Rapport Synovate Danmark Tel Frederiksborggade 18 Fax DK-1360 København K Se no (DK)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788"

Transkript

1 Rapport Synovate Danmark Tel Frederiksborggade 18 Fax DK-1360 København K Denmark Se no (DK) Brugerundersøgelse af tilskudsordninger Statens Kunstfond Kvantitativ undersøgelse Prepared for Kunststyrelsen Prepared by Peter Hansen Job number 15781a Date 22 januar 2009

2 Indhold FORMÅL OG METODE... 3 BAGGRUND OG FORMÅL... 3 METODE... 4 KONKLUSION OG ANBEFALINGER... 5 OVERORDNET VURDERING... 5 OTTE CENTRALE FORHOLD... 5 SAGSBEHANDLINGSPROCESSEN... 7 KLARHED OG OVERSKUELIGHED... 7 KONTAKT OG HJEMMESIDE... 7 OVERORDNET VURDERING... 8 ALT I ALT VURDERING... 8 OTTE CENTRALE FORHOLD SAGSBEHANDLINGSPROCESSEN ANSØGNINGSFRISTER SAGSBEHANDLINGSTIDER UDBETALINGER KLARHED OG OVERSKUELIGHED ANSØGNING OM TILSKUD: KRITERIER, VEJLEDNING OG PROCES KONTAKT OG HJEMMESIDE KONTAKT TIL SAGSBEHANDLERNE HJEMMESIDER: TILFREDSHED OG INDTASTNING AF ANSØGNING GODE RÅDE TIL STATENS KUNSTFOND GODE RÅD TIL UDVALGENE

3 Formål og metode Baggrund Kunststyrelsen er et komplekst organ, med en ganske bred berøringsflade og meget varierede arbejdsopgaver, hjemhørende under Kulturministeriet. Kunststyrelsen blev oprettet 1. juli 2003 ved sammenlægning af en række tidligere sekretariater og institutioner. Kunststyrelsen har som hovedopgaver at være sekretariat og forestå tilskudsforvaltning for Statens Kunstfond og Kunstrådet, samt at varetage dele af den internationale kulturudveksling. Det statslige kunststøttesystem er således tostrenget med Statens Kunstfond og Kunstrådet som hver sin søjle. Synovate har siden 2004 gennemført en årlig brugerundersøgelse for Kunststyrelsen omhandlende brugernes vurdering og holdning til styrelsen med udgangspunkt i brugere i Kunstrådets regi og fra 2005 også kunstfondens brugere. Fokus i undersøgelsen er på, hvorledes tilskudsansøgerne (såvel imødekomne som afviste ansøgere) oplever tilskudsforvaltningen. Målet er at få deres vurdering af denne, f.eks. med hensyn til sagsbehandlingstider, kvalitet i afgørelser, etc. Der er i år i lighed med de tidligere år gennemført en bred, repræsentativ undersøgelse af brugernes tilfredshed. Denne prioritering har gjort det muligt at vurdere ansøgernes opfattelse i forhold til de forskellige udvalg, med deraf følgende muligheder for at identificere fælles problemer og vurdere muligheder for overførsel af oplevet god administrativ praksis på tværs af områderne. Undersøgelsen vil således være en temperaturmåling, hvor det er muligt at vurdere, hvilke områder der kræver opmærksomhed og hvilke områder, der har det fint. Formål Kunststyrelsen har siden 2004 gennemført fire årlige undersøgelser af tilskudsordninger for Kunstrådet og dets udvalg. Det er blevet besluttet fra og med 2005 at udvide undersøgelsen til også at inkludere en selvstændig brugerundersøgelse af Statens Kunstfonds udvalg. Kunstfonden støtter den skabende kunst inden for alle former for kunstnerisk skabende virksomhed (billedkunst, litteratur, scenekunst, musik, arkitektur, kunsthåndværk og design samt film). Kunstfondens støtte er rettet mod kunstneren, idet støtten gives som arbejdsstipendier, arbejds- og rejselegater. Formålet med støtten er at give kunstneren arbejdsro til kommende skabende arbejde uden at der stilles krav om nogen bestemt produktion. Målsætningen med denne undersøgelse er at afdække tilskudsansøgernes oplevelse af tilskudsforvaltningen i bred forstand. Synovate er derfor blevet bedt om at gennemføre en undersøgelse af ansøgernes holdning til Statens Kunstfonds udvalg og eventuelle ønsker om forbedringer. 3

4 Metode Synovate har gennemført 306 telefoninterviews via Synovates CATI system (Computer Aided Telephone Interviewing). Spørgeskemaet er udarbejdet af Synovate i samarbejde med Kunststyrelsen. Spørgeskemaet for 2008 er som i 2007, men med enkelte mindre omformuleringer. Et sample med kontaktinformation til ansøgere er udleveret til Synovate fra Kunststyrelsen. Respondenterne er tilfældigt udvalgt fra denne liste. Interviewene er dog blevet fordelt i de seks målgrupper, som modtager støtte fra Statens Kunstfond: Billedkunst Kunsthåndværk og Design Arkitektur Litteratur Tonekunst Film- og Scenekunst (17,0 % af interviewene) (16,7 % af interviewene) (16,3 % af interviewene) (16,3 % af interviewene) (17,3 % af interviewene) (16,3 % af interviewene) 40,2% af respondenterne/den institution eller virksomhed de repræsenterer, har fået støtte/tilsagn om støtte fra et af udvalgene under Statens Kunstfond. Det er en mindre andel end i undersøgelsen fra 2007, hvor 69% af respondenterne havde fået støtte eller tilsagn om støtte. Dette skyldes at man i nogen grad tidligere har boostet antallet af tilskudsmodtagere, for at få flere respondenter til spørgsmålene omkring udbetalingsprocedure. Da det tidligere år har vist sig, at der har været stor tilfredshed med kunststyrelsens udbetalingsprocedure, er det i år blevet prioriteret at øge tilfældighedsmomentet blandt deltagere i undersøgelsen. Dette bevirker også, at antallet af respondenter der har modtaget støtte i år (40,2%) ligger noget nærmere den faktiske tildelingsprocent, som er ca. 30%. Interviewene er gennemført i perioden 7. november til 24. november Gennemførselsstatistik Bruttostikprøve 820 Teknisk bortfald 109 Ukvalificerede 27 Ikke ringet op/kvote lukket 0 Nettostikprøve % Nægtere 17 2,49% Ikke truffet ,78% Gennemførte ,74% 4

5 Konklusion og anbefalinger Overordnet vurdering Den overordnede vurdering af Statens Kunstfond og dens udvalg er faldet siden sidste år. Sidste år havde ca. 2/3et godt eller meget godt indtryk, mens andelen i år er knap 50%. Dette hænger naturligvis sammen med, at andelen af stikprøven, der i år har fået tildelt et tilskud, er markant lavere end de foregående år. Tilfredsheden blandt modtagere er nemlig 68% (top2) blandt modtagere og kun 33% blandt ansøgere, der har modtaget afslag på deres ansøgning. Otte centrale forhold På alle centrale forhold er tilfredsheden faldet siden 2007 den negative tendens identificeret sidste år for mange områders vedkommende er dermed fortsat. Selvom en del af forklaringen er, at fordelingen af modtagere / afviste er anderledes end tidligere, er niveauet selv for modtagere ikke fuldt tilfredsstillende. Særligt på to områder er evalueringen dårlig: - Statens Kunstfonds udvalg forvalter kunststøtten på en enkel og gennemskuelig måde (kun godt 30% er enige) - Fondens udvalg er åbne og udadvendte (kun 22% er enige). For at forbedre sig på disse områder kan Statens Kunstfond med fordel tydeliggøre og skabe klarhed omkring kriterierne for støtte og afslag. Når man som kunstner brænder for sit kunstneriske arbejde, kan det føles utrolig uretfærdigt at man ikke får støtte. Det ville derfor være en god idé at melde endnu mere klart og ærligt ud omkring hvad der ligger til grund for evt. tilsagn eller afslag. Følgende citat er taget direkte fra de generelle råd til Statens Kunstfond: Problematikken er kommunikationen mellem ansøger og udvalget. Det kunne være fint hvis man kunne få en saglig begrundelse for afslag, så man kan komme videre på en positiv måde. Direkte dialog ønskes med mulighed for at få en samtale med udvalget. Der eksisterer ligesom sidste år en mistanke om, at bestemte grupper (f.eks. dem der får størst opmærksomhed i offentligheden (som oftest unge kunstnere), samt etablerede kunstnere (øst for Storebælt) bliver tilgodeset mest. Følgende citat er taget direkte fra de generelle råd til Statens Kunstfond: 5

6 Samme tendens hos Kunstfonden som hos boghandlerne. Man giver til de som allerede er etableret frem for at støtte vækstlaget som godt kunne bruge lidt hjælp. De områder, hvor Kunstfonden får den bedste evaluering er: - Statens Kunstfonds udvalg er kompetente og saglige i deres afgørelser hvor der dog er sket et fald siden sidste år (49% i år vs. 64% sidste år) - Statens Kunstfonds udvalg støtter nytænkende projekter/kunstnere (49% vs. 55% sidste år) 6

7 Ansøgningsfrister og sagsbehandlingsprocessen Tilfredsheden med ansøgningsfristerne er på samme høje niveau som sidste år. Andelen af respondenter, der er tilfredse med sagsbehandlingstiden for ansøgninger, ligger ligesom de øvrige år langt over 80% (hvoraf ca. 30% dog kun er delvist tilfredse). Tilfredsheden med sagsbehandlingstiden for udbetalinger er høj, da over 80% svarer at de er tilfredse. Klarhed og overskuelighed Vurderingen af klarhed og gennemskueligheden i tildelingsprocesserne er stort set ens på tværs af modtagere og afviste ansøgere. Generelt er der sket et fald i vurderingen af Kunstfonden på alle områder omkring klarhed og overskuelighed, og den faldende tilfredshed på de otte centrale områder (særligt enkelhed/overskuelighed og åbenhed/udadvendte), som beskrevet ovenfor, afspejles således også i en faldende vurdering af kriterierne for at opnå støtte som klare, ligesom tydeligheden i begrundelserne opleves fortsat at være på et lavt niveau. Kontakt og hjemmeside Vurderingen af kontakten til sagsbehandlerne er ligesom sidste år generelt god. Sagsbehandlerne er lette at komme i kontakt med, og de giver fyldestgørende svar på ansøgernes spørgsmål. Hjemmeside og ny service Brugen af hjemmesiden er konstant i forhold til sidste år og der er tendens til en stigende accept af hjemmesiden i 2005 angav 46% at hjemmesiderne er helt tilfredsstillende som informationskilder for tilskudsansøgere og denne andel er nu 56%. Et stort mindretal på 34% mener dog fortsat, at hjemmesiderne ikke er tilfredsstillende som informationskilde.. 7

8 Overordnet vurdering Alt i alt vurdering Hvordan er dit indtryk af Statens Kunstfonds udvalg alt taget i betragtning? 100% 90% 80% 19% 26% 21% 13% Base: Alle Meget godt 70% 60% 50% 40% 42% 39% 44% 35% Godt Hverken godt eller dårligt 30% 25% 37% Dårligt 20% 23% 27% 10% 0% 10% 8% 7% 5% 4% 2% % 5% Meget dårligt Omkring halvdelen (48%) af ansøgere har alt taget i betragtning et meget godt eller godt indtryk af Statens Kunstfonds udvalg. Statens Kunstfond ligger dermed lavere i forhold til 2007, hvor 65 % af ansøgere angav, at de havde et meget godt eller godt indtryk alt taget i betragtning. Det er første gang at andelen af ansøgere der angiver et meget godt eller godt indtryk ligger under 50 %. Undersøgelsen viser at 14 % angiver at de har et meget dårligt eller dårligt indtryk af Statens Kunstfond. I et åbent spørgsmål har respondenterne fået lov at begrunde dette overordnede indtryk af Kunstfondens udvalg. De positive vurderinger drejer sig blandt andet om god kompetence og alsidighed hos udvalgenes medlemmer, om tilfredshed med muligheden for at få støtte, samt om Kunstfondens service og behandling af ansøgerne. 8

9 Kompetence: Ca. 30% af de respondenter, der har et positivt indtryk af Statens Kunstfond, mener, at udvalgene bedømmer ansøgningerne fornuftigt, er velfungerende, har bred sammensætning, giver en alsidig støtte og vurderer sagerne kompetent og sagligt. Armslængdeprincippet fungerer - skift hvert 3. år og bred sammensætningen Synes de er saglige og fagligt kvalificeret. Udvalget har en meget god sammensætning. Glad for at der sidder en person som har indblik i dansemiljøet Jeg har indtrykket af det er meget kompetente mennesker i udvalget, og meget kvalificerede Godt man har fagfolk til at fordele midlerne. Godt man er begyndt at opsætte retningslinier for hvad man støtter. [Der] er en god faglighed i udvalgene og [det er] fint med jævne udskiftning. [Det] er fagligt kompetente folk som træffer valgene og ikke politikere. Det virker som om der bliver delt ud til mange forskellige, at der er noget bredde i det. Det med at udvalgene skifter er rigtig vigtigt Det virker professionelt, og det virker professionelt at gå ind på hjemmesiden og finde information Det er et godt udvalg med stor erfaring og at de favner bredt men der er ikke penge nok Min fornemmelse er at de ligesom er tilstede rundt i miljøet. At de er tilstede og synlige... det er rart. 9

10 Tilfredshed med støtte: 15% giver udtryk for deres tilfredshed med, at de har fået støtte eller med den principielle mulighed for at få støtte. Det er super godt Kunstfonden eksisterer, [og jeg] kan godt forstå dem der får støtte, får det Det er godt fonden eksisterer. Det er god der så mange muligheder for forskellige kunstarter, der ellers ikke vil kunne overleve [jeg er] lykkelig over at staten har sådan en ordning En vigtig mulighed for kunstnere at få støtte til projekter som ikke nødvendigvis økonomiske rentable, men som kan udvikle faget God behandling og kommunikation: 14% af de respondenter, der har et positivt indtryk af Statens Kunstfond, lægger vægt på den gode behandling, man som ansøger modtager fra Fonden. Det er ligesom tidligere især muligheden for personlig betjening og nærhed med udvalget, som roses. Der er god service og åbenhed fra statens kunstfond. Var godt at man fik personligt svar på ansøgning. Kunne være godt med noget mere vejledning hvis man ikke har søgt så mange gange før Servicen hun fik ved opringning og i forbindelse med returen af hendes ting var god har fået omhyggelig underretning og fået professionel behandling Føler sig godt behandlet Det er velfungerende kommunikationsmæssigt Respondenterne er dog også kritiske på en række punkter. Især fremhæves det, at Fonden støtter for smalt, både i betydningen elitært, subjektivt og at der gives for meget til etablerede kunstnere på bekostning af nye og eksperimenterende kunstnere. 10

11 Bureaukratisk. 24% af de respondenter, der har et negativt indtryk af Statens Kunstfond, fremhæver at tildelingen foregår for tungt og lukket og at der er for meget administration: Jeg synes det er meget uklart på hvilken baggrund, de vælger dem de gir støtte, og det er svært at finde information om det Konstruktionen er meget vanskelig, men årsagen til indtrykket skal ligge på den politiske side. Det er ikke fondens skyld det er som det er. Nepotisme: En del fremhæver indspisthed i tildelingerne, og at nogle ansøgere på denne vis ikke tages helt seriøst. Man mangler evne til at se ud over egen næse. Man har et for snævert kunstsyn. Virker lidt Københavnerficeret, lidt overrepræsentation fra København. Det er meget tydeligt at man ikke lægger an på at støtte ukendt og nye kunstnere. Det er uklart og uigennemsigtigt hvordan støtte kriterierne er. Det er selvfølgelig afhængigt af smag, men alligevel. nepotisme - ellitarisme - leflen for tidsånd 11

12 Otte centrale forhold I undersøgelsen spørges der til indtrykket af otte forskellige centrale forhold angående Statens Kunstfonds udvalgs arbejde. 100% Andel der er enig (top2) i, at.. Statens Kunstfonds udvalg støtter nytænkende projekter/kunstnere? 90% Statens Kunstfonds udvalg er åbne og udadvendte? 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Der er høj kvalitet i de afgørelser Statens Kunstfonds udvalg træffer? Statens Kunstfonds udvalgs fordeling af midler er kvalitetsorienteret? Statens Kunstfonds udvalg er kompetente og saglige i deres afgørelser. Statens Kunstfonds udvalg forvalter kunststøtten på en enkel og gennemskuelig måde? Statens Kunstfonds udvalgs forvaltning af kunststøtten er hurtig og effektiv? Statens Kunstfonds udvalg leverer alt i alt en høj grad af service i kontakten med brugerne? Generelt kan det konkluderes, at ansøgerne siden 2006 har fået et lidt mindre positivt indtryk af Statens Kunstfonds udvalg, hvad angår de fleste af de otte centrale forhold. Ligesom i 2006 og 2007 er de emner, der møder mindre tilfredshed, enkelhed og gennemskuelighed samt åbenhed og udadvendthed. Samtidig er tilfredsheden med begge forhold faldet siden Der er således fortsat basis for forbedring på disse områder. 12

13 Sagsbehandlingsprocessen Ansøgningsfrister Er du utilfreds, delvist tilfreds, eller tilfreds med ansøgningsfristen i Statens Kunstfond? 100% Base: Alle 90% 80% Tilfreds 70% 60% 77% 72% 78% 72% 50% Delvist tilfreds 40% 30% 20% 10% 0% 17% 17% 19% 17% 6% 10% 3% 7% Utilfreds Der er generelt god accept af ansøgningsfristerne, idet 72% af ansøgerne giver udtryk for at være tilfredse. En særlig høj andel af tilfredse respondenter arbejder inden for Arkitektur (80%) og Billedkunst (81%) samt Design (76%). Dog er det vigtigt at understrege, at andelen af respondenter, der er tilfredse med ansøgningsfristerne, er faldet fra 78% i Andelen af tilfredse respondenter ligger på linje med 2006, hvor tallet var 72%. Der er generelt sket en lille stigning i utilfredsheden med ansøgningsfristerne fra 2007, hvor 3% af ansøgerne var utilfredse, til 2008 hvor 7% er utilfredse. Utilfredsheden er størst inden for Arkitektur (12%) og Film- og Scenekunst(8%). De respondenter, der er delvist tilfredse eller utilfredse med ansøgningsfristen, er blevet spurgt hvorfor i et åbent spørgsmål. Langt hovedparten af disse (55%) ønsker flere/kortere/løbende ansøgningsfrister, timing ift. proces. 13

14 Sagsbehandlingstider Er du utilfreds, delvist tilfreds, eller tilfreds med sagsbehandlingstiderne for ansøgninger? 100% Base: Alle 90% 80% Tilfreds 70% 58% 64% 64% 55% 60% 50% Delvist tilfreds 40% 30% 20% 30% 23% 27% 33% Utilfreds 10% 0% 12% 12% 8% 11% % er tilfredse med sagsbehandlingstiderne for ansøgninger. Dermed ligger graden af tilfredshed betydeligt lavere end tallet for I forhold til ansøgningsfristerne er ansøgerne mindre tilfredse med sagsbehandlingstiderne. Den laveste andel tilfredse ansøgere findes inden for Film- og Scenekunst og Tonekunst, mens tilfredsheden er størst inden for Billedkunst og Arkitektur. Til sammenligning var tilfredsheden i 2007 lavest inden for Film- og Scenekunst og igen Arkitektur, mens den var størst inden for Litteratur og Billedkunst. De som er delvist tilfredse eller utilfredse, er blevet spurgt hvorfor. Ligesom tidligere er den helt overvejende årsag, at ansøgerne ønsker en hurtigere procedure. 14

15 Udbetalinger Er du utilfreds, delvist tilfreds, eller tilfreds med sagsbehandlingstiderne for udbetalinger? 100% 90% 80% 70% 60% 6% 3% 5% 3% Base: Har fået støtte Ved ikke Tilfreds Delvist tilfreds Utilfreds 50% 85% 87% 86% 86% 40% 30% 20% 10% 0% 6% 7% 8% 7% 4% 3% 1% 3% Langt de fleste er tilfredse med sagsbehandlingstiden for udbetalinger, og næsten ingen er direkte utilfredse. Dette billede har stort set været identisk fra 2005 til

16 Klarhed og overskuelighed Andel der svarer "ja, helt": 100% 90% Er vejledningerne om tilskudsmulighederne klare og forståelige? 80% 70% 60% Oplever du sagsgangene omkring ansøgninger og eventuelt udbetalinger som tilfredsstillende? 50% 40% Oplever du kriterierne for at opnå støtte som klare? 30% 20% 10% Oplever du begrundelser for Statens Kunstfonds udvalgs afgørelser (tilskud/ afslag) som klare? 0% Samlet set har andelen af ansøgere der har svaret ja, fortsat været faldende siden 2006 især på områderne kriterier for at opnå støtte er klare, hvor en lav andel på godt 30% mener, at dette er tilfældet. Tydeligheden i begrundelserne opleves fortsat at være på et lavt niveau. 16

17 Kontakt og hjemmeside Kontakt til sagsbehandlerne Hvordan oplever du kontakten til sagsbehandlerne? 100% Base: Alle 90% 80% 33% 30% Ved ikke 70% Meget positivt 60% 22% 23% Positivt 50% 40% Hverken negativt eller possitivt 30% 28% 25% Negativt 20% 10% 11% 16% Meget negativt 0% 3% 3% 2% 2% Kontakten til sagsbehandlerne er generelt god. Halvdelen af ansøgerne (48%) oplever kontakten som positiv eller meget positiv. Kun 5% oplever kontakten som negativ eller meget negativ. 17

18 Er sagsbehandlerne lette at komme i kontakt med? 100% Base: Alle 90% 80% 41% 39% 39% 38% Ved ikke 70% Nej 60% 50% 6% 12% 6% 4% 5% 9% 16% 17% Ja, til dels Ja, altid 40% 30% 20% 41% 47% 42% 41% 10% 0% Ansøgerne oplever også fortsat, at sagsbehandlerne altid er lette at komme i kontakt med. En stor andel af respondenterne har formentlig ikke haft kontakt til sagsbehandlerne, da 38% svarer ved ikke. Det kan på den baggrund konkluderes, at langt størstedelen af dem der har haft kontakt med sagsbehandlerne, altid oplever, at det er let at få kontakt. 18

19 Får du fyldestgørende svar på dine spørgsmål, når du henvender dig til sagsbehandlerne? 100% Base: Alle 90% 80% 43% 37% 40% 38% Ved ikke 70% Nej 60% 4% 3% 4% 50% 4% 10% 13% 14% Ja, til dels 14% 40% Ja, altid 30% 20% 38% 48% 45% 43% 10% 0% Generelt er ansøgerne også fortsat tilfredse med selve kommunikationen med sagsbehandlerne. 43% får altid fyldestgørende svar på deres spørgsmål, når de henvender sig. Det er samme niveau som i

20 Hjemmesider: tilfredshed og indtastning af ansøgning Hvor ofte bruger du Statens Kunstfonds eller Kunststyrelsens hjemmesider? 100% 90% 11% 10% 4% 5% 8% 5% 2% 6% 11% Base: Alle Aldrig 80% 16% 17% 19% Sjældnere 70% 60% 20% 10% 18% 29% Ca. 1 gang om året 50% 24% Ca. hvert halve år 40% 30% 18% 24% 29% Mindst 1 gang i kvartalet 20% 10% 0% 25% 25% 20% 19% 5% 8% 5% 4% Mindst 1 gang om måneden Ca. 1 gang om ugen eller oftere I 2007 så vi et fald i andelen af ansøgere, der bruger Statens Kunstfonds eller Kunststyrelsens hjemmesider. Således brugte 49% af ansøgerne i 2007 hjemmesiderne mindst en gang i kvartalet. Dette niveau er uændret i 2008, hvor 52% angiver, at de bruger hjemmesiderne mindst en gang i kvartalet. 5% bruger aldrig hjemmesiderne. Det er et lille fald fra 2007, hvor andelen der aldrig brugte hjemmesiderne, var 8%. 20

21 De 250 respondenter, der benytter hjemmesiderne mindst en gang hvert halve år, er blevet spurgt om deres tilfredshed hermed. Er Statens Kunstfonds og Kunststyrelsens hjemmesider tilfredsstillende som informationskilde for tilskudsansøgere? 100% 90% 16% 20% 11% 10% Base: Alle 80% Nej 70% 60% 36% 26% 35% 34% Ja, delvist 50% 40% Ja, helt 30% 20% 46% 54% 51% 56% 10% 0% Der er tendens til en stigende accept af hjemmesiden i 2005 angav 46% at hjemmesiderne er helt tilfredsstillende som informationskilder for tilskudsansøgere og denne andel er nu 56%. Et stort mindretal på 34% mener dog fortsat, at hjemmesiderne ikke er fuldt ud tilfredsstillende som informationskilde. 21

22 Vil du indsende/indtaste din ansøgning direkte via Statens Kunstfonds hjemmeside når en sådan service er tilgængelig pr. 1. januar % Base: Alle 90% 80% 70% 35% 30% 26% 16% 20% Nej 60% 50% 22% 27% 26% Ja, måske 40% 30% 64% Ja, helt sikkert 20% 43% 41% 47% 10% 0% % af alle respondenter mener, at de helt sikkert ville indsende/indtaste deres ansøgning direkte via Statens Kunstfonds hjemmeside, når denne service bliver tilgængelig 1. januar Sammenlignet med 2007 (47%), er der dermed sket en stor stigning (bemærk dog ændret spørgsmålsformulering, hvor spørgsmålet i 2008 er mere konkret ift. tidligere). Der er således sket en stigning i den positive holdning til at indsende ansøgningen elektronisk fra 2007, hvor 73% af respondenterne svarede, at de helt sikkert eller måske ville indsende via hjemmesiden, til 2008, hvor andelen er vokset til 84%. 22

23 Gode råd til Statens Kunstfond Ansøgerne er blevet bedt om at komme med et godt råd eller en kommentar til Statens Kunstfond, hvilket 67% har gjort. Kommentarerne strækker sig over en lang række emner, men især om begrundelse af afslag, flere midler til uddeling, bredere støtte og samt ønske om en bedre hjemmeside. - Begrundelse af afslag: I tråd med sidste år, ønsker mange ansøgere en mere gennemskuelighed. Der har især været stor efterspørgsel efter en konkret begrundelse for afslag (11%). Ønsker specifikt svar. Det kunne være rart med noget motivering til næste ansøgning. Vil gerne have et fyldestgørende svar i stedet for en standard skrivelse. Det er provokerende at man skriver at et projekt og ansøgning ikke er kunstnerisk eller fagligt i orden når man giver afslag. Mere gennemsigtighed i beslutningsgrundlaget og kriterierne for uddeling. Det er en flad begrundelse man får i forhold til afslag. Den er ikke brugbar for kunstneren. Ideelt ville en eller anden form for begrundelse på afslag være ønskelig. Man burde tydeliggøre hvilken begrundelse der er truffet i forbindelse med ansøgningen. Det kunne være fedt med en større grad af respons, så man kan vide om det er af administrative grunde eller om det er pga. cv og/eller projektet i sig selv. Det vil kunne afkræfte mistanken om nepotisme i afgørelserne. - Flere midler til uddeling: Ulig tidligere år, er der i år kommet en del efterlysninger af flere midler til støtte. Hele 10% har ytret ønsker i denne retning. Skaf flere midler så der er rum til flere nyskabelser. Sker bestemt for lidt indenfor børne- og ungeområdet. 23

24 De skulle arbejde lidt mere offensivt for at skaffe lidt flere penge til fonden, og nu hvor finanskrisen kradser, er det endnu vigtigere. Giv nogle flere legater. Øg støtten. Hold fanen højt og læg jer i selen for at skaffe flere penge til kunstnerne. Jeg synes de store fester skal spares væk og pengene skal i stedet anvendes til støtte til folk der har brug for dem. Der var en kæmpe fest for ansøgerne på et tidspunkt, hvilket ikke var så hensigtsmæssigt, da alle disse penge i stedet kunne være uddelt til kunstnerne. Samtidig burde Kunstfonden gøre sig lidt mere bemærket i offentligheden og også i forholdet til kulturministeren. - Bredere støtte: Ligesom sidste år er der mange, der i år giver udtryk for, at der godt kunne støttes lidt bredere. Mange (9%) giver udtryk for, at det i for høj grad er etablerede kunstnere der får støtte og at den lille kunstner på gulvet bliver overset. De skal favne lidt bredere og være mere åbne for nye og anderledes ideer, som udvalget ikke normalt kender til. Støtte ukendte navne. Få en bedre komite for dermed at undgå rygklapperi. Folkene i komiteen virker snobbede. Komiteen skal sætte sig bedre ind i kunstneren. Bredden skal være bredere og ikke så klassisk for ellers er den ikke fornyende. Man skal støtte en større bredde. Der skal også være ressourcer til de uetablerede. Støtten skal deles bredere ud. Det er et stort problem at det er de samme mennesker og teatre der får støtten. Se mere på de enkelte projekter i stedet for at holde sig til en blåstempling fra teaterskolerne. Man er ikke nødvendigvis en bedre skuespiller fordi man er uddannet fra disse. Hvorfor er det mange gange de store kunstnere der har bedre økonomisk grundlag, der bliver støttet med store beløb i stedet for at man støtter mindre kunstnere der i højere grad er afhængig af støtte. 24

25 F.eks. et kriterium om at de, der har modtaget støtte indenfor de sidste 2 år ikke kan få dette år således man kan støtte mere bredt. Udvalgene virker i for høj grad selvsupplerende når det gælder medlemmerne, man støtter dem og det man kender - hvilket medfører en kedelig ensretning. Jeg føler at det i høj grad er etablerede kunstnere som får støtten. - Bedre hjemmeside: 7% af kunstnerne retter kritik imod eller kommer med forslag til forbedringer af hjemmesiden. Hjemmesiden er svær at finde rundt på. Specielt på dramatik emnet var det svært at finde svar på muligheder for at søge støtte. Problemet med hjemmesiden er at man farer vild hvis man ikke er helt afklaret med hvor forskellen ligger mellem råd og fond. Det kan være svært at søge det rigtige sted og finde ud af hvor grænsen går. Der mangler ideer til ansøgninger på hjemmesiden. Hjemmesiden er meget ustruktureret og forvirrende. Man skulle gøre den samlede ansøgerliste offentlig på hjemmesiden så det bliver mere håndgribeligt. Altså en synliggørelse af ansøgningerne på nettet. Virker uchecket at man kan søge løbende og hjemmesiden vedvarende oplyser dette. Der burde oplyses når puljen er brugt op og der dermed ikke kan deles flere penge ud. Gode råd til udvalgene Nogle respondenter har valgt at adressere deres gode råd direkte til et bestemt udvalg. De bringes listet herunder. Litteratur udvalg: Udvalget bør ikke i deres behandling af ansøgninger skelne til alder på ansøgeren. Synes godt der kunne være en pulje for nye upcoming forfattere. Specielt når der er tale om forfattere som allerede er garanteret udgivelse. Gør det klart at man skal have udgivet materiale før man kan modtage støtte. 25

26 Show me the money! Nogle klarere kriterier for udvalget, da jeg ikke kunne finde nogle fra det nye udvalg. Ville være en drøm med et begrundet tilsagn. Mener at man bør satse på de nye og uprøvede forfattere i stedet for de gamle, da disse i forvejen tjener gode penge. Man skulle se lidt nærmere på nogen der ikke have udgivet i stedet for de sikre. Jeg ved godt det er enormt svært og ressourcekrævende, men det kunne være rart hvis de ansøgende kunne få et par ord med på vejen. Det kunne give et skub på vejen mod næste projekt. Det skal ikke kun være voksen litteratur, det er for smalt. Der uddeles for mange små portioner, hellere færre og større portioner. Der skal laves en ordning om at en tredjedel af puljen skal gives til personer der er totalt ukendt for fonden, så kunstnere der har studeret i udlandet får en chance. Det ville gøre at kunstklanen ville vokse. Der er for meget kammerateri blandt dem som får hvert år. Det er de samme som går igen. Udvalgets valg foregår mere på baggrund af personlige sympatier end ansøgerens kvalitet. De to sidste udvalg har været meget svingende i deres støtteområder. Hvor det ene har støttet meget radikale nytænkende kunstnere har det andet støttet mere konservative forfattere. Det ville være bedre hvis der ikke var så meget udsving i valgene. De kriterier som afgør om man kan komme betragtning, udover 2 værks reglen, er ret uklare. Film og scenekunst udvalg: Da man selv skal betale for udgifterne under et projekt, og det kan være svært at få det til at løbe rundt indtil pengene kan hæves, ville det være nyttigt om pengene kunne komme ansøgeren i hænde tidligere. Det er ikke blevet lettere i forbindelse med finanskrisen. 26

27 Man skal kunne søge til projekter, hvilket i dag ikke er klart nok i vejledningen. Det ville være rart hvis man støttede mere ud fra navn og det man kender i stedet for ud fra ansøgninger. Kriteriet for støtte er uklart. Jeg synes det er mærkeligt, at der kun bliver givet et treårigt legat om året når der er flere kunstarter i samme pulje. De skal se på kunstnerens situation og give beløb ud fra det. Det ville være en klar fordel om man kunne aflevere manuskripter. Det ville være dejligt hvis man kunne søge mere projektorienteret. Det kunne være rart at få flere penge til film. Det kunne godt være mere pædagogisk. Der kunne godt være flere standardkontrakter og budgetter osv. Det er svært at forstå det paradoks i ansøgningskriterierne, da man ikke støtter konkrete projekter, fordi man som kunstner definerer sig selv igennem de projekter man er i gang med. Det opleves som om man skal trylle for at få penge. Den statslige uddannelse er forældet og det er fondens syn også i forhold til hvad man bla. ser i Holland. De må gerne give flere penge. Tonekunst udvalg: Stor forbløffelse over at kunne høste anerkendelse andre steder, men aldrig at kunne få støtte hos statens kunstfond. Det opleves meget elitært. Man mister tilliden til at det system kan bruges. Man har brugt meget tid på at lave en ansøgning til kunstfonden, og så får man svaret at der kun gives støtte til kunst på et vist niveau. Det er uforskammet og man kan sagtens give et mere humant svar. Ingen opdeling mellem rytmisk og klassisk musik. 27

Brugerundersøgelse af tilskudsordninger. Kunstrådet. Kvantitativ undersøgelse. Udarbejdet for Kunststyrelsen. Job nr. 13087b

Brugerundersøgelse af tilskudsordninger. Kunstrådet. Kvantitativ undersøgelse. Udarbejdet for Kunststyrelsen. Job nr. 13087b 150 150 Brugerundersøgelse af tilskudsordninger Kunstrådet Kvantitativ undersøgelse Udarbejdet for Kunststyrelsen Januar 2006 Job nr. 13087b Side 2 Indhold FORMÅL OG METODE...3 BAGGRUND OG FORMÅL...3 METODE...3

Læs mere

Brugerundersøgelse af tilskudsordninger

Brugerundersøgelse af tilskudsordninger 150 150 Brugerundersøgelse af tilskudsordninger Kvantitativ undersøgelse Udarbejdet for Kunststyrelsen November 2004 Job nr. 12674 Side 2 Indhold FORMÅL OG METODE...3 BAGGRUND OG FORMÅL...3 METODE...3

Læs mere

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788 Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Denmark Se no (DK)14747788 Brugerundersøgelse af tilskudsordninger Kunstrådet

Læs mere

Undersøgelse af Dansk Skuespillerforbunds medlemmers erfaringer og holdninger til det statslige kunststøttesystem

Undersøgelse af Dansk Skuespillerforbunds medlemmers erfaringer og holdninger til det statslige kunststøttesystem Oktober 2011 Undersøgelse af Dansk Skuespillerforbunds medlemmers erfaringer og holdninger til det statslige kunststøttesystem Baggrund for undersøgelsen Kulturministeren har igangsat en udredning af kunststøttesystemet

Læs mere

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Sport & Fritid Foråret 2008 Side 1 af 10 Brugerundersøgelse vedr. tilfredsheden med aktivitetsstøtte og lokaletilskud Metode I november/december

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009 Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009 I perioden fra 3. april til 9. juni 2009 har webanalyse-firmaet Netminers gennemført en kvantitativ brugerundersøgelse på nyidanmark.dk. Undersøgelsen viser først

Læs mere

Åbne besvarelser på Q20: Har du evt. yderligere kommentarer:

Åbne besvarelser på Q20: Har du evt. yderligere kommentarer: Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 37 Offentligt Åbne besvarelser på Q20: Har du evt. yderligere kommentarer: Større brugervenlighed på hjemmesiden. Det er vanvid - det virker altså

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Hvad synes du om indholdet af kurset?

Hvad synes du om indholdet af kurset? Oversigt 2011 Evaluering af brugerundervisning Randers Bibliotek. Evaluering har i 2011 været op til underviserne om det skulle på programmet cirka 220 svar. Hvad synes du om indholdet af kurset? 86 40%

Læs mere

Refusion af udgifter ved lån af kunstværker

Refusion af udgifter ved lån af kunstværker Kunst.dk: Refusion af udgifter ved lån af kunstværker Page 1 of 3 Refusion af udgifter ved lån af kunstværker Refusion af dækning af udgifter for lån af nulevende kunstneres, kunsthåndværkeres og designeres

Læs mere

Undersøgelsens overordnede resultater 2010

Undersøgelsens overordnede resultater 2010 Evaluering af hjemmehjælpen 2010 I perioden fra 18. oktober 2010 til 15. november 2010 gennemførte Sundhed- og Ældrecentret en spørgeskemaundersøgelse af de ydelser, der leveres af den kommunale hjemmehjælp

Læs mere

Undervisningsevaluering Kursus

Undervisningsevaluering Kursus Undervisningsevaluering Kursus Fag: Matematik A / Klasse: tgymaauo / Underviser: Peter Harremoes Antal besvarelser: ud af = / Dato:... Elevernes vurdering af undervisningen Grafen viser elevernes overordnede

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse NOTAT Til Kultur- og Fritidsudvalget Udkast til principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 Bilag 1 København har som hovedstad

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Kulturforvaltningen Sommeren 2007 Indholdsfortegnelse Metode side 3 Overordnede resultater side 4 Sammenfatning: Århus Musikskole gennemførte i foråret 2007 en brugerundersøgelse

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring.

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring. Forbrugerpanelet om bankers salgsinitiativer Knap hver anden respondent (45%) er inden for de seneste fem blevet kontaktet en eller flere gange af deres bank med tilbud om produkter, de ikke allerede havde.

Læs mere

Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice. December 2014

Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice. December 2014 Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice December 2014 1 Konklusion Tilfredsheden med Tast selv-service er øget i forhold til 2013. 62 % af konsulenterne og

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring Hvad giver dig lyst til at lære? Analyse af danske skolebørns lyst til læring 1. BAGGRUND Vi giver ordet til skolebørnene

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Fonden Copenhagen JazzHouse. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december

Læs mere

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 FU-møde den 25. marts 2014... 3 Elektronisk semesterevaluering...

Læs mere

3. og 4. årgang evaluering af praktik

3. og 4. årgang evaluering af praktik 3. og 4. årgang evaluering af praktik Februar 2013 52% af de spurgte har svaret 1. Hvor mange klasser har du haft timer i? Respondenter Procent 1 klasse 27 11,6% 2 klasser 73 31,3% 3 klasser 50 21,5% 4

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker.

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 71,0 77,6 62,4 Administration og information Rekruttering af elever 58,7 71,2 Skoleperiodernes indhold Motivation 72,4 72,1

Læs mere

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008 Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008 I perioden fra 7. januar til 3. marts 2008 har webanalyse-firmaet Netminers gennemført en kvantitativ brugerundersøgelse på nyidanmark.dk. Undersøgelsens resultater

Læs mere

Denne rapport giver ingen svar, men skal udelukkende bruges til drøftelse omkring ovenstående emne.

Denne rapport giver ingen svar, men skal udelukkende bruges til drøftelse omkring ovenstående emne. Forord: DBU s Breddedommergruppe har bedt DBU s Rekrutterings og Fastholdelsesgruppe(R&F) om at se på, hvordan man bedst muligt kan rekruttere og fastholde vejledere og udviklere. Denne rapport giver ingen

Læs mere

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet:

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet: Andet: Sociale medier i undervisningen fra hvornår? Evt. allerede fra 3. klasse. Computere med fra hvornår? Og hvad må de bruges til? Spilleregler. Kan skolen være en større debattør i Silkeborgs kulturliv?

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 301 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 301 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 301 Offentligt J.nr. j.nr. 07-104724 Dato : 5. juli 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.301 af 21. juni 2007. (Alm. del).

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie Navn på universitet i udlandet: University of Kent at Canterbury Land: Storbritannien Periode: Fra:

Læs mere

Open Call 2015. Ansøgningsvejledning

Open Call 2015. Ansøgningsvejledning Open Call 2015 Ansøgningsvejledning OPEN CALL 2015 OPEN CALL 2015 Aarhus 2017 inviterer nye kulturprojekter til at blive en del af programmet et helt år med kulturelle oplevelser! Vi udvikler et program,

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen. Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 13 Mødedato: 06.09.2012 Tidspunkt: Kl. 09.00 17.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig?

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema - Kommunikation og ledelse, MPG-uddannelsen, E10 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Modulet rettede sig i for høj grad imod ledere, der kommunikerede

Læs mere

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN?

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? - EN INDSIGT I LØNTILSKUD, JOBROTATION OG VIRKSOMHEDSPRAKTIK NOVEMBER 2013 Det var en god måde at komme ud og få skabt et netværk. Ligeledes blev jeg anerkendt og

Læs mere

Vi er her for at søge. Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011

Vi er her for at søge. Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011 Vi er her for at søge Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011 På sidste års kundeseminar spurgte jeg skuespiller Lars Mikkelsen, hvorfor tvivlen er en ressource og en drivkraft for ham. Han forklarede

Læs mere

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Acadre sag nr.10/2762 dokument nr.85 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Resumé... 2 2.1 Skovbogård... 2 2.2 Baggrund... 2 2.3 Formål... 2 2.4

Læs mere

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM 1 1 tilfredshed m ed den komm unale tandpleje 1 % andel 4 ja nej I 1 gennemførte tandplejen en spørgeskemaundersøgelse blandt brugerne af Den Kommunale

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 439 Offentligt Tale til samråd Spørgsmål O-S (sammenfatning): På baggrund af BPA-evalueringen bedes oplyst, hvilke ændringer regeringen overvejer

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/20150602t162442.299/20150602t162442.752/91bb1f8c-cc23-4...

file:///c:/adlib%20express/work/20150602t162442.299/20150602t162442.752/91bb1f8c-cc23-4... file:///c:/adlib%20express/work/20150602t162442.299/20150602t162442.752/91bb1f8c-cc23-4... Page 1 of 1 02-06-2015 From: KFFKP Sekretariat og Presse Sent: 27-05-2015 09:43:21 To: Stine H i S rensen CC:

Læs mere

Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum

Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum 9. januar 2013 Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum Som et led i udmøntningen af den aftale,

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Principper for optimering af arbejdsgange I samtlige kommuner, hvor Rejseholdene har arbejdet med at beskrive og forbedre arbejdsgangen for udarbejdelse af husdyrgodkendelser,

Læs mere

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Baggrundsnotat Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet Team Butik har samlet argumenter og holdninger til oplægget omkring opgavefordelingen

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

Aftale for Team Myndighed

Aftale for Team Myndighed Aftale for Team Myndighed Overskrifter for aftalens mål 1 Effektmål 2 Målrettet sagsbehandling 3 Økonomistyring Dato: 16.12.2014 Aftale mellem Susanne Strandkjær Centerchef Henrik Otto Teamchef Underskrift

Læs mere

En projektleders oplevelse af IPMA Certificeringen

En projektleders oplevelse af IPMA Certificeringen En projektleders oplevelse af IPMA Certificeringen Margit Kusk, projektleder i KMD, IPMA Certificeret projektleder. At gå igennem en certificering i projektledelse er ikke en uddannelse eller et kursus.

Læs mere

Unge - køb og salg af sex på nettet

Unge - køb og salg af sex på nettet Unge - køb og salg af sex på nettet En introduktion til Cyberhus undersøgelse af unges brug af internettet og nye medier til køb og salg af sex. Materialet er indsamlet og bearbejdet af Cyberhus.dk i efteråret

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turisternes tilfredshed med det danske turistprodukt har vi en udfordring? Udgivet af: VisitDenmark August 2011 ISBN: 978-87-87393-81-2 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

Til medlemmerne af Kunstrådet. Møde i Kunstrådet Den 20. februar 2008, kl. 13.00 18.00

Til medlemmerne af Kunstrådet. Møde i Kunstrådet Den 20. februar 2008, kl. 13.00 18.00 Til medlemmerne af Kunstrådet Møde i Kunstrådet Den 20. februar 2008, kl. 13.00 18.00 Kunststyrelsen, H.C. Andersens Boulevard 2, stuen Mødelokale: 8 (Gæstekantinen) Til stede: Medlemmer af Kunstrådet:

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø?

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø? UNDERVISNINGSMILJØUNDERSØGELSE /min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Hvilken linje/værksted går du på? Er du: kvinde: 29 (59,2%) mand: 20 (40,8%) Hvor gammel er du?_gennemsnit: 20,4 år.

Læs mere

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Portræt 25 På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Som studerende kan du kontakte studenterambassadøren, hvis du er kommet i klemme i administrative sager om fx snyd eller dispensation. Tina er uddannet

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012

NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012 NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012 # METODE METODE NEMID 2012 MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 15 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING Dataindsamlingerne

Læs mere

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning 1Unge sportudøveres prioritering og planlægning UNGE SPORTUDØVERES PRIORITERING OG PLANLÆGNING Oldengaard.dk har foretaget en spørgeskemaundersøgelse over nettet for at afdække unge sportudøveres prioriteringer

Læs mere

Resultater spørgeskemaundersøgelse:

Resultater spørgeskemaundersøgelse: Resultater spørgeskemaundersøgelse: Status opgjort 4. dec. 2013: 43 besvarelser + 6 eksterne besvarelser (de eksterne besvarelser vil i det nedenstående være angivet med rødt og er ikke regnet med i evt.

Læs mere

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Skolens leder har det direkte personaleansvar over for alle skolens ansatte. Skolebestyrelsen kan som udgangspunkt ikke blande sig, men har

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Åbent samråd om sammensætningen af Det. af Det Kongelige Teaters nye bestyrelse. Spørgsmålet er stilet af Eyvind Vesselbo (V)

Åbent samråd om sammensætningen af Det. af Det Kongelige Teaters nye bestyrelse. Spørgsmålet er stilet af Eyvind Vesselbo (V) Kulturudvalget 2011-12 KUU alm. del Bilag 110 Offentligt TALE Arrangement: Åbent samråd om sammensætningen af Det Kongelige Teaters bestyrelse Åbent eller lukket: Åbent Dato og klokkeslæt: 8. februar 2012

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Støtteordninger og ansøgningsvejledning 2008

Støtteordninger og ansøgningsvejledning 2008 Støtteordninger og ansøgningsvejledning 2008 Litteraturudvalget Udgivet af Kunstrådets Litteraturudvalg H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 74 50 71 Telefax 33 74 45 45 litteratur@kunst.dk

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard. 9. november 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 6 Mødedato: 05 07.10.2011 Tidspunkt: 05.10 Kl. 10.00-16.00 06.10 Kl. 09.00 16.00 07.10 Kl. 09.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering maj 2010

Undervisningsmiljøvurdering maj 2010 Undervisningsmiljøvurdering maj 2010 Ejer Anna Højgaard Andersen (AA) Udløbsdato 20-05-10 16:00 1 Undervisningsmiljø på Helsingør Gymnasium Dette spørgeskema handler om det fysiske og det psykiske undervisningsmiljø.

Læs mere

Sammenfatning af Forums tre e-surveys

Sammenfatning af Forums tre e-surveys Sammenfatning af Forums tre e-surveys Forum for Offentlig Topledelse har i perioden fra august 2003 til august 2004 gennemført tre elektroniske spørgeskemaundersøgelser (e-surveys). E-survey 1 og 2 er

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Construction College

Construction College VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaunsøgelse Uddannelser: Vindmølleoperatør 72,9 57,9 Administration og information Rekruttering af elever 63,6 Skoleperiones indhold Motivation 67,6

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet.

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet. Danmarks Fiskeriforening / Danske Fiskeres PO, Skagen PO, Pelagisk PO, Kystfiskerudvalget, Landsforeningen af Fiskesorteringer og Samlecentraler, Foreningen af offentlige fiskeauktioner i Danmark, Danish

Læs mere

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB.

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg (c/o erhvervsskolerne) Marts 2015 Ref. nr.: AUB-50-02-01 Tilskudsordning til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Brugertilfredshed. Forældre til børn i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Forældre til børn i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Forældre til børn i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Hvem uddeler tilskuddet Kulturstyrelsen uddeler midlerne på baggrund af en faglig

Læs mere

Auto College Aalborg

Auto College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 22 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Administration og information 67,4 55,7 Rekruttering af elever 55,9 7,3 Skoleperiodernes indhold Motivation 7, 7,9 Elevens

Læs mere

141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1

141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1 141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1 BRUGERUNDERSØGELSE AF BORGERSERVICE I NYKØBING F, NYSTED, SAKSKØBING OG STUBBEKØBING EFTERÅRET 2014 Rapport til Byrådet fra de tre borgerorganisationer

Læs mere

Evaluering af DM i Fladfisk 2011

Evaluering af DM i Fladfisk 2011 Nyhedsbrev 211/8 Danmarks næststørste fiskestævne 1 Onsevig Havn www.onsevighavn.dk Evaluering af 211 www.gadusn.dk Selv om har høstet mange roser, kan alt gøres bedre, derfor har vi i lighed med efter

Læs mere

Vasketøjsprojekt i Varde Kommune ~ analyse

Vasketøjsprojekt i Varde Kommune ~ analyse Vasketøjsprojekt i Varde Kommune ~ analyse Indholdsfortegnelse 1. Konklusion...1 2. Indledning...2 3. Brugerundersøgelsen...2...2 Resultater af brugerundersøgelsen...2 Hvordan håndteres vasketøj, hvis

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Godset

Rammeaftale om det regionale spillested Godset Rammeaftale om det regionale spillested Godset 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Kolding Kommune og Kulturinstitutionen Godset ved Kolding Kommune. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere