BankInvest Emerging Markets Aktier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BankInvest Emerging Markets Aktier"

Transkript

1 2. kvartal 2015 BankInvest Emerging Markets Aktier Brev til investorerne Kære investor Emerging Markets faldt i 2. kvartal 2015 med 3,1%, og afkastet var på niveau med de udviklede markeder, der faldt med 3,4%. Aktiemarkederne i Emerging Markets var præget af en afmatning i væksten, skuffende udvikling i indtjeningen i virksomhederne og en generel lempelse af pengepolitikken i de fleste lande. Enkelte lande såsom Brasilien der havde problemer med inflationen eller store underskud på interne og /eller eksterne balancer, oplevede rentestigninger og/eller svækkede valutaer. Østeuropa steg 1,26 %, hvor Rusland steg mere end regionen på baggrund af faldende renter, en styrket valuta og stigende oliepriser. Asien faldt med knap 4%, hvor Kina var det eneste marked der steg i kvartalet mens de øvrige markeder faldt med mellem 3% og 17%. Latinamerika steg lidt over 1%, hvor Brasilien steg med knap 3% mens de øvrige markeder faldt med op til 7%. Kina De kinesiske aktier noteret i Shanghai og Hong Kong steg på baggrund af rentenedsættelser og lempelser i bankernes kapitaldækningskrav på baggrund af en række skuffende økonomiske nøgletal. Desuden var markedet præget af myndighedernes ønske om et stærkt aktiemarked, idet man via diverse medier kommenterede at opgangen i markedet er først lige begyndt. Det er vor opfattelse, at myndighederne ønsker at stimulere kapitalmarkederne i Kina således, at man kan gennemføre en refinansiering af en række statsejede selskaber, børsnotering af nye selskaber samt frasalg af aktiver i forbindelse med en reform af de statsejede selskaber. Denne strategi er ikke helt uden risiko, idet det kan medføre store tab for de private investorer, der har været meget aktive i aktiemarkedet i Kina. Bankinvest Emerging Markets Aktier har kun investeret i kinesiske aktier, der er noteret i Hong Kong, hvor prisfastsættelsen er betydelig lavere end de kinesiske selskaber der er noteret i Shanghai. Det ventes, at myndighederne vil fremlægge reformplaner for de statsejede selskaber senere på året. En mindre andel af statsejede selskaber er på længere sigt gode nyheder for både økonomien og aktiemarkedet, idet de statsdominerede selskaber er mindre effektive og har haft privilegeret adgang til kapital til ugunst for de mere effektive private selskaber.

2 Indien For et år siden tiltrådte Narendra Modi som Indiens nye premierminister og forventningerne i både befolkningen og i aktiemarkedet var meget høje. Det første år har budt på både skuffelser og successer, hvor Modis fokus er på langsigtede reformer og strækker sig over de næste 10 år. Det kan derfor være for tidligt, at afgøre effekten af de tiltag der er gennemført. Vi vil derfor give en kort opsummering af de vigtigste tiltag og de områder, der mangler at blive berørt. Modi har været delvis hæmmet af et manglende flertal i overhuset, hvilket har medført at det har været svært at gennemføre en række reformer. Dette kan dog gradvist blive forbedret i forbindelse med de kommende valg i de lokale stater. Samtidig har Modi forstået, at vinde støtte lokalt i staterne ved at lade en større andel af skatter og afgifter gå til lokalregeringerne fremfor staten. På trods af manglende flertal i overhuset har der været en række vigtige lovændringer, der kan være med til at sikre den fremtidige økonomiske vækst. Disse inkluderer mere effektiv allokering af offentlige subsidier, fjernelse af brændstof subsidier, øgede investeringer i infrastruktur, bedre vilkår for udenlandske investeringer, mere effektiv allokering af råvarer, samt tiltag der skal mindske bureaukratiet og korruption. Samtidig arbejdes der på en række reformer, der endnu ikke er blevet gennemført, hvilket har skuffet markedet. Dette inkluderer skattereformer, arbejdsmarkedsreformer, jordreformer samt en rekapitalisering af de statsejede banker. De betydelige besparelser på udgifterne til de forskellige subsidier har givet plads i budgettet til øgede infrastruktur investeringer, hvor især investeringerne i jernbaner og veje øges kraftigt. Samtidig er grænserne for udenlandsk ejerskab i en række industrier blevet lempet eller ophævet for at tiltrække kapital, hvilket blandt andet gælder investeringer i jernbaner og forsikring. For at gøre det mere attraktivt at etablere produktion i Indien, har man reduceret en række toldsatser og etableret en række skatteincitamenter. Et andet område der arbejdes på er en skattereform indenfor vare og service, der gør skat og afgifter mere ensrettet på landsniveau. Dette vil lette den administrative byrde, gøre logistikken mere simpel og reducere den sorte økonomi. Andre vigtige reformområder er arbejdsreformen, der skal gøre det nemmere at ansætte, oplære og fyre folk samt jordreformen, der skal gøre det lettere at købe jord til blandt andet infrastruktur projekter. Disse reformer har mødt en del modstand og venter fortsat afklaring. En af Indiens udfordringer, der gør at selskabernes investeringer ligger på et lavt niveau, er et relativt højt niveau af gæld i nogle selskaber og store tab i en række statsejede banker. De statsejede banker udgør 73 procent af de samlede udlån i landet, og hvis ikke disse banker kan understøtte en tilstrækkelig udlånsvækst, vil det hæmme selskabernes investeringsmuligheder. De private banker har ikke de samme problemer, men for at løfte de store investeringer kræver det, at de statsejede banker deltager i finansieringen af disse investeringer. En manglende rekapitalisering af disse banker har skuffet markedet, og er et oplagt tiltag fremadrettet. På selskabsniveau er det for tidligt at se en effekt af den nye regering, idet indtjeningen har været meget skuffende. Selskaberne i det indiske indeks havde en indtjeningsvækst på bare 1,6 procent i regnskabsåret, der sluttede marts 2015 og en stor del af selskaberne havde endda negativ indtjeningsvækst i sidste kvartal. Der er dog håb om at indtjening i virksomhederne er ved at bunde ud. Den samlede indtjening relativt til landets BNP er på et historisk lavt niveau, da indtjeningen i forhold til BNP faldt fra 7,1 procent i 2008 til bare 4,3 procent sidste år. Overordnet set har Modi gjort et fornuftigt stykke arbejde i sit første år. Landet er på vej i den rigtige retning og de langsigtede er mulighederne er meget interessante. Der kan dog komme skuffelser på kort sigt, især på grund af de høje forventninger, usikkerhed om selskabernes investeringslyst og den kortsigtede indtjeningsvækst. Sydafrika Vi havde i løbet af kvartalet lejlighed til at møde med centralbanken, offentlige myndigheder og virksomheder i Sydafrika, hvor indtrykket var noget uensartet. Virksomhederne er veldrevne og har klar fokus på indtjeningen, hvilket også er afspejlet i prisfastsættelsen af markedet. Selskaberne har ellers en række udfordringer at kæmpe med i form af lav økonomisk vækst i Sydafrika, meget høj arbejdsløshed, stærke fagforeninger og krav om omfordeling af muligheder og aktiver fra de hvide til den øvrige del af befolkningen. På den anden side er det politiske system korrumperet, hvor en udvalgt skare af politikkere og forretningsfolk med de rette politiske forbindelser opnår særlige fordele i form af lukrative kontrakter og andre privileger. Der er i høj grad brug for arbejdsmarkedsreformer og øgede 2

3 investeringer i uddannelse og infrastruktur, hvor der f.eks. i perioder er mangel på elektricitet. Fremtidsudsigter Vi forventer, at de globale aktiemarkeder vil være moderat stigende i resten af Der kan dog være store regionale forskelle, da vækstforskelle, geopolitisk/politisk usikkerhed og forskellig udvikling i valutakurserne vil påvirke markederne. Vi vurderer, at Asien er den mest attraktive region i Emerging Markets, da såvel de eksterne balancer som de interne balancer er robuste sammenlignet med de øvrige regioner. Endvidere er der udsigt til yderligere pengepolitiske lempelser i en række af de store økonomier grundet svagt inflationspres og/eller aftagende vækst. Der har igennem de senere år været usikkerhed omkring den økonomiske udvikling i Kina og de langsigtede vækstudsigter, på baggrund af skuffende økonomiske nøgletal. Til trods for at myndighederne har lempet pengepolitikken, er realrenten for virksomhederne fortsat høj, da producentpriserne fortsætter med at falde. Som følge af myndighedernes fokus på korruption, har en række regionale myndigheder været varsomme med at sætte projekter i gang af frygt for at blive anklaget for korruption. De centrale myndigheder har reageret på denne forsigtighed ved at omfordele ubrugte budgetter imellem regionerne, hvis projekterne ikke sættes i gang. Vi forventer, at myndighederne vil understøtte væksten gennem yderligere lempelser, da det er vigtigt at skabe nok arbejdspladser for at minimere risiciene for social uro og en markant stigning i antallet af konkurser i erhvervslivet. Kina befinder sig i en overgangsfase fra den traditionelle Asiatiske vækstmodel, der er drevet af investeringer og eksport, over imod en vækstmodel der er drevet af det private forbrug og servicesektoren. I denne fase vil myndighederne understøtte væksten indtil reformerne er gennemført. De langsigtede vækstudsigter er sløret af en række risikofaktorer såsom: Den demografiske udvikling og the middle-income trap (væksten går i stå som følge af tab af konkurrenceevne). Hvis disse udfordringer bliver løst, er det økonomisk potentiale betydeligt. Hvis man antager, at Kina følger den samme økonomiske udvikling som Sydkorea burde væksten ligge på 7% om året frem til 2020, 6% om året frem til 2030 og vokse med 2% i Øget produktivitet og innovation er væsentlige forudsætninger for at potentialet opnås. Performance Bankinvest Emerging Markets Aktier faldt i 2. kvartal med 2,9%, mens MSCI Emerging Markets indeks faldt 3,1%. Det absolutte afkast var skuffende, mens det relative afkast var positivt. Det positive merafkast skyldes primært aktieudvælgelsen, hvor især selskaberne i finanssektoren, i materialer og regulerede virksomheder bidrog til det positive merafkast. Selskaberne i forbrugssektorerne og industrisektoren gav de største negative bidrag til afkastet. På selskabsniveau kom de største positive bidrag til merafkastet fra blandt andet, det indiske energiselskab Reliance Industries og den kinesiske emballageproducent Greatview. Blandt de selskaber med de største negative bidrag var det koreanske entreprenørselskab Hyundai Engineering & Construction og bilproducenten Hyundai Motor. Den kinesiske producent af emballage til mælkekartoner, Greatview, var en af de største positive bidragsydere til afkastet. Som vi skrev i Q investor brevet, kom selskabet med en nedjustering af forventningerne til årsresultatet og kursen faldt kraftigt. Dette var blandt andet drevet af engangsomkostninger og faldende mælkesalg i Kina, faktorer som vi mente var midlertidige. Der har i år været en fremgang i det kinesiske mælkemarked, hvilket har medført at aktiekursen har klaret sig bedre end markedet. Greatview er en af de få alternative leverandører til den globale markedsleder, svenske Tetrapak. Der er høje indtrængningsbarrierer, da det kræver en lang historik med succesrige leveringer ved høje volumener og kvalitet før et mejeri er villig til at overveje en leverandør. Dette skyldes blandt andet de høje sikkerhedskrav inden for steril emballage. Mejerierne kan opnå betydelige besparelser ved at benytte Greatviews produkter, hvilket er med til at understøtte den fremtidige vækst. Samtidig går deres europæiske forretning langsomt fremad, hvilket kan blive en stor indtjeningsdriver i fremtiden. I Indien var Reliance Industries en af de største positive bidragsydere i kvartalet. Selskabet er et konglomerat med sin kerneforretning inden for raffinaderi, olie og gas, samt petrokemi, og desuden har selskabet investeret i blandt andet telekommunikation, detailhandel og benzinstationer. En række af selskabets råvarerelaterede produkter har haft stigende priser på grund af attraktive udbud efterspørgsels forhold, hvilket påvirker indtjeningen positivt på kort sigt. På 3

4 længere sigt er aktien interessant, da Reliance har investeret betydelige beløb i en række projekter, der først begynder at bidrage til indtjeningen over de næste 18 måneder. Selskabet har igennem de sidste to år investeret USD 25 milliarder i nye projekter, svarende til 50 procent af selskabets markedsværdi. Bare investeringerne i kerneforretningen, vil kunne øge driftsindtjeningen med 70 procent over en tre årig periode. Derudover kan investeringerne i nye forretningsområder bidrage yderligere. For eksempel lanceres deres teleselskab i slutningen af året. Reliance har i flere år investeret i 4G netværk i Indien, der giver hurtigere og bedre mobildata forbindelse end konkurrenternes. Vi vurderer, at aktien er attraktiv prisfastsat på 11,7 gange de kommende 12 måneders indtjening på trods af at en del af investeringerne endnu ikke bidrager til indtjeningen. Det koreanske entreprenørselskab Hyundai Engineering & Construction faldt med 22 procent i andet kvartal og er dermed blandt de største negative bidragsydere. Selskabet offentliggjorde regnskab for første kvartal med 7 procent vækst i indtjeningen, hvilket var lavere end forventet. Den lavere indtjening skyldes blandt andet en række engangsudgifter, hvoraf en del sandsynligvis vil blive dækket af deres kunder på et senere tidspunkt. Selskabet leverede bedre tal for nye ordrer end konkurrenterne, men ligger forsat i den lave ende i forhold til deres mål. Selskabet forventer dog en række større infrastruktur ordre fra asiatiske lande i andet halvår. På trods af mindre skuffelser, ser mulighederne fortsat gode ud da behovet for infrastruktur investeringer i Emerging Markets er stort. Forventningerne og prisfastsættelsen er lav, da selskabets markedsværdi i forhold til den internationale ordrebog ligger på kun 0,14 gange, mens konkurrenterne er vurderet til 0,3-0,6 gange. Kurs indre værdi ligger på det laveste niveau i 10 år, og PE ligger på 7,9 gange de næste 12 måneders indtjening. Porteføljeændringer Vi har i løbet af kvartalet investeret i Siam City Cement, der er den næststørste producent af cement og byggematerialer i Thailand. Selskabet har desuden en del eksport af cement til Myanmar og Cambodia. Thailand står foran en årrække med betydelige infrastrukturinvesteringer, der er koncentreret omkring udbygningen af vej -og jernbanesystemet, herunder en betydelig udvidelse af antallet af metrolinjer i og omkring Bangkok. Vi forventer, at indtjeningen vil stige i de kommende år som følge af at en stigende del af den producerede cement vil blive solgt i Thailand i stedet for at blive solgt på eksportmarkederne. Da fortjenesten er højere på hjemmemarkedet end på eksportmarkederne, forventes dette at have en positiv indvirkning på indtjeningen. Endvidere vil selskabet øge produktionen af byggematerialer, og endelig er der mulighed for at Siam City Cement vil etablere lokal produktion i Cambodia og/eller Myanmar. Selskabet er attraktivt prisfastsat, og har en stærk balance, et højt afkast på den investerede kapital og ekspansionsmuligheder. I Indien har vi købt medicinalselskabet Dr. Reddy s Laboratories, der producerer generiske produkter, der primært sælges på det amerikanske marked. Selskabet producerer både simple generiske lægemidler og mere komplekse generiske produkter. Det amerikanske marked for generiske produkter har været drevet af, at patenterne på en række originale produkter er udløbet, hvilket har ført til lancering af en række generiske produkter. Denne trend vil fortsætte i de kommende år, men det er mere komplekse produkter der skal erstattes og det vil sandsynligvis medføre et salg af generiske produkter med et større indtjeningspotentiale. Endvidere har Dr. Reddy s igennem en del år investeret i egne lægemidler, og har en attraktiv portefølje af nye produkter bestående af egne produkter og komplekse generiske produkter. Aktien har klaret sig dårligere end konkurrenterne, og er lavere prisfast end de store konkurrenter i Indien. Dette skyldes, at selskabet har investeret betydeligt i forskning der har haft en negativ påvirkning på indtjeningen. Vi vurderer, at en række af selskabets nye produkter vil blive godkendt i løbet af de næste par år, hvilket vil øge indtjeningen i de kommende år. I Brasilien har vi investeret i Porto Seguro, der er det tredje største forsikringsselskab med en dominerende markedsandel indenfor bilforsikring. Penetrationen af tegnede bilforsikringer er meget lav i Brasilien, idet kun ca. 30% af bilparken er forsikret. Dette skyldes, at det ikke er lovpligtigt at tegne en forsikring, og at forsikringspræmierne er meget høje, primært på baggrund af at særdeles mange biler bliver stjålet. Det store problem med tyveri af biler skyldes, at uautoriserede værksteder aftager de stjålne biler, skiller dem ad og videresælger delene. En ny lov der træder i kraft i midten af 2015 skal forhindre denne aktivitet, ved at etablere en national database over brugte reservedele og krav om at alle brugte reservedele skal registreres. I takt med at erstatningerne vil aftage, forventer vi, at præmieniveauet vil falde og dermed øge penetrationen af tegnede bilforsikringer. Vi forventer, at Porto Seguro vil klare sig bedre end konkurrenterne, da selskabets 4

5 omkostningsniveau er markant lavere. Selskabet har igennem de seneste 5 år haft lavere omkostninger end konkurrenterne, hvilket skyldes en lavere andel af risikofyldte kunder samt lavere administrationsomkostninger. Endvidere har vi købt Cie Brasiliera de Distribuicao (CBD), der er den største fødevare detailhandelskæde i Brasilien. Selskabet og Casino i Frankrig, der kontrollerer CBD, har fusioneret deres e-handelsplatforme og noteret deres fælles selskab i USA. Selskabet driver 5 forskellige formater indenfor fødevare detailhandel, forbrugerelektronik, e-handel, apoteker og convenience stores ved tankstationer. Vi forventer, at væksten i sektoren på længere sigt, vil blive drevet af at en større del af salget vil blive flyttet fra de traditionelle købmænd og mindre butikker over mod de større butiksformater. Endvidere ventes der en øget konsolidering af sektoren i de kommende år, da de fem største operatører har en markedsandel på ca. 33%. Porteføljen er overvægtet i Asien og undervægtet i Latinamerika og EMEA. Vi vurderer, at Asien som region er mere attraktiv på baggrund af en lavere prisfastsættelse, generelt stærkere økonomier og bedre eksponering til et globalt opsving. På sektorniveau er porteføljen overvægtet forbrugsaktier, teknologi og telekommunikation mens energi, industri, basisindustri og forsyningsvirksomheder er undervægtet. Med venlig hilsen Hans-Martin Thorsen Redaktionen afsluttet den 7.juli

6 .Afkast og risiko Afkastudvikling = dec.13 feb.14 apr.14 jun.14 aug.14 okt.14 dec.14 feb.15 apr.15 jun.15 Emerging Markets Aktier Afkast 3 mdr ÅTD 1 år 3 år* 5 år* Risikonøgletal (5 år, ex post) Portefølje -2,9% 8,8% 13,1% N/A N/A Standardafvigelse N/A Benchmark** -3,1% 12,0% 16,7% 8,4% 5,7% Tracking Error N/A * Afkast over 1 år er annualiserede Sharpe Ratio N/A ** Benchmark er MSCI Emerging Markets inkl. nettoudbytte. Information Ratio N/A BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S ( BankInvest ) Sundkrogsgade København Ø Tlf.: Disclaimer Oplysningerne i dette materiale skal alene anses som generel information. Der er således ikke tale om investeringsrådgivning eller en opfordring til køb eller salg af investeringsbeviser eller andre værdipapirer, og BankInvest påtager sig intet ansvar for dispositioner eller undladelser, som oplysningerne måtte danne grundlag for. Dette materiale indeholder oplysninger om historiske afkast, der ikke kan anvendes som pålidelige indikatorer for fremtidige afkast. Kursværdien kan endvidere blive formindsket eller forøget blandt andet som følge af markedsforhold, herunder udsving i valutakurserne. BankInvest anbefaler, at man læser vedtægter, prospekt og Central Investorinformation (CI) mv. inden eventuel investering foretages. BankInvest påtager sig intet ansvar for nøjagtigheden af de angivne informationer, hvad enten de er leveret af BankInvest selv eller hentet fra en ekstern kilde, og BankInvest forbeholder sig ret til at foretage justering af informationerne. BankInvest er ikke ansvarlig for dispositioner eller undladelser foretaget på baggrund af informationerne. Modtageren opfordres om nødvendigt til at søge bekræftelse af specifikke data og informationer. Vedtægter, prospekt og Central Investorinformation (CI) mv. samt anden supplerende information findes på 6

BankInvest Asien. Brev til investorerne. Kære investor. Bidrag til afkastet. 4. kvartal 2014

BankInvest Asien. Brev til investorerne. Kære investor. Bidrag til afkastet. 4. kvartal 2014 4. kvartal 2014 BankInvest Asien Brev til investorerne Kære investor Porteføljen leverede et pænt afkast i 4. kvartal både absolut og relativt til sammenligningsindekset. Efter omkostninger blev porteføljens

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kvartalsorientering 1. kvartal 2007 Verden i perspektiv 2007 Investering i infrastruktur ny drivkraft Forventninger Fakta fra de enkelte afdelinger Forord Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvartalsorientering 3. kvartal 2007

Kvartalsorientering 3. kvartal 2007 Kvartalsorientering 3. kvartal 2007 Globale konsekvenser af det amerikanske boligmarked Forventninger Fakta fra de enkelte afdelinger INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kunsten at vælge fra Forord

Læs mere

KVARTALSNYT. 2. kvartal 2010. Side 1. 2. kvartal 2010

KVARTALSNYT. 2. kvartal 2010. Side 1. 2. kvartal 2010 2. kvartal 2010 KVARTALSNYT 2. kvartal 2010 Side 1 Om Investeringsforeningen LD Invest 2. kvartal 2010 Kvalitet, enkelthed og købmandskab Investeringsforeningen LD Invest har som mål at levere et godt

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kvartalsorientering 4. kvartal 2009 Tema: Tilbage til normale tilstande i 2010? Kunsten at vælge fra

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kvartalsorientering 4. kvartal 2009 Tema: Tilbage til normale tilstande i 2010? Kunsten at vælge fra INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kvartalsorientering 4. kvartal 2009 Tema: Tilbage til normale tilstande i 2010? Kunsten at vælge fra Indholdsfortegnelse Forord 3 Tilbage til normale tilstande

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Gode muligheder for gevinst i 2015

Gode muligheder for gevinst i 2015 DECEMBER 2014 JANUAR 2015 Gode muligheder for gevinst i 2015 Billig olie er et tveægget sværd for økonomien Kig mod udviklingslandene efter afkast Platinum edition Skelsættende udvikling i Rusland 1 AKTIER

Læs mere

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 1. halvår 2014... 4 Halvåret i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens

Læs mere

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest Årsrapport 2011 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2011... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens aktiviteter...

Læs mere

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 2 OM MAJ INVEST KVALITET, ENKELTHED OG KØBMANDSKAB Investeringsforeningen Maj Invest har som mål at levere et godt afkast til medlemmerne. Kodeordene for Maj Invest er enkelthed,

Læs mere

Globalisering som inflationsanker

Globalisering som inflationsanker Globalisering som inflationsanker Fokus på inflationspres Centralbankerne i dilemma Globaliseringens kræfter Deflation i varepriserne Pricing power er afgørende Lavrentemiljøet kan fortsætte D c 26. juni

Læs mere

Tættere på.../ Side 18. Side 3. 4. kvartal 2011. fortsat fokus på forvaltere /Side 8

Tættere på.../ Side 18. Side 3. 4. kvartal 2011. fortsat fokus på forvaltere /Side 8 KvartalsFokus 4. kvartal 2011 Krisen deler danskerne/ Side 3 Få øger risikoen i deres investeringsporteføljer Tættere på.../ Side 18 Mellem aktier og obligationer ligger virksomhedsobligationer fortsat

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger...

Læs mere

Økonomisk prognose FORÅR 20008

Økonomisk prognose FORÅR 20008 Økonomisk prognose FORÅR 20008 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING PROGNOSE... 5 2. AKTUEL ØKONOMISK SITUATION... 7 3. INDENLANDSK PROGNOSE... 11 Privatforbrug... 11 Eksport og import... 15 Konkurrenceevne...

Læs mere

PFA PENSION ÅRSRAPPORT 2014

PFA PENSION ÅRSRAPPORT 2014 PFA PENSION ÅRSRAPPORT Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Ledelsesberetning Stærk værdiskabelse til kunderne 6 Investeringsvirksomhed de økonomiske vilkår 7 Investeringsafkast 11 PFA og markedet 16 Solid kapitalstyrke

Læs mere

Indhold. Navne og adresser. Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3

Indhold. Navne og adresser. Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3 Investeringsforeningen Alfred Berg Årsrapport 2009 Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3 Beretninger Ledelsesberetning...4 Årsberetning, Årsberetning, Alfred Berg, afdeling Danmark...8

Læs mere

... OG FORTSÆTTER MED AT VÆRE KONTRÆR

... OG FORTSÆTTER MED AT VÆRE KONTRÆR MARKEDSRAPPORT VI HOLDER KURSEN... OG FORTSÆTTER MED AT VÆRE KONTRÆR NUMMER 1 APRIL 2015 www.skagenfondene.dk LEDER Tænk langsigtet MEST LØNSOM Nogle gange er det klogt med lidt perspektiv på tingene.

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger... 12 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika DI ANALYSE Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika For 10. gang DI ANALYSE 10 år med globalisering Det er nu tiende år i træk, DI udgiver Globaliseringsredegørelsen,

Læs mere

Formue. Aktiv styring. giver investorerne merafkast. Derfor virker pengepumpen ikke. Risikostyring handler om at kunne se klart i al slags vejr

Formue. Aktiv styring. giver investorerne merafkast. Derfor virker pengepumpen ikke. Risikostyring handler om at kunne se klart i al slags vejr Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 3. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Aktiv styring giver investorerne merafkast Derfor virker pengepumpen ikke Risikostyring handler om at kunne se klart i

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64 Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Alternativ Invest CVR nr. 29 93 81 64 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Bestyrelsens tillidshverv 11 Ledelsespåtegning 12 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Danske Aktier. Anbefalinger. 28. februar 2013. Analyser af danske aktier. Flyvere: Aktier med størst potentiale på kort sigt

Danske Aktier. Anbefalinger. 28. februar 2013. Analyser af danske aktier. Flyvere: Aktier med størst potentiale på kort sigt 28. februar 2013 Danske Aktier Anbefalinger Analyser af danske aktier Flyvere: Aktier med størst potentiale på kort sigt Dykkere: Aktier med mindst potentiale på kort sigt Indholdsfortegnelse Flyvere:

Læs mere

Investeringsforeningen BankInvest I Årsrapport 2006

Investeringsforeningen BankInvest I Årsrapport 2006 2 6 Investeringsforeningen BankInvest I Årsrapport 26 Indhold Investeringsforeningen BankInvest I CVR-nr. 26 22 92 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 21 København Ø Tlf. 77 3 9 Fax 77 3 91 E-mail info@bankinvest.dk

Læs mere

Ny AktIoNÆr Hos I&t køber

Ny AktIoNÆr Hos I&t køber FoNDsmÆGlErsElskAbEt INvEstErING & tryghed AFrIkA I FokUs ForårEt Er kommet, og I&t INvItErEr til ForNøjElIGE GolFDAGE Afrika er et marked i vækst og med stort afkastpotentiale. I&t tilbyder nu investeringer

Læs mere

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2012 62. regnskabsår

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2012 62. regnskabsår SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2012 62. regnskabsår INDHOLD Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 2 Forord 3 Ledelsens årsberetning 4 Investment cases 10 Profil SmallCap Danmark A/S 13 Aktien og investorerne

Læs mere

Japan som investerings destination

Japan som investerings destination Perspektiv 1 15 som investerings destination Af porteføljeforvalter Morten Springborg og porteføljeforvalter Lars Wincentsen Budgetunderskuddet i er i en kategori for sig selv, og centralbankens nye kvantitative

Læs mere

Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsudvikling 2013

Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsudvikling 2013 Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsudvikling 2013 Indhold 3 4 Forord Analyse af leverandører til vindindustrien 5 Positiv historisk udvikling 6 Indtjeningsevnen er stærkt svingende på tværs

Læs mere

Nordisk Økonomi. Juni 2013. Økonomi og finans. Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst

Nordisk Økonomi. Juni 2013. Økonomi og finans. Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst Investeringsanalyse Nordisk Økonomi Juni 2013 Økonomi og finans Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst Sverige: Uklare signaler - men svensk økonomi i langsom

Læs mere

Formue magasin. Kloden drejer stille rundt. Sovereign Wealth funds. 3. kvartal 2008 23. årgang AKTIONÆRORIENTERING FRA FORMUEPLEJESELSKABERNE

Formue magasin. Kloden drejer stille rundt. Sovereign Wealth funds. 3. kvartal 2008 23. årgang AKTIONÆRORIENTERING FRA FORMUEPLEJESELSKABERNE Januar 2006 0A 3. kvartal 2008 23. årgang Formue magasin AKTIONÆRORIENTERING FRA FORMUEPLEJESELSKABERNE Kloden drejer stille rundt Verden på vej ned i gear Sundhed globale muligheder i et politisk minefelt

Læs mere

Et overblik. Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2. Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6

Et overblik. Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2. Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6 27.03.2013 Et overblik Dette er en investeringsanalyse Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2 Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6 Månedens temaartikel Global

Læs mere