HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:"

Transkript

1 LTD - HER OG NU April 2006 HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Løndannelsen 2006 Bonus og provision 2005 Information om valg af A-kasse Ferie/Feriefridage Opdatering af PFA pensionsordning Gå-hjem-møder om lønsamtalen 2006 Aftale om frivillig fratrædelse Notat fra LTD Generalforsamlingen 2006 Lederen: Løndannelsen 2006 Efter flere forhandlingsrunder, senest den 3. april 2006, måtte Lederforeningen konstatere, at der ikke kunne opnås enighed med TDC om lønreguleringen for Lønmodellen, der er forhandlet ud fra, blev aftalt ved overenskomstforhandlingerne i Her blev parterne, på selskabets opfordring, enige om at bruge samme model, som AC allerede havde brugt et par år. Modellen bygger på, at den procentuelle mindstereguleringsramme skal findes og aftales ud fra forventningerne til lønudviklingen, prisudviklingen og den forventede forretningsmæssige udvikling i TDC for Løn- og prisudviklingen kan findes i prognoser fra Finansministeriet, Det Økonomiske Råd, Arbejdernes Erhvervsråd, EU, OECD med flere. Det undrer derfor foreningen, at selskabets forhandlere under forhandlingerne har lagt størst vægt på og argumenteret for en lavere lønudvikling i 2006, og at selskabet ikke har brugt de andre faktorer i den aftalte model. Lederforeningen mener, ud fra samtlige elementer i modellen, at forventningerne for 2006 ligger over resultaterne for Dette indikerer derfor, at den procentuelle mindstereguleringsramme bør ligge over det i 2005 aftalte, eller mindst på samme niveau. Endvidere taler TDC s flotte resultat for 2005 også for en højere regulering. Lederforeningen vil søge uenigheden løst ved mægling, hvilket der er skrevet frem om til TDC. Der vil blive informeret yderligere, når en dato for mæglingen er aftalt. VENNEMINDEVEJ 39, 2100 KØBENHAVN Ø TELEFON: FAX: W W W.lederforeningen.dk

2 Den 6. april 2006 indgik Lederforeningen aftale med De Gule Sider A/S om lønreguleringen for Aftalen ligner den foreningen indgik med TDC A/S i Den procentuelle mindstereguleringsramme er i år på 3,2 % og der er ikke aftalt noget vedrørende regulering af bonusløn. Processen med lønsamtalerne er også den samme som i 2005, og den er nu ved at blive startet op. Bo Magnussen Formand 2 Bonus og Provision 2005 LTD har siden indførelsen af bonusløn arbejdet på at få opbygget og udbredt bonusløn til alle på overenskomsten. I aftalen om løndannelsen for 2005, blev der derfor afsat 0,1 % af lønsummen til at udbygge bonusløn. Parterne var enige om, at rammen til udbygning af bonusløn så vidt muligt både skulle benyttes til at udvide antallet af bonusaftaler og til at forhøje eksisterende bonusaftalers on-target-procent. Vi har nu fået opgørelsen af bonusaftaler for Der er i 2005 sket en udvidelse af antallet af bonusaftaler med ca. 35 aftaler, så nu over medarbejdere på LTD's overenskomst har bonusløn. Den gennemsnitlige on-target-procent er også steget i 2005 til 9,05 %. I 2004 var den gennemsnitlige on-target-procent på 8,83 %. Dette giver en samlet stigning i lønsummen på 0,12 % i 2005, hvilket betyder, at den aftalte stigning på 0,1 % lige blev nået. Information om valg af A-kasse Der er i dag frit valg af A-kasse på det danske arbejdsmarked. Regler for udbetaling af dagpenge er fastsat ved lov og derfor adskiller disse sig ikke fra hinanden i de forskellige A- kasser. Imidlertid er der i de seneste år opstået et stort marked for tillægsforsikringer, ofte kendt under navne som Ekstra ledighedsforsikring, Lønsikring og lignende. Disse forsikringer er ligesom indbo-, ulykkes- og bilforsikringer underlagt forskellige vilkår og priser. Det gælder både karenstid (tid inden forsikringen dækker) og udbetalingernes størrelse og varighed. LTD er medlem i FTF og dermed tilknyttet A-kassen FTF-A. FTF-A yder en rådgivning, som foreningen kan stå inde for, og for eksempel er aftaler om frivillige fratrædelser indgået

3 mellem LTD og TDC, sendt hertil for kommentarer. På den måde er du sikret mod overra skelser, den dag du får brug for din A-kasse. Der har desværre været sager, hvor LTD medlemmer, som medlem af anden A-kasse end FTF-A, har tegnet ekstra ledighedsforsikring andre steder. Dette har været på andre vilkår og medlemmet har derfor ikke været dækket som forventet. Foreningen anbefaler derfor, at du skifter til FTF-A. Ancienniteten fra din nuværende A- kasse og ekstra ledighedsforsikring kan naturligvis medtages. Kontakt FTF-A på telefon for yderligere information eller klik ind på FTF-A. 3 Ferie/Feriefridage Her ved slutningen af ferieåret er det nok på sin plads i HER OG NU, at repetere mulighederne i overenskomsten. Det er muligt at overføre og dermed sammenspare ferie. Reglen er den, at: Optjent ferie ud over 20 dage (4 uger) kan, ved aftale mellem den enkelte medarbejder og dennes leder, aftales overført til det følgende ferieår Det betyder, at har du ret til 5 ugers ferie, kan du efter aftale med din leder, overføre og sammenspare op til 5 dage (1 uge). Medarbejdere, der har været uafbrudt beskæftiget i selskabet i mindst 9 måneder, har ret til 5 feriefridage med løn i hvert ferieår. Afholdes dagene ikke inden ferieårets udløb (30. april 2006), kan medarbejderen senest 3 uger efter ferieårets udløb rejse krav om kompensation svarende til det beløb, der fradrages ved køb af én fridag, hvorefter kompensation udbetales i forbindelse med den næstfølgende lønudbetaling. Endvidere gælder følgende omkring feriefridage: Feriefridagene placeres efter aftale mellem medarbejder og leder. Medarbejderens ønske imødekommes så vidt muligt. Feriefridagene omregnes til og afvikles som timer inden for ferieåret. Feriefridagene betales som ved sygdom. Feriefridagene placeres efter samme regler som restferie, jf. ferielovens bestemmelser. Der kan uanset jobskifte kun holdes 5 feriefridage i hvert ferieår. Opdatering af PFA pensionsordning Pensionsordningen med PFA er opdateret, og LTD opfordrer dig derfor til at bestille en samtale med en pensionsrådgiver. Det giver overblik og i sidste ende også et bedre udbytte.

4 4 Pensionsordningen mellem TDC, LTD, Dansk Metal og PFA Pension er blevet opdateret, og det betyder blandt andet, at du kan investere en større del af din opsparing i aktier i form af investeringspuljer. Du skal ikke selv vælge de enkelte papirer, men derimod en af fire færdige investeringspakker, PFA DitValg-pakke 1, 2, 3 eller 4. PFA s investeringseksperter står for resten og placerer hhv. omkring 10, 20, 30 eller 40 procent af dine indbetalinger i investeringspuljer med aktier. Der er også tilknyttet en garanti, så du er sikret ved et negativt afkast. Samtidig har du mulighed for selv at indbetale mere på din pensionsordning, hvis du ønsker det, ligesom du kan justere dine forsikringsdækninger. Ønsker du at få det bedst mulige udbytte af din pensionsordning, kan du med andre ord tilpasse den meget præcist til din livssituation og dine behov. Men før du gør det, bør du tale med en PFA pensionsrådgiver det er nemt! Bestil en tid, der passer dig via TDC s intranet eller ring til PFA s hotline på mellem kl på alle hverdage. Gå-hjem-møder om lønsamtalen i 2006 LTD havde i år bedt Kåre Thomsen fra firmaet Praktikon komme og gøre os til bedre forhandlere og dermed give os alle mere selvtillid til årets lønsamtaler. Der blev afholdt seminar i henholdsvis København og Århus og tilbagemeldingerne har været meget positive. Der blev vekslet godt mellem teori og praksis og det virkede som om, at alle fik noget med de kunne bruge. Ønsker du at genopfriske indholdet fra seminaret, kan præsentationen ses her. Der var 65 deltagere i København og 79 deltagere i Århus. Begge steder var der ca. 120 tilmeldte. Aftale om frivillig fratrædelse I forbindelse med indgåelsen af tryghedsaftalen, blev der også aftalt et sæt vilkår for frivillige fratrædelser, for de medlemmer af LTD, som i stedet for mobilitet, ønskede at fratræde på nogle særlige vilkår. Der har været stor interesse blandt LTD's medlemmer, for at indgå en aftale om frivillig fratrædelse. Vi har hjulpet mange medlemmer til at få en god aftale om fratrædelse. Vi ser desværre også medlemmer, og ikke medlemmer, som selv indgår en aftale med TDC, der ikke er optimal. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at hvis du overvejer at indgå en aftale om frivillig fratrædelse, bør du kontakte LTD inden du underskriver en aftale. Når du først har underskrevet, er det svært at gøre det om igen. Husk derfor, at det er i foreningen du kan få kvalitetssikret din aftale.

5 5 Notat fra LTD generalforsamlingen den 30. marts 2006 Bo Magnussen bød velkommen til de fremmødte og foreslog Ole Busk som dirigent. Ole Busk blev valgt som dirigent med applaus. Ole Busk takkede for valget og kunne meddele, at generalforsamlingen var korrekt indvarslet med udsendelse af indkaldelse til generalforsamlingen den 22. februar 2006 og udsendelse af beretningen den 16. marts Generalforsamlingen var derfor korrekt indvarslet og beslutningsdygtig. Dirigenten bad Vagn Højlund Wittig om at være stemmetæller og redegjorde for, hvilke valgprocedurer der ville blive anvendt i løbet af aftenen. Stemmetælleren gik i gang med opgaven. Der var 47 medlemmer på generalforsamlingen heraf var der 44 stemmeberettigede medlemmer. Dirigenten gav ordet til formand Bo Magnussen, som startede med dagsordenens pkt. 1. Bestyrelsens beretning Der var udsendt en skriftlig beretning for marts marts 2006 til alle medlemmer. Bo præsenterede sin mundtlige beretning for generalforsamlingen med følgende hovedpunkter: NTC s køb af TDC Personalepolitikken i TDC HR er ikke længere medarbejdernes personalekontor Lederne og foreningerne må fremover varetage mange af opgaverne fra HR Bonusaftaler Løndannelsen 2006 Afslutning (Tak til bestyrelsen og talsmænd for deres indsats i foreningsåret samt en tak til medlemmerne for hjælp og opbakning) Dirigenten spurgte om der var kommentarer eller bemærkninger til både den skriftlige og mundtlige beretning. Børge Christensen havde kommentarer til Bo s mundtlige beretning omkring at HR er ikke længere medarbejdernes personalekontor og at Lederne og foreningerne fremover må varetage mange af opgaverne fra HR. Børge ønskede, at Bo på rette sted bad om, at lederne blev klædt på til at udføre HR arbejde og briefing af medarbejderne. Bo kommenterede Børges tilkendegivelser og ønsker. Dirigenten spurgte om Børge var tilfreds med svaret, hvilket Børge tilkendegav. Dirigenten konkluderede, at der udfra de faldne bemærkninger ikke var kritiske bemærkninger til beretningerne og derfor mente, at generalforsamlingen havde godkendt beretningerne. Der var applaus fra salen. Dirigenten konstaterede, at begge beretninger var blevet godkendt.

6 6 Dirigenten gav herefter ordet til foreningens kasserer for aflæggelse af dagsordenens pkt. 2: Aflæggelse af det reviderede årsregnskab Torben Hansen fremlagde på overhead resultatopgørelsen for perioden 01. januar til 31. december 2005 samt balancen pr. 31. december 2005, som var underskrevet af formand, kasserer og revisorer. Der var et enkelt spørgsmål fra salen til regnskabet omkring posten provision. Torben fortalte, at provisionen stammede fra en procentdel af indbetalingen fra de medlemmer der havde deres forsikringer hos Tryg Baltica, som LTD har en aftale med. Regnskabet blev herefter godkendt med applaus fra salen. Dirigenten konstaterede, at regnskabet og balancen var blevet godkendt. Dirigenten kunne omkring dagsordenens pkt. 3. Indkomne forslag (herunder forslag til vedtægtsændringer) oplyse, at der ikke var modtaget noget til indkomne forslag ved fristens udløb den 15. marts Dirigenten gav ordet til Gert Winkelmann for fremlæggelse af pkt. 4: Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for indeværende år Gert Winkelmann gennemgik budgettets hovedpunkter på overhead. Der var følgende spørgsmål til budgettet fra salen: René Harder Olsen. Hvorfor er der nedgang i udgifterne til Talsmændene? Gert svarede, at der ikke er skåret ned på talsmændene, men at det var en konsekvens af den nye LTD struktur, som blev vedtaget sidste år. Der er derfor i år en anden fordeling af arbejdet for talsmændene, med ny møder mellem talsmandsgrupperne og bestyrelsen, som foregår lokalt ude i enhederne. Talsmændene har mindre kontakt til medlemmer, idet kontakten til/fra medlemmer ofte går via sekretariatet, som også vedtaget i den nye struktur er besat med to faglige sekretærer. Børge Christensen. Er den kommende lønregulering 2006 indarbejdet i budgettet til ledelsen og sekretariat? Gert kunne svare ja til dette. Michael Petersson. LTD garantiforpligtigelse overfor FTF er det noget der er indbetalt? Gert kunne svare, at de kun skal indbetales hvis FTF for brug for pengene. Fremover har FTF selv afsat 10 millioner kr. til garantifonden. Claus Walther Lund. Hvorfor er udgifterne hævet til generalforsamling? og vil hævningen af kontingentet betyde nedgang af medlemmer til LTD. Gert svarede til det første spørgsmål, at bestyrelsen havde forventet at flere medlemmer ville deltage i generalforsamlingen i 2006, men som alle jo kunne se var dette ikke tilfældet. Gert svarede til det andet spørgsmål, at det forventede LTD ikke, da størrelsen af forhøjelsen måtte være til at leve med. Dirigenten spurte om alle havde fået tilfredsstillende svar på deres spørgsmål, hvilket blev bekræftet af spørgerne. Dirigenten satte budgettet til afstemning. Dirigenten kunne konstatere at budgettet var enstemmigt vedtaget. Budgettet og kontingent på 300 kr. blev herefter godkendt med applaus. Dirigenten konstaterede, at budgettet var blevet godkendt.

7 7 Dirigenten konstaterede omkring pkt. 5: Valg af LTD`s formand At Bo Magnussen ikke var på valg i år. Dirigenten gav ordet til Bo Magnussen for fremlæggelse af: pkt. 6: Valg af LTD`s næstformand Bo Magnussen orienterede om, at Gert Winkelmann er på valg. Bestyrelsen og Talsmandskollegiet indstiller Gert Winkelmann til valg som næstformand for foreningen for den næste 2 årige periode. Gert blev valgt med applaus. Gert takkede for valget. Dirigenten gav ordet til Bo Magnussen for fremlæggelse af pkt. 7: Valg bestyrelsesmedlem/bestyrelsesmedlemmer Bo orienterede om, at Mogens Pedersen forlod 31. december 2005 bestyrelsen, idet han samme dato fratrådte sit job i TDC, for at gå på pension. Lars Søholm indtrådte i bestyrelsen den 1. januar 2006, jævnfør vedtægternes 7 sidste afsnit, om supplering af et bestyrelsesmedlem der fragår i utide. Bestyrelsen og Talsmandskollegiet indstiller derfor Lars Søholm til valg som bestyrelsesmedlem for den næste 2 årige periode. Lars blev valgt med applaus. Dirigenten fremlagde pkt. 8: Valg af interne revisorer Tina Lyng Hansen og Allan Feld er på valg. Begge er villige til genvalg. Bestyrelsen og Talsmandskollegiet indstiller begge til genvalg som interne revisorer. Begge blev valgt med applaus. Dirigenten konstaterede, at Tina og Allan var blevet valgt for den næste 1 års periode. Dirigenten fremlagde pkt. 9: Valg af revisorsuppleanter. Kenneth Lohmann og Grethe Sørensen er på valg. Begge er villige til genvalg. Bestyrelsen og Talsmandskollegiet indstiller begge til genvalg som revisorsuppleanter. Begge blev valgt med applaus. Dirigenten konstaterede, at Kenneth og Grethe var blevet valgt for den næste 1 års periode. Under pkt. 10: Eventuelt Dirigenten spurgte, om der var nogle der ønskede ordet under eventuelt. Da der ikke var noget til eventuelt, afsluttede dirigenten generalforsamlingen med tak for aktiv deltagelse, og gav formanden ordet for en afsluttende bemærkning. Formanden takkede dirigenten for arbejdet og gav en lille gave som tak for indsatsen. Bo takkede generalforsamlingen for fremmødet. Generalforsamlingen gik herefter over til den mere sociale del af dagen. Generalforsamlingen varede ca. 45 minutter.

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2007 HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Rigets tilstand AVA projektet Call Center projektet Overenskomst 2007 i TDC Overenskomst 2007

Læs mere

Marts 2015. Beretning for perioden april 2014 - marts 2015

Marts 2015. Beretning for perioden april 2014 - marts 2015 Marts 2015 Beretning for perioden april 2014 - marts 2015 Teglholmsgade 3, 0900 København C info@lederforeningen.dk www.lederforeningen.dk Telefon 70 27 22 57 1 Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU November 2006 HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Nye tider i TDC? Spørgeskemaundersøgelsen om de Individuelle lønsamtaler 2006 Overenskomst

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Ferietid. Krav fra 3F. Bliv væk med vilje. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2011

Ferietid. Krav fra 3F. Bliv væk med vilje. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2011 Marts 2011 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Ferietid Undgå utilfredshed blandt medarbejderne. Læs hvordan ferie varsles korrekt på side 6. Krav fra 3F Krav om overenskomster fra 3F og forhandling

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING 2013

SKRIFTLIG BERETNING 2013 SKRIFTLIG BERETNING 2013 Til Det Offentlige Beredskabs Landsforbunds 44. ordinære generalforsamling, onsdag den 21. august 2013 på Hotel Hvide Hus, skal jeg på bestyrelsens vegne, i henhold til DOBL s

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Formand går. Ny formand valgt. Pension. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Juni 2010

Formand går. Ny formand valgt. Pension. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Juni 2010 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Formand går Bestyrelsesformand Søren Madsen har trukket sig tilbage. Læs historien side 5. Ny formand valgt Gert Mark valgt som ny formand på ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS Fagligt No. 1 Januar 2005 Alternativ GODT NYTÅR Mortens sag direkte til Storkammeret INDKALDELSE til landsmøde Betal kontingent via BS Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening

Læs mere

ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER

ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER INDHOLD PRORAM s. 4 DAGSORDEN s. 5 BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING S. 6 REGNSKAB OG BUDGET s. 8 VEDTÆGTER s. 10 VELKOMMEN Du sidder nu med den første årsberetning

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Fornyelse af samarbejdsgrundlaget

Fornyelse af samarbejdsgrundlaget DLF kreds 45 Solrød Lærerforening Egeparken 31 B, 3.tv 2680 Solrød Strand Tlf. 56 14 43 30 E-mail: 045@dlf.org www.srlf.dk www.solrødlærerforening.dk Kredskontorets åbningstider: Mandag kl. 09 16 Tirsdag

Læs mere

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse.

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse. GF-FYN Ref: nr. 4612010 PROTOKOLAT: Ordinær generalforsamling afholdt den 14. april20l0 kl. 18. 00-19.30. Sted : Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Der var tilmeldt 79, næsten alle tilmeldte

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Dato: Tid: 15.00 18.00 (starten udsat ca. 20 minutter pga. vejret) Sted: KVL, København Referent: Dirigent: Christa Islin Susanne Thomsen Ved Generalforsamlingens

Læs mere

No. 1 Maj 2009. Fagligt Alternativ. Mangel på modige vidner om tvangsmedlemskab førte til tabt sag i byretten. Danmarks Frie Fagforening

No. 1 Maj 2009. Fagligt Alternativ. Mangel på modige vidner om tvangsmedlemskab førte til tabt sag i byretten. Danmarks Frie Fagforening No. 1 Maj 2009 Fagligt Alternativ Mangel på modige vidner om tvangsmedlemskab førte til tabt sag i byretten Danmarks Frie Fagforening 2 Danmarks Frie Fagforening Sekretariatet: Lille Borgergade 13 9400

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere