Konkrete initiativer til spirende opsving 2015 Input fra Dansk Byggeri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konkrete initiativer til spirende opsving 2015 Input fra Dansk Byggeri"

Transkript

1 Konkrete initiativer til spirende opsving 2015 Input fra Dansk Byggeri

2 Konkrete initiativer til spirende opsving Input fra Dansk Byggeri Redaktion: Dansk Byggeri/Torben Liborius, Mogens Hjelm, Andreas Fernstrøm og Bo Sandberg Design: Dansk Byggeri/Ditte Brøndum Foto: Bee-Line Dato: Februar

3 Initiativer til vækst i 2015 og frem Statsminister Helle Thorning-Schmidt annoncerede i sin nytårstale, at regeringen vil fremlægge endnu en række vækstinitiativer. De skal følge op på de foregående års vækstpakker og bidrage til at skabe aktivitet og arbejdspladser. Statsministeren var ikke konkret mht. indhold og omfang, så her præsenterer Dansk Byggeri en buket af forslag på flere områder. Dansk Byggeri lægger vægt på, at forslagene er konkrete og mulige at iværksætte hurtigt. Nogle af forslagene vil virke umiddelbart, andre på længere sigt, nogle koster staten penge, andre er helt eller næsten gratis. Det er ikke muligt at beregne den umiddelbare beskæftigelseseffekt for alle forslag, men de vil alle enten skabe beskæftigelse direkte eller forbedre erhvervsvilkårene og øge effektiviteten og således bidrage til vækst og beskæftigelse. En del af forslagene vil kunne have effekt allerede i 2015, hvis de vedtages i første kvartal. Samlet vurderes forslagene at ville øge beskæftigelsen med ca i 2015 og ca i Hertil kommer også øget beskæftigelse i 2017 og 2018 som følge af nogle af projekternes varighed. Endelig vil flere af forslagene forbedre strukturen og effektiviteten i både den offentlige og private sektor varigt. 2 3

4 Generelle rammebetingelser Effektiviseret byggesagsbehandling Byggesagsbehandlingen i kommunerne har oplevet betydelige forbedringer de seneste år. Der er dog fortsat store potentialer for øget effektivitet, hvis kommunale forskelle i regelfortolkninger fjernes, og sagsbehandlingen sker helhedsorienteret. I både Vækstplan DK fra 2013 og i aftalen om kommunernes økonomi er der initiativer på området. Flere initiativer kræver konkretisering. 2 Bindende svar fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Konkurrenceloven er blevet skærpet, og der er mere fokus på konkurrenceforhold i forhold til tidligere. Mange udbud af offentlige kontrakter har en størrelse og kompleksitet, der betyder, at mange både mindre og mellemstore virksomheder ikke kan løfte dem alene. Derfor har virksomheder behov for at samarbejde, hvis de skal kunne afgive tilbud og løse opgaverne. Konkurrenceloven er imidlertid svær at tolke, og derfor viger mange virksomheder tilbage fra at indgå i samarbejder om at give tilbud. Det er skadeligt for både den enkelte virksomhed, og det reducerer den samlede konkurrence til skade for samfundet. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har meget lange sagsbehandlingstider for at give besked om, hvorvidt et konkret virksomhedssamarbejde er forbudt eller tilladt i forhold til konkurrenceloven. Den lange svartid er et stort problem for virksomhederne og samfundet. 2 Dansk Byggeri foreslår, at 2 Kravene til brandgodkendelse harmoniseres gennem pålæg til beredskabscentrene om samarbejde og gensidig anerkendelse af afgørelser vedr. ens konstruktioner. 2 Forhåndsdialog med samtidig inddragelse af alle relevante myndigheder i en byggesag (one stop shop), det kan være en eller flere af eks. brand, planlægning, miljø, fødevarer mfl. skal gennemføres. 2 Den tekniske byggesagsbehandling kan overdrages til certificerede rådgivere, så kommunen helt fritages for denne opgave. 2 Der etableres fælleskommunale centre, der har kritisk masse til myndighedsbehandling vedr. anden lovgivning (potentielt omfattes et byggeri af 21 love, som kommunen skal påse). 2 Maksimal tidsfrist for byggesagsbehandling på 4 uger, der gælder alle relevante myndigheder. Dansk Byggeri foreslår, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen forpligtes til at etablere en mulighed for hurtigt, dvs. inden for maksimalt tre måneder, at få bindende svar i konkurrencesager på linje med det, der eksisterer hos SKAT vedr. skattespørgsmål. 4

5 Vækstfondens Vækstlån til mindre virksomheder videreføres Den nuværende ordning udløber i 2015, og Dansk Byggeri mener ikke, at kreditsituationen for SMV ere med vækstpotentiale er blevet så meget bedre, at denne ordning kan undværes. Også Produktivitetskommissionen anbefalede denne type ordninger, der bidrager til at sikre danske produktionsarbejdspladser. Samtidig bør man huske, at den type ordninger har en vis indkøringstid i forhold til, at både virksomheder og banker lærer mulighederne at kende. 2 Dansk Byggeri foreslår, at ordningen med Vækstfondens Vækstlån forlænges, i første omgang til og med Samlet beskæftigelseseffekt vurderes til ca. 550 fuldtidspersoner hvert år ordningen videreføres. Bedre lånemuligheder til energiforbedringer Værdien af en bygning stiger i gennemsnit 13 %, hver gang den renoveres til en bedre energiklasse. Denne værdistigning kan realkreditinstitutterne ikke tage hensyn til, og boligejerne kan ikke opnå realkreditlån til sådanne forbedringer, hvis der ikke er almindelig friværdi i ejendommen. Det er vigtigt, at værdiansættelsen af ejendommene afspejler handelsværdierne, det skal der ikke laves om på. Men det er værd at se på, om bekendtgørelsen om værdiansættelse, og hvordan den fortolkes, står i vejen for energiinvesteringer, der faktisk øger værdien. 2 Dansk Byggeri foreslår, at bekendtgørelsen om realkreditinstitutters værdiansættelse og låneudmåling tages op til revision med henblik på at faktiske værdistigninger som følge af energiforbedringer kan indgå i vurderingen. 5

6 Lavere skatter og fjernelse af forvridende afgifter Planlagt forhøjelse af beskæftigelsesfradrag fremrykkes Skattereformen i 2012 indeholdt en gradvis forhøjelse af beskæftigelsesfradraget frem mod Dansk Byggeri foreslår, at den planlagte meget langstrakte resterende indfasning frem mod 2022 i stedet gennemføres i to portioner i hhv og Dermed bliver skattereformen på dette punkt fuldt indfaset 5 år tidligere end planlagt. Netop beskæftigelsesfradraget er et meget vigtigt redskab til at sikre et større økonomisk incitament til at arbejde, særligt i bunden af indkomstskalaen. Hvis det politisk og teknisk er muligt, kan første portion af fremrykningen med fordel fremskyndes fra 1. januar 2016 til 1. juli Det vil selvfølgelig tilsvarende fremrykke en del af beskæftigelseseffekten fra 2016 til Dansk Byggeri foreslår, at beskæftigelsesfradraget hæves fra de nuværende 8,05 % til 9,50 % i 2016 og til 10,65 % i Samtidig forhøjes det maksimale beskæftigelsesfradrag fra de nuværende kr. til i 2016 og til slutdestinationen på kr. allerede i Det særlige, forhøjede beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere fremskyndes tilsvarende. Ved skattereformen 2012, blev det samlede provenutab ved ændringerne i beskæftigelsesfradraget opgjort til 5,2 mia. kr. efter adfærd og tilbageløb. Både for beskæftigelsesfradragets procentsats og max-beløb, ville ca. 62 % af de allerede vedtagne ændringer være indfaset i Skønsmæssigt har den allerede gennemførte eller planlagte indfasning kostet ca. 3,2 mia. kr. Dansk Byggeris ændringsforslag koster således skønsmæssigt ca. 2 mia. kr. i alt, fordelt på ca. 1 mia. kr. i 2016 og yderligere ca. 1 mia. kr. i Samlet beskæftigelseseffekt i 2016 vurderes til ca fuldtidspersoner. Arbejdsskadeafgift tilbagerulles Den nye arbejdsskadeafgift indeholder ikke incitamenter, der fører til adfærdsregulering i retning af færre arbejdsskader. Derved er der tale om en ren fiskal afgift og en skatteskrue. Afgiften koster erhvervslivet 500 mio. kr., mens statens provenu er 300 mio. kr. 2 Dansk Byggeri foreslår, at arbejdsskadeafgiften tilbagerulles. Det koster ca. 300 mio. kr. Samlet beskæftigelseseffekt i 2015 vurderes til ca. 300 fuldtidspersoner. 6

7 Begrænsning i selskabers ret til underskudsfremføring fjernes Begrænsningerne i retten til fremføring af underskud rammer særligt innovative virksomheder, og virksomheder, der tør tage en chance. Samtidig er begrænsningen udtryk for en asymmetri i skattesystemet til ugunst for erhvervslivet. 2 Dansk Byggeri foreslår, inspireret af Produktivitetskommissionens forslag, at der skabes bedre symmetri i skattesystemet og dermed bedre vilkår for investering i innovation ved at fjerne den såkaldte 60 % regel for begrænsning af selskabers ret til fradrag for underskud. Samlet beskæftigelseseffekt i 2015 vurderes til ca. 500 fuldtidspersoner og det samme i Afskrivning på driftsmidler hæves fra nuværende 25 % til 30 % Danske virksomheder har ikke samme vilkår som vores naboer, når det handler om at afskrive investeringer i driftsmidler. Det vil være rigtigt at søge at komme på niveau med de svenske regler. 2 Dansk Byggeri foreslår, at virksomheder og selvstændige erhvervsdrivende får hævet afskrivningssatsen på driftsmidler fra 25 % til 30 %, som er niveauet i blandt andet Sverige og Finland. Samlet beskæftigelseseffekt i 2015 og 2016 kan ikke beregnes, men bedre afskrivningsmuligheder vil forbedre virksomhedernes likviditet og derved hjælpe virksomhedernes finansiering. 7

8 Lavere skatter og fjernelse af forvridende afgifter fortsat Likviditetsmæssig momslempelse for debitorer ifm. konkurser og voldgifter Hvis en virksomhed standser sine betalinger eller går konkurs, mister kreditorerne deres tilgodehavende helt eller delvist. Kreditorerne kan ikke få fradragsret for forventede tab, før tabet er konstateret endeligt. Ved konkurser er der typisk langvarige efterspil, som betyder, at en mindre virksomhed først får refunderet beløbet, når selve konkursbehandlingen er overstået efter 3-5 år. 2 Dansk Byggeri foreslår, at ændre momsreglerne således, at hvis en virksomhed standser sine betalinger eller går konkurs, kan kreditorer med det samme tilbageføre de tilgodehavender, som har skatte- og momsmæssig virkning. Dansk Byggeri skønner, at med det nuværende niveau for antallet af årlige konkurser og den nuværende gennemsnitlige omsætning i de konkursramte virksomheder, vil forslaget forbedre virksomhedernes likviditet med ca. 500 mio. kr. årligt. Samlet beskæftigelseseffekt i 2015 og 2016: Ca. 200 fuldtidspersoner som følge af bedre likviditet. Fjerne tinglysningsafgift på pantsikkerhed Kreditsituationen er fortsat vanskelig for mange, navnlig mindre, virksomheder. Bankerne forlanger oftere end tidligere sikkerhed i form af pant i de aktiver, der søges om lån til grundet de øgede kapitalkrav. Staten opkræver tinglysningsafgift på dokumenter om pantsikkerhed. Det er uhensigtsmæssigt, at der er afgift på den økonomiske sikkerhed, der er nødvendig for at få et erhvervslån, driftskredit eller garantier. Tinglysningsafgift gør det dyrere at stille den sikkerhed, som er et helt naturligt krav fra en långiver. I eksempelvis Sverige opkræves der ikke en sådan afgift. 2 Dansk Byggeri foreslår, at tinglysningsafgiften på virksomhedspant fjernes. Tinglysning af virksomhedspant indbragte i 2014 staten ca. 200 mio. kr. 8

9 Hæve minimumgrænsen for krav om arbejdsgaranti for kommunale bygge- og anlægsarbejder til 1 mio. kr. Virksomheder, der udfører arbejde for kommunale bygherrer, oplever ofte, at der stilles krav om, at de skal stille arbejdsgaranti for mindre entrepriser, hvor omkostninger forbundet med at stille garantier, overstiger det garanterede beløb. Omkostningerne til garantier er både belagt med løbende gebyrer og med stiftelses/nedskrivningsgebyr. Det medfører for mindre entrepriser en fordyrelse af projektet, der ikke har værdi for bygherren (kommunen). Det vil være en winwin ændring til glæde for både kommunen og entreprenøren. 2 Dansk Byggeri foreslår, at vejledningen til kommunerne justeres, således at minimumgrænsen for projektstørrelsen, hvor der skal stilles entreprisegaranti, hæves til 1 mio. kr. Forslaget er gratis for staten og kommunerne. NOx-afgift afvikles NOx-afgiften blev indført i 2010 og siden femdoblet i 2012 til ca. 25 kr. pr. ton NOx. Afgiften er meget konkurrenceforvridende for bl.a. beton- og byggematerialeindustrien, der risikerer at miste ordrer til mindre energieffektive, udenlandske virksomheder med negativ effekt for både miljø og jobskabelse. Dansk Byggeri foreslår, at NOx-afgiften fjernes hurtigst muligt. Provenuet herved anslås til ca. 400 mio. kr. årligt efter adfærd og tilbageløb. Samlet beskæftigelseseffekt i 2015 og 2016 vurderes til ca. 200 fuldtidspersoner hvert år. 9

10 Investeringer i boliger, infrastruktur og yderområder Genindførelse af BoligJobordning Regeringen genindførte i 2013 BoligJobordningen for 2013 og Ordningen blev brugt af over skatteydere hvert år og havde en årlig beskæftigelseseffekt på ca personer. Ordningen reducerer omfanget af sort arbejde, højner boligkvaliteten og fremmer energirenoveringer til gavn for miljøet. 2 Dansk Byggeri foreslår, at den velkendte ordning, der indebærer et fradrag på kr., genindføres med virkning fra 1. januar Samlet beskæftigelseseffekt fra 2015: Ca fuldtidspersoner årligt, heraf ca direkte i byggeog anlægsbranchen, ca. 400 af disse er lærlinge, og ca i følgeerhverv som transport, industri, detailhandel og rådgivning mv. Der skal ryddes op i forfaldne bygninger dobbelt op på nedrivningspuljen I forbindelse med Vækstplan DK blev der afsat 400 mio. kr. fordelt med 200 mio. kr. i hhv og 2015 til istandsættelse og nedrivning af faldefærdige bygninger i mindre landsbyer og landdistrikter. SBi har estimeret, at boliger er klar til nedrivning i yderområderne. De nedrivningsmodne huse skæmmer og giver et indtryk af en døende landsby, hvilket påvirker hele byen negativt. Der er brug for en omfattende sanering, så kommunerne kan løse opgaven forsvarligt og effektivt og samtidig sikre korrekt håndtering af miljøfarlige stoffer og korrekt bortskaffelse. 2 Dansk Byggeri foreslår, at byfornyelsespuljen (nedrivningspuljen) fordobles til 400 mio. kr. årligt, foreløbigt i perioden , således at kommunerne har mulighed for langtidsplanlægning. Samlet beskæftigelseseffekt vurderes til ca. 750 fuldtidspersoner hvert år ordningen løber. 10

11 Anlægsloft øges med 1 mia. kr. målrettet vejvedligeholdelse Kommunernes anlægsloft er med Vækstpakken i foråret 2013 hævet med hhv. 2 mia. kr. i 2014 og 1 mia. kr. i 2015 og Der er dog fortsat et meget stort efterslæb på vedligeholdelsen af de kommunale veje. En analyse fra COWI fra 2013 viser, at det koster 5 mio. kr. i samfundsøkonomisk tab, hvis en kommune skærer 1 mio. kr. på vedligeholdelsen. 2 Dansk Byggeri foreslår en målrettet forøgelse af kommunernes anlægsloft på 1 mia. kr. årligt. Samlet beskæftigelseseffekt i 2015 ca. 300 og i 2016 ca fuldtidspersoner. Hertil kommer lige så mange i 2017 og 2018 som følge af projekternes varighed fra påbegyndelsestidspunktet. Kortlægning af genopretningsbehov i slidte offentlige bygninger Det store vedligeholdelsesefterslæb, der er i kommunale, regionale og statslige bygninger, har stor betydning for både produktivitet, indlæring, arbejdsmiljø, indeklima og bygningernes energiforbrug. Øgede budgetter over de seneste år har reduceret, men slet ikke løst, udfordringerne. Senest har Rambøll for Danske Regioner vurderet efterslæbet inden for sygehusene til et renoveringsbehov på mindst 1 mia. kr. pr. år de næste mange år. Dansk Byggeri anslår forsigtigt, at behovet i kommunerne er mindst 3 mia. kr. årligt ud over eksisterende budgetter frem til Dansk Byggeri foreslår i første omgang, at vedligeholdelsesefterslæbet kortlægges og dokumenteres, og at der udarbejdes en genopretningsplan, alternativt afviklings- og fornyelsesplan. Kravet stilles til alle kommuner, regioner og Bygningsstyrelsen. 11

12 Vi samler byggeri, anlæg og industri Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen inden for byggeri, anlæg og byggeindustri. Med omkring medlemmer spænder organisationen bredt geografisk og fagligt og dækker alle led i byggeprocessen. Dansk Byggeris hovedopgaver er at opnå erhvervspolitisk indflydelse, deltage i den offentlige debat, yde rådgivning og sikre overenskomster, så medlemmerne kan udvikle deres virksomheder bedst muligt til gavn for beskæftigelsen og konkurrenceevnen. Nørre Voldgade København K 2 Telefon Februar 2015

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi November 2014 Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark

Læs mere

FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING

FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING Fokus på bygningsrenovering FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING Syv initiativer fra byggebranchen 3 Fokus på bygningsrenovering Syv initiativer fra byggebranchen Tænketank om Bygningsrenovering Tænketank om Bygningsrenovering

Læs mere

1. Den økonomiske politik

1. Den økonomiske politik 1. Den økonomiske politik Dansk økonomi er landet oven på finanskrisens massive økonomiske tilbageslag. Meget tyder på, at bunden er nået men der er betydelig usikkerhed om, hvorvidt der vil udvikle sig

Læs mere

SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER

SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER På de følgende sider er gengivet skriftlige indlæg fra medlemmer af Det Økonomiske Råd. Følgende medlemmer har ønsket at give skriftlige bidrag: Økonomi-

Læs mere

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015 Kommunerne og erhvervslivet Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015 Indhold 3 Forord: Kommunerne er vigtige for vækst 4 Overordnet resultat 6 Virksomhedernes prioritering 8 Byggesagsbehandling 8 Sagsbehandlingstid

Læs mere

Danmark helt ud af krisen. Virksomheder i vækst

Danmark helt ud af krisen. Virksomheder i vækst Danmark helt ud af krisen Virksomheder i vækst Maj 2014 Danmark helt ud af krisen Virksomheder i vækst Maj 2014 Kapitel 1 1. Danmark helt ud af krisen... 5 2. Nye vækstinitiativer... 13 Indsatsområde

Læs mere

INDHOLD. Fair Løsning 2020

INDHOLD. Fair Løsning 2020 INDHOLD Fair Løsning 2020 INDLEDNING side 6 1 GANG I VÆKSTEN side 11 2 STYR PÅ INDTÆGTERNE side 37 3 EN EFFEKTIV OFFENTLIG SEKTOR side 45 4 ARBEJDE MERE OG UDDANNE OS BEDRE side 59 ØKONOMISKE FORUDSÆTNINGER

Læs mere

DET ÅBNE LAND UDVIKLING KRÆVER OPRYDNING

DET ÅBNE LAND UDVIKLING KRÆVER OPRYDNING UDVIKLING KRÆVER OPRYDNING Notat om flytning fra land til by, om energiforholdene i de tiloversblevne bygninger på landet og om mulighederne i en planlagt afvikling af bygninger i nogle områder til fordel

Læs mere

Fair vilkår kræver gennemsigtighed

Fair vilkår kræver gennemsigtighed 2. Nr. årgang 6 3. årgang Nr. 1 Januar Juni Januar 2010 2012 2010 2 Foto Anders Bach TEMA UDLICITERING Kære kommuner, konkurrence betaler sig Det giver både økonomisk gevinst og bedre styring, når kommunerne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Økonomisk oversigt...5 Initiativer...6 1. Skattelettelser til borgere og erhvervsliv...6 1.1 Selskabsskatten sænkes til 15 procent...6 1.2 Topskatten fjernes...7 1.3

Læs mere

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til regeringens vækstpakke

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til regeringens vækstpakke Orientering Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til regeringens vækstpakke 3. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og overordnet vurdering... 1 2. Skatteområdet... 2 3. Forkortelse af offentlige

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN TORSKEROGNEN ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN OKTOBER 2011 TORSKEROGNS G R U N D L A G 5 ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN Tæppeland er et fantastisk land. Det er et land med fri og lige adgang til sundhed. Det

Læs mere

Konjunkturanalyse februar 2015

Konjunkturanalyse februar 2015 Konjunkturanalyse februar 2015 Konjunkturanalyse februar 2015 Dansk Byggeris konjunkturanalyse februar 2015 har fokus på den forventede udvikling i bygge- og anlægsaktiviteten i 2015 og 2016. Konjunkturanalysen

Læs mere

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MAJ 2015 FORORD Produktion er en uvurderlig økonomisk drivkraft for det danske samfund og en forudsætning for nogle af landets

Læs mere

Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 246 Offentligt

Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 246 Offentligt Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 246 Offentligt Folketingets Finansudvalg Finansministeren Christiansborg 27. januar 2015 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 246 (Alm. del)

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK

FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 1. INDLEDNING...6 2. FLERE SKAL MED I FÆLLESSKABET...8 3. BEDRE VELFÆRD FOR PENGENE... 16 4. ØGET VELSTAND OG FLERE

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

Oktober 2012. Byggebranchen Markedsnyt 2012

Oktober 2012. Byggebranchen Markedsnyt 2012 Oktober 212 Byggebranchen Markedsnyt 212 Indhold 4 5 6 7 7 8 9 1 11 12 13 15 18 18 2 23 25 27 29 31 33 34 1. Indledning 2. Branchegruppe Entreprenører 3. Opsummering 4. Branchens vilkår 4.1 Offentligt

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Finansloven for 2013 (11. november 2012)

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Finansloven for 2013 (11. november 2012) Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Finansloven for 2013 (11. november 2012) 1 Aftale om Finansloven for 2013 Nyt kapitel Regeringen og Enhedslisten har indgået Aftale om Finansloven for 2013.

Læs mere

Skat der virker. Grønnere stærkere sundere. Tag ansvar

Skat der virker. Grønnere stærkere sundere. Tag ansvar Skat der virker Grønnere stærkere sundere Tag ansvar Skat der virker Radikale Venstre ønsker en skat, der virker. Et skattesystem, der gør Danmark grønnere, stærkere og sundere. Regeringens skattereform,

Læs mere

Overblik over skatte- og afgiftselementer i Vækstplan DK

Overblik over skatte- og afgiftselementer i Vækstplan DK Overblik over skatte- og afgiftselementer i Vækstplan DK 1. Provenuoversigt 2. Nedsættelse af selskabsskattesatsen 3. Forhøjelse af lønsumsafgiften for den finansielle sektor 4. Forhøjelse af den progressive

Læs mere

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 5 6 12 14 19 27 28 31 33 35 37 39 40 41 42 43 Leder Bygge- og anlægsbranchen generelt Branchens vilkår Økonomi- og risikostyring i bygge-

Læs mere

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 1 Sammen skaber vi værdi Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 2 3 Sammen skaber vi værdi Lønmodtagerne skaber hver dag de værdier, der er afgørende for Danmarks vækst og velfærd. Og vi kan skabe

Læs mere

Aftalens hovedindhold Regeringen og Dansk Folkeparti har med aftalen om finansloven for 2010 prioriteret en række områder, herunder blandt andet:

Aftalens hovedindhold Regeringen og Dansk Folkeparti har med aftalen om finansloven for 2010 prioriteret en række områder, herunder blandt andet: Indledning Aftalens hovedindhold Regeringen og Dansk Folkeparti har med aftalen om finansloven for 2010 prioriteret en række områder, herunder blandt andet: Nye vækstinitiativer i lyset af krisen Afbureaukratisering

Læs mere

Øget konkurrence og samarbejde løfter produktiviteten 3 hovedanbefalinger

Øget konkurrence og samarbejde løfter produktiviteten 3 hovedanbefalinger April 2013 Øget konkurrence og samarbejde løfter produktiviteten 3 hovedanbefalinger Konkurrence er en væsentlig forudsætning for produktivitet Effektiv konkurrence medfører åbenlyse fordele for samfundet.

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

Tid og råd til at investere i ideer. - Liberal Alliances udspil til en ny, liberal iværksætterpolitik

Tid og råd til at investere i ideer. - Liberal Alliances udspil til en ny, liberal iværksætterpolitik Tid og råd til at investere i ideer - Liberal Alliances udspil til en ny, liberal iværksætterpolitik 01 Et liberalt slag for iværksætterne Danmark har brug for virksomheder, selvstændige og iværksættere,

Læs mere