FORMANDENS FORORD BREDT SPEKTER AF SPÆNDENDE VIRKSOMHEDER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORMANDENS FORORD BREDT SPEKTER AF SPÆNDENDE VIRKSOMHEDER"

Transkript

1 SIDE 1

2 SIDE 2

3 FORMANDENS FORORD BREDT SPEKTER AF SPÆNDENDE VIRKSOMHEDER Ved udgangen af 2013 har Dansk Vækstkapital investeret 2,6 mia. kr. fordelt på 11 fonde. Vi får dermed pengene ud at arbejde i den forventede takt, og det er vi i bestyrelsen meget tilfredse med. I 2013 har Dansk Vækstkapital investeret i yderligere to fonde, som forvaltes af Fra etableringen i 2011 til ultimo 2013 var Dansk Vækstkapitals samlede andel af de nyetablerede danske henholdsvis Erhvervsinvest og FSN Capital. Begge forvaltere har historisk vist gode resultater i forhold til at skabe vækst i de virksomheder, de har investeret i, og derudover også leveret et fornuftigt afkast til deres investorer. fonde 34 pct. For hver krone Dansk Vækstkapital indtil videre har givet tilsagn om, har fondene altså fået to Fondene i vores portefølje har på nuværende tidspunkt investeret i 52 spændende virksomheder inden for vidt forskellige brancher. Fra den spirende it-iværksætter med et nyt forbrugerwebsite til en jysk industrivirksomhed med mange år på bagen, der nu er klar til international ekspansion og dermed yderligere vækst. Her i rapporten kan du kroner i kapital fra andre investorer. + se et udpluk af de virksomheder, som Dansk Vækstkapitals portefølje af fonde har investeret i. Nogle af fondene investerer udelukkende i danske virksomheder, nogle investerer både i danske og udenlandske virksomheder. Det ser jeg som en fordel. Markedet for kapital er internationalt, og samarbejde på tværs af landegrænser kan være med til at tiltrække relevant viden, kompetencer og internationale netværk til Danmark og dermed skabe bedre muligheder for virksomheder, når de skal etablere sig på markeder rundt om i verden. Jeg ser meget frem til at følge udviklingen i porteføljen i de kommende år. Lars Nørby Johansen Bestyrelsesformand for Dansk Vækstkapital SIDE 3

4 ÅRETS RESULTAT 2013 MANGE NYE VIRKSOMHEDER OG ET RESULTAT SOM FORVENTET Dansk Vækstkapital har ved udgangen af 2013 givet tilsagn til 11 fonde, heraf syv small og mid cap-fonde og fire venturefonde. Fondene har opretholdt et pænt aktivitetsniveau med 24 nye investeringer i 2013 og har i alt investeret i 52 virksomheder. Disse virksomheder repræsenterer en betydelig spredning på branche, størrelse og geografi. Dansk Vækstkapital er løbende i dialog med potentielle investeringsmuligheder og forventer også i 2014 at afgive investeringstilsagn til fonde, som lever op til Dansk Vækstkapitals investeringskriterier og krav til porteføljesammensætning, herunder krav til afkast. Det er også fortsat forventningen, at det nuværende antal investeringer i virksomheder kan øges til samlet virksomheder i løbet af de kommende 3-4 år. Årets resultat, der udviser et underskud på 45,3 mio. kr., er som forventet. Investeringer i porteføljefonde giver samlet et underskud på 28,7 mio. kr., som kan henføres dels til værdireguleringer på netto +19,6 mio. kr., dels til omkostninger på 48,3 mio. kr. Dansk Vækstkapital har fortsat tiltro til, at fondene - via deres kompetencer, netværk og værdiskabelse - fremadrettet vil kunne give et tilfredsstillende afkast. Dansk Vækstkapital har i regnskabsåret betalt 13,2 mio. kr. i managementomkostninger til Vækstfonden i henhold til det indgåede aftalegrundlag. Herudover er der afholdt 1,6 mio. kr. i bestyrelseshonorar og 1,3 mio. kr. i øvrige administrationsomkostninger. Managementomkostninger omfatter ikke management fee til de fonde, Dansk Vækstkapital investerer i, idet dette indgår som en del af resultatet af investeringer i porteføljefonde. Porteføljefondene har samlet trukket 499,9 mio. kr. af deres samlede kapitaltilsagn fra Dansk Vækstkapital, og Dansk Vækstkapital har i 2013 gennemført det første kapitalkald hos investorerne på 478,7 mio. kr. BOGFØRT VÆRDI FORDELT PÅ BRANCHER TILSAGN FORDELT PÅ TYPER AF FONDE SIDE 4

5 INVESTERINGER I PRIVATE EQUITY En investering i en private equity-fond er langsigtet - tidshorisonten er typisk 10 år. Investeringerne er relativt illikvide og kan kun vanskeligt afhændes uden tab før udløbet af tidshorisonten. Det hænger sammen med, at fondene investerer i porteføljevirksomheder, hvor værdiforøgelsen, fx i form af teknologispring og/eller udnyttelse af markedspotentialet, skabes i løbet af fondenes ejerperiode. Typisk vil private equity-fonde sigte mod at have ejerandele i porteføljevirksomhederne i 3-7 år af og til længere afhængigt af virksomhedens produkt og branche. Afkastet på en investering i en private equity-fond følger normalt en J-kurve. I de første år vil afkastet være negativt, hvorefter det gradvist vokser frem mod udløbet af fondens levetid. Udviklingen skyldes flere faktorer og er særligt udpræget for venturefonde. For det første afholdes omkostninger til etablering og drift af fondene. For det andet værdiansættes de gennemførte investeringer til kostpris i starten af ejerperioden. Først senere i ejerperioden danner værdiskabelse i porteføljevirksomhederne grundlag for opskrivning af værdierne i fonden. For investeringer i venturesegmentet ses denne værdiskabelse ofte først, når nye investorer indskyder kapital eller ved et egentligt salg af virksomheden. Tilsammen betyder det, at den bogførte værdi af en porteføljefond i de første år typisk vil være mindre end den indbetalte kapital. Forvaltere og investorer følger løbende udviklingen i fondene. Om afkastet i sidste ende står mål med forventningerne kan i princippet først gøres op, når alle porteføljeselskaber i fonden er afhændet, og fonden er opløst. PRIVATE EQUITY-INVESTERINGERS J-KURVE SIDE 5

6 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATOPGØRELSE (T.KR.) Resultat af investeringsvirksomhed Resultat af ordinær drift Tilsagn fra kommandister Ikke indbetalt tilsagn fra kommandister Resultat af finansielle poster Årets resultat BALANCE (T.KR.) Balancesum Egenkapital PENGESTRØMME (T.KR.) Investeringsaktiviteter Finansieringsaktiviteter Total Value to Paid-In (TVPI) ** 0,81x 0,63x 0,59x Residual Value to Paid-In (RVPI) ** 0,81x 0,63x 0,59x Distributions to Paid-In (DPI) ** 0,00x 0,00x 0,00x IRR, brutto ** -17,6% -42,9% n/a IRR, netto ** -27,1% -62,4% n/a Antal porteføljefonde Antal porteføljeselskaber i porteføljefonde Driftsaktiviteter NØGLETAL* (T.KR.) * Der henvises til definitioner og begreber under anvendt regnskabspraksis. Multiplerne er opgjort netto, dvs. efter betaling af administrationshonorarer (management fee) til porteføljefonde samt interne administrationsomkostninger afholdt af Dansk Vækstkapital. **Ved beregning af nøgletal anses trækket på Dansk Vækstkapitals kreditfacilitet som indskudt af kommandisterne. SIDE 6

7 SÅDAN FUNGERER DANSK VÆKSTKAPITAL Dansk Vækstkapital blev etableret i 2011 på baggrund af en aftale om at tilvejebringe risikovillig kapital indgået mellem regeringen, Forsikring & Pension, ATP og LD. Dansk Vækstkapital investerer i small og mid cap-fonde og venturefonde, som kan skabe et konkurrencedygtigt tocifret afkast til investorerne. Fondene kan investere i alle brancher. Dansk Vækstkapitals ejerandel af en enkelt porteføljefond må som udgangspunkt højst udgøre 50 pct., så der, ud over kapital fra Dansk Vækstkapital, tiltrækkes yderligere privat kapital til markedet. Fondene skal have et kommercielt sigte og være forvaltet af professionelle, private forvaltere med en specialiseret viden om den type virksomheder, de investerer i. Forvalterne skal kunne demonstrere, at de tidligere har skabt værdi og afkast inden for det område, de ønsker at investere inden for. Vores mindstekrav til fondenes størrelse er mio. kr. I praksis består Dansk Vækstkapitals organisation af en bestyrelse og et sekretariat. Bestyrelsen fastlægger investeringspolitik og -kriterier og træffer beslutning om, hvilke fonde der skal investeres i. Vi ønsker at skabe vækst og afkast på en etisk og samfundsansvarlig måde. Hensyn til miljø samt sociale- og ledelsesmæssige forhold indgår derfor i Dansk Vækstkapitals beslutningsgrundlag og daglige processer. Vi stiller krav om ansvarlighed til de fonde, vi investerer i, og følger selv en række fastlagte principper for ansvarlig investering. INVESTERINGSPROCES SIDE 7

8 DANSK VÆKSTKAPITALS INVESTERINGER SMALL OG MID CAP-FONDE Fond Tilsagn Fondsstørrelse Ejerandel Investeringsdato Hjemmeside Maj Invest Equity mio. kr. 1,2 mia. kr. 33,0 pct majinvest.com Capidea Kapital II 362 mio. kr. 724 mio. kr. 50,0 pct capidea.dk Procuritas Capital Investors V 5 mio. euro 204 mio. euro 2,4 pct procuritas.com 40 mio. euro 1,4 mia. euro 3,0 pct ikinvest.com CataCap 250 mio. kr. 500 mio. kr. 50,0 pct catacap.dk Erhvervsinvest III 300 mio. kr. 871 mio. kr. 34,4 pct erhvervsinvest.dk 335 mio. sek 5,30 mia. sek 6,3 pct fsncapital.com Tilsagn Fondsstørrelse Ejerandel Investeringsdato Hjemmeside Sunstone Technology Ventures Fund III 175 mio. kr. 626 mio. kr. 27,9 pct sunstonecapital.eu Sunstone Life Science Ventures Fund III 200 mio. kr. 662 mio. kr. 30,2 pct sunstonecapital.eu SEED Capital Denmark II 150 mio. kr. 682 mio. kr. 22,0 pct seedcapital.dk NCP-IVS III 125 mio. kr. 524 mio. kr. 23,9 pct northcap.vc IK VII FSN Capital IV VENTUREFONDE Fond SIDE 8

9 GØR GODE DANSKE VIRKSOMHEDER BEDRE Erhvervsinvest investerer i veletablerede danske nichevirksomheder, der med kapital, kompetencer og risikovillighed i ryggen får mulighed for at vokse. Ordentlighed og ægte økonomisk interessefællesskab har historisk været en formel til succes. Erhvervsinvest har ikke et specifikt branchefokus, men investerer primært i virksomheder inden for fremstillings- og servicesektoren. Der er tale om sunde og veldrevne danske små og mellemstore virksomheder med et betydeligt vækstpotentiale. Fælles for dem alle er, at de typisk står over for et generationsskifte, et ejerskifte eller repræsenterer et spinoff. ERHVERVSINVEST III Dansk Vækstkapital har givet tilsagn om at investere 300 mio. kr. i Erhvervsinvest III i juni SKABER VÆRDI PÅ EN ORDENTLIG MÅDE Managing partner Thomas Marstrand, der har været med helt fra etableringen af Erhvervsinvest i 2004, gør det klart, at virksomhederne allerede er gode, når Erhvervsinvest investerer i dem. "Vores ambition er at være med til at gøre virksomhederne bedre. Det gør vi ved at tilføre kompetencer til virksomhederne og benytte vores industrielle netværk. Og så tilfører vi selvfølgelig en del risikovillighed, fx i forhold til at foretage investeringer, som et led i en vækststrategi," fortæller han. "Vi skaber kun værdi i virksomhederne, når vi skaber forandringer. Det kan fx være gennem opkøb og branchekonsolidering eller internationalisering. Men vi har fokus på, at det sker på en ordentlig måde, hvor vi er på bølgelængde med ledelsen i de virksomheder, vi investerer i." ØKONOMISK INTERESSEFÆLLESSKAB Når Erhvervsinvest investerer i en virksomhed, er det vigtigt for dem at skabe et ægte økonomisk interessefællesskab omkring virksomheden. "Mine kolleger og jeg har naturligvis investeret egne penge i fonden. Og vi kræver altid, at den daglige ledelse og bestyrelsesrepræsentanter, som vi rekrutterer, medinvesterer på samme vilkår som os," siger Thomas Marstrand. AT FINDE DE GODE INVESTERINGER "Vi har vores egen tilgang. Vi laver selv alle vores analyser, og vi tager for det meste selv kontakt til virksomhederne. Historisk har vi selv fundet 14 ud af 16 investeringer. Vores fokus er på danske virksomheder, fordi det er det, vi har forstand på. Her har vi ti års erfaring og et stort netværk," siger Thomas Marstrand. SIDE 9

10 MED AMBITIØSE VIRKSOMHEDER PÅ VÆKSTREJSE FSN Capital investerer i virksomheder med potentiale til at blive internationale ledere. Med et stabilt team og et stort internationalt netværk har de været med til FSN CAPITAL IV at løfte flere danske virksomheder med store ambitioner om vækst. Dansk Vækstkapital har givet Efter FSN Capital investerede i det danske byggefirma HusCompagniet i 2011, er virksomheden kommet på markedet i Sverige og Tyskland. Og inden kapitalfonden tilsagn om at investere 335 mio. sek i FSN Capital IV i investerede i Lagkagehuset, bestod bagerforretningen af to bagerier. I dag er der 25 i Danmark og flere på vej. november AMBITIØSE VIRKSOMHEDER FSN Capital investerer i mellemstore virksomheder med en forventning om at fordoble + resultatet. Morten Welo, COO og ansvarlig for Investor Relations, fortæller: "Fælles for de virksomheder, vi vælger at samarbejde med, er, at de har ambitioner om at drive det vidt, og at deres produkt er stærkt efterspurgt og har et stort markedspotentiale. Tager man et hurtigt kig ned over vores hidtidige investeringer, får man indtryk af, at vi typisk investerer i virksomheder inden for industri, business services og detailhandel." FÆLLES VÆRDIGRUNDLAG SKABER RAMMER FOR VÆKST Når FSN Capital investerer i en virksomhed, er det vigtigt for dem at opbygge en fælles kultur og et fælles værdigrundlag, der er i overensstemmelse med deres CSRpolitik. Som Morten Welo forklarer det, er målet at skabe en virksomhed, hvor anstændige mennesker skaber anstændigt afkast på en anstændig måde. Og når de, sammen med ledelsen, skaber værdi i virksomheden, går de systematisk til værks. "De fleste virksomheder, som vi investerer i, er ejet af familier eller drevet af grundlæggerne. Her ser vi ofte et behov for at justere og supplere ledelsen, indføre nye it-systemer og arbejde med incitamentsmodeller for de ansatte. Det første, vi gør, er at skabe struktur. Derfra kan vi så begynde væksten," siger Morten Welo. GODE RESULTATER FSN Capital har med exitter fra tidligere fonde bevist, at de kan skabe et godt afkast til investorerne. Og ifølge Morten Welo skyldes det, at FSN Capital har været rigtig gode til at skabe omsætningsvækst i de virksomheder, de har investeret i. "Vores strategi er lykkedes. Vi har set en markant international vækst hos de virksomheder, som vi har exittet," siger han. SIDE 10

11 SIDE 11

12 ABEO SUPER-BETON LØSER UDFORDRINGER I BYGGERI Abeos betondæk løser en lang række udfordringer i den moderne byggebranche. De er både tyndere, lettere og mere fleksible end traditionelle betondæk. OM ABEO Samtidig beskytter de stålarmeringen bedre mod varme i tilfælde af brand, de er miljøvenlige og isolerer godt mod lyd. Bruttotab: 0,7 mio. kr. Professor Kristian Hertz står bag ideen til betonelementet, SL-Dækket, som er blevet videreudviklet i samarbejde med højtprofilerede arkitekthuse og ingeniører som Henning Larsens Tegnestue, Bjarke Ingels Group (BIG), Grontmij og NCC. Antal ansatte: 8 Stiftet: "Vores betondæk er let, men samtidig også stærkt. Det giver arkitekter og ingeniører mange fordele. De kan fx bygge i længere spænd og med en højere belastning, end de kan med traditionelle betondæk. De får mere fleksibilitet og nye muligheder. De kreative rammer udvides. Fx når en bygning har buede former. Elementerne kan lettere tilpasses et byggeprojekt," siger adm. direktør i Abeo, Hans Terney Rasmussen. INVESTERING REDUCERER CO2-UDSLIP Abeo blev i 2010 kåret til verdens mest lovende cleantech-virksomhed i Silicon Valley i USA. SL-Dækket kan nemlig reducere udslippet af CO2 fra betonproduktionen Abeo. Dansk Vækstkapital har givet tilsagn om at investere Venturefonden SEED Capital Denmark II har investeret i markant i forhold til andre mere energitunge materialer. 150 mio. kr. i fonden. "Vores betondæk er sammensat af almindeligt energitungt beton og mindre + miljøbelastende letbeton, som udgør mere end halvdelen af det samlede betondæk. På den måde reducerer vi materialeforbruget ganske betragteligt uden at gå på kompromis med dækkets robusthed," forklarer Hans Terney Rasmussen. FRA INNOVATION TIL FORRETNING I 2013 blev Abeo kåret til "Europas bedste spin-out-virksomhed" for at have transformeret en opfindelse fra en forskningsinstitution til en succesrig virksomhed. "De sidste tre år har vi brugt på at udvikle opfindelsen til et produkt, der kommercielt passer til markedet. Det var den første kapitalindsprøjtning fra SEED Capital, og vores efterfølgende samarbejde, der har gjort det muligt," fortæller direktøren. KLAR TIL VERDENSMARKEDET Beton er verdens mest anvendte byggemateriale. Derfor er der store forventninger til betondækkets potentiale og eksportmuligheder. "Bygherrer, entreprenører, arkitekter og ingeniører efterspørger de nye muligheder, som vores SL-Dæk åbner op for. Vi har fået henvendelser fra producenter i hele verden, der gerne vil i dialog med os," siger Hans Terney Rasmussen. SIDE 12

13 API MAINTENANCE SYSTEMS SOFTWARE STYRER VEDLIGEHOLD I PRODUKTIONEN API Maintenance Systems udvikler og sælger et it-system, der hjælper virksomheder med at styre vedligeholdelsen af produktionen, så de undgår unødige stop, der kan koste dem dyrt. Blandt kunderne er store internationale virksomheder som fx Arla, Lundbeck og Bang & Olufsen. OM API MAINTENANCE SYSTEMS I efteråret 2013 blev API kåret til Danmarks bedste it-virksomhed af Computerworld målt på vækst, effektivitet, afkast og overskud. Og der er stor efterspørgsel efter Antal ansatte: 50 Stiftet: 1998 virksomhedens EAM-system (Enterprise Asset Management). Systemet kan nemlig tilpasses virksomheder inden for mange forskellige industrier, der spreder deres produktionsenheder globalt. + Bruttofortjeneste: 41,8 mio. kr. INTERNATIONALE KUNDER API's kunder er internationale virksomheder særligt inden for fødevare-, pharma-, forsynings- og havneindustrien. Deres EAM-system er installeret hos INVESTERING produktionsvirksomheder i 55 lande, og fra hovedkontoret i Taastrup udstikker adm. direktør Michael Ries retningen for de 50 medarbejdere, der sidder i Danmark, Sverige, Tyskland, Ukraine og Kina. II har investeret i API Maintenance Systems. Dansk "Vi fokuserer på internationale virksomheder med produktion i flere lande. Og her har vi fundet et vakuum i markedet, hvor vi er bedre end vores konkurrenter. Vores kunder er ikke nødvendigvis den store produktionsvirksomhed, men kan også være deres Kapitalfonden Capidea Kapital Vækstkapital har givet tilsagn om at investere 362 mio. kr. i fonden. + underleverandører," fortæller Michael Ries. 16 SPROG GØR OS ATTRAKTIVE API fokuserer lige nu på markedet i Vesteuropa, hvor de har sat massivt ind i Tyskland, Europas produktionshal. Michael Ries bemærker, at styringssystemet falder i tysk smag, men der er også potentiale på den anden side af Atlanten. "Vores system findes nu på 16 sprog, bl.a. kinesisk og russisk. Og det gør det lettere for en virksomhed med produktion i flere lande at rulle vores system ud i hele koncernen. Det gør os også attraktive for fx amerikanske virksomheder," siger han. OP I GEAR I marts 2013 indledte virksomheden et samarbejde med Capidea som det første skridt på vejen til at realisere en vækstplan. Ambitionen er at fordoble omsætningen inden for de næste fire år. "Vi skal justere og effektivisere processerne i organisationen, så vi bliver bedre til at håndtere væksten. Og her er Capidea en værdifuld sparringspartner. Det svarer til, at vi skifter gear, fordi vi skal op i omdrejninger," siger Michael Ries. SIDE 13

14 ELLEGAARD EFFEKTIV OG MILJØVENLIG FORMERING AF PLANTER Virksomheden Ellegaard i Esbjerg har udviklet et unikt og bæredygtigt produktionssystem til formering af blomster, afgrøder og træer. Gartnerier og landbrug i Europa og USA bruger allerede Ellepot-systemet, som effektiviserer produktionen, øger udbyttet af planterne og sparer kundernes tid og penge. Ellepot-systemet er et unikt og dokumenteret bæredygtigt formeringssystem til at masseproducere planter og afgrøder i gartnerier, landbrug og skovbrug. Produktionssystemet fungerer på den måde, at gartneren indfører et specialudviklet miljøvenligt papir og tilsætter sin egen spagnum. Ud kommer små næringsholdige potter til frø og stiklinger, der kan plantes ud i gartnerier eller i naturen. "Med Ellepot-systemet sparer vores kunder tid. De skal ikke vente på, at rødderne sætter sig, før de planter ud i marken. Potterne giver en hurtigere og sundere rodudvikling og gør det lettere at håndtere planterne. Det hele takket være vores specialudviklede papir, der bliver opløst med tiden, når planten er sat ud i jorden." forklarer adm. direktør i Ellegaard, Lars Steen Pedersen. NYE INDUSTRIER OG MARKEDER Ellegaard er markedsledende i Europa og Nordamerika inden for det, der hedder et plug-system. Og virksomheden er kommet langt, siden Lars Steen Pedersen tiltrådte som adm. direktør i OM ELLEGAARD Bruttofortjeneste: 38,1 mio. kr. Antal ansatte: 36 Stiftet: INVESTERING Kapitalfonden Capidea Kapital II har investeret i Ellegaard. Dansk Vækstkapital har givet tilsagn om at investere 362 mio. kr. i fonden. + "Vi startede i blomstersegmentet, men de seneste år har vi arbejdet på at introducere systemet i nye industrier. I dag er vores system ude i mere end 80 lande. I middelhavsområdet har vi gang i en række større gartnerier, der producerer agurker, tomater og vandmeloner. De bruger dyre frø, og med Ellepot-systemet får de en bedre udnyttelse, end de gjorde tidligere," siger han og fortsætter: "Vi har set et fantastisk potentiale i Sydamerika inden for skovbrug. Her har vores Ellepot-system rykket gevaldigt ved standarderne inden for produktion af træer. Det potentiale vil vi forsøge at udnytte i de kommende år." DE SKAL KENDE OS I HELE VERDEN Kapitalfonden Capidea investerede i virksomheden i marts Sammen med virksomheden skal de føre en ambitiøs vækstplan ud i livet. "De næste år skal vi øge kendskabet til Ellepot-systemet på globalt plan. Vi skal penetrere markederne i Asien og Sydamerika, hvor købekraften blomstrer, og hvor de vestlige industriselskaber etablerer produktioner." SIDE 14

15 NOCOPO WEBPORTAL SAMMENLIGNER PRISER PÅ BILFORSIKRINGER Iværksætterne bag it-virksomheden Nocopo, Nordic Consumer Portals, har udviklet websitet comparo.dk, som sammenligner priser på bilforsikringer. Forbrugerne får overblik - forsikringsselskaberne får adgang til værdifulde data. OM NOCOPO På comparo.dk indtaster du din nummerplade og et par personlige oplysninger, og herefter viser sitet en liste over priser på bilforsikringer fra en række forskellige forsikringsudbydere. På under fem minutter har du et overblik over priserne på Ansatte: 7 Stiftet: 2013 markedet, og du er nu kun ét klik fra at indhente tilbud fra forsikringsselskaberne. Bruttotab: 1,9 mio. kr. + "Undersøgelser viser, at forskellen i pris langt fra afspejler, hvor godt din forsikring dækker. Så der kan altså være mange penge at spare for den oplyste forbruger. Indtil nu har danskerne ikke haft mulighed for at danne sig et hurtigt overblik over priserne i markedet," siger adm. direktør i Nocopo, Lars Lund-Nielsen. ÅBENLYST MARKED Da ideen til sitet opstod for halvandet år siden, foregik kun 2 pct. af forsikringshandlen på internettet. "Onlinehandel med andre forbrugsvarer er generelt meget langt fremme i Danmark. Så derfor overraskede det mig at finde ud af, at de danske forsikringsselskaber er bagud INVESTERING Venturefonden NCP-IVS III har investeret i Nocopo. Dansk Vækstkapital har givet tilsagn om at investere 125 mio. kr. i fonden. + på den front," fortæller Lars Lund-Nielsen. VÆRDIFULDE DATA TIL SALG Comparo.dk har fået en rigtig god modtagelse fra en række forsikringsselskaber. Alene i 2013 fik selskabet samarbejder op at stå med ti forsikringsselskaber i Danmark, og de vurderer, at potentialet i Danmark er ca. 20 samarbejdsaftaler. "Vi har over forskellige søgninger på serveren. Datamængden er helt enestående, og forsikringsselskaberne bruger os allerede til konkurrentovervågning. Vi kan stille viden til rådighed, der fx kan hjælpe dem til at optimere deres priser. Sitet dirigerer desuden forbrugerne videre til forsikringsselskaberne," forklarer direktøren. COPY-PASTE TIL ANDRE LANDE I foråret 2013 investerede venturefonden NCP-IVS III i virksomheden. Siden da er den tekniske del blevet færdig, og de første samarbejdsaftaler er etableret. "Den brugerplatform, vi har bygget op, er nem at kopiere til resten af Norden. Så vi vil hurtigt kunne eksportere konceptet til andre lande. På sigt kan portalen også blive udvidet til at inkludere andre typer forsikringer eller andre produkter som fx mobilabonnementer," siger Lars Lund-Nielsen. SIDE 15

16 OBSERVE MEDICAL DIGITAL URINMÅLER SPARER TID PÅ SYGEHUSE Medikovirksomheden Observe Medical har udviklet den første digitale urinmåler til hospitaler. Teknologien er mere præcis end de hidtidige manuelle målinger og kan spare hospitalspersonalet for store mængder tid. Listen over kunder tæller allerede seks hospitaler i Danmark og Sverige, hvor urinmåleren, Sippi, har haft OM OBSERVE MEDICAL stor succes. Antal ansatte: 10 Stiftet: 2010 Urinmåling er en fast arbejdsgang, der optager meget tid på især hospitalernes intensivafdelinger. Her skal en sygeplejerske præcis en gang i timen åbne en ventil og aflæse en urinmåler hos hver enkelt patient. Med Observe Medicals digitale urinmåler kan hospitalspersonalet nu undgå den manuelle arbejdsgang. Måleren aflæser automatisk patientens urin og leverer en nøjagtig måling til personalet. PÅ HOSPITALER I DANMARK OG SVERIGE Ideen til Sippi opstod i 2010, og i 2013 var produktet godkendt af myndighederne til at komme på markedet i både Europa og USA. Adm. direktør i Observe Medical, Magnus Emmoth, har sidenhen med stor succes været med til at lancere urinmåleren på hospitaler i Danmark og Sverige. Sippi er blandt andet i brug på intensivafdelinger på regionshospitalet i Horsens og på Södra Älvsborgs Sjukhus i Sverige. Her har de foretaget en rundspørge blandt de ansatte på intensivafdelingen. Samtlige medarbejdere mente, at Sippi var en klar Bruttotab: 10,4 mio. kr. + INVESTERING Venturefonden SEED Capital Denmark II har investeret i Observe Medical. Dansk Vækstkapital har givet tilsagn om at investere 150 mio. kr. i fonden. + forbedring i forhold til konventionelle målemetoder. "Tilbagemeldingen var, at Sippi forenkler og forbedrer arbejdet på intensivafdelingen. Blandt andet fordi Sippi's målinger er præcise, selv når der er tale om små mængder af urin, fx hos børn. Desuden sikrer Sippi en bedre hygiejne og dermed en mindre arbejdsbyrde for plejepersonalet. Den er let at betjene, og dens lagring af historik gør, at det ikke længere er nødvendigt at foretage manuelle målinger præcis én gang i timen," fortæller Magnus Emmoth. FØRST NORDEN, SÅ RESTEN AF EUROPA Den danske venturefond SEED Capital investerede første gang i Observe Medical i 2010 og senest igen i Pengene bliver brugt til at færdiggøre produktet og markedsføre det. "Vi er nu nået dertil, hvor vi skal til at rulle vores produkter ud på markedet. Vi gør det i et kontrolleret tempo. Det vil sige, at vi starter i Danmark og Sverige, og så tager vi hul på resten af Europa. Vi vurderer, at der er et meget stort markedspotentiale," siger Magnus Emmoth. SIDE 16

17 PF GROUP RISTE OG STILLADSER TIL INDUSTRI I EUROPA PF Group er en større virksomhed fra Vildbjerg, der specialdesigner og producerer riste, trapper og stilladser i stål, rustfrit stål og aluminium til at indgå i totalløsninger inden for industri, byggeri, offshore, energi og transport. Virksomheden er godt etableret i Europa. Nu skal det fulde vækstpotentiale udnyttes. Lidt uden for Herning ved byen Vildbjerg ligger PF Groups m2 store fabrikscenter, hvor ca. 100 medarbejdere hver dag er med til at drive produktionen. Virksomheden har kunder i hele Europa, men adm. direktør, John Nielsen, ser flere fordele ved at have produktionen og udviklingen centreret i Danmark. "Vi har et rigtig godt setup herhjemme i Danmark. Vores produktionsapparat er helt up to date. Vi har servicekontorer og fabrikationscentre over hele Europa, men det er her i Vildbjerg, vi designer, udvikler og producerer vores løsninger. Og det er her, vi OM PF GROUP Omsætning: 310,0 mio. kr. Antal ansatte: 270 Stiftet: INVESTERING Kapitalfonden Maj Invest Equity 4 har investeret i PF tester. Vi har også vores egen værktøjsafdeling, så vi kan tilpasse produktionen til den enkelte kundes behov. Det er alt for risikabelt at outsource," siger John Nielsen. Group. Dansk Vækstkapital har givet tilsagn om at STORT POTENTIALE PF Group har salgs- og serviceafdelinger i hele Europa. Her kortlægges behovet for samlede løsninger i et tæt samarbejde med kunderne. Det har bl.a. betydet, at et nyt marked med stort potentiale er opstået inden for offshore. + investere 400 mio. kr. i fonden. "I et samarbejde med Statoil har vi fx været med til at udvikle løsninger omkring flammetårne til offshore-industrien. Potentialet er stort, men det er ikke til at sige, præcis hvor det kan bære hen. Vores kunder går efter den rigtige løsning frem for den billigste. Når noget skal ud og stå i Nordsøen, er det vigtigt, at det holder. Og når vi først har udviklet det, kan det afsættes flere steder," fortæller John Nielsen. BLIVE STÆRKERE I EUROPA Maj Invest Equity 4 investerede i PF Group i maj Da omsatte virksomheden for 300 mio. kr. om året. Planen er, at virksomheden i løbet af de næste fem år skal runde en halv mia. kr. "Planen er, at vi skal vokse yderligere på de markeder, hvor vi er i dag, og også gå ind på nye markeder i Europa. Det skal ske ved at udbrede kendskabet til de produkter og totalløsninger, vi allerede har. Det betyder, at vi skal fokusere og effektivisere hele salgsapparatet. Vi vil også få behov for at ansætte flere medarbejdere og udvide produktionen, hvilket vi har kapacitet til inden for vores nuværende rammer," siger John Nielsen. SIDE 17

18 STICKS'N'SUSHI SUSHI-KONCEPT EKSPORTERER KVALITET OG STEMNING Sushi og japanske yakitori-sticks serveret i smagfuldt indrettede lokaler. Varm velkomst og god stemning. Det er konceptet, der ved hjælp af en god portion japansk grundighed, ydmyghed og disciplin er blevet godt cementeret i det danske marked. De første restauranter er åbnet i London, og næste skridt er en tysktalende metropol. "Irasshaimase" siger den unge Sticks'n'Sushi-medarbejder, der åbner døren for dig på restauranten. Det er japansk for velkommen. Uanset om du spiser her eller tager maden med hjem, fornemmer du den gode stemning og en særlig atmosfære i restaurantens minimalistisk indrettede lokaler. "I virkeligheden er Sticks'n'Sushi jo bare en restaurant. Men det, vi sælger, er ikke kun kvalitetsmad. Det er et koncept og et brand. Så når du fx står i kø i restauranten for at hente takeaway, skal du føle, at det øger din livskvalitet. Det skal med andre ord være en positiv oplevelse, der pirrer dine fem sanser," fortæller adm. direktør Kim Rahbek Hansen, der er en af grundlæggerne. TOPKVALITET TIL ALLE I 1994 åbnede den første Sticks'n'Sushi restaurant i Nansensgade i København. I dag har Sticks'n'Sushi foreløbig ti adresser i Storkøbenhavn, to i London og omkring 650 fuld- og deltidsansatte. Kim Rahbek Hansen er halvt japaner og har bragt japanske OM STISKS'N'SUSHI Omsætning: 232,3 mio. kr. Antal ansatte: 308 Stiftet: INVESTERING Kapitalfonden Maj Invest Equity 4 har investeret i Sticks'n'Sushi. Dansk Vækstkapital har givet tilsagn om at investere 400 mio. kr. i fonden. + dyder som grundighed, ydmyghed, tålmodighed og hårdt arbejde med sig ind i virksomheden. Det er en af årsagerne til, at hver eneste restaurant er blevet en succes. "Vi har ramt et hul i markedet, og så er vi meget grundige i opstartsfasen. Fx har det taget tre års forberedelse at åbne den første restaurant i London. Vores koncept passer til mange. Det er topkvalitet til lidt billigere priser. Derfor ser du både forretningsfolk med laptops og familier med børn på vores restauranter," siger Kim Rahbek Hansen. VIRKSOMHEDSKULTUR OVER GRÆNSER Maj Invest Equity 4 investerede i virksomheden i maj Med investeringen har virksomheden fået adgang til et stort internationalt netværk og kompetencer, der skal hjælpe dem ud i verden. "Vi har nu fået mulighed for at ekspandere hurtigere. Selvom restauranterne er indrettet forskelligt, er sjælen og maskinrummet det samme. Det gør det lettere at eksportere konceptet," fortæller Kim Rahbek Hansen. SIDE 18

19 REGNSKABSBERETNING ÅRET I HOVEDPUNKTER Årets resultat blev som forventet og udgør et underskud på 45,3 mio. kr. (2012: 37,5 mio. kr.). Der er i årets løb givet tilsagn til to fonde for i alt 587 mio. kr., hvorefter der samlet er givet tilsagn på 2,6 mia. kr. til 11 fonde. Porteføljefondene har investeret i 24 nye virksomheder, hvilket bringer det samlede antal virksomheder op på 52 ved udgangen af ÅRETS RESULTAT Dansk Vækstkapitals resultat for 2013 udviser et underskud på 45,3 mio. kr. Årets samlede værdiregulering af kapitalandele i porteføljefonde udgør -28,7 mio. kr. og kan henføres til urealiserede opskrivninger af værdien af porteføljevirksomheder på 19,6 mio. kr. og omkostninger på 48,3 mio. kr. Dansk Vækstkapital har i regnskabsåret betalt 13,2 mio. kr. i managementomkostninger til Vækstfonden. Herudover er der afholdt 1,6 mio. kr. i bestyrelseshonorar og 1,3 mio. kr. i øvrige omkostninger. AKTIVER OG EGENKAPITAL Dansk Vækstkapitals samlede aktiver udgør 443,7 mio. kr. pr. 31. december 2013 mod 95,5 mio. kr. pr. 31. december 2012, og egenkapitalen udgør 377,6 mio. kr. pr. 31. december 2013 mod -55,8 mio. kr. pr. 31. december Det første kapitalkald blev gennemført i efteråret 2013, hvor investorerne indbetalte 478,7 mio. kr. Dansk Vækstkapital har i 2013 udbetalt 376,8 mio. kr. til porteføljefondene, og samlet er der udbetalt 499,9 mio. kr. siden etableringen i juni måned Med årets værdiregulering på -28,7 mio. kr. udgør den akkumulerede værdiregulering i alt -56,2 mio. kr. PORTEFØLJENS SAMMENSÆTNING I 2013 er der givet tilsagn om investering i 2 porteføljefonde for i alt 587 mio. kr., som fordeler sig på følgende fonde: Erhvervsinvest III K/S: 300 mio. kr. FSN Capital IV L.P.: 287 mio. kr. (335 mio. sek) Dansk Vækstkapital har pr. 31. december 2013 givet investeringstilsagn til 11 porteføljefonde for i alt mio. kr., som fordeler sig med mio. kr. til small og mid cap-fonde og 650 mio. kr. til venturefonde og svarer til 54 pct. af Dansk Vækstkapitals samlede kapitalgrundlag. TILSAGN FORDELT PÅ TYPER AF FONDE Porteføljefondene har pr. 31. december 2013 investeret i 52 virksomheder på forskellige udviklingsstadier og inden for forskellige brancher. 68 pct. af kapitalen er SIDE 19

20 investeret i Danmark, 18 pct. i resten af Norden og 13 pct. i det øvrige Europa. Porteføljefondenes investeringer er primært foretaget inden for sektorerne IT, industri samt forbrugerprodukter og service, som baseret på markedsværdi tegner sig for henholdsvis 39, 35 og 16 pct. BOGFØRT VÆRDI, GEOGRAFI BOGFØRT VÆRDI, BRANCHER Nedenfor er vist, hvordan værdien af porteføljefondenes investeringer i virksomheder har udviklet sig siden investeringstidspunktet (Dansk Vækstkapitals andel). Hovedparten af virksomhederne er værdiansat til anskaffelsessummen, mens en mindre del er værdiansat højere. Der er nedskrevet på 4 pct. af de samlede investeringer i virksomheder. Udviklingen er som forventet set i lyset af, at hovedparten af porteføljefondene fortsat er i investeringsfasen. Multipel Andel af anskaffelsesværdi Andel af markedsværdi 4% 6% 86% 4% 11% 7% 79% 3% 100% 100% > 2,0x 1,0x < 2,0x 1,0x < 1,0x Urealiseret i alt Multiplen er beregnet som markedsværdi i forhold til den oprindelige anskaffelsesværdi ÅRETS PENGESTRØMME OG KAPITALBEREDSKAB Der har i 2013 været udbetalinger til porteføljefondene på i alt 376,8 mio. kr. (2012: 120,4 mio. kr.), og der er siden etableringen af Dansk Vækstkapital i juni 2011 udbetalt samlet i alt 499,9 mio. kr. til porteføljefondene. Dansk Vækstkapital har et samlet kapitaltilsagn fra investorerne (kommanditisterne) på 4,8 mia. kr., hvoraf investorerne har indbetalt 478,7 mio. kr. Dansk Vækstkapital har endvidere en kreditfacilitet på 0,5 mia. kr. til rådighed til brug for finansiering af det SIDE 20

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP TIM GP ApS Cvr. nr. 31 48 12 87 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København d. 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB 2011 CVR-NR. 11 70 42 98 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Fondsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR 2006. 11. regnskabsår. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2. Den uafhængige revisors påtegning...

ÅRSRAPPORT FOR 2006. 11. regnskabsår. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2. Den uafhængige revisors påtegning... ÅRSRAPPORT FOR 26 11. regnskabsår Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 1 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Ledelsesberetning... 5 Regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Påtegninger... 3 Ledelsens regnskabspåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Flora Dania Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 11 59 44 33 Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (32. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 30 21

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

årsrapport 2012 +DANSKVÆKSTKAPITAL Dansk Vækstkapital / Side 1

årsrapport 2012 +DANSKVÆKSTKAPITAL Dansk Vækstkapital / Side 1 årsrapport 2012 +DANSKVÆKSTKAPITAL Dansk Vækstkapital / Side 1 Om dansk Vækstkapital Dansk Vækstkapital er en investeringsfond, der foretager kommercielle investeringer i small og mid cap-fonde samt venturefonde.

Læs mere

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12 PLO Frederiksberg CVR nr. 34 55 20 29 Årsrapport for 2011/12 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Ledelsesberetning 5

Læs mere

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013 Nationaløkonomisk Forenings Fond Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 2 Side Påtegninger 3-5 Anvendt regnskabspraksis 6-7 Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Noter 8 9 10-11 3 Hermed aflægges årsrapport

Læs mere

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår)

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 Dirigent:

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ----------------------------------------

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ---------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov CVR-nr. 32 10 70 44 ----------------------------------------

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Grundejerforeningen Sophienlund

Grundejerforeningen Sophienlund CVR nr. 32902480 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Forelagt og vedtaget på generalforsamlingen den: Dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Oplysninger

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 3 Påtegning Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5-6 Årsregnskab 1/1 2014

Læs mere

NØRRE AABY ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT FOR 2014

NØRRE AABY ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT FOR 2014 NØRRE AABY ANTENNEFORENING CVR-nr. 72 97 46 11 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 18. marts 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om foreningen...

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies CVR-nr.

Læs mere

Deloitte. Partii Inuit. Årsrapport 2013. (2. februar - 31. december)

Deloitte. Partii Inuit. Årsrapport 2013. (2. februar - 31. december) Deloitte. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartner CVR-nr. 33 96 35 56 Imaneq 33, 6.-7. etage Postboks 20 3900 Nuuk Telefon +299321511 Telefax +299322711 www.deloitte.dk Partii Inuit Årsrapport 2013

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Fremlagt på generalforsamlingen den 26. november 2013

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41 Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 11 66 31 41 Årsregnskab for Årsregnskabets godkendelse Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktør har dags dato aflagt årsregnskabet for

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår)

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår) Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (24. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25 C 3460 Birkerød Telefon 45945000 Telefax 45945099 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies (NOCA) CVR-nr.

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 Foreningen Bastard Festival CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere