Vejviser for Seniorer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejviser for Seniorer"

Transkript

1 Vejviser for Seniorer 2011

2 Denne folder henvender sig til borgere, der modtager forebyggende hjemmebesøg. Vi håber, at folderen vil være til glæde og gavn. Folderen er inddelt i følgende områder: Folkepension... Forebyggende hjemmebesøg... Personlige forhold... Hjemmepleje/plejehjem... Hjælpemidler og boligydelse... Center for Rehabilitering og Specialrådgivning (syn, hørelse m.m.) Genoptræning og vedligeholdelsestræning... I øvrigt... Aktiviteter og støttemuligheder... Nyttige telefonnumre... side 1 side 2 side 3-6 side 7-9 side side side 15 side side side 34 Folderen vil blive rettet løbende, da navne, adresser, telefonnumre m.m. kan ændre sig. Vi vil meget gerne modtage rettelser, gode råd og nye forslag til folderen. Venlig hilsen De forebyggende hjemmebesøgere ForebyggelsesCentret Fredensvej Rudkøbing Tlf

3 Folkepension Pensionist - hvad så? For folkepensionister findes der en række sociale ydelser, som kan hjælpe i en situation, hvor mange formentlig oplever en indtægtsnedgang. Vi vil hermed fortælle om, hvad man som pensionist kan få hjælp til. Pensionen udbetales månedsvis bagud gennem dit pengeinstitut eller Nem-Konto fra den 1. i måneden. Ved samgifte eller samboende pensionister udbetales efterlevelsespensionen i 3 måneder fra dagen efter dødsfaldet, hvis de bor sammen ved dødsfaldet. For at pensionen bliver korrekt udbetalt, er det vigtigt at Pensionskontoret får besked om enhver ændring i økonomiske og personlige forhold. Husk også at give Skat (tlf ) besked for eventuel ændring af forskudsoplysninger. Oplysningerne kan også gives ved henvendelse til Borgerservice. Side 1

4 Forebyggende hjemmebesøg Borgere, der er fyldt 75 år og bor i eget hjem, skal tilbydes et forebyggende besøg om året. Dette tilbud blev vedtaget ved lov i Undtaget for tilbud af besøg er borgere, der bor på plejehjem og borgere, der medtager både praktisk bistand og personlig pleje i større omfang. Formålet med det forebyggende hjemmebesøg er at opprioritere den forebyggende og sundhedsfremmende indsats over for ældre borgere, ved at skabe tryghed og trivsel samt yde råd og vejledning om aktiviteter og støttemuligheder i kommunen - Langeland Kommune. Hjemmebesøgene forudsættes at bidrage til at støtte de ældre borgeres evne til at sørge for sig selv, herunder at tage kontakt til løsning af praktiske opgaver, samt øge de ældre borgeres mulighed for at udbygge det sociale netværk. De ældre borgere kan således tilskyndes til bedre at udnytte egne ressourcer og til at bevare funktionsniveauet længst muligt. Forebyggende hjemmebesøg betyder, at der tilbydes besøg i eget hjem af en medarbejder, der har en sundhedsfaglig uddannelse. Samtalen er fortrolig og kan omhandle borgerens dagligdag, sociale netværk, boligforhold, motion, aktiviteter, helbred og humør. Alle, der er berettigede til hjemmebesøg, modtager et brev, hvori der tilbydes et forebyggende hjemmebesøg. I brevet er angivet dato og tidspunkt for besøget. Det er frivilligt, om man ønsker at modtage besøg og borgere, der tidligere har sagt nej tak til besøget, men som senere ønsker besøg, kan henvende sig til nedenstående forebyggende medarbejdere. Henvendelse om forebyggende hjemmebesøg: Forebyggende hjemmebesøgere Birthe Poulsen, Lene Nogel og Trine Næhr Telefon: Træffetid: mandag-fredag Adresse: ForebyggelsesCentret Fredensvej Rudkøbing Side 2

5 Personlige forhold Helbredstillæg Får du folkepension har du mulighed for at søge kommunen om helbredstillæg til hjælp til delvis betaling af helbredsbetingede udgifter, som den offentlige sygesikring giver tilskud til. Det kan være tilskudsberrettiget medicin samt visse behandlinger og undersøgelser hos tandlæge, fodterapeut, kiropraktor, fysioterapeut og psykolog. Tilskuddet udgør 85 % af egen andel af helbredsbetingede udgifter, men tilskudsprocenten nedsættes ved større indtægter og bortfalder ved formue på kr. eller derover (2011). Medicin Er du berettiget til helbredstillæg, får du det af de første 465 kr., du køber for - også selv om regionen ikke yder tilskud (på grund af 465 kr. s grænsen). Vær opmærksom på, at reglerne blev ændret pr. 1. april 2005, så apoteket skal se på prisen på den billigste medicin blandt de flere forskellige slags medicin, som har samme virkning og samme indholdsstoffer. Det betyder, at apoteket først bruger den laveste pris, når det almindelige tilskud beregnes, og tilsvarende også den laveste pris, når helbredstillæg herefter beregnes. Søger din læge Lægemiddelstyrelsen om, at du kan få tilskud fra regionen til et lægemiddel, der normalt ikke er tilskud til, får du også helbredstillæg, hvis Lægemiddelstyrelsen godkender, at du kan få regionstilskud. Ved beregning af helbredstillæg tager apoteket ikke hensyn til, om du senere kan få tilskud fra Sygeforsikringen Danmark. Hvis du har helbredstillæg, beregner og fratrækker apoteket automatisk tilskuddene. Særlige tilskud ved kroniske sygdomme Ved kronisk eller vedvarende sygdom, kan din læge søge Lægemiddelstyrelsen om et såkaldt kronikertilskud. Normalt bevilger Lægemiddelstyrelsen kronikertilskud, når dit forbrug af tilskudsberretiget medicin (det der på apotekets bon kaldes CTR-saldo), overstiger kr. i tilskudsperioden (2011). Det medfører, at regionen yder 100% tilskud til den del af egenbetalingen, der overstiger kr. om året (2011). Har du fået bevilget et kronikertilskud, kan du evt. spørge dit apotek om at få oprettet en henstandsaftale, så din udgift til medicin bliver jævnt fordelt over hele året. Får du en sådan henstandsordning, er du nødt til at handle på samme apotek hver gang, for at regnskabet passer. Tilskud i særlige tilfælde Lægemiddelstyrelsen kan i særlige tilfælde efter ansøgning fra den behandlende læge bestemme, at regionen yder tilskud til køb af medicin, der er ordineret til en bestemt person, selv om medicinen ikke er tilskudsberettiget. Side 3

6 Personlige forhold Udvidet helbredstillæg Reglerne om helbredstillæg blev udvidet i 2003, så der også kan gives op til 85% tilskud til Aftagelige tandproteser, hvor tillægget beregnes på grundlag af prisen på den billigste men tilstrækkelige aftagelige protese. Briller til afhjælpning af nær- eller langsynethed, men dog ikke almindelige læsebriller. Fodbehandling til pensionister med et nødvendigt og vedvarende behov for fodbehandling, der ikke kan ydes sygesikringstilskud og helbredstillæg til, og som ikke er omfattet af reglerne om personlige tillæg. Udvidet helbredstillæg til aftagelige tandproteser, briller og fodbehandling skal søges, inden man bestiller eller køber tandprotese, briller eller fodbehandling. Kommunen vurderer, om udgiften er nødvendig, og hvilket tilskud man kan få. Kommunerne kan indgå prisaftaler På de ydelser, der er omfattet af reglerne om udvidet helbredstillæg, kan kommunerne indgå prisaftaler med en eller flere leverandører. Har din kommune indgået prisaftale, er udgangspunktet 85% af den billigste pris, kommunen har forhandlet sig frem til. Ønsker du at købe briller eller tandprotese eller få fodbehandling et andet sted, end hvor kommunen har fået den billigste pris, får du som udgangspunkt kun 85% af den pris, som kommunen har forhandlet sig frem til. Det dækker helbredstillæg ikke Helbredstillæg giver ikke tilskud til ernæringspræparater, befordringsudgifter til behandling eller til begravelse. Pensionister i gruppe 2 får heller ikke helbredstillæg til læge - eller speciallægebehandling. Husk at søge Husk at helbredstillæg skal søges. Ansøgningsskema til tandproteser og briller fås hos kommunes Borgerservice. Diabetikere kan få tilskud til fodpleje uanset helbredstillæg. Ansøgningsskema fås hos kommunens Borgerservice. Ansøgningsskema samt overslag fra tandtekniker, optiker eller fodterapeut sendes til Pensionskontoret Voksenafdelingen Fredensvej Rudkøbing Side 4

7 Personlige forhold Personlige tillæg Hvis du som pensionist har særligt vanskelige økonomiske forhold, kan du søge kommunen om personligt tillæg til pensionen. Det kan f.eks. være den udgift, der er tilbage efter tildeling af helbredstillæg ved køb af medicin, briller eller fodbehandling. Det kan også være udgifter til flytning eller nødvendige fornyelser til hjemmet. Personlige tillæg ydes kun, når det økonomiske behov ikke kan afhjælpes gennem private midler eller støtte efter anden lovgivning. Kommunen træffer afgørelse herom efte en nærmere konkret og individuel vurdering af dine økonomiske forhold. Formueforhold Formuen opgøres systematisk pr. 31. december hvert år. Helbredstillæg kan kun ydes, hvis din og evt. ægtfælle/samlevers samlede likvide formue er under kr. (2011-tal). Ved likvid formue forstås indestående i pengeinstitut, værdipapirer, investeringsforeningsbeviser, andre værdipapirer og kontante penge. hvis nogen del af formuen stammer fra visse erstatninger som følge af Hvis formuen pr. 31. december er under formuegrænsen gælder, at 1. borgere, der året før fik helbredskort, automatisk får tilsendt et nyt 2. borgere, der ikke tidligere har søgt/fået helbredskort, kan søge pensionskontoret om helbredstillæg. Hvis formuen pr. 31. december er over formuegrænsen gælder, at: borgeren har ikke mulighed for at få helbredstillæg hvis formuen kommer under formuegrænsen, kan der på det givne tidspunkt søges om helbredstillæg på pensionskontoret. Om indtægter ved siden af pensionen Hvis du og din evt. ægtefælle/samlever har større indtægter ved siden af pensionen, sker der en nedsættelse af helbredstillægget. Indtægterne medfører nemlig en nedsættelse af den personlige tillægsprocent. For en reelt enlig pensionist begynder nedsættelsen, når der er indtægter på mere end kr. om året. Den personlige tillægsprocent nedsættes med 1% for hver gang, den årlige indtægt stiger 445 kr. Tillægsprocenten bliver nul, når der er indtægter på mere end kr. om året ved siden af pensionen. (Taksterne er fra 2011). For en gift eller samlevende pensionist begynder nedsættelsen, når de samlede indtægter er på mere end kr. om året (2011-tal). Den personlige tillægsprocent nedsættes med 1% for hver gang, indtægten stiger 849 kr. Tillægsprocenten bliver nul, når der er indtægter på mere end kr. om året ved siden af pensionen (2011-tal). Side 5

8 Ældrecheck Ældrechecken udbetales til borgere, der før folkepension har en formue, der ikke overskrider formuegrænsen. Der skal desuden være angivet en personlig tillægsprocent på helbredskortet. Formuen opgøres pr. 31/12 hvert år. Boligydelse Folkepensionister eller førtidspensionister efter reglerne før 1. januar 2003 kan søge om boligydelse til såvel lejlighed som andelsbolig og ejerbolig. Boligydelsens størrelse afhænger af: husstandens indtægt boligudgiften boligens størrelse antallet af beboere husstandens formue. Personlige tillæg Bor du i andelsbolig, bliver du tilbudt 100% af boligydelsen som lån. Bor du i ejerbolig, bliver du tilbudt hele boligydelsen som lån. Bor du i ejerbolig og tager imod et lån, tinglyses det som gæld i ejendommen. Lånet med tillæg af renter skal tilbagebetales, når ejendommen sælges. Beboerindskudslån Ved indflytning i almennyttigt byggeri og ældreboliger, kan man i visse tilfælde opnå rente- og afdragsfri lån i 5 år til betaling af beboerindskud. Varmetillæg Folkepensionister kan søge om hjælp til betaling af udgifter til opvarmning af deres bolig. Varmeudgiften, antal personer i boligen og den personlige tillægsprocent har betydning for varmetillæggets størrelse. Husk at søge... Ansøgning om boligydelse, beboerindskudslån og/eller varmetillæg fås ved henvendelse til Borgerservice Fredensvej Rudkøbing Lån til betaling af ejendomsskat Bor du i ejerbolig, kan du søge om lån til betaling af ejendomsskat. Et sådant lån tinglyses som gæld i ejendommen. Lånet med tillæg af renter skal tilbagebetales, når ejendommen sælges. Der kan ikke samtidig ydes boligydelse og lån til betaling af ejendomsskat. Side 6

9 Hjemmepleje / Plejehjem Personlig pleje og praktisk bistand i hjemmet Kommunen vurderer behovet for hjælp til personlig pleje eller praktisk bistand. Praktisk bistand i hjemmet (tidligere kaldet hjemmehjælp) gives enten varigt (gratis) eller midlertidigt (mod betaling). Får du midlertidig hjemmehjælp, afhænger betalingens størrelse af dine indkomstforhold. Praktisk bistand ydes til pensionister, som på grund af alder, handicap eller sygdom ikke kan klare de daglige nødvendige fornødenheder, såsom personlig pleje eller praktisk bistand. Madservice Har du svært ved selv at lave mad, har du mulighed for at blive tilknyttet en madserviceordning. Du betaler et bestemt beløb pr. portion. Henvendelse om personlig pleje, praktisk bistand eller madservice Visitator Tlf Træffetid: mandag-tirsdag og torsdag-fredag kl onsdag er lukkedag Centerkøkken: Tlf Hjemmeplejen i Lohals Rikke Radoor, træffes bedst 8-10 Tlf Hjemmeplejen i Tullebølle Inge Sørensen, træffes bedst 8-10 Tlf Hjemmeplejen i Rudkøbing Monika Larsen, træffes bedst 8-10 Tlf Hjemmeplejen i Humble/Bagenkop Irene Kristensen, træffes bedst 8-10 Tlf Hovednummer Ældreområdet: Tlf kan benyttes ved behov for kontakt til hjemmeplejen på hverdage efter kl. 15 og på søn- og helligdage Side 7

10 Hjemmepleje / Plejehjem Hjemmesygepleje Hjemmesygeplejerskerne udfører lægeordineret behandling og pleje til borgere, der bor i eget hjem og plejehjem. Hjælpen kan gives i hele døgnet. Desuden er det muligt selv at henvende sig til hjemmesygeplejerskerne for at få vejledning og hjælp.hjemmesygepleje er gratis. Henvendelse om hjemmesygepleje Nordlangeland Tlf kl Danahus Tlf kl Sydlangeland Tlf kl Ved AKUT behov for sygepleje - hele øen Tlf Demenskoordinator Demenskoordinatoren kan give støtte, råd og vejledning til personer med demens samt til deres pårørende. Henvendelse til demenskoordinator Demenskoordinator Langeland Kommune: Tine Sorknæs, tlf (bedst kl. 8-9) Mail: Side 8

11 Hjemmepleje / Plejehjem Klager over praktisk bistand Klager afleveres til Sundhedsafdelingen, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing. Optagelse på plejecenter/ældrevenlig bolig Visitation foretages af kommunen. Borger/pårørende kan kontakte visitator. Henvendelse kan ske enten gennem læge, sygehus eller via hjemmeplejen. Aflastningsophold på plejecenter Formålet med aflastningsopholdet er at give en ægtefælle eller andre pårørende, der normalt varetager plejen af en syg ægtefælle eller slægtning, mulighed for aflastning. Yderligere oplysninger fås hos visitator på tlf Kommunal omsorgspleje - tandlæge Der er i kommunen etableret en omsorgstandpleje. Denne ydes ved privat praktiserende tandlæger mod et mindre beløb pr. år. Der skal ske visitation via hjemmeplejen, idet den gruppe, der er omfattet af ordningen, skal have nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap og derfor kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud. Plejevederlag m.v. ved pasning af døende i eget hjem Serviceloven giver mulighed for udbetaling af plejevederlag til pårørende eller nærtstående personer, der passer en døende i eget hjem. Der er nogle betingelser, der skal være opfyldt - nogle af de vigtigste er: at hospitalsbehandling efter lægelig vurdering er udsigtsløs at den syges tilstand ikke nødvendiggør indlæggelse at den person, der passer den døende, har hel eller delvis tabt arbejdsfortjeneste at den syge og evt. pårørende er enige om, at plejeforløbet etableres i eget hjem. Tilskud til døende Hvis en person vælger at leve sin sidste tid i eget hjem eller på hospice, kan den behandlende læge søge Lægemiddelstyrelsen om medicintilskud. Regionen yder fuldt tilskud til alle lægemidler, og apoteket kan udlevere medicinen gratis. Yderligere oplysninger fås hos visitator på tlf Side 9

12 Hjælpemidler og boligændringer Genbrugshjælpemidler Genbrugshjælpemidler ydes til personer, som på grund af alder eller sygdom har en varig nedsat eller manglende funktionsevne, som nødvendiggør brug af genbrugshjælpemidler. Ansøgning indgives til Sundhedsafdelingen, Hjælpemidler. Et genbrugshjælpemiddel kan være: Kørestol, sygeseng, bækkenstol, albuestokke, trehjulet cykel, elknallert m.v. Der vil normalt ikke kunne ydes støtte til hjælpemidler, der allerede er anskaffet inden ansøgning. For kropsbårne/personlige hjælpemidler se tekst næste side --> Boligændringer Boligændringer kan ydes til personer, for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for personer med invaliditet eller varig sygdoms- ellers aldersbetinget svagelighed. Ved større og mere omfattende boligændringer (nyt køkken, nyt badeværelse m.m.), der evt. forbedrer ejendommen og medfører en forøgelse af dennes værdi, ydes hjælpen som et renteog afdragsfrit lån. Eksempler på mindre boligændringer: Fjernelse af dørtrin Opsætning af håndtag/gelænder Ændring i badeværelse/køkken m.m. Henvendelse vedr. genbrugshjælpemidler og boligændringer til: Sagsbehandlende terapeuter Tlf eller Tlf Træffetider: mandag-tirsdag kl onsdag er lukkedag torsdag-fredag kl Ansøgning sendes til Hjælpemiddelafdelingen Spodsbjergvej Rudkøbing Side 10

13 Hjælpemidler og boligændringer Kropsbårne/personlige hjælpemidler Kropsbårne hjælpemidler omfatter: 1. Kropsproteser (arm, ben, bryst, paryk) 2. Orthopædisk fodtøj, indlæg til sko, hælforhøjer 3. Skinne til arm, ben 4. Bleer, katheter m.v., stomihjælpemidler + diabeteshjælpemidler 5. Kompressionsstrømper 6. Synshjælpemidler 7. Hørehjælpemidler. For kropsbårne hjælpemidler som orthopædisk fodtøj m.m. gælder, at dre skal foreligge en lægelig begrundelse for dette, før hjælpemidlet kan bevilges. Ved slid eller defekt hjælpemiddel, skal der rettes henvendelse til nedenstående afdeling. Bleer bevilges som et hjælpemiddel efter at hhv. læge og sygeplejerske har udredt for årsagen til inkonti-nens (ufrivillig vandladning) og evt. iværksat behandling. Efterfølgende vil sygeplejersken give vejledning om, hvilke bleer der er behov for at anvende. Synshjælpemidler omfatter bl.a. svagtsynsoptik som læselup, håndlup, TV-brille, C.C.T.V. læseapparat, samt andre hjælpemidler til synshæmmede som CD-afspiller til lydbøger, telefon med store tal, talende ur m.m. Hørehjælpemidler omfatter bl.a. høreapparater og andre hjælpemidler til hørehæmemde som telefslyngeanlæg til radio og tv, telefon- og dørklokkeforstærker. For syns- og hørehjælpemidler gælder, at Langeland Kommune har indgået samarbejdsaftale med Center for Rehabilitering og specialrådgivning. Henvendelse vedr. kropsbårne/personlige hjælpemidler Hjælpemidler og sekretariat: Conny Nielsen Tlf Pia Tholstrup Tlf Kl , torsdag kl , fredag kl onsdag er lukkedag Bandagist Lægen skal skrive henvisning til bandagisten ved behov for indlæg, specialsko m.m. Bandagisten træffes hver trisdag mellem kl. 11 og 12 i Lægehuset, Fredensvej 1, Rudkøbing. Aftale om konsultation skal ske pr. telefon Aftale om konsultation Tlf Ved særlige behov kan besøget foretages i hjemmet. Bandagist-Butikken Jan Andersen Tlf Side 11

14 Center for Rehabilitering og Specialrådgivning Center for Rehabilitering og Specialrådgivning i Region Syddanmark omfatter de fire områder: Tale - Høre - Syn - Mobilitet Høreproblemer Centeret tilbyder ndervisning, individuel rådgivning og vejledning indenfor områderne begynderundervisning for hørehæmmede høretekniske hjælpemidler i forhold til hjem, arbejde og fritid teksttelefon tinnitus Ménières sygdom svære hørevanskeligheder - døvblevne og døvblindblevne tegnstøttet kommunikation mundaflæsning hvor søger jeg yderligere hjælp til mit problem? Hørepædagogen træffes i Rudkøbing: 1. og 3. onsdag i hver måned kl i ForebyggelsesCentret, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Tilbuddet gælder alle voksne uanset om høreapparateter anskaffet i offentligt eller privat regi Alle kan henvende sig direkte Fyns Tale-Høreinstitut Rytterkasernen Odense C Tlf Fax Henvendelse vedr tale: Henvendelse vedr. hørelse: Side 12

15 Når synet svigter - Kontakt Synsrådgivningen Hvis du selv eller en af dine pårørende har alvorlige vedvarende synsproblemer, som ikke kan afhjælpes med almindelige briller eller kontaktlinser, så kontakt Synsrådgivningen. Hvordan kan Synsrådgivningen hjælpe? Center for Rehabilitering og Specialrådgivning Afprøvning, udlån og bevilling af særlige optiske synshjælpemidler i samarbejde med de lokale svagsynsoptikere Undervisning i at klare daglige gøremål, f.eks. madlavning eller brug af telefonen Undervisning i at færdes sikkert Afprøvning af og undervisning i brug af hjælpemidler Afprøvning og bevilling af EDB hjælpemidler Afholdelse af kurser individuelt eller på små hold. Synsrådgivningen er gratis og foregår enten hjemme eller på Synsrådgivningen. Synsrådgivningen Synsrådgivningen Postadresse: Heden 7, 2. sal Syn og Mobilitet 5000 Odense C Postboks Odense C Tlf Mail: Telefonttid: Mandag - Torsdag kl Fredag kl Personlig henvendelse efter aftale. Side 13

16 Center for Rehabilitering og Specialrådgivning Hjælpemidler - specialrådgivning Rådgivning om hjælpemidler Rådgivning og information om valg og brug af særlige hjælpemidler til personer med betydelig nedsat Specialrådgivning om kørestol og siddestilling valg og indretning af bil hjælpemidler til børn IT-hjælpemidler, f.eks. talemaskiner og computere boligændring specialtilpasning af hjælpemidler legetøj. Undervisning IT-hjælpemidler til kommunikation Testlejlighed Biler CRS Børn Sådan henvender du dig Alle er velkomne til at henvende sig telefonisk eller til at besøge Åbent hus i udstillingen Ved sager om specialrådgivning skal henvendelse ske skriftligt Brugere af Legeteket skal henvende sig telefonisk. Tilpasning Siddestilling Udstilling Det siger loven Personer, hvis funktionsevne er varigt nedsat, kan søge støtte til anskaffelse af et hjælpemiddel og om hjælp til ændring af bolig. (Lov om social service). Åbent Hus i udstillingen Udstillingen er åben torsdag kl Du kan få vejledning af en terapeut og en tekniker samt orientere dig om kørestole, ganghjælpemidler, personløftere, køkkenhjælpemidler og spiseredskaber, hjælpemidler til på-klædning og personlig hygiejne, toilet- og badehjælpemidler, testlejlighed, udendørs kørestolsbane og IT-hjælpemidler. Telefontid, åbningstid og adresse Center for Rehabilitering og Specialrådgivning MOBILITET - HJÆLPEMIDLER - LEGETEKET Heden 7, 5000 Odense C Tlf mandag-torsdag kl Åbent mandag-torsdag kl , fredag kl Side 14

17 Genoptræning og vedligeholdelsestræning Genoptræning efter sygehusophold; Sundhedsloven 84 Efter vurdering af syghuslæge kan en genoptræningsplan udstedes til patienten/borgeren. Opgaven skal udføres af kommunale eller hospitalsansatte ergo- og fysioterapeuter (almen eller specialiseret). Genoptræning og vedligeholdende træning; Serviceloven 86 Genoptræning: Den kommunale myndighed kan træffe afgørelse, om der skal iværksættes genoptræning og i hvilken form. Der er ikke krav om lægelig vurdering. Målgruppen vil typisk være en ældre borger, der efter sygdom, som ikke behandles på sygehus, er midlertidigt svækket. F.eks. efter sengeleje eller fald. Vedligeholdelsestræning: Samme regler som ved genoptræning. Målgruppen er alle personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale probelemer vurderes at have et behov. Vederlagsfri fysioterapi Kan udstedes af privatpraktiserende læge og udføres af privatpraktiserende fysioterapeut, som har overenskomst med sygsikringen, ud fra følgende kriterier: A. Personen skal have et svært fysisk handicap B Tilstanden skal være varig C Fysioterapi skal have til formål at forbedre den fysiske funktionsevne, vedligeholde funktionsevnen eller forhale en forringelse af funktionsevnen. D Personer skal have en diagonse omfattet af diagnoselisten (forefindes hos den praktiserende læge) De trænende terapeuter træffes på tlf i følgende tidsrum: mandag-fredag kl Side 15

18 I øvrigt Kørsel til læge og private speciallæger Pensionister kan få refusion ved kørsel til egen læge og private speciallæger uanset kilometerafstand. Refusion 1: Bus/togbillet + dokumentation fra lægen - eller sygeplejerske/sekretær Refusion 2: Km-takst + dokumentation fra lægen - eller sygeplejersken/sekretær Refusion fås ved henvendelse til Borgerservice. Godgørelse indæsttes på NemKonto. Pensionister, der ikke kan tage offenlige transportmidler, kan blive kørt til egen læge og speciallæge. Hvis der er behov for kørsel til læge/speciallæge, skal der søges ved henvendelse til Borgerservice. Kørsel til sygehus Pensionister kan få refusion ved kørsel til sygehus uanset kilometerafstand. Refusion 1: Bus/togbillet + dokumentation fra den afdeling/ambulatorium man har været på Refusion 2: Km-takst + dokumentation fra den afdeling/ambulatorium man har været på Refusion fås ved henvendelse på sygehusets kørselskontor. Har man behov for kørsel til sygehus bestilles hos den afdeling/ambulatorium man er henvist til. Særlig kørselsordning Borgere, der på grund af gangbesvær eller handicap, hvor et ganghjælpemiddel er påkrævet, kan søge særlig kørselsordning. Dog kun hvis almindeligt offentligt transportmiddel ikke kan benyttes. Kørslen kan bruges til alt. Ansøgningsskema fås ved henvendelse til visitator. Optagelsen sker kvartalsvis. Henvendelse til Borgerservice og visitator Borgerservice Tlf. nr (mandag-tirsdag kl , torsdag kl , fredag kl ) ONSDAG ER LUKKEDAG Visitator Tlf (mandag-torsdag kl , fredag kl ). DSB - 65 billet (Gælder ikke FYNBUS) En 65-billet er en returbillet for enkeltbillets pris. 65-billetten gælder til alle tog og DSB busser, undtagen på de store rejsedage samt visse tidsrum i weekenden. Alle, der er fyldt 65 år, har ret til en 65-billet.Førtidspensionister, uanset alder kan købe 65-billetter. De skal vise et særligt legitimationskort, der udstedes på DSB-stationer. FYNBUS - periodekort Som en ny serice fra er det muligt for pensionister i Langeland Kommune at bestille og/eller forny periodekort til bus ved kommunens borgerservice (tlf ). Du skal medbringe dokumentation for at du modtager pension Er det 1. gang du skal bestille buskort, skal du medbrine et foto Kortet udstedes for en periode på min. 30 dage og max. 365 dage. Side 16

19 Lægeskift Gruppe 1-sikrede kan vælge en læge efter eget ønske med ca. 14 dages varsel. Man kan skifte fra den ene gruppe til den anden, hvis man har stået i samme gruppe i mindst et år. Det koster 155,00 kr. at foretaget lægeskift. Dette beløb skal indbetales inden der udstedes et nyt sygesikringsbevis. Lægeskift ved flytning er gratis. Medielicens - radiolicens Den 1. januar 2008 trådte en ny medieaftale i kraft. Det betyder, at der er indført en ny licenstype - medielicens - som erstatter den gamle tv-licens. Medielicens dækker alle husstandens apparater, der er i stand tilat modtage og gengive DR s billedprogrammer og tjenester. Betaler du i dag radiolicens, skal du være opmærksom på, at du kan være forpligtet til at betale medielicens, såfremt du har andre apparater, fx. en pc med internet opkobling. Hvis din personlige tillægsprocent er 100, kan du søge Danmarks Radio om fritagelse for radiolicens eller nedsættelse af TV-licensen. Ansøgningsskema fås hos kommunens Borgerservice. Side 17

20 I øvrigt Langelands Bibliotek Bogen kommer - ordning Hvis du for eksempel er dårligt gående eller ikke ser så godt - eller af andre grunde har vanskeligt ved at komme på biblioteketkan du bede om at få bøger bragt ud, hvor du bor. Biblioteket har også lydbøger, som er bøger der er indtalt på bånd. Desuden er der mulighed for at få Øboen indlæst på bånd for de borgere, der er svagtseende. Ordningen er gratis. Bogbilen holdepladser (tlf ): Hou/ ved Dagli Brugsen, Østergade, Tranekær Torsdag Snøde/ ved Snøde Skole, Snødevej, Tranekær Tirsdag Lejbølle/ ved Lejbølle Dagcenter, Lejbøllevej Tirsdag Tranekær/ ved Galaxen, Slotsgade, Tranekær Torsdag Tullebølle/ ved Dagli Brugsen, Annexstræde Tirsdag Lindelse / ved Lindelse Kirkegård Mandag Humble/ ved Hovedgadens parkeringsplads Mandag /Onsdag Magleby/ ved Magleby Kirke Onsdag Bagenkop/ ved Sydlangelands Maritime Efterskole Mandag Strynø/ ved Majtræet Hver tredje fredag Langeland Bibliotek Tlf Østerport 5-7, 5900 Rudkøbing Udbringning af dagligvarer Hvis du eller dine pårørende ikke selv har mulighed for at foretage indkøb, kan du søge om tilskud til det beløb, der opkræves (ca. 50 kr. i 2009). Varer kan leveres 1 gang om ugen. Ansøgning til visitator Ældrerådet Det er ved lov besluttet, at der i hver kommune skal være valg til Ældreråd. Ældrerådet skal høres, inden der foretages politiske beslutninger på Ældreområdet i Langeland Kommune. Ældre borgere kan selv henvende sig til Ældrerådet, hvis der er opgaver de ønsker at Ældrerådet skal varetage. Valg til Ældrerådet foregår samtidig med kommuneevalget. Ældrerådet består af 9 medlemmer. Formand for Ældrerådet Kirsten Andreasen Tlf Kædebyvej 50, 5932 Humble Side 18

21 Følgende sider omhandler de aktiviteter og støttemuligheder for ældre borgere i Langeland Kommune. De nævnte organisationer og foreninger er dem, som vi er bekendte med, at kommunens ældre borgere henvender sig til. Indhold: Klubber og aktiviteter Kommunale brugercentre Motion og gymnastik for seniorer Sang, dans og musik Støtte- og omsorgsaktiviteter Side 19

22 KLUBBER OG AKTIVITETER Klub 13. Afdelingerne Langeland og Svendborg lægges sammen Afdelingerne Langeland og Svendborg lægges sammen og vil fremover holde til i Svendborg. På nuværende tidspunkt ved vi ikke mere. Tirsdagsklubben i Longelse Samvær, fællesaktiviteter og foredrag i Longelse Beboerhus, Longelsevej 10, Rudkøbing. Tirsdag i ulige uger kl (september - juli). Frivillige pensionister - kontaktperson: Ulla Hansen Schnohrsvej Rudkøbing Tlf Tirsdagsklubben i Skrøbelev Sted: Hjørnet Samvær, fællesaktiviteter o.a. for seniorer tirsdag i lige uger (september-juli) Kontaktperson: Børge Uhrenholdt Spodsbjergvej Rudkøbing Tlf Torsdagsklubben i Sognegården i Lindelse Samvær, sang o.a. for seniorer. Alle er velkomne. Torsdag i lige uger kl (september - medio maj). Frivillige pensionister - kontaktpersoner: Else Hansen Kildemosevej Rudkøbing Tlf Ella Hansen Lønkildevej Rudkøbing Tlf Side 20

1 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2014

1 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2014 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2014 1 2 Forsidefoto: Jørgen Bresson 3 Kære pensionist Fremtidens Borgerhus, Social Service og Center for Sundhed og Forebyggelse har produceret denne håndbog for at oplyse

Læs mere

Håndbog for pensionister

Håndbog for pensionister 013 Håndbog for pensionister 1 Ishøj Kommune 2 Navn: Adresse: Postnr.: By: Telefon: Cpr. nr.: Håndbog for pensionister 2013 Er udgivet af Ishøj Kommune Foto: Thomas Mikkel Jensen, Per Egelund Nielsen,

Læs mere

Støttemuligheder 2013

Støttemuligheder 2013 Kirsten Hoff Offentlige Støttemuligheder 2013 Offentlige Støttemuligheder 4 5 5 5 6 6 7 8 8 9 11 11 11 12 13 13 13 13 14 15 15 16 17 17 17 18 19 19 19 20 21 Afsnit 1 Forord Afsnit 2 Støttemuligheder behandling

Læs mere

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter.

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter. Socialt opslagsværk Opslagsværket er til dig, som ønsker at vide mere om, hvilke støttemuligheder der findes, når man har følger efter en hjerneskade eller er pårørende. Vi har lagt vægt på at give en

Læs mere

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Generel information... 4 2.1 Vurdering af borgerens behov for hjælp... 4 2.2 Henvendelse samt levering af hjælpen... 5 2.2.1 Sagsbehandlingstider... 6 2.3 Midlertidig

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. Pensionisternes Samvirke. 12. udgave LO Faglige Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. Pensionisternes Samvirke. 12. udgave LO Faglige Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2011 Nogle vigtige oplysninger & Pensionisternes Samvirke 12. udgave LO Faglige Seniorer Udgiver: Pensionisternes Samvirke Griffenfeldsgade 58 2200 København N tlf: 35

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 15. udgave Danske Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 15. udgave Danske Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2014 Nogle vigtige oplysninger 15. udgave Danske Seniorer Udgiver: Danske Seniorer Griffenfeldsgade 58 2200 København N Tlf.: 35 37 24 22 Mail: info@danske-seniorer.dk

Læs mere

SAMMEN OM ET BEDRE LIV

SAMMEN OM ET BEDRE LIV SAMMEN OM ET BEDRE LIV Aarhus Kommune 2015 SAMMEN OM ET BEDRE LIV Forord... 3 Frivillighed og aktiviteter... 4-9 Sundhed... 10-11 Træning og rehabilitering... 12-15 Personlig pleje... 16-17 Praktisk hjælp...

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 16. udgave Danske Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 16. udgave Danske Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2015 Nogle vigtige oplysninger 16. udgave Danske Seniorer Udgiver: Danske Seniorer Griffenfeldsgade 58 2200 København N Tlf.: 35 37 24 22 Mail: info@danske-seniorer.dk

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune Nr. 2 August 2014 November 2014 8. årgang Nyt Sundhedscenter & Døgnplejepladser. (Rådhuset skimtes til højre.) Foto: Troels V. Sørensen Læs mere inde i bladet Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010

Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010 Social- og Sundhedsforvaltningen Politisk Juridisk sekretariat 21. januar 2010 Birgitte Krohn Madsen Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010 Vedtaget af Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard. Gentofte Kommune 2015

Kvalitetsstandard. Gentofte Kommune 2015 Kvalitetsstandard Hjælpemidler, boligindretninger og bilsager Gentofte Kommune 2015 Administrative revideret november 2014 Sagsnr. EMN-2015-03608. 1. INDLEDNING... 3 1.2 BEVILLING AF HJÆLPEMIDLER... 3

Læs mere

Kørekort...17 Tilskud til kørekort...17 Fritagelse for afgifter...18 Afdragsfrihed, henstand og eftergivelse...18 Udskiftning af bil...18 Bolig...

Kørekort...17 Tilskud til kørekort...17 Fritagelse for afgifter...18 Afdragsfrihed, henstand og eftergivelse...18 Udskiftning af bil...18 Bolig... Indholdsfortegnelse Generelt om merudgift...3 Merudgifter...3 Familier med et OI barn...4 Hjælpemidler...4 Merudgifter...4 Nedsat arbejdstid...5 Bilansøgning...5 Betingelser for at få støtte til en bil...5

Læs mere

Kr¾ftens Bek¾mpelses pjecer B rn og sorg Psykosociale pjecer Sygdomspjecer

Kr¾ftens Bek¾mpelses pjecer B rn og sorg Psykosociale pjecer Sygdomspjecer INDHOLD Sygdom og Arbejde Sygedagpenge 6 Lønmodtagere 6 Selvstændige 6 Hvor meget kan man få i sygedagpenge? 6 Hvor længe kan man få sygedagpenge? 6 Supplerende sygedagpenge 7 Opfølgning 7 Supplerende

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM Side 1 af 20 1. Livet med en sjælden diagnose...3 1.1. Samfundets rolle...3 1.2. Offentlig rådgivning...3 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle...4 1.4. Psykologisk støtte...4 2. Barnet

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Januar 2015 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Indhold Generelle informationer om personlig og praktisk hjælp... 2 Indledning:... 2 Visitation til personlig og praktisk hjælp:... 2 Udpeget

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Social vejviser LYNGBY-TAARBÆK Foreninger, grupper af frivillige som gør en forskel

Social vejviser LYNGBY-TAARBÆK Foreninger, grupper af frivillige som gør en forskel Social vejviser LYNGBY-TAARBÆK Foreninger, grupper af frivillige som gør en forskel 2013 Frivilligcenter LYNGBY-TAARBÆK 1 På landsplan arbejder mere end en kvart million mennesker frivilligt inden for

Læs mere

SERVICENIVEAU FOR CENTER FOR BØRN, UNGE

SERVICENIVEAU FOR CENTER FOR BØRN, UNGE 9-9-2014 SLAGELSE KOMMUNE SERVICENIVEAU FOR CENTER FOR BØRN, UNGE OG FAMILIE HANDICAPOMRÅDET SEPTEMBER 2014 Indhold Indledning... 3 Merudgifter 41... 3 Formålet (166)... 3 Målgruppe (168)... 3 Omfang og

Læs mere

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Senior- og socialforvaltningen Januar 2015 Forord Kære borger i Kolding Kommune I denne pjece kan du læse om de former for hjælp i hjemmet, som Kolding

Læs mere

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap UDKAST! Vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Forord Serviceniveau på børne- og ungeområdet Vi er glade for at kunne præsentere Rudersdal Kommunes vejledende serviceniveau

Læs mere

Ret og vrang dine rettigheder og muligheder. En guide for personer med handicap og deres familier i Århus Kommune

Ret og vrang dine rettigheder og muligheder. En guide for personer med handicap og deres familier i Århus Kommune Ret og vrang dine rettigheder og muligheder En guide for personer med handicap og deres familier i Århus Kommune FororD Hva så Århus? Dansk Handicap Forbund arbejder for at forbedre forholdene for mennesker

Læs mere