Vejviser for Seniorer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejviser for Seniorer"

Transkript

1 Vejviser for Seniorer 2011

2 Denne folder henvender sig til borgere, der modtager forebyggende hjemmebesøg. Vi håber, at folderen vil være til glæde og gavn. Folderen er inddelt i følgende områder: Folkepension... Forebyggende hjemmebesøg... Personlige forhold... Hjemmepleje/plejehjem... Hjælpemidler og boligydelse... Center for Rehabilitering og Specialrådgivning (syn, hørelse m.m.) Genoptræning og vedligeholdelsestræning... I øvrigt... Aktiviteter og støttemuligheder... Nyttige telefonnumre... side 1 side 2 side 3-6 side 7-9 side side side 15 side side side 34 Folderen vil blive rettet løbende, da navne, adresser, telefonnumre m.m. kan ændre sig. Vi vil meget gerne modtage rettelser, gode råd og nye forslag til folderen. Venlig hilsen De forebyggende hjemmebesøgere ForebyggelsesCentret Fredensvej Rudkøbing Tlf

3 Folkepension Pensionist - hvad så? For folkepensionister findes der en række sociale ydelser, som kan hjælpe i en situation, hvor mange formentlig oplever en indtægtsnedgang. Vi vil hermed fortælle om, hvad man som pensionist kan få hjælp til. Pensionen udbetales månedsvis bagud gennem dit pengeinstitut eller Nem-Konto fra den 1. i måneden. Ved samgifte eller samboende pensionister udbetales efterlevelsespensionen i 3 måneder fra dagen efter dødsfaldet, hvis de bor sammen ved dødsfaldet. For at pensionen bliver korrekt udbetalt, er det vigtigt at Pensionskontoret får besked om enhver ændring i økonomiske og personlige forhold. Husk også at give Skat (tlf ) besked for eventuel ændring af forskudsoplysninger. Oplysningerne kan også gives ved henvendelse til Borgerservice. Side 1

4 Forebyggende hjemmebesøg Borgere, der er fyldt 75 år og bor i eget hjem, skal tilbydes et forebyggende besøg om året. Dette tilbud blev vedtaget ved lov i Undtaget for tilbud af besøg er borgere, der bor på plejehjem og borgere, der medtager både praktisk bistand og personlig pleje i større omfang. Formålet med det forebyggende hjemmebesøg er at opprioritere den forebyggende og sundhedsfremmende indsats over for ældre borgere, ved at skabe tryghed og trivsel samt yde råd og vejledning om aktiviteter og støttemuligheder i kommunen - Langeland Kommune. Hjemmebesøgene forudsættes at bidrage til at støtte de ældre borgeres evne til at sørge for sig selv, herunder at tage kontakt til løsning af praktiske opgaver, samt øge de ældre borgeres mulighed for at udbygge det sociale netværk. De ældre borgere kan således tilskyndes til bedre at udnytte egne ressourcer og til at bevare funktionsniveauet længst muligt. Forebyggende hjemmebesøg betyder, at der tilbydes besøg i eget hjem af en medarbejder, der har en sundhedsfaglig uddannelse. Samtalen er fortrolig og kan omhandle borgerens dagligdag, sociale netværk, boligforhold, motion, aktiviteter, helbred og humør. Alle, der er berettigede til hjemmebesøg, modtager et brev, hvori der tilbydes et forebyggende hjemmebesøg. I brevet er angivet dato og tidspunkt for besøget. Det er frivilligt, om man ønsker at modtage besøg og borgere, der tidligere har sagt nej tak til besøget, men som senere ønsker besøg, kan henvende sig til nedenstående forebyggende medarbejdere. Henvendelse om forebyggende hjemmebesøg: Forebyggende hjemmebesøgere Birthe Poulsen, Lene Nogel og Trine Næhr Telefon: Træffetid: mandag-fredag Adresse: ForebyggelsesCentret Fredensvej Rudkøbing Side 2

5 Personlige forhold Helbredstillæg Får du folkepension har du mulighed for at søge kommunen om helbredstillæg til hjælp til delvis betaling af helbredsbetingede udgifter, som den offentlige sygesikring giver tilskud til. Det kan være tilskudsberrettiget medicin samt visse behandlinger og undersøgelser hos tandlæge, fodterapeut, kiropraktor, fysioterapeut og psykolog. Tilskuddet udgør 85 % af egen andel af helbredsbetingede udgifter, men tilskudsprocenten nedsættes ved større indtægter og bortfalder ved formue på kr. eller derover (2011). Medicin Er du berettiget til helbredstillæg, får du det af de første 465 kr., du køber for - også selv om regionen ikke yder tilskud (på grund af 465 kr. s grænsen). Vær opmærksom på, at reglerne blev ændret pr. 1. april 2005, så apoteket skal se på prisen på den billigste medicin blandt de flere forskellige slags medicin, som har samme virkning og samme indholdsstoffer. Det betyder, at apoteket først bruger den laveste pris, når det almindelige tilskud beregnes, og tilsvarende også den laveste pris, når helbredstillæg herefter beregnes. Søger din læge Lægemiddelstyrelsen om, at du kan få tilskud fra regionen til et lægemiddel, der normalt ikke er tilskud til, får du også helbredstillæg, hvis Lægemiddelstyrelsen godkender, at du kan få regionstilskud. Ved beregning af helbredstillæg tager apoteket ikke hensyn til, om du senere kan få tilskud fra Sygeforsikringen Danmark. Hvis du har helbredstillæg, beregner og fratrækker apoteket automatisk tilskuddene. Særlige tilskud ved kroniske sygdomme Ved kronisk eller vedvarende sygdom, kan din læge søge Lægemiddelstyrelsen om et såkaldt kronikertilskud. Normalt bevilger Lægemiddelstyrelsen kronikertilskud, når dit forbrug af tilskudsberretiget medicin (det der på apotekets bon kaldes CTR-saldo), overstiger kr. i tilskudsperioden (2011). Det medfører, at regionen yder 100% tilskud til den del af egenbetalingen, der overstiger kr. om året (2011). Har du fået bevilget et kronikertilskud, kan du evt. spørge dit apotek om at få oprettet en henstandsaftale, så din udgift til medicin bliver jævnt fordelt over hele året. Får du en sådan henstandsordning, er du nødt til at handle på samme apotek hver gang, for at regnskabet passer. Tilskud i særlige tilfælde Lægemiddelstyrelsen kan i særlige tilfælde efter ansøgning fra den behandlende læge bestemme, at regionen yder tilskud til køb af medicin, der er ordineret til en bestemt person, selv om medicinen ikke er tilskudsberettiget. Side 3

6 Personlige forhold Udvidet helbredstillæg Reglerne om helbredstillæg blev udvidet i 2003, så der også kan gives op til 85% tilskud til Aftagelige tandproteser, hvor tillægget beregnes på grundlag af prisen på den billigste men tilstrækkelige aftagelige protese. Briller til afhjælpning af nær- eller langsynethed, men dog ikke almindelige læsebriller. Fodbehandling til pensionister med et nødvendigt og vedvarende behov for fodbehandling, der ikke kan ydes sygesikringstilskud og helbredstillæg til, og som ikke er omfattet af reglerne om personlige tillæg. Udvidet helbredstillæg til aftagelige tandproteser, briller og fodbehandling skal søges, inden man bestiller eller køber tandprotese, briller eller fodbehandling. Kommunen vurderer, om udgiften er nødvendig, og hvilket tilskud man kan få. Kommunerne kan indgå prisaftaler På de ydelser, der er omfattet af reglerne om udvidet helbredstillæg, kan kommunerne indgå prisaftaler med en eller flere leverandører. Har din kommune indgået prisaftale, er udgangspunktet 85% af den billigste pris, kommunen har forhandlet sig frem til. Ønsker du at købe briller eller tandprotese eller få fodbehandling et andet sted, end hvor kommunen har fået den billigste pris, får du som udgangspunkt kun 85% af den pris, som kommunen har forhandlet sig frem til. Det dækker helbredstillæg ikke Helbredstillæg giver ikke tilskud til ernæringspræparater, befordringsudgifter til behandling eller til begravelse. Pensionister i gruppe 2 får heller ikke helbredstillæg til læge - eller speciallægebehandling. Husk at søge Husk at helbredstillæg skal søges. Ansøgningsskema til tandproteser og briller fås hos kommunes Borgerservice. Diabetikere kan få tilskud til fodpleje uanset helbredstillæg. Ansøgningsskema fås hos kommunens Borgerservice. Ansøgningsskema samt overslag fra tandtekniker, optiker eller fodterapeut sendes til Pensionskontoret Voksenafdelingen Fredensvej Rudkøbing Side 4

7 Personlige forhold Personlige tillæg Hvis du som pensionist har særligt vanskelige økonomiske forhold, kan du søge kommunen om personligt tillæg til pensionen. Det kan f.eks. være den udgift, der er tilbage efter tildeling af helbredstillæg ved køb af medicin, briller eller fodbehandling. Det kan også være udgifter til flytning eller nødvendige fornyelser til hjemmet. Personlige tillæg ydes kun, når det økonomiske behov ikke kan afhjælpes gennem private midler eller støtte efter anden lovgivning. Kommunen træffer afgørelse herom efte en nærmere konkret og individuel vurdering af dine økonomiske forhold. Formueforhold Formuen opgøres systematisk pr. 31. december hvert år. Helbredstillæg kan kun ydes, hvis din og evt. ægtfælle/samlevers samlede likvide formue er under kr. (2011-tal). Ved likvid formue forstås indestående i pengeinstitut, værdipapirer, investeringsforeningsbeviser, andre værdipapirer og kontante penge. hvis nogen del af formuen stammer fra visse erstatninger som følge af Hvis formuen pr. 31. december er under formuegrænsen gælder, at 1. borgere, der året før fik helbredskort, automatisk får tilsendt et nyt 2. borgere, der ikke tidligere har søgt/fået helbredskort, kan søge pensionskontoret om helbredstillæg. Hvis formuen pr. 31. december er over formuegrænsen gælder, at: borgeren har ikke mulighed for at få helbredstillæg hvis formuen kommer under formuegrænsen, kan der på det givne tidspunkt søges om helbredstillæg på pensionskontoret. Om indtægter ved siden af pensionen Hvis du og din evt. ægtefælle/samlever har større indtægter ved siden af pensionen, sker der en nedsættelse af helbredstillægget. Indtægterne medfører nemlig en nedsættelse af den personlige tillægsprocent. For en reelt enlig pensionist begynder nedsættelsen, når der er indtægter på mere end kr. om året. Den personlige tillægsprocent nedsættes med 1% for hver gang, den årlige indtægt stiger 445 kr. Tillægsprocenten bliver nul, når der er indtægter på mere end kr. om året ved siden af pensionen. (Taksterne er fra 2011). For en gift eller samlevende pensionist begynder nedsættelsen, når de samlede indtægter er på mere end kr. om året (2011-tal). Den personlige tillægsprocent nedsættes med 1% for hver gang, indtægten stiger 849 kr. Tillægsprocenten bliver nul, når der er indtægter på mere end kr. om året ved siden af pensionen (2011-tal). Side 5

8 Ældrecheck Ældrechecken udbetales til borgere, der før folkepension har en formue, der ikke overskrider formuegrænsen. Der skal desuden være angivet en personlig tillægsprocent på helbredskortet. Formuen opgøres pr. 31/12 hvert år. Boligydelse Folkepensionister eller førtidspensionister efter reglerne før 1. januar 2003 kan søge om boligydelse til såvel lejlighed som andelsbolig og ejerbolig. Boligydelsens størrelse afhænger af: husstandens indtægt boligudgiften boligens størrelse antallet af beboere husstandens formue. Personlige tillæg Bor du i andelsbolig, bliver du tilbudt 100% af boligydelsen som lån. Bor du i ejerbolig, bliver du tilbudt hele boligydelsen som lån. Bor du i ejerbolig og tager imod et lån, tinglyses det som gæld i ejendommen. Lånet med tillæg af renter skal tilbagebetales, når ejendommen sælges. Beboerindskudslån Ved indflytning i almennyttigt byggeri og ældreboliger, kan man i visse tilfælde opnå rente- og afdragsfri lån i 5 år til betaling af beboerindskud. Varmetillæg Folkepensionister kan søge om hjælp til betaling af udgifter til opvarmning af deres bolig. Varmeudgiften, antal personer i boligen og den personlige tillægsprocent har betydning for varmetillæggets størrelse. Husk at søge... Ansøgning om boligydelse, beboerindskudslån og/eller varmetillæg fås ved henvendelse til Borgerservice Fredensvej Rudkøbing Lån til betaling af ejendomsskat Bor du i ejerbolig, kan du søge om lån til betaling af ejendomsskat. Et sådant lån tinglyses som gæld i ejendommen. Lånet med tillæg af renter skal tilbagebetales, når ejendommen sælges. Der kan ikke samtidig ydes boligydelse og lån til betaling af ejendomsskat. Side 6

9 Hjemmepleje / Plejehjem Personlig pleje og praktisk bistand i hjemmet Kommunen vurderer behovet for hjælp til personlig pleje eller praktisk bistand. Praktisk bistand i hjemmet (tidligere kaldet hjemmehjælp) gives enten varigt (gratis) eller midlertidigt (mod betaling). Får du midlertidig hjemmehjælp, afhænger betalingens størrelse af dine indkomstforhold. Praktisk bistand ydes til pensionister, som på grund af alder, handicap eller sygdom ikke kan klare de daglige nødvendige fornødenheder, såsom personlig pleje eller praktisk bistand. Madservice Har du svært ved selv at lave mad, har du mulighed for at blive tilknyttet en madserviceordning. Du betaler et bestemt beløb pr. portion. Henvendelse om personlig pleje, praktisk bistand eller madservice Visitator Tlf Træffetid: mandag-tirsdag og torsdag-fredag kl onsdag er lukkedag Centerkøkken: Tlf Hjemmeplejen i Lohals Rikke Radoor, træffes bedst 8-10 Tlf Hjemmeplejen i Tullebølle Inge Sørensen, træffes bedst 8-10 Tlf Hjemmeplejen i Rudkøbing Monika Larsen, træffes bedst 8-10 Tlf Hjemmeplejen i Humble/Bagenkop Irene Kristensen, træffes bedst 8-10 Tlf Hovednummer Ældreområdet: Tlf kan benyttes ved behov for kontakt til hjemmeplejen på hverdage efter kl. 15 og på søn- og helligdage Side 7

10 Hjemmepleje / Plejehjem Hjemmesygepleje Hjemmesygeplejerskerne udfører lægeordineret behandling og pleje til borgere, der bor i eget hjem og plejehjem. Hjælpen kan gives i hele døgnet. Desuden er det muligt selv at henvende sig til hjemmesygeplejerskerne for at få vejledning og hjælp.hjemmesygepleje er gratis. Henvendelse om hjemmesygepleje Nordlangeland Tlf kl Danahus Tlf kl Sydlangeland Tlf kl Ved AKUT behov for sygepleje - hele øen Tlf Demenskoordinator Demenskoordinatoren kan give støtte, råd og vejledning til personer med demens samt til deres pårørende. Henvendelse til demenskoordinator Demenskoordinator Langeland Kommune: Tine Sorknæs, tlf (bedst kl. 8-9) Mail: Side 8

11 Hjemmepleje / Plejehjem Klager over praktisk bistand Klager afleveres til Sundhedsafdelingen, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing. Optagelse på plejecenter/ældrevenlig bolig Visitation foretages af kommunen. Borger/pårørende kan kontakte visitator. Henvendelse kan ske enten gennem læge, sygehus eller via hjemmeplejen. Aflastningsophold på plejecenter Formålet med aflastningsopholdet er at give en ægtefælle eller andre pårørende, der normalt varetager plejen af en syg ægtefælle eller slægtning, mulighed for aflastning. Yderligere oplysninger fås hos visitator på tlf Kommunal omsorgspleje - tandlæge Der er i kommunen etableret en omsorgstandpleje. Denne ydes ved privat praktiserende tandlæger mod et mindre beløb pr. år. Der skal ske visitation via hjemmeplejen, idet den gruppe, der er omfattet af ordningen, skal have nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap og derfor kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud. Plejevederlag m.v. ved pasning af døende i eget hjem Serviceloven giver mulighed for udbetaling af plejevederlag til pårørende eller nærtstående personer, der passer en døende i eget hjem. Der er nogle betingelser, der skal være opfyldt - nogle af de vigtigste er: at hospitalsbehandling efter lægelig vurdering er udsigtsløs at den syges tilstand ikke nødvendiggør indlæggelse at den person, der passer den døende, har hel eller delvis tabt arbejdsfortjeneste at den syge og evt. pårørende er enige om, at plejeforløbet etableres i eget hjem. Tilskud til døende Hvis en person vælger at leve sin sidste tid i eget hjem eller på hospice, kan den behandlende læge søge Lægemiddelstyrelsen om medicintilskud. Regionen yder fuldt tilskud til alle lægemidler, og apoteket kan udlevere medicinen gratis. Yderligere oplysninger fås hos visitator på tlf Side 9

12 Hjælpemidler og boligændringer Genbrugshjælpemidler Genbrugshjælpemidler ydes til personer, som på grund af alder eller sygdom har en varig nedsat eller manglende funktionsevne, som nødvendiggør brug af genbrugshjælpemidler. Ansøgning indgives til Sundhedsafdelingen, Hjælpemidler. Et genbrugshjælpemiddel kan være: Kørestol, sygeseng, bækkenstol, albuestokke, trehjulet cykel, elknallert m.v. Der vil normalt ikke kunne ydes støtte til hjælpemidler, der allerede er anskaffet inden ansøgning. For kropsbårne/personlige hjælpemidler se tekst næste side --> Boligændringer Boligændringer kan ydes til personer, for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for personer med invaliditet eller varig sygdoms- ellers aldersbetinget svagelighed. Ved større og mere omfattende boligændringer (nyt køkken, nyt badeværelse m.m.), der evt. forbedrer ejendommen og medfører en forøgelse af dennes værdi, ydes hjælpen som et renteog afdragsfrit lån. Eksempler på mindre boligændringer: Fjernelse af dørtrin Opsætning af håndtag/gelænder Ændring i badeværelse/køkken m.m. Henvendelse vedr. genbrugshjælpemidler og boligændringer til: Sagsbehandlende terapeuter Tlf eller Tlf Træffetider: mandag-tirsdag kl onsdag er lukkedag torsdag-fredag kl Ansøgning sendes til Hjælpemiddelafdelingen Spodsbjergvej Rudkøbing Side 10

13 Hjælpemidler og boligændringer Kropsbårne/personlige hjælpemidler Kropsbårne hjælpemidler omfatter: 1. Kropsproteser (arm, ben, bryst, paryk) 2. Orthopædisk fodtøj, indlæg til sko, hælforhøjer 3. Skinne til arm, ben 4. Bleer, katheter m.v., stomihjælpemidler + diabeteshjælpemidler 5. Kompressionsstrømper 6. Synshjælpemidler 7. Hørehjælpemidler. For kropsbårne hjælpemidler som orthopædisk fodtøj m.m. gælder, at dre skal foreligge en lægelig begrundelse for dette, før hjælpemidlet kan bevilges. Ved slid eller defekt hjælpemiddel, skal der rettes henvendelse til nedenstående afdeling. Bleer bevilges som et hjælpemiddel efter at hhv. læge og sygeplejerske har udredt for årsagen til inkonti-nens (ufrivillig vandladning) og evt. iværksat behandling. Efterfølgende vil sygeplejersken give vejledning om, hvilke bleer der er behov for at anvende. Synshjælpemidler omfatter bl.a. svagtsynsoptik som læselup, håndlup, TV-brille, C.C.T.V. læseapparat, samt andre hjælpemidler til synshæmmede som CD-afspiller til lydbøger, telefon med store tal, talende ur m.m. Hørehjælpemidler omfatter bl.a. høreapparater og andre hjælpemidler til hørehæmemde som telefslyngeanlæg til radio og tv, telefon- og dørklokkeforstærker. For syns- og hørehjælpemidler gælder, at Langeland Kommune har indgået samarbejdsaftale med Center for Rehabilitering og specialrådgivning. Henvendelse vedr. kropsbårne/personlige hjælpemidler Hjælpemidler og sekretariat: Conny Nielsen Tlf Pia Tholstrup Tlf Kl , torsdag kl , fredag kl onsdag er lukkedag Bandagist Lægen skal skrive henvisning til bandagisten ved behov for indlæg, specialsko m.m. Bandagisten træffes hver trisdag mellem kl. 11 og 12 i Lægehuset, Fredensvej 1, Rudkøbing. Aftale om konsultation skal ske pr. telefon Aftale om konsultation Tlf Ved særlige behov kan besøget foretages i hjemmet. Bandagist-Butikken Jan Andersen Tlf Side 11

14 Center for Rehabilitering og Specialrådgivning Center for Rehabilitering og Specialrådgivning i Region Syddanmark omfatter de fire områder: Tale - Høre - Syn - Mobilitet Høreproblemer Centeret tilbyder ndervisning, individuel rådgivning og vejledning indenfor områderne begynderundervisning for hørehæmmede høretekniske hjælpemidler i forhold til hjem, arbejde og fritid teksttelefon tinnitus Ménières sygdom svære hørevanskeligheder - døvblevne og døvblindblevne tegnstøttet kommunikation mundaflæsning hvor søger jeg yderligere hjælp til mit problem? Hørepædagogen træffes i Rudkøbing: 1. og 3. onsdag i hver måned kl i ForebyggelsesCentret, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Tilbuddet gælder alle voksne uanset om høreapparateter anskaffet i offentligt eller privat regi Alle kan henvende sig direkte Fyns Tale-Høreinstitut Rytterkasernen Odense C Tlf Fax Henvendelse vedr tale: Henvendelse vedr. hørelse: Side 12

15 Når synet svigter - Kontakt Synsrådgivningen Hvis du selv eller en af dine pårørende har alvorlige vedvarende synsproblemer, som ikke kan afhjælpes med almindelige briller eller kontaktlinser, så kontakt Synsrådgivningen. Hvordan kan Synsrådgivningen hjælpe? Center for Rehabilitering og Specialrådgivning Afprøvning, udlån og bevilling af særlige optiske synshjælpemidler i samarbejde med de lokale svagsynsoptikere Undervisning i at klare daglige gøremål, f.eks. madlavning eller brug af telefonen Undervisning i at færdes sikkert Afprøvning af og undervisning i brug af hjælpemidler Afprøvning og bevilling af EDB hjælpemidler Afholdelse af kurser individuelt eller på små hold. Synsrådgivningen er gratis og foregår enten hjemme eller på Synsrådgivningen. Synsrådgivningen Synsrådgivningen Postadresse: Heden 7, 2. sal Syn og Mobilitet 5000 Odense C Postboks Odense C Tlf Mail: Telefonttid: Mandag - Torsdag kl Fredag kl Personlig henvendelse efter aftale. Side 13

16 Center for Rehabilitering og Specialrådgivning Hjælpemidler - specialrådgivning Rådgivning om hjælpemidler Rådgivning og information om valg og brug af særlige hjælpemidler til personer med betydelig nedsat Specialrådgivning om kørestol og siddestilling valg og indretning af bil hjælpemidler til børn IT-hjælpemidler, f.eks. talemaskiner og computere boligændring specialtilpasning af hjælpemidler legetøj. Undervisning IT-hjælpemidler til kommunikation Testlejlighed Biler CRS Børn Sådan henvender du dig Alle er velkomne til at henvende sig telefonisk eller til at besøge Åbent hus i udstillingen Ved sager om specialrådgivning skal henvendelse ske skriftligt Brugere af Legeteket skal henvende sig telefonisk. Tilpasning Siddestilling Udstilling Det siger loven Personer, hvis funktionsevne er varigt nedsat, kan søge støtte til anskaffelse af et hjælpemiddel og om hjælp til ændring af bolig. (Lov om social service). Åbent Hus i udstillingen Udstillingen er åben torsdag kl Du kan få vejledning af en terapeut og en tekniker samt orientere dig om kørestole, ganghjælpemidler, personløftere, køkkenhjælpemidler og spiseredskaber, hjælpemidler til på-klædning og personlig hygiejne, toilet- og badehjælpemidler, testlejlighed, udendørs kørestolsbane og IT-hjælpemidler. Telefontid, åbningstid og adresse Center for Rehabilitering og Specialrådgivning MOBILITET - HJÆLPEMIDLER - LEGETEKET Heden 7, 5000 Odense C Tlf mandag-torsdag kl Åbent mandag-torsdag kl , fredag kl Side 14

17 Genoptræning og vedligeholdelsestræning Genoptræning efter sygehusophold; Sundhedsloven 84 Efter vurdering af syghuslæge kan en genoptræningsplan udstedes til patienten/borgeren. Opgaven skal udføres af kommunale eller hospitalsansatte ergo- og fysioterapeuter (almen eller specialiseret). Genoptræning og vedligeholdende træning; Serviceloven 86 Genoptræning: Den kommunale myndighed kan træffe afgørelse, om der skal iværksættes genoptræning og i hvilken form. Der er ikke krav om lægelig vurdering. Målgruppen vil typisk være en ældre borger, der efter sygdom, som ikke behandles på sygehus, er midlertidigt svækket. F.eks. efter sengeleje eller fald. Vedligeholdelsestræning: Samme regler som ved genoptræning. Målgruppen er alle personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale probelemer vurderes at have et behov. Vederlagsfri fysioterapi Kan udstedes af privatpraktiserende læge og udføres af privatpraktiserende fysioterapeut, som har overenskomst med sygsikringen, ud fra følgende kriterier: A. Personen skal have et svært fysisk handicap B Tilstanden skal være varig C Fysioterapi skal have til formål at forbedre den fysiske funktionsevne, vedligeholde funktionsevnen eller forhale en forringelse af funktionsevnen. D Personer skal have en diagonse omfattet af diagnoselisten (forefindes hos den praktiserende læge) De trænende terapeuter træffes på tlf i følgende tidsrum: mandag-fredag kl Side 15

18 I øvrigt Kørsel til læge og private speciallæger Pensionister kan få refusion ved kørsel til egen læge og private speciallæger uanset kilometerafstand. Refusion 1: Bus/togbillet + dokumentation fra lægen - eller sygeplejerske/sekretær Refusion 2: Km-takst + dokumentation fra lægen - eller sygeplejersken/sekretær Refusion fås ved henvendelse til Borgerservice. Godgørelse indæsttes på NemKonto. Pensionister, der ikke kan tage offenlige transportmidler, kan blive kørt til egen læge og speciallæge. Hvis der er behov for kørsel til læge/speciallæge, skal der søges ved henvendelse til Borgerservice. Kørsel til sygehus Pensionister kan få refusion ved kørsel til sygehus uanset kilometerafstand. Refusion 1: Bus/togbillet + dokumentation fra den afdeling/ambulatorium man har været på Refusion 2: Km-takst + dokumentation fra den afdeling/ambulatorium man har været på Refusion fås ved henvendelse på sygehusets kørselskontor. Har man behov for kørsel til sygehus bestilles hos den afdeling/ambulatorium man er henvist til. Særlig kørselsordning Borgere, der på grund af gangbesvær eller handicap, hvor et ganghjælpemiddel er påkrævet, kan søge særlig kørselsordning. Dog kun hvis almindeligt offentligt transportmiddel ikke kan benyttes. Kørslen kan bruges til alt. Ansøgningsskema fås ved henvendelse til visitator. Optagelsen sker kvartalsvis. Henvendelse til Borgerservice og visitator Borgerservice Tlf. nr (mandag-tirsdag kl , torsdag kl , fredag kl ) ONSDAG ER LUKKEDAG Visitator Tlf (mandag-torsdag kl , fredag kl ). DSB - 65 billet (Gælder ikke FYNBUS) En 65-billet er en returbillet for enkeltbillets pris. 65-billetten gælder til alle tog og DSB busser, undtagen på de store rejsedage samt visse tidsrum i weekenden. Alle, der er fyldt 65 år, har ret til en 65-billet.Førtidspensionister, uanset alder kan købe 65-billetter. De skal vise et særligt legitimationskort, der udstedes på DSB-stationer. FYNBUS - periodekort Som en ny serice fra er det muligt for pensionister i Langeland Kommune at bestille og/eller forny periodekort til bus ved kommunens borgerservice (tlf ). Du skal medbringe dokumentation for at du modtager pension Er det 1. gang du skal bestille buskort, skal du medbrine et foto Kortet udstedes for en periode på min. 30 dage og max. 365 dage. Side 16

19 Lægeskift Gruppe 1-sikrede kan vælge en læge efter eget ønske med ca. 14 dages varsel. Man kan skifte fra den ene gruppe til den anden, hvis man har stået i samme gruppe i mindst et år. Det koster 155,00 kr. at foretaget lægeskift. Dette beløb skal indbetales inden der udstedes et nyt sygesikringsbevis. Lægeskift ved flytning er gratis. Medielicens - radiolicens Den 1. januar 2008 trådte en ny medieaftale i kraft. Det betyder, at der er indført en ny licenstype - medielicens - som erstatter den gamle tv-licens. Medielicens dækker alle husstandens apparater, der er i stand tilat modtage og gengive DR s billedprogrammer og tjenester. Betaler du i dag radiolicens, skal du være opmærksom på, at du kan være forpligtet til at betale medielicens, såfremt du har andre apparater, fx. en pc med internet opkobling. Hvis din personlige tillægsprocent er 100, kan du søge Danmarks Radio om fritagelse for radiolicens eller nedsættelse af TV-licensen. Ansøgningsskema fås hos kommunens Borgerservice. Side 17

20 I øvrigt Langelands Bibliotek Bogen kommer - ordning Hvis du for eksempel er dårligt gående eller ikke ser så godt - eller af andre grunde har vanskeligt ved at komme på biblioteketkan du bede om at få bøger bragt ud, hvor du bor. Biblioteket har også lydbøger, som er bøger der er indtalt på bånd. Desuden er der mulighed for at få Øboen indlæst på bånd for de borgere, der er svagtseende. Ordningen er gratis. Bogbilen holdepladser (tlf ): Hou/ ved Dagli Brugsen, Østergade, Tranekær Torsdag Snøde/ ved Snøde Skole, Snødevej, Tranekær Tirsdag Lejbølle/ ved Lejbølle Dagcenter, Lejbøllevej Tirsdag Tranekær/ ved Galaxen, Slotsgade, Tranekær Torsdag Tullebølle/ ved Dagli Brugsen, Annexstræde Tirsdag Lindelse / ved Lindelse Kirkegård Mandag Humble/ ved Hovedgadens parkeringsplads Mandag /Onsdag Magleby/ ved Magleby Kirke Onsdag Bagenkop/ ved Sydlangelands Maritime Efterskole Mandag Strynø/ ved Majtræet Hver tredje fredag Langeland Bibliotek Tlf Østerport 5-7, 5900 Rudkøbing Udbringning af dagligvarer Hvis du eller dine pårørende ikke selv har mulighed for at foretage indkøb, kan du søge om tilskud til det beløb, der opkræves (ca. 50 kr. i 2009). Varer kan leveres 1 gang om ugen. Ansøgning til visitator Ældrerådet Det er ved lov besluttet, at der i hver kommune skal være valg til Ældreråd. Ældrerådet skal høres, inden der foretages politiske beslutninger på Ældreområdet i Langeland Kommune. Ældre borgere kan selv henvende sig til Ældrerådet, hvis der er opgaver de ønsker at Ældrerådet skal varetage. Valg til Ældrerådet foregår samtidig med kommuneevalget. Ældrerådet består af 9 medlemmer. Formand for Ældrerådet Kirsten Andreasen Tlf Kædebyvej 50, 5932 Humble Side 18

21 Følgende sider omhandler de aktiviteter og støttemuligheder for ældre borgere i Langeland Kommune. De nævnte organisationer og foreninger er dem, som vi er bekendte med, at kommunens ældre borgere henvender sig til. Indhold: Klubber og aktiviteter Kommunale brugercentre Motion og gymnastik for seniorer Sang, dans og musik Støtte- og omsorgsaktiviteter Side 19

22 KLUBBER OG AKTIVITETER Klub 13. Afdelingerne Langeland og Svendborg lægges sammen Afdelingerne Langeland og Svendborg lægges sammen og vil fremover holde til i Svendborg. På nuværende tidspunkt ved vi ikke mere. Tirsdagsklubben i Longelse Samvær, fællesaktiviteter og foredrag i Longelse Beboerhus, Longelsevej 10, Rudkøbing. Tirsdag i ulige uger kl (september - juli). Frivillige pensionister - kontaktperson: Ulla Hansen Schnohrsvej Rudkøbing Tlf Tirsdagsklubben i Skrøbelev Sted: Hjørnet Samvær, fællesaktiviteter o.a. for seniorer tirsdag i lige uger (september-juli) Kontaktperson: Børge Uhrenholdt Spodsbjergvej Rudkøbing Tlf Torsdagsklubben i Sognegården i Lindelse Samvær, sang o.a. for seniorer. Alle er velkomne. Torsdag i lige uger kl (september - medio maj). Frivillige pensionister - kontaktpersoner: Else Hansen Kildemosevej Rudkøbing Tlf Ella Hansen Lønkildevej Rudkøbing Tlf Side 20

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE KØRSEL - HVEM SKAL KØRE Kørselstype Praktiserende læge og speciallæge Leverandør af befordring Der er fri befordring af pensionister der ellers opfylder betingelserne for transporten til og fra egen læge,

Læs mere

Mod livets afslutning

Mod livets afslutning Mod livets afslutning i eget hjem Indholdsfortegnelse Forord... 3 Etablering af en plejeordning... 4 Særlige betingelser for personer med tilknytning til arbejdsmarkedet... 5 Særlige betingelser for personer

Læs mere

Svar på politikerspørgsmål fra Lilian Parker Kaule om tilskud til borgere, stillet den 12. februar og afgrænset den 19.

Svar på politikerspørgsmål fra Lilian Parker Kaule om tilskud til borgere, stillet den 12. februar og afgrænset den 19. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse NOTAT Til Lilian Parker Kaule Svar på politikerspørgsmål fra Lilian Parker Kaule om tilskud til borgere, stillet den 12. februar

Læs mere

Slagelse Ældreråd. Praktiske oplysninger til seniorer i Slagelse Kommune

Slagelse Ældreråd. Praktiske oplysninger til seniorer i Slagelse Kommune Slagelse Ældreråd Praktiske oplysninger til seniorer i Slagelse Kommune Denne brochure er tænkt som en håndbog for seniorer i Slagelse Kommune. Her er der samlet en række relevante informationer om kommunens

Læs mere

Folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand Folketingets ombudsmand Det kan man klage over Det kan man ikke klage over Klageprocedure Klageafgørelse Folketingets Ombudsmand er en uvildig (uafhængig) instans, og ombudsmanden vælges af Folketinget

Læs mere

Støttemuligheder når du har diabetes

Støttemuligheder når du har diabetes Støttemuligheder når du har diabetes Gitte Madsen Socialrådgiver handicapkonsulent 1 Program Voksne 18-65 Voksne over 65 og voksne med førtidspension efter gamle regler Støtte der gælder for alle aldre

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning

Læs mere

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler 2011 Indhold Indhold... 2 Visitation & Rehabilitering... 3 1. Ansøgning om et genbrugshjælpemiddel... 3 1.1. Visitation & Rehabilitering... 3 1.2 Hvad står der

Læs mere

Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom

Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom Severin d. 14. marts 2015 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Boformer Nogle botilbud er oprettet efter serviceloven, enten som et midlertidigt

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret juli 2012 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed, du

Læs mere

KØRSEL KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

KØRSEL KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET KØRSEL KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Kørsel Kvalitetstandarden giver dig generel information om kørsel. Du vil i nogle tilfælde kunne få arrangeret kørsel eller få betalt dine udgifter

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32)

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) 5.32.30 Ældreboliger Efter lov om almene boliger m.v. kan

Læs mere

Velkommen til Ollerup Plejecenter! Personalet på Ollerup Plejecenter ønsker dig hjerteligt velkommen!

Velkommen til Ollerup Plejecenter! Personalet på Ollerup Plejecenter ønsker dig hjerteligt velkommen! Velkommen til Ollerup Plejecenter! Velkommen til Ollerup Plejecenter, hvor nærvær, samvær og gode stunder vægtes meget højt, for både det enkelte menneske og hele den samlede flok. Her på Ollerup, arbejder

Læs mere

Kommunal genoptræning og vedligeholdende træning. Træning og behandling hos private terapeuter

Kommunal genoptræning og vedligeholdende træning. Træning og behandling hos private terapeuter Kommunal genoptræning og vedligeholdende træning Træning og behandling hos private terapeuter Marts 2010 Kommunal genoptræning efter sygehusindlæggelse Langeland Kommunes fysio- og ergoterapeuter varetager

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger KVALITETSSTANDARD FOR Boliger 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om almene boliger 54. Lov om Retssikkerhed 9 c stk. 2. Modtager af indsatsområderne. Borgere som ønsker et boligskift, kan efter ansøgning

Læs mere

En kort orientering om dine muligheder og rettigheder

En kort orientering om dine muligheder og rettigheder Til ældre flygtninge og indvandrere: En kort orientering om dine muligheder og rettigheder Dansk Forord Dansk flygtningehjælp og Ældre Sagen har udarbejdet denne informationspjece, som fortæller lidt om

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

billigste synonyme lægemiddel. Det er Lægemiddelstyrelsen, som løbende følger markedet og udmelder en tilskudspris til apotekerne på det billigste

billigste synonyme lægemiddel. Det er Lægemiddelstyrelsen, som løbende følger markedet og udmelder en tilskudspris til apotekerne på det billigste Skrivelse med orientering om Lov om ændring af lov om social pension (Forbedring af den supplerende pensionsydelse) og Lov om ændring af lov om offentlig sygesikring, lov om social pension og lov om højeste,

Læs mere

Støttemuligheder for palliative patienter og deres pårørende i Københavns Amt KØBENHAVNS AMTS SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSFORVALTNINGEN 2005

Støttemuligheder for palliative patienter og deres pårørende i Københavns Amt KØBENHAVNS AMTS SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSFORVALTNINGEN 2005 Telefon: 4322 2222 sundhed@kbhamt.dk www.sygehuse-kbhamt.dk KØBENHAVNS AMTS SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSFORVALTNINGEN 2005 Støttemuligheder for palliative patienter og deres pårørende i Københavns Amt Indhold

Læs mere

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp Hvilken hjælp kan du få som borger i Roskilde Kommune? Roskilde Kommune har fokus på hverdagsliv, borgerinddragelse og sundhedsfremme i den hjælp, vi tilbyder.

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010.

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Kvalitetsstandard for Ambulant Genoptræning Syddjurs Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 Lovgrundlag Kommunal

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Støttemuligheder når du har em blødersygdom

Støttemuligheder når du har em blødersygdom Støttemuligheder når du har em blødersygdom Svendborg, d. 21. september 2013 Gitte Madsen Socialrådgiver handicapkonsulent 1 Serviceloven 83, praktisk bistand og personlig pleje 86 træning 100 merudgifter

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

1 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2014

1 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2014 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2014 1 2 Forsidefoto: Jørgen Bresson 3 Kære pensionist Fremtidens Borgerhus, Social Service og Center for Sundhed og Forebyggelse har produceret denne håndbog for at oplyse

Læs mere

Information om Ledsageordning

Information om Ledsageordning Information om Ledsageordning Indholdsfortegnelse Hvad er en ledsageordning... 3 Hvordan søges ledsageordning... 3 Hvem er omfattet af ledsageordningen... 3 Hvem er ikke omfattet af ledsageordningen...

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og Basisinventar efter hjælpemiddelbekendtgørelsens

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Pensionist i Vallensbæk Kommune 2013

Pensionist i Vallensbæk Kommune 2013 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2013 2 3 Kære pensionist Borgerservice, Center for Sundhed & Forebyggelse og Socialsekretariatet har produceret denne håndbog for at oplyse dig om dine muligheder og rettigheder,

Læs mere

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler BØRNETEAMET Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler Denne pjece henvender sig til forældre til børn med handicap, som bor i Aarhus Kommune. Pjecen

Læs mere

Oversigt over aflastningsmuligheder

Oversigt over aflastningsmuligheder 1 Oversigt over aflastningsmuligheder for parkinsonramte og pårørende, maj 2015 Denne oversigt er tænkt som en hurtig måde at få et overblik over de aflastningsmuligheder, som parkinsonramte og ikke mindst

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Via dette skema kan du som borger ansøge om et rehabiliteringsophold eller forløb ved kommunens rehabiliteringscenter (jf. bestemmelserne i Serviceloven

Læs mere

2011 Vallensbæk Kommune. Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune

2011 Vallensbæk Kommune. Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune 2011 Vallensbæk Kommune Kvalitetsstandard for genoptræning Ishøj Kommune 1 Politiske målsætninger Formålet med Træningscentrene er at tilbyde fagprofessionel genoptræning til dig, der har brug for hjælp

Læs mere

Hvilke støttemuligheder har kræftramte og deres pårørende i Faxe Kommune?

Hvilke støttemuligheder har kræftramte og deres pårørende i Faxe Kommune? Hvilke støttemuligheder har kræftramte og deres pårørende i Faxe Kommune? At få konstateret kræft kan være svært og til tider næsten uoverskueligt. Når du bliver syg, er det i første omgang din egen læge

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

Til borgeren. Praktisk bistand

Til borgeren. Praktisk bistand Til borgeren Praktisk bistand Sundhed og Omsorg December 2013 1 Praktisk bistand m.v. Hjemmehjælpen lægger vægt på at den hjælp, vi giver, skaber tryghed og trivsel. Dette gør vi ved at give dig hjælp

Læs mere

VEJLEDNING FOR HØREHÆMMEDE MED PRIVAT UDLEVEREDE HØREAPPARATER. Høreafdelingen

VEJLEDNING FOR HØREHÆMMEDE MED PRIVAT UDLEVEREDE HØREAPPARATER. Høreafdelingen VEJLEDNING FOR HØREHÆMMEDE MED PRIVAT UDLEVEREDE HØREAPPARATER Høreafdelingen CENTER FOR KOMMUNIKATION 2 VEJLEDNING HOVEDKONTOR: CENTER FOR KOMMUNIKATION Brahmsvej 8 7400 Herning Tlf.: 96 28 49 00, Fax:

Læs mere

Lind Aktivitetscenter

Lind Aktivitetscenter Lind Aktivitetscenter - hvor efterlønnere og pensionister mødes! Årsprogram 2013-14 Faste ugentlige aktiviteter - Mandag: 15.00 Trædrejning mm. Man har naturligvis også mulighed for at lave andre former

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Lind Aktivitetscenter

Lind Aktivitetscenter Lind Aktivitetscenter - hvor efterlønnere og pensionister mødes! Årsprogram 2014-15 09.00-09.30-09.00- Faste ugentlige aktiviteter - Mandag: Trædrejning mm. Man har naturligvis også mulighed for at lave

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Uttrupgaard Jeg og personalet på Uttrupgaard Plejehjem vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og dine pårørende

Læs mere

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Tryg i livet når helbredet svigter Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Du har været udsat for en arbejdsskade og har brug for hjælp. Ud over de fysiske

Læs mere

NEDERBYLUND. 26 boliger på ca. 40 kvm. 4 boliger på ca. 30 kvm. Af de 30 boliger har vi indrettet 8 boliger i et skærmet afsnit for demente.

NEDERBYLUND. 26 boliger på ca. 40 kvm. 4 boliger på ca. 30 kvm. Af de 30 boliger har vi indrettet 8 boliger i et skærmet afsnit for demente. NEDERBYLUND Det første spadestik til Nederbylund blev taget i november 1992, og i november 1993 stod centret klar til indflytning. I 1999 blev det andet spadestik taget til 8 nye boliger, som blev taget

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Lov om Social Service 86

Lov om Social Service 86 KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2012 Lov om Social Service 86 Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning Godkendt af Byrådet den 1 Kvalitetsstandard for træning Blå farve betyder at det skal slettes

Læs mere

Velkommen til. Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland

Velkommen til. Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland Velkommen til Oasen Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland Indholdsfortegnelse: Velkommen til Oasen...3 VÆRDIGRUNDLAG...4 OASEN...4 Nøgler...6 Telefon og TV...6 Forsikring...6 Indretning...6 Skitse over boligerne

Læs mere

Hørevejledning flytter

Hørevejledning flytter Hørevejledning flytter Hvor skal jeg henvende mig, når der er noget galt med min hørelse eller mit høreapparat? Den 01.02.12 flytter Høreteamet fra Skovvangsvej 97 til P.P. Ørumsgade 11, bygning 11 Hvordan

Læs mere

Sociale og psykosociale støttemuligheder

Sociale og psykosociale støttemuligheder Sociale og psykosociale støttemuligheder Program.Sygedagpengeregler Forsikringer/pensioner Hjælp i hjemmet Psykolog Tilskud til tandbehandling Dallund Legater Psykosocial støtte til patienter og pårørende

Læs mere

Sorø Kommune. Serviceinformation om dagcentertilbud. Visiteret dagcentertilbud

Sorø Kommune. Serviceinformation om dagcentertilbud. Visiteret dagcentertilbud Sorø Kommune Serviceinformation om dagcentertilbud Visiteret dagcentertilbud DAGCENTER Formålet med denne serviceinformation er at beskrivede det tilbud og den service Sorø Kommune tilbyder inden for visiteret

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER Indhold Velkommen... 2 Marstal Ældrecenter... 3 Aktiviteter... 3 Beboerbladet... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut, frisør, tandpleje

Læs mere

Område Marselisborg. Ingun Hansen

Område Marselisborg. Ingun Hansen Område Marselisborg Ingun Hansen 2014 Lokalcenter Dalgas Dalgas Avenué 54 8000 Århus C Lokalcenter Marselis Marselis Boulevard 94 A 8000 Århus C Sundheds- og Kulturcenter Frederiksbjerg & Langenæs Ankersgade

Læs mere

CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE

CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE Synsafdelingen CENTER FOR KOMMUNIKATION Center for Kommunikation drives af Herning Kommune, og er et tilbud til borgere i Lemvig Kommune, Struer

Læs mere

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Velkommen Akaciegården byder dig velkommen. På Akaciegården har vi 5 midlertidige Flexpladser. Hver bolig består af et dobbeltværelse indrettet

Læs mere

Pensionist i Vallensbæk Kommune 2015

Pensionist i Vallensbæk Kommune 2015 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2015 1 2 3 Kære pensionist Fremtidens Borgerhus, Social Ydelsesteam og Center for Sundhed og Forebyggelse har produceret denne håndbog for at oplyse dig om dine muligheder

Læs mere

Vi har brug for frivillige

Vi har brug for frivillige Himmelev Sognevej 124 4000 Roskilde Tlf 46 31 54 77 Fax 46 31 54 92 Vi har brug for frivillige Vi har brug for dig Giv os lidt af din tid Velkommen til Plejehjemmet Himmelev gamle Præstegård Himmelev Sognevej

Læs mere

Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden

Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk 1 Der tages forbehold for ændringer. Oplysningerne er opdateret på vores hjemmeside www.plejecentre.haderslev.dk

Læs mere

Samfundets hjælp til familier med børn med cystisk fibrose under 18 år

Samfundets hjælp til familier med børn med cystisk fibrose under 18 år Faktaark - Januar 2015 Samfundets hjælp til familier med børn med cystisk fibrose under 18 år UDGIFTER TIL MEDICIN Kronikertilskud Behandlende CF-center ansøger Lægemiddelstyrelsen om kronikertilskud til

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen januar 2014 Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Næsten halvdelen af alle folkepensionister modtager supplerende ydelser ud over folkepensionen i form af boligydelse,

Læs mere

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012 Kvalitetsstandard Handicapbiler Lovgrundlag for ydelse Lov om social service LBK nr 904 af 18.08.11 114. Økonomisk støtte og vejledning til køb af bil, afgiftsfritagelse, særlig Indretning og kørekort.

Læs mere

Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter

Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter Vi håber lidt information på nuværende tidspunkt vil hjælpe Dem, så De hurtigt vil finde Dem til rette i Deres nye bolig Centret har fælles ledelse med Bregnbjerglunden.

Læs mere

Velkommen til REHABILITERINGSCENTER, HERNING. Informationspjece

Velkommen til REHABILITERINGSCENTER, HERNING. Informationspjece Velkommen til REHABILITERINGSCENTER, HERNING Informationspjece Indhold Velkommen side 3 1. Indretning side 3 2. Visitering side 3 3. Patientmålgruppe side 4 4. Centrets personale side 5 5. Samarbejde side

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser i relation

Læs mere

Sociallovgivning og anden lovgivning ved fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne i forbindelse med hjertesygdom.

Sociallovgivning og anden lovgivning ved fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne i forbindelse med hjertesygdom. Sociallovgivning og anden lovgivning ved fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne i forbindelse med hjertesygdom. Socialrådgiver Marianne Vinther Kardiologisk afdeling Roskilde Sygehus Sygedagpenge Lov

Læs mere

En skitse over boligen kan ses på omslaget af denne folder.

En skitse over boligen kan ses på omslaget af denne folder. Dorthe Mariehjemmet ligger i Rødovre kommune, på hjørnet af Fortvej og Rødovrevej. Der er adgang til boligerne fra Fortvej 19. Der bor 90 borgere i huset, fordelt på 6 grupper. OM BOLIGEN Huslejen betales

Læs mere

Information om visitation til og anvisning af ældrebolig

Information om visitation til og anvisning af ældrebolig Information om visitation til og anvisning af ældrebolig Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Målgruppe... 2 3. Frit valg af ældrebolig... 3 4. Ansøgning om ældrebolig... 4 5. Visitationen til ældrebolig...

Læs mere

Bilag 1: Lovgivning om rehabilitering

Bilag 1: Lovgivning om rehabilitering Bilag 1: Lovgivning om rehabilitering 1. Sundhedsloven Behandling 5. Behandling omfatter efter denne lov undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2008

Boligydelse og boligsikring 2008 Boligydelse og boligsikring 2008 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

Velkommen. til sektion Bryghuset Pleje Ældrebolig. Plejecenter Vest

Velkommen. til sektion Bryghuset Pleje Ældrebolig. Plejecenter Vest Velkommen til sektion Bryghuset Pleje Ældrebolig Plejecenter Vest Svendborg kommune Velkomst: Med denne pjece byder vi Dem og Deres pårørende velkommen til sektion Bryghuset Pleje. Det er vores ønske,

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2010

Boligydelse og boligsikring 2010 Boligydelse og boligsikring 2010 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN Indhold Velkommen... 2 Demenscenter Søkilden... 3 Aktiviteter... 3 Aktivitetsblad og nyhedsbrev... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut,

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE 2015 Kvalitetsstandard for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lovgrundlag Hvad er formålet med genoptræningen Hvem kan få træningstilbud Sundhedsloven 140 Formålet med

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ GILLEBALLEHUS

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ GILLEBALLEHUS ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ GILLEBALLEHUS Indhold Velkommen... 2 Gilleballehus... 3 Aktiviteter... 3 Beboerbladet... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut, frisør, tandpleje m.m.... 4

Læs mere

1 Assens Ældreråd Praktiske oplysninger til ældre i Assens Kommune ÆLDRERÅD

1 Assens Ældreråd Praktiske oplysninger til ældre i Assens Kommune ÆLDRERÅD 1 Assens Ældreråd Praktiske oplysninger til ældre i Assens Kommune ÆLDRERÅD 2 Indholdsfortegnelse 3 Velkommen til Assens ældreråd 4 Assens ældreråd 5 Valg af ældreråd 6 Kommunens ældrepolitik 7 Samarbejde

Læs mere

Genoptræning & vedligeholdende træning

Genoptræning & vedligeholdende træning Kvalitetsstandarder 2014 Genoptræning & vedligeholdende træning - servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Kære borger I gør

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. oktober 2014 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ HJÆLPEMIDLER EFTER 112 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ HJÆLPEMIDLER EFTER 112 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ HJÆLPEMIDLER EFTER 112 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og områdeledere Basisinventar

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Københavns Kommune. Boligydelse og boligsikring 2009

Københavns Kommune. Boligydelse og boligsikring 2009 Københavns Kommune Boligydelse og boligsikring 2009 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er

Læs mere

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune Indsatskatalog Social omsorg Hedensted Kommune Indhold Formål... 3 Indsatser - kort beskrivelse.... 4 Dit hjem personalets arbejdsplads... 9 Hvem leverer indsatsen... 10 Klagemuligheder...11 Ordliste...

Læs mere

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON...

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... SØBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... 4 LEJLIGHEDERNE... 5 STØRRELSE...

Læs mere

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgen er et tilbud til aktive misbrugere, der på grund af et mangeårigt misbrug har behov for pleje og omsorg og desuden har: et svækket

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje.

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjemmesygepleje: 138 i Sundhedsloven. Ved sygepleje forstås opgaver i relation til: Målrettede pædagogiske opgaver. Sygeplejefagligt

Læs mere

Kræft i gang med hverdagen. Sådan kan kommunen hjælpe

Kræft i gang med hverdagen. Sådan kan kommunen hjælpe Kræft i gang med hverdagen Sådan kan kommunen hjælpe Indledning Tekst og redaktion: Social- og Sundhedsafdelingen Køge Kommune Foto: Leah Kristensen Layout/opsætning: Andersson og Jantzen / aogj.dk 12890

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Sundhedsloven 2015 Indledning Fredensborg kommune tilbyder forebyggende og behandlende tandpleje til borgere, der på grund af

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Velkommen. til Roskilde Sygehus

Velkommen. til Roskilde Sygehus Velkommen til Roskilde Sygehus Indhold 3 Velkommen til Roskilde Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Roskilde Sygehus 10 Når du

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere