FORMANDENS FORORD BREDT SPEKTER AF SPÆNDENDE VIRKSOMHEDER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORMANDENS FORORD BREDT SPEKTER AF SPÆNDENDE VIRKSOMHEDER"

Transkript

1 SIDE 1

2 SIDE 2

3 FORMANDENS FORORD BREDT SPEKTER AF SPÆNDENDE VIRKSOMHEDER Ved udgangen af 2013 har Dansk Vækstkapital investeret 2,6 mia. kr. fordelt på 11 fonde. Vi får dermed pengene ud at arbejde i den forventede takt, og det er vi i bestyrelsen meget tilfredse med. I 2013 har Dansk Vækstkapital investeret i yderligere to fonde, som forvaltes af Fra etableringen i 2011 til ultimo 2013 var Dansk Vækstkapitals samlede andel af de nyetablerede danske henholdsvis Erhvervsinvest og FSN Capital. Begge forvaltere har historisk vist gode resultater i forhold til at skabe vækst i de virksomheder, de har investeret i, og derudover også leveret et fornuftigt afkast til deres investorer. fonde 34 pct. For hver krone Dansk Vækstkapital indtil videre har givet tilsagn om, har fondene altså fået to Fondene i vores portefølje har på nuværende tidspunkt investeret i 52 spændende virksomheder inden for vidt forskellige brancher. Fra den spirende it-iværksætter med et nyt forbrugerwebsite til en jysk industrivirksomhed med mange år på bagen, der nu er klar til international ekspansion og dermed yderligere vækst. Her i rapporten kan du kroner i kapital fra andre investorer. + se et udpluk af de virksomheder, som Dansk Vækstkapitals portefølje af fonde har investeret i. Nogle af fondene investerer udelukkende i danske virksomheder, nogle investerer både i danske og udenlandske virksomheder. Det ser jeg som en fordel. Markedet for kapital er internationalt, og samarbejde på tværs af landegrænser kan være med til at tiltrække relevant viden, kompetencer og internationale netværk til Danmark og dermed skabe bedre muligheder for virksomheder, når de skal etablere sig på markeder rundt om i verden. Jeg ser meget frem til at følge udviklingen i porteføljen i de kommende år. Lars Nørby Johansen Bestyrelsesformand for Dansk Vækstkapital SIDE 3

4 ÅRETS RESULTAT 2013 MANGE NYE VIRKSOMHEDER OG ET RESULTAT SOM FORVENTET Dansk Vækstkapital har ved udgangen af 2013 givet tilsagn til 11 fonde, heraf syv small og mid cap-fonde og fire venturefonde. Fondene har opretholdt et pænt aktivitetsniveau med 24 nye investeringer i 2013 og har i alt investeret i 52 virksomheder. Disse virksomheder repræsenterer en betydelig spredning på branche, størrelse og geografi. Dansk Vækstkapital er løbende i dialog med potentielle investeringsmuligheder og forventer også i 2014 at afgive investeringstilsagn til fonde, som lever op til Dansk Vækstkapitals investeringskriterier og krav til porteføljesammensætning, herunder krav til afkast. Det er også fortsat forventningen, at det nuværende antal investeringer i virksomheder kan øges til samlet virksomheder i løbet af de kommende 3-4 år. Årets resultat, der udviser et underskud på 45,3 mio. kr., er som forventet. Investeringer i porteføljefonde giver samlet et underskud på 28,7 mio. kr., som kan henføres dels til værdireguleringer på netto +19,6 mio. kr., dels til omkostninger på 48,3 mio. kr. Dansk Vækstkapital har fortsat tiltro til, at fondene - via deres kompetencer, netværk og værdiskabelse - fremadrettet vil kunne give et tilfredsstillende afkast. Dansk Vækstkapital har i regnskabsåret betalt 13,2 mio. kr. i managementomkostninger til Vækstfonden i henhold til det indgåede aftalegrundlag. Herudover er der afholdt 1,6 mio. kr. i bestyrelseshonorar og 1,3 mio. kr. i øvrige administrationsomkostninger. Managementomkostninger omfatter ikke management fee til de fonde, Dansk Vækstkapital investerer i, idet dette indgår som en del af resultatet af investeringer i porteføljefonde. Porteføljefondene har samlet trukket 499,9 mio. kr. af deres samlede kapitaltilsagn fra Dansk Vækstkapital, og Dansk Vækstkapital har i 2013 gennemført det første kapitalkald hos investorerne på 478,7 mio. kr. BOGFØRT VÆRDI FORDELT PÅ BRANCHER TILSAGN FORDELT PÅ TYPER AF FONDE SIDE 4

5 INVESTERINGER I PRIVATE EQUITY En investering i en private equity-fond er langsigtet - tidshorisonten er typisk 10 år. Investeringerne er relativt illikvide og kan kun vanskeligt afhændes uden tab før udløbet af tidshorisonten. Det hænger sammen med, at fondene investerer i porteføljevirksomheder, hvor værdiforøgelsen, fx i form af teknologispring og/eller udnyttelse af markedspotentialet, skabes i løbet af fondenes ejerperiode. Typisk vil private equity-fonde sigte mod at have ejerandele i porteføljevirksomhederne i 3-7 år af og til længere afhængigt af virksomhedens produkt og branche. Afkastet på en investering i en private equity-fond følger normalt en J-kurve. I de første år vil afkastet være negativt, hvorefter det gradvist vokser frem mod udløbet af fondens levetid. Udviklingen skyldes flere faktorer og er særligt udpræget for venturefonde. For det første afholdes omkostninger til etablering og drift af fondene. For det andet værdiansættes de gennemførte investeringer til kostpris i starten af ejerperioden. Først senere i ejerperioden danner værdiskabelse i porteføljevirksomhederne grundlag for opskrivning af værdierne i fonden. For investeringer i venturesegmentet ses denne værdiskabelse ofte først, når nye investorer indskyder kapital eller ved et egentligt salg af virksomheden. Tilsammen betyder det, at den bogførte værdi af en porteføljefond i de første år typisk vil være mindre end den indbetalte kapital. Forvaltere og investorer følger løbende udviklingen i fondene. Om afkastet i sidste ende står mål med forventningerne kan i princippet først gøres op, når alle porteføljeselskaber i fonden er afhændet, og fonden er opløst. PRIVATE EQUITY-INVESTERINGERS J-KURVE SIDE 5

6 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATOPGØRELSE (T.KR.) Resultat af investeringsvirksomhed Resultat af ordinær drift Tilsagn fra kommandister Ikke indbetalt tilsagn fra kommandister Resultat af finansielle poster Årets resultat BALANCE (T.KR.) Balancesum Egenkapital PENGESTRØMME (T.KR.) Investeringsaktiviteter Finansieringsaktiviteter Total Value to Paid-In (TVPI) ** 0,81x 0,63x 0,59x Residual Value to Paid-In (RVPI) ** 0,81x 0,63x 0,59x Distributions to Paid-In (DPI) ** 0,00x 0,00x 0,00x IRR, brutto ** -17,6% -42,9% n/a IRR, netto ** -27,1% -62,4% n/a Antal porteføljefonde Antal porteføljeselskaber i porteføljefonde Driftsaktiviteter NØGLETAL* (T.KR.) * Der henvises til definitioner og begreber under anvendt regnskabspraksis. Multiplerne er opgjort netto, dvs. efter betaling af administrationshonorarer (management fee) til porteføljefonde samt interne administrationsomkostninger afholdt af Dansk Vækstkapital. **Ved beregning af nøgletal anses trækket på Dansk Vækstkapitals kreditfacilitet som indskudt af kommandisterne. SIDE 6

7 SÅDAN FUNGERER DANSK VÆKSTKAPITAL Dansk Vækstkapital blev etableret i 2011 på baggrund af en aftale om at tilvejebringe risikovillig kapital indgået mellem regeringen, Forsikring & Pension, ATP og LD. Dansk Vækstkapital investerer i small og mid cap-fonde og venturefonde, som kan skabe et konkurrencedygtigt tocifret afkast til investorerne. Fondene kan investere i alle brancher. Dansk Vækstkapitals ejerandel af en enkelt porteføljefond må som udgangspunkt højst udgøre 50 pct., så der, ud over kapital fra Dansk Vækstkapital, tiltrækkes yderligere privat kapital til markedet. Fondene skal have et kommercielt sigte og være forvaltet af professionelle, private forvaltere med en specialiseret viden om den type virksomheder, de investerer i. Forvalterne skal kunne demonstrere, at de tidligere har skabt værdi og afkast inden for det område, de ønsker at investere inden for. Vores mindstekrav til fondenes størrelse er mio. kr. I praksis består Dansk Vækstkapitals organisation af en bestyrelse og et sekretariat. Bestyrelsen fastlægger investeringspolitik og -kriterier og træffer beslutning om, hvilke fonde der skal investeres i. Vi ønsker at skabe vækst og afkast på en etisk og samfundsansvarlig måde. Hensyn til miljø samt sociale- og ledelsesmæssige forhold indgår derfor i Dansk Vækstkapitals beslutningsgrundlag og daglige processer. Vi stiller krav om ansvarlighed til de fonde, vi investerer i, og følger selv en række fastlagte principper for ansvarlig investering. INVESTERINGSPROCES SIDE 7

8 DANSK VÆKSTKAPITALS INVESTERINGER SMALL OG MID CAP-FONDE Fond Tilsagn Fondsstørrelse Ejerandel Investeringsdato Hjemmeside Maj Invest Equity mio. kr. 1,2 mia. kr. 33,0 pct majinvest.com Capidea Kapital II 362 mio. kr. 724 mio. kr. 50,0 pct capidea.dk Procuritas Capital Investors V 5 mio. euro 204 mio. euro 2,4 pct procuritas.com 40 mio. euro 1,4 mia. euro 3,0 pct ikinvest.com CataCap 250 mio. kr. 500 mio. kr. 50,0 pct catacap.dk Erhvervsinvest III 300 mio. kr. 871 mio. kr. 34,4 pct erhvervsinvest.dk 335 mio. sek 5,30 mia. sek 6,3 pct fsncapital.com Tilsagn Fondsstørrelse Ejerandel Investeringsdato Hjemmeside Sunstone Technology Ventures Fund III 175 mio. kr. 626 mio. kr. 27,9 pct sunstonecapital.eu Sunstone Life Science Ventures Fund III 200 mio. kr. 662 mio. kr. 30,2 pct sunstonecapital.eu SEED Capital Denmark II 150 mio. kr. 682 mio. kr. 22,0 pct seedcapital.dk NCP-IVS III 125 mio. kr. 524 mio. kr. 23,9 pct northcap.vc IK VII FSN Capital IV VENTUREFONDE Fond SIDE 8

9 GØR GODE DANSKE VIRKSOMHEDER BEDRE Erhvervsinvest investerer i veletablerede danske nichevirksomheder, der med kapital, kompetencer og risikovillighed i ryggen får mulighed for at vokse. Ordentlighed og ægte økonomisk interessefællesskab har historisk været en formel til succes. Erhvervsinvest har ikke et specifikt branchefokus, men investerer primært i virksomheder inden for fremstillings- og servicesektoren. Der er tale om sunde og veldrevne danske små og mellemstore virksomheder med et betydeligt vækstpotentiale. Fælles for dem alle er, at de typisk står over for et generationsskifte, et ejerskifte eller repræsenterer et spinoff. ERHVERVSINVEST III Dansk Vækstkapital har givet tilsagn om at investere 300 mio. kr. i Erhvervsinvest III i juni SKABER VÆRDI PÅ EN ORDENTLIG MÅDE Managing partner Thomas Marstrand, der har været med helt fra etableringen af Erhvervsinvest i 2004, gør det klart, at virksomhederne allerede er gode, når Erhvervsinvest investerer i dem. "Vores ambition er at være med til at gøre virksomhederne bedre. Det gør vi ved at tilføre kompetencer til virksomhederne og benytte vores industrielle netværk. Og så tilfører vi selvfølgelig en del risikovillighed, fx i forhold til at foretage investeringer, som et led i en vækststrategi," fortæller han. "Vi skaber kun værdi i virksomhederne, når vi skaber forandringer. Det kan fx være gennem opkøb og branchekonsolidering eller internationalisering. Men vi har fokus på, at det sker på en ordentlig måde, hvor vi er på bølgelængde med ledelsen i de virksomheder, vi investerer i." ØKONOMISK INTERESSEFÆLLESSKAB Når Erhvervsinvest investerer i en virksomhed, er det vigtigt for dem at skabe et ægte økonomisk interessefællesskab omkring virksomheden. "Mine kolleger og jeg har naturligvis investeret egne penge i fonden. Og vi kræver altid, at den daglige ledelse og bestyrelsesrepræsentanter, som vi rekrutterer, medinvesterer på samme vilkår som os," siger Thomas Marstrand. AT FINDE DE GODE INVESTERINGER "Vi har vores egen tilgang. Vi laver selv alle vores analyser, og vi tager for det meste selv kontakt til virksomhederne. Historisk har vi selv fundet 14 ud af 16 investeringer. Vores fokus er på danske virksomheder, fordi det er det, vi har forstand på. Her har vi ti års erfaring og et stort netværk," siger Thomas Marstrand. SIDE 9

10 MED AMBITIØSE VIRKSOMHEDER PÅ VÆKSTREJSE FSN Capital investerer i virksomheder med potentiale til at blive internationale ledere. Med et stabilt team og et stort internationalt netværk har de været med til FSN CAPITAL IV at løfte flere danske virksomheder med store ambitioner om vækst. Dansk Vækstkapital har givet Efter FSN Capital investerede i det danske byggefirma HusCompagniet i 2011, er virksomheden kommet på markedet i Sverige og Tyskland. Og inden kapitalfonden tilsagn om at investere 335 mio. sek i FSN Capital IV i investerede i Lagkagehuset, bestod bagerforretningen af to bagerier. I dag er der 25 i Danmark og flere på vej. november AMBITIØSE VIRKSOMHEDER FSN Capital investerer i mellemstore virksomheder med en forventning om at fordoble + resultatet. Morten Welo, COO og ansvarlig for Investor Relations, fortæller: "Fælles for de virksomheder, vi vælger at samarbejde med, er, at de har ambitioner om at drive det vidt, og at deres produkt er stærkt efterspurgt og har et stort markedspotentiale. Tager man et hurtigt kig ned over vores hidtidige investeringer, får man indtryk af, at vi typisk investerer i virksomheder inden for industri, business services og detailhandel." FÆLLES VÆRDIGRUNDLAG SKABER RAMMER FOR VÆKST Når FSN Capital investerer i en virksomhed, er det vigtigt for dem at opbygge en fælles kultur og et fælles værdigrundlag, der er i overensstemmelse med deres CSRpolitik. Som Morten Welo forklarer det, er målet at skabe en virksomhed, hvor anstændige mennesker skaber anstændigt afkast på en anstændig måde. Og når de, sammen med ledelsen, skaber værdi i virksomheden, går de systematisk til værks. "De fleste virksomheder, som vi investerer i, er ejet af familier eller drevet af grundlæggerne. Her ser vi ofte et behov for at justere og supplere ledelsen, indføre nye it-systemer og arbejde med incitamentsmodeller for de ansatte. Det første, vi gør, er at skabe struktur. Derfra kan vi så begynde væksten," siger Morten Welo. GODE RESULTATER FSN Capital har med exitter fra tidligere fonde bevist, at de kan skabe et godt afkast til investorerne. Og ifølge Morten Welo skyldes det, at FSN Capital har været rigtig gode til at skabe omsætningsvækst i de virksomheder, de har investeret i. "Vores strategi er lykkedes. Vi har set en markant international vækst hos de virksomheder, som vi har exittet," siger han. SIDE 10

11 SIDE 11

12 ABEO SUPER-BETON LØSER UDFORDRINGER I BYGGERI Abeos betondæk løser en lang række udfordringer i den moderne byggebranche. De er både tyndere, lettere og mere fleksible end traditionelle betondæk. OM ABEO Samtidig beskytter de stålarmeringen bedre mod varme i tilfælde af brand, de er miljøvenlige og isolerer godt mod lyd. Bruttotab: 0,7 mio. kr. Professor Kristian Hertz står bag ideen til betonelementet, SL-Dækket, som er blevet videreudviklet i samarbejde med højtprofilerede arkitekthuse og ingeniører som Henning Larsens Tegnestue, Bjarke Ingels Group (BIG), Grontmij og NCC. Antal ansatte: 8 Stiftet: "Vores betondæk er let, men samtidig også stærkt. Det giver arkitekter og ingeniører mange fordele. De kan fx bygge i længere spænd og med en højere belastning, end de kan med traditionelle betondæk. De får mere fleksibilitet og nye muligheder. De kreative rammer udvides. Fx når en bygning har buede former. Elementerne kan lettere tilpasses et byggeprojekt," siger adm. direktør i Abeo, Hans Terney Rasmussen. INVESTERING REDUCERER CO2-UDSLIP Abeo blev i 2010 kåret til verdens mest lovende cleantech-virksomhed i Silicon Valley i USA. SL-Dækket kan nemlig reducere udslippet af CO2 fra betonproduktionen Abeo. Dansk Vækstkapital har givet tilsagn om at investere Venturefonden SEED Capital Denmark II har investeret i markant i forhold til andre mere energitunge materialer. 150 mio. kr. i fonden. "Vores betondæk er sammensat af almindeligt energitungt beton og mindre + miljøbelastende letbeton, som udgør mere end halvdelen af det samlede betondæk. På den måde reducerer vi materialeforbruget ganske betragteligt uden at gå på kompromis med dækkets robusthed," forklarer Hans Terney Rasmussen. FRA INNOVATION TIL FORRETNING I 2013 blev Abeo kåret til "Europas bedste spin-out-virksomhed" for at have transformeret en opfindelse fra en forskningsinstitution til en succesrig virksomhed. "De sidste tre år har vi brugt på at udvikle opfindelsen til et produkt, der kommercielt passer til markedet. Det var den første kapitalindsprøjtning fra SEED Capital, og vores efterfølgende samarbejde, der har gjort det muligt," fortæller direktøren. KLAR TIL VERDENSMARKEDET Beton er verdens mest anvendte byggemateriale. Derfor er der store forventninger til betondækkets potentiale og eksportmuligheder. "Bygherrer, entreprenører, arkitekter og ingeniører efterspørger de nye muligheder, som vores SL-Dæk åbner op for. Vi har fået henvendelser fra producenter i hele verden, der gerne vil i dialog med os," siger Hans Terney Rasmussen. SIDE 12

13 API MAINTENANCE SYSTEMS SOFTWARE STYRER VEDLIGEHOLD I PRODUKTIONEN API Maintenance Systems udvikler og sælger et it-system, der hjælper virksomheder med at styre vedligeholdelsen af produktionen, så de undgår unødige stop, der kan koste dem dyrt. Blandt kunderne er store internationale virksomheder som fx Arla, Lundbeck og Bang & Olufsen. OM API MAINTENANCE SYSTEMS I efteråret 2013 blev API kåret til Danmarks bedste it-virksomhed af Computerworld målt på vækst, effektivitet, afkast og overskud. Og der er stor efterspørgsel efter Antal ansatte: 50 Stiftet: 1998 virksomhedens EAM-system (Enterprise Asset Management). Systemet kan nemlig tilpasses virksomheder inden for mange forskellige industrier, der spreder deres produktionsenheder globalt. + Bruttofortjeneste: 41,8 mio. kr. INTERNATIONALE KUNDER API's kunder er internationale virksomheder særligt inden for fødevare-, pharma-, forsynings- og havneindustrien. Deres EAM-system er installeret hos INVESTERING produktionsvirksomheder i 55 lande, og fra hovedkontoret i Taastrup udstikker adm. direktør Michael Ries retningen for de 50 medarbejdere, der sidder i Danmark, Sverige, Tyskland, Ukraine og Kina. II har investeret i API Maintenance Systems. Dansk "Vi fokuserer på internationale virksomheder med produktion i flere lande. Og her har vi fundet et vakuum i markedet, hvor vi er bedre end vores konkurrenter. Vores kunder er ikke nødvendigvis den store produktionsvirksomhed, men kan også være deres Kapitalfonden Capidea Kapital Vækstkapital har givet tilsagn om at investere 362 mio. kr. i fonden. + underleverandører," fortæller Michael Ries. 16 SPROG GØR OS ATTRAKTIVE API fokuserer lige nu på markedet i Vesteuropa, hvor de har sat massivt ind i Tyskland, Europas produktionshal. Michael Ries bemærker, at styringssystemet falder i tysk smag, men der er også potentiale på den anden side af Atlanten. "Vores system findes nu på 16 sprog, bl.a. kinesisk og russisk. Og det gør det lettere for en virksomhed med produktion i flere lande at rulle vores system ud i hele koncernen. Det gør os også attraktive for fx amerikanske virksomheder," siger han. OP I GEAR I marts 2013 indledte virksomheden et samarbejde med Capidea som det første skridt på vejen til at realisere en vækstplan. Ambitionen er at fordoble omsætningen inden for de næste fire år. "Vi skal justere og effektivisere processerne i organisationen, så vi bliver bedre til at håndtere væksten. Og her er Capidea en værdifuld sparringspartner. Det svarer til, at vi skifter gear, fordi vi skal op i omdrejninger," siger Michael Ries. SIDE 13

14 ELLEGAARD EFFEKTIV OG MILJØVENLIG FORMERING AF PLANTER Virksomheden Ellegaard i Esbjerg har udviklet et unikt og bæredygtigt produktionssystem til formering af blomster, afgrøder og træer. Gartnerier og landbrug i Europa og USA bruger allerede Ellepot-systemet, som effektiviserer produktionen, øger udbyttet af planterne og sparer kundernes tid og penge. Ellepot-systemet er et unikt og dokumenteret bæredygtigt formeringssystem til at masseproducere planter og afgrøder i gartnerier, landbrug og skovbrug. Produktionssystemet fungerer på den måde, at gartneren indfører et specialudviklet miljøvenligt papir og tilsætter sin egen spagnum. Ud kommer små næringsholdige potter til frø og stiklinger, der kan plantes ud i gartnerier eller i naturen. "Med Ellepot-systemet sparer vores kunder tid. De skal ikke vente på, at rødderne sætter sig, før de planter ud i marken. Potterne giver en hurtigere og sundere rodudvikling og gør det lettere at håndtere planterne. Det hele takket være vores specialudviklede papir, der bliver opløst med tiden, når planten er sat ud i jorden." forklarer adm. direktør i Ellegaard, Lars Steen Pedersen. NYE INDUSTRIER OG MARKEDER Ellegaard er markedsledende i Europa og Nordamerika inden for det, der hedder et plug-system. Og virksomheden er kommet langt, siden Lars Steen Pedersen tiltrådte som adm. direktør i OM ELLEGAARD Bruttofortjeneste: 38,1 mio. kr. Antal ansatte: 36 Stiftet: INVESTERING Kapitalfonden Capidea Kapital II har investeret i Ellegaard. Dansk Vækstkapital har givet tilsagn om at investere 362 mio. kr. i fonden. + "Vi startede i blomstersegmentet, men de seneste år har vi arbejdet på at introducere systemet i nye industrier. I dag er vores system ude i mere end 80 lande. I middelhavsområdet har vi gang i en række større gartnerier, der producerer agurker, tomater og vandmeloner. De bruger dyre frø, og med Ellepot-systemet får de en bedre udnyttelse, end de gjorde tidligere," siger han og fortsætter: "Vi har set et fantastisk potentiale i Sydamerika inden for skovbrug. Her har vores Ellepot-system rykket gevaldigt ved standarderne inden for produktion af træer. Det potentiale vil vi forsøge at udnytte i de kommende år." DE SKAL KENDE OS I HELE VERDEN Kapitalfonden Capidea investerede i virksomheden i marts Sammen med virksomheden skal de føre en ambitiøs vækstplan ud i livet. "De næste år skal vi øge kendskabet til Ellepot-systemet på globalt plan. Vi skal penetrere markederne i Asien og Sydamerika, hvor købekraften blomstrer, og hvor de vestlige industriselskaber etablerer produktioner." SIDE 14

15 NOCOPO WEBPORTAL SAMMENLIGNER PRISER PÅ BILFORSIKRINGER Iværksætterne bag it-virksomheden Nocopo, Nordic Consumer Portals, har udviklet websitet comparo.dk, som sammenligner priser på bilforsikringer. Forbrugerne får overblik - forsikringsselskaberne får adgang til værdifulde data. OM NOCOPO På comparo.dk indtaster du din nummerplade og et par personlige oplysninger, og herefter viser sitet en liste over priser på bilforsikringer fra en række forskellige forsikringsudbydere. På under fem minutter har du et overblik over priserne på Ansatte: 7 Stiftet: 2013 markedet, og du er nu kun ét klik fra at indhente tilbud fra forsikringsselskaberne. Bruttotab: 1,9 mio. kr. + "Undersøgelser viser, at forskellen i pris langt fra afspejler, hvor godt din forsikring dækker. Så der kan altså være mange penge at spare for den oplyste forbruger. Indtil nu har danskerne ikke haft mulighed for at danne sig et hurtigt overblik over priserne i markedet," siger adm. direktør i Nocopo, Lars Lund-Nielsen. ÅBENLYST MARKED Da ideen til sitet opstod for halvandet år siden, foregik kun 2 pct. af forsikringshandlen på internettet. "Onlinehandel med andre forbrugsvarer er generelt meget langt fremme i Danmark. Så derfor overraskede det mig at finde ud af, at de danske forsikringsselskaber er bagud INVESTERING Venturefonden NCP-IVS III har investeret i Nocopo. Dansk Vækstkapital har givet tilsagn om at investere 125 mio. kr. i fonden. + på den front," fortæller Lars Lund-Nielsen. VÆRDIFULDE DATA TIL SALG Comparo.dk har fået en rigtig god modtagelse fra en række forsikringsselskaber. Alene i 2013 fik selskabet samarbejder op at stå med ti forsikringsselskaber i Danmark, og de vurderer, at potentialet i Danmark er ca. 20 samarbejdsaftaler. "Vi har over forskellige søgninger på serveren. Datamængden er helt enestående, og forsikringsselskaberne bruger os allerede til konkurrentovervågning. Vi kan stille viden til rådighed, der fx kan hjælpe dem til at optimere deres priser. Sitet dirigerer desuden forbrugerne videre til forsikringsselskaberne," forklarer direktøren. COPY-PASTE TIL ANDRE LANDE I foråret 2013 investerede venturefonden NCP-IVS III i virksomheden. Siden da er den tekniske del blevet færdig, og de første samarbejdsaftaler er etableret. "Den brugerplatform, vi har bygget op, er nem at kopiere til resten af Norden. Så vi vil hurtigt kunne eksportere konceptet til andre lande. På sigt kan portalen også blive udvidet til at inkludere andre typer forsikringer eller andre produkter som fx mobilabonnementer," siger Lars Lund-Nielsen. SIDE 15

16 OBSERVE MEDICAL DIGITAL URINMÅLER SPARER TID PÅ SYGEHUSE Medikovirksomheden Observe Medical har udviklet den første digitale urinmåler til hospitaler. Teknologien er mere præcis end de hidtidige manuelle målinger og kan spare hospitalspersonalet for store mængder tid. Listen over kunder tæller allerede seks hospitaler i Danmark og Sverige, hvor urinmåleren, Sippi, har haft OM OBSERVE MEDICAL stor succes. Antal ansatte: 10 Stiftet: 2010 Urinmåling er en fast arbejdsgang, der optager meget tid på især hospitalernes intensivafdelinger. Her skal en sygeplejerske præcis en gang i timen åbne en ventil og aflæse en urinmåler hos hver enkelt patient. Med Observe Medicals digitale urinmåler kan hospitalspersonalet nu undgå den manuelle arbejdsgang. Måleren aflæser automatisk patientens urin og leverer en nøjagtig måling til personalet. PÅ HOSPITALER I DANMARK OG SVERIGE Ideen til Sippi opstod i 2010, og i 2013 var produktet godkendt af myndighederne til at komme på markedet i både Europa og USA. Adm. direktør i Observe Medical, Magnus Emmoth, har sidenhen med stor succes været med til at lancere urinmåleren på hospitaler i Danmark og Sverige. Sippi er blandt andet i brug på intensivafdelinger på regionshospitalet i Horsens og på Södra Älvsborgs Sjukhus i Sverige. Her har de foretaget en rundspørge blandt de ansatte på intensivafdelingen. Samtlige medarbejdere mente, at Sippi var en klar Bruttotab: 10,4 mio. kr. + INVESTERING Venturefonden SEED Capital Denmark II har investeret i Observe Medical. Dansk Vækstkapital har givet tilsagn om at investere 150 mio. kr. i fonden. + forbedring i forhold til konventionelle målemetoder. "Tilbagemeldingen var, at Sippi forenkler og forbedrer arbejdet på intensivafdelingen. Blandt andet fordi Sippi's målinger er præcise, selv når der er tale om små mængder af urin, fx hos børn. Desuden sikrer Sippi en bedre hygiejne og dermed en mindre arbejdsbyrde for plejepersonalet. Den er let at betjene, og dens lagring af historik gør, at det ikke længere er nødvendigt at foretage manuelle målinger præcis én gang i timen," fortæller Magnus Emmoth. FØRST NORDEN, SÅ RESTEN AF EUROPA Den danske venturefond SEED Capital investerede første gang i Observe Medical i 2010 og senest igen i Pengene bliver brugt til at færdiggøre produktet og markedsføre det. "Vi er nu nået dertil, hvor vi skal til at rulle vores produkter ud på markedet. Vi gør det i et kontrolleret tempo. Det vil sige, at vi starter i Danmark og Sverige, og så tager vi hul på resten af Europa. Vi vurderer, at der er et meget stort markedspotentiale," siger Magnus Emmoth. SIDE 16

17 PF GROUP RISTE OG STILLADSER TIL INDUSTRI I EUROPA PF Group er en større virksomhed fra Vildbjerg, der specialdesigner og producerer riste, trapper og stilladser i stål, rustfrit stål og aluminium til at indgå i totalløsninger inden for industri, byggeri, offshore, energi og transport. Virksomheden er godt etableret i Europa. Nu skal det fulde vækstpotentiale udnyttes. Lidt uden for Herning ved byen Vildbjerg ligger PF Groups m2 store fabrikscenter, hvor ca. 100 medarbejdere hver dag er med til at drive produktionen. Virksomheden har kunder i hele Europa, men adm. direktør, John Nielsen, ser flere fordele ved at have produktionen og udviklingen centreret i Danmark. "Vi har et rigtig godt setup herhjemme i Danmark. Vores produktionsapparat er helt up to date. Vi har servicekontorer og fabrikationscentre over hele Europa, men det er her i Vildbjerg, vi designer, udvikler og producerer vores løsninger. Og det er her, vi OM PF GROUP Omsætning: 310,0 mio. kr. Antal ansatte: 270 Stiftet: INVESTERING Kapitalfonden Maj Invest Equity 4 har investeret i PF tester. Vi har også vores egen værktøjsafdeling, så vi kan tilpasse produktionen til den enkelte kundes behov. Det er alt for risikabelt at outsource," siger John Nielsen. Group. Dansk Vækstkapital har givet tilsagn om at STORT POTENTIALE PF Group har salgs- og serviceafdelinger i hele Europa. Her kortlægges behovet for samlede løsninger i et tæt samarbejde med kunderne. Det har bl.a. betydet, at et nyt marked med stort potentiale er opstået inden for offshore. + investere 400 mio. kr. i fonden. "I et samarbejde med Statoil har vi fx været med til at udvikle løsninger omkring flammetårne til offshore-industrien. Potentialet er stort, men det er ikke til at sige, præcis hvor det kan bære hen. Vores kunder går efter den rigtige løsning frem for den billigste. Når noget skal ud og stå i Nordsøen, er det vigtigt, at det holder. Og når vi først har udviklet det, kan det afsættes flere steder," fortæller John Nielsen. BLIVE STÆRKERE I EUROPA Maj Invest Equity 4 investerede i PF Group i maj Da omsatte virksomheden for 300 mio. kr. om året. Planen er, at virksomheden i løbet af de næste fem år skal runde en halv mia. kr. "Planen er, at vi skal vokse yderligere på de markeder, hvor vi er i dag, og også gå ind på nye markeder i Europa. Det skal ske ved at udbrede kendskabet til de produkter og totalløsninger, vi allerede har. Det betyder, at vi skal fokusere og effektivisere hele salgsapparatet. Vi vil også få behov for at ansætte flere medarbejdere og udvide produktionen, hvilket vi har kapacitet til inden for vores nuværende rammer," siger John Nielsen. SIDE 17

18 STICKS'N'SUSHI SUSHI-KONCEPT EKSPORTERER KVALITET OG STEMNING Sushi og japanske yakitori-sticks serveret i smagfuldt indrettede lokaler. Varm velkomst og god stemning. Det er konceptet, der ved hjælp af en god portion japansk grundighed, ydmyghed og disciplin er blevet godt cementeret i det danske marked. De første restauranter er åbnet i London, og næste skridt er en tysktalende metropol. "Irasshaimase" siger den unge Sticks'n'Sushi-medarbejder, der åbner døren for dig på restauranten. Det er japansk for velkommen. Uanset om du spiser her eller tager maden med hjem, fornemmer du den gode stemning og en særlig atmosfære i restaurantens minimalistisk indrettede lokaler. "I virkeligheden er Sticks'n'Sushi jo bare en restaurant. Men det, vi sælger, er ikke kun kvalitetsmad. Det er et koncept og et brand. Så når du fx står i kø i restauranten for at hente takeaway, skal du føle, at det øger din livskvalitet. Det skal med andre ord være en positiv oplevelse, der pirrer dine fem sanser," fortæller adm. direktør Kim Rahbek Hansen, der er en af grundlæggerne. TOPKVALITET TIL ALLE I 1994 åbnede den første Sticks'n'Sushi restaurant i Nansensgade i København. I dag har Sticks'n'Sushi foreløbig ti adresser i Storkøbenhavn, to i London og omkring 650 fuld- og deltidsansatte. Kim Rahbek Hansen er halvt japaner og har bragt japanske OM STISKS'N'SUSHI Omsætning: 232,3 mio. kr. Antal ansatte: 308 Stiftet: INVESTERING Kapitalfonden Maj Invest Equity 4 har investeret i Sticks'n'Sushi. Dansk Vækstkapital har givet tilsagn om at investere 400 mio. kr. i fonden. + dyder som grundighed, ydmyghed, tålmodighed og hårdt arbejde med sig ind i virksomheden. Det er en af årsagerne til, at hver eneste restaurant er blevet en succes. "Vi har ramt et hul i markedet, og så er vi meget grundige i opstartsfasen. Fx har det taget tre års forberedelse at åbne den første restaurant i London. Vores koncept passer til mange. Det er topkvalitet til lidt billigere priser. Derfor ser du både forretningsfolk med laptops og familier med børn på vores restauranter," siger Kim Rahbek Hansen. VIRKSOMHEDSKULTUR OVER GRÆNSER Maj Invest Equity 4 investerede i virksomheden i maj Med investeringen har virksomheden fået adgang til et stort internationalt netværk og kompetencer, der skal hjælpe dem ud i verden. "Vi har nu fået mulighed for at ekspandere hurtigere. Selvom restauranterne er indrettet forskelligt, er sjælen og maskinrummet det samme. Det gør det lettere at eksportere konceptet," fortæller Kim Rahbek Hansen. SIDE 18

19 REGNSKABSBERETNING ÅRET I HOVEDPUNKTER Årets resultat blev som forventet og udgør et underskud på 45,3 mio. kr. (2012: 37,5 mio. kr.). Der er i årets løb givet tilsagn til to fonde for i alt 587 mio. kr., hvorefter der samlet er givet tilsagn på 2,6 mia. kr. til 11 fonde. Porteføljefondene har investeret i 24 nye virksomheder, hvilket bringer det samlede antal virksomheder op på 52 ved udgangen af ÅRETS RESULTAT Dansk Vækstkapitals resultat for 2013 udviser et underskud på 45,3 mio. kr. Årets samlede værdiregulering af kapitalandele i porteføljefonde udgør -28,7 mio. kr. og kan henføres til urealiserede opskrivninger af værdien af porteføljevirksomheder på 19,6 mio. kr. og omkostninger på 48,3 mio. kr. Dansk Vækstkapital har i regnskabsåret betalt 13,2 mio. kr. i managementomkostninger til Vækstfonden. Herudover er der afholdt 1,6 mio. kr. i bestyrelseshonorar og 1,3 mio. kr. i øvrige omkostninger. AKTIVER OG EGENKAPITAL Dansk Vækstkapitals samlede aktiver udgør 443,7 mio. kr. pr. 31. december 2013 mod 95,5 mio. kr. pr. 31. december 2012, og egenkapitalen udgør 377,6 mio. kr. pr. 31. december 2013 mod -55,8 mio. kr. pr. 31. december Det første kapitalkald blev gennemført i efteråret 2013, hvor investorerne indbetalte 478,7 mio. kr. Dansk Vækstkapital har i 2013 udbetalt 376,8 mio. kr. til porteføljefondene, og samlet er der udbetalt 499,9 mio. kr. siden etableringen i juni måned Med årets værdiregulering på -28,7 mio. kr. udgør den akkumulerede værdiregulering i alt -56,2 mio. kr. PORTEFØLJENS SAMMENSÆTNING I 2013 er der givet tilsagn om investering i 2 porteføljefonde for i alt 587 mio. kr., som fordeler sig på følgende fonde: Erhvervsinvest III K/S: 300 mio. kr. FSN Capital IV L.P.: 287 mio. kr. (335 mio. sek) Dansk Vækstkapital har pr. 31. december 2013 givet investeringstilsagn til 11 porteføljefonde for i alt mio. kr., som fordeler sig med mio. kr. til small og mid cap-fonde og 650 mio. kr. til venturefonde og svarer til 54 pct. af Dansk Vækstkapitals samlede kapitalgrundlag. TILSAGN FORDELT PÅ TYPER AF FONDE Porteføljefondene har pr. 31. december 2013 investeret i 52 virksomheder på forskellige udviklingsstadier og inden for forskellige brancher. 68 pct. af kapitalen er SIDE 19

20 investeret i Danmark, 18 pct. i resten af Norden og 13 pct. i det øvrige Europa. Porteføljefondenes investeringer er primært foretaget inden for sektorerne IT, industri samt forbrugerprodukter og service, som baseret på markedsværdi tegner sig for henholdsvis 39, 35 og 16 pct. BOGFØRT VÆRDI, GEOGRAFI BOGFØRT VÆRDI, BRANCHER Nedenfor er vist, hvordan værdien af porteføljefondenes investeringer i virksomheder har udviklet sig siden investeringstidspunktet (Dansk Vækstkapitals andel). Hovedparten af virksomhederne er værdiansat til anskaffelsessummen, mens en mindre del er værdiansat højere. Der er nedskrevet på 4 pct. af de samlede investeringer i virksomheder. Udviklingen er som forventet set i lyset af, at hovedparten af porteføljefondene fortsat er i investeringsfasen. Multipel Andel af anskaffelsesværdi Andel af markedsværdi 4% 6% 86% 4% 11% 7% 79% 3% 100% 100% > 2,0x 1,0x < 2,0x 1,0x < 1,0x Urealiseret i alt Multiplen er beregnet som markedsværdi i forhold til den oprindelige anskaffelsesværdi ÅRETS PENGESTRØMME OG KAPITALBEREDSKAB Der har i 2013 været udbetalinger til porteføljefondene på i alt 376,8 mio. kr. (2012: 120,4 mio. kr.), og der er siden etableringen af Dansk Vækstkapital i juni 2011 udbetalt samlet i alt 499,9 mio. kr. til porteføljefondene. Dansk Vækstkapital har et samlet kapitaltilsagn fra investorerne (kommanditisterne) på 4,8 mia. kr., hvoraf investorerne har indbetalt 478,7 mio. kr. Dansk Vækstkapital har endvidere en kreditfacilitet på 0,5 mia. kr. til rådighed til brug for finansiering af det SIDE 20

ATP Ejendomme A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling.

ATP Ejendomme A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 17 26 16 49 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent

Læs mere

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Rønne Havn A/S CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Side Året kort fortalt ved den adm. direktør 2 Hoved- og nøgletal 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 7 Revisionspåtegning 8 Ledelsesberetning Rønne

Læs mere

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S KONCERNCHEFEN HAR ORDET I 2011 har Multidata-Bluegarden forbedret resultatet før renter og afskrivninger med 60 MDKK, hvilket er mere end en fordobling af resultatet

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger

Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger CVR-nr: 30186028 Femårsoversigt hovedtal og nøgletal Side 5 Ledelsens beretning Side 6 Investering: Fem flotte år og 8,9 pct. i 2013 Side

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

VÆKSTFONDENS STRATEGI STÅR PÅ TRE BEN: VI INVESTERER I PRIVATFORVALTEDE FONDE, FORETAGER DIREKTE INVESTE- RINGER I VIRKSOMHEDER MED STORT

VÆKSTFONDENS STRATEGI STÅR PÅ TRE BEN: VI INVESTERER I PRIVATFORVALTEDE FONDE, FORETAGER DIREKTE INVESTE- RINGER I VIRKSOMHEDER MED STORT ÅRSRAPPORT 2010 1 VÆKSTFONDENS STRATEGI STÅR PÅ TRE BEN: VI INVESTERER I PRIVATFORVALTEDE FONDE, FORETAGER DIREKTE INVESTE- RINGER I VIRKSOMHEDER MED STORT VÆKSTPOTENTIALE SAMT STILLER KAUTIONER FOR SMÅ

Læs mere

Årsrapport // 2014. Chosen by 120 Nordic banks

Årsrapport // 2014. Chosen by 120 Nordic banks Årsrapport // 2014 Chosen by 120 Nordic banks 2 // SDC Årsrapport 2014 // Indhold Indhold Om SDC 3 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Koncernstruktur 6 Ledelsesberetning 7 Ledelsespåtegning

Læs mere

SELSKABSOPLYSNINGER. Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 A 1870 Frederiksberg C. CVR nr. 69 55 67 28

SELSKABSOPLYSNINGER. Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 A 1870 Frederiksberg C. CVR nr. 69 55 67 28 Årsrapport 2007 2 Årsrapport 2007 Fælleskassen Bestyrelsens beretning Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning - nøgletal Ledelsesberetning Regnskabspraksis Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen Årsrapport 2011 HOVED- OG NØGLETAL Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 18.731 16.014 11.661 9.526 8.027 Omkostninger (13.065) (10.899) (8.659) (7.522) (6.556) Resultat af

Læs mere

Årsrapport 2012. Nordsøfonden

Årsrapport 2012. Nordsøfonden Årsrapport 2012 Nordsøfonden Indholdsfortegnelse Oplysninger om Nordsøfonden 3 Nordsøfondens hovedtal 5 Ledelsesberetning 8 Regnskabspraksis 22 Regnskab 29 Resultatopgørelse 29 Balance 31. december 30

Læs mere

Årsrapport 2014. CVR-nr. 15 31 37 14

Årsrapport 2014. CVR-nr. 15 31 37 14 Årsrapport 2014 CVR-nr. 15 31 37 14 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger...3 Hoved- og nøgletal...4 Ledelsesberetning...5 Aktionærinformation...13 Regnskabsberetning...15 Ledelsespåtegning...19

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 ÅRSRAPPORT 2012 Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 Godkendt på generalforsamlingen den 26. februar 2013 Dirigent Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København

Læs mere

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Årsrapport 2014 Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Indhold Til vores aktionærer... 1 Hoved- og nøgletal 2010-2014... 2 Ledelsesberetning... 3-22 Strategi Plan 218, Vision og Mission... 9 Plan 218

Læs mere

NNIT årsrapport 2007 2007

NNIT årsrapport 2007 2007 NNIT årsrapport 2007 2007 Indhold Beretning 4 2007 året, der gik 6 vores kunder 6 Nye og gamle kunder 6 Tilfredse kunder 8 årets udfordringer NNIT er en international it-serviceleverandør, der rådgiver

Læs mere

Antal spil SPH tilbød ved udgangen af 2013 i alt 13 spil. Alle i kategorien gevinstgivende spilleautomater.

Antal spil SPH tilbød ved udgangen af 2013 i alt 13 spil. Alle i kategorien gevinstgivende spilleautomater. Årsberetning 2013 Nøgletal Udbud af spil i Danmark og Grønland Spillehallen.dk ApS herefter SPH - erhvervede sin onlinekasino spil licens fra Spillemyndigheden den 15. december 2011 og påbegyndte udbud

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Fundamental Invest Fundamental Invest Kort om strukturen i årsrapporten Fundamental Invests årsrapport er opbygget med generelle afsnit og afdelingsspecifikke afsnit.

Læs mere

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 2015. Som dirigent:

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 2015. Som dirigent: 214 ÅRSRAPPORT 214 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 215. Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetningen Værdigrundlag: Mennesker og teknologi kombineret med stærke

Læs mere

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88 Årsrapport2014 CVR-nr. 17 11 81 88 PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Tlf. 44 39 39 99 Fax 44 39 39 40 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø,

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2013

IFRS Eksempelregnskab 2013 IFRS Eksempelregnskab 2013 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2013 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

GRIFFIN III BERLIN A/S

GRIFFIN III BERLIN A/S GRIFFIN III BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin III Berlin A/S 1 GRIFFIN III BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen Årsrapport 2012 LEGO Koncernen CVR-nr.: 54 56 25 19 Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen (DKK Mio.) 2012 2011 2010 2009 2008 Koncernens resultatopgørelse: Nettoomsætning 23.405 18.731 16.014 11.661 9.526

Læs mere

GRIFFIN IV BERLIN A/S

GRIFFIN IV BERLIN A/S GRIFFIN IV BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin IV Berlin A/S 1 GRIFFIN IV BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5 Hoved-

Læs mere

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 1 Medlemmerne af bestyrelsen i TELE Greenland A/S fra venstre: Søren Voigt, Benedikte Jensen, næstformand Line Frederiksen, formand Agner N. Mark, Aaja Chemnitz Larsen, Svend Aage Olsen

Læs mere

Ring 3 Letbane I/S Årsrapport 2014

Ring 3 Letbane I/S Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Indhold Herlev Årsrapport 2014 Indhold Indhold 1.0 Velkommen 4 2.0 Ledelsesberetning 8 2.1 Årets resultat 10 2.2 Virksomhedsledelse 14 2.3 Samfundsansvar 16 2.4 Anlæg af letbane på Ring

Læs mere

VORES VISION VI VIL VÆRE VERDENS BEDSTE SKOVIRKSOMHED

VORES VISION VI VIL VÆRE VERDENS BEDSTE SKOVIRKSOMHED ÅRSRAPPORT 2010 VORES VISION VI VIL VÆRE VERDENS BEDSTE SKOVIRKSOMHED ECCO Sko A/S Industrivej 5 DK-6261 Bredebro A/S Reg. nr. 43.088 CVR-nr. 45 34 99 18 Bestyrelse Hanni Toosbuy Kasprzak Formand Karsten

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Koncernoversigt... 5. Koncernens hoved- og nøgletal... 6-7. Ledelsespåtegning... 8. Egenkapitalopgørelse...

Indholdsfortegnelse. Koncernoversigt... 5. Koncernens hoved- og nøgletal... 6-7. Ledelsespåtegning... 8. Egenkapitalopgørelse... Aalborg Boldspilklub A/S Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v... 4 Koncernoversigt....................................................................... 5 Koncernens hoved- og nøgletal........................................................

Læs mere