ØKONOMISKE MIDLER TIL BYGGERI I NUUK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØKONOMISKE MIDLER TIL BYGGERI I NUUK"

Transkript

1 ØKONOMISKE MIDLER TIL BYGGERI I NUUK 1

2 TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TITELBLAD SPECIALE TITEL: Økonomiske Midler Til Byggerier I Nuuk VEJLEDER: Vibeke Kragh FORFATTER: Andreas Kold Larsen DATO/UNDERSKRIFT: STUDIENUMMER: OPLAG: SIDETAL (à 2400 anslag):25 GENEREL INFORMATION: All rights reserved - ingen del af denne publikation må gengives uden forudgående tilladelse fra forfatteren. BEMÆRK: Dette speciale er udarbejdet som en del af uddannelsen til bygningskonstruktør alt ansvar vedrørende rådgivning, instruktion eller konklusion fraskrives! 2

3 Abstract In this project, I have examined how constructions in Nuuk shall be financed in the future. This is interesting to examine becourse the public sector is very dominant in connection with constructions in Nuuk but the public sector will have less economic ressources to constructions in the future. I found out that the Tax and Welfare Commission's report reduces the private initiative, but opportunities in growth industries can secure finances to constructions in the future if, among other things, the government will take the necessary decisions. 3

4 Indholdsfortegnelse Abstract... 3 Indholdsfortegnelse Indledning med problemformulering Baggrundsinformation og præsentation af emnet Begrundelse for emnevalg og fagligt formål Problemformulering Afgrænsning Valg af teoretisk grundlag og kilder Valg af metode og empiri Projektets struktur og argumentation Teoretisk grundlag: Skatte- og Velfærdskommissionens anbefalinger Redegørelse for boligbyggeri i Nuuk Boligsituationen i Nuuk Selvstyrets boligpolitik Offentlig finansiering af byggeri Offentlige tilskud til private låntagere Den private som udbyder Analyse og diskussion Analyse og diskussion af Skatte- og Velfærdskommissionens forslag Afskaffelse af lån Beskatning af fortjeneste ved salg af fast ejendom Rentefradragsretten afskaffes Skatten på arbejde fastsættes til 37 % Delkonklusion Analyse og diskussion af nye finansieringskilder

5 4.2.1 Aluminiumsprojektet Efterforskning og udnyttelse af hårde mineraler Efterforskning og udnyttelse af olie og gas Delkonklusion Konklusion Litteraturliste Bilag

6 1. Indledning med problemformulering 1.1 Baggrundsinformation og præsentation af emnet Den offentlige sektor i Grønland er stor og spiller en afgørende rolle for landets økonomi. Den offentlige sektor står over for mange udfordringer, som allerede nu gør sig gældende og som også i høj grad vil præge fremtiden. I flere år er de offentlige udgifter steget, mens de offentlige indtægter er stagneret. Samtidig fastlåser Loven om Grønlands Selvstyre det økonomiske tilskud, som den danske stat yder Grønlands Selvstyre. Tilskuddet reguleres hvert år i forhold til inflationen i det pågældende år, men tilskuddet er ikke til forhandling. Grønlands Finanslov er i flere år blevet godkendt med underskud på Drift, Anlæg og Udlåns-saldoen, hvilket har medvirket til at likviditeten er blevet udhulet. Derudover er den grønlandske befolkning "...lille og spredt over store geografiske afstande. Universelle ydelser er derfor svære at stille til rådighed i hele landet, og en af de sværeste udfordringer for den offentlige sektor er at prioritere mellem ensartede tilbud til alle og niveauet på kvaliteten, samt at sikre en realistisk organisering af den offentlige sektor" (Skatte- og Velfærdskommissionen 2011: 431). Endelig vil de ældre i den kommende tid udgøre en stigende andel af befolkningen. På grund af den offentlige sektors betydningsfulde rolle for landets økonomi, bør de offentlige finanser være holdbare og solide. Der er derfor et udstrakt behov for, at der tages initiativer der skal sikre dette; Selvstyret har på nuværende tidspunkt en målsætning om, at have en likviditet på minimum 10 % af de samlede udgifter (Skatte- og Velfærdskommissionen 2011: 431). Byggeri i Grønland er i høj grad offentligt finansieret. Det betyder, at Selvstyret eller kommunerne ofte varetager rollen som bygherre. Det betyder omvendt, at den private sektor spiller en meget lille rolle i forhold til at udbyde byggerier. Den private sektor udbyder primært mindre byggerier, såsom enfamiliehuse, hvorimod den offentlige sektor udbyder både mindre og større byggerier, såsom tilbygninger, boliger og erhvervsbyggerier (Interview-Preben Kold Larsen). Med en dominerende offentlig sektor som står over for store udfordringer, og som sandsynligvis vil have færre midler til rådighed til byggeri, hvor skal pengene til byggeri komme fra i fremtiden? 1.2 Begrundelse for emnevalg og fagligt formål Jeg har stor tilknytning til Grønland og jeg forestiller mig, at jeg skal arbejde inden for byggebranchen i landet. I nærværende projekt har jeg derfor valgt at fokusere på grønlandske forhold med hovedvægt på hvor de økonomiske midler til byggebranchen skal komme fra i fremtiden. Grønland gennemgår i øjeblikket en spændene udvikling, hvor blandt andet økonomisk politik og selvstændighed præger dagsordenen. Med dette projekt vil jeg opnå en bred forståelse for hvordan der skal skabes økonomisk vækst i fremtiden og i særdeleshed hvordan byggebranchen påvirkes af det. 6

7 1.3 Problemformulering Hvordan skal fremtidens byggeri i Nuuk finansieres? 1.4 Afgrænsning På grund af projektets omfang vil jeg primært koncentrere mig om udviklingen i Nuuk. På grund af de store afstande mellem byerne i Grønland og en meget lav befolkningstæthed, er der store forskelle på byggeforhold mellem byerne. Nuuk er meget interessant, fordi det er den største by i Grønland med flest tilflyttere årligt og byen er i høj grad i vækst. Byggeriet er i Nuuk i rivende udvikling, blandt andet på grund af mangel på boliger til de mange tilflyttere. I andre byer så som Sisimiut, Qaanaaq og Qaqortoq er byggeriet stagneret, da behovet for boliger er mættet. I min analyse og diskussion vil blandt andet tage udgangspunkt i Skatte- og Velfærdskommissionens betænkning. Betænkningen er en omfattende reformpakke, og det vil ikke være muligt i nærværende projekt, at inddrage alle forslag fra Skatte- og Velfærdskommissionen som kan påvirke byggeriet i Nuuk. Jeg vil derfor koncentrere mig om de forslag, som i høj grad vil påvirke byggeriet. Min analyse og diskussion af de nye væksterhverv vil derudover være på et niveau, som omfanget af projektet tillader. Endelig vil ikke gennemgå Selvstyrets økonomi i detaljer, men benytte mig af generelle iagttagelser. 1.5 Valg af teoretisk grundlag og kilder Skatte- og Velfærdskommissionen har netop udgivet en betænkning, som kommer med forslag til hvordan de grønlandske borgeres velfærd generelt kan højnes. På boligområdet anbefaler Kommissionen en række tiltag, som er nødvendige at Selvstyret iværksætter, såfremt velfærden skal forbedres. Kommissionens anbefalinger vil danne det teoretiske grundlag for projektet. 1.6 Valg af metode og empiri For at kunne besvare min problemformulering vil jeg gøre brug af mundtlige kilder i form af interviews. Jeg har valgt, at interviewe en række fremtrædende personer indenfor området for at få et godt indblik i, hvordan de oplever byggeri i bred forstand i Nuuk. Inden for det offentlige vil jeg interviewe medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik og Viceformand for Naalakkersuisut Jens B. Frederiksen samt afdelingschef i Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik Olafur P. Nielsen. Fra det private vil jeg interviewe Direktør Henrik Leth fra Grønlands Arbejdsgiverforening (GA) samt Direktør og Hovedaktionær i Permagreen Grønland A/S Preben Kold Larsen. Derudover vil jeg supplere med relevante rapporter, betænkninger o.l. samt information fra diverse internetsider. 7

8 1.7 Projektets struktur og argumentation Jeg vil inddele mit projekt i tre overordnede afsnit. I det første afsnit vil jeg redegøre for boligbyggeri i Nuuk. Redegørelsen vil indeholde afsnit om boligsituationen i Nuuk, Selvstyrets boligpolitik, offentlig finansiering af byggeri, offentlige tilskud til private låntagere samt det private som udbyder. I det andet afsnit vil jeg gennemgå Skatte- og Velfærdskommissionens forslag til reformer på boligområdet. Dette afsnit vil danne det teoretiske grundlag for projektet. Det tredje afsnit vil være analyse- og diskussionsdelen. Med udgangspunkt i afsnittet om boligbyggeri i Nuuk vil jeg analysere og diskutere hvordan Skatte- og Velfærdskommissionens forslag til reformer på boligområdet vil påvirke fremtidens boligbyggeri i Nuuk. Jeg vil koncentrere mig om afskaffelse af lån, beskatning af fortjeneste ved salg af fast ejendom, afskaffelse af rentefradragsretten samt fastsættelse af skatten på arbejde til 37 %. Derudover vil jeg analysere og diskutere hvordan de nye væksterhverv kan bidrage til at finansiere boligbyggeri i Nuuk i fremtiden. De nye væksterhverv, som jeg vil se nærmere på, er aluminiumsprojektet og råstofaktiviteter. Der er meget stor interesse for disse væksterhverv i Grønland og derfor har jeg valgt at fokusere på dem. 2. Teoretisk grundlag: Skatte- og Velfærdskommissionens anbefalinger Skatte- og Velfærdskommissionens betænkning udkom i marts Kommissionen kommer med anbefalinger til hvordan borgernes velfærd generelt kan højnes. Kommissionens arbejde tager udgangspunkt i, at status quo ikke er en mulighed. "Velfærdssamfundet hænger ikke sammen, og de økonomiske problemer vil blive stadig større (...) Derfor er det nødvendigt med handling" (1. Skatte- og Velfærdskommissionen 2011: 3). Skatte- og Velfærdskommissionen fastslår, at den nuværende situation på boligmarkedet ikke er tilfredsstillende. Mangel på boliger i de større byer og utidssvarende standarder på boliger er problematisk. Derudover er der ikke overblik over boligsubsidieringen og derfor ikke sikkerhed for, at midlerne anvendes mest hensigtsmæssigt. Der gives direkte og synlig støtte i form af boligsikring til omkring 110 mio. kr. om året og derudover gives der indirekte og mindre synlig støtte til boliger gennem finansieringsvilkår samt skattebegunstigelser til omkring 300 mio. kr. årligt. Boligsubsidierne er "...ud fra en fordelingspolitisk vinkel ikke præcise, og de har måske ligefrem en forkert fordelingspolitik. Der gøres ikke forskel på, om støtten går til velstående familier eller til mindre bemidlede familier" (Skatte- og Velfærdskommissionen 2011: 188). Familier med høje indkomster, der betaler en lav husleje eller bor i en ejerlejlighed til en lav omkostning, modtager en stor del af finansieringssubsidierne. Derudover kan boligen sælges med skattefrie kapitalgevinster. De synlige tilskud giver direkte udgifter til boligfinansiering, mens de mindre synlige tilskud oftest betyder mindre offentlige indtægter på grund af både "...rentefradragsretten og et lavt afkast på 8

9 offentlige boliglån samt fravær af indtægter fra grundleje, beskatning af værdi af egen bolig og/eller af kapitalgevinster" (Skatte- og Velfærdskommissionen 2011: 188). Skatte- og Velfærdskommissionen stiller en række forslag til reformer på boligområdet i forhold til offentlige til boliger og til ejerboligers skattemæssige stilling. Forslagene sigter mod at mindske subsidierne og skal sikre en mere ensartet beskatning af indkomster. Forslagene tager udgangspunkt i, at støtten til boligområdet bliver mere synlig og målrettes lavindkomstgrupperne. Dette sker ved at al indirekte subsidiering gradvist afvikles, mens boligsikringen forbedres. Skatte- og velfærdskommissionen foreslår følgende for de tre boligformer: "Lejeboliger: Kapitalafkastkravet øges for den eksisterende boligmasse, så det svarer til den gennemsnitlige obligationsrente - p.t. ca. 4,5 pct. Boligsikring justeres i overensstemmelse hermed Kapitalafkastkravet indfases over en periode på f.eks. 6 år med ½ pct. pr. år Kapitalafkastkravet på nye boliger skal svare til den rente, det offentlige kan låne til - markedsrenten Ejerboliger: Muligheden for offentlig rente- og afdragsfrie lån afskaffes Offentlige lån kan kun opnås for maksimalt 25 pct. af opførelsessummen (maksimalt kr.) og forrentes til markedsvilkår med maksimal løbetid på 30 år Rentefradrag nedtrappes over f.eks. 10 år Kapitalgevinster på ejerboliger beskattes Eksisterende rente- og afdragsfrie lån berøres ikke af reformen Andelsboliger: Muligheden for offentlig rente- og afdragsfrie lån afskaffes" (Skatte- og Velfærdskommissionen 2011: 189). Skatte- og Velfærdskommissionen foreslår desuden, at der skal være en lavere skat på arbejde og den skal fastsættes til 37 %; I Nuuk er skatten på arbejde i dag 42 %. Skatte- og Velfærdskommissionen foreslår, at ændringerne indfases over en periode på 10 år, da det drejer sig om store omlægninger. Konkret betyder forslagene, at det både for ejer og lejer vil blive dyrere at bo. Eksisterende boligejere vil opleve stigende nettoydelser men vil samtidig få øget den disponible indkomst, da indkomstskatten nedsættes. For boligejerne vil der derfor ikke være noget generelt rådighedsbeløbsproblem. I forbindelse med boligpriserne er det vanskeligt at vurdere de præcise priseffekter, men Skatte- og Velfærdskommissionen mener ikke, at priseffekterne vil være så store, 9

10 at det vil være en destabiliserende faktor. Ved boligprisfald vil nye boligejere opnå en gevinst samtidig med at boligsælgere vil få mindre kapitalgevinster eller tab (Skatte- og Velfærdskommissionen 2011: ). Beskatning af fortjeneste ved salg af fast ejendom skal sikre, at der sker beskatning af den del af gevinsterne ved førstegangssalg af ejendomme, som kan henføres til de gratis tildelte byggerettigheder (Skatte- og Velfærdskommissionen 2011: 385). 10

11 3. Redegørelse for boligbyggeri i Nuuk 3.1 Boligsituationen i Nuuk I 1960'erne og i 1970'erne oplevede Nuuk et stort byggeboom, som i de efterfølgende årtier stilnede af. I 00'erne startede byggeriet langsomt igen, og i dag udbyder Selvstyret omkring 100 boliger årligt. Under byggeboomet og i de følgende årtier blev der ikke afsat penge til at vedligeholde boligerne. Denne negligering af vedligeholdet på Selvstyrets boligmasse, har betydet et markant forfald og efterslæb. Boligmassen fra 1960'erne og 1970'erne er samtidig designet og opført på datidens byggeskik, hvilket betyder at boligerne har en kort levetid. Mange boliger er desuden hårdt ramt af skimmelsvamp (Departementet for Finanser 2011: 43). Grunden til at Selvstyret ikke har afsat midler til at vedligeholde boligerne, skyldes: "...til dels, for lave huslejetakster, der ikke kunne sikre økonomiske midler til løbende istandsættelse samt manglende langsigtet og systematisk planlægning af renoveringsbehovet" (tnt arkitekterne 2011, bog2: 8). Den økonomiske byrde vil sandsynligvis koste omkring 2,5 mia. kr. (tnt arkitekterne 2011, bog2: 8). Der er stor efterspørgsel efter boliger i Nuuk. Ventelisterne til at få en bolig er meget lange og det er hovedsageligt 2 og 3 rums boliger, der er efterspurgte. Det betyder, at den gennemsnitlige ventetid til at få en ordinær bolig er omkring 7,5 år og 5 år til at få en ønskebolig. Der er sandsynligvis mange, der vælger at stå på flere ventelister, for at gardere sig (Skatte- og Velfærdskommission 2011: 3-4). Den pressede boligsituation i Nuuk har ikke ændret sig i årtier. Dette skal dog ses i lyset af, at levestandarden i årenes løb er blevet bedre og antallet af personer per bolig er derfor faldet betydeligt. Samtidig er tilflytningen til Nuuk øget med 26 % på 20 år (tnt arkitekterne 2011, bog1: 12,17). Selvstyret står derfor over for en stor udfordring for at imødekomme efterspørgslen samt behovet for renovering af boliger. Afdelingschef Olafur P. Nielsen mener ikke at Selvstyret i den nærmeste fremtid kan efterkomme den store efterspørgsel efter boliger, men der bliver i dag gjort mere for at bygge boliger end tidligere. Naalakkersuisoq Jens B. Frederiksen forklarer yderligere, at selvom der bliver gjort utrolig meget for at efterkomme behovet, så kan Selvstyret ikke følge med. Derudover er mange boliger i så dårlig stand, at det ikke kan betale sig at vedligeholde eller renovere dem (Interview-Olafur P. Nielsen, Interview-Jens B. Frederiksen). Konkret er der behov for sanering af mindst boliger og omkring boliger har behov for omfattende sanering. Derudover er der på nuværende tidspunkt behov for ca nye boliger. Opgørelserne er dynamiske og følger derfor den demografiske udvikling og boligbehov (Departementet for Finanser 2011: 43, Interview- Jens B. Frederiksen)). 3.2 Selvstyrets boligpolitik Naalakkersuisut har igangsat udarbejdelsen af en ny boligstrategi som både handler om byfornyelse og at bygge nye boliger (Interview Jens B. Frederiksen). Boligstrategien "...skal sikre en mere holdbar og langtidssikret boligpolitik" (Departementet for Finanser 2011: 43). Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet et udkast til kommissorium i Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik for Selvstyrets boligstrategi Med kommissoriet nedsættes en arbejdsgruppe, der 11

12 skal udarbejde en handlingsplan for boligområdet, for de næste 10 år. Handlingsplanen vil udmønte Selvstyrets overordnede boligpolitik i en konkret strategi. Kommissoriet foreslår hvordan konkrete politiske målsætninger på boligområdet kan formuleres. Selvom den nye boligstrategi er under udarbejdelse, er den mere relevant at inddrage end den gældende lovgivning fra Nye behov er opstået siden 1993, hvorfor målsætningerne i lovgivningen til dels er forældet. Selvom alle kommissoriets forslag ikke vil indgå i den endelige strategi, skaber det rammerne for Selvstyrets boligstrategi og giver et indblik i hvilken retning Selvstyret styrer mod. Kommissoriet inddrager Naalakkersuisuts (Landsstyrets) koalitionsaftale for , der beskriver boligpolitikken på følgende måde: "Boligpolitikken skal sikre befolkningen adgang til boliger (...). Naalakkersuisut erkender dog det store fortsatte behov for opførelsen af flere almennyttige boliger, hvilket Naalakkersuisut vil arbejde på. Derudover er Naalakkersuisut opmærksom på det store behov for vedligeholdelse af den eksisterende boligmasse (...). Ligeledes skal det almene boligbyggeri forøges, således at der kan bygges flere boliger af lokale virksomheder, hvis byggeri udbydes i åbne licitationer baseret på fagentrepriser. Bygge- og anlægs-fonden og de til boligbyggeri afsatte midler i overslagsårene skal ikke fjernes fra eller reduceres i finansloven (...). En så stor andel af borgerne som muligt skal gives mulighed for at erhverve egen ejerbolig evt. ved omdannelse af nuværende lejerboliger" (Naalakkersuisut 2009: 8-9). I forbindelse med opførelsen af boliger foreslår kommissoriet, at der igangsættes byggeri af 400 boliger årligt. Ud af disse 400 boliger skal mindst 300 være offentlige. Det skal primært være almene udlejningsboliger der bygges men med mulighed for at lejerne kan købe dem. Byggeriet vil blive igangsat hvor behovet er størst. De offentlige boliger skal ejes af Illuut A/S eller af tilsvarende kommunale selskaber og boligerne under Illuut A/S skal drives og administreres af INI A/S eller af en anden professionel boligadministrator. Boligerne kan købes af lejer, hvis følgende betingelser opfyldes: Boligerne kan kun købes af fysiske personer og hver person kan kun købe én lejlighed. Boligerne kan kun udlejes til fysiske personer. Derudover forfalder de offentlige lån ikke ved ejerskifte til fysiske personer (Udkast til kommissorium 2011: 2-3, Interview-Jens B. Frederiksen). 3.3 Offentlig finansiering af byggeri Af Finansloven 2011 fremgår det, at der på landsplan er bevilliget 820 mio. kr. til anlægsbyggeri i 2011 og heraf er en tredjedel af denne sum afsat til anlægsbyggeri i Nuuk. Bevillingen er dog markant mindre end i de forgangne år; i 2010 var bevillingen på landsplan 200 mio. kr. større. Beløbet vil i de kommende år gradvist blive nedtrappet og allerede i 2012 vil der være ca. 18 mio. mindre til rådighed til anlægsbyggeri i Nuuk. Olafur P. Nielsen, Afdelingschef i Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik, forklarer, at beløbet ikke er stort, men nok til at holde liv i idéen om, at kunne efterkomme behovet for flere boliger. Samtidigt har Illuut A/S mulighed for i at optage realkreditlån, som vil udgøre ca. 25 % ekstra af bevillingen for Dette løber op i et samlet beløb på omkring 335 mio. kr. Endelig er der afsat ca. 117 mio. kr. som en anlægsreserve, hvor midlerne kan benyttes til budgetoverskridelser i forbindelse med byggeri. Beløbet afsat i anlægsreserven dækker hele landet (Finansloven 2011: 124,125 og 132). 12

13 I forbindelse med prioriteringen af midlerne til anlægsprojekter er størstedelen af midlerne afsat til igangværende byggeprojekter. Den resterende del af bevillingen er afsat til sanering af boligblokke bygget i 1970'erne samt opførelse af erstatningsboliger til disse. Derudover er der afsat en mindre sum til opførelsen af nybyggeri i bydelen Qinngorput. Byggerier er stadig i projekteringsfasen, hvilket ikke på nuværende tidspunkt kræver betydelige midler. Det næste projekt i Qinngorput omfatter byggeri af 96 boliger og opstart af byggeriet vil sandsynligvis blive ultimo Til byggeri af almene udlejningsboliger er der afsat 13 mio. kr. årligt i de næste 4 år. I så fald der skal bygges omkring 400 boliger årligt, som Boligstrategien på nuværende tidspunkt foreskriver, skal der afsættes flere midler til boligområdet på Finansloven (Interview-Jens B. Frederiksen). 3.4 Offentlige tilskud til private låntagere Muligheden for at optage lån blev gennemført i Ordningen skal forstås således, at de første 10 % af anlægsudgifterne finansieres af bygherren i form af banklån eller af egen formue. De 40 % ydes af selvstyret og kommunerne og er rente- og afdragsfrie i de første 20 år. De resterende 50 % af anlægsudgifterne, vil typisk blive finansieret gennem realkreditlån eller ved banklånsfinansiering. Finansieringstilskuddet kan ydes op til 110 kvadratmeter etageareal pr. bolig, og tilskuddet kan kun ydes for den del af anlægssummen, der ligger under kr. pr. Kvadratmeter, som retningsgivende beregningsgrundlag. Lånene fra kommunen og Selvstyret vil således sammenlagt maksimalt kunne udgøre kr. pr. bolig (Nanoq 2011). Det var tiltænkt, at lånemuligheden skulle støtte opførelsen af ILLORPUT 2000 (selvbyggerhuse). Tilskuddet skulle hjælpe de mindre stillede i samfundet og skabe vækst i yderområderne. Efter vedtagelsen af lovforslaget om lån, var de første ansøgninger til lånet fra direktører i Selvstyret til opførelse af enfamiliehuse i Nuuk. Lovforslaget begrænsede nemlig ikke hvem og hvor disse lån kun optages (Interview-Olafur P. Nielsen 2011). Interessen for optagelsen af lånet blev velmodtaget efterhånden som kendskabet til finansieringsordningen blev udbredt i offentligheden. I 2002 blev det muligt, at optage anlægsudlån for privatpersoner, virksomheder og selskaber til opførelse af alle former for boliger, herunder dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse, etagebyggeri m.v. Dette resulterede i et stort byggeboom i Nuuk (Nanoq 2011, Grønlands Statistik 2009: 3). I forbindelse med istandsættelse og forbedring af boliger kan Selvstyret yde lån til privatpersoner på 40 % af de samlede udgifter. Der kan kun ydes lån til boliger, der er opført før den 1. januar 1999 og kun såfremt låntageren ikke selv kan finansiere arbejdet. 3.5 Den private som udbyder Da al jord i Grønland som udgangspunkt er fælleseje, skal du altid søge en brugsret fra arealmyndigheden, før du kan anvende et nyt areal. Denne brugsret får du gennem en såkaldt arealtildeling. En arealtildeling er personlig, hvilket betyder at den gives til en fysisk eller juridisk person (Skatte- og Velfærdskommissionen 2011: 396). Hvis flere personer eller virksomheder søger 13

14 om den samme arealtildeling, vil der blive trukket lod om arealet. Ansøgning om arealtildeling gælder også når det ansøgte areal er beliggende i det åbne land udenfor by- og bygdezone. Ved ansøgning i områder udenfor den kommunale inddeling skal ansøgning indgives til bygde- eller kommunekontoret som viderebehandles af Grønlands Selvstyre, Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik, Landsplanafdelingen. 14

15 4. Analyse og diskussion 4.1 Analyse og diskussion af Skatte- og Velfærdskommissionens forslag Skatte- og Velfærdkommissionens betænkning tager afsæt i hvordan borgernes velfærd generelt kan højnes. På boligområdet anbefaler kommissionen reformer, der har et fordelingspolitisk mål, som i højere grad tilgodeser de mindre velstillede familier. I dag er det de velstillede familier, der har gavn af Selvstyrets finansieringsmuligheder og som opnår skattebegunstigelser ved køb og salg af bolig. Skatte- og Velfærdskommissionens forslag til reformer vil uden tvivl have en positiv effekt på de mindre velstillede familier. Det er dog flere af Skatte- og Velfærdskommissionens forslag som på sin vis vil mindske det private initiativ i forhold til boligbyggeri. Dette vil være problematisk for byggeriet i Nuuk, da den offentlige sektor står for klart den største del af finansieringen til byggeri, og samtidig er under økonomisk pres og vil have færre midler til finansieringen i de kommende år. Der er fire områder som Skatte- og Velfærdskommissionen beskæftiger sig med er: Afskaffelse af lån Beskatning af fortjeneste ved salg af fast ejendom Rentefradragsretten afskaffes Skatten på arbejde fastsættes til 37 % Afskaffelse af lån Skatte- og Velfærdskommissionen foreslår at afskaffe lån, da Selvstyret i dag bruger store summer på lånene. Der er ingen tvivl om, at en afskaffelse af lån umiddelbart vil betyde flere penge i Selvstyrets pengekasse. Men en afskaffelse af lånemuligheden kan få store konsekvenser på boligområdet lånene har stor betydning for investering i boligbyggeri og lånene har gjort det muligt for boliglejere at købe deres lejlighed eller bygge deres eget hus. En afskaffelse vil betyde, at det bliver dyrere for boligejere at have bolig og at investere i ny bolig vil også blive dyrere. Lånemuligheden giver nemlig boligejerne og boligkøberne mulighed for at sidde billigere i en lejlighed eller et hus, da der ikke skal optages realkreditslån af 40 % af boligprisen de første 20 år. Det betyder derfor, at personer som af økonomiske årsager kun har råd til at blive boligejere, hvis de kan benytte sig af lånet. Ved afskaffelsen af lånene vil det blive mindre attraktivt at eje lejlighed og hus og udbuddet af boliger vil blive gradvist mindre. Det vil derfor begrænse det private initiativ (Interview-Preben Kold Larsen). Dette vil påvirke væksten i Nuuk negativt og kan endda på sigt betyde færre arbejdspladser i byggesektoren. I 2008 stagnerede markedet på boligområdet og Selvstyret har sidenhen modtaget færre og færre ansøgninger til lånene. Den globale finanskrise betød tilbageholdenhed i forhold til at 15

16 investere i bolig. Det vil derfor ikke have effekt, at låne afskaffes mener Naalakkersuisoq Jens B. Frederiksen (Interview-Jens B. Frederiksen). Skatte- og Velfærdskommissionens argument for at afskaffe lånene er blandt andet at de offentlige lån er med til at presse markedsprisen på boliger op og markedsprisen på boliger bliver derfor holdt kunstigt oppe. Derudover mener Skatteog Velfærdskommissionen, at der bliver spekuleret i boligbyggeri med offentlige lån, da der er gode muligheder for at få store skattefrie kapitalgevinster. Det offentlige har medvirket til boligspekulation ved at leje vakantboliger til personalet i Selvstyret til meget høje priser. Det er naturligvis et problem, at der bliver spekuleret i prisen ved salg af boliger, men i stedet for at afskaffe lånemuligheden, bør Selvstyret kunne lave en ordning, som begrænser spekulationen. I Nuuk er markedet mættet i forhold til køb af egen bolig. Der mangler stadig mange boliger i Nuuk, men der er i dag ikke mange tilbage, der har råd til at købe deres egen bolig. Derfor er priserne faldet. Det betyder, at der faktisk ikke foregår prisspekulation i dag. Det er enten den private bygherre eller en entreprenør med almindeligt dækningsbidrag, der bygger (Interview-Preben Kold Larsen, Interview-Jens B. Frederiksen). I stedet for at afskaffe lånene og begrænse det private incitament for at få flere penge i landskassen, skal der ske en holdningsændring i samfundet i forhold til at gå fra boliglejer til boligejer. Grunden til at mange ikke har råd til at eje egen bolig er, at det offentlige i mange år har fastsat kunstigt lave huslejepriser. Samtidig er den overenskomstfastsatte løn i Grønland lav. Det er derfor nødvendigt, at borgerne gradvist vænnes til at skulle betale mere for deres bolig. Undersøgelser viser faktisk, at 58 % adspurgte i Nuuk har råd til at boligforsyne sig selv (Interview- Olafur P. Nielsen, Interview-Preben Kold Larsen) Beskatning af fortjeneste ved salg af fast ejendom Skatte- og Velfærdskommissionen foreslår, at der skal ske en beskatning af fortjeneste ved salg af fast ejendom for at begrænse prisspekulation. På to områder er det problematisk for Selvstyret, at der bygges boliger med det formål at tjene en stor gevinst. For det første er det et problem, fordi Selvstyret ikke får skatteindtægter af kapitalgevinster og for andet, fordi der bygges med offentlige tilskud med det eneste formål at tjene penge. Det er positivt, at Selvstyret kan få skatteindtægter ved beskatning af kapitalgevinster. Dog vil det begrænse det private incitament til at bygge boliger og investere i boliger. Væksten og beskæftigelsen i Nuuk vil derudover som ved afskaffelsen af lån falde. Derudover er det væsentligt at bemærke, at Skatte- og Velfærdskommissionen foreslår at der kun skal ske beskatning af kapitalgevinster ved førstegangssalg (Skatte- og Velfærdskommissionen 2011: 382), hvorfor det stadig vil være muligt, at spekulere i prisen ved efterfølgende salg af boligen Rentefradragsretten afskaffes Skatte- og Velfærdskommissionen foreslå, at rentefradragsretten afskaffes. Samtidig skal det personlige bundfradrag fastsættes til kr. 16

Marts 2012. Boligpolitisk redegørelse 2012

Marts 2012. Boligpolitisk redegørelse 2012 Boligpolitisk redegørelse 2012 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 1.Indledning... 4 2.Udfordringerne på boligmarkedet i dag... 5 3.Strategi for byfornyelse af Selvstyrets boliger...

Læs mere

I dette kapitel fremlægges en række forslag på boligområdet ud fra følgende overordnede principper og mål

I dette kapitel fremlægges en række forslag på boligområdet ud fra følgende overordnede principper og mål Kapitel 4: Boliger 4.1 Indledning Boligforhold er en afgørende velfærdsparameter. Det er vigtigt, at alle har mulighed for at bo i en ordentlig og tidssvarende bolig. Kravene til boliger ændres i takt

Læs mere

MELLEM GRØNLAND OG DANMARK

MELLEM GRØNLAND OG DANMARK FREMME AF KOMMERCIELT ERHVERVSSAMARBEJDE MELLEM GRØNLAND OG DANMARK FEBRUAR 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1 Sammenfatning... 3 2. Grønlands økonomiske og erhvervsmæssige forhold... 8 2.1

Læs mere

Gælds- og investeringsstrategi Oplæg til national anlægsplan

Gælds- og investeringsstrategi Oplæg til national anlægsplan Gælds- og investeringsstrategi Oplæg til national anlægsplan Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfik Departement for Finanser april 2012 FM 2012 / 46 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning...

Læs mere

Grønlands Økonomi 2014

Grønlands Økonomi 2014 Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Grønlands Økonomi 2014 Konjunkturudsigter Aktuel økonomisk politik Boliger Økonomisk Råd blev nedsat af Naalakkersuisut i 2009 og dette er rådets 5.

Læs mere

VORES VELSTAND OG VELFÆRD KRÆVER HANDLING NU. Skatte og Velfærdskommissionens betænkning

VORES VELSTAND OG VELFÆRD KRÆVER HANDLING NU. Skatte og Velfærdskommissionens betænkning VORES VELSTAND OG VELFÆRD KRÆVER HANDLING NU Skatte og Velfærdskommissionens betænkning Marts 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 10 Kommission og sekretariat... 13 Bilag: Kommissorium for Skatte og Velfærdskommissionen...

Læs mere

Råstoffer og bæredygtig

Råstoffer og bæredygtig Råstoffer og bæredygtig økonomisk vækst Grønlands Arbejdsgiverforening (GA) 11. oktober 2012 0 Forfatter(e): Christian Jervelund Niels Christian Fredslund Rikke Riber Rasmussen Daniel Mekonnen Stine Larsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Årsrapporten i overskrifter 2-3. Det grønlandske samfund og økonomien 5-13. Kort om GrønlandsBANKEN...15-16

Indholdsfortegnelse. Årsrapporten i overskrifter 2-3. Det grønlandske samfund og økonomien 5-13. Kort om GrønlandsBANKEN...15-16 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Årsrapporten i overskrifter 2-3 Det grønlandske samfund og økonomien 5-13 Kort om GrønlandsBANKEN.........................15-16 Hoved- og nøgletal i sammendrag 17 Ledelsesberetning

Læs mere

DEN ØKONOMISKE UDVIKLING I GRØNLAND

DEN ØKONOMISKE UDVIKLING I GRØNLAND DET RÅDGIVENDE UDVALG VEDRØRENDE GRØNLANDS ØKONOMI DEN ØKONOMISKE UDVIKLING I GRØNLAND Juni 2008 Indhold: Den økonomiske situation Finanspolitikken Bolig- og byggeforhold Det demografiske udgiftspres Det

Læs mere

til gavn for grønland Udvalget for samfundsgavnlig udnyttelse af Grønlands naturressourcer

til gavn for grønland Udvalget for samfundsgavnlig udnyttelse af Grønlands naturressourcer til gavn for grønland Udvalget for samfundsgavnlig udnyttelse af Grønlands naturressourcer indhold forord...4 rapportens opbygning...5 indledning...6 en samfundsgavnlig udnyttelse af grønlands råstoffer...8

Læs mere

Integritetsstudie af den offentlige sektor i Grønland. Januar 2012

Integritetsstudie af den offentlige sektor i Grønland. Januar 2012 Integritetsstudie af den offentlige sektor i Grønland Januar 2012 Indhold 1. Sammenfatning... 1 2. Indledning... 4 2.1 Overordnede mål... 5 2.2 Afgrænsning... 5 3. Metodetilgang... 6 3.1 NIS metoden...

Læs mere

Skatte- og Velfærdskommissionen. Den offentlige sektor

Skatte- og Velfærdskommissionen. Den offentlige sektor Skatte- og Velfærdskommissionen Den offentlige sektor Baggrundsrapport marts 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Den offentlige sektors struktur...3 3. Udgifter...5 3.1 Real økonomisk fordeling...7

Læs mere

Ingen børn skal vokse op i fattigdom. i børnehøjde i Grønland

Ingen børn skal vokse op i fattigdom. i børnehøjde i Grønland Ingen børn skal vokse op i fattigdom Fattigdom og social ulighed i børnehøjde i Grønland Udarbejdet af Cecilia Petrine Pedersen, Stine Schou Mikkelsen og Peter Bjerregaard for MIO, 2013 Ingen børn skal

Læs mere

Opgave nr. 29. Forældrekøb Muligheder og Risici

Opgave nr. 29. Forældrekøb Muligheder og Risici H.D.-studiet i Finansiering Hovedopgave - forår 2009 Opgaveløser: Vejleder: Jeppe la Cour Jens Lunde Opgave nr. 29 Forældrekøb Muligheder og Risici Handelshøjskolen i København Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

Kandidatafhandling. Forældrekøb (Parenting purchase) Sompop Khamchoo Studieretning: Cand.merc finansiering og regnskab Institut.

Kandidatafhandling. Forældrekøb (Parenting purchase) Sompop Khamchoo Studieretning: Cand.merc finansiering og regnskab Institut. Kandidatafhandling Forældrekøb (Parenting purchase) Opgaveløser: Sompop Khamchoo Studieretning: Cand.merc finansiering og regnskab Institut Institut for finansiering Uddannelsesinstitution: Copenhagen

Læs mere

Prisudvikling på det lokale boligmarked

Prisudvikling på det lokale boligmarked Prisudvikling på det lokale boligmarked Afgangsprojekt på ejendomsmægleruddannelsen Udarbejdet af: Hold: Vejleder: Jørgen Nielsen Afleveret i Nørresundby d. 16.12.2013 ---------------------------------

Læs mere

1. Bygninger el og varmebesparelser

1. Bygninger el og varmebesparelser Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 1. Bygninger el og varmebesparelser Marianne Bender, 9/7 2014, for VedvarendeEnergi Indhold Indhold... 1 1.1 Opsummering... 3 1.2 Potentialer for besparelser

Læs mere

SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER

SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER På de følgende sider er gengivet skriftlige indlæg fra medlemmer af Det Økonomiske Råd. Følgende medlemmer har ønsket at give skriftlige bidrag: Økonomi-

Læs mere

FORSLAG Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

FORSLAG Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo FORSLAG Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik november 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Undertitel: Hvilke økonomiske parametre burde fra et købersynspunkt være relevante at inddrage i prisfastsættelsen af andelsboliger og kan en empirisk undersøgelse

Læs mere

Råstofredegørelsen 2013

Råstofredegørelsen 2013 Råstofredegørelsen 2013 Udgiver Naalakkersuisut Copyright Naalakkersuisut Produktion ProGrafisk ApS Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning........................................................ 4 2.0 Organisationsændring

Læs mere

HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA?

HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA? Dokumenttype Rapport Dato Marts 2014 HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA? POTENTIALER OG FALDGRUBER I DE GRØNLANDSKE ERHVERVSSEKTORER FREM MOD 2025 HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA? POTENTIALER OG FALDGRUBER

Læs mere

Strategioplæg. Greenland Venture A/S. Marts 2009

Strategioplæg. Greenland Venture A/S. Marts 2009 Strategioplæg Greenland Venture A/S Marts 2009 3 4 Forord Dette strategioplæg beskriver baggrunden for udvikling af virksomheden Greenland Venture A/S. I oplægget er der lagt vægt på at skabe den samlede

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer ROSKILDE UNIVERSITET Institut for Samfund og Globalisering Standardforside til projekter og specialer Projekt- eller specialetitel: En analyse af økonomiske modeller på boligmarkedet Projektseminar/værkstedsseminar:

Læs mere

Olien ved Grønland. Praktikopgave under praktik ved Den Danske Ambassade i Island efterår 2014. Af Mathias Vrå Hjorth. Vejleder: Niels Vestergaard

Olien ved Grønland. Praktikopgave under praktik ved Den Danske Ambassade i Island efterår 2014. Af Mathias Vrå Hjorth. Vejleder: Niels Vestergaard [Skriv tekst] Olien ved Grønland Praktikopgave under praktik ved Den Danske Ambassade i Island efterår 2014. Af Mathias Vrå Hjorth Vejleder: Niels Vestergaard Miljø og ressource management Syddansk Universitet

Læs mere

Socialministeriet. Evaluering af salg af almene familieboliger som ejerboliger (SAAB-evalueringen)

Socialministeriet. Evaluering af salg af almene familieboliger som ejerboliger (SAAB-evalueringen) Socialministeriet Evaluering af salg af almene familieboliger som ejerboliger (SAAB-evalueringen) Capacent 27. august 2007 Indhold Forord 1 Resume 2 Del I. Baggrund og formål 5 1. Salgsordningerne og deres

Læs mere

Skatte- og Velfærdskommissionen. Boligsubsidier i Grønland

Skatte- og Velfærdskommissionen. Boligsubsidier i Grønland Skatte- og Velfærdskommissionen Boligsubsidier i Grønland Baggrundsrapport marts 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og sammenfatning...4 1.1. Sammenfatning af resultater...4 2. Samfundsmæssige perspektiver

Læs mere

2009-Boligundersøgelsen

2009-Boligundersøgelsen Mads Engholm 2009-Boligundersøgelsen Slutrapport fra undersøgelse af elever og studerendes boligvilkår i Hovedstadsområdet og Århus Udgivet af DSK Danske elever og Studerendes Kollegieråd - juni 2010 2009-Boligrapporten:

Læs mere

De grønlandske bygder. hvad kan vi stille op med dem?

De grønlandske bygder. hvad kan vi stille op med dem? De grønlandske bygder hvad kan vi stille op med dem? - en diskussion af bygdernes udvikling, set i lyset af selvstyrets og naalakkersuisuts udmeldinger. Og en beskrivelse af et forslag til øget samhandel

Læs mere

HD Finansiering. Hovedopgave forår 2009. Opgave nr. 23

HD Finansiering. Hovedopgave forår 2009. Opgave nr. 23 HD Finansiering Hovedopgave forår 2009 Opgave nr. 23 Hvad koster det at eje? - en analyse af en købers indgangsvinkel til ejerboligmarkedet samt en analyse af boligudgiften ved hjælp af user cost modellen

Læs mere