Vejviser for Seniorer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejviser for Seniorer"

Transkript

1 Vejviser for Seniorer 2011

2 Denne folder henvender sig til borgere, der modtager forebyggende hjemmebesøg. Vi håber, at folderen vil være til glæde og gavn. Folderen er inddelt i følgende områder: Folkepension... Forebyggende hjemmebesøg... Personlige forhold... Hjemmepleje/plejehjem... Hjælpemidler og boligydelse... Center for Rehabilitering og Specialrådgivning (syn, hørelse m.m.) Genoptræning og vedligeholdelsestræning... I øvrigt... Aktiviteter og støttemuligheder... Nyttige telefonnumre... side 1 side 2 side 3-6 side 7-9 side side side 15 side side side 34 Folderen vil blive rettet løbende, da navne, adresser, telefonnumre m.m. kan ændre sig. Vi vil meget gerne modtage rettelser, gode råd og nye forslag til folderen. Venlig hilsen De forebyggende hjemmebesøgere ForebyggelsesCentret Fredensvej Rudkøbing Tlf

3 Folkepension Pensionist - hvad så? For folkepensionister findes der en række sociale ydelser, som kan hjælpe i en situation, hvor mange formentlig oplever en indtægtsnedgang. Vi vil hermed fortælle om, hvad man som pensionist kan få hjælp til. Pensionen udbetales månedsvis bagud gennem dit pengeinstitut eller Nem-Konto fra den 1. i måneden. Ved samgifte eller samboende pensionister udbetales efterlevelsespensionen i 3 måneder fra dagen efter dødsfaldet, hvis de bor sammen ved dødsfaldet. For at pensionen bliver korrekt udbetalt, er det vigtigt at Pensionskontoret får besked om enhver ændring i økonomiske og personlige forhold. Husk også at give Skat (tlf ) besked for eventuel ændring af forskudsoplysninger. Oplysningerne kan også gives ved henvendelse til Borgerservice. Side 1

4 Forebyggende hjemmebesøg Borgere, der er fyldt 75 år og bor i eget hjem, skal tilbydes et forebyggende besøg om året. Dette tilbud blev vedtaget ved lov i Undtaget for tilbud af besøg er borgere, der bor på plejehjem og borgere, der medtager både praktisk bistand og personlig pleje i større omfang. Formålet med det forebyggende hjemmebesøg er at opprioritere den forebyggende og sundhedsfremmende indsats over for ældre borgere, ved at skabe tryghed og trivsel samt yde råd og vejledning om aktiviteter og støttemuligheder i kommunen - Langeland Kommune. Hjemmebesøgene forudsættes at bidrage til at støtte de ældre borgeres evne til at sørge for sig selv, herunder at tage kontakt til løsning af praktiske opgaver, samt øge de ældre borgeres mulighed for at udbygge det sociale netværk. De ældre borgere kan således tilskyndes til bedre at udnytte egne ressourcer og til at bevare funktionsniveauet længst muligt. Forebyggende hjemmebesøg betyder, at der tilbydes besøg i eget hjem af en medarbejder, der har en sundhedsfaglig uddannelse. Samtalen er fortrolig og kan omhandle borgerens dagligdag, sociale netværk, boligforhold, motion, aktiviteter, helbred og humør. Alle, der er berettigede til hjemmebesøg, modtager et brev, hvori der tilbydes et forebyggende hjemmebesøg. I brevet er angivet dato og tidspunkt for besøget. Det er frivilligt, om man ønsker at modtage besøg og borgere, der tidligere har sagt nej tak til besøget, men som senere ønsker besøg, kan henvende sig til nedenstående forebyggende medarbejdere. Henvendelse om forebyggende hjemmebesøg: Forebyggende hjemmebesøgere Birthe Poulsen, Lene Nogel og Trine Næhr Telefon: Træffetid: mandag-fredag Adresse: ForebyggelsesCentret Fredensvej Rudkøbing Side 2

5 Personlige forhold Helbredstillæg Får du folkepension har du mulighed for at søge kommunen om helbredstillæg til hjælp til delvis betaling af helbredsbetingede udgifter, som den offentlige sygesikring giver tilskud til. Det kan være tilskudsberrettiget medicin samt visse behandlinger og undersøgelser hos tandlæge, fodterapeut, kiropraktor, fysioterapeut og psykolog. Tilskuddet udgør 85 % af egen andel af helbredsbetingede udgifter, men tilskudsprocenten nedsættes ved større indtægter og bortfalder ved formue på kr. eller derover (2011). Medicin Er du berettiget til helbredstillæg, får du det af de første 465 kr., du køber for - også selv om regionen ikke yder tilskud (på grund af 465 kr. s grænsen). Vær opmærksom på, at reglerne blev ændret pr. 1. april 2005, så apoteket skal se på prisen på den billigste medicin blandt de flere forskellige slags medicin, som har samme virkning og samme indholdsstoffer. Det betyder, at apoteket først bruger den laveste pris, når det almindelige tilskud beregnes, og tilsvarende også den laveste pris, når helbredstillæg herefter beregnes. Søger din læge Lægemiddelstyrelsen om, at du kan få tilskud fra regionen til et lægemiddel, der normalt ikke er tilskud til, får du også helbredstillæg, hvis Lægemiddelstyrelsen godkender, at du kan få regionstilskud. Ved beregning af helbredstillæg tager apoteket ikke hensyn til, om du senere kan få tilskud fra Sygeforsikringen Danmark. Hvis du har helbredstillæg, beregner og fratrækker apoteket automatisk tilskuddene. Særlige tilskud ved kroniske sygdomme Ved kronisk eller vedvarende sygdom, kan din læge søge Lægemiddelstyrelsen om et såkaldt kronikertilskud. Normalt bevilger Lægemiddelstyrelsen kronikertilskud, når dit forbrug af tilskudsberretiget medicin (det der på apotekets bon kaldes CTR-saldo), overstiger kr. i tilskudsperioden (2011). Det medfører, at regionen yder 100% tilskud til den del af egenbetalingen, der overstiger kr. om året (2011). Har du fået bevilget et kronikertilskud, kan du evt. spørge dit apotek om at få oprettet en henstandsaftale, så din udgift til medicin bliver jævnt fordelt over hele året. Får du en sådan henstandsordning, er du nødt til at handle på samme apotek hver gang, for at regnskabet passer. Tilskud i særlige tilfælde Lægemiddelstyrelsen kan i særlige tilfælde efter ansøgning fra den behandlende læge bestemme, at regionen yder tilskud til køb af medicin, der er ordineret til en bestemt person, selv om medicinen ikke er tilskudsberettiget. Side 3

6 Personlige forhold Udvidet helbredstillæg Reglerne om helbredstillæg blev udvidet i 2003, så der også kan gives op til 85% tilskud til Aftagelige tandproteser, hvor tillægget beregnes på grundlag af prisen på den billigste men tilstrækkelige aftagelige protese. Briller til afhjælpning af nær- eller langsynethed, men dog ikke almindelige læsebriller. Fodbehandling til pensionister med et nødvendigt og vedvarende behov for fodbehandling, der ikke kan ydes sygesikringstilskud og helbredstillæg til, og som ikke er omfattet af reglerne om personlige tillæg. Udvidet helbredstillæg til aftagelige tandproteser, briller og fodbehandling skal søges, inden man bestiller eller køber tandprotese, briller eller fodbehandling. Kommunen vurderer, om udgiften er nødvendig, og hvilket tilskud man kan få. Kommunerne kan indgå prisaftaler På de ydelser, der er omfattet af reglerne om udvidet helbredstillæg, kan kommunerne indgå prisaftaler med en eller flere leverandører. Har din kommune indgået prisaftale, er udgangspunktet 85% af den billigste pris, kommunen har forhandlet sig frem til. Ønsker du at købe briller eller tandprotese eller få fodbehandling et andet sted, end hvor kommunen har fået den billigste pris, får du som udgangspunkt kun 85% af den pris, som kommunen har forhandlet sig frem til. Det dækker helbredstillæg ikke Helbredstillæg giver ikke tilskud til ernæringspræparater, befordringsudgifter til behandling eller til begravelse. Pensionister i gruppe 2 får heller ikke helbredstillæg til læge - eller speciallægebehandling. Husk at søge Husk at helbredstillæg skal søges. Ansøgningsskema til tandproteser og briller fås hos kommunes Borgerservice. Diabetikere kan få tilskud til fodpleje uanset helbredstillæg. Ansøgningsskema fås hos kommunens Borgerservice. Ansøgningsskema samt overslag fra tandtekniker, optiker eller fodterapeut sendes til Pensionskontoret Voksenafdelingen Fredensvej Rudkøbing Side 4

7 Personlige forhold Personlige tillæg Hvis du som pensionist har særligt vanskelige økonomiske forhold, kan du søge kommunen om personligt tillæg til pensionen. Det kan f.eks. være den udgift, der er tilbage efter tildeling af helbredstillæg ved køb af medicin, briller eller fodbehandling. Det kan også være udgifter til flytning eller nødvendige fornyelser til hjemmet. Personlige tillæg ydes kun, når det økonomiske behov ikke kan afhjælpes gennem private midler eller støtte efter anden lovgivning. Kommunen træffer afgørelse herom efte en nærmere konkret og individuel vurdering af dine økonomiske forhold. Formueforhold Formuen opgøres systematisk pr. 31. december hvert år. Helbredstillæg kan kun ydes, hvis din og evt. ægtfælle/samlevers samlede likvide formue er under kr. (2011-tal). Ved likvid formue forstås indestående i pengeinstitut, værdipapirer, investeringsforeningsbeviser, andre værdipapirer og kontante penge. hvis nogen del af formuen stammer fra visse erstatninger som følge af Hvis formuen pr. 31. december er under formuegrænsen gælder, at 1. borgere, der året før fik helbredskort, automatisk får tilsendt et nyt 2. borgere, der ikke tidligere har søgt/fået helbredskort, kan søge pensionskontoret om helbredstillæg. Hvis formuen pr. 31. december er over formuegrænsen gælder, at: borgeren har ikke mulighed for at få helbredstillæg hvis formuen kommer under formuegrænsen, kan der på det givne tidspunkt søges om helbredstillæg på pensionskontoret. Om indtægter ved siden af pensionen Hvis du og din evt. ægtefælle/samlever har større indtægter ved siden af pensionen, sker der en nedsættelse af helbredstillægget. Indtægterne medfører nemlig en nedsættelse af den personlige tillægsprocent. For en reelt enlig pensionist begynder nedsættelsen, når der er indtægter på mere end kr. om året. Den personlige tillægsprocent nedsættes med 1% for hver gang, den årlige indtægt stiger 445 kr. Tillægsprocenten bliver nul, når der er indtægter på mere end kr. om året ved siden af pensionen. (Taksterne er fra 2011). For en gift eller samlevende pensionist begynder nedsættelsen, når de samlede indtægter er på mere end kr. om året (2011-tal). Den personlige tillægsprocent nedsættes med 1% for hver gang, indtægten stiger 849 kr. Tillægsprocenten bliver nul, når der er indtægter på mere end kr. om året ved siden af pensionen (2011-tal). Side 5

8 Ældrecheck Ældrechecken udbetales til borgere, der før folkepension har en formue, der ikke overskrider formuegrænsen. Der skal desuden være angivet en personlig tillægsprocent på helbredskortet. Formuen opgøres pr. 31/12 hvert år. Boligydelse Folkepensionister eller førtidspensionister efter reglerne før 1. januar 2003 kan søge om boligydelse til såvel lejlighed som andelsbolig og ejerbolig. Boligydelsens størrelse afhænger af: husstandens indtægt boligudgiften boligens størrelse antallet af beboere husstandens formue. Personlige tillæg Bor du i andelsbolig, bliver du tilbudt 100% af boligydelsen som lån. Bor du i ejerbolig, bliver du tilbudt hele boligydelsen som lån. Bor du i ejerbolig og tager imod et lån, tinglyses det som gæld i ejendommen. Lånet med tillæg af renter skal tilbagebetales, når ejendommen sælges. Beboerindskudslån Ved indflytning i almennyttigt byggeri og ældreboliger, kan man i visse tilfælde opnå rente- og afdragsfri lån i 5 år til betaling af beboerindskud. Varmetillæg Folkepensionister kan søge om hjælp til betaling af udgifter til opvarmning af deres bolig. Varmeudgiften, antal personer i boligen og den personlige tillægsprocent har betydning for varmetillæggets størrelse. Husk at søge... Ansøgning om boligydelse, beboerindskudslån og/eller varmetillæg fås ved henvendelse til Borgerservice Fredensvej Rudkøbing Lån til betaling af ejendomsskat Bor du i ejerbolig, kan du søge om lån til betaling af ejendomsskat. Et sådant lån tinglyses som gæld i ejendommen. Lånet med tillæg af renter skal tilbagebetales, når ejendommen sælges. Der kan ikke samtidig ydes boligydelse og lån til betaling af ejendomsskat. Side 6

9 Hjemmepleje / Plejehjem Personlig pleje og praktisk bistand i hjemmet Kommunen vurderer behovet for hjælp til personlig pleje eller praktisk bistand. Praktisk bistand i hjemmet (tidligere kaldet hjemmehjælp) gives enten varigt (gratis) eller midlertidigt (mod betaling). Får du midlertidig hjemmehjælp, afhænger betalingens størrelse af dine indkomstforhold. Praktisk bistand ydes til pensionister, som på grund af alder, handicap eller sygdom ikke kan klare de daglige nødvendige fornødenheder, såsom personlig pleje eller praktisk bistand. Madservice Har du svært ved selv at lave mad, har du mulighed for at blive tilknyttet en madserviceordning. Du betaler et bestemt beløb pr. portion. Henvendelse om personlig pleje, praktisk bistand eller madservice Visitator Tlf Træffetid: mandag-tirsdag og torsdag-fredag kl onsdag er lukkedag Centerkøkken: Tlf Hjemmeplejen i Lohals Rikke Radoor, træffes bedst 8-10 Tlf Hjemmeplejen i Tullebølle Inge Sørensen, træffes bedst 8-10 Tlf Hjemmeplejen i Rudkøbing Monika Larsen, træffes bedst 8-10 Tlf Hjemmeplejen i Humble/Bagenkop Irene Kristensen, træffes bedst 8-10 Tlf Hovednummer Ældreområdet: Tlf kan benyttes ved behov for kontakt til hjemmeplejen på hverdage efter kl. 15 og på søn- og helligdage Side 7

10 Hjemmepleje / Plejehjem Hjemmesygepleje Hjemmesygeplejerskerne udfører lægeordineret behandling og pleje til borgere, der bor i eget hjem og plejehjem. Hjælpen kan gives i hele døgnet. Desuden er det muligt selv at henvende sig til hjemmesygeplejerskerne for at få vejledning og hjælp.hjemmesygepleje er gratis. Henvendelse om hjemmesygepleje Nordlangeland Tlf kl Danahus Tlf kl Sydlangeland Tlf kl Ved AKUT behov for sygepleje - hele øen Tlf Demenskoordinator Demenskoordinatoren kan give støtte, råd og vejledning til personer med demens samt til deres pårørende. Henvendelse til demenskoordinator Demenskoordinator Langeland Kommune: Tine Sorknæs, tlf (bedst kl. 8-9) Mail: Side 8

11 Hjemmepleje / Plejehjem Klager over praktisk bistand Klager afleveres til Sundhedsafdelingen, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing. Optagelse på plejecenter/ældrevenlig bolig Visitation foretages af kommunen. Borger/pårørende kan kontakte visitator. Henvendelse kan ske enten gennem læge, sygehus eller via hjemmeplejen. Aflastningsophold på plejecenter Formålet med aflastningsopholdet er at give en ægtefælle eller andre pårørende, der normalt varetager plejen af en syg ægtefælle eller slægtning, mulighed for aflastning. Yderligere oplysninger fås hos visitator på tlf Kommunal omsorgspleje - tandlæge Der er i kommunen etableret en omsorgstandpleje. Denne ydes ved privat praktiserende tandlæger mod et mindre beløb pr. år. Der skal ske visitation via hjemmeplejen, idet den gruppe, der er omfattet af ordningen, skal have nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap og derfor kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud. Plejevederlag m.v. ved pasning af døende i eget hjem Serviceloven giver mulighed for udbetaling af plejevederlag til pårørende eller nærtstående personer, der passer en døende i eget hjem. Der er nogle betingelser, der skal være opfyldt - nogle af de vigtigste er: at hospitalsbehandling efter lægelig vurdering er udsigtsløs at den syges tilstand ikke nødvendiggør indlæggelse at den person, der passer den døende, har hel eller delvis tabt arbejdsfortjeneste at den syge og evt. pårørende er enige om, at plejeforløbet etableres i eget hjem. Tilskud til døende Hvis en person vælger at leve sin sidste tid i eget hjem eller på hospice, kan den behandlende læge søge Lægemiddelstyrelsen om medicintilskud. Regionen yder fuldt tilskud til alle lægemidler, og apoteket kan udlevere medicinen gratis. Yderligere oplysninger fås hos visitator på tlf Side 9

12 Hjælpemidler og boligændringer Genbrugshjælpemidler Genbrugshjælpemidler ydes til personer, som på grund af alder eller sygdom har en varig nedsat eller manglende funktionsevne, som nødvendiggør brug af genbrugshjælpemidler. Ansøgning indgives til Sundhedsafdelingen, Hjælpemidler. Et genbrugshjælpemiddel kan være: Kørestol, sygeseng, bækkenstol, albuestokke, trehjulet cykel, elknallert m.v. Der vil normalt ikke kunne ydes støtte til hjælpemidler, der allerede er anskaffet inden ansøgning. For kropsbårne/personlige hjælpemidler se tekst næste side --> Boligændringer Boligændringer kan ydes til personer, for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for personer med invaliditet eller varig sygdoms- ellers aldersbetinget svagelighed. Ved større og mere omfattende boligændringer (nyt køkken, nyt badeværelse m.m.), der evt. forbedrer ejendommen og medfører en forøgelse af dennes værdi, ydes hjælpen som et renteog afdragsfrit lån. Eksempler på mindre boligændringer: Fjernelse af dørtrin Opsætning af håndtag/gelænder Ændring i badeværelse/køkken m.m. Henvendelse vedr. genbrugshjælpemidler og boligændringer til: Sagsbehandlende terapeuter Tlf eller Tlf Træffetider: mandag-tirsdag kl onsdag er lukkedag torsdag-fredag kl Ansøgning sendes til Hjælpemiddelafdelingen Spodsbjergvej Rudkøbing Side 10

13 Hjælpemidler og boligændringer Kropsbårne/personlige hjælpemidler Kropsbårne hjælpemidler omfatter: 1. Kropsproteser (arm, ben, bryst, paryk) 2. Orthopædisk fodtøj, indlæg til sko, hælforhøjer 3. Skinne til arm, ben 4. Bleer, katheter m.v., stomihjælpemidler + diabeteshjælpemidler 5. Kompressionsstrømper 6. Synshjælpemidler 7. Hørehjælpemidler. For kropsbårne hjælpemidler som orthopædisk fodtøj m.m. gælder, at dre skal foreligge en lægelig begrundelse for dette, før hjælpemidlet kan bevilges. Ved slid eller defekt hjælpemiddel, skal der rettes henvendelse til nedenstående afdeling. Bleer bevilges som et hjælpemiddel efter at hhv. læge og sygeplejerske har udredt for årsagen til inkonti-nens (ufrivillig vandladning) og evt. iværksat behandling. Efterfølgende vil sygeplejersken give vejledning om, hvilke bleer der er behov for at anvende. Synshjælpemidler omfatter bl.a. svagtsynsoptik som læselup, håndlup, TV-brille, C.C.T.V. læseapparat, samt andre hjælpemidler til synshæmmede som CD-afspiller til lydbøger, telefon med store tal, talende ur m.m. Hørehjælpemidler omfatter bl.a. høreapparater og andre hjælpemidler til hørehæmemde som telefslyngeanlæg til radio og tv, telefon- og dørklokkeforstærker. For syns- og hørehjælpemidler gælder, at Langeland Kommune har indgået samarbejdsaftale med Center for Rehabilitering og specialrådgivning. Henvendelse vedr. kropsbårne/personlige hjælpemidler Hjælpemidler og sekretariat: Conny Nielsen Tlf Pia Tholstrup Tlf Kl , torsdag kl , fredag kl onsdag er lukkedag Bandagist Lægen skal skrive henvisning til bandagisten ved behov for indlæg, specialsko m.m. Bandagisten træffes hver trisdag mellem kl. 11 og 12 i Lægehuset, Fredensvej 1, Rudkøbing. Aftale om konsultation skal ske pr. telefon Aftale om konsultation Tlf Ved særlige behov kan besøget foretages i hjemmet. Bandagist-Butikken Jan Andersen Tlf Side 11

14 Center for Rehabilitering og Specialrådgivning Center for Rehabilitering og Specialrådgivning i Region Syddanmark omfatter de fire områder: Tale - Høre - Syn - Mobilitet Høreproblemer Centeret tilbyder ndervisning, individuel rådgivning og vejledning indenfor områderne begynderundervisning for hørehæmmede høretekniske hjælpemidler i forhold til hjem, arbejde og fritid teksttelefon tinnitus Ménières sygdom svære hørevanskeligheder - døvblevne og døvblindblevne tegnstøttet kommunikation mundaflæsning hvor søger jeg yderligere hjælp til mit problem? Hørepædagogen træffes i Rudkøbing: 1. og 3. onsdag i hver måned kl i ForebyggelsesCentret, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Tilbuddet gælder alle voksne uanset om høreapparateter anskaffet i offentligt eller privat regi Alle kan henvende sig direkte Fyns Tale-Høreinstitut Rytterkasernen Odense C Tlf Fax Henvendelse vedr tale: Henvendelse vedr. hørelse: Side 12

15 Når synet svigter - Kontakt Synsrådgivningen Hvis du selv eller en af dine pårørende har alvorlige vedvarende synsproblemer, som ikke kan afhjælpes med almindelige briller eller kontaktlinser, så kontakt Synsrådgivningen. Hvordan kan Synsrådgivningen hjælpe? Center for Rehabilitering og Specialrådgivning Afprøvning, udlån og bevilling af særlige optiske synshjælpemidler i samarbejde med de lokale svagsynsoptikere Undervisning i at klare daglige gøremål, f.eks. madlavning eller brug af telefonen Undervisning i at færdes sikkert Afprøvning af og undervisning i brug af hjælpemidler Afprøvning og bevilling af EDB hjælpemidler Afholdelse af kurser individuelt eller på små hold. Synsrådgivningen er gratis og foregår enten hjemme eller på Synsrådgivningen. Synsrådgivningen Synsrådgivningen Postadresse: Heden 7, 2. sal Syn og Mobilitet 5000 Odense C Postboks Odense C Tlf Mail: Telefonttid: Mandag - Torsdag kl Fredag kl Personlig henvendelse efter aftale. Side 13

16 Center for Rehabilitering og Specialrådgivning Hjælpemidler - specialrådgivning Rådgivning om hjælpemidler Rådgivning og information om valg og brug af særlige hjælpemidler til personer med betydelig nedsat Specialrådgivning om kørestol og siddestilling valg og indretning af bil hjælpemidler til børn IT-hjælpemidler, f.eks. talemaskiner og computere boligændring specialtilpasning af hjælpemidler legetøj. Undervisning IT-hjælpemidler til kommunikation Testlejlighed Biler CRS Børn Sådan henvender du dig Alle er velkomne til at henvende sig telefonisk eller til at besøge Åbent hus i udstillingen Ved sager om specialrådgivning skal henvendelse ske skriftligt Brugere af Legeteket skal henvende sig telefonisk. Tilpasning Siddestilling Udstilling Det siger loven Personer, hvis funktionsevne er varigt nedsat, kan søge støtte til anskaffelse af et hjælpemiddel og om hjælp til ændring af bolig. (Lov om social service). Åbent Hus i udstillingen Udstillingen er åben torsdag kl Du kan få vejledning af en terapeut og en tekniker samt orientere dig om kørestole, ganghjælpemidler, personløftere, køkkenhjælpemidler og spiseredskaber, hjælpemidler til på-klædning og personlig hygiejne, toilet- og badehjælpemidler, testlejlighed, udendørs kørestolsbane og IT-hjælpemidler. Telefontid, åbningstid og adresse Center for Rehabilitering og Specialrådgivning MOBILITET - HJÆLPEMIDLER - LEGETEKET Heden 7, 5000 Odense C Tlf mandag-torsdag kl Åbent mandag-torsdag kl , fredag kl Side 14

17 Genoptræning og vedligeholdelsestræning Genoptræning efter sygehusophold; Sundhedsloven 84 Efter vurdering af syghuslæge kan en genoptræningsplan udstedes til patienten/borgeren. Opgaven skal udføres af kommunale eller hospitalsansatte ergo- og fysioterapeuter (almen eller specialiseret). Genoptræning og vedligeholdende træning; Serviceloven 86 Genoptræning: Den kommunale myndighed kan træffe afgørelse, om der skal iværksættes genoptræning og i hvilken form. Der er ikke krav om lægelig vurdering. Målgruppen vil typisk være en ældre borger, der efter sygdom, som ikke behandles på sygehus, er midlertidigt svækket. F.eks. efter sengeleje eller fald. Vedligeholdelsestræning: Samme regler som ved genoptræning. Målgruppen er alle personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale probelemer vurderes at have et behov. Vederlagsfri fysioterapi Kan udstedes af privatpraktiserende læge og udføres af privatpraktiserende fysioterapeut, som har overenskomst med sygsikringen, ud fra følgende kriterier: A. Personen skal have et svært fysisk handicap B Tilstanden skal være varig C Fysioterapi skal have til formål at forbedre den fysiske funktionsevne, vedligeholde funktionsevnen eller forhale en forringelse af funktionsevnen. D Personer skal have en diagonse omfattet af diagnoselisten (forefindes hos den praktiserende læge) De trænende terapeuter træffes på tlf i følgende tidsrum: mandag-fredag kl Side 15

18 I øvrigt Kørsel til læge og private speciallæger Pensionister kan få refusion ved kørsel til egen læge og private speciallæger uanset kilometerafstand. Refusion 1: Bus/togbillet + dokumentation fra lægen - eller sygeplejerske/sekretær Refusion 2: Km-takst + dokumentation fra lægen - eller sygeplejersken/sekretær Refusion fås ved henvendelse til Borgerservice. Godgørelse indæsttes på NemKonto. Pensionister, der ikke kan tage offenlige transportmidler, kan blive kørt til egen læge og speciallæge. Hvis der er behov for kørsel til læge/speciallæge, skal der søges ved henvendelse til Borgerservice. Kørsel til sygehus Pensionister kan få refusion ved kørsel til sygehus uanset kilometerafstand. Refusion 1: Bus/togbillet + dokumentation fra den afdeling/ambulatorium man har været på Refusion 2: Km-takst + dokumentation fra den afdeling/ambulatorium man har været på Refusion fås ved henvendelse på sygehusets kørselskontor. Har man behov for kørsel til sygehus bestilles hos den afdeling/ambulatorium man er henvist til. Særlig kørselsordning Borgere, der på grund af gangbesvær eller handicap, hvor et ganghjælpemiddel er påkrævet, kan søge særlig kørselsordning. Dog kun hvis almindeligt offentligt transportmiddel ikke kan benyttes. Kørslen kan bruges til alt. Ansøgningsskema fås ved henvendelse til visitator. Optagelsen sker kvartalsvis. Henvendelse til Borgerservice og visitator Borgerservice Tlf. nr (mandag-tirsdag kl , torsdag kl , fredag kl ) ONSDAG ER LUKKEDAG Visitator Tlf (mandag-torsdag kl , fredag kl ). DSB - 65 billet (Gælder ikke FYNBUS) En 65-billet er en returbillet for enkeltbillets pris. 65-billetten gælder til alle tog og DSB busser, undtagen på de store rejsedage samt visse tidsrum i weekenden. Alle, der er fyldt 65 år, har ret til en 65-billet.Førtidspensionister, uanset alder kan købe 65-billetter. De skal vise et særligt legitimationskort, der udstedes på DSB-stationer. FYNBUS - periodekort Som en ny serice fra er det muligt for pensionister i Langeland Kommune at bestille og/eller forny periodekort til bus ved kommunens borgerservice (tlf ). Du skal medbringe dokumentation for at du modtager pension Er det 1. gang du skal bestille buskort, skal du medbrine et foto Kortet udstedes for en periode på min. 30 dage og max. 365 dage. Side 16

19 Lægeskift Gruppe 1-sikrede kan vælge en læge efter eget ønske med ca. 14 dages varsel. Man kan skifte fra den ene gruppe til den anden, hvis man har stået i samme gruppe i mindst et år. Det koster 155,00 kr. at foretaget lægeskift. Dette beløb skal indbetales inden der udstedes et nyt sygesikringsbevis. Lægeskift ved flytning er gratis. Medielicens - radiolicens Den 1. januar 2008 trådte en ny medieaftale i kraft. Det betyder, at der er indført en ny licenstype - medielicens - som erstatter den gamle tv-licens. Medielicens dækker alle husstandens apparater, der er i stand tilat modtage og gengive DR s billedprogrammer og tjenester. Betaler du i dag radiolicens, skal du være opmærksom på, at du kan være forpligtet til at betale medielicens, såfremt du har andre apparater, fx. en pc med internet opkobling. Hvis din personlige tillægsprocent er 100, kan du søge Danmarks Radio om fritagelse for radiolicens eller nedsættelse af TV-licensen. Ansøgningsskema fås hos kommunens Borgerservice. Side 17

20 I øvrigt Langelands Bibliotek Bogen kommer - ordning Hvis du for eksempel er dårligt gående eller ikke ser så godt - eller af andre grunde har vanskeligt ved at komme på biblioteketkan du bede om at få bøger bragt ud, hvor du bor. Biblioteket har også lydbøger, som er bøger der er indtalt på bånd. Desuden er der mulighed for at få Øboen indlæst på bånd for de borgere, der er svagtseende. Ordningen er gratis. Bogbilen holdepladser (tlf ): Hou/ ved Dagli Brugsen, Østergade, Tranekær Torsdag Snøde/ ved Snøde Skole, Snødevej, Tranekær Tirsdag Lejbølle/ ved Lejbølle Dagcenter, Lejbøllevej Tirsdag Tranekær/ ved Galaxen, Slotsgade, Tranekær Torsdag Tullebølle/ ved Dagli Brugsen, Annexstræde Tirsdag Lindelse / ved Lindelse Kirkegård Mandag Humble/ ved Hovedgadens parkeringsplads Mandag /Onsdag Magleby/ ved Magleby Kirke Onsdag Bagenkop/ ved Sydlangelands Maritime Efterskole Mandag Strynø/ ved Majtræet Hver tredje fredag Langeland Bibliotek Tlf Østerport 5-7, 5900 Rudkøbing Udbringning af dagligvarer Hvis du eller dine pårørende ikke selv har mulighed for at foretage indkøb, kan du søge om tilskud til det beløb, der opkræves (ca. 50 kr. i 2009). Varer kan leveres 1 gang om ugen. Ansøgning til visitator Ældrerådet Det er ved lov besluttet, at der i hver kommune skal være valg til Ældreråd. Ældrerådet skal høres, inden der foretages politiske beslutninger på Ældreområdet i Langeland Kommune. Ældre borgere kan selv henvende sig til Ældrerådet, hvis der er opgaver de ønsker at Ældrerådet skal varetage. Valg til Ældrerådet foregår samtidig med kommuneevalget. Ældrerådet består af 9 medlemmer. Formand for Ældrerådet Kirsten Andreasen Tlf Kædebyvej 50, 5932 Humble Side 18

21 Følgende sider omhandler de aktiviteter og støttemuligheder for ældre borgere i Langeland Kommune. De nævnte organisationer og foreninger er dem, som vi er bekendte med, at kommunens ældre borgere henvender sig til. Indhold: Klubber og aktiviteter Kommunale brugercentre Motion og gymnastik for seniorer Sang, dans og musik Støtte- og omsorgsaktiviteter Side 19

22 KLUBBER OG AKTIVITETER Klub 13. Afdelingerne Langeland og Svendborg lægges sammen Afdelingerne Langeland og Svendborg lægges sammen og vil fremover holde til i Svendborg. På nuværende tidspunkt ved vi ikke mere. Tirsdagsklubben i Longelse Samvær, fællesaktiviteter og foredrag i Longelse Beboerhus, Longelsevej 10, Rudkøbing. Tirsdag i ulige uger kl (september - juli). Frivillige pensionister - kontaktperson: Ulla Hansen Schnohrsvej Rudkøbing Tlf Tirsdagsklubben i Skrøbelev Sted: Hjørnet Samvær, fællesaktiviteter o.a. for seniorer tirsdag i lige uger (september-juli) Kontaktperson: Børge Uhrenholdt Spodsbjergvej Rudkøbing Tlf Torsdagsklubben i Sognegården i Lindelse Samvær, sang o.a. for seniorer. Alle er velkomne. Torsdag i lige uger kl (september - medio maj). Frivillige pensionister - kontaktpersoner: Else Hansen Kildemosevej Rudkøbing Tlf Ella Hansen Lønkildevej Rudkøbing Tlf Side 20

Vejviser for 60+ April 201 5

Vejviser for 60+ April 201 5 Vejviser for 60+ April 2015 2 Billede af jer her Kære læser Langeland er rosengrenen i det smukke sydfynske øhav. I en herlig forening af skove og strande, herregårde og møller, oldtidsminder og landlig

Læs mere

Vejviser for Seniorer

Vejviser for Seniorer Vejviser for Seniorer Maj 2014 Denne folder henvender sig til borgere, der modtager forebyggende hjemmebesøg. Vi håber, at folderen vil være til glæde og gavn. Folderen er inddelt i følgende områder: Folkepension...

Læs mere

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE KØRSEL - HVEM SKAL KØRE Kørselstype Praktiserende læge og speciallæge Leverandør af befordring Der er fri befordring af pensionister der ellers opfylder betingelserne for transporten til og fra egen læge,

Læs mere

Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2017

Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2017 Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2017 Hvad er palliative tilbud? Palliation betyder lindring. Denne kvalitetsstandard indeholder en beskrivelse af kommunens lindrende, og praktiske tilbud til den alvorligt

Læs mere

Mod livets afslutning

Mod livets afslutning Mod livets afslutning i eget hjem Indholdsfortegnelse Forord... 3 Etablering af en plejeordning... 4 Særlige betingelser for personer med tilknytning til arbejdsmarkedet... 5 Særlige betingelser for personer

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

Svar på politikerspørgsmål fra Lilian Parker Kaule om tilskud til borgere, stillet den 12. februar og afgrænset den 19.

Svar på politikerspørgsmål fra Lilian Parker Kaule om tilskud til borgere, stillet den 12. februar og afgrænset den 19. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse NOTAT Til Lilian Parker Kaule Svar på politikerspørgsmål fra Lilian Parker Kaule om tilskud til borgere, stillet den 12. februar

Læs mere

Udvalget for Social omsorg

Udvalget for Social omsorg Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Hans Jørgen Hansen (V) Daniel Toft Jakobsen (A) Bent Poulsen (V) Hanne Grangaard (A) Birgit Jakobsen (K) Administrativ organisation Chef for Social omsorg Steen Dall-Hansen

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018 Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 6 Socialudvalget Budgetområde Anden Social Service Sundhedsudgifter begravelse 01a Begravelseshjælp Sundhedsloven 160 Alle borgere

Læs mere

Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2016

Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2016 Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2016 Hvad er palliative tilbud? Palliation betyder lindring. Denne kvalitetsstandard indeholder en beskrivelse af de lindrende, og praktiske tilbud til den alvorligt

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

Hvordan kan borgere livet igennem klare sig selv mest muligt?

Hvordan kan borgere livet igennem klare sig selv mest muligt? Rehabilitering og Visitation Hvordan kan borgere livet igennem klare sig selv mest muligt? Hvordan fastholdes borgerens ansvar for eget liv? Oplægget indeholder Holstebro Kommunes tilbud om træning, hjælpemidler

Læs mere

Indholdsfortegnelse 3

Indholdsfortegnelse 3 2 Indholdsfortegnelse 3 I BorgerServiceCenter kan du bl.a. få hjælp til: Boligstøtte og pension, hjælp til selvhjælp Skatteopgaver (mindre opgaver) Indskudslån Folkeregister Vielse Valg Nem-id Indefrysning

Læs mere

Aktivitetscenter for hjemmeboende

Aktivitetscenter for hjemmeboende Aktivitetscenter for hjemmeboende Kvalitetsstandard 2016 Hvad er formålet? Formålet med et aktivitetstilbud er, at du bevarer et selvstændigt og aktivt liv så længe som muligt. Aktiviteter kan være Vedligeholdende

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Information om Udvidet helbredstillæg

Information om Udvidet helbredstillæg gladsaxe.dk Information om Udvidet helbredstillæg Briller Fodpleje Aftagelige tandproteser Borgerservice Gladsaxe Kommune giver med denne pjece information om udvidet helbredstillæg, der omfatter tilskud

Læs mere

gladsaxe.dk Information til pensionister 2013

gladsaxe.dk Information til pensionister 2013 gladsaxe.dk Information til pensionister 2013 Pensionist i Gladsaxe Kommune I Gladsaxe Kommune ønsker vi, at det skal være nemt at forblive sund, aktiv og uafhængig hele livet. En tilværelse som pensionist

Læs mere

Information om Udvidet helbredstillæg

Information om Udvidet helbredstillæg gladsaxe.dk Information om Udvidet helbredstillæg Briller Fodpleje Aftagelige tandproteser Borgerservice 2 Gladsaxe Kommune giver med denne pjece information om udvidet helbredstillæg, der omfatter tilskud

Læs mere

Folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand Folketingets ombudsmand Det kan man klage over Det kan man ikke klage over Klageprocedure Klageafgørelse Folketingets Ombudsmand er en uvildig (uafhængig) instans, og ombudsmanden vælges af Folketinget

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014 Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder Hvad er et hjælpemiddel og et forbrugsgode? Hjælpemidler er produkter som er fremstillet med henblik på at afhjælpe en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Læs mere

Lov om social service (Serviceloven)

Lov om social service (Serviceloven) Relevante web-adresser Lov om social service: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?i d=158071 Socialstyrelsen: http://www.socialstyrelsen.dk/ Embedslægerne: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelseautorisation/autorisation/autorisation-ogpligter/journalfoering-ogopbevaring/journalopbevaring/rekvirering-afjournaler/embedslaegerne-nordjylland

Læs mere

Kvalitetsstandard - NY Pasning af døende, betingelser for at modtage plejevederlag Lov om social service 119, 120 og 121

Kvalitetsstandard - NY Pasning af døende, betingelser for at modtage plejevederlag Lov om social service 119, 120 og 121 Kvalitetsstandard - NY Pasning af døende, betingelser for at modtage plejevederlag Lov om social service 119, 120 og 121 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? Lov om Social

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning

Læs mere

Samordnet Pleje og Omsorg

Samordnet Pleje og Omsorg Information til patienter og pårørende Samordnet Pleje og Omsorg Kvalitet Døgnet Rundt Samordnet Pleje og Omsorg Formålet med samordnet pleje og omsorg Samordnet pleje og omsorg er et tilbud til alvorligt

Læs mere

hørehæmmede i Kolding Kommune

hørehæmmede i Kolding Kommune Vejledning til Vejledning til hørehæmmede i Kolding Kommune i Kolding Kommune Marts 2012 Februar 2009 Dagligdagen med høreapparat Høreomsorgen varetages af social- og sundhedspersonalet i Kolding Kommune.

Læs mere

Orientering om. Langeland Kommunes. Hjemmepleje

Orientering om. Langeland Kommunes. Hjemmepleje Orientering om Langeland Kommunes Hjemmepleje Hjemmehjælp Visitation af hjemmehjælp foretages af visitator. Det sker ud fra politisk vedtagne kvalitetsstandarder. Ved væsentlige ændringer i dine behov

Læs mere

Velkommen til Dagcenteret på Damgården

Velkommen til Dagcenteret på Damgården Velkommen til Dagcenteret på Damgården Plejecenter Øst Svendborg Kommune Velkommen til dagcenteret på Damgården Plejecenter Damgården er en del af Plejecenter Øst i Svendborg Kommune. Damgården er beliggende

Læs mere

Midlertidige ophold. Side 1

Midlertidige ophold. Side 1 Midlertidige ophold Side 1 Indholdsfortegnelse Velkommen til Lions Park Søllerød... 3 Praktiske oplysninger... 4 Betaling for ophold... 5 Personlige ejendele... 5 Kontanter... 5 Sygeplejeartikler... 6

Læs mere

Kvalitetsstandard for Sundhed og Omsorg i Guldborgsund Kommune Plejevederlag

Kvalitetsstandard for Sundhed og Omsorg i Guldborgsund Kommune Plejevederlag Kvalitetsstandard for Sundhed og Omsorg i Guldborgsund Kommune 2015 Plejevederlag Indsatsområde Udbetaling af plejevederlag til personer, der passer en nærtstående plejekrævende person med kort levetid.

Læs mere

Velkommen til Rehabiliteringen på Kongshøjcentret

Velkommen til Rehabiliteringen på Kongshøjcentret Velkommen til Rehabiliteringen på Kongshøjcentret Område Syd Information om døgntræning og aflastning Velkommen til Rehabiliteringen Kongshøjcentret Vi vil gerne benytte disse linier til at byde dig velkommen

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. GRUNDLAG...

Læs mere

Slagelse Ældreråd. Praktiske oplysninger til seniorer i Slagelse Kommune

Slagelse Ældreråd. Praktiske oplysninger til seniorer i Slagelse Kommune Slagelse Ældreråd Praktiske oplysninger til seniorer i Slagelse Kommune Denne brochure er tænkt som en håndbog for seniorer i Slagelse Kommune. Her er der samlet en række relevante informationer om kommunens

Læs mere

ydelse befordring behandling dagaflastning 1 af :49 Artikler 20 artikler. Dansk:

ydelse befordring behandling dagaflastning 1 af :49 Artikler 20 artikler. Dansk: 1 af 6 15-01-2015 13:49 Artikler 20 artikler. ydelse tjeneste, genstand eller beløb, der gives eller modtages En ydelse på socialområdet kan i visse tilfælde også bestå af et tvangsmæssigt tiltag, som

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger KVALITETSSTANDARD FOR Boliger 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om almene boliger 54. Lov om Retssikkerhed 9 c stk. 2. Modtager af indsatsområderne. Borgere som ønsker et boligskift, kan efter ansøgning

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Hjælpemidler. og boligændringer. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjælpemidler. og boligændringer. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjælpemidler og boligændringer 1 Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Hjælpemidler og boligændringer Om denne pjece

Læs mere

Side 1 af 6 20 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv ydelse Generel definition: tjeneste, genstand eller beløb, der gives eller modtages En ydelse på socialområdet

Læs mere

Plejevederlag i tilknytning til pasning af døende i eget hjem

Plejevederlag i tilknytning til pasning af døende i eget hjem Serviceinformation Information til borgere og pårørende August 2016 Plejevederlag i tilknytning til pasning af døende i eget hjem Serviceloven 119 122 Indhold Plejevederlag i tilknytning til pasning af

Læs mere

KØRSEL KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

KØRSEL KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET KØRSEL KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Kørsel Kvalitetstandarden giver dig generel information om kørsel. Du vil i nogle tilfælde kunne få arrangeret kørsel eller få betalt dine udgifter

Læs mere

Årsrapport 2009 Forebyggende hjemmebesøg

Årsrapport 2009 Forebyggende hjemmebesøg Årsrapport 2009 Forebyggende hjemmebesøg 5-02-10 Lov om Forebyggende hjemmebesøg: I lov om forebyggende hjemmebesøg til ældre står: Formålet med tilbuddet om forebyggende hjemmebesøg er at opprioritere

Læs mere

Information om Udvidet helbredstillæg

Information om Udvidet helbredstillæg gladsaxe.dk Information om Udvidet helbredstillæg Briller Fodpleje Aftagelige tandproteser Borgerservice Gladsaxe Kommune giver med denne pjece information om udvidet helbredstillæg, der omfatter tilskud

Læs mere

VELKOMMEN TIL OLLERUP PLEJECENTER

VELKOMMEN TIL OLLERUP PLEJECENTER VELKOMMEN TIL OLLERUP PLEJECENTER 1 Postadresse Plejecenter Vest Ollerup Plejecenter Svendborgvej 16 5762 Vester Skerninge Telefon Sektionsleder Berit Klit Larsen 20141138 Mobil Husets 20162693 Telefon

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE (30)

TILBUD TIL ÆLDRE (30) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 TILBUD TIL ÆLDRE (30) 5.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet

Læs mere

Støttemuligheder når du har diabetes

Støttemuligheder når du har diabetes Støttemuligheder når du har diabetes Gitte Madsen Socialrådgiver handicapkonsulent 1 Program Voksne 18-65 Voksne over 65 og voksne med førtidspension efter gamle regler Støtte der gælder for alle aldre

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre 2 Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre Formålet med hjælpen Hvem kan få hjælp? Der er to formål med hjælpen: - at du får den

Læs mere

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler 2011 Indhold Indhold... 2 Visitation & Rehabilitering... 3 1. Ansøgning om et genbrugshjælpemiddel... 3 1.1. Visitation & Rehabilitering... 3 1.2 Hvad står der

Læs mere

Aktivitetscenter for hjemmeboende

Aktivitetscenter for hjemmeboende Aktivitetscenter for hjemmeboende Kvalitetsstandard 2017 Hvad er formålet? Hvis du af fysiske, sociale eller psykiske årsager ikke selv kan opfylde dit behov for aktiviteter og socialt samvær i hverdagen,

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse

Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse 2014 Løbenr. og år: 150432/14 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Hvad er formålet med træningen?... 3 3. Hvem kan

Læs mere

Indholdsfortegnelse: - 2 -

Indholdsfortegnelse: - 2 - Kommunen informerer Serviceinformation om hjælp i tilknytning til pasning af døende i eget hjem Visitationsenheden November 2008 Tilrettet oktober 2012 Indholdsfortegnelse: Forord side 3 Formål side 3

Læs mere

Kommunal genoptræning og vedligeholdende træning. Træning og behandling hos private terapeuter

Kommunal genoptræning og vedligeholdende træning. Træning og behandling hos private terapeuter Kommunal genoptræning og vedligeholdende træning Træning og behandling hos private terapeuter Marts 2010 Kommunal genoptræning efter sygehusindlæggelse Langeland Kommunes fysio- og ergoterapeuter varetager

Læs mere

1. GENERELT. (Sæt kryds i de relevante firkanter)

1. GENERELT. (Sæt kryds i de relevante firkanter) 1. GENERELT 1.1 Har kommunen fastsat vejledende retningslinjer for tildelingen af personlige tillæg efter 17, stk. 2? Ja Nej Hvis ja: Hvilke af nedenstående vejledende retningslinjer anvender kommunen

Læs mere

Forebyggende hjemmebesøg. Kvalitetsstandard 2016

Forebyggende hjemmebesøg. Kvalitetsstandard 2016 Forebyggende hjemmebesøg Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard forebyggende hjemmebesøg Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for forebyggende hjemmebesøg i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Januar 2015. Midlertidigt ophold

Januar 2015. Midlertidigt ophold Januar 2015 Midlertidigt ophold Foto: Kenneth Jensen og Kaarsberg Midlertidigt ophold Frederikssund Kommune tilbyder midlertidigt ophold på Rehabiliteringsafdelingen og på Afdeling C. I denne pjece kan

Læs mere

Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning

Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning 2014 Løbenr. og år: 150443/14 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Lovgrundlaget... 3 3. Hvad er formålet med træningen... 3 4. Hvem

Læs mere

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Ydelse Ydelse underbegreber Tilbud Paragraf Kontoplansnummer Kommentar Notation aktivitets- og samværsydelse 104 (aktivitets-

Læs mere

Aktiviteter. og træning. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Aktiviteter. og træning. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Aktiviteter og træning Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Aktiviteter og træning Om denne pjece Randers Kommune

Læs mere

Støtte til den ramte og familien - efter sundhedsloven, serviceloven og sygedagpengeloven. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver

Støtte til den ramte og familien - efter sundhedsloven, serviceloven og sygedagpengeloven. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Støtte til den ramte og familien - efter sundhedsloven, serviceloven og sygedagpengeloven Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Støtte til den pårørende Afløsning og aflastning Servicelovens 84 Orlov til

Læs mere

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler BØRNETEAMET Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler Denne pjece henvender sig til forældre til børn med handicap, som bor i Aarhus Kommune. Pjecen

Læs mere

Plejeorlov ved pasning af døende i eget hjem

Plejeorlov ved pasning af døende i eget hjem Plejeorlov ved pasning af døende i eget hjem August 2016 Plejeorlov og -vederlag Du kan som pårørende søge om et plejevederlag til at passe en nær slægtning eller ven, der ønsker at dø i eget hjem. Du

Læs mere

Serviceinformation. Orlov til pasning af døende. jf. Lov om social service 119-122

Serviceinformation. Orlov til pasning af døende. jf. Lov om social service 119-122 Serviceinformation Orlov til pasning af døende jf. Lov om social service 119-122 Orlov til pasning af døende Som nærtstående til en alvorligt syg, der ønsker at dø i eget hjem, har du mulighed for orlov

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret juli 2012 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed, du

Læs mere

Ældre & Sundhed Kvalitetsstandard for genoptræning

Ældre & Sundhed Kvalitetsstandard for genoptræning Ældre & Sundhed Kvalitetsstandard for genoptræning 1 Kvalitetsstandard for genoptræning Område Lovgrundlag Ældre & Sundhed Træning,- og hjælpemiddels afd. Spodsbjergvej 129 A 5900 Rudkøbing Loven om Social

Læs mere

Befordring Regler om transport til og fra sygehuset

Befordring Regler om transport til og fra sygehuset Befordring Regler om transport til og fra sygehuset Reglerne er komplicerede Reglerne for befordring er fastsat i Sundhedsloven. Det betyder, at du selv skal sørge for befordring til og fra undersøgelse

Læs mere

Budgetområde 620 Anden Social Service

Budgetområde 620 Anden Social Service Indledning omfatter primært serviceydelser, som retter sig mod almindelige borgere uden et socialt problem. Det vil sige ydelser, som er frivillige for borgeren samt ydelser, hvor tildelingen sker alene

Læs mere

kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration

kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration 1 SERVICEINFORMATIONER FOR KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112 FORMÅL Lovens formål er at afhjælpe nedsatte funktioner via hjælpemidler. Der tages

Læs mere

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Center for Borgerservice, It og Digitalisering - Områder der refererer til Socialudvalget. for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Pernille Madsen, Centerchef Prøvestenen, Socialudvalgsmøde

Læs mere

Befordring Regler om transport til og fra sygehuset

Befordring Regler om transport til og fra sygehuset Befordring Regler om transport til og fra sygehuset Reglerne er komplicerede Reglerne for befordring er fastsat i Sundhedsloven. Det betyder, at du selv skal sørge for befordring til og fra undersøgelse

Læs mere

Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom

Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom Severin d. 14. marts 2015 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Boformer Nogle botilbud er oprettet efter serviceloven, enten som et midlertidigt

Læs mere

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold Kvalitetsstandard Forebyggende hjemmebesøg Servicelovens 79a Lovgrundlag Formål 79 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 80 år, og

Læs mere

Kørselsordninger for pensionister i Esbjerg kommune

Kørselsordninger for pensionister i Esbjerg kommune Kørselsordninger for pensionister i Esbjerg kommune Kørselsordninger til: Indkøb, familiebesøg og lignende kommunal ordning side 2 Indkøb, familiebesøg og lignende handicapordningen side 2 Læge/speciallæge

Læs mere

Velkommen til Multihuset Aagaarden. Dag Hammerskjöldsgade 3 9000 Aalborg

Velkommen til Multihuset Aagaarden. Dag Hammerskjöldsgade 3 9000 Aalborg Velkommen til Multihuset Aagaarden Dag Hammerskjöldsgade 3 9000 Aalborg Velkommen til Aagaarden Aagaarden blev officielt indviet den 1. april 1979. Aagaarden er et multihus bestående af plejehjemsboliger,

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Forebyggende hjemmebesøg

Forebyggende hjemmebesøg Forebyggende hjemmebesøg efter servicelovens 79 a Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov.

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov. Vallensbæk Kommune Center for Sundhed og Forebyggelse Kvalitetsstandard for boliger og dagophold 11. Ældrebolig indgå i indgår for tildeling af Valg af leverandør? Er der særlige forhold at Lov om almene

Læs mere

Svendborg Kommune. Kvalitetsstandard. for. Plejevederlag i forbindelse med pasning af døende

Svendborg Kommune. Kvalitetsstandard. for. Plejevederlag i forbindelse med pasning af døende Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for Plejevederlag i forbindelse med pasning af døende Tillæg til serviceinformation Lovgrundlag Servicelovens 119, 120,121, 122 Hvilke behov dækker ydelsen Døende borgere

Læs mere

VEJLEDNING FOR HØREHÆMMEDE MED PRIVAT UDLEVEREDE HØREAPPARATER. Høreafdelingen

VEJLEDNING FOR HØREHÆMMEDE MED PRIVAT UDLEVEREDE HØREAPPARATER. Høreafdelingen VEJLEDNING FOR HØREHÆMMEDE MED PRIVAT UDLEVEREDE HØREAPPARATER Høreafdelingen CENTER FOR KOMMUNIKATION 2 VEJLEDNING HOVEDKONTOR: CENTER FOR KOMMUNIKATION Brahmsvej 8 7400 Herning Tlf.: 96 28 49 00, Fax:

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

Omsorgstandplejen. Version: xx.xx.xxxx

Omsorgstandplejen. Version: xx.xx.xxxx Omsorgstandplejen Version: xx.xx.xxxx Det tilbyder vi Omsorgstandplejen er et tilbud til dig, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan benytte

Læs mere

Information om Ledsageordning

Information om Ledsageordning Information om Ledsageordning Indholdsfortegnelse Hvad er en ledsageordning... 3 Hvordan søges ledsageordning... 3 Hvem er omfattet af ledsageordningen... 3 Hvem er ikke omfattet af ledsageordningen...

Læs mere

Velkommen til Brogårdshøj!

Velkommen til Brogårdshøj! Velkommen til Brogårdshøj! Denne velkomst er tænkt som en hjælp til Dem og Deres pårørende. Velkomsten indeholder en række oplysninger i forbindelse med indflytning og ophold i Brogårdshøj. Har De spørgsmål,

Læs mere

Kvalitetsstandard: Afløsning og aflastning

Kvalitetsstandard: Afløsning og aflastning Kvalitetsstandard: Afløsning og aflastning Målgruppe Målgruppen for afløsning eller aflastning er forældre, ægtefælle eller andre nære pårørende, der passer børn eller voksne borgere i en af følgende målgrupper:

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32)

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) 5.32.30 Ældreboliger Efter lov om almene boliger m.v. kan

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Orientering til patienter og pårørende om sociale forhold

Orientering til patienter og pårørende om sociale forhold Orientering til patienter og pårørende om sociale forhold Vi ønsker med denne pjece at give dig et kort overblik over forskellige sociale og økonomiske støttemuligheder, der kan være relevante i forbindelse

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Daggenoptræning og rehabilitering af borgere med senhjerneskade. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140

Kvalitetsstandard. for Daggenoptræning og rehabilitering af borgere med senhjerneskade. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard for Daggenoptræning og rehabilitering af borgere med senhjerneskade Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i

Læs mere

MIDLERTIDIGE OPHOLD. på træningscentrene Møllebo og Fortunen

MIDLERTIDIGE OPHOLD. på træningscentrene Møllebo og Fortunen MIDLERTIDIGE OHOLD på træningscentrene Møllebo og Fortunen Træningsenheden kan tilbyde midlertidigt døgnophold på både Træningscenter Møllebo og Fortunen. Denne folder fortæller lidt om hvad man kan forvente

Læs mere

billigste synonyme lægemiddel. Det er Lægemiddelstyrelsen, som løbende følger markedet og udmelder en tilskudspris til apotekerne på det billigste

billigste synonyme lægemiddel. Det er Lægemiddelstyrelsen, som løbende følger markedet og udmelder en tilskudspris til apotekerne på det billigste Skrivelse med orientering om Lov om ændring af lov om social pension (Forbedring af den supplerende pensionsydelse) og Lov om ændring af lov om offentlig sygesikring, lov om social pension og lov om højeste,

Læs mere

Ballerup Kommunes kvalitetsstandarder for Dagtilbud til voksne

Ballerup Kommunes kvalitetsstandarder for Dagtilbud til voksne Ballerup Kommunes kvalitetsstandarder for Dagtilbud til voksne o Daghjem o Samværsgrupper for borgere med demens o Aktivitetsklub for yngre med demens eller demenslignende symptomer 2017 Kvalitetsstandarden

Læs mere

INFORMATION OM DAGCENTRET

INFORMATION OM DAGCENTRET INFORMATION OM DAGCENTRET SUNDHED OG OMSORG 2 Dagcentret er et tilbud etableret efter Lov om Social Service 79. Dagcentret består af op til 40 visiterede borgere samt en aktivitetsmedarbejder og en ergoterapeut.

Læs mere

FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE

FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE Budget- og regnskabssystem 4.5.7 - side 1 Dato: 1. december 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE 5.50 Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede,

Læs mere

Aktiviteter Efterår 2014-2015

Aktiviteter Efterår 2014-2015 Foto af IO Aktiviteter Efterår 2014-2015 Smedegården Aktivitetscenter Smedegårdsvej 58 9220 Aalborg Øst Tlf: 9931 3672 Åbningstider mandag til torsdag fra kl. 9-16 fredag kl. 9-15 Nyttig information om

Læs mere

Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven

Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven Lovgrundlag: Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven 86, stk. 1 og 2, i Lov om Social Service (LSS). Ydelser inden for træning: Ved træning forstås ydelser i relation til: Genoptræning. Vedligeholdelsestræning

Læs mere

Uddrag af serviceloven:

Uddrag af serviceloven: NOTAT Dato 13.11.2007 Uddrag af serviceloven: Kapitel 16 Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje og 2) hjælp eller støtte

Læs mere

TRÆNINGSCENTER FORTUNEN DØGNOPHOLD

TRÆNINGSCENTER FORTUNEN DØGNOPHOLD TRÆNINGSCENTER FORTUNEN DØGNOPHOLD Velkommen til Træningscenter Fortunen Formål med dit rehabiliterings ophold Målet er at du efter opholdet på Træningscenter Fortunen, igen bliver i stand til at klare

Læs mere

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Visitation i henhold til. Lov om social service 88

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Visitation i henhold til. Lov om social service 88 Ældreområdet Kvalitetsstandard Visitation i henhold til Lov om social service 88 01/September 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning.. 3 2. Forudsætning for at kunne modtage hjælp... 3 3. Visitation..5

Læs mere

hjælp til indretning af boligen servicedeklaration

hjælp til indretning af boligen servicedeklaration hjælp til indretning af boligen servicedeklaration 1 2 hjælp til indretning af boligen til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Serviceinformationer for Boligændringer efter Servicelovens

Læs mere

Velkommen til Rehabiliteringen på Kongshøjcentret

Velkommen til Rehabiliteringen på Kongshøjcentret Velkommen til Rehabiliteringen på Kongshøjcentret Område Syd Information om døgntræning og aflastning - marts 2012 Velkommen til Rehabiliteringen Kongshøjcentret Vi vil gerne benytte disse linier til at

Læs mere