Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune - jvf. Servicelovens 101:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune - jvf. Servicelovens 101:"

Transkript

1 Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune - jvf. Servicelovens 101: Formål Denne kvalitetsstandard beskriver Odense Kommunes tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service i henhold til bekendtgørelse nr. 622 af 15. juni Opbygning Kvalitetsstandarden består af 4 dele. Del 1 er en generel indledning. Del 2 omfatter ambulant behandling for stofmisbrugere i alderen år samt hashmisbrugere over 25 år. Del 3 omfatter ambulant behandling for stofmisbrugere fra 25 år og opefter. Del 4 omfatter døgnbehandling. Del 1 - Lovgrundlag for social behandling for stofmisbrug Lov om Social Service 101 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen. Stk. 3. En person, der er visiteret til behandling, kan vælge at blive behandlet i et andet offentligt behandlingstilbud eller godkendt privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det, der er visiteret til efter stk. 1. Stk. 4. Fristen efter stk. 2 kan fraviges, hvis personen vælger at blive behandlet i et andet offentligt eller godkendt privat behandlingstilbud end det, kommunalbestyrelsen har visiteret til efter stk. 1. Stk. 5. Retten til at vælge efter stk. 3 kan begrænses, hvis hensynet til stofmisbrugeren taler for det. Organisering af Nordfyns Kommunes behandling for stofmisbrug. Nordfyns Kommunes tilbud om behandling for stofmisbrug omfatter ambulant behandling og døgnbehandling. Ambulant behandling tilbydes på tilbudene - Rusmiddelcenter Odense Ungeafdelingen - Rusmiddelcenter Odense Voksenafdelingen Ambulant behandling for stofmisbrugere i alderen år samt hashmisbrugere over 25 år varetages af Rusmiddelcenter Odense - Ungeafdelingen.

2 Ambulant behandling for stofmisbrugere fra 25 år og opefter samt misbrugere af opioider under 25 år varetages af Rusmiddelcenter Odense Voksenafdelingen I forhold til ambulant behandling er der mulighed for selvhenvendelse på behandlingsinstitutionerne. Døgnbehandling tilbydes på en række institutioner efter visitation i visitationsfunktionen under Handicap- & psykiatriafdelingen i Nordfyns Kommune. Del 2 Ambulant behandling af stofmisbrugere i alderen år samt hashmisbrugere over 25 år 1. De opgaver, som udføres i forhold til målgruppen Rusmiddelcenter Odense Ungeafdelingen yder rådgivning og behandling i forhold til målgruppen. Det ambulante behandlingstilbud spænder fra information, støtte og rådgivningsforløb til terapeutiske forløb af kortere eller længere varighed. Rusmiddelcenter Odense Ungeafdelingen yder også rådgivning og konsultativ virksomhed til eksterne samarbejdspartnere, forældre og andre, herunder anden forebyggende virksomhed. 2. Målgruppen for tilbudene om stofmisbrugsbehandling Rusmiddelcenter Odense Ungeafdelingen tilbyder ambulant rådgivning og behandling af unge, 14 til ca. 25-årige, med et eksperimenterende brug, samt unge med et egentligt misbrug af alkohol, hash, amfetamin, ecstasy, opioider, medicin, opløsningsmidler, mv. Endvidere tilbydes ambulant rådgivning og behandling af hashmisbrugere over 25 år. Medicinsk behandling Der er mulighed for medicinsk nedtrapning af opiat-misbrugere (heroin-misbrugere mv.) med Buprenorfin (Subutex). Hashafvænning Centret tilbyder et 6 ugers fast struktureret afvænningsprogram, der henvender sig specifikt til hashmisbrugere daglige eller næsten daglige samtaler. Dagbehandlingstilbud til unge hash-afhængige Målgruppen for dagbehandlingstilbuddet er primært årige unge, som har hash som misbrugsstof, og som har et ønske om at forandre sin misbrugssituation og på sigt stoppe hashrygningen. Gravide misbrugere Når gravide misbrugere indskrives i behandling, henvises der til tværfagligt team på

3 Odense Universitetshospital eller Svendborg Sygehus, som forestår en koordineret indsats mellem Odense Kommune og sygehusvæsen. 3. Det overordnede mål for indsatsen, herunder de værdier og normer, som indsatsen bygger på Odense Kommunes tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service skal generelt Forbedre den enkeltes sociale og personlige funktion samt udviklingsmuligheder Forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse gennem behandling, pleje, omsorg, rådgivning og støtte Forebygge at problemerne for den enkelte forværres Basere sig på en helhedsorienteret og koordineret behandling tilpasset den enkeltes individuelle problemstillinger og behov Mål Det overordnede mål for behandlingen er opnåelse af stoffrihed. Behandlingsmålene tager udgangspunkt i den enkelte misbrugers problemer og forudsætninger, således at misbrugeren opnår en forbedret livskvalitet og den højest opnåelige grad af rehabilitering; Derved sikres, at følgeskaderne for misbrugeren og omgivelserne mindskes mest muligt. Der tilstræbes et tæt og koordineret samspil mellem de forskellige relevante kommunale aktører, således at den samlede indsats for den enkelte bruger fremstår som koordineret og sammenhængende og dermed medvirkende til at fastholde brugeren i så gunstig en livssituation som muligt. Der skal ved løbende registrering sikres overblik og erfaringsopsamling med henblik på udvikling og tilpasning af tilbuddene i overensstemmelse med aktuelle behov. Mulighederne for nye sociale, psykologiske og medicinske behandlingsformer skal løbende vurderes med henblik på udvikling af nye behandlingsformer. Rusmiddelcenter Odense Ungeafdelingens idegrundlag bygger på En social-psykologisk forståelse af den unge, som et unikt individ, der anvender stoffer som problemløser på personlige (ofte komplekse) psykologiske, sociale og/eller emotionelle problemstillinger. En forståelse af unges brug af rusmidler, som en del af pubertetsperiodens separations- og socialisationsproces, hvor brug af rusmidler er normalt og misbrug er socialt afvigende. Værdigrundlag Respekt for individet Tilbuddet skal være imødekommende og arbejde for at skabe en ligeværdig dialog.

4 Rummelighed Brugere og pårørende mødes med tålmodighed og tolerance. Professionalisme Tilbuddet skal fastholdes som et fagligt kvalificeret behandlingstilbud, hvor der er balance mellem stabilitet og nytænkning. Udvikling Vi tror at mennesker kan udvikle sig i samspil og relation med andre mennesker. Enhver gør sit bedste ud fra givne forudsætninger Vi er bevidste om, at alle har forskellige forudsætninger i forhold til løsningen af en given opgave. 4. Den organisatoriske struktur i forhold til behandlingstilbudene, herunder en beskrivelse af de konkrete typer af behandlingstilbud, der tilbydes. Rusmiddelcenter Odense Ungeafdelingen har to afdelinger Odense. Rusmiddelcenter Odense Ungeafdelingen Dannebrogsgade 1, Odense C Tlf.: Østre Stationsvej Odense C Tlf.: / / Ambulant behandling Med ambulant behandling menes der aktiviteter, der foregår efter aftalte og faste mødetidspunkter inden for en bestemt åbningstid, og hvor der arbejdes ud fra den lagte behandlingsplan. Udredning Udredning består i en afdækning af brugerens problemfelter og ressourcer samt afklaring af behandlingsplan. Stoffri/medicinunderstøttet behandling Behandling er som udgangspunkt stoffri, men kan understøttes af substitutionsmedicin (buprenorfin) eller anden lægeordineret medicin. Samtalebehandling Samtalebehandling tager altid udgangspunkt i den lagte behandlingsplan. Der er tale om fortløbende og strukturerede samtaler omkring brugerens psykosociale og/eller emotionelle problemstillinger. Samtalerne kan foregå individuelt eller på gruppebasis. Samtalebehandlingen kan bestå af: - stofrelaterede samtaler - tilbagefaldsforebyggelse - motivationsarbejde

5 - motiverende samtaler - hashafvænning - forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg - inddragelse af familie/netværk - socialtræning i grupper - psykoterapi Hashafvænning 6 ugers fast struktureret afvænningsprogram, der henvender sig specifikt til hashmisbrugere daglige eller næsten daglige samtaler individuelt eller i gruppe. Dagbehandlingstilbud I regi af Ungeafdelingen i Odense er der etableret et dagbehandlingstilbud, som er et tilbud til unge hash-afhængige. Tilbudets målgruppe er årige, som har hash som misbrugsstof, og som har et ønske om at forandre deres misbrugssituation og på sigt stoppe hashrygningen. Den unge skal kunne komme i tilbudet i dagtimerne i 12 uger og være indstillet på at arbejde med sit misbrug i mindre grupper (6-8 personer). Visitation til tilbudet sker ved henvendelse til Ungeafdelingen, personligt eller telefonisk. Social færdighedstræning. Med baggrund i kognitive behandlingsformer arbejdes med at udvide/styrke brugerens psykosociale færdigheder. Afgiftning og nedtrapning En proces, hvor brugeren, der er fysisk afhængig af et stof, hjælpes ud af brugen af stoffet med eller uden medicinsk støtte. Omsorgstilbud For de indskrevne unge er der mulighed for at få kaffe, let forplejning, bad og tøjvask. Selvmordsforebyggende behandling Særlig opmærksomhed og procedure i forhold til brugere, der har forsøgt selvmord, eller har påtrængende selvmords-overvejelser. Øreakupunktur Akupunkturteknikker (NADA-program), der understøtter øvrig behandling, samt dæmper abstinenser. Pårørende-/familiesamtaler Inddragelse af pårørende/familiemedlemmer i den enkelte brugers behandling, hvor dette skønnes relevant. Unge med psykiske lidelser Der tilbydes lægelig behandling af mindre, psykiske skader. Svære psykiske skader skal søges behandlet i andet regi. Gravide misbrugere

6 Et særligt tilbud, der omfatter henvisning til tværfagligt team på OUH og Svendborg Sygehus, som forestår en koordineret indsats mellem kommune og sygehusvæsen. Sagskoordinering Forestå koordinering eller bidrage til at indsatsen koordineres via deltagelse i interne og eksterne møder med relevante samarbejdspartnere. Brugerrelateret forebyggelse A. Forebyggelse af stofrelaterede skader: Formidling af viden til brugere vedrørende risici forbundet med brug af de forskellige rusmidler ikke mindst i relation til indtagelsesmåder. B. Almen sundhedspædagogik: Formidling af viden til brugerne vedr. forhold af almen sundhedsfremmende karakter. Aktiviteter Arrangementer med et indhold af kulturel og/eller social art med et defineret formål, såsom julearrangement. Rådgivning Enkeltstående samtaler personlige eller telefoniske vedrørende afklaring af specifikke problemstillinger relateret til misbrug og/eller behandling eller andre problemfelter. Afbrydelse og genoptagelse af behandling Behandling kan afbrydes ved, at den unge udebliver fra behandling eller ønsker sig udskrevet. I disse situationer orienteres relevante samarbejdspartnere herom, hvis den unge ved visitationen har givet samtykke til orientering/samarbejde med relevante samarbejdspartnere. Eventuel genoptagelse af behandling sker ved den unges genhenvendelse til Nordfyns kommune eller til behandlings-centret, hvorved den unge indskrives på ny. Eksterne opgaver Konsultativ bistand/oplysningsarbejde/undervisning. Undervisning/formidling af viden og ekspertise omkring misbrug, misbrugere og behandling, samt rådgivende og vejledende bistand til eksterne samarbejdspartnere og andre vedrørende unge og misbrug. 5. Visitationsproceduren Ambulant behandling Nordfyns Kommune har, i forhold til ambulant behandling for målgruppen (stofmisbrugere i alderen år samt hashmisbrugere over 25 år), uddelegeret visitationskompetencen i relation til 101 i lov om social service til Rusmiddelcenter Odense Ungeafdelingen. Henvendelse sker direkte til Rusmiddelcenter Odense - Ungeafdelingen. Den unge kan selv opsøge centret eller blive henvist af forældre, pårørende, kommunal sagsbehandler, egen læge, psykiatrien, kriminalforsorgen mv.. Indskrivning af unge under 18 år kan kun ske med forældresamtykke.

7 Ved henvendelse til Ungeafdelingen får man tilbud om en forsamtale, som er uforpligtende og kan være anonym. Formålet med forsamtalen er at afklare om den unge hører under Ungeafdelingens målgruppe, ligesom der informeres om Ungeafdelingens behandlingstilbud. Hvis man efter forsamtale ønsker at blive indskrevet i behandling, får man en tid til et visitationsinterview. Formålet med visitationsinterviewet er at afdække og undersøge problemer og ressourcer. Ved visitationsinterviewet anvendes et visitationsskema, som danner grundlag for den endelige behandlingsplan med beskrivelse af mål og metoder. Når den unge har erklæret sig indforstået med behandlingsplanen, kan behandling igangsættes. Døgnbehandling. Efter en konkret, individuel udredning og vurdering kan Ungeafdelingen udfærdige en indstilling til døgnbehandling til Visitationsfunktionen under Handicap- & psykiatriafdelingen i Nordfyns Kommune. Handicap- & psykiatriafdelingen foretager myndighedsafgørelse (visiterer). 6. Behandlingsgaranti Der er ifølge 101 i lov om social service garanti for social behandling for stofmisbrug for personer over 18 år. Kommunen skal derfor iværksætte tilbud om behandling senest 14 dage efter borgerens henvendelse til kommunen eller institutionen med ønske om at komme i behandling. Der er ikke garanti for social behandling for stofmisbrug for personer under 18 år samt for personer, som afsoner en dom. 7. Muligheden for frit valg Ifølge 101 i lov om social service kan en person, der er visiteret til ambulant behandling i et kommunalt tilbud, vælge at blive behandlet på et andet offentligt ambulant behandlingstilbud af tilsvarende karakter. Retten til at vælge et andet behandlingstilbud kan begrænses, hvis hensynet til vedkommende taler herfor. Såfremt en person vælger at blive behandlet i et andet offentligt tilbud, end det kommunen oprindeligt har visiteret til, fraviges kravet om, at tilbud om behandling skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen. Ungeafdelingen informerer ved indskrivningen om muligheden for frit valg. Derudover kan man senere i forløbet forvente støtte til dels at søge relevant information om fritvalgs-muligheden og dels til eventuelt at gøre brug af fritvalgs-muligheden. 8. Målsætning for udarbejdelse, koordinering og opfølgning på handleplaner Behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service ydes til personer der har et dokumenteret misbrugsproblem. Behandlingen retter sig mod den nedsatte fysiske og psykiske funktionsevne samt de sociale problemer der følger af misbruget

8 Handleplaner efter 141 i lov om social service er et vigtigt styrings- og koordineringsredskab, både i forhold til den iværksatte behandlingsindsats og i forhold til koordinering af øvrige indsatser på forskellige områder i samarbejde med borgeren og øvrige samarbejdspartnere. Handleplanen beskriver bl.a. hvordan en samlet indsats omkring borgeren skal iværksættes og koordineres samt formålet med behandlingen. Der følges som minimum op på handleplaner hver 6. måned i form af et opfølgningsmøde. Efter de første 3 måneders behandling udfærdiger Rusmiddelcenter Odense Ungeafdelingen en statusskrivelse, hvor det beskrives, hvorvidt der måtte være behov for at revidere handleplanen inden 6 måneder. 9. Sikring af brugerinddragelse Såvel ved henvendelse som ved planlægning og gennemførelse af behandlingsforløbet, tages der udgangspunkt i den unges ønsker, behov og mål for behandlingen. Dette sikres ved, at den unge læser og underskriver referatet af visitationsinterviewet og den lagte behandlingsplan. Brugerinddragelsen sikres tillige ved statussamtaler. Den unge har også indflydelse på udbud og tilrettelæggelse af såvel de behandlingsmæssige, sundhedsmæssige som pædagogiske/sociale aktiviteter, der foregår i afdelingen blandt andet via planlægningsgruppe. 10. Reglerne for betaling for kost og logi mv. Der er ikke betaling for kost og logi ved ambulant behandling for stofmisbrug. I forbindelse med døgnophold vil der via kommunal sagsbehandler blive lavet en individuel beregning af egenbetaling for kost, logi, mv. Reglerne fremgår af Del 4 vedr. døgnbehandling. 11. Information om sagsbehandling og klageadgang. Klagevejledning vedr. ambulant behandling Hvis man er i behandling i Rusmiddelcenter Odense Ungeafdelingen er der mulighed for at klage over de beslutninger, som Ungeafdelingen træffer i forhold til behandlingsindsatsen. Som bruger af Rusmiddelcenter Odense, har man altid ret til at få en skriftlig begrundet afgørelse vedrørende de beslutninger, der træffes i sagen. Det betyder, at der skal stå i skrivelsen, hvad der er blevet besluttet samt baggrunden for beslutningen. Hvis man klager over en afgørelse, skal man inden 4 uger klage til den afdeling, der har truffet den pågældende afgørelse. I klagen skal det oplyse, hvorfor man er utilfreds med afgørelsen. Der er ikke noget krav til, hvordan man indgiver klagen. Indgiver man klagen mundtligt, vil den afdeling, der klages over/til, sørge for, at klagen bliver skriftligt dokumenteret.

9 Rusmiddelcenter Odense - Ungeafdelingen har pligt til at vejlede, så man altid ved, hvordan man klager. Der kan ikke klages over det generelle serviceniveau, herunder antal pladser, åbningstider etc. Det er som udgangspunkt kun den person, som afgørelsen vedrører, der kan klage over afgørelsen. Hvis man ønsker en anden til at klage for sig, skal der foreligge skriftlig fuldmagt. Når klagen er modtaget, vil sagen blive vurderet på ny og der vil inden 4 uger blive taget stilling til, om Rusmiddelcenter Odense - Ungeafdelingen kan give klageren helt eller delvis medhold i klagen. Hvis Rusmiddelcenter Odense - Ungeafdelingen fastholder afgørelsen, vil klageren blive vejledt af afdelingen om, hvordan man kan komme videre med klagen. Generelt gælder dog følgende for: Klage over afgørelser om afslag på behandling efter servicelovens 101 Hvis man: - ved anmodning om iværksættelse af tilbud på Rusmiddelcenter Odense har fået afslag på dette, - eller hvis man ved anmodning om iværksættelse af tilbud på Rusmiddelcenter Odense ikke får tilbudt et behandlingstilbud senest 14 dage efter henvendelsen, eller hvis man under behandlingsforløbet på Rusmiddelcenter Odense bliver bortvist fra centret, kan man - såfremt Rusmiddelcenter Odense - Ungeafdelingen ikke har givet medhold i klagen - klage til Det Sociale Nævn Statsforvaltningen Syddanmark Storetorv Åbenrå Tlf.: Du kan vælge at sende klagen via Nordfyns Kommune, Handicap- & psykiatriafdelingen, Vesterled 8, 5471 Søndersø. Socialministeriet har på deres hjemmeside en mere udførlig klagevejledning om den sociale behandling. Klage over afgørelser vedr. lægelig/medicinsk behandling efter sundhedslovens 142

10 Hvis man vil klage over afgørelser lægen har truffet vedrørende dosisstørrelse, medicinvalg og udleveringspraksis kan man - såfremt Rusmiddelcenter Odense ikke har givet medhold i klagen - klage til Sundhedsvæsenets Patientklagenævn Frederiksborggade København K Tlf.: Fax.: Patientklagenævnet har på deres hjemmeside en mere udførlig klagevejledning om den lægelige/medicinske behandling. 12. Personalets faglige kvalifikationer og kompetenceudvikling Pr. 1. januar 2007 er der i Rusmiddelcenter Odense Ungeafdelingen et personale bestående af 15 fastansatte, 3 midlertidigt ansatte, samt tre projektmedarbejdere (fængselsprojekter). De repræsenterede faggrupper er misbrugsbehandlere, ledere, pædagoger, psykologer, socialrådgivere, sygeplejersker, HK ere og servicemedarbejdere. Derudover er der tilknyttet en læge til Ungeafdelingen. Udover den faglige grunduddannelse, bliver alle behandlere uddannet i kognitive behandlingsformer og der sker en løbende en opkvalificering af medarbejderne i forhold til de behandlingsmæssige opgaver, som løses i Ungeafdelingen. Derudover foretages der intern og ekstern supervision. Personalets faglige kvalifikationer sikres endvidere ved, at der én gang årligt udfærdiges en kursus- og uddannelsesplan for Ungeafdelingen. Kursus- og uddannelsesplanen tilgodeser såvel den generelle som individuelle kompetenceudvikling. 13. Monitorering af indsatsen Rusmiddelcenter Odense Ungeafdelingen monitorerer behandlingsindsatsen ved hjælp af indberetninger til Sundhedsstyrelsens SIB-register. Ungeafdelingen indberetter data til Sundhedsstyrelsens register over stofmisbrugere i behandling SIB. Det er lovpligtigt at indberette alle unge, der indskrives i centret til behandling. SIB-indberetningen omfatter en række data, der indhentes hos den unge ved indskrivningen. Herefter indberettes data til Sundhedsstyrelsen. Alle unge skal indberettes snarest efter indskrivningen og senest 1 uge efter indskrivningen. Når en ung udskrives skal der ligeledes indberettes via systemet til Sundhedsstyrelsen. Udskrivninger skal indberettes snarest efter udskrivningen og senest 1 uge efter udskrivningen. For at der kan fortages indberetning ved udskrivning, er det nødvendigt at misbrugsbehandleren har udfærdiget et udskrivningsnotat. Indberetning fra døgntilbud til DANRIS Døgntilbud (som Nordfyns Kommune ikke selv har nogen af) indberetter endvidere til Dansk Registrerings- & Informationssystem (DANRIS), som administreres af Center for Rusmiddelforskning. Formålet med DANRIS er en kvalitetssikring, og det

11 forventes, at DANRIS udvikles til at være et omdrejningspunkt for såvel døgn- som ambulant behandling. WinFAB/EKJ EKJ er et elektronisk klientjournaliseringssystem som er fælles med Rumiddelcenter Odense -Voksenafdelingen. I dette er det muligt at trække oplysninger til brug for fx årsrapporter, statistikker, mv. 14. Opmærksomhed på stofmisbrugerens hjemmeboende børn Underretningspligt jf. 153 og 154 i lov om social service Kommunalt ansatte og private, der udfører opgaver for kommunen, er ligesom alle andre omfattet af servicelovens regler om underretningspligt efter 153 og 154 i lov om social service. Underretningspligten efter 153 indtræder, hvis personen, der udfører en opgave, bliver opmærksom på, at et barn eller en ung under 18 år har behov for særlig støtte. Underretningspligten efter 154 gælder for alle borgere og indtræder hvis barnet udsættes for alvorlig fare eller omsorgssvigt. Ved indskrivning i Rusmiddelcenter Odense Ungeafdelingen spørges der ind til eventuelt hjemmeboende børn. Under behandlingen er der opmærksomhed omkring forholdene for eventuelle hjemmeboende børn. Hvis forholdene taler for skærpet opmærksomhed omkring hjemmeboende børn, indledes der samarbejde med relevante parter. Del 3 - Ambulant behandling for stofmisbrugere fra 25 år og opefter. 1. De opgaver som udføres i forhold til målgruppen Tilbud om ambulant behandling for stofmisbrug til borgere fra 25 år og opefter ydes af Rusmiddelcenter Odense Voksenafdelingen Rusmiddelcenter Odense Voksenafdelingen yder rådgivning og behandling til målgruppen. 2. Målgruppen for tilbudene om stofmisbrugsbehandling Målgruppe Rusmiddelcenter Odense Voksenafdelingen tilbyder ambulant rådgivning og behandling af stofafhængige fra ca. 25 år og opefter, som er misbrugere af heroin, andre stoffer af morfingruppen, centralstimulerende stoffer og/eller andre afhængighedsskabende rusmidler. Der ydes som udgangspunkt ikke behandling af misbrug, der skyldes lægeordineret medicin eller indtagelse af præstationsfremmende stoffer Brugerne kan selv henvende sig direkte til Rusmiddelcenter Odense Voksenafdelingen, mens man også kan blive henvist. Henvendelsen skal ske til afdeling 1 i Odense, afd. Østfyn eller afd. Vestfyn.Behandlingen er gratis for brugeren. Ved opnået stoffrihed er det fortsat muligt at forblive i stoffri behandling i Rusmiddelcenter Odense Voksenafdelingen.

12 Særlige tilbud Hashafvænning Centret tilbyder et 6 ugers fast struktureret afvænningsprogram, der henvender sig specifikt til hashmisbrugere. Gravide misbrugere Et særligt tilbud, der omfatter henvisning til tværfagligt team på Odense Universitetshospital, som forestår en koordineret indsats mellem Nordfyns Kommune og sygehusvæsen. Skadesreducerende tilbud i Odense Hjørnely i Odense er et skadesreducerende dagtilbud, hvor det primære mål er at øge livskvaliteten for brugeren. I det skadesreducerende tilbud arbejdes der med at udvikle stabil kontakt til den enkelte bruger med henblik på at øge brugerens psykiske, sociale og helbredsmæssige tilstand. Der er særlig fokus på at forebygge og reducere skader som følge af stofmisbrug. Endvidere arbejdes der med at styrke brugerens evne til at indgå i sociale relationer. Der anvendes individuel- og gruppebehandling, kontaktskabende samvær, motivationsskabende samtaler, omsorgspleje, sundhedsog sygepleje, substitutionsbehandling, Nada-akupunktur og undervisning. Der er i tilbudet mulighed for at opkvalificere brugerens positive ressourcer blandt andet via aktiviteter. Misbrugsbehandling på forsorgshjemmet St. Dannesbo Tilbudet er finansieret af projektmidler. Formålet er at tilbyde gruppebehandling i nærmiljøet til brugere i Rusmiddelcenter Odense Voksenafdelingen, som er indskrevet på Odense kommunes forsorgshjem St. Dannesbo. Målet er at minimere frafald samt øge kvaliteten i behandlingen og dermed skabe mulighed for udvikling for den enkelte bruger. Samtidig at udvikle og forbedre kvaliteten i behandlingen ved at udnytte ressourcer i samarbejdet mellem behandlingscenter og bosted med henblik på rehabilitering og udslusning til egen bolig. Pårørendesamarbejde Tilbudet er finansieret af projektmidler. Projektets sigter på at yde støtte og behandling for pårørende til stofmisbrugere over 25 år i ambulant behandling i Rusmiddelcenter Odense Voksenafdelingen. Formålet er at støtte og styrke stofmisbrugerens personlige netværk/pårørende for at optimere behandlingsindsatsen over for stofmisbrugeren, samt at inddrage de pårørende/ netværket i behandlingen som en vigtig del af resocialiseringen af misbrugeren. Projektet er etableret i samarbejde med et privat firma. Alternativ metadonudlevering Et tilbud til de mest vanskelige brugere i Rusmiddelcenter Odense Voksenafdelingen. Formålet et at have et tilbud, som sikrer brugeren adgang til medicinsk behandling, selvom brugeren ikke magter at deltage i socialt samvær, samt at aflaste afdelingerne fra denne gruppe borgere i kortere eller længere perioder for at skabe et godt miljø

13 for de øvrige brugere. Sundhedsprojektet Tilbudet er finansieret af projektmidler. Projektet mål er at højne den fysiske sundhedstilstand for de hårdest belastede stofmisbrugere, som har svært ved at benytte eller være i kontakt med det etablerede sundhedssystem, og som opholder sig i Nordfyns Kommune. 3. Det overordnede mål for indsatsen, herunder de værdier og normer, som indsatsen bygger på Nordfyns Kommunes tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service skal generelt Forbedre den enkeltes sociale og personlige funktion samt udviklingsmuligheder Forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse gennem behandling, pleje, omsorg, rådgivning og støtte Forebygge at problemerne for den enkelte forværres Basere sig på en helhedsorienteret og koordineret behandling tilpasset den enkeltes individuelle problemstillinger og behov Det overordnede mål for behandlingen er stoffrihed, subsidiært ophør af illegalt misbrug. Midlet til at nå målet, er at skabe eller genskabe en social kompetence, i det omfang det er muligt for den enkelte. Indsatsen består i en fysisk, psykisk og social rehabilitering og en begrænsning af skader, som følger af misbrugslivsformen. Målet er at stille et kvalificeret og effektivt behandlingstilbud til rådighed for de stofmisbrugere, der henvender sig eller som henvises. Iværksættelse af behandling sker med udgangspunkt i en kvalificeret udredning og planlægning, hvor bruger og kommune medinddrages, således at indsatsen for den enkelte stofmisbruger af brugeren opleves som relevant og koordineret. Ved behandling forstås et planlagt, struktureret forløb, der indgås i et samarbejde mellem bruger og behandler. Behandlingen tager udgangspunkt i den enkeltes situation, idet den enkelte brugers livshistorie er unik. Behandleren matcher behandlingstilgangen til brugerens problematikker. Behandlingen er opdelt i moduler og sigter mod større forudsigelighed i behandlingen. Brugerne præsenteres allerede fra starten for behandlingens elementer, således at brugeren ved, hvad det betyder at gå i behandling, samt hvor lang tid en behandling strækkes sig over. Hvert modul har mål der skal arbejdes hen imod, samt indeholder nogle temaer, der skal arbejdes med. Der gives anvisning på hvilke metoder og redskaber, der kan anvendes i de enkelte moduler. Hvert modul skal afsluttes med en evaluering, hvor både behandler og bruger i samarbejde evaluerer de opstillede mål og planlægger det efterfølgende forløb. Evalueringen af modularbejdet tager således sigte mod en afklaring og vurdering af det gennemgåede modul, og på baggrund heraf besluttes, hvad det videre forløb skal være. Harm reduction (skadesreduktion) er et omsorgstilbud for brugere, der ikke magter at

14 være i den almindelige behandling, men som har behov for substitutionsbehandling, individuel og gruppebehandling, kontaktskabende samvær, motivationsskabende samtaler, omsorgspleje, sundheds- og sygepleje m.m. for at opnå et liv med så lidt skade på egen krop og liv, men også for at reducere skaderne for det omgivende samfund. Brugeren inddrages i planlægningen af behandlingen, og brugeren har medansvar for behandlingen. Den sigter mod succesoplevelser hos brugerne, der fører til øget motivation for at gennemføre et behandlingsforløb. Der er etableret brugerråd i alle afdelinger, hvor rammer og indhold af behandlingen og behandlingsstedet drøftes. Brugere inddrages i ansættelse af nye medarbejdere. Grundlæggende principper for behandlingen af stofmisbrugere/stofafhængige i Rusmiddelcenter Odense Voksenafdelingen er baseret på frivillighed. Centret tilstræber, at behandlingen iværksættes så hurtigt som muligt efter henvendelsen. Centret foretager før behandlingsindsatsen igangsættes en grundig udredning, således at tilbudet er afpasset efter brugerens behov og ønsker. Der kan blive tale om videre visitation til anden foranstaltning, hvis behovet ligger uden for centrets opgaver. Hvis det er nødvendigt i udredningsfasen, inddrages relevante eksterne samarbejdspartnere for at sikre en koordineret handlingsplan. Rammerne for behandlingen medfører, at der for hver bruger udarbejdes en handleog behandlingsplan og at denne følges op efter nærmere fastlagte intervaller tilpasset den enkelte bruger. Tilrettelæggelse af målene i behandlingen tage udgangspunkt i den enkelte stofmisbrugers færdigheder (ressourcer/evner), problemer og behov. I planlægningen af behandlingsforløbet sker der en grundig afpasning af dels behandlingsinstitutionens egne forventninger om udvikling og dels brugerens ressourcer og brugerens egenopfattelse af en forbedret livskvalitet. Rusmiddelcenter Odense Voksenafdelingen har nedenstående generelle antagelser for områderne menneskesyn, misbrug, behandling. Vi opfatter mennesket som en social person, som tilstræber at indgå i meningsfyldte relationer til andre mennesker. Vi mener, at mennesket har nogle basale behov, som skal være opfyldt, for at vi som mennesker skal kunne udfolde os og udvikle de medfødte anlæg. Vi tror på, at alle mennesker har et ønske og vilje til at tilrettelægge sit eget liv, og ønsker forandring hvis kompetencen til styring af tilværelsen mistes. Misbrug/stofafhængighed Vi opfatter misbrug som en uhensigtsmæssig måde at løse problemer på - men accepterer, at det for den enkelte stofmisbruger er meningsfuldt i forhold til at mestre konflikter.

15 Vi mener, at ingen personer bevidst vælger at blive stofmisbruger. Livet som misbruger er ofte et resultat af mange traumatiske omstændigheder, som bunder i samspillet mellem individ og miljø. Vi mener, at selv om man er stofmisbruger, har man som alle andre borgere i samfundet de samme rettigheder og pligter. Behandling Vi tror på, at de personer, som henvender sig for at få hjælp, har et reelt ønske om at forandre deres liv. Vi tror på, at behandling hjælper, hvis den bliver tilpasset den enkeltes ønsker og behov. Vi tror på, at god behandling er tilstedeværelsen af en professionel tænkning, som tager afsæt i velbeskrevne teorier og metoder. Vi mener, at den rigtige behandling sætter misbrugeren i stand til at træffe egne valg om eget liv, og selv tager ansvaret for at udføre dem. 4. Den organisatoriske struktur i forhold til behandlingstilbudene, herunder en beskrivelse af de konkrete typer af behandlingstilbud, der tilbydes Rusmiddelcenter Odense Voksenafdelingen er i Odense Kommune organisatorisk bygget op omkring 3 afdelinger. Der er endvidere afdelinger af Rusmiddelcenter Odense - Voksenafdelingen i Middelfart og Nyborg, som begge er drevet af Odense Kommune. I Odense er afdelingen Hjørnely beliggende. Hjørnely er en omsorgs- og rådgivningsafdeling for de sværest belastede og mest sårbare stofmisbrugere. De to øvrige afdelinger varetager øvrige behandlingstilbud for målgruppen. I Odense Kommune er Rusmiddelcenter Odense Voksenafdelingen normeret til 540 pladser pladser i udleveringsenheden. Pladserne fordeler sig som følger: Odense-afdeling (I) 150 pladser. Odense-afdeling (II) 150 pladser pladser i udleveringsenheden. Hjørnely 120 pladser. Rusmiddelcenter Odense Voksenafdelingens afdelingen i Nyborg er normeret til 60 pladser. Rusmiddelcenter Odense Voksenafdelingen, afdeling 1 Grønlandsgade 13 A 5000 Odense C Telefon: Mail: Rusmiddelcenter Odense Voksenafdelingen, afdeling 2 Grønlandsgade 13 B

16 5000 Odense C Telefon: Mail: Rusmiddelcenter Odense Voksenafdelingen, Hjørnely Rusmiddelcenter Odense Voksenafdelingen Hjørnely Grønlandsgade Odense C Telefon: Rusmiddelcenter Odense Voksenafdelingen, afd. Østfyn Vestergade Nyborg Telefon: Mail. Rusmiddelcenter Odense Voksenafdelingen, afd. Vestfyn Søndre Ringvej Assens Rusmiddelcenter Odense Voksenafdelingen, afd. Nordfyn Industrivej Søndersø Personer, som har stofmisbrugsproblemer og folkeregisteradresse i Nordfyns Kommune, kan frit henvende sig i en af centrets afdelinger og bede om at komme i behandling. Henvendelsen skal ske til afdeling 1 i Odense, afdeling Østfyn eller afdeling Vestfyn. Hovedvægten i Rusmiddelcenter Odense Voksenafdelingens tilbud er ambulant behandling, men ud over ambulant behandling indeholder centrets afdelinger også dag-/ aktivitets-/ og værestedstilbud. Modulopdelt behandling Det første modul har overskriften Udredning. Målene i modul 1 er: At udrede brugerens samlede problemstillinger At brugeren får formuleret og nedskrevet sine mål for behandlingen At brugeren stabiliseres med evt. medicinunderstøttende behandling At der kan foretages en kvalificeret visitering til videre behandling med udgangspunkt i udredningen (f.eks. ambulant behandling, døgnbehandling eller harm reduction) At brugeren deltager i begyndende netværk At brugeren oplever en succesfuld start på behandlingen Varighed: Modul 1 inklusiv overgangsfase varer 9 uger.

17 Det andet modul har overskriften Brugerens arbejde med stofproblematikken. Målene i modul 2 er: At brugeren opnår social mestring At brugeren mestrer at holde sig fra sidemisbrug At brugeren opnår (re-)habilitering fysisk, psykisk og socialt At brugeren får indsigt i andre handlemuligheder end stoffer til at løse problemer Varighed: Modul 2 er beregnet til 26 uger, men den endelige varighed er afhængig af udviklingen i brugerens livssituation. Dette modul gentages, såfremt der er indikation herfor. Det tredje modul har overskriften Udslusningsfasen. Målene i modul 3 er: Stof- eller/ medicinfri Social mestring på højt niveau At brugeren kender egne ressourcer og udviklingspotentialer Udskrivning at stå på egne ben At brugeren mestrer andre løsningsmodeller end stofindtag. Varighed: Modul 3 er beregnet til 26 uger, men den endelige varighed er afhængig af udviklingen i brugerens livssituation. Dette modul gentages, såfremt der er indikation herfor. Harm reduction (omsorgsbehandling) Harm reduction er omsorgsbehandling for brugere, der ikke magter at være i et behandlingstilbud, hvor der er forventning til brugeren om at forbedre sin livssituation ved at arbejde målrettet med stofmisbruget og dets konsekvenser. Målene er: At forbedre livskvaliteten for stofbrugere, hvis primære mål ikke er stoffrihed At forebygge og reducere skader som følge af stofbrug Der er ikke tidsgrænse for, hvor længe man kan være i et harm reduction tilbud. Hjørnely i Odense er udelukkende et skadesreducerende dagtilbud, hvor der arbejdes med at udvikle stabil kontakt til den enkelte bruger med henblik på at øge brugerens psykiske, sociale og helbredsmæssige tilstand. Der er særlig fokus på at forebygge og reducere skader som følge af stofmisbrug. Endvidere arbejdes der med at styrke brugerens evne til at indgå i sociale relationer. Der anvendes individuel- og gruppebehandling, kontaktskabende samvær, motivationsskabende samtaler, omsorgspleje, sundheds- og sygepleje, substitutions-behandling, Nada-akupunktur og undervisning. Der er i tilbudet mulighed for at opkvalificere brugerens positive ressourcer blandt andet via aktiviteter. Medicinudlevering via udleveringsenheden

18 Når modul 3 er tilendebragt afsluttes brugeren i Rusmiddelcenter Odense - Voksenafdelingen. De brugere der afsluttes med medicin, vil få udleveret medicinen i udleveringsenheden. Samtidig med udlevering sker der en observation således at der er sikkerhed for at brugeren ikke er i tilbagefald. Desuden kommer brugeren til opfølgende samtaler minimum én gang i kvartalet. Intervallerne kan øges med stigende beherskelse af egen livssituation. Medicinudlevering via eksternt vagtselskab Det er et tilbud for brugere, der ikke magter at være i et eksisterende behandlingstilbud eller i et harm reduction tilbud. Behandlingsmetoder Rusmiddelcenter Odense Voksenafdelingen bruger følgende behandlingsmetoder: gruppebehandling kognitiv terapi/behandlingsformer systemisk tænkning - en kommunikationsmodel hashmodel øreakupunktur social færdighedstræning kropsterapi substitutionsbehandling og anden lægelig behandling psykoedukation/undervisning forebyggelse og behandling af smitsomme sygdomme, fixeskader, ernæringsproblemer mv. tilbagefaldsforebyggende behandling 5. Visitationsproceduren Ambulant behandling Nordfyns Kommune har, i forhold til ambulant behandling for målgruppen (stofmisbrugere fra 25 år og opefter), uddelegeret visitationskompetencen i relation til 101 i lov om social service til Rusmiddelcenter Odense Voksenafdelingen. Brugerne kan selv henvende sig til Voksenafdelingen - ligeledes kan der henvises fra kommunale sagsbehandlere, praktiserende læger, sygehusvæsenet, Kriminalforsorgen, fængsler mv. Døgnbehandling Efter en konkret, individuel udredning og vurdering kan Voksenafdelingen udfærdige en indstilling til døgnbehandling til Visitationsfunktionen under Handicap- & psykiatriafdelingen, Nordfyns Kommune. Handicap- & psykiatriafdelingen foretager myndighedsafgørelse (visiterer). 6. Behandlingsgaranti Pr. 1. januar 2003 blev der ved lov indført en garanti for social behandling for stofmisbrug for personer over 18 år. Loven indebærer bl.a., at Nordfyns Kommune

19 skal iværksætte tilbud om social behandling for stofmisbrug senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen. Nordfyns Kommune efterlever lovkravet om behandlingsgaranti for alle over 18 år 7. Muligheden for frit valg Ifølge 101 i lov om social service kan en person, der er visiteret til ambulant behandling i et kommunalt tilbud, vælge at blive behandlet på et andet offentligt ambulant behandlingstilbud af tilsvarende karakter. Retten til at vælge et andet behandlingstilbud kan begrænses, hvis hensynet til vedkommende taler herfor. Såfremt en person vælger at blive behandlet i et andet offentligt tilbud, end det kommunen oprindeligt har visiteret til, fraviges kravet om, at tilbud om behandling skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen. Rusmiddelcenter Odense Voksenafdelingen vil være brugeren behjælpelig med at søge relevant information i tilknytning til frit valg muligheden. 8. Målsætning for udarbejdelse, koordinering og opfølgning på handleplaner Behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service ydes til personer der har et dokumenteret misbrugsproblem. Behandlingen retter sig mod den nedsatte fysiske og psykiske funktionsevne samt de sociale problemer der følger af misbruget Handleplaner efter 141 i lov om social service er et vigtigt styrings og koordineringsredskab, både i forhold til den iværksatte behandlingsindsats og i forhold til koordinering af øvrige indsatser på forskellige områder i samarbejde med borgeren og samarbejdspartnere. Handleplanen beskriver bl.a. hvordan en samlet indsats omkring borgeren skal iværksættes og koordineres samt formålet med behandlingen. Der følges som minimum op på handleplaner hver 6. måned i form af et opfølgningsmøde. Efter de første 3 måneders behandling udfærdiger Rusmiddelcenter Odense Voksenafdelingen en statusskrivelse, hvor det beskrives, hvorvidt der måtte være behov for at revidere handleplanen inden 6 måneder. 9. Hvordan brugerinddragelsen sikres Brugeren inddrages i planlægningen af behandlingen, og brugeren har medansvar for behandlingen. Den sigter mod succesoplevelser hos brugerne, der fører til øget motivation for at gennemføre et behandlingsforløb. 10. Reglerne for betaling for kost og logi mv.

20 Der er ikke betaling for kost og logi ved ambulant behandling for stofmisbrug. I forbindelse med døgnophold vil der via kommunal sagsbehandler blive lavet en individuel beregning af egenbetaling for kost, logi, mv. Reglerne fremgår af Del 4 vedr. døgnbehandling. 11. Information om klageadgang Klagevejledning vedr. ambulant behandling Hvis man er i behandling i Rusmiddelcenter Odense - Voksenafdelingen er der mulighed for at klage over de beslutninger, som centeret træffer i forhold til behandlingsindsatsen. Som bruger af Rusmiddelcenter Odense - Voksenafdelingen, har man altid ret til at få en skriftlig begrundet afgørelse vedrørende de beslutninger, der træffes i sagen. Det betyder, at der skal stå i skrivelsen, hvad der er blevet besluttet samt baggrunden for beslutningen. Hvis man klager over en afgørelse, skal man inden 4 uger klage til den afdeling, der har truffet den pågældende afgørelse. I klagen skal det oplyse, hvorfor man er utilfreds med afgørelsen. Der er ikke noget krav til, hvordan man indgiver klagen. Indgiver man klagen mundtligt, vil den afdeling, der klages over/til, sørge for, at klagen bliver skriftligt dokumenteret. Rusmiddelcenter Odense - Voksenafdelingen har pligt til at vejlede, så man altid ved, hvordan man klager. Der kan ikke klages over det generelle serviceniveau, herunder antal pladser, åbningstider etc. Det er som udgangspunkt kun den person, som afgørelsen vedrører, der kan klage over afgørelsen. Hvis man ønsker en anden til at klage for sig, skal der foreligge skriftlig fuldmagt. Når klagen er modtaget, vil sagen blive vurderet på ny og der vil inden 4 uger blive taget stilling til, om Rusmiddelcenter Odense - Voksenafdelingen kan give klageren helt eller delvis medhold i klagen. Hvis Rusmiddelcenter Odense - Voksenafdelingen fastholder afgørelsen, vil klageren blive vejledt af afdelingen om, hvordan man kan komme videre med klagen. Generelt gælder dog følgende for: Klage over afgørelser om afslag på behandling efter servicelovens 101. Hvis man: - ved anmodning om iværksættelse af tilbud på Rusmiddelcenter Odense har fået afslag på dette, - eller hvis man ved anmodning om iværksættelse af tilbud på Rusmiddelcenter Odense ikke får tilbudt et behandlingstilbud senest 14 dage efter henvendelsen,

21 eller hvis man under behandlingsforløbet på Rusmiddelcenter Odense bliver bortvist fra centret, kan man - såfremt Rusmiddelcenter Odense ikke har givet medhold i klagen - klage til Det Sociale Nævn Statsforvaltningen Syddanmark Storetorv Åbenrå Tlf.: Du kan vælge at sende klagen via Nordfyns Kommune, Handicap- & psykiatriafdelingen, Vesterled 8, 5471 Søndersø. Socialministeriet har på deres hjemmeside en mere udførlig klagevejledning om den sociale behandling. - Klage over afgørelser vedr. lægelig/medicinsk behandling efter sundhedslovens 142. Hvis man vil klage over afgørelser lægen har truffet vedrørende dosisstørrelse, medicinvalg og udleveringspraksis kan man - såfremt Rusmiddelcenter Odense - Voksenafdelingen ikke har givet medhold i klagen - klage til Sundhedsvæsenets Patientklagenævn Frederiksborggade København K Tlf.: Fax.: Patientklagenævnet har på deres hjemmeside en mere udførlig klagevejledning om den lægelige/medicinske behandling. 12. Personalets faglige kvalifikationer og kompetenceudvikling Rusmiddelcenter Odense Voksenafdelingen har en uddannelsespolitik, som skal sikre at alle medarbejdere har den viden og de kompetencer der skal til for at løse opgaven at uddannelsestiltag altid er målrettede, strategisk planlagte og koordinerede, ud fra de krav der stilles fra organisationen og omverdenen. For at opnå det bedste resultat med uddannelse, er det en forudsætning, at uddannelsestiltag tilrettelægges i samarbejde mellem ledelse og medarbejderne. Ledelsen afsætter i samarbejde med MED-udvalget de nødvendige ressourcer til uddannelse af medarbejdere.

22 Hele personalet i Rusmiddelcenter Odense Voksenafdelingen har gennemført en fælles basisuddannelse, hvilket gør at alle som udgangspunkt har et ens, fælles kompetenceniveau. Basisuddannelsen omhandler den modulopdelte behandling, der praktiseres i Rusmiddelcenter Odense Voksenafdelingen Alle medarbejdere i Rusmiddelcenter Odense har gennemgået organisationens egen grunduddannelse, der består af følgende elementer: Systemisk basisuddannelse - Den refleksive praktiker Motivationsfaktorer i misbrugsbehandling Objektrelationsteori- og metode Børn i familier med misbrug Brugen af benzodiazepiner i misbrugsbehandling Medicin og stoffer - virkninger og bivirkninger Hashafvænningsbehandling Kognitive behandlingsformer Nada (øreakupunktur) Der bruges både interne og eksterne undervisere. Øvrige medarbejdere gennemgår en introduktion til systemisk tænkning. Der findes i de socialfaglige og i sundhedsuddannelserne ikke tilstrækkelig undervisning i behandling af stofmisbrugere, og for at kunne yde en indsats på højt fagligt niveau er grunduddannelsen etableret. Desuden tilbydes med jævne mellemrum uddannelse i andre teorier og tilgange, den sociale lovgivning m.m. Den tværfaglige ekspertise sikres ved at fastholde en faglig bred sammensætning af medarbejdergruppen. Ved enhver nyansættelse drøftes, hvordan det fortsatte høje kompetenceniveau sikres. Der samarbejdes med mange interessenter, hvor der kontinuerligt udveksles viden og erfaringer. 13. Monitorering af indsatsen Rusmiddelcenter Odense Voksenafdelingen monitorerer behandlingsindsatsen ved hjælp af SEI/SIB og ASI. SEI/SIB SEI er et indberetningssystem, der sikrer data til Sundhedsstyrelsens register over stofmisbrugere i behandling (SIB). Det er lovpligtigt at indberette alle brugere, der indskrives i centret til behandling. SIB-indberetningen omfatter en række data, der indhentes hos brugeren ved indskrivningen. Det er behandlerne i de enkelte afdelinger, der udreder data. Herefter indberettes data til sekretariatssekretæren, der indberetter til Sundhedsstyrelsen. Alle brugere skal indberettes snarest efter indskrivningen og senest 1 uge efter indskrivningen. Når en bruger udskrives skal der ligeledes indberettes til SIB-registret i Sundhedsstyrelsen. Udskrivninger skal indberettes snarest efter udskrivningen og senest 1 uge efter udskrivningen. For at der kan foretages indberetning ved udskrivning, er det nødvendigt at misbrugsbehandleren har udfærdiget et udskrivningsnotat.

23 ASI ASI-skemaet er et skema, der anvendes ved alle indskrivninger af nye brugere. ASIskemaet er et omfattende skema, der medtager alle relevante data på brugerne. Skemaet anvendes både af læger og misbrugsbehandler ved 1. gangs samtalen. Svarene fra ASI-skemaet anvendes til visitation. Kvalitetssikring og opfølgning på ASI-skemaet følger den modulopdelte behandling, og der sker opfølgning efter hhv. 8, 26 og 52 uger. EKJ Behandlingsvariable som behandlingstype og tilbud, behandlingslængde, gennemførelsesprocent, udskrivningsårsag m.m. kan dokumenteres i centrets elektroniske klientjournal. Døgntilbud (som Odense Kommune ikke selv driver nogen af) indberetter endvidere til Dansk Registrerings- & Informationssystem (DANRIS), som administreres af Center for Rusmiddelforskning. Formålet med DANRIS er en kvalitetssikring, og det forventes, at DANRIS udvikles til at være et omdrejningspunkt for såvel døgn- som ambulant behandling. 14. Opmærksomhed på stofmisbrugerens hjemmeboende børn Ved indskrivning anvendes ASI-skema, og ved udfyldningen af dette spørges der blandt andet til: - antal børn? - alder? - om børnene er hjemmeboende? - etc. Der spørges således ind til eventuelle hjemmeboende børn, og det vurderes, om barnet udsættes for alvorlig fare eller omsorgssvigt. Hvis det vurderes at være tilfældet, kontaktes brugerens bopælskommune straks med henblik på etablering af passende foranstaltning for børnene. Rusmiddelcenter Odense Voksenafdelingen har siden 2005 haft et projekt Børn i familier med stofmisbrug, der med støtte fra Sundhedsstyrelsen har haft fokus på at styrke frontmedarbejdernes evne til at have fokus på børn af stofmisbrugende forældre for at kunne iværksætte nødvendige foranstaltninger. Samtidig er der etableret et internt netværk af behandlere, der har særlig kompetence til at arbejde med stofmisbrugere med børn. Børne- og familiekonsulenten kan medvirke ved rådgivning og familieteamet kan yde konkret hjælp i vanskelige sager. Projektet er under afvikling, da projektperioden er ophørt, men kompetencerne er implementeret i afdelingerne i Rusmiddelcenter Odense Voksenafdelingen.

101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune.

101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune. 101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune. Formål Denne kvalitetsstandard beskriver Nordfyns Kommunes tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social

Læs mere

101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune.

101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune. 101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune. Formål Denne kvalitetsstandard beskriver Nordfyns Kommunes tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Kvalitetsstandard for stofmisbrug

Indholdsfortegnelse til Kvalitetsstandard for stofmisbrug Indholdsfortegnelse til Kvalitetsstandard for stofmisbrug 1. Lovgrundlag: 101...2 2. Målgruppen...2 3. Den overordnede målsætning for indsatsen i Odense Kommune...3 Målsætninger der er retningsanvisende

Læs mere

Kvalitetsstandard - Stofmisbrug

Kvalitetsstandard - Stofmisbrug Kvalitetsstandard - Stofmisbrug Formål Denne kvalitetsstandard beskriver Nordfyns Kommunes tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Center for Familie, Social & Beskæftigelse Center for Familie, Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 samt 101 a Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med

Læs mere

Sammenfatning af aftale mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af stofmisbrugere

Sammenfatning af aftale mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af stofmisbrugere Sammenfatning af aftale mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af stofmisbrugere - Aftalen omfatter behandling efter Servicelovens 101 og Sundhedslovens

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Indhold Indledning...3 Lovgrundlag...4 Organisering...4 Det overordnede mål...4...5 Krav til borger...5 Brugerinddragelse...5 Visitationsproceduren...5

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

A F T AL E. mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af borgere med stofmisbrug

A F T AL E. mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af borgere med stofmisbrug A F T AL E mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af borgere med stofmisbrug 1 Formål Ifølge Servicelovens 101 skal kommunalbestyrelsen tilbyde behandling

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Målgruppe Målgruppen for stofmisbrugsbehandling er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af euforiserende og afhængighedsskabende

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Version 5 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Indledning Frederikssund Kommunes Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet indeholder en samlet information

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Næstved Kommune... 3 Lovgrundlag for kvalitetsstandarden... 3 Ambulant

Læs mere

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2012 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 34 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at

Læs mere

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 Maj 2013 Indholdsfortegnelse Formål...1 Kapitel 1. Indledning...2 1.1. Lovgrundlag...3 Kapitel 2. Ambulant

Læs mere

Sammenfatning af aftale mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af stofmisbrugere

Sammenfatning af aftale mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af stofmisbrugere Sammenfatning af aftale mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af stofmisbrugere - Aftalen omfatter behandling efter Servicelovens 101 og Sundhedslovens

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. 5 til serviceloven) Kapitel 44 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Opbygning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen XXXX Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Målgruppe Målgruppen for behandling af alkoholmisbrug er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af alkohol, bosat

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Godkendt af Kommunalbestyrelsen 30-06-2011 Indholdsfortegnelse Indledning.... 4 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet....

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Albertslund Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 2 3. MÅLGRUPPE

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug for borgere over 18 år efter 101 i lov om social service

Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug for borgere over 18 år efter 101 i lov om social service Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug for borgere over 18 år efter 101 i lov om social service December 2010 Lovgrundlag I medfør af 139 i Lov om social service har Socialministeren i

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere - efter 101 i lov om social service

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere - efter 101 i lov om social service Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere - efter 101 i lov om social service Indholdsfortegnelse 0. Formål... 1 1. Indledning... 2 1.1. Lovgrundlag... 3 2. Ambulant behandling

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Kvalitetsstandard For Social behandling af alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard For Social behandling af alkoholmisbrug Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 35 Kvalitetsstandard For Social behandling af alkoholmisbrug Sundhedslovens 141 2016 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere

Læs mere

Kvalitetsstandard - Stofmisbrug

Kvalitetsstandard - Stofmisbrug Kvalitetsstandard - Stofmisbrug Formål Denne kvalitetsstandard beskriver Nordfyns Kommunes tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 stk. 1 og 2 i Lov om Social Service i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service.

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Voksen- og Sundhedsservice Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Organisering...3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet...3

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune Området Voksne med særlige Behov

Notat. Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune Området Voksne med særlige Behov Notat Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune 2015 Området Voksne med særlige Behov Acadre 14/14415-18 Lov om socialservice 101 og 101 a om social behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard. Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101

Kvalitetsstandard. Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101 Kvalitetsstandard Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101 1 Kvalitetsstandard for Stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer

Læs mere

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 t KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 Social- og Sundhedsudvalget, den 30. januar 2017 Indledning... 3 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsområdet... 3 2.

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Furesø Kommune Center for Social og Sundhed Voksen Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Kvalitetsstandard for social behandling

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE Godkendt af D...2015 Kvalitetsstandard for behandling af unge under 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101,

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 I Vesthimmerlands Kommune varetages opgaven for social stofmisbrugsbehandling af: Behandlerhuset Vest Anlægsvej 32 9600 Aars Tlf.: 99 66 77 90 E-mail: behandlerhusetvest@vesthimmerland.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Indledning...2 Målgruppe...2 Formål og værdigrundlag...2 Tilbuddets indhold...3 1. Misbrugsrådgivning...3 2. Stofbehandling...3 3. Efterværn...5 Øvrige forhold...5 Behandlingsgaranti...5 Frit valg...5

Læs mere

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Servicelovens 101: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Til Godkendt i Byrådet april 2015 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden indeholder en samlet og let tilgængelig information til borgerne om de tilbud og ydelser der tilbydes, hvis de ønsker social behandling

Læs mere

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ydelseskatalog Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenter Lolland YDELSESKATALOG FOR RUSMIDDELCENTER LOLLAND Indhold Alkoholbehandling...

Læs mere

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER FOR MISBRUGSBEHANDLING - ALKOHOLBEHANDLING - BEHANDLING AF VOKSNE BØRN AF ALKOHOLIKERE - LÆGELIG BEHANDLING AF STOFMISBRUG - SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG

Læs mere

III. Igangværende projekter... 14 i. U18... 14 ii. Væksthuset... 14 iii. RO PÅ... 14 iv. Satellitten... 14

III. Igangværende projekter... 14 i. U18... 14 ii. Væksthuset... 14 iii. RO PÅ... 14 iv. Satellitten... 14 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard for social behandling ved stofmisbrug ved Behandlingscenter Odense... 1 Lovgrundlag... 1 1. Målgruppen... 2 2. Mål med indsatsen, herunder værdier og normer i indsatsen...

Læs mere

Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om vederlagsfri behandling af stofmisbrugere

Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om vederlagsfri behandling af stofmisbrugere Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om vederlagsfri behandling af stofmisbrugere Udover de generelle punkter omtalt i baggrundsnotatet, bedes aftaleparterne endvidere bemærke følgende punkter fra udkast

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle greveborgere

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune... 3 Ambulant alkoholbehandling... 6 Indsats 1: Informationssamtale....

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med et alkohol og/eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Indsatsens lovgrundlag Lov om Social Service 101 om social behandling for stofmisbrug samt Socialministeriets Vejledning

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Indledning. I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & SUNDHED September 2016 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag Servicelovens 101: Enhver borger

Læs mere

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 Social- og Sundhedsudvalget, den 27. oktober 2014 Jr. nr. 27.36.04P27-0001 Indledning... 3 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsområdet...

Læs mere

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 September 2014 Formål Denne kvalitetsstandard er en beskrivelse af Svendborg Kommunes tilbud om behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service. Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap

Kvalitetsstandard. for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service. Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap 25. september 2009 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske

Læs mere

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier...

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier... Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug 2013-2014 Indholdsfortegnelse. Organisering... 3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3 Målgruppe for tilbuddene... 4 Mål og værdier...

Læs mere

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service.

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Det grundlæggende lovgrundlag... 2 Indsatsområder med baggrund i bekendtgørelsen... 2 Opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet (Jf. bekendtgørelsen 2 stk.1)...

Læs mere

Social behandling af stofmisbrug

Social behandling af stofmisbrug September 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes Kvalitetsstandard for Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141-142 Helsingør Rusmiddelcenter Godkendt af Socialudvalget 30. september

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013 INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE Oktober 2013 Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune Lovgrundlag for kvalitetsstandarden Kvalitetsstandard for behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Rusmiddelcenter Middelfart

Rusmiddelcenter Middelfart Rusmiddelcenter Middelfart Et nyt behandlingstilbud fra 1. januar 2008 Stofmisbrugsbehandling Rusmiddelcenter Middelfart (RcM) Den 1. januar 2008 samles rusmiddelbehandlingen på ét center. Centret vil

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 09-02-2010 Dato: 22-01-2010 Sag nr.: KB 35 Sagsbehandler: Jens Damsø Pedersen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & SUNDHED September 2014 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag Servicelovens 101: Enhver borger

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen, Svendborg Kommune. Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen, Svendborg Kommune. Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen, Svendborg Kommune Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Rusmiddelcenter Viborg - Alkoholbehandlingen Tilbuddets navn og

Læs mere

Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug

Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Behandlingen af unge under 18 år gives i

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune

Kvalitetsstandard. for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune Kvalitetsstandard for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune Revideret 2013 Indledning I medfør af 139 i lov om social service er der den 15. juni 2006 blevet fastsat bekendtgørelse nr. 622

Læs mere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Lovgrundlag Lov om Social Service 101: 101. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk.

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 September 2014 Formål Denne kvalitetsstandard er en beskrivelse af Svendborg Kommunes tilbud om behandling

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142

Udkast til. Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142 Udkast til Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142 Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune.

Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune. Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune. Denne samarbejdsaftale dækker områderne Alkoholbehandling og Stofmisbrugsbehandling. Aftalen indgås med udgangspunkt i Region

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Udarbejdet af: Tone Dato: November 2014 Sagsid.: Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandling Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven 141. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

1. De overordnede mål, værdier og normer som indsatsen bygger på. 4. Den organisatoriske struktur - hvilke typer behandlingstilbud tilbydes

1. De overordnede mål, værdier og normer som indsatsen bygger på. 4. Den organisatoriske struktur - hvilke typer behandlingstilbud tilbydes Følgende kvalitetsstandard er udarbejdet på baggrund af Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Kvalitetsstandarden er politisk behandlet

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere