FORMANDENS FORORD BREDT SPEKTER AF SPÆNDENDE VIRKSOMHEDER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORMANDENS FORORD BREDT SPEKTER AF SPÆNDENDE VIRKSOMHEDER"

Transkript

1 SIDE 1

2 SIDE 2

3 FORMANDENS FORORD BREDT SPEKTER AF SPÆNDENDE VIRKSOMHEDER Ved udgangen af 2013 har Dansk Vækstkapital investeret 2,6 mia. kr. fordelt på 11 fonde. Vi får dermed pengene ud at arbejde i den forventede takt, og det er vi i bestyrelsen meget tilfredse med. I 2013 har Dansk Vækstkapital investeret i yderligere to fonde, som forvaltes af Fra etableringen i 2011 til ultimo 2013 var Dansk Vækstkapitals samlede andel af de nyetablerede danske henholdsvis Erhvervsinvest og FSN Capital. Begge forvaltere har historisk vist gode resultater i forhold til at skabe vækst i de virksomheder, de har investeret i, og derudover også leveret et fornuftigt afkast til deres investorer. fonde 34 pct. For hver krone Dansk Vækstkapital indtil videre har givet tilsagn om, har fondene altså fået to Fondene i vores portefølje har på nuværende tidspunkt investeret i 52 spændende virksomheder inden for vidt forskellige brancher. Fra den spirende it-iværksætter med et nyt forbrugerwebsite til en jysk industrivirksomhed med mange år på bagen, der nu er klar til international ekspansion og dermed yderligere vækst. Her i rapporten kan du kroner i kapital fra andre investorer. + se et udpluk af de virksomheder, som Dansk Vækstkapitals portefølje af fonde har investeret i. Nogle af fondene investerer udelukkende i danske virksomheder, nogle investerer både i danske og udenlandske virksomheder. Det ser jeg som en fordel. Markedet for kapital er internationalt, og samarbejde på tværs af landegrænser kan være med til at tiltrække relevant viden, kompetencer og internationale netværk til Danmark og dermed skabe bedre muligheder for virksomheder, når de skal etablere sig på markeder rundt om i verden. Jeg ser meget frem til at følge udviklingen i porteføljen i de kommende år. Lars Nørby Johansen Bestyrelsesformand for Dansk Vækstkapital SIDE 3

4 ÅRETS RESULTAT 2013 MANGE NYE VIRKSOMHEDER OG ET RESULTAT SOM FORVENTET Dansk Vækstkapital har ved udgangen af 2013 givet tilsagn til 11 fonde, heraf syv small og mid cap-fonde og fire venturefonde. Fondene har opretholdt et pænt aktivitetsniveau med 24 nye investeringer i 2013 og har i alt investeret i 52 virksomheder. Disse virksomheder repræsenterer en betydelig spredning på branche, størrelse og geografi. Dansk Vækstkapital er løbende i dialog med potentielle investeringsmuligheder og forventer også i 2014 at afgive investeringstilsagn til fonde, som lever op til Dansk Vækstkapitals investeringskriterier og krav til porteføljesammensætning, herunder krav til afkast. Det er også fortsat forventningen, at det nuværende antal investeringer i virksomheder kan øges til samlet virksomheder i løbet af de kommende 3-4 år. Årets resultat, der udviser et underskud på 45,3 mio. kr., er som forventet. Investeringer i porteføljefonde giver samlet et underskud på 28,7 mio. kr., som kan henføres dels til værdireguleringer på netto +19,6 mio. kr., dels til omkostninger på 48,3 mio. kr. Dansk Vækstkapital har fortsat tiltro til, at fondene - via deres kompetencer, netværk og værdiskabelse - fremadrettet vil kunne give et tilfredsstillende afkast. Dansk Vækstkapital har i regnskabsåret betalt 13,2 mio. kr. i managementomkostninger til Vækstfonden i henhold til det indgåede aftalegrundlag. Herudover er der afholdt 1,6 mio. kr. i bestyrelseshonorar og 1,3 mio. kr. i øvrige administrationsomkostninger. Managementomkostninger omfatter ikke management fee til de fonde, Dansk Vækstkapital investerer i, idet dette indgår som en del af resultatet af investeringer i porteføljefonde. Porteføljefondene har samlet trukket 499,9 mio. kr. af deres samlede kapitaltilsagn fra Dansk Vækstkapital, og Dansk Vækstkapital har i 2013 gennemført det første kapitalkald hos investorerne på 478,7 mio. kr. BOGFØRT VÆRDI FORDELT PÅ BRANCHER TILSAGN FORDELT PÅ TYPER AF FONDE SIDE 4

5 INVESTERINGER I PRIVATE EQUITY En investering i en private equity-fond er langsigtet - tidshorisonten er typisk 10 år. Investeringerne er relativt illikvide og kan kun vanskeligt afhændes uden tab før udløbet af tidshorisonten. Det hænger sammen med, at fondene investerer i porteføljevirksomheder, hvor værdiforøgelsen, fx i form af teknologispring og/eller udnyttelse af markedspotentialet, skabes i løbet af fondenes ejerperiode. Typisk vil private equity-fonde sigte mod at have ejerandele i porteføljevirksomhederne i 3-7 år af og til længere afhængigt af virksomhedens produkt og branche. Afkastet på en investering i en private equity-fond følger normalt en J-kurve. I de første år vil afkastet være negativt, hvorefter det gradvist vokser frem mod udløbet af fondens levetid. Udviklingen skyldes flere faktorer og er særligt udpræget for venturefonde. For det første afholdes omkostninger til etablering og drift af fondene. For det andet værdiansættes de gennemførte investeringer til kostpris i starten af ejerperioden. Først senere i ejerperioden danner værdiskabelse i porteføljevirksomhederne grundlag for opskrivning af værdierne i fonden. For investeringer i venturesegmentet ses denne værdiskabelse ofte først, når nye investorer indskyder kapital eller ved et egentligt salg af virksomheden. Tilsammen betyder det, at den bogførte værdi af en porteføljefond i de første år typisk vil være mindre end den indbetalte kapital. Forvaltere og investorer følger løbende udviklingen i fondene. Om afkastet i sidste ende står mål med forventningerne kan i princippet først gøres op, når alle porteføljeselskaber i fonden er afhændet, og fonden er opløst. PRIVATE EQUITY-INVESTERINGERS J-KURVE SIDE 5

6 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATOPGØRELSE (T.KR.) Resultat af investeringsvirksomhed Resultat af ordinær drift Tilsagn fra kommandister Ikke indbetalt tilsagn fra kommandister Resultat af finansielle poster Årets resultat BALANCE (T.KR.) Balancesum Egenkapital PENGESTRØMME (T.KR.) Investeringsaktiviteter Finansieringsaktiviteter Total Value to Paid-In (TVPI) ** 0,81x 0,63x 0,59x Residual Value to Paid-In (RVPI) ** 0,81x 0,63x 0,59x Distributions to Paid-In (DPI) ** 0,00x 0,00x 0,00x IRR, brutto ** -17,6% -42,9% n/a IRR, netto ** -27,1% -62,4% n/a Antal porteføljefonde Antal porteføljeselskaber i porteføljefonde Driftsaktiviteter NØGLETAL* (T.KR.) * Der henvises til definitioner og begreber under anvendt regnskabspraksis. Multiplerne er opgjort netto, dvs. efter betaling af administrationshonorarer (management fee) til porteføljefonde samt interne administrationsomkostninger afholdt af Dansk Vækstkapital. **Ved beregning af nøgletal anses trækket på Dansk Vækstkapitals kreditfacilitet som indskudt af kommandisterne. SIDE 6

7 SÅDAN FUNGERER DANSK VÆKSTKAPITAL Dansk Vækstkapital blev etableret i 2011 på baggrund af en aftale om at tilvejebringe risikovillig kapital indgået mellem regeringen, Forsikring & Pension, ATP og LD. Dansk Vækstkapital investerer i small og mid cap-fonde og venturefonde, som kan skabe et konkurrencedygtigt tocifret afkast til investorerne. Fondene kan investere i alle brancher. Dansk Vækstkapitals ejerandel af en enkelt porteføljefond må som udgangspunkt højst udgøre 50 pct., så der, ud over kapital fra Dansk Vækstkapital, tiltrækkes yderligere privat kapital til markedet. Fondene skal have et kommercielt sigte og være forvaltet af professionelle, private forvaltere med en specialiseret viden om den type virksomheder, de investerer i. Forvalterne skal kunne demonstrere, at de tidligere har skabt værdi og afkast inden for det område, de ønsker at investere inden for. Vores mindstekrav til fondenes størrelse er mio. kr. I praksis består Dansk Vækstkapitals organisation af en bestyrelse og et sekretariat. Bestyrelsen fastlægger investeringspolitik og -kriterier og træffer beslutning om, hvilke fonde der skal investeres i. Vi ønsker at skabe vækst og afkast på en etisk og samfundsansvarlig måde. Hensyn til miljø samt sociale- og ledelsesmæssige forhold indgår derfor i Dansk Vækstkapitals beslutningsgrundlag og daglige processer. Vi stiller krav om ansvarlighed til de fonde, vi investerer i, og følger selv en række fastlagte principper for ansvarlig investering. INVESTERINGSPROCES SIDE 7

8 DANSK VÆKSTKAPITALS INVESTERINGER SMALL OG MID CAP-FONDE Fond Tilsagn Fondsstørrelse Ejerandel Investeringsdato Hjemmeside Maj Invest Equity mio. kr. 1,2 mia. kr. 33,0 pct majinvest.com Capidea Kapital II 362 mio. kr. 724 mio. kr. 50,0 pct capidea.dk Procuritas Capital Investors V 5 mio. euro 204 mio. euro 2,4 pct procuritas.com 40 mio. euro 1,4 mia. euro 3,0 pct ikinvest.com CataCap 250 mio. kr. 500 mio. kr. 50,0 pct catacap.dk Erhvervsinvest III 300 mio. kr. 871 mio. kr. 34,4 pct erhvervsinvest.dk 335 mio. sek 5,30 mia. sek 6,3 pct fsncapital.com Tilsagn Fondsstørrelse Ejerandel Investeringsdato Hjemmeside Sunstone Technology Ventures Fund III 175 mio. kr. 626 mio. kr. 27,9 pct sunstonecapital.eu Sunstone Life Science Ventures Fund III 200 mio. kr. 662 mio. kr. 30,2 pct sunstonecapital.eu SEED Capital Denmark II 150 mio. kr. 682 mio. kr. 22,0 pct seedcapital.dk NCP-IVS III 125 mio. kr. 524 mio. kr. 23,9 pct northcap.vc IK VII FSN Capital IV VENTUREFONDE Fond SIDE 8

9 GØR GODE DANSKE VIRKSOMHEDER BEDRE Erhvervsinvest investerer i veletablerede danske nichevirksomheder, der med kapital, kompetencer og risikovillighed i ryggen får mulighed for at vokse. Ordentlighed og ægte økonomisk interessefællesskab har historisk været en formel til succes. Erhvervsinvest har ikke et specifikt branchefokus, men investerer primært i virksomheder inden for fremstillings- og servicesektoren. Der er tale om sunde og veldrevne danske små og mellemstore virksomheder med et betydeligt vækstpotentiale. Fælles for dem alle er, at de typisk står over for et generationsskifte, et ejerskifte eller repræsenterer et spinoff. ERHVERVSINVEST III Dansk Vækstkapital har givet tilsagn om at investere 300 mio. kr. i Erhvervsinvest III i juni SKABER VÆRDI PÅ EN ORDENTLIG MÅDE Managing partner Thomas Marstrand, der har været med helt fra etableringen af Erhvervsinvest i 2004, gør det klart, at virksomhederne allerede er gode, når Erhvervsinvest investerer i dem. "Vores ambition er at være med til at gøre virksomhederne bedre. Det gør vi ved at tilføre kompetencer til virksomhederne og benytte vores industrielle netværk. Og så tilfører vi selvfølgelig en del risikovillighed, fx i forhold til at foretage investeringer, som et led i en vækststrategi," fortæller han. "Vi skaber kun værdi i virksomhederne, når vi skaber forandringer. Det kan fx være gennem opkøb og branchekonsolidering eller internationalisering. Men vi har fokus på, at det sker på en ordentlig måde, hvor vi er på bølgelængde med ledelsen i de virksomheder, vi investerer i." ØKONOMISK INTERESSEFÆLLESSKAB Når Erhvervsinvest investerer i en virksomhed, er det vigtigt for dem at skabe et ægte økonomisk interessefællesskab omkring virksomheden. "Mine kolleger og jeg har naturligvis investeret egne penge i fonden. Og vi kræver altid, at den daglige ledelse og bestyrelsesrepræsentanter, som vi rekrutterer, medinvesterer på samme vilkår som os," siger Thomas Marstrand. AT FINDE DE GODE INVESTERINGER "Vi har vores egen tilgang. Vi laver selv alle vores analyser, og vi tager for det meste selv kontakt til virksomhederne. Historisk har vi selv fundet 14 ud af 16 investeringer. Vores fokus er på danske virksomheder, fordi det er det, vi har forstand på. Her har vi ti års erfaring og et stort netværk," siger Thomas Marstrand. SIDE 9

10 MED AMBITIØSE VIRKSOMHEDER PÅ VÆKSTREJSE FSN Capital investerer i virksomheder med potentiale til at blive internationale ledere. Med et stabilt team og et stort internationalt netværk har de været med til FSN CAPITAL IV at løfte flere danske virksomheder med store ambitioner om vækst. Dansk Vækstkapital har givet Efter FSN Capital investerede i det danske byggefirma HusCompagniet i 2011, er virksomheden kommet på markedet i Sverige og Tyskland. Og inden kapitalfonden tilsagn om at investere 335 mio. sek i FSN Capital IV i investerede i Lagkagehuset, bestod bagerforretningen af to bagerier. I dag er der 25 i Danmark og flere på vej. november AMBITIØSE VIRKSOMHEDER FSN Capital investerer i mellemstore virksomheder med en forventning om at fordoble + resultatet. Morten Welo, COO og ansvarlig for Investor Relations, fortæller: "Fælles for de virksomheder, vi vælger at samarbejde med, er, at de har ambitioner om at drive det vidt, og at deres produkt er stærkt efterspurgt og har et stort markedspotentiale. Tager man et hurtigt kig ned over vores hidtidige investeringer, får man indtryk af, at vi typisk investerer i virksomheder inden for industri, business services og detailhandel." FÆLLES VÆRDIGRUNDLAG SKABER RAMMER FOR VÆKST Når FSN Capital investerer i en virksomhed, er det vigtigt for dem at opbygge en fælles kultur og et fælles værdigrundlag, der er i overensstemmelse med deres CSRpolitik. Som Morten Welo forklarer det, er målet at skabe en virksomhed, hvor anstændige mennesker skaber anstændigt afkast på en anstændig måde. Og når de, sammen med ledelsen, skaber værdi i virksomheden, går de systematisk til værks. "De fleste virksomheder, som vi investerer i, er ejet af familier eller drevet af grundlæggerne. Her ser vi ofte et behov for at justere og supplere ledelsen, indføre nye it-systemer og arbejde med incitamentsmodeller for de ansatte. Det første, vi gør, er at skabe struktur. Derfra kan vi så begynde væksten," siger Morten Welo. GODE RESULTATER FSN Capital har med exitter fra tidligere fonde bevist, at de kan skabe et godt afkast til investorerne. Og ifølge Morten Welo skyldes det, at FSN Capital har været rigtig gode til at skabe omsætningsvækst i de virksomheder, de har investeret i. "Vores strategi er lykkedes. Vi har set en markant international vækst hos de virksomheder, som vi har exittet," siger han. SIDE 10

11 SIDE 11

12 ABEO SUPER-BETON LØSER UDFORDRINGER I BYGGERI Abeos betondæk løser en lang række udfordringer i den moderne byggebranche. De er både tyndere, lettere og mere fleksible end traditionelle betondæk. OM ABEO Samtidig beskytter de stålarmeringen bedre mod varme i tilfælde af brand, de er miljøvenlige og isolerer godt mod lyd. Bruttotab: 0,7 mio. kr. Professor Kristian Hertz står bag ideen til betonelementet, SL-Dækket, som er blevet videreudviklet i samarbejde med højtprofilerede arkitekthuse og ingeniører som Henning Larsens Tegnestue, Bjarke Ingels Group (BIG), Grontmij og NCC. Antal ansatte: 8 Stiftet: "Vores betondæk er let, men samtidig også stærkt. Det giver arkitekter og ingeniører mange fordele. De kan fx bygge i længere spænd og med en højere belastning, end de kan med traditionelle betondæk. De får mere fleksibilitet og nye muligheder. De kreative rammer udvides. Fx når en bygning har buede former. Elementerne kan lettere tilpasses et byggeprojekt," siger adm. direktør i Abeo, Hans Terney Rasmussen. INVESTERING REDUCERER CO2-UDSLIP Abeo blev i 2010 kåret til verdens mest lovende cleantech-virksomhed i Silicon Valley i USA. SL-Dækket kan nemlig reducere udslippet af CO2 fra betonproduktionen Abeo. Dansk Vækstkapital har givet tilsagn om at investere Venturefonden SEED Capital Denmark II har investeret i markant i forhold til andre mere energitunge materialer. 150 mio. kr. i fonden. "Vores betondæk er sammensat af almindeligt energitungt beton og mindre + miljøbelastende letbeton, som udgør mere end halvdelen af det samlede betondæk. På den måde reducerer vi materialeforbruget ganske betragteligt uden at gå på kompromis med dækkets robusthed," forklarer Hans Terney Rasmussen. FRA INNOVATION TIL FORRETNING I 2013 blev Abeo kåret til "Europas bedste spin-out-virksomhed" for at have transformeret en opfindelse fra en forskningsinstitution til en succesrig virksomhed. "De sidste tre år har vi brugt på at udvikle opfindelsen til et produkt, der kommercielt passer til markedet. Det var den første kapitalindsprøjtning fra SEED Capital, og vores efterfølgende samarbejde, der har gjort det muligt," fortæller direktøren. KLAR TIL VERDENSMARKEDET Beton er verdens mest anvendte byggemateriale. Derfor er der store forventninger til betondækkets potentiale og eksportmuligheder. "Bygherrer, entreprenører, arkitekter og ingeniører efterspørger de nye muligheder, som vores SL-Dæk åbner op for. Vi har fået henvendelser fra producenter i hele verden, der gerne vil i dialog med os," siger Hans Terney Rasmussen. SIDE 12

13 API MAINTENANCE SYSTEMS SOFTWARE STYRER VEDLIGEHOLD I PRODUKTIONEN API Maintenance Systems udvikler og sælger et it-system, der hjælper virksomheder med at styre vedligeholdelsen af produktionen, så de undgår unødige stop, der kan koste dem dyrt. Blandt kunderne er store internationale virksomheder som fx Arla, Lundbeck og Bang & Olufsen. OM API MAINTENANCE SYSTEMS I efteråret 2013 blev API kåret til Danmarks bedste it-virksomhed af Computerworld målt på vækst, effektivitet, afkast og overskud. Og der er stor efterspørgsel efter Antal ansatte: 50 Stiftet: 1998 virksomhedens EAM-system (Enterprise Asset Management). Systemet kan nemlig tilpasses virksomheder inden for mange forskellige industrier, der spreder deres produktionsenheder globalt. + Bruttofortjeneste: 41,8 mio. kr. INTERNATIONALE KUNDER API's kunder er internationale virksomheder særligt inden for fødevare-, pharma-, forsynings- og havneindustrien. Deres EAM-system er installeret hos INVESTERING produktionsvirksomheder i 55 lande, og fra hovedkontoret i Taastrup udstikker adm. direktør Michael Ries retningen for de 50 medarbejdere, der sidder i Danmark, Sverige, Tyskland, Ukraine og Kina. II har investeret i API Maintenance Systems. Dansk "Vi fokuserer på internationale virksomheder med produktion i flere lande. Og her har vi fundet et vakuum i markedet, hvor vi er bedre end vores konkurrenter. Vores kunder er ikke nødvendigvis den store produktionsvirksomhed, men kan også være deres Kapitalfonden Capidea Kapital Vækstkapital har givet tilsagn om at investere 362 mio. kr. i fonden. + underleverandører," fortæller Michael Ries. 16 SPROG GØR OS ATTRAKTIVE API fokuserer lige nu på markedet i Vesteuropa, hvor de har sat massivt ind i Tyskland, Europas produktionshal. Michael Ries bemærker, at styringssystemet falder i tysk smag, men der er også potentiale på den anden side af Atlanten. "Vores system findes nu på 16 sprog, bl.a. kinesisk og russisk. Og det gør det lettere for en virksomhed med produktion i flere lande at rulle vores system ud i hele koncernen. Det gør os også attraktive for fx amerikanske virksomheder," siger han. OP I GEAR I marts 2013 indledte virksomheden et samarbejde med Capidea som det første skridt på vejen til at realisere en vækstplan. Ambitionen er at fordoble omsætningen inden for de næste fire år. "Vi skal justere og effektivisere processerne i organisationen, så vi bliver bedre til at håndtere væksten. Og her er Capidea en værdifuld sparringspartner. Det svarer til, at vi skifter gear, fordi vi skal op i omdrejninger," siger Michael Ries. SIDE 13

14 ELLEGAARD EFFEKTIV OG MILJØVENLIG FORMERING AF PLANTER Virksomheden Ellegaard i Esbjerg har udviklet et unikt og bæredygtigt produktionssystem til formering af blomster, afgrøder og træer. Gartnerier og landbrug i Europa og USA bruger allerede Ellepot-systemet, som effektiviserer produktionen, øger udbyttet af planterne og sparer kundernes tid og penge. Ellepot-systemet er et unikt og dokumenteret bæredygtigt formeringssystem til at masseproducere planter og afgrøder i gartnerier, landbrug og skovbrug. Produktionssystemet fungerer på den måde, at gartneren indfører et specialudviklet miljøvenligt papir og tilsætter sin egen spagnum. Ud kommer små næringsholdige potter til frø og stiklinger, der kan plantes ud i gartnerier eller i naturen. "Med Ellepot-systemet sparer vores kunder tid. De skal ikke vente på, at rødderne sætter sig, før de planter ud i marken. Potterne giver en hurtigere og sundere rodudvikling og gør det lettere at håndtere planterne. Det hele takket være vores specialudviklede papir, der bliver opløst med tiden, når planten er sat ud i jorden." forklarer adm. direktør i Ellegaard, Lars Steen Pedersen. NYE INDUSTRIER OG MARKEDER Ellegaard er markedsledende i Europa og Nordamerika inden for det, der hedder et plug-system. Og virksomheden er kommet langt, siden Lars Steen Pedersen tiltrådte som adm. direktør i OM ELLEGAARD Bruttofortjeneste: 38,1 mio. kr. Antal ansatte: 36 Stiftet: INVESTERING Kapitalfonden Capidea Kapital II har investeret i Ellegaard. Dansk Vækstkapital har givet tilsagn om at investere 362 mio. kr. i fonden. + "Vi startede i blomstersegmentet, men de seneste år har vi arbejdet på at introducere systemet i nye industrier. I dag er vores system ude i mere end 80 lande. I middelhavsområdet har vi gang i en række større gartnerier, der producerer agurker, tomater og vandmeloner. De bruger dyre frø, og med Ellepot-systemet får de en bedre udnyttelse, end de gjorde tidligere," siger han og fortsætter: "Vi har set et fantastisk potentiale i Sydamerika inden for skovbrug. Her har vores Ellepot-system rykket gevaldigt ved standarderne inden for produktion af træer. Det potentiale vil vi forsøge at udnytte i de kommende år." DE SKAL KENDE OS I HELE VERDEN Kapitalfonden Capidea investerede i virksomheden i marts Sammen med virksomheden skal de føre en ambitiøs vækstplan ud i livet. "De næste år skal vi øge kendskabet til Ellepot-systemet på globalt plan. Vi skal penetrere markederne i Asien og Sydamerika, hvor købekraften blomstrer, og hvor de vestlige industriselskaber etablerer produktioner." SIDE 14

15 NOCOPO WEBPORTAL SAMMENLIGNER PRISER PÅ BILFORSIKRINGER Iværksætterne bag it-virksomheden Nocopo, Nordic Consumer Portals, har udviklet websitet comparo.dk, som sammenligner priser på bilforsikringer. Forbrugerne får overblik - forsikringsselskaberne får adgang til værdifulde data. OM NOCOPO På comparo.dk indtaster du din nummerplade og et par personlige oplysninger, og herefter viser sitet en liste over priser på bilforsikringer fra en række forskellige forsikringsudbydere. På under fem minutter har du et overblik over priserne på Ansatte: 7 Stiftet: 2013 markedet, og du er nu kun ét klik fra at indhente tilbud fra forsikringsselskaberne. Bruttotab: 1,9 mio. kr. + "Undersøgelser viser, at forskellen i pris langt fra afspejler, hvor godt din forsikring dækker. Så der kan altså være mange penge at spare for den oplyste forbruger. Indtil nu har danskerne ikke haft mulighed for at danne sig et hurtigt overblik over priserne i markedet," siger adm. direktør i Nocopo, Lars Lund-Nielsen. ÅBENLYST MARKED Da ideen til sitet opstod for halvandet år siden, foregik kun 2 pct. af forsikringshandlen på internettet. "Onlinehandel med andre forbrugsvarer er generelt meget langt fremme i Danmark. Så derfor overraskede det mig at finde ud af, at de danske forsikringsselskaber er bagud INVESTERING Venturefonden NCP-IVS III har investeret i Nocopo. Dansk Vækstkapital har givet tilsagn om at investere 125 mio. kr. i fonden. + på den front," fortæller Lars Lund-Nielsen. VÆRDIFULDE DATA TIL SALG Comparo.dk har fået en rigtig god modtagelse fra en række forsikringsselskaber. Alene i 2013 fik selskabet samarbejder op at stå med ti forsikringsselskaber i Danmark, og de vurderer, at potentialet i Danmark er ca. 20 samarbejdsaftaler. "Vi har over forskellige søgninger på serveren. Datamængden er helt enestående, og forsikringsselskaberne bruger os allerede til konkurrentovervågning. Vi kan stille viden til rådighed, der fx kan hjælpe dem til at optimere deres priser. Sitet dirigerer desuden forbrugerne videre til forsikringsselskaberne," forklarer direktøren. COPY-PASTE TIL ANDRE LANDE I foråret 2013 investerede venturefonden NCP-IVS III i virksomheden. Siden da er den tekniske del blevet færdig, og de første samarbejdsaftaler er etableret. "Den brugerplatform, vi har bygget op, er nem at kopiere til resten af Norden. Så vi vil hurtigt kunne eksportere konceptet til andre lande. På sigt kan portalen også blive udvidet til at inkludere andre typer forsikringer eller andre produkter som fx mobilabonnementer," siger Lars Lund-Nielsen. SIDE 15

16 OBSERVE MEDICAL DIGITAL URINMÅLER SPARER TID PÅ SYGEHUSE Medikovirksomheden Observe Medical har udviklet den første digitale urinmåler til hospitaler. Teknologien er mere præcis end de hidtidige manuelle målinger og kan spare hospitalspersonalet for store mængder tid. Listen over kunder tæller allerede seks hospitaler i Danmark og Sverige, hvor urinmåleren, Sippi, har haft OM OBSERVE MEDICAL stor succes. Antal ansatte: 10 Stiftet: 2010 Urinmåling er en fast arbejdsgang, der optager meget tid på især hospitalernes intensivafdelinger. Her skal en sygeplejerske præcis en gang i timen åbne en ventil og aflæse en urinmåler hos hver enkelt patient. Med Observe Medicals digitale urinmåler kan hospitalspersonalet nu undgå den manuelle arbejdsgang. Måleren aflæser automatisk patientens urin og leverer en nøjagtig måling til personalet. PÅ HOSPITALER I DANMARK OG SVERIGE Ideen til Sippi opstod i 2010, og i 2013 var produktet godkendt af myndighederne til at komme på markedet i både Europa og USA. Adm. direktør i Observe Medical, Magnus Emmoth, har sidenhen med stor succes været med til at lancere urinmåleren på hospitaler i Danmark og Sverige. Sippi er blandt andet i brug på intensivafdelinger på regionshospitalet i Horsens og på Södra Älvsborgs Sjukhus i Sverige. Her har de foretaget en rundspørge blandt de ansatte på intensivafdelingen. Samtlige medarbejdere mente, at Sippi var en klar Bruttotab: 10,4 mio. kr. + INVESTERING Venturefonden SEED Capital Denmark II har investeret i Observe Medical. Dansk Vækstkapital har givet tilsagn om at investere 150 mio. kr. i fonden. + forbedring i forhold til konventionelle målemetoder. "Tilbagemeldingen var, at Sippi forenkler og forbedrer arbejdet på intensivafdelingen. Blandt andet fordi Sippi's målinger er præcise, selv når der er tale om små mængder af urin, fx hos børn. Desuden sikrer Sippi en bedre hygiejne og dermed en mindre arbejdsbyrde for plejepersonalet. Den er let at betjene, og dens lagring af historik gør, at det ikke længere er nødvendigt at foretage manuelle målinger præcis én gang i timen," fortæller Magnus Emmoth. FØRST NORDEN, SÅ RESTEN AF EUROPA Den danske venturefond SEED Capital investerede første gang i Observe Medical i 2010 og senest igen i Pengene bliver brugt til at færdiggøre produktet og markedsføre det. "Vi er nu nået dertil, hvor vi skal til at rulle vores produkter ud på markedet. Vi gør det i et kontrolleret tempo. Det vil sige, at vi starter i Danmark og Sverige, og så tager vi hul på resten af Europa. Vi vurderer, at der er et meget stort markedspotentiale," siger Magnus Emmoth. SIDE 16

17 PF GROUP RISTE OG STILLADSER TIL INDUSTRI I EUROPA PF Group er en større virksomhed fra Vildbjerg, der specialdesigner og producerer riste, trapper og stilladser i stål, rustfrit stål og aluminium til at indgå i totalløsninger inden for industri, byggeri, offshore, energi og transport. Virksomheden er godt etableret i Europa. Nu skal det fulde vækstpotentiale udnyttes. Lidt uden for Herning ved byen Vildbjerg ligger PF Groups m2 store fabrikscenter, hvor ca. 100 medarbejdere hver dag er med til at drive produktionen. Virksomheden har kunder i hele Europa, men adm. direktør, John Nielsen, ser flere fordele ved at have produktionen og udviklingen centreret i Danmark. "Vi har et rigtig godt setup herhjemme i Danmark. Vores produktionsapparat er helt up to date. Vi har servicekontorer og fabrikationscentre over hele Europa, men det er her i Vildbjerg, vi designer, udvikler og producerer vores løsninger. Og det er her, vi OM PF GROUP Omsætning: 310,0 mio. kr. Antal ansatte: 270 Stiftet: INVESTERING Kapitalfonden Maj Invest Equity 4 har investeret i PF tester. Vi har også vores egen værktøjsafdeling, så vi kan tilpasse produktionen til den enkelte kundes behov. Det er alt for risikabelt at outsource," siger John Nielsen. Group. Dansk Vækstkapital har givet tilsagn om at STORT POTENTIALE PF Group har salgs- og serviceafdelinger i hele Europa. Her kortlægges behovet for samlede løsninger i et tæt samarbejde med kunderne. Det har bl.a. betydet, at et nyt marked med stort potentiale er opstået inden for offshore. + investere 400 mio. kr. i fonden. "I et samarbejde med Statoil har vi fx været med til at udvikle løsninger omkring flammetårne til offshore-industrien. Potentialet er stort, men det er ikke til at sige, præcis hvor det kan bære hen. Vores kunder går efter den rigtige løsning frem for den billigste. Når noget skal ud og stå i Nordsøen, er det vigtigt, at det holder. Og når vi først har udviklet det, kan det afsættes flere steder," fortæller John Nielsen. BLIVE STÆRKERE I EUROPA Maj Invest Equity 4 investerede i PF Group i maj Da omsatte virksomheden for 300 mio. kr. om året. Planen er, at virksomheden i løbet af de næste fem år skal runde en halv mia. kr. "Planen er, at vi skal vokse yderligere på de markeder, hvor vi er i dag, og også gå ind på nye markeder i Europa. Det skal ske ved at udbrede kendskabet til de produkter og totalløsninger, vi allerede har. Det betyder, at vi skal fokusere og effektivisere hele salgsapparatet. Vi vil også få behov for at ansætte flere medarbejdere og udvide produktionen, hvilket vi har kapacitet til inden for vores nuværende rammer," siger John Nielsen. SIDE 17

18 STICKS'N'SUSHI SUSHI-KONCEPT EKSPORTERER KVALITET OG STEMNING Sushi og japanske yakitori-sticks serveret i smagfuldt indrettede lokaler. Varm velkomst og god stemning. Det er konceptet, der ved hjælp af en god portion japansk grundighed, ydmyghed og disciplin er blevet godt cementeret i det danske marked. De første restauranter er åbnet i London, og næste skridt er en tysktalende metropol. "Irasshaimase" siger den unge Sticks'n'Sushi-medarbejder, der åbner døren for dig på restauranten. Det er japansk for velkommen. Uanset om du spiser her eller tager maden med hjem, fornemmer du den gode stemning og en særlig atmosfære i restaurantens minimalistisk indrettede lokaler. "I virkeligheden er Sticks'n'Sushi jo bare en restaurant. Men det, vi sælger, er ikke kun kvalitetsmad. Det er et koncept og et brand. Så når du fx står i kø i restauranten for at hente takeaway, skal du føle, at det øger din livskvalitet. Det skal med andre ord være en positiv oplevelse, der pirrer dine fem sanser," fortæller adm. direktør Kim Rahbek Hansen, der er en af grundlæggerne. TOPKVALITET TIL ALLE I 1994 åbnede den første Sticks'n'Sushi restaurant i Nansensgade i København. I dag har Sticks'n'Sushi foreløbig ti adresser i Storkøbenhavn, to i London og omkring 650 fuld- og deltidsansatte. Kim Rahbek Hansen er halvt japaner og har bragt japanske OM STISKS'N'SUSHI Omsætning: 232,3 mio. kr. Antal ansatte: 308 Stiftet: INVESTERING Kapitalfonden Maj Invest Equity 4 har investeret i Sticks'n'Sushi. Dansk Vækstkapital har givet tilsagn om at investere 400 mio. kr. i fonden. + dyder som grundighed, ydmyghed, tålmodighed og hårdt arbejde med sig ind i virksomheden. Det er en af årsagerne til, at hver eneste restaurant er blevet en succes. "Vi har ramt et hul i markedet, og så er vi meget grundige i opstartsfasen. Fx har det taget tre års forberedelse at åbne den første restaurant i London. Vores koncept passer til mange. Det er topkvalitet til lidt billigere priser. Derfor ser du både forretningsfolk med laptops og familier med børn på vores restauranter," siger Kim Rahbek Hansen. VIRKSOMHEDSKULTUR OVER GRÆNSER Maj Invest Equity 4 investerede i virksomheden i maj Med investeringen har virksomheden fået adgang til et stort internationalt netværk og kompetencer, der skal hjælpe dem ud i verden. "Vi har nu fået mulighed for at ekspandere hurtigere. Selvom restauranterne er indrettet forskelligt, er sjælen og maskinrummet det samme. Det gør det lettere at eksportere konceptet," fortæller Kim Rahbek Hansen. SIDE 18

19 REGNSKABSBERETNING ÅRET I HOVEDPUNKTER Årets resultat blev som forventet og udgør et underskud på 45,3 mio. kr. (2012: 37,5 mio. kr.). Der er i årets løb givet tilsagn til to fonde for i alt 587 mio. kr., hvorefter der samlet er givet tilsagn på 2,6 mia. kr. til 11 fonde. Porteføljefondene har investeret i 24 nye virksomheder, hvilket bringer det samlede antal virksomheder op på 52 ved udgangen af ÅRETS RESULTAT Dansk Vækstkapitals resultat for 2013 udviser et underskud på 45,3 mio. kr. Årets samlede værdiregulering af kapitalandele i porteføljefonde udgør -28,7 mio. kr. og kan henføres til urealiserede opskrivninger af værdien af porteføljevirksomheder på 19,6 mio. kr. og omkostninger på 48,3 mio. kr. Dansk Vækstkapital har i regnskabsåret betalt 13,2 mio. kr. i managementomkostninger til Vækstfonden. Herudover er der afholdt 1,6 mio. kr. i bestyrelseshonorar og 1,3 mio. kr. i øvrige omkostninger. AKTIVER OG EGENKAPITAL Dansk Vækstkapitals samlede aktiver udgør 443,7 mio. kr. pr. 31. december 2013 mod 95,5 mio. kr. pr. 31. december 2012, og egenkapitalen udgør 377,6 mio. kr. pr. 31. december 2013 mod -55,8 mio. kr. pr. 31. december Det første kapitalkald blev gennemført i efteråret 2013, hvor investorerne indbetalte 478,7 mio. kr. Dansk Vækstkapital har i 2013 udbetalt 376,8 mio. kr. til porteføljefondene, og samlet er der udbetalt 499,9 mio. kr. siden etableringen i juni måned Med årets værdiregulering på -28,7 mio. kr. udgør den akkumulerede værdiregulering i alt -56,2 mio. kr. PORTEFØLJENS SAMMENSÆTNING I 2013 er der givet tilsagn om investering i 2 porteføljefonde for i alt 587 mio. kr., som fordeler sig på følgende fonde: Erhvervsinvest III K/S: 300 mio. kr. FSN Capital IV L.P.: 287 mio. kr. (335 mio. sek) Dansk Vækstkapital har pr. 31. december 2013 givet investeringstilsagn til 11 porteføljefonde for i alt mio. kr., som fordeler sig med mio. kr. til small og mid cap-fonde og 650 mio. kr. til venturefonde og svarer til 54 pct. af Dansk Vækstkapitals samlede kapitalgrundlag. TILSAGN FORDELT PÅ TYPER AF FONDE Porteføljefondene har pr. 31. december 2013 investeret i 52 virksomheder på forskellige udviklingsstadier og inden for forskellige brancher. 68 pct. af kapitalen er SIDE 19

20 investeret i Danmark, 18 pct. i resten af Norden og 13 pct. i det øvrige Europa. Porteføljefondenes investeringer er primært foretaget inden for sektorerne IT, industri samt forbrugerprodukter og service, som baseret på markedsværdi tegner sig for henholdsvis 39, 35 og 16 pct. BOGFØRT VÆRDI, GEOGRAFI BOGFØRT VÆRDI, BRANCHER Nedenfor er vist, hvordan værdien af porteføljefondenes investeringer i virksomheder har udviklet sig siden investeringstidspunktet (Dansk Vækstkapitals andel). Hovedparten af virksomhederne er værdiansat til anskaffelsessummen, mens en mindre del er værdiansat højere. Der er nedskrevet på 4 pct. af de samlede investeringer i virksomheder. Udviklingen er som forventet set i lyset af, at hovedparten af porteføljefondene fortsat er i investeringsfasen. Multipel Andel af anskaffelsesværdi Andel af markedsværdi 4% 6% 86% 4% 11% 7% 79% 3% 100% 100% > 2,0x 1,0x < 2,0x 1,0x < 1,0x Urealiseret i alt Multiplen er beregnet som markedsværdi i forhold til den oprindelige anskaffelsesværdi ÅRETS PENGESTRØMME OG KAPITALBEREDSKAB Der har i 2013 været udbetalinger til porteføljefondene på i alt 376,8 mio. kr. (2012: 120,4 mio. kr.), og der er siden etableringen af Dansk Vækstkapital i juni 2011 udbetalt samlet i alt 499,9 mio. kr. til porteføljefondene. Dansk Vækstkapital har et samlet kapitaltilsagn fra investorerne (kommanditisterne) på 4,8 mia. kr., hvoraf investorerne har indbetalt 478,7 mio. kr. Dansk Vækstkapital har endvidere en kreditfacilitet på 0,5 mia. kr. til rådighed til brug for finansiering af det SIDE 20

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr. 32 78 01 48 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015. Thomas

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 CVR-nr. 16 22 73 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/5 2013 Lennart Svedman Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/02/2013 Bent Dall Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet

Læs mere

K/S Enghave Brygge CVR-nr

K/S Enghave Brygge CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. K/S Losheim CVR-nr Gyngemose Parkvej Søborg. Årsrapport 2015.

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. K/S Losheim CVR-nr Gyngemose Parkvej Søborg. Årsrapport 2015. P R Y D S Statsautoriseret revisionsfirma K/S Losheim CVR-nr. 28 66 82 44 Gyngemose Parkvej 50 2860 Søborg Årsrapport 2015 Erhvervsstyrelsen Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet OMP 11 P/S c/o Domis K/S, Kystvejen 65, st., 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 31 86 51 23 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

SNB II Komplementar ApS CVR-nr

SNB II Komplementar ApS CVR-nr SNB II Komplementar ApS CVR-nr. 30 51 26 42 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015. Torben N. Sørensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Deptracker ApS CVR-nr.

Læs mere

KOMPLEMENTARSELSKABET ENERGIPENSION ITALY IV ApS. Årsrapporten for 2015

KOMPLEMENTARSELSKABET ENERGIPENSION ITALY IV ApS. Årsrapporten for 2015 KOMPLEMENTARSELSKABET ENERGIPENSION ITALY IV ApS Philip Heymans Alle 3, 4. 2900 Hellerup CVR-nr. 34 73 65 53 Årsrapporten for 2015 (3. regnskabsår) Vi er tættere på dig Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

TORVESTRÆDET 3-10 ApS

TORVESTRÆDET 3-10 ApS TORVESTRÆDET 3-10 ApS Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/04/2016

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

Waldfeucht II Komplementaranpartsselskab CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015

Waldfeucht II Komplementaranpartsselskab CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Waldfeucht II - 2004 Komplementaranpartsselskab CVR-nr.

Læs mere

KOMPLEMENTARSELSKABET WIND PARTNER 15 ApS

KOMPLEMENTARSELSKABET WIND PARTNER 15 ApS KOMPLEMENTARSELSKABET WIND PARTNER 15 ApS Københavnsvej 4 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/05/2016

Læs mere

Komplementarselskabet Ugeavisen Esbjerg A/S CVR-nr Kongensgade Esbjerg. Årsrapport 2015

Komplementarselskabet Ugeavisen Esbjerg A/S CVR-nr Kongensgade Esbjerg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Komplementarselskabet Ugeavisen Esbjerg A/S

Læs mere

Viveros Vang ApS CVR-nr

Viveros Vang ApS CVR-nr CVR-nr. 31 16 30 99 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Mark Jøker Vang Christensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Gribskovs Projekt K/S CVR-nr

Gribskovs Projekt K/S CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nordic Theresa Partner ApS

Nordic Theresa Partner ApS Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling (dirigent) CVR-nr. 35 03 84 26 rt Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Beretning 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 P. D. Holding, Fanø ApS Postboks 38, Nordby 6720 Fanø CVR nr. 19948870 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Kodif Cormainville VII-VIII ApS Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro

Kodif Cormainville VII-VIII ApS Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro Kodif Cormainville VII-VIII ApS Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro CVR nr. 30 36 39 65 Årsrapport 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling den 20. maj 2016. Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om

Læs mere

Næstved Erhverv A/S CVR-nr

Næstved Erhverv A/S CVR-nr CVR-nr. 32 34 87 42 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Kim Ulrik Larsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Berge Invest ApS CVR-nr J. Skjoldborgs Vej Løgstør. Årsrapport 2015

Berge Invest ApS CVR-nr J. Skjoldborgs Vej Løgstør. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Berge Invest ApS CVR-nr. 28515391 J. Skjoldborgs Vej 2

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2014. CVR-nr. 17 54 39 89. (22. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2014. CVR-nr. 17 54 39 89. (22. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2014 (22. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/04 2015 Fritz Larsen Dirigent Statsautoriseret

Læs mere

PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro

PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro CVR-nr. 33 95 47 51 Årsrapport 1. januar -

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015 Spektrum Retailpark Viborg K/S Jens Baggesens Vej 90N 8200 Aarhus N CVR-nr. 30 73 99 06 Årsrapport 2015 (9. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/4 2016

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr. 31 84 90 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

Dancost ApS. CVR-nr Årsrapport (9. Regnskabsår)

Dancost ApS. CVR-nr Årsrapport (9. Regnskabsår) CVR-nr. 29 77 94 49 Årsrapport 2015 (9. Regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling d. 17. maj 2016 Gerrit van der Meer Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr CVR-nr. 33 87 99 03 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.14 Jakob Axel Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016 Clavis Fond I A/S Bøgstedvej 12 2665 Vallensbæk Strand Årsrapport 2. november 2015-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2017 Lars Henneberg

Læs mere

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Karl Tavs Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Polen Wind Holding ApS CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015

Polen Wind Holding ApS CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Herningvej 34 4800 Nykøbing F Telefon 54 84 88 00 Telefax 54 84 88 11 www.deloitte.dk Polen Wind Holding ApS CVR-nr. 30247507 Gl. Landevej

Læs mere

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr. 27006329

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15

Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15 Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 41 18 18 18 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/7 2015 Frantz Dolberg Dirigent

Læs mere

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.01.16 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Nifo ApS Annasvej 6, th. 2900 Hellerup CVR-nr. 32094775 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Det er blevet

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

FIMATIC ApS CVR-nr Nørredamsvej Fredensborg. Årsrapport 2015

FIMATIC ApS CVR-nr Nørredamsvej Fredensborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk FIMATIC ApS CVR-nr. 36066628 Nørredamsvej

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

F G Kapital ApS CVR-nr Vestergade Frøstrup. Årsrapport 2015

F G Kapital ApS CVR-nr Vestergade Frøstrup. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 Postboks 229 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk F G Kapital ApS CVR-nr. 25568850 Vestergade

Læs mere

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr.

Læs mere

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

TIGOSTFONR ApS CVR-nr H.C. Andersens Boulevard København V. Årsrapport 2015

TIGOSTFONR ApS CVR-nr H.C. Andersens Boulevard København V. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk TIGOSTFONR ApS CVR-nr. 32471927

Læs mere

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/ TN Horsens ApS CVR-nr. 34 89 11 84 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/05 2014 Torben Vinkler Nielsen Dirigent TN Horsens ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS CVR-nr. 89 77 36 28 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 3^/^2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr. 35814418

Læs mere

Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab. Årsrapport for 2015

Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab. Årsrapport for 2015 Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab nr. 6 Skoubogade 1, 2., 1158 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 36 41 13 41 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

CETONIA TRADING APS 2012/13

CETONIA TRADING APS 2012/13 Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CETONIA TRADING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere