Lægemiddelstyrelsens. Årsrapport 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lægemiddelstyrelsens. Årsrapport 2005"

Transkript

1 Lægemiddelstyrelsens Årsrapport 2005 J.nr Den 6. april 2006

2 Indhold Indhold Beretning Præsentation af Lægemiddelstyrelsen Årets faglige resultater Årets økonomiske resultat Administrerede udgifter og indtægter Forventninger til det kommende år Oversigt over hovedkonti Målrapportering Del 1 skematisk oversigt Del 2 uddybende analyser og vurderinger Redegørelse for reservation Regnskab Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Egenkapitalforklaring Pengestrømsopgørelse Opfølgning på likviditetsordningen Bevillingsregnskab Påtegning Bilag Gebyrfinansieret virksomhed Regnskab på hovedformål Oversigt over tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed Administrerede tilskudsordninger Noter til resultatopgørelse og balance Side 2

3 1. Beretning 1.1 Præsentation af Lægemiddelstyrelsen Lægemiddelstyrelsen er en styrelse under Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Lægemiddelstyrelsen administrerer lovgivningen om lægemidler, medicintilskud, apoteker, medicinsk udstyr og euforiserende stoffer Mission Vi arbejder for, at effektive og sikre sundhedsprodukter - lægemidler, medicinsk udstyr og nye terapiformer - er til rådighed for samfundet og vi fremmer, at produkterne bliver brugt rigtigt Vision Vi vil præge den europæiske udvikling inden for lægemidler, medicinsk udstyr og nye terapiformer. Vi vil have fokus på både mennesker og dyr - og på samfundsøkonomien Hovedopgaver Lægemiddelstyrelsens tre faglige hovedopgaver er: at godkende lægemidler, at kontrollere og overvåge lægemidler, medicinsk udstyr, nye terapiformer, virksomheder, apoteker m.v., at følge udviklingen i lægemiddeløkonomien og -forbruget. Det lovmæssige grundlag for Lægemiddelstyrelsens arbejde er lægemiddelloven, apotekerloven, sygesikringsloven, lov om medicinsk udstyr og lov om euforiserende stoffer. Der er følgende sammenhæng mellem Lægemiddelstyrelsens hovedopgaver og resultatkrav (opgavehierarki). Tabel 1. Sammenhæng mellem hovedopgaver og resultatkrav (opgavehierarki) Hovedopgaver Produkter Mål Resultatkrav Deltagelse i det europæiske lægemiddelsamarbejde 1 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 Godkendelse af Udstedelse af markedsføringstilladelser 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 lægemidler Udstedelse af udleveringstilladelser Kontrol og overvågning af lægemidler samt standardisering Bivirkningsovervå gning Godkendelse af virksomheder Kontrol og overvågning af virksomheder Mærkning, indlægssedler og produktresumé 2.6 Kontrol af lægemidlers kvalitet International arbejdsdeling Kontrol af lægemidlers sikkerhed Kommunikation af bivirkningsindberetninger og lægemidlers sikkerhed Overvågning og kontrol af indehavere af markedsføringstilladelser Godkendelse af virksomheder i henhold til Lægemiddelloven, Blodforsyningsloven og Lov om euforiserende stoffer Inspektion af fremstillere, forhandlere og importører af lægemidler, samt virksomheder der har tilladelse til udførelse af toksikologiske og farmakologiske forsøg på dyr (GLP) Overvågning og kontrol af fremstillere og distributører af aktive råvarer Overvågning og kontrol af blodbanker 5 5.1, Side 3

4 Hovedopgaver Produkter Mål Resultatkrav Overvågning og kontrol af fabrikanter og distributører af medicinsk udstyr Salg og distribution af lægemidler og andre sundhedsprodukter Kliniske forsøg Indsamling, distribution og nyttiggørelse af lægemiddeldata Sygesikringstilsku d til lægemidler Administration Ledelsesbetjening, forvaltning og kommunikation Overvågning af privates import af lægemidler Afgrænsning af lægemidler fra andre produkter Overvågning af ulovlig forhandling af lægemidler Overvågning af reklamer for lægemidler Overvågning og kontrol med apotekervæsenet og af virksomheder med tilladelse til salg af håndkøbslægemidler udenfor apotek Godkendelse af kliniske forsøg for lægemidler og medicinsk udstyr 8 8.1, 8.2 Kontrol med kliniske forsøg med lægemidler Lægemiddelforbrugsanalyser og statistik Medicinprofilen Stamdata Nyt tilskudsprissystem 10.1, 10.2 Generelt tilskud , 10.4 Individuelt tilskud 10.5, 10.6 Administrative driftsopgaver Service og support Administrative udviklingsopgaver Eksternt samspil Ledelsesinformation Jura og lovgivning Journal Information 1.2 Årets faglige resultater Lægemiddelstyrelsens resultatkontrakt for 2005 med Indenrigs- og Sundhedsministeriet omfatter 11 mål sammensat af 28 resultatkrav og 41 delkrav. Herudover findes der i resultatkontrakten 6 initiativområder. Tabel 2 gengiver i oversigtsform målopfyldelsen af Resultatkontrakt Tabel 2. Oversigt over målopfyldelsen af Resultatkontrakt 2005 Hovedopgaver Tilfredsstillendstillende På vej Utilfreds- Bortfaldet Godkendelse af lægemidler Kontrol og overvågning af lægemidler samt standardisering 4 1 Bivirkningsovervågning 2 Godkendelse af virksomheder 1 Kontrol og overvågning af virksomheder 3 1 Kliniske forsøg 3 Indsamling, distribution og nyttiggørelse af lægemiddeldata 1 1 Sygesikringstilskud til lægemidler 4 2 Administration 1 Initiativområder 6 I alt Den del af årets faglige resultater, der er omfattet af resultatkontrakten, er samlet set tilfredsstillende opfyldt, idet styrelsen har opnået 95,6 point ud af 100 mulige point. De 6 initiativmål blev opfyldt. Registreringen af omkostninger sker fortsat på styrelsens overordnede formål. Det betyder, at fordeling af omkostninger på resultatkrav med henblik på at prissætte målopfyldelsen af Resultatkontrakt 2005, kun vanskeligt lader sig gennemføre og at en eventuel fordeling ville blive tilfældig. Fordelingen er derfor undladt. Side 4

5 1.3 Årets økonomiske resultat Lægemiddelstyrelsen opnåede i 2005 et regnskabsresultat på 12,3 mio. kr., hvilket er mere end det forventede overskud. Især indtægter fra opgaver løst for det europæiske lægemiddelagentur er steget mere end forventet. Lægemiddelstyrelsen vurderer samlet regnskabet for 2005 som godt. Lægemiddelstyrelsen påtænker at anvende overskuddet på IT-projekter samt til imødegåelse af den del af de ubehandlede sager, der ikke er dækket af hensættelser. Herudover vil en del af overskuddet skulle dække det budgetterede underskud i 2006 på 1,2 mio. kr. Den samlede indtægt fra gebyrer og årsafgifter m.v. udgjorde 209,3 mio. kr. i 2005 mod 193,3 mio. kr. i 2004, svarende til en stigning på 16,0 mio. kr. Figur 1. Indtægter og omkostninger Mio. kr Bevilling Indtægter Omkostninger Side 5

6 Figur 2. Låneramme og SKB-gæld Mio. kr Kassekredit Langfristet gæld Bygge- og IT-kredit Låneramme -10 Primo 2005 Primo Lånerammen er øget i 2006 som følge af udvikling af medicinprofilens fase 2. Figur 3. Egenkapitalens sammensætning Mio. kr Startkapital Overført overskud Samlet egenkapital 10 0 Primo 2005 Primo 2006 Årets resultat for 2005 er overført til egenkapitalen. Side 6

7 Figur 4. Omkostningernes sammensætning Mio. kr Afskrivninger Øvrige omkostninger Løn Figur 4 afspejler styrelsens stigende aktivitetsniveau, der påvirker både indtægter og udgifter. Afskrivninger er inklusiv nedskrivninger. Se endvidere afsnit 3.2 Resultatopgørelse Administrerede udgifter og indtægter Lægemiddelstyrelsen administrerer to lovbundne bevillinger Apotekervæsenets udligningsordning, bidrag og Apotekervæsenets udligningsordning, tilskud og erstatninger. Der kan for de to bevillinger opstilles følgende udgiftsbaserede regnskab for Tabel 3. Administrerede udgifter og indtægter Bevillingstype Hovedkonto Type Bevilling Regnskab Resultat Apotekervæsenets udligningsordning, Lovbunden Indtægt 53,0 51,6 1,4 bidrag Apotekervæsenets udligningsordning, tilskud og erstatninger Lovbunden Udgift 53,0 54,2-1,2 Apotekervæsenets udligningsordning er statsfinansiel neutral, idet forskellen mellem de to hovedkonti udlignes over 2 år. 1.4 Forventninger til det kommende år Medicinprofilens fase 2 åbnede for alle borgere og læger den 3. juni Systemet, der er tilgængeligt via skal gøre det lettere for læger og andet sundhedspersonale at få et overblik over den enkelte patients samlede receptordinerede lægemiddelforbrug. Side 7

8 I 2006 gennemføres en brugerundersøgelse af privat praktiserende lægers og borgernes brug af Medicinprofilen. Med undersøgelsen håber vi at få adgang til værdifuld viden om brugernes syn på den eksisterende løsning og ønsker til fremtidig funktionalitet. Medicinprofilen udvides i 2006 med en receptserver og en adgang for den kommunale hjemmesygepleje. Formålet med etablering af en receptserver er at fremme en elektronisk udveksling af receptoplysninger mellem sektorer, som kan forbedre kommunikationen, og sikre et effektivt og sammenhængende medicineringsforløb af høj kvalitet for patienten. Formålet med den såkaldte hjemmesygeplejefunktionalitet er at sikre adgang til aktuelle og ajourførte oplysninger om visiterede borgeres medicinering for en sektor, der i dag bruger mange ressourcer på at kortlægge, hvad patienter er i behandling med, hvornår de forskellige lægemidler skal indtages og med hvilken dosering. I 2006 forventes udkast til lovforslag om væv og celler vedtaget i Folketinget. Formålet med lovforslaget er at implementere direktiv 2004/23/EF om fastsættelse af standarder for kvalitet og sikkerhed ved donation, udtagning, testning, behandling, præservering, opbevaring og distribution af humane væv og celler. Efter planen skal loven træde i kraft 7. april Implementering af vævsloven indebærer, at Lægemiddelstyrelsen skal etablere en godkendelses- og tilsynsordning for landets vævsbanker (centre) udmønte tekniske direktiver i bekendtgørelser etablere et system til indberetning af alvorlige uønskede hændelser og bivirkninger med væv og celler Lægemiddelstyrelsen vil i 2006 gennemføre en aktion over for virksomheder, der sælger sundhedsprodukter (f.eks. kosttilskud) anprist som lægemidler. Aktionen vil fokusere på salg af sådanne produkter over internettet. Lægemiddelstyrelsen vil på sin hjemmeside offentliggøre en rapport over resultaterne af aktionen. Forud for aktionen gennemføres en informationskampagne. I 2006 forventes det nye og højere indtægtsniveau fastholdt. Der budgetteres med indtægter på i alt 302,4 mio. kr., mens udgifterne forventes at udgøre 303,6 mio. kr. Dermed forudses et underskud på 1,2 mio. kr. Alle beløb er inklusiv Institut for Rationel Farmakoterapi. 1.5 Oversigt over hovedkonti Denne årsrapport dækker hovedkonto Lægemiddelstyrelsen. 2. Målrapportering 2.1 Del 1 skematisk oversigt Tabel 4. Oversigt over samlet målopfyldelse Nr. Resultatkrav / initiativmål Vægt Opnåede resultater Point 1.1 Danmarks andel af alle rapporteur- og corapporteuropgaver 6 Tilfredsstillende Danmarks andel af rapporteur- og corapporteuropgaver, 6 På vej. 4,5 hvor industrivirksomheder peger på rapporteur- og co-rapporteur 1.3 Danmarks andel af scientific advice opgaver 4 Tilfredsstillende Revision og ajourføring af den danske 4 Tilfredsstillende. 4 Side 8

9 Nr. Resultatkrav / initiativmål Vægt Opnåede resultater Point lægemiddellovgivning 2.1 Sagsafvikling i den nationale procedure 3 Tilfredsstillende Danmarks andel af alle referencelandssager 4 Tilfredsstillende Overholdelse af aftalte sagsbehandlingstider for 8 4 delkrav er opfyldt tilfredsstillende, mens 1 7,2 nationale sager delkrav er opfyldt utilfredsstillende. 2.4 Overholdelse af aftalte sagsbehandlingstider for 3 Tilfredsstillende. 3 modtagerlandssager 2.5 Hurtig sagsbehandling af ansøgninger om 3 Tilfredsstillende. 3 udleveringstilladelse (Klart mål) 2.6 Harmonisering af produktresumé og 3 Tilfredsstillende. 3 indlægssedler 2.7 Overholdelse af aftalte sagsbehandlingstider for 2 1 delkrav er opfyldt tilfredsstillende, mens 2 1,6 nationale variationer delkrav er opfyldt utilfredsstillende. 3.1 Øget laboratoriekontrol af lægemidler 5 Tilfredsstillende Internationalt samarbejde om lægemiddelkontrol 4 3 delkrav er opfyldt tilfredsstillende, mens 1 3,5 delkrav er opfyldt utilfredsstillende. 5.1 Bivirkningsindberetninger til EMEA 2 Tilfredsstillende Forbedret kommunikation om bivirkninger 2 Tilfredsstillende Nye ansøgninger om virksomhedsgodkendelse 2 Tilfredsstillende. 2 (Klart mål) 7.1 Inspektion af fremstillere, forhandlere og 2 2 delkrav er opfyldt tilfredsstillende, mens 1 1,8 håndkøbssalgssteder delkrav er opfyldt i kategorien på vej. 7.2 Implementering af blodforsyningslovens regler 2 Tilfredsstillende Overtagelse af ansvar for godkendelse af forsøg 4 Tilfredsstillende. 4 med medicinsk udstyr 8.2 Hurtig godkendelse af ansøgninger om tilladelse 3 De to delkrav er opfyldt tilfredsstillende. 3 til kliniske forsøg (Klart mål) 9.1 Udvikling af medicinprofilens fase 2 5 Et delkrav er opfyldt tilfredsstillende, mens 5 et delkrav udgik Regelmæssig revurdering af lægemidlers 5 Tilfredsstillende. 5 tilskudsstatus 10.2 Nye tekniske og administrative procedurer som 7 Tilfredsstillende. 7 følge af ny sygesikringslov 10.3 Fastlæggelse af tilskudsklausuler 3 Tilfredsstillende Hurtig sagsbehandling af ansøgninger om 2 På vej. 1,5 generelt tilskud 10.5 Hurtig sagsbehandling af ansøgninger om 2 Tilfredsstillende. 2 terminaltilskud (Klart mål) 10.6 Hurtig sagsbehandling af ansøgninger om 2 På vej. 1,5 forhøjet tilskud (Klart mål) 11.1 Kortlægning af administrative byrder 2 Tilfredsstillende. 2 Ansættelse i henhold til socialt kapitel. Tilfredsstillende.. Opfølgning på 2004-koncernmål. Tilfredsstillende.. Initiativmål 1 til 6 Medicinsk udstyr. Tilfredsstillende.. Initiativer i forlængelse af strukturreformen. Tilfredsstillende.. Centrale sager. Tilfredsstillende.. Opstartsfase for nationale sager. Tilfredsstillende.. I alt ,6 Målopfyldelsen i 2005 kan samlet opgøres til 95,6 point ud af 100 mulige point, hvilket er tilfredsstillende. Til sammenligning blev der opnået 89 point ud af 100 mulige i Udover resultatkravene har Lægemiddelstyrelsen opfyldt 6 initiativmål tilfredsstillende. Side 9

10 I resultatkrav 9.1 er delkrav 2 bortfaldet. Delkrav 2 omfattede gennemførelse af et forarbejde til en brugerundersøgelse blandt brugerne af Medicinprofilen. Delkravet bortfaldt, fordi det er besluttet at videreudvikle Medicinprofilen og fordi der endnu kun er få brugere på systemet. Det er derfor vurderet hensigtsmæssigt at udskyde forarbejdet til brugerundersøgelsen til Årsagen til, at resultatkrav 10.4 Hurtig sagsbehandling af ansøgninger om generelt tilskud med en målopfyldelse på 93,5 pct. kun er opfyldt i kategorien På vej, er, at ansøgninger, der skal forelægges for Medicintilskudsnævnet mere end 1 gang, ikke kan behandles på 90 dage, da nævnet kun holder møde 1 gang hver måned. Cirka ¼ af sagerne om generelt tilskud forelægges for Medicintilskudsnævnet flere gange. Resultatkrav 10.6 Hurtig sagsbehandling af ansøgninger om forhøjet tilskud er ligeledes kun opfyldt i kategorien På vej (91 pct.). Årsagen er her implementering af nye regler om medicintilskud, der trådte i kraft 1. april Målopfyldelsen blev gradvis forbedret i løbet af 2005 og overholdt ved årsskiftet kravet om, at 95 pct. af alle ansøgninger om forhøjet tilskud til lægemidler behandles på højest 14 dage. 2.2 Del 2 uddybende analyser og vurderinger Den tilfredsstillende målopfyldelse af Resultatkontrakt 2005 har bidraget til opfyldelse af Lægemiddelstyrelsens mission, idet mål og resultatkrav er afledt af missionen. Neden for redegøres for udvalgte strategisk vigtige resultatkrav Danmarks andel af scientific advice opgaver (resultatkrav 1.3) I forbindelse med en virksomheds forberedelse af markedsføring af et lægemiddel kan der søges videnskabelig rådgivning (scientific advice) i regi af det europæiske lægemiddelagentur (EMEA), før en egentlig ansøgning om markedsføringstilladelse fremsendes. En anmodning om scientific advice behandles i de særlige arbejdsgrupper SAWP (Scientific Advice Working Party) under henholdsvis CHMP (Committee for Medicinal Products for Human Use) og CVMP (Committee for Veterinary Medicinal Products) for humane og veterinære lægemidler. Danmark ønsker på dette område, ligesom i det øvrige europæiske lægemiddelsamarbejde at være en meget aktiv bidragyder. Arbejdsgruppernes sammensætning er ikke ligeligt fordelt på medlemslande, hvilket er tilfældet i de fleste andre arbejdsgrupper. De enkelte medlemmer er i stedet udpeget ud fra deres særlige videnskabelige kvalifikationer. Det bevirker, at nogle lande har flere medlemmer, mens andre slet ingen har. Ved årets begyndelse havde den humane gruppe 21 medlemmer, hvilket i løbet af året er udvidet til 25 medlemmer. Danmark har 1 medlem i arbejdsgruppen. Tilsvarende har Danmark 1 medlem i den veterinære gruppe, der er øget fra 8 medlemmer til 12 i løbet af Der har gennem de seneste år været en meget betydelig stigning i antallet af opgaver på det humane område, hvilket fremgår af nedenstående tabel. På trods heraf har Danmark de seneste 3 år formået at fastholde den andel af sagerne, hvor vi bidrager til opgaveløsningen, på 7 til 8 pct. Hele processen for et scientific advice med udarbejdelse af rapporter, diskussion i arbejdsgruppen, evt. møder og korrespondance med ansøgerne skal gennemføres inden for cirka en måned. Det er dog alligevel for 2005 lykkedes at opnå et meget flot resultat, idet det danske medlem i CHMP (humane lægemidler) har medvirket ved løsningen af 31 af de i alt 426 sager, svarende til en førsteplads. Også på det veterinære område opnåede Danmark en flot placering, dog med et langt mindre antal anmodninger samlet set. Det danske medlem var her på en delt førsteplads, sammen med Holland og Tyskland, med 3 ud af i alt 11 opgaver. Side 10

11 Tabel 5. Scientific advice i perioden 2003 til 2005 Humane lægemidler Veterinære lægemidler 1 Totalt DK Andel (pct.) Totalt DK Andel (pct.) , , , , Revision og ajourføring af den danske lægemiddellovgivning (resultatkrav 1.4) Folketinget vedtog den 12. december 2005 en ny lægemiddellov. Loven implementerer reglerne i to EUdirektiver om lægemidler til henholdsvis mennesker og dyr i dansk lovgivning. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/27/EF af 31. marts 2004 om ændring af direktiv 2001/83/EF om oprettelse af en fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler (direktivet om lægemidler til mennesker), og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/28/EF af 31. marts 2004 om ændring af direktiv 2001/82/EF om oprettelse af et fællesskabskodeks for veterinærlægemidler (direktivet om lægemidler til dyr). De to EU-direktiver er resultatet af den såkaldte review af den europæiske lægemiddellovgivning og har til formål at sikre EU's borgere adgang til virksomme og sikre lægemidler af høj kvalitet, samt at fremme lægemiddelindustriens konkurrenceevne inden for EU's indre marked og globalt. Med den nye lægemiddellov implementeres disse regler i dansk lovgivning. Overordnet forenkler og effektiviserer lov om lægemidler en lang række regler med henblik på at gøre det nemmere og hurtigere at opnå tilladelse til markedsføring af et lægemiddel, men skærper samtidig overvågningen af de lægemidler, der må sælges. Herudover er lovens opbygning og sproglige udformning moderniseret, så den i dag fremstår mere klar og overskuelig. Loven indfører en ny decentral godkendelsesprocedure, som en ansøgning om udstedelse af en markedsføringstilladelse til et lægemiddel kan følge. Den nye procedure har blandt andet en kortere tidsfrist for sagsbehandlingen. Herudover indføres markedsføringstilladelser uden tidsbegrænsning. Indehaveren af en markedsføringstilladelse til et lægemiddel skal til enhver tid kunne dokumentere, at forholdet mellem lægemidlets fordele og risici fortsat er gunstigt og underrette myndighederne om væsentlige nye oplysninger om fordele og risici. Lægemiddelstyrelsen har med loven fået en udvidet adgang til at kontrollere, at virksomhederne overholder denne forpligtelse. Herudover skal de periodiske sikkerhedsopdateringsrapporter, som en lægemiddelvirksomhed er forpligtet til at udarbejde og indsende til Lægemiddelstyrelsen, udarbejdes hyppigere end tidligere. Endelig skal virksomhederne arbejde mere målrettet med indlægssedlernes indhold og brugervenlighed og bl.a. gøre disse tilgængelige for blinde og svagtseende. Lægemiddelstyrelsens uafhængighed af lægemiddelindustrien er nu udtrykt eksplicit i lægemiddelloven Overholdelse af aftalte sagsbehandlingstider for nationale sager (resultatkrav 2.3) Godkendelse af en ansøgning om markedsføringstilladelse efter den nationale procedure giver tilladelse til markedsføring af et lægemiddel i Danmark. Lægemiddelstyrelsen og Indenrigs- og Sundhedsministeriet har fastsat mål for den højeste sagsbehandlingstid for ansøgninger af denne type. 1 SAWP har først været fuldt arbejdsdygtigt fra Side 11

12 En ansøgning om markedsføringstilladelse efter den nationale procedure gennemløber følgende fire sagsbehandlingsfaser, når Lægemiddelstyrelsen har modtaget ansøgningen. Tabel 6. Oversigt over faser ved sagsbehandlingen af nationale ansøgninger Fulde ansøgninger Forkortede ansøgninger 1. Opstart 60 dage 2. Assessment 120 dage 3. Opfølgning 90 dage 60 dage 4. Afslutning 30 dage Fokus har i 2005 været at understøtte nedbringelse af forsinkelserne på de nationale ansøgninger og parallelimportsagerne. For de nationale ansøgninger har det betydet, at hele forsinkelsen bliver placeret i opstartsfasen. Der er blevet udviklet forskellige oversigts- og styringsværktøjer bl.a. en ordrebog med oplysninger om nationale ansøgninger, som endnu ikke er påbegyndt sagsbehandling. Ordrebogen bruges som en venteposition til styring og med henblik på at sikre, at sagsbehandlingen først påbegyndes, når der er sikkerhed for, at de efterfølgende faser i sagsbehandling kan gennemføres uden forsinkelse. Der var etableret fuldt overblik over sagerne 1. april Fra samme tidspunkt blev der indført intern målstyring til nedbringelse af ordrebogen med ugentlig opfølgning. Samtidig fik effekten af nye faglige rutiner, systematisering af arbejdsprocesserne, synlige arbejdsgange og tilførsel af ressourcer indflydelse på sagsbehandlingstiderne. Lægemiddelstyrelsen fremlagde ved et møde med brancheorganisationer og Indenrigs- og Sundhedsministeriet den 24. juni 2005 den procedure, der bruges ved behandling af ansøgninger om udstedelse af markedsføringstilladelse efter den nationale procedure, der sikrer størst mulig forudsigelighed for virksomhederne. Den 1. september 2005 blev ordrebogen lagt på Lægemiddelstyrelsens netsted i anonymiseret form, så den enkelte lægemiddelvirksomhed selv kan følge med i behandlingen af deres ansøgninger. Status ved udgangen af 2005 er, at Lægemiddelstyrelsen har opfyldt kravene til assessment-, opfølgnings- og afslutningsfaserne, mens kravet til opstartsfasen efter planen opfyldes fra og med 4. kvartal Der er opstillet en prognose for nedbringelse af opstartsfasen, hvor det var målet, at fasen skulle være nedbragt til 300 dage ved årsskiftet 2005 / Denne plan er overholdt, idet ansøgninger, der blev procedurestartet (overgik til assessmentfasen) i december måned 2005, i gennemsnit var 266 dage i opstartsfasen. Lægemiddelstyrelsens indsats har bevirket, at sagsbehandlingstiden er forbedret meget og forventes at opfylde kravene i løbet af Vi er i dialog med ansøgerne om deres rolle i sagsforløbet, idet dokumentationens kvalitet også er afgørende for den samlede sagsbehandlingstid og at der opstår færrest mulige udeståender i afslutningsfasen Overtagelse af ansvar for godkendelse af forsøg med medicinsk udstyr (resultatkrav 8.1) Lægemiddelstyrelsen overtog den sundhedsfaglige og tekniske kontrol med klinisk afprøvning af medicinsk udstyr den 1. januar 2006 fra de videnskabsetiske komitéer. Baggrunden for overtagelsen er, at der over en årrække har vist sig et stigende behov for en intensiveret myndighedskontrol, som de Side 12

13 etiske komitéer ikke hensigtsmæssigt kunne varetage. Forud for overtagelsen af opgaven 1. januar 2006 er der i løbet af 2005 gennemført et forberedende arbejde. Der stilles således i EU-direktiverne om medicinsk udstyr krav om, at de nationale myndigheder skal foretage godkendelse af kliniske afprøvninger af medicinsk udstyr, der ikke er CE-mærket, på mennesker, inden disse forsøg iværksættes. I Danmark er denne opgave hidtil løst i det videnskabsetiske komitésystem. Komitéerne har givet en videnskabsetisk bedømmelse af de kliniske afprøvninger, men har ikke haft faglig kompetence til at gennemføre en sundhedsfaglig og teknisk bedømmelse af ansøgningerne, da dette ligger udenfor komitésystemets område. Der indføres derfor en ny model for godkendelse af kliniske afprøvninger af medicinsk udstyr efter samme principper, som gælder på lægemiddelområdet. Det vil sige en systematisk sundhedsfaglig og teknisk bedømmelse af kvalitet og sikkerhed. Den nye model skal endvidere ses i lyset af, at antallet af kliniske afprøvninger af medicinsk udstyr er steget og der er kommet øget fokus på hensynet til forsøgspersonernes sikkerhed og velfærd. Herudover er der fra EU s side opstået et ønske om at etablere standarder og koordinere indsatsen EU-myndighederne imellem. Modellen indebærer, at Lægemiddelstyrelsen som noget nyt foretager en produktspecifik godkendelse af afprøvningerne, herunder en vurdering af den tekniske dokumentation for produktets ydeevne og sikkerhed i afprøvningssituationen. Sideløbende foretager komitésystemet som hidtil en videnskabsetisk bedømmelse af afprøvningerne i henhold til komitéloven. De regler og den praksis, der er indført i Danmark forud for godkendelse af en klinisk afprøvning af medicinsk udstyr på mennesker, håndhæves allerede i næsten samtlige andre lande i EU. I en overgangsperiode forventes danske medicotekniske virksomheder at skulle tilpasse sig de nye regler, idet der kun i begrænset omfang er erfaring med ansøgning om tilladelse til klinisk afprøvning af medicinsk udstyr i udlandet. Hidtil har de videnskabsetiske komitéer givet en generel tilladelse til en række forsøg til justering af komponenter, indtil produktet fuldt ud opfylder brugernes behov. For den enkelte forsøgsperson er det imidlertid vigtigt, at produktsikkerheden er vurderet og risici og fordele i forhold til patientsikkerheden kan accepteres. Dette gælder uanset, om det er få eller mange patienter, der indgår i forsøget. Det er derfor vigtigt, at al relevant dokumentation foreligger, inden forsøg iværksættes. Lovgivningen er generel og vedrører et stort produktområde (ca forskellige produkttyper) og såfremt dokumentationskravene ikke er relevante for specifikke produkter eller forsøg, skal dette blot retfærdiggøres af den forsøgsansvarlige. Der er indført et gebyr som betaling for Lægemiddelstyrelsens sagsbehandling. Gebyret har ikke givet anledning til bemærkninger fra de berørte parter, herunder den medicotekniske industri Udvikling af medicinprofilens fase 2 (resultatkrav 9.1) Medicinprofilen er en elektronisk oversigt over alle danskeres køb af lægemidler på recept, der kan bruges af borgere, læger og apoteker. Der er adgang til Medicinprofilen via internettet. Medicinprofilen er udviklet i 2 faser, hvor den første fase blevet taget i brug 14. juli Herefter blev udviklingen af fase 2 påbegyndt. Medicinprofilens fase 2 åbnede den 3. juni 2005 med en række nye funktioner for sundhedsprofessionelle. Det blev med lanceringen af Medicinprofilens fase 2 muligt at foretage interaktionskontrol på den medicin, som patienten er i behandling med, eller simulere en ordination til patienten og få advarsler om Side 13

14 kritiske interaktioner. Som en anden ny funktion har læger nu mulighed for at registrere patientens lægemiddelcave direkte i Medicinprofilen. Lægemiddelcave er oplysninger om lægemidler, som patienten ikke tåler, eksempelvis penicillin på grund af penicillinallergi. Endelig er Medicinprofilen nu klar til at modtage indberetninger fra hospitalerne om den medicin, som patienten har fået under indlæggelse på hospital. Indberetninger fra hospitalerne til Medicinprofilen skal ske fra Resultatkontrakt 2005 indeholdt et krav om, at Lægemiddelstyrelsen i 2005 skulle gennemføre et forarbejde til en brugerundersøgelse af Medicinprofilen, der skulle have været gennemført i foråret 2006, med henblik på (1) evaluering af Medicinprofilens bidrag til forbedring af patientbehandlingen og (2) videreudvikling af Medicinprofilen. Det blev besluttet at udskyde forarbejdet til 2006, hvorved delkravet udgik. Brugerundersøgelsen forventes gennemført og afsluttet i Der er flere grunde til udskydelse af brugerundersøgelsen. For det første er det besluttet at etablere en receptserver og at give hjemmesygeplejen adgang til Medicinprofilen. Det har betydet, at der fra medio 2005 er igangsat udvikling af en receptserver og videreudvikling af Medicinprofilens funktionalitet. For det andet forventes der ikke at komme væsentligt flere nye brugere på Medicinprofilen frem til sommeren 2006, hvorfor det har været hensigtsmæssigt at udskyde forarbejde og gennemførelse af brugerundersøgelsen fra 2005 til Redegørelse for reservation Primo 2005 havde Lægemiddelstyrelsen en samlet reserveret bevilling på 4,5 mio. kr. vedrørende Institut for Rationel Farmakoterapi, almindelig virksomhed samt Medicinprofilen og oplysningskampagne vedrørende Medicinprofilen. Den samlede reservation er nedbragt med 2,6 mio. kr., således at den ultimo 2005 udgør 1,9 mio. kr., jf. nedenstående tabel. Tabel 7. Reservation, hovedkonto Lægemiddelstyrelsen Opgave Primo reservation Forbrug i året Ultimo reservation Forventet afslutning Institut for Rationel Farmakoterapi 2,3 0,5 1, Medicinprofilen 1,7 1,7 0 Oplysningskampagne vedr. Medicinprofilen 0,5 0, Regnskab 3.1 Anvendt regnskabspraksis Lægemiddelstyrelsen er pilotinstitution i statens bevillingsreform og overgik til omkostningsbaseret bevilling 1. januar Årsrapporten er udarbejdet efter Økonomistyrelsens vejledning af 5. januar 2006 om udarbejdelse af årsrapport for institutioner, der deltager i forsøg med omkostningsbevillinger. På de årlige finanslove tildeles Lægemiddelstyrelsen som særlig bevillingsbestemmelse adgang til at opkræve gebyrer med underdækning i relation til medicinsk udstyr. 3.2 Resultatopgørelse Resultatopgørelsen sætter indtægter i forhold til udgifterne i samme år og viser, om der er overskud eller underskud på driften. Lægemiddelstyrelsen opnåede i 2005 et regnskabsresultat på 12,3 mio. kr., hvilket er mere end det forventede underskud på 4,7 mio. kr. Lægemiddelstyrelsen vurderer samlet regnskabet for 2005 som godt. Side 14

15 Tabel 8. Resultatopgørelse Note Resultatopgørelse R-2005 B-2006 Ordinære driftsindtægter Indtægtsført bevilling Bevilling 60,5 72,4 Reserveret af indeværende års bevillinger Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger 2,6 0,7 Indtægtsført bevilling i alt 63,1 73,1 Salg af varer og tjenesteydelser 23,5 24,0 Tilskud til egen drift Øvrige driftsindtægter 1,3 1,0 Gebyrer 183,4 203,2 Ordinære driftsindtægter i alt 271,4 301,3 Ordinære driftsomkostninger Ændring i lagre Forbrugsomkostninger Husleje 17,8 17,0 Andre forbrugsomkostninger 65,3 93,0 Forbrugsomkostninger i alt 83,0 110,0 1 Personaleomkostninger Lønninger 126,5 Pension 17,1 Lønrefusion - 3,3 Andre personaleomkostninger 0,3 Personaleomkostninger i alt 140,5 158,0 Andre ordinære driftsomkostninger 11,4 12,0 Af- og nedskrivninger 22,1 19,7 Ordinære driftsomkostninger i alt 257,1 299,7 Resultat af ordinær drift 14,3 1,6 Andre driftsposter Andre driftsindtægter 0,0 Andre driftsomkostninger 0,7 0,7 Resultat før finansielle poster 13,6 0,9 Finansielle poster Finansielle indtægter 1,0 1,1 Finansielle omkostninger 2,3 3,2 Resultat før ekstraordinære poster 12,3-1,2 Ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære omkostninger Årets resultat 12,3-1,2 Side 15

16 Resultatopgørelsen angiver endvidere på et aggregeret niveau den budgetterede resultatopgørelse for 2006, hvor der forventes et underskud på 1,2 mio. kr. inklusiv nettobevilling. Det skal bemærkes, at resultatet for 2004 ikke er sammenligneligt med de øvrige år, idet bevillingen dette år blev givet efter et udgiftsprincip. Det er derfor valgt at udelade resultatopgørelsen for 2004 i tabel 8. Der er foretaget en nedskrivning af styrelsens Lægemiddeloplysningssystem, idet den hidtidige bogførte værdi er vurderet for høj. Den nye vurdering er udført af en ekstern IT-konsulent med et stort kendskab til styrelsens IT-systemer. Nedskrivningen udgør 30 pct. svarende til 4,7 mio. kr. i Tabel 9. Resultatdisponering Mio. kr. Bortfald Resultat til videreførsel 12,3 Side 16

17 3.3 Balance Tabel 10. Balance Note Aktiver (mio. kr.) R-2005 Primo 2005 Note Passiver (mio. kr.) R-2005 Primo 2005 Anlægsaktiver Egenkapital 2 Immaterielle anlægsaktiver Startkapital 12,5 12,5 Færdiggjorte udviklingsprojekter 40,5 43,6 Opskrivninger Erhvervede koncessioner, patenter m.v. Reserveret egenkapital Udviklingsprojekter under opførelse 2,4 4,2 Overført overskud 37,3 25,0 Immaterielle anlægsaktiver i alt 43,0 47,9 Egenkapital i alt 49,8 37,5 3 Materielle anlægsaktiver Grunde, arealer og bygninger 5,5 5,7 Hensatte forpligtelser 2,6 1,6 Infrastruktur 0,0 Produktionsanlæg og maskiner 4,6 6,2 Langfristede gældsposter Transportmateriel 0,1 0,2 FF4 Langfristet gæld 70,1 72,7 Inventar og IT-udstyr 16,3 17,0 FF6 Bygge- og IT-kredit 0,3 4,2 Igangværende arbejder for egen regning 0,0 Prioritetsgæld Materielle anlægsaktiver i alt 26,4 29,1 Anden langfristet gæld Finansielle anlægsaktiver i alt 12,5 12,5 Langfristet gæld i alt 70,4 76,9 Anlægsaktiver i alt 81,9 89,5 Omsætningsaktiver Kortfristede gældsposter Varebeholdninger 0,0 Leverandører af varer og tjenesteydelser 11,3 10,2 Tilgodehavender 17,1 21,1 Anden kortfristet gæld 3,1 2,8 Værdipapirer 0,0 Skyldige feriepenge og overarbejde 20,2 18,2 Likvide beholdninger Igangværende arbejder for fremmed regning FF5 Uforrentet konto 47,7 47,0 Reserveret bevilling 1,9 4,5 FF7 Finansieringskonto 35,1 25,0 Periodeafgrænsningsposter 25,7 30,8 Andre likvider 3,1 0,0 Kortfristet gæld i alt 62,2 66,5 Likvide beholdninger i alt 85,9 72,0 Omsætningsaktiver i alt 103,0 93,1 Gæld i alt 132,6 143,4 Aktiver i alt 184,9 182,5 Passiver i alt 184,9 182,5 Side 17

18 Balancen viser formuen opgjort ultimo et kalenderår. Lægemiddelstyrelsens balance udgjorde 184,9 mio. kr. den 31. december Til sammenligning udgjorde balancen pr. 31. december ,5 mio. kr. Det resulterende overskud overføres til egenkapitalen. Det akkumulerede overskud udgør herefter 37,3 mio. kr. svarende til ca. 7 ugers driftsudgifter. Værdien af styrelsens anlægsaktiver er reduceret lidt i løbet af Det skyldes fortrinsvis en organisationsændring og tilbageholdenhed i forbindelse med overgang til omkostningsbevilling. I 2006 forventes investeringsniveauet at være oppe på normalt niveau. Posten periodeafgrænsningsposter indeholder den hensatte forpligtelse til behandling af åbne sager, for hvilke der allerede er opkrævet gebyr. Værdien af åbne sager udgjorde ultimo ,7 mio. kr., hvilket er 5,1 mio. kr. mindre end ved årets begyndelse. Den modsvarende likviditet indgår i posten FF5 uforrentet konto. Balancen er efter Økonomistyrelsens vejledning opstillet uden de foretagne efterposteringer indenfor de likvide konti og den langfristede gæld, der er anført i tabel 13. Det er derfor ikke muligt at foretage direkte sammenligning og afstemning mellem anlægsaktiver og den langfristede gæld. 3.4 Egenkapitalforklaring Nedenstående tabel viser årets ændringer i egenkapitalen. Tabel 11. Egenkapitalforklaring Egenkapital primo 2005 Mio. kr. Startkapital primo 12,5 + Ændring i startkapital 0,0 Startkapital ultimo 12,5 Opskrivninger primo + Ændring i opskrivninger Opskrivninger Reserveret egenkapital primo + Ændring i reserveret egenkapital Reserveret egenkapital ultimo Overført overskud primo 25,0 + Primoregulering / flytning mellem bogføringskredse + Mellemregning med andre statsinstitutioner + Regulering af det overførte overskud + Overført fra årets resultat 12,3 - Bortfald af årets resultat Overført overskud ultimo Egenkapital ultimo ,8 3.5 Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen viser, hvad Lægemiddelstyrelsen har brugt penge til i 2005, det vil sige investeringer eller driftsudgifter, og hvordan disse er finansieret. Side 18

19 Tabel 12. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelse 2005 Resultat før ekstraordinære poster 12,3 Udgiftsførte af- og nedskrivninger 22,1 Udgiftsførte hensættelser 1,0 Ændring i driftskapital: Ændring i tilgodehavender og varebeholdninger 4,0 Ændring i kortsigtede gældsforpligtelser - 4,3 Pengestrømme fra driftsaktivitet 35,1 Køb og salg af anlægsaktiver, netto - 14,6 Pengestrømme fra investeringsaktivitet - 14,6 Årets ændring af FF4 gæld inkl. afdrag - 2,6 Årets ændring i FF6 gæld - 3,9 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet - 6,5 Årets pengestrøm ,9 Årets pengestrøm fordelt på: Ændring i FF5 konto uforrentet konto 0,7 Ændring i FF7 konto uforrentet konto 10,1 Ændring i andre likvider 3,1 Likvide beholdninger 1. januar ,0 Likvide beholdninger 31. december ,9 3.6 Opfølgning på likviditetsordningen Der er efter supplementsperioden foretaget en række transaktioner med betydning for likviditeten på de fire SKB-konti, der vedrører Tabel 13. Oversigt over transaktioner efter supplementsperioden Saldo ultimo 2005 Saldo efter supplementsperiode FF4 Langfristet gæld kr kr. FF5 Uforrentet konto kr kr. FF6 Bygge- og IT-kredit kr kr. FF7 Finansieringskonto kr kr. Årsagen til, at afstemningen først har kunnet foretages efter supplementsperioden og ikke straks, er, at den samlede bogføring først er afsluttet i supplementsperioden. 3.7 Bevillingsregnskab Lægemiddelstyrelsen har bevillingsmæssig status som statsvirksomhed og følger bevillingsreglerne for statsvirksomheder. Side 19

20 Tabel 14. Bevillingsregnskab ( ) Regnskab Budget (internt) Regnskab 2005 Difference Budget 2006 (internt) FL Lægemiddelstyrelsen Nettoudgiftsbevilling 56,4 56,3 60,5 4,2 72,4 70,1 Nettoforbrug af reservation 2,6 2,6 0,7 1,0 Indtægter 193,3 194,4 209,3 14,9 229,3 194,5 Udgifter 238,4 254,5 260,1 5,6 303,6 268,7 Årets resultat 11,3-3,8 12,3 16,1-1,2-3,1 Lægemiddelstyrelsen mærkede i 2005 en fortsat stigende aktivitet, hvor såvel indtægter som omkostninger øgedes. Lægemiddelstyrelsen modtog i 2005 salgs- og gebyrindtægter for i alt 209,3 mio. kr. Det er en stigning i forhold til 2004 på 16,0 mio. kr. svarende til 8,2 pct. Indtægterne faldt fortrinsvis i 2. halvår 2005 efter en mat start i 1. halvår. Den største merindtægt hidrører fra betaling for opgaver, der løses for det europæiske lægemiddelagentur i London (EMEA), hvor indtægterne i 2005 er øget med 6,5 mio. kr. svarende til 50 pct. i forhold til det forventede. Derimod er der kommet færre ansøgninger om udstedelse af markedsføringstilladelse end forventet, og indtægterne herfra er tilsvarende faldet. Det har givet mulighed for at reducere puklen af åbne sager stort set tilsvarende. Gebyrindtægterne er steget betydeligt over en årrække, men den årlige stigningstakt har været aftagende de sidste to år, jf. følgende oversigt 3. Figur 5. Årlig stigning i gebyrindtægt i fht. foregående år 25% 20% 15% 10% 5% 0% Lægemiddelstyrelsens gebyrer er aktivitetsrelaterede. Det betyder i princippet, at når aktivitetsniveauet stiger, øges indtægter og udgifter, og når antallet af sager reduceres, falder indtægter og udgifter ligeledes. De stigende gebyrindtægter afspejler således stigende aktivitet i form af nye sager. Indtægterne er derfor blandt andet brugt på ansættelse af flere medarbejdere med henblik på at sikre en tilstrækkelig sagsbehandlingskapacitet til at kunne overholde aftalte sagsbehandlingstider. I praksis er der dog en vis periodeforskydning eller reaktionstid. Det er der i et vist omfang forsøgt taget højde for ved at hensætte midler til sagsbehandling af uafsluttede sager i de kommende år. Styrelsen opkræver sine indtægter på retserhvervelsestidspunktet, det vil sige, når sagerne tilgår styrelsen. Det medfører for 2 R-2004 er ikke sammenligneligt med efterfølgende år, idet indtægter og især nettobevilling ikke er givet omkostningsbaseret. 3 Bemærk at de første 2 pct. point årlige stigning (cirka) udgøres af den løbende prisregulering af gebyrerne. Side 20

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteministeriet Gade 28 Marts 27 17146815 Nicolai Eigtveds 142 København K CVR-nr. 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 3.

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 4 1.3. Årets

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Årsrapport 2005

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Årsrapport 2005 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Årsrapport 2005 April 2006 Titel: Årsrapport 2005 for Havarikommissionen for Vejtrafik Udgivet: 2006 Redaktion: Foto: Layout: Copyright: Henrik Bach Petersen, Hugo

Læs mere

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden 2014 Spillemyndigheden Årsrapport 17. marts 2015 Årsrapport 2014 Kapitel 1 2 Indhold 1 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2 Oversigt over tabeller, noter og bilag... 4 3 Beretning... 5 3.1 Præsentation

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet Årsrapport 2014 for Kirkeministeriet Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3 Beretning... 4 3.1 Kirkeministeriet...

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

5.4 Bilag til kapitel 5

5.4 Bilag til kapitel 5 Budget- og regnskabssystem for regioner 5.4 - side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: 2007 5.4 Bilag til kapitel 5 5.4.1. Bilag 1 - Resultatopgørelse Sundhed Bloktilskud fra staten (1.90.90) Kommunale

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier v/henrik Grønnegaard XBRL-konference 31.03.2011 Hvordan har Deloitte grebet udfordringen an? Processen

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014

FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den / 2015 dirigent Kontorfællesskab

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk tet er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2012 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro-Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 1 Resultatopgørelse

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2009

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2009 Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Resultatopgørelse (alle tal i 1.000 kr.) Note 2008 31.03.08 31.03.09 31.03.09 2009 2009 Indtægter 2 Metroen takstindtægter 492.664 98.011 135.141 127.349 496.525 496.525

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk Halvårsrapport 2013 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning

Læs mere

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 212 Indholdsfortegnelse 1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 2. Regnskab

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 25 06 49 17 Indhold Påtegning og erklæring Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet... 4 Side Årsregnskab

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33 C 406/33 BERETNING om regnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (Luxembourg) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med centrets svar (98/C 406/06) 1.1. Denne

Læs mere

FORENINGEN BRYGGENET

FORENINGEN BRYGGENET Statsautoriseret revisor Benny Jensen FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2008 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den / 2009 dirigent Det statsautoriserede revisionsfirma

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag...3 1. Beretning...4 1.1. Præsentation af virksomheden...4 1.2. Årets

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Præstø Søsportscenter. Årsrapport for perioden. 1. januar - 31. december 2013. SE-nr. 30 02 46 21

Præstø Søsportscenter. Årsrapport for perioden. 1. januar - 31. december 2013. SE-nr. 30 02 46 21 Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelseserklæring 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Påtegninger... 3 Ledelsens regnskabspåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Hjerk Sogns Menighedsråd i Salling Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8542 CVR-nr. 18601214 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

billigste synonyme lægemiddel. Det er Lægemiddelstyrelsen, som løbende følger markedet og udmelder en tilskudspris til apotekerne på det billigste

billigste synonyme lægemiddel. Det er Lægemiddelstyrelsen, som løbende følger markedet og udmelder en tilskudspris til apotekerne på det billigste Skrivelse med orientering om Lov om ændring af lov om social pension (Forbedring af den supplerende pensionsydelse) og Lov om ændring af lov om offentlig sygesikring, lov om social pension og lov om højeste,

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd i Valby-Vanløse Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7057 CVR-nr. 55858217 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Årsrapport for året 2012

Årsrapport for året 2012 ø e r n e s / evision.. registreretrev 1.sionsaktieselskab DDS - Storstrømmen Landsdelsforening 14 6. regnskabsår Årsrapport for året 2012 Efterfølgende årsrapport med tilhørende noter er fremlagt og godkendt

Læs mere

Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013

Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013 Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013 Generel introduktion Denne læsevejledning er skrevet som en hjælp til at læse og forstå et kirkeregnskab fra den danske folkekirke. Vejledningen hjælper med at introducere

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 28.12.98 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 BERETNING om regnskab for Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Alicante) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med

Læs mere

Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution

Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution Indholdsfortegnelse Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution 1 1 Påtegning af det samlede regnskab 2 2 Beretning 3 2.1 Præsentation

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7840. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7840. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7840 CVR-nr. 16485810 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Roskilde Golf Klub Margrethehåbsvej 116, 4000 Roskilde CVR 81 03 22 11

Roskilde Golf Klub Margrethehåbsvej 116, 4000 Roskilde CVR 81 03 22 11 Roskilde Golf Klub Margrethehåbsvej 116, 4000 Roskilde CVR 81 03 22 11 Årsregnskab med tilhørende specifikationer for året 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 106 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere