Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé F

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu"

Transkript

1 Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé F

2 På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler for samvær på holdet/i klassen og på VUF. Undervisningen bygger på demokratiske omgangsformer, hvor samtale og åben dialog med respekt for holdninger og værdier er centrale elementer. Læs mere om værdigrundlaget for VUF på På VUF gælder nedenstående samværsregler, hvis nøgleværdier er ansvar og respekt: Ansvar for sig selv og sine omgivelser Respekt for undervisningen Respekt for hinanden og for fællesskabet Respekt for bygninger og inventar side 2 af 8

3 - I dette lille hæfte kan du læse regler der viser, hvordan vi på VUF mener, at studiemiljøet bliver så godt som muligt og dermed fremmende for vores alle sammens arbejds- og studieglæde. Reglerne gælder for alle VUFs medarbejdere og kursister; dog kan der være særlige regler for de forskellige uddannelser. Det er alles fælles ansvar at arbejde for åbenhed, gensidig respekt, dialog, et godt samarbejde og en positiv og konstruktiv omgangstone. På den måde bliver der skabt de bedste betingelser for, at kursisterne gennemfører deres uddannelse på VUF med størst muligt udbytte og mindst muligt fravær. Mødepligt og studieaktivitet Undervisningen er lagt an på, at kursisterne arbejder sammen og deltager aktivt i undervisningen, og derfor er der mødepligt på alle uddannelser på VUF. Selv om det måske er indlysende for nogen, vil vi alligevel nævne nogle vigtige forudsætninger for at blive betragtet som studieaktiv og få et godt studieforløb: Man møder til undervisningen, herunder til fællestimer, introforløb og andre aktiviteter Man forbereder sig til timerne Man afleverer skriftlige opgaver til tiden Man deltager aktivt og engageret Man overholder aftaler Man deltager i faglige ekskursioner, studieture med mere, når disse ligger i undervisningstiden Man deltager i virtuel eller forlagt undervisning og i selvstændigt tilrettelagte undervisningsforløb side 3 af 8

4 Normalt skal fremmødet i det enkelte fag være på mindst 85% af det afholdte timetal, og der skal afleveres mindst 85% af de stillede skriftlige opgaver. Hvis en kursist er fraværende på grund af sygdom, orienterer kursisten sig selv om holdets/klassens arbejde. Ved længerevarende sygdom kan sygeundervisning evt. komme på tale. Henvendelse herom sker til uddannelseschefen. For at støtte kursisterne så de ikke får så meget fravær, at de fx får vanskeligt ved at følge undervisningen, bliver den enkelte kursists fravær og skriftlige afleveringer registreret i den elektroniske dagbog på Ludus Web. På den måde kan enhver selv holde øje med sit fravær og med sine afleveringer af skriftlige opgaver, sådan som man er forpligtet til. Fravær beregnes fra holdets første undervisningsdag. Ved senere tilmelding påbegyndes fraværsregistreringen dog først ved kursistens første pligtige fremmødegang. VUFs lærere, studievejledere, ledelse og administration støtter kursisterne i at gennemføre uddannelsesforløbet. Hvad sker der ved for stort fravær? Hvis man ikke er studieaktiv, får man et brev med tilbud om en samtale med en studievejleder. Her drøftes den aktuelle situation og det videre forløb. Hvis man ikke er interesseret i en sådan samtale og derfor ikke henvender sig inden for en uge, får man endnu et brev med besked om, at man er udmeldt. Hvis en henvist kursist meldes ud, melder sig selv ud eller overføres til selvstudium, skal VUF informere jobcentre og kommuner om dette. For kursister med længerevarende sygdom eller med stort fravær i en begrænset periode kan studiesituationen drøftes med en studievejleder eller uddannelseschefen/uddannelseslederen. side 4 af 8

5 Hvis sygefraværet er så omfattende, at ledelsen skønner, at kursisten ikke kan gennemføre sit planlagte uddannelsesforløb, udmeldes kursisten. Men det giver VUF naturligvis kursisten besked om forinden. Hvis man ikke følger studie- og samværsreglerne, kan VUFs ledelse fratage en kursist retten til at deltage i undervisningen og til at aflægge prøve på VUF i det pågældende skoleår såvel som i fremtiden. Dette sker efter forudgående skriftligt varsel. Administrativ udmeldelse Kursister der har været fraværende fra undervisningen i 4 uger uden at have meddelt dette, vil få en skriftlig henvendelse senest ved udgangen af 4. uge. Reagerer man ikke på denne, vil man automatisk blive administrativt udmeldt uden yderligere varsel. Herefter har kursisten stadig mulighed for at tilmelde sig prøve/eksamen som selvstuderende. Dette sker ved henvendelse i kursistadministrationen ved receptionen. Tab af SU (Statens Uddannelsesstøtte) Hvis man ikke er studieaktiv og/eller ikke afleverer skriftlige opgaver i tilstrækkeligt omfang, mister man sin SU (læs afsnittet om særlige dispensationsmuligheder). Hvis en kursist meldes ud, melder sig selv ud eller overføres til selvstudium, skal VUF informere SU-styrelsen om dette. Dispensation Fremmødte kursister der på grund af handicap eller andre dokumenterede årsager ikke kan deltage aktivt i hele undervisningen i et eller flere fag, kan efter anmodning få dispensation til fritagelse for dele af undervisningen. Skriftlig henvendelse herom sker til uddannelseschefen eller uddannelseslederen. side 5 af 8

6 I ganske særlige tilfælde kan en kursist opnå godkendelse af planlagt fravær, fx på grund af erhvervsarbejde eller på grund af fravær, der skyldes deltagelse i aktiviteter planlagt af VUF eller kursistrådet. I sådanne tilfælde skal der rettes skriftlig henvendelse til uddannelseschefen, som træffer en individuel konkret afgørelse ud fra en helhedsvurdering af kursistens situation. Klage Hvis man vil klage over udmeldelse eller andre sanktioner fra uddannelseschefens side, skal man inden 2 uger fra afgørelsen meddeles, aflevere en skriftlig klage til centerrektor Birgit Kjeldgaard, Er der noget du er i tvivl om? Hvordan får jeg...? Hvad nu hvis...? Kan jeg ikke bare...? - så KONTAKT STUDIEVEJLEDNINGEN Se mail, tlf. og træffetider på vufintern.dk side 6 af 8

7 På VUF er der ikke: Mobning og anden form for krænkende adfærd Religiøs mission Tildækkede ansigter Brug af mobiltelefoner, computere, MP3-afspiller og lignende i timerne, medmindre det indgår i undervisningen, efter aftale med læreren Indtagelse af alkohol og andre rusmidler. Alkohol kan dog nydes ved særlige lejligheder med ledelsens tilladelse Personer, der er påvirkede af alkohol eller rusmidler Rygning indendørs (gælder også e-cigaretter). Udendørs rygning foregår i gården, hvor der er indrettet rygemiljø. Benyt askebægre. Spisning i timerne Og alle bedes: Rydde op efter sig og fjerne eget affald. Dette gælder også tilstødende arealer ud for naboer og genboer Så vidt muligt planlægge besøg hos læge, tandlæge, køretimer med videre uden for undervisningstiden Anvende VUFs printere udelukkende til undervisningsrelevant materiale Tage hensyn til naboer og genboer. Overtrædelse af samværsreglerne påtales, og ved gentagne overtrædelser kan kursisten som en disciplinær foranstaltning bortvises fra VUF side 7 af 8

8 Lån/aflevering af undervisningsmidler Bøger og øvrige undervisningsmidler stilles gratis til rådighed for kursisterne på lånebasis på følgende vilkår: Alle lån af undervisningsmidler registreres elektronisk Alle lånte bøger behandles med omhu Der må ikke skrives i lånte bøger Alle lånte bøger skal afleveres, når VUF beder om det Ikke afleverede bøger og ødelagte bøger skal betales af låneren til priser, som VUF fastsætter Har en kursist ikke afleveret lånte bøger efter en rykker, opkræves pengene gennem SKAT En kursist der skylder VUF penge/bøger kan nægtes optagelse/oprykning til det næste år En dimittend, der skylder VUF penge/bøger, får ikke sit originale eksamensbevis, før bøgerne er afleveret, eller pengene er betalt Sanktioner ved tyveri og hærværk eller lignende Kursister har erstatningspligt i forbindelse med VUFs ejendom og værdier Kursisterne har erstatningspligt, hvis de ødelægger noget, der tilhører andre kursister eller ansatte Hvis en kursist i eller uden for undervisningstiden udøver vold mod en medkursist eller ansat, vil kursisten blive udmeldt eller bortvist fra VUF med øjeblikkelig virkning Tyveri på VUF vil normalt medføre udmeldelse og politianmeldelse I hvert enkelt tilfælde er ledelsens helhedsvurdering afgørende Kursister og lærere på de enkelte hold kan med fordel udarbejde en kontrakt/spilleregler for de øvrige rammer for samvær og samarbejde på holdet. Studie- og samværsreglerne vil løbende blive opdateret på og side 8 af 8

Studenterkursus på VUF

Studenterkursus på VUF Studenterkursus på VUF Infohæfte 1 Nyttige informationer 2015-16 VOKSENUDDANNELSESCENTER FREDERIKSBERG Falstersvej 3-5, 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Indhold side 3 Skolens indretning hvor er hvad? 4 Intern

Læs mere

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Støtte og hjælpefunktioner Indsatserne for at hjælpe og støtte eleverne gennem deres uddannelse er fordelt på en række forskellige personer

Læs mere

Eleverne på Herlufsholm Skole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for kammerater, ansatte og skolen.

Eleverne på Herlufsholm Skole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for kammerater, ansatte og skolen. Eleverne på Herlufsholm Skole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for kammerater, ansatte og skolen. Det er vigtigt for alles trivsel, at Herlufsholms elever

Læs mere

Ordensregler & Praktiske oplysninger

Ordensregler & Praktiske oplysninger Ordensregler & Praktiske oplysninger Juni 2014 Velkommen til Social- og Sundhedsskolen Syd Vi er en skole med et spændende miljø. Her sker en masse, og vores hverdag er fuld af aktiviteter. Overalt på

Læs mere

Kold college/erhvervsakademi Lillebælt

Kold college/erhvervsakademi Lillebælt Kold college/erhvervsakademi Lillebælt Akademiuddannelser Studiehåndbog for Laborant- procesteknolog-, og serviceøkonomuddannelserne (AK). August 2009 1 Forord Kold college byder dig velkommen med denne

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å Velkommen til Paderup Gymnasium Kære nye elev Vi har glædet os meget til at tage imod dig. Du kan i denne introduktion se en del praktiske oplysninger om dit nye gymnasium, og

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra Redaktionen er afsluttet den 27. januar 2012. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til

Læs mere

Høng Gymnasium og HF ABC. Kostafdelingen

Høng Gymnasium og HF ABC. Kostafdelingen Høng Gymnasium og HF ABC Kostafdelingen Skoleåret 2014-2015 Indledning Den 3. september 2014 Høng Gymnasium og HF har en lang tradition for at mange elever bor på skolen som kostelever. Vi bestræber os

Læs mere

Lærdansk. Velkommen til Lærdansk

Lærdansk. Velkommen til Lærdansk Lærdansk Velkommen til Lærdansk 2 Kære kursist Vi er glade for at byde dig velkommen hos Lærdansk, og vil gøre vores til, at du får et godt forløb hos os. Pjecen her indeholder en række informationer,

Læs mere

Personalepolitik Januar 2014

Personalepolitik Januar 2014 Personalepolitik Januar 2014 1 Indledning... 2 2 Personalepolitikkens elementer... 2 2.1 Rekruttering før ansættelsen... 3 2.2 Skoleliv under ansættelsen... 3 2.2.1 Medarbejderprofil for lærere... 3 2.2.2

Læs mere

VoksenUddannelsescenter Frederiksberg. stribevis af muligheder. HF-fag og stx-fag HF-eksamen HF-pakker og fagpakker

VoksenUddannelsescenter Frederiksberg. stribevis af muligheder. HF-fag og stx-fag HF-eksamen HF-pakker og fagpakker VoksenUddannelsescenter Frederiksberg stribevis af muligheder HF-fag og stx-fag HF-eksamen HF-pakker og fagpakker Uddannelsesprogram 2013-2014 På sporet af din fremtid Studentereksamen HF- og STX-enkeltfag

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

lederen og medarbejderen i fællesskab vurderer ansættelsesforholdet inden prøvetidens udløb

lederen og medarbejderen i fællesskab vurderer ansættelsesforholdet inden prøvetidens udløb 1 Afskedigelse Det er fsb's mål, at afskedigelser så vidt muligt undgås. Sker der afskedigelse, er målet, at den gennemføres under hensynstagen til både medarbejderens og fsb's interesser - uanset årsagen.

Læs mere

Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde...

Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde... Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde... 4 Børnefest / kinderfest... 4 Arrangementer for lærere... 5 Projekt

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

Graviditet & Barsel. Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid

Graviditet & Barsel. Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid Graviditet & Barsel Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid Layout: Morten Andresen København, september 2007 Indholdsfortegnelse Forord...5 Generelle regler om barselsorlov...6

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

Du vil i denne håndbog kunne læse relevante oplysninger om hverdagen på skolen både for kostelever og dagelever.

Du vil i denne håndbog kunne læse relevante oplysninger om hverdagen på skolen både for kostelever og dagelever. Kære kommende elev! Du vil i denne håndbog kunne læse relevante oplysninger om hverdagen på skolen både for kostelever og dagelever. Din nye skole Oure Kostgymnasium (OKG) er en skole for ambitiøse unge,

Læs mere

Velkommen til erhvervsuddannelserne. Her har vi kloge hænder

Velkommen til erhvervsuddannelserne. Her har vi kloge hænder 1 Velkommen til erhvervsuddannelserne og EUX i Nakskov Her har vi kloge hænder ELEVHÅNDBOG 15/16 2 3 Indholdsfortegnelse Velkommen til CELF...side 3 SU - Statens Uddannelsesstøtte...side 4 Transport: Ungdomskort...side

Læs mere