SKOLEBESTYRELSESMØDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKOLEBESTYRELSESMØDE"

Transkript

1 SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE SKOLEBESTYRELSESMØDE klokken 17.00, på lærerværelset Til stede: Fraværende: Referent: Brian Farsinsen (BF), Julie Wilson (JW), Jens Peder Knudsen (JPK), Thomas Lyse Hansen (TLH), Birgitte Fauerholm Saabye (BS), Jeanette Rohde (JR), Jette Taarup (JT), Jens Ole Thorup (TH), Merete Franck (MF), Kurt Nymann (NY). Line Thillemann (LT) Julie Wilson (JW) I: D: B: Information Drøftelse Beslutning 1. Godkendelse af dagsorden B Beslutning: Nyt fra forældrekredsen sættes på som fast punkt på dagsordenen er derefter godkendt. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde den B Beslutning: et er godkendt. 3. Opfølgning på gamle sager I Lærernes overenskomst Læreraftale og arbejdstidsregler. Intet nyt siden sidst. Der kommer ny overenskomst i foråret. Forventningen er en lønfremgang under 1,5 %. Skolereform Reform Der arbejdes videre med oplæg, sammen med SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE, Smedevej 27, 3600 Frederikssund Tlf Fax Homepage:

2 Ledelsesteam fremadrettet Pædagogisk ledelse lærerne, omkring nedenstående tiltag (januar): Vertikal holddannelse (aldersintegreret undervisning) i dele af undervisningstiden i udvalgte fag Struktureret lektiecafe for udvalgte elever, frivilligt for nogle elever og aftale mellem elev, forældre og skole for andre Anden understøttende undervisning Øget valgfagstilbud (psykologi, matematik, organisk kemi, filosofi, etik, fremstilling af hjemmesider etc., kursus i fremlæggelse etc., faglige valgfag) Tysk/fransk fra 4 kl. (f.eks. et halvt års undervisning i hvert fag). Prioriteret tysk/fransk som ligeværdige fag fra 5. kl. (2016/17) Bevægelse (pædagogisk tiltag med bevægelse i almenundervisningen) Kost og ernæring Øget information til brugerne Intet nyt siden sidst. Status på udvalgsarbejder: Branding (JPK) Fundraising (LT) Realkreditlån (TLH) JPK orienterer om andre tiltag. Brandingudvalg og Fundraising-udvalg er nu sammenlagt. Nye forslag. Der er nu fremsendt opsigelse på kreditforeningslån, og garanti for nyt lån er modtaget. Der er kurssikret. Der er ikke mulighed for at optage lån med større provenu grundet omstændigheder på ejendomsmarkedet. BS: Ad pædagogisk ledelse: Er der noget ang. status på vikartimer? MF: Der er stadig sygefravær som kunne minimeres. Status på udvalgsarbejder, JPK orienterer: De opslag, der er lavet på Facebook bare de sidste 14 dage, er set af over 2000 mennesker! Sokkeprojektet er genoptaget møde derom i udvalgene snarest. SØP har endnu en gang været i Hillerød posten, denne gang omkring Madmor, både i den trykte udgave og i netudgaven. Pjecen omkring Café Grøn er nu lagt i den velkomstmappe, som udsendes til nye elever. Realkreditlån: TLH orienterer iht ovenstående. 4. Redegørelse om kompetencecentrets organisation og arbejde I + D Pædagogisk leder Merete Franck giver en redegørelse. Bilag 1: Kompetencecentrets årshjul. Bilag 2: Kompetencecentrets opgaver. MF og PA har lavet en oversigt og en arbejdsbeskrivelse af hvad der foregår i kompetencecentret fremlægges for personalet snarest. Side 2 af 9

3 Pt er kompetencecentret ret underbemandet, idet JL fokuserer på 1.b, sorg- og krisegruppen har pt. ingen tovholder, derfor mangler der i alt ca. 8-9 timer. Nationale test og almindelige test vurderes. Som noget nyt laves der holddannelse også for ældre elever i specialundervisningen. SU-eleverne: Der skal tages bestik af eventuelle gen-ansøgninger. Der arbejdes også med Konsultationsforum. Inklusionsarbejde: Supervision af personalet. Score-skemaer: Nogle elever har glæder af i løbet af max en 12-ugers periode at få sat fokus på områder hvor det halter lidt. Sorg- og krise området bliver ad hoc baseret det næste stykke tid, så centeret kan fokusere på inklusion og specialundervisning. Som personalesituationen ser ud pt., er Lisa Madsen, Pernille Andersen og Merete Franck centerets medarbejdere, idet Jonna Ladegård har overtaget 1.b på fuldtid, Cathrin Seerup er sygemeldt og Pernille van Amerungen har sagt op. Fra PPR i Hillerød gives der dog løbende udtryk for, at SØP gør det virkelig godt i forhold til specialundervisning og alle de andre områder kompetencecenteret tager sig af. Med hensyn til nye elever, bakker bestyrelsen til stadighed op omkring, at det er personalets beslutning, hvorvidt en elev optages eller ej efter den pågældendes prøveperiode. Der bruges i øjeblikket 14 timer om ugen på dette arbejde, før i tiden var det 22, skyldes bla. nedskæringer og kompetencecenterets nuværende bemandingssituation. Der er to ansatte på kursus mhp at kunne screene for ordblindhed. Fremadrettet vil der blive udarbejdet en pjece omkring hvad kompetencecenteret kan. 5. Værdigrundlag B På baggrund af skolebestyrelsens ønske omkring at høre medarbejderne om skolens værdigrundlag, har der været gennemgået tre punkter på et personalemøde: Privatskolernes mulighed for at profilerer sig i forhold til de frihedsgrader lovgivningen giver Udformning af værdigrundlag Beskrivelse af Sigerslevøster Privatskole i forhold til udarbejdet skolereform Punkterne er diskuteret i afdelingsgrupper og der er taget referat. Der var genere støtte til værdigrundlag uden ændringer. Mht. skoleprofilen var der flere ønsker til ændringer. Det foreslås derfor fra skoleledelsen, at vi fremsender nuværende skoleprofil med referater fra grupperne til en journalist, som sammenskriver dokumenterne. NY orienterer i henhold til ovenstående. JW spørger en journalist-bekendt om hun er interesseret i at påtage sig opgaven. Alle er enige om indholdet af både værdigrundlag og skoleprofil. Beslutning: Værdigrundlag lægges på hjemmesiden, efter præsentation på Debataftenen. Skoleprofilen udarbejdes professionelt. 6. Indskrivning til kommende børnehaveklasser pr B Der er pt. indskrevet 24 børn til kommende børnehaveklasser. Dette indebærer, at der bliver oprettet én klasse. Det skal vurderes, om bestyrelsen ønsker at arbejde for, at der indskrives yderligere en klasse (1.- 9.) på skolen, en klasse der eksempelvis kunne have en anden profil end skolens almindelige klasser. Side 3 af 9

4 Debat omkring hvorvidt vi har elev-grundlag og personalekapacitet til en da Vinci klasse ift skolens størrelse. Debatten mundede ud i at have fokus på kendskabs-procenten, dvs. SØP skal være mere kendt ude i byen, så vi kan få fyldt op med elever i alle klasser og SÅ kan vi begynde at tænke Da Vinci. Der opleves dog allerede nu en efterspørgsel på specialklasser for meget intelligente børn, og hvis vi kan inkludere de børn, som har faglige udfordringer, kan vi vel også inkludere de ekstra intelligente? Vi skal dog have styr på vores kerneområde, før vi begynder at tale Da Vinci, de dygtige elever vil i stedet/indtil videre blive udfordret vertikalt i klasserne via de holddannelser mv., som allerede så småt er i opstartsfasen. Debat omkring, at der efter planen kun er én 7. Klasse efter sommerferien (nuværende 6. klasse), og da der er mange kommuner rundt omkring SØP, som lader eleverne flytte til større skoler efter 6. Klasse, kunne vi måske udnytte dette og oprette en ekstra 7. Klasse med nye elever? Det kan undersøges nærmere, om der er et reelt grundlag for det? Da der efter planen optages 2 børnehaveklasser i skoleåret 2016/17, vil der muligvis opstå et pladsproblem (rent fysisk), såfremt der i skoleåret 2015/16 udvides med en ekstra 7. Klasse. Det bør derfor undersøges via ventelisten mv., om der vitterligt er børn nok til at gennemføre planen om dobbeltspor i Børnehaveklassen der starter i august Beslutning: Idéen om Da Vinci klasse er sat på hold indtil videre. I stedet indhenter TLH og JPK information omkring yderligere interesse for en ekstra 7. Klasse (2015/16) i SØP s nærområde. Ledelsen holder løbende øje med opskrivning på ventelisten til børnehaveklasse 2016/ Skolepenge B Hvert år inden generalforsamlingen vurderes forældrebetaling til skolens undervisningsdel og fritidsdel. Pt. betales der ét beløb for skoledel og sfo-del i 0. til 3. klasse. I 4. til 6. klasse betales separat for skoledel og sfo-del. For 1., 2. og 3. søskende betales der med modifikation. Skema kan findes på skolens hjemmeside. Bestyrelsen har tidligere besluttet, at skolepenge fra og med skal betales i 11 rater, hvor juli er betalingsfri måned. Det besluttedes samtidig, at indskud skulle dække mindst 1 måneds skole-, og sfo-betaling. Det foreslås, at nedenstående model effektueres fra og med Øverste tal er for elever i 0. til 3. klasse. Mellemste tal er for elever i 4. til 6. klasse. Nederste tal er for elever i 7. til 9. klasse. Sfo slutter for elever efter 6. klasse. 2014/ /16 (12 måneder) 2015/16 (11 måneder) Måned Skolepenge Sfo-penge Skolepenge Sfo-penge Skolepenge Sfo-penge August September Oktober November Side 4 af 9

5 December Januar Februar Marts April Maj Juni Juli Ingen betaling Fremskrivningen af betaling til 2015/16 skal vurderes ud fra, en overenskomstfornyelse i foråret 2015, og at eleverne har fået yderligere undervisningstid. For brug af sfo i ferieperioden (Juli), uden for lukkeugerne, betales 20 kr. pr. påbegyndt time. Herudover betales indskud: 200 kr. og indmeldelsesgebyr: kr. Det er besluttet på tidligere bestyrelsesmøde, at indskuddet skal kunne dække mindst en måneds skolepenge og sfo-betaling. Det foreslås derfor at indmeldelsesgebyr forhøjes til for første barn pr Der er pt. søskenderabat, således at der gives rabat for 2. og 3. barn på 625 kr. for børn i klasse og 410 kr. for 2. og 3. barn i 4. til 9. klasse. 4. barn er gratis, men der skal betales for sfo. Bestyrelsen skal tage stilling til: Fastholdes priserne i forslaget? Er det tilstrækkeligt med 200 i indmeldelsesgebyr? Skal søskenderabatten fortsat være som nu? Skal 4. barn kunne gå på Sigerslevøster Privatskole uden betaling? Kort debat omkring hvorvidt SØP prismæssigt er et rimeligt alternativ til andre privatskoler. Dette synes at være tilfældet, SØP ligger på niveau med andre ift skolepenge, og en del under mange andre privatskoler mht gebyrer (Eksempelvis er det gratis at blive optaget på SØP s venteliste). Beslutning: Priserne for skolepenge og SFO i ovenstående forslag fastholdes. Søskenderabatten fastholdes, og 4., 5., 6.. barn giver samme rabat som andre søskende. Gebyr-satser: Opskrivning på venteliste 0,- kr Indskud: 500,- Side 5 af 9

6 Indmeldelsesgebyr: 2500,- Alle beslutninger under dette punkt er gældende pr 1/ Budget 2015 (2. runde) B På sidste møde gennemgik skolelederen Rå-budgettet for 2015, med de besparelser der umiddelbart er mulige for bestyrelsen. Det blev aftalt, at bestyrelsen skulle nærlæse bilag til punktet for at se om de kunne foreslå andre tiltag eller områder der kunne spares på. Det er endvidere lykkedes skoleledelsen, at få hævet kassekreditten (med kr.), hvilket var en nødvendighed i forhold til de udsving, der er i likviditetsbudgettet hen over året. Bestyrelsen skal tage stilling til: Støtter bestyrelsen skoleledelsens forslag om besparelsestiltag? Har bestyrelsen andre forslag til besparelser? NY orienterer ift. ovenstående og ift. debatten på sidste bestyrelsesmøde. Det nye rengøringstilbud er MED rengøringsmidler. Beslutning: NY arbejder videre med de eksisterende besparelser. 9. Planlægning af forældreaften B På opfordring ved den sidste generalforsamling er det besluttet, at indkalde alle forældre til en debataften om Sigerslevøster Privatskoles fremtid den 21. januar 2015 kl i Riddersalen. På sidste møde blev det besluttet, at Mikkel Kofod Løvehøj, viceskoleleder på Rungsted Privatskole, skulle være ordstyrer, hvilket han har indvilget i. Det skal besluttes hvordan aftenen skal forløbe. Skoleledelsen foreslår, at der tænkes fremadrettet og det primært er nedenstående tre punkter der skal diskuteres: Hvordan anvendes de frihedsgrader som lovgivningen giver til at fremme læringen på Sigerslevøster Privatskole? Hvordan hænger det sammen med vores skoleprofil? Aktuelle problemstillinger! Skolebestyrelsen skal fastsætte en dagsorden. Beslutning: Med henblik på at bruge Generalforsamlingen til diskussion og information omkring økonomi og andre ting, som vitterligt hører hjemme på en generalforsamling, bliver dagsordenen mere fri på debataftenen. Således kan debat omkring skolens mål/visioner osv. foregå på debataftenen, hvor formålet er, at alle kan komme til orde omkring deres ønsker for fremtiden. Spilleregler for debataftenen, dvs. at der skal diskuteres skole og ikke enkelt-elever, præciseres i invitationen til denne aften. NY og BF laver et kort oplæg til næste bestyrelsesmøde den 14. januar. 9. Generalforsamling 2015 B Generalforsamlingen foreslås flyttet fra den 19. til den 25. marts Det foreslås endvidere at Kurt Andersen (ordstyrer sidste år) inviteres som ordstyrer til kommende Side 6 af 9

7 generalforsamling. Ifølge vedtægterne er halvdelen af bestyrelsen på valg ved hver generalforsamling. Dette indebærer at: Brian Farsinsen Julie Wilson Line Thillemann er på valg denne gang. Bestyrelsen skal træffe beslutning om: Ønsker de valgbare medlemmer at genopstille? Kan generalforsamlingen flyttes til 25. marts 2015? Skal Kurt Andersen foreslås som ordstyrer? Beslutning: Generalforsamlingen forsøges rykket til den 25. Marts under forudsætning af, at revisor kan. Såfremt revisor ikke kan, forsøges det at finde en anden dag end den 19., således at lærerne også kan være med, da de har et FSL-møde den 19. Kurt Andersen ønskes som ordstyrer. BF ønsker genvalg. LT har ikke meldt ud endnu og er fraværende fra mødet d.d. BF kontakter LT ang. genvalgsønsker. JW ønsker ikke genvalg. Evt. interesserede i bestyrelsesarbejdet opfordres allerede nu til at stille op Evt. nye bestyrelsesmedlemmer skal modtage velkomstpakke og indføres i bestyrelsesarbejdet. 10. Ændring af vedtægterne og forretningsorden B På baggrund af de beslutninger bestyrelsen har truffet i indeværende valgperiode, og de lovændringer der er indarbejdet de sidste år, foreslår skoleledelsen, at vedtægterne og forretningsordenen ændres på nedenstående punkter. Forretningsorden: Jf. 15 stk. 1 kan bestyrelsen ændre forretningsordenen. 6 stk. 7: En tillidsrepræsentant eller dennes suppleant, deltager i.. Jf. bestyrelsens vedtagelse på sidste møde skal ovenstående erstattes med: En blandt medarbejderne valgt repræsentant, eller dennes suppleant deltager i.. Vedtægter: Jf. 10 stk. 1 kan bestyrelsen ændre vedtægterne. 6 stk. 1: Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen indkaldes til møde, hvor forældrekredsen skal vælge en eller flere personer eller kommunalbestyrelsen til.. Det gennemstregede fjernes. 7 stk. 2 lit. 2: Beslutning om hvorvidt tilsynet skal udføres af en eller flere personer eller kommunalbestyrelsen. Det gennemstregede fjernes. Beslutning: Ovenstående er godkendt af bestyrelsen. Side 7 af 9

8 11. Præsentation af nyt layout for skolens hjemmeside I Det har været et ønske fra manges side, at skolens hjemmeside havde et mere spændende layout, når den åbnes. Indskolings- og sfo-lederer Jens Ole Thorup præsenterer nyt layout på mødet. TH viser forslag til nyt layout på storskærm. Super arbejde! Bestyrelsesmedlemmerne afprøver hver især linket til den nye hjemmeside og melder tilbage til TH hurtigst muligt, så TH kan lancere SØP s nye hjemmeside pr 1/ Økonomi I+D 1. Status og orientering fra økonomiudvalget 2. Månedsbalance (Uddeles på mødet) 3. Likviditet : Efter statstilskud er indgået, kr : Efter løn og diverse regninger, kr : Efter forældrebetaling, kr : Regninger, kr. 4. Elevtal, elever på prøve og venteliste, 4 på prøve og 18 på venteliste. 5. Tilgodehavender a. Vikarkasse, kr. b. Dagpenge/flex, kr. 6. Restancer, kr. JPK orienterer: Lividitet: Kassekreditten er hævet med ,- = Arbejdsro. År til dato: Overskud ,- kr. Der er for ca ,- kr i ubetalte regninger, men de ER budgetteret. November og december forventes at fortsætte på nogenlunde samme måde som de forudgående 10 måneder. NY kontakter revisor mhp mere specifikt estimat på de sidste udbetalinger af statstilskuddet (december/januar). 13. Nyt fra og om personalet I Fru Pernille van Amerongen har valgt at opsige sin stilling, således at hendes sidste arbejdsdag er Fru Amerongen og skoleleder har orienteret på skoleintra. Der har i den forløbne uge været arbejdet på, at løse de udfordringer der følger af dette. Første løsningsforslag kunne ikke skemalægges, hvorfor det har taget lidt længere tid at løse udfordringerne. Følgende er besluttet: 1. Matematiklærerne i 1.a. og 1.b. bytter klasse 2. Dansklærer i 1.b. bliver fru Jonna Ladegaard 3. Fru Susanne Nielsen overtager engelsk og billedkunst i 1.a. og kristendom og natur/teknik i 1.b. 4. Hr. Martin Emil Kron overtager musik i 1.b b. har fortsat idræt med idrætslærerne i hallen, dog ikke JS. Da rokeringen indeholder mange skemaændringer, også for andre lærere og klasser, lægges nye skemaer på intra fredag den 5. december. Forældre og elever orienteres på intra fredag. JL og JS indkalder til forældremøde i 1.b. i næste uge. Side 8 af 9

9 NY orienterer: Der er kommet ro på i 1.b, alle glæder sig til at komme i gang med det fremadrettede arbejde. BS efterlyser yderligere kommunikation/information fra skolens side til forældrene i en lignende situation fremover. Dette tager ledelsen til efterretning. SØP virker som en offentlig institution i løntilskuds-sammenhæng, så derfor kan den ekstra pedel formentlig blive på skolen et år ekstra, såfremt ansøgningen herom er inde inden 1/ JR spørger ind til følge-ordning blandt nyansatte. NY: Der ER etableret mentorordning med mere. JT orienterer: Personalegruppen har været i Frederikssund til personalearrangement. Mellemtrinnet har været i teatret og se Beauty and the Beast stor succes blandt både personale og elever!!! Indskolingen skal af sted i morgen Udskolingen har et arrangement i marts (Billie Elliot) 14. Punkter til næste møde den 14. januar 2015 I 1. Generalforsamling 2. Debataften 3. Forslag til budget Godkendelse fra forældrene af brug af billeder af deres børn på hjemmeside/facebook 5. Nyt fra forældrekredsen 6. SU-ansøgninger 7. Fordelingsudvalg/fordelingsnøgle for tildelte midler Punkt til møde i februar: Tilbagemelding fra tilfredshedsundersøgelse fra januar Taget til efterretning af bestyrelsen 15. Eventuelt I 1. Tilfredshedsundersøgelse hos elever. 2. Skolefoto TH orienterer: Eleverne har svaret på undervisningsmiljøundersøgelsen for skoledelen. Samme undersøgelse gennemføres pt i forhold til SFO en. Der kommer pt data ind til ledelsen fra den allerede gennemførte undersøgelse (svarprocent: 91,1) og der skal fremadrettet laves en handlingsplan. BF: Elevrådet skal inddrages langt mere, også mht trivsel. TH: Overbliksrapporten lægges i den interne bestyrelsesmappe. Skolefoto: Der kommer nyt firma. Side 9 af 9

Skolebestyrelsesmøde 14.5.14 kl. 18.00 21.00 på Vemmedrup Skole

Skolebestyrelsesmøde 14.5.14 kl. 18.00 21.00 på Vemmedrup Skole Afbud til Lisa: Deltagere: Jeanette, Lotte, Bo, elevråd, Henriette, Jonas, Torben, Louise, Carsten, Lauge, Lisa, 1) Godkendelse og underskrive referat fra sidste møde 2) Meddelelser: a) Formand Skolerådsmøde

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Skoleleder Ove Nielsen bød velkommen til de følgende to møder. Møderne blev afholdt i skolens gymnastiksal, med mulighed for efterfølgende spisning.

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12. 13. september 2012 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.9.2012 kl. 10.30 Slut: 13.9.2012 kl. 11.45 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 GENERALFORSAMLING afholdes i elevkantinen på Sct. Jacobi Skole onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 Der er kaffe/te og kage klokken 15:30, og efter generalforsamlingen

Læs mere

Skolestart kræver en hjælpende hånd!

Skolestart kræver en hjælpende hånd! Skolestart kræver en hjælpende hånd! INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVAD SKAL DER TIL FOR, AT ØKONOMIEN KAN BÆRE?....7 Hvor kommer indtægterne fra?...8 Hvor skal vi bo?....10 Bæredygtighedsmodel....10 Økonomien

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen Indhold Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen...1 Dagplejens forældrebestyrelse...2 Dagplejens MED udvalg...3 Tusindfryd...5 Nordlys...5 Grundlag...5 Organisering...5 Børnehuset

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS SKRIFTLIG BERETNING GENERALFORSAMLING FREDAG D. 23. MARTS 2012 KL. 16 00 PÅ TEATERBYGNINGEN I KØGE 1 DAGSORDEN 1. Åbning af generalforsamlingen, valg af dirigent og valg af

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2007 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 EN NY KOMMUNE ET NYT SKOLESYN...3 1. SKOLESYN FOR VEJLE KOMMUNE... 4 1.1. LÆRINGSSYN...5 1.2.

Læs mere

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl. 10.00 Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe)

Læs mere

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling torsdag den 26. marts 2015 kl. 16.30 på lærerværelset på Engstrandskolen, Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Endelig dagsorden 1) Valg af dirigent Kredsstyrelsens

Læs mere

Generalforsamlingsblad. KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT!

Generalforsamlingsblad. KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT! Generalforsamlingsblad KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT! Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

GENERALFORSAMLING SOLRØD LÆRERFORENING

GENERALFORSAMLING SOLRØD LÆRERFORENING GENERALFORSAMLING SOLRØD LÆRERFORENING TIRSDAG D. 22. MARTS 2011 KL. 16.00 Uglegårdsskolen Personalerum Netversion den 12.3.2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 Indholdsfortegnelse 3 Forslag til forretningsorden

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 8 December 2011. Læseprojekt: Succes lokalt

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 8 December 2011. Læseprojekt: Succes lokalt Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 8 December 2011 Læseprojekt: Succes lokalt Læs 2 Det er ikke just jubeltider på det overordnede politiske og økonomiske plan i Odense. Besparelser og nedskæringer

Læs mere

DAUGAARDMETODEN. En netværksmodel til intensivering af optræningsindsatsen for børn og unge med erhvervet hjerneskade i Viborg og Århus Amt.

DAUGAARDMETODEN. En netværksmodel til intensivering af optræningsindsatsen for børn og unge med erhvervet hjerneskade i Viborg og Århus Amt. DAUGAARDMETODEN En netværksmodel til intensivering af optræningsindsatsen for børn og unge med erhvervet hjerneskade i Viborg og Århus Amt. Viborg Amt Lene Daugaard og Aase Tromborg RAPPORT D. 1/4 2007

Læs mere

Fælles spisning både med og uden søskende På tale i en klasse med forældrefest, for at lære hinanden bedre at kende

Fælles spisning både med og uden søskende På tale i en klasse med forældrefest, for at lære hinanden bedre at kende 1. Hvordan arbejder I som nuværende kontaktforældre med kontakt og trivsel? - Hvilken del af arbejdet er det vigtigste, og hvordan kan det gøres bedre? Ikke meget med kontakt og trivsel i klassen Lærer

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Kgs. Enghave, den 13. juli 2007 Referat af ordinær generalforsamling År 2007, den 30. maj 2007 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34. Til stede

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 20-08-2015 kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Mette Hoff Henriette Breum Henrik Bang Mette Schmidt Olsen Karsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere