En pioner i Arbejderbevægelsen. O.V.Høft. Udgivet af ASRA. Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En pioner i Arbejderbevægelsen. O.V.Høft. Udgivet af ASRA. Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt"

Transkript

1 En pioner i Arbejderbevægelsen O.V.Høft Udgivet af ASRA Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt

2 En pioner i Arbejderbevægelsen O.V.Høft Lemvig Redaktion: Elky Madsen Leo Skaaning Bent Kruuse Jørn Jensen Udgivet 2006 af ASRA Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt

3

4 Tak skal lyde til: I forbindelse med udgivelsen af dette skrift vil vi gerne rette en tak til mange personer, der har været os behjælpelige. Det gælder først og fremmest sønnen Martin Høft. Martin er netop blevet 90 år, og er utrolig åndsfrisk, og har en stor viden om sin far. Vi skylder ham en stor tak for mange værdifulde oplysninger og for lån af fotos af sin far. Ligeledes en stor tak til datteren Ragna Høft, specielt i forbindelse med en brevveksling fra 1990 med ASRAs tidligere, nu afdøde arkivleder Jacob Christensen. Vi retter også stor tak til Ragnas datter Kirsten Høft for hendes medvirken og takker for de tilsendte fotos. En stor tak til Malernes Fagforening Midtjylland, fordi de har overdraget flere værdifulde protokoller til os, bl.a. den første forhandlingsprotokol fra 1917 for Malernes Fagforening i Lemvig. Tak til maler Benny Salskov, Hammerum, fordi han har givet sig tid til at fortælle om sit møde med Høft. Vi skal yderligere rette en tak for bidrag og hjælp til: Lokalhistorisk Arkiv i Lemvig Lemvig Bibliotek for medvirken til udstillingen på biblioteket Lemvig Museum Troel Boeberg Jensen, Lemvig. Erik Jegge Christensen Socialdemokratisk forening i Lemvig. O.V.Høft og hans hustru Erna Høft 5

5 O.V.Høft Søren Johan Ove Vilmar Høft født død Det er de nøgne fakta om een de af mest fremtrædende personligheder, der har virket indenfor arbejderbevægelsen i Ringkøbing amt. O.V.Høft, som han selv kaldte sig, blev født i Holstebro som søn af den stedlige arrestforvarer, og faderen, der var tidligere officer, var ivrig forkæmper for datidens Højre. Det må derfor være skæbnens ironi at sønnen senere skulle komme til at virke for Socialdemokratiet og blive et af arbejderbevægelsens mest kendte navne i Vestjylland. Høft sluttede skolegangen med Præliminæreksamen, hvilket var usædvanligt på den tid, og efter en kort periode som postelev, kom han i lære hos malermester A. P.Mikkelsen i Lemvig. Dette skulle senere vise sig at få stor betydning for Høft senere i livet. Efter udstået læretid forlod Høft de hjemlige egne for at opleve Navernes frie tilværelse. I fire år rejste Høft rundt i Europa, og han kom så langt bort som til Rom, hvor han i en periode arbejdede på Peterskirken. Det er formentlig de mange indtryk fra dette ophold udenlands, der har været med til at forme Høft og været årsag til hans senere så store engagement indenfor fagbevægelsen og Socialdemokratiet. Høft må have stiftet bekendtskab med den tids fortalere for socialismen og den fremtrængende arbejderbevægelse, ligesom han må have oplevet megen social nød og uretfærdighed under sit udenlandsophold. Efter hjemkomsten i 1912 arbejdede Høft forskellige steder i Danmark inden han i 1915 vendte tilbage til Lemvig. Han havde nemlig ikke glemt malermester Mikkelsens datter, Erna., og det resulterede i ægteskab og senere 3 børn: Martin, Ragna og Peter, hvoraf Martin og Ragna stadig lever. Efter indgået ægteskab startede Høft egen malerforretning i Hvidbjerg i Thy, det varede dog kun nogle få år. Datteren Ragna Høft fortæller i et brev til ASRA fra 1990: Far startede en danseskole, det betød imidlertid at han faldt i unåde hos den indremissionske del af befolkningen og der blev ikke noget arbejde til maleren. (Det er egentlig ganske morsomt. Høft skriver selv om sin far, at han drev danseskole i Holstebro ved siden af arbejdet som arraestforvarer,. Det har åbenbart været familiesvaghed med denne dans.) Familien vendte tilbage til Lemvig i 1918, hvor Høft fik arbejde hos sin 6

6 gamle Læremester og nu svigerfar, malermester A.P.Mikkelsen. Fagforeningsmanden Høft Høft blev hurtigt aktiv indenfor Malernes Fagforening. Først som revisor, fra 1920 som sekretær og endelig fra 1921 som kasserer og formand. Vi er hos ASRA i besiddelse af den første eksisterende regnskabsprotokol fra 1916 og forhandlingsprotokol fra 1917, og det er lidt pudsigt at se, at selv om kassereren formentlig selv har ført regnskabet, så er det Høft der har afsluttet regnskabet med opstilling af driftsregnskab og status. Dette afsløres tydeligt gennem Høft`s meget markante og iøvrigt meget smukke håndskrift. I forhandlingsprotokollen fra 1917 har Høft på et senere tidspunkt lavet et notat efter et bestyrelsesreferat hvor han har skrevet: Mit første møde i Lemvig Afdelingen, og det er morsomt at se, at han ved flere lejligheder har foretaget små tilføjelser og bemærkninger. Man skulle næsten tro at han har haft eftertiden for øje. Bemærkningerne har været med til at vi, med nutidens øjne, bedre har kunnet forstå meningen og sammenhængen i referaterne. Det er måske heller ikke helt utænkeligt at dette har været hensigten. På et senere tidspunkt,nemlig i 1955,efter at Høft havde nedlagt sine mange 7 tillidshverv, foreslog han at SAFORA (se artikel om SAFORA andetsted i bladet) skulle oprette et eget arkiv, således at eftertiden kunne have glæde af og forstå, hvad der gennem årtierne havde rørt sig indenfor arbejderbevægelsen. I Malernes Fagforening opdagede man hurtigt at Høft var en person, man kunne gøre brug af. Med sine gode evner og store indsigt har han formentlig rakt langt udover gennemsnittet i foreningen. Efter at Høft var blevet formand for fagforeningen, kom der hurtigt mange andre tillidshverv. Han var initiativtager til oprettelse af SAFORA og blev dets formand i 27 år. Han blev medlem af malerforbundets hovedbestyrelse og senere byrådsmedlem i Lemvig, for at bare at nævne nogle få. (Der kan i øvrigt henvises til faktaliste andetsteds i bladet) Arbejderoplysning Når man gennemlæser diverse referater og andet om Høft, kan man se at han har været meget optaget af, at vejen frem for arbejderne var uddannelse og undervisning, også udover det rent faglige. Vil Arbejderne søge en Plads ved de riges Bord, så skal det ske igennem Oplysning. Og som der står i en artikel om Høft i fagforeningene jubilæumsskrift fra

7 1946 Hans største Hobby er og bliver dog Arbejderoplysning, På Malerforbundets kongres i 1930 fremsatte han et forslag om oprettelse af en Malerforbundsskole med det formål i en ledig Vinterperiode at koordinere Malerskoleundervisning med Skoling i Tillidsmandsvirksomhed. Forslaget druknede i barvelvilje - som det er nævnt i et af fagforeningens jubilæumsskrifter men detforhindrede ikke Høft i at praktisere sin ide i Lemvig, hvor han på flere dagskoler for arbejdsløse malere underviste i forbundets og arbejdsløshedskassens love og vedtægter, lokal fagforeningspolitik samt samfundskundskab. Høft`s interesse for undervisning og oplysning ses også gennem hans ca. 20årige virke som lærer på Teknisk Skole, ligesom han også var medstifter af en Folkeuniversitetsforening i Lemvig. Høft gjorde et stort stykke arbejde og havde meget interesse i arbejdet for etablering af Jysk Teknologisk Institut i Århus. I 1935 blev Høft medlem af bestyrelsen for Lemvig Bibliotek ved en socialdemokratisk paladsrevolution som Lemvig Folkeblad udtrykte det. Et udtryk der såmænd bare dækkede over, at Socialdemokratiet også søgte politisk indflydelse på denne vigtige kulturinstitution. 8 Et andet område, der havde Høft s interesse, var det sociale område. Han sad i byrådets socialudvalg, og som fagforeningsformand arbejdede han især for at få skabt arbejde i de svære arbejdsløshedsperioder i 30erne. Reparation og vedligeholdelse af kommunens bygninger og kommunalt boligbyggeri var her meget vigtigt, men også beskæftigelsesarbejder kunne give brød på bordet. Arbejdet med at få kommunen til at yde en større indsats inden for sundhedsområdet så som sundhedsplejersker og skoletandpleje var han også optaget af. Personen Høft Høft var en meget dygtig skribent og nærede i det hele taget den største hengivenhed for den socialdemokratiske presse. I mere end 25 år sad han i Lemvig Social- Demokrat`s kontrolkomite. Han skrev mange indlæg, og tog ofte og gerne del i den lokale polemik. Høft udtrykte sig i et meget formfuldendt og smukt sprog og altid med megen indsigt og med klare personlige holdninger, og man mærker klart at han var glad for at skrive. Ved utallige repræsentantskabsmøder og lign. blev der vedtaget politiske resolutioner, og bag disse udtalelser kan man klart fornemme Høft`s skarpe pen.

8 Man kaldte åbenbart aldrig forgæves, når man kom til Høft, for han engagerede sig i at lave teaterdekorationer til lokale revyer, og hans specielle interesse, nemlig dekoration af fagforeningsfaner. Som det fremgår af jubilæumsskriftet ved fagforeningens 40 års jubilæum i 1946: Ingen Mester kunne holde på ham, når Parti- eller Fagorganisationer skulde have en Fane. Han har malet mere end 30 af Kredsens og Amtets røde Faner. Det er næsten til at se på dem, at de er malet af en fanatisk Socialist (som Lemvig Folkeblad har betegnet Høft. blev han af De Samvirkende Fagforbund (vore dages LO) under besættelsen, da krigen truede med at afskære Jylland fra det øvrige Danmark, anmodet om, sammen med 4 andre jyske fagforeningsledere, at være Samvirksomhedens repræsentant i Jylland. Hvem var så denne A.V.Høft. Ved en gennemlæsning af, hvad andre har skrevet om Høft, er det flere gang fastslået, at man bestemt ikke kan beskylde Høft for at have været levebrødspolitiker eller fagforeningspamper. Det har alene været hans store engagement, der har drevet ham. Som det er udtrykt i samme jubilæumsskrift fra 1946 det er næsten ikke til at forstå, at Høft har haft noget privatliv, eller at han fik tid til at tjene Føden som Malersvend, for der var ikke meget Kød på de Ben han har samlet gennem Aarene. Der er i det hele taget mange tilkendegivelser af, at der stod stor respekt om personen Høft. Således 9 O.V.Høft På de efterladte billeder ser man en alvorlig, brysk og lidt streng person, med meget markante og typiske træk, og altid en meget velklædt person. Ved gennemlæsning af hvad ASRA har haft adgang til af protokoller m.m., som Høft selv har skrevet, mærker man en meget engageret og initiativrig person. En person med evner udover det sædvanlige, een der var meget fremsynet og impulsiv og ikke mindst en meget flittig og trofast person. Han var tillige en person der arbejde med stor grundighed og orden. Som eksempel kan nævnes at Høft forud for et repræsentantskabsmøde i

9 SAFORA d , simpelthen skrev et nyt referat. Han har her foretaget flere præciseringer og opstramninger i forhold til det oprindelige referat. Man fornemmer han var en selvbevidst person, men også en person der var meget ydmyg overfor det, han beskæftigede sig med Man mærker klart hans store engagement i at skabe udvikling for arbejderne gennem oplysning og hans brændende iver for at bekæmpe social uretfærdighed. Høft bliver altid omtalt med stor respekt, men sjældent i meget personlige vendinger. Han roses altid for sin store viden og saglighed. Høft havde en meget læsbar, markant og personlige håndskrift, der er let genkendelig, meget hvilket vi har været meget glade for her år senere. Sønnen Martin medgiver, at faderen som regel ser alvorlig ud på billederne, og som sådan nok var en alvorlig mand, men han fortæller også, at faderen absolut ikke var nogen streng far overfor børnene. Martin fortæller videre, at faderen havde stor glæde af det sociale samvær med de øvrige malere i fagforeningen, hvor han meget gerne ville fortælle om sine oplevelser under sit ophold ude i Europa. Ifølge Martin boede Høft med sin familie gennem mange år til leje hos svigerfaderen malermester 10 A.P.Mikkelsen. Mikkelsen var i en periode formand for den stedlige mesterforening. Som Martin udtrykker det: Så kunne de have nogle drabelige diskussioner på grund af de modsatrettede interesser, men de blev aldrig uvenner, og der var ingen problemer med at leve under samme tag. På grund af tiltagende sygdom måtte Høft efterhånden frasige sig flere tillidshverv. Høft led de sidste 8 år af sit liv af en alvorlig gigtlidelse, hvilket medførte flere sygehusophold og også længere sanatorieophold. I 1950 udtrådte han af malerforbundet`s hovedbestyrelse. I 1951måtte han bede sig fritaget for hvervet som formand for SAFORA og blev udnævnt til æresmedlem af forretningsudvalget, og endelig i 1955 sluttede han som kasserer og formand for Malernes Fagforening. I forbindelse med fagforeningens 50 års jubilæum i 1956 skriver Høft en hilsen: Kollegaer - Kammerater Mere end 34 Aar, fra 22. Januar 1921 til 30. april 1955, har den lykkeliste del af mit Liv været Arbejdet indenfor Malernes Fagforening i Lemvig og de 20 Aar i Forbundets Hovedbestyrelse fra Paa Afdelingens 50-Aarsdag, den 2. Juni d.a., gratulerer jeg hjerteligt

10 og siger Tak for den Velvilje og det Kammeratskab, som jeg har modtaget fra alle Medlemmer. Jeg ønsker alt godt for den kommende Tid, den nye Ledelse og alle Medlemmer og Kollegaer. O.V.Høft Høft døde d Amts-Bladet skrev i den forbindelse bl.a.: En trofast, strålende kammerat er med ham gået bort. Han var en trofast ven, der spredte glæde og initiativ om sig, en ven, som vi aldrig fik sagt tak nok for hans eksempel og hans aldrig svigtende tro på retfærdighedens sejr. Den aldrene O.V.Høft En af Høft`s nære venner Poul Nilsson (MF) fra Holstebro, udtalte blandt andet: Ingen, ingen kom på siden af ham i alt det, som han gjorde og udrettede. Personlig vil jeg gerne takke Høft for alt godt gennem mere end 25 års samarbejde. Du var i alt en strålende kammerat og personlig en kulturbegavelse. Hvor lærte du mig meget! 11

11 Ligesom Høft som menneske så absolut skilte sig ud fra de mange, således skiller gravstedet på Lemvig Kirkegård sig også ud. Det meget smukke gravsted er placeret lige til venstre for indgangen til kapellet og svigerforældrene Mikkelsen er ligeledes begravet her. På gravstenen er der meget originalt udhugget en malerpalet og bogstaverne på stenen er lavet som Høfts håndskrift 12 Det er iflg. sønnen Martin Høft stenhuggeren/billedhuggeren Torvald Westergaard, der er mesteren bag gravstenen. Samme Torvald Westergaard har iøvrigt sat sit meget tydelige præg på Lemvig Kirkegård. Det anbefales at gå en tur på kirkegården og se de mange særprægede og smukke gravsten

12 Faktaliste Ove V. Høft Fulde Navn: Søren Johan Ove Vilmar Høft Født i Holstebro, hvor faderen var arrestforvarer, tidligere officer og ivrig forkæmper for højre. Kom i lære som maler i Lemvig i Før han blev maler var han postelev. Fra 1943 boede familien på adr. Sølystvej 11, som han selv lod bygge. I 1915 gift med Erna døbt Mikkelsen, datter af malermester A.P.Mikkelsen, hvor Høft var i lære. Far til 3 børn (Martin, Ragna og Peter der nu er død) Arbejdede som ung maler i Tyskland, Schweiz og senere i Italien bl.a. Peters kirken i Rom. Formand for Malernes fagforening i Lemvig (valgt fratrådt ) Formand for fagforeningens kredsbestyrelse gennem mange år. Formand for Arbejdernes Fællesorganisation i Lemvig gennem mange år. og socialudvalget. Medlem af menighedsrådet ved- Lemvig Kirke. Han deltog ivrigt i læserbrevs striden om udformning af kirken, specielt spiret. Var initiativtager til oprettelse af SAFORA, en forgænger for vore dages LO i Ringkøbing amt, og var formand gennem 27 år, Var med i arbejdet deretablerede Jysk Teknologisk Institut og efterfølgende bestyrelsesmedl. i flere år Faglærer ved Teknisk skole i 20 år Lærer ved dag og aftenskoler Medl. af bestyrelsen i Lemvigs Bibliotek fra 1935 ved en Paladsrevolution som det blev udtrykt i Lemvig Folkeblad Var sidst i 1920 erne med i arbejdet til etablering af Lemvig Museum Dygtig og flittig skribent med mange indlæg i Lemvig Socialdemokrat Dekorerede 30 fagforenings faner. Malede teater dekorationer. Medlem af Malerforbundets Hovedbestyrelse fra 1930 til 1950 Byrådsmedlem i Lemvig hvor han bl.a. sad i skolekommisionen Var bl.initiativtagere til rejsning af Staunings Bauta på Sølystvej Foreslog i 1955 at SAFORA skulle oprette eget arkiv som i dag er ASRA, der dog først kom til

13 Sådan husker de O.V.Høft Under arbejdet med at lave dette skrift, har vi forsøgt at få oplysninger fra personer der har truffet Høft, og dermed har haft direkte kendskab til ham. Det drejer sig om sønnen Martin Høft, der er citeret i artiklen om Høft. Derudover er det datteren Ragna Høft, vi er i ASRA i besiddelse af en brevveksling mellem Ragna Høft og AS- RAs tidligere, nu afdøde arkivleder Jacob Christensen fra Ragna skriver bl.a. om sin far: Han håndterede livet med humor og gemytlighed parret med alvor og sentimentalitet, hvis man gik noget for nær, som han satte højt, så fik man et ord med på vejen. Hans viden var stor og spændte vidt. Hans styrke var saglighedog en indre glød, der gjorde at han fortsatte at kæmpe for at bedre tilværelsen i videste forstand. Om Høft s tid som Naver rundt i Europa skriver Ragna, at familien er i besiddelse af breve som Høft sendte hjem med beskrivelser af levevilkår, priser, folkeliv, naturen og kunsten i alle former. Han rejser ud som 22 årig, ret umoden tror jeg, og inden hjemkomsten i 1912 var han ret indineret over den behandling arbejderne blev udsat for. Senere i brevet skriver Ragna: Forresten har jeg glemt, at protestere imod, at du benævner min far som perfektionist. Det var han bestemt ikke! Dertil havde han for mange jern i ilden. Jeg har tusind ting, jeg skal have lavet var en velkendt bemærkning, når han strøg igennem stuerne. Velsagtens med dårlig samvittighed over udsatte gøremål og varsel om vi ikke skulle lægge beslag på ham. Men det lykkedes dog heldigvis af og til. Når det han fik gjort, blev godt, var det fordi han havde stor viden, en kvik hjerne og et godt håndelag og en brændende interesse for det han nåede. Han levede med i nye tider og nye problemer af helt forskellig art, men det hang sammen med fortiden og det hele blev taget med i vurderingerne. Det var ofte mit indtryk. Vi har gennem Ragna fået kontakt til dennes datter Kirsten Høft, og hun skriver om sin morfar. Jeg husker ham som en meget lærerig morfar, som var meget glad når jeg kom på besøg. Vi hyggede os meget. Jeg fik lov til at se når han malede faner, jeg kan huske de små bøger han havde det tynde guld i, som skulle på fanerne. Jeg sad på hans kontor, når malersvendene kom til kontrol, eller kom for at betale fagforening. Det var sjovt og høre dem snakke, selv om jeg ikke forstod det de talte om. 14

14 Jeg fik lov til at hjælpe med fornyelse af lotterisedler til klasselotteriet. Vi gik sammen til bogtrykkeren, tror jeg det var, hvor han fik skåret lotterisedlerne, dengang kom de i store ark. Inden min morfar blev helt dårlig af gigten, gik vi sammen tur rundt om Lemvig sø. Min morfar og mormor boede jo lige ved søen med en dejlig udsigt. Jeg kan sige at jeg føler at min morfar var en afholdt mand, som mange var glade for at tale med. Tidligere forstander for Specialarbejderskolen i Herning Erik Jegge Christensen har som DUI er oplevet Høft ved stævner i Lemvig, og senere som fagforeningsformand, hvor Høft var taler ved flere møder. Jegge husker Høft som et venligt og imødekommende menneske, en person der stod megen respekt om Vi har tillige talt med maler Benny Salskov fra Lemvig, hvor hans far Carl Salskov gennem flere år, som formand for Tømrernes Fagforening, havde samarbejde med Høft. Benny kom i malerlære i 1950 og han husker tydeligt Høft som formand for fagforeningen, ligesom han husker Høft som en meget dygtig faglærer på Teknisk skole. Benny Salskov fortæller om en episode, hvor han var hos Høft for at betale sit kontingent. Høft spørger til hans timeløn, dan får den oplyst fortæller han Salskov, at det er for lidt, og han kan hilse sin mester og fortælle ham hvad 15 satsen er. Salskov taler med sin mester, men denne er totalt afvisende og fortæller at han får, hvad han har krav på. Næste gang Salskov kommer i fagforeningen, spørger Høft om hvordan det var gået med timelønnen, og Salskov fortæller hvad mesters havde sagt. Høfts reaktion var promte. Han skrev straks et brev, lagde det i en kuvert og gav Salskov det, med besked om at aflevere det til sin mester. Da malermesteren læste brevet, stod han lidt og brummede, herefter gav han Salskov besked om, at han kunne gå op til mesters kone og få hvad han havde tilgode. Salskov ved ikke hvad der stod i brevet, men timelønnen blev straks bragt på plads. Benny Salskov bekræfter iøvrigt det billede man får af Høft, som en person med megen viden og indsigt. En person der stod stor respekt om, både hos svendene og hos mestrene Et ældre medlem,skrev en tale til Høft læs den på næste side!

15 Til Malernes Fagforenings generalf. 30.april Kære Malersvende I synes maaske at det ikke er noget der passer sig at jeg gennem dette tager Ordet paa Jeres Møde, men da det er den eneste Maade jeg kan faa sagt det jeg vil for denne Forsamling tillader jeg mig at fremsætte følgende. I som i Dag er Malersvende her i Lemvig, og nu er med til at tage Afsked med en gammel Tillidsmand, kan maaske slet ikke fatte hvad der ligger bag dette, at have været Tillidsmand gennem saa mange Aar. Især i der er yngre har ligesom faaet det hele foræret fuld færdigsyet, det som jeres Organisations første Tillidsmand kæmpede for. Og med risiko gik de ind i Arbejdet. Mænd som Høft og hans lige? Med Risiko at blive udelukket fra Arbejde og Fortjenstmuligheder, og hvis ikke Kone og Børn skulde sulte, da gaa til Fattig eller Hjælpekassen og tigge for at faa lidt af de goder der er i Dag er en Ret. Og saa oven i købet for folk i almidelighed bliver betragtet som idiot. Denne risiko slog dog ikke Modet ned hos disse Mennesker for de vidste at den Sag de sloges for, var Kampen værd, nemlig bedre Kaar for de i Samfundet, der ikke selv havde noget at staa imod med. I der er Malersvende nu, og vi der var det engang, bør være stolte af en Mand som Høft er, udgaaet fra vore Rækker, naar vi ser paa udviklingen som den har formet sig. Der kan nævnes mange Ting, vi i Dag betragter som et Barn af Tiden, men som Høft for over 25 Aar siden havde undfanget Ideen til. Jeg tænker her paa Propagandaen for Vinterarbejde m.v. I den politiske Retning har Høft ogsaa spillet en Rolle, og spillet den godt, og ogsaa her har man som Maler grund til at være Stolt af den. Gerning han har øvet. Med sin store Intelligens og hurtige Opfattelse af en Situation, er det ikke for meget sagt at han rager langt over Gennemsnittet. Her kan ogsaa nævnes at mange af de sociale goder vi i Dag betragter som en selvfølgelighed, er en Frugt af mange Aars politiske Kamp, og Høft var ikke bange for at stille Forslag, og det paa ret tidligt tidspunkt. Jeg erindrer da han for mange Aar siden i Byraadet fremsatte Forslag vedrørende Skoletandpleje. Da blev han betragtet som fuldkommen Bims, og der saamænd mange Arbejdere der synes det samme. Som Lærer paa Teknisk Skole er vi mange der skylder Høft Tak, han har med sikker Haand igennem 25 Aar terpet første viden i nogle ikke altid lige veloplagte Lærlinge, og faaet vækket for de Værdier der ligger i vort Fag ud over de rent materialistiske. Jeg tager ikke for mange med naar jeg siger at de Malere der i de sidste 30 Aar har haft deres Rod i Lemvig, skylder Høft Tak. Dels som Lærer paa Teknisk Skole, Dels som Tillidsmand og Dels for hans Arbejde indenfor den Socialdemokratiske Politik. Han har kæmpet og vundet, ikke jordisk Gods eller Rigdom, men med mange smaa Sejre har han vundet. Sejre der kommer jer tilgode, og i det bestaar hans Rigdom. Jeg der var en af dem der søgte fra Byen i de unge Aar, var altid glad for at fortælle at jeg var fra Lemvig, for de mange der kendte Høft og derfra Lemvig. Vær med til at glæde ham i hans Alderdom, vær stolte af Høft. Vær med til sammen med mig at sige - Tak Høft! et gammelt Medlem

16 Huset på Sølystvej I 1943 opførte Høft et hus på adressen Sølystvej 11. Lemvig Senere har Lemvig Kommune ændret nummerrækkefølgen på Sølystvej - Det er i dag Sølystvej 17. Det er sikkert ikke tilfældigt, at det netop blev her Høft ønskede at bygge hus for familien. Huset ligger lige ved Lemvig sø, og Lemvig sø var ved adskillige arbejderstævner netop målet for mange fakkeltog, og festpladsen lå lige i nærheden. Ved arbejderstævnet i 1931, hvor Stauning var hovedtaler, sluttede stævnet med de ca deltagere gik fakkeltog til Lemvig sø Huset Høft s boede i på Sølystvej 17. i Lemvig 17 Senere, nemlig i 1946, blev mindestenen for Stauning rejst her ved Lemvig sø, mindre end 100 meter fra Høfts hus. Sønnen Martin fortælller, at Høft for Lemvig kommune, i forbindelse med grundstensnedlæggelsen, udfærdigede officielle pergamenter. Og ved opførelsen af familiens hus på Sølystvej har Høft moret sig med at udfærdige et pergament, det er indmuret i huset.

17 Staunings Bauta Ikke langt fra Høft s hus på Sølystvej i Lemvig står der en Bautasten rejst til minde om fhv.statsminister Thorvald Stauning. Stenenafsløredes i 1946 og blev rejst af arbejderne i Ringkøbing amt, og selvfølgelig var Høft også involveret i dette arbejde. Han var kommiteens sekretær og organiserede en amtsindsamling til fininciering af monomentet. Det fremgår af forhandlingsprotokollen fra SAFORA den 27,maj 1946 at Høft og Poul Nilsson fra SAFORA samt formanden for kommiteen står for rejsning af mindestenen. Forhv. redaktør M.J.Madsen var til møde på Rigsdagen med Hans Hedtoft og Alsing Andersen. På mødet fik man den endelig tilslutning til planen om at rejse denne mindesten. På mødet fremsatte Madsen forslag om, at man skulle anmode de Socialdemokratiske partiforeninger i amtet om at tilsende en granitsten fra vedkommendes by til flankering af Bautastenen. Bynavnene skulle da indhugges i de respektive sten såleds at monementet derved fik særpræg som amtsmonument Høft slutter referatet med at skrive at forslaget fikm enstemmig tilslutning. Forud for dette møde er der naturligvis foregået meget arbejde. På forretningsudvalgsmødet d. 6.februar 1943 i SAFORA oplyste Høft, at man i Lemvig påtænkte at rejse mindesten forstauning, og han anmodede 18 om tilslutning til at arbejde videre med planen, hvilket han naturligvis fik. På grund af den tyske besættelse blev planen ikke umiddelbart realiseret, men ca. 3 år senere, på repræsentantskabsmødet i SAFORA d. 17. februar 1946 på Hotel Ringkjøbing, bliver der spurgt til mindestenen, og Høft oplyser at krig og besættelse havde udskudt dette spørgsmål. Mente at denne smukke tanke nu kan realiseres. Han kunne i øvrigt berolige repræsentantskabet med at sammenslutningen er ikke bundet økonomisk for tankens realisation. Ideen til rejsning af mindestenen kom oprindelig fra redaktør Madsen, og i marts 1943 anmodede en komite fra hele Ringkøbing amt, Lemvig Byråd om at stille grunden ved Lemvig sø til rådighed og i øvrigt medvirke til at skabe et smukt parti omkring søen. Dette blev bevilget af Byrådet. Madsen havde selv fundet stenen ved havet ud for Harboøre i 1943, men på grund af besættelsen kunne man ikke komme videre med planen. Først tre år senere, i februar 1946, kunne man komme videre med ideen, dog ikke uden problemer. Som udtrykt af Høft: Men i mellemtiden er stenen sunket i jorden. I et brev til Madsen fra Vandbygningsdirektøren fremgår det at den omhand-

18 lede sten nu er begravet i sandet, og det vil koste ,- kr. at få den gravet fri. Det foreslås derfor, at komiteen vælger en anden sten som Vandbygningsvæsenet har liggende, så man undgår den ret meningsløse udgift. Det fremgår ikke klart, om det bliver løsningen, eller komiteen har fundet midler til at opgrave den oprindelige udpegede sten. En sten har man dog fået fremskaffet, det fremgår af Lemvig Socialdemokrat d. 13.juni Komiteen er i besiddelse af en mægtig natursten, der vejer mellem 10 og 12 tons (højde 270, bredde 180 og tykkelse 130 cm. Egnens Arbejdsmænd har tilbudt at paatage sig Transporten fra Havet til Lemvig sø, og Vandbygningsvæsenet og Jernbanen har stillet sig overordentlig velvillige. Privatbanen VLTJ havde tilbudt gratis at fragte stenen til Lemvig. Arbejdet med at få denne store sten fragtet fra havnen til Lemvig sø, har været meget omfattende. Man lagde simpelthen jernbanespor på vejen, et stykke af gangen, og så havde man heste til at trække jernbanevognen. Den 4. juni 1946 havde Madsen og Høft afmærket stedet, hvor fundamentet skulle støbes. I Høft s notater står der: Redaktør Madsen gravede det første spadestik i fundamentets sydvestlige Hjørne og et gammelt Partimedlem, en ukendt arbejder gravede et spadestik i det nordvestlige hjørne. 19 Jo, det gik højtideligt til. I juli måned d. 9. juli 1946 kl. 15,15 foretog man nedlæggelsen af grundstens dokumentet. Lemvig Socialdemokrat d. 10. juli I gaar Eftermiddag blev Staunings Bauta af Formand Christensen Tyborøn, og af 10 dygtige Arbejdsmænd, der havde deltaget i Transporten fra Lemvig Havn til søen, anbragt i sin endelige stilling på Fundamentet. Billedhugger Westergaard var ogsaa til Stede under dette Arbejde. Ved siden af stod Muremester Christensen med Murersvend og Arbejdsmænd parat til at gøre Stenen endelig fast med Granitstykker og Beton. Nedlæggelsen af Grundstensdokumentet maatte derfor ske hurtigt og formløst. Komiteens Sekretær Maler Høft, oplæste Dokumentet og overgav det af ham smukt kaligraferede Dokument til Blikkenslagermester Hansen, der lagde det i et Blyrør, som derefter tilloddedes. Murermester Christensen anbragte det derpaa i et lille Hulrum under Bautaen, hvorpaa denne blev gjort til eet med Fundamentetved hjælp af Granit og Beton. D.28. juli blev Mindestenen afsløret Trods silende regnvejr var der mødt mange repræsentanter fra arbejderbevægelsen i amtet. Bautaen var som Redaktør Madsen ønskede, omkranset af sten med navnene på de forskellige byer i amtet, der havde bidraget til monumentet, og hele stedet var flankeret af de mange røde faner og bannere.

19 Der blev ved højtideligheden holdt taler af folketingsmedlemmerne Frederik Dahlgaard og Poul Nilsson, samt Høft, og højtideligheden sluttede med at Høft overdrog mindestenen til Lemvig Kommune, som han anmodede om at: værne om mindet over denne stovte skikkelse Bautastenen har ASRA brugt som motiv til et postkort, der bruges ved særlige lejligheder, hvor ASRA er repræsenteret, og hvor ASRA deltager som gæster. Det bruges også som hilsen til gode kammerater i sorg og glæde. Kortet kan købes hos ASRA. Bautastenen, som er rejst for fhv. Statsminister Thorvald Stauning, står tæt ved det hus O.V.Høft boede i ved Lemvig sø. 20

20 Faner Vi ved fra jubilæumsskrifter fra Malernes Fagforening i Lemvig, at Høft dekorerede ca. 30 faner. Men hvilke faner, og hvor er disse faner i dag? Hos ASRA har vi en samling på 75 faner fra forskellige steder i landet, men er der deriblandt en fane som Høft har lavet? Ved arbejderstævnet i 1938 i Holstebro bliver der iflg. Holstebro Social Demokrat inviet en ny fane for Arbejdsmændenes Fagforening i grønbjerg, og som skrevet i avisen: denne fane er malet af O.V.Høft - Lemvig Trods mange anstrengelser er det ikke lykkedes os at opspore denne fane. Den16. juni 1941 skriver Holstebro Socialdemokrat: Ved en vellykket Sammekomst i Aftes paa Industri Hotellet indviede Socialdemokratisk Forening i Lemvig sin nye Fane Senere står der: Dækket droges nu til Side, og den smukke Fane, der er malet af Maler Høft, hilses med stærkt Bifald. Vi er hos ASRA i besiddelse af en fane fra Socialdemokratisk Forening for Lemvig & Omegn. På fanen er malet Frihed Lighed Broderskab! 21

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg.

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg. Kære skakkolleger. I kraft af at jeg har kendt Bent Larsen i drengeårene, har Erling Høiberg forespurgt, om jeg med henblik på klubbens hjemmeside ville skrive en personlig erindringsskrivelse om Bents

Læs mere

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt 25. årgang nr.1. Februar 2008 Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv Jacob Christensen har skrevet i bogen Arbejdernes

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Dante i 1993 Dante Alighieri i Viborg 11.januar 1993

Dante i 1993 Dante Alighieri i Viborg 11.januar 1993 Dante i 1993 11.januar 1993 Der indkaldes herved til generalforsamling 4.februar 1993 i Biblioteket på Viborg Katedralskole kl.19.30. Dagsorden ifølge lovenes $ 9: 1.Formandens beretning. 2.Foreningens

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign 1 of 10 Mørkesjælen MØRKES DNA Udarbejdet af Citydesign 2 of 10 1. Formålet Formålet er at inddrage stakeholder analyse, interview med 20 borgere, samt vision, strategi og handling, at få sat udviklingen

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre

Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre Socialudvalget 2012-13 SOU alm. del Bilag 72 Offentligt Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre Den 19 september blev der afholdt en stor konference på Christiansborg med

Læs mere

FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE. Pionererne

FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE. Pionererne FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Pionererne De første formænd Kabellodder A. Jensen er formand fra 19. marts 1899 til 18. juni 1901 for det nystiftede Københavns kommunale Arbejderforbund. Sprøjtefører

Læs mere

Vedtægter For Snejbjerg-Hallen

Vedtægter For Snejbjerg-Hallen Vedtægter For Snejbjerg-Hallen Snejbjerg-Hallen, Nørretanderupvej 28, Snejbjerg, 7400 Herning. www:snejbjerg-hallen.dk 1 Institutionens navn er Snejbjerg Hallen. Det er en selvejende institution, hvis

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Noget om arbejderbevægelsens historie

Noget om arbejderbevægelsens historie Noget om arbejderbevægelsens historie Lønarbejde Løn = prisen på varen arbejdskraft Lønarbejde Løn = prisen på varen arbejdskraft En fagforening er en sammenslutning af sælgere, med det formål at (forsøge

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Det kapitalistiske Samfunds Fejl rammer ikke arbejderne alene, men hele den brede befolkning.

Det kapitalistiske Samfunds Fejl rammer ikke arbejderne alene, men hele den brede befolkning. Mellemkrigstiden var præget af store økonomiske kriser og de følger, som disse havde for befolkningen. Derfor blev spørgsmålet om statens sociale ansvar aktuelt, hvilket især Venstre og Socialdemokratiet

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Nu om dage har stort set alle et digitalt fotografiapparat af den ene eller den anden slags, og det koster stort set intet at tage et billede. Anderledes var det før i

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Det kræver styrke at skabe forandringer

Det kræver styrke at skabe forandringer Det kræver styrke at skabe forandringer den kan kun komme fra medlemmernes engagement. Derfor skal fagbevægelsen tilbage til medlemmerne. Succes eller nederlag, det afgør vi selv. Anders Olesen kandidat

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget.

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget. Referat fra Generalforsamlingen i Liseleje Vandværk Afholdt på Le Papillon Liselejevej 64 Søndag den 4. august 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning om det forløbne

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Inspirationsgrupper og udvalg:...din vej til indflydelse. Socialdemokratiet i Århus Kommune

Inspirationsgrupper og udvalg:...din vej til indflydelse. Socialdemokratiet i Århus Kommune Inspirationsgrupper og udvalg:...din vej til indflydelse Socialdemokratiet i Århus Kommune et helt århus - hvordan?...3 børn og unge...4 kultur og borgerservice...5 sociale forhold og beskæftigelse...6

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens.

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens. SORG - HANDLEPLAN Forord: En omsorgsplan er et praktisk værktøj, man kan gribe til, i tilfælde af alvorlige ulykker og dødsfald blandt børn, forældre og ansatte. Hensigten er at hjælpe den eller de ansatte

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

2011-20- Menuen: Laks med æggestand. Svinekam med rødkål salat, hvide kartofler grøn salat og skysovs. Rugbrød og boller med pålæg og ost.

2011-20- Menuen: Laks med æggestand. Svinekam med rødkål salat, hvide kartofler grøn salat og skysovs. Rugbrød og boller med pålæg og ost. Forret: Hovedret: Dessert: Natmad: Menuen: Laks med æggestand Svinekam med rødkål salat, hvide kartofler grøn salat og skysovs Citron fromage Rugbrød og boller med pålæg og ost. 1931 Hertil kan købes diverse

Læs mere

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT 1 NAVN. Sammenslutningens navn: SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT. Hjemsted:Sønderborg. Signatur: SFS. Postadresse: SFS-Hallen, Borgmester Andersens Vej 100,

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

V gør fattige børn fattigere

V gør fattige børn fattigere Marts 2015 V gør fattige børn fattigere f Sine Heltberg, folketingskandidat (S) Frederiksberg Venstre vil skære i forældres kontanthjælp, hvilket gør familien fattigere. Men sagen er åbenbart så vigtigt

Læs mere

Referat af generalforsamling for Folkets Hus Spillefolk Søndag 7. april 2013

Referat af generalforsamling for Folkets Hus Spillefolk Søndag 7. april 2013 Referat af generalforsamling for Folkets Hus Spillefolk Søndag 7. april 2013 Valg af dirigent Henning blev valgt som dirigent. Der var 16 fremmødt til generalforsamlingen. Ole Quistgaard (formand) blev

Læs mere

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby.

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. Renskrevet 16 marts 1881. Til Sognerådsformand J. P. Adrian i Skelby Sogn Jeppe Veje i Skjelby har talt med mig om

Læs mere

Vedtægter for The Green Pride Fanklub for Viborg F.F.

Vedtægter for The Green Pride Fanklub for Viborg F.F. Vedtægter for The Green Pride Fanklub for Viborg F.F. anno 1/7 2012 1 NAVN: Foreningens navn er The Green Pride, og dens hjemsted er Viborg Kommune. 2 FORMÅL: Foreningen har til formål: a) At tilbyde aktiv

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B

V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B Vestjylland afdeling V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B 1 NAVN 1.1 Afdelingens navn er: Haveselskabet,

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling GEV 13. april 2015

Referat Ordinær Generalforsamling GEV 13. april 2015 Referat Ordinær Generalforsamling GEV 13. april 2015 Indkaldelse til generalforsamlingen, der blev afholdt Jernbane Allé 48, Fiskafeen, er tilsendt alle medlemmerne pr. mail den 23. marts 2015 kl. 19.00.

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling.

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Kendelse af 10. august 1995. 95-1.650. En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Aktieselskabslovens

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Sæby Kirkegård. Nyttige oplysninger ved valg af gravsted

Sæby Kirkegård. Nyttige oplysninger ved valg af gravsted Sæby Kirkegård Nyttige oplysninger ved valg af gravsted Sæby Kirkegård Har et areal på 30.000 m2, og rummer 2850 kistegravsteder og 800 urnegravsteder. Den ældste del af den nuværende kirkegård blev indviet

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Samfundets støtter. NBO Ms.8 1469, bibliotekets innbinding [1870]

Samfundets støtter. NBO Ms.8 1469, bibliotekets innbinding [1870] Samfundets støtter [1870] Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Hilde Bøe, Mette Witting 1 1 [HIS: Med blyant: «Trykt Ibsen 8:154»] Optegnelser til lystspillet. (1870.)

Læs mere

Historien om Strandingsmuseet

Historien om Strandingsmuseet Historien om Af Gert Normann, talsmand for s Venner bygger primært på fundene fra de to britiske orlogsskibe, HMS St. George og HMS Defence, som forliste ved Thorsminde juleaften 1811, hvorved næsten 1400

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

ASRA NYT. Rigtig god jul og godt nytår. Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Asra ønsker alle medlemmer. 24.årgang nr.4.

ASRA NYT. Rigtig god jul og godt nytår. Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Asra ønsker alle medlemmer. 24.årgang nr.4. ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt 24.årgang nr.4. december 2007 Væv fra Textilforum - Vestergade i Herning Asra ønsker alle medlemmer Rigtig god jul og godt nytår Kolofon ASRA NYT Udgivet

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012.

Bestyrelsens beretning 2012. Bestyrelsens beretning 2012. Et forenings år er allerede gået siden vi holdt generalforsamling i kulturhuset i Farum i 2012. Som de forrige år har dette år også være præget af rigtig mange udfordringer

Læs mere

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Siden sidst Torsdag den 19 januar var der foredrag i Friskolen hvor tidligere højskolelærer Per Sonne fortalte om Frithof Nansen der krydsede Grønlands indlandsis.

Læs mere

Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur

Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur Velkommen til denne dags konference om folkekirkens styringsstruktur. Jeg har set frem til den med glæde

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Mit forslag var, at vi skrev et eventyr baseret på hans ækle af slagsen, men den 15. november 2012 skrev Rune til mig: Jeg er ikke så glad for Ækle

Mit forslag var, at vi skrev et eventyr baseret på hans ækle af slagsen, men den 15. november 2012 skrev Rune til mig: Jeg er ikke så glad for Ækle Forord Som tegneserienørd har jeg naturligvis altid vidst, hvem Rune T. Kidde var. Jeg så også godt, at han fik en profil på Facebook for nogle år siden, men jeg ville ikke tilføje ham som ven, for jeg

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen mandag den 7. marts 2011

Referat fra Generalforsamlingen mandag den 7. marts 2011 Referat fra Generalforsamlingen mandag den 7. marts 2011 Formanden, Ebbe Sørensen bød de fremmødte medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Formanden henviste til den udsendte dagsorden med punkterne:

Læs mere

Lev med kunst - og i al evighed. Skulpturer af Anders Nyborg

Lev med kunst - og i al evighed. Skulpturer af Anders Nyborg Lev med kunst - og i al evighed. 16 Skulpturer af Anders Nyborg Livsglæde Stil, individualitet og karakter kommer for Hvorfor ikke give dine bedste venner en mange mennesker til udtryk gennem den skulptur

Læs mere