Børne- og Kulturudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børne- og Kulturudvalget"

Transkript

1 Børne- og Kulturudvalget Referat inklusiv lukkede punkter Dato: Onsdag den 6. marts 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Birgit Skytte, Flemming Wetterstein, Margrethe Andersen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal Colak, Søren Mayntz Ingen Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Ændring af husleje i forpagtningskontrakten for Sportscafeen - LUKKET SAG Resultat af forældretilfredshedsundersøgelse i skoler/sfoer og dagtilbud Orientering om samarbejde med Tosprogs-Taskforcen Indskrivning og klassedannelse børnehaveklasser 2013/ Godkendelse af Garantiskole-samarbejdsaftale Budgetopfølgning pr. 31. januar Tillægsbevillinger for Børne- og Kulturudvalget Budgetopfølgning pr. 31. januar Tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer Meddelelser fra Formanden Underskriftsside Børne- og Kulturudvalget, 6. marts

3 1. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Beslutningstema Børne- og Kulturudvalget skal godkende mødets dagsorden. Indstilling Udvalgsformanden indstiller til Børne- og Kulturudvalget at godkende dagsordenen. Beslutning Børne- og Kulturudvalget den Godkendt. Børne- og Kulturudvalget, 6. marts

4 2. Ændring af husleje i forpagtningskontrakten for Sportscafeen - LUKKET SAG Sagsnr.: 11/15441 Børne- og Kulturudvalget, 6. marts

5 3. Resultat af forældretilfredshedsundersøgelse i skoler/sfoer og dagtilbud Sagsnr.: 13/1966 Beslutningstema Orientering om resultat af og opfølgning på forældretilfredshedsundersøgelsen i dagtilbud og skoler/sfo er. Indstilling Center for Børn og Kultur indstiller til Børne- og Kulturudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen, at tage orienteringen om forældretilfredshedsundersøgelsens resultater til efterretning, godkende opfølgning på tilfredshedsundersøgelsens resultater. Beslutning Børne- og Kulturudvalget den Anbefales. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Beslutningen om gennemførelse af forældretilfredshedsundersøgelse blev vedtaget den 2. marts 2011 i forbindelse med vedtagelsen af Politikker og Mål, Børne- og Kulturområdet I Politikker og Mål, Børne- og Kulturområdet " fremgår det, at der skal gennemføres en forældretilfredshedsundersøgelse i 2012 og 2014, der skal dokumentere graden af forældretilfredshed, og det fremgår at resultatmålet er, at: mindst 80 % af forældrene skal være tilfredse. Vallensbæk Kommune har således i november-december 2012 i samarbejde med Rambøll gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre til børn i samtlige dagtilbud, Børne- og Kulturudvalget, 6. marts

6 skoler og SFO er i kommunen. Undersøgelsen havde til formål at spørge forældrene om deres tilfredshed med deres barns skole eller tilbud på en lang række områder og skabe mulighed for mere dialog mellem institutioner og forældrene om dagligdagen. Undersøgelsens resultater skal bruges i det løbende arbejde med kvalitetsudvikling i skole, SFO og dagtilbud. Undersøgelsen blev gennemført blandt alle forældre i Vallensbæk Kommune til børn i dagtilbud, skole og SFO. Forældrene er blevet bedt om at besvare et spørgeskema for hvert barn. Der er udsendt invitationer til forældrene til i alt børn forældre har svaret på spørgsmålene, hvilket svarer til 80%. Det er en usædvanligt høj svarprocent. Spørgeskemaet har, ud over på dansk, været tilgængeligt på engelsk. Dataindsamlingen blev gennemført som en kombination af internetbesvarelser (88%) og telefoninterviews (12%) i perioden 5. november til 11. december Undersøgelsens design blev udarbejdet af Center for Børn og Kultur i samarbejde med institutionernes repræsentanter (ledere, medarbejdere og forældre) og godkendt af disse. Spørgerammen blev en kombination af lokalt formulerede spørgsmål og en række faste spørgsmål om tilfredshed samt baggrundsspørgsmål, der stammer fra et koncept lavet af staten og KL. Konceptet er også brugt i en national undersøgelse. Resultaterne fra Vallensbæk kan derfor sammenlignes med danske forældres gennemsnitlige tilfredshed. Herunder præsenteres kort en sammenfatning af resultaterne af forældretilfredsheden i Det vedlagte bilag: Hovedrapport: Forældretilfredshedsundersøgelse, Vallensbæk Kommune formidler og uddyber undersøgelsens resultater. Der er også vedlagt et bilag med udkast til en administrativ handleplan for fremtidige fokusområder. Samlede resultater: Langt størstedelen af forældrene er meget tilfredse eller tilfredse med deres barns dagtilbud, skole og SFO! Sammenfatning dagtilbud: Langt størstedelen af forældrene er tilfredse eller meget tilfredse med dagtilbud samlet set (78%). 9% af forældrene er utilfredse eller meget utilfredse. Der ses en forholdsvis stor spredning i tilfredsheden på tværs af de enkelte institutioner. Der ses en tendens til at forældre til de yngste børn er mere tilfredse end forældre til de ældste børn i dagtilbuddet. Forældre er forholdsvis utilfredse med kommunikationen via BørneIntra Analysen viser, at synliggørelsen af barnets læring og dagtilbuddets læringsmiljø vurderes forholdsvist lavt, men synes at have høj betydning i forhold til den samlede tilfredshed. En indsats på området vil derfor kunne øge den samlede tilfredshed. Sammenfatning skoler: Børne- og Kulturudvalget, 6. marts

7 74 % af forældrene er meget tilfredse eller tilfredse med deres barns skole samlet set (andelen af tilfredse eller meget tilfredse forældre på de 3 skoler har meget lille udsving). 9% af forældrene er utilfredse eller meget utilfredse. Der ses stor tilfredshed med dialogen og samarbejdet i forbindelse med skolehjem-samtaler. Der ses en tendens til at den gennemsnitlige tilfredshed blandt forældre er højere for klasser med flere elever. Samtidig er tilfredsheden også højere for lavere klassetrin. Analysen viser, at der ses en relativt stor tilfredshed med barnets faglige udbytte af undervisningen. Dog vurderes lærerens indsats for at tilrettelægge undervisningen i forhold til det enkelte barns behov forholdsvis lavt. Denne indsats synes dog at have høj betydning for den samlede tilfredshed. Tiltag, der bidrager til at understøtte ALLE børns læring fx undervisningsdifferentiering, klasseledelse og inklusion bør kunne højne den samlede tilfredshed. Sammenfatning SFO: 72 % af forældre er meget tilfredse eller tilfredse med SFO (der ses lille spredning i forældrenes tilfredshed i de enkelte SFO er). 9% af forældrene er utilfredse eller meget utilfredse. Personalets engagement i hverdagen, personalets pædagogiske indsats og aktiviteter i SFO en er tre områder, som analysen viser, bør have fokus i forhold til at højne den samlede tilfredshed med SFO erme. Forslag til opfølgning på tilfredshedsundersøgelsens resultater: Hovedresultaterne fra brugertilfredshedsundersøgelsen drøftes i den enkelte institution/skoles personale- og lederfora, skole- og forældrebestyrelser samt i Børne- og Kulturudvalget med henblik på at identificere fokuspunkter for det videre arbejde med kvalitetsudvikling. Der er taget hånd om utilfredsheden med lukkedagene, idet 3 lukkedage allerede er afskaffet. Ligeledes kører Sommer Campen som et forsøg med 3 uger i sommeren 2013, for at imødekomme bl.a. forældreønsker om en kortere periode. Der sker allerede nu en væsentlig forbedring af de fysiske rammer ved ombygning af Egholmskolen og Pilehaveskolen samt ESCO-ombygninger på daginstitutionerne Sommerfuglen og Regnbuen. Alle dagtilbud og skoler/sfo får tilbudt et fokusgruppeinterview med bestyrelserne med henblik på at identificere resultaternes årsagssammenhænge og fokuspunkter i den enkelte institution. Alle dagtilbud og skoler/sfo er forpligtet til at udarbejde en handleplan, herunder udpege 1-3 fokusområder, som der arbejdes koncentreret med indtil næste forældretilfredshedsundersøgelse løber af stablen (efter planen i 2014). Center for Børn og Kultur præsenterer Børne- og Kulturudvalget for et opsummerende statusnotat på opfølgningsarbejdet juni Her skal det fremgå hvilke initiativer de respektive skoler, SFO er og dagtilbud har søsat med henblik på at øge forældretilfredsheden. Center for Børn og Kultur udarbejder overordnet kvalitetsudviklingsstrategi med afsæt i forældretilfredshedsundersøgelsens resultater, institutionernes Børne- og Kulturudvalget, 6. marts

8 handleplaner, kvalitetsrapporter og under hensyn til skolereform m.m. Fremlægges for Børne- og Kulturudvalget i juni Data fra forældretilfredshedsundersøgelsen skal indgå i de årlige lederudviklings-samtaler med skole- og dagtilbudschef. Den enkeltfaktor, der synes at have størst indflydelse på den organisatoriske ramme for kvalitetsudvikling, er "ledelse". Det er lederen, der skal skabe retning for skolens, dagtilbuddets og SFO ens arbejde med kerneopgaven indenfor de rammer, som kommunen opstiller. På alle 3 sektor-områder er der i 2012 / 2013 igangsat en række tiltag, som skal styrke ledelsen og bidrage med at øge forældretilfredshed i dagtilbud, skole og SFO. (eksempler på tiltag: lederdiplomuddannelse, styrkelse af ledernetværk, lederuddannelse indenfor kommunikation, systemisk ledelse, forandringsledelse). Kommunikation Der er udarbejdet en samlet rapport / hovedrapport: Forældretilfredshed 2012, Vallensbæk Kommune som bilag til denne indstilling. Rapporten formidler hovedresultaterne fra forældretilfredshedsundersøgelsen for henholdsvis skole, SFO og dagtilbud. Rapporten vil blive offentligt tilgængelig på kommunens hjemmeside. Som supplement hertil får hver enkelt institution adgang til en rapport (enhedsrapport), der omfatter skolens / institutionens egne resultater. Enhedsrapporterne vil være tilgængelige for offentligheden på institutionernes hjemmeside. Bemærkninger til den enkelte leder (fra undersøgelsens kommentarfelt, der netop er tænkt brugt som led i den interne kommunikation mellem forældre og ledelsen i de respektive institutioner og til lederens opfølgning på undersøgelsen) er blevet overbragt til de respektive ledere. Retsgrundlag Bilag: 1 Åben Forældretilfredshedsundersøgelsens resultater Kommunerapport - Vallensbæk Forældretilfreds Udsendt af Center for Børn og Kultur den Åben Udkast til administrationens fokusområder forældretilfredshedsundersøgelsen (2) - udsendt af Center for Børn og Kultur den / /13 Børne- og Kulturudvalget, 6. marts

9 4. Orientering om samarbejde med Tosprogs-Taskforcen Sagsnr.: 12/3027 Beslutningstema Samarbejde med Tosprogs-Taskforcen fra Ministeriet for Børn og Undervisning, Indstilling Center for Børn og Kultur indstiller til Børne- og Kulturudvalget at tage orienteringen til efterretning. Beslutning Børne- og Kulturudvalget den Taget til efterretning. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Baggrund Vallensbæk Kommune har en handleplan for tosprogede elevers øgede udbytte af undervisningen Som et led i denne handleplan indgik skolerne i 2011 et samarbejde med Tosprogs-Taskforcen fra Ministeriet for Børn og Undervisning, under tiltaget Lav en plan. Skolerne har herefter alle udarbejdet en egen udgave af Lav en plan, med beskrivelser af tiltag og prioriteringer indenfor centrale områder af arbejdet med DSA, Dansk Som Andetsprog. Taskforcen besøgte foråret 2012 alle Vallensbæks skoler for at give sparring på deres planer. Flere af skolerne har desuden deltaget i Taskforcens nationale inspirationsmøder. Børne- og Kulturudvalget, 6. marts

10 Vallensbæk Kommune er udvalgt til et nyt samarbejdsprojekt Som en del af regeringens folkeskolereform og det kommende udviklingsprogram på dagtilbudsområdet, der begge har fokus på at styrke fagligheden for alle børn og unge, inviterede Ministeriet for Børn og Undervisning kommuner til at indgå i et treårigt samarbejde med Tosprogs-Taskforcen til styrkelse af indsatsen over for tosprogede børn og unge. På baggrund af de gode erfaringer med det tidligere samarbejde med Tosprogs- Taskforcen, søgte Vallensbæk Kommune Ministeriet for Børn og Undervisning om at blive udvalgt til at blive en af de tyve samarbejdskommuner, ministeriets Tosprogs-Taskforce indgår et forpligtende samarbejde med i perioden Vallensbæk Kommune blev på baggrund af ansøgningen udvalgt til at deltage i det nye samarbejdsprojekt. To-sprogs- Taskforcens overordnede projektbeskrivelse er vedlagt som bilag. Formålet med samarbejdet er i hver enkelt kommune at løfte fagligheden blandt tosprogede børn og unge i dagtilbud, fritidstilbud og skoler, så forskellen mellem tosprogede og etsprogede elevers skolepræstationer mindskes, og at de tosprogede unge bliver i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Samarbejdet med Tosprogs-Taskforcen vil give Vallensbæk Kommune mulighed for løbende hjælp og sparring fra enhedens konsulenter, indenfor rådgivning, kompetenceudvikling og netværksdannelse. Taskforcen vil i samarbejde med Vallensbæk Kommune udarbejde det konkrete projekt. Da andelen af tosprogede børn er størst i dagtilbud og skolernes indskoling, vil kommunens fokus i samarbejdet være på dagtilbud, fritidstilbud og indskoling, med særlig fokus på tidlig indsats og sammenhæng i tilbuddene. Specifikt har Vallensbæk Kommune ønsket at samarbejde med udgangspunkt i indsatsområderne Sprog og faglighed samt Forældreinddragelse. De udvalgte fokusområder relaterer sig desuden til Politikker og mål for Børne- og Kulturområdet , hvor børns sprogudvikling, det faglige niveau i skolerne samt forældreinddragelse indgår som centrale områder. Kommunens 3 skoler og skolefritidsordninger, dagplejen samt daginstitutionerne Amalieparken, Løkkebo, Nøddeboparken, Regnbuen, Sommerfuglen og Stien er tilmeldt samarbejdet. De tilmeldte daginstitutioner havde ved tidspunktet for ansøgningen alle over 20 % tosprogede børn indmeldt. Samarbejdet organiseres af en styregruppe bestående af repræsentanter fra Tosprogs- Taskforcen, lederrepræsentanter fra skole-, dag-, og SFO-området, samt skole- og dagtilbudschef og chefkonsulent fra Center for Børn og Kultur. Kommunikation Ledelse og medarbejdere i de berørte institutioner. Hjemmesider. Lokalaviser. Vallensbæk NU. Retsgrundlag Børne- og Kulturudvalget, 6. marts

11 Bilag: 1 Åben Projektbeskrivelse for Tosprogs-Taskforcens samarbejdskommuner.pdf - udsendt af Center for Børn og Kultur den /13 Børne- og Kulturudvalget, 6. marts

12 5. Indskrivning og klassedannelse børnehaveklasser 2013/14 Sagsnr.: 12/10600 Beslutningstema Antallet af børnehaveklasser og elever i disse i skoleåret 2013/14 fremlægges til Børneog Kulturudvalgets efterretning. Indstilling Center for Børn og Kultur indstiller til Børne- og Kulturudvalget at tage antallet af børnehaveklasser og elevtallet i disse til efterretning. Beslutning Børne- og Kulturudvalget den Taget til efterretning. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Skolernes rammebevillinger justeres med forskellen mellem budgetterede antal elever og faktisk indskrevne elever. Justeringen finder sted ved budgetopfølgningen oktober Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Indskrivningen til børnehaveklasser for skoleåret 2013/14 er nu ved at være afsluttet. Center for Børn og Kultur foretager følgende klassedannelse: Skole Antal klasser Elever i alt Klassekvotient Vallensbæk Skole Egholmskolen ,75 Pilehaveskolen ,67 Der mangler tilbagemelding vedrørende 4 børn i Vallensbæk Skoles distrikt. Børne- og Kulturudvalget, 6. marts

13 5 børn fra Egholmskolen, 4 børn fra Vallensbæk Skole og 1 barn fra Pilehaveskolen er omgængere og fortsætter endnu et år i børnehaveklasse. Anmodning om en anden skole end distriktsskolen: Følgende antal børn, der har søgt, og er blevet optaget på anden skole end distriktsskolen, er indregnet i ovenstående elevtal: 10 børn, har søgt Vallensbæk Skole i stedet for Egholmskolen. 1 barn, har søgt Egholmskolen i stedet for Vallensbæk Skole. 1 barn, har søgt Pilehaveskolen i stedet for Vallensbæk Skole. Afslag på ansøgninger: Med afsæt i lovgivningen om Frit Skolevalg og Styrelsesvedtægtens elevantalsgrænse for optagelse af elever fra andre kommuner, vil der med de nuværende klassekvotienter ikke være plads til elever fra andre kommuner. Der er givet afslag til 2 børn, der har søgt Egholmskolen i stedet for Vallensbæk Skole. Afslag er givet da de 2 børn ikke har søskende på den ønskede skole, og der ikke er plads i henhold til de vedtagne retningslinjer for frit skolevalg. Ansøgninger om frit skolevalg fra børn med søskende på den ønskede skole: 1 barn fra Brøndby Kommune, der ønsker Vallensbæk Skole. Ansøgning om frit skolevalg fra børn uden søskende på den ønskede skole: 4 børn fra Brøndby Kommune ønsker Egholmskolen. 1 barn fra Brøndby Kommune ønsker Pilehaveskolen, Egholmskolen eller Vallensbæk Skole. 1 barn fra Brøndby Kommune ønsker Vallensbæk Skole. 1 barn fra Brøndby Kommune ønsker Vallensbæk Skole eller Egholmskolen 5 børn fra Albertslund Kommune ønsker Pilehaveskolen. Skoleudsættelser: Det skal bemærkes, at der fra skoleåret 2012/13 var følgende skoleudsættelser (børn, der ikke starter i skole, det år de fylder 6 år) ved skoleindskrivningen 2012/2013: 6 børn fra Vallensbæk Skoles distrikt. 3 børn fra Pilehaveskolens distrikt. 7 børn fra Egholmskolens distrikt. Til det kommende skoleår er i alt 20 børn skoleudsat og fordeler sig med: 3 børn fra Vallensbæk Skole. 8 børn fra Pilehaveskolen. 9 børn fra Egholmskolen. Kommunikation Skolerne. Børne- og Kulturudvalget, 6. marts

14 Retsgrundlag Folkeskoleloven. Styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Vallensbæk Kommune. Børne- og Kulturudvalget, 6. marts

15 6. Godkendelse af Garantiskole-samarbejdsaftale Sagsnr.: 13/1959 Beslutningstema Godkendelse af Garantiskole-samarbejdsaftale mellem UU:center Syd, Brøndby, Hvidovre, Ishøj og Vallensbæk Kommuner og produktionsskolerne og ungdomsuddannelser i området. Der fremlægges et identisk dagsordenspunkt i alle 4 kommuner. Indstilling Center for Børn og Kultur indstiller til Børne- og Kulturudvalget at godkende samarbejdsaftalen om Garantiskole. Beslutning Børne- og Kulturudvalget den Godkendt. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Der er ingen fælles økonomi i Garantiskolen og udgangspunktet er, at den holdes udgiftsneutral. Afregningen mellem uddannelsesinstitutionerne bygger på en model, hvor afsenderskolen beholder indskrivningen og taxametret under Garantiskole-forløbet og modtagerskolen fremsender faktura til afsenderskolen, (baseret på timetal og taxameter). Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling I arbejdet med at få 95 % af de unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse, har et garantiskole-samarbejde i Silkeborg givet gode resultater. I regi af UU:center syd (UU) blev der arrangeret et inspirationsmøde med Silkeborg Kommune, hvor kommunerne og uddannelsesinstitutionerne i UU s område blev inviteret med. Deltagerne var positive overfor at udvikle en model, der kan tilpasses vilkårene på Vestegnen, med den større kompleksitet, der opstår, når projektet skal drives i fire kommuner med tilhørende UU-center, jobcentre, produktionsskoler samt flere gymnasier og erhvervsskoler i det Storkøbenhavnske område. Bestyrelsen for UU:center Syd Børne- og Kulturudvalget, 6. marts

16 anbefaler vedlagte samarbejdsaftale mellem UU:center Syd, uddannelsesinstitutionerne og medlemskommunerne Brøndby, Hvidovre, Ishøj og Vallensbæk Kommuner. Aftalen indeholder bl.a.: Garantiskolens formål Garantiskolen er et sikkerhedsnet for de unge, der af den ene eller anden grund ikke går direkte igennem en ungdomsuddannelse. Hvis en ung er ved at falde fra en uddannelse, skal den unge via vejledningssamtaler kunne tilbydes at afprøve en anden studieretning, således at frafald bliver til omvalg. Den unge kan så afprøve den nye uddannelse i op til tre måneder, mens vedkommende stadig er indskrevet på afsender-skolen og kan vende tilbage uden ny optagelse, hvis det ønskes. Hvis den unge beslutter at fortsætte på modtager-skolen, skal vedkommende indskrives her. Hensigten er, at der reageres hurtigt, når en ung mistrives på sin uddannelse, og det forudsætter, at uddannelsesinstitutionerne er fleksible og åbne for at modtage Garantiskole-elever med kort varsel. Kommunerne skal bidrage til Garantiskolen ved at understøtte de frafaldstruede unge, der har sociale og/eller personlige vanskeligheder. Hver kommune har en kontaktperson, der er indgangen til det kommunale system og sikrer den unge og uddannelsesinstitutionerne en hurtig og sammenhængende indsats. Organisering Garantiskolen er forankret i UU:center syd, som har ansvar for de administrative opgaver og hjemmesiden, der skal omhandle Garantiskolen. Ligeledes placeres ansvar for evaluering og dokumentation af Garantiskolens resultater her. Der nedsættes en styregruppe og en arbejdsgruppe: Styregruppen består af mellemledere med beslutningskompetence i forhold til at udvikle på Garantiskolens overordnede rammer og arbejdsgange, og der skal som minimum sidde en repræsentant fra hhv. UU, ungdomsuddannelserne, produktionsskolerne og kommunerne. Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra alle deltagende organisationer, og er typisk vejledere, mentorer eller jobkonsulenter, og skal være kontaktnettet ift. de konkrete Garantiskole-forløb og de unge. Center for Børn og Kultur vurderer, at samarbejdsaftalen medfører en ny og bedre måde at samarbejde om unge, der mangler motivation til at fortsætte og gennemføre en ungdomsuddannelse. Samarbejdsaftalen er udtryk for en formel forpligtelse til mere systematisk at følge op på og handle i forhold til unge på ungdomsuddannelserne, der udebliver fra undervisningen m.v. Udkast til samarbejdsaftalen er vedlagt som bilag. Borgmestre og direktører underskriver samarbejdsaftalen den 18. marts Kommunikation De medvirkende kommuners vejledere og jobcentre. Medvirkende uddannelsesinstitutioner. Retsgrundlag Lov om Ungdommens Uddannelsesvejledning. Børne- og Kulturudvalget, 6. marts

17 Bilag: 1 Åben Udkast samarbejdsaftale Garantiskolen - Udsendt af Center for Børn og Kultur den /13 Børne- og Kulturudvalget, 6. marts

18 7. Budgetopfølgning pr. 31. januar Tillægsbevillinger for Børne- og Kulturudvalget Sagsnr.: 13/1790 Beslutningstema Økonomicentret fremlægger budgetopfølgningen pr. 31. januar 2013 vedrørende drift, med henblik på beslutning om tillægsbevillinger svarende til merudgifter for i alt kr. Merudgifterne modsvares af tilsvarende mindreudgifter under Social- og Sundhedsudvalget. Indstilling Økonomicentret indstiller, at det anbefales Kommunalbestyrelsen, at godkende budgetopfølgningen pr. 31. januar 2013, der samlet set reducerer kassebeholdningen med kr. under forudsætning af, at der vedtages tillægsbevilling på kr. til deltema 1.3 Børn og unge med særlige behov vedrørende specialundervisningstilbud og befordring som følge af tilflyttere Beslutning Børne- og Kulturudvalget den Anbefales. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Budgetopfølgningen pr. 31. januar 2013 vedrørende drift under Børne- og Kulturudvalget udviser samlede merudgifter på kr. til specialundervisningstilbud og befordring som følge af tilflyttere. Merudgifterne kan henføres til området der varetages af Ishøj Kommune, som følge af det forpligtende samarbejde og Ishøj Kommune har angivet kompenserende mindreudgifter under Social- og Sundhedsudvalget. Kassebeholdningen påvirkes derfor ikke. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Børne- og Kulturudvalget, 6. marts

19 Sagsfremstilling Økonomicentret fremlægger budgetopfølgningen pr. 31. januar 2013 vedrørende drift på Børne- og Kulturudvalgets område, der samlet udviser merudgifter på kr. vedrørende skattefinansieret drift. Merudgifterne på den skattefinansierede drift kan forklares med følgende: På området Børn og unge med særlige behov forventes en merudgift på kr. i 2013, som primært skyldes en forventet merudgift vedrørende specialundervisningstilbud og befordring grundet tilflyttere. Der henvises i øvrigt til uddybende bemærkninger i det udsendte bilag. Kommunikation Økonomicentret orienterer driftsstederne. Retsgrundlag Bilag: 1 Åben Budgetopfølgning pr. 31. januar TB BKU - udsendt af Center for Børn og Kultur den /13 Børne- og Kulturudvalget, 6. marts

20 8. Budgetopfølgning pr. 31. januar Tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer Sagsnr.: 13/1791 Beslutningstema Økonomicentret fremlægger i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. januar 2013 en opgørelse over tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer på Børne- og Kulturudvalgets område. De tekniske omplaceringer udgør samlet set 0 kr. og er dermed udgiftsneutrale for kommunen. Indstilling Økonomicentret indstiller, at det anbefales Kommunalbestyrelsen, at godkende de tekniske omplaceringer mellem fagudvalgene og temaerne på i alt kr., og som samlet set er udgiftsneutrale for kommunen under forudsætning af, at der vedtages tillægsbevilling på kr. til deltema 1.1 Dagtilbud vedrørende Naturskolen og digitalisering i dagplejen der vedtages tillægsbevilling på kr. til deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger vedrørende musikfaglig konsulent, kulturuge, Naturskolen og barselspuljen der vedtages tillægsbevilling på kr. til deltema 2.2 Kultur vedrørende musikfaglig konsulent, kulturuge og teaterrefusion der vedtages tillægsbevilling på kr. til deltema 2.3 Fremtidens Borgerhus vedrørende danskernes digitale bibliotek og teaterrefusion Beslutning Børne- og Kulturudvalget den Anbefales. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser De tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer udgør kr. på Børneog Kulturudvalgets område og er udgiftsneutrale for kommunen. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Børne- og Kulturudvalget, 6. marts

21 Sagsfremstilling Økonomicentret har i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. januar 2013 udarbejdet en oversigt, der viser de tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer. De tekniske omplaceringer er opgjort særskilt, da de er af ren teknisk karakter og udgør kr. på Børne- og Kulturudvalgets område. Samlet set er de tekniske omplaceringer udgiftsneutrale for kommunen. De tekniske omplaceringer vedrører omplacering af budget vedrørende Naturskolen, digitalisering i dagplejen, musikfaglig konsulent, kulturuge, barselspulje, teaterrefusion og danskernes digitale bibliotek. Kommunikation Økonomicentret orienterer driftsstederne. Retsgrundlag Bilag: 1 Åben Budgetopfølgning pr. 31. januar OMP BKU - Udsendt af Center for Børn og Kultur den /13 Børne- og Kulturudvalget, 6. marts

22 9. Meddelelser fra Formanden Sagsnr.: Formanden meddelte: Notat med projekter på 0-18 års området uddelt. Pixiudgave af Mål og Politikker for Dagtilbud samt Kultur- og Fritidsområdet uddelt. Folder Velkommen i skole 2013/2014 uddelt. Forvaltningen uddelte notat om CEPOS undersøgelse af undervisningseffekten hos folkeskolerne. Børne- og Kulturudvalget, 6. marts

23 Underskriftsside Jytte Bendtsen Birgit Skytte Flemming Wetterstein Margrethe Andersen Kenneth Kristensen Berth Erdal Colak Søren Mayntz Børne- og Kulturudvalget, 6. marts

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 2. april 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Birgit Skytte, Flemming Wetterstein,

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 9. januar 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Birgit Skytte, Flemming Wetterstein,

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Tillægsreferat Dato: Onsdag den 30. januar 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Kommunalbestyrelsessalen på

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Ungdomsskolen, Lundbækvej 5, 2665 Vallensbæk Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 2. december 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Bemærk! Mødet afholdes i mødelokalet ved Spisestedet Mosen, Rendsagervej 5, 2625 Vallensbæk. Mødelokale: Medlemmer:

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 4. december 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Birgit Skytte, Flemming Wetterstein,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 5. november 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 2. december 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Bemærk! Mødet afholdes i mødelokalet ved Spisestedet Mosen, Rendsagervej 5, 2625 Vallensbæk. Mødelokale: Medlemmer:

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde. Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv Vallensbæk Strand

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde. Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv Vallensbæk Strand Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 25. november 2015 Mødetidspunkt: 16:35 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 6. december 2017 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Mødelokalet ved Spisestedet Mosen Rendsagervej 5, 2625 Vallensbæk Medlemmer: Afbud: Fraværende: Morten

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 3. juni 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

GARANTISKOLEN. \/uc. molten. UU: center syd. Kobenhavns G j

GARANTISKOLEN. \/uc. molten. UU: center syd. Kobenhavns G j GARANTISKOLEN SOSU C BR0NDBY TEC K0BENHAVNS TEKNISKE SKOLE CPH WEST ISH0J BR0NDBY GYMNASIUM GYMNASIUM & HF VUC PRODUKTIONSSKOLE PRODUKTIONSSKOLEN M0LLEN ISH0J VUC VESTEGNEN PRODUKTIONSH0JSKOLEN BR0NDBY

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 18. juni 2013 Mødetidspunkt: 19:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Birgit Skytte (formand), Sonja Fladstrand, Annette

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Tillægsreferat Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Læs mere

Notat. BSU - Skoleindskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen

Notat. BSU - Skoleindskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Notat Modtager(e): Børne- og udvalget Dato: 4. december 2014 Sags nr.: Sagsbehandler: ASC BSU - indskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 7. maj 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal Colak,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 6. maj 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Morten Schou Jørgensen, Arne

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 23. september 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Højrupgård Højrupgårdsvej 1 2625 Vallensbæk Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 31-03-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 31-03-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 31-03-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Mette Kristensen, Jakob Holm, Søren Sønderlund Hansen, Lisa

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Sonja Fladstrand, Annette Eriksen, Karin Gudbergsen,

Læs mere

Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse

Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse Sagsnr. 16/17444 Resumé Børne- og Skoleudvalget principgodkendte den 14.09.2016 to modeller til ændring af styrelsesvedtægten

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 18. marts Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 18. marts Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den 18. marts 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 29. januar 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Birgit Skytte (formand), Sonja Fladstrand, Annette

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 20. august 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

RESULTATER AF KLUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET, EFTERÅR 2016

RESULTATER AF KLUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET, EFTERÅR 2016 RESULTATER AF KLUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET, EFTERÅR 2016 BLANDT DE KOMMUNALE DAGTILBUDSFORVALTNINGER Om undersøgelsen Undersøgelse blandt de kommunale dagtilbudsforvaltninger Gennemført november-december

Læs mere

En sammenhængende ledelsesstruktur pa 0-18 a rsomra det

En sammenhængende ledelsesstruktur pa 0-18 a rsomra det En sammenhængende ledelsesstruktur pa 0-18 a rsomra det Indledning 1. april 2015 igangsættes en ny sammenhængende ledelsesstruktur på 0-18 års området. Strukturen har været i høring blandt medarbejdere,

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 45 TIRSDAG DEN 1. DECEMBER 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 1. december 2009 Side: 2 Fraværende: Anders Fog-Petersen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 3. november 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Bemærk! Vi mødes i stueetagen i Rønnebækhus under den nye altan. Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Institutionsrapport for Ågården

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Institutionsrapport for Ågården aa Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Institutionsrapport for Ågården Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Ågården Indhold 1. Baggrund for undersøgelsen... 2 Undersøgelsens omfang... 2 2. Metode... 2 Spørgeskemaerne...

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Referat 3. marts 2016 kl. 19:50 Kantinen Indkaldelse Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Henriette Breum Henrik Bang Birgitte Hannibal Mette Hoff Dorthe la Cour Dorete Dandanell

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 19. marts 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Birgit Skytte (formand), Sonja Fladstrand, Annette

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2017

Brugertilfredshedsundersøgelse 2017 Brugertilfredshedsundersøgelse 2017 Børnehuset Uglen Skole og Dagtilbud Side 0 af 7 Indhold 1 Baggrund... 2 1.1 Undersøgelsens omfang... 2 2 Metode... 2 2.1 Spørgeskemaerne... 2 2.2 Mål for svarprocent

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 30. maj 2005 via Magistraten PRIORITERET SAG Tlf.

Læs mere

Alle børn er tilknyttet et skoledistrikt iht. til deres folkeregisteradresse og har ret til at blive optaget på den tilhørende skole.

Alle børn er tilknyttet et skoledistrikt iht. til deres folkeregisteradresse og har ret til at blive optaget på den tilhørende skole. Notat 22. februar 2017 Sagsbeh.:HPA J.nr.: 17.02.04-G01-2-17 Skoleafdelingen Oprettelse af 0. klasser 2017/18 Ifølge styrelsesvedtægten for Frederiksberg Kommunes skolevæsen er det Kommunalbestyrelsen,

Læs mere

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2017 Alle elever skal lære mere og trives bedre Mål, formål og oprindelse Målet er implementering af Folkeskolereformen over en treårig periode med udgangspunkt

Læs mere

RESULTATER AF SPØRGESKEMA- UNDERSØGELSE 4 BLANDT DE KOMMUNALE SKOLEFORVALTNINGER

RESULTATER AF SPØRGESKEMA- UNDERSØGELSE 4 BLANDT DE KOMMUNALE SKOLEFORVALTNINGER OMSTILLING TIL EN NY FOLKESKOLE RESULTATER AF SPØRGESKEMA- UNDERSØGELSE 4 BLANDT DE KOMMUNALE SKOLEFORVALTNINGER Efterår 2015 Temaet for undersøgelsen er som i tidligere undersøgelser reformelementerne.

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Dagsorden Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse

Læs mere

Skoleindskrivning 2017 Information og praktiske oplysninger

Skoleindskrivning 2017 Information og praktiske oplysninger Skoleindskrivning 2017 Information og praktiske oplysninger Holstebro Kommune Skoleafdelingen Side 1 of 8 Kære forældre Et nyt skoleår venter forude og som forældre til kommende skolebørn skal I indskrive

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Institutionsrapport for Romlehøj

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Institutionsrapport for Romlehøj Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Institutionsrapport for Romlehøj Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Romlehøj Indhold 1. Baggrund for undersøgelsen... 2 Undersøgelsens omfang... 2 2. Metode... 2 Spørgeskemaerne...

Læs mere

Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014

Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter, således at det afspejler udvalgets prioriteringer af

Læs mere

Undervisningsudvalget. Referat. Mødedato: 14. september 2015. Mødetidspunkt: 17:30. Mødested: Udvalgsværelse 1. Deltagere: Fraværende: Bemærkninger:

Undervisningsudvalget. Referat. Mødedato: 14. september 2015. Mødetidspunkt: 17:30. Mødested: Udvalgsværelse 1. Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Referat Mødetidspunkt: 17:30 Mødested: Udvalgsværelse 1 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2 Sidetal: 3 Indholdsfortegnelse Sidetal: 4 143. Evaluering af sommerundervisning Åbent - 17.13.02-G01-3-15

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 15. januar 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Alle børn er tilknyttet et skoledistrikt iht. til deres folkeregisteradresse og har ret til at blive optaget på den tilhørende skole.

Alle børn er tilknyttet et skoledistrikt iht. til deres folkeregisteradresse og har ret til at blive optaget på den tilhørende skole. Notat 3. februar 2016 Sagsbeh.haag01 J.nr.: 17.02.04-G01-1-16 Skoleafdelingen Oprettelse af 0. klasser 2016/17 Ifølge styrelsesvedtægten for Frederiksberg Kommunes skolevæsen er det Kommunalbestyrelsen,

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Referat Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 11:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse

Læs mere

Borgmesterens Afdeling Byrådsservice. Aarhus Kommune. Den 25. april Svar på Enhedslistens spørgsmål om henviste børn

Borgmesterens Afdeling Byrådsservice. Aarhus Kommune. Den 25. april Svar på Enhedslistens spørgsmål om henviste børn Borgmesterens Afdeling Byrådsservice Den 25. april 2014 Aarhus Kommune Børn og Unge Svar på Enhedslistens spørgsmål om henviste børn Enhedslisten har den 8. april 2014 fremsendt en række spørgsmål omkring

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 VALLENSBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 VALLENSBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT VALLENSBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 01 Introduktion 2 02 Sammenfatning 3 03 Læsevejledning 6 04 Dagtilbud 8 05 Metode 29 1 01. INTRODUKTION Forældretilfredshed 2014 Vallensbæk Kommune gennemførte

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 9. oktober 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Birgit Skytte, Flemming Wetterstein,

Læs mere

Resultatkontrakt for Næsby Skole

Resultatkontrakt for Næsby Skole Resultatkontrakt 2011-12 for Næsby Skole Odense Kommune - BUF - Skoleafdelingen 17.05.2011 dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Næsby - skole er indgået mellem Skoleafdelingen

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 11. august 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 11. august 2015 Referat tirsdag den 11. august 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Afbud: Julie Hermind (F) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering - august 2015...2 3. BU - Evaluering

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

Erfaringer fra samarbejdet mellem kommuner og læringskonsulenternes tosprogsteam om at løfte tosprogede børn og unges sprog og faglighed

Erfaringer fra samarbejdet mellem kommuner og læringskonsulenternes tosprogsteam om at løfte tosprogede børn og unges sprog og faglighed Erfaringer fra samarbejdet mellem kommuner og læringskonsulenternes tosprogsteam om at løfte tosprogede børn og unges sprog og faglighed Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings konference om

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 7. maj 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Onsdag den 21. september 2016 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia Bjerregaard

Læs mere

Budget 2016: Temadrøftelse af tosprogsområdet

Budget 2016: Temadrøftelse af tosprogsområdet Punkt 7. Budget 2016: Temadrøftelse af tosprogsområdet 2015-004510 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres og drøfter temaemnet og tilkendegiver i hvilket omfang konklusionerne skal

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. november 2012 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse B Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Skabelon for redegørelse i relation til kvalitetstilsynet med folkeskolen

Skabelon for redegørelse i relation til kvalitetstilsynet med folkeskolen Skabelon for redegørelse i relation til kvalitetstilsynet med folkeskolen Udviklingsplan Har I på skolen en udviklingsplan fx som led i arbejdet med kommunens kvalitetsrapport - med konkrete mål for skolens

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Kommunernes omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen Gennemført i april-maj 2015 Besvarelse fra 98 kommuner Temaer i undersøgelsen:

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 19. november 2012 på Rådhuset i Lynge Skole. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Mødet blev holdt mandag den 19. november 2012 på Rådhuset i Lynge Skole. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 33 Mødet blev holdt mandag den 19. november 2012 på Rådhuset i Lynge Skole. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Indholdsfortegnelse

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Indholdsfortegnelse Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Indholdsfortegnelse Oversigt 2 Målsætninger for skolevæsenet 2 1. Skolepolitik og målsætninger for skolevæsenet 2 Skolestruktur og indhold

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00.

Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 43 Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Dagsorden til ordinært møde 25. Oktober 2016 Tirsdag 25.10.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Orientering om Danske Skoleelevers arbejde 2 Velfærd frem for mursten - antal skoledistrikter

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. oktober 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 ONSDAG DEN 24. SEPTEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 24. september 2008 Side: 2 Fraværende: Torben Skovhus

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 1 Baggrund og formål med undersøgelsen 2 2 Sammenfatning: Skoleområdet 3 3 Sammenfatning: SFO-området 4 4 Om dataindsamlingen 5 5 Læsevejledning 6 6 Skoleområdet

Læs mere

Ledelse af dagtilbud Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling

Ledelse af dagtilbud Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling Ledelse af dagtilbud 2017 Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling Indhold Om undersøgelsen Side 3 Hovedkonklusioner Side 4 På tværs af de syv ledelsestemaer Side 5 Behov for kompetenceudvikling

Læs mere

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 22. oktober 2014 Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Børn og Unge fremsender hermed Børn og Unge-byrådets

Læs mere

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Notat Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Krav til sprogvurdering og sprogunderstøttende indsats Sprogvurderinger af 3-årige

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Afbud fra: Kasper Glyngø Bemærkninger: Mødets

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 37 TORSDAG DEN 7. MAJ 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 7. maj 2009 Side: 2 Fraværende: Eva Laut Andersen, Torben

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for dagplejen Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for dagplejen Indhold 1. Baggrund for undersøgelsen... 2 Undersøgelsens omfang... 2 2. Metode...

Læs mere

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler Punkt 6. Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler 2016-051261 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler nedlægges pr. 31. juli 2017,

Læs mere

Oplæg til Børn og Unge Udvalget. Spørgsmål stillet af Jan Ravn Christensen (SF): Besvarelse af spørgsmål fra Byrådets drøftelse: Emne

Oplæg til Børn og Unge Udvalget. Spørgsmål stillet af Jan Ravn Christensen (SF): Besvarelse af spørgsmål fra Byrådets drøftelse: Emne Oplæg til Børn og Unge Udvalget Emne Besvarelse af spørgsmål fra Byrådets drøftelse: Sag 21: Børnenes og de unges trivsel, læring og udvikling Til Kopi til Børn og Unge Udvalget Den 12.9 2014 Spørgsmål

Læs mere

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15 Fraværende: Ingen Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 56 2. Godkendelse af kommunal redegørelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 20. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014

Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter, således at det afspejler udvalgets prioriteringer af de opgaver,

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Katja Lindblad, Ingolf Mathiesen, Niels Jørgensen,

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 28. september 2015 Kl. 14:00 Konferencerummet Ebeltoft.

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 28. september 2015 Kl. 14:00 Konferencerummet Ebeltoft. 1 of 8 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 28. september 2015 Kl. 14:00 Konferencerummet Ebeltoft Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen Brøgger

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Mandag den 22. juni 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Svømmeklubben Pilehaveskolen Horsbred 197 A Indgang til højre for svømmehallen

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 9. februar 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Personsag 2. Fritidstilbud for vidtgående handicappede

Læs mere

En sammenhængende ledelsesstruktur pa 0-18 a rsomra det

En sammenhængende ledelsesstruktur pa 0-18 a rsomra det En sammenhængende ledelsesstruktur pa 0-18 a rsomra det Formål En sammenhængende ledelsesstruktur skal understøtte de politiske målsætninger for området: Daginstitutionerne skal målrette det pædagogiske

Læs mere

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune - på et dialogbaseret grundlag Folkeskolen er en kommunal opgave, og det er således kommunalbestyrelsens opgave at sikre, at kvaliteten af det samlede

Læs mere