Emner til inspiration (primær fagkombination i parentes)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Emner til inspiration (primær fagkombination i parentes)"

Transkript

1 Tværfaglig semesteropgave 2. år, 2. semester Forår 2007 Emner til inspiration (primær fagkombination i parentes) Velfærdskommissionen og velfærdsforliget (Makro, mikro) Op mod årsskiftet 2005 til 2006 afsluttede Velfærdskommissionen sit arbejde med fremlæggelse af sin afsluttende rapport indeholdende bl.a. kommissionens økonomisk politiske anbefalinger. Efterfølgende i forsommeren 2006 indgik en række af Folketingets partier et stort velfærdsforlig. Denne opgave beder om en reflekteret, kritisk redegørelse for hovedlinjer i Velfærdskommissionens analyser og anbefalinger og i velfærdsforligets motivation og indhold. Herunder ønskes specielt: En redegørelse i hovedtræk for indholdet i og omfanget af de økonomisk strukturelle problemer, som Velfærdskommissionen anså for vigtigst. I fremstillingen ønskes relevant empirisk og andet talmateriale inddraget til illustration af strukturproblemerne. En redegørelse i hovedtræk for væsentlige dele af Velfærdskommissionens anbefalinger med påpegning af de incitamentseffekter, forslagene tilsigtet skulle virke igennem. En redegørelse i hovedtræk for indholdet af velfærdsforliget med sammenligning til Velfærdskommissionens anbefalinger. En egen, selvstændig vurdering af velfærdsforligets hensigtsmæssighed (herunder tilstrækkelighed) fx også set i forhold til, hvad der er sket i andre lande. Pinsepakken og forårspakken (Makro, mikro) Omkring pinsen i 1998 vedtoges under den da siddende SR-regering den såkaldte pinsepakke, som var et forlig indgået mellem en række af Folketingets partier. Pakken havde blandt andet til hensigt at regulere konjunkturen. I foråret 2001 vedtoges under VK-regeringen den såkaldte 1

2 forårspakke, igen et forlig indgået mellem partier i Folketinget. Også denne pakke havde blandt andet et konjunkturregulerende sigte. Denne opgave beder om en reflekteret og kritisk redegørelse for baggrundene for, indholdene i og hensigterne med de forlig. Herunder ønskes specielt: En redegørelse i hovedtræk for den konjunkturmæssige situation op til de to forlig. I denne fremstilling ønskes relevant empirisk materiale inddraget til illustration. En redegørelse i hovedtræk for motivation for og indhold i hvert af de to forlig. En redegørelse i hovedtræk for gennem hvilke effekter og økonomiske mekanismer, herunder gennem hvilke incitamentsmæssige effekter, de to forlig var tænkt at skulle virke. (Teknisk set fremrykkede forårspakken nogle tidligere vedtagne skattelettelser. De incitamentsmæssige effekter af disse ønskes inddraget). En selvstændig, egen overvejelse (som nødvendigvis til dels må blive i bagklogskabens klare lys) af, om de to forlig var hensigtsmæssige som konjunkturregulerende indgreb. International købekraftsparitet (Kvantitative metoder, makro) Den reale valutakurs for land i set i forhold til et referenceland, fx USA, er forholdet mellem den samlede pris på et på forhånd fastlagt, relevant godebundt (typisk et bundt af forbrugsgoder) i USA og land i, hvor den samlede pris er opgjort i samme valuta. Hvis prisen på det relevante godebundt målt i landets egen valuta er P i i land i og P* i USA, og den nominelle valutakurs for land i opgjort som prisen i egen valuta på én US dollar er e i, så kan den reale valutakurs for land i defineres som e i P*/P i. Hypotesen om købekraftsparitet (PPP) mellem en gruppe af lande (her antaget at omfatte referencelandet USA) findes i en stærk, absolut version og i en svagere, relativ version. Den stærke, absolutte version siger, at den reale valutakurs for alle de pågældende lande i forhold til referencelandet USA skal være (tæt på) én hele tiden. Den svagere, relative version siger, at den reale valutakurs i forhold til USA over længere stræk på fx 10, 20 eller 30 år ikke ændrer niveau. Hvis vi betegner den gennemsnitlige, årlige ændringsrate for en variabel x målt over den relevante periode ved Δx/x, så kan den svage version af PPP udtrykkes ved, at Δe i /e i + ΔP*/P* skal være tæt på ΔP i /P i for hvert af de betragtede lande. Dette kan også udtrykkes ved, at inflationsforskellen mellem land i og 2

3 USA nøje skal svare til kursudviklingen: ΔP i /P i - ΔP*/P* skal være tæt på Δe i /e i. Denne opgave beder om en kritisk, empirisk baseret analyse af, om PPP i stærk og/eller i svag version synes at holde for selvvalgte grupper af lande (kunne fx være OECD-landene eller 3. verdens-lande), på selvvalgte tidspunkter og over selvvalgte perioder. Hertil skal inddrages empirisk tværsnitsmateriale om priser på fastlagte godebundter (i ens valuta), prisindeks og udvikling i valutakurser på tværs af lande. Her kan fx følgende links være nyttige: (hvor man kan gå til statistics -> oecd database. Herfra kan man finde prisindeks ved at gå til Economic Outlook og andre relevante data ved at gå til National Accounts -> Annual National Accounts - > Exchange rates, PPPs and population. Dette skal gøres fra en computer med adgang til Source OECD, fx en på instituttet) Den politiske forbruger I medierne og i samfundsdebatten hører vi stadig mere om den politiske forbruger dvs. om at den enkelte forbruger kan agere politisk gennem, hvad vedkommende vælger at lægge i sin indkøbskurv. Det fremføres, at en sådan indkøbsadfærd ikke blot kan være udtryk for politiske statements, men helt konkret kan påvirke samfundsudviklingen. Aspekterne, der indgår i den politiske forbrugers overvejelser og købeadfærd, kan være miljø, dyrevelfærd, energiforbrug, sundhed, nationalpolitiske symog antipatier, fordelingspolitik, ulandsbistand og andre forhold. Nogle af disse fænomener genspejles i varebetegnelser som: økologiske varer fairtrade-varer (og lignende, hvor den oprindelige producent angiveligt opnår en bedre pris) produkter, hvor en del af prisen gives til velgørende formål lokalt producerede varer Hvad kan vi som økonomer sige om disse fænomener? Hvordan virker en sådan politisk betinget forbrugeradfærd set i forhold til markedsmekanismen? Hvilken betydning får det for ressourceallokeringen? For indkomstfordeling? Hvordan ser de velfærdsøkonomiske konsekvenser ud? 3

4 Vil de almindelige markedskræfter til dels udhule de politiske intentioner i adfærden eller vil de endda få den godt mente adfærd til at slå over i helt utilsigtede og negative virkninger? Downloads og rettigheder Når et musikværk først er indspillet, er omkostningerne ved at lade et stort antal forbrugere få glæde af det relativt lave pr. stk. ikke mindst set i lyset af mulighederne med internettet og de digitale musikformater. Man kan derfor godt (ud fra en samfunds- og velfærdsøkonomisk vinkel) argumentere for, at musik skulle være næsten gratis, og at (pirat)kopiering af musik skulle være tilladt. På den anden side ved vi, at uden et vist omfang af patent og ophavsrettigheder kan der være for lidt økonomisk incitament til at satse på/investere i innovation, også inden for kultur og underholdning. Hvordan skal samfundet finde den rigtige balance mellem disse to hensyn? Hvor skrappe skal copy-right- og andre rettigheder være for at give musikere, komponister m.fl. et rimeligt afkast af deres indsats uden at der skabes urimelige monopoler? Pris-diskrimination i Danmark Hvilke praktiske eksempler findes der i Danmark på, at virksomheder prisdiskriminerer? Og er der i så tilfælde tale om prisdiskrimination af første, anden eller tredje grad eller hybrider? Eksempelvis har det i marts 2007 været nævnt i den offentlige debat, at danske forsikringsselskaber opkræver højere priser for bilforsikring over for kvindelige bilister end over for mandlige. På EU-niveau har der også været kønspolitiske diskussioner om ligebehandling ved salg af produkter og serviceydelser, herunder diskussion om kønsdiskrimination i forhold til salg af blandt andet private pensionsprodukter (kønsbetingede forskelle i mortalitet og forventet levetid). Hvilke former for prisdiskrimination finder sted, og hvilke bevæggrunde har virksomhederne? Hvilke velfærdsmæssige virkninger og hvor store har prisdiskriminationen? Hvordan begrænser lovgivningen virksomhedernes muligheder for prisdiskrimination, og hvordan ser de danske konkurrencemyndigheder på 4

5 prisdiskrimination? Hvilke indgreb foretages over for prisdiskriminerende virksomheder? Hvilken betydning har f. eks. EU s direktiver om ligebehandling? Boligmarkedet markedsefficiensens kirkegård? Boligmarkedet er det måske mest omdiskuterede område i dansk økonomi med masser af indviklede subsidier (boligstøtte og boligydelse, rentefradragsret mv.), afgifter, restriktioner, forskellige ejerformer, og med mange afsmittende virkninger fra andre sektorer herunder bygge- og anlægs-sektoren og den finansielle sektor, der også begge er præget af regulering. Hvordan påvirker forskellige skatter, subsidier og restriktioner boligmarkedet? Hvilke efficiensmæssige virkninger er der? Hvilke fordelingsmæssige virkninger? Hvilke økonomisk-politiske indgreb og tilpasninger kunne man forestille sig, med henblik på at forbedre markedsefficiensen? Hvilke er blevet foreslået af diverse økonomiske eksperter og diskuteret gennem tiderne hvilke er blevet til noget, hvilke ikke, og hvorfor? Copenhagen Consensus fup eller fakta? Projektet Copenhagen Consensus, med Bjørn Lomborg som hoveddrivkraft, har været kraftigt omtalt i medierne. Som måske bekendt går projektet ud på at finde ud af: Hvad er de største samfundsproblemer på verdensplan i dag? Hvilke politiske indgreb vil give størst effekt for pengene?. Hvordan kan projektet bedømmes set med økonom-øjne? Er projektet et videnskabeligt set problematisk forsøg på at afpolitisere væsentlige etiske spørgsmål en betænkelig forsimpling af komplicerede samfundsøkonomiske problemstillinger og etiske dilemmaer, baseret på et for usikkert statistisk grundlag? Eller er det et eksempel på rationel behandling af emner, hvor politikerne af angst for vælgerne ikke tør træffe de objektivt set rigtige valg? Ulandsbistand og sund økonomisk politik (Kvantitative metoder, makro) 5

6 Verdensbankøkonomerne Craig Burnside og David Dollar skabte sidst i 1990 erne debat om effektiviteten af ulandsbistanden. Deres empiriske vækstregressioner viste tilsyneladende, at hjælpen kun er effektiv under forudsætning af, at der føres en god vækstfremmende politik i modtagerlandet. Burnside og Dollars konklusioner blev meget hurtigt omsat i policyanbefalinger i form af såkaldte aid allocation rules. Disse anbefalinger har allerede haft stor indflydelse på den faktiske fordeling af ulandsbistanden fra en række donorlande. En række andre udviklingsøkonomer har imidlertid stillet sig meget kritiske overfor denne politikafhængige effekt af ulandsbistand. For eksempel har Ole Winckler Andersen og Finn Tarp skrevet et indlæg Verdensbanken tager fejl (i Kristeligt Dagblad den 27. juli 2001), som sætter spørgsmålstegn ved Verdensbankens konklusioner. Carl-Johan Dalgaard og Henrik Hansen har desuden påpeget, at effekten af ulandsbistand på væksten måske ikke er lineær, men at der kan være en aftagende marginal effekt. I dette emneforslag lægges der op til, at man selv udfører en regressionsanalyse af vækstrater for en række lande/tidsperioder i en model, der giver mulighed for interaktionseffekt mellem bistand og politik og/eller en aftagende marginal effekt af bistand. Man bør forholde sig kritisk til, om regressionsanalysen opfylder de forudsætninger, der er nødvendige for at resultaterne er statistisk gyldige og giver svar på eksistensen af de nævnte effekter. Analysen kan foretages ud fra et datasæt, som tidligere har været anvendt i en tidligere eksamensopgave, se Opgaveteksten i dette link kan give inspiration til analysen og dokumenterer datasættet. Siden indeholder også et link til Andersen og Tarps kritik. Ved at følge linket er det muligt at downloade et datasæt der består af data for en række lande og tidsperioder (man kan bruge et vilkårligt heltal som eksamensnummer til at generere et datasæt). Karaktergennemsnit i grundskoler og undervisningseffekten (Kvantitative metoder, mikro) I kølvandet af PISA-undersøgelserne af testresultater blandt skoleelever i en række lande har der været fokus på undervisningen på grundskoleniveau i Danmark. En del af debatten (se fx de links, der er samlet på har drejet sig om effekten på elevernes faglige niveau af de økonomiske ressourcer (fx antal timer og klassekvotienten), der faktisk bliver brugt på skolerne. Denne såkaldte undervisningseffekt har i debatten især været sat op overfor 6

7 betydningen af elevens sociale baggrund og forskellige baggrundsvariable som et mål for den støtte, eleven får fra hjemmet. Tænketanken CEPOS (www.cepos.dk) har indsamlet data til en model for den enkelte elevs præstationer i grundskolen, målt ved karaktergennemsnittet for dansk og matematik ved folkeskolens afgangsprøve. På basis af en regressionsmodel har CEPOS undersøgt, hvilken indflydelse fx forældrenes uddannelsesniveau og indkomst og elevens køn og etniske herkomst har på karaktergennemsnittet. I CEPOS-notatet (http://www.cepos.dk/cms/fileadmin/user_upload/ceposfiles/pdf/analyse_gru ndskoledata.pdf) anføres det, at formålet blandt andet er at undersøge, i hvilket omfang undervisningen på hver enkelt skole medvirker til at løfte den enkelte elev ud over det niveau, man ville forvente ud fra elevens sociale baggrund. Forskellen mellem det faktisk opnåede resultat og det forventede siger noget om effekten af undervisningen på den enkelte skole. I dette emneforslag lægges der op til, at man udfører en kritisk gennemgang af CEPOS regressionsanalyse, der er beskrevet i ovennævnte notat. Man bør således forholde sig kritisk til, om den anvendte model opfylder de forudsætninger, der er nødvendige for at resultaterne er statistisk gyldige og for at analysen kan siges at give et gyldigt skøn over undervisningseffekten. Strukturreformen: Er større bedre? (Kvantitative metoder, mikro) Den nye kommuneinddeling pr. 1. januar 2007 har bl.a. været et resultat af forudgående analyser og drøftelser omkring kommunestørrelsens betydning for effektiviteten i løsningen af kommunale opgaver (se fx Henrik Christoffersen (2005): Strukturreformen en reform af kommunernes organisation og ledelse, akf forlaget). Om der er effektivitetsfordele (stordriftsfordele) er et empirisk spørgsmål, idet større enheder ikke nødvendigvis fører til billigere opgaveløsning. Strukturkommissionen taler da også om stordriftsfordele og stordriftsulemper. Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale nøgletal kan bruges til en analyse af omfanget af stordriftsfordele i den kommunale opgaveløsning (se Datasættet indeholder bl.a. oplysninger på kommunalt niveau om demografi, arbejdsmarked, etnicitet, omkostninger til offentlige serviceydelser, urbanisering og kriminalitet. Der er tale om et paneldatasæt. Opgaven lægger op til en kritisk tilgang til Strukturkommissions analyse, og en udførelse af egne empiriske undersøgelser fx på basis af de Kommunale Nøgletal. Det kan ske ved en multipel regressionsanalyse på tværs af 7

8 kommuner, dvs. datas panelopbygning skal ikke udnyttes da det ligger meget uden for pensum. Der kan evt. indarbejdes kvalitative forklarende variabler (dummier), overvejelser omkring funktionel form, herunder kvadratiske effekter i kommunestørrelsen og logaritmisk transformation. Det vil også være oplagt med et bud på kritisk kommunestørrelse/optimalt niveau. Analysen kan evt. opdeles efter forskellige offentlige serviceydelser. Opgaven skal naturligvis også omkring andre forudsætninger for de anvendte estimatorer. 8

Den økonomiske vækst i Kina

Den økonomiske vækst i Kina Den økonomiske vækst i Kina - - Hvem får flest ris i skålen? Udarbejdet af: Julie Holt Søren Tams Stine Malmskov Sebastian Enemark Mygh Den Samfundsvidenskabelige Basisuddannelse, RUC 1 3. Semester 05/06

Læs mere

Vurdering af Analyse af regnskab, bogføring og løn i kommunerne

Vurdering af Analyse af regnskab, bogføring og løn i kommunerne Juni 2010 Peter Munk Christiansen 1 Vurdering af Analyse af regnskab, bogføring og løn i kommunerne 1. Indledning Som en del af kommuneøkonomiaftalen for 2009 indgået i juni 2008 aftalte regeringen og

Læs mere

Forældres brug af tid og penge på deres børn. Jens Bonke

Forældres brug af tid og penge på deres børn. Jens Bonke Forældres brug af tid og penge på deres børn Jens Bonke Forældres brug af tid og penge på deres børn Rockwool Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag 2009 GRAFISK TILRETTELÆGGELSE: Kim Lykke

Læs mere

De små kommuner. De er ikk så ringe endda?

De små kommuner. De er ikk så ringe endda? De små kommuner. De er ikk så ringe endda? af Poul Erik Mouritzen Syddansk Universitet Odense Universitet AKF, Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut Nyropsgade 37, 1602 København V Telefon: 33110300,

Læs mere

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER Økonomiske og sociale forhold JØRGEN ANKER/IVAN CHRISTENSEN/MARTIN RASMUSSEN/ TINA SKOVGAARD ROMOSE/TOBIAS BØRNER STAX KØBENHAVN 2003 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET 03:23 INDHOLD

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Frafald på professionsbacheloruddannelserne

Frafald på professionsbacheloruddannelserne Kræn Blume Jensen, Christophe Kolodziejczyk og Torben Pilegaard Jensen Frafald på professionsbacheloruddannelserne Hvordan klarer uddannelsesinstitutionerne sig? Publikationen Frafald på professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

DEN ØKONOMISKE GEVINST AF EN FORBEDRET LÆSEINDSATS

DEN ØKONOMISKE GEVINST AF EN FORBEDRET LÆSEINDSATS DEN ØKONOMISKE GEVINST AF EN FORBEDRET LÆSEINDSATS Af Niels Glavind Antallet af voksne med svag læseevne påkalder sig med rette opmærksomhed i en periode, hvor arbejdsmarkedet stiller stadig større krav

Læs mere

EVALUERING AF HELDAGSSKOLER RAPPORT

EVALUERING AF HELDAGSSKOLER RAPPORT Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2012 EVALUERING AF HELDAGSSKOLER RAPPORT EVALUERING AF HELDAGSSKOLER RAPPORT INDHOLD 1. Resumé 1 1.1 Konklusioner 1 2. Introduktion

Læs mere

International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Danmarks produktivitet hvor er problemerne? analyserapport 1

Danmarks produktivitet hvor er problemerne? analyserapport 1 Danmarks produktivitet hvor er problemerne? analyserapport 1 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk

Læs mere

Dansk Økonomi Efterår 2005

Dansk Økonomi Efterår 2005 Dansk Økonomi Efterår 2005 Konjunkturvurdering Konkurrenceproblemer og konkurrencepolitik Danish Economy Autumn 2005 English summary DET ØKONOMISKE RÅD F O R M A N D S K A B E T Pris 140 kr. inkl. moms

Læs mere

Produktivitetskommissionsrapport nr. 2

Produktivitetskommissionsrapport nr. 2 Produktivitetskommissionsrapport nr. 2 KAPITEL 1 OVERBLIK 11 1.1 Velfungerende markeder 14 1.2 Internationalisering 15 1.3 Offentlig regulering 16 1.4 Effekt på produktiviteten 17 DEL 1: KONKURRENCE KAPITEL

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

183» september 2011. samfundsfagsnyt. foreningen af lærere i samfundsfag

183» september 2011. samfundsfagsnyt. foreningen af lærere i samfundsfag 183» september 2011 samfundsfagsnyt Tema: EU foreningen af lærere i samfundsfag Deadline: Blad nr. 184: 15.11.2011 Redaktion: Marie-Louise Bach, Ditte Kirstine Nørtoft Nielsen og Janne Bisgaard Wikman

Læs mere

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået?

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Indholdsfortegnelse Side Hovedresultater og perspektiver 2 Afgrænsning 6 Hvem kom i restgruppen 2001? - de enkelte baggrundsfaktorer 8 Udviklingen 1981-2001

Læs mere

Resultatløn lig kvalitet?

Resultatløn lig kvalitet? - et projekt om resultatløn og sagsbehandling i Vollsmose (71.566 Anslag, svarende til 29,8 normalsider) Udarbejdet af: Rebekka Amos Taaensen Stine Malmskov Ulrik Ullits Krogh Vejleder: Bent Eisenreich

Læs mere

Metodemæssige udfordringer. April 2013

Metodemæssige udfordringer. April 2013 Metodemæssige udfordringer April 2013 2. Produktivitets Kommissions rapport nr KAPITEL 1 INDLEDNING OG KORT OPSUMMERING 6 KAPITEL 2 KARAKTERISTIKA VED DEN OFFENTLIGE SEKTOR 9 2.1 Betydning af ikke-markedsmæssige

Læs mere

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere

VEJVISER TIL EVALUERING. - til projekterne under LIGHED I SUNDHED

VEJVISER TIL EVALUERING. - til projekterne under LIGHED I SUNDHED VEJVISER TIL EVALUERING - til projekterne under LIGHED I SUNDHED 2006 Vejviser til evaluering - Til projekterne under "Lighed i sundhed" Vejviser til evaluering Til projekterne under Lighed i Sundhed Udarbejdet

Læs mere

Vibeke Tornhøj Christensen & Jacob Ladenburg. Privatskolerne og det sociale ansvar

Vibeke Tornhøj Christensen & Jacob Ladenburg. Privatskolerne og det sociale ansvar Vibeke Tornhøj Christensen & Jacob Ladenburg Privatskolerne og det sociale ansvar Publikationen Privatskolerne og det sociale ansvar kan downloades fra hjemmesiden www.akf.dk AKF, Anvendt KommunalForskning

Læs mere

Forord. God læselyst!

Forord. God læselyst! Forår 2010 Størrelsen og gørelsen - Afgifter på danske virksomheders elforbrug Projektrapport, K2 Tek-Sam, Roskilde Universitet Ian MacFarlene Joyce, Mikkel Busck, Morten Smith, Steffen Bo Trzepacz & Therese

Læs mere

LEDELSE, LÆRING OG TRIVSEL I FOLKESKOLERNE

LEDELSE, LÆRING OG TRIVSEL I FOLKESKOLERNE LEDELSE, LÆRING OG TRIVSEL I FOLKESKOLERNE 11:47 Redigeret af: Simon Calmar Andersen Søren C. Winter 11:47 LEDELSE, LÆRING OG TRIVSEL I FOLKESKOLERNE REDIGERET AF: SIMON CALMAR ANDERSEN SØREN C. WINTER

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Af Jacob Hess, Louise Weinreich Jakobsen og Henriette Holmsgaard, Kontor for Kvalitetssikring og Kvalitetsudvikling, Skolestyrelsen. I artiklen fortælles

Læs mere

KAPITEL II KONJUNKTURER OG FINANSPOLITIK

KAPITEL II KONJUNKTURER OG FINANSPOLITIK Dansk Økonomi forår 27 KAPITEL II KONJUNKTURER OG FINANSPOLITIK II.1 Indledning Konjunkturerne påvirker os alle Udsving skaber usikkerhed og forhindrer fuld kapacitetsudnyttelse Det kan også gå for hurtigt

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP JANUAR 2014 DET CENTRALE HANDICAPRÅD SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56

Læs mere

Bagest i hæftet findes en side med relevante internetadresser.

Bagest i hæftet findes en side med relevante internetadresser. 83928 Eu kom indhold 14/9/4 1:32 Side 1 Forord Det europæiske samarbejde berører os alle i en eller anden grad. Det kan derfor være nyttigt at have et vist kendskab til forskellige forhold på de enkelte

Læs mere

Indledning... 3. Problemfelt... 5. Metode... 7. Projektstruktur... 7. Afgrænsning... 8. Begrebsafklaring... 9. Valg af empiri...

Indledning... 3. Problemfelt... 5. Metode... 7. Projektstruktur... 7. Afgrænsning... 8. Begrebsafklaring... 9. Valg af empiri... Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemfelt... 5 Metode... 7 Projektstruktur... 7 Afgrænsning... 8 Begrebsafklaring... 9 Valg af empiri... 10 Valg af teori... 11 Videnskabsteoretiske overvejelser...

Læs mere