Derudover vil der være 2-3 sundhedsplejersker mere tilknyttet projektet, således, at der er geografisk dækning.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Derudover vil der være 2-3 sundhedsplejersker mere tilknyttet projektet, således, at der er geografisk dækning."

Transkript

1 Juni 2009 Til Sundhedsnetværket, Assens Kommune Ansøgning om økonomisk tilskud til et Livsstils forebyggelsesprojekt for familier med børn i alderen 3½ -5 år der er overvægtige eller har begyndende overvægt. Ansøger Sundhedsplejen i Assens Kommune Ledende sundhedsplejerske Jette Lauvring. Deltagere i projektet - udover ansøger Daglige tovholder bliver sundhedsplejerske Lisa Nørgaard, Master i Sundhedsantropologi. Lisa har mange års erfaring i sundhedsplejerskearbejdet og deltaget i flere projekter indenfor sundhedsområdet. I 2007 været tovholder i projekt med inaktive piger i alderen år i Fåborg - Midtfyn Kommune. Derudover vil der være 2-3 sundhedsplejersker mere tilknyttet projektet, således, at der er geografisk dækning. Indledning Forekomsten af overvægt og fedme er et stigende problem hos børn og voksne. Udover at medføre risiko for livsstilsbetingede sygdomme som diabetes og hjertekarsygdomme kan det for mange børns vedkommende medføre store negative konsekvenser for deres sociale liv. Overvægt og fedme kan blandt andet betyde, at de udelukkes fra kammeratskab, hvor leg og sport kræver fysisk aktivitet. Mobning og ensomhed er et andet stort problem. Som et barn, der opholder sig på Julemærkehjem siger: Det er værst at blive mobbet, fordi det tager man ind og husker altid. Assens Kommune arbejder ud fra et Bredt Sundhedsbegreb, hvor sundhed omfatter både fysisk, psykisk og socialt velbefindende. En væsentlig grundtanke er, at det er bedre at forebygge end at helbrede. En tidlig indsats overfor overvægtige 3½ -5 årige børn falder således i tråd med Assens Kommunes Sundhedspolitik, der prioriterer børn og unge højt. Kommunens ansvar overfor det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde tilgodeses i projektet, og det følger også intentionen i Sundhedsloven om, at samarbejde tværfagligt bla. med de praktiserende læger om indsatsen overfor overvægtige børn.

2 Baggrund for indsatsen Hvorfor indsats overfor denne målgruppe? Fra gennemførte og igangværende projekter fra hele landet ser det ud til, at en indsats mod overvægt og fedme hos børn under skolealderen har en positiv effekt, således at yderligere overvægt forhindres. Børn i 3 ½ års alderen bør være overgået fra småbørnskost til den kost som resten af familien spiser. Familien skaber her en grundlæggende mad - og livsstil, som følger op igennem barneårene. Samtidig mener eksperter på området også, at der først er efter 3 års alderen kan måles BMI og taljemål på børn. Sundhedsplejen i Høje Taastrup gennemførte i 2004 et projekt med livsstilsbesøg til 3½årige og deres familier. De fandt, at 5 % af børnene i 3½-års-alderen er overvægtige. I børnehaveklassen er procenten af overvægtige børn øget til 12,5 %. Af undersøgelsen ses det, at risikoen for overvægt øges i tidsrummet fra barnet er 3½ år til det er 5-6 år. Faaborg-Midtfyn Kommune har i 2007 gennemført et lignende projekt med livsstilsbesøg til 3½ årige og deres familier. Her fandt man, at 8 % af børnene i 3-4 års alderen er overvægtige. Hvis man antager, at forekomsten af overvægt er nogenlunde ens i hele Danmark, ser der ud til at være en stigning i overvægt hos 3½-årige på 3 % fra Høje Taastrup projektet blev gennemført i 2004 til Faaborg-Midtfyn projektet fra Børnelæge Lone Marie Larsen ved Odense Universitetshospital er for tiden i gang med en phd. afhandling, der handler om at forebygge overvægt hos børn i 5-årsalderen. Hun blev inspireret til projektet, da hun i sit arbejde møder en del overvægtige børn. Hun vil undersøge, om overvægt kan forebygges ved en individuel indsats i familier med børn, der er overvægtige. Lone Marie Larsen mener, at fedme før 3-årsalderen sandsynligvis er ufarlig, men at den bliver mere farlig med alderen. Der er evidens for, at fedme i 4-5-årsalderen medfører 80 % risiko for fedme i 10-årsalderen og i voksenalderen. Hun peger på et projekt i Aalborg, som har vist at 10 % af alle 5 årige er overvægtige eller har begyndende overvægt. I Silkeborg Kommune samarbejder praktiserende læger og sundhedsplejersker om, at hjælpe forældre til overvægtige børn fra 3-5 år, så overvægten ikke bliver permanent. Målet med projektet er at inspirere familien til varige livsstilsændringer, der kan hjælpe barnet, så det undgår overvægt. Begrundelsen for den tidlige indsats er, at det er lettere at hjælpe barnet, når det er lille. Har barnet først nået skolealderen, er de dårlige vaner cementeret og forældrene har ikke længere så stor indflydelse på, hvad barnet spiser. 2

3 Kobling til andre indsatser i Assens Kommune I Assens Kommune har der igennem flere år været etableret en indsats overfor børn i alderen 6-9 årige som er inaktive i form af Helsesportskolen. Vores projekt går godt i tråd med dette initiativ, da det aldersmæssigt er målgruppen lige før. Vi har således mulighed for at disse børn evt. kan fortsætte i Helsesportsskolen. Ligeledes er vores Projekt i god tråd med det nye Projekt for en 3 årig periode for Fynske Kommuner i DGI- regi om at tilbyde overvægtige/svært overvægtige børn og unge tilbud om motion og trivsel. Her er den primære målgruppe de årige overvægtige/svært overvægtige. Med baggrund i et specifikt behov for udvikling af attraktive tilbud for netop denne aldersgruppe. Den sekundære målgruppe for projektet vil være overvægtige/svært overvægtige børn i alderen 3-10 år. Her ville vores Livsstils- og forebyggelsesprojekt for de 3½ - 5 årige kunne koble sig på de tilbud der måtte skabes i fritidslivet for denne målgruppe og alder. Der vil således kunne skabes en sammenhæng i de projekter der er i Assens Kommune for netop disse børn. Hvad søges der forebyggelsesmidler til Med baggrund i erfaringerne fra ovenstående projekter, samt den viden der eksisterer om risiko for fedmeepidemi, søger Sundhedsplejen i Assens Kommune om midler fra Forebyggelsespuljen til at gennemføre et 2-årigt projekt med individuelle løsningsforslag til familier med børn i 3½- 5 års alderen, der er overvægtige eller har begyndende overvægt. Formål Formålet med projektet er at give viden om kost og bevægelsesmuligheder tilpasset det enkelte familie at hindre børnene i at blive overvægtige unge og voksne at motivere børn og familier til en sundere livsstil Start og afslutning Der forventes endelig planlægning august 2009, og opstart i forlængelse heraf. Projektet forventes afsluttet til efteråret Målgruppe Børn i 3½- 5 års alderen, med hovedvægten på de 3½ årige, der er overvægtige eller har begyndende overvægt, og hvor forældrene er motiveret for aktivt at ville ændre på familiens vaner i forhold til kost og bevægelse. 3

4 Antal familier med denne problematik Vi ved at forekomsten af overvægt har en social slagside og Christina Vinters forskningsprojekt på OUH blandt gravide på Fyn viser, at der over tid blandt disse kvinder er en øget overvægt hos kvinder med ingen eller kort uddannelse. I hendes tabel over 21 kommuner i Region Syddanmark ses, at Assens Kommunes gravide ligger på en 6. plads over gravide med en BMI > 25. Dette målt ved første graviditetsbesøg. Dette gør, at vi som udgangspunkt vurderer, at Assens Kommunes børn desværre nok også følger landsgennemsnittet eller måske endda ligger over. 10 % af hver af hver årgang vil være ca børn over 3 årgange vil det dreje sig om ca. 120 børn og familier. Vores opgave er, at motivere forældrene til at deltage, men viden fra andre projekter fortæller også, at det er nødvendigt, at forældrene selv har en interesse i at ændre deres dagligdag eller selv se det som en problematik de er interesseret i eller har mulighed for at gøre noget ved. Vi forestiller os at 1/3 af familier med disser problematikker vil kunne deltage. Indsatsen er samtidig afhængig af de midler, der tilføres projektet. Succeskriterier At der er sket konkrete ændringer i familiens og barnets livsstil. At barnets BMI er stabiliseret. At 50 % af de deltagende børn ikke er overvægtige ved skolestart. Visitation Via kontakt til daginstitutionspersonale i kommunen Via samarbejdspartnere som børnefysioterapeuter i kommunen. Via forældre, der selv henvender sig. Via praktiserende læger Tidsperspektiv Der er evidens for, at det tager tid at ændre vaner og fastholde dem. Derfor er tidsperspektivet 1½ -2 år pr. familie med intensiv kontakt i starten og udslusning og opfølgning i sidste del af forløbet. Aktiviteter Udgangspunktet for projektet er at tilbyde et forløb, der støtter familier med overvægtige 3-4 årige børn i Assens Kommune i at ændre livsstil, så familien og barnet får sundere vaner i forhold til mad og bevægelse. Tilbuddet til familierne tænkes overvejende som et individuelt tilbud, der omfatter hjemmebesøg med udgangspunkt i den enkelte families ressourcer og problemstillinger. 4

5 Begrundelsen herfor er, med udgangspunkt i Høje Taastrup projektet, at det er vigtigt, at der tages udgangspunkt i det enkelte barn og familien. Familierne i projektet gav udtryk for, at de havde brug for individuelle løsninger og ikke kun information på det generelle plan. Det udelukker dog ikke, at de individuelle tilbud kan kombineres med gruppetilbud i de tilfælde, hvor problemstillingerne er fælles. Metode Den motiverende Samtale, som er evidensbaseret i forhold til arbejdet med at støtte til en ændret sundhedsadfærd. Den første motiverende samtale finder sted i hjemmet. De efterfølgende samtaler tænkes at finde sted i en form for konsultation. I andet år af projektet er kontaktformen for det meste telefonisk. Spørgeskema, der danner baggrund for udarbejdelse af sundhedshjulet. Sundhedshjulet, der er et redskab, der giver et billede af, hvordan man selv vurderer sin livsstil og sin indsats for at leve sundt og aktivt lige nu. Sundhedshjulet følges, så man ser, om der er udvikling. Aktive Vurderinger, der er evidensbaseret i forhold til arbejdet med holdninger i gruppesammenhæng kan anvendes, hvis gruppetilbud bliver aktuelt. Der gennemføres en løbende kompetenceudvikling og erfaringsudveksling med andre, som har arbejdet med lignende projekter af sundhedsplejerskerne, som deltager i projektet. Projektet gennemføres i samarbejde med praktiserende læger, børnefysioterapeuter og personale i daginstitutioner i Assens Kommune. Kvalitetssikring BMI hos de involverede børn følges også i skolealderen. BMI på børn der går i 0. og 1. klasser i skoleåret 2008/2009 eksisterer på nuværende tidspunkt og kan bruges til sammenligning, så en ændring kan registreres. Der udarbejdes sundhedshjul på både barnet og familien flere gange i løbet af projektperioden, hvorved ændringer kan registreres. Evt. målemetoder omkring maven mm. Projektet vil løbende blive evalueret og tilrettet af projektlederen i samarbejde med projektmedarbejderne. Tidsperspektiv og økonomi Der er evidens for, at det tager tid at ændre vaner og fastholde dem. Derfor er tidsperspektivet 1½ -2 år pr. familie med intensiv kontakt i starten og udslusning og opfølgning i sidste del af forløbet. 5

6 Kontakter til familien 1. år Kontakt form Indhold 1.md Hjemmebesøg Afdækning/årsager motivation Spørgeskema Sundhedshjul Måle/veje barnet, BMI Plan Tid timer Planlægge Opfølge Tid i alt timer 2,0 1,5 3,5 1.md Besøg daginstitution Observation af Barnets bevægelsesglæde Spisning Snak med kontaktpædagog 1,5 1, md Besøg/ konsult. Opfølgning mm. 1,0 0,5 1,5 3.md Besøg/ konsult. 1,0 0,5 1,5 4,5md Besøg/ konsult. 0,5 0,5 1,0 6. md Besøg/ konsult. 1,0 0,5 1,5 8.md Tlf. kons. 0,5 0,5 1,0 12.md Besøg/ konsult. 1,5 0,5 2,0 I alt år 1.md Tlf. kons. Hvordan går det? 0, 5 0,25 0,75 4. md Besøg/ konsult. 1,0 0,25 1,25 6.md Besøg/ konsult. Sundhedshjulet 1,0 0,5 1,5 8.md Tlf. kons. 0,25 0,25 0,5 12.md Besøg/ konsult. Afslutning/plan fortsat 1,5 0,5 2,0 I alt 6,0 Kørsel 3,0 Tidsforbrug pr. enkelt familie 24 Desuden udgifter til nedenstående: Uddannelse: Kursus i Den Motiverende Samtale, Udfyldning af spørgeskema/sundhedshjul, 3-4 sundhedsplejersker Undervisning af diætist om 3-6 åriges behov/gode ideer Undervisning af fysioterapeut/idrætskonsulent om 3-6 åriges behov/gode ideer Planlægning, strategi i forskellige pædagogiske virkemidler Y tallerken, de 8 kostråd og lignende 6

7 Værktøjer: Udarbejde skema til elektronisk opsamling af data i Novax. Udarbejde elektronisk spørgeskema Sundhedshjulet Udarbejde oversigt over sundhedsfremmende tilbud og muligheder i kommunen i relation til målgruppen 3-5 årige børn og deres familier. Andre materialer: Pjecer om kost og motion. Andre pædagogiske værktøjer. Anskaffelse af vægte mm Gruppeaktiviteter Formidling: Møder med praktiserende læger Møder/besøg i daginstitutioner (32 institutioner) Samarbejde børnefysioterapeuter og øvrige samarbejdspartnere Udarbejde skriftligt materiale kunne være o artikler o pjecer/foldere til samarbejdspartnere og familier o plakater til institutioner, lægehuse, biblioteker o.l. o evt. postkort Trykning af skriftligt materiale Distribution af forskelligt materiale Administration: Samlet mellem de 3-4 sundhedsplejersker og leder. Kørsel Planlægning Analysering/ registrering Evaluering Tovholderfunktion Økonomisk beregning for ca.40 familier Da det et helt nystartet projekt vil der bruges forholdsvis mange timer i opstarten til udarbejdelse at materiale og uddannelse. Dette materiale vil kunne bruges i det fremadrettede arbejde omkring disse børn, således at der opbygges en viden, samarbejde og materiale i Sundhedsplejen til gavn for disse børn og familier fortsat. Se bilag. Over en 2 årig periode vil udgifterne pr. barn beløbe sig til ca kr. Sundhedsplejen er interesseret i selv at byde inde med nogle af arbejdstimerne til dette projekt. 7

8 Ansøgning på økonomien Ud fra den ovenstående vil Sundhedsplejen ansøge om følgende midler til Livsstils forebyggelsesprojekt for familier med børn i alderen 3½ -5 år der er overvægtige eller har begyndende overvægt. Der ansøges om: kr. i kr. i kr. i 2011 Evaluering Der evalueres løbende i projektet og holdes møder med de involverede sundhedsplejersker mindst 6 gange i projektforløbet. Der evalueres i forhold til succeskriterierne. Referencer 1. Assens Kommune. Sundhedspolitik Vedtaget i Assens Byråd den 27. februar Bambi, igangværende projekt vedrørende overvægt hos børn, forekomst, årsag, konsekvens og mulig intervention. Børnelæge, ph.d.-studerende Lone Marie Larsen 3. Faaborg-Midtfyn Kommune. Sundhedsfremmende besøg hos familier med børn i 3-4 års alderen. Den kommunale sundhedstjeneste november Klinisk vejledning. Opsporing og behandling af overvægt hos førskolebørn. Dansk Selskab for Almen medicin i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. 5. Silkeborg Kommunes Sundhedspleje. Hjemmebesøg ved overvægtige 3½ årige. 6. Sundhedsplejen i Høje Taastrup Kommune. Livsstilsbesøg til 3½-årige og deres familier i Høje Taastrup Kommune, projekt under Overvægtspuljen Ledende sundhedsplejerske Jette Lauvring Juni

9 Juni 2009 Til Sundhedsnetværket, Assens Kommune Ansøgning om økonomisk tilskud til et Livsstils forebyggelsesprojekt for familier med børn i alderen 3½ -5 år der er overvægtige eller har begyndende overvægt. Ansøger Sundhedsplejen i Assens Kommune Ledende sundhedsplejerske Jette Lauvring. Deltagere i projektet - udover ansøger Daglige tovholder bliver sundhedsplejerske Lisa Nørgaard, Master i Sundhedsantropologi. Lisa har mange års erfaring i sundhedsplejerskearbejdet og deltaget i flere projekter indenfor sundhedsområdet. I 2007 været tovholder i projekt med inaktive piger i alderen år i Fåborg - Midtfyn Kommune. Derudover vil der være 2-3 sundhedsplejersker mere tilknyttet projektet, således, at der er geografisk dækning. Indledning Forekomsten af overvægt og fedme er et stigende problem hos børn og voksne. Udover at medføre risiko for livsstilsbetingede sygdomme som diabetes og hjertekarsygdomme kan det for mange børns vedkommende medføre store negative konsekvenser for deres sociale liv. Overvægt og fedme kan blandt andet betyde, at de udelukkes fra kammeratskab, hvor leg og sport kræver fysisk aktivitet. Mobning og ensomhed er et andet stort problem. Som et barn, der opholder sig på Julemærkehjem siger: Det er værst at blive mobbet, fordi det tager man ind og husker altid. Assens Kommune arbejder ud fra et Bredt Sundhedsbegreb, hvor sundhed omfatter både fysisk, psykisk og socialt velbefindende. En væsentlig grundtanke er, at det er bedre at forebygge end at helbrede. En tidlig indsats overfor overvægtige 3½ -5 årige børn falder således i tråd med Assens Kommunes Sundhedspolitik, der prioriterer børn og unge højt. Kommunens ansvar overfor det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde tilgodeses i projektet, og det følger også intentionen i Sundhedsloven om, at samarbejde tværfagligt bla. med de praktiserende læger om indsatsen overfor overvægtige børn.

10 Baggrund for indsatsen Hvorfor indsats overfor denne målgruppe? Fra gennemførte og igangværende projekter fra hele landet ser det ud til, at en indsats mod overvægt og fedme hos børn under skolealderen har en positiv effekt, således at yderligere overvægt forhindres. Børn i 3 ½ års alderen bør være overgået fra småbørnskost til den kost som resten af familien spiser. Familien skaber her en grundlæggende mad - og livsstil, som følger op igennem barneårene. Samtidig mener eksperter på området også, at der først er efter 3 års alderen kan måles BMI og taljemål på børn. Sundhedsplejen i Høje Taastrup gennemførte i 2004 et projekt med livsstilsbesøg til 3½årige og deres familier. De fandt, at 5 % af børnene i 3½-års-alderen er overvægtige. I børnehaveklassen er procenten af overvægtige børn øget til 12,5 %. Af undersøgelsen ses det, at risikoen for overvægt øges i tidsrummet fra barnet er 3½ år til det er 5-6 år. Faaborg-Midtfyn Kommune har i 2007 gennemført et lignende projekt med livsstilsbesøg til 3½ årige og deres familier. Her fandt man, at 8 % af børnene i 3-4 års alderen er overvægtige. Hvis man antager, at forekomsten af overvægt er nogenlunde ens i hele Danmark, ser der ud til at være en stigning i overvægt hos 3½-årige på 3 % fra Høje Taastrup projektet blev gennemført i 2004 til Faaborg-Midtfyn projektet fra Børnelæge Lone Marie Larsen ved Odense Universitetshospital er for tiden i gang med en phd. afhandling, der handler om at forebygge overvægt hos børn i 5-årsalderen. Hun blev inspireret til projektet, da hun i sit arbejde møder en del overvægtige børn. Hun vil undersøge, om overvægt kan forebygges ved en individuel indsats i familier med børn, der er overvægtige. Lone Marie Larsen mener, at fedme før 3-årsalderen sandsynligvis er ufarlig, men at den bliver mere farlig med alderen. Der er evidens for, at fedme i 4-5-årsalderen medfører 80 % risiko for fedme i 10-årsalderen og i voksenalderen. Hun peger på et projekt i Aalborg, som har vist at 10 % af alle 5 årige er overvægtige eller har begyndende overvægt. I Silkeborg Kommune samarbejder praktiserende læger og sundhedsplejersker om, at hjælpe forældre til overvægtige børn fra 3-5 år, så overvægten ikke bliver permanent. Målet med projektet er at inspirere familien til varige livsstilsændringer, der kan hjælpe barnet, så det undgår overvægt. Begrundelsen for den tidlige indsats er, at det er lettere at hjælpe barnet, når det er lille. Har barnet først nået skolealderen, er de dårlige vaner cementeret og forældrene har ikke længere så stor indflydelse på, hvad barnet spiser. 2

11 Kobling til andre indsatser i Assens Kommune I Assens Kommune har der igennem flere år været etableret en indsats overfor børn i alderen 6-9 årige som er inaktive i form af Helsesportskolen. Vores projekt går godt i tråd med dette initiativ, da det aldersmæssigt er målgruppen lige før. Vi har således mulighed for at disse børn evt. kan fortsætte i Helsesportsskolen. Ligeledes er vores Projekt i god tråd med det nye Projekt for en 3 årig periode for Fynske Kommuner i DGI- regi om at tilbyde overvægtige/svært overvægtige børn og unge tilbud om motion og trivsel. Her er den primære målgruppe de årige overvægtige/svært overvægtige. Med baggrund i et specifikt behov for udvikling af attraktive tilbud for netop denne aldersgruppe. Den sekundære målgruppe for projektet vil være overvægtige/svært overvægtige børn i alderen 3-10 år. Her ville vores Livsstils- og forebyggelsesprojekt for de 3½ - 5 årige kunne koble sig på de tilbud der måtte skabes i fritidslivet for denne målgruppe og alder. Der vil således kunne skabes en sammenhæng i de projekter der er i Assens Kommune for netop disse børn. Hvad søges der forebyggelsesmidler til Med baggrund i erfaringerne fra ovenstående projekter, samt den viden der eksisterer om risiko for fedmeepidemi, søger Sundhedsplejen i Assens Kommune om midler fra Forebyggelsespuljen til at gennemføre et 2-årigt projekt med individuelle løsningsforslag til familier med børn i 3½- 5 års alderen, der er overvægtige eller har begyndende overvægt. Formål Formålet med projektet er at give viden om kost og bevægelsesmuligheder tilpasset det enkelte familie at hindre børnene i at blive overvægtige unge og voksne at motivere børn og familier til en sundere livsstil Start og afslutning Der forventes endelig planlægning august 2009, og opstart i forlængelse heraf. Projektet forventes afsluttet til efteråret Målgruppe Børn i 3½- 5 års alderen, med hovedvægten på de 3½ årige, der er overvægtige eller har begyndende overvægt, og hvor forældrene er motiveret for aktivt at ville ændre på familiens vaner i forhold til kost og bevægelse. 3

12 Antal familier med denne problematik Vi ved at forekomsten af overvægt har en social slagside og Christina Vinters forskningsprojekt på OUH blandt gravide på Fyn viser, at der over tid blandt disse kvinder er en øget overvægt hos kvinder med ingen eller kort uddannelse. I hendes tabel over 21 kommuner i Region Syddanmark ses, at Assens Kommunes gravide ligger på en 6. plads over gravide med en BMI > 25. Dette målt ved første graviditetsbesøg. Dette gør, at vi som udgangspunkt vurderer, at Assens Kommunes børn desværre nok også følger landsgennemsnittet eller måske endda ligger over. 10 % af hver af hver årgang vil være ca børn over 3 årgange vil det dreje sig om ca. 120 børn og familier. Vores opgave er, at motivere forældrene til at deltage, men viden fra andre projekter fortæller også, at det er nødvendigt, at forældrene selv har en interesse i at ændre deres dagligdag eller selv se det som en problematik de er interesseret i eller har mulighed for at gøre noget ved. Vi forestiller os at 1/3 af familier med disser problematikker vil kunne deltage. Indsatsen er samtidig afhængig af de midler, der tilføres projektet. Succeskriterier At der er sket konkrete ændringer i familiens og barnets livsstil. At barnets BMI er stabiliseret. At 50 % af de deltagende børn ikke er overvægtige ved skolestart. Visitation Via kontakt til daginstitutionspersonale i kommunen Via samarbejdspartnere som børnefysioterapeuter i kommunen. Via forældre, der selv henvender sig. Via praktiserende læger Tidsperspektiv Der er evidens for, at det tager tid at ændre vaner og fastholde dem. Derfor er tidsperspektivet 1½ -2 år pr. familie med intensiv kontakt i starten og udslusning og opfølgning i sidste del af forløbet. Aktiviteter Udgangspunktet for projektet er at tilbyde et forløb, der støtter familier med overvægtige 3-4 årige børn i Assens Kommune i at ændre livsstil, så familien og barnet får sundere vaner i forhold til mad og bevægelse. Tilbuddet til familierne tænkes overvejende som et individuelt tilbud, der omfatter hjemmebesøg med udgangspunkt i den enkelte families ressourcer og problemstillinger. 4

13 Begrundelsen herfor er, med udgangspunkt i Høje Taastrup projektet, at det er vigtigt, at der tages udgangspunkt i det enkelte barn og familien. Familierne i projektet gav udtryk for, at de havde brug for individuelle løsninger og ikke kun information på det generelle plan. Det udelukker dog ikke, at de individuelle tilbud kan kombineres med gruppetilbud i de tilfælde, hvor problemstillingerne er fælles. Metode Den motiverende Samtale, som er evidensbaseret i forhold til arbejdet med at støtte til en ændret sundhedsadfærd. Den første motiverende samtale finder sted i hjemmet. De efterfølgende samtaler tænkes at finde sted i en form for konsultation. I andet år af projektet er kontaktformen for det meste telefonisk. Spørgeskema, der danner baggrund for udarbejdelse af sundhedshjulet. Sundhedshjulet, der er et redskab, der giver et billede af, hvordan man selv vurderer sin livsstil og sin indsats for at leve sundt og aktivt lige nu. Sundhedshjulet følges, så man ser, om der er udvikling. Aktive Vurderinger, der er evidensbaseret i forhold til arbejdet med holdninger i gruppesammenhæng kan anvendes, hvis gruppetilbud bliver aktuelt. Der gennemføres en løbende kompetenceudvikling og erfaringsudveksling med andre, som har arbejdet med lignende projekter af sundhedsplejerskerne, som deltager i projektet. Projektet gennemføres i samarbejde med praktiserende læger, børnefysioterapeuter og personale i daginstitutioner i Assens Kommune. Kvalitetssikring BMI hos de involverede børn følges også i skolealderen. BMI på børn der går i 0. og 1. klasser i skoleåret 2008/2009 eksisterer på nuværende tidspunkt og kan bruges til sammenligning, så en ændring kan registreres. Der udarbejdes sundhedshjul på både barnet og familien flere gange i løbet af projektperioden, hvorved ændringer kan registreres. Evt. målemetoder omkring maven mm. Projektet vil løbende blive evalueret og tilrettet af projektlederen i samarbejde med projektmedarbejderne. Tidsperspektiv og økonomi Der er evidens for, at det tager tid at ændre vaner og fastholde dem. Derfor er tidsperspektivet 1½ -2 år pr. familie med intensiv kontakt i starten og udslusning og opfølgning i sidste del af forløbet. 5

14 Kontakter til familien 1. år Kontakt form Indhold 1.md Hjemmebesøg Afdækning/årsager motivation Spørgeskema Sundhedshjul Måle/veje barnet, BMI Plan Tid timer Planlægge Opfølge Tid i alt timer 2,0 1,5 3,5 1.md Besøg daginstitution Observation af Barnets bevægelsesglæde Spisning Snak med kontaktpædagog 1,5 1, md Besøg/ konsult. Opfølgning mm. 1,0 0,5 1,5 3.md Besøg/ konsult. 1,0 0,5 1,5 4,5md Besøg/ konsult. 0,5 0,5 1,0 6. md Besøg/ konsult. 1,0 0,5 1,5 8.md Tlf. kons. 0,5 0,5 1,0 12.md Besøg/ konsult. 1,5 0,5 2,0 I alt år 1.md Tlf. kons. Hvordan går det? 0, 5 0,25 0,75 4. md Besøg/ konsult. 1,0 0,25 1,25 6.md Besøg/ konsult. Sundhedshjulet 1,0 0,5 1,5 8.md Tlf. kons. 0,25 0,25 0,5 12.md Besøg/ konsult. Afslutning/plan fortsat 1,5 0,5 2,0 I alt 6,0 Kørsel 3,0 Tidsforbrug pr. enkelt familie 24 Desuden udgifter til nedenstående: Uddannelse: Kursus i Den Motiverende Samtale, Udfyldning af spørgeskema/sundhedshjul, 3-4 sundhedsplejersker Undervisning af diætist om 3-6 åriges behov/gode ideer Undervisning af fysioterapeut/idrætskonsulent om 3-6 åriges behov/gode ideer Planlægning, strategi i forskellige pædagogiske virkemidler Y tallerken, de 8 kostråd og lignende 6

15 Værktøjer: Udarbejde skema til elektronisk opsamling af data i Novax. Udarbejde elektronisk spørgeskema Sundhedshjulet Udarbejde oversigt over sundhedsfremmende tilbud og muligheder i kommunen i relation til målgruppen 3-5 årige børn og deres familier. Andre materialer: Pjecer om kost og motion. Andre pædagogiske værktøjer. Anskaffelse af vægte mm Gruppeaktiviteter Formidling: Møder med praktiserende læger Møder/besøg i daginstitutioner (32 institutioner) Samarbejde børnefysioterapeuter og øvrige samarbejdspartnere Udarbejde skriftligt materiale kunne være o artikler o pjecer/foldere til samarbejdspartnere og familier o plakater til institutioner, lægehuse, biblioteker o.l. o evt. postkort Trykning af skriftligt materiale Distribution af forskelligt materiale Administration: Samlet mellem de 3-4 sundhedsplejersker og leder. Kørsel Planlægning Analysering/ registrering Evaluering Tovholderfunktion Økonomisk beregning for ca.40 familier Da det et helt nystartet projekt vil der bruges forholdsvis mange timer i opstarten til udarbejdelse at materiale og uddannelse. Dette materiale vil kunne bruges i det fremadrettede arbejde omkring disse børn, således at der opbygges en viden, samarbejde og materiale i Sundhedsplejen til gavn for disse børn og familier fortsat. Se bilag. Over en 2 årig periode vil udgifterne pr. barn beløbe sig til ca kr. Sundhedsplejen er interesseret i selv at byde inde med nogle af arbejdstimerne til dette projekt. 7

16 Ansøgning på økonomien Ud fra den ovenstående vil Sundhedsplejen ansøge om følgende midler til Livsstils forebyggelsesprojekt for familier med børn i alderen 3½ -5 år der er overvægtige eller har begyndende overvægt. Der ansøges om: kr. i kr. i kr. i 2011 Evaluering Der evalueres løbende i projektet og holdes møder med de involverede sundhedsplejersker mindst 6 gange i projektforløbet. Der evalueres i forhold til succeskriterierne. Referencer 1. Assens Kommune. Sundhedspolitik Vedtaget i Assens Byråd den 27. februar Bambi, igangværende projekt vedrørende overvægt hos børn, forekomst, årsag, konsekvens og mulig intervention. Børnelæge, ph.d.-studerende Lone Marie Larsen 3. Faaborg-Midtfyn Kommune. Sundhedsfremmende besøg hos familier med børn i 3-4 års alderen. Den kommunale sundhedstjeneste november Klinisk vejledning. Opsporing og behandling af overvægt hos førskolebørn. Dansk Selskab for Almen medicin i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. 5. Silkeborg Kommunes Sundhedspleje. Hjemmebesøg ved overvægtige 3½ årige. 6. Sundhedsplejen i Høje Taastrup Kommune. Livsstilsbesøg til 3½-årige og deres familier i Høje Taastrup Kommune, projekt under Overvægtspuljen Ledende sundhedsplejerske Jette Lauvring Juni

Projektplan. Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel.

Projektplan. Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel. Projektplan Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel. Baggrund for indsatsen: Sundhedsstyrelsen udgav i 2013 Forebyggelsespakken

Læs mere

Notat. Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move

Notat. Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit Dato: 18. juni 2015 Tlf. dir.: 4477 2693 E-mail: cho@balk.dk Kontakt: Camilla Hoelstad Holm Notat Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move

Læs mere

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Børne og Uddannelsesudvalg

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Børne og Uddannelsesudvalg Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Børne og Uddannelsesudvalg Forebyggelsespakkerne Udgivet af Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakkerne Indeholder vidensbaserede faglige anbefalinger

Læs mere

Ansøgningsskema 1 til projektstøtte Kommunens plan mod overvægt

Ansøgningsskema 1 til projektstøtte Kommunens plan mod overvægt Ansøgningsskema 1 til projektstøtte Kommunens plan mod overvægt Sendes til Ansøgningsfrist Fredag d. 14. november 2008 kl. 12.00 Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Mrk. Ansøgning 3. udmøntning af

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Odense Kommune Børn- familieafdelingen Center for Sundhed Grønløkkevej

Læs mere

Projekt frivillige Madguider i Odense Kommune

Projekt frivillige Madguider i Odense Kommune Projekt frivillige Madguider i Odense Kommune Forebyggelse Borgere med kronisk sygdom, eller risiko for at få en kronisk sygdom, vejledes og motiveres til varige livsstilsændringer. Hvad skulle indsatsen

Læs mere

Evaluering af. Vægtvejledning i Silkeborg og Skanderborg kommuner. Projektet er støttet af Sundhedsstyrelsen fra 2008 til 2011

Evaluering af. Vægtvejledning i Silkeborg og Skanderborg kommuner. Projektet er støttet af Sundhedsstyrelsen fra 2008 til 2011 1 Evaluering af Vægtvejledning i Silkeborg og Skanderborg kommuner Projektet er støttet af Sundhedsstyrelsen fra 2008 til 2011 2 Indhold Evaluering af Vægtvejledning... 5 Rapporten er bygget op på følgende

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Vi skal sætte ind nu. Diabetes som strategisk indsatsområde i Svendborg Kommune

Vi skal sætte ind nu. Diabetes som strategisk indsatsområde i Svendborg Kommune Vi skal sætte ind nu Diabetes som strategisk indsatsområde i Svendborg Kommune Indledning Borgere med kronisk sygdom er en særlig udfordring på sundhedsområdet, og herunder udgør diabetes en stor og stigende

Læs mere

Børnefamilier i Behandling hos Diætister

Børnefamilier i Behandling hos Diætister FEPS Vidensdagen 29. oktober 2009 Ellis Tauber-Lassen Projektleder, Klinisk diætist Formål Projektets formål var at vurdere, om det ved hjælp af vejledning omkring kost og motion, givet af privat praktiserende

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Fremtidens børnefysioterapi

Fremtidens børnefysioterapi Fremtidens børnefysioterapi Erfaringer fra arbejdet med faglig statusartikel på børneområdet generelt om screening og anvendelse af test samt forebyggelse på småbørnsområdet: Hvordan er det nu og hvordan

Læs mere

Bilag 3: Uddybelse af aktiviteter og indsatser for de fire målgrupper

Bilag 3: Uddybelse af aktiviteter og indsatser for de fire målgrupper Bilag 3: Uddybelse af aktiviteter og indsatser for de fire målgrupper Personer uden for arbejdsmarkedet Arbejdet med målgruppen bør gribes an på en utraditionel og holistisk måde, som tager udgangspunkt

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhed og Forebyggelse Børne- og ungeregion Vest Børn- og ungeforvaltningen Ørbækvej

Læs mere

Kostvejledning for borgere med særlig behov

Kostvejledning for borgere med særlig behov Kostvejledning for borgere med særlig behov Evaluering af projektperioden 2009-2010 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Baggrund... 3 Kostvejledningens formål, mål og succeskriterier... 4 Formål...

Læs mere

Dette notat beskriver mulighederne for anvendelse af Sundhedshus Langelands træningsfaciliteter i tilbuddet Klart til motion.

Dette notat beskriver mulighederne for anvendelse af Sundhedshus Langelands træningsfaciliteter i tilbuddet Klart til motion. Notat Anvendelse af Sundhedshus Langelands træningsfaciliteter (2. revidering, maj 2015) /retc Dette notat beskriver mulighederne for anvendelse af Sundhedshus Langelands træningsfaciliteter i tilbuddet

Læs mere

Gravide overvægtige og familier indsats for at forebygge sygdomme som følge af overvægt

Gravide overvægtige og familier indsats for at forebygge sygdomme som følge af overvægt Opgang P5 Afsnit P503 Direktionssekretariatet Enheden for tværsektorielt samarbejde Kettegårds Allé 30 2650 Hvidovre Telefon 3862 3862 Direkte 38621684 Fax 3647 3941 Web www.hvidovrehospital.dk Dato: 27.

Læs mere

Hvad kan der søges om støtte til? Under tilskudspuljens 2. udmøntning kan der ansøges om midler til følgende tre typer af projekter:

Hvad kan der søges om støtte til? Under tilskudspuljens 2. udmøntning kan der ansøges om midler til følgende tre typer af projekter: 2. udmøntning af tilskudspuljen til iværksættelse af kommunalt og regionalt forankrede vægtstoprådgivere og nøglepersoner på særligt udsatte arbejdspladser Sundhedsstyrelsen udmønter nu ca. 21 mio. kr.

Læs mere

Bilag 1: Begrundelse for ansøgning samt beløb

Bilag 1: Begrundelse for ansøgning samt beløb Bilag 1: Begrundelse for ansøgning samt beløb Ansøgning om 2-honorering af praktiserende læger i Region Midtjylland. Overvægt hos børn er et tiltagende problem med alvorlige konsekvenser for det enkelte

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhed og Forebyggelse Børne- og ungeregion Vest Børn- og ungeforvaltningen Ørbækvej

Læs mere

Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir

Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir Notat Danske Fysioterapeuter Til: Hovedbestyrelsen Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir Resume Fysioterapeuter har en lang tradition for at beskæftige sig

Læs mere

Forebyggelsespakke Overvægt

Forebyggelsespakke Overvægt Forebyggelsespakke Overvægt Oplæg for Sund By Netværket 12. september 2013 Sundhedsstyrelsen Forebyggelse og Borgernære Sundhedstilbud Tatjana Hejgaard thv@sst.dk Baggrund hvorfor skal overvægt forebygges?

Læs mere

Sundhed og Forebyggelse. Den kommunale sundhedstjeneste. (Godkendt i efteråret 2006 i forbindelse med budget 2007)

Sundhed og Forebyggelse. Den kommunale sundhedstjeneste. (Godkendt i efteråret 2006 i forbindelse med budget 2007) Den kommunale sundhedstjeneste (Godkendt i efteråret 2006 i forbindelse med budget 2007) 1 Generelt om området: Sundhedstjenesten arbejder efter sundhedsloven Lov nr. 546 af 24. juni 2005.09.22: Kapitel

Læs mere

TILBUD TIL SKOLEBØRN MED OVERVÆGT

TILBUD TIL SKOLEBØRN MED OVERVÆGT VELKOMMEN TIL TEMADAGEN TILBUD TIL SKOLEBØRN MED OVERVÆGT Lene Dørfler og Karen Karlsson Eriksen Center for Forebyggelse i praksis Formål 2016-2018 Center for Forebyggelse i praksis skal bidrage til en

Læs mere

UDMØNTNING AF SATSPULJEN. Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge april 2012 j.nr /1/ANP

UDMØNTNING AF SATSPULJEN. Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge april 2012 j.nr /1/ANP UDMØNTNING AF SATSPULJEN Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge 2012-2015 Kommuner inviteres hermed til at indsende ansøgninger om deltagelse i modelprojekt på området Forebyggende indsats for

Læs mere

Statusrapport på aktiviteter Center for Sundhedsfremme i Varde Kommune 2013

Statusrapport på aktiviteter Center for Sundhedsfremme i Varde Kommune 2013 Statusrapport på aktiviteter Center for Sundhedsfremme i Varde Kommune 2013 1.0. Indledning Denne korte statusrapport giver et overblik over aktiviteter i Center for Sundhedsfremme i 2013. I denne rapport

Læs mere

Strategi for Sundhedsplejen i Horsens Kommune. Udkast SUNDHEDSPLEJEN

Strategi for Sundhedsplejen i Horsens Kommune. Udkast SUNDHEDSPLEJEN Strategi for Sundhedsplejen i Horsens Kommune SUNDHEDSPLEJEN VISION At alle børn har mulighed for en sund udvikling og trivsel, så de kan vokse op og blive aktive medspillere i samfundet. At udsatte børn

Læs mere

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Projekt SMUK Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48 Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Slutevaluering projekt SMUK (resumé) Side 2 Projektperiode: 01.09.2009 31.05.2012 Sundhedsstyrelsens satspulje: Vægttab

Læs mere

Et sundt og aktivt børneliv

Et sundt og aktivt børneliv Et sundt og aktivt børneliv Bevægelsesstrategi for dagtilbud 0-6 år 2017-2018 Et sundt og aktivt børneliv Et sundt børneliv er et aktivt børneliv med gode muligheder for bevægelse. Gennem bevægelse styrker

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kommunal Sundhedstjeneste. Ergoterapi og Fysioterapi til børn. Mødedato: Tidspunkt: Mødenr.: Sted: Deltagere: Fraværende: Afbud:

Kvalitetsstandard. Kommunal Sundhedstjeneste. Ergoterapi og Fysioterapi til børn. Mødedato: Tidspunkt: Mødenr.: Sted: Deltagere: Fraværende: Afbud: Kvalitetsstandard Kommunal Sundhedstjeneste. Ergoterapi og Fysioterapi til børn Mødedato: Tidspunkt: Mødenr.: Sted: Deltagere: Fraværende: Afbud: Kvalitetsstandard Område Ydelsens lovgrundlag Målgruppe

Læs mere

Ansøgningsskema 1 til projektstøtte. Kommunens plan mod overvægt

Ansøgningsskema 1 til projektstøtte. Kommunens plan mod overvægt Ansøgningsskema 1 til projektstøtte Kommunens plan mod overvægt Sendes til Ansøgningsfrist Fredag d. 14. november 2008 kl. 12.00 Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Mrk. Ansøgning 3. udmøntning af

Læs mere

Handleplan for kommunal medfinansiering.

Handleplan for kommunal medfinansiering. Handleplan for kommunal medfinansiering. 1) Indledning Vejen Kommune har siden 2009 investeret i projekter og indsatser for at reducere uhensigtsmæssige genindlæggelser forebyggende indlæggelser uhensigtsmæssige

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Overvægt

Tjekliste for forebyggelsespakke om Overvægt Tjekliste for forebyggelsespakke om Overvægt : rundniveau, : dviklingsniveau. Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder [Folketinget, lokale 2-080, fredag den 14. oktober 2016 kl ]

TALEPAPIR Det talte ord gælder [Folketinget, lokale 2-080, fredag den 14. oktober 2016 kl ] Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Psykiatri og Lægemiddelpolitik Sagsbeh.: SUMSAH Koordineret med: Sagsnr.: 1609031

Læs mere

Årsrapport 2014 Forebyggende hjemmebesøg

Årsrapport 2014 Forebyggende hjemmebesøg Årsrapport 2014 Forebyggende hjemmebesøg Udsyn mod fremtidens velfærd Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 1.1 Forebyggende hjemmebesøg 1 1.2 Effekten af de forebyggende hjemmebesøg 1 1.3 Planlagte temaer

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål fra Cecilia Lonning-Skovgaard (V) og Pia Allerslev (V) vedrørende vægttabstilbud i Københavns Kommune

Besvarelse af spørgsmål fra Cecilia Lonning-Skovgaard (V) og Pia Allerslev (V) vedrørende vægttabstilbud i Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT Til Cecilia Lonning-Skovgaard og Pia Allerslev Besvarelse af spørgsmål fra Cecilia Lonning-Skovgaard (V) og Pia Allerslev (V) vedrørende vægttabstilbud

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Side 1 Ansøgningsskema til puljen til etablering af særlige tilbud og indsatser til ældre, der normalt ikke benytter sig af de forebyggende hjemmebesøg Projektets/indsatsernes titel Skriv titel på projektet/indsatserne.

Læs mere

Håndtering af overvægt hos 12-årige - fra teori til praksis. Camp Fanø. Ph.d. stud. Mathias Ried-Larsen Centre of Research in Childhood Health

Håndtering af overvægt hos 12-årige - fra teori til praksis. Camp Fanø. Ph.d. stud. Mathias Ried-Larsen Centre of Research in Childhood Health Håndtering af overvægt hos 12-årige - fra teori til praksis. Camp Fanø Ph.d. stud. Mathias Ried-Larsen Indhold 1. Resultater 2. Hvorfor gør vi det? 3. Beskrivelse af projektet Opsporing Camp Opfølgning

Læs mere

Forord. - Sundhed er en fælles opgave sundhed skaber vi sammen - Sundhed er en fælles opgave alle forventes at tage ansvar

Forord. - Sundhed er en fælles opgave sundhed skaber vi sammen - Sundhed er en fælles opgave alle forventes at tage ansvar Forord Ruth Lauridsen, Socialudvalgsformand Billund Kommune ønsker, at sundhed bliver mangfoldigt og med en klar politik om, at sundhed tænkes ind i arbejdsgange, beslutninger og nye tiltag. Sundhedstankegangen

Læs mere

Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler. Kroniker kurser for hjælpere og assistenter

Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler. Kroniker kurser for hjælpere og assistenter Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler Kroniker kurser for hjælpere og assistenter Baggrund Region Syddanmark har i årene 2010 2012 iværksat en kronikerindsats med

Læs mere

Statusrapport på aktiviteter Center for Sundhedsfremme i Varde Kommune. 1. januar 2013 30. juni 2013

Statusrapport på aktiviteter Center for Sundhedsfremme i Varde Kommune. 1. januar 2013 30. juni 2013 Statusrapport på aktiviteter Center for Sundhedsfremme i Varde Kommune 1. januar 2013 30. juni 2013 1.0. Indledning Denne korte statusrapport giver et overblik over aktiviteter i Center for Sundhedsfremme

Læs mere

Sundhedspolitik 2006-2010

Sundhedspolitik 2006-2010 Sundhedspolitik 2006-2010 Vedtaget xxx2007 1 Sundhedspolitik for Assens Kommune Pr. 1. januar 2007 har kommunen fået nye opgaver på sundhedsområdet. Kommunen får blandt andet hovedansvaret i forhold til

Læs mere

Midtvejsevaluering af kostvejledning til borgere

Midtvejsevaluering af kostvejledning til borgere Til: Social- og Sundhedsudvalget Fra: Kamilla Walther Midtvejsevaluering af kostvejledning til borgere Indhold Resumé... 1 Formål og succeskriterier... 1 Fremdrift... 2 Foreløbige resultater... 3 Konklusion...

Læs mere

Høringssvar Titel: sundhedsplejen til uddannelses- social og kulturudvalget. budget 2013-15 forslag nr.4: reduktion af sundhedsplejens normering

Høringssvar Titel: sundhedsplejen til uddannelses- social og kulturudvalget. budget 2013-15 forslag nr.4: reduktion af sundhedsplejens normering Høringssvar Titel: sundhedsplejen til uddannelses- social og kulturudvalget. budget 2013-15 forslag nr.4: reduktion af sundhedsplejens normering 1 Reduktion i sundhedsplejen pr. 1.8. 2012 med 22 timer

Læs mere

SAMMEN om det sunde liv. Strategi for tidlig indsats vedrørende børn og unges overvægt

SAMMEN om det sunde liv. Strategi for tidlig indsats vedrørende børn og unges overvægt SAMMEN om det sunde liv Strategi for tidlig indsats vedrørende børn og unges overvægt Vi skal gøre mere og lidt til Overvægt er et stigende folkesundhedsproblem. Det gælder også i Nyborg Kommune, hvor

Læs mere

Senarie 1. Holbæk-Projekt til undersøgelse af forskellige typer behandling af børn med overvægt

Senarie 1. Holbæk-Projekt til undersøgelse af forskellige typer behandling af børn med overvægt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Senarie 1. Holbæk-Projekt til undersøgelse af forskellige typer behandling af børn med overvægt For

Læs mere

Projekt: Sunde og glade børn i Halsnæs Kommune Christina H. Schneekloth, Sundhedskonsulent

Projekt: Sunde og glade børn i Halsnæs Kommune Christina H. Schneekloth, Sundhedskonsulent Projekt: Sunde og glade børn i Halsnæs Kommune 2007-2010 Christina H. Schneekloth, Sundhedskonsulent Generel og specifik indsats Formål at forebygge og behandle overvægt hos børn og unge særligt blandt

Læs mere

Livsstilscenter Brædstrup Landskursus for diabetessygeplejersker d. 28/

Livsstilscenter Brædstrup Landskursus for diabetessygeplejersker d. 28/ Livsstilscenter Brædstrup Landskursus for diabetessygeplejersker d. 28/10 2017 Lene Lange, Leder Sarah Bregendahl, Udviklingsansvarlig Livsstilscentrets baggrund Åbnede som en del af Brædstrup sygehus

Læs mere

Kommissorium Projekt rygestoprådgiver

Kommissorium Projekt rygestoprådgiver Kommissorium Projekt rygestoprådgiver Vejen er en kommune i bevægelse, der i fællesskab med borgeren skaber rammer for trivsel, der bidrager til så mange gode leveår som muligt. Baggrund Temaplanen for

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

Rubrik. Sundhedspleje. Kvalitetsstandard. Godkendt af Byrådet

Rubrik. Sundhedspleje. Kvalitetsstandard. Godkendt af Byrådet Rubrik Sundhedspleje Kvalitetsstandard Godkendt af Byrådet 18. december 2013 Sundhedspleje 1. Overordnede rammer 1.1. Formål Sundhedsplejens formål er at bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst

Læs mere

LIV via dialog. Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted

LIV via dialog. Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted Bilag 8 Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted Forarbejde 1989-1994: Samarbejdsprojekt Trivsel i familien I denne periode arbejdede jordemødrene/sundhedsplejerskerne

Læs mere

Sundhedspolitik Lemvig Kommune

Sundhedspolitik Lemvig Kommune Sundhedspolitik 2015-2019 Lemvig Kommune Indsatskatalog med handlingsplaner Ældre- og Sundhedsområdet, samt Handicap & Psykiatri 1 De enkelte områder inden for Ældre- og Sundhed samt Handicap & Psykiatri

Læs mere

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi I idéfasen udarbejdes en projektindstilling. Alle felter så udfyldes, men det vil ofte være af overordnet karakter. Den uddybende projektbeskrivelse

Læs mere

Ydelseskatalog Sundhedsplejen i Rebild Kommune

Ydelseskatalog Sundhedsplejen i Rebild Kommune Ydelseskatalog Sundhedsplejen i Rebild Kommune 0 Formål Sundhedsplejen i Rebild Kommune varetager opgaver i barnets hjem, i daginstitutioner, skoler og i lokalsamfundet. Definition af Sundhedspleje Sundhedsplejersken

Læs mere

Opfølgning på psykiatripolitikken

Opfølgning på psykiatripolitikken Opfølgning på psykiatripolitikken Projektet er gennemført i henhold til tidsplan og milepæle. Projektet gennemføres planmæssigt og milepæle opnås - dog kan der være ikke-kritiske forskydninger i tidsplanen.

Læs mere

Tværkommunalt udviklingsprojekt indenfor kronikerrehabilitering - en succes!

Tværkommunalt udviklingsprojekt indenfor kronikerrehabilitering - en succes! Tværkommunalt udviklingsprojekt indenfor kronikerrehabilitering - en succes! Baggrund: Favrskov, Skanderborg og Silkeborg Kommuner samarbejdede i perioden 2010-2013 om et projekt for udvikling af den kommunale

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Jammerbugt Kommune Toftevej 3 9440 Aabybro Telefon sekretær Inge Knudegaard:

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsområdet for børn og unge. Kayerødsgade 46 9000 Aalborg Uddannelsesansvarlig sundhedsplejerske:

Læs mere

Projekt Sund Mad og Bevægelse 2005-2007

Projekt Sund Mad og Bevægelse 2005-2007 Del 1 1 1. Indledning I denne rapports 1. kapitel kan du læse om baggrunden for projekt Sund Mad og Bevægelse, om projektets formål, mål, indhold, succeskriterier og projektets målgruppe. Kapitel 2 handler

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Odense Kommune Sundhed og Forebyggelse Børne- og ungeregion Vest Børn- og ungeforvaltningen

Læs mere

Genoptræning Kommunen har særlige forpligtelser over for borgere før og efter sygehusindlæggelse hvad angår hjemmesygepleje og genoptræning.

Genoptræning Kommunen har særlige forpligtelser over for borgere før og efter sygehusindlæggelse hvad angår hjemmesygepleje og genoptræning. FAKTA OM: 7. Sundhed Beskrivelse af brugere Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne nye opgaver inden for genoptræning/rehabilitering samt indenfor sundhedsfremme og forebyggelse. Regionerne har ansvaret

Læs mere

Afrapportering projektgruppe vedr. Udsatte gravide

Afrapportering projektgruppe vedr. Udsatte gravide Patientforløb AC-fuldmægtig Mona Buss Buksti Sundhedsfremmekonsulent Iben Mortensen 7. april 2017 NOTAT Afrapportering projektgruppe vedr. Udsatte gravide Denne afrapportering beskriver den model for screening

Læs mere

IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE

IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE 1 2 3 4 FORSLAG TIL HANDLINGER DER UNDERSTØTTER PRINCIPPERNE Udarbejd folder til forældre, der beskriver de gensidige

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog: Formål og opgaver: Børneteamet i Center Sundhed har en forebyggende og sundhedsfremmende opmærksomhed på børn med særlige

Læs mere

Ansøgningsskema 1 til projektstøtte

Ansøgningsskema 1 til projektstøtte Ansøgningsskema 1 til projektstøtte Kommunens plan mod overvægt Satspulje 2005 Ansøgningsfrist 1. marts 2005 Sendes til Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København

Læs mere

Forebyggende hjemmebesøg

Forebyggende hjemmebesøg Ydelsestype Forebyggelse og sundhedsfremme (12) Ydelsens lovgrundlag ydelsen Kriterier for at få Serviceloven 79 a tilbud om forebyggende hjemmebesøg er at støtte borgerens evne til at klare sig selv bedst

Læs mere

Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier

Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier Baggrund I ønsket om at fremme chanceligheden blandt børn og unge er det helt centralt med en tidlig

Læs mere

Af ergoterapeutstuderende Anja Christoffersen, Maria E. Hansen, Ann Christina Holm og Ditte Jakobsen.

Af ergoterapeutstuderende Anja Christoffersen, Maria E. Hansen, Ann Christina Holm og Ditte Jakobsen. Ergoterapeuter kan hjælpe overvægtige børn Når børn skal tabe sig skal forældrene inddrages. En gruppe ergoterapeutstuderende har via deres bachelorprojekt fundet ud af, at ergoterapeuter kan gøre en indsats

Læs mere

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Sundhedsfremme i tidlig stadie Sundhedsplejen + frivillige Sundhedsplejen + frivillige

Læs mere

Høringssvar til Region Syddanmarks fremtidige Fødeplan.

Høringssvar til Region Syddanmarks fremtidige Fødeplan. Høringssvar til Region Syddanmarks fremtidige Fødeplan. Overordnet set er udkastet til fødeplanen et flot og gennembearbejdet materiale. Intentionerne med fødeplanen er at give et ens tilbud til alle gravide

Læs mere

Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus

Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus Til lederne på sygehuset Indhold DU HAR SOM LEDER EN VIGTIG OPGAVE Hvem tager sig af hvad i forebyggelsesforløbet Lederens opgaver Lederens

Læs mere

Status for motionsvejdledning og holdtræning i Fitness World Indhold

Status for motionsvejdledning og holdtræning i Fitness World Indhold Status for motionsvejdledning og holdtræning i Fitness World Indhold Baggrund... 1 Holdtræning i Fitness World... 1 Formål:... 1 Målgruppe:... 1 Indsats:... 2 Registrering i projektperioden:... 2 Evaluering:...

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: FREMTIDENS MEDARBEJDER Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk Tlf. 8970

Læs mere

Slutevaluering af projekt Styrket indsats på kost- og motionsområdet

Slutevaluering af projekt Styrket indsats på kost- og motionsområdet Slutevaluering af projekt Styrket indsats på kost- og motionsområdet Evaluering udarbejdet af sundhedskonsulenterne Julie Dalgaard Guldager samt Lene Schramm Petersen marts 2015. 1 I projekt Styrket indsats

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte.... 2 Forord...

Læs mere

Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region:

Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region: Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region: 1 Ansøger Lyngby-Taarbæk Kommune, de praktiserende læger i Lyngby-Taarbæk Kommune og Diabetesskolen

Læs mere

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold Kvalitetsstandard Forebyggende hjemmebesøg Servicelovens 79a Lovgrundlag Formål 79 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 80 år, og

Læs mere

Lev dit liv med glæde

Lev dit liv med glæde Lev dit liv med glæde Institut for Sundhed og Livskvalitet Velkommen til Institut for Sundhed og Livskvalitet I dag er den første dag i resten af dit liv. Har du besluttet dig for, at du vil leve sundere,

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

1.0 Baggrund. 2.0 Formål

1.0 Baggrund. 2.0 Formål 1.0 Baggrund Den danske alkoholkultur giver mange sundhedsmæssige og sociale problemer. I Danmark har der tidligere været en forestilling om, at den bedste måde at give unge fornuftige alkoholvaner var

Læs mere

2. Opgaver som fysioterapeuten kan varetage for lægen- opdelt i afgrænsede grupper af patienter. Kompetencer på det muskuloskeletale område

2. Opgaver som fysioterapeuten kan varetage for lægen- opdelt i afgrænsede grupper af patienter. Kompetencer på det muskuloskeletale område Notat Danske Fysioterapeuter Til: Cc: Opgavebeskrivelse og kompetenceprofil- For fysioterapeuter ansat som hjælpepersonale i lægepraksis Dato: 7. april 2015 Kontaktperson: Gurli Petersen 1. Baggrund 2.

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE Magistratens 1. Afdeling og Magistratens 4. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE Magistratens 1. Afdeling og Magistratens 4. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE Magistratens 1. Afdeling og Magistratens 4. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 17. september 2004 via Magistraten Tlf. Nr.: 89403541 Jour. nr.: Ref.: MBV Styrkelse af den forebyggende

Læs mere

Det handler om dig. en sundhedspædagogisk sundhedsprofil for børn og unge i Randers Kommune. Afrapportering for skoleåret 2011/12

Det handler om dig. en sundhedspædagogisk sundhedsprofil for børn og unge i Randers Kommune. Afrapportering for skoleåret 2011/12 Det handler om dig en sundhedspædagogisk sundhedsprofil for børn og unge i Randers Kommune Afrapportering for skoleåret 2011/12 Udarbejdet af Inger Kruse Andersen September 2012 1 Indholdsfortegnelse En

Læs mere

UMV. Konflikthåndtering. At eleverne bliver bedre til at håndtere/løse/indgå konstruktivt i konflikter.

UMV. Konflikthåndtering. At eleverne bliver bedre til at håndtere/løse/indgå konstruktivt i konflikter. UMV På baggrund af UVM 2010, har vi valgt at sætte fokus på tre områder: konflikthåndtering, antimobning og arbejdsro. Fokuspunkt Mål Indsats Hvem, hvornår Opfølgning, hvornår, hvordan Konflikthåndtering

Læs mere

Til skolens medarbejdere

Til skolens medarbejdere Til skolens medarbejdere Politikerne i Odense Kommunes Børn- og Ungeudvalg har besluttet, at skolerne i Odense Kommune hvert år skal gennemføre internetbaserede spørgeskemaundersøgelser blandt elever i

Læs mere

Tværgående Sundhedspolitik

Tværgående Sundhedspolitik Tværgående Sundhedspolitik Vedtaget af Byrådet den 20. maj 2015 Tværgående Sundhedspolitik Vision Sundhed er et fælles ansvar, hvor borgere, familier, foreninger, virksomheder, region, kommune m.v. løfter

Læs mere

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:15 Mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:15 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 06.12.2007 kl. 16:15 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 52. Indsatsområde stress... 3 53. Initiativer på rusmiddelsområdet... 4

Læs mere

Indstilling. Permanentgørelse af Fars Legestue. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Permanentgørelse af Fars Legestue. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 11. maj 2010 Århus Kommune Pædagogisk Afdeling Børn og Unge 1. Resume Det blev på byrådsmødet den 5. december 2007 besluttet at etablere en

Læs mere

Det har været et vigtigt sikkerhedsnet. Evaluering af sundhedsplejens tilbud om opfølgning til børn fra Julemærkehjem, Silkeborg Kommune

Det har været et vigtigt sikkerhedsnet. Evaluering af sundhedsplejens tilbud om opfølgning til børn fra Julemærkehjem, Silkeborg Kommune Det har været et vigtigt sikkerhedsnet Evaluering af sundhedsplejens tilbud om opfølgning til børn fra Julemærkehjem, Silkeborg Kommune Enheden for Sundhedsfremme og Forebyggelse, december 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen

Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen 1. Aktviteter... 3 1.1 Overordnet aktivitet... 3 1.2 Familierådgivningsforløb... 3 1.3 Konsultationer/faglig sparring... 6 2. Tilfredshed... 7 2.1 Tilfredshed

Læs mere

Beskrivelse af den kommunale sundhedsordning

Beskrivelse af den kommunale sundhedsordning Specialuddannelsen til Sundhedsplejerske Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen.

Læs mere

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister.

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister. FVU-plan På baggrund af Region Syddanmarks oplæg til indhold og form til FVU-planerne, og den efterfølgende drøftelse heraf med voksenuddannelsescentrene og deres uddannelsesudvalg den 27. november 2007,

Læs mere

Samlet status overvægt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016

Samlet status overvægt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samlet status overvægt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune

Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune 1 Hvad sker der på forebyggelsesområdet? Regeringen har stigende fokus på forebyggelse Regeringsgrundlaget nationale

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere