^^pir. "»flmpfr'; ih- =if) . ^-y3;'4ai BRIEF

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "^^pir. "»flmpfr'; ih- =if) . ^-y3;'4ai BRIEF"

Transkript

1 ^^pir i? CD ih- =if) HD "»flmpfr';. ^-y3;'4ai BRIEF

2

3 ^ALDEMAR «ØRD AM ET BORGERLIGT ORD OM DANMARKS STILLING OG DET AT VÆRE DANSK OYLDENDALSKE BOGHANDEL- NORDISK FORLAG

4

5 VALDEMAR RØRDAM ET BORGERLIGT ORD

6 VALDEMAR RØRDAM SOL OG SKY. Digte TRE STRÆNGE. Digte PÅ HØJSKOLE. Fortælling BJOVULV. Et Digt KAREN KJELDSEN. En Fortælling DANSK TUNGE. Digte 1901, 2. Oplag GUDRUN DYRE. Nutidsfortælling på Vers. 1902, 3. Oplag KÆRLIGHEDSDIGTE KARNEVAL. Et Digt VED MIDSOMMERTID. En Samling Digte STUMME STRENGE. Digte DEN GAMLE KAPTAJN. Fortællinger fra vor sidste Krig. I III Forkortet Folkeudgave UNDER ÅBEN HIMMEL. Digte GRØNLANDSFÆRD. Et Skuespil i fem Handlinger LUFT OG LAND. Digte. I9I0. SVENSK LITERATUR. En folkelig Vejledning VI OG VORT FÆDRELAND. Tale

7 VALDEMAR RØRDAM KV ET BORGERLIGT ORD OM DANMARKS STILLING OG DET AT VÆRE DANSK GYLDENDALSKE BOGHANDEL NORDISK FORLAG»/«"V MDCCCCXII

8 DETTE SKRIFT GENGIVER TALER, HOLDTE I LØBET AF VINTEREN 1912 I RIBE, KØBENHA\TSf, VORDINGBORG OG AALBORG V. KØBENHAVN FORLAGSTRYKKERIET

9 Det INDLEDNING at være dansk er nemt nok for den som er tilfreds med Hænderne i Lommen, Whiskyen i Glasset, en Revysang i Hovedet og Hjærtet i Rendestenen. Ellers er det ikke nemt at være dansk. Det er vanskeligt for os voxne. Vi skal huske det er vanskeligt ogsaa for Børnene og de Unge. Det at være dansk Dreng er ikke nær saa nemt som at være tysk eller engelsk Dreng. Det er endogsaa vanskeligere end at være svensk eller norsk. Og det er vanskeligst for dem der er mest ved. En Dreng trænger til Bevægelse, han trænger til at røre sin Krop; han trænger ogsaa til at røre sit Sind. Han vil have noget at se frem efter, en Fart, en Bevægelse han kan komme med i.

10 6 Jeg husker godt, hvordan det var, naar jeg selv som Dreng sad i Skolestuen ud til Kongevejen mellem København og Frederiksborg, bag de matte Ruder, ved Historie eller Matematik, og saa der lød taktfast Marsj og Hovslag, Trommebulder og Hornmusik udenfor. Vi tiggede os Lov til at aabne Vinduerne, og dær saae vi Række efter Række mølle forbi. Husarerne fra Jægersborg, Fodfolk, Feltkanoner, bumbummelum og tratratera. Længe efter havde vi Takten i Blodet; i Tankerne marsjerede vi med. Var det i Fritiden vi mødte Soldaterne, fulgte vi dem milevidt; naar vi blev store, vilde vi selv med i de Rækker, i den Marsj. Men saadan har de engelske Drenge forbi deres Vinduer en uafbrudt Strøm af raske unge Mænd som gaar ud til Kolonierne og Døtrestaterne hinsides Havet. De kender den ene og den anden, det er deres egne Kammerater fra Skolen; ifjor var han dær i ældste Klasse, iforfjor i næstældste. Eller det er de lidt ældre Drenge, Studenterne. En har spillet

11 Fodbold med ham der nu gaar ud som Privatsekretær hos Vicekongen af Indien; en anden har roet sammen med ham der træder ind som Volontør i en Millionforretning i Singapore. Vent kun! siger de til sig selv; om et Aar eller to, saa kommer jeg; saa skal vi se hvem af os der først bliver selv Millionær i Singapore eller selv Vicekonge af Indien. De bliver maaske hverken det ene eller det andet. Ikke alle naaer tiltops. Men de prøver Æventyret. De faar Lejlighed til at øve deres Evner under store Forhold, til at bruge og udvide de Kundskaber de har inde. Og altid staar det bagved: For England! Saa snart det bliver muligt, saa hjem igen til England med det altsammen, for at bruge det igen paa ny Maader, frem og tilbage over den Bro af Erfaringer og Forbindelser, de selv har bygget med paa: Rule Britannia! Britannia rules the wawes. Britons never shall be slaves! Og i Tyskland dundrer og drøner det under

12 8 Ungdommens Vinduer: Til Hæren, til Flaaden, til de berømte Laboratorier, til de vældige Fabriker, til Øst- og Vestafrika, til Kiavtjav, til Rigdom og Ry, til Kamp og Sejr: Deutschland, Deutschland iiber alles, iiber alles in der Welt! Forstaar De, hvorfor jeg mener det er lettere at være en tysk eller engelsk Dreng end at være en dansk? Vi rykker ikke frem til en Kamp for Verdensmagten, med Millioner af Soldater og Milliarder af Kroner paa rede Haand, og med Sejrsgudinden svævende foran os. Vi staar og synger om Kong Christian der stod ved højen Mast for snart 300 Aar siden. Og ser vi efter i Historien, finder vi at det var ham der tabte Skaane, Halland, Bleking og de store Øer i Østersøen, Vs af det gamle nordiske Danmark. Eller vi sidder og synger om Danmark dejligst Vang og Vænge, lukt med Bølgen blaa. Men vi ser efter paa Kortet, finder vi at Vangen netop ikke er lukt

13 med Bølgen blaa. Det fandt vore Forfædre allerede for tusende Aar siden; derfor rejste de Dannevirke. Dannevirke faldt, Leddet er aflave. Og den Marsj der gaar forbi de danske Drenges, den danske Ungdoms Vinduer? Højre og Venstre, Venstre og Højre svinger i Grøften til hver sin Side; Uorden og Skænderi, Skældsord og gensidig Mistænksomhed, med altfor god Grund. Kun een Sang høres tydelig, Socialistmarsjen. Kun eet Kompagni traver taktfast frem, de organiserede Arbejdere; og disse Arbejdere optugtes af deres egne Officerer til at ringeagte Arbejdets Grundlov: den dygtiges Fortrin og den flittiges Ret. Overalt Parti mod Parti, danske Mænd imod danske Mænd for med Avind og Kiv at svække de svage og gøre de faa færre. Det er ingen opmuntrende Udsigt. Det er den værste som tænkes kan. De bedste vil ikke med dær. Hvorhen da? Man gaar ind i et Embed og passer sin Pligt. Eller i en praktisk Stilling og tjener lidt Penge. Det er pænt, og

14 10 det er agtværdigt. Men hvor skal en Dreng finde sit Æventyr? Han vil have noget stort og noget mærkeligt. En Dreng saavelsom en Mand vil være med i noget der er større end han selv. Kævlet er mindre end han selv. Om end det enkelte Menneskeliv synes længere for Barnet end for den Voxne, allerede den unge Mand, allerede Drengen føler dog en Trang til at løfte sin Vilje imod højere Mål end dem han selv alene kan opnaa. En enkelt Mands Liv for sig selv alene kan række fra Korsika over Austerlitz til Moskva og St. Helena. Men den som lever i og for sit Folk, han har fusende Aar bag sig og skulde have fusende Aar foran sig. Vi Danske har de fusende Aar bag os; hvad der venter os foran, tør vi knap se frem efter. Dog, det nytter ikke at lukke Øjnene. Venter der en Fare, maa man først vide hvorfra den kommer og saa uden Omsvøb se hvad der staar for. Lad os da efterse vor Stilling som danske, baade paa Kortet og i Historien, og i det Øjeblik hvor Kortet og Historien samles

15 11 nu. Det kunde maaske vise sig at der dog var et Æventyr, saa stort som det største vi læntes efter, saa stort at der blev Spørgsmaal ikke om Æventyret, men om os om vi selv er store og stærke og dristige nok til at være med paa den Marsj for Danmark. DANMARKSKORTET Alle kender den Tiltrækning som et Landkort udøver. Det fængsler Indbildningskraften, man rejser i Tankerne. Fremmede Byer og Bjærge løfter sig og lokker Hildesheim, Paris, Kaukasus, Benares, Himalaya.. Men paa sit eget Fædrelands Kort rejser man dog fortroligere end paa noget andet. Dær rejser man fuldt saa vidunderligt, i Dybden, gennem Tidernes Dyb, gennem Slægtens Æventyr. Faa af Europas Folkeslag har ejet og boet i deres Land saa længe som vi. Det er Umagen værd for os at lære os selv og lære

16 12 Børnene at tyde Danmarkskortets Tegnskrift, at forstaa disse Linjer og Prikker, hvad de melder om Folkets Kampe mod Naturkræfterne, mod Hav og Stormflod, Al og Flyvesand, Pesten og den sorte Død, saavelsom imod fremmedes Hærtog. Mindre og mindre bliver Riget. Vi har ikke glemt at Skaane var dansk. Vi veed hvad den Streg dernede tværs over Jylland betyder. Men samtidig aflæser vi Kortet den indre Landvinding fra Oldtids Bosæt om Offerhøj og Tingsted, gennem Borgbyernes Kongstanke og Købingernes Handelsplan, til Udflyttergaardenes mange smaa firkantede Prikker som Vidnesbyrd om Bondestandens Rejsning og Landbrugets Udvikling; og videre endnu til Københavns mangekantede mørke Flade, hvor Banelinjerne samler sig og Skibslinjerne spinder sig ud; her er Midtpunktet for dansk Videnskab og Kunst, Midtpunktet for vor tappert fremskridende Handel og Industri. Der er ikke et Navn og ikke et Tegn paa Danmarkskortet uden at det har sin Røst med

17 13 i Sagnet og Sangen om vor egen ældgamle og stadig unge Skæbne, fra det stenhugne Hammertegn til Korset over Marmorkirken, fra Flintkniv og Graastenskværn til Lysinstitut og traadløs Telegraf. Det er os de taler til, og os de kalder paa, disse Navne. De og vi hører sammen. Som vi har vore Forældres Billeder, saaledes kan vi godt være bekendt at have vort Fædrelands Kort fremme til daglig Betragtning. Da vil Tankerne komme af sig selv, dem som Christian Richardt har tolket: Maalt med Verden er det lille, derfor ingen Plet at spilde! Maalt med Hj ærtet er det stort dér er Danmarks Saga gjort. Men det nytter ikke at vi maaler vort Land med Hjærtet alene. Det er ikke den Maalestok de udefra retter sig efter. Og ingen har Fred længer end hans Nabo vil. Vi kan ikke nøjes med Danmarkskortet. Vi maa tage Europaskortet med i Øjesyn og

18 14 Eftertanke. Dær ligger vi som Mellemeuropas yderste Nordspids, det Brohoved og de Bropiller, der fører over til den store skandinaviske Halvø og halvt stænger, halvt aabner for det mægtige Indhav Østersøen. I Størstedelen af Danmark er selve den Jord som giver os Brød og Drikkevand, den Jord vi danser paa og pløjer i, og som gemmer vore Grave, den er hidført fra Skandinaviens Bjærge, nedfældet af nordfra vandrende Bræer, aakløftet og fjorddelt af Smeltevand fra den Is der frøs over Sverige og Norge. Og det er os kært saaledes at vide ogsaa vort Land stamknyttet til det Norden, i hvis Folkeslag vi selv har vore nærmeste Frænder. Men de forhistoriske Fjorde, som Vesterhavet skød langt sønder ind gennem den danske Halvø næsten i Eet med Fjordene fra Østersøen, de lukkede sig atter. Enhver kan se hvad det vilde have betydet, om Naturen havde skabt den Sejlled fra Vesterhav til Østersø, som nu Tyskerne har skabt. Med et Storebælt, hvor nu Kielerkanalen gaar havde Jyl-

19 15 land været en 0, Danmarks Sydgrænse naturbestemt. Maaske havde da hele Danmark været landfast med Skaane. Vandene brød sig andre Veje. Det er ikke de geologiske Oldtidskort, det er Nutidens geografiske Virkelighed vi har at holde os til. Den viser os Danmark landfast kun med det mægtige Tyskland, de 3 Millioner med de 60. Kortet viser os adskilt fra de Folk, som vort Blod, vort Sprog, vort Sind knytter os til. Og værre endnu: Den danske Halvø og de danske Øer er indbyrdes adskilte ved Krigens og Handelens Verdensveje til og fra et Indhav som Østersøen, til og fra to Stormagter som Rusland og det tyske Rige. Se paa de andre Smaastater i Europa. Grækenland bestaar som Danmark af en Halvø og et Øhav. Men det er med en visnende, ikke med en voxende Stormagt Grækenland er landfast. Og Indsejlingen til det sorte Hav har Tyrkiet og ikke Grækenland Fordelen og Faren af. Portugal er kun landfast med en venligsin-

20 16 det forhenværende Stormagt, har økonomisk alle et Kystlands Fordele, militært ingen af dets Farer, saalænge som Forbundet med England staar ved Magt, og England ikke mister sin Magt. Svejts ligger indeklemt mellem Italien og Østrig, Tyskland og Frankrig. Men hvert af disse Medbejlerpar kan mødes rigeligt uden at røre Svejts der er mere skærmet end klemt af sine Bjærge og Indsøer. Dog har Svejts yderligere stængt sine Grænsepasser med kostbare Klippefæstninger velforsynede med moderne svært Skyts, og Folket er et Folk i Vaaben. Gennem Holland og Belgien gaar et Par af de bedste Hærvej e fra Tyskland til Frankrig. Dog er der andre Veje uden om. Tyskland og Frankrig er selv Naboer paa en Strækning af en halvhundrede Mil, Mest truet er Holland som det tyske Riges geografisk naturlige" Afrunding ud imod Vest, en lokkende Kyst mod Vesterhavet, fuld af ypperlige Handels- og Krigshavne. Men det holland-

21 17 ske Folk har med vældige Ofre gjort Halvdelen af Landet til en stærk Fæstning. Norge er næppe stærkt udsat for en Neutralitetskrænkelse, om end maaske Kristianiafjorden kunde bruges som Basis for et Flaadeangreb imod Tyskland. Sverige derimod vil under en Krig mellem f. Ex. England og Rusland være den vestlige Angribers naturlige Rygstød; det har derfor ved Fæstningsanlæg og andre Forholdsregler paa det mest truede Punkt, Øen Gotland, skattet sig Magtmidler til Hævdelse af Neutraliteten. Begge disse Lande er endelig i lige Grad direkte truede fra Nordvest, fra Rusland, der over det erobrede Finland maalsikkert skyder sin Embedsstand, sine Tropper og sine militært anlagte Jærnveje frem imod det svenske Nordlands Malmlejer og Vandfaldskræfter, det norske Nordlands isfrie Havne. Faren er overhængende her, men dog af mere stedlig Art. De foreløbig truede Provinser er tyndt befolkede, svært tilgængelige. De har Hundredmil af eget Land og Folk med Jærnveje og Dampskibe, Et borgerligt Ord 2

22 18 frugtbare Egne og store Stæder bag sig, i Dækning af Fjæld og Flod og Skærgaard. Ikke desmindre har Sverige i Løbet af de sidste Aar med uhyre Ofre af Arbejde og Penge oppe i dette øde Landskab grundlagt og fuldført Bodenfæstningen, en Førsterangs Fortfæstning, altid kampklar, altid fuldt besat og provianteret, stærk nok til at stanse selv den stærkeste Fjende for lang Tid. i Saadan har det sig med de andre Smaastater Europa. Hvordan har det sig med os? Vor militær-strategiske Stilling er tydelig nok. Ved en Krig mellem England og Rusland ligger vi midtvejs; det er i vore Farvande Flaaderne vil mødes; eller vi er Englands Mellemstation. Ved en Krig mellem England og Tyskland ligger Danmark indenfor den tyske Flaades første Forsvarslinje; bliver den brudt er vi midt i Bruddet. Intet af de andre Lande, det skulde da være Belgien, er i den Grad udsat for, ja sikkert paa, Neutralitetskrænkelser som Danmark. Intet af

23 19 de andre Lande, undtagen maaske Holland, er saa direkte erobringstruet som Danmark. Og Grænserne har vi aabne baade mod Land og Vand. Ingen Fjælde, ingen rivende Floder. Kun en jævn og frugtbar Halvø, en Flok jævne og frugtbare Øer. Men saa har vi vel sørget for et Fæstningsværn der efter Forholdene kan maale sig med Hollands? Vi har vel med beundringsværdige Ofre baade af Tid og Penge givet vort levende Værn den kraftigst mulige Udvikling? Vi har vel en Flaade, hvis Hundreder af Torpedo- og Undervandsbaade gør den til et selv mod den stærkeste Fjende virksomt Forsvarsvaaben, snildt afpasset efter vore egne Kyster og Farvande? Ogsaa Danmark er vel en Kamp værd? Ogsaa vi finder vel, at Friheden er et Gode som aldrig købes for dyrt? Fæstningsværn? Aa ja! Hele Halvøen ligger aaben uden et eneste fast Holdepunkt. Fyn, Lolland-Falster og Bornholm ligesaa. Kun paa Sjælland har vi en Fæstning, en ufuldstændig Fæstning, men dog en Fæstning endnu.

24 20 Tænk Dem et Menneske født med Hjærtet ikke inde i Brystkassen, men siddende som en Bylt udenpaa Ribbenene, et bankende Hjærte, Blodkilden, Livets Drivkraft, kun dækket af den tynde Hud. Dette Menneske kunde dræbes med et eneste Næveslag, dersom han ikke bar et Staalpanser uden om det saa frygteligt udsatte Hjærte. Men saa udsat sidder Danmarks Hjærte, kun halvvejs dækket. Og om en halv Snes Aar blotter vi det selv frivilligt, saa der ikke engang behøves en pansret Næve til at knuse det. Landfæstningens Nedlæggelse er vedtaget. Det var Danmarks mægtigste Folkefører, det var Danmarks nuværende Konseilspræsident med til. Mindre Fæstningsværker langs Kysterne og nær ved Kysterne af Sjælland skal saa støtte den Hær, hvis afgørende Støtte tages bort, forsvare den Hovedstad, hvis Forsvar man har opgivet. Samtidig mindskes den beskedne Hærs forud saare beskedne Øvelsestid til Gengæld fordi Soldaterne har faaet Løfte om Patroner til deres Geværer!

25 21 Dette er de særlige Foranstaltninger som det folkestyrede Danmark træffer til folkelige Værn om sin Frihed og Ære paa en Tid hvor det udpræget demokratiske Norge og det saa langt stærkere Sverige villig og frivillig paatager sig de tungeste Byrder i Fædrelandets Navn. Det Navn som to politiske Partier og en udbredt Presse hertillands griner ad! (Panserbaadsindsamlingerne i Sverige indbragte i Løbet af den første Maaned over 8 Millioner Kroner i Bidrag fra 25 Øre til V2 Million paa et Bræt. Nu sidst i April er der samlet over 14 Millioner i frivillige Bidrag fra alle Egne af Landet, alle Klasser af Folket. Ogsaa de radikale Blade støttede Indsamlingen. I Sveriges Rigsdag misbilligede den radikale Konseilspræsident de ganske enkelte Tilfælde, hvor man i Landets Skoler ved Oplæsning af Sven Hedins Varningsord" havde ført Partipolitik ind blandt Børnene, men udtalte med Kraft sin Glæde over Indsamlingens fædrelandske Vidnesbyrd. Vor egen radikale Presse meddelte det første, men glemte det andet.

26 22 Vor radikale Presse... Tænk Dem en dansk radikal Konseilspræsident udtale sin Glæde over en Indsamling til Danmarks Forsvar! Utænkeligt. I Frankrig har nylig den socialdemokratiske Krigsminister Millerand ophævet en Regeringsordre der paabød Landets Amtmænd at give Indberetning om Officerernes politiske Holdning; hvad Frankrig fordrede af sine Officerer, erklærede han, var kun at de sørgede for at Hæren i Farens Stund stod saa stærk som muligt. Hæren," sagde Millerand, maa unddrages enhver Paavirkning og Bedømmelse, som strider imod dens høje Opgave, og som maaske kan forringe den Autoritet, som i den udelukkende bør være knyttet til de militære Foresattes Personer." Hvad siger de danske Socialdemokrater? Det veed vi; skammer os over dem. Men maaske vi har Raad til at miste et Par og vi Landsdele for at spare hvad det koster at forsvare dem? Har vi? Ved Tabet af Skaane blev vi haardt lemlæstede. Med Sønderjylland og Als mistede

27 23 vi saa meget at vi næsten ikke kunde undvære det og dog leve. Een Gang til gælder det Resten af Danmark. Det er hvad Kortet fortæller os. Allerede en uafværget Neutralitetskrænkelse kan komme os dyrt at staa. Vi er udsat for noget andet og mer. Ligesom Rusland skyder sine Banelinjer frem gennem Finland imod Sverige og Norge, skyder andre Banelinjer sig op imod Danmark, med Dobbeltspor, Militærramper, strategiske Nyanlæg og voxende Garnisoner. Stadig større Flåder af fremmede Kampskibe, Krydsere, Torpedo- og Undervandsbaade bruser frem og tilbage i det brede Farvand mellem Sjælland og Fyn, i det smalle Farvand mellem Fyn og Jylland, tæt forbi Færgelejerne i Korsør og Nyborg, i Strib og Fredericia hvor altsaa Garnisonen blev liggende. Vogtet af en stærk ny Fæstning? Nej, af en Regering som ene blandt Alverdens Regeringer er vis paa altid forud at vide hvad der kan ventes.

28 24 Alt dette er Kendsgærninger. Man kan saa tage dem for hvad man vil. Det kan man. Men jeg synes man paadrager sig et vist Ansvar ved ikke at tage dem i deres Sammenhæng. Danmark og Danmarks Forhold betyder for os alt hvad vi er og har; men er kun en enkelt lille Faktor i Nutidens militært-økonomiske Magtkonstellation, under hvilken ogsaa vi maa stille vort Horoskop. Ny er de europæiske Stormagters Udvikling til Verdensmagter. Ny er Fremkomsten af andre Verdensmagter, Nordamerika, Japan, og Muligheden for endnu fler. Ny er Pengemagternes Verdenskamp; man har før set Pengene angribe skjult bag Statsmagt og Vaabenmagt, men de har aldrig før haft hverken saa vældigt voxende Folkemasser eller saa glimrende tekniske Midler at raade over. Nu da Bjærgene er gennemborede. Oceanerne vejlagte. Sletterne skrumpede sammen for Damp og Elektricitet, Afstanden tilintetgjort, nu breder de uhyre opsvulmede Stats-

29 25 magter og Pengemagter sig over hele Jordkloden under et indbyrdes Pres af hidtil ukendt Voldsomhed. Hvor gærne end enkelte af Staterne vilde, det er dem umuligt at stanse. Strømmen raser videre med sine Hvirvler og Bagstrømme. De store tumles om som de smaa. Kun er det for de smaa langt farligere. Og farligst for dem af de smaa der er Naboer til den stærkeste af de store, den yngste, vældigst voxende, voldsomst villende, mest hensynsløse, af Kraft og Uro sprængfyldte Stormagt, som hedder Tyskland. Hvad er det for en Kamp som England og Frankrig ruster sig til, og Rusland viger afventende tilbage for? Hvad er det for et Forsvar som Svejts, Belgien og Holland ihærdigt og med uhyre Ofre bereder sig paa? Men vi kan være trygge, ikke sandt? Fuldstændig rolige, i Tillid til vor berømte neutrale Holdning. Vore Rigsdagsmænd og vor Regering har intet hverken hørt eller set eller sagt, som kunde ængste os. Korea, Bosnien og Herzegovina, Persien og Tripolis, de siger gan-

30 26 ske vist en hel Del. De skriger det saamænd. Men hvad kommer det os ved? Vi spørger vore Diplomater. De siger: Danmark lever i Fred og Venskab med alle sine Naboer; ikke en Sky formørker Horizonten. Det om Freden er formelt rigtigt. Den danske Stat har ingen Krig ført siden 64. Dog er der en Del af det danske Folk som lever i en uafbrudt Kamp for Livet. Det er dog en Slags Sky; den kan voxe. Der er noget som hedder den altyske Forening. Altyskerne er et Mindretal i det tyske Folk, men et Mindretal som ved sin glødende Tro paa Tysklands Kald som Verdens Overmagt, sin urokkelige Vilje til at virkeliggøre denne Fremtidstanke, koste hvad det vil, Aar for Aar vinder stærkere Indflydelse; den altyske Forening udbreder gennem Flyveblade, Tidsskrifter og Foredrag den Anskuelse, at Tyskland i Løbet af et halvt hundrede Aar vil blive nødt til og har Ret til at annektere bl. a. Danmark, Holland, Belgien, Svejts og Østrig-Ungarn for at skaffe Plads til sin voxende Befolkning, Afsætning for sin voxende

31 27 Industri, Magt og Penge til at opfylde sin verdenshistoriske Mission. Naturligvis," hedder det i et altysk Flyveskrift Stortyskland og Mellemeuropa 1950 bliver det ikke Tyskerne alene som kommer til at bo i det saaledes dannede ny tyske Rige, men det bliver dem alene, som faar politiske Rettigheder.. og dem alene som kommer til at eje Jorden. De vil ligesom i Middelalderen have en Følelse af at være et Folk af Herskere. Men de vil finde sig i at lade underordnede Forretninger og Arbejder udføre af de Fremmede, der lever under deres Herredømme." Det er ikke værd afvise den altyske Agitations Kendsgærning altfor overlegent. Gennem talrige tilsyneladende videnskabelige Skrifter, ja endog gennem Skolernes Læsebøger i Geografi og Historie, indprenter den Befolkningens brede Lag den Overbevisning at Nabolandenes Folkeslag og Sprog i Virkeligheden er tyske fra Oldtiden af, saa en Erobring kun vil være en Befrielse fra fremmed Aag. Hvad et saadant Forarbejde kan udrette, saae vi i

32 Nu fremstilles Jyderne som den forladte Broderstamme. Snart vil et Flertal af det tyske Folk staa rede til med oprigtig Begejstring at udfri dem af Danskeraaget. Det er ikke den Slags Folkestemninger som dybest afgør Krig og Fred mellem Staterne; men de kan med stor Virkning bruges af dem der afgør. Dermed forholder det sig endnu som i Bismarcks Tid. Vi gør vel i at huske den altyske Forenings Feltraab: Von Skagen bis Adria!" Det staar som den ene Hælvt af Valgsproget paa dens Medlemsblad, der holdes og læses af det tyske Riges mægtigste Mænd. Vi bør mindes ogsaa andre Ting, før vi slaar os til Ro. Grev Reventlow af den tyske Flaadeliga, en af Lederne for denne anden tyske nationale Kamp- og Erobringsforening, har mer end een Gang oflfentlig udtalt sin Overbevisning om at man fra tysk Side i Tilfælde af Krig med en anden Stormagt resolut vil bemægtige sig Danmark". Den engelske Admiral Lord Beresford er-

33 29 kiærede ved en Flaadebanket i Portsmouth, at den Officer som vægrede sig ved til Englands Gavn at bombardere en aaben By, han var ubrugelig i Englands Flaade. Og København uden Landfæstning er teknisk talt en aaben By saa godt som Aarhus og Aalborg. Nu melder Rygtet at England og Tyskland har tænkt sig Muligheden af at undgaa den Krig de begge længe har længtes efter og frygtet for. Det lyder jo beroligende. Men Forklaringen er mindre beroligende. De har tænkt sig at undgaa Krigen ved Hjælp af nogle hemmelige Aftaler om Portugals Kolonier! Til Gavn for alle, til Skade for ingen. Undtagen Portugal. Aaben Vold og hemmelige Aftaler: Dær ligger Danmark! paa. Disse Ting er ikke hyggelige for os at tænke Men dem tænker jeg paa hver Dag naar jeg stanser foran Kortene paa min Væg; naar jeg fra mine Vinduer imod Storebælt ser de tyske Flaader dampe ud og ind, ti, tyve, tredve, fyrretyve Krigsskibe i Rad. Undertiden kom-

34 30 mer en engelsk Eskadre og kigger ind. Dag efter Dag disse væltende Røgsøjler ovre bag Langeland; Nat efter Nat vandrer Søgelysene Himlen rundt, varslende, advarende. Danmark har Venner, Enkeltmænd som vilde beklage det, hvis en hemmelig Aftale blev til aaben Vold imod os. Ogsaa Retfærdigheden har saamænd sine Venner, der med lydelig Sorg vilde se den kørt i Grøften over Hovedet paa os. Men intet Rige paa Jordkloden vil rykke ud med et eneste Regiment Soldater, et eneste 4 Kanoners Feltbatteri, af Venskab for os eller af Omhu for Retfærdigheden. Danmark er Europas mest udsatte Land, det er i Folketal et af de mindste, det er et af de daarligst væbnede og alt dette i en Tidsalder, hvor Traktaterne er Makulatur, og de smaa Folks Frihedsret et Mundsvejr tyndere end nogensinde. Dette er en Kendsgærning. En filosofisk Englænder talte engang om Danskernes Foragt for Kendsgærninger som et

35 31 af deres mest karakteristiske Træk. Er der noget som Danskerne nødig vil se, sagde han, saa lukker de bare Øjnene og paastaar tappert at det er der ikke. Han har altfor megen Ret. Vi trænger til lære den Respekt for Kendsgærningen som bestaar i at lukke Øjnene op og se den. Vi skal ikke lade os knuse af Synet, det vilde være en ny Form for Fantasteri. Ingen at Kendsgærning er uforanderlig. Men det første Vilkaar for at forandre en Kendsgærning er at man ser den og ser den efter. Først naar man kender Faren, kan man efter Omstændighederne prøve paa at undvige, stanse eller overvinde den. Har vi set hvad Kortet har at sige os, bør vi høre Historiens Vidnesbyrd. Vi maa kende ikke blot vor Stilling, men ogsaa os selv, før vi bestemmer, hvad vi i den givne Stilling vil foretage os.

36 32 DANMARKS HISTORIE Den svenske Professor Sundbårg udgav i 1911 et Skrift om Det svenska folklynnet. Dette Skrift fremkom først som Led af en meget grundig officiel Udredning af det svenske Emigrantspørgsmaal, men blev siden udgivet i Særtryk og vakte uhyre Opsigt, ikke mindst ved de Midler Professor Sundbårg brugte for at vække sine Landsmænds nationale Eftertanke og Selvfølelse. Et Hovedmiddel var den stadig tilbagevendende Mandjævning med os Danske, hvem han skildrede som et snedigt, uærligt og fejgt Folkefærd. Hans ligesaa slet grundede som oprørende Paastande blev fra dansk Side tilbageviste, først af Professor Olrik i Letterstedske Tidsskrift, sidst af Redaktør Anders Diemer der i Aftonbladet", Stockholm, ud fra sit meget svenskvenlige Grundsyn Punkt for Punkt gendrev Sundbårg i den blideste Form og med den største Træfsikkerhed. Men af alle de i den Sag fremkomne Ind-

37 33 læg er dog intet for os Danske af saa stor Betydning som Harald Nielsens Afhandling Svensk og Dansk først offentliggjort i Ugens Tilskuer" og siden som selvstændigt Skrift. Harald Nielsen imødegaar Sundbårg med Vægt og Værdighed og opfylder dermed for sin Part enhver Danskers simple Pligt, som er at forsvare Danmarks Ære overalt hvor den bliver angrebet. Men vidtskuende og dybtsøgende som han er, nøjes han ikke med det enkelte Tilfælde, han gransker dets Sammenhæng, giver et Udsyn over hele Danmarks Historie, så gennemtrængende klart, så tankerigt og styrkende at det bør kendes af enhver Dansk. I det følgende vil jeg med enkelte egne Indskud gengive Harald Nielsens Grundtanke. Tyskerne har plyndret, og nu haaner de os. Svenskerne har plyndret, og nu spotter de os. Nordmændene slap vi, og de sparker efter den danske Veghed, de uddriver af deres Skoler og deres Universitet det Sprog, som har bragt dem hvad de ejer af moden Kultur. Englænderne fik fra os Halvdelen af deres Ver- Et borgerligt Ord 3

38 34 denskraft, og de smiler velvilligt-medlidende: Det er saa længe siden. Allesammen peger de paa Danmarkskortet: Mindre og mindre. De henviser til Danmarks Historie: Nederlag efter Nederlag, Tab efter Tab. Og de har Ret. Men de har ingensomhelst Ret til at haane og ringeagte os. Den Ret faar de først, naar vi selv ynkeligt giver dem den. Vor Historie giver ingen Ret til at agte os ringe. Tværtimod. De som faar det ud af Danmarks Historie, de læser den som Fanden læser Fadervor, bagvendt, laltfald vi selv bør se vor Historie i dens naturlige Orden, forfra. Da fmder vi et Folk som fra den ældste Oldtid af har stridt ikke blot for at holde hvad det havde men ogsaa for at udvide sig; et Folk som har opdaget og brugt hver Mulighed for et Fremstød, og Gang efter Gang haft Overskud af Kraft at give til dem der var større. Kom Teutonerne fra Thy, Kimbrerne fra Himmerland, Angelsaxernes Anglere fra det danske Angel? Der gives baade danske og engelske Granskere som antager det (Dr.

39 35 Gudm, Schutte, Prof. Chadwick). Men vi veed ialtfald hvem der erobrede England og Normandiet. Vi blev ikke forjagne, hverken fra Normandiet eller fra England; det var Havet, som skilte os fra vore udvandrede Frænder, og endnu mer deres Ægteskab med fremmede Kvinder. Vi fandt Erstatning for vor Daadstrang ved at underkaste os Østersøkysterne helt op til den finske Bugt. Vældige Folkemasser indefra Fastlandet, et Kejserrige, med den tyske Ridderorden som sin jærnslagne Vædder, brød paa ud imod Kysten; og vi maatte slippe. Det samme maatte de saa heltemodige og sejrstraalende Svenskere flere Efter et Hundredaar senere. Tidsrum af grænseløs Ulykke samlede Danmark paany sin Kraft; det var os og ikke hverken Nordmænd eller Svenskere, som dog for en Tid løste Nordens største militærpolitiske Opgave, samlede de tre nordiske Riger til eet. Aldrig har Sverige haft hele Danmark undertvunget; vi har derimod hersket over Sverige, vi har i 400 Aar hævdet Herredømmet 3*

40 36 over Norge, Sveriges Naboland, som er adskilt fra os ved et Hav. I Århundred efter Århundred kæmpede vi mod Sverige og Tyskland, kæmpede beundringsværdigt, heltemodigt, udrustede Hær efter Hær, Flaade efter Flaade, sejrede og tabte. Tabte, ikke mod Hansestæder og Holstenere, men mod en anden og langt farligere Fjende: Vor egen politisk-strategiske Beliggenhed." Gustav Adolf kunde falde i Tj^skland; Sverige blev liggende urørt bag Østersøen som bag en vældig Fæstningsgrav. Karl XII blev slaaet i Rusland; han kunde vende hjem til sit Rige i en Fiskerbaad, forfulgt af ingen. Men da Christian IV blev slaaet i Tyskland, havde han Fjenden i Hælene hjem. Landet oversvømmet med det samme. Danmark var ikke lukt med Bølgen blaa; altid var det for os Knald eller Fald. Selve det der fra først af udgjorde Danmarks Rigdom og Magt, Stillingen som Østersøens Portvagt, blev, som Udviklingen formede sig, til en Fare og en Ulykke for os. Vi

Trods alt - Ungdommens Fredsudvalg2 ODENSE AMTS BOGTRYKKERI

Trods alt - Ungdommens Fredsudvalg2 ODENSE AMTS BOGTRYKKERI Trods alt - 1 Ungdommens Fredsudvalg2 ODENSE AMTS BOGTRYKKERI 1 Udateret. Trods alt udkom i 1942. 2 Dansk ungdomsfredsgruppe oprettet i København i 1942 på initiativ af Dansk Fredsforening. Ungdommens

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

IlL ÉCM. ^c J. F. Scavenius, Ico. r.nsk POLITIK KØBENHAVN. GYLDENDÅLSKE BOGHANDELS FORLAG. NATIONALTRYKKEBIET. BRIEF 1898.

IlL ÉCM. ^c J. F. Scavenius, Ico. r.nsk POLITIK KØBENHAVN. GYLDENDÅLSKE BOGHANDELS FORLAG. NATIONALTRYKKEBIET. BRIEF 1898. IlL ÉCM ^c J. F. Scavenius, Ico r.nsk POLITIK BRIEF KØBENHAVN. GYLDENDÅLSKE BOGHANDELS FORLAG. NATIONALTRYKKEBIET. 1898. 0012456 i; -*' i Æ.Å^.Mi!f< J. F. ScaYenius, DANSK POLITIK KØBEIsHAVN. GYLDENDALSKE

Læs mere

SAMFUNDSLIVET KØBENHAVN GYLDBNDALSKB BOGHANDELS FORLAG N. JUEL-HANSEN SAMFUNDETS ØKONOMISKE LIV OG UDVIKLING FORTID OG NUTID BAGGES BOGTRYKKERI

SAMFUNDSLIVET KØBENHAVN GYLDBNDALSKB BOGHANDELS FORLAG N. JUEL-HANSEN SAMFUNDETS ØKONOMISKE LIV OG UDVIKLING FORTID OG NUTID BAGGES BOGTRYKKERI BRIEF HC 0041373 N. JUEL-HANSEN SAMFUNDSLIVET SKILDRINGER AF SAMFUNDETS ØKONOMISKE LIV OG UDVIKLING I FORTID OG NUTID #'*«F-.' KØBENHAVN GYLDBNDALSKB BOGHANDELS FORLAG FR. BAGGES BOGTRYKKERI 1895 Gyldendalske

Læs mere

EN SJÆLLANDSK BONDE. Under min virksomhed i Sydsjælland stødte jeg gang KR. TÅRUP, KØBENHAVN H. HAGERUP S FORLAG VED FORORD

EN SJÆLLANDSK BONDE. Under min virksomhed i Sydsjælland stødte jeg gang KR. TÅRUP, KØBENHAVN H. HAGERUP S FORLAG VED FORORD EN SJÆLLANDSK BONDE LEVNEDSSKILDRING OM GÅRDEJER SJOLTE VED KR. TÅRUP, HØJSKOLEFORSTANDER KØBENHAVN H. HAGERUP S FORLAG 1911 FORORD Under min virksomhed i Sydsjælland stødte jeg gang efter gang på Jens

Læs mere

spf*ka, GEORG BRANDES ILFGANG (EYLDENID)AL!KE BOGHANDEL NORDJSK FORLAG KØBENHÆ/N 1915» KKISTIANBA >w^ ^^*f:-. .?i v^f/pp

spf*ka, GEORG BRANDES ILFGANG (EYLDENID)AL!KE BOGHANDEL NORDJSK FORLAG KØBENHÆ/N 1915» KKISTIANBA >w^ ^^*f:-. .?i v^f/pp spf*ka, GEORG BRANDES ILFGANG (EYLDENID)AL!KE BOGHANDEL NORDJSK FORLAG KØBENHÆ/N 1915» KKISTIANBA v^f/pp >w^ ^^*f:-..?i Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from Un ivers ity of Toronto

Læs mere

Leo Tolstoj. Fædrelandskærlighed. På Dansk. ved. André Lütken 1. København. Andr. Schous Forlag 2

Leo Tolstoj. Fædrelandskærlighed. På Dansk. ved. André Lütken 1. København. Andr. Schous Forlag 2 Leo Tolstoj Fædrelandskærlighed På Dansk ved André Lütken 1 København Andr. Schous Forlag 2 1894 Udgiverens forord Andreas Schous forlag udgav i årene efter 1888 en række af den verdensberømte russiske

Læs mere

DE SLESVIGSKE KRIGE. Frede Lauritsen

DE SLESVIGSKE KRIGE. Frede Lauritsen DE SLESVIGSKE KRIGE Frede Lauritsen 2 Indholdsfortegnelse: Titelblad Side 1 Indholdsfortegnelse Side 2 Forord Side 3 Årene før Første Slesvigske Krig Side 4-5 Danmarks Riges Grundlov Side 6-7 Første Slesvigske

Læs mere

JOHANNE EINFELDT HVERDAGE TRYKT SOM MANUSKRIPT

JOHANNE EINFELDT HVERDAGE TRYKT SOM MANUSKRIPT JOHANNE EINFELDT HVERDAGE TRYKT SOM MANUSKRIPT HVERDAGE Trykt i 100 Eksemplarer. JOHANNE EINFELDT HVERDAGE Minder fra et jævnt Liv paa Teglværker, Vaskerier og som Underofficerskone 1863-2. Marts

Læs mere

Ludvig Holberg: Epigrammer

Ludvig Holberg: Epigrammer 1/ 25 bjoerna.dk Kultursociolog Bjørn Andersen post@bjoerna.dk Ludvig Holberg: Epigrammer Udvalgte og oversatte fra latin af Sigurd Müller Version 1.3-02.10.2006 En god ven forærede mig for nylig Sigurd

Læs mere

BORNHOLMSKE SAMLINGER

BORNHOLMSKE SAMLINGER ."jf'" Bornholmske Samlinger, Ottende Bind, Rønne 1913 BORNHOLMSKE SAMLINGER OTTENDE BIND UDGIVET AF BORNHOLMSK SAMFUND RØNNE COLBERGS BOGHANDELS FORLAG (KNUD JØRGENSEN) COLBERGS EFTF. BOGTRYKKERI 1913

Læs mere

smaa romaner 1905-1927

smaa romaner 1905-1927 smaa romaner 1905-1927 Pontoppidan_Smaa_romaner_1.indb 1 07/02/11 19.11 Pontoppidan_Smaa_romaner_1.indb 2 07/02/11 19.11 danske klassikere Henrik Pontoppidan Smaa Romaner 1905-1927 tekstudgivelse, efterskrift

Læs mere

Ti- 'V^^*^^' -00 =00 ^00. /v^;' ^?*'

Ti- 'V^^*^^' -00 =00 ^00. /v^;' ^?*' ^^^^, -00 Ti- 'V^^*^^' '^,#: =00 ^00 /v^;' ^?*' ^^/. -'^/ Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/djungrhuadjikineoohenn J.

Læs mere

Guds Harpe. Afgørende Beviser for at. En Lærebog i Bibelkundskab, særlig beregnet til Brug for Begyndere; med talrige Spørgsmaal og Skrifthenvisninger

Guds Harpe. Afgørende Beviser for at. En Lærebog i Bibelkundskab, særlig beregnet til Brug for Begyndere; med talrige Spørgsmaal og Skrifthenvisninger Guds Harpe Afgørende Beviser for at Millioner af nulevende Mennesker aldrig skal dø En Lærebog i Bibelkundskab, særlig beregnet til Brug for Begyndere; med talrige Spørgsmaal og Skrifthenvisninger Af J.

Læs mere

Carl Nielsen Brevudgaven bd. 5. Om dette bind

Carl Nielsen Brevudgaven bd. 5. Om dette bind Kildestoffet i dette bind bærer præg af at de fire år som det omhandler, ikke var nemme at få hold på for hovedpersonerne selv. Vi, der det meste af et århundrede senere som redaktør eller læsere forsøger

Læs mere

DET BORNHOLM SKE SPROG

DET BORNHOLM SKE SPROG DET BORNHOLM SKE SPROG AF P. MØLLER HAVEARKITEKT OG LA NDSl

Læs mere

l^tl^ftjlilk BRIEF PTB

l^tl^ftjlilk BRIEF PTB 1 l^tl^ftjlilk BRIEF PTB 0041426 "ni Å^^^B NfOLL RS^FO,PL Au m Overmennesker dtlo 91c. ^]løuet l^v (Overmenneskef. Roman HELSINGØR JENS MØLLERS FORLAG 1897 Helsingørs Centraltrykkeri. I. eissner vaagnede

Læs mere

Mads Pedersens visebog

Mads Pedersens visebog Mads Pedersens visebog 1. O, ædle gode danske mand, bl. 1r-1v... 3 2. Se her hid, o kristenøje, bl. 1v-2v... 5 3. Alt, hvad som fare falder, bl. 2v-3r... 7 4. Skrækkeligt, hvad mener du, bl. 3r-3v... 9

Læs mere

VANDRER MOD LYSET! MICHAEL AGERSKOV. Et Budskab til Menneskeheden fra den oversanselige Verden. Udgivet af

VANDRER MOD LYSET! MICHAEL AGERSKOV. Et Budskab til Menneskeheden fra den oversanselige Verden. Udgivet af VANDRER MOD LYSET! VANDRER MOD LYSET! Et Budskab til Menneskeheden fra den oversanselige Verden 127. Salme, 1. V.: Dersom Herren ikke bygger Huset, da arbejde de forgæves, som bygge derpaa;... Udgivet

Læs mere

På sporet af den tabte tid

På sporet af den tabte tid På sporet af den tabte tid Vores mindste begær, skønt enestående som en musikalsk akkord, bærer i sig de grundlæggende toner, som hele vores liv er bygget på. Marcel Proust Det er min skole sådan har E.

Læs mere

KØBENHAVNS RAADHUS VIII.

KØBENHAVNS RAADHUS VIII. 56 KØBENHAVNS RAADHUS VIII. [Raadhusets Opførelse begyndes.] Efter denne Sværdtid fulgte nu en lang Række rolige Arbejdsaar. Skønt Medlemmerne af det nedsatte Raadhusudvalg idelig skiftede, saa at der

Læs mere

Andreas Hansens tid 1906-23

Andreas Hansens tid 1906-23 Kapitel 13 Det første møde med Bornholm Andreas Hansens tid 1906-23 Efter Krebs Langes opsigelse af sin stilling måtte bestyrelsen igen til at se sig om efter en ny forstander. Efter annoncering i Højskolebladet

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET

KØBENHAVNS UNIVERSITET X FESTSKRIFT Va* UDGIVET AF KØBENHAVNS UNIVERSITET I ANLEDNING AF UNIVERSITETETS AARSFEST NOVEMBER 1922 POUL JOHS. JØRGENSEN: MANDDRABSFORBRYDELSEN I DEN SKAANSKE RET FRA VALDEMARSTIDEN UNIVERSITETET

Læs mere

Fagforeningerne dannes

Fagforeningerne dannes Fagforeningerne dannes I slutningen af 1800-tallet begyndte industrialiseringen for alvor i Danmark. De mange nye arbejdspladser trak landbefolkningen til byerne, hvor der var arbejde at få. I takt med

Læs mere

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April

Læs mere

1.\^'i m< ^ v.^% j ^^:^^ Itl Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/detrussiskefyrstoofrii K / DET RUSSISKE FYRSTEHOF 1 HOESENS

Læs mere

Kilde nr. 2: Den demokratiske fredstese

Kilde nr. 2: Den demokratiske fredstese Kilde nr. 2: Den demokratiske fredstese Republikansk liberalisme bygger på en påstand om, at liberale demokratier ikke går i krig med hinanden. Det er uhyre svært at finde historiske eksempler herpå. Siden

Læs mere

f^ v^ //- i-\ _ I 1- J il *^ f' c/ HENRIK IBSEN EFTERLADTE SKRIFTER ANDET BIND HENRIK IBSEN EFTERLADTE SKRIFTER UDGIVNE AF HALVDAN KOMT OG JULIUS ELIAS ANDET BIND SKUESPIL-UDKAST 1864 1879 KRISTIANIA

Læs mere

MAKSIMAL ENTROPI. Et rollespil om krig og om universets fjerne fremtid. Skrevet til Fastaval 2006 af Flemming R.P. Rasch

MAKSIMAL ENTROPI. Et rollespil om krig og om universets fjerne fremtid. Skrevet til Fastaval 2006 af Flemming R.P. Rasch MAKSIMAL ENTROPI Et rollespil om krig og om universets fjerne fremtid. Skrevet til Fastaval 2006 af Flemming R.P. Rasch Indhold Dette scenarie består af: En forside Denne side (Som muligvis er bagsiden

Læs mere

Livet er dit Tag det, brug det, skab det!

Livet er dit Tag det, brug det, skab det! Livet er dit Tag det, brug det, skab det! Elevbog Søren Ventegodt Forskningscenter for Livskvalitet Version 5.0 REttet 30. oktober 1996 af IR for konsistens med opgavehæfte Stavekontrol er kørt. Endnu

Læs mere