan altså regne de to låneformer hybrid kernekapital og supplerende kapital med i opgørelsen af det regulative kapitalkrav. Lidt spidst formuleret svarer det til, at private regner deres 30- årige kreditforeningslån med til deres formue. I praksis kan hybrid kernekapital plus supplerende kapital for nogle bankers vedkommende være op til størrelsesordenen 40% af bogført egenkapital. Så det er ikke her, at vi skal finde den væsentligste del af forklaringen på, at Danske Bank ultimo 2008 rapporterer kernekapital- og solvensprocenter på henholdsvis 9,20% og 13,01% mod en egenkapitalprocent på blot 2,77%. Hovedforklaringen på den store forskel mellem egenkapitalprocenten og kerne- og solvensprocenten skal for begge nøgletals vedkommende findes i nævneren. For kerne- og solvensprocenten divideres nemlig ikke med de bogførte aktiver, men med de risikovægtede aktiver (RWA), og RWA udgør blot 27,09% af de bogførte aktiver for Danske Banks vedkommende. I henhold til denne opgørelse er et Danske Bank aktiv mindre end en tredjedel (27,09/83,90 < 1/3) så risikabelt som et Ringkjøbing Landbobank aktiv. 12

14 Ikke alle bankaktiver er lige risikable, og det enkelte aktiv tildeles derfor efter Basel-reglerne en risikovægt (for Ringkjøbing Landbobank hovedsageligt efter standardmetoden og for Danske Bank hovedsageligt efter den interne risikobaserede metode). Som vi ser af sidste linje i Tabel 1, er den gennemsnitlige risikovægt under én og for Danske Banks vedkommende væsentligt under én. Det er almindelig anerkendt, at der har været og stadig er en stor grad af vilkårlighed i risikovægtene. Her er et par eksempler. Tidligere have alle statsobligationer en risikovægt på nul. Dette gjaldt også for græske statsobligationer. Græske statsobligationer var således tillagt en regulatorisk risiko på nul. Udlån til andre banker har en risikovægt på 20%. Et udlån på mio. kr. tæller altså risikomæssigt blot for 200 mio. kr., og det selvom danske banker generelt ikke tør låne usikret ud til andre danske banker. Når man sammenligner Danske Banks traditionelle egenkapitalprocenter og solvensprocenter, tegnede der sig i 2008 to helt forskellige billeder af Danske Banks soliditet. De traditionelle egenkapitalprocenter viste sig at være de mest retvisende. Målt ved kernekapitalprocent er der sket en gunstig udvikling i Danske Banks formelle soliditet fra 9,20% ultimo 2008 til 16,01% ultimo Det giver imidlertid anledning til bekymring, at Danske Banks to traditionelle egenkapitalprocenter ikke har haft samme gunstige udvikling. Konklusionen i dette afsnit er, at øvrige danske børsnoterede selskaber var væsentligt bedre kapitaliserede end de børsnoterede danske banker op til lavkonjunkturen. Og det var da også blandt bankerne, at mandefaldet fandt sted. Når det samtidig i debatten ofte og måske lidt arrogant anføres, at bankerne sammenlignet med øvrige erhvervsvirksomheder har en særlig 13

15 vigtig rolle i samfundet, forekommer det selvmodsigende, at vi har tilladt bankdrift med så lav egenkapital. Danske Bank kan siges at være prototypen på moderne bankdrift med egenkapital på grænsen. Og af Tabel 1 ser det ikke ud til, at Danske Bank for alvor har sadlet om. Vi vil derfor i næste afsnit belyse udviklingen i Danske Bank Danske Bank De fleste har formentlig haft det indtryk, at Danske Bank var en solid og måske lidt konservativ bank. Det indtryk må have ændret sig. Danske Bank 6-doblede under Peter Straarup sin balance i perioden fra knap 600 mia. kr. til godt mia. kr. Det var en ganske risikabel strategi ikke mindst da man gik ind på nye markeder med opkøb i Irland, Nordirland, Norge, Sverige, Finland og i mindre grad Baltikum. Købet af RealDanmark, der ca. fordoblede Dansk Banks balance, var dog ikke nær så risikabel. På baggrund af denne risikable opkøbsstrategi måtte man således forvente, at bogført egenkapital ville vokse med en faktor Men det skete ikke. Den bogførte egenkapital voksede blot med en faktor på godt 3. Danske Bank voksede altså markant på nye markeder og ekspanderede yderligere på disse uden at have den fornødne egenkapital til at modstå en mindre heldig udvikling. Det var uforsigtigt og efter min opfattelse en strategisk brøler. Argumentationen er således. Havde man ladet egenkapitalen vokse i blot samme takt som aktiviteterne, ville man i efteråret 2008 have haft i størrelsesordenen 100 mia. kr. mere i 14

16 egenkapital, dvs. i alt ca. 200 mia. kr. i egenkapital. I så fald havde Irland ikke udgjort et problem, som Danske Bank ikke selv kunne have klaret. Et eksempel på Danske Banks risikotagning er National Irish Bank. Udlånene blev her fra 2004 til 2008 næsten firedoblet fra 22 mia. kr. til 79 mia. kr., hvilket må siges at være særdeles risikabel bankdrift. Indlånene steg i samme periode blot godt 50% fra 16,6 mia. kr. til 25 mia. kr. Da krisen kom, måtte Danske Bank finansiere en manko på ca. 50 mia. kr. og kunne frygte, at en del af indlånene på 25 mia. kr. ville forsvinde. Havde Danske Bank fastholdt egenkapitalpolitikken fra før 1998, ville Danske Bank ultimo 2008 have haft en egenkapital, der var mia. kr. større. Dermed havde den ikke have haft brug for den danske stats hjælp i slutningen af 2008 og begyndelsen af Danmarks anden store bank, Nordea, havde heller ikke ved udgangen af 2008 en imponerende bogført egenkapitalprocent (3,76%). Men Nordeas situation og tilgang var en anden. Nordea havde i 2008 tjent ca. 20 mia. kr., hvor Danske Bank havde tjent ca. 1 mia. kr. Nordea rejste godt 20 mia. kr. i ny egenkapital hos sine aktionærer, hvor Danske Banks tilgang var at bede den danske stat om 26 mia. kr. i hybrid kernekapital. Danske Bank har efterfølgende øget egenkapitalen med ca. 20 mia. kr. ved en aktieemission i 2011 og med yderligere ca. 7 mia. kr. ved en aktieemission i I forbindelse med den sidste egenkapitaludvidelse udtalte Danske Banks direktør Eivind Kolding, at Danske Banks planer om at hente kapital drejer sig først og fremmest om at få hævet bankens rating og er ikke et udtryk for, at banken decideret savner kapital efter flere års udmeldinger om, at man er stærkt kapitaliseret. Eivind Kolding udtaler samtidig, at der ikke er tillid til Danske Bank. Det forstås. Danske Bank har ikke sadlet om. 15

17 Bankaktiver er ikke særligt risikable Af Tabel 1 kan man måske få det indtryk, at finansiel stabilitet kræver, at banker har samme høje egenkapitalprocent, som ikke finansielle selskaber har. Det indtryk er forkert. Bankaktiver er ikke særligt risikable. Hvis vi tager udlånene, som er de typiske bankaktiver, er disse typisk variabelt forrentede. Der er altså ingen (rente)kursrisko herpå. Ydermere er udlånene typisk finansieret med variabelt forrentede indlån. Tilsvarende er fastforrentede udlån typisk finansieret med fastforrentede indlån/udstedelser. Risikoen består altså i al væsentlighed i, at låntager misligholder udlånet. Som vi skal se nedenfor, er risikoen på 1 mio. kr. bankaktiver typisk en faktor 10 gange lavere end på 1 mio. kr. aktiver i ikke finansielle selskaber og den lave risiko er grunden til, at bankens kunder kan blive finansieret med banklån i stedet for at hente kapital hos ejerne. Arbejdsfordelingen er altså klar og fornuftig. Bankerne står for den relativt sikre finansiering i form af lån, og ejerne står for den mere risikable finansiering i form af egenkapital. Det er altså den lave andel af egenkapital i finansiering af bankaktiverne, der skaber den høje risiko i banken. Men da bankaktiver ikke er nær så risikable som ikke finansielle selskabers aktiver, behøver banker ikke så høj en grad af egenkapitalfinansiering som ikke finansielle virksomheder for at kunne svare enhver sit. I Tabel 2 er angivet nogle størrelsesordener for aktivernes risici for de tre selskaber angivet i Tabel 1. Tallene er (igen) repræsentative for børsnoterede banker og ikke finansielle børsnoterede selskaber. Som det fremgår af Tabel 2 s første linje er børsnoterede banker særdeles kapitalintensive sammenlignet med børsnoterede ikke finansielle selskaber. 16

18 En typisk bankmedarbejder bestyrer gange så mange aktiver som en typisk medarbejder i ikke finansielle selskaber. Tabel 2. Risici på aktiverne for tre børsnoterede selskaber ultimo 2009 Danske Bank Ringkjøbing A.P. Møller- Landbobank Mærsk Gennemsnitlige bogførte 140,3 68,4 3,0 aktiver i mio. kr. pr. medarbejder Aktiernes beta 1,74 0,81 1,50 Aktiernes volatilitet 65,1 36,7 49,0 målt i procent p.a. Aktivernes beta 0,05 0,13 0,69 Aktivernes volatilitet 1,7 5,9 22,4 målt i procent p.a. Note: Aktiernes beta er defineret som kovariansen mellem aktiens afkast og markedsporteføljens afkast divideret med variansen på markedsporteføljens afkast. Aktiernes volatilitet er defineret som den årlige standardafvigelse på aktiens afkast. Aktivernes beta og volatilitet er fundet ved en simpel delevering med faktoren markedsværdien af selskabets aktier divideret med markedsværdien af selskabets aktier 17

19 plus den bogførte værdi af selskabets øvrige passiver. Tak til Ken L. Bechmann for estimation af aktiernes beta og standardafvigelse. I linje 2 og 3 har vi angivet to mål for, hvor risikable de tre selskabers aktier er. I linje 2 har vi angivet de tre selskabers beta, der måler, hvor meget afkastet på selskabets aktier samvarierer med øvrige selskabers afkast. Beta er et udtryk for aktiens systematiske risiko. I linje 3 har vi angivet volatiliteten for de tre selskabers aktier. Volatiliten er standardafvigelsen på aktiens afkast og er et udtryk for aktiens samledes risiko dvs. systematisk plus usystematisk risiko. Af tabellens linje 2 og 3 fremgår for begge måls vedkommende, at Danske Bank aktien er den mest risikable efterfulgt af A.P. Møller-Mærsk aktien og med Ringkjøbing Landbobank på sidste pladsen. Disse risikomål afspejler imidlertid både aktivernes risici og deres finansiering. Med henblik på at få et skøn over risiciene for de tre selskabers aktiver laver vi en standardberegning (såkaldt delevering) baseret på, at alle tre selskaber er fuldt egenkapitalfinansierede. En sådan beregning kan laves mere eller mindre sofistikeret. Vi laver beregningen så enkel som muligt, idet formålet alene er at få et groft skøn på aktivernes risici. Vi ser af linje 4 og 5, at bankaktiver ikke er nær så risikable som øvrige selskabers aktiver. Vi bemærker også, at Danske Banks aktiver ikke er så risikable som Ringkjøbing Landbobanks aktiver. Her er dog tale om en delvis bias i Danske Banks favør. For det første indgår relativt sikre realkreditlån i Danske Banks balance og ikke i Ringkjøbing Landbobanks balance. For det andet indebærer den simple metode, vi har valgt til at delever med, at Danske Banks aktiver bliver relativt mindre risikable. 2 18

20 Konklusionen er, at bankaktiver er væsentlig mindre risikable end øvrige selskabers aktiver. Der er således god grund til, at banker er finansieret med væsentlig mindre egenkapital end øvrige selskaber. Der er også belæg for, at Danske Banks aktiver i gennemsnit er mindre risikable end Ringkjøbing Landbobanks aktiver. Men nettoeffekten af aktivernes risiko og deres finansiering er, at Danske Bank aktien er den mest risikable, og den er ca. dobbelt så risikabel som Ringkjøbing Landbobank aktien. Er det dyrere for banken og dermed låntagerne med mere egenkapital i banken? Hvad siger den klassiske teori? Nogle banker og deres interesseorganisationer siger, at egenkapital er dyr. Deres argumentation er således: Egenkapital (aktionærindskud) kræver en højere forrentning, eksempelvis 10%, end bankindskud/lån, der eksempelvis blot kræver 2%. Mere egenkapital som erstatning for bankindskud/lån indebærer således, at den sammenvejede omkostning ved at finansiere banken bliver højere. Dermed er banken nødt til at forhøje renten på udlån, og det er borgerne og erhvervene, der kommer til at lide herunder. Modigliani og Miller (MM) (1958, 1963, 1977) fik i hhv og 1995 Nobelprisen for bl.a. at vise, at ovennævnte argument er forkert. Den simpleste version af deres argument er således: Bankens risici ligger i, om bankens udlånskunder er i stand til at betale deres lån tilbage. Denne risiko er uafhængig af, hvor meget egenkapital, der er i banken. Fordobles bankens egenkapital, er aktionærernes samlede risiko altså den samme, men risikoen pr. aktie falder til det halve, og dermed er aktionærernes afkastkrav pr. aktie ikke længere så højt. Eksempelvis falder afkastkravet på aktierne fra 10% til 19

21 9%. Og dette fald gør, at bankens sammenvejede omkostning ved at finansiere banken er uændret ved mere egenkapital. Egenkapital er således ikke en dyr finansieringskilde. Ovenstående simple argument er baseret på, at bankindskyderne er sikre på at få deres penge retur fra banken, hvilket jo som bekendt ikke er sikkert. Er indskuddene risikable, falder den enkelte akties risiko ikke helt til det halve ved en fordobling af egenkapitalen, idet indskuddene også bliver mindre risikable som følge af den forøgede egenkapital. Hermed bliver låntagningen også billigere (men måske først på det tidspunkt, hvor lånene skal refinansieres). Nettoresultatet bliver uforandret, at bankens sammenvejede omkostninger ved at finansiere med mere egenkapital er uændret (senest på det tidspunkt, hvor de usikre indlån er blevet refinansieret). Ovennævnte version af visse bankers (teoretiske) påstand om, at mere egenkapital forøger bankens sammenvejede fundingomkostninger holder altså ikke for en nærmere (teoretisk) prøvelse. Men på den anden side er det jo heller ikke sikkert, at MM s teoretiske resultat holder. MM s resultat var oprindeligt udledt under en række stærkt forsimplende antagelser. Videreudvikling af MM s teori har vist, at denne holder under langt mindre restriktive antagelser. Den væsentligste antagelse er, at værdien af selskabets aktiver ikke afhænger af, hvordan selskabet er finansieret. Og det behøver ikke at være korrekt. Eksempelvis kan man have, at aktiverne er mindre værd som følge af mulige konkursproblemer, hvis der er meget gæld i selskabet. Tilsvarende kan aktiverne være mindre værd som følge af manglende opsyn med ledelsen, hvis egenkapitalen er stor, og denne er delt ud på små aktionærer. Hvis vi tager hensyn til selskabs- og personskatter og fortolker aktiverne, som det beløb aktionærer og kreditorerne modtager efter skat, kan den samlede værdi ligeledes afhænge af passivsiden. Disse 20

22 problemstillinger behandles i et senere afsnit. Men om MM s resultat holder eller ej er i bund og grund ikke et teoretisk spørgsmål, men et empirisk spørgsmål. Vi behandler dette spørgsmål i næste afsnit, herunder i hvilket omfang MM s resultat ikke holder. Den forskellige skattemæssige behandling af renter og udbytter/ aktietilbagekøb i banken og hos investorerne kan som anført være et brud på den grundlæggende MM antagelse. Dette kan eksempelvis være tilfældet, hvis renteindkomst generelt beskattes lempeligere end aktieindkomst som følge af dennes dobbeltbeskatning i selskabet og hos aktionærerne. Men i Danmark er dette formentlig ikke tilfældet. Argumentet findes i Millerligevægten jf. Miller (1977), Hillier mfl. (2008) og Raaballe (2012a), der siger, at MM stadig holder, hvis der findes en investor, der beskattes lige hårdt af rente- og aktieindkomst. Men vi vil nu prøve at spille bankens advokat og antage, at det ud fra en skattemæssig synsvinkel er væsentligt billigere for banken at finansiere sig med bankindskud/lån end med egenkapital. Formålet er alene at få et groft teoretisk skøn over, hvor meget de sammenvejede fundingomkostninger kan stige som følge heraf, hvis egenkapitalen forøges. For at opnå så høje sammenvejede fundingomkostninger som muligt antager vi, at der alene findes selskabsbeskatning og ingen personbeskatning. Grove og forsimplede beregninger viser under denne antagelse, at eksempelvis Danske Banks sammenvejede fundingomkostninger ved at finansiere banken med tre gange mere egenkapital højest vil stige med 0,1% point altså 10 basispunkter. 3 Forklaringen skal findes i, at den skattemæssige ulempe ved mere egenkapital ikke vejer særligt tungt, når udgangspunktet er en markedsopgjort egenkapitalprocent i størrelsesordenen 3%. 21

23 Vi skal altså lede andre steder end i den klassiske teori, hvis vi skal finde teoretisk belæg for en væsentlig forøgelse af de sammenvejede fundingomkostninger som følge af højere egenkapital. Vi har gennemtrævlet litteraturen (jævnfør et senere afsnit) for at finde et sådant belæg og har ikke fundet det. Og det er forunderligt, hvis belægget skulle eksistere. Det vil give stjernestatus i forskerkredse til den, der kommer op med et sådant belæg. Vi har altså ikke kunnet identificere et teoretisk argument for, at et højere dansk egenkapitalkrav medfører, at det bliver væsentligt dyrere for danske kunder at låne, og at danske banker dermed ikke kan konkurrere med udenlandske banker. En undtagelse hertil er, som vi senere skal se, den implicitte statsgaranti, der ligger i too big to fail. Når vore studerende ud fra klassisk teori og under antagelse om ingen statsgarantier argumenterer for, at de sammenvejede fundingomkostninger ved at finansiere et selskab med mere egenkapital vokser, da beder vi den studerende om at tage faget en gang mere. Det rigtige/forkerte svar på spørgsmålet har altså konsekvenser for såvel studerende som banker. Er det dyrere for banken og dermed låntagerne med mere egenkapital i banken? Hvad siger empirien? Miles m.fl. (2011) undersøger dette spørgsmål ved at tage udgangspunkt i de 6 største britiske banker for perioden Det første spørgsmål, som de søger at afklare, er, om bankaktiernes risiko falder/vokser som følge af mere/mindre egenkapital. Som risikomål bruger de CAPM-modellens β, der er defineret som kovariansen mellem aktiens afkast og markeds- 22

Hvordan er helbredstilstanden i danske banker?

Hvordan er helbredstilstanden i danske banker? Hvordan er helbredstilstanden i danske banker? Morgenbusiness Aarhus Universitet, 14. november 2011 Johannes Raaballe Institut for Økonomi Aarhus Universitet 1 Den danske bankkrise Under bankkrisen er

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK 6.

DANMARKS NATIONALBANK 6. ANALYSE DANMARKS NATIONALBANK 6. JUNI 2017 NR. 9 Øget kapital i banker rammer ikke BNP-vækst Pengeinstitutterne har øget kapitalprocenten BNP-væksten er ikke blevet ramt af øget kapitalprocent Velkapitaliserede

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Wor King Papers. Management Working Papers. Ultimo 2016-rangliste over de danske børsnoterede bankers soliditet

Wor King Papers. Management Working Papers. Ultimo 2016-rangliste over de danske børsnoterede bankers soliditet Wor King Papers Management Working Papers 2017-02 Ultimo 2016-rangliste over de danske børsnoterede bankers Johannes Raaballe Ultimo 2016-rangliste over de danske børsnoterede bankers Johannes Raaballe

Læs mere

Myter og fakta om bankerne

Myter og fakta om bankerne Myter og fakta om bankerne December 2012 FORORD Myter og fakta om bankerne Der har de seneste år været massivt fokus blandt politikere, medier og offentligheden generelt på banksektoren. Det er forståeligt

Læs mere

SIFI-kapitalkrav og risikovægtede aktiver

SIFI-kapitalkrav og risikovægtede aktiver SIFI-kapitalkrav og risikovægtede aktiver Er SIFI-kravene baseret på et for løst grundlag? Notat fra sekretariatet, september 2013 1 Konklusioner Ved overgang til Basel II regler i 0 erne, fik danske kreditinstitutter

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv INDLÆG FOR VIDENCENTER FOR ØKONOMI OG FINANS - KONFERENCE MARTS 2012 VED JESPER RANGVID COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Aktuel tilstand

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 316 Offentligt J.nr. 2011-318-0348 Dato: 28. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 316 af 14. februar

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen . marts 9 af Jeppe Druedahl og chefanalytiker Frederik I. Pedersen (tlf. 1) Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen Analysen viser, at de renter, som virksomhederne og husholdninger låner til, på trods af gentagne

Læs mere

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013 Makrokommentar 31. juli 213 Danmark Flere årsager til faldende bankudlån Bankernes udlån er faldet markant siden krisens udbrud. Denne analyse viser, at faldet kan tilskrives både bankernes strammere kreditpolitik

Læs mere

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning Statens salg af DONG til Goldman Sachs vil indirekte staten koste 6,86 mia. kr., hvis DONG børsnoteres med 50 procent værdistigning. Kun hvis DONGs

Læs mere

Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer

Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer Michael Møller 22/04/2014 Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer Elsektoren har et betydeligt realkapitalapparat. Det kan med fordel deles op i det allerede eksisterende kapitalapparat

Læs mere

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Resumé af 2004 Resumé af 2004 - Bedste resultat nogensinde Overskud efter skat 14 pct. til 10,6 mia. kr. Basisindtægter stiger med 1 pct. Driftsomkostninger

Læs mere

Et overordnet og samfundsmæssigt syn på den finansielle sektor i fremtiden. Michael Møller,

Et overordnet og samfundsmæssigt syn på den finansielle sektor i fremtiden. Michael Møller, Et overordnet og samfundsmæssigt syn på den finansielle sektor i fremtiden Michael Møller, mm.fi@cbs.dk Klag ikke for meget Færre amatører pga. fallitter, fusioner og omdannelse af kreditforeninger, sparekasser

Læs mere

Revision af pengeinstitutter

Revision af pengeinstitutter Revision af pengeinstitutter Hvor meget information kan en revisor overskue? Ledende økonom Nikolaj Warming Larsen 03/04/2014 1 Hovedkonklusioner Det overordnede mål med ekstern revision af finansielle

Læs mere

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test)

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) Finanstilsynet 26. oktober 2014 Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) 1. Indledning Finanstilsynet har efter anbefaling fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

Læs mere

Tilførsel af egenkapital. Økonomikongres 2011. Pensionsselskaber som jordejere (Kreditformidling i krisetider)

Tilførsel af egenkapital. Økonomikongres 2011. Pensionsselskaber som jordejere (Kreditformidling i krisetider) 1 Økonomikongres 2011 Pensionsselskaber som jordejere (Kreditformidling i krisetider) Videncentret for Landbrug/Landbrug & Fødevarer Comwell Kolding, 6. december 2011 Anders Grosen Institut for Økonomi

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011 ÅRSREGNSKAB 20 Pressemøde Peter Straarup Ordførende direktør. februar 2011 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede

Læs mere

Bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S

Bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Finanstilsynet 26. oktober 2011 Bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S I dette notat perspektiveres Rigsrevisionens beretning til Statsrevisorerne

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk NR. 6 JUNI 2010 Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk tumult I den senere tid har usikkerheden omkring den græske gældssituation skabt uro på mange finansielle markeder, men danske realkreditobligationer

Læs mere

SDO-lovgivningen og dens betydning

SDO-lovgivningen og dens betydning SDO-lovgivningen og dens betydning Fra 1. juli af, blev de nye SDO- og SDRO-lån en realitet, og vi har allerede set de første produkter på markedet. Med indførelsen af de nye lån er der dermed blevet ændret

Læs mere

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Spar Lolland var en af de sidste. Bølgen af bankkrak og fusioner er slut, spår fremtidsforsker. Men skulle heldet være ude, så får du her en guide til, hvordan du

Læs mere

Dansk realkredit er billig

Dansk realkredit er billig København, 7. april 2015 Dansk realkredit er billig Dansk realkredit har klaret sig flot gennem krisen. Men i efterdønningerne af den finansielle krise er alle europæiske kreditinstitutter blevet stillet

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

kraka Danmarks uafhængige tænketank

kraka Danmarks uafhængige tænketank kraka Danmarks uafhængige tænketank Risikovægte og SIFI-krav 31. oktober, 2013 Fire overordnede pointer: SIFI-aftalen ser umiddelbart ud til at være en del lempeligere end forslaget fra ekspertudvalget

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen n o t a t Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen 8. december 29 Kort resumé Henover året har der været megen fokus på faldet i bankernes udlån til virksomhederne.

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge ultimo august 2011 I august opnåede afdelingen et afkast på 1,20% og har dermed givet et afkast i 2011 på 4,98%. kilde: Egen produktion Afdelingens afkast for august skyldes altovervejende den

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet. Vilkår ved exit

Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet. Vilkår ved exit Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet 13. januar 2009 Vilkår ved exit Ifølge model-notat

Læs mere

Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning

Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning Marts 2015 Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning Highlights Den gennemsnitlige bidragssats for heltidsbedrifter lå i 2014 på pct. en stigning på 0,13 procentpoint fra 2012 til 2014.

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

SIFI-aftalen. Notat, oktober 2013

SIFI-aftalen. Notat, oktober 2013 SIFI-aftalen Notat, oktober 2013 1 KRAKAfinans - Finanskrisekommissionens sekretariat Notat (udkast) 24. oktober 2013 Indledning Torsdag den 10.oktober blev der indgået en bred politisk aftale om hvilke

Læs mere

Udlånet til de mindste virksomheder falder stadig

Udlånet til de mindste virksomheder falder stadig Udlånet til de mindste virksomheder falder stadig Af seniorøkonom Jens Hjarsbech Efter flere år med faldende udlån øger bankerne igen for alvor udlånet til virksomhederne. Den øgede aktivitet går dog stadig

Læs mere

6 år efter finanskrisen: Læring, muligheder og udfordringer

6 år efter finanskrisen: Læring, muligheder og udfordringer 6 år efter finanskrisen: Læring, muligheder og udfordringer REALKREDITRÅDETS Å RSMØDE 2 014 2. OKTOBER 2 014 J E S P E R R A N G V I D P R O F E S S O R, C B S Plan 2 Overordnet status 6 år efter finanskrisen.

Læs mere

Wor King Papers. Management Working Papers. Svar på Forenet Kredits indvendinger mod aktionærforeningsmodellen

Wor King Papers. Management Working Papers. Svar på Forenet Kredits indvendinger mod aktionærforeningsmodellen Wor King Papers Management Working Papers 2017-06 Svar på Forenet Kredits indvendinger mod aktionærforeningsmodellen Ken L. Bechmann, Anders Grosen, Jørn Astrup Hansen and Johannes Raaballe Svar på Forenet

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Rentemarginalen stiger mere i Danmark end i Euroområdet

Rentemarginalen stiger mere i Danmark end i Euroområdet DI Ultimo august MOGR Rentemarginalen stiger mere i Danmark end i Euroområdet Rentemarginalen, der måler forskellen mellem udlåns- og indlånsrenten, er inden for det seneste år øget mere i Danmark end

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

Nye kapitalkrav efter finanskrisen

Nye kapitalkrav efter finanskrisen Nye kapitalkrav efter finanskrisen Her kan du læse om de konkrete stramninger i allerede vedtagne kapitalkrav, som er indført siden finanskrisen, og som har medført, at -koncernen skal forøge sin egentlige

Læs mere

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015 NOTAT Marts 2015 Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015 Den økonomiske status på bankpakkerne er aktuelt et overskud på ca. 16 mia. kr. Beregningen bygger på allerede realiserede udgifter og indtægter

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest 23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest En lang række emerging markets-lande har været i finansielt stormvejr de sidste tre måneder.

Læs mere

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr.

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. En ny opgørelse baseret på tal fra Danmarks Statistik viser, at indbyggerne i Danmark i gennemsnit er gode for 1.168.000 kr., når al gæld er trukket fra al

Læs mere

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011 FAQTUM brancheanalyse Brancheanalyse Automobilforhandlere august 211 FAQTUM Dansk virksomhedsvurdering ApS har beregnet udviklingen hos de danske automobilforhandlere for de seneste 5 år, for at se hvorledes

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (2. samling) ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (2. samling) ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (2. samling) ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN 4. september 2015

Læs mere

Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering. Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012

Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering. Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012 Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012 Er det sandt hvad de siger? Når nu det danske De forlanger en renteniveau er så lavt masse papirer og hvorfor

Læs mere

Betydningen af konjunktur og regelændringer for udviklingen i sygedagpengemodtagere

Betydningen af konjunktur og regelændringer for udviklingen i sygedagpengemodtagere DET ØKONOMISKE RÅD S E K R E T A R I A T E T d. 20. maj 2005 SG Betydningen af konjunktur og regelændringer for udviklingen i sygedagpengemodtagere Baggrundsnotat vedr. Dansk Økonomi, forår 2005, kapitel

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Markante sæsonudsving på boligmarkedet

Markante sæsonudsving på boligmarkedet N O T A T Markante sæsonudsving på boligmarkedet 9. marts 0 Denne analyse estimerer effekten af de sæsonudsving, der præger prisudviklingen på boligmarkedet. Disse priseffekter kan være hensigtsmæssige

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016 NOTAT Marts 2016 Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016 Den økonomiske status for bankpakkerne viser aktuelt et afrundet overskud på 18 mia. kr. Beregningen bygger på allerede realiserede udgifter

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Ny attraktiv investeringsmulighed for danske investorer Hedgeforeningen Sydinvest kan som den første i Danmark tilbyde sine medlemmer adgang til markedet

Læs mere

WACC VURDERING AF DONG S SYNSPUNKTER. Markedsrisikopræmie for perioden

WACC VURDERING AF DONG S SYNSPUNKTER. Markedsrisikopræmie for perioden BILAG 23 WACC 10. november 2016 Engros & Transmission 14/11594 LVT/MHB/SAAN/IHO VURDERING AF DONG S SYNSPUNKTER Markedsrisikopræmie for perioden 1980-2015 1. DONG mener, at det er forkert, at SET anvender

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 4: Egenkapitalforrentning og risiko

Målbeskrivelse nr. 4: Egenkapitalforrentning og risiko HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 4: Egenkapitalforrentning og risiko Valdemar Nygaard TEMA: EGENKAPITALFORRENTNING OG RISIKO Du skal kunne redegøre

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Notat: De kommunale budgetter stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld

Notat: De kommunale budgetter stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld Notat: De kommunale budgetter 2012 stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld Februar 2012 KREVIs nøgletal for kommunernes økonomiske styring er netop blevet opdateret på

Læs mere

Markedsdynamik ved lave renter

Markedsdynamik ved lave renter 69 Markedsdynamik ved lave renter Louise Mogensen, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING I perioder med lave obligationsrenter, fx i efteråret 2001, forekommer der selvforstærkende effekter i rentebevægelserne.

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 21.275 18.064 25.318 Forsikringsteknisk resultat pension 784 807 914 Forsikringsteknisk resultat af syge-

Læs mere

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed?

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Private Banking Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Ekstra opmærksomhed giver tryghed Private Banking er for dig, der har en formue med en kompleks sammensætning og en størrelse, der rækker et

Læs mere

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Præsentation af regnskabet København, 21. august 2003 1. Resumé af første halvår 2003 Resumé af 1. halvår 2003 - Tilfredsstillende resultat Overskud efter skat stiger 11 pct. til 4.803 mio.

Læs mere

Risikostyring i Danske Bank

Risikostyring i Danske Bank Risikostyring i Danske Bank Præsentation til LD Invest - Markets Christopher Skak Nielsen Chef for Risiko Kapital 23. Marts, 2008 Risiko- og kapitalstyring i Danske Bank - med afsæt i risikorapporten 2008

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit:

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit: Notat Vedrørende: Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2017 Sagsnavn: Budget 2017-20 Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-15 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Investor seminar Søren Holm

Investor seminar Søren Holm Investor seminar Søren Holm 18. juni 2009 18-06-2009 1 Kapitalpolitik og kapitalberedskab Tab, priser og afkast Nykredits fundament finansiel bæredygtighed Stress test og kapitalstruktur Nykredit Realkredit

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Dansk Landbrug 25. august 2008 Sektionen for økonomi, statistik og analyse Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Sammendrag dansk Landbrug foretager hvert år en opgørelse af realkreditinstitutternes

Læs mere

Kapitalbufferbekendtgørelsens bestemmelser vedrørende kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb

Kapitalbufferbekendtgørelsens bestemmelser vedrørende kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb Finanstilsynet 23. oktober 2014 J.nr. 122-0016 BANK 2 PEB Kapitalbufferbekendtgørelsens bestemmelser vedrørende kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb I 125 i lov om finansiel

Læs mere

Bestemmelser om kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb

Bestemmelser om kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb Finanstilsynet Bestemmelser om kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb I 125 i lov om finansiel virksomhed er indført krav for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og visse

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48 HP Hedge august 2009 I august sluttede indre værdi 104,48, hvilket er all time high, og det betyder at afkastet i august var 3,82%. Siden årets start har afdelingen genereret et afkast på 38,26%, hvilket

Læs mere

Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Region Hovedstaden har en passende fordeling mellem

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån 19.oktober 2009 Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån Flere og flere danskere vælger at finansiere deres bolig med et rentetilpasningslån. Det har bragt andelen af boligejere med en renteafhængig

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2016 1 Halvårsartikel 2016 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutternes samlede overskud før skat faldt

Læs mere

Effekten af enkeltbetalingsreformen på jordbrugsbedrifternes soliditet samt på deres evne til at forrente gælden Hansen, Jens

Effekten af enkeltbetalingsreformen på jordbrugsbedrifternes soliditet samt på deres evne til at forrente gælden Hansen, Jens university of copenhagen University of Copenhagen Effekten af enkeltbetalingsreformen på jordbrugsbedrifternes soliditet samt på deres evne til at forrente gælden Hansen, Jens Publication date: 2015 Document

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 255 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Til

Læs mere

Hvad er en obligation?

Hvad er en obligation? Hvad er en obligation? Obligationer er relevante for dig, der ønsker en forholdsvis pålidelig investering med et relativt sikkert og stabilt afkast. En obligation er i princippet et lån til den, der udsteder

Læs mere

Internationale stresstest

Internationale stresstest 147 Internationale stresstest INDLEDNING OG SAMMENFATNING Den 23. juli 2010 offentliggjorde Det Europæiske Banktilsynsudvalg, CEBS, resultaterne af en stresstest af den europæiske banksektor. Testen omfattede

Læs mere

Asset Allocation Netværk IV-2013: PensionDanmark og det danske realkreditmarked. 18. november 2013

Asset Allocation Netværk IV-2013: PensionDanmark og det danske realkreditmarked. 18. november 2013 Asset Allocation Netværk IV-2013: PensionDanmark og det danske realkreditmarked 18. november 2013 Agenda Kort om PensionDanmark Hvilken rolle spiller realkreditobligationer i investeringsporteføljen Hvad

Læs mere

Realkreditinstitutternes bidragssatser bør falde de kommende år

Realkreditinstitutternes bidragssatser bør falde de kommende år Realkreditinstitutternes bidragssatser bør falde de kommende år AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Realkreditinstitutterne har siden finanskrisen hævet deres bidragssatser markant over for både

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Krisen, og hvad har vi lært af det?

Krisen, og hvad har vi lært af det? 12.11.2010 Krisen, og hvad har vi lært af det? 11. november 2010 # 2 Lidt om AP Pension Livs- og pensionsforsikring Østbanegade 135, København Ø Åhaveparkvej 11, Viby J 211 medarbejdere Kundeejet Vi administrerer

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal Oktober 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse

Status på udvalgte nøgletal Oktober 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på udvalgte nøgletal Oktober 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Den danske økonomi er langsomt på vej tilbage på sporet. De økonomiske vismænd forventede

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Danske unges gældsadfærd

Danske unges gældsadfærd Danske unges gældsadfærd Indledning De unge gældssætter sig som aldrig før, men mange har svært ved at tilbagebetale deres gæld. Ifølge de seneste tal fra Experian står godt 55.000 unge mellem 18 og 30

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 30. marts 2009 af Jarl Quitzau og chefanalytiker Jonas Schytz Juul Direkte tlf.: 33 55 77 22 / 30 29 11 07 Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 Med vedtagelsen af VK-regeringens og Dansk Folkepartis

Læs mere

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste 4. marts 2009 Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste Søndag den 1. marts 2009 offentliggjorde regeringen det endelige forlig omkring Forårspakke 2.0 og dermed også indholdet i en storstilet

Læs mere