INCITAMENTS ORDNINGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INCITAMENTS ORDNINGER"

Transkript

1 INCITAMENTS ORDNINGER December 2012

2 INDHOLD Incitamentsordninger hvilke og hvorfor 1 Aktietegningsoptioner 7 Aktiekøbsoptioner 13 Aktiekøbsordninger, herunder favørkursaktier 19 Gratisaktier 23 Konvertible gældsbreve 27 Fantomaktier 31 Præstationsbonus 35 Fastholdelsesbonus 38 Særlige udenlandske incitamentsordninger 41 Incitamentsordninger overblik 43 Kontakt 44

3 INCITAMENTSORDNINGER HVILKE OG HVORFOR For mange danske virksomheder er incitamentsordninger en effektiv måde at tiltrække, motivere og fastholde kvalificerede medarbejdere på. Med en incitamentsordning kan virksomheden give deltagere i ordningen en belønning for at medvirke til, at virksomheden opnår de ønskede resultater. Deltagere i en incitamentsordning kan være alle typer af medarbejdere, fx medlemmer af direktionen, bestyrelsen, tilsynsråd, advisory board og andre. Lovgivningen kan indeholde særlige regler for de respektive grupper af del tagere. Det gælder især lønmodtagere og medlemmer af ledelsen. En incitamentsordning vil typisk bestå af de almindelige danske aktiebaserede eller kontantbaserede ordninger eller en kombination af disse. Aktiebaserede incitamentsordninger omfatter i denne sammenhæng både aktie- og anpartsbaserede (kapitalandelsbaserede) ordninger. Incitamentsordninger kan også bestå af særlige udenlandske ordninger, hvis selskabet er en del af en udenlandsk koncern. INCITAMENTSORDNINGER 1

4 ALMINDELIGE DANSKE INCITAMENTSORDNINGER SÆRLIGE UDENLANDSKE INCITAMENTSORDNINGER Aktiebaserede incitamentsordninger Kontantbaserede incitamentsordninger Aktiebaserede incitamentsordninger Kontantbaserede incitamentsordninger Aktietegningsoptioner Fantomaktier Employee Stock Purchase Plans (ESPP) Stock Appreciation Rights (SARs) Aktiekøbsoptioner Præstationsbonus Restricted Stock (RS) og Restricted Stock Units (RSU) Aktiekøbsordninger, herunder favørkursaktier Gratisaktier Konvertible gældsbreve Fastholdelsesbonus Shared Performance Stock Awards (SPSA) Matching Shares Kombinationsordninger Kombinationsordninger Ved skattereformen fra 2010 blev de tidligere gældende, lempelige skatte regler for medarbejderobligationer ophævet. Det betyder, at det ikke længere er attraktivt at benytte denne ordning. Ændringerne har som udgangspunkt ikke betydning for eksisterende medarbejderobligationsordninger, men det kan undertiden være tilfældet. I forbindelse med forhandlingerne om finansloven for 2012 blev regler, der gav mulighed for at udskyde beskatningen af tildelingen af aktier, afskaffet. Der eksisterede tidligere to sådanne regelsæt i henholdsvis ligningslovens 7 A og 7 H. Det ene de såkaldte 7 A-ordninger gav mulighed for, at et selskab kunne tildele medarbejderne enten gratisaktier eller aktier til favørkurs. Ordningerne kaldtes også de generelle medarbejderordninger, da en betingelse for reglernes anvendelse var, at der skete tildeling til en større gruppe af medarbejdere. Det andet regelsæt den såkaldte 7 H-ordning gav mulighed for, at et selskab kunne tildele enkelte medarbejdere aktier og/eller aktieoptioner, så medarbejderen ikke skulle beskattes ved tildelingen af aktierne/optionerne, men først ved afståelsen af aktierne. Beskatningen skulle da ske i henhold til aktieavancebeskatningslovens regler. I modsætning til ordninger efter 7 A havde selskabet ikke adgang til at fradrage udgiften til en 7 H-ordning. Det var blandt andet en betingelse for ordningens anvendelse, at der var indgået en aftale om anvendelse af reglerne, og at der maksimalt blev tildelt aktier svarende til 10 % af årslønnen. Reglerne i den tidligere 7 H i ligningsloven vil finde anvendelse også på fremtidige tildelinger, når aktieaflønningsaftalen mellem selskabet og medarbejderen er indgået inden 21. november Reglerne i den tidligere 7 A i ligningsloven vil fortsat finde anvendelse på tildelinger, der skete senest 31. december 2012, hvis aftalen om tildeling er indgået inden 21. november INCITAMENTSORDNINGER

5 Kendetegn TYPISKE KENDETEGN VED INCITAMENTSORDNINGER Et fællestræk ved de almindeligt anvendte incitamentsordninger er, at deltagere i ordningen får en resultatbaseret aflønning, som giver deltagerne en økonomisk motivation som supplement til den faste løn. En grundlæggende forskel på ordningerne er, at de aktiebaserede ordninger kan gøre deltagerne til medejere af virksomheden, mens de kontantbaserede ordninger alene kan medføre udbetaling af et kontant beløb. De aktiebaserede ordninger følger værdiudviklingen i aktierne og skaber her ved typisk en mere langsigtet motivation hos deltagerne, end det er tilfældet med de kontantbaserede ordninger. Aktiebaserede incitamentsordninger Kan give medejerskab til selskabet Incitamentsvirkningen følger værdiudviklingen af aktierne Kan skabe langsigtet motivation hos deltagerne Kan medvirke til at optimere selskabets aktieværdi Kontantbaserede incitamentsordninger Kan give et kontant beløb, men ikke medejerskab til virksomheden Incitamentsvirkningen følger ikke værdiudviklingen af aktierne, bortset fra fantomaktieordninger Skaber typisk en mere kortsigtet motivation hos deltagerne Kan medvirke til at optimere løsningen af specifikke mål i virksomheden, eksempelvis et projektarbejde INCITAMENTSORDNINGER 3

6 Lovgivningen indeholder særlige regler om incitamentsaflønning i finansielle virksomheder og i aktieselskaber, der har aktier optaget til handel på et reguleret marked. Komitéen for god Selskabsledelses anbefalinger om aflønning og vejledning om retningslinjer for incitamentsaflønning gælder for danske selskaber, som har aktier optaget til handel på et reguleret marked. Formål Virksomheden bør gøre sig klart, hvilke mål den ønsker at opnå ved at tilbyde deltagerne en incitamentsordning. Ofte vil virksomhedens ledelse have flere grunde til at tilbyde en incitamentsordning. Samtidig bør deltagerne overveje konsekvenserne ved at indgå i en incitamentsordning. FORMÅLET MED INCITAMENTSORDNINGER Aktiebaserede incitamentsordninger Kontantbaserede incitamentsordninger Fastholde/tiltrække arbejdskraft Tilbyde en konkurrencedygtig lønpakke Skabe motivation til at udføre arbejdet bedre/mere effektivt Opnå likviditetsmæssige fordele Ensrette deltagernes og ejernes interesse i at øge selskabets værdi/aktiekurs og få deltagerne til at agere som medejere af selskabet Opnå løntilbageholdenhed Opfylde krav fra investorer Ensrette ledelsens og deltagernes fokus på og ønske om at opnå bestemte mål Forberede generationsskifte 4 INCITAMENTSORDNINGER

7 Valg af ordning VALG AF INCITAMENTSORDNING Ledelsens valg af incitamentsordning afhænger af en række forhold i virksomheden, fx økonomiske, kommercielle og juridiske forhold. For at opnå en ordning, der bedst muligt tilgodeser virksomhedens forskellige interesser, bør ledelsen nøje afveje fordele og ulemper ved de enkelte ordninger. Valg af incitamentsordning bør først og fremmest tage afsæt i virksomhedens mål med ordningen. Virksomhedens ledelse skal inddrage forhold som virksomhedens branche, kapitalstruktur, forretningsmodel og vederlagspolitik, når den skal træffe beslutning. Ordningen bør desuden så vidt muligt afspejle de enkelte deltageres ønsker, forventninger og risikovillighed. Hvis ordningen ikke er indrettet og formuleret i overensstemmelse med virksomhedens samlede interesser og/eller efter virksomhedens hensigt, kan det få betydelige juridiske og økonomiske konsekvenser for virksomheden. Det er derfor også væsentligt at få afdækket de juridiske aspekter ved valg af en given incitamentsordning. Kommercielle aspekter Ledelsens mål med ordningen Kapitalstruktur og kommercielle interesser Kutyme inden for branchen Forventninger til fremtiden, fx foranstående omstruktureringer, salg, generationsskifte eller børsnotering Juridiske aspekter Særlige krav til vedtagelse og offentlighed Skattemæssige konsekvenser for deltagerne og virksomheden, herunder særlige gunstige skatteregler Arbejds- og ansættelsesretlig regulering, særligt ved fratræden Konsekvenser af deltagerens separation, skilsmisse eller død Afhængigt af den valgte ordning varierer de selskabsretlige krav for at kunne indføre en incitamentsordning. Tilsvarende vil kravene til offentlighed om ordningen være forskellige og afhænge af den konkrete ordning. For virksomheden har det desuden betydning, om incitamentsordningen kan udformes som en skattebegunstiget ordning, og om virksomheden har skattemæssigt fradrag og tidspunktet derfor. Både for virksomheden og den enkelte deltager gælder, at skattelovgivningen indeholder betydelige forskelle på, hvordan de enkelte incitamentsordninger beskattes, og hvornår beskatningen sker. Den ansættelsesretlige regulering af de forskellige incitamentsordninger varierer i forhold til deltagerens rettig heder, fx ved fratræden. Incitamentsordninger bør desuden tage højde for konsekvenserne af deltagerens separation, skilsmisse og død. Rettigheder i forbindelse med en incitamentsordning indgår som udgangspunkt i et skifte ved separation, skilsmisse og død. Selskabet kan betinge sig, at ordningen gøres til deltagerens særeje, som oprettes ved en ægtepagt mellem deltageren og dennes ægtefælle. Værdiansættelse af rettighederne i forbindelse med et skifte kan være særdeles vanskelig. Ressourcer, herunder virksomhedens økonomiske situation og vederlagspolitik Individuelle eller generelle ordninger Interesser og ønsker fra ejere, investorer og øvrige interessenter Deltagernes ønsker, forventninger og risikovillighed Typer af deltagere og deres sammensætning Regnskabsmæssige behandling og værdiansættelse Hvad enten en incitamentsordning er etableret i Danmark eller i et udenlandsk koncernselskab, kan der være udfordringer af ansættelsesretlig og skatteretlig karakter i forbindelse med en eventuel udstationering. Udenlandske incitamentsordninger er udarbejdet på grundlag af andre retssystemer end det danske. Sådanne ordninger kan være vanskelige at indpasse under dansk lovgivning, og de juridiske aspekter bør derfor afdækkes nøje. INCITAMENTSORDNINGER 5

8 Etablering For at etablere en incitamentsordning skal virksomhedens ledelse og deltagere i ordningen gennem en proces, som kan være mere eller mindre omfattende afhængigt af den konkrete ordning. Herunder nævnes de typiske arbejdsgange, når man etablerer en incitamentsordning. 1 IDENTIFICERE ØNSKER OG BEHOV TIL ORDNINGEN (FORMÅL) 2 AFDÆKKE ØKONOMISKE OG JURIDISKE KONSEKVENSER AF VALG AF ORDNING 3 TRÆFFE BESLUTNING OM VALG AF ORDNING I RELEVANT BESLUTNINGSORGAN 4 FASTLÆGGE RETNINGSLINJER FOR ORDNINGEN OG TILDELINGEN SAMT VÆRDIANSÆTTE AKTIER (HVOR RELEVANT) 5 FASTLÆGGE FULDSTÆNDIGE VILKÅR FOR ORDNINGEN OG UDFORME AFTALEN 6 VEDTAGE DEN SAMLEDE ORDNING I RELEVANT BESLUTNINGS ORGAN 7 PRÆSENTERE ORDNING FOR DELTAGERNE 8 INDGÅ NØDVENDIGE AFTALER MED DELTAGERNE 9 ADMINISTRERE ORDNINGEN 10 FASTLÆGGE PLAN OG POLITIK FOR FREMTIDIGE ORDNINGER 6 INCITAMENTSORDNINGER

9 AKTIETEGNINGSOPTIONER Hvad er aktietegningsoptioner? Aktietegningsoptioner også kaldet warrants giver del tageren ret til på et senere tidspunkt at tegne nye aktier i (arbejdsgiver)selskabet eller andre koncernforbundne selskaber til en kurs, som er aftalt på forhånd. Tegningsoptioner kan benyttes i aktie- og anpartsselskaber. Med selskabslovens delvise ikrafttræden marts 2010 er der indført tilsvarende regler om tegningsoptioner for anpartsselskaber. Aftalen indeholder typisk et vilkår om en modningsperiode efter tildelingen, hvor deltageren ikke kan udnytte optionen (også kaldet vestingperioden). Efter modningsperioden kommer én men oftest flere udnyttelsesperiode, hvor deltageren kan udnytte optionen. Hvis deltageren udnytter optionen, skal denne betale tegningsbeløbet til det selskab, der har udstedt aktietegningsoptionen. Det medfører en kapitalforhøjelse i selskabet. Aktietegningsoptioner adskiller sig fra aktiekøbsoptioner ved, at aktietegningsoptioner giver deltageren ret til at nytegne aktier, mens aktiekøbsoptioner giver deltageren ret til at købe eksisterende aktier. Ved udnyttelse af aktiekøbsoptioner sker der derfor (modsat aktietegningsoptioner) ingen forhøjelse af aktiekapitalen. Hvad kræver selskabsretten? For at udstede aktietegningsoptioner skal det selskab, der udsteder dem, holde en generalforsamling, der beslutter tildelingen af aktietegningsoptioner, eller som skal bemyndige selskabets øverste ledelse til at foretage tildelingen. Selskabet skal udarbejde en række selskabsretlige dokumenter til brug for generalforsamlingen. Krav til stemmeflertal på generalforsamlingen afhænger blandt andet af, om selskabet udsteder aktietegningsoptionerne til markedskurs eller til favørkurs (det vil sige til en lavere kurs end aktiernes markedskurs). Endvidere har det betydning, om deltageren, som tildeles aktietegningsoptioner, er aktionær i forvejen. Generalforsamlingens beslutning om at udstede aktietegnings optioner skal indeholde stillingtagen til en række forhold, herunder til betydningen af efterfølgende ændringer i selskabskapitalen eller omstruktureringer i selskabet (fusion, spaltning mv.). SELSKABSRET Fordele Ulemper/krav Hvad bør ledelsen tage stilling til? Ledelsen skal tage stilling til en række forhold, når den vil etablere en aktietegningsoptionsordning. Nedenfor nævnes en række væsentlige forhold, som ledelsen bør tage stilling til, når den skal fastlægge retningslinjer for ordningen. Den bør se på: personkredsen, som skal være omfattet af ordningen, herunder om ordningen skal være generel eller begrænset til bestemte deltagere antallet af aktier (både totalt og til de enkelte deltagere i ordningen) udnyttelseskursen på aktietegningsoptionerne, og om den skal være fast eller variabel (fx stige over tid) om der eventuelt skal være et vederlag for aktietegningsoptionerne, som deltagerne skal betale ved tildelingen af optionerne modningsperiodens varighed udnyttelsesperiodens varighed og eventuelle faste udnyttelsesvinduer inden for udnyttelsesperioden særlige vilkår for aktietegningsoptionerne og de aktier, deltageren tegner på grundlag deraf (fx omsættelighedsbegrænsninger, indløsningsforpligtelser mv.) eventuel maksimering af ordningens værdi for deltageren udnyttelsesbetingelser/mål, der skal opnås for at kunne udnytte aktietegningsoptionerne. Selskabet får kapital, når deltageren udnytter optionen (kapitalforhøjelse i selskabet) Selskabets likviditet bliver ikke belastet af incitamentsordningen Krav om generalforsamling Selskabet skal udarbejde en række selskabsretlige dokumenter, som generalforsamlingen skal godkende Offentlighed om ordningens indhold i selskabets vedtægter (særlige vedtagelses- og/eller offentlighedskrav for aktieselskaber, der har aktier optaget til handel på et reguleret marked, og særlige regler for finansielle virksomheder) Etablering, administration og kontrol af ordningen kan være omkostningskrævende for selskabet, herunder løbende registreringer af kapitalforhøjelser, når deltagere udnytter optioner INCITAMENTSORDNINGER 7

10 Hvordan beskattes aktietegningsoptioner? For deltagere i aktietegningsoptionsordninger har beskatningen af ordningen betydning for, hvilket beløb deltageren i sidste ende står tilbage med. For selskabet har valget af ordning betydning for muligheden for og størrelsen af et skattemæssigt fradrag og tidspunktet derfor. Skattelovgivningen giver mulighed for at udforme en aktietegningsoptionsordning som en skattebegunstiget ordning. SKATTERET Fordele Mulighed for en skattemæssigt begunstiget ordning, som for deltageren indebærer skatteudskydelse og/eller reduceret beskatning af værdien, når beskatningen sammenholdes med almindelig lønbeskatning Efter omstændighederne mulighed for fradragsret for arbejdsgiverselskabet. Ingen beskatning, hvis optionen udløber uudnyttet Ulemper/krav Opfyldelse af admini strative krav, der sikrer, at skattereglerne overholdes 8 INCITAMENTSORDNINGER

11 BESKATNING AF AKTIETEGNINGSOPTIONER Skatteordning 28 Personkreds Beskatningstidspunkt Beskatning Fradrag for arbejdsgiver Indeholdelse af A-skat/AM-bidrag for arbejdsgiver Oplysningsforpligtelse over for SKAT Særlige krav til ordning Medarbejdere, bestyrelse og øvrige, der udfører personligt arbejde Ved udnyttelse/salg af optionen Forskellen mellem købspris og aktiernes markedskurs på udnyttelsestidspunktet beskattes som lønindkomst, det vil sige med op til ca. 56 %, inklusive AM-bidrag. Ved efterfølgende salg af aktierne beskattes forskellen mellem den lønbeskattede værdi og salgsprisen som aktieindkomst, det vil sige med 27/42 % Ja, opgøres på udnyttelses-/optionssalgstidspunktet Nej Ja Forudsætter, at mindst én af parterne kan forlange afregning i aktier Skal være vederlag for personligt arbejde Skal vedrøre aktier i arbejdsgiverselskab eller koncernforbundet selskab Gælder kun, hvis der ikke er betalt markedspris for selve aktietegningsoptionen For aktietegningsoptioner er ligningslovens 28 relevant. For ordninger etableret forud for 21. november 2011, kan de tidligere regler i ligningslovens 7 A og 7 H tillige være relevante. INCITAMENTSORDNINGER 9

12 Hvilken ansættelsesretlig regulering gælder? Hvis deltageren er lønmodtager, er aktietegningsoptionsordninger som udgangspunkt underlagt bestemmelserne i aktieoptionsloven. Aktieoptionsloven indeholder en regulering af en række ansættelsesretlige forhold, når lønmodtagere får aktietegningsoptioner. Loven regulerer blandt andet selskabets og lønmodtagerens retsstilling ved dennes eventuelle fratræden. Hvis selskabet opsiger lønmodtagere, uden at de har misligholdt deres forpligtelser, vil de efter bestemmelserne i aktieoptionsloven være berettiget til at beholde aktietegningsoptionerne, som om de stadig var ansat i selskabet. Aktietegningsoptionsordninger bliver ikke betragtet som løn i traditionel forstand. Selskabet skal derfor ikke beregne feriepenge af værdien af optionerne. Det afhænger af den individuelle aftale, om værdien af optionerne er en del af den pensionsberettigede løn. Ansættelsesbevisloven kan ikke anvendes i forbindelse med aktietegningsoptioner, idet arbejdsgiverens oplysningspligt er særskilt reguleret i aktieoptionsloven. Direktionsmedlemmer, som ikke er lønmodtagere, er ikke omfattet af aktieoptionsloven. Derfor er aftalefriheden for denne personkreds kun begrænset af almindelige aftaleretlige principper. Det stiller krav om nøje fastlæggelse af vilkårene i aftalen. ANSÆTTELSESRET Fordele Aktieoptionsloven giver klarhed over lønmodtagerens retsstilling ved ansættelsesforholdets ophør En lønmodtager, der selv siger op, er ikke berettiget til at beholde tildelte aktietegningsoptioner, medmindre opsigelsen skyldes selskabets misligholdelse, eller dette er særskilt aftalt med selskabet Der skal ikke beregnes feriepenge, fratrædelsesgodtgørelser og kompensation for konkurrence- og kundeklausuler af værdien af optionerne Ingen begrænsninger for direktionsmedlemmer, som ikke er lønmodtagere (aftalefrihed) Ulemper/krav Lønmodtagere, der opsiges af selskabet, uden at de har misligholdt deres forpligtelser, er berettiget til at beholde aktietegningsoptionerne efter fratræden Lønmodtageren har ret til tildeling af en forholdsmæssig andel af aktietegningsoptioner beregnet på baggrund af ansættelsestiden i den optjeningsperiode, hvori lønmodtageren fratræder Aktieoptionsloven stiller krav om særlig oplysningspligt for selskabet over for lønmodtagere oplysningerne skal gives på dansk 10 INCITAMENTSORDNINGER

13 Hvornår kan det være attraktivt at bruge aktietegningsoptioner? Det er vigtigt, at valget af incitamentsordning understøtter selskabets mål med ordningen. Valg af ordning bør derfor tage udgangspunkt i selskabets egne målsætninger, økonomiske og kommercielle mål samt den relevante persongruppes sammensætning. Hvis målet er, at deltagerne i ordningen skal få incitament til at øge selskabets aktieværdi og agere som ejere, er en aktiebaseret ordning som aktietegningsoptionsordningen en mulighed. Ordningen får deltagerne til at fokusere på de langsigtede resultater i virksomheden. Dog kan incitamentseffekten svækkes, hvis deltagerne ikke kan se sammenhængen mellem arbejdsindsatsen og aktiekursen. Incitamentsvirkningen kan ligeledes svækkes, hvis deltagerne ikke har udsigt til en kursstigning inden for en overskuelig fremtid. Selskabets likviditet bliver som udgangspunkt ikke belastet af ordningen. Administrationen af aktietegningsoptionsordninger kan dog være ressourcekrævende. Aktietegningsoptionsordninger er især relevante, hvis ledelsen inden for en kortere tidshorisont tænker på at sælge eller børsnotere det selskab, der udsteder aktietegnings optionerne, eller hvis ledelsen har grund til at forvente betydelig vækst i virksomheden inden for en kortere tidshorisont. INCITAMENTSORDNINGER 11

14 12 INCITAMENTSORDNINGER

15 AKTIEKØBSOPTIONER Hvad er aktiekøbsoptioner? Aktiekøbsoptioner giver deltageren i ordningen ret til på et senere tidspunkt at købe eksisterende aktier i (arbejdsgiver)selskabet eller koncernforbundne selskaber til en kurs, som er aftalt på forhånd. Købsoptioner kan benyttes i aktie- og anpartsselskaber. Aftalen indeholder typisk et vilkår om en modningsperiode efter tildelingen af optionen, hvor deltageren ikke kan udnytte den (også kaldet vestingperioden). Efter modningsperioden kommer en udnyttelsesperiode, hvor deltageren kan udnytte optionen. Køber deltageren aktierne af det selskab, der udsteder aktiekøbsoptionerne, skal selskabet overdrage aktierne til deltageren mod deltagerens betaling af købesummen for aktierne. Aktiekøbsoptioner adskiller sig fra aktietegningsoptioner ved, at aktietegningsoptioner giver ret til at nytegne aktier, mens aktiekøbsoptioner giver ret til at købe eksisterende aktier. Ved udnyttelse af aktiekøbsoptioner sker der derfor (modsat aktietegningsoptioner og konvertible gældsbreve) ingen forhøjelse af aktiekapitalen. Hvad kræver selskabsretten? Aktiekøbsoptioner er (modsat aktietegningsoptioner og konvertible gældsbreve) ikke særskilt reguleret i selskabslovgivningen. Det betyder, at selskabets øverste ledelse som udgangspunkt kan etablere ordningen, uden at generalforsamlingen skal godkende det. Desuden skal selskabets vedtægter ikke indeholde oplysninger om ordningen. Der gælder særlige regler for aktieselskaber, der har aktier optaget til handel på et reguleret marked, og finansielle virksomheder. For at opfylde arbejdsgiverens forpligtelser i henhold til en aktiekøbsoptionsordning sælger det selskab, der har udstedt aktiekøbsoptionerne, egne aktier til de enkelte deltagere i ordningen. Hvis selskabet ikke har en beholdning af egne aktier, er selskabet nødt til at købe aktier fra selskabets aktionærer. Det kræver, at selskabet har den nødvendige frie reserver til at erhverve aktierne, og at generalforsamlingen har bemyndiget selskabets ledelse til at købe egne aktier. Hvad bør ledelsen tage stilling til? Ledelsen skal tage stilling til en række forhold, når den vil etablere en aktiekøbsoptionsordning. Herunder nævnes en række væsentlige forhold, som ledelsen bør tage stilling til, når den skal fastlægge retningslinjer for ordningen. Den bør se på: personkredsen, som skal være omfattet af ordningen, og om ordningen skal være generel eller begrænset til bestemte deltagere antallet af aktier (både totalt og til de enkelte deltagere i ordningen) udnyttelseskursen på aktiekøbsoptionerne om udnyttelseskursen skal være fast eller variabel (fx stige over tid) eventuelt vederlag for aktiekøbsoptionerne, som deltageren skal betale ved tildelingen af optionerne modningsperiodens varighed udnyttelsesperiodens varighed og eventuelle faste udnyttelsesvinduer inden for udnyttelsesperioden særlige vilkår for aktiekøbsoptionerne og de aktier, deltageren erhverver på grundlag deraf (fx omsættelighedsbegrænsninger, indløsningsforpligtelser mv.) eventuel maksimering af ordningens værdi for deltageren. SELSKABSRET Fordele Ingen krav om generalforsamlingsgodkendelse, medmindre selskabet skal købe aktier fra selskabets aktionærer for at kunne opfylde optionerne Ingen offentlighed om ordningen i selskabets vedtægter Selskabets likviditet bliver som udgangspunkt ikke belastet af ordningen, medmindre selskabet skal købe de nødvendige aktier for at kunne opfylde optionerne Ulemper/krav Særlige vedtagelsesog/eller offentlighedskrav for aktieselskaber, der har aktier optaget til handel på et reguleret marked, og særlige regler for finansielle virksomheder Etablering, administration og kontrol af ordningen kan være omkostningskrævende for selskabet. Særligt hvor selskabet som følge af ordningen får et større antal minoritetsaktionærer INCITAMENTSORDNINGER 13

16 Hvordan beskattes aktiekøbsoptioner? For deltagere i aktiekøbsoptionsordninger har beskatningen af ordningen betydning for, hvilket beløb deltageren i sidste ende står tilbage med. For selskabet har valget af ordning betydning for muligheden for og størrelsen af et skattemæssigt fradrag og tidspunktet derfor. Skattelovgivningen giver mulighed for at udforme aktiekøbsoptioner som en skattebegunstiget ordning. SKATTERET Fordele Mulighed for en skattemæssigt begunstiget ordning, som for deltageren indebærer skatteudskydelse og/eller reduceret beskatning af værdien, når beskatningen sammenholdes med almindelig lønbeskatning Fradragsret for arbejdsgiverselskabet. Ingen beskatning, hvis optionen udløber uudnyttet. Ulemper/krav Opfyldelse af administra tive krav, der sikrer, at skattereglerne overholdes 14 INCITAMENTSORDNINGER

17 BESKATNING AF AKTIEKØBSOPTIONER Skatteordning 28 Personkreds Beskatningstidspunkt Beskatning Fradrag for arbejdsgiver Indeholdelse af A-skat/AM-bidrag for arbejdsgiver Oplysningsforpligtelse over for SKAT Særlige krav til ordning Medarbejdere, bestyrelse og øvrige, der udfører personligt arbejde Ved udnyttelse/salg af optionen Forskellen mellem købspris og aktiernes markedskurs på udnyttelsestidspunktet beskattes som lønindkomst, det vil sige med op til ca. 56 %, inklusive AM-bidrag. Ved efterfølgende salg af aktierne beskattes forskellen mellem den lønbeskattede værdi og salgsprisen som aktieindkomst, det vil sige med 27/42 % Ja, opgøres på udnyttelses-/optionssalgstidspunktet Nej Ja Forudsætter, at mindst én af parterne kan forlange afregning i aktier Skal være vederlag for personligt arbejde Skal vedrøre aktier i arbejdsgiverselskab eller koncernforbundet selskab Gælder kun, hvis der ikke er betalt markedspris for selve aktietegningsoptionen For aktiekøbsoptioner er ligningslovens 28 relevant. INCITAMENTSORDNINGER 15

18 Hvilken ansættelsesretlig regulering gælder? Hvis deltageren er lønmodtager, er aktiekøbsoptioner som udgangspunkt underlagt bestemmelserne i aktieoptionsloven. Aktieoptionsloven indeholder en regulering af en række ansættelsesretlige forhold, når lønmodtagere får aktiekøbsoptioner. Aktieoptionsloven regulerer blandt andet selskabets og lønmodtagerens stilling ved medarbejderens fratræden. Hvis selskabet opsiger lønmodtagere, uden at de har misligholdt deres forpligtelser, vil de efter bestemmelserne i aktieoptionsloven være berettiget til at beholde aktiekøbsoptionerne, som om de stadig var ansat i selskabet. Aktiekøbsoptioner bliver ikke betragtet som løn i traditionel forstand. Selskabet skal derfor ikke beregne feriepenge af værdien af optionerne. Det afhænger af den individuelle aftale, om værdien af optionerne er en del af den pensionsberettigede løn, hvilket dog normalt ikke vil være tilfældet. Ansættelsesbevisloven kan ikke anvendes i forbindelse med aktiekøbsoptioner, idet arbejdsgiverens oplysningspligt er særskilt reguleret i aktieoptionsloven. Direktionsmedlemmer, som ikke er lønmodtagere, er ikke omfattet af aktieoptionsloven. Derfor er aftalefriheden for denne personkreds kun begrænset af almindelige aftaleretlige principper. Det stiller krav om nøje fastlæggelse af vilkårene i aftalen. ANSÆTTELSESRET Fordele Aktieoptionsloven giver klarhed over lønmodtagerens retsstilling ved ansættelsesforholdets ophør En lønmodtager, der selv siger op, er ikke berettiget til at beholde tildelte aktiekøbsoptioner efter fratræden, medmindre opsigelsen skyldes selskabets misligholdelse, eller dette er særskilt aftalt med selskabet Der skal ikke beregnes feriepenge, fratrædelsesgodtgørelser og kompensation for konkurrence- og kundeklausuler af værdien af optionerne Ingen begrænsninger for direktionen (aftalefrihed) Ulemper/krav Lønmodtagere, der opsiges af virksomheden, uden at de har misligholdt deres forpligtelser, er berettiget til at beholde aktiekøbsoptionerne efter fratræden Lønmodtagere har ret til tildeling af en forholdsmæssig andel af aktiekøbsoptioner beregnet på baggrund af ansættelses tiden i den optjeningsperiode, hvori lønmodtageren fratræder Aktieoptionsloven stiller krav om særlig oplysningspligt for selskabet over for lønmodtagerne oplysningerne skal gives på dansk 16 INCITAMENTSORDNINGER

19 Hvornår kan det være attraktivt at bruge aktiekøbsoptioner? Det er vigtigt, at valget af incitamentsordning understøtter selskabets mål med ordningen. Valg af ordning bør derfor tage udgangspunkt i selskabets egne målsætninger, øko nomiske og kommercielle mål samt den relevante persongruppes sammensætning. Hvis målet er, at deltagerne i ordningen skal få incitament til at øge selskabets aktieværdi og agere som ejere, er en aktiebaseret ordning som aktiekøbsoptionsordningen en mulighed. Selskabets likviditet bliver som udgangspunkt ikke belastet af ordningen, medmindre selskabet skal indkøbe de nødvendige aktier for at opfylde optionerne. Administrationen af aktiekøbsoptionsordninger kan dog være ressourcekrævende for selskabet. Aktiekøbsoptionsordninger er især relevante, hvis ledelsen inden for en kortere tidshorisont tænker på at sælge eller børsnotere det selskab, der udsteder aktiekøbsoptionerne, eller hvis ledelsen har grund til at forvente betydelig vækst i selskabet inden for en kortere tidshorisont. Ordningen får deltagerne til at fokusere på de langsigtede resultater i virksomheden. Incitamentseffekten kan svækkes, hvis deltagerne ikke kan se sammenhængen mellem arbejdsindsatsten og aktiekursen. Incitamentsvirkningen kan ligeledes svækkes, hvis deltagerne ikke har udsigt til en kursstigning inden for en overskuelig fremtid. INCITAMENTSORDNINGER 17

20 18 INCITAMENTSORDNINGER

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Af advokat Anders Rubinstein, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma En ny principiel Højesteretsdom 1 begrænser selskabers

Læs mere

Aktieløn 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Aktieløn 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Aktieløn 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Indledning INDLEDNING

Læs mere

Bilag 2 Foreslået ny vederlagspolitik, herunder nye overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, for bestyrelsen og direktionen

Bilag 2 Foreslået ny vederlagspolitik, herunder nye overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, for bestyrelsen og direktionen Bilag 2 Foreslået ny vederlagspolitik, herunder nye overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, for bestyrelsen og direktionen TORM A/S, CVR-nr. 22 46 02 18 Vederlagspolitik, herunder Overordnede

Læs mere

Aktieløn - muligheder efter 1. januar 2012. Erik Banner-Voigt

Aktieløn - muligheder efter 1. januar 2012. Erik Banner-Voigt Aktieløn - muligheder efter 1. januar 2012 Erik Banner-Voigt Agenda Del 1 Hvad og hvordan? Hvad er aktieløn? Hvordan? Del 2 Skatteretlige overvejelser Ligningslovens 28 Ligningslovens 7 H Udvalgte skattemæssige

Læs mere

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere

Vejledning til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. selskabslovens 139

Vejledning til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. selskabslovens 139 KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE Vejledning til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. selskabslovens 139 (Vejledningen er alene konsekvensrettet som følge af den seneste

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 PANDORA A/S, CVR-nr. 28505116 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 1. INTRODUKTION I henhold til selskabslovens 139 skal det øverste

Læs mere

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Retningslinjerne gælder for incitamentsaflønning for bestyrelsen og direktionen i Bang & Olufsen a/s. Incitamentsaflønningen vil afhænge af individuelle

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK

VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK Vejledning om vederlagspolitik, version 2.0, - 1. september 2015 Anbefalinger for god Selskabsledelse, maj 2013, opdateret november 2014 INDHOLD 1. FORM OG INDHOLD... 3 2.

Læs mere

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning.

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning. Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S Lønpolitikken for Tryg Forsikring A/S (herefter Tryg ) er udarbejdet på grundlag af reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed ( FIL ) 71, stk. 1, nr. 9 og 77a-d

Læs mere

Aktieløn - netop nu. Adjungeret professor Søren Rasmussen

Aktieløn - netop nu. Adjungeret professor Søren Rasmussen Aktieløn - netop nu af Adjungeret professor Søren Rasmussen 1. Indledning Skatten er et centralt element ved indførelse af aktieløn. I december 2000 vedtog Folketinget lovforslag nr. L 37 (lov nr. 1286)

Læs mere

GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884

GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884 GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF GENMAB A/S' BE- STYRELSE OG DIREKTION I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 1. INDLEDNING Inden et børsnoteret selskab indgår

Læs mere

NOTAT. vedr. lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold

NOTAT. vedr. lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold PLESNER SVANE GRØNBORG ADVOKATFIRMA NOTAT vedr. lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold I afsnit 1 nedenfor følger ordlyden af de enkelte bestemmelser i lov om brug

Læs mere

Nye skatteregler for medarbejderaktier

Nye skatteregler for medarbejderaktier - 1 - Nye skatteregler for medarbejderaktier Som et led i Finanslovsaftalen for 2012 er der fastsat skærpede regler om beskatningen af medarbejderaktier. Stramningen omfatter både de generelle ordninger

Læs mere

Indledning. 1 Bestyrelsen. a) Fremgangsmåde

Indledning. 1 Bestyrelsen. a) Fremgangsmåde Principper for vederlag til Bestyrelsesmedlemmer og ledende medarbejdere i Affitech A/S (principperne kan ses og downloades fra Affitechs hjemmeside www.affitech.com) Indledning I henhold til 139 i selskabsloven

Læs mere

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier 25. juni 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: SKATTEFAVORISERING VED AKTIEAFLØNNING Skatteministeren har fremlagt et lovforslag, hvorefter det ved aktieaflønning bliver muligt

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

Hvad bør bestyrelsen overveje ved udarbejdelse af direktørkontrakt?

Hvad bør bestyrelsen overveje ved udarbejdelse af direktørkontrakt? Direktørkontrakten Hvad bør bestyrelsen overveje ved udarbejdelse af direktørkontrakt? Overskrift Her November 2013 Direktørkontrakten er det centrale aftaleinstrument, der regulerer direktørens rettigheder

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Bestyrelsens beslutning indeholder følgende vilkår for udstedelsen af de konvertible obligationer:

Bestyrelsens beslutning indeholder følgende vilkår for udstedelsen af de konvertible obligationer: BILAG 1 KONVERTIBLE OBLIGATIONER Bestyrelsen har den 26. maj 2010 besluttet delvist at udnytte den på den ekstraordinære generalforsamling den 22. marts 2010 meddelte bemyndigelse til mod vederlag at udstede

Læs mere

Aflønning i Topdanmark koncernen Aflønningspolitik, Optioner, Medarbejderaktier og Ledelsesaflønning

Aflønning i Topdanmark koncernen Aflønningspolitik, Optioner, Medarbejderaktier og Ledelsesaflønning Aflønning i Topdanmark koncernen Aflønningspolitik, Optioner, Medarbejderaktier og Ledelsesaflønning Skadekoncernen Udvikling i lønomkostninger (Mio. kr.) Skadekoncernen Lønomkostninger i procent af præmieindtægten

Læs mere

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5 NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 25. marts 2015 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1.1 Formål og anvendelse Formålet med denne lønpolitik er at gennemføre de regler, der er fastsat i 20-22 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde ("FAIF-loven")

Læs mere

forord Om dette og meget andet kan De læse i denne publikation. Redaktionen er afsluttet den 27. marts 2006. STATSAU TORISERET REVISIO NSAKTIESELSKAB

forord Om dette og meget andet kan De læse i denne publikation. Redaktionen er afsluttet den 27. marts 2006. STATSAU TORISERET REVISIO NSAKTIESELSKAB S TA T S AU TO RIS E RE T RE V I S I O N S A K T IE S E L SK A B a k t i e a f l ø n n i n g forord Begrebet aktieaflønning dækker forskellige former for aktiebaseret aflønning af medarbejdere. Motivet

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF EXIQON A/S BESTYRELSE OG DIREKTION

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF EXIQON A/S BESTYRELSE OG DIREKTION Bilag 1 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF EXIQON A/S BESTYRELSE OG DIREKTION 1. Baggrund I henhold til aktieselskabslovens 139 skal bestyrelsen i et børsnoteret selskab, inden det

Læs mere

Vejledning. til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning,

Vejledning. til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, Vejledning KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. selskabslovens 139 (Vejledningen er alene konsekvensrettet som følge af selskabsloven,

Læs mere

Selvejer eller medejer Realdanias Landbrugsforum Debatmøde på Hindsgavl Slot

Selvejer eller medejer Realdanias Landbrugsforum Debatmøde på Hindsgavl Slot Selvejer eller medejer Realdanias Landbrugsforum Debatmøde på Hindsgavl Slot Frants Dalgaard-Knudsen 26. september 2013 Selvejer eller medejer Oversigt over dette indlæg 1 Hvorfor 2 Gamle begrænsninger

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. juni 2011 Sag 317/2009 (2. afdeling) Nikolaj Ærtebjerg (advokat Arvid Andersen) mod MACH ApS (advokat Jens Lund Mosbek) I tidligere instans er afsagt dom af Østre

Læs mere

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen i ALK-Abelló A/S

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen i ALK-Abelló A/S ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALK DEN 12. MARTS 2015 Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen i ALK-Abelló A/S Bestyrelsen i ALK-Abelló A/S ( Selskabet ) skal inden der indgås konkrete

Læs mere

Konvertibelt gældsbrev 2009

Konvertibelt gældsbrev 2009 Jakob Schmidt Partner jsc@holst-law.com T +45 8934 1118 J.nr. 039450-0009 JSC/HJK/JN Konvertibelt gældsbrev 2009 mellem og DanTruck A/S Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000

Læs mere

Honorar- og lønpolitik. for Bestyrelse, ledelse og beslutningstagere m.fl. i Deltaq A/S

Honorar- og lønpolitik. for Bestyrelse, ledelse og beslutningstagere m.fl. i Deltaq A/S Honorar- og lønpolitik for Bestyrelse, ledelse og beslutningstagere m.fl. i Deltaq A/S Lønpolitik for bestyrelse, ledelse og beslutningstagere m.fl. i Deltaq A/S, inkl. retningslinjer for incitamentsaflønning

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

Aktieaflønning. Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.

Aktieaflønning. Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen. Aktieaflønning Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk FORORD Aktieaflønning omhandler forskellige former for

Læs mere

SKATTEMÆSSIGE ASPEKTER AF AKTIEOPTIONER OG KAPI-

SKATTEMÆSSIGE ASPEKTER AF AKTIEOPTIONER OG KAPI- December 2006 af Lars Andersen, direkte tlf. 33557717 Frithiof Hagen, direkte tlf.: 33557719 Lars Andersen 3355 7717 Resumé SKATTEMÆSSIGE ASPEKTER AF AKTIEOPTIONER OG KAPI- TALFONDSOVERTAGELSER Skattereglerne

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Læs mere

Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31)

Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31) Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31) SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1 Selskabets navn er Exiqon A/S. 2 Selskabets formål er at udøve og gennemføre forskning, udvikling, produktion og handel. SELSKABETS

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 CORPORATE COMMERCIAL Lovforslag om den nye selskabslov Af Advokat Jacob Christensen og Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir I forsættelse af vores nyhedsbrev af november

Læs mere

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S Anvendelsesområde Denne lønpolitik for FIH Erhvervsbank A/S ("FIH") gælder for alle ansatte i FIH og fastlægger herudover inden for rammerne af lov om finansiel virksomhed

Læs mere

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL )

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) BELØB DKK 10.000.000 UDSTEDER Hvidbjerg Bank, Aktieselskab ARRANGØR OG FØRSTE KREDITOR Aktieselskabet Arbejdernes

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877)

VEDTÆGTER. for. Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877) VEDTÆGTER for Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877) 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Mermaid A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Mermaid Computer A/S (Mermaid A/S), Mermaid Memory A/S

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S 4.4.1 Selskabet udsteder med virkning fra de Konvertible Obligationers faktiske udbetaling op til 1.800 Konvertible Obligationer af DKK 10.000 svarende

Læs mere

Forskerordningen. Skat 2015

Forskerordningen. Skat 2015 Forskerordningen Skat 2015 Danskere og udlændinge kan med fordel vælge en favorabel beskatning af lønindkomst i op til 5 år. Skatte ordningen kan bruges af lønmodtagere, der kommer til Danmark for at arbejde,

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S 25. marts 2015 CVR-nr. 62 72 52 14 Vedtægter for NKT Holding A/S I Selskabets navn og formål 2 II Aktiekapitalen og aktionærerne 2 III Generalforsamlingen 8 IV Bestyrelse og direktion 10 V Revision 12

Læs mere

IFRS 2 Aktiebaseret vederlæggelse

IFRS 2 Aktiebaseret vederlæggelse Aktiebaseret vederlæggelse IFRS 2 Aktiebaseret vederlæggelse FORMÅL 1 Formålet med denne standard er at specificere en virksomheds regnskabsaflæggelse, når den foretager aktiebaseret vederlæggelse. Standarden

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

OVERSIGT OVER FORHOLD, SOM KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALER ADRESSERES I ÅRSRAPPORTEN OG/ELLER PÅ SELSKABETS HJEMMESIDE

OVERSIGT OVER FORHOLD, SOM KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALER ADRESSERES I ÅRSRAPPORTEN OG/ELLER PÅ SELSKABETS HJEMMESIDE OVERSIGT OVER FORHOLD, SOM KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALER ADRESSERES I ÅRSRAPPORTEN OG/ELLER PÅ SELSKABETS HJEMMESIDE Oversigt over forhold, som Komitéen for god Selskabsledelse anbefaler adresseres

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S 10. januar 2014 CVR-nr. 62 72 52 14 Vedtægter for NKT Holding A/S I Selskabets navn og formål 2 II Aktiekapitalen og aktionærerne 2 III Generalforsamlingen 8 IV Bestyrelse og direktion 10 V Revision 12

Læs mere

AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013

AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013 AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013 I overensstemmelse med Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Holding A/S

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Holding A/S Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Holding A/S Lønpolitik Opdateret pr. 27. marts 2015 MS/MAS med retningslinjer for tildeling af variabel løn, retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelse og

Læs mere

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Vedtægt Udgave 30. november 2009 Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Bankens navn er Alm. Brand Bank A/S. 1 Banken driver tillige virksomhed under binavnene SJL-banken a/s (Alm. Brand Bank A/S) og

Læs mere

Til aktionærerne i. CVR-nr. 30 21 43 15. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Dantherm A/S. onsdag den 29. april 2015 kl. 15.

Til aktionærerne i. CVR-nr. 30 21 43 15. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Dantherm A/S. onsdag den 29. april 2015 kl. 15. Til aktionærerne i CVR-nr. 30 21 43 15 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Dantherm A/S onsdag den 29. april 2015 kl. 15.00 på Marienlystvej 65, 7800 Skive Dagsordenen for generalforsamlingen

Læs mere

Information om aktieoptionsloven Juni 2006 2. udgave

Information om aktieoptionsloven Juni 2006 2. udgave Information om aktieoptionsloven Juni 2006 2. udgave Information om aktieoptionsloven2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning: Aktieaflønning eller aktieoptioner en ny udvikling... 3 2. Hvorfor aktieløn? Virksomhedernes

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

Aflønningspolitik i Danica Pension

Aflønningspolitik i Danica Pension Aflønningspolitik i Danica Pension 1. Formål Formålet med denne politik er at fastlægge rammerne for aflønning i Danica Pension. Politikken tager udgangspunkt i aflønningspolitikken for Danske Bank-koncernen,

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Nugældende Med de foreslåede ændringer Vedtægter for Jyske Bank A/S 4 -

Læs mere

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S Formål Denne lønpolitik for FIH Erhvervsbank A/S ("FIH") har til formål at: 1) være i overensstemmelse med og fremme en sund og effektiv risikostyring, som ikke tilskynder

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

Kort og godt om. aktieoptioner. Advokatsamfundet

Kort og godt om. aktieoptioner. Advokatsamfundet Kort og godt om aktieoptioner Advokatsamfundet Arbejdsgruppens medlemmer Vejledningen Kort og godt om aktieoptioner er udarbejdet af: Advokat Pernille Backhausen (formand for arbejdsgruppen), Advokat Mads

Læs mere

Opdateret vedtægter. Venlig hilsen InterMail A/S. Jens Knudsen, CEO. Yderligere oplysninger:

Opdateret vedtægter. Venlig hilsen InterMail A/S. Jens Knudsen, CEO. Yderligere oplysninger: InterMail A/S, Stamholmen 70, 2650 Hvidovre, Danmark Selskabsmeddelelse nr. 17-2013/14 25. august 2014 Opdateret vedtægter Som vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 28. januar 2014, som

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf.

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf. VEDTÆGTER FOR SKAKO 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TOPDANMARK A/S

VEDTÆGTER FOR TOPDANMARK A/S VEDTÆGTER FOR TOPDANMARK A/S NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Navn 1. Selskabets navn er Topdanmark A/S. Hjemsted Selskabets hjemsted er Ballerup Kommune. 2. Formål Selskabets formål er at være holdingselskab

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Offentliggjort: 2015-04-23 17:41:09 CEST Erria A/S Referat fra generalforsamling Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Selskabsmeddelelse nr. 04/2015 ERRIA A/S Cvr-nr. 15300574 År 2015,

Læs mere

Aflønning med aktier, optioner og warrants

Aflønning med aktier, optioner og warrants CM (jur.) Hovedopgave Juridisk institut Forfatter: Martin Sørensen Vejleder: Jane Bolander Aflønning med aktier, optioner og warrants Skattemæssige konsekvenser efter vedtagelsen af ligningslovens 7 H

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 Indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er drive fabrikions- og handelsvirksomhed,

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

VEDTÆGTER. for AMBU A/S

VEDTÆGTER. for AMBU A/S VEDTÆGTER for AMBU A/S December 2014 Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Ambu A/S. Selskabet driver desuden virksomhed under binavnet Testa-Laboratorium A/S og under binavnet Ambu

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Maj Invest Equity A/S

Maj Invest Equity A/S Maj Invest Equity A/S 27. marts 2015 MS/MAS Lønpolitik med retningslinjer for tildeling af variabel løn, retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelse og pensionspolitik 1. Baggrund Denne lønpolitik er udarbejdet

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag

Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag Bilag 1: Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag NKT Holding A/S ordinære generalforsamling tirsdag den 25. marts 2014 Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag 1. Bestyrelsens beretning om selskabets

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR BOCONCEPT HOLDING A/S

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR BOCONCEPT HOLDING A/S UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR BOCONCEPT HOLDING A/S CVR.-NR: 34 01 84 13 Den 28. august 2007, kl. 16.00, afholdtes ordinær generalforsamling på selskabets kontor Mørupvej 16, 7400 Herning. Til

Læs mere

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Indledning I sparekassen kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR IC COMPANYS A/S

VEDTÆGTER FOR IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER FOR IC COMPANYS A/S NAVN OG FORMÅL 1 Selskabets navn er IC Companys A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S, Carli Gry International A/S og Brand Farm A/S. 2

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere