Forslag. Lov om ændring af lov om landbrugsejendomme og jordfordelingsloven. Lovforslag nr. L 34 Folketinget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af lov om landbrugsejendomme og jordfordelingsloven. Lovforslag nr. L 34 Folketinget 2012-13"

Transkript

1 Lovforslag nr. L 34 Folketinget Fremsat den 11. oktober 2012 af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri (Mette Gjerskov) Forslag til Lov om ændring af lov om landbrugsejendomme og jordfordelingsloven (Nedlæggelse af jordbrugskommissionerne og oprettelse af nye jordfordelingskommissioner mv.) 1 I lov om landbrugsejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 616 af 1. juni 2010, foretages følgende ændringer: 1. 3, stk. 1, affattes således:»kommunalbestyrelserne skal mindst én gang i hver valgperiode i samarbejde med Fødevareministeriet udarbejde og offentliggøre en analyse af jordbrugserhvervene, der skal sikre, at de jordbrugsmæssige interesser indgår i de regionale udviklingsplaner, kommuneplanerne og lokalplanerne.«2. I 6, stk. 1, nr. 2,indsættes efter»til udstykningen«:» eller til anvendelsen.«3. 6, stk. 3, 2. pkt., ophæves. 4. 7, stk. 3, 1. pkt., affattes således:»ministeren kan meddele tilladelse til, at landbrugspligten ophæves på arealer under 2 ha, der ønskes erhvervet til naturformål af almen samfundsmæssig karakter.«5. 10, stk. 1, 2. pkt., ophæves, og i 3. pkt., der bliver 2. pkt., udgår», jf. dog 6, stk. 3, 2. pkt.,«. 6. I 10, stk. 3, nr. 3, ændres»opfyldt«til:»opfyldt, og«7. 10, stk. 3, nr. 4, ophæves. Nr. 5 bliver herefter nr , stk. 5, affattes således:»stk. 5. Ved opgørelse af arealet efter stk. 1 og 3 medregnes ikke fradragsarealer, jf. 12, stk. 3.«9. 12, stk. 3,affattes således:»stk. 3. Ved opgørelse af arealet efter stk. 2 medregnes ikke følgende fradragsarealer: 1) Arealer pålagt fredskovspligt og arealer helt uden jordbrugsmæssig værdi, herunder søarealer, strandbredder og lign. 2) Arealer, der ikke må tilføres gødning efter lovgivningen eller efter en aftale med en offentlig myndighed eller ejeren af et vandforsyningsanlæg, hvis aftalen har en varighed på mindst 20 år.«10. I 14, stk. 1, indsættes efter»deling af fællesbo«:» ved separation eller skilsmisse«11. I 16, stk. 1, indsættes efter»deling af fællesbo«:» ved separation eller skilsmisse«12. I 17, stk. 2, nr. 3, ændres»rekreative formål, eller «til:»rekreative formål,«13. I 17, stk. 2, nr. 4, ændres»eller lign.«til:»eller lign., eller«14. I 17, stk. 2, indsættes som nr. 5:»5) erhvervelsen sker med henblik på anvendelse af arealer til naturformål af almen samfundsmæssig karakter.«15. I 20, stk. 1, nr. 2, ændres»jf og 17«til:»jf eller ved dispensation efter 8, stk. 4, eller 17«16. 20, stk. 3, ophæves. Stk. 4-9 bliver herefter stk I 20, stk. 6, der bliver stk. 5, ændres» 10, stk. 5«til:» 12, stk. 3«18. 29, stk. 1, nr. 1, ophæves. Nr. 2 og 3 bliver herefter nr. 1 og I 29, stk. 1, nr. 2, som bliver nr. 1, ændres»jf. stk. 3«til:»jf. 12, stk. 3« AH004699

2 2 20. I 29, stk. 3, ændres» 10, stk. 5«til:» 12, stk. 3«21. I 31, stk. 4, ændres» 10, stk. 5«til:» 12, stk. 3«22. I 32, stk. 2, nr. 1, ændres»sin eller sine«til:»disse«23. 32, stk. 2, nr. 2, ophæves. Nr. 3 og 4 bliver herefter nr. 2 og I 32, stk. 2, nr. 4, der bliver nr. 3, indsættes efter»være ejer«:» eller medejer«25. I 32, stk. 3, ændres»stk. 2, nr. 4«til:»stk. 2, nr. 3«26. I 32, stk. 3, nr. 3, ændres»stk. 2, nr. 1-3«til:»stk. 2, nr. 1 og 2«27. I» 32, stk. 4,«ændres» 10, stk. 5«til:» 12, stk. 3«28. I 33, stk. 1, 1. pkt., ændres» 10, stk. 5«til:» 12, stk. 3«29. Kapitel 16 ophæves. 30. I 37 indsættes som stk. 2:»Stk. 2. Såfremt matrikulære forandringer sker som følge af ekspropriation eller kendelse om jordfordeling eller fredningskendelse, er forholdet ikke omfattet af reglerne om landinspektørerklæring i 6, stk. 1, 10, stk. 1, eller 29, stk. 1, idet udstykningskontrollen i disse tilfælde varetages af vedkommende myndighed, jf. 24 i lov om udstykning og anden registrering i matriklen.«31. I 45, stk. 3, udgår», herunder om tilsyn med jordbrugskommissionernes opgavevaretagelse«. 32. I 50, stk. 1, nr. 1, ændres» 20, stk. 1-4«til:» 20, stk. 1-3«33. I 50, stk. 1, nr. 2, ændres» 20, stk. 9«til:» 20, stk. 8«2 I jordfordelingsloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 2. november 2010, foretages følgende ændringer: 1. 2, stk. 2 og 3, ophæves og i stedet indsættes:»stk. 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri nedsætter to jordfordelingskommissioner, der dækker områderne henholdsvis øst og vest for Lillebælt. Stk. 3. Hver jordfordelingskommission består af en formand, to viceformænd og ni øvrige medlemmer. Medlemmerne er tillige suppleanter i den anden jordfordelingskommission. Stk. 4. Formanden og viceformændene skal være dommere, der udpeges af vedkommende retspræsident. De øvrige ni medlemmer skal være tre vurderingskyndige medlemmer udpeget efter indstilling fra erhvervs- og vækstministeren, tre jordbrugskyndige medlemmer udpeget efter indstilling fra Landbrug & Fødevarer og tre medlemmer udpeget efter indstilling fra Kommunernes Landsforening. Stk. 5. Til afsigelse af hver jordfordelingskendelse sammensættes jordfordelingskommissionen af formanden eller en viceformand, et vurderingskyndigt medlem, et jordbrugskyndigt medlem og et medlem udpeget efter indstilling fra Kommunernes Landsforening. Formanden beslutter, om vedkommende selv eller en af viceformændene skal bestride formandshvervet i den konkrete sag. Det er formanden eller viceformanden, der udpeger de tre øvrige medlemmer, jf. 1. pkt. Stk. 6. Jordfordelingskommissionen er beslutningsdygtig, når formanden eller viceformanden, det vurderingskyndige medlem og enten det jordbrugskyndige medlem eller medlemmet udpeget efter indstilling fra Kommunernes Landsforening er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller viceformandens stemme udslagsgivende.«stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 7 og I 3, stk. 1, ændres» 2, stk. 4«til:» 2, stk. 7«3. I 4, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter»underrettes«:» skriftligt«4. I 4, stk. 1, 2. pkt., udgår»ved brev«. 5. I 4, stk. 1, 3. pkt., ændres»dagspressen«til:»lokal presse«6. I 26, stk. 1, ændres» 2, stk. 5«til:» 2, stk. 8«3 Stk. 1. Loven træder i kraft 1. januar 2013, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af 1, nr. 1, 29 og 31 og 2. Ministeren kan herunder fastsætte, at loven træder i kraft på forskellige tidspunkter. Stk. 3. Lovens 1, nr. 10, 11 og finder ikke anvendelse på retshandler, der er indgået før 1. januar For disse retshandler finder de hidtil gældende regler anvendelse.

3 3 Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse Bemærkninger til lovforslaget 1. Indledning 2. Baggrund for lovforslaget 3. Gældende ret 4. Lovforslagets indhold 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for stat, regioner og kommuner 6. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 7. Administrative konsekvenser for borgerne 8. Miljømæssige konsekvenser 9. Forholdet til EU-retten 10. Hørte myndigheder og organisationer 11. Skematisk oversigt over konsekvenserne af forslaget 1. Indledning 1.1. Lov om landbrugsejendomme (landbrugsloven) Indtil 1990 blev landbrugsloven administreret centralt fra København. En del af loven (reglerne om landbrugspligt, drift, forpagtning og omlægning af jorder mellem landbrugsejendomme) blev administreret af Matrikeldirektoratet, som var en styrelse under Landbrugsministeriet. Lovens erhvervelsesregler blev administreret af Jordlovsudvalget, som blev sekretariatsbetjent af Jordbrugsdirektoratet, som ligeledes var en styrelse under Landbrugsministeriet. I 1990 blev administrationen af landbrugsloven overført til lokale jordbrugskommissioner, der blev nedsat af landbrugsministeren med hjemmel i landbrugsloven. Der blev nedsat en jordbrugskommission for hvert amt, og disse jordbrugskommissioner blev sekretariatsbetjent af amtskommunerne. Baggrunden for denne konstruktion var et ønske om at styrke den lokale indflydelse på de afgørelser, der blev truffet efter landbrugsloven. Jordbrugskommissionerne bestod fra starten i 1990 af en formand, der skulle være jurist, samt to medlemmer udpeget af hhv. Landboforeningerne og Familielandbruget. I forbindelse med nyskrivningen af landbrugsloven i 2004 blev det besluttet at udvide jordbrugskommissionerne med 2 medlemmer udpeget af hhv. Friluftsrådet og Naturfredningsforeningen. I forbindelse med Strukturreformen blev det besluttet, at amterne skulle nedlægges med udgangen af Samtidig blev det besluttet, at der skulle nedsættes en eller flere jordbrugskommissioner i hver region, og at disse færre jordbrugskommissioner skulle sekretariatsbetjenes af de lokale statsforvaltninger. Der blev i alt nedsat 7 jordbrugskommissioner: I Region Nordjylland, Region Sjælland og Region Hovedstaden blev der nedsat en jordbrugskommission for hver region. I Region Midtjylland blev der nedsat 2 jordbrugskommissioner for hhv. den østlige og den vestlig del af regionen, og i Region Syddanmark blev der ligeledes nedsat 2 jordbrugskommissioner for hhv. Sønderjylland og Fyn. Den hidtidige sammensætning af jordbrugskommissionerne fortsatte uændret. Ved den seneste ændring af landbrugsloven i 2010 blev lovens erhvervelsesregler liberaliseret væsentligt på en række områder. Lovændringen indebar i hovedtræk, at landbrugsejendomme kan erhverves uden krav om uddannelse, egen drift, overholdelse af arealgrænser, antal ejendomme eller afstandskrav, jf. senere. Samtidig blev reglerne for aktie- og anpartsselskabers erhvervelse af landbrugsejendomme lempet. Reglerne om bopælspligt blev opretholdt, dog med visse ændringer. Endelig blev reglerne efter landbrugsloven om husdyrholdets størrelse og arealkrav ved husdyrhold ophævet ved lovændringen i Med liberaliseringen af landbrugsloven er der et væsentligt mindre behov for kendskab til de lokale forhold. En stor del af kommissionernes sager er således uden besigtigelse af de fysiske forhold, hvor afgørelsen kan træffes på baggrund af ansøgningen med tilhørende bilag, eventuelt suppleret med diverse luftfotos mv. Dette har betydet, at der ikke mere er samme behov for lokal indflydelse på de afgørelser, der træffes efter landbrugsloven. Som følge af den gennemførte liberalisering af landbrugsloven har det derfor i forbindelse med handlingsplanen om en Effektiv administration i staten været relevant at foretage en revurdering af, om den organisatoriske ramme for opgavevaretagelsen fortsat er den mest hensigtsmæssige i forhold til en effektiv administration af loven. Konklusionen er, at der ved en forenkling og samling af landbrugslovens administration i NaturErhvervstyrelsen vil kunne realiseres en besparelse, uden at det vil få negative konsekvenser for kvaliteten af opgavevaretagelsen. Det foreslås derfor, at jordbrugskommissionerne nedlægges, og at landbrugslovens regler fremover skal administreres af NaturErhvervstyrelsen.

4 4 Hver kommunalbestyrelse skal i samarbejde med Statsforvaltningen udarbejde en jordbrugsanalyse. Analysen danner grundlag for den faglige og politiske diskussion som foretages, når kommunen prioriterer arealanvendelsen i kommunen. Analysen udarbejdes på baggrund af statistik og kortmateriale, der stilles til rådighed af statsforvaltningerne. Idet jordbrugskommissionerne foreslås nedlagt, og sekretariatsfunktionen i statsforvaltningerne foreslås afviklet, foreslås samtidig, at Fødeministeriet fremover varetager statsforvaltningernes hidtidige opgave i relation til jordbrugsanalyserne. Udover forslaget om at nedlægge jordbrugskommissionerne og ændre reglerne om jordbrugsanalyserne indeholder forslaget en række mindre ændringsforslag. Der er dels tale om ændringer, som alene vil gøre reglerne lettere at administrere, og dels ændringer, hvor den hidtidige administration har vist, at der er behov for at ændre loven. De foreslåede ændringer ændrer ikke ved lovens hovedsigte Jordfordelingsloven Som konsekvens af nedlægningen af jordbrugskommissionerne er det nødvendigt at ændre jordfordelingsloven, da det fremgår af jordfordelingsloven, at den samlede jordbrugskommission har sæde i jordfordelingskommissionen suppleret med en dommer og et vurderingskyndigt medlem. Det foreslås derfor at ændre sammensætningen af jordfordelingskommissionerne, således at der oprettes en jordfordelingskommission for hver landsdel, én vest for Lillebælt og én øst for Lillebælt. Det foreslås, at hver jordfordelingskommission består af en formand, to viceformænd og ni øvrige medlemmer, jf. dog nedenfor. Formanden og viceformændene skal være dommere. De øvrige ni medlemmer skal være tre vurderingskyndige medlemmer udpeget efter indstilling fra erhvervs- og vækstministeren, tre jordbrugskyndige medlemmer udpeget efter indstilling fra Landbrug & Fødevarer og tre medlemmer udpeget efter indstilling fra Kommunernes Landsforening. Til afsigelse af hver jordfordelingskendelse sammensættes jordfordelingskommissionen af formanden eller en viceformand, et vurderingskyndigt medlem, et jordbrugskyndigt medlem og et medlem udpeget af Kommunernes Landsforening. Formanden beslutter, om vedkommende selv eller en af viceformændene skal bestride formandshvervet i den konkrete sag. Det er formanden eller viceformanden, der udpeger de tre øvrige medlemmer. Endvidere foreslås det, at det skal være muligt at anvende digital kommunikation i forbindelse med indkaldelse til kendelsesmøde samt en udvidet mulighed for annoncering af mødets afholdelse i den lokale presse. 2. Baggrund for lovforslaget 2.1. Landbrugsloven Ved en samling af landbrugslovens administration i NaturErhvervstyrelsen vil der kunne opnås stordriftsfordele i sagsbehandlingen. Dette sker ved at samle administrationen ét sted, så der kan etableres en mere rationel og effektiv sagsbehandling. Samtidig vil der opnås en mere ensartet administration for hele landet. Der vil kunne opnås en mere målrettet og enkel sagsbehandling, når sagerne ikke længere skal forelægges jordbrugskommissionerne. Desuden vil afgørelserne ligeledes kunne blive mere ensartede, når de ikke mere er afhængige af de enkelte jordbrugskommissioners vurderinger. Endelig vil der være synergier i forhold til NaturErhvervstyrelsens øvrige opgaver især vedr. landbrugsloven. Der vil således kunne etableres et samlet fagligt miljø, der under ét varetager alle de opgaver, der hidtil har ligget hos henholdsvis NaturErhvervstyrelsen, hos jordbrugskommissionerne og hos jordbrugskommissionernes sekretariater. På den måde vil der fremadrettet kunne sikres den faglige bæredygtighed og kvalitet på området. Samtidig vil det være lettere at tilpasse administrationen, f.eks. hvis der er behov for at justere praksis inden for et bestemt område. NaturErhvervstyrelsen samarbejder med jordbrugskommissionerne og statsforvaltningerne i relation til kommunernes planlægning for så vidt angår inddragelse af landbrugsjord til ikke-jordbrugsmæssige formål og udarbejdelsen af jordbrugsanalyser. Tidligere har NaturErhvervstyrelsen og jordbrugskommissionerne brugt betydelige ressourcer på at gennemgå lokalplaner for at undgå, at der blev inddraget unødvendigt store arealer til ikke-jordbrugsmæssige formål. Der er imidlertid inden for de seneste år sket flere teknologiske og lovmæssige ændringer, som gør, at det vurderes, at der ikke længere er behov for så indgående behandling af lokalplanforslag, dvs. at der nu er tale om en mere overordnet tilgang til planlægningen. Samlet set vil omfanget af disse opgaver og dermed det krævede ressourceforbrug derfor blive reduceret i de kommende år, om end der på enkelte områder forventes en øget opgavebelastning. På denne baggrund er det vurderingen, at en samling af arbejdet med varetagelsen af jordbrugsinteresserne mv. i NaturErhvervstyrelsen vil medvirke til at styrke den faglige bæredygtighed og økonomiske effektivitet i opgavevaretagelsen. Samtidig med forslaget om at nedlægge jordbrugskommissionerne indeholder forslaget en række mindre ændringsforslag. Der er dels tale om ændringer, som alene vil gøre reglerne lettere at administrere, og dels ændringer, hvor den hidtidige administration har vist, at der er behov for at ændre loven. Der er alene tale om forslag til mindre ændringer, som ikke ændrer ved lovens hovedsigte. Der kan henvises til de specielle bemærkninger til de enkelte ændringsforslag.

5 Jordfordelingsloven For så vidt angår ændring af jordfordelingsloven er denne en konsekvens af nedlæggelsen af jordbrugskommissionerne. Jordfordeling anvendes som et rationelt og økonomisk fordelagtigt instrument i forbindelse med en flerhed af jordomlægninger, idet en jordfordelingskendelse har retskraft og derved udgør det juridiske grundlag for jordomlægningerne. Alternativet er enkeltstående skødehandler, hvilket i en gennemsnitlig jordfordelingssag med 25 lodsejere indebærer skødehandler. Jordfordelinger anvendes aktuelt hovedsageligt i forbindelse med gennemførelse af offentligt genererede projekter, hvor deltagelse i jordfordelingen er baseret på frivillige aftaler. Det er derfor væsentligt at opretholde jordfordelinger som virkemiddel i forhold til en flerhed af jordomlægninger og dermed væsentligt at opretholde jordfordelingskommissionerne, om end med anden sammensætning end den nuværende. 3. Gældende ret 3.1. Landbrugsloven Jordbrugskommissionerne er nedsat med hjemmel i landbrugslovens Det fremgår af lovens 34, at fødevareministeren inden for hver region nedsætter en eller flere lokale jordbrugskommissioner bestående af en formand og yderligere 4 medlemmer. Formanden skal have bestået juridisk embedseksamen. 2 medlemmer udpeges efter indstilling fra de stedlige landboforeninger og lokale familiebrugsforeninger under Landbrug & Fødevarer, 1 medlem udpeges efter indstilling fra Friluftsrådet og 1 medlem udpeges efter indstilling fra Danmarks Naturfredningsforening. I sager vedrørende gartnerier og planteskoler mv. udvides jordbrugskommissionen med et gartnerisagkyndigt medlem, der udpeges efter indstilling fra Dansk Erhvervsgartnerforening. Det fremgår af lovens 35, at Statsforvaltningerne yder jordbrugskommissionerne sekretariatsmæssig bistand og afholder de med jordbrugskommissionernes virke forbundne udgifter. Endelig fremgår det af lovens 36, at fødevareministeren kan fastsætte regler for jordbrugskommissionernes varetagelse af opgaver efter landbrugsloven. Der er nedsat i alt 7 jordbrugskommissioner i de 5 regioner, heraf 2 kommissioner i hhv. Region Midtjylland og Region Syddanmark. Disse jordbrugskommissioner sekretariatsbetjenes af statsforvaltningerne i hhv. Aalborg, Ringkøbing, Aabenraa, Nykøbing Falster og København. Statsforvaltningerne hører under Økonomi- og Indenrigsministeriet. Jordbrugskommissionerne administrerer det meste af landbrugsloven. Dog træffer NaturErhvervstyrelsen afgørelser efter lovens 20 om selskabers erhvervelse af landbrugsejendomme, samt afgørelse i sager om forhåndsgodkendelse af fonde, foreninger og andre juridiske personer i overensstemmelse med reglerne i lovens 24 om erhvervelse af arealer til almennyttige naturbeskyttelsesformål. Der kan henvises til bekendtgørelse nr. 304 af 26. marts 2010 om jordbrugskommissioner mv. NaturErhvervstyrelsen samarbejder endvidere med jordbrugskommissionerne og statsforvaltningerne i relation til kommunernes planlægning for så vidt angår inddragelse af landbrugsjord til ikke-jordbrugsmæssige formål og udarbejdelsen af jordbrugsanalyser. Landbrugsloven indeholder endvidere regler om, at statsforvaltningerne mindst en gang i hver valgperiode skal udarbejde og offentliggøre en jordbrugsanalyse i samarbejde med kommunerne. I praksis er denne opgave varetaget af Statsforvaltningen for Region Nordjylland for hele landet Jordfordelingsloven Jordfordelingskommissionerne er nedsat med hjemmel i jordfordelingslovens 2. De nuværende jordfordelingskommissioner består af syv medlemmer: Formanden, som er dommer, et vurderingskyndigt medlem samt de fem medlemmer fra den stedlige jordbrugskommission. Indkaldelse til kendelsesmødet af lodsejere, panthavere, berettigede i henhold til leje- og forpagtningskontrakter og øvrige rettighedshavere sker pr. brev og efter annoncering i Statstidende samt i dagspressen. 4. Lovforslagets indhold 4.1 Landbrugsloven Ændring af administrationen Det foreslås som den væsentligste ændring, at jordbrugskommissionerne nedlægges, og at landbrugslovens regler fremover skal administreres af NaturErhvervstyrelsen, således at alle opgaver vedrørende landbrugsloven er forankret her. NaturErhvervstyrelsen varetager i dag alle styringsopgaver vedrørende landbrugsloven, herunder regeludstedelse, politisk betjening, faglig ekspertise m.v. Der vil endvidere kunne opnås en synergieffekt i forhold til NaturErhvervstyrelsens regionale enheder, der kan varetage besigtigelsesopgaver i sammenhæng med øvrige kontrolopgaver og i forhold til NaturErhvervstyrelsens opgaver vedrørende kort- og datagrundlag om danske arealer. Klage over disse afgørelser skal herefter behandles af Fødevareministeriets Klagecenter, som også behandler klager

6 6 over andre afgørelser, som træffes af bl.a. NaturErhvervstyrelsen. Med den foreslåede ændring vil afgørelserne blive truffet centralt af NaturErhvervstyrelsen. Med den ændrede administration afskæres klageadgangen vedrørende skønsmæssige afgørelser efter reglerne i lovens 38, stk. 1, ikke. Klagecentret skal dog ikke foretage besigtigelser. Der vil således alene blive tale om en administrativ klagesagsbehandling, hvilket svarer til den klagesagsbehandling, der foregår på andre områder i klagecentret Jordbrugsanalyser Jordbrugsanalyserne har hidtil været udarbejdet af statsforvaltningen i samarbejde med kommunalbestyrelserne, jf. lovens 3, stk. 2. Det foreslås, at kommunerne én gang i hver valgperiode i samarbejde med Fødevareministeriet skal udarbejde og offentliggøre en jordbrugsanalyse. Kommunernes forpligtelse ændres ikke i forhold til den gældende lov Øvrige ændringer af landbrugsloven Udover forslaget om at nedlægge jordbrugskommissionerne og ændre reglerne om jordbrugsanalyserne indeholder forslaget en række mindre ændringsforslag Restparcel på 1,5 ha Det foreslås at ophæve den hidtidige regel i lovens 6, stk. 3, om, at en restparcel fra en landbrugsejendom ikke må nedbringes til en størrelse under 1,5 ha. Det har vist sig i praksis, at hvis der er ønske om en mindre parcelstørrelse, sker der blot efterfølgende udstykning af den pågældende ejendom. Det er vurderingen, at den enkelte ejer selv skal have mulighed for at bestemme størrelsen af restejendommen, uden at være belastet af at skulle foretage en efterfølgende udstykning af ejendommen Erhvervelse til naturformål Endvidere foreslås det præciseret i lovens 7, stk. 3, 1. pkt., og i 17, stk. 2, at en eller flere fysiske personer også vil kunne få tilladelse til at erhverve arealer til naturformål af almen samfundsmæssig karakter. Dette gælder både ved erhvervelse af arealer under 2 ha uden landbrugspligt og ved erhvervelse af arealer over 2 ha med landbrugspligt Opretholdelse af en beboelsesbygning for hver 200 ha Det foreslås, at den hidtidige regel i lovens 10, stk. 3, nr. 4, om, at der ved udstykning af beboelsesbygningen fra en landbrugsejendom skal opretholdes en beboelsesbygning for hver 200 ha, ophæves. Baggrunden for denne regel var ønsket om at opretholde et antal landbrugsejendomme, der vil kunne fungere som selvstændige driftsenheder. Det har imidlertid vist sig i praksis, at dette ikke opnås ved denne regel, og reglen foreslås derfor ophævet Deling af fællesbo ved separation og skilsmisse Det foreslås, at det bliver præciseret i reglerne i lovens 14, stk. 1, og 16, stk. 1, vedrørende arv og anpartserhvervelse, at reglerne om overtagelse af ejendomme ved deling af fællesbo alene gælder ved separation og skilsmisse. Reglerne har hidtil fundet anvendelse ved bodeling i forbindelse med separation og skilsmisse samt ved fuldstændig deling af fællesbo ved ægtepagt. Den foreslåede ændring sker for at forhindre omgåelse af reglerne om fortrinsstilling ved overdragelse af ejendomme mellem ægtefæller i situationer, hvor der ellers ville kunne være tale om fortrinsstilling til suppleringsjord Selskaber Bestemmelsen i lovens 20 om, at landmanden i et selskab kan eje sine aktier eller anparter via et selskab, som vedkommende selv ejer fuldt ud, foreslås ophævet som konsekvens af, at reglerne om bestemmende indflydelse i et selskab efter lovens 20 også kan opfyldes, uden at landmanden ejer aktier eller anparter i selskabet Arealgrænsen på 200 ha ved supplering Det foreslås, at arealgrænsen på 200 ha ved supplering af landbrugsejendomme i lovens 29, stk. 1, nr. 1, ophæves. Forslaget har baggrund i, at der ikke længere er en øvre arealgrænse for, hvor store arealer den enkelte må eje, hvorfor der ikke er behov for en begrænsning af arealstørrelsen på ejendomsniveau. Afstandsgrænserne ved sammenlægning sikrer, at der ikke opstår ejendomme med en meget uhensigtsmæssig udstrækning Fortrinsstilling Vedrørende fortrinsstilling foreslås det, at der ikke længere skal være et uddannelseskrav for den, der ønsker at gøre fortrinsstilling gældende, jf. lovens 32, stk. 2, nr. 2. Baggrunden for dette forslag er, at uddannelseskravet også kan opfyldes ved i en periode på mindst 4 år at have drevet en bedrift med et areal på mere end 30 ha, og at en af betingelserne for fortrinsstilling i forvejen er, at den, der ønsker at gøre fortrinsstilling gældende, skal være ejer af mere end 30 ha og selv drive jorden. I de fleste tilfælde vil uddannelseskravet således være opfyldt alene på baggrund af drift af mere end 30 ha, hvorfor det vurderes at være unødvendigt at kræve yderligere uddannelse Jordfordelingsloven Jordfordelingskommissionernes sammensætning Det foreslås at ændre jordfordelingskommissionernes sammensætning. Formålet med forslaget er dels udtryk for behovet for fortsat at bemande jordfordelingskommissionerne efter jordbrugskommissionernes nedlæggelse, dels ønsket om at tilføre jordfordelingskommissionerne fornøden faglig ekspertise og brugersynspunkter. Forslaget til jordfordelingskommissionernes fremtidige sammensætning er inspireret af principperne for sammensætning

7 7 af ekspropriationskommissionerne. Det foreslås, at landet inddeles i to jordfordelingsområder med hver sin jordfordelingskommission, én vest for Lillebælt og én øst for Lillebælt. Det foreslås, at hver jordfordelingskommission består af 12 medlemmer, nemlig en formand og to viceformænd, som er dommere, tre vurderingskyndige medlemmer, tre medlemmer, der repræsenterer landbrugserhvervet, samt tre medlemmer, der repræsenterer kommunerne. Til afsigelse af hver jordfordelingskendelse sammensættes jordfordelingskommissionen af formanden eller en viceformand, et vurderingskyndigt medlem, et jordbrugskyndigt medlem og et medlem udpeget af Kommunernes Landsforening. Formanden beslutter, om vedkommende selv eller en af viceformændene skal bestride formandshvervet i den konkrete sag. Det er formanden eller viceformanden, der udpeger de tre øvrige medlemmer. Den nye sammensætning har til hensigt at sikre tilstedeværelsen af de faglige kompetencer, som danner baggrund for afsigelse af en jordfordelingskendelse. Indholdet af en jordfordelingskendelse er både det juridiske grundlag for berigtigelsen af de aftalte ejendomsoverdragelser og afvejningen af lodsejerhensyn og andre hensyn, som fremføres forud for og under kendelsesmødet. Dommerens tilstedeværelse er garant for jordfordelingskendelsens juridiske indhold, det vurderingskyndige medlem påser, at der ikke sker forringelse af panthavernes sikkerheder i forbindelse med jordomlægningerne, det kommunalt udpegede medlem og det jordbrugskyndige medlem skal på hver deres område på et overordnet plan påse, at offentlige hensyn og lodsejerhensyn medtages i forbindelse med afsigelse af jordfordelingskendelse. Forslaget indebærer, at repræsentanterne for Friluftsrådet og Danmarks Naturfredningsforening vil udgå af jordfordelingskommissionen. Disse foreningers interesser varetages i forbindelse med planlægning og etablering af underliggende projekter, f.eks. når kommunerne gennemfører vådområdeprojekter. På tidspunktet for afsigelse af jordfordelingskendelse er planlægningen af det underliggende projekt tilendebragt. Forslaget indebærer endvidere, at der udpeges seks dommere, hvoraf de to er formand for jordfordelingskommissionerne, en i hvert jordfordelingsområde. De fire øvrige dommere er viceformænd, to i hvert jordfordelingsområde. Efter indstilling fra erhvervs- og vækstministeren udpeges seks vurderingskyndige medlemmer, tre i hvert jordfordelingsområde. Efter indstilling fra Landbrug & Fødevarer udpeges seks medlemmer fra landbrugserhvervet, tre i hvert jordfordelingsområde. Efter indstilling fra Kommunernes Landsforening udpeges seks medlemmer, der repræsenterer kommunerne, tre i hvert jordfordelingsområde. Formanden for jordfordelingskommissionen i det pågældende område afgør, hvorvidt vedkommende selv indtager formandshvervet i en konkret jordfordelingssag eller om en af viceformændene skal fungere som formand i sagen. Det er herefter den til enhver tid værende formand eller viceformand, som udvælger jordfordelingskommissionens øvrige tre medlemmer primært inden for sit eget jordfordelingsområde, og efter behov blandt suppleanterne fra det andet jordfordelingsområde. Jordfordelingskommissionen, som er sammensat til afsigelse af en konkret kendelse, er beslutningsdygtig, når formanden eller viceformanden, det vurderingskyndige medlem og enten det jordbrugskyndige medlem eller medlemmet udpeget af Kommunernes Landsforening er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller viceformandens stemme udslagsgivende Annoncering Forslaget om ændring af jordfordelingslovens bestemmelser om annoncering, jf. lovens 4, stk. 1, har til hensigt dels at muliggøre digital kommunikation i forbindelse med indkaldelse til kendelsesmøder, dels at muliggøre annoncering i den lokale presse, herunder ugeaviser, som i stigende grad anvendes til at informere i lokalområdet. 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for stat, regioner og kommuner 5.1. Landbrugsloven Lovforslaget er en konsekvens af regeringens krav om besparelser i statsadministrationen (5 % besparelsen). Besparelsen sker ved at nedlægge jordbrugskommissionerne og overføre deres administration af landbrugsloven til NaturErhvervstyrelsen. Den fremtidige administrative sagsbehandling af jordbrugssagerne hos NaturErhvervstyrelsen vil medføre en årlig besparelse i form af lønomkostninger og overhead. Besparelsen vil blive tilvejebragt gennem effektiviseringer af sagsbehandlingen som følge af stordriftsfordele, en mere målrettet og enkel sagsbehandling - bl.a. som følge af, at sagerne ikke længere skal forelægges jordbrugskommissionen - samt synergier i forhold til NaturErhvervstyrelsens styringsopgaver vedrørende landbrugsloven (regeludstedelse, politisk betjening, faglig ekspertise m.v.). Der vil endvidere være synergier i forhold til, at NaturErhvervstyrelsens regionale enheder i sammenhæng med deres øvrige udgående opgaver kan foretage besigtigelser. Der vil yderligere kunne spares gennem øvrige synergier med NaturErhvervstyrelsen - f.eks. i forhold til kortsystemer m.v. og ved, at der i forbindelse med det lovforberedende arbejde vedrørende ændringen af landbrugsloven foretages en fokusering af de administrative opgaver, loven vedrører, f.eks. en målretning af jordbrugsanalyseopgaven. Klager over jordbrugskommissionernes afgørelser har hidtil været behandlet i NaturErhvervstyrelsen. Med den foreslåe-

8 8 de ændring vil klagesagerne fremover skulle behandles af Fødevareministeriets Klagecenter. I alt vurderes lovforslaget at medføre en årlig besparelse på ca. 6 mio. kr. Dette dækker over en besparelse i de regionale statsforvaltninger under Økonomi- og Indenrigsministeriet på ca. 11,7 mio. kr. årligt og en merudgift i NaturErhvervstyrelsen på ca. 5,7 mio. kr. årligt til den fremadrettede varetagelse af opgaven (10 årsværk). I forbindelse hermed skal Økonomi- og Indenrigsministeriet afgive de ressourcer, som hidtil har været anvendt til at finansiere sekretariatsbetjeningen af jordbrugskommissionerne hos Statsforvaltningerne - svarende til 16 årsværk. Det skal bemærkes, at besparelsen allerede er udmøntet på Fødevareministeriets ramme i forbindelse med initiativet vedrørende effektiv administration i staten. Lovforslaget har ingen økonomiske konsekvenser for regionerne eller kommunerne Jordfordelingsloven. Ændring af jordfordelingsloven har en afledt merudgift for Fødevareministeriet i størrelsesordenen kr. på årsbasis, en udgift som tidligere har været afholdt af Statsforvaltningen i forbindelse med driften af jordbrugskommissionerne. Beløbet udgør det skønnede beløb til de kommunalt udpegede medlemmer og de jordbrugskyndige medlemmer, ca kr. pr. kendelse i honorar og kørsel til hvert af disse to medlemmer ved et årligt estimeret antal jordfordelinger på stk. For så vidt angår dommeren og den vurderingskyndige betales honorar samt kørsel til disse som hidtil af Fødevareministeriet. Forslag til ændring af jordfordelingsloven har ingen økonomiske konsekvenser for regionerne eller kommunerne, men administrativt indebærer forslaget, at Kommunernes Landsforening hvert fjerde år vil blive bedt om at indstille seks medlemmer til jordfordelingskommissionerne. 6. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Forslaget har ingen økonomiske konsekvenser for erhvervslivet. Forslaget vil medføre færre administrative byrder for erhvervet som følge af de foreslåede ændringer vedrørende ophævelse af landbrugspligt og bortfald af kravet om en beboelsesbygning for hver 200 ha ved oprettelse af bygningsløse landbrugsejendomme. 7. Administrative konsekvenser for borgerne Forslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne. 8. Miljømæssige konsekvenser Forslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 9. Forholdet til EU-retten Forslaget har ingen EU-retlige aspekter 10. Hørte myndigheder og organisationer Udkast til lovforslaget har været sendt i høring hos Advokatsamfundet, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Danmarks Jægerforbund, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Dansk Botanisk Forening, Dansk Ejendomsmæglerforening, Dansk Energi Brancheforening, Dansk Gartneri, Danske Handel og Service, Dansk Juletræsdyrkerforening, Dansk Landbrugs Realkreditfond, Dansk Landbrugsrådgivning, Dansk Land- og Strandjagtforening, Dansk Ornitologisk Forening, Dansk Pelsdyravlerforening, Dansk Planteskoleejerforening, Danske Godser og Herregårde, Danske Maskinstationer og entreprenører, Danske Regioner, Danske Svineproducenter, Dansk Skovforening, Dansk Vand- og Spildevandsforening, Den Danske Dommerforening, Den Danske Landinspektørforening, De Danske Skovdyrkerforeninger, Det Biovidenskabelige fakultet, Det Danske Fjerkræråd, DLR Kredit, Domstolsstyrelsen, Dyrenes Beskyttelse, Hedeselskabet, Det Økologiske Råd, Fagligt Fælles Forbund, Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Finansrådet, Foreningen af Biodynamisk Jordbrug, Foreningen af Vandværker i Danmark, Frie Bønder - Levende Land, Friluftsrådet, Fugleværnsfonden, HedeDanmark, Jordbrugsakademikernes Forbund, Kommunernes Landsforening (KL), Københavns Energi, Kødbranchens Fællesråd, LandboUngdom, Landbrug & Fødevarer, Landdistrikternes Fællesråd, Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter, Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug, Landsorganisationen i Danmark, Lejernes Landsorganisation i Danmark, Mejeriforeningen, Natur & Samfund, Naturrådet, Nordea Kredit, Nykredit, Orbicon, Parcelhusejernes Landsforening, Politimesterforeningen, Praktiserende Landinspektørforening, Realkredit Danmark, Realkreditrådet, Rigsrevisionen, Sammenslutningen af Danske Småøer, Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger, Småskovsforeningen Danmark, Verdensnaturfonden, Videncentret for Landbrug, Økologisk Landsforening, Aage V. Jensen Naturfond og samtlige jordbrugskommissioner.

9 9 11. Skematisk oversigt over konsekvenserne af forslaget Positive konsekvenser/-mindre udgifter Økonomiske konsekvenser for stat, regioner og kommuner Administrative konsekvenser for stat, regioner og kommuner Landbrugsloven: Årlig besparelse på ca. 6 mio. kr. Jordfordelingsloven: Ingen Landbrugsloven: Ingen Jordfordelingsloven: Ingen Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Ingen Administrative konsekvenser for erhvervslivet Færre byrder Ingen Administrative konsekvenser for Ingen Ingen borgerne Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen Forholdet til EU-retten Ingen EU-retlige aspekter Negative konsekvenser/-merudgifter Landbrugsloven: Ingen Jordfordelingsloven: Ingen Landbrugsloven: Ingen Jordfordelingsloven: Forslaget indebærer administrativt, at Kommunernes Landsforening hvert 4. år vil blive bedt om at indstille 6 medlemmer til jordfordelingskommissionerne. Ingen Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til nr. 1 Til 1 Det foreslås, at kommunalbestyrelserne én gang i hver valgperiode i samarbejde med Fødevareministeriet skal udarbejde og offentliggøre en jordbrugsanalyse. Det er hensigten, at Fødevareministeriet fremover skal have ansvaret for at varetage de opgaver, som hidtil har været varetaget af Statsforvaltning for Region Nordjylland for hele landet. Kommunerne pålægges således ikke yderligere opgaver i forhold til de opgaver, kommunerne skal varetage vedrørende jordbrugsanalyserne i den gældende lov. Til nr. 2 Reglerne i landbrugslovens 6 vedrører de situationer, hvor landbrugspligten kan ophæves uden tilladelse på baggrund af en erklæring fra en praktiserende landinspektør. Det foreslås at udvide disse regler, således at ophævelse af landbrugspligt endvidere kan ske uden tilladelse efter landbrugsloven, når der er meddelt tilladelse efter planloven til den pågældende anvendelse. Det vil f.eks. have betydning ved supplering af en ejendom i landzone, eksempelvis ved udvidelse af en fabrik, hvor der efter planloven er meddelt tilladelse til anvendelsen. Da der imidlertid er tale om en arealoverførsel, er det ikke noget, der kræver en landzonetilladelse. Når der er meddelt tilladelse til anvendelsen efter planloven, vil det være ubetænkeligt, at ophævelse af landbrugspligten også kan ske uden tilladelse efter landbrugsloven. Til nr. 3 Det foreslås at ophæve den hidtidige regel i 6, stk. 3, om, at en restparcel fra en landbrugsejendom ikke må nedbringes til en størrelse under 1,5 ha. Det har vist sig i praksis, at hvis der er ønske om en mindre parcelstørrelse, sker der blot efterfølgende en udstykning af den pågældende ejendom, hvilket ikke vil være i strid med reglerne, når blot det ikke sker samtidig. Det er vurderingen, at det er uhensigtsmæssigt med en regel, der i realiteten er uden virkning, da restejendommen med lidt ekstra arbejde alligevel vil kunne nedbringes til under 1,5 ha blot ved gennemførelse af to handler. Den enkelte

10 10 ejer skal selv have mulighed for at bestemme størrelsen af restejendommen, uden at være belastet af at skulle foretage en efterfølgende udstykning af ejendommen. Til nr. 4 Efter reglerne i 7, stk. 3, kan der meddeles tilladelse til at ophæve landbrugspligten på arealer under 2 ha, der ønskes erhvervet af en fond, forening eller anden juridisk person, jf. 24, til naturformål af almen samfundsmæssig karakter. Det foreslås, at det præciseres i loven, at en eller flere fysiske personer også vil kunne få tilladelse til at erhverve arealer under 2 ha til naturformål af almen samfundsmæssig karakter. Efter de gældende retningslinjer i landbrugslovscirkulæret for jordbrugskommissionernes administration kan der gives tilladelse hertil, men der har vist sig et behov for, at denne mulighed kommer til at fremgå direkte af loven. Erhvervelsen skal betinges af de samme forhold, som gælder for fondes, foreningers eller andre juridiske personers erhvervelse efter lovens 24. Det vil f.eks. være en betingelse, at der sikres offentligheden adgang til de pågældende arealer. Til nr. 5 Det foreslås, at den hidtidige regel i 10, stk. 1, om, at der ved udstykning af beboelsesbygningen fra en landbrugsejendom skal opretholdes en beboelsesbygning for hver 200 ha, ophæves. Baggrunden for denne regel var ønsket om at opretholde et antal landbrugsejendomme, der ville kunne fungere som selvstændige driftsenheder. Det har imidlertid vist sig i praksis, at det er tvivlsomt, om dette opnås ved denne regel, bl.a. på baggrund af den kraftige liberalisering af landbrugsloven, der skete i 2010, hvorefter der hverken er afstands- eller arealmæssige begrænsninger på erhvervelse af yderligere landbrugsejendomme. Til. nr. 6 og 7 Det foreslås, at den hidtidige regel i 10, stk. 3, nr. 4, om, at der ved erhvervelse af et areal på mere end 2 ha fra en landbrugsejendom som en bygningsløs landbrugsejendom skal opretholdes en beboelsesbygning for hver 200 ha, ophæves. Denne ændring svarer til ændringen af 10, stk. 1, jf. bemærkningerne til lovforslagets 1, nr. 5. Til nr. 8 Da arealgrænsen på 200 ha i 10, stk. 1 og 3, foreslås ophævet, jf. lovforslagets 1, nr. 5-7, er der kun behov for definitionen af fradragsarealer i relation til arealgrænsen på 2 ha i stk. 1 og 3. Definitionen af fradragsarealer foreslås derfor flyttet til lovens 12, stk. 3, om personers erhvervelse af landbrugsejendomme, hvor der er behov for definitionen af fradragsarealer i relation til grænsen på 150 ha ved fortrinsstilling, jf. bemærkningerne til lovforslagets 1, nr. 9. I 10 foreslås definitionen således erstattet med en henvisning til definitionen på fradragsarealer i lovens 12, jf. bemærkningerne til lovforslagets 1, nr. 9. Til nr. 9 Den hidtidige definition på fradragsarealer i 10, stk. 5, foreslås flyttet til lovens 12, stk. 3, jf. bemærkningerne til lovforslagets 1, nr. 8. Samtidig foreslås beskrivelsen af fradragsarealer opstillet i 2 punkter, således at bestemmelserne er lettere at læse. Der er alene tale om en redaktionel ændring af teksten. Til nr. 10 Det foreslås, at bestemmelsen i 14, stk. 1, hvorefter ejerens ægtefælle kan erhverve adkomst på en landbrugsejendom i landzone ved hensidden i uskiftet bo, ved deling af fællesbo eller ved arv fra ægtefælle suppleres med en bestemmelse om, at overtagelse af ejendomme ved deling af fællesbo alene skal gælde ved separation og skilsmisse. Denne regel har hidtil også været brugt ved fuldstændig deling af fællesbo ved ægtepagt, hvorved reglerne om fortrinsstilling har kunnet undgås. Forslaget tager sigte på at fjerne denne mulighed for omgåelse af reglerne om fortrinsstilling. Der kan desuden henvises til bemærkningerne til lovforslagets 1, nr. 11. Til nr. 11 Det foreslås, at bestemmelsen i 16, stk. 1, hvorefter ejerens ægtefælle kan erhverve adkomst på en anpart i landbrugsejendom i landzone ved hensidden i uskiftet bo, ved deling af fællesbo eller ved arv fra ægtefælle suppleres med en bestemmelse om, at overtagelse af en anpart ved deling af fællesbo alene skal gælde ved separation og skilsmisse. Denne regel har hidtil også været brugt ved fuldstændig deling af fællesbo ved ægtepagt, hvorved reglerne om fortrinsstilling har kunnet undgås. Forslaget tager sigte på at fjerne denne mulighed for omgåelse af reglerne om fortrinsstilling. Der kan desuden henvises til bemærkningerne til lovforslagets 1, nr. 10. Til nr. 12 Den foreslåede ændring af 17, stk. 2, nr. 3, er en konsekvens af, at der foreslås indsat et nyt nummer i 17, stk. 2, jf. lovforslagets 1, nr. 14. Til nr. 13 Den foreslåede ændring af 17, stk. 2, nr. 4, er en konsekvens af, at der foreslås indsat et nyt nummer i 17, stk. 2, jf. lovforslagets 1, nr. 14. Til nr. 14 Efter reglerne i 24, stk. 3 og 4, kan der meddeles tilladelse til, at en fond, forening eller anden juridisk person, der har til formål at støtte almennyttige naturbeskyttelsesformål, kan erhverve adkomst på en landbrugsejendom eller en del af en landbrugsejendom i landzone til naturformål. Det foreslås, at det præciseres i lovens 17, at en eller flere personer også vil kunne få tilladelse til at erhverve arealer over 2 ha til naturformål af almen samfundsmæssig karakter. Efter de

11 11 gældende retningslinjer i landbrugslovscirkulæret vil jordbrugskommissionen kunne give en tilladelse hertil, men praksis har vist, at der er behov for at tydeliggøre denne regel. Erhvervelsen skal betinges af de samme forhold, som gælder efter lovens 24. Det vil f.eks. være en betingelse, at der sikres offentligheden adgang til de pågældende arealer. Til nr. 15 En af betingelserne for erhvervelse af landbrugsejendomme, jf. lovens 12-16, er, at erhververen skal opfylde et krav om fast bopæl efter lovens 8. Den foreslåede ændring sker for at tydeliggøre, at betingelserne for personlig erhvervelse af en landbrugsejendom kan opfyldes ved, at betingelserne i lovens umiddelbart er opfyldt, eller ved, at der er meddelt dispensation fra lovens bestemmelser om bopælspligt i 8 eller efter lovens 17. Til nr. 16 Reglerne i lovens 20 for selskabers køb af landbrugsejendomme blev lempet ved lovændringen i 2010 med henblik på at sikre bedre muligheder for at tiltrække kapital udefra. Kravet om, at landmanden skulle eje mindst 10 pct. af selskabskapitalen bortfaldt. Der blev dog opretholdt et krav om, at der skal være en person, kaldet "landmanden i selskabet", der har den bestemmende indflydelse i selskabet, og som opfylder betingelserne for personligt at kunne erhverve ejendommen. Bestemmende indflydelse er i landbrugslovsbekendtgørelsen defineret på linje med definitionen i selskabsloven, og ud over, at dette kan sikres ved stemmeflertallet i selskabet, kan bestemmende indflydelse også opnås via bestemmelser i vedtægter eller i henhold til aftale. På baggrund heraf foreslås bestemmelsen i lovens 20 om, at landmanden i et selskab kan eje sine aktier eller anparter via et selskab, som vedkommende selv ejer fuldt ud, ophævet som konsekvens af, at reglerne om bestemmende indflydelse i et selskab efter lovens 20 også kan opfyldes, uden at landmanden ejer aktier eller anparter i selskabet. Det afgørende i relation til landbrugslovens regler er altså, at landmanden i selskabet skal have den bestemmende indflydelse, forstået som beføjelsen til at styre virksomhedens drift og økonomi. Der er således ikke baggrund for at opretholde en bestemmelse om, hvordan landmanden kan eje sine aktier eller anparter. Det ligger i øvrigt i forståelsen af begrebet "den bestemmende indflydelse" i relation til landbrugslovens regler, at denne indflydelse ikke kan deles. Det er derfor alene landmanden i selskabet, som kan have den bestemmende indflydelse. Til nr. 17 Den foreslåede ændring af 20, stk. 6, er en konsekvens af, at definitionen af fradragsarealer er flyttet til 12, stk. 3, jf. bemærkningerne til lovforslagets 1, nr. 9. Til nr. 18 Efter reglerne i 29 må en landbrugsejendom ikke suppleres op over et areal på 200 ha. Endvidere gælder, at suppleringsjorden skal ligge inden for en bestemt afstand, f.eks. skal dyrkningsjorder ligge inden for en luftlinjeafstand på 2 km fra ejendommens bygninger. Det foreslås, at arealgrænsen på 200 ha ved supplering af landbrugsejendomme ophæves. Baggrunden for dette forslag er, at der ikke mere er nogen øvre arealgrænse for, hvor store arealer den enkelte må eje, og at der dermed ikke er behov for en begrænsning af arealstørrelsen på ejendomsniveau. Afstandsgrænserne ved sammenlægning vil sikre, at der ikke opstår ejendomme med en meget uhensigtsmæssig udstrækning. Ved supplering af en bygningsløs landbrugsejendom beregnes afstanden efter sædvanlig praksis fra ejendommens hovedlod. Dette vil kunne give en lidt mere spredt ejendom end ved supplering af en ejendom med bygninger, men det vurderes, at det kun i begrænset omfang vil give mere spredte ejendomme. Til nr. 19 Den foreslåede ændring af 29, stk. 1, nr. 2, er en konsekvens af, at definitionen af fradragsarealer er flyttet til 12, stk. 3, jf. bemærkningerne til lovforslagets 1, nr. 9. Til nr. 20 Den foreslåede ændring af 29, stk. 3, er en konsekvens af, at definitionen af fradragsarealer er flyttet til 12, stk. 3, jf. bemærkningerne til lovforslagets 1, nr. 9. Til nr. 21 Den foreslåede ændring af 31, stk. 4, er en konsekvens af, at definitionen af fradragsarealer er flyttet til 12, stk. 3, jf. bemærkningerne til lovforslagets 1, nr. 9. Til nr. 22 Den foreslåede ændring af 32, stk. 2, nr. 1, er en præcisering af praksis for den hidtidige administration af reglerne, hvorefter det er en betingelse for fortrinsstilling, at den landmand, der ønsker at gøre fortrinsstilling gældende, selv skal drive alle de ejendomme, som vedkommende ejer. Jf. tillige lovforslagets 1, nr. 24, hvorefter der ved arealgrænsen på 30 ha også medregnes arealet af medejede ejendomme. Til nr. 23 Ved fortrinsstilling foreslås det, at der ikke mere skal være et formelt uddannelseskrav for den, der ønsker at gøre fortrinsstilling gældende. Baggrunden for dette forslag er, at uddannelseskravet efter de gældende regler også kan opfyldes ved i en periode på mindst 4 år at have drevet en bedrift

12 12 med et areal på mere end 30 ha, og at en af betingelserne for fortrinsstilling i forvejen er, at den, der ønsker at gøre fortrinsstilling gældende, selv skal være ejer af mere end 30 ha og selv drive jorden. Det vurderes derfor, at der ikke er behov for et særligt uddannelseskrav, når alle ansøgerne til fortrinsstilling i forvejen selv skal drive den eller de ejendomme, som ønskes suppleret. Der kan være situationer, hvor ansøgeren til fortrinsstilling ikke har drevet sin eller sine ejendomme i en periode på mindst 4 år og dermed ikke opfylder det hidtidige krav til uddannelse, men det vurderes, at der vil være tale om relativt få situationer, hvorfor der ikke er behov for at opretholde et driftskrav for en periode på 4 år. I forbindelse med, at administrationen af loven centraliseres, vil det være uhensigtsmæssigt at bruge lokale aviser til annoncer om fortrinsstilling. Det foreslås derfor, at der fremover alene vil blive annonceret efter ønsker om fortrinsstilling på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. I den forbindelse vil det blive overvejet, om der skal etableres et system, hvor landmænd, der ønsker suppleringsjord, kan anmode NaturErhvervstyrelsen om via mail at blive orienteret om nye annonceringer. Til nr. 24 Det foreslås, at 32, stk. 2, nr. 4, (som bliver nr. 3) ændres, således at medejede ejendomme også medregnes ved opgørelsen af arealet på de 30 ha. Herved kommer reglen til at svare til de regler, der gælder ved opgørelse af areal i relation til de øvrige regler om fortrinsstilling, jf. grænsen på 150 ha i 31, stk. 1 og 2, og grænsen på 70 ha i 32, stk. 1, nr. 1. Til nr. 25 og 26 De foreslåede ændringer af 32, stk. 3, er en konsekvens af ændringen af 32, stk. 2, jf. bemærkningerne til lovforslagets 1, nr. 23. Til nr. 27 Den foreslåede ændring af 32, stk. 4, er en konsekvens af, at definitionen af fradragsarealer er flyttet til 12, stk. 3, jf. bemærkningerne til lovforslagets 1, nr. 9. Til nr. 28 Den foreslåede ændring af 33, stk. 1, 1. pkt.,, er en konsekvens af, at definitionen af fradragsarealer er flyttet til 12, stk. 3, jf. bemærkningerne til lovforslagets 1, nr. 9. Til nr. 29 Det foreslås, at hele kapitel 16 om jordbrugskommissionerne og deres drift ophæves, da det er hensigten, at landbrugslovens regler fremover skal administreres af NaturErhvervstyrelsen, jf. de almindelige bemærkninger til lovforslaget. Klage over de afgørelse, der træffes af NaturErhvervstyrelsen skal herefter behandles af Fødevareministeriets Klagecenter, som ligeledes behandler klager over andre afgørelser, som træffes af bl.a. NaturErhvervstyrelsen. Til nr. 30 Sigtet med erklæringer fra praktiserende landinspektører efter reglerne i lovens i 6, stk. 1, 10, stk. 1, eller 29, stk. 1, har været at gøre det muligt for Kort- og Matrikelstyrelsen at varetage udstykningskontrollen på landbrugslovens område blot ved at påse, at der forelå disse erklæringer. Hvis matrikulære forandringer sker som følge af ekspropriation eller kendelse om jordfordeling eller fredningskendelse, er forholdet ikke omfattet af reglerne om landinspektørerklæring i 6, stk. 1, 10, stk. 1, eller 29, stk. 1, idet udstykningskontrollen i disse tilfælde varetages af vedkommende myndighed, jf. 24 i lov om udstykning og anden registrering i matriklen. Som konsekvens af, at udstykningskontrollen i omhandlede tilfælde ikke varetages af Kort- og Matrikelstyrelsen, men af kendelsesmyndigheden, og denne myndighed enten selv eller via erklæring på anden måde (i kraft af metodefriheden) påser landbrugslovens bestemmelser overholdt, er erklæringerne ikke relevante i disse situationer. I praksis medvirker der heller ikke nogen praktiserende landinspektør, inden der afsiges kendelse, og forinden kendelse afsiges, er det myndigheden selv, som har pligt til at varetage udstykningskontrollen. Det foreslås derfor, at der i disse situationer ikke skal foreligge en erklæring fra en praktiserende landinspektør. Til nr. 31 Den foreslåede ændring af 45, stk. 3, er en direkte følge af forslaget om, at kommissionerne nedlægges, jf. bemærkningerne til lovforslagets 1, nr. 29. Til nr. 32 Den foreslåede ændring af 50, stk. 1, nr. 1, er en konsekvens af ændringen af 20, jf. bemærkningerne til lovforslagets 1, nr. 16. Til nr. 33 Den foreslåede ændring af 50, stk. 1, nr. 2, er en konsekvens af ændringen af 20, jf. bemærkningerne til lovforslagets 1, nr. 16. Til nr. 1 ( 2, stk. 2) Til 2 Den foreslåede bestemmelse er ny. Ændringen af jordfordelingslovens 2 er en konsekvens af forslaget om jordbrugskommissionernes nedlæggelse, idet jordfordelingskommissionen hidtil har været sammensat af medlemmerne af den

13 13 samlede jordbrugskommission suppleret med en dommer og et vurderingskyndigt medlem. Ændringsforslaget indebærer, at der oprettes én jordfordelingskommission for området vest for Lillebælt og én for området øst for Lillebælt. ( 2, stk. 3) Den foreslåede bestemmelse er ny. Forslaget indebærer for det første, at hver jordfordelingskommission kommer til at bestå af tolv medlemmer: en formand, to viceformænd og ni øvrige medlemmer. Jordfordelingskommissionerne bliver fagligt bredt sammensat til gennemførelse af jordfordelinger. Formanden for jordfordelingskommissionen skal som hidtil være dommer. For så vidt angår den nærmere sammensætning af jordfordelingskommissionen henvises til 2, stk. 4. Den foreslås endvidere, at medlemmerne tillige er suppleanter i den anden jordfordelingskommission. Bestemmelsen har til formål at gøre det muligt at sammensætte en beslutningsdygtig jordfordelingskommission, såfremt det undtagelsesvis på grund af forfald ikke er muligt at sammensætte en beslutningsdygtig jordfordelingskommission i et område dækket af en jordfordelingskommission umiddelbart op til tidspunktet for arealernes ejerskifte i marken. Aflysning af et kendelsesmøde vil i praksis betyde, at samtlige jordfordelingsoverenskomster er uden gyldighed og ikke bindende for lodsejerne. For at undgå en sådan situation, foreslås det, at de udpegede formænd, viceformænd og øvrige medlemmer af jordfordelingskommissionen tillige kan fungere som suppleanter i det andet jordfordelingsområde. ( 2, stk. 4) Den foreslåede bestemmelse er ny. Forslaget indebærer, at der udpeges seks dommere, hvoraf de to er formand for jordfordelingskommissionerne i hver landsdel. De fire øvrige dommere er viceformænd, to sidestillede i hver landsdel. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri udpeger efter indstilling fra erhvervs- og vækstministeren seks vurderingskyndige medlemmer, tre sidestillede i hver landsdel. Efter indstilling fra Landbrug & Fødevarer udpeger ministeren seks medlemmer fra landbrugserhvervet, tre sidestillede i hver landsdel og endelig udpeges efter indstilling fra Kommunernes Landsforening seks medlemmer, der repræsenterer kommunerne, tre sidestillede i hver landsdel. I overensstemmelse med retsplejelovens 47 a, stk. 3, foretages udpegningen af dommerne af vedkommendes retspræsident. Nedsættelse af en jordfordelingskommission i hvert af de to områder, jf. bemærkningerne til 2, nr. 1, har til formål at gøre jordfordelingskommissionerne operationelle, herunder i henseende til transportafstande. Af hensyn hertil er det hensigtsmæssigt, at de indstillede medlemmer bopælsmæssigt så vidt muligt dækker hele jordfordelingskommissionens område. Det er dog først og fremmest de faglige kvalifikationer, der skal lægges til grund ved indstilling af medlemmerne. Hensynet til den geografiske dækning af området vil derfor kun være aktuelt i de tilfælde, hvor den indstillingsberettigede organisation/myndighed har flere kandidater, der opfylder de faglige kvalifikationer. Forslaget indebærer endvidere, at jordfordelingskommissionen reduceres med den hidtidige juridiske formand for jordbrugskommissionen, det ene medlem fra landbruget, medlemmet fra Friluftsrådet samt medlemmet fra Danmarks Naturfredningsforening og til gengæld suppleres med et nyt medlem, der repræsenterer kommunerne. Forslaget til ændret sammensætning af jordfordelingskommissionerne har baggrund i det forhold, at afsigelse af en jordfordelingskendelse i det væsentligste er af teknisk karakter og har til formål at sikre den juridiske berigtigelse af aftalte ejendomsoverdragelser, som led i gennemførelse af et underliggende projekt, f.eks. et vådområdeprojekt. Friluftsrådets og Danmarks Naturfredningsforenings interesser varetages i forbindelse med planlægning og etablering af det underliggende projekt. Forslaget om en kommunal repræsentant i jordfordelingskommissionerne er begrundet i det forhold, at kommunerne er myndighed i det åbne land. Forslaget om, at der fortsat skal være et jordbrugskyndigt medlem i jordfordelingskommissionerne, er begrundet i ønsket om tilstedeværelse af landbrugsfaglig viden i forbindelse med afsigelse af jordfordelingskendelser, som i praksis udelukkende vedrører omlægning af landbrugsejendomme og - arealer. ( 2, stk. 5) Den foreslåede bestemmelse er ny. Forslaget indebærer, at antallet af medlemmer af jordfordelingskommissionen reduceres fra syv til fire medlemmer pr. kendelsesmøde i forhold til den gældende lov, da jordfordelingskommissionerne foreslås sammensat af en formand samt tre medlemmer. Formanden for jordfordelingskommissionen i det pågældende område afgør, hvorvidt vedkommende selv vil indtage formandshvervet i en konkret jordfordelingssag, eller om en af viceformændene skal udpeges til at fungere som formand i sagen. Det er herefter den til enhver tid værende formand eller udpegede viceformand, som udvælger jordfordelingskommissionens øvrige tre medlemmer primært inden for sit eget jordfordelingsområde, og efter behov blandt suppleanterne i det andet jordfordelingsområde. Bestemmelsen tilgodeser behovet for en klar kompetenceplacering i forbindelse med sammensætningen af de enkelte jordfordelingskommissioner. ( 2, stk. 6) Den foreslåede bestemmelse er ny. Bestemmelsen har til formål at tydeliggøre, hvornår jordfordelingskommissionen er beslutningsdygtig. Konsekvensen af bestemmelsen er, at jordfordelingskommissionen alene er beslutningsdygtig, når formanden eller den fungerende viceformand, det vurde-

14 14 ringskyndige medlem og enten det jordbrugskyndige medlem eller det kommunale medlem er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller viceformandens stemme udslagsgivende. Til nr. 2 Den foreslåede ændring er en konsekvens af, at der foreslås indsat nye bestemmelser i 2 om nedsættelse og sammensætning af jordfordelingskommissionerne. Til nr. 3 og 4 De foreslåede ændringer har til hensigt at muliggøre digital kommunikation i forbindelse med indkaldelse til kendelsesmøder. Til nr. 5 Den foreslåede ændring har til hensigt at muliggøre annoncering i lokale ugeaviser o.l. skriftlige informationskilder, som læses af det pågældende lokalområdes beboere. Til nr. 6. Den foreslåede ændring er en konsekvens af, at der foreslås indsat nye bestemmelser i 2 om nedsættelse og sammensætning af jordfordelingskommissionerne. Til 3 Det foreslås som hovedregel i 3, stk. 1, at lovændringerne træder i kraft den. 1. januar for ikrafttræden af den ændrede administration, jf. lovforslagets 1, nr. 1, 29 og 31, og for ikrafttræden af ændringen af jordfordelingsloven, jf. lovforslagets 2. Bemyndigelsen giver endvidere mulighed for at fastsætte, at loven træder i kraft på forskellige tidspunkter, hvis der bliver behov herfor. Tidspunktet for ændringen af lovens administration vil blive fastlagt i forhold til processen med overflytning af medarbejdere fra statsforvaltningerne til NaturErhvervstyrelsen. Det forventes, at denne del af loven vil kunne træde i kraft den 1. juli Det forventes desuden, at ændringen af jordfordelingsloven vil kunne træde i kraft samtidig med den ændrede administration af landbrugsloven, dvs. også den 1. juli Det foreslås endvidere i 3, stk. 3, at visse dele af loven ikke finder anvendelse på retshandler, der er indgået før den 1. januar For disse dele af loven finder de hidtil gælder regler anvendelse. Det drejer sig først og fremmest om ændringen af reglerne om fortrinsstilling, jf. 1, nr , hvor det skal undersøges, om der er naboer, der ønsker fortrinsstilling til suppleringsjord. Ved erhvervelser, der sker før lovens ikrafttræden, vil der således fortsat være et krav om, at den nabo, der ønsker fortrinsstilling, skal opfylde et uddannelseskrav. Der vil således fortsat gælde et uddannelseskrav selvom annoncering efter naboer, der ønsker fortrinsstilling til suppleringsjord, først sker efter lovens ikrafttræden. Det gælder endvidere ændringen af 14 og 16, hvor der foreslås en stramning af reglerne vedrørende erhvervelse ved deling af fællesbo, jf. lovforslagets nr. 10 og 11. Der er dog den meget væsentlige undtagelse, at fødevareministeren i 3, stk. 2, bemyndiges til at fastsætte tidspunktet

15 15 Gældende formulering Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Lovforslaget 1 I lov om landbrugsejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 616 af 1. juni 2010, foretages følgende ændringer: Bilag 1 3. Statsforvaltningen skal mindst én gang i hver valgperiode i samarbejde med kommunalbestyrelserne udarbejde og offentliggøre en analyse af jordbrugserhvervene, der skal sikre, at de jordbrugsmæssige interesser indgår i de regionale udviklingsplaner, kommuneplanerne og lokalplanerne. 6. Landbrugspligten kan ophæves på en hel landbrugsejendom eller ved udstykning, arealoverførsel el.lign. af en del af en landbrugsejendom, jf. dog stk. 2, ved erklæring fra en praktiserende landinspektør, hvis 1).. 2) der foreligger landzonetilladelse til udstykningen efter lov om planlægning og jorden inden 5 år skal anvendes til formålet, idet arealet af hver enkelt parcel til helårseller fritidsboliger dog skal være under 2 ha og udgøre en sammenhængende lod, Stk. 3. Når en landbrugsejendom med beboelsesbygning ved udstykning eller på anden måde nedbringes under 2 ha og beboelsesbygningen ligger på denne del af ejendommen, bortfalder landbrugspligten. Restejendommen med ejendommens beboelsesbygning må dog ikke nedbringes til en størrelse på under 1,5 ha. Stk. 3. Ministeren kan meddele tilladelse til, at landbrugspligten ophæves på arealer under 2 ha, der ønskes erhvervet af en fond, forening eller anden juridisk person, jf. 24, til naturformål af almen samfundsmæssig karakter. En tilladelse kan gøres betinget, jf. 6, stk. 1, nr. 8, og 7, stk Beboelsesbygningen på en landbrugsejendom, der ejes lovligt sammen med en anden landbrugsejendom med beboelsesbygning, kan nedrives uden tilladelse eller fraskilles ved erklæring fra en praktiserende landinspektør, hvis der tinglyses deklaration som nævnt i stk. 2. Der skal dog mindst opretholdes en beboelsesbygning, jf. 9, for hver 200 ha, der ejes lovligt sammen. Beboelsesbygningen kan fraskilles med et areal under 2 ha uden landbrugspligt, jf. dog 6, stk. 3, 2. pkt., eller med et areal på 2 ha eller derover som en landbrugsejendom, jf. 30, stk. 1. Den bygningsløse landbrugsejendom skal være på mindst 2 ha. Stk. 3. Et areal på 2 ha eller derover kan fraskilles en landbrugsejendom med beboelsesbygning som en bygningsløs landbrugsejendom ved erklæring fra en praktiserende landinspektør, når 1. 3, stk. 1, affattes således: Kommunalbestyrelserne skal mindst én gang i hver valgperiode i samarbejde med Fødevareministeriet udarbejde og offentliggøre en analyse af jordbrugserhvervene, der skal sikre, at de jordbrugsmæssige interesser indgår i de regionale udviklingsplaner, kommuneplanerne og lokalplanerne. 2. I 6, stk. 1, nr. 2, indsættes efter til udstykningen : eller til anvendelsen. 3. 6, stk. 3, 2. pkt., ophæves. 4. 7, stk. 3, 1. pkt., affattes således: Ministeren kan meddele tilladelse til, at landbrugspligten ophæves på arealer under 2 ha, der ønskes erhvervet til naturformål af almen samfundsmæssig karakter , stk. 1, 2. pkt., ophæves, og i 3. pkt., der bliver 2. pkt., udgår, jf. dog 6, stk. 3, 2. pkt.,. 6. I 10, stk. 3, nr. 3, ændres opfyldt til: opfyldt, og , stk. 3, nr. 4, ophæves. Nr. 5 bliver herefter nr. 4.

16 16 1) jorden afhændes til ejeren af en landbrugsejendom med beboelsesbygning, 2) der er indgået aftale om køb af jorden som en bygningsløs landbrugsejendom, 3) betingelserne for erhvervelse af jorden som en selvstændig landbrugsejendom er opfyldt, 4) betingelsen om, at der skal opretholdes en beboelsesbygning for hver 200 ha, der ejes lovligt sammen, jf. stk. 1, er opfyldt og 5) der på ejendommen tinglyses en deklaration som nævnt i stk. 2. Stk. 5. Ved opgørelse af arealet efter stk. 1 og 3 medregnes ikke arealer, der er pålagt fredskovspligt, og arealer, der er helt uden jordbrugsmæssig værdi, herunder søarealer, strandbredder og lign. Der medregnes heller ikke arealer, hvor der ikke må tilføres gødning efter lovgivningen eller efter en aftale med en offentlig myndighed eller ejeren af et vandforsyningsanlæg, hvis aftalen har en varighed på mindst 20 år. Stk. 3. Ved opgørelse af arealet efter stk. 2 medregnes ikke de fradragsarealer, der er anført i 10, stk Ejerens ægtefælle kan erhverve adkomst på en landbrugsejendom i landzone ved hensidden i uskiftet bo, ved deling af fællesbo eller ved arv fra ægtefælle, hvis ejeren har haft lovlig adkomst på ejendommen. 16. En person kan erhverve adkomst på en anpart i en landbrugsejendom i landzone ved hensidden i uskiftet bo, ved deling af fællesbo eller ved arv fra ægtefælle, hvis overdrageren eller arveladeren har haft lovlig adkomst på den pågældende anpart i ejendommen. 17. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan dispensere fra bestemmelserne i 12-16, når særlige forhold taler for det, herunder i de i stk. 2 nævnte tilfælde. Stk. 2. Ministeren kan dispensere fra bestemmelserne i 12-16, når 1) erhvervelsen sker med henblik på en anvendelse som anført i 6, stk. 1, nr. 1 og 2, og ejendommen kan påregnes udlagt til det pågældende formål i nær fremtid, 2) erhvervelsen sker i erhvervsøjemed med henblik på en ikkejordbrugsmæssig anvendelse, som i øvrigt må anses for ønskelig ud fra en almindelig samfundsmæssig vurdering, 3) erhvervelsen sker med henblik på særlige formål, herunder anvendelse til videnskabelige, undervisningsmæs , stk. 5, affattes således: Stk. 5. Ved opgørelse af arealet efter stk. 1 og 3 medregnes ikke fradragsarealer, jf. 12, stk , stk. 3, affattes således: Stk. 3. Ved opgørelse af arealet efter stk. 2 medregnes ikke følgende fradragsarealer: 1) Arealer pålagt fredskovspligt og arealer helt uden jordbrugsmæssig værdi, herunder søarealer, strandbredder og lign. 2) Arealer, der ikke må tilføres gødning efter lovgivningen eller efter en aftale med en offentlig myndighed eller ejeren af et vandforsyningsanlæg, hvis aftalen har en varighed på mindst 20 år. 10. I 14, stk. 1, indsættes efter deling af fællesbo : ved separation eller skilsmisse. 11. I 16, stk. 1, indsættes efter deling af fællesbo : ved separation eller skilsmisse. 12. I 17, stk. 2, nr. 3, ændres rekreative formål, eller til: rekreative formål,.

17 17 sige, almene sociale, sundhedsmæssige eller almene rekreative formål, eller 4) erhvervelsen sker i forbindelse med etablering af vådområder, naturgenopretning eller lign. 13. I 17, stk. 2, nr. 4, ændres eller lign. til: eller lign., eller. 14. I 17, stk. 2, indsættes som nr.5: 5) erhvervelsen sker med henblik på anvendelse af arealer til naturformål af almen samfundsmæssig karakter, jf Et aktieselskab eller et anpartsselskab kan erhverve adkomst på og forblive ejer af en landbrugsejendom i landzone, hvor det samlede areal af de landbrugsejendomme, der er ejet efter erhvervelsen, er under 30 ha, hvis en person har den bestemmende indflydelse i selskabet. Den person, der har den bestemmende indflydelse i selskabet, benævnes landmanden i selskabet. Landmanden i selskabet skal 1) indtil selskabets erhvervelse af ejendommen have haft lovlig adkomst på denne eller 2) opfylde betingelserne for personlig erhvervelse af ejendommen, jf og 17. Stk. 3. Landmanden i selskabet kan eje sine aktier eller anparter via et aktieselskab eller anpartsselskab, som vedkommende selv ejer fuldt ud. Stk. 6. Ved opgørelsen af arealet efter stk. 1 og 2 medregnes ikke de fradragsarealer, der er anført i 10, stk En landbrugsejendom eller et areal, der fraskilles en landbrugsejendom, kan sammenlægges med en anden landbrugsejendom ved erklæring fra en praktiserende landinspektør, jf. dog stk. 2, hvis 1) ejendommens areal efter sammenlægningen ikke overstiger 200 ha, 2) suppleringsjorden ligger inden for en luftlinjeafstand på 2 km for dyrkningsjorder, 5 km for vedvarende græsarealer og 10 km for fradragsarealer, jf. stk. 3, regnet fra ejendommens beboelsesbygning og ved bygningsløse ejendomme fra ejendommens hovedlod og 3) pligten til fast bopæl, jf. 8, er opfyldt inden 6 måneder, hvis der er tale om erhvervelse af suppleringsjord. Stk. 3. Ved opgørelse af arealet efter stk. 1 og 2 medregnes ikke de fradragsarealer, der er anført i 10, stk. 5. Stk. 4. Ved opgørelse af arealet efter stk. 1-3 medregnes ikke de i 10, stk. 5, anførte fradragsarealer. Stk. 2. Ejeren af en landbrugsejendom, der ønsker fortrinsstilling til suppleringsjord, skal på det tidspunkt, hvor erhververen i 31, stk. 1 eller 2, har indgået købsaftale, 1) have fast bopæl på den ejendom, der ønskes suppleret, eller på en anden landbrugsejendom, den pågældende er 15. I 20, stk. 1, nr. 2,ændres jf og 17 til: jf eller ved dispensation efter 8, stk. 4, eller , stk. 3, ophæves. Stk. 4-9 bliver herefter stk I 20, stk. 6, der bliver stk. 5, ændres: 10, stk. 5 til: 12, stk , stk. 1, nr. 1, ophæves. Nr. 2 og 3 bliver herefter nr. 1 og I 29, stk. 1, nr. 2, som bliver nr. 1, ændres jf. stk. 3 til: jf. 12, stk I 29, stk. 3, ændres 10, stk. 5 til: 12, stk I 31, stk. 4, ændres 10, stk. 5 til: 12, stk I 32, stk. 2, nr. 1, ændres sin eller sine til: disse..

18 18 ejer eller medejer af, og selv drive sin eller sine landbrugsejendomme, 2) opfylde de krav til en jordbrugsuddannelse, der fastsættes af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri, 3) være villig til at betale den aftalte handelspris for jorden, medmindre den afviger væsentligt fra markedsprisen, og 4) være ejer af en eller flere landbrugsejendomme, hvis areal tilsammen er på mindst 30 ha, eller som har et arbejdsbehov på mindst 900 timer årligt vurderet på grundlag af produktionens sammensætning, jf. dog stk , stk. 2, nr. 2, ophæves. Nr. 3 og 4 bliver herefter nr. 2 og I 32, stk. 2, nr. 4, der bliver nr. 3, indsættes efter være ejer : eller medejer Stk. 3. En person, der har erhvervet en eller flere landbrugsejendomme med et samlet areal under 30 ha inden den 1. september 2004, kan uanset bestemmelsen i stk. 2, nr. 4, gøre krav på fortrinsstilling til suppleringsjord i en periode frem til den 1. september 2014, hvis den pågældende 1) ejer og driver sin eller sine landbrugsejendomme med et dyrket areal på mindst 15 ha, 2) selvstændigt som ejer eller forpagter i mindst 4 år umiddelbart før den 1. september 2004 har drevet en eller flere landbrugsejendomme med et dyrket areal på mindst 15 ha og 25. I 32, stk. 3, ændres stk. 2, nr. 4 til: stk. 2, nr. 3. 3) i øvrigt opfylder betingelserne i stk. 2, nr I 32, stk. 3, nr. 3, ændres stk. 2, nr. 1-3 til: stk. 2, nr. 1 og 2. Stk. 4. Ved opgørelse af arealet efter stk. 1-3 medregnes ikke de i 10, stk. 5, anførte fradragsarealer. 33. Bestemmelserne om fortrinsstilling til suppleringsjord i 31 og 32 finder ikke anvendelse ved køb af jord til supplering af en hovedejendom, jf. stk. 4, der ved supplering ikke overstiger 150 ha bortset fra fradragsarealer, jf. 10, stk. 5. Hvis en ejer af en landbrugsejendom efter den 1. november 2006 har suppleret ejendommen efter reglerne om supplering af hovedejendom i 1. pkt., skal der ved arealgrænsen på 150 ha tillige medregnes landbrugspligtige arealer, som den pågældende efterfølgende har fraskilt ejendommen, men som den pågældende fortsat er ejer eller medejer af. Kapitel 16 Jordbrugskommissioner og deres drift 34. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri nedsætter inden for hver region en eller flere lokale jordbrugskommissioner bestående af en formand og yderligere 4 medlemmer, jf. dog stk. 3. For hvert medlem udpeges en suppleant. Stk. 2. Formanden skal have bestået juridisk embedseksamen. 2 medlemmer udpeges efter indstilling fra de stedlige landboforeninger og familiebrugsforeninger under Landbrug & Fødevarer, 1 medlem udpeges efter indstilling fra Friluftsrådet, og 1 medlem udpeges efter indstilling fra Danmarks Naturfredningsforening. Stk. 3. I sager vedrørende gartnerier og planteskoler m.v. udvides jordbrugskommissionen med et gartnerisagkyn- 27. I 32, stk. 4, ændres 10, stk. 5 til: 12, stk I 33, stk. 1, 1. pkt., ændres 10, stk. 5 til: 12, stk Kapitel 16 ophæves.

19 19 digt medlem, der udpeges efter indstilling fra Dansk Erhvervsgartnerforening, jf. stk. 1, 2. og 3. pkt. Stk. 4. Ministeren kan fastsætte nærmere regler for nedsættelse af jordbrugskommissionerne og for deres forretningsorden m.v. 35. Statsforvaltningerne yder jordbrugskommissionerne sekretariatsmæssig bistand og afholder de med jordbrugskommissionernes virke forbundne omkostninger. Stk. 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte nærmere regler for jordbrugskommissionernes virksomhed og statsforvaltningernes og kommunernes opgaver i forbindelse hermed. 36. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om jordbrugskommissionernes varetagelse af opgaver efter loven. Ministeren kan i forbindelse hermed fastsætte regler om kommissionernes behandling af ansøgninger, om varetagelse af tilsyn og kontrol, om indberetning om afgørelser og statistiske oplysninger og om, at afgørelser i sager af større betydning eller principiel karakter skal træffes af ministeren. Stk. 2. Ministeren kan desuden fastsætte regler om adgangen til at klage over kommissionernes afgørelser, herunder om, at klage ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed, samt at klage alene kan angå retlige spørgsmål, og om kommissionernes adgang til at genoptage en sag, efter at der er indgivet klage. Ministeren kan i øvrigt give jordbrugskommissionerne nærmere instrukser om opgavevaretagelsen. 37. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om dispensationer og tilladelser efter denne lov, om administration af loven, herunder om, hvilke oplysninger og erklæringer der skal foreligge ved ansøgninger om tilladelser m.v. i henhold til loven, og om, hvilke oplysninger og erklæringer der skal afgives i forbindelse med erhvervelse, jordomlægning m.v., der kan ske uden tilladelse efter loven. Stk. 3. Ministeren kan fastsætte regler om kontrol og tilsyn, herunder om tilsyn med jordbrugskommissionernes opgavevaretagelse. 50. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der 1) overtræder 6, stk. 1 og 2, 8, stk. 1 og stk. 2, 2. pkt., 9, stk. 1 og 3, 10, stk. 1-4, 11, 12-16, 20, stk. 1-4, 23, stk. 1-3, 24, stk. 1 og 2, 26, stk. 1, 27, stk. 1, 28, stk. 1, 29, stk. 1, 40, stk. 1 og 2, 42 eller 43, stk. 1, 30. I 37 indsættes som stk.2: Stk. 2. Såfremt matrikulære forandringer sker som følge af ekspropriation eller kendelse om jordfordeling eller fredningskendelse, er forholdet ikke omfattet af reglerne om landinspektørerklæring i 6, stk. 1, 10, stk. 1, eller 29, stk. 1, idet udstykningskontrollen i disse tilfælde varetages af vedkommende myndighed, jf. 24 i lov om udstykning og anden registrering i matriklen. 31. I 45, stk. 3, udgår, herunder om tilsyn med jordbrugskommissionernes opgavevaretagelse. 32. I 50, stk. 1, nr. 1, ændres 20, stk. 1-4 til: 20, stk. 1-3.

20 20 2) tilsidesætter vilkår knyttet til en tilladelse eller dispensation efter 7, stk. 2-5, 8, stk. 4, 9, stk. 5, 10, stk. 6, 17, 20, stk. 9, 21, 23, stk. 4, 24, stk. 3-5, 27, stk. 2, 28, stk. 2, 29, stk. 4, eller 30, stk. 2 og 3, eller 3) undlader at efterkomme påbud efter 9, stk. 4 og 6, eller I 50, stk. 1, nr. 2, ændres 20, stk. 9 til: 20, stk I jordfordelingsloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 2. november 2010, foretages følgende ændringer: 2. Jordfordeling gennemføres ved, at samtlige arealomlægninger mellem de deltagende lodsejere berigtiges samtidig på en fastsat skæringsdag ved kendelse efter reglerne i 2-4 og 6-9. Stk. 2. Ministeren nedsætter en jordfordelingskommission i hvert af de områder, der dækkes af en jordbrugskommission. Jordfordelingskommissionen består af 7 medlemmer. For hvert medlem udpeges en suppleant. Stk. 3. Formanden skal være dommer. 1 medlem, der er kyndig i vurdering af landbrugsejendomme og repræsenterer realkredit- og pengeinstitutter, udpeges efter indstilling fra økonomi- og erhvervsministeren. De øvrige 5 medlemmer er medlemmerne af områdets jordbrugskommission. Stk. 4. Sager om jordfordeling behandles af jordfordelingskommissionerne og ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri eller den, ministeren bemyndiger dertil. Anmodning om rejsning af en jordfordelingssag indgives til ministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil. Stk. 5. Ministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, stiller sekretariatsbistand til rådighed for jordfordelingskommissionerne. Ministeren fastsætter regler om jordfordelingskommissionernes virksomhed, sekretaria- 1. 2, stk. 2 og 3, ophæves og i stedet indsættes: Stk. 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri nedsætter to jordfordelingskommissioner, der dækker områderne henholdsvis øst og vest for Lillebælt. Stk. 3. Hver jordfordelingskommission består af en formand, to viceformænd og ni øvrige medlemmer. Medlemmerne er tillige suppleanter i den anden jordfordelingskommission. Stk. 4. Formanden og viceformændene skal være dommere, der udpeges af vedkommende retspræsident. De øvrige ni medlemmer skal være tre vurderingskyndige medlemmer udpeget efter indstilling fra erhvervs- og vækstministeren, tre jordbrugskyndige medlemmer udpeget efter indstilling fra Landbrug & Fødevarer og tre medlemmer udpeget efter indstilling fra Kommunernes Landsforening. Stk. 5. Til afsigelse af hver jordfordelingskendelse sammensættes jordfordelingskommissionen af formanden eller en viceformand, et vurderingskyndigt medlem, et jordbrugskyndigt medlem og et medlem udpeget efter indstilling fra Kommunernes Landsforening. Formanden beslutter, om vedkommende selv eller en af viceformændene skal bestride formandshvervet i den konkrete sag. Det er formanden eller viceformanden, der udpeger de tre øvrige medlemmer, jf. 1. pkt. Stk. 6. Jordfordelingskommissionen er beslutningsdygtig, når formanden eller viceformanden, det vurderingskyndige medlem og enten det jordbrugskyndige medlem eller medlemmet udpeget efter indstilling fra Kommunernes Landsforening er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller viceformandens stemme udslagsgivende. Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 7 og 8.

UDKAST 3. februar 2012

UDKAST 3. februar 2012 UDKAST 3. februar 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om randzoner (Energiafgrøder og offentlig adgang) I lov nr. 591 af 14. juni 2011 om randzoner foretages følgende ændringer: 1 1. I 2, stk. 1, udgår»og

Læs mere

Vejledning til skemaer vedrørende lov om landbrugsejendomme

Vejledning til skemaer vedrørende lov om landbrugsejendomme Vejledning til skemaer vedrørende lov om landbrugsejendomme Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag 2. Generelt om skemaerne 3. Oversigt over skemaerne 4. Erklæring til Tinglysningsretten 5. Skemaerne kan supplere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om landbrugsejendomme

Forslag. Lov om ændring af lov om landbrugsejendomme Fremsat den {FREMSAT} af fødevareministeren Udkast af 16. juli 2009 Forslag til Lov om ændring af lov om landbrugsejendomme (Ophævelse af regler om husdyrhold og arealkrav, ophævelse af arealgrænse for

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om landbrugsejendomme

Bekendtgørelse af lov om landbrugsejendomme LBK nr 26 af 14/01/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-651-000001 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om landbrugsejendomme

Bekendtgørelse af lov om landbrugsejendomme Bekendtgørelse af lov om landbrugsejendomme Herved bekendtgøres lov om landbrugsejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 616 af 1. juni 2010, med de ændringer, der følger af 1 i lov nr. 1240 af 18. december

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om landbrugsejendomme

Forslag. Lov om ændring af lov om landbrugsejendomme Lovforslag nr. L 39 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af fødevareministeren Forslag til Lov om ændring af lov om landbrugsejendomme (Ophævelse af regler om husdyrhold og arealkrav, ophævelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om landbrugsejendomme

Bekendtgørelse af lov om landbrugsejendomme LBK nr 616 af 01/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3101-X-09-5079 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 82 Folketinget 2009-10. Fremsat den 26. november 2009 af fødevareministeren (Eva Kjer Hansen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 82 Folketinget 2009-10. Fremsat den 26. november 2009 af fødevareministeren (Eva Kjer Hansen) til Lovforslag nr. L 82 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. november 2009 af fødevareministeren (Eva Kjer Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om jordfordeling og offentligt køb og salg af fast ejendom

Læs mere

Bekendtgørelse om reglerne i lov om landbrugsejendomme

Bekendtgørelse om reglerne i lov om landbrugsejendomme (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-651-000017 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. Færdselsstyrelsen Forslag Til Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. (Etablering af kommunale fællesskaber) I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999, som ændret ved 17

Læs mere

Forretningsorden for Landdistriktsudvalget

Forretningsorden for Landdistriktsudvalget Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Den 26. maj 2014 Forretningsorden for Landdistriktsudvalget 1 Formål Landdistriktsudvalget er nedsat af NaturErhvervstyrelsen med henblik

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lov om landbrugsejendomme lovtekst Lov om drift af landbrugsjorder lovtekst... 41

Indholdsfortegnelse. Lov om landbrugsejendomme lovtekst Lov om drift af landbrugsjorder lovtekst... 41 Lov om landbrugsejendomme lovtekst... 25 Lov om drift af landbrugsjorder lovtekst... 41 Kapitel I Landbrugslovens historie, formål, myndigheder m.v. 1. Fremstillingens formål... 47 2. Kort historisk introduktion...

Læs mere

2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene Espersen) Forslag.

2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene Espersen) Forslag. 2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsministeriet, j.nr. 70.D.7.a.DAN Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene

Læs mere

UDKAST 08-10-2010. Vejledning om reglerne i lov om landbrugsejendomme. 1. Indledning

UDKAST 08-10-2010. Vejledning om reglerne i lov om landbrugsejendomme. 1. Indledning UDKAST 08-10-2010 Vejledning om reglerne i lov om landbrugsejendomme 1. Indledning Formålet med denne vejledning er at beskrive, hvordan reglerne i lov om landbrugsejendomme (lovbekendtgørelse nr. 616

Læs mere

Bekendtgørelse om jordfordeling

Bekendtgørelse om jordfordeling BEK nr 331 af 25/03/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 11. juli 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 13-826-000001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Forslag. til

2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Forslag. til 2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. 1207154 Fremsat den 3. oktober 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om udendørs hold af svin

Forslag. Lov om ændring af lov om udendørs hold af svin Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2011-12 Fremsat den 29. marts 2012 af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri (Mette Gjerskov) Forslag til Lov om ændring af lov om udendørs hold af svin (Ændring

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 123 - O Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053 Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Fremsat den af ministeren for ligestilling (Eva Kjer Hansen) Udkast af 2. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Kommunale og regionale udvalg m.v. og ændring

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 4. maj 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE September 2000 VEJLEDNING Purhus Kommune, Rådhuset Teknisk Forvaltning Bakkevænget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om landbrugsejendomme

Forslag. Lov om ændring af lov om landbrugsejendomme Lovforslag nr. L 37 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri (Dan Jørgensen) Forslag til Lov om ændring af lov om landbrugsejendomme (Udvidet adgang

Læs mere

Lov om landbrugsejendomme ændret pr. 1. april 2010 Potentiale for ekstern kapital?

Lov om landbrugsejendomme ændret pr. 1. april 2010 Potentiale for ekstern kapital? Nr. 1 Lov om landbrugsejendomme ændret pr. 1. april 2010 Potentiale for ekstern kapital? v/ejendomskonsulent Svend Sommerlund, Ejendom & Jura Grøn vækst I Formål: at skabe bedre rammer for et selvbærende

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning

Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning Den 30. juni 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning (Ophævelse af adgang til at overføre myndighedskompetence til kommunale fællesskaber)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 18 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Forlængelse af

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 31. marts 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om landbrugsejendomme

Forslag. Lov om ændring af lov om landbrugsejendomme 2009/1 LSF 39 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2017 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 3101-X-09-5079 Fremsat den 8. oktober 2009 af fødevareministeren Forslag til

Læs mere

Udkast 3. juli 2014. Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri (Dan Jørgensen)

Udkast 3. juli 2014. Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri (Dan Jørgensen) Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri (Dan Jørgensen) Forslag til Lov om ændring af lov om landbrugsejendomme (Ophævelse af regler om landmandens bestemmende indflydelse

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse

Forslag. til. Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse Udkast - 8. september 2017 Forslag til Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse (Ophævelse af krav om dispensation til visse til- og ombygninger af helårshuse og tilbygninger til virksomheder indrettet

Læs mere

Landbrug - væsentlige lempelser i landbrugsloven Liberalisering af strukturelle begrænsninger inden for landbrugserhvervet er gennemført

Landbrug - væsentlige lempelser i landbrugsloven Liberalisering af strukturelle begrænsninger inden for landbrugserhvervet er gennemført Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Landbrug - væsentlige lempelser i landbrugsloven Liberalisering af strukturelle begrænsninger inden for landbrugserhvervet er

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10. Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) til

Forslag. Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10. Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) til Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) Forslag til Lov om ændring af lov om administration af Det Europæiske

Læs mere

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/5 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2002 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vedtægt for Forskningscenter for Økologisk Jordbrug GENERELLE BESTEMMELSER Navn og placering Stk. 1. Centrets navn er Forskningscenter for Økologisk Jordbrug.

Læs mere

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder)

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) UDKAST 17.11.2014 Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) 1 I lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013, som ændret

Læs mere

Dispensation fra kravet om landbrugsuddannelse

Dispensation fra kravet om landbrugsuddannelse Dispensation fra kravet om landbrugsuddannelse Udtalt, at landbrugsministeriet i en sag om dispensation fra kravet om landbrugsuddannelse som betingelse for erhvervelse af en landbrugsejendom burde have

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2012-13 Fremsat den 14. november 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven

Læs mere

Notat om høringssvar til ændringer til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema

Notat om høringssvar til ændringer til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema Center for Landbrug/Direkte Betalinger Sagsnr./dok.nr.: 14-80181-000001 16. december 2014 Notat om høringssvar til ændringer til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema Udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 189 Folketinget 2014-15 Fremsat den 22. april 2015 af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2011/1 LSF 152 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: 006.14L.311 Fremsat den 11. april 2012 af børne og undervisningsministeren (Christine

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Natur- og Miljøklagenævnet

Bekendtgørelse om forretningsorden for Natur- og Miljøklagenævnet BEK nr 1726 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 019-00522 Senere ændringer til

Læs mere

12. august 2008 Sag nr. 12316

12. august 2008 Sag nr. 12316 12. august 2008 Sag nr. 12316 Revideret høringsliste vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om statsgaranti for lån til yngre jordbrugere m.v. (Mulighed for at yde lån til interessentskaber m.v.) Arbejderbevægelsens

Læs mere

. en række mindre ændringer i landbrugsloven. o?øt*d? U(+ UCiu EsLzPEAt +røe\,^.]åd,s\,/ft - Af. s.tzpt. 2'o'L. å S Seo øv nn-t- N, rv c,f n {

. en række mindre ændringer i landbrugsloven. o?øt*d? U(+ UCiu EsLzPEAt +røe\,^.]åd,s\,/ft - Af. s.tzpt. 2'o'L. å S Seo øv nn-t- N, rv c,f n { Natu rerhvervstyrelsen å S Seo øv nn-t- N, rv c,f n { o?øt*d? U(+ UCiu EsLzPEAt +røe\,^.]åd,s\,/ft - Af. s.tzpt. 2'o'L Center for Jordbrug, Økologi Nyropsgade 30 1780 København V H@ringssvar om forslag

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk svi@ftnet.dk Dato: 23. september 2016 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Målretning af SVU

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.)

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.) Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.) 1 I lov nr. 442 af 7. juni 2001 om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Udkast

Skatteministeriet J.nr Udkast Skatteministeriet J.nr. 2017-3508 Udkast Forslag til Lov om ændring af skatteforvaltningsloven (Begrænsning af SKATs mulighed for at tilbagekalde bindende svar ved værdiansættelse af aktiver og ensretning

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 124.27C.021 Fremsat den 31. oktober 2008 af undervisningsministeren

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. november 2015 Sag 226/2014 (2. afdeling) Invidan ApS (advokat Ingrid Brix Jensen) mod Natur- og Miljøklagenævnet (Kammeradvokaten ved advokat Britta Moll Bown) I

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. december 2013 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens

Læs mere

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg)

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 150 af 16. februar 2015, som senest ændret ved lov

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt

Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld for ejendomme ramt af kystnedbrydning) 1 I lov om kommunal

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

LOKALPLAN NR. 41. Fanø Kommune. Lokalplan for et område til yderlig stormflodssikring af Sønderho by

LOKALPLAN NR. 41. Fanø Kommune. Lokalplan for et område til yderlig stormflodssikring af Sønderho by LOKALPLAN NR. 41 Fanø Kommune Lokalplan for et område til yderlig stormflodssikring af Sønderho by Oktober 1989 2 Lokalplan 41 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL YDERLIG STORMFLODSSIKRING AF SØNDERHO

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

Lov om regional statsforvaltning

Lov om regional statsforvaltning Document created from https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=10070 (accessed 18 Feb 2013) LOV nr 542 af 24/06/2005 Gældende (Statsforvaltningsloven) Offentliggørelsesdato: 25-06-2005 Indenrigs-

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland. af lov om Natur- og Miljøklagenævnet

Anordning om ikrafttræden for Grønland. af lov om Natur- og Miljøklagenævnet Udkast Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Natur- og Miljøklagenævnet I medfør af 21 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet, jf. lovbekendtgørelse nr. 1620 af 8. december 2015 bestemmes, at loven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om landbrugsejendomme

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om landbrugsejendomme 2009/1 BTL 39 (Gældende) Udskriftsdato: 13. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 24. februar 2010 Betænkning over Forslag

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse

Forslag. Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 2012/1 LSF 20 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-400-00061 Fremsat den 4. oktober 2012 af miljøministeren (Ida Auken)

Læs mere

Lov om indfødsretsprøve

Lov om indfødsretsprøve Høringsudkast af 09. marts 2006. Fremsat den af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om indfødsretsprøve 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at etablere

Læs mere

2009/1 LSF 82 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 26. november 2009 af fødevareministeren (Eva Kjer Hansen) Forslag.

2009/1 LSF 82 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 26. november 2009 af fødevareministeren (Eva Kjer Hansen) Forslag. 2009/1 LSF 82 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 2244-09-5 Fremsat den 26. november 2009 af fødevareministeren (Eva Kjer Hansen)

Læs mere

2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag.

2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag. 2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturministeriet, j.nr. 2004-24647-22. Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

Dansk landbrug før og nu - fra selveje til godsdannelse

Dansk landbrug før og nu - fra selveje til godsdannelse Dansk landbrug før og nu - fra selveje til godsdannelse Professor, dr.jur. Jens Evald Juridisk Institut (Retslære) Aarhus Universitet. je@jura.au.dk. Underviser i: 1. Retshistorie og alm. retslære. 2.

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E Vøvelbæk et vådområdeprojekt vedrørende Matr.nr. 36 Djørup By, Bislev

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Statstidende

Forslag. Lov om ændring af lov om Statstidende 2012/1 LSF 186 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Digitaliseringsstyrelsen Fremsat den 13. marts 2013 af finansministeren (Bjarne Corydon)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil 2016/1 LSF 84 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0741503 Fremsat den 16. november 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen)

Læs mere

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget L 56 Bilag 5 Offentligt

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget L 56 Bilag 5 Offentligt Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 L 56 Bilag 5 Offentligt Enhed Forvaltningsjura Sagsbehandler Henrik Villum Jensen Koordineret med Ændringsforslag til forslag til lov om ændring af lov om kommunernes

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 34 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2011-511-0082 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 34 Forslag til lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om forskellige

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Februar 2014 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Februar 2014 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Februar 2014 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E Haraldskær vedrørende Del 13 af matr.nr. 8g Rue By, Skibet Del

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat 2015/1 LSF 17 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2263705 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved skriftlige afgangsprøver i folkeskolen)

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved skriftlige afgangsprøver i folkeskolen) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 192 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved

Læs mere

UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord.

UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord. 2008-02-19. UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord. 19-02- 2008 UU-Nord Rustenborgvej 3 2800 Lyngby STATSFORVALTNINGEN

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2013-14 Fremsat den 19. marts 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets

Læs mere

Landbrugsministeriets repræsentant i jordlovsudvalget

Landbrugsministeriets repræsentant i jordlovsudvalget Landbrugsministeriets repræsentant i jordlovsudvalget A klagede over, at landbrugsministeren havde ændret hidtidig praksis ved som landbrugsministeriets repræsentant i jordlovsudvalget at udpege en person,

Læs mere

2009/1 LSF 144 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar Forslag. til. 1. I 8, stk. 2 og 4, ændres»2/3«til:»halvdelen«og»1/3«til:»halvdelen«.

2009/1 LSF 144 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar Forslag. til. 1. I 8, stk. 2 og 4, ændres»2/3«til:»halvdelen«og»1/3«til:»halvdelen«. 2009/1 LSF 144 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) Forslag til Lov

Læs mere

Lov om kolonihaver og lov om ændring af lov om planlægning og jordkøbsloven

Lov om kolonihaver og lov om ændring af lov om planlægning og jordkøbsloven Side 1 af 5 Til kommunalbestyrelser og Hovedstadens Udviklingsråd samt til orientering til amtsråd DEPARTEMENTET LANDSPLANAFDELINGEN 6. Kontor J.nr. D 201-0003 Ref. Jo Den 20. juni 2001 Lov om kolonihaver

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om jagt og vildtforvaltning (Styrkelse af vildtudbytteindberetninger m.v.)

Forslag til lov om ændring af lov om jagt og vildtforvaltning (Styrkelse af vildtudbytteindberetninger m.v.) Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 405 Offentligt Forslag til lov om ændring af lov om jagt og vildtforvaltning (Styrkelse af vildtudbytteindberetninger m.v.) 1 I lov om jagt og vildtforvaltning,

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om hjemmeservice (Ændring af den bidragsberettigede persongruppe mv.) 1 I lov om hjemmeservice, jf. lovbekendtgørelse nr. 62 af 23. januar 2003, som ændret ved

Læs mere

KOMMISSORIUM for Retsvirkningslovsudvalget

KOMMISSORIUM for Retsvirkningslovsudvalget Lovafdelingen Dato: 3. september 2009 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-793-0052 Dok.: LVM40539 KOMMISSORIUM for Retsvirkningslovsudvalget 1. Den familieretlige lovgivning bygger på Familieretskommissionens

Læs mere

U D B U D S M A T E R I A L E August 2015. Rise, Ærø. vedrørende

U D B U D S M A T E R I A L E August 2015. Rise, Ærø. vedrørende U D B U D S M A T E R I A L E August 2015 Rise, Ærø vedrørende Heraf vej Matr.nr. 2i Ll. Rise By, Rise 7,8458 ha 2105 m 2 Matr.nr. 2h Ll. Rise By, Rise 17,1568 ha 3760 m 2 25,0026 ha 5865 m 2 Beliggende

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 4 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse) I lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om statens tjenestemænd i Grønland og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland

Forslag til Lov om ændring af lov om statens tjenestemænd i Grønland og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 8. december 2008 J.nr. 08-801-3 Forslag til Lov om ændring af lov om statens tjenestemænd i Grønland og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland

Læs mere

Resultat af høringsrunde organisationer mv.

Resultat af høringsrunde organisationer mv. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 160 - Bilag 1 Offentligt Direktoratet for FødevareErhverv Arealkontoret J.nr. 3101-X-06-3041 7. februar 2006 NOTAT vedrørende forslag til ændring af lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 167 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 180.44C.021 Fremsat den 25. marts 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

Vejledning om præstegårdsbrug m.v.

Vejledning om præstegårdsbrug m.v. Side 1 af 9 Dato for udstedelse 16-05-2006 Dokumenttype Vejledning Forskriftens nr. 41 Forskriftens titel Ressortministerium Status Vejledning om præstegårdsbrug m.v. Kirkeministeriet Gældende Populærtitel

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om mediestøtte

Forslag til lov om ændring af lov om mediestøtte Forslag til lov om ændring af lov om mediestøtte (Tilskud til nyhedsmedier i grænselandet) 1 I lov nr. 1604 af 26. december 2013 om mediestøtte foretages følgende ændringer: 1. I 2 indsættes efter el.lign.":

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven 2011/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. Fremsat den 11. januar 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om fremme af frit valg for borgerne ved levering af serviceydelser i kommuner

Forslag. Lov om ophævelse af lov om fremme af frit valg for borgerne ved levering af serviceydelser i kommuner 2012/1 LSF 6 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. j.nr. 1207135 Fremsat den 3. oktober 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere