Overenskomst mellem. Danske Malermestre. Fagligt Fælles Forbund. Perioden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overenskomst mellem. Danske Malermestre. Fagligt Fælles Forbund. Perioden 2012-2014"

Transkript

1 Overenskomst mellem Danske Malermestre og Fagligt Fælles Forbund Perioden

2 Indholdsfortegnelse: Arbejdstidsbestemmelser Side 1 Arbejdstid 3 2 Ansættelsesbeviser 4 3 Overtidsbetaling og skiftehold 6 4 Kørselsgodtgørelse 7 5 Seniorpolitik 8 Fridagsbestemmelser 6 Ferieregler 9 7 Søgnehelligdag og feriefridag 12 Lønbestemmelser 8 Tidlønsbestemmelser 14 9 Udbetaling af løn Ungarbejdere Indrapportering af elektroniske data 16 Tillidsmand/sikkerhed 12 Tillidsmandsbestemmelser Velfærdsbestemmelser Værktøj Sikkerhedsrepræsentant 19 Arbejdsophør 16 Opsigelser 19 Sygdom 17 Tilskadekomst, sygdom m.m. 20 Fagretlige regler 18 Fagretlige regler 22 Uddannelse 19 Uddannelse 24 Pension 20 Pensionsordning 26 Udenlandske arbejdere 21 Udenlandske arbejdere 27 Omgåelse af overenskomsten 22 Omgåelse af overenskomsten 29 Overenskomstens varighed 23 Ikrafttræden og opsigelsesfrist 30 Protokollater Sundhedsordning 30 Malerfagets Kompetenceudviklingsfond 30 Overenskomstdækning om optagelse af nye medlemmer 30 Vikararbejde 30 Social dumping 31 Udenlandske firmaer 31 Alternativ aflønning i forbindelse med stilladsarbejde 32 Om gensidige forpligtigelser 32 2

3 Overenskomst parternes forudsætninger 32 Sammenhængende arbejdsgang 32 Broaftalen 33 Off-shore 33 Implementering af direktiv om tidsbegrænset ansættelse 33 Implementering af direktiv om rammeaftale vedrørende deltidsarbejde 33 3

4 Perioden fra indtil Overenskomst mellem Danske Malermestre og Fagligt Fælles Forbund Parterne er enige om at anbefale medlemskab af Danske Malermestre og Fagligt Fælles Forbund. Vedrørende løn - og arbejdsforhold ved reparationsarbejder for så vidt angår rustbankning, sandblæsning, pletning, fjernelse af gammel maling og lignende, herunder afhentning og fjernelse af materialer mv. samt dertil hørende stilladsarbejde. ARBEJDSTIDSBESTEMMELSER 1 - Arbejdstiden 1. Normal arbejdstid Den ordinære effektive arbejdstid er 37 timer pr. uge og placeres på ugens 5 hverdage. 2. Arbejdstiden skal ligge mellem kl og kl med påbegyndelse og afslutning efter virksomhedens behov. 3. Efter aftale med medarbejderen kan den ugentlige arbejdstid varieres, blot den gennemsnitlige arbejdstid inden for en 3 måneders periode er 37 timer. Aftalen skal være skriftlig og skal ligge inden for kl og kl Eventuel klub eller lokalafdeling af Fagligt Fælles Forbund orienteres med kopi af aftalen. 4. Nedsat arbejdstid Medarbejdere, der ønsker at arbejde på nedsat arbejdstid, kan indgå en aftale om arbejdstidsreduktion med arbejdsgiveren i det omfang, det er foreneligt med arbejdsgiverens tarv. En sådan aftale skal dog udgøre mindst 15 timer. Ved indgåelse af en sådan aftale skal der mellem medarbejderen og virksomheden skriftligt aftales, hvor lang tid aftalen er gældende. Aflønning af medarbejdere på deltid sker i henhold til de almindelige overenskomstmæssige bestemmelser. (Ved indgåelse af ovenstående aftale orienteres den lokale organisation). 5. Skåne-/ fleksjob - eller varig begrænsning af erhvervsevnen 4

5 2 - Ansættelsesbevis For medarbejdere, der ansættes på skåne-/ fleksjob eller på grund af varig begrænsning af erhvervsevnen, skal der indgås en individuel, skriftlig aftale mellem medarbejderen, sociale myndighed og arbejdsgiveren, der nøje beskriver ansættelsesforholdet (et sådant ansættelsesforhold kan ikke fagretlig behandles). Aflønning af medarbejder på skåne-/ fleksjob sker i henhold til de almindelige overenskomstmæssige bestemmelser. (Ved indgåelse af ovenstående aftale orienteres den lokale organisation). 6. Arbejdsugen Den ugentlige arbejdstid reduceres forholdsmæssigt, når en søgnehelligdag, feriedag eller overenskomstmæssig fridag falder på en af ugens fem første hverdage. 7. Pauser Spise- og hvilepauser skal aftales for den enkelte virksomhed under hensyntagen til den enkelte arbejdsplads. 8. Grundlovsdag fra kl og 1. maj er fridage. Arbejdsgiveren yder ingen betaling for disse dage. 1. Ved ansættelse af medarbejdere med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på over 8 timer skal der udarbejdes en ansættelsesaftale, som udleveres senest sammen dag som ansættelsesforholdet påbegyndes. 2. Ansættelsesblanketten skal mindst indeholde oplysninger om: Arbejdsgiverens og medarbejderens navn og adresse samt arbejdsstedets beliggenhed, en beskrivelse af arbejdet eller angivelse af medarbejderens stilling, ansættelsesforholdets starttidspunkt, forventet varighed, feriebestemmelser, opsigelsesvarsel, lønudbetalingsterminer, den normale, daglige eller ugentlige arbejdstid samt andre aftaler, der regulerer ansættelsesforholdet f.eks. pensionsbidrag. Desuden skal det angives, at arbejdet er dækket af overenskomst indgået mellem Danske Malermestre og Fagligt Fælles Forbund. 3. Ved ændring af ansættelsesforholdet skal der udarbejdes en ny ansættelsesblanket senest samme dag som ændringen træder i kraft. 4. Ved ansættelsesforhold, der er indgået før den 1. juli 1993, skal arbejdsgiveren senest 2 måneder efter, at medarbejderen har bedt om det, udlevere et ansættelsesbevis. 5

6 5. Såfremt ansættelsesbeviset ikke er udleveret til medarbejderen i forbindelse med udløbet af de i stk. 1, 3 eller 4 anførte tidsfrister, kan spørgsmålet behandles efter reglerne om faglig strid. Bod kan ikke pålægges en arbejdsgiver, der senest 5 dage efter, at der på et møde mellem organisationerne er givet et pålæg om at udlevere ansættelsesbevis, har opfyldt dette pålæg, medmindre der foreligger systematisk brud på bestemmelsen om ansættelsesbevis. 6. Ovennævnte afsnit er gældende så længe lov nr. 392 af. 22. juni 1993 (ansættelsesbevisloven) med efterfølgende ændringer er gældende. 7. Oprettelse af værksteder: Såfremt en arbejdsgiver eller virksomhed ønsker at oprette flere værksteder, skal det ved ansættelse af medarbejdere klart og tydeligt fremgå af ansættelsesblanketten på hvilken adresse, ansættelsesforholdet er etableret. Endvidere skal det fremgå, hvor hovedvirksomheden er etableret, og der kan ikke skiftes virksomhedsadresse, så længe ansættelsesforholdet er etableret. Disse ansættelsesadresser skal i alle overenskomstmæssige forhold betragtes som selvstændige enheder, også når det gælder fagretlige forhold. Oprettelse af sådanne værksteder må dog ikke ske for at unddrage sig kørselsgodtgørelse og/- eller overnatningsbestemmelser. 8. For at sikre, at der bliver indbetalt korrekt pensionsbidrag ved nyansatte, kan ansættelsesblanketten udvides med et afkrydsningsfelt, hvori det kan angives, om medarbejderen har været medlem af en tilsvarende pensionsordning i et tidligere ansættelsesforhold. 9. Arbejde i udlandet Hvor medarbejdere udsendes til arbejde i udlandet herunder Færøerne og Grønland skal der forud for rejsens påbegyndelse træffes skriftlige aftaler om arbejdstid, løn - og arbejdsvilkår, befordring (ved befordring forstås ud- og hjemtransport samt eventuel lokaltransport), den valuta, hvori lønnen udbetales, eventuelle tillæg i form af kontanter eller naturalier under opholdet herunder kost og logi, varighed af det arbejde, der skal udføres i udlandet, eventuelle forsikringer, der er tegnet for medarbejderen. Hvor medarbejdere udsendes til arbejde i udlandet er den mellem parterne indgået aftale om arbejdsmarkedspension gældende, med mindre andet er aftalt. 10. Overenskomstparterne er enige om, at det skal være frivilligt for medarbejderne at indgå aftale med virksomheden om køb af ydelser i tilknytning til 6

7 ansættelsesforholdet, og at det efter parternes forståelse vil være i strid med overenskomsten at betinge et ansættelsesforhold af, at medarbejderne indgår en sådan aftale. 11. Hvis der udleveres elektronisk udstyr med GPS sender, skal medarbejderne orienteres forinden udstyret eventuelt anvendes til overvågning. Overvågning kan kun iværksættes i overensstemmelse med retspraksis og lovgivning på området. 3 - Overtids-, nat- og søn- og helligdagsbetaling og skiftehold 1. For arbejde, der på arbejdsgiverens forlangende udføres uden for den ordinære arbejdstid, betales på ugens 5 første dag et tillæg på halvdelen af den overenskomstmæssige mindstebetaling for de første 4 timer efter normal arbejdstids ophør. Derefter betales, jfr. stk. 2. pr. time til påfølgende arbejdsdags begyndelse. 2. For arbejde, der udføres på lørdage, søndage, helligdage, 1. maj og ½ Grundlovsdag betales den overenskomstmæssige mindste betaling som overarbejdstillæg. 3. Når en medarbejder tilsiges til at udføre overarbejde, der strækker sig ud over 2 timer, skal han have meddelelse herom dagen forud for overarbejdets påbegyndelse. Kan dette ikke opfyldes, ydes der i betaling for manglende varsel et tillæg svarende til den pågældende overarbejdssats. 4. Ved deltid, skåne-/flexjob eller varig begrænsning af erhvervsevnen, hvor arbejdstiden ligger uden for den for virksomhedens/øvrige medarbejderes normale arbejdstid, afregnes overtiden efter gældende regler. 5. Der er mellem parterne enighed om, at overarbejde bør begrænses mest muligt. Afspadsering af nødvendigt overarbejde kan frit aftales. Skiftehold: 1. Hvor der etableres fabriksmæssig, industriel virksomhed eller arbejde på skibsværfter, er "Fællesordning for arbejde i holddrift" gældende. 7

8 4 - Kørselsgodtgørelse 1. A. København Zonegrænser: Mod øst sundet til Klampenborg. Derfra mod nord langs grunden af Staunings Plæne over Strandvejen ad Peter Liepsvej - Dyrehavevej - Klampenborgvej - Ringvej III til Gl. Køge Landevej og herfra til stranden i lige linie. 2. Amager Zonegrænser: Fra stranden ad Ryvej, Ringbakkevej, Nordre Dragørvej, sydsiden af flyvepladsen til Englandsvej. Ad hovedlandevejen til Tømmerupvejen gennem Tømmerup og Viberup til Nøragersmindevej og ad denne til Kalvebod Strand. Grænsen går midt i ovennævnte gader og veje for A1 og A2. 3. B. Provinsen Zonegrænser: I byområder indtil 12 km ad nærmeste passable vej fra pågældende by's midtpunkt. Byens midtpunkt aftales mellem lokale laug og fagforeninger. Hvorvidt et område skal regnes som et byområde eller som landdistrikt aftales ligeledes mellem de lokale laug og fagforeninger. Hvor arbejdsgiverens værksted er beliggende uden for de aftalte byområder, regnes afstanden altid fra arbejdsgiverens værksted. Samme bestemmelse gælder for arbejdsgivere med værksted i Københavnsområdet uden for de for København gældende zonegrænser. 4. C. Svendens bopæl Zonegrænser: Medarbejderens bopæl beliggende inden for 12 km fra arbejdsstedet. Inden for de ovennævnte zonegrænser A, B og C ydes ingen kørselsgodtgørelse. 5. Kørselsgodtgørelse Ved arbejde uden for de fastlagte zoner betales en kørselsgodtgørelse med kr. 3,80 pr. km beregnet fra zonens ydergrænse i henhold til A, B og frem og tilbage, dog mindst kr. 15,00 pr. dag. Beregningen af afstand foretages altid fra det punkt, der i henhold til A, B og C er beliggende nærmest arbejdsstedet. Ved kørsel mellem flere arbejdspladser med eget motorkøretøj på samme dag i arbejdstiden betales for de kørte kilometer med statens kørepengesats. Minimumsbetalingen på kr. 15,00 udløses ikke ved kørsel i arbejdstiden. 6. 8

9 Såfremt der mellem arbejdsgiveren og medarbejderen træffes aftale om, at arbejdsgiveren stiller fri bil til rådighed eller medarbejderen bliver transporteret på arbejdsgiverens foranledning, bortfalder kørselsgodtgørelsen. Dog betales der for forbrugt tid kr. 2,74 pr. km fra de i stk. A, B og C nævnte zonegrænser. 7. Ved arbejde på øer, der kræver transport ad søvejen, træffes der særlig aftale om omkostningerne hermed. 8. Hvor medarbejderen ved samlet kørsel overstiger km uden for de nævnte zoner A, B og C om året, betales de efterfølgende km med kr. 2,10 pr. km. Det påhviler medarbejderen, på arbejdsgiverens forlangende, at dokumentere årets kilometerforbrug ved nyansættelse. 9. Udearbejde (overnatning). Såfremt arbejdspladsen er beliggende mere end 88 km fra zonegrænserne A, B og C's ydergrænser, er arbejdsgiveren forpligtet til at sørge for overnatningsmulighed og forplejning. I sådanne tilfælde betaler arbejdsgiveren de med opholdet (inklusive forplejning) forbundne udgifter. Arbejdsgiveren sørger for overnatning og forplejning (pensionat, kro, hotel eller lignende). I sådanne tilfælde bortfalder bestemmelserne om kørselsgodtgørelser. 10. Herudover betales hen - og tilbagerejsen på fællesklasse fra hjem til arbejdsstedet 1 gang samt den til rejsen anvendte tid beregnet efter timefortjenesten på det pågældende arbejde. Hvis arbejdet har en varighed af over 14 dage, betales herudover en rejse for hver 5. dag (uden rejsetidsbetaling). 11. Ønsker en arbejdstager ikke at modtage tilbudet om overnatning efter de i punkt 1 og 2 fastsatte bestemmelser, betales der ham en kørselsgodtgørelse med kr. 3,80 pr. km beregnet fra zonerne A, B og C's ydergrænser - dog højst for 176 km frem og tilbage = kr. 668,80 pr. arbejdsdag. Satsen kr. 3,80 og 2,74 i kørepenge pkt. a, b og udearbejde afsnit 3 reguleres med samme ørebeløb, som statens kørepengeregler stiger eller falder, dog betales der for forbrugt tid med 72% af Statens kørselsgodtgørelse. 12. Særbestemmelser Såfremt man på grund af spærret område passerer zonegrænserne og kører tilbage i zonerne, betales der kørselsgodtgørelse for den ekstrakørsel, der herved opstår. 9

10 5 - Seniorpolitik Hvor medarbejderen er fyldt 60 år, kan der med virkning fra den lønningsperiode, hvori den pågældende fylder 60 år indgås aftale om nedsættelse af den ugentlige arbejdstid på følgende betingelser: 1. Arbejdstid Organisationerne er enige om, at arbejdstiden kan nedsættes til 30 timer pr. uge. For medarbejdere med aftale om fleksibel efterløn dog 29 timer pr. uge. Placering af arbejdstiden skal ske under hensyn til begge parters tarv. Med mindre andet er bestemt ifølge overenskomsten aflønnes arbejdstimerne ud over den aftalte arbejdstid med vedkommendes normale timeløn. Arbejdstimer ud over den i overenskomsten fastsatte arbejdstid aflønnes som overarbejde som for øvrige medarbejdere. Hvor medarbejderen vælger at få arbejdstiden nedsat til 30 timer (29), forhøjes den overenskomstbestemte mindstebetalingssats pr. time med 10 % for de præsterede arbejdstimer. Organisationerne reviderer ansættelsesbeviset så det kan benyttes ved ansættelse i henhold til senioraftalen. 2. Tryghed For medarbejdere med en virksomhedsanciennitet på minimum tre år, forøges arbejdsgiverens overenskomstmæssige opsigelsesvarsel med to uger og medarbejderens overenskomstmæssige opsigelsesvarsel med en uge. FERIEBESTEMMELSER 6 - Ferieregler Idet der henvises til den til enhver tid gældende ferielov med dertil hørende administrative bestemmelser, er parterne enige om, at nedenstående regler træder i stedet for Arbejdsministeriets bekendtgørelse om feriekonto-systemet. 1. Medarbejderen har ret til en feriegodtgørelse på i alt 12 1/2% af den samlede skattepligtige løn, eksklusiv ferie- og søgne- helligdagsbetaling. Der ydes ikke feriegodtgørelse af udgifterne til befordring og kostpenge. Retten til ferie erhverves i løbet af et kalenderår 1. januar til 31. december (optjeningsåret), og ferie skal holdes i løbet af det efter optjeningsårets udløb følgende år, regnet fra 1. maj til 31. april 10

11 (ferieåret). Der optjenes ret til 2,08 dages ferie for hver måneds ansættelse. Med fuld ferieret opnås ret til ferie i 25 arbejdsdage i et ferieår. 2. Har en medarbejder ikke optjent fuld ferieret med feriegodtgørelse eller løn, har medarbejderen ret til at få antallet af feriedage suppleret op til fuld ferieret, uden at der hertil er knyttet ret til feriegodtgørelse eller løn. En medarbejder kan dog højest kræve 12 arbejdsdages ferie i ferieåret uden feriegodtgørelse eller løn efter ferieperiodens udløb. Der ydes endvidere feriegodtgørelse under fravær på grund af sygdom i mere end 3 arbejdsdage, dog kun for i alt højst 4 måneder inden for et optjeningsår og for højst 4 måneder på grund af samme sygdom. Ret til feriegodtgørelse under fravær på grund af sygdom er betinget af, at medarbejderen forud for sygdommens indtræden har været beskæftiget hos arbejdsgiveren i mindst 12 måneder. Heri medregnes tidligere beskæftigelse inden for de sidste 24 måneder, såfremt fratræden ikke skyldes medarbejderens egne forhold. Ved tilskadekomst i virksomheden gives, uanset forangående bestemmelser, ret til feriegodtgørelse under fravær på grund af tilskadekomst i virksomheden. Ret til feriegodtgørelse gælder i indtil 4 måneder inden for et optjeningsår, dog højst 4 måneder på grund af samme tilskadekomst. Feriegodtgørelsen beregnes i sådanne tilfælde på grundlag af vedkommendes beregningsfortjeneste i virksomheden i den øvrige del af ferieåret. Beregningen af feriegodtgørelse kan ikke foretages alene på grundlag af udbetalingen ved akkordarbejde. 3. Arbejdsgiveren udbetaler ikke feriegodtgørelse ved hver lønudbetaling. For medarbejdere og medarbejdere, der fratræder i årets løb, udleveres et af organisationerne godkendt feriekort eller et af DataLøn eller anden anerkendt lønbehandlingsinstitut udfærdiget feriekort, som opfylder nedennævnte betingelser for det pågældende optjeningsår hvert år umiddelbart efter 2. januar og senest ved udgangen af januar måned. Feriekortet skal påføres vedkommendes navn, adresse, cpr-nr. og det tidsrum han/hun har været beskæftiget hos pågældende arbejdsgiver, den beregnede feriegodtgørelse, kildeskattetrækket og den feriegodtgørelse, der skal udbetales samt det antal feriedage, beskæftigelsen berettiger til, og hvor meget feriegodtgørelsen udgør pr. feriedag. Feriekortet skal ligeledes indeholde oplysning om, hvornår feriekortet senest skal være indløst. Ved fremsendelse af feriekortene til medarbejderne skal der medfølge kvitteringsblanket samt frankeret og adresseret kuvert. Medarbejderen sender kvitteringen til adressaten senest 8 dage fra modtagelsen. 11

12 4. Udbetaling af feriegodtgørelse til medarbejdere, der på feriens tidspunkt er beskæftiget hos den arbejdsgiver, der skal udbetale feriegodtgørelse, finder sted i forbindelse med den almindelige lønudbetaling torsdag under forudsætning af, at feriekortet forinden er attesteret af arbejdsgiveren med angivelse af tidsrummet for feriens afholdelse. Feriekortet indsendes, og skal være arbejdsgiveren i hænde senest mandag morgen før den torsdag, hvor pengene ønskes udbetalt. I firmaer, der har indført 14-dages løn, kan udbetalingen udskydes til den næste torsdag, hvis firmaet ikke har lønudbetaling den pågældende torsdag. En forudsætning for, at udbetalingen kan finde sted er, at feriekortet forinden er attesteret af arbejdsgiveren med angivelse af tidsrummet for feriens afholdelse, og derefter stemplet og attesteret af fagforeningen. Om udbetaling af feriegodtgørelse til tidligere medarbejdere, der ikke på feriens tidspunkt er i arbejde hos den arbejdsgiver, der skal udbetale feriegodtgørelse, gælder følgende regler: Feriekortet indsendes og skal være arbejdsgiveren i hænde senest mandag morgen før den torsdag, hvor pengene ønskes udbetalt. I firmaer, der har indført 14-dages løn, fremsendes feriekortet til en torsdag, der er lønudbetaling for det pågældende firma. En forudsætning for udbetaling er, at kortet er forsynet med attestation om feriens tidspunkt enten af: a. hvis den ferieberettigede er arbejdsløs af den arbejdsløshedskasse, hvor den pågældende oppebærer dagpenge eller b. hvis vedkommende ikke går til kontrol, af bistandskontoret c. skal ferie holdes under aftjening af værnepligt, meddeles attestation af den militære afdeling, eller vedkommende afdeling af civilforsvarskorpset og under aftjening af civilværnepligt af lejrchefen. Arbejdsgiveren tilsender derefter den tidligere medarbejder den til ferie svarende feriegodtgørelse pr. postanvisning eller crossed check. 5. Feriegodtgørelsen kan udbetales en måned forud for feriens begyndelse. 12

13 6. Skal medarbejderen ikke have hele ferien i sammenhæng, giver hans nuværende arbejdsgiver (arbejdsløshedskassen mv.) kortet påtegning om, hvor mange dage han nu skal have ferie, og hvor stort et beløb der svarer hertil. Virksomheden, der har udstedt kortet, udbetaler medarbejderen det beløb, der nu er forfalden til udbetaling, og udleverer et restferiekort på det resterende beløb i overensstemmelse med ovenstående regler. 7. Såfremt feriegodtgørelse ikke tilsendes den ferieberettigede, og de under punkt 3 nævnte betingelser er opfyldt, kan pågældende gennem sin organisation rette henvendelse til det lokale laug eller mesterforening. Såfremt beløbet derefter ikke er fremkommet inden 3 dage, udbetales det af Danske Malermestre, der over for Fagligt Fælles Forbund garanterer for sine medlemmer for feriegodtgørelsens betaling. Samtidig med, at organisationen udbetaler et feriebeløb til den ferieberettigede, skal vedkommende overdrage den privilegerede fordring til den organisation, som har udbetalt feriegodtgørelse. Det skal ske på en blanket, som organisationen kan anvende over for Lønmodtagernes Garantifond. 8. Ferieberettigede, der på grund af aftjening af værnepligt, sygdom, fødsel, overgang til at være selvstændig næringsdrivende, overgang til arbejde i hjemmet, ophold i udlandet, fængsling eller anden tvangsanbringelse har været afskåret fra at holde ferie i ferieperioden, har ret til efter ferieperiodens udløb 30. september at få udbetalt den feriegodtgørelse, der svarer til hovedferien (15 arbejdsdage) uden at holde ferie. Ved ferieårets udløb kan ikke hævet feriegodtgørelse udbetales, uden ferien er holdt, hvis den ferieberettigede på grund af ovennævnte omhandlede forhold helt eller delvist har været afskåret fra at holde ferie inden den 1. maj i ferieåret. 9. Feriegodtgørelsen, der ikke er hævet inden udløbet af det ferieår, inden for hvilken ferien skulle være holdt, indbetales til feriegodtgørelse indbetales til Fagligt Fælles Forbunds Byggegruppens feriekasse i det omfang indbetalingerne kan udskilles i en pulje, der hidrører fra medarbejdere, der arbejder under overenskomsten mellem Danske Malermestre og Fagligt Fælles Forbund. Uafhentet feriegodtgørelse indsendes til Danske Malermestre, der sørger for indbetaling til Fagligt Fælles Forbunds Byggegruppens feriekasse. 7- Søgnehelligdage og feriefridag 1. Med det formål at yde medarbejdere betaling for søgnehelligdage og feriefridage, henlægger arbejdsgiverne et beløb svarende til 5,75% af medarbejderens ferieberettigede løn. I dette beløb er indeholdt feriegodtgørelse af det henlagte beløb. 13

14 Fra 1. januar 2008 hæves SH- betalingen med 1%, således at den samlede SHbetaling herefter udgør 6,75%. 2. For medarbejdere, og medarbejdere der fratræder i årets løb, udleveres søgnehelligdagskortet og feriefridagskortet hvert år umiddelbart efter 2. januar og senest ved udgangen af januar måned. Søgnehelligdagskortet og feriefridagskortet angiver vedkommende medarbejderes navn, cpr-nr. og det tidsrum, medarbejderen har været beskæftiget hos pågældende arbejdsgiver, den løn medarbejderen har fået udbetalt, den søgnehelligdagsbetaling og den feriefridagsbetaling, der ifølge lønopgørelsen er indtjent. 3. Den for hver enkelt medarbejder i kalenderåret henlagte søgnehelligdags- og feriefridagsbetaling udbetales i tre dele i henhold til nedenstående rater: 1. rate påske 2/5 (i perioden 1. marts 31. juli) 2. rate jul 1/5 (i perioden 1. oktober 31. december) 3. rate 2/5 (i perioden 1. maj 30. april). Feriefridagsbetalingen udbetales med en 1/5 pr. feriefridag, når feriefridagene holdes. 4. Udbetaling finder sted i forbindelse med den for virksomheden almindelig lønudbetaling. Søgnehelligdags- og feriefridagskortet indsendes, og skal være arbejdsgiveren i hænde senest mandag morgen før den torsdag, hvor pengene ønskes udbetalt. Foranstående regler gælder ligeledes for ikke beskæftigede på udbetalingstidspunktet. 2/5 af det opsparede beløb udbetales i første rate, 1/5 i anden rate og 2/5 i tredje rate jfr. stk. 3. For restbeløbet udstedes der nyt søgnehelligdagsog feriefridagskort. Medarbejderen kan fra den 1. januar 2010 vælge at anvende SH-betalingen - helt eller delvist - til forhøjelse af egen betalt arbejdsmarkedspensionsbidrag. Såfremt medarbejderen ønsker dette, skal det skriftligt tilkendegives over for arbejdsgiveren senest den 30. november forud for indkomståret, hvor beløbet skal udbetales. Såfremt medarbejderen ikke tilkendegiver sit ønske inden denne dato, udbetales beløbet i henhold til reglerne for udbetaling af SH- betaling. 5. Viser det sig ved opgørelsen i henhold til stk. 2, at der i søgnehelligdags- og feriefridagsbetaling er opsparet et beløb, som er mindre end kr. 600,-, udbetales beløbet til ferien sammen med feriegodtgørelsen samme år som de i stk. 3 fastsatte perioder. 6. Såfremt en medarbejder afgår fra en virksomhed, og der på fratrædelsestidspunktet af en eller anden årsag har pådraget sig en gældsforpligtelse over for virksomheden, er 14

15 arbejdsgiveren berettiget til gennem organisationerne eller når der foreligger skriftlig accept på det skyldige beløb, helt eller delvis at foretage modregning for beløbet i den opsparede søgnehelligdags- og feriefridagsgodtgørelse. 7. Udbetalingen sker i den virksomhed, der ifølge søgnehelligdags- og feriefridagskortet skal foretage betalingen. 8. Tilgodehavende søgnehelligdags- og feriefridagsbetaling, som ikke er hævet inden udgangen af den periode, inden for hvilken søgnehelligdags- og feriefridagsbetaling skulle have været udbetalt, vil kunne anvendes efter nærmere aftale mellem overenskomstparterne. 9. Fagligt Fælles Forbund modtager hvert år fortegnelse over de arbejdsgivere, som har indbetalt ikke afhentede søgnehelligdages og feriefridagsbeløb med angivelse af beløbenes størrelse. Beløbene indbetales efter samme regler, som er gældende for uafhentet ferieløn. 10. I tilfælde af dødsfald tilfalder den opsparede søgnehelligdags- og feriefridagsbetaling afdødes bo. 11. Danske Malermestre garanterer for opsparet søgnehelligdags- og feriefridagsbetaling efter samme regler og i samme omfang, som er indeholdt i den mellem organisationerne indgåede ferieaftale, overenskomstens 6, stk. 7. Der er mellem parterne enighed om, at arbejdsgiverorganisationen i samarbejde med Fagligt Fælles Forbund sammen udarbejder en rapport for oplysninger om uafhentede søgnehelligdags- og feriefridagepenge i henhold til ferielovens bestemmelser. 15

16 LØNBESTEMMELSER 8 - Almindelige tidlønsbestemmelser 1. Timelønnen ved tidlønsarbejde fastsættes ved aftale mellem arbejdsgiveren og den enkelte medarbejder, og udgør mindst følgende minimale timeløn: Voksne medarbejdere gældende fra Pr. 27. februar 2012 Pr. 4. marts 2013 kr. 113,25 pr. time kr. 114,60 pr. time For nyansatte uden brancheerfaring er den minimale timeløn i de første 3 måneder gældende fra Pr. 27. februar 2012 Pr. 4. marts 2012 kr. 109,25 pr. time kr. 110,60 pr. time Reguleringen sker i den uge, hvor de nævnte datoer indgår Udbetaling af løn Forhandling om ændring af timelønnen ved tidlønsarbejde kan på den enkelte virksomhed højst finde sted 1 gang i hvert overenskomstår. 3. Evt. kollektive eller individuelle aftaler, der er truffet om regulering af en løn ved ændringer af den overenskomstmæssige timeløn eller andre overenskomstmæssige satser, kan ikke påberåbes. Sådanne aftaler kan af hver af parterne begæres optaget til forhandling. 4. Ved akkord udbetales forskudsvis den overenskomstmæssige minimale timeløn pr. time. Ved akkordopgørelser fradrages aconto-udbetalinger og andre forskudsudbetalinger. 1. En lønudbetalingsperiode slutter altid en søndag ved arbejdets ophør. Dag-, uge-, 14- dagessedler skal være arbejdsgiveren i hænde senest kl mandagen før lønudbetalingsdagen under forudsætning af normal postgang. Hvor der udleveres ugesedler, skal de afleveres hver mandag. Lønningsperioden er 2 uger, medmindre månedsvis lønudbetaling er aftalt efter stk. 3, og regnes fra en kalenderuges begyndelse. 16

17 Lønudbetalingen finder sted den efterfølgende torsdag. Falder lønudbetalingen på en helligdag, skal lønudbetalingen finde sted den forudgående hverdag, evt. i form af a conto udbetaling. Udbetaling kan finde sted kontant eller ved indbetaling i pengeinstitut. Hvor der i virksomheden er aftalt indrapportering af elektroniske data, følges reglerne i teknologiaftalen I de virksomheder, der har indført månedsvis lønudbetaling afsluttes lønperioden altid den 2. sidste søndag i måneden. Månedsvis lønudbetaling kan indføres efter reglerne i stk Ved afstemning mellem virksomhedens medarbejdere om overgang til månedsvis lønudbetaling gælder almindeligt flertal. I virksomheder med oprettet værkstedsklub tilrettelægges afstemningen af denne i samarbejde med virksomheden. For at lette tilpasningen af de beskæftigedes økonomi til den længere lønningsperiode udbetales der den sidste torsdag før overgangen en ekstra 14 dages løn i forskud svarende til den enkeltes almindelige udbetaling for 2 uger. Forskudsbeløbet skal afvikles ved fradrag i efterfølgende lønudbetalinger. Afdragsbeløbet fastsættes til en sådan størrelse, at forskuddet er afviklet i løbet af højst 4 lønudbetalinger. Virksomheder, som har indført eller indfører månedsvis lønudbetaling, skal orientere nyansatte herom. De nyansatte aflønnes herefter i overensstemmelse hermed. Der kan mellem medarbejder og arbejdsgiver indgås aftale om, at der løbende betales et akkordforskud Adgang til at beskæftige ungarbejdere 1. Timelønsarbejde: Timelønnen fastsættes for ungarbejdere, der er fyldt 16 år, men ikke 17 år, til 50% 17 år, men ikke 18 år, til 70% af voksne ikke faglærte arbejderes overenskomstmæssige timeløn ved det pågældende timelønsarbejde, alle overenskomstmæssige tillæg indbefattet. 2. Sikkerhed og uddannelse: Der skal tages fornødent hensyn til ungarbejderens fysik, og sikkerhed under dennes beskæftigelse på arbejdspladsen, og organisationerne anmoder i fællesskab 17

18 Arbejdstilsynet om at overveje, hvorvidt allerede foreliggende bestemmelser i henhold til lov om almindelig arbejdsbeskyttelse er tilstrækkelige. Organisationerne er enige om at støtte særlige bestræbelser på at opøve ungarbejderne i faget også ved udnyttelse af de muligheder, der gives for deltagelse i kurser og lignende. I medfør af lov nr. 226 om almindelig arbejderbeskyttelse er der i Socialministeriets bekendtgørelse om unge menneskers farlige arbejde fastsat en lavalder på 18 år for selvstændigt arbejde - pasning og betjening - ved en række maskiner Indrapportering af elektroniske data Parterne er enige om, at der i overenskomsterne indføres mulighed for, at virksomhederne med frigørende virkning kan aflevere feriekort og lønsedler og eventuelle andre dokumenter, der skal udveksles under eller efter det løbende ansættelsesforhold, via de elektroniske postløsninger, som måtte være til rådighed, f.eks. e-boks, eller via . Der er endvidere enighed om, at feriekort, SH-kort og feriefridagskort kan håndteres på ét samlet kort. Såfremt virksomhederne vil benytte sig af denne mulighed, skal medarbejderne varsles herom 3 måneder før. Der er endvidere enighed om, at hvis en medarbejder ikke har direkte og personlig adgang til at anvende de nævnte elektroniske løsninger, kan medarbejderen fortsat få udleveret de pågældende dokumenter på sædvanlig vis ved henvendelse til virksomheden. I forbindelse med mulighederne for at overføre elektroniske data via mobiltelefon eller andet lignende elektronisk udstyr mellem medarbejderen og arbejdsgiveren eller omvendt, er der aftalt følgende. 1. Virksomheden kan i samarbejde med medarbejderne aftale, at der til brug for indrapportering af timeforbrug, materialebestilling, materielstyring m.m. kan benyttes mobiltelefoner eller andet elektronisk udstyr. Den enkelte medarbejder kan vælge ikke at deltage i ordningen. Virksomheder, hvor der er indført elektroniske dataoverførsel via mobiltelefon, skal underrette nyansatte medarbejdere herom, og medarbejderen indgår herefter i ordningen. 2. Virksomheden indkøber det elektroniske udstyr, vedligeholder dette samt betaler de nødvendige omkostninger i forbindelse med driften af systemet, herunder alle dataoverførsler mellem virksomheden og medarbejderen. Det elektronisk udstyr er virksomhedens ejendom og skal tilbageleveres ved ansættelsesophør. 18

19 Medarbejdere, der i forvejen har det nødvendige elektroniske udstyr, kan efter aftale med virksomheden fortsat bruge dette udstyr. Hvor medarbejderen stiller sit eget elektroniske udstyr til rådighed, betaler virksomheden de udgifter, som medarbejderen har til overførsel af de elektroniske data. 3. Såfremt der mellem virksomheden og medarbejderen træffes aftale om, at det elektroniske udstyr kan bruges af medarbejderen til privat brug, skal der i hvert enkelt tilfælde udarbejdes en skriftlig aftale mellem virksomheden og medarbejderen om et eventuelt privatforbrug. 4. Medarbejderen indrapporterer elektronisk tidsregistrering m.m. på den enkelte arbejdsplads i overensstemmelse med de aftaler, der er truffet mellem medarbejderne og virksomheden, dog mindst en gang om ugen. De af medarbejderne indrapporterede data må ikke kunne rettes eller revideres af virksomheden. Såfremt virksomheden ikke kan godkende de indrapporterede data, kan virksomheden kun i samarbejde med den pågældende medarbejder ændre de indrapporterede data. Ved fællesakkord skal formanden/tillidsmanden sikres adgang til de for arbejdspladsen indrapporterede elektroniske data, således at formanden/tillidsmanden kan kontrollere, at dataene svarer til de faktiske forhold. 5. Når virksomheden har godkendt de indrapporterede data, kan medarbejderen ikke længere rette i de godkendte data. Medarbejderen er ikke afskåret fra, at indrapporterer data, der ved en fejl ikke er blevet indrapporterede. 6. Virksomheden udleverer sammen med lønsedlen på den for virksomheden normale lønudbetalingsdag, en opgørelse over det indrapporterede timeforbrug m.m. som kvittering for de indrapporterede data i lønperioden. Hvor der mellem virksomheden og medarbejderne indgås aftale om indrapportering af data til virksomheden elektronisk, er det ikke nødvendigt at indsende skriftlige ugefjortendagssedler i henhold til overenskomstens bestemmelser herom. 7. Hvor virksomhederne indfører elektronisk overførsel af data, skal den lokale fagforening orienteres herom. TILLIDSMAND/SIKKERHED 12 - Tillidsmandsregler 1. På arbejdspladser, hvor 5 medarbejdere eller flere er beskæftiget, vælger arbejdstagerne en tillidsmand blandt de på arbejdspladsen anerkendte, dygtige medarbejdere. 19

20 Meddelelse om valget skal ske skriftligt til arbejdsgiveren, og foretages hurtigst muligt og senest 5 arbejdsdage efter valget. Tillidsmanden er det naturlige led mellem medarbejderne og arbejdsgiveren og kan ikke uden selvforskyldte, tvingende grunde afskediges, forinden arbejdet er færdigt. Det er tillidsmandens naturlige opgave, såvel over for sine kolleger, som over for arbejdsgiveren, at vedligeholde et godt og roligt samarbejde på arbejdsstedet. Tillidsmanden deltager i de for den enkelte arbejdsplads naturlige forhandlinger. 2. På arbejdspladser, hvor der arbejdes på skiftehold, og hvor parterne finder det hensigtsmæssigt, kan der vælges en stedfortræder for tillidsmanden. En sådan stedfortræder vælges efter samme princip som ovenfor, og har i den periode, hvor stedfortræderen fungerer, den samme beskyttelse som tillidsmanden. 3. Tillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter tilbydes hvert år et af Malerforbundet udbudt uddannelses og samarbejdskursus af 2 x 2 dages varighed, alternativt et tilsvarende kursus udbudt af 3F. Arbejdstab og transportomkostninger kan af virksomheden søges dækket i Malkom Velfærdsbestemmelser 14 - Værktøj mv Det påhviler parterne nøje at følge alle givne sikkerheds- og velfærdsbestemmelser. Uoverensstemmelser om ovenstående kan fagretlig behandles. 1. Alle redskaber og alt værktøj tillægges af arbejdsgiveren, ligesom denne skal tillægge masker og støvbriller i nødvendigt omfang. Ved sprøjtearbejde tillægger arbejdsgiveren overtrækstøj, som renholdes efter aftale med arbejdsgiveren og for dennes regning Sikkerhedsrepræsentanter 1. Sikkerhedsrepræsentanter skal fortrinsvis vælges blandt de medarbejdere, der har deltaget i de i Arbejdsmiljølovens omhandlede arbejdsmiljøkurser. 20

Kopi af de forskellige overenskomster. Kopi af Overenskomst med 3f og Dansk Byggeri. 1 Gyldighedsområde

Kopi af de forskellige overenskomster. Kopi af Overenskomst med 3f og Dansk Byggeri. 1 Gyldighedsområde Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 71 Offentligt Kopi af de forskellige overenskomster. Kopi af Overenskomst med 3f og Dansk Byggeri 1 Gyldighedsområde 1. Nærværende hovedoverenskomst

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Glarmesteruddannelsen

Glarmesteruddannelsen Glarmesteruddannelsen 1. Den daglige / ugentlige arbejdstid Stk. 1. Normal arbejdstid Den daglige arbejdstid er den samme, som er gældende for øvrige medarbejdere i samme virksomhed. Stk. 2. 1. maj 1.

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen)

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen) Overenskomst 2014-2017 mellem Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) og TL-København (herefter afdelingen) 1 - Anvendelsesområde Nærværende overenskomst omfatter de ved

Læs mere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere Budoverenskomst For flyvere - afløsere Mellem Vognmand A-One multiservice Aps. Langehusvej 14. 1.tv. 2700 Brønshøj. Cvr-nr.: Og 3F Nordsjælland Syd Gydevang 12 3450 Allerød. 1. Overenskomstens område.

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse.

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse. Vejledning Til ansættelser i henhold til Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende transport og dagrenovation indgået mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F I ovennævnte

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister 2.

Læs mere

Urafstemning. Overenskomstfornyelsen 2007 BYGGEGRUPPEN

Urafstemning. Overenskomstfornyelsen 2007 BYGGEGRUPPEN Urafstemning Overenskomstfornyelsen 2007 BYGGEGRUPPEN Mange gode facetter i de nye overenskomster Side 2 Forventningerne har næppe nogensinde været så store som op til dette forårs overenskomstforhandlinger.

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne 2014

Overenskomstforhandlingerne 2014 Overenskstforhandlingerne 2014 Vikal'nvCr(~l1Sko,nstcn Fagligt Fælles FOI"bund Dansk Erhverv Arbejdsgiver Nedennævnte parter har dags dato i regi af forligsinstitutionen indgået aftale fornyelse af Vikaroverensksten

Læs mere

Danske Malermestre & Malerforbundet i Danmark

Danske Malermestre & Malerforbundet i Danmark Overenskomst mellem Danske Malermestre & Malerforbundet i Danmark Gældende fra 1. marts 2014 OK 2014-2017 2014 - Malerforbundet i Danmark og Danske Malermestre Paragraf Side 1. Ansættelsesbevis... 4 2.

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer Indhold Error! Style not defined. Fællesbestemmelser Organisationsaftale om Industriens Kompetenceudviklingsfond Industriens Organisationsaftaler tilføjes denne aftale: 1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

MALEROVERENSKOMSTEN 2014 OG SVENDEPRISLISTE MELLEM: DANSK BYGGERI OG MALERFORBUNDET I DANMARK

MALEROVERENSKOMSTEN 2014 OG SVENDEPRISLISTE MELLEM: DANSK BYGGERI OG MALERFORBUNDET I DANMARK MALEROVERENSKOMSTEN 2014 OG SVENDEPRISLISTE MELLEM: DANSK BYGGERI OG MALERFORBUNDET I DANMARK 2014 2014 4 2014 O V E R E N S K O M S T for perioden 2014 2017 mellem Dansk Byggeri og Malerforbundet i Danmark

Læs mere

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet COlOr line danmark tillægsoverenskomst 2010 2012 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration Indgået mellem

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

Vikaroveren skom sten

Vikaroveren skom sten Vikaroveren sk sten OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse afvikaroverensksten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag,

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S 1. Generelle forhold: Alene medlemmer af Dansk Metals Maritime Afdeling

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Implementering af samtidighedsferie på KU Efter ønske fra blandt andre KU blev der ved den seneste ændring af ferieloven indført mulighed for, at

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F 20. Kompetenceudvikling Anmærkning: Erstattes 1. oktober 2012 af 20 a, bemærk dog 20 a, stk. 1, afsnit 5. Stk. 1. IKA-samtaler Alle medarbejdere gives ret til under fornødent hensyn

Læs mere

DIS Coaster overenskomst (2014-2017) mellem. Rederiforeningen af 2010. 3F Sømændene. Gældende fra 1. juli 2014

DIS Coaster overenskomst (2014-2017) mellem. Rederiforeningen af 2010. 3F Sømændene. Gældende fra 1. juli 2014 DIS Coaster overenskomst (2014-2017) mellem Rederiforeningen af 2010 og 3F Sømændene Gældende fra 1. juli 2014 DIS Coaster overenskomst mellem Rederiforeningen af 2010 og 3F Sømændene 1. juli 2014 1 På-

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013 Ferieregler Senest opdateret 29. april 2013 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S METAL SØFART

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S METAL SØFART DAS OVERENSKOMST MELLEM NCC Roads A/S OG METAL SØFART 2008 2010 1 Nærværende særaftale mellem rederiet NCC Roads A/S og Metal Søfart er gældende for maskinmænd og skibsassistenter påmønstret i skibe ejet

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

COLOR LINE DANMARK A/S

COLOR LINE DANMARK A/S VERENSKOMST 2014 2017 COLOR LINE DANMARK A/S TILLÆGSOVERENSKOMST 2014 2017 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurantog Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration

Læs mere

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A)

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 2013-2015 Arbejde i Holddrift mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 1. marts 2013 Denne aftale er indgået mellem: Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere

Læs mere

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister 2010-2012 ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S)

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister 2010-2012 ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister 2010-2012 mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) og METAL SØFART (Skibsmekanikere/skibsassistenter) For offshore skibe registreret

Læs mere

OK 2015. Betalingssatser. Industriens Overenskomst. Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015

OK 2015. Betalingssatser. Industriens Overenskomst. Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015 OK 2015 Betalingssatser Industriens Overenskomst Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015 Industriens Overenskomst 13 Overarbejde Stk. 2 Varsling af overarbejde Overarbejde ud over 1 time skal varsles dagen

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst

LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst Lærlingeoverenskomst mellem Arbejdsgiver / DTLs arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen vedrørende lærlinge inden for landtransportområdet

Læs mere

OVERENSKOMST 3F TRANSPORTGRUPPEN COOP DANMARK A/S

OVERENSKOMST 3F TRANSPORTGRUPPEN COOP DANMARK A/S 3.48.0 OVERENSKOMST mellem 3F TRANSPORTGRUPPEN og COOP DANMARK A/S vedr. løn- og arbejdsforhold for medarbejdere, der er beskæftiget med rengøringsarbejde i Coop's butikker MARTS 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

For lagerarbejdere og chauffører

For lagerarbejdere og chauffører 2010 2012 LÆ R LI N G E O VE R E N S K O M S T For lagerarbejdere og chauffører Lærlingeoverenskomst mellem Arbejdsgiver / DTLs arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen vedrørende

Læs mere

INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2004

INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2004 TILLÆG TIL INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2004 MELLEM: DANSK BYGGERI OG SPECIALARBEJDERFORBUNDET I DANMARK Overenskomst for elever/overfladebehandlere mellem 3F Byggegruppen og Dansk Byggeri INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift

Opmandskendelse i faglig voldgift Opmandskendelse i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund Industrigruppen for A (Forhandlingssekretær Hans Daugaard) mod Dansk Byggeri For Wega Vinduer A/S (afdelingschef, advokat Thorsten Wilstrup) (om

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet 1 Lokalaftale nr. 11.F Redigeret 2013 Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

GLS-A BARSELUDLIGNING

GLS-A BARSELUDLIGNING GLS-A BARSELUDLIGNING 18. juni 2015 GLS-A-Barseludligning - få refusion ved barsel Hvorfor GLS-A-Barseludligning I henhold til Lov om barseludligning på det private arbejdsmarked (barseludligningsloven)

Læs mere

Redigeret 2014 Elever

Redigeret 2014 Elever 1 Lokalaftale nr. 19 Redigeret 2014 Elever Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning af Landsoverenskomst mellem Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet til

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Orientering 7. marts 2014 Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Den 6. marts 2014 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transportgruppen Strategiske overvejelser: indgået

Læs mere

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet.

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet. Vagtoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionenes regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtbranchen samt G4S-protokollater (vagtoverenskomsten) for en 3- årig periode.

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

Privatansattes standardkontrakt

Privatansattes standardkontrakt Privatansattes standardkontrakt Mellem undertegnede (virksomhedens navn, adresse og CVR-nummer) Herefter kaldet virksomheden Og medundertegnede Kommentarer Arbejdsgiverens navn, adresse og CVR-nummer skal

Læs mere

mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING

mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING OVERENSKOMST 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING INDHOLD 1 Overenskomstens område 5 2 Arbejdstid 5 3 Afgrænsning mellem timeløn og -månedsløn 6 4 Timeløn 6 5 Månedsløn

Læs mere

Kapitel B Lønforhold. Kapitel C Akkord

Kapitel B Lønforhold. Kapitel C Akkord INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel A Arbejdstid Side 1. Arbejdstid... 5 2. Forskudt arbejdstid... 5 3. Regler for over-, søn- og helligdagsarbejde... 7 4. Døgnvagt... 8 Kapitel B Lønforhold 5. Minimalløn... 9

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

OVERENSKOMST 2012 2014 DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING. mellem

OVERENSKOMST 2012 2014 DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING. mellem OVERENSKOMST 2012 2014 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING INDHOLD 1 Overenskomstens område.................................. 5 2 Arbejdstid...............................................

Læs mere

OVERENSKOMST AF 1. APRIL 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK EL-FORBUND. Gældende 1. april 2014 31. marts 2017

OVERENSKOMST AF 1. APRIL 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK EL-FORBUND. Gældende 1. april 2014 31. marts 2017 DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 1. APRIL 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING OG DANSK EL-FORBUND Gældende 1. april 2014 31. marts 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - ANSÆTTELSE OG OPSIGELSE...

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (HTS-A Vendsyssel) og 3F, Frederikshavn 2010 2012 2010-2012 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor (Opdateret april 2015) DKF s standardansættelsesaftale for turnuskandidater

Læs mere

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i. TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne. Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i. TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne. Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand ORIENTERING om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand Træfagenes Byggeuddannelse Bygmestervej 5, 2. 2400 København NV

Læs mere

Dagbladenes Bureau 1. Lønforhold Skalatrin pr. 1.3.2012 pr. 1.3.2013

Dagbladenes Bureau 1. Lønforhold Skalatrin pr. 1.3.2012 pr. 1.3.2013 Dagbladenes Bureau Mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Dagbladenes Bureau og Dansk Journalistforbund er indgået følgende overenskomst om løn- og arbejdsvilkår for journalistiske medarbejdere

Læs mere

Overenskomst. løn- og arbejdsforhold. For servicemedarbejdere i Indendørsbeplantningsfirmaer. mellem. Danske Anlægsgartnere

Overenskomst. løn- og arbejdsforhold. For servicemedarbejdere i Indendørsbeplantningsfirmaer. mellem. Danske Anlægsgartnere 2005-2008 INDENDØRSBEPLANTNINGSFIRMAER Overenskomst løn- og arbejdsforhold For servicemedarbejdere i Indendørsbeplantningsfirmaer mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund (3F) Organisationernes

Læs mere

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist AFSNIT: 5.0 1. Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist I hele aftaleperioden, såvel under skole- som praktikophold, yder praktikvirksomheden eleven løn. Reglerne herom er fastlagt i lønaftaler

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere