Overenskomst mellem. Danske Malermestre. Fagligt Fælles Forbund. Perioden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overenskomst mellem. Danske Malermestre. Fagligt Fælles Forbund. Perioden 2012-2014"

Transkript

1 Overenskomst mellem Danske Malermestre og Fagligt Fælles Forbund Perioden

2 Indholdsfortegnelse: Arbejdstidsbestemmelser Side 1 Arbejdstid 3 2 Ansættelsesbeviser 4 3 Overtidsbetaling og skiftehold 6 4 Kørselsgodtgørelse 7 5 Seniorpolitik 8 Fridagsbestemmelser 6 Ferieregler 9 7 Søgnehelligdag og feriefridag 12 Lønbestemmelser 8 Tidlønsbestemmelser 14 9 Udbetaling af løn Ungarbejdere Indrapportering af elektroniske data 16 Tillidsmand/sikkerhed 12 Tillidsmandsbestemmelser Velfærdsbestemmelser Værktøj Sikkerhedsrepræsentant 19 Arbejdsophør 16 Opsigelser 19 Sygdom 17 Tilskadekomst, sygdom m.m. 20 Fagretlige regler 18 Fagretlige regler 22 Uddannelse 19 Uddannelse 24 Pension 20 Pensionsordning 26 Udenlandske arbejdere 21 Udenlandske arbejdere 27 Omgåelse af overenskomsten 22 Omgåelse af overenskomsten 29 Overenskomstens varighed 23 Ikrafttræden og opsigelsesfrist 30 Protokollater Sundhedsordning 30 Malerfagets Kompetenceudviklingsfond 30 Overenskomstdækning om optagelse af nye medlemmer 30 Vikararbejde 30 Social dumping 31 Udenlandske firmaer 31 Alternativ aflønning i forbindelse med stilladsarbejde 32 Om gensidige forpligtigelser 32 2

3 Overenskomst parternes forudsætninger 32 Sammenhængende arbejdsgang 32 Broaftalen 33 Off-shore 33 Implementering af direktiv om tidsbegrænset ansættelse 33 Implementering af direktiv om rammeaftale vedrørende deltidsarbejde 33 3

4 Perioden fra indtil Overenskomst mellem Danske Malermestre og Fagligt Fælles Forbund Parterne er enige om at anbefale medlemskab af Danske Malermestre og Fagligt Fælles Forbund. Vedrørende løn - og arbejdsforhold ved reparationsarbejder for så vidt angår rustbankning, sandblæsning, pletning, fjernelse af gammel maling og lignende, herunder afhentning og fjernelse af materialer mv. samt dertil hørende stilladsarbejde. ARBEJDSTIDSBESTEMMELSER 1 - Arbejdstiden 1. Normal arbejdstid Den ordinære effektive arbejdstid er 37 timer pr. uge og placeres på ugens 5 hverdage. 2. Arbejdstiden skal ligge mellem kl og kl med påbegyndelse og afslutning efter virksomhedens behov. 3. Efter aftale med medarbejderen kan den ugentlige arbejdstid varieres, blot den gennemsnitlige arbejdstid inden for en 3 måneders periode er 37 timer. Aftalen skal være skriftlig og skal ligge inden for kl og kl Eventuel klub eller lokalafdeling af Fagligt Fælles Forbund orienteres med kopi af aftalen. 4. Nedsat arbejdstid Medarbejdere, der ønsker at arbejde på nedsat arbejdstid, kan indgå en aftale om arbejdstidsreduktion med arbejdsgiveren i det omfang, det er foreneligt med arbejdsgiverens tarv. En sådan aftale skal dog udgøre mindst 15 timer. Ved indgåelse af en sådan aftale skal der mellem medarbejderen og virksomheden skriftligt aftales, hvor lang tid aftalen er gældende. Aflønning af medarbejdere på deltid sker i henhold til de almindelige overenskomstmæssige bestemmelser. (Ved indgåelse af ovenstående aftale orienteres den lokale organisation). 5. Skåne-/ fleksjob - eller varig begrænsning af erhvervsevnen 4

5 2 - Ansættelsesbevis For medarbejdere, der ansættes på skåne-/ fleksjob eller på grund af varig begrænsning af erhvervsevnen, skal der indgås en individuel, skriftlig aftale mellem medarbejderen, sociale myndighed og arbejdsgiveren, der nøje beskriver ansættelsesforholdet (et sådant ansættelsesforhold kan ikke fagretlig behandles). Aflønning af medarbejder på skåne-/ fleksjob sker i henhold til de almindelige overenskomstmæssige bestemmelser. (Ved indgåelse af ovenstående aftale orienteres den lokale organisation). 6. Arbejdsugen Den ugentlige arbejdstid reduceres forholdsmæssigt, når en søgnehelligdag, feriedag eller overenskomstmæssig fridag falder på en af ugens fem første hverdage. 7. Pauser Spise- og hvilepauser skal aftales for den enkelte virksomhed under hensyntagen til den enkelte arbejdsplads. 8. Grundlovsdag fra kl og 1. maj er fridage. Arbejdsgiveren yder ingen betaling for disse dage. 1. Ved ansættelse af medarbejdere med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på over 8 timer skal der udarbejdes en ansættelsesaftale, som udleveres senest sammen dag som ansættelsesforholdet påbegyndes. 2. Ansættelsesblanketten skal mindst indeholde oplysninger om: Arbejdsgiverens og medarbejderens navn og adresse samt arbejdsstedets beliggenhed, en beskrivelse af arbejdet eller angivelse af medarbejderens stilling, ansættelsesforholdets starttidspunkt, forventet varighed, feriebestemmelser, opsigelsesvarsel, lønudbetalingsterminer, den normale, daglige eller ugentlige arbejdstid samt andre aftaler, der regulerer ansættelsesforholdet f.eks. pensionsbidrag. Desuden skal det angives, at arbejdet er dækket af overenskomst indgået mellem Danske Malermestre og Fagligt Fælles Forbund. 3. Ved ændring af ansættelsesforholdet skal der udarbejdes en ny ansættelsesblanket senest samme dag som ændringen træder i kraft. 4. Ved ansættelsesforhold, der er indgået før den 1. juli 1993, skal arbejdsgiveren senest 2 måneder efter, at medarbejderen har bedt om det, udlevere et ansættelsesbevis. 5

6 5. Såfremt ansættelsesbeviset ikke er udleveret til medarbejderen i forbindelse med udløbet af de i stk. 1, 3 eller 4 anførte tidsfrister, kan spørgsmålet behandles efter reglerne om faglig strid. Bod kan ikke pålægges en arbejdsgiver, der senest 5 dage efter, at der på et møde mellem organisationerne er givet et pålæg om at udlevere ansættelsesbevis, har opfyldt dette pålæg, medmindre der foreligger systematisk brud på bestemmelsen om ansættelsesbevis. 6. Ovennævnte afsnit er gældende så længe lov nr. 392 af. 22. juni 1993 (ansættelsesbevisloven) med efterfølgende ændringer er gældende. 7. Oprettelse af værksteder: Såfremt en arbejdsgiver eller virksomhed ønsker at oprette flere værksteder, skal det ved ansættelse af medarbejdere klart og tydeligt fremgå af ansættelsesblanketten på hvilken adresse, ansættelsesforholdet er etableret. Endvidere skal det fremgå, hvor hovedvirksomheden er etableret, og der kan ikke skiftes virksomhedsadresse, så længe ansættelsesforholdet er etableret. Disse ansættelsesadresser skal i alle overenskomstmæssige forhold betragtes som selvstændige enheder, også når det gælder fagretlige forhold. Oprettelse af sådanne værksteder må dog ikke ske for at unddrage sig kørselsgodtgørelse og/- eller overnatningsbestemmelser. 8. For at sikre, at der bliver indbetalt korrekt pensionsbidrag ved nyansatte, kan ansættelsesblanketten udvides med et afkrydsningsfelt, hvori det kan angives, om medarbejderen har været medlem af en tilsvarende pensionsordning i et tidligere ansættelsesforhold. 9. Arbejde i udlandet Hvor medarbejdere udsendes til arbejde i udlandet herunder Færøerne og Grønland skal der forud for rejsens påbegyndelse træffes skriftlige aftaler om arbejdstid, løn - og arbejdsvilkår, befordring (ved befordring forstås ud- og hjemtransport samt eventuel lokaltransport), den valuta, hvori lønnen udbetales, eventuelle tillæg i form af kontanter eller naturalier under opholdet herunder kost og logi, varighed af det arbejde, der skal udføres i udlandet, eventuelle forsikringer, der er tegnet for medarbejderen. Hvor medarbejdere udsendes til arbejde i udlandet er den mellem parterne indgået aftale om arbejdsmarkedspension gældende, med mindre andet er aftalt. 10. Overenskomstparterne er enige om, at det skal være frivilligt for medarbejderne at indgå aftale med virksomheden om køb af ydelser i tilknytning til 6

7 ansættelsesforholdet, og at det efter parternes forståelse vil være i strid med overenskomsten at betinge et ansættelsesforhold af, at medarbejderne indgår en sådan aftale. 11. Hvis der udleveres elektronisk udstyr med GPS sender, skal medarbejderne orienteres forinden udstyret eventuelt anvendes til overvågning. Overvågning kan kun iværksættes i overensstemmelse med retspraksis og lovgivning på området. 3 - Overtids-, nat- og søn- og helligdagsbetaling og skiftehold 1. For arbejde, der på arbejdsgiverens forlangende udføres uden for den ordinære arbejdstid, betales på ugens 5 første dag et tillæg på halvdelen af den overenskomstmæssige mindstebetaling for de første 4 timer efter normal arbejdstids ophør. Derefter betales, jfr. stk. 2. pr. time til påfølgende arbejdsdags begyndelse. 2. For arbejde, der udføres på lørdage, søndage, helligdage, 1. maj og ½ Grundlovsdag betales den overenskomstmæssige mindste betaling som overarbejdstillæg. 3. Når en medarbejder tilsiges til at udføre overarbejde, der strækker sig ud over 2 timer, skal han have meddelelse herom dagen forud for overarbejdets påbegyndelse. Kan dette ikke opfyldes, ydes der i betaling for manglende varsel et tillæg svarende til den pågældende overarbejdssats. 4. Ved deltid, skåne-/flexjob eller varig begrænsning af erhvervsevnen, hvor arbejdstiden ligger uden for den for virksomhedens/øvrige medarbejderes normale arbejdstid, afregnes overtiden efter gældende regler. 5. Der er mellem parterne enighed om, at overarbejde bør begrænses mest muligt. Afspadsering af nødvendigt overarbejde kan frit aftales. Skiftehold: 1. Hvor der etableres fabriksmæssig, industriel virksomhed eller arbejde på skibsværfter, er "Fællesordning for arbejde i holddrift" gældende. 7

8 4 - Kørselsgodtgørelse 1. A. København Zonegrænser: Mod øst sundet til Klampenborg. Derfra mod nord langs grunden af Staunings Plæne over Strandvejen ad Peter Liepsvej - Dyrehavevej - Klampenborgvej - Ringvej III til Gl. Køge Landevej og herfra til stranden i lige linie. 2. Amager Zonegrænser: Fra stranden ad Ryvej, Ringbakkevej, Nordre Dragørvej, sydsiden af flyvepladsen til Englandsvej. Ad hovedlandevejen til Tømmerupvejen gennem Tømmerup og Viberup til Nøragersmindevej og ad denne til Kalvebod Strand. Grænsen går midt i ovennævnte gader og veje for A1 og A2. 3. B. Provinsen Zonegrænser: I byområder indtil 12 km ad nærmeste passable vej fra pågældende by's midtpunkt. Byens midtpunkt aftales mellem lokale laug og fagforeninger. Hvorvidt et område skal regnes som et byområde eller som landdistrikt aftales ligeledes mellem de lokale laug og fagforeninger. Hvor arbejdsgiverens værksted er beliggende uden for de aftalte byområder, regnes afstanden altid fra arbejdsgiverens værksted. Samme bestemmelse gælder for arbejdsgivere med værksted i Københavnsområdet uden for de for København gældende zonegrænser. 4. C. Svendens bopæl Zonegrænser: Medarbejderens bopæl beliggende inden for 12 km fra arbejdsstedet. Inden for de ovennævnte zonegrænser A, B og C ydes ingen kørselsgodtgørelse. 5. Kørselsgodtgørelse Ved arbejde uden for de fastlagte zoner betales en kørselsgodtgørelse med kr. 3,80 pr. km beregnet fra zonens ydergrænse i henhold til A, B og frem og tilbage, dog mindst kr. 15,00 pr. dag. Beregningen af afstand foretages altid fra det punkt, der i henhold til A, B og C er beliggende nærmest arbejdsstedet. Ved kørsel mellem flere arbejdspladser med eget motorkøretøj på samme dag i arbejdstiden betales for de kørte kilometer med statens kørepengesats. Minimumsbetalingen på kr. 15,00 udløses ikke ved kørsel i arbejdstiden. 6. 8

9 Såfremt der mellem arbejdsgiveren og medarbejderen træffes aftale om, at arbejdsgiveren stiller fri bil til rådighed eller medarbejderen bliver transporteret på arbejdsgiverens foranledning, bortfalder kørselsgodtgørelsen. Dog betales der for forbrugt tid kr. 2,74 pr. km fra de i stk. A, B og C nævnte zonegrænser. 7. Ved arbejde på øer, der kræver transport ad søvejen, træffes der særlig aftale om omkostningerne hermed. 8. Hvor medarbejderen ved samlet kørsel overstiger km uden for de nævnte zoner A, B og C om året, betales de efterfølgende km med kr. 2,10 pr. km. Det påhviler medarbejderen, på arbejdsgiverens forlangende, at dokumentere årets kilometerforbrug ved nyansættelse. 9. Udearbejde (overnatning). Såfremt arbejdspladsen er beliggende mere end 88 km fra zonegrænserne A, B og C's ydergrænser, er arbejdsgiveren forpligtet til at sørge for overnatningsmulighed og forplejning. I sådanne tilfælde betaler arbejdsgiveren de med opholdet (inklusive forplejning) forbundne udgifter. Arbejdsgiveren sørger for overnatning og forplejning (pensionat, kro, hotel eller lignende). I sådanne tilfælde bortfalder bestemmelserne om kørselsgodtgørelser. 10. Herudover betales hen - og tilbagerejsen på fællesklasse fra hjem til arbejdsstedet 1 gang samt den til rejsen anvendte tid beregnet efter timefortjenesten på det pågældende arbejde. Hvis arbejdet har en varighed af over 14 dage, betales herudover en rejse for hver 5. dag (uden rejsetidsbetaling). 11. Ønsker en arbejdstager ikke at modtage tilbudet om overnatning efter de i punkt 1 og 2 fastsatte bestemmelser, betales der ham en kørselsgodtgørelse med kr. 3,80 pr. km beregnet fra zonerne A, B og C's ydergrænser - dog højst for 176 km frem og tilbage = kr. 668,80 pr. arbejdsdag. Satsen kr. 3,80 og 2,74 i kørepenge pkt. a, b og udearbejde afsnit 3 reguleres med samme ørebeløb, som statens kørepengeregler stiger eller falder, dog betales der for forbrugt tid med 72% af Statens kørselsgodtgørelse. 12. Særbestemmelser Såfremt man på grund af spærret område passerer zonegrænserne og kører tilbage i zonerne, betales der kørselsgodtgørelse for den ekstrakørsel, der herved opstår. 9

10 5 - Seniorpolitik Hvor medarbejderen er fyldt 60 år, kan der med virkning fra den lønningsperiode, hvori den pågældende fylder 60 år indgås aftale om nedsættelse af den ugentlige arbejdstid på følgende betingelser: 1. Arbejdstid Organisationerne er enige om, at arbejdstiden kan nedsættes til 30 timer pr. uge. For medarbejdere med aftale om fleksibel efterløn dog 29 timer pr. uge. Placering af arbejdstiden skal ske under hensyn til begge parters tarv. Med mindre andet er bestemt ifølge overenskomsten aflønnes arbejdstimerne ud over den aftalte arbejdstid med vedkommendes normale timeløn. Arbejdstimer ud over den i overenskomsten fastsatte arbejdstid aflønnes som overarbejde som for øvrige medarbejdere. Hvor medarbejderen vælger at få arbejdstiden nedsat til 30 timer (29), forhøjes den overenskomstbestemte mindstebetalingssats pr. time med 10 % for de præsterede arbejdstimer. Organisationerne reviderer ansættelsesbeviset så det kan benyttes ved ansættelse i henhold til senioraftalen. 2. Tryghed For medarbejdere med en virksomhedsanciennitet på minimum tre år, forøges arbejdsgiverens overenskomstmæssige opsigelsesvarsel med to uger og medarbejderens overenskomstmæssige opsigelsesvarsel med en uge. FERIEBESTEMMELSER 6 - Ferieregler Idet der henvises til den til enhver tid gældende ferielov med dertil hørende administrative bestemmelser, er parterne enige om, at nedenstående regler træder i stedet for Arbejdsministeriets bekendtgørelse om feriekonto-systemet. 1. Medarbejderen har ret til en feriegodtgørelse på i alt 12 1/2% af den samlede skattepligtige løn, eksklusiv ferie- og søgne- helligdagsbetaling. Der ydes ikke feriegodtgørelse af udgifterne til befordring og kostpenge. Retten til ferie erhverves i løbet af et kalenderår 1. januar til 31. december (optjeningsåret), og ferie skal holdes i løbet af det efter optjeningsårets udløb følgende år, regnet fra 1. maj til 31. april 10

11 (ferieåret). Der optjenes ret til 2,08 dages ferie for hver måneds ansættelse. Med fuld ferieret opnås ret til ferie i 25 arbejdsdage i et ferieår. 2. Har en medarbejder ikke optjent fuld ferieret med feriegodtgørelse eller løn, har medarbejderen ret til at få antallet af feriedage suppleret op til fuld ferieret, uden at der hertil er knyttet ret til feriegodtgørelse eller løn. En medarbejder kan dog højest kræve 12 arbejdsdages ferie i ferieåret uden feriegodtgørelse eller løn efter ferieperiodens udløb. Der ydes endvidere feriegodtgørelse under fravær på grund af sygdom i mere end 3 arbejdsdage, dog kun for i alt højst 4 måneder inden for et optjeningsår og for højst 4 måneder på grund af samme sygdom. Ret til feriegodtgørelse under fravær på grund af sygdom er betinget af, at medarbejderen forud for sygdommens indtræden har været beskæftiget hos arbejdsgiveren i mindst 12 måneder. Heri medregnes tidligere beskæftigelse inden for de sidste 24 måneder, såfremt fratræden ikke skyldes medarbejderens egne forhold. Ved tilskadekomst i virksomheden gives, uanset forangående bestemmelser, ret til feriegodtgørelse under fravær på grund af tilskadekomst i virksomheden. Ret til feriegodtgørelse gælder i indtil 4 måneder inden for et optjeningsår, dog højst 4 måneder på grund af samme tilskadekomst. Feriegodtgørelsen beregnes i sådanne tilfælde på grundlag af vedkommendes beregningsfortjeneste i virksomheden i den øvrige del af ferieåret. Beregningen af feriegodtgørelse kan ikke foretages alene på grundlag af udbetalingen ved akkordarbejde. 3. Arbejdsgiveren udbetaler ikke feriegodtgørelse ved hver lønudbetaling. For medarbejdere og medarbejdere, der fratræder i årets løb, udleveres et af organisationerne godkendt feriekort eller et af DataLøn eller anden anerkendt lønbehandlingsinstitut udfærdiget feriekort, som opfylder nedennævnte betingelser for det pågældende optjeningsår hvert år umiddelbart efter 2. januar og senest ved udgangen af januar måned. Feriekortet skal påføres vedkommendes navn, adresse, cpr-nr. og det tidsrum han/hun har været beskæftiget hos pågældende arbejdsgiver, den beregnede feriegodtgørelse, kildeskattetrækket og den feriegodtgørelse, der skal udbetales samt det antal feriedage, beskæftigelsen berettiger til, og hvor meget feriegodtgørelsen udgør pr. feriedag. Feriekortet skal ligeledes indeholde oplysning om, hvornår feriekortet senest skal være indløst. Ved fremsendelse af feriekortene til medarbejderne skal der medfølge kvitteringsblanket samt frankeret og adresseret kuvert. Medarbejderen sender kvitteringen til adressaten senest 8 dage fra modtagelsen. 11

12 4. Udbetaling af feriegodtgørelse til medarbejdere, der på feriens tidspunkt er beskæftiget hos den arbejdsgiver, der skal udbetale feriegodtgørelse, finder sted i forbindelse med den almindelige lønudbetaling torsdag under forudsætning af, at feriekortet forinden er attesteret af arbejdsgiveren med angivelse af tidsrummet for feriens afholdelse. Feriekortet indsendes, og skal være arbejdsgiveren i hænde senest mandag morgen før den torsdag, hvor pengene ønskes udbetalt. I firmaer, der har indført 14-dages løn, kan udbetalingen udskydes til den næste torsdag, hvis firmaet ikke har lønudbetaling den pågældende torsdag. En forudsætning for, at udbetalingen kan finde sted er, at feriekortet forinden er attesteret af arbejdsgiveren med angivelse af tidsrummet for feriens afholdelse, og derefter stemplet og attesteret af fagforeningen. Om udbetaling af feriegodtgørelse til tidligere medarbejdere, der ikke på feriens tidspunkt er i arbejde hos den arbejdsgiver, der skal udbetale feriegodtgørelse, gælder følgende regler: Feriekortet indsendes og skal være arbejdsgiveren i hænde senest mandag morgen før den torsdag, hvor pengene ønskes udbetalt. I firmaer, der har indført 14-dages løn, fremsendes feriekortet til en torsdag, der er lønudbetaling for det pågældende firma. En forudsætning for udbetaling er, at kortet er forsynet med attestation om feriens tidspunkt enten af: a. hvis den ferieberettigede er arbejdsløs af den arbejdsløshedskasse, hvor den pågældende oppebærer dagpenge eller b. hvis vedkommende ikke går til kontrol, af bistandskontoret c. skal ferie holdes under aftjening af værnepligt, meddeles attestation af den militære afdeling, eller vedkommende afdeling af civilforsvarskorpset og under aftjening af civilværnepligt af lejrchefen. Arbejdsgiveren tilsender derefter den tidligere medarbejder den til ferie svarende feriegodtgørelse pr. postanvisning eller crossed check. 5. Feriegodtgørelsen kan udbetales en måned forud for feriens begyndelse. 12

13 6. Skal medarbejderen ikke have hele ferien i sammenhæng, giver hans nuværende arbejdsgiver (arbejdsløshedskassen mv.) kortet påtegning om, hvor mange dage han nu skal have ferie, og hvor stort et beløb der svarer hertil. Virksomheden, der har udstedt kortet, udbetaler medarbejderen det beløb, der nu er forfalden til udbetaling, og udleverer et restferiekort på det resterende beløb i overensstemmelse med ovenstående regler. 7. Såfremt feriegodtgørelse ikke tilsendes den ferieberettigede, og de under punkt 3 nævnte betingelser er opfyldt, kan pågældende gennem sin organisation rette henvendelse til det lokale laug eller mesterforening. Såfremt beløbet derefter ikke er fremkommet inden 3 dage, udbetales det af Danske Malermestre, der over for Fagligt Fælles Forbund garanterer for sine medlemmer for feriegodtgørelsens betaling. Samtidig med, at organisationen udbetaler et feriebeløb til den ferieberettigede, skal vedkommende overdrage den privilegerede fordring til den organisation, som har udbetalt feriegodtgørelse. Det skal ske på en blanket, som organisationen kan anvende over for Lønmodtagernes Garantifond. 8. Ferieberettigede, der på grund af aftjening af værnepligt, sygdom, fødsel, overgang til at være selvstændig næringsdrivende, overgang til arbejde i hjemmet, ophold i udlandet, fængsling eller anden tvangsanbringelse har været afskåret fra at holde ferie i ferieperioden, har ret til efter ferieperiodens udløb 30. september at få udbetalt den feriegodtgørelse, der svarer til hovedferien (15 arbejdsdage) uden at holde ferie. Ved ferieårets udløb kan ikke hævet feriegodtgørelse udbetales, uden ferien er holdt, hvis den ferieberettigede på grund af ovennævnte omhandlede forhold helt eller delvist har været afskåret fra at holde ferie inden den 1. maj i ferieåret. 9. Feriegodtgørelsen, der ikke er hævet inden udløbet af det ferieår, inden for hvilken ferien skulle være holdt, indbetales til feriegodtgørelse indbetales til Fagligt Fælles Forbunds Byggegruppens feriekasse i det omfang indbetalingerne kan udskilles i en pulje, der hidrører fra medarbejdere, der arbejder under overenskomsten mellem Danske Malermestre og Fagligt Fælles Forbund. Uafhentet feriegodtgørelse indsendes til Danske Malermestre, der sørger for indbetaling til Fagligt Fælles Forbunds Byggegruppens feriekasse. 7- Søgnehelligdage og feriefridag 1. Med det formål at yde medarbejdere betaling for søgnehelligdage og feriefridage, henlægger arbejdsgiverne et beløb svarende til 5,75% af medarbejderens ferieberettigede løn. I dette beløb er indeholdt feriegodtgørelse af det henlagte beløb. 13

14 Fra 1. januar 2008 hæves SH- betalingen med 1%, således at den samlede SHbetaling herefter udgør 6,75%. 2. For medarbejdere, og medarbejdere der fratræder i årets løb, udleveres søgnehelligdagskortet og feriefridagskortet hvert år umiddelbart efter 2. januar og senest ved udgangen af januar måned. Søgnehelligdagskortet og feriefridagskortet angiver vedkommende medarbejderes navn, cpr-nr. og det tidsrum, medarbejderen har været beskæftiget hos pågældende arbejdsgiver, den løn medarbejderen har fået udbetalt, den søgnehelligdagsbetaling og den feriefridagsbetaling, der ifølge lønopgørelsen er indtjent. 3. Den for hver enkelt medarbejder i kalenderåret henlagte søgnehelligdags- og feriefridagsbetaling udbetales i tre dele i henhold til nedenstående rater: 1. rate påske 2/5 (i perioden 1. marts 31. juli) 2. rate jul 1/5 (i perioden 1. oktober 31. december) 3. rate 2/5 (i perioden 1. maj 30. april). Feriefridagsbetalingen udbetales med en 1/5 pr. feriefridag, når feriefridagene holdes. 4. Udbetaling finder sted i forbindelse med den for virksomheden almindelig lønudbetaling. Søgnehelligdags- og feriefridagskortet indsendes, og skal være arbejdsgiveren i hænde senest mandag morgen før den torsdag, hvor pengene ønskes udbetalt. Foranstående regler gælder ligeledes for ikke beskæftigede på udbetalingstidspunktet. 2/5 af det opsparede beløb udbetales i første rate, 1/5 i anden rate og 2/5 i tredje rate jfr. stk. 3. For restbeløbet udstedes der nyt søgnehelligdagsog feriefridagskort. Medarbejderen kan fra den 1. januar 2010 vælge at anvende SH-betalingen - helt eller delvist - til forhøjelse af egen betalt arbejdsmarkedspensionsbidrag. Såfremt medarbejderen ønsker dette, skal det skriftligt tilkendegives over for arbejdsgiveren senest den 30. november forud for indkomståret, hvor beløbet skal udbetales. Såfremt medarbejderen ikke tilkendegiver sit ønske inden denne dato, udbetales beløbet i henhold til reglerne for udbetaling af SH- betaling. 5. Viser det sig ved opgørelsen i henhold til stk. 2, at der i søgnehelligdags- og feriefridagsbetaling er opsparet et beløb, som er mindre end kr. 600,-, udbetales beløbet til ferien sammen med feriegodtgørelsen samme år som de i stk. 3 fastsatte perioder. 6. Såfremt en medarbejder afgår fra en virksomhed, og der på fratrædelsestidspunktet af en eller anden årsag har pådraget sig en gældsforpligtelse over for virksomheden, er 14

15 arbejdsgiveren berettiget til gennem organisationerne eller når der foreligger skriftlig accept på det skyldige beløb, helt eller delvis at foretage modregning for beløbet i den opsparede søgnehelligdags- og feriefridagsgodtgørelse. 7. Udbetalingen sker i den virksomhed, der ifølge søgnehelligdags- og feriefridagskortet skal foretage betalingen. 8. Tilgodehavende søgnehelligdags- og feriefridagsbetaling, som ikke er hævet inden udgangen af den periode, inden for hvilken søgnehelligdags- og feriefridagsbetaling skulle have været udbetalt, vil kunne anvendes efter nærmere aftale mellem overenskomstparterne. 9. Fagligt Fælles Forbund modtager hvert år fortegnelse over de arbejdsgivere, som har indbetalt ikke afhentede søgnehelligdages og feriefridagsbeløb med angivelse af beløbenes størrelse. Beløbene indbetales efter samme regler, som er gældende for uafhentet ferieløn. 10. I tilfælde af dødsfald tilfalder den opsparede søgnehelligdags- og feriefridagsbetaling afdødes bo. 11. Danske Malermestre garanterer for opsparet søgnehelligdags- og feriefridagsbetaling efter samme regler og i samme omfang, som er indeholdt i den mellem organisationerne indgåede ferieaftale, overenskomstens 6, stk. 7. Der er mellem parterne enighed om, at arbejdsgiverorganisationen i samarbejde med Fagligt Fælles Forbund sammen udarbejder en rapport for oplysninger om uafhentede søgnehelligdags- og feriefridagepenge i henhold til ferielovens bestemmelser. 15

16 LØNBESTEMMELSER 8 - Almindelige tidlønsbestemmelser 1. Timelønnen ved tidlønsarbejde fastsættes ved aftale mellem arbejdsgiveren og den enkelte medarbejder, og udgør mindst følgende minimale timeløn: Voksne medarbejdere gældende fra Pr. 27. februar 2012 Pr. 4. marts 2013 kr. 113,25 pr. time kr. 114,60 pr. time For nyansatte uden brancheerfaring er den minimale timeløn i de første 3 måneder gældende fra Pr. 27. februar 2012 Pr. 4. marts 2012 kr. 109,25 pr. time kr. 110,60 pr. time Reguleringen sker i den uge, hvor de nævnte datoer indgår Udbetaling af løn Forhandling om ændring af timelønnen ved tidlønsarbejde kan på den enkelte virksomhed højst finde sted 1 gang i hvert overenskomstår. 3. Evt. kollektive eller individuelle aftaler, der er truffet om regulering af en løn ved ændringer af den overenskomstmæssige timeløn eller andre overenskomstmæssige satser, kan ikke påberåbes. Sådanne aftaler kan af hver af parterne begæres optaget til forhandling. 4. Ved akkord udbetales forskudsvis den overenskomstmæssige minimale timeløn pr. time. Ved akkordopgørelser fradrages aconto-udbetalinger og andre forskudsudbetalinger. 1. En lønudbetalingsperiode slutter altid en søndag ved arbejdets ophør. Dag-, uge-, 14- dagessedler skal være arbejdsgiveren i hænde senest kl mandagen før lønudbetalingsdagen under forudsætning af normal postgang. Hvor der udleveres ugesedler, skal de afleveres hver mandag. Lønningsperioden er 2 uger, medmindre månedsvis lønudbetaling er aftalt efter stk. 3, og regnes fra en kalenderuges begyndelse. 16

17 Lønudbetalingen finder sted den efterfølgende torsdag. Falder lønudbetalingen på en helligdag, skal lønudbetalingen finde sted den forudgående hverdag, evt. i form af a conto udbetaling. Udbetaling kan finde sted kontant eller ved indbetaling i pengeinstitut. Hvor der i virksomheden er aftalt indrapportering af elektroniske data, følges reglerne i teknologiaftalen I de virksomheder, der har indført månedsvis lønudbetaling afsluttes lønperioden altid den 2. sidste søndag i måneden. Månedsvis lønudbetaling kan indføres efter reglerne i stk Ved afstemning mellem virksomhedens medarbejdere om overgang til månedsvis lønudbetaling gælder almindeligt flertal. I virksomheder med oprettet værkstedsklub tilrettelægges afstemningen af denne i samarbejde med virksomheden. For at lette tilpasningen af de beskæftigedes økonomi til den længere lønningsperiode udbetales der den sidste torsdag før overgangen en ekstra 14 dages løn i forskud svarende til den enkeltes almindelige udbetaling for 2 uger. Forskudsbeløbet skal afvikles ved fradrag i efterfølgende lønudbetalinger. Afdragsbeløbet fastsættes til en sådan størrelse, at forskuddet er afviklet i løbet af højst 4 lønudbetalinger. Virksomheder, som har indført eller indfører månedsvis lønudbetaling, skal orientere nyansatte herom. De nyansatte aflønnes herefter i overensstemmelse hermed. Der kan mellem medarbejder og arbejdsgiver indgås aftale om, at der løbende betales et akkordforskud Adgang til at beskæftige ungarbejdere 1. Timelønsarbejde: Timelønnen fastsættes for ungarbejdere, der er fyldt 16 år, men ikke 17 år, til 50% 17 år, men ikke 18 år, til 70% af voksne ikke faglærte arbejderes overenskomstmæssige timeløn ved det pågældende timelønsarbejde, alle overenskomstmæssige tillæg indbefattet. 2. Sikkerhed og uddannelse: Der skal tages fornødent hensyn til ungarbejderens fysik, og sikkerhed under dennes beskæftigelse på arbejdspladsen, og organisationerne anmoder i fællesskab 17

18 Arbejdstilsynet om at overveje, hvorvidt allerede foreliggende bestemmelser i henhold til lov om almindelig arbejdsbeskyttelse er tilstrækkelige. Organisationerne er enige om at støtte særlige bestræbelser på at opøve ungarbejderne i faget også ved udnyttelse af de muligheder, der gives for deltagelse i kurser og lignende. I medfør af lov nr. 226 om almindelig arbejderbeskyttelse er der i Socialministeriets bekendtgørelse om unge menneskers farlige arbejde fastsat en lavalder på 18 år for selvstændigt arbejde - pasning og betjening - ved en række maskiner Indrapportering af elektroniske data Parterne er enige om, at der i overenskomsterne indføres mulighed for, at virksomhederne med frigørende virkning kan aflevere feriekort og lønsedler og eventuelle andre dokumenter, der skal udveksles under eller efter det løbende ansættelsesforhold, via de elektroniske postløsninger, som måtte være til rådighed, f.eks. e-boks, eller via . Der er endvidere enighed om, at feriekort, SH-kort og feriefridagskort kan håndteres på ét samlet kort. Såfremt virksomhederne vil benytte sig af denne mulighed, skal medarbejderne varsles herom 3 måneder før. Der er endvidere enighed om, at hvis en medarbejder ikke har direkte og personlig adgang til at anvende de nævnte elektroniske løsninger, kan medarbejderen fortsat få udleveret de pågældende dokumenter på sædvanlig vis ved henvendelse til virksomheden. I forbindelse med mulighederne for at overføre elektroniske data via mobiltelefon eller andet lignende elektronisk udstyr mellem medarbejderen og arbejdsgiveren eller omvendt, er der aftalt følgende. 1. Virksomheden kan i samarbejde med medarbejderne aftale, at der til brug for indrapportering af timeforbrug, materialebestilling, materielstyring m.m. kan benyttes mobiltelefoner eller andet elektronisk udstyr. Den enkelte medarbejder kan vælge ikke at deltage i ordningen. Virksomheder, hvor der er indført elektroniske dataoverførsel via mobiltelefon, skal underrette nyansatte medarbejdere herom, og medarbejderen indgår herefter i ordningen. 2. Virksomheden indkøber det elektroniske udstyr, vedligeholder dette samt betaler de nødvendige omkostninger i forbindelse med driften af systemet, herunder alle dataoverførsler mellem virksomheden og medarbejderen. Det elektronisk udstyr er virksomhedens ejendom og skal tilbageleveres ved ansættelsesophør. 18

19 Medarbejdere, der i forvejen har det nødvendige elektroniske udstyr, kan efter aftale med virksomheden fortsat bruge dette udstyr. Hvor medarbejderen stiller sit eget elektroniske udstyr til rådighed, betaler virksomheden de udgifter, som medarbejderen har til overførsel af de elektroniske data. 3. Såfremt der mellem virksomheden og medarbejderen træffes aftale om, at det elektroniske udstyr kan bruges af medarbejderen til privat brug, skal der i hvert enkelt tilfælde udarbejdes en skriftlig aftale mellem virksomheden og medarbejderen om et eventuelt privatforbrug. 4. Medarbejderen indrapporterer elektronisk tidsregistrering m.m. på den enkelte arbejdsplads i overensstemmelse med de aftaler, der er truffet mellem medarbejderne og virksomheden, dog mindst en gang om ugen. De af medarbejderne indrapporterede data må ikke kunne rettes eller revideres af virksomheden. Såfremt virksomheden ikke kan godkende de indrapporterede data, kan virksomheden kun i samarbejde med den pågældende medarbejder ændre de indrapporterede data. Ved fællesakkord skal formanden/tillidsmanden sikres adgang til de for arbejdspladsen indrapporterede elektroniske data, således at formanden/tillidsmanden kan kontrollere, at dataene svarer til de faktiske forhold. 5. Når virksomheden har godkendt de indrapporterede data, kan medarbejderen ikke længere rette i de godkendte data. Medarbejderen er ikke afskåret fra, at indrapporterer data, der ved en fejl ikke er blevet indrapporterede. 6. Virksomheden udleverer sammen med lønsedlen på den for virksomheden normale lønudbetalingsdag, en opgørelse over det indrapporterede timeforbrug m.m. som kvittering for de indrapporterede data i lønperioden. Hvor der mellem virksomheden og medarbejderne indgås aftale om indrapportering af data til virksomheden elektronisk, er det ikke nødvendigt at indsende skriftlige ugefjortendagssedler i henhold til overenskomstens bestemmelser herom. 7. Hvor virksomhederne indfører elektronisk overførsel af data, skal den lokale fagforening orienteres herom. TILLIDSMAND/SIKKERHED 12 - Tillidsmandsregler 1. På arbejdspladser, hvor 5 medarbejdere eller flere er beskæftiget, vælger arbejdstagerne en tillidsmand blandt de på arbejdspladsen anerkendte, dygtige medarbejdere. 19

20 Meddelelse om valget skal ske skriftligt til arbejdsgiveren, og foretages hurtigst muligt og senest 5 arbejdsdage efter valget. Tillidsmanden er det naturlige led mellem medarbejderne og arbejdsgiveren og kan ikke uden selvforskyldte, tvingende grunde afskediges, forinden arbejdet er færdigt. Det er tillidsmandens naturlige opgave, såvel over for sine kolleger, som over for arbejdsgiveren, at vedligeholde et godt og roligt samarbejde på arbejdsstedet. Tillidsmanden deltager i de for den enkelte arbejdsplads naturlige forhandlinger. 2. På arbejdspladser, hvor der arbejdes på skiftehold, og hvor parterne finder det hensigtsmæssigt, kan der vælges en stedfortræder for tillidsmanden. En sådan stedfortræder vælges efter samme princip som ovenfor, og har i den periode, hvor stedfortræderen fungerer, den samme beskyttelse som tillidsmanden. 3. Tillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter tilbydes hvert år et af Malerforbundet udbudt uddannelses og samarbejdskursus af 2 x 2 dages varighed, alternativt et tilsvarende kursus udbudt af 3F. Arbejdstab og transportomkostninger kan af virksomheden søges dækket i Malkom Velfærdsbestemmelser 14 - Værktøj mv Det påhviler parterne nøje at følge alle givne sikkerheds- og velfærdsbestemmelser. Uoverensstemmelser om ovenstående kan fagretlig behandles. 1. Alle redskaber og alt værktøj tillægges af arbejdsgiveren, ligesom denne skal tillægge masker og støvbriller i nødvendigt omfang. Ved sprøjtearbejde tillægger arbejdsgiveren overtrækstøj, som renholdes efter aftale med arbejdsgiveren og for dennes regning Sikkerhedsrepræsentanter 1. Sikkerhedsrepræsentanter skal fortrinsvis vælges blandt de medarbejdere, der har deltaget i de i Arbejdsmiljølovens omhandlede arbejdsmiljøkurser. 20

Overenskomst mellem. Danske Malermestre. Fagligt Fælles Forbund. Perioden 2014-2017

Overenskomst mellem. Danske Malermestre. Fagligt Fælles Forbund. Perioden 2014-2017 Overenskomst mellem Danske Malermestre og Fagligt Fælles Forbund Perioden 2014-2017 Indholdsfortegnelse Side ARBEJDSTIDSBESTEMMELSER... 4 1 - Arbejdstiden... 4 2 - Ansættelsesbevis... 5 3 - Overtids-,

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Malerfagets nøgletal. Danske Malermestre NØGLETAL MARTS Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: Side 1/5

Malerfagets nøgletal. Danske Malermestre NØGLETAL MARTS Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: Side 1/5 Side 1/5 Malerfagets nøgletal Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: MALERSVENDE Akkordudbetaling/mindstebetaling pr. time kr. 123,85 SKILTEMALERE Pr. time kr. 141,75 SERVICEARBEJDERE

Læs mere

FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER. Indgået mellem

FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER. Indgået mellem FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER 2010 2012 Indgået mellem og 3F 2010 2012 Ferieregulativ af 22. januar 2002 - med senere ændringer mellem og 3F nr. 794662 Idet bekendtgørelse af lov

Læs mere

Overenskomst mellem Danske Malermestre og Fagligt Fælles Forbund

Overenskomst mellem Danske Malermestre og Fagligt Fælles Forbund Overenskomst mellem Danske Malermestre og Fagligt Fælles Forbund 1 Indholdsfortegnelse: Arbejdstidsbestemmelser Side 1 Arbejdstid 3 1a. Ansættelsesbeviser 4 2 Overtidsbetaling og skiftehold 5 3 Kørselsgodtgørelse

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

Der tages forbehold for godkendelse af forhandlingsresultatet i DA samt i parternes kompetente forsamlinger.

Der tages forbehold for godkendelse af forhandlingsresultatet i DA samt i parternes kompetente forsamlinger. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Isoleringsoverenskomsten for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Kopi af de forskellige overenskomster. Kopi af Overenskomst med 3f og Dansk Byggeri. 1 Gyldighedsområde

Kopi af de forskellige overenskomster. Kopi af Overenskomst med 3f og Dansk Byggeri. 1 Gyldighedsområde Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 71 Offentligt Kopi af de forskellige overenskomster. Kopi af Overenskomst med 3f og Dansk Byggeri 1 Gyldighedsområde 1. Nærværende hovedoverenskomst

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 - Arbejdstid Stk. 4 En lokalt aftalt arbejdsplan over 6 uger ændres til en lokal aftalt turnusperiode. Stk. 6 En ophængt arbejdsplan

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Orientering nr. 12/2012 Løn og arbejdsforhold 17. april 2012 Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Gennemgang af de vigtigste ændringer i Den Grafiske Overenskomst med HK/Privat

Læs mere

Chauffører OverenskOmst

Chauffører OverenskOmst Chauffører OverenskOmst 2010 2012 gældende for kørselslederfunktioner i Arriva Skandinavien A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) Indgået mellem FOA og Arriva Skandinavien A/S 2010 2012 OVERENSKOMST mellem

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

OVERENSKOMST Elektrikeroverenskomsten

OVERENSKOMST Elektrikeroverenskomsten Elektrikeroverenskomsten -2014 2014 Protokollat nr. 1 Elektroniske dokumenter Mulighed for elektroniske postløsninger. Feriekort, lønsedler og eventuelle andre dokumenter via e-boks eller privat e-mail

Læs mere

OK forslag Bygge- og anlægsoverenskomsten 3F Dansk Byggeri

OK forslag Bygge- og anlægsoverenskomsten 3F Dansk Byggeri OK forslag Bygge- og anlægsoverenskomsten 3F Dansk Byggeri 15 stk. 5 Forskud feriefridage udgør 900,00 til voksenarbejdere og 550,00 til ungarbejdere. 1000,00 og 650,00. 18 stk. 2 Søn- og helligdage samt

Læs mere

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

Glarmesteruddannelsen

Glarmesteruddannelsen Glarmesteruddannelsen 1. Den daglige / ugentlige arbejdstid Stk. 1. Normal arbejdstid Den daglige arbejdstid er den samme, som er gældende for øvrige medarbejdere i samme virksomhed. Stk. 2. 1. maj 1.

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 13. marts 2014 fornyet ved et forlig mellem parterne.

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 13. marts 2014 fornyet ved et forlig mellem parterne. Orientering nr. 8/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelse 2014 - Budoverenskomst for provinsen Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv.

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv. Orientering Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood i supermarkeder mv. Mæglingsforslag fremsat Efter flere forhandlingsmøder med 3F om fornyelse af Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Vikaroverenskomst mellem DI Overenskomst II og 3F Fagligt Fælles Forbund for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes lønforhold mv. 1. Mejeribestyreren er mejeriets ansvarlige leder og dets

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere Budoverenskomst For flyvere - afløsere Mellem Vognmand A-One multiservice Aps. Langehusvej 14. 1.tv. 2700 Brønshøj. Cvr-nr.: Og 3F Nordsjælland Syd Gydevang 12 3450 Allerød. 1. Overenskomstens område.

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister 2.

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Ansættelseskontrakter

Ansættelseskontrakter Ansættelseskontrakter Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 2. januar 2014 af Byrial Bjørst Forfatter: Sofie Plesner Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan

Læs mere

Information om overenskomsten

Information om overenskomsten F a g l i g t F æ l l e s F o r b u n d I N D U S T R I G R U P P E N S K R Æ D D E R N E Information om overenskomsten www.3f.dk OK-forhandlingerne for skrædderne Som du sikkert har læst eller hørt i

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer Indhold Error! Style not defined. Fællesbestemmelser Organisationsaftale om Industriens Kompetenceudviklingsfond Industriens Organisationsaftaler tilføjes denne aftale: 1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond

Læs mere

I bestemmelsens stk. 2 ændres ordlyden, samt mindstebetalingssatserne for løn og genetillæg, således at det fremgår at:

I bestemmelsens stk. 2 ændres ordlyden, samt mindstebetalingssatserne for løn og genetillæg, således at det fremgår at: Danske Mediers Arbejdsgiverforening Orientering nr. 20/2010 Løn- og arbejdsforhold 23. april 2010 Overenskomstfornyelse 2010 - Budoverenskomsten for Provinsen Den 9. marts 2010 blev der mellem Fagligt

Læs mere

Vikaroveren skom sten

Vikaroveren skom sten Vikaroveren sk sten OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse afvikaroverensksten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag,

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid.

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid. Orientering Landsoverenskomsten for håndværksbagere- og konditorer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet NNF gældende for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen)

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen) Overenskomst 2014-2017 mellem Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) og TL-København (herefter afdelingen) 1 - Anvendelsesområde Nærværende overenskomst omfatter de ved

Læs mere

Landsoverenskomst for social- og sundhedsvikarer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA Fag og Arbejde

Landsoverenskomst for social- og sundhedsvikarer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA Fag og Arbejde Orientering Landsoverenskomst for social- og sundhedsvikarer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA Fag og Arbejde 30. marts 2012 Indgåelse af aftale om landsoverenskomst for social- og sundhedsvikarer

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv 2007-2009 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv Følgende overenskomst er indgået mellem Chili foto & arkiv og Dansk Journalistforbund. Overenskomsten dækker de i Chili foto &

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Side 1/2. Virksomhedens navn: CPR-nr.: Adresse: Postnr./by: Ansætter hermed på funktionærlignende vilkår Medarbejderens fulde navn: Adresse:

Side 1/2. Virksomhedens navn: CPR-nr.: Adresse: Postnr./by: Ansætter hermed på funktionærlignende vilkår Medarbejderens fulde navn: Adresse: Aftale om funktionærlignende ansættelsesforhold for ansatte omfattet af overenskomsterne mellem TEKNIQ og Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk Metalarbejderforbund Virksomhedens navn: Side 1/2 CVR-nr.:

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem FOA. Arriva Danmark A/S. for kørselslederfunktioner i Arriva Danmark A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) DI nr.

OVERENSKOMST. mellem FOA. Arriva Danmark A/S. for kørselslederfunktioner i Arriva Danmark A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) DI nr. OVERENSKOMST mellem FOA og Arriva Danmark A/S for kørselslederfunktioner i Arriva Danmark A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) 1.marts 2012-28.februar 2014 DI nr. 794557 1 2 Indhold 1. Overenskomstens

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet COlOr line danmark tillægsoverenskomst 2010 2012 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration Indgået mellem

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Overenskomst mellem Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere. Tandteknikerforeningen/Serviceforbundet

Overenskomst mellem Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere. Tandteknikerforeningen/Serviceforbundet Overenskomst mellem Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere og Tandteknikerforeningen/Serviceforbundet 2016-2017 1. Ansættelse: Stk. 1. Overenskomsten omfatter kliniske tandteknikere og andre ansatte,

Læs mere

Optikeroverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Optikeroverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Optikeroverenskomsten Den 1. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne indgået aftale om fornyelse af optikeroverenskomsten

Læs mere

Landsoverenskomsten for Bager- og konditorsvende i supermarkeder mv.

Landsoverenskomsten for Bager- og konditorsvende i supermarkeder mv. Orientering Landsoverenskomsten for Bager og konditorsvende i supermarkeder mv. Indgåelse af aftale for bagere og konditorer i supermarkeder Den 1. marts blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet

Læs mere

Overenskomstfornyelsen Overenskomsten med Dansk El-Forbund/Dansk Metal

Overenskomstfornyelsen Overenskomsten med Dansk El-Forbund/Dansk Metal Orientering nr. 10/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelsen 2014 - Overenskomsten med Dansk El-Forbund/Dansk Metal Mæglingsforslaget er nu vedtaget og ændringerne i overenskomsten

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F 20. Kompetenceudvikling Anmærkning: Erstattes 1. oktober 2012 af 20 a, bemærk dog 20 a, stk. 1, afsnit 5. Stk. 1. IKA-samtaler Alle medarbejdere gives ret til under fornødent hensyn

Læs mere

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse.

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse. Vejledning Til ansættelser i henhold til Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende transport og dagrenovation indgået mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F I ovennævnte

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer

Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer Overenskomst mellem og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010-2012 1 Overenskomstens område Stk. 1. Denne overenskomst omfatter lærervikarer, der engageres af et vikarbureau, der er medlem

Læs mere

Danske Mediers Arbejdsgiverforening Overenskomstforhandlinger 2010 Fagligt Fælles Forbund Budoverenskomsten for Provinsen.

Danske Mediers Arbejdsgiverforening Overenskomstforhandlinger 2010 Fagligt Fælles Forbund Budoverenskomsten for Provinsen. Protokollat Ved afsluttende forhandlinger i Forligsinstitutionens regi har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Fagligt Fælles Forbund og

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov.

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Barsel rettigheder for kommende forældre. I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Pjecen er delt

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne 2014

Overenskomstforhandlingerne 2014 Overenskstforhandlingerne 2014 Vikal'nvCr(~l1Sko,nstcn Fagligt Fælles FOI"bund Dansk Erhverv Arbejdsgiver Nedennævnte parter har dags dato i regi af forligsinstitutionen indgået aftale fornyelse af Vikaroverensksten

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven)

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Ansættelseskontrakt for medarbejdere i landbruget (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug

Læs mere

Urafstemning. Overenskomstfornyelsen 2007 BYGGEGRUPPEN

Urafstemning. Overenskomstfornyelsen 2007 BYGGEGRUPPEN Urafstemning Overenskomstfornyelsen 2007 BYGGEGRUPPEN Mange gode facetter i de nye overenskomster Side 2 Forventningerne har næppe nogensinde været så store som op til dette forårs overenskomstforhandlinger.

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

- Tina Petersen. 0K2014 Budoverenskomsten i Provinsen DMA - 3F 13-03-2014

- Tina Petersen. 0K2014 Budoverenskomsten i Provinsen DMA - 3F 13-03-2014 DMA - 3F Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionær

Ansættelsesbevis for funktionær Ansættelsesbevis for funktionær Ansættelsesbevis for funktionær Det bekræftes hermed at: Navn: CPR.nr.: Adresse: Postnr.: By: Telefon: E-mail: Er ansat som (stilling): Med følgende jobbeskrivelse Hos følgende

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

OVERENSKOMST. Fjord Line Danmark A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling. for. Hotelassistenter

OVERENSKOMST. Fjord Line Danmark A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling. for. Hotelassistenter OVERENSKOMST mellem Fjord Line Danmark A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling for Hotelassistenter i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) Gældende for perioden 1. marts 2012 til

Læs mere