Digitized by the Internet Archive. in 2010 With funding from. Un ivers ity of Toronto.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digitized by the Internet Archive. in 2010 With funding from. Un ivers ity of Toronto. http://www.arcliive.org/details/guldogslvooke"

Transkript

1

2

3 Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from Un ivers ity of Toronto

4

5

6

7 ;c=yicltc Ivced! GULD OG SØLV Iste Oplag. KjOIlKNIIAVN JOKAK zxez.z.xn. Tf»Vl S", o I- I Ho; ni n A C...

8

9 Indholdsl'ortegnelse. Sidr olninc I I Iv»d rr Vcngt II%Tf.'r Krhttver ri Penge? 3 "*' 5-8 ; liliaj«priner? aa.. ^..uriigr Tklrr JJ 79 V»rdirr»q 34 V. r.liii.. ilrrr I V.Triliinji.il. ' I VtTilirrnr ' <......I>rl I*mlal 4S $ Maiil«)Mrmcr Kn Vrnirnunoiil MnniNmrUllUinc o ; KinirlnlliMiir l>cn (rir l'tlpnci'nink l>en Kaltrixlc ManIfiHl Amerika 73 - it3 l>en Ulin<kc M«nluni<>n Kr^nkni: KifliitMl llolun Hclgirn Ty»U«B.I icn {laiml 94 liwlicn 94 qj Knrholilrl mrllrm Imlirn 0 ; Kii ;Uni 95~ 1 ' Minilkonicrrncrr 102 loj l'cngt og Ka >itj 105 IU9 SctHcli^iiKr S«lv >rnt;r 113 I IS MiMilforimlrinKen* Virkninger b<1! lil * ' - Virkninger in«) a<t lil js Ver«len»«)r«lrm lak '>.*( Aalrelt»rrmli.l Prolilrnrt«l,4««nini;

10

11 a'er er i de senere Aar opstaaet en licl I.iteratur om den rette Anvendelse af Guld oy Solv til Mont. Mange af den videnskabclijjc og finansielle Verdens bedste Hoveder har i lærde Afhandlinger sogt at klare Sporgsmaalct for Almenheden, men uheldigvis staar Forfatterne efter en tyve Aars ih;erdig Mcningsstrid fremdeles delte i to Lejre, der gjensidig uden at tr.x-ttcs oj^ uden at overbevises bek.eniper hinandens Argumenter. For Lægfolk, der ikke har haft Lejlighed til at gjcnncnit;l'nkc Sporgsmaalct paa egen Ilaand, vil det under disse Forhold maaske kunne have Interesse at faa en af en Lægmand udarbejdet, sammentrængt I-'remstilling, der begjnder med Sagens ABC og har til Hensigt cftcrhaandcn at føre Læseren saa langt frem, at han selv kan <!anne sig et Skjon over Montstridcns L'dvikling og Hetydning. Fn af de forstc Slutninger, man ved en Undcrsogclse naar til og af Hensyn til Sagens I*"orstaaclsc maa naa til, er den, at Ould og Solv betragtede som alniitumij H.iiKlcisvare vilde have ringe lletyilning for Menneskeheden. Hvis man f Fx t.ifikcr m;.; jordens Beboere stillede foran Valget mellem:»enten Guld og Solv eller Jern«, vilde vi, hvis vi var fornuf\ige, ojeblikkelig opgive de ædle Metaller og bede Vorherre latlc os beliolde Jernet. Den pludselige, fuldstændige I'orsvindcn af Guldet og Solvct vilde kun fremkalde en forholdsvis kortvarig, om end njegct alvorlig Krise. Fl I'ar Generationers Arbejde vilde være tilstr.x'kkeligt til atter at bringe nogenlunde (Irilen i den indtraailtc l'"orvirring af ()n)s;i'tningsforholdenc, og Menneskeheden vil«le efter Krisen staa paa et ligncmlc Udviklingstrin og n»etl lignende Adgang til f.ivets Gotlcr som f»ir.

12 2 INDLEDNINC. Tabet af Jernet vilde derimod ramme os som en Ulykke af uberegnelig Rækkevidde. Det vilde, som et Blik paa Maskinernes, Jernbanernes og Skibsbygningens Udviklingshistorie viser, virke lammende, dræbende og ødelæggende i en uoverskuelig Fremtid. Tænker man sig efter Guldets og Sølvets Forsvinden en over hele Kloden fordelt»regn af Dukater«, en almindelig Dryssen ned af Guld og Sølv i Lighed med Lykkepers Held, saaledes, som det hyppigt er blevet fremstillet i fængslende Æventyr, saa vilde vi saa langt fra at blive lykkelige og fornøjede tværtimod være nodt til af allé Kræfter og hurtigst muligt at feje Dukaterne sammen i Skarnbøtten og vælte Størsteparten af dem ikke ud i Møddingen, thi den har Værdi, men ud i Havet eller andetsteds, hvor de ikke laa i \^ejen. Derimod vilde efter Jernets Forsvinden et almindeligt Nedslag af jernholdige Meteorstene for saa vidt de da ikke faldt os i Hovedet eller oversteg vore Transportmidler virke styrkende og helbredende paa den lammede Organisme og aabne Menneskeheden nye, lyse Udsigter til Velvære, Liv og Fremgang. Det er ingenlunde Forfatterens Ønske hos nervøse Læsere og Læserinder at fremkalde en Panik. Der er ringe Sandsynlighed for, at en Regn af Dukater nogensinde vil forstyrre vore Realitetsberegninger. Hensigten med de brugte Tankebilleder er kun den at vise, hvorledes de ædle Metaller i Verdensomsætningen og i vore tilvante Forestillinger har faaet en Betydning, der ikke skyldes deres Værdi som Handelsvare. Den nylig afdøde Videnskabsmand, Em i le de Laveleye, siger angaaende dette Punkt: TiFlertallet af dem, der dcuai^er i Disktissiom'ii om Guld- og Solvspørgsmaalet, begatir den fiiiidameiitale Fejl ut jorvexle og sanimeiibltiiidc de fo Begreber: Penge og Varer. Melallerne, af livilke Pengene freuis/iue.^, er ganske i/s/ J'arer, men saa snar/ de udpneges i Moiitforni og opliojes til retsgyldigt Betalingsmiddel ved Kjøb og Salg efter et af Loven fastsat indbyrdes Werdiforliold, antager de ojeblikkelig særlige Egenskaber. 'x Professor Cernuschi udtaler samme Mening:»Guldets ubetydelige \'arcv(crdi er for intet at regne nuid Werdien i det af Guldet fremstillede PiDid Sterling.«

13 IIVAII KR l'kncj Ogsa.l M o ic > u o r 1 1» slutter sig hcrtu. uict naii lycr:»penge klin vel i cii vis Forstami kuulcs Varer, men tie ophorer icre l'iirer, snu snart de bliver Wirernes Werdimaaler.t Her melder sig strax ved Kntrccn en R.i-kkc af Spurt^smaal, iler hvert for sig kr.-evcr et forklarende Svar. Vi begynder med Begyndelsen:»Hvad er l'cn;^o:«oj; lorts.ettcr n>ed en kort Kcdegjorcisc for de efterhaanden opdukkende nye Sporgsmaal. Hvad er Penge? Penge er et lovgyldigt Betalingsmiddel. Det er theoretisk set af underordnet Betydning, hvilket Materiale man anvender til Pengenes Kremstilling. Guld, Solv, Nikkel, Kobber, I-æder, Porcelæn, Papir o. m. a. kan efter de til forskjellige Tider i forskjelligc Lande gjældende Omsætningskrav hver for sig eller i Forening gjore den tilsigtede Nytte. Det væsentlige er ikke Substanåch men Godkjendelsen og Bevarelsen af Pengenes lovgyldige Værdi. Naar vi sælger en Vare og faar den betalt med Kroner, onsker at disse Kroner i det Land, der har uilstedt dem, skal kunne ombyttes med Varer af samme eller lignende Værdi som de \'arcr, vi solgte. Naar vi udlaancr Kroner, fordrer vi, at de Kroner, vi selv eller vore Kflerkommere modtager tilbage, skal have samme V.enii ved Afvikling af (ijældsforpligtel.scr som de Kroner, vi udlaante. Det her i faa Sætninger.sammentrængte Svar paa ovennævnte vi-tigc Sporgsmaal gjor selvfolgeligt ikke Krav jiaa at v.x-re udtommcnde. Men det indeholder et v.æsentligt Bidrag til Forst.iaelsen af mangfoldige l'*orklaringer, der fmties sjjreilte i nationalokonomiske Værker. Hvorfor bchovcr vi Pcrmc? IVnge tjener: i) som Bctalingsenhed til at lette og regulere Omsætningen. ;)»om Hjælpemidilcl til at maalc Kapitalværdier. 3) som V.x-rdibcstemmer ved hulgaaelsen og Afviklingen af

14 4 HVORFOR BEHOVER VI PENGE? Gjældsforpligtelser. 4) som Middel til varig Opsparing af Formue.*) 5) som gyldige Repræsentanter for Formuen. Vilde og halvvilde Folkeslag, der lever af Jagt, Fiskeri og Agerdj'rkning, plejer nu til Dags som i Oldtiden at tiltuske sig de Fornodenheder, de ikke selv formaar at skafte sig. Fiskeren og Jægeren giver Fisk, Tran, Huder og Skind og faar til Gjengjæld Frugter, Mælk, Uld og Korn. Allerede paa dette primitive Udviklingstrin skjelner man mellem de forskjellige Fornødenheders større eller mindre Varighed. Fiskene, Huderne og Frugterne torres og behandles paa forskjcllig Maade for at forebygge Forraadnelse. Erfaringen lærer de Vilde, at fersk Fisk og frisk plukkede, bløde Bær hurtig mister deres Bytteværdi. Besværlighederne ved Transporten af dode Gjenstande forte Folkeslag med en hojere Kultur til Anvendelsen af Slaver og levende Dyr som Byttemidler, Betalingsenheder, Værdimaalere og Repræsentanter for Formuen. Disse havde fremfor dode Gjenstande bl. a. den Fordel, at de kunde flytte sig selv og som en vandrende Rigdom ledsage Ejeren og oge hans Anseelse. I første Mosebog omtales allerede Jakobs Betaling for ydede Tjenester med Æsler, Kameler og Faar, og vore Dages nomadiserende Lapper medfører deres Rigdom i Form af store, let bevægelige Rensdyrflokke. Gjennem en gradevis Udvikling, der omfatter mange Aartusinder, lærte de højest civiliserede Folkeslag efterhaanden at undgaa den direkte Ombytnings mangfoldige liesværligheder ved at inddrage Guld, Solv, Kobber og andre Metaller som Mellemled i Omsætningen. 1mi vis af Loven fa.stsat og kontrolleret Vægt af de anvendte Metaller stempledes af Staten og kaldtes : P e n g e. Paa Grund af det ringe Samkvem og Samarbejde mellem P"ortidens Folkeslag valgte som oftest hvert enkelt Land sin egen Væ'gt og udprægede Pengene efter sit eget Møntsystem. Ønsket om at inddrage alle disse forskjellige under et for hele Verden gjældende Fælles- Montsy.^tcm er ofte blevet drøftet, (bl. a. paa Montkonferen- *.) Hvor r.aiiu- njj Kredilvx-senut sla:ir paa et iirimilivl.slaiklpiinkl, roll,'l-r Alimu-ii ciulmi liyppigl lien Skik al gjeinme I'eiiyene liorl i Sledel lur al belru ileiii lil fremmede Hænder. M.ingc Millioner skal paa den Maade være opbevarede (»lioardede.) f. Ex. i Indien.

15 MUTISlll-VlANsKK 5 rnc i Hcriin 1863 og Paris 1867) men der er paa Omsietningsforholdenes nuværende Udviklingstrin ringe Udsigt til Sagens praktiske Gjennemforelsc. Derimod bor de enkelte I.ande tage Hensyn til Ønskeligheden af en ensartet Verdensmont, hver Gang de ombytter deres Montsystem med et bedre. Professor Jevons udtaler lienne Tanke paa folgende Maade Mid Ufiisyn til alle dcii Slasks Foriiniirhiicer burde det stedse erindres. Ilt vi ffjeuht'iii Xittideiis Haiidliiit^er stoher h'orntenie Jor /''remtiden, og at et Verdeiis-Moiilsysleni. hvor iiif^jeiiiienijnrli^t del end imititte foretnninie os i lljelilikkel, dni; er et.l/nnl, der hiirde slnebes hen til af alle dem. der onsker at efterlade Verden hedre, end de forefandt den. Af andre Udtalelser, der bidrager til I'orstaaclsen af det her om handlede S >orgsmaal, fremhæves: Adam Smith: l'eiise er del store Priihjul, der lieiufier irerne. Siiniliindcl< hulla-iiter hestaar helt oa' holdent uf Wire udhyttet, men ikke af det Hjul, iler hesoraer Cirkulationen. All ard:.monten spiller summe h'olle i Venleii-ii>m<ielniii^iii.:ii HIodel i det menneskeli;ie /.eiserne. Samuel Smith: /Handl alle de /orsk/elliiie lin::, den naiional okoitomiske Mdenskah inddniicer under sin /ieliandliiif;, findes der intet Æmue, om hvilket der hersker saa stor Uviden/ic^ som om /'enge. /.[nlednim; <»/.i/i>iil<lriilrn er der Ideven opstillet saa mange umodne, indbyrdes modsigende og konfuudereude Theorier, al.mund i praktiske Livsstillinger helst gaar af Vejen for Sporgsmaalel. //vis man anser det for rigligt ved gjensidig ftierenskimist Ilt soge fastslaael almengyldige /'rinciper for de l.ove, der regulerer Vcrdeus/iandelen, er del af stnrste Vigtighed forst og fremmest at opnaa /.niglicd angaaende det Omstetningsmiddel, der er Basis for lielc Verdenshandelen ng l'diigningsmidlel i all<- interniin.ii.ii.- Gjitldsforhitld. Møntsubstanscr. Man har fortrinsvis valgt (juld og Slv til Fremstillingen af enge, fordi disse Metaller i langt hojere Grad end andre opfylder ; Hensigtsmæssigheds-Betingelserne. Guldet har fra de tidligste Tider

16 6 IMONTSUBSTANSER. været afholdt og eftertragtet til Brug for Smykker, Forsiringer og Kunstværker. Det er blodt og let at behandle; det ruster ikke og bevarer selv under og efter Ildens Paavirkning sin smukke, rene Glans. Blandet med et ringe Kvantum Kobber ^/\ Kobber til Guld er det sædvanlige Forhold bliver det tilstrækkelig haardt '/iq til i Møntform at modstaa Slid. Det forekommer kun i et begrænset Kvantum og har stedse uden Vanskelighed kunnet bevare en hoj Bytteværdi. Sølvet har lignende Egenskaber som Guldet, men det forekommer i betydelig større Mængder, oxyderer let, smelter ved en lavere Varmegrad og har en ringere Bytteværdi end Guldet. Samtidig med at benytte Guld og Sølv har man ogsaa fremstillet Penge af Jern, Kobber, Nikkel, Platina, Glas, Porcelæn, Pap, Læderlapper o. m. a. Men de ædle Metaller har under den fremad skridende Kulturudvikling faaet Fortrinet og indtager i Nutidens civiliserede Stater den første Plads. Guldet repræsenterer den største Værdi i Forhold til sin Vægt og er derfor bekvemmest at medføre som Omsætningsmiddel. Dets Ægthed lader sig uden Vanskelighed paavise, og da det modstaar mangfoldige Indflydelser, der virker fortærende og opløsende paa andre Metaller, kan det gaa i Arv fra Slægt til Slægt og tjene som Betalingsmiddel gjennem Aartusinder. Sølvet har i umindelige Tider været Guldets Ledsager blandt Omsætningsmidlerne. Jern blev i Oldtiden anvendt til Penge i stor Udstrækning, men de gamle Monter er blevne fortærede af Rust. For Tiden cirkulerer Jernpenge ifølge Del Mar endnu i Kordofan i det østlige Afrika. De er af førskjellig Størrelse og vejer fra 8 til c: 25 Gram. Uden Hensyn til Vægten regnes de lige med i Pari pr. Stykke; 40 Pari er lig I Plaster, og en Piaster har omtrent en Værdi af 18 Øre. I Japan findes der ligeledes endnu Jernpenge, som er prægede i indeværende Aarhundrede. Ellers maa Jernets Anvendelse som Møntmetal anses som endt. Dets Vægt har dømt det. Platinamonter cirkulerede i Rusland fra 1S men blev i det sidst nævnte Aar inddragne. Nikkelpenge har været kjendt og anvendt i Aartusinder. De cirkulerede i Indien flere Aarhundreder for Christi Fødsel og omtales bl. a. under de græsk-baktriske Herskere Euthydemus 220 f. Chr. og

17 MuN I -I r.ni \^>.^K Agathokics c: Llir. I vor Tid har nikkclblamlct Metal citerhaandcn opnaaet en udstrakt Anvendelse til Skilicmont. Nikkelpenge cirkulerer f. T. i Tyskland, Belgien, Sveits, Serbien, Hulgaricn,.Egypten, De* foren. Stater, Republikernc Columbia, Bolivia,.Argentina, Paraguay samt Jamaica og Ilayti. Ostrig staar ligeledes i Begreb med at indfyre Nikkelmont. Glas penge cirkulerede hos.kgypterne fra det 9tlc til det ilte.\arhundrede. Senere har de efterhaanden mistet deres Bctyilning, men de fandtes endnu i Brug under Mamcluk-.Sultanerne i Midten af det 18de Aarhundrcde og synes forst at være endeligt forsvundne ftcr Napoleons Felttog til Ægypten i PorccLtnspcngc har bl. a. været i Brug i Siam. Pap-Penge cirkulerede i China under Wu-ti omtrent 140 f. Chr. I.æderpengc cirkulerede i Rom og Karthago, men man gjcnfindcr dem ogsaa langt senere hos forskjcllige asiatiske og evrop.xiskc l'"olkcslag. Sir John Mandevillc, der bcsogte China i det 14de Aarhundrcde, fandt der hverken (luld- eller Solvpcnge. Derimod brugtes I.iederpcnge i vid Udstr.ekning som Betalingsmiddel. De havde lige stim vore Seiller forskjellig N'.urdi ifolgc deres Paalydcndc, og naar Varrdistemplet var blevet slidt og utytlcligt, kunde Hjerne faa dem ombyttede i det kejserlige Skatkammer mod nye. I Rusland skal I..tdcrpenge endnu r.aa sent som i Peder den Stores Tid være blevne benyttede blandt Almuen. Karthagos vise Stalsm.end synes at have været særlig o )rindsonmie og omhyggelige med I lensyn til I^ædcr- K"ngcncs Udstyrelse. De nojcdcs ikke som Kineserne med at paatrykke losc I.ædcrlappcr et legalt Montstcmpel. men iagttog som vise Mcnncskekjcnderc tilboriigc Hensyn for at bevare Pengenes Kjobeevne. Af I.ædcr- eller Pergamentlappcr l»>d de lave smaa bitte Poser, som de forseglede med.statens Segl efter at have fyldt dem med et mystisk Indhold, hvis Sammensætning blev holdt hemmelig for Befolkningen. De saaledes udstyrede Poser cirkulerede som lovligt Betalingsmiddel paa lignende Maade som vore Metalpenge. Naar Seglet var brudt, mistede Posen sin Væ-rdi, og Hjerne foretrak lierfnr i Almindelighed at give Afkald jiaa en Unders<»gcl.se af Indholdet, som de paa Kemiens daværende Standpunkt dog ikke havde Midler til at analysere.

18 der 8 MKTALPKNOE SOI.V. Metalpenge. Metallerne repræsentere som oftest i sig selv en Sum af menneskeligt Arbejde, der til alle Tider har sikret dem en forholdsvis hoj Bytteværdi. Skjønt det paa en Vare anvendte Arbejde ingenlunde er ene afgjorende ved Fastsættelsen af dens Salgspris, er det dog indlysende, at Produkter, som enhver med Lethed kan skafte sig i tilstrækkelig Mængde, i Reglen vil have en ringere Bytteværdi, end Varer, der forekommer sjældnere, og til hvis Kremstilling udkræves et betydeligt Arbejde. Om man nu end kan anføre ikke faa Exempler paa store, let tilgjængelige Fund af ædle Metaller, er disse Fund dog Undtagelser. Reglen er den, at Arbejdet i Guld- og Sølvminerne under normale Forhold ikke betaler sig stort bedre end (. E.k. Arbejdet i Kulgruberne. De ædle Metallers Bytteværdi paavirkes derfor i det store hele ikke af Undtagelserne, men retter sig, for saa vidt det anvendte Arbejde gjor sig gjældendc som Prismoment, efter Reglen. Det Tidspunkt, paa hvilket man begyndte at anvende Guld og Solv som Omsætningsmidler, lader sig ikke paavise, men det ligger utvivlsomt Aartusinder forud for vor Tidsregning. Det gamle Testamente omtaler flere Steder Brugen af Guld og Solv som Betalingsmidler, men det synes, at man den Gang afvejede Metallerne, der forekom dels i ringformede og dels i klumpformede Stykker af ulige Storrelse. Paa Gravmonumenterne ved Theben ser man fremstillet Slaver, der vejer Ringe i en Vægtskaal. I den indiske Sanskrit Literatur, der naa'r tilbage til et Par Aartusinder f Chr. F., omtales ligeledes flere Steder Brugen af Metalpenge. Af >'Manous Code«, en i det 12. og 13. Aarhundrede f Chr. kompileret Samling af civile og religiøse Love og Bestemmelser, har man ifølge Del Mar (»History of money in ancient countries S. 59) endogsaa udledet et Montsystem, der omfatter baade Guld- og Sølv- Penge eller maaske snarere Vægtenheder: Sølv 1 Rati = i,y- troy grains 2 =1 Mashaka =- ^ 3,50 32 =1 Dharana =- 56, = I Satumana =^ 560,00

19

20 lo METAI.PENGE - C.ri.D. Overhoved som en Særrettighed. Falskmontneriet er stedse blevet haardt straffet; Forfalskningerne er som oftest ikke vanskelig at opdage, og eftergjorte Penge cirkulerer under normale Forhold kun i forsvindende Mængde. Desværre har Konger og Fyrster ikke sjeldent misbrugt deres Magt og selv slaaet Penge, hvis Indhold (Fingehalt af ædle Metaller) ikke svarede til Montens paalydende Værdi. De romerske Kejsere har i denne Henseende et daarligt Renomme. De udstedte ej alene selv falske Penge, men deres militaire og civile Embedsmænd tog sig hjemme og ude med og uden Tilladelse samme Frihed. I mange Tilfælde er det vanskeligt at afgjore, om de falske romerske Pengestj'kker, der findes opbevarede i vore Museer, skyldes de af Loven beskyttede eller de af Loven forfulgte Falskmontnere. Thi der fandtes ogsaa Montmagere, som drev Forretningen paa egen Haand uden Bevilling. Romernes Hærførere synes altid som et uundværligt Appendix at have fort Pengemagere med paa deres Krigstog. I Fngland blev der a. d fabrikeret romerske Penge efter en stor Maalestok. I Yorkshire, Sommersetshire og Shropshire har man fundet hele Dynger af Montforme, og sommetider sidder de falske Pengestykker endnu rækkevis inden i Formene. Lignende Montmagcr-Redskabcr har man udgravet flere Steder i Frankrig. I 1829 opdagede man i Nærheden af Iqicrnay i Departementet Marne et helt romersk MontviKrksted. Ved en senere Udgravning, der fandt Sted i London, stodtc man paa en vel bevaret romersk Pengesending i original Emballage. Montstykkerne var stobte af Jern og bag efter forsølvede. De fleste af dem bar Kejser Claudius Mærke. Men Præget er ikke altid paalideligt. Kejserne plejede af Hensyn til deres personlige Renommé at sætte en afdød Kejsers Billede paa de falske Penge, de udstedte. Moral. Montvæsenet har været meget længe om at skaffe sig en renere I lingland blev der af et Pund Troy lig 12 Un/.er under forskjellige Regeringer præget følgende Beløb:

21 Ml I M ti Sl.l

22 12 MI'-.TAI.l'KNUr, GUI.D. Desværre har ogsaa usalvede Statsoverliovcder jævnlig folt sig ophøjede over det menige Folks Moral. Bl. m. a. vil Præsident Bal macedas Exempel være Læserne i frisk Minde. Som et interessant Bevis paa Pengevæsenets Udvikling i de sidste halvhundrede Aar anføres, at der i den nu levende Dronning Victoria af Englands Regjeringstid er bleven præget 65 pct. af alle de Guldpenge og 84 pct. af alle de Sølvpenge, som britiske Monarker har slaaet i de sidste 600 Aar. Selvfølgeligt cirkulerer dog kun en mindre Del af disse Penge i Moderlandet. Det samlede Kvantum andrager 544 Millioner. Heraf findes rigeligt X 200 Mill. Sølvmont i Indien og c: 100 Mill. Guldmønt i Australien. I selve England cirkulerer Sølvpenge udelukkende som Skillemønt, og deres Gyldighed som lovligt Betalingsmiddel er begrænset til smaa Beløb paa indtil 2 Pund Sterling. Kobberpenge fandtes tidligere i langt større Mængde end nu. Man behøver ej at gaa tilbage til Romerne, hos hvilke Kobberet i Aarhundreder var det vigtigste Montmetal. Lige indtil Kolumbus opdagede Amerika, har Kobberet haft Overvægten over alle andre Pengesubstanser og indtaget den vigtigste Plads blandt Montmctallcrne i hele den civiliserede Verden. Men selv efter Amerikas Opdagelse og den deraf følgende Overførsel af betydelige Kvantiteter Guld og Sølv til Evropa, hævdede Kobberet endnu længe en fremragende Plads inden og udenfor Evropas Grænser. Ifølge Jevons bestod Ruslands og Sverigs Metalcirkulation endnu i sidste IlaKdcl af forrige Aarhundrede væsentlig af Kobbermønt. Mange af de Forfattere, der i de senere Aar har deltaget i Montstriden, synes at have overset eller ikke tilstrækkeligt paaagtet den Udvikling, ifølge hvilken mindre værdifulde Substanser bl. a. Jernet blev afløste af Kobberet, inden vi naaede de senere Aarhundredcis dominerende Anvendelse af Sølvet. I den nyere Tid har Guldet i flere af de mest fremskredne Kulturstater efterhaanden begyndt at fortrænge Sølvet. Hvem der, paavirket af Øjeblikkets Brydninger, ser og bedømmer denne Guldbevægelse som et isoleret Fænomen uden Sammenhæng med den foregaaende Udvikling, vil komme til andre Slutninger end den, der indordner den samme Bevægelse som et naturligt Fortsættelsesled i en gradevis Udvikling, der kan forfølges tilbage gjennem Aartusinder.

23 PAPIRPENOK. 13 Den Omst.vndighcd, at man i Montsamlingcr finder Guld- og Solvpcngc, hjenimchorende hos mangfoldige mere eller mindre kultiverede Folkeslag fra de forskjclligste Tider, beviser vel de ;edlc Metallers ældgamle ICxistens som Montsubstans, men efter mange samstemmende historiske Kftcrrctningcr har de kun haft en forholdsvis ringe praktisk Betydning blandt Omsætningsmidlcrne. Mandevilics oven for omtalte Erfaringer er ikke cnestaaendc. Da Vasco de Gama i 1498 omscjicde det gode llaabs Forbjerg og med store Forventninger naaedc Indien ad Sovcjcn, fandt han og hans Folk ganske vist Guld og Si»lv hos Landets Herskere, der ved de ædle Metallers Hjælp sogtc at sprede Glans over deres Hofi'cr; men den store Hefolkning kjendte saa godt som udelukkende Kobberpenge som Betalingsmiddel. Papirpenge, der 1 vore Dage spiller en saa vigtig Rolle blandt Omsætningsmidlcrne, vil gjcntagende blive omtalt under forskjclligc "^vnspimkter i folgende Afsnit. fiikl Dækning i Papirpenge. Papir- eller Seddelpenge henhorc lige som Mctalj>engene til de iiiuier Omlobet ikke Rente bærende Betalingsmidler. De adskiller sig dtr\"ed fra Obligationer,.Aktier og andre, som lietalingsmidler i udvidet Forstand cirkulerende, Rente bærende Værdipapirer, hvis Beskrivelse ligger uden for Rammen af n.ærværendc Af>nit. Papirpengene kan inddeles i 3 Hovedgrupper: 1) Indlitseligc.Setller, for hvilke der findes ædle Metaller. 2) Indliisclige Sedler, ft>r hvilke der findes delvis D.ækning i ve<l.ædle Metaller. 3) Uindloseligc Papiqienge, der cirkulerer som Betalingsmi«ldel I.ovstvang. Inden vi gaar over til en Omtale af de enkelte.\rter af Papirpenge, kan det have Interesse at se Kvantitetsforlioldet njcllem»le cirkulerende Metal- og Papirpenge. Tallene gjengives efter.m u 1 1> a 1 1, hvis let fattelige Oversigter gjcnnemg.iacnde er lilevne l»en>ltejlf, hvor ingen anden Kihlc f> >gives.

24 14 PAPIRl'KNOK. Totalsummen af den cirkulerende Pengemængde i Millioner Pund Sterling. Aarstal

25 I-AI'IR1'EN<;» «5 hed for Hjerne som Metalpcngc og noteres endog af ojj til af Hckvcmniclighedshensyn over Pari, det vil sige, Kjcrcn af Metalpengc maa betale et lille Tillæfj, naar han onsker dem byttede mod Sedler. Indleseligre Papirpenge, for hvilke der findes delvis Dækning: i ædle Metaller. Disses Benyttelse niedforcr for Kjeren en Risiko, der svarer til den udstedende Institutions Soliditet og Solvens. Selv om der findes fuld Da-kning i Værdidokumenter for det manglende Kvantum aidle Metaller, er Sikkerheden mindre end i den forstnævntc Gruppe. Men Forskellen vil under normale Forhold ikke mærkes. Sedler og Mont cirkulere med samme Lethed, og det er ft>rst, naar Tilliden til Statens eller Udstedernes Betalingsevne r>'stes, at Sporgsmaalct om Sikkerheden drages frem og gjur sig gjældende ved en Nedgang i Sedlernes Kurs. Ejerne af Seddelpenge maa betale en Agio o: et storre eller mindre e.\tra Tillæg, naar de nnske dem ombyttede med Mont. Viser Mistilliden sig ugrundet, eller lykkes det for L'dstederne at gjenoprette Balancen, saa gaar Sedlernes Kurs atter til \'ejrs, indtil den naar Pari. De engelske 5 Banknoter.sank og steg paa denne Maade under Napoleonskrigene. Fra gik de efterhaanden ned fra ICX)»h. til 73 sh. Derefter steg de trinvis under en fornuftig Ledelse af (.andets Finanser, indtil de i 1820 atter.stod i ICX) sh. Paa lignende Maade forstyrrede ilen amerikanske Krig mellem Nord og Sydstaterne V'.xrdiforholdet mellem de foren. Staters Papir og Metal >enge. I 1852 stod Sedlerne i 75"/... Det vil med andre Ord sige. at man betalte * 75 i (iuul- eller St»lv >cnge med J 100 i Sedler. Kfterfolgentic T.ibel viser Kursernes Gani;

26 1 6 PAPIRPENOF. De her givne Kurser betegner Sedlernes laveste Notering i de paagjældende Aar, der viser meget betydelige Fluktuationer. Det er indlysende, at en saadan Usikkerhed i det indbyrdes Værdiforhold mellem et og samme Lands lovlige Omsætningsmidler maa virke hæmmende paa Erhvervslivets sunde Udvikling og vanskeliggjore Opstillingen af paalidelige merkantile cg finansielle Beregninger. Paa den anden Side maa det ikke glemmes, at Seddelpenge cirkulerer hurtigst, naar de staar under Pari og synker i Kurs. Frygten for Tab bevirker, at enhver, der har eller faar Sedler, skynder sig med at blive af med dem. En betydeligere Kursnedgang indtræder sjældent pludselig men gjør sig gjældende efterhaanden, og Tabet fordeles derved paa mangfoldige Ejere paa en saa lempelig Maade, at den praktiske Virkning kun i ringe Grad berorcr Enkeltmands Interesser. Daarlige, undervægtige og beklippede Metalpenge cirkulerer ligeledes hurtigere end gode, fuldvægtige Monter. De sidste vil fortrinsvis blive anvendte til Opbevaring og Indsmeltning samt særlig i Grænsedistrikterne til Regulering af Nabolandenes Fordringer. Udlændinge vil i Almindelighed nægte at modtage Betaling i undervægtige Penge. I Indlandet glide de daarlige Penge lettere fra Haand til Haand. Man har af disse Forhold udledet en Regel, der efter Opha\ s- manden benævnes»greshams Lov«. Ifølge denne har daarlige Penge en Tilbøjelighed til at drive gode Penge ud af Omsætningen og ud af Landet. Seddeludstedelsen baseret paa delvis Dækning i ædle Metaller har ved Siden af Ulemperne den Fordel for Staten eller Udstederne, at den Del af de cirkulerende Papirpenge, der ikke er funderet med ædle Metaller, giver Adgang til en aarlig Rentegevinst. Tænker man sig en Bank, der forener Retten til at udstede 50 Millioner i Sedler med Forpligtelsen til stadig at holde en Reserve, en disponibel Dækning af 50 Millioners V^x-rdi i Guld og Sølv, saa er der paa denne Konto ingen Rentegevinst at bogføre ved Aarcts Slutning. Har Banken derimod Lov til som Sikkerhed for de cirkulerende

27 Sedler at linjes med en Beholdning af f. K.\. 30 Millioner i Guld og Solv og 20 Millioner i Obligationer, Aktier, Vcxicr og andre Varrdidokumcntcr, saa vil Kenten af alle diise Papirer, for saa vidt de giver Udbytte, være en aarlig Vinding. Imidlertid er et Tab ved X'x-rdipapircrncs Nedgang heller ikke udelukket, og det beror under det her omtalte Reservesystem paa de af Hankens Ledere til enhver Tid trufne Dispositioner, hvor vidt den cirkulerende Seddelm.x-ngde kan anses for fuldt ud tilstrækkeligt funderet eller ej. Der er blandt de I.a;rile og Finansverdenens praktiske Mænd meget delte Meninger angaaendc.storreisen af det Helob, der til enhver Tid bor være disponibelt som Dækning for cirkulerende Sedler. Ricardo afgav i Aaret 1819 for en 'Lords Commissionc den Erklæring, at en Metalbeholdning af tre Mill. Pund Sterling vilde være tilstrækkelig for en Cirkulation af i." 24, i»hank of Kngland«Noter. Hans Foruds.vlning var dog den, at Hanken kun skulde være pligtig til at indlose Sedler paa ij 50 og ; 100 eller Poster af mindre Sedler, der tilsammen androg tilsvarende Helob. Mc. Culloch, der anbefalede Ricardos Forslag til Monlv.x-senets Ordning, mente endog, at -Hank of Fngland uden Risiko vilde kunne nojes med en.metalbeholdning af kun 2 Millioner.som Hasis (or en Seddelmængilc af 25 Millioner, hvis Hanken blev fritaget for F'orpligtel.sen til at indlose mindre Belob i smaa Sedler. Derimod skulde den være pligtig til at give Guld- og Sulvbarrer i Hytte for Scddel >oster paa i,' 1000 og XJO (»Tookes st.nte of the currency S. 103.) Walter Hagehot fremsætter derimod i sin nnansiclle Afhandling iiibard Street«andre Anskuelser. Han forkaster Systemet med.ni l'or smaa Reserver baade for Seddel Fmissionens og Hankvirksomhedens V'edkummende og fordrer, at Stater, der baade udsteder Metal og Papirpenge, skal gjore Sedlerne indloselige med.metal Forovrigt kan Montv.x-scnet ordnes paa mange forskjellige Maader. Staten bchovcr ikke selv at overtage og besørge Scddeludslcdcl- ^»n. Den kan dele Arbejdet med private Hank-Institutioner. Hver enkelt udstedende Hank forsyner da sine egne Sedler med et særligt Stempel. Kn ret mtcn -<-<ant Ordning findes i I'ersien, hvor Ikiron Reuter har faaet ConcL-M.in paa Ldslcdelsen af Hanknoter til et iielob

28 1 8 PAPIRPENGE. af = Soo,ooo med Forpligtelse til stadig at holde en Metalreserve svarende til 50 "/n. Uindløselige Papirpenge, der cirkulere ved Lovstvang. som Betalingsmiddel De under denne Gruppe henhorende Sedler vil i solvente Lande cirkulere ved Siden af og lige stillede med Guld- og Sølvpenge til deres fulde Paalydende. Saa lange der ikke udstedes et storre Kvantum end det Pengebeløb, der under normale Forhold udkræves til Landets Omsætning, medfører Systemet ingen særlige Ulemper. Faren indtræder, naar Statens Ledere fabrikere Papirpenge i vilkaarlig Mængde, hver Gang Kassen er tomt, og Muligheden for at faa den fyldt ad regulære Veje er fjern eller udelukket. Ikke faa Statsstyreiser har i trange Tider bukket under for Fristelsen til at skaffe sig Pengemidler ved Hjælp af Papir og Tryksværte, og Resultatet har som oftest været ødelæggende for de paagjældende Lande. I China, hvor Kulturen paa mange Omraader har sat sine første Knopper, synes de skiftende Regjeringer allerede meget tidligt at have haft Øjet aabent for Seddelpengenes Betydning, naar der var Ebbe i Statskassen. Efter at de mongolske Tartarers Hersker, Genghis-Khan med sine fire Sønner i første Halvdel af det 13de Aarhundrede havde erobret China, oversvømmedes Riget efterhaanden med tre store Seddel- Emissioner. til Den første og den sidste henføres til til 1309 Tiden ; Ved Indlosningen den anden blev 5 Sedler fra første Emission ombyttede med i af anden, og 5 Sedler af anden med 1 af tredie. Ved hvert nyt Oplag reduceredes med andre Ord de ældre Sedlers Værdi med 80 pct. af deres Paalydende. Alene i Kublai Khans Regjeringstid ( ) blev der udstedt Papirpenge til et Belob af 250 Millioner Taels, hver Tael regnet --- ^ 1000»cash«(lille kinesisk Kobbermønt). I 1368 faldt det mongolske Dynasti, og Ming-Dynastiet indtog under Hung-sou Herskersædet. Faa Aar senere udstedtes de første Ming-Noter, der var forsynede med følgende Paategning :»Denne Papir-

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Det kapitalistiske Samfunds Fejl rammer ikke arbejderne alene, men hele den brede befolkning.

Det kapitalistiske Samfunds Fejl rammer ikke arbejderne alene, men hele den brede befolkning. Mellemkrigstiden var præget af store økonomiske kriser og de følger, som disse havde for befolkningen. Derfor blev spørgsmålet om statens sociale ansvar aktuelt, hvilket især Venstre og Socialdemokratiet

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe 200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe Vi har foran os en Bog, der, nylig udkommen i Danmark, giver os et Billede af Tilstandene før og efter den store franske Revolution. Den kaster,

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Verdens fattige flytter til byen

Verdens fattige flytter til byen Verdens fattige flytter til byen Af Henrik Valeur, 2010 Om 20 år vil der være to milliarder flere byboere end i dag. Den udviklingsbistand, verden har brug for, er derfor byudviklingsbistand. FN forventer,

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje statsgæld og samtidig betale de enorme udgifter til

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat.

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Omtale 1/3 (fuldt gengivet) Nykøbing finansielle Stilling. Borgmesteren oprullede et mørkt Billede af Kommunens Økonomi og foreslår sluttelig

Læs mere

Kapitel 6 De finansielle markeder

Kapitel 6 De finansielle markeder Kapitel 6. De finansielle markeder 2 Kapitel 6 De finansielle markeder 6.1 Verdens finansielle markeder For bedre at forstå størrelsen af verdens finansielle markeder vises i de følgende tabeller udviklingen

Læs mere

Kildeopgave om ophævelse af slavehandlen. foto. Baggrund. Hvad skal I lære? Sådan gør du. Opsamling. Kilde

Kildeopgave om ophævelse af slavehandlen. foto. Baggrund. Hvad skal I lære? Sådan gør du. Opsamling. Kilde Historiefaget.dk: Kildeopgave om ophævelse af slavehandlen Kildeopgave om ophævelse af slavehandlen foto Kildekritiske spørgsmål til forordning om negerhandelen af 16. marts 1792. (50 minutter i 7.-9.

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Hver, som han kan det for Guds Ansigt

Hver, som han kan det for Guds Ansigt Hver, som han kan det for Guds Ansigt En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj

Læs mere

Kierkegaard som coach

Kierkegaard som coach Kierkegaard som coach Pia Søltoft, Ph.d. Leder af Søren Kierkegaard Forskningscenteret Dias 1 Lidt Fakta om Kierkegaard 1813-1855 31 værker, 40 mindre artikler Ca. 38 tykke notesbøger Pseudonymer Opbyggelige

Læs mere

Den Økonomiske Udvikling: Oplysningstiden i perspektiv

Den Økonomiske Udvikling: Oplysningstiden i perspektiv Den Økonomiske Udvikling: Oplysningstiden i perspektiv Martin Paldam Om mig se: http://www.martin.paldam.dk 1 Ud fra den nye bog: Oplysningens Verden. Aarhus Universitetsforlag. Den skulle I alle have!

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Den danske sommerhusejer

Den danske sommerhusejer 11. april 2011 Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Anders Friis Binzer abin@rd.dk Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Optakten til 1. verdenskrig

Optakten til 1. verdenskrig Historiefaget.dk: Optakten til 1. verdenskrig Optakten til 1. verdenskrig Krigen varede fra 1. august 1914 til 11. november 1918 og fandt mest sted i Europa, hvor skyttegravskrigen på Vestfronten er mest

Læs mere

- så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine

- så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine - så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine Din guide til overlevelse, når du møder en kopimaskinesælger... Kopimaskine. Printer. Man er nærmest ved at falde i søvn allerede. Næstefter

Læs mere

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning Statens salg af DONG til Goldman Sachs vil indirekte staten koste 6,86 mia. kr., hvis DONG børsnoteres med 50 procent værdistigning. Kun hvis DONGs

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste.

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 19. april 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. Salmer. DDS 331 Uberørt af byens travlhed.

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Et Interview med Sfinxen

Et Interview med Sfinxen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11 Opgave 1 Mikael og Hedvig blev gift i 1999. Inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvori der stod, at alle Hedvigs aktier i Danske Bank, som hun ejer

Læs mere

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse Forældrekøbsguiden 2015 Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse 1 Forældrekøbsguiden 2015 Denne guide er til dig, der overvejer at købe studiebolig til dit barn. Guiden giver

Læs mere

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked 9. marts 2012 Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked De usikre tider på både boligmarkedet og arbejdsmarkedet har gennem de seneste år bevirket til, at flere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND Skema for mænd. Ansøgning Til DEN SØNDERJYDSKE FOND Holmens Kanal 16II, København K. I Sønderjylland indsendes Ansøgningen gennem vedkommende Amtskomité Journal Nr. 66 1. Andragerens fulde Navn? (stavet

Læs mere

Hvor gaar vi hen? En prædiken af. Kaj Munk

Hvor gaar vi hen? En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Atter en Besværing over offentlige Fruentimres Nærgaaenhed Det er paafaldende at see, hvorledes Antallet af logerende og ledigtliggende Fruentimre stedse alt mere og mere tiltager i Hovedstaden; men det

Læs mere

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre!

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre! Stoormægtigste Monarch Allernaadigste Arve Konge og Herre! Deris Kongelig Majestet har det allernaadigst behaget udi sit til os af 28. December 1731 ergangne Rescript, at anordne det Effterschrefne til

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Noget om arbejderbevægelsens historie

Noget om arbejderbevægelsens historie Noget om arbejderbevægelsens historie Lønarbejde Løn = prisen på varen arbejdskraft Lønarbejde Løn = prisen på varen arbejdskraft En fagforening er en sammenslutning af sælgere, med det formål at (forsøge

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

forskellige. Ved beregningen af det relevante udenlandske prisniveau er der brugt de samme handelsvægte som i tabel 1.

forskellige. Ved beregningen af det relevante udenlandske prisniveau er der brugt de samme handelsvægte som i tabel 1. 6. Lektion. Dansk penge- og valutakurspolitik omkring 1914-1939 set i et internationalt perspektiv. (Pensum: Sv. Aage Hansen, Økonomisk vækst i Danmark II, pp. 14-21 og Jan Tore Klovland, Monetary policy

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014 Opgave 1 Hanne og Morten indgik ægteskab i 2009. De flyttede sammen i Hannes velbeliggende villa. Begge bidrog til de fælles udgifter. Hanne havde en årlig nettoindtægt

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere?

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere? 30. september 2014 Er aktiemarkedet blevet for dyrt? Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest I september blev et af de mest succesrige kinesiske selskaber med navnet Alibaba børsnoteret i New

Læs mere

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk NR. 6 JUNI 2010 Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk tumult I den senere tid har usikkerheden omkring den græske gældssituation skabt uro på mange finansielle markeder, men danske realkreditobligationer

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

bliv rig Bliv et bedre menneske

bliv rig Bliv et bedre menneske bliv rig Bliv et bedre menneske Et to-dages kursus i at blive millionær, og de mener det endda helt alvorligt både at det kan lade sig gøre, og at det er værdigt formål. Det mest forvirrende er, at det

Læs mere

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan får du mere i pension 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Scor 500.000 mer 2 e i pension Skal du vælge det

Læs mere

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER I. SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER 1. Indledning Simple gældsbreve anvendes typisk i forbindelse med optagelse af et lån, fx i et

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

Her følger en gennemgang af hovedpointerne.

Her følger en gennemgang af hovedpointerne. Undersøgelsen bygger på to sørgeskemaundersøgelser foretaget af YouGov fra KODA. Begge undersøgelser af rundspørgelser blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning i alderen 12-64 år. Den ene

Læs mere

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse år generationsskiftes et meget stort antal aktie- og anpartsselskaber, som er ejet af få personer.

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Dansk-Kinesisk Parlør

Dansk-Kinesisk Parlør . Dansk-Kinesisk Parlør Shaola J. G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør Samfundslitteratur Shaola J.G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør 1. udgave 2001 Samfundslitteratur, 2001 Omslag: Torben Lundsted Sats: Forfatteren

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

PISA 2006 Nordisk konference på Grand Hotel, den 17. august 2009 kl. 9.00

PISA 2006 Nordisk konference på Grand Hotel, den 17. august 2009 kl. 9.00 PISA 2006 Nordisk konference på Grand Hotel, den 17. august 2009 kl. 9.00 Kære konferencedeltagere. Jeg vil byde jer hjertelig velkommen til konferencen PISA 2006 Northern Lights III. Det er mig en særdeles

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål 357 af 21. februar 2012. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Frank Aaen (EL). (Alm. del).

Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål 357 af 21. februar 2012. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Frank Aaen (EL). (Alm. del). Skatteudvalget 2011-12 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 357 Offentligt J.nr. 12-0173104 Dato:4. juli 2013 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål 357 af 21. februar

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v.

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. - 1 Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en principiel dom af 27/11 2013 truffet afgørelse om værdiansættelse

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Ren slaraffenland for boliglåntagere

Ren slaraffenland for boliglåntagere Ren slaraffenland for boliglåntagere Renterne er styrtdykket i Danmark på det seneste. Det åbner nærmest dagligt for nye lånetyper til boligejerne, og slår alt hvad der før er set. Af Lars Erik Skovgaard.

Læs mere

GODE PENGE. Et kontant svar på gældskrisen OLE BJERG. Informations Forlag

GODE PENGE. Et kontant svar på gældskrisen OLE BJERG. Informations Forlag GODE PENGE Et kontant svar på gældskrisen OLE BJERG Informations Forlag Indhold Indledning 9 Så sikkert som penge i banken 11 Penge og den økonomiske videnskab 19 Gæld, Geld, Guilt 25 Fra guldstandard

Læs mere

B. Hvis sagen om VVS-karteller er udtryk for en generel tilstand i håndværksbrancherne,

B. Hvis sagen om VVS-karteller er udtryk for en generel tilstand i håndværksbrancherne, Erhvervsudvalget ERU alm. del - Svar på Spørgsmål 2 Offentligt Samråd i Erhvervsudvalget den 6. oktober Spørgsmål A + B + C + D: A. Der har i de seneste uger været en del omtale i medierne af kartellignende

Læs mere

1. Økonomi. Økonomisk Nyt nr. 13 - September 2009. OECD: De økonomiske indikatorer tyder på en vis fremgang i økonomien.

1. Økonomi. Økonomisk Nyt nr. 13 - September 2009. OECD: De økonomiske indikatorer tyder på en vis fremgang i økonomien. Det Politisk-Økonomiske Udvalg 2008-09 PØU alm. del Bilag 120 Offentligt Økonomisk Nyt nr. 13 - September 2009 Samfunds Økonomisk Nyt fra ind- og udland Elektronisk månedsbrev til Folketingets medlemmer

Læs mere

Alligevel har mere end 40% af tandlægekunderne på et tidspunkt været utilfreds med en tandlæges.

Alligevel har mere end 40% af tandlægekunderne på et tidspunkt været utilfreds med en tandlæges. Forbrugerpanelet om tandlæger Et overvejende flertal af forbrugerne har været til konsultation hos en privatpraktiserende tandlæge inden for det seneste år. Tilliden til såvel tandlægen er generelt høj,

Læs mere

Første Forsøgsrække. Side 1

Første Forsøgsrække. Side 1 Efter Hr. Telegrafdirektørens Paalæg skal jeg herved tillade mig at afgive Beretning om de Forsøg, som Statstelegrafvæsenet i Efteraaret 1898 og Foraaret 1899 har ladet foretage med Telegrafering uden

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling.

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Kendelse af 10. august 1995. 95-1.650. En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Aktieselskabslovens

Læs mere

5.1 Garanti på udskiftede dele og reparationer udført under nyvognsgarantien følger dansk rets almindelige regler

5.1 Garanti på udskiftede dele og reparationer udført under nyvognsgarantien følger dansk rets almindelige regler 5. januar 2015 Køberens retsstilling ved reklamation inden for garantiperioden og fejlen senere opstår igen I dette notat behandles spørgsmålet om køberens retsstilling i situationer, hvor sælgeren inden

Læs mere

Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen

Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen NR. 8 OKTOBER 2010 Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen En halv million boligejere står over for en rentetilpasning af deres lån i december måned - og de har udsigt til lave renter. Men det er

Læs mere

RSA Kryptosystemet. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

RSA Kryptosystemet. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet RSA Kryptosystemet Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet 1 Kryptering med RSA Her følger først en kort opridsning af RSA kryptosystemet, som vi senere skal bruge til at lave digitale signaturer.

Læs mere

TfS 1996, 699 Om momsvejledningen og momslovens 27, stk. 6

TfS 1996, 699 Om momsvejledningen og momslovens 27, stk. 6 TfS 1996, 699 Om momsvejledningen og momslovens 27, stk. 6 Af advokat Niels Schiersing, Advokaterne Grønningen 17, København Af momsvejledningen 1995, pkt. G.1.6.1, fremgår, at momsfradrag vedrørende uerholdelige

Læs mere

10 Skitur til Østrig. Faglige mål. Side til side-vejledning. Budget og opsparing. Klubfest. Opsparing til skituren. Penge. Budget og opsparing

10 Skitur til Østrig. Faglige mål. Side til side-vejledning. Budget og opsparing. Klubfest. Opsparing til skituren. Penge. Budget og opsparing 10 Skitur til Østrig Faglige mål Kapitlet Skitur til Østrig tager udgangspunkt i følgende faglige mål: Budget og opsparing: kunne udarbejde budget og regnskab, kende forskel på de to begreber samt vide

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Krop og sundhed. Teknologi A, Matematik B, Biologi C og Samfundsfag. Gruppe 5: Nicolai, Kasper, Alexander

Krop og sundhed. Teknologi A, Matematik B, Biologi C og Samfundsfag. Gruppe 5: Nicolai, Kasper, Alexander Krop og sundhed Teknologi A, Matematik B, Biologi C og Samfundsfag C Gruppe 5: Nicolai, Kasper, Alexander og Gustav Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemformulering... 3 Hvorfor bliver der serveret

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Strategioplæg Schweizerfranc NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE 1. Indledning Formålet med dette notat er at drøfte med Økonomiudvalget, om den nuværende valgte strategi for håndtering af kommunens eksponering

Læs mere

Gratis Biltur til Skolen.

Gratis Biltur til Skolen. Omtale 3/1 (fuldt gengivet) Direktørskiftet ved Odsherred Slagteri. Fra og med den 31. December fratraadte Direktør P. Chr. Pedersen sin Stilling som Slagteridirektør i Nykøbing og har fra i Gaar overtaget

Læs mere

Tale til sommerafslutning 2013

Tale til sommerafslutning 2013 Tale til sommerafslutning 2013 Velkommen først og fremmest til 9. årgang, der er æresgæster i dag. Men selvfølgelig også til alle andre elever, til forældre og pårørende og til alle medarbejdere. 10. klasserne

Læs mere