KonjunkturNYT - uge 7

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KonjunkturNYT - uge 7"

Transkript

1 KonjunkturNYT - uge 7. februar. februar Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i Fremgang i eksporten af varer og tjenester i Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i Rekord i bilsalget i januar Uændret lønmodtagerbeskæftigelse i. kvartal Fald i antal varslede afskedigelser og lille stigning i ledige stillinger i januar Forbrugerprisinflationen tiltog lidt i januar Internationalt USA: Omtrent uændret ledighed og fald i detailhandlen Euroområdet: Stigning i BNP og fald i industriproduktionen Tyskland: Fremgang i BNP Sverige: Stigning i ledigheden Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder Fremgang i det danske, amerikanske, europæiske og britiske aktiekursindeks, fald i det japanske Stigning i olieprisen (målt i USD) Den danske krone er styrket over for dollaren og den japanske yen, mens den blev svækket over for den norske krone og det britiske pund Dansk Økonomi / Makropolitik Redaktionen er afsluttet fredag kl. Henvendelse rettes til

2 DANSK KONJUNKTURNYT Firmaernes samlede salg omtrent uændret i Firmaernes samlede salg (eksklusive energi, løbende priser) faldt med, pct. i set i forhold til året før, når der korrigeres for almindelige sæsonudsving, jf. figur.. I december faldt salget med, pct. i forhold til november. Set over hele fjerde kvartal er det samlede salg faldet med, pct. Salget til det indenlandske marked faldt med, pct. i, hvilket især skyldes et fald inden for engroshandel. Salget til eksportmarkederne steg med,8 pct., jf. figur.. Der findes ikke et prisindeks for firmaernes samlede salg. Deflateres med prisindekset for industriens omsætning lå det samlede salg,7 pct. lavere i end i. Deflateres der i stedet med forbrugerprisindekset var det samlede salg,9 pct. lavere. Figur. Firmaernes salg i alt Figur. Firmaernes salg i alt ( mdr. glidende gnst.) 9 9 Indeks (=) Indeks (=) Samlet Indenlandsk salg Eksport Anm: Firmaernes salg til udlandet er beregnet som et residual. Alle serier er sæsonkorrigerede og ekskl. energi. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

3 Fremgang i eksporten af varer og tjenester i Eksporten af varer (værdier, sæsonkorrigeret, ekskl. skibe og fly) var omtrent uændret fra. til. kvartal, men har generelt været stigende igennem, jf. figur.. I som helhed var vareeksporten knap ½ pct. højere end i. Fremgangen i skyldes især en større eksport af råstoffer (som især udgøres af minkskind), kemikalier og kemiske produkter (medicin) samt transportmidler. Derimod faldt eksporten af energi (brændsels- og smørestoffer) samt færdigvarer og andre varer. Vareeksporten til EU steg med, pct. i, hvilket særligt skyldes fremgang i andet halvår. Importen af varer (samme definition) steg med pct. fra. til. kvartal. På årsbasis gik vareimporten frem med pct. fra til, hvilket især var drevet af en stigning i importen af energivarer. Eksporten af tjenester (værdier) steg med ¼ pct. fra. til. kvartal, jf. figur.. I som helhed steg tjenesteeksporten med knap ½ pct. Fremgangen blev særligt drevet af en stigning i eksporten af tjenester til EU, mens tjenesteeksporten til USA trak ned. Importen af tjenester var omtrent uændret fra til. Den samlede eksport i værdier (opgjort i udenrigshandelsstatistikken) steg med, pct. i. I Økonomisk Redegørelse, december blev den samlede eksport i værdier (på nationalregnskabsform) i skønnet til at stige med,9 pct. Figur. Udenrigshandlen med varer (ekskl. skibe og fly) Figur. Udenrigshandlen med tjenester Eksport Import Eksport Import Anm.: Egen sæsonkorrektion. Begge figurer er i -måneders glidende gennemsnit. Kilde: Danmarks Statistik.

4 Overskuddet på betalingsbalancen udgjorde mia. kr. i Den foreløbige opgørelse af betalingsbalancens løbende poster viser et overskud i på knap mia. kr. Overskuddet i var dermed godt ½ mia. kr. større end i. Det skyldes primært, at overskuddet på løn- og formueindkomsten er steget med godt ½ mia. kr., og at overskuddet på vare- og tjenestebalancen er steget godt ½ mia. kr. Det fortsat store overskud på vare- og tjenestebalancen (½ mia. kr. i ) skal blandt andet ses i lyset af en relativt svag udvikling i den indenlandske efterspørgsel efter tilbageslaget i 8-9 i forhold til udviklingen hos Danmarks primære handelspartnere. Det afspejles i en relativt lav import af varer og tjenester. Overskuddet på betalingsbalancen har ligget på et meget højt niveau de seneste år, hvilket skal ses i lyset af et stort opsparingsoverskud hos virksomhederne. Figur. Betalingsbalancen og dens underkomponenter Figur. Saldo på betalingsbalancens løbende poster Varer og tjenester Løn- og formueindkomst Overførsler Løbende poster Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger Opgørelsen af formueindkomsten er behæftet med stor usikkerhed og revideres ofte betydeligt. Formueindkomsten består blandt andet af afkastet af direkte (netto) investeringer i udlandet, som i første omgang fremskrives ud fra virksomhedernes overskudsgrad i tidligere år. I efteråret indarbejder Nationalbanken årsregnskaberne og dermed afkastet af de direkte investeringer i opgørelsen af formueindkomsten.

5 Rekord i bilsalget i januar I januar udgjorde det samlede antal nyregistrerede personbiler., jf. figur.7. Det er pct. højere end januar sidste år og samtidig det højeste salg i januar måned nogensinde. Niveauet de seneste tre måneder (november-januar) har i gennemsnit ligget pct. højere end de forudgående tre måneder (august-oktober), når der korrigeres for normale sæsonudsving. Det afspejler fremgang i bilsalget til husholdningerne, mens salget til erhvervene er faldet svagt. Det seneste år har det samlede antal nyregistrerede personbiler generelt været stigende, hvilket skyldes stigende salg til husholdningerne. Bilsalget til husholdningerne har det sidste år ligget højt på over 9. nyregistreringer om måneden, mens salget til erhvervene har ligget på omkring.. Figur.7 Udvikling i nyregistrerede personbiler, sæsonkorrigeret Antal. Antal Personbiler i husholdningerne Personbiler i erhvervene Personbiler i alt Kilde: Danmarks Statistik.

6 Uændret lønmodtagerbeskæftigelse i. kvartal Lønmodtagerbeskæftigelsen var uændret i. kvartal sammenlignet med kvartalet forinden, jf. figur.8. Sammenlignes året som helhed med, har antallet af lønmodtagere omregnet til fuld tid været uændret i, når der korrigeres for effekten af lærerkonflikten i. kvartal. Danmarks Statistik vurderer, at konflikten reducerede beskæftigelsen med knap. fuldtidspersoner i. kvartal. Både den private beskæftigelse og beskæftigelsen inden for offentlig forvaltning og service var omtrent uændret i. kvartal, jf. figur.9. For den private lønmodtagerbeskæftigelse dækker det over et fald i beskæftigelsen inden for blandt andet industri og bygge og anlæg, mens beskæftigelsen inden for fx erhvervsservice og handel og transport steg. For året som helhed steg den offentlige beskæftigelse med, pct. i forhold til, mens den private beskæftigelse var omtrent uændret, når der korrigeres for effekten af lærerkonflikten i. kvartal. Der er endnu ikke offentliggjort nationalregnskab for. kvartal. Statistikken for lønmodtagerbeskæftigelsen følger generelt beskæftigelsen for lønmodtagere i nationalregnskabet, omend der er kvartalsvise afvigelser, jf. figur.8. Det peger mod, at også nationalregnskabets opgørelse af den samlede beskæftigelse vil vise en afdæmpet udvikling i. kvartal. Figur.8 Lønmodtagere ifølge lønmodtagerbeskæftigelsen og nationalregnskabet Figur.9 Lønmodtagerbeskæftigede. fuldtidspersoner. personer... fuldtidspersoner. fuldtidspersoner Lønmodtagerbeskæftigelsen Nationalregnskab (h. akse) Private lønmodtagere Offentlige lønmodtagere (h. akse) Anm.: Lønmodtagerbeskæftigelsen er opgjort i fuldtidspersoner, mens nationalregnskabets opgørelse af lønmodtagerbeskæftigelsen (ekskl. orlov) tæller antal personer i beskæftigelse uanset timetal for den enkelte. Den private lønmodtagerbeskæftigelse udgøres af private og offentlige virksomheder samt private non-profit organisationer (herunder privatskoler, udvalgte foreninger og institutioner). Beskæftigelsen i. kvartal er påvirket af konflikter på det offentlige område. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

7 Tusinde Tusinde Fald i antal varslede afskedigelser og lille stigning i ledige stillinger i januar Antallet af varslede afskedigelser faldt med personer i januar til ca. personer, når der korrigeres for normale sæsonudsving, jf. figur.. I faktiske, ikke-sæsonkorrigerede tal udgjorde antallet af varslede afskedigelser ca. 7 personer i januar. Heraf var langt størstedelen i den private sektor, særligt inden for industrien samt finansiering og forsikring. Varslingerne svinger en del fra måned til måned. Antallet af varslinger har dog generelt ligget ret lavt gennem det sidste års tid. Antallet af ledige stillinger på Jobnet steg med ca. i januar til knap.7 stillinger (sæsonkorrigeret), jf. figur.. Det kommer efter fald i de foregående to måneder. Der har været omkring -. ledige stillinger pr. måned gennem det sidste år, hvilket er mere end i de foregående tre år. Antallet af varslede afskedigelser og ledige stillinger er ikke præcise indikatorer for udviklingen i ledigheden, men kan afspejle tendenser på arbejdsmarkedet. Figur. Antal varslede afskedigelser Figur. Antal stillinger slået op på Jobnet. personer. personer. stillinger. stillinger Antal varslinger - faktisk Antal varslinger - sæsonkorrigeret Anm.: Egen sæsonkorrektion. Kilde: Jobindsats.dk. 7

8 Forbrugerprisinflationen tiltog lidt i januar Forbrugerprisinflationen var, pct. i januar, hvilket er, pct.-point højere end i december, jf. figur.. Inflationen er dermed på sit højeste siden starten af, om end der stadig er tale om et historisk set lavt niveau. Stigningen i inflationen i januar dækker først og fremmest over stigninger i inflationen på beklædning og fodtøj, alkoholiske drikkevarer og tobak samt andre varer og tjenester. Det betyder, vareinflationen er steget med, pct.-point til -, pct. i januar, jf. figur.. De faldende varepriser det seneste halve år er blandt andet et resultat af faldende priser på importerede varer, hvilket skal ses i lyset af en gradvis appreciering af den effektive kronekurs gennem det seneste år. Tjenesteinflationen er fortsat på et niveau omkring pct. Det dækker blandt andet over en kraftig stigning i inflationen på bilforsikringer, mens inflationen på transport samt fritid og kultur til gengæld er faldet. Den faktiske udvikling i forbrugerprisinflationen i januar ligger på linje med det forudsatte forløb i Økonomisk Redegørelse, december, jf. figur.. Figur. Forbrugerprisinflation Figur. Vare- og tjenesteinflation Vareinflation Tjenesteinflation Anm.: De røde prikker i figur. angiver faktiske observationer, mens kurven angiver det forudsatte forløb i seneste Økonomisk Redegørelse. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 8

9 INTERNATIONALT KONJUNKTURNYT USA Ledigheden var i januar omtrent uændret på, pct. af arbejdsstyrken, mens antallet af beskæftigede steg med. personer, jf. figur.. Fremgangen i beskæftigelsen skyldes en stigning i den private beskæftigelse på. personer, mens den offentlige beskæftigelse faldt med 9. personer. I steg beskæftigelsen med, mio. personer i forhold til. Det afspejler en stigning i den private beskæftigelse på, mio. personer og en omtrent uændret offentlig beskæftigelse. Ledigheden har generelt været faldende siden slutningen af. Detailhandlen, opgjort i løbende priser, faldt med, pct. fra december til januar, jf. figur.. Både kernedetailsalget (detailsalg ekskl. biler, benzin og byggematerialer) og bilsalget trak ned. Detailhandlen har generelt været stigende siden starten af 9, og handlen i januar var, pct. højere end samme måned sidste år. Figur. Ledighed, USA Figur. Detailsalg, USA af arbejdsstyrken. personer Indeks (8M=) Indeks (8M=) Ændring (m/m) i beskæftigelse (h. akse) Ledighed Total Bilsalg Kilde: Reuters Ecowin. Euroområdet Ifølge den foreløbige opgørelse af nationalregnskabet for euroområdet steg BNP med, pct. i. kvartal, jf. figur.. Det er tredje kvartal i træk med positiv vækst. For de tre største lande i euroområdet steg BNP i Tyskland (, pct.), Frankrig (, pct.) og Italien (, pct.) sammenlignet med forrige kvartal. Industriproduktionen i euroområdet faldt med,7 pct. fra november til december, jf. figur.. I Tyskland faldt industriproduktionen med,7 pct., mens den i Frankrig faldt med, pct. Industriproduktionen har generelt været stigende gennem, men sammenlignes med faldt industriproduktionen med,8 pct. samlet set. 9

10 Figur. BNP-vækst, euroområdet Figur. Industriproduktion, euroområdet (k/k) (k/k) Indeks (8=) Indeks (8=) Kilde: Reuters Ecowin. Tyskland Ifølge det foreløbige tyske nationalregnskab steg BNP med, pct. i. kvartal, jf. figur.. I den foreløbige opgørelse offentliggøres ikke tal for underkomponenter, men det tyske statistikbureau oplyser, at stigningen i BNP hovedsageligt var båret af en fremgang i eksporten og investeringerne. Figur. BNP-vækst, Tyskland (k/k) (k/k) Kilde: Reuters Ecowin. Sverige Ledigheden udgjorde 8, pct. af arbejdsstyrken i januar, jf. figur.. Det er en stigning på, pct.-point i forhold til forrige måned. Ledigheden har generelt ligget på omkring 8 pct. af arbejdsstyrken siden.

11 Figur. Ledighed, Sverige af arbejdsstyrken af arbejdsstyrken Kilde: Reuters Ecowin.

12 RENTER, OLIEPRIS, VALUTA- OG AKTIEMARKEDER Siden sidste fredag er aktiekursindekset på det danske marked og på de store internationale markeder, med undtagelse af Japan, steget. Olieprisen (i USD) er faldet siden i fredags, jf. tabel.. Den danske krone er styrket over for dollaren og den japanske yen, mens den blev svækket over for den norske krone og det britiske pund. Tabel. Renter og valutakurser mv. D anske renter o g valutakurser mv. Internatio nale renter o g valutakurser mv. Fredag Ændring ift. Fredag / sidste fredag / Ændring ift. sidste fredag R enter, pct. p.a.: -md. pengemarkedsrente Ledende renter, pct. p.a.:,, pct.point USA (federal funds rate),, pct.point Japan (unc. call rate),, pct.point Stat. -årig,7, pct.point Sverige (repo),7, pct.point R ealkreditrenter : Euroområdet (min. bid),, pct.point Kort realkreditlån, -, pct.point Storbritannien (repo),, pct.point Langt realkreditlån,9 -, pct.point Danmark (udlånsrenten),, pct.point N atio nalbankens satser: R ente på -årige statso bligatio ner, pct. p.a.: Diskonto,, pct.point USA,7, pct.point Indskud på folio,, pct.point Japan, -, pct.point Indskudsbeviser -,, pct.point Tyskland,7, pct.point Udlån,, pct.point Storbritannien,79,8 pct.point R entespænd til T yskland (pct.-po int): Valutakurser : Kort (-md.) -, -,8 pct.point USD/JPY, -,8 pct. Langt (-årigt), -, pct.point GBP/USD, -,9 pct. A ktiekurser (kursindeks): EUR/USD,79, pct. OM XC (/7-89 = ) 79,7, pct. A ktiekurser (kursindeks): USD, S&P 8,8 pct. Valutakurser : Japan, Nikkei -, pct. EUR/DKK 7,8, pct. USD/DKK, -, pct. Euroomr., Eurostoxx indeks 7,8 pct. SEK/DKK 8,, pct. Storbritannien, FTSE 9, pct. NOK/DKK 89,7,8 pct. GBP/DKK 98,87,8 pct. Oliepriser: JPY/DKK, -, pct. Brent (USD) 9,8 -, USD Effektiv kronekursindeks (98 = ), -, point Brent (DKK) 9 -,9 DKK ) Den korte realkreditrente består af et gennemsnit af realkreditrenter med - og -årig løbetid. Den lange realkreditrente består af et gennemsnit af -årige realkreditrenter. Realkreditrenterne offentliggøres ugentligt og med en uges forsinkelse. ) X/Y betyder pris i valuta Y for enheder af valuta X. Når tallet fx vokser, betyder det, at værdien af den første valuta (X) øges i forhold til værdien af den anden valuta (Y). ) Pris i yen for én dollar. Kilde: Reuters Ecowin og Danmarks Nationalbank

13 Figur. Pengepolitisk rente Figur. Kort og lang rente og rentespænd i forhold til Tyskland ,,,,,, feb -point apr jun aug okt dec feb apr jun aug okt dec feb,,8,,,, -, -, -, -,8 -, USA Danmark Euroområdet Kilde: Reuters Ecowin -årig, rentespænd (h.a.) -årig, dansk -mdr., rentespænd (h.a.) -mdr., dansk Figur. Rentespænd i forhold til Tyskland Figur. Prisen pr. tønde Brent-olie i USD og Euro -point -point - - jun feb okt jun feb Italien Grækenland Spanien Portugal Irland Frankrig Kilde: Reuters Ecowin Euro Dollar feb jun okt feb jun okt feb Euro Dollar (h. akse) Figur. Udvalgte aktieindeks Figur. Udvalgte valutakurser Indeks (=) Indeks (=) USD/EUR,9 USD/JPY 8 8,9,8,8 9,7 9, , 8 feb jun okt feb jun okt feb, 7 feb jun okt feb jun okt feb Eurostoxx OMX C Nikkei S&P USD/EUR USD/JPY (h. akse) Kilde: Reuters Ecowin

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Danmark har de seneste år haft meget store overskud på betalingsbalancen. Overskuddet er siden starten af dette årtusind steget fra knap 1½ pct.

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4 Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 4. kvartal 2004 D A N M A R K S 4 N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4 KVARTALSOVERSIGT, 4. KVARTAL 2004 Det lille billede på forsiden viser et udsnit af det lille

Læs mere

Konvergensprogram. Danmark 2015

Konvergensprogram. Danmark 2015 Konvergensprogram Danmark 2015 Marts 2015 Indhold 1. Udfordringer, mål og strategi frem mod 2020... 3 1.1 Den økonomiske udvikling frem mod 2020... 3 1.2 Mål og strategi frem mod 2020... 6 2. Det samfundsøkonomiske

Læs mere

Aktuelle tendenser i færøsk økonomi

Aktuelle tendenser i færøsk økonomi 121 Aktuelle tendenser i færøsk økonomi Morten Hedegaard Rasmussen, Økonomisk Afdeling Færøsk økonomi har været præget af stilstand de seneste par år. Væksten i det nominelle bruttonationalprodukt, BNP,

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse December 214 Økonomisk Redegørelse December 214 Økonomisk Redegørelse December 214 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles

Læs mere

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Økonomisk prognose - marts 214 Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk Økonomisk prognose

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Økonomisk Redegørelse Maj 15 Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 51 TRYK SA G 57 Økonomisk Redegørelse Maj 15 I tabeller kan afrunding

Læs mere

Dansk økonomi vågner af sit hi

Dansk økonomi vågner af sit hi Dansk økonomi vågner af sit hi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk af chefanalytiker Frederik I. Pedersen og stud.polit. Mette Rasmussen med

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 8 Indhold: Ugens tema Ι Dansk jobmobilitet høj i international sammenligning Ugens tema ΙΙ Aftale om nye overenskomster i industrien Ugens tendenser Rekordoverskud på betalingsbalancen

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK. I.1 Indledning

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK. I.1 Indledning KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK I.1 Indledning Tegn på fremgang Efter flere år med et uændret aktivitetsniveau peger flere forhold i retning af fremgang i dansk økonomi i den

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 13 Økonomisk Redegørelse Maj 13 Økonomisk Redegørelse Maj 13 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 2. kvartal Del 1 2011 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 1 2 KVARTALSOVERSIGT, 2. KVARTAL 2011 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur,

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING Dansk Økonomi forår 2007 KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Væksten har toppet Væksten vil følge produktiviteten i 2008 og 2009 Væksten i BNP i Danmark var over 3 pct. i 2005 og 2006, jf. figur

Læs mere

UGESCENARIO. Uge 22-2015 MAKRO. Markedsføringsmateriale. 22. maj 2015. Moderat amerikansk comeback

UGESCENARIO. Uge 22-2015 MAKRO. Markedsføringsmateriale. 22. maj 2015. Moderat amerikansk comeback MAKRO UGESCENARIO Uge 22-215 Markedsføringsmateriale 22. maj 215 Moderat amerikansk comeback Revisionen af den amerikanske BNP rapport forventes at vise, at den meget skuffende BNP rapport for første kvartal

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 3. kvartal Del 1 2013 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 3 3 KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL 2013 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport

Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport Marts 213 Vækstplan DK teknisk baggrundsrapport Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1. Det samfundsøkonomiske forløb frem til 22... 3 1.1 Forløbet i hovedtræk... 3

Læs mere

Nordisk Økonomi. Juni 2013. Økonomi og finans. Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst

Nordisk Økonomi. Juni 2013. Økonomi og finans. Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst Investeringsanalyse Nordisk Økonomi Juni 2013 Økonomi og finans Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst Sverige: Uklare signaler - men svensk økonomi i langsom

Læs mere

Dansk Økonomi Forår 2015

Dansk Økonomi Forår 2015 Dansk Økonomi Forår 2015 Danish Economy Spring 2015 English Summary Konjunkturvurdering Offentlige finanser Bankunionen Yderområder i Danmark Formandskabet Dansk Økonomi, forår 2015 Signaturforklaring:

Læs mere

Konvergensprogram. Danmark 2014

Konvergensprogram. Danmark 2014 Konvergensprogram Danmark 2014 April 2014 Indhold 1. Udfordringer, mål og strategi frem mod 2020... 3 1.1 Den økonomiske udvikling frem mod 2020... 3 1.2 Mål og strategi frem mod 2020... 5 2. Det samfundsøkonomiske

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, CAND.SCIENT.OECON, PH.D., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, STUDENTERMEDHJÆLPER KENNETH BEIERHOLM, BA.OECON

Læs mere

Økonomisk prognose FORÅR 20008

Økonomisk prognose FORÅR 20008 Økonomisk prognose FORÅR 20008 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING PROGNOSE... 5 2. AKTUEL ØKONOMISK SITUATION... 7 3. INDENLANDSK PROGNOSE... 11 Privatforbrug... 11 Eksport og import... 15 Konkurrenceevne...

Læs mere

INDHOLD. Resume 3. Beskeden fremgang i 2004 4. Usikkerheden på retur i den globale økonomi 4. Fremgangen i dansk økonomi kommer ikke udefra 5

INDHOLD. Resume 3. Beskeden fremgang i 2004 4. Usikkerheden på retur i den globale økonomi 4. Fremgangen i dansk økonomi kommer ikke udefra 5 Dansk økonomi Danmark taber markedsandele Låneomlægninger giver plads til forbrug Beskæftigelsesfaldet fortsætter ind i 2004 Boligbyggeriet vinder frem Regeringens udmeldinger mangler konsistens 10. december

Læs mere

Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen

Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen Investeringsanalyse generelle markedsforhold 7. august 2015 Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen Fokus i den kommende uge Der vil være stor interesse for privatforbruget i USA. Vi venter

Læs mere

Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi, som står over for økonomisk recession

Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi, som står over for økonomisk recession Investeringsanalyse Nordisk Økonomi Økonomi og finans Januar Danmark: Lang vej til opsving Kickstarten giver underskud, men ikke varig vækst Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi,

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 19 Lidt mere stille uge i udsigt Ugefokus udkommer ikke i næste uge pga. helligdagslukket pga. Kristi himmelfartsdag Ugen der gik ECB med lavere renter Fed lidt blødere: Der

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD

DANMARKS NATIONALBANK STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD DANMARKS NATIONALBANK STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD 2014 DANMARKS NATIONALBANK STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD 2014 STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD 2014 Det er tilladt vederlagsfrit at kopiere fra publikationen, forudsat

Læs mere

Dansk Økonomi Forår 2014

Dansk Økonomi Forår 2014 Dansk Økonomi Forår 2014 Danish Economy Spring 2014 English Summary Konjunkturvurdering Holdbarhed og generationer Ungdomsuddannelser Formandskabet INDHOLD Resume 1 Kapitel I Konjunkturvurdering og aktuel

Læs mere