Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006"

Transkript

1 Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006 Loctite Super Attak All Plastics Side 1 fra 8 SDB-nr. : V001.1 revideret d.: Trykdato: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Loctite Super Attak All Plastics, Tube 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Tiltænkt brug: Hurtiglim Dansk PR-nr.: Endnu ikke tildelt 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Henkel Norden AB / Branch Copenhagen Helgeshøj Allé TAASTRUP DK Tlf.: Nødtelefon (kontortid) (giftlinjen) PUNKT 2: Fareidentifikation 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen Klassificering (DPD): Xi - Lokalirriterende R36/37/38 Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden Mærkningselementer

2 SDB-Nr.: V001.1 Loctite Super Attak All Plastics Side 2 fra 8 Mærkningselementer (DPD): Xi - Lokalirriterende R-sætninger: R36/37/38 Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden. S-sætninger: S2 Opbevares utilgængeligt for børn. S23 Undgå indånding af dampe. S24/25 Undgå kontakt med huden og øjnene. S26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Yderligere henvisninger: Cyanoacrylat. Farligt. Klæber til huden og øjnene på få sekunder. Opbevares utilgængeligt for børn Andre farer Personer, som reagerer allergisk på acrylat bør undgå omgangen med produktet. Almen kemisk karakterisering: Sekundklæber Præparatets basisstoffer: Cyanoacrylat PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Deklaration af indholdstoffer i henhold til CLP (EC) nr. 1272/2008: EF-nummer REACh registreringsnr Indhold Klassifikation > 80- < 100 % Hudirritation 2 H315 Specifik organtoksicitet - enkelt eksponering 3 H335 Øjenirritation 2 H319 For den fulde tekst af H-angivelser og andre forkortelser se sektion 16 "anden information". Materialer uden klassificering kan have arbejdspladsrelaterede hygiejniske grænseværdier tilgængelige. Deklaration af Indholdstoffer ifølge DPD (EC) nr. 1999/45: EF-nummer REACh registreringsnr Indhold Klassifikation > 80 - < 100 % Xi - Lokalirriterende; R36/37/38 For oplysninger om den fulde tekst for R-sætninger angivet ved kode, se punkt 16 'Andre oplysninger'. Materialer uden klassificering kan have arbejdspladsrelaterede hygiejniske grænseværdier tilgængelige.

3 SDB-Nr.: V001.1 Loctite Super Attak All Plastics Side 3 fra Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Generelle anvisninger: Kontakt læge ved ildebefindende. PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger Indånding: Tilførsel af frisk luft, i tilfælde af besværligheder skal lægen opsøges. Hudkontakt: Forsøg ikke at skille hud, der binder, ved at trække i den. Huden skilles forsigtigt vha. et stumpt instrument, som f.eks. en ske. Blødgør først huden med varmt sæbevand. Cyanoakrylater afgiver varme ved hærdning. I sjældne tilfælde kan en stor dråbe give varme nok til at medføre en forbrænding. Forbrændingen skal behandles normalt efter fjernelse af limen fra huden. Hvis læberne ved et uheld klæber sammen, påfør varmt vand på læberne og sørg for maksimal vædning og tryk fra spyttet inden i munden. Pil eller rul læberne fra hinanden. Forsøg ikke på at hive læberne fra hinanden med direkte modsat rettet kraft. Øjenkontakt: Hvis øjet binder, så det ikke kan åbnes, kan øjenvipperne frigøres ved at dække dem med vat, der er gennemvædet med varmt vand. Cyanoakrylat bindes til øjeproteinet og har en tårefremkaldende virkning, som hjælper med til at opløse klæbemidlet. Øjet skal være tildækket, indtil opløsningen er fuldført, det varer normalt 1 til 3 dage. Forsøg ikke at åbne øjet med magt. Søg lægehjælp. hvis der er størknet cyanoakrylat under øjenlåget, som forårsager øjenskade pga. den skrabende virkning. Indtagelse: Kontrollér at luftvejene ikke er blokeret. Produktet hærder øjeblikket i munden og gør det næsten umuligt at synke. Mundens spyt bevirker, at det størknede produktet adskilles langsomt (i løbet af flere timer) Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede ØJNE: Irritation, øjenbetændelse. HUD: Rødme, betændelse. ÅNDEDRÆT: Irritation, hoste, åndenød, trykken for brystet Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig Se afsnit: Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger PUNKT 5: Brandbekæmpelse 5.1. Slukningsmidler Egnede slukningsmidler: skum, slukningspulver, kulsyre, vandstråle spray, vandtåge Slukningsmidler, som af sikkerhedsmæssige grunde er uegnede: Vandstråle fuld 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen I tilfælde af brand kan der frigøres kulmonoxid (CO) og kuldioxid (CO2) Anvisninger for brandmandskab Brug personligt sikkerhedsudstyr. Anvend åndedrætsbeskyttelse, som er uafhængig af omgivelsesluften. PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

4 SDB-Nr.: V001.1 Loctite Super Attak All Plastics Side 4 fra Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer Sørg for tilstrækkelig tilførsel af frisk luft. Undgå kontakt med huden og øjnene. Beskyttelsesudstyr skal bæres Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Stoffet må ikke udledes i kloakafløb Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Opsamles med væskebindende materiale (f.eks.sand, tørv, savsmuld). Kontamineret materiale skal bortskaffes som affald i hht. pkt Henvisning til andre punkter Se kapitel Forholdsregler for sikker håndtering Beholdere skal åbnes og håndteres med forsigtighed. Undgå hud- og øjenkontakt Arbejdsrum skal udluftes tilstrækkeligt. Generelle hygiejneforholdsregler: Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen. Vask hænderne før pauser og når arbejdet er slut. PUNKT 7: Håndtering og opbevaring 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed For optimal holdbarhed opbevare i original pakning ved 2-8 C ( F). Lagres tørt. Beholderen skal opbevares lukket og på et frostfrit sted. Opbevares køligt, maksimal opbevaringstemperatur 30 C. Må ikke opbevares sammen med nærings- og mydelses- midler Særlige anvendelser Hurtiglim PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 8.1. Kontrolparametre Gælder for DK Indholdsstof ppm mg/m 3 Type Kategori Bemærkninger ETHYLCYANOACRYLAT 2 Grænseværdi DK OS ETHYLCYANOACRYLAT 2 10 Grænseværdi GV (DK) 8.2. Eksponeringskontrol: Åndedrætsværn: Egnet ansiktmaske (åndedræt) ved utilstrækkelig ventilation. Kombinationsfilter. ABEKP Denne henstilling bør tilpasses lokale forhold.

5 SDB-Nr.: V001.1 Loctite Super Attak All Plastics Side 5 fra 8 Håndbeskyttelse: Handsker anbefales i nitril gummi (materiale tykelse > 0,1 mm, traengetid < 30s). Handsker bør udskiftes efter kontakt eller forurening, selv efter kort tid. Kan købes hvor udstyr til laboratorier forhandles. I tilfælde af længere tids kontakt anbefales beskyttelseshandsker af nitrilgummi i henhold til EN 374. materialtykkelse > 0,4 mm traengetid > 30 min Ved længerevarende eller gentagen kontakt skal man være opmærksom på, at de ovennævnte gennembrudstider i praksis kan være betydeligt kortere end de i EN 374 fastsatte. Beskyttelseshandskerne bør altid testes med hensyn til deres egenthed på den specifikke arbejdplads (f.eks.mekanisk og termisk bestandighed, produktforenelighed, antistatisk effekt etc.). Ved de første tegn på slitage skal beskyttelseshandskerne udskiftes straks. Følg handskefabrikantens angivelser samt de gældende sikkerhedsregler inden for det relevante fagområde. Vi anbefaler, at der udarbejdes en håndplejeplan, der er relevant for de lokale arbejdsforhold, i samarbejde med handskefabrikanten og den faglige organisation. Øjenbeskyttelse: Tætsluttende beskyttelsesbriller. Kropsbeskyttelse: Egnet beskyttelsesbeklædning. Dansk kodenummer: 5-5 (1993) PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Udseende Flydende Farveløs Lugt Irriterende. ph-værdi Begyndelseskogepunkt Flammepunkt Dekomponeringstemperatur Damptryk Densitet () Pulverrumsvægt Viskositet Viskositet (kinematisk) Eksplosive egenskaber Opløselighed, kvalitativt (Opløs.: Acetone) Opløselighed, kvalitativt (Opløs.: Vand) Opløselighed, kvalitativt (Opløs.: Acetone) Størkningstemperatur Smeltepunkt Antændelighed Selvantændelsestemperatur Eksplosionsgrænser Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand Fordampningshastighed Dampmassefylde Oxiderende egenskaber ikke anvendelig. > 149 C (> F) 80-93,4 C ( F); Tagliabue closed cup 0,27 mbar 1,05 g/cm3 Blandbar Polymeriserer ved tilstedeværelse af vand Blandbar 9.2. Andre oplysninger Antændelsestemperatur 485 C (905 F) PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Hurtig eksotermisk polymerisering vil forekomme ved tilstedeværelse af vand, aminer, alkaliske stoffer og alkohol.

6 SDB-Nr.: V001.1 Loctite Super Attak All Plastics Side 6 fra Kemisk stabilitet Stabil under de anbefalede opbevaringsbetingelser Risiko for farlige reaktioner Se sektion reaktivitet Forhold, der skal undgås Ingen bekendt ved korrekt brug Materialer, der skal undgås Ingen ved korrekt brug Farlige nedbrydningsprodukter Kuloxider Oplysninger om toksikologiske virkninger PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger Almene angivelser vedrørende toksikologi: Præparatet er klassificeret baseret på den konventionelle metode, der er skitseret i artikel 6 (1) (a) i direktiv 1999/45/EF. Relevante foreliggende sundhed / økologiske oplysninger for stofferne i sektion 3 er givet i det følgende. Akut inhalativ toksicitet: Irriterer åndedrætsorganerne. Hudirritation: Primær hudirritation: Irriterende Irritation af øjnene: Primær øjenirritation: Irriterende. Akut toksicitet: Värdityp e LD50 LD50 Værdi > mg/kg > mg/kg Anvendelsesomr åde oral dermal Eksponeri ngstid Prøveemner Metode Rotte Kanin OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity) OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity) Hudætsning/-irritation: Resultat Eksponeri ngstid Prøveemner Metode Let irriterende 24 h Kanin OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion) Alvorlig øjenskade/øjenirritation: Resultat Eksponeri ngstid Prøveemner Metode Irriterende. 72 h Kanin OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)

7 SDB-Nr.: V001.1 Loctite Super Attak All Plastics Side 7 fra 8 Kimcellemutagenicitet: Resultat Studietype / Administrationsve j negativ bacterial reverse negativ mutation assay (e.g negativ Ames test) genmutationstest i pattedyrceller in vitro kromosomaberratio nstest i pattedyr Metabolsk aktevering/ eksponeringstid ved og uden ved og uden Prøveemner Metode OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation Assay) OECD Guideline 476 (In vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test) OECD Guideline 473 (In vitro Mammalian Chromosome Aberration Test) PUNKT 12: Miljøoplysninger Almene angivelser vedrørende økologi: Præparatet er klassificeret baseret på den konventionelle metode, der er skitseret i artikel 6 (1) (a) i direktiv 1999/45/EF. Relevante foreliggende sundhed / økologiske oplysninger for stofferne i sektion 3 er givet i det følgende. Må ikke udledes til kloak, jord eller vandløb Persistens og nedbrydelighed Resultat Anvendelsesområ de Nedbrydelighed Metode aerob 57 % OECD Guideline 301 D (Ready Biodegradability: Closed Bottle Test) Bioakkumuleringspotentiale / Mobilitet i jord LogKow Biokoncentrations Eksponerin Prøveemner Temperatur Metode faktor (BCF) gstid 0, C EU Method A.8 (Partition Coefficient) Metoder til affaldsbehandling Bortskaffelse af produktet: Affaldshånteres efter lokale love og forordninger. Bortskaffelse af den urensede emballage: Emballagen må kun tilføres recycling i helt tømt tilstand. PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse Affaldskode affaldsklæbestoffer og forseglere, der indeholder organiske opløsningsmidler og andre farlige stoffer Vejtransport ADR: Intet risikogods Jernbanetransport RID: Intet risikogods Flod- og kanaltransport ADN: Intet risikogods Søfartstransport IMDG: Intet risikogods PUNKT 14: Transportoplysninger

8 SDB-Nr.: V001.1 Loctite Super Attak All Plastics Side 8 fra 8 Lufttransport IATA: Klasse: 9 Emballagegruppe: Packaging-Instruction (passenger) Packaging-Instruction (cargo) UN-nr.: 3334 Fareseddel: 9 Proper shipping name: Aviation regulated liquid, n.o.s. (Cyanoacrylate ester) PUNKT 15: Oplysninger om regulering Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø VOC-indhold 2 % (CH) Nationale forskrifter/henvisninger (Denmark): Dansk kodenummer: 5-5 (1993) PUNKT 16: Andre oplysninger Mærkningen af produktet er angivet i Sektion 2. den fulde tekst for alle forkortelser angivet ved koder i dette sikkerhedsdatablad er som følger: R36/37/38 Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden. H315 Forårsager hudirritation. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H335 Kan forårsage irritation af luftvejene. Yderligere informationer: Informationen er givet på baggrund af vores nuværende erfaringer og gælder for produktet i den stand det leveres. Formålet er at beskrive vore produkter med hensyn til sikkerhedskrav ikke at garantere for bestemte egenskaber.

Sikkerhedsdatablad Lutensol TO 89. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden.

Sikkerhedsdatablad Lutensol TO 89. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. 1.1 Produktidentifikator Produktidentifikatorer Produktregestreringsnummer 418205 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Neodisher FA. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 01.00 / DNK

Sikkerhedsdatablad. Neodisher FA. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 01.00 / DNK Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 0100 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Neodisher FA Varenummer:

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A12690P 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010.

Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. SA-2000 Bremserens

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. SA-2000 Bremserens 1.1. Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn Produkt nr. 15205+15206 REACH registreringsnummer Andre produktidentifikatorer PRnr: 1038159 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad MAPEFAST SA

Sikkerhedsdatablad MAPEFAST SA Sikkerhedsdatablad af 16/5/2015, version 3 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Rapicide PA del B (RTU) Revisionsdato: 4.1.13. Sourethweg 11 6422 PC HEERLEN Holland Tlf. +31 45 5471471

Sikkerhedsdatablad Rapicide PA del B (RTU) Revisionsdato: 4.1.13. Sourethweg 11 6422 PC HEERLEN Holland Tlf. +31 45 5471471 Afsnit 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af fremstiller/virksomhed 1.1 Produkt id Produktkode(r) ML02 0125 Produktnavn Rent stof/blanding Blanding 1.2 Relevant identificeret brug af stoffet eller

Læs mere

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare MONSANTO Europe S.A. Side: 1 / 10 MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1.1. Produktidentifikator Roundup Ultra 1.1.1. Kemisk navn

Læs mere

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare MONSANTO Europe S.A. Side: 1 / 10 MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1.1. Produktidentifikator Roundup Flex 1.1.1. Kemisk navn Ikke

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning Leverandørbrugsanvisning Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II - Danmark 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Identifikation

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/9 FIP S 280 P & B FIP S 385 & B PRnr. PRnr. PRnr: 1242950 PRnr: 1242977 Anvendelse: Leverandør: Klæbestof i blandingspatron til fastgørelse i byggematerialer.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Soudafoam 1K All Season

SIKKERHEDSDATABLAD. Soudafoam 1K All Season SIKKERHEDSDATABLAD Efter Forordning (EF) nr 1907/2006 (REACH) Artikel 31 og Bilag II 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed 1.1 Identifikation af stof eller kemisk produkt: Produktnavn:

Læs mere

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare MONSANTO Europe S.A. Side: 1 / 9 MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn Roundup Bio CLP Bilag VI Indeks nr. C&L ID Nr Ikke

Læs mere

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare MONSANTO Europe S.A. Side: 1 / 8 MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn Roundup Gel CLP Bilag VI Indeks nr. C&L ID Nr Ikke

Læs mere

L140520 DENM/11L. Insektmiddel Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker og andre insekter 1 L

L140520 DENM/11L. Insektmiddel Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker og andre insekter 1 L L140520 DENM/11L Insektmiddel Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker og andre insekter Product names marked or, the SYNGENTA Logo and the CP FRAME are Trademarks of a Syngenta Group Company

Læs mere

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare MONSANTO Europe S.A. Side: 1 / 8 MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn Roundup Terrasse Produktets anvendelse Ukrudtsmiddel

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Kema SA-2000 Bremserens

Arbejdspladsbrugsanvisning Kema SA-2000 Bremserens Identifikation af stoffet/materialet PR-nummer: 1038159 Udarbejdet den: 17-10-2006 / HN Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 10-11-2006 Leverandør: ITW Chemical Products Scandinavia

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Soudal Fix-All

SIKKERHEDSDATABLAD. Soudal Fix-All SIKKERHEDSDATABLAD Baseret på direktiv 2001/58/EF af den Europæiske Unions Kommission Soudal Fix-All 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1 Identifikation af stoffet eller præparatet:

Læs mere

ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE

ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE Forord 1 Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne arbejdsmiljøhåndbog give et redskab til sikkerhedsorganisationen i zoologiske haver,

Læs mere

Introduktion til laboratoriesikkerhed. i et kemisk laboratorium. MCI, Sønderborg Manuela Schiek, August 2009

Introduktion til laboratoriesikkerhed. i et kemisk laboratorium. MCI, Sønderborg Manuela Schiek, August 2009 Introduktion til laboratoriesikkerhed og god laboratoriepraksis i et kemisk laboratorium MCI, Sønderborg Manuela Schiek, August 2009 Hvorfor? Ifølge arbejdsmiljølovgivningen skal de studerende være instrueret,

Læs mere

De lovpligtige arbejdspladsbrugsanvisninger

De lovpligtige arbejdspladsbrugsanvisninger ARBEJDSMILJØ De lovpligtige arbejdspladsbrugsanvisninger Foto Yvonne Thomsen. Netop nu er det yderst aktuelt for alle dyreklinikker og dyrehospitaler at sætte ekstra fokus på arbejdsmiljøet. Blandt andet

Læs mere

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand Miniguide til medarbejderen Sundhedsrisici ved arbejde med spildevand Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har i samarbejde med branchens parter udarbejdet Branchevejledningen

Læs mere

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER 6/2014 Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER Indhold InDhold Side Indledning... 7 Del 1 Hvor finder du bly... 8 Hvorfor er bly farligt?...10 Hvordan optages bly?...10 Forundersøgelser...

Læs mere

Er der god kemi i dine børns hverdag?

Er der god kemi i dine børns hverdag? Er der god kemi i dine børns hverdag? Indholdsfortegnelse Hvor meget kemi er der i dit barns hverdag? Ni hurtige råd I børneværelset I stuen På badeværelset På legepladsen Børneudstyr og tøj Når voksne

Læs mere

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1 Gribvand Spildevand A/S Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand Version 1.1 Februar 2014 1. Indledning... 3 Side 2 2. Spildevand og slam... 4 3. Redningsplan...

Læs mere

Hurtighærdende, selvnivellerende belægning, baseret på specielle, hydrauliske bindemidler til slidtagebestandige gulve med en tykkelse fra 5 til 40 mm

Hurtighærdende, selvnivellerende belægning, baseret på specielle, hydrauliske bindemidler til slidtagebestandige gulve med en tykkelse fra 5 til 40 mm Ultratop CEMENTITIOUS SCREED C40-F10 A9-A2 fl-s1 Hurtighærdende, selvnivellerende belægning, baseret på specielle, hydrauliske bindemidler til slidtagebestandige gulve med en tykkelse fra 5 til 40 mm EN

Læs mere

Lindring og lettelse ved forkølelse

Lindring og lettelse ved forkølelse Lindring og lettelse ved forkølelse Stoppet næse? Stoppet næse hos det lille barn? Forkølelsessår? Slip af med den stoppede næse og få luft igen! Forkølelse med stoppet næse... Hvad er forkølelse?... 4

Læs mere

Håndbog Opbevaring & håndtering af tilsatsmaterialer

Håndbog Opbevaring & håndtering af tilsatsmaterialer Håndbog Opbevaring & håndtering af tilsatsmaterialer Beklædte elektroder, massiv Mig/mag tråd, rørtråd, tig tråd og saw/esw tråd, Bånd og flux Indhold: Miljøbevidsthed ved svejsning side 3 Beklædte MMA

Læs mere