En pioner i Arbejderbevægelsen. O.V.Høft. Udgivet af ASRA. Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En pioner i Arbejderbevægelsen. O.V.Høft. Udgivet af ASRA. Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt"

Transkript

1 En pioner i Arbejderbevægelsen O.V.Høft Udgivet af ASRA Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt

2 En pioner i Arbejderbevægelsen O.V.Høft Lemvig Redaktion: Elky Madsen Leo Skaaning Bent Kruuse Jørn Jensen Udgivet 2006 af ASRA Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt

3

4 Tak skal lyde til: I forbindelse med udgivelsen af dette skrift vil vi gerne rette en tak til mange personer, der har været os behjælpelige. Det gælder først og fremmest sønnen Martin Høft. Martin er netop blevet 90 år, og er utrolig åndsfrisk, og har en stor viden om sin far. Vi skylder ham en stor tak for mange værdifulde oplysninger og for lån af fotos af sin far. Ligeledes en stor tak til datteren Ragna Høft, specielt i forbindelse med en brevveksling fra 1990 med ASRAs tidligere, nu afdøde arkivleder Jacob Christensen. Vi retter også stor tak til Ragnas datter Kirsten Høft for hendes medvirken og takker for de tilsendte fotos. En stor tak til Malernes Fagforening Midtjylland, fordi de har overdraget flere værdifulde protokoller til os, bl.a. den første forhandlingsprotokol fra 1917 for Malernes Fagforening i Lemvig. Tak til maler Benny Salskov, Hammerum, fordi han har givet sig tid til at fortælle om sit møde med Høft. Vi skal yderligere rette en tak for bidrag og hjælp til: Lokalhistorisk Arkiv i Lemvig Lemvig Bibliotek for medvirken til udstillingen på biblioteket Lemvig Museum Troel Boeberg Jensen, Lemvig. Erik Jegge Christensen Socialdemokratisk forening i Lemvig. O.V.Høft og hans hustru Erna Høft 5

5 O.V.Høft Søren Johan Ove Vilmar Høft født død Det er de nøgne fakta om een de af mest fremtrædende personligheder, der har virket indenfor arbejderbevægelsen i Ringkøbing amt. O.V.Høft, som han selv kaldte sig, blev født i Holstebro som søn af den stedlige arrestforvarer, og faderen, der var tidligere officer, var ivrig forkæmper for datidens Højre. Det må derfor være skæbnens ironi at sønnen senere skulle komme til at virke for Socialdemokratiet og blive et af arbejderbevægelsens mest kendte navne i Vestjylland. Høft sluttede skolegangen med Præliminæreksamen, hvilket var usædvanligt på den tid, og efter en kort periode som postelev, kom han i lære hos malermester A. P.Mikkelsen i Lemvig. Dette skulle senere vise sig at få stor betydning for Høft senere i livet. Efter udstået læretid forlod Høft de hjemlige egne for at opleve Navernes frie tilværelse. I fire år rejste Høft rundt i Europa, og han kom så langt bort som til Rom, hvor han i en periode arbejdede på Peterskirken. Det er formentlig de mange indtryk fra dette ophold udenlands, der har været med til at forme Høft og været årsag til hans senere så store engagement indenfor fagbevægelsen og Socialdemokratiet. Høft må have stiftet bekendtskab med den tids fortalere for socialismen og den fremtrængende arbejderbevægelse, ligesom han må have oplevet megen social nød og uretfærdighed under sit udenlandsophold. Efter hjemkomsten i 1912 arbejdede Høft forskellige steder i Danmark inden han i 1915 vendte tilbage til Lemvig. Han havde nemlig ikke glemt malermester Mikkelsens datter, Erna., og det resulterede i ægteskab og senere 3 børn: Martin, Ragna og Peter, hvoraf Martin og Ragna stadig lever. Efter indgået ægteskab startede Høft egen malerforretning i Hvidbjerg i Thy, det varede dog kun nogle få år. Datteren Ragna Høft fortæller i et brev til ASRA fra 1990: Far startede en danseskole, det betød imidlertid at han faldt i unåde hos den indremissionske del af befolkningen og der blev ikke noget arbejde til maleren. (Det er egentlig ganske morsomt. Høft skriver selv om sin far, at han drev danseskole i Holstebro ved siden af arbejdet som arraestforvarer,. Det har åbenbart været familiesvaghed med denne dans.) Familien vendte tilbage til Lemvig i 1918, hvor Høft fik arbejde hos sin 6

6 gamle Læremester og nu svigerfar, malermester A.P.Mikkelsen. Fagforeningsmanden Høft Høft blev hurtigt aktiv indenfor Malernes Fagforening. Først som revisor, fra 1920 som sekretær og endelig fra 1921 som kasserer og formand. Vi er hos ASRA i besiddelse af den første eksisterende regnskabsprotokol fra 1916 og forhandlingsprotokol fra 1917, og det er lidt pudsigt at se, at selv om kassereren formentlig selv har ført regnskabet, så er det Høft der har afsluttet regnskabet med opstilling af driftsregnskab og status. Dette afsløres tydeligt gennem Høft`s meget markante og iøvrigt meget smukke håndskrift. I forhandlingsprotokollen fra 1917 har Høft på et senere tidspunkt lavet et notat efter et bestyrelsesreferat hvor han har skrevet: Mit første møde i Lemvig Afdelingen, og det er morsomt at se, at han ved flere lejligheder har foretaget små tilføjelser og bemærkninger. Man skulle næsten tro at han har haft eftertiden for øje. Bemærkningerne har været med til at vi, med nutidens øjne, bedre har kunnet forstå meningen og sammenhængen i referaterne. Det er måske heller ikke helt utænkeligt at dette har været hensigten. På et senere tidspunkt,nemlig i 1955,efter at Høft havde nedlagt sine mange 7 tillidshverv, foreslog han at SAFORA (se artikel om SAFORA andetsted i bladet) skulle oprette et eget arkiv, således at eftertiden kunne have glæde af og forstå, hvad der gennem årtierne havde rørt sig indenfor arbejderbevægelsen. I Malernes Fagforening opdagede man hurtigt at Høft var en person, man kunne gøre brug af. Med sine gode evner og store indsigt har han formentlig rakt langt udover gennemsnittet i foreningen. Efter at Høft var blevet formand for fagforeningen, kom der hurtigt mange andre tillidshverv. Han var initiativtager til oprettelse af SAFORA og blev dets formand i 27 år. Han blev medlem af malerforbundets hovedbestyrelse og senere byrådsmedlem i Lemvig, for at bare at nævne nogle få. (Der kan i øvrigt henvises til faktaliste andetsteds i bladet) Arbejderoplysning Når man gennemlæser diverse referater og andet om Høft, kan man se at han har været meget optaget af, at vejen frem for arbejderne var uddannelse og undervisning, også udover det rent faglige. Vil Arbejderne søge en Plads ved de riges Bord, så skal det ske igennem Oplysning. Og som der står i en artikel om Høft i fagforeningene jubilæumsskrift fra

7 1946 Hans største Hobby er og bliver dog Arbejderoplysning, På Malerforbundets kongres i 1930 fremsatte han et forslag om oprettelse af en Malerforbundsskole med det formål i en ledig Vinterperiode at koordinere Malerskoleundervisning med Skoling i Tillidsmandsvirksomhed. Forslaget druknede i barvelvilje - som det er nævnt i et af fagforeningens jubilæumsskrifter men detforhindrede ikke Høft i at praktisere sin ide i Lemvig, hvor han på flere dagskoler for arbejdsløse malere underviste i forbundets og arbejdsløshedskassens love og vedtægter, lokal fagforeningspolitik samt samfundskundskab. Høft`s interesse for undervisning og oplysning ses også gennem hans ca. 20årige virke som lærer på Teknisk Skole, ligesom han også var medstifter af en Folkeuniversitetsforening i Lemvig. Høft gjorde et stort stykke arbejde og havde meget interesse i arbejdet for etablering af Jysk Teknologisk Institut i Århus. I 1935 blev Høft medlem af bestyrelsen for Lemvig Bibliotek ved en socialdemokratisk paladsrevolution som Lemvig Folkeblad udtrykte det. Et udtryk der såmænd bare dækkede over, at Socialdemokratiet også søgte politisk indflydelse på denne vigtige kulturinstitution. 8 Et andet område, der havde Høft s interesse, var det sociale område. Han sad i byrådets socialudvalg, og som fagforeningsformand arbejdede han især for at få skabt arbejde i de svære arbejdsløshedsperioder i 30erne. Reparation og vedligeholdelse af kommunens bygninger og kommunalt boligbyggeri var her meget vigtigt, men også beskæftigelsesarbejder kunne give brød på bordet. Arbejdet med at få kommunen til at yde en større indsats inden for sundhedsområdet så som sundhedsplejersker og skoletandpleje var han også optaget af. Personen Høft Høft var en meget dygtig skribent og nærede i det hele taget den største hengivenhed for den socialdemokratiske presse. I mere end 25 år sad han i Lemvig Social- Demokrat`s kontrolkomite. Han skrev mange indlæg, og tog ofte og gerne del i den lokale polemik. Høft udtrykte sig i et meget formfuldendt og smukt sprog og altid med megen indsigt og med klare personlige holdninger, og man mærker klart at han var glad for at skrive. Ved utallige repræsentantskabsmøder og lign. blev der vedtaget politiske resolutioner, og bag disse udtalelser kan man klart fornemme Høft`s skarpe pen.

8 Man kaldte åbenbart aldrig forgæves, når man kom til Høft, for han engagerede sig i at lave teaterdekorationer til lokale revyer, og hans specielle interesse, nemlig dekoration af fagforeningsfaner. Som det fremgår af jubilæumsskriftet ved fagforeningens 40 års jubilæum i 1946: Ingen Mester kunne holde på ham, når Parti- eller Fagorganisationer skulde have en Fane. Han har malet mere end 30 af Kredsens og Amtets røde Faner. Det er næsten til at se på dem, at de er malet af en fanatisk Socialist (som Lemvig Folkeblad har betegnet Høft. blev han af De Samvirkende Fagforbund (vore dages LO) under besættelsen, da krigen truede med at afskære Jylland fra det øvrige Danmark, anmodet om, sammen med 4 andre jyske fagforeningsledere, at være Samvirksomhedens repræsentant i Jylland. Hvem var så denne A.V.Høft. Ved en gennemlæsning af, hvad andre har skrevet om Høft, er det flere gang fastslået, at man bestemt ikke kan beskylde Høft for at have været levebrødspolitiker eller fagforeningspamper. Det har alene været hans store engagement, der har drevet ham. Som det er udtrykt i samme jubilæumsskrift fra 1946 det er næsten ikke til at forstå, at Høft har haft noget privatliv, eller at han fik tid til at tjene Føden som Malersvend, for der var ikke meget Kød på de Ben han har samlet gennem Aarene. Der er i det hele taget mange tilkendegivelser af, at der stod stor respekt om personen Høft. Således 9 O.V.Høft På de efterladte billeder ser man en alvorlig, brysk og lidt streng person, med meget markante og typiske træk, og altid en meget velklædt person. Ved gennemlæsning af hvad ASRA har haft adgang til af protokoller m.m., som Høft selv har skrevet, mærker man en meget engageret og initiativrig person. En person med evner udover det sædvanlige, een der var meget fremsynet og impulsiv og ikke mindst en meget flittig og trofast person. Han var tillige en person der arbejde med stor grundighed og orden. Som eksempel kan nævnes at Høft forud for et repræsentantskabsmøde i

9 SAFORA d , simpelthen skrev et nyt referat. Han har her foretaget flere præciseringer og opstramninger i forhold til det oprindelige referat. Man fornemmer han var en selvbevidst person, men også en person der var meget ydmyg overfor det, han beskæftigede sig med Man mærker klart hans store engagement i at skabe udvikling for arbejderne gennem oplysning og hans brændende iver for at bekæmpe social uretfærdighed. Høft bliver altid omtalt med stor respekt, men sjældent i meget personlige vendinger. Han roses altid for sin store viden og saglighed. Høft havde en meget læsbar, markant og personlige håndskrift, der er let genkendelig, meget hvilket vi har været meget glade for her år senere. Sønnen Martin medgiver, at faderen som regel ser alvorlig ud på billederne, og som sådan nok var en alvorlig mand, men han fortæller også, at faderen absolut ikke var nogen streng far overfor børnene. Martin fortæller videre, at faderen havde stor glæde af det sociale samvær med de øvrige malere i fagforeningen, hvor han meget gerne ville fortælle om sine oplevelser under sit ophold ude i Europa. Ifølge Martin boede Høft med sin familie gennem mange år til leje hos svigerfaderen malermester 10 A.P.Mikkelsen. Mikkelsen var i en periode formand for den stedlige mesterforening. Som Martin udtrykker det: Så kunne de have nogle drabelige diskussioner på grund af de modsatrettede interesser, men de blev aldrig uvenner, og der var ingen problemer med at leve under samme tag. På grund af tiltagende sygdom måtte Høft efterhånden frasige sig flere tillidshverv. Høft led de sidste 8 år af sit liv af en alvorlig gigtlidelse, hvilket medførte flere sygehusophold og også længere sanatorieophold. I 1950 udtrådte han af malerforbundet`s hovedbestyrelse. I 1951måtte han bede sig fritaget for hvervet som formand for SAFORA og blev udnævnt til æresmedlem af forretningsudvalget, og endelig i 1955 sluttede han som kasserer og formand for Malernes Fagforening. I forbindelse med fagforeningens 50 års jubilæum i 1956 skriver Høft en hilsen: Kollegaer - Kammerater Mere end 34 Aar, fra 22. Januar 1921 til 30. april 1955, har den lykkeliste del af mit Liv været Arbejdet indenfor Malernes Fagforening i Lemvig og de 20 Aar i Forbundets Hovedbestyrelse fra Paa Afdelingens 50-Aarsdag, den 2. Juni d.a., gratulerer jeg hjerteligt

10 og siger Tak for den Velvilje og det Kammeratskab, som jeg har modtaget fra alle Medlemmer. Jeg ønsker alt godt for den kommende Tid, den nye Ledelse og alle Medlemmer og Kollegaer. O.V.Høft Høft døde d Amts-Bladet skrev i den forbindelse bl.a.: En trofast, strålende kammerat er med ham gået bort. Han var en trofast ven, der spredte glæde og initiativ om sig, en ven, som vi aldrig fik sagt tak nok for hans eksempel og hans aldrig svigtende tro på retfærdighedens sejr. Den aldrene O.V.Høft En af Høft`s nære venner Poul Nilsson (MF) fra Holstebro, udtalte blandt andet: Ingen, ingen kom på siden af ham i alt det, som han gjorde og udrettede. Personlig vil jeg gerne takke Høft for alt godt gennem mere end 25 års samarbejde. Du var i alt en strålende kammerat og personlig en kulturbegavelse. Hvor lærte du mig meget! 11

11 Ligesom Høft som menneske så absolut skilte sig ud fra de mange, således skiller gravstedet på Lemvig Kirkegård sig også ud. Det meget smukke gravsted er placeret lige til venstre for indgangen til kapellet og svigerforældrene Mikkelsen er ligeledes begravet her. På gravstenen er der meget originalt udhugget en malerpalet og bogstaverne på stenen er lavet som Høfts håndskrift 12 Det er iflg. sønnen Martin Høft stenhuggeren/billedhuggeren Torvald Westergaard, der er mesteren bag gravstenen. Samme Torvald Westergaard har iøvrigt sat sit meget tydelige præg på Lemvig Kirkegård. Det anbefales at gå en tur på kirkegården og se de mange særprægede og smukke gravsten

12 Faktaliste Ove V. Høft Fulde Navn: Søren Johan Ove Vilmar Høft Født i Holstebro, hvor faderen var arrestforvarer, tidligere officer og ivrig forkæmper for højre. Kom i lære som maler i Lemvig i Før han blev maler var han postelev. Fra 1943 boede familien på adr. Sølystvej 11, som han selv lod bygge. I 1915 gift med Erna døbt Mikkelsen, datter af malermester A.P.Mikkelsen, hvor Høft var i lære. Far til 3 børn (Martin, Ragna og Peter der nu er død) Arbejdede som ung maler i Tyskland, Schweiz og senere i Italien bl.a. Peters kirken i Rom. Formand for Malernes fagforening i Lemvig (valgt fratrådt ) Formand for fagforeningens kredsbestyrelse gennem mange år. Formand for Arbejdernes Fællesorganisation i Lemvig gennem mange år. og socialudvalget. Medlem af menighedsrådet ved- Lemvig Kirke. Han deltog ivrigt i læserbrevs striden om udformning af kirken, specielt spiret. Var initiativtager til oprettelse af SAFORA, en forgænger for vore dages LO i Ringkøbing amt, og var formand gennem 27 år, Var med i arbejdet deretablerede Jysk Teknologisk Institut og efterfølgende bestyrelsesmedl. i flere år Faglærer ved Teknisk skole i 20 år Lærer ved dag og aftenskoler Medl. af bestyrelsen i Lemvigs Bibliotek fra 1935 ved en Paladsrevolution som det blev udtrykt i Lemvig Folkeblad Var sidst i 1920 erne med i arbejdet til etablering af Lemvig Museum Dygtig og flittig skribent med mange indlæg i Lemvig Socialdemokrat Dekorerede 30 fagforenings faner. Malede teater dekorationer. Medlem af Malerforbundets Hovedbestyrelse fra 1930 til 1950 Byrådsmedlem i Lemvig hvor han bl.a. sad i skolekommisionen Var bl.initiativtagere til rejsning af Staunings Bauta på Sølystvej Foreslog i 1955 at SAFORA skulle oprette eget arkiv som i dag er ASRA, der dog først kom til

13 Sådan husker de O.V.Høft Under arbejdet med at lave dette skrift, har vi forsøgt at få oplysninger fra personer der har truffet Høft, og dermed har haft direkte kendskab til ham. Det drejer sig om sønnen Martin Høft, der er citeret i artiklen om Høft. Derudover er det datteren Ragna Høft, vi er i ASRA i besiddelse af en brevveksling mellem Ragna Høft og AS- RAs tidligere, nu afdøde arkivleder Jacob Christensen fra Ragna skriver bl.a. om sin far: Han håndterede livet med humor og gemytlighed parret med alvor og sentimentalitet, hvis man gik noget for nær, som han satte højt, så fik man et ord med på vejen. Hans viden var stor og spændte vidt. Hans styrke var saglighedog en indre glød, der gjorde at han fortsatte at kæmpe for at bedre tilværelsen i videste forstand. Om Høft s tid som Naver rundt i Europa skriver Ragna, at familien er i besiddelse af breve som Høft sendte hjem med beskrivelser af levevilkår, priser, folkeliv, naturen og kunsten i alle former. Han rejser ud som 22 årig, ret umoden tror jeg, og inden hjemkomsten i 1912 var han ret indineret over den behandling arbejderne blev udsat for. Senere i brevet skriver Ragna: Forresten har jeg glemt, at protestere imod, at du benævner min far som perfektionist. Det var han bestemt ikke! Dertil havde han for mange jern i ilden. Jeg har tusind ting, jeg skal have lavet var en velkendt bemærkning, når han strøg igennem stuerne. Velsagtens med dårlig samvittighed over udsatte gøremål og varsel om vi ikke skulle lægge beslag på ham. Men det lykkedes dog heldigvis af og til. Når det han fik gjort, blev godt, var det fordi han havde stor viden, en kvik hjerne og et godt håndelag og en brændende interesse for det han nåede. Han levede med i nye tider og nye problemer af helt forskellig art, men det hang sammen med fortiden og det hele blev taget med i vurderingerne. Det var ofte mit indtryk. Vi har gennem Ragna fået kontakt til dennes datter Kirsten Høft, og hun skriver om sin morfar. Jeg husker ham som en meget lærerig morfar, som var meget glad når jeg kom på besøg. Vi hyggede os meget. Jeg fik lov til at se når han malede faner, jeg kan huske de små bøger han havde det tynde guld i, som skulle på fanerne. Jeg sad på hans kontor, når malersvendene kom til kontrol, eller kom for at betale fagforening. Det var sjovt og høre dem snakke, selv om jeg ikke forstod det de talte om. 14

14 Jeg fik lov til at hjælpe med fornyelse af lotterisedler til klasselotteriet. Vi gik sammen til bogtrykkeren, tror jeg det var, hvor han fik skåret lotterisedlerne, dengang kom de i store ark. Inden min morfar blev helt dårlig af gigten, gik vi sammen tur rundt om Lemvig sø. Min morfar og mormor boede jo lige ved søen med en dejlig udsigt. Jeg kan sige at jeg føler at min morfar var en afholdt mand, som mange var glade for at tale med. Tidligere forstander for Specialarbejderskolen i Herning Erik Jegge Christensen har som DUI er oplevet Høft ved stævner i Lemvig, og senere som fagforeningsformand, hvor Høft var taler ved flere møder. Jegge husker Høft som et venligt og imødekommende menneske, en person der stod megen respekt om Vi har tillige talt med maler Benny Salskov fra Lemvig, hvor hans far Carl Salskov gennem flere år, som formand for Tømrernes Fagforening, havde samarbejde med Høft. Benny kom i malerlære i 1950 og han husker tydeligt Høft som formand for fagforeningen, ligesom han husker Høft som en meget dygtig faglærer på Teknisk skole. Benny Salskov fortæller om en episode, hvor han var hos Høft for at betale sit kontingent. Høft spørger til hans timeløn, dan får den oplyst fortæller han Salskov, at det er for lidt, og han kan hilse sin mester og fortælle ham hvad 15 satsen er. Salskov taler med sin mester, men denne er totalt afvisende og fortæller at han får, hvad han har krav på. Næste gang Salskov kommer i fagforeningen, spørger Høft om hvordan det var gået med timelønnen, og Salskov fortæller hvad mesters havde sagt. Høfts reaktion var promte. Han skrev straks et brev, lagde det i en kuvert og gav Salskov det, med besked om at aflevere det til sin mester. Da malermesteren læste brevet, stod han lidt og brummede, herefter gav han Salskov besked om, at han kunne gå op til mesters kone og få hvad han havde tilgode. Salskov ved ikke hvad der stod i brevet, men timelønnen blev straks bragt på plads. Benny Salskov bekræfter iøvrigt det billede man får af Høft, som en person med megen viden og indsigt. En person der stod stor respekt om, både hos svendene og hos mestrene Et ældre medlem,skrev en tale til Høft læs den på næste side!

15 Til Malernes Fagforenings generalf. 30.april Kære Malersvende I synes maaske at det ikke er noget der passer sig at jeg gennem dette tager Ordet paa Jeres Møde, men da det er den eneste Maade jeg kan faa sagt det jeg vil for denne Forsamling tillader jeg mig at fremsætte følgende. I som i Dag er Malersvende her i Lemvig, og nu er med til at tage Afsked med en gammel Tillidsmand, kan maaske slet ikke fatte hvad der ligger bag dette, at have været Tillidsmand gennem saa mange Aar. Især i der er yngre har ligesom faaet det hele foræret fuld færdigsyet, det som jeres Organisations første Tillidsmand kæmpede for. Og med risiko gik de ind i Arbejdet. Mænd som Høft og hans lige? Med Risiko at blive udelukket fra Arbejde og Fortjenstmuligheder, og hvis ikke Kone og Børn skulde sulte, da gaa til Fattig eller Hjælpekassen og tigge for at faa lidt af de goder der er i Dag er en Ret. Og saa oven i købet for folk i almidelighed bliver betragtet som idiot. Denne risiko slog dog ikke Modet ned hos disse Mennesker for de vidste at den Sag de sloges for, var Kampen værd, nemlig bedre Kaar for de i Samfundet, der ikke selv havde noget at staa imod med. I der er Malersvende nu, og vi der var det engang, bør være stolte af en Mand som Høft er, udgaaet fra vore Rækker, naar vi ser paa udviklingen som den har formet sig. Der kan nævnes mange Ting, vi i Dag betragter som et Barn af Tiden, men som Høft for over 25 Aar siden havde undfanget Ideen til. Jeg tænker her paa Propagandaen for Vinterarbejde m.v. I den politiske Retning har Høft ogsaa spillet en Rolle, og spillet den godt, og ogsaa her har man som Maler grund til at være Stolt af den. Gerning han har øvet. Med sin store Intelligens og hurtige Opfattelse af en Situation, er det ikke for meget sagt at han rager langt over Gennemsnittet. Her kan ogsaa nævnes at mange af de sociale goder vi i Dag betragter som en selvfølgelighed, er en Frugt af mange Aars politiske Kamp, og Høft var ikke bange for at stille Forslag, og det paa ret tidligt tidspunkt. Jeg erindrer da han for mange Aar siden i Byraadet fremsatte Forslag vedrørende Skoletandpleje. Da blev han betragtet som fuldkommen Bims, og der saamænd mange Arbejdere der synes det samme. Som Lærer paa Teknisk Skole er vi mange der skylder Høft Tak, han har med sikker Haand igennem 25 Aar terpet første viden i nogle ikke altid lige veloplagte Lærlinge, og faaet vækket for de Værdier der ligger i vort Fag ud over de rent materialistiske. Jeg tager ikke for mange med naar jeg siger at de Malere der i de sidste 30 Aar har haft deres Rod i Lemvig, skylder Høft Tak. Dels som Lærer paa Teknisk Skole, Dels som Tillidsmand og Dels for hans Arbejde indenfor den Socialdemokratiske Politik. Han har kæmpet og vundet, ikke jordisk Gods eller Rigdom, men med mange smaa Sejre har han vundet. Sejre der kommer jer tilgode, og i det bestaar hans Rigdom. Jeg der var en af dem der søgte fra Byen i de unge Aar, var altid glad for at fortælle at jeg var fra Lemvig, for de mange der kendte Høft og derfra Lemvig. Vær med til at glæde ham i hans Alderdom, vær stolte af Høft. Vær med til sammen med mig at sige - Tak Høft! et gammelt Medlem

16 Huset på Sølystvej I 1943 opførte Høft et hus på adressen Sølystvej 11. Lemvig Senere har Lemvig Kommune ændret nummerrækkefølgen på Sølystvej - Det er i dag Sølystvej 17. Det er sikkert ikke tilfældigt, at det netop blev her Høft ønskede at bygge hus for familien. Huset ligger lige ved Lemvig sø, og Lemvig sø var ved adskillige arbejderstævner netop målet for mange fakkeltog, og festpladsen lå lige i nærheden. Ved arbejderstævnet i 1931, hvor Stauning var hovedtaler, sluttede stævnet med de ca deltagere gik fakkeltog til Lemvig sø Huset Høft s boede i på Sølystvej 17. i Lemvig 17 Senere, nemlig i 1946, blev mindestenen for Stauning rejst her ved Lemvig sø, mindre end 100 meter fra Høfts hus. Sønnen Martin fortælller, at Høft for Lemvig kommune, i forbindelse med grundstensnedlæggelsen, udfærdigede officielle pergamenter. Og ved opførelsen af familiens hus på Sølystvej har Høft moret sig med at udfærdige et pergament, det er indmuret i huset.

17 Staunings Bauta Ikke langt fra Høft s hus på Sølystvej i Lemvig står der en Bautasten rejst til minde om fhv.statsminister Thorvald Stauning. Stenenafsløredes i 1946 og blev rejst af arbejderne i Ringkøbing amt, og selvfølgelig var Høft også involveret i dette arbejde. Han var kommiteens sekretær og organiserede en amtsindsamling til fininciering af monomentet. Det fremgår af forhandlingsprotokollen fra SAFORA den 27,maj 1946 at Høft og Poul Nilsson fra SAFORA samt formanden for kommiteen står for rejsning af mindestenen. Forhv. redaktør M.J.Madsen var til møde på Rigsdagen med Hans Hedtoft og Alsing Andersen. På mødet fik man den endelig tilslutning til planen om at rejse denne mindesten. På mødet fremsatte Madsen forslag om, at man skulle anmode de Socialdemokratiske partiforeninger i amtet om at tilsende en granitsten fra vedkommendes by til flankering af Bautastenen. Bynavnene skulle da indhugges i de respektive sten såleds at monementet derved fik særpræg som amtsmonument Høft slutter referatet med at skrive at forslaget fikm enstemmig tilslutning. Forud for dette møde er der naturligvis foregået meget arbejde. På forretningsudvalgsmødet d. 6.februar 1943 i SAFORA oplyste Høft, at man i Lemvig påtænkte at rejse mindesten forstauning, og han anmodede 18 om tilslutning til at arbejde videre med planen, hvilket han naturligvis fik. På grund af den tyske besættelse blev planen ikke umiddelbart realiseret, men ca. 3 år senere, på repræsentantskabsmødet i SAFORA d. 17. februar 1946 på Hotel Ringkjøbing, bliver der spurgt til mindestenen, og Høft oplyser at krig og besættelse havde udskudt dette spørgsmål. Mente at denne smukke tanke nu kan realiseres. Han kunne i øvrigt berolige repræsentantskabet med at sammenslutningen er ikke bundet økonomisk for tankens realisation. Ideen til rejsning af mindestenen kom oprindelig fra redaktør Madsen, og i marts 1943 anmodede en komite fra hele Ringkøbing amt, Lemvig Byråd om at stille grunden ved Lemvig sø til rådighed og i øvrigt medvirke til at skabe et smukt parti omkring søen. Dette blev bevilget af Byrådet. Madsen havde selv fundet stenen ved havet ud for Harboøre i 1943, men på grund af besættelsen kunne man ikke komme videre med planen. Først tre år senere, i februar 1946, kunne man komme videre med ideen, dog ikke uden problemer. Som udtrykt af Høft: Men i mellemtiden er stenen sunket i jorden. I et brev til Madsen fra Vandbygningsdirektøren fremgår det at den omhand-

18 lede sten nu er begravet i sandet, og det vil koste ,- kr. at få den gravet fri. Det foreslås derfor, at komiteen vælger en anden sten som Vandbygningsvæsenet har liggende, så man undgår den ret meningsløse udgift. Det fremgår ikke klart, om det bliver løsningen, eller komiteen har fundet midler til at opgrave den oprindelige udpegede sten. En sten har man dog fået fremskaffet, det fremgår af Lemvig Socialdemokrat d. 13.juni Komiteen er i besiddelse af en mægtig natursten, der vejer mellem 10 og 12 tons (højde 270, bredde 180 og tykkelse 130 cm. Egnens Arbejdsmænd har tilbudt at paatage sig Transporten fra Havet til Lemvig sø, og Vandbygningsvæsenet og Jernbanen har stillet sig overordentlig velvillige. Privatbanen VLTJ havde tilbudt gratis at fragte stenen til Lemvig. Arbejdet med at få denne store sten fragtet fra havnen til Lemvig sø, har været meget omfattende. Man lagde simpelthen jernbanespor på vejen, et stykke af gangen, og så havde man heste til at trække jernbanevognen. Den 4. juni 1946 havde Madsen og Høft afmærket stedet, hvor fundamentet skulle støbes. I Høft s notater står der: Redaktør Madsen gravede det første spadestik i fundamentets sydvestlige Hjørne og et gammelt Partimedlem, en ukendt arbejder gravede et spadestik i det nordvestlige hjørne. 19 Jo, det gik højtideligt til. I juli måned d. 9. juli 1946 kl. 15,15 foretog man nedlæggelsen af grundstens dokumentet. Lemvig Socialdemokrat d. 10. juli I gaar Eftermiddag blev Staunings Bauta af Formand Christensen Tyborøn, og af 10 dygtige Arbejdsmænd, der havde deltaget i Transporten fra Lemvig Havn til søen, anbragt i sin endelige stilling på Fundamentet. Billedhugger Westergaard var ogsaa til Stede under dette Arbejde. Ved siden af stod Muremester Christensen med Murersvend og Arbejdsmænd parat til at gøre Stenen endelig fast med Granitstykker og Beton. Nedlæggelsen af Grundstensdokumentet maatte derfor ske hurtigt og formløst. Komiteens Sekretær Maler Høft, oplæste Dokumentet og overgav det af ham smukt kaligraferede Dokument til Blikkenslagermester Hansen, der lagde det i et Blyrør, som derefter tilloddedes. Murermester Christensen anbragte det derpaa i et lille Hulrum under Bautaen, hvorpaa denne blev gjort til eet med Fundamentetved hjælp af Granit og Beton. D.28. juli blev Mindestenen afsløret Trods silende regnvejr var der mødt mange repræsentanter fra arbejderbevægelsen i amtet. Bautaen var som Redaktør Madsen ønskede, omkranset af sten med navnene på de forskellige byer i amtet, der havde bidraget til monumentet, og hele stedet var flankeret af de mange røde faner og bannere.

19 Der blev ved højtideligheden holdt taler af folketingsmedlemmerne Frederik Dahlgaard og Poul Nilsson, samt Høft, og højtideligheden sluttede med at Høft overdrog mindestenen til Lemvig Kommune, som han anmodede om at: værne om mindet over denne stovte skikkelse Bautastenen har ASRA brugt som motiv til et postkort, der bruges ved særlige lejligheder, hvor ASRA er repræsenteret, og hvor ASRA deltager som gæster. Det bruges også som hilsen til gode kammerater i sorg og glæde. Kortet kan købes hos ASRA. Bautastenen, som er rejst for fhv. Statsminister Thorvald Stauning, står tæt ved det hus O.V.Høft boede i ved Lemvig sø. 20

20 Faner Vi ved fra jubilæumsskrifter fra Malernes Fagforening i Lemvig, at Høft dekorerede ca. 30 faner. Men hvilke faner, og hvor er disse faner i dag? Hos ASRA har vi en samling på 75 faner fra forskellige steder i landet, men er der deriblandt en fane som Høft har lavet? Ved arbejderstævnet i 1938 i Holstebro bliver der iflg. Holstebro Social Demokrat inviet en ny fane for Arbejdsmændenes Fagforening i grønbjerg, og som skrevet i avisen: denne fane er malet af O.V.Høft - Lemvig Trods mange anstrengelser er det ikke lykkedes os at opspore denne fane. Den16. juni 1941 skriver Holstebro Socialdemokrat: Ved en vellykket Sammekomst i Aftes paa Industri Hotellet indviede Socialdemokratisk Forening i Lemvig sin nye Fane Senere står der: Dækket droges nu til Side, og den smukke Fane, der er malet af Maler Høft, hilses med stærkt Bifald. Vi er hos ASRA i besiddelse af en fane fra Socialdemokratisk Forening for Lemvig & Omegn. På fanen er malet Frihed Lighed Broderskab! 21

Nyhedsbrevet. Connie Stølås. Socialdemokraterne i Kalundborg. Født 14.januar Død 27. oktober 2012

Nyhedsbrevet. Connie Stølås. Socialdemokraterne i Kalundborg. Født 14.januar Død 27. oktober 2012 NOVEMBER 2012 SÆR NUMMER Nyhedsbrevet Socialdemokraterne i Kalundborg Connie Stølås Født 14.januar 1948 Død 27. oktober 2012 Connie bisættes fra Gørlev Kirke Lørdag den 3. november kl. 13. SIDE 2 Vi har

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel havde den glæde, at vi fra borgmesteren modtog invitation til, på selve jubilæumsdagen den 19.marts kl. 12, at gæste Holbæk gl. Rådhus. Borgmester

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Erindringer Kammerater (Uddrag)

Erindringer Kammerater (Uddrag) Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Kammerater (Uddrag) Vi havde begge to, Peder og jeg haft forbindelse med Otto og Thorvald Petersens hjem, jeg også med pigerne og tanten. Det var et interessant

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Der er afholdt generalforsamling i DBB Midtjylland. Bestyrelsen og Anders Bang mødte kl. 16.00 for at gøre alt klar til spisning

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Et ønske gik i opfyldelse

Et ønske gik i opfyldelse Et ønske gik i opfyldelse Tre måneder er gået, siden Bjørn, Sara og Pernille besluttede at køre deres forældregruppe videre på egen hånd. I dag ser fremtiden lysere ud end meget længe Når man sender et

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 1 Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Glædelig pinse. Den

Læs mere

1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00

1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00 1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00 Salmer: Vinderslev kl.8.30: 745-680/ 534-668 Hinge kl.9.30: 745-616- 680/ 534-317- 668 Vium kl.11: 745-616- 680/ 534-317- 668

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø.

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Så-dan en lil-le ø kald-es en holm, og den-ne holm hed-der Klaus Nars Holm. Den lil-le ø er op-kaldt Ef-ter

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Mit forslag var, at vi skrev et eventyr baseret på hans ækle af slagsen, men den 15. november 2012 skrev Rune til mig: Jeg er ikke så glad for Ækle

Mit forslag var, at vi skrev et eventyr baseret på hans ækle af slagsen, men den 15. november 2012 skrev Rune til mig: Jeg er ikke så glad for Ækle Forord Som tegneserienørd har jeg naturligvis altid vidst, hvem Rune T. Kidde var. Jeg så også godt, at han fik en profil på Facebook for nogle år siden, men jeg ville ikke tilføje ham som ven, for jeg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Mozarts liv I dette hæfte kan du arbejde med et lille musikværk, som hedder Eine kleine Nachtmusik. Musikværket er skrevet af en komponist, der hedder Wolfgang

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL Nr. 28 2009 Opråberen!!! Har du fået overrakt dit medlemsemblem? Vi har stadigvæk nogen medlemsemblemer liggende, som det

Læs mere

Ære være Knud Dyremose og Leif Agerskovs Minde.

Ære være Knud Dyremose og Leif Agerskovs Minde. Beretning 2015 JHF-veteraner. Velkommen til alle - medlemmer og JHF`s ledelse. Traditionen tro vil vi gerne starte årsmødet med at mindes de medlemmer, der er gået bort, siden vi var samlet til årsmøde

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg Se, nu stiger solen, 754 I døden Jesus blunded, 221 Stat op, min sjæl, i morgengry, 224 En liden stund, 540 Nu takker alle Gud, 11 Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

Finn Rowolds tale i forbindelse med festaftenen i anledning af Finns afgang som formand for Dansk-Tysk-Selskab gennem 27 år

Finn Rowolds tale i forbindelse med festaftenen i anledning af Finns afgang som formand for Dansk-Tysk-Selskab gennem 27 år Finn Rowolds tale i forbindelse med festaftenen i anledning af Finns afgang som formand for Dansk-Tysk-Selskab gennem 27 år Først og fremmest vil jeg sige tak, tak for de mange smukke ord fra Per og Inger

Læs mere

Det er måske en god og brugbar indgang til historien om kvinden - og de kvinder, jeg gerne vil tale om i dag.

Det er måske en god og brugbar indgang til historien om kvinden - og de kvinder, jeg gerne vil tale om i dag. Først vil jeg gerne takke Soroptimisterne for indbydelsen til at tale til jer i dag, mens vi allerede kan glæde os over det nye egetræ, der får fat, slår rod, vokser til, bliver frugtbart og giver styrke,

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Hemmelige grave i Husbjerg Klit ved Oksbøl.

Hemmelige grave i Husbjerg Klit ved Oksbøl. Hemmelige grave i Husbjerg Klit ved Oksbøl. Familierne i Randers og Århus blev gennem Røde Kors underrettet om, at deres sønner og pårørende ved blevet dødsdømt ved den tyske standret i Århus og, at de

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

11. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 19. august 2012 kl. 10.00. Salmer: 122/434/436/151//582/681 Uddelingssalme: 3

11. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 19. august 2012 kl. 10.00. Salmer: 122/434/436/151//582/681 Uddelingssalme: 3 1 11. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 19. august 2012 kl. 10.00. Salmer: 122/434/436/151//582/681 Uddelingssalme: 3 Åbningshilsen Skoleferien er slut, de fleste er ved at være tilbage fra

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

LO Rebild holdt storstilet 1. maj i Terndrup

LO Rebild holdt storstilet 1. maj i Terndrup LO Rebild holdt storstilet 1. maj i Terndrup Terndrupcentrets torv var næsten ikke stort nok, så mange var mødt frem, da formanden for LO Rebild, Allan Busk, bød velkommen til de mange fremmødte. Men der

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Aabent Brev til Mussolini

Aabent Brev til Mussolini Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til septuagesima søndag Tekst. Matt. 20,1-16.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til septuagesima søndag Tekst. Matt. 20,1-16. Lindvig Osmundsen Side 1 12-02-2017. Tekst. Matt. 20,1-16. Jeg skal give jer hvad ret er. Sådan sagde vingårdsejeren. Retfærdighed. Det er vigtigt at være retfærdig. Og man er ikke ret gammel for man kan

Læs mere

Generalforsamling 5. april 2011.

Generalforsamling 5. april 2011. Generalforsamling 5. april 2011. Der er så dejligt ude på landet, således begynder et af H. C. Andersens mest kendte eventyr: Den grimme ælling, og det er vel på sin plads at citere netop denne berømte

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Lev med kunst - og i al evighed. Skulpturer af Anders Nyborg

Lev med kunst - og i al evighed. Skulpturer af Anders Nyborg Lev med kunst - og i al evighed. 16 Skulpturer af Anders Nyborg Livsglæde Stil, individualitet og karakter kommer for Hvorfor ikke give dine bedste venner en mange mennesker til udtryk gennem den skulptur

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Formandsberetning 2008

Formandsberetning 2008 Formandsberetning 2008 Jeg har valgt at opbygge formandsberetningen på følgende måde: Tilbageblik på året der gik Bestyrelsens arbejde Udfordringer for fremtiden Afslutning Tilbageblik på året der gik

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. De ord kan sættes som overskrift over julen. Gaven er Guds. Julen

Læs mere

Vejen til Noah og overdragelsen af ham!

Vejen til Noah og overdragelsen af ham! Charlotte S. Sistrup, eneadoptant og mor til Noah Truong fra Vietnam fortæller sin historie Vejen til Noah og overdragelsen af ham! Den 29. august 2004 sendte jeg ansøgningspapirerne af sted til adoptionsafsnittet,

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Prædiken til 11. s. e. trin. 31. august 2014 kl. 10.00

Prædiken til 11. s. e. trin. 31. august 2014 kl. 10.00 1 Prædiken til 11. s. e. trin. 31. august 2014 kl. 10.00 756 Nu gløder øst i morgenskær 448 Fyldt af glæde 582 At tro er at komme dig rummer ej himle 435 Aleneste Gud Nadver 522 v. 2-3 af Nåden er din

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR. 2016. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Niels Chr. Nielsen der skulle på job. Der var mødt 41 medlemmer op til generalforsamlingen,

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Bøn: Vor Gud og far Lad os være ét i dig den levende og opstandne Gud Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs.

Bøn: Vor Gud og far Lad os være ét i dig den levende og opstandne Gud Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs. 6. s. e. påske II 8. maj 2016 Sundkirken 10 Salmer: 252 Til himmels fór 299 Ånd over ånder 334 Guds kirkes grund 289 Nu bede vi den Helligånd 217 Min Jesus lad 288 Drag ind af disse porte Bøn: Vor Gud

Læs mere

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia Intern evalueringsopsamling Opsamling - EKSAMEN X = hold 1, hold 2, hold. Alle hold samlet 1. Formen: I hvilken har du oplevet, at eksamensformen har svaret til undervisningen på studieforløbet? I høj

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09

Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09 Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09 Af cand pæd psych Lisbeth Lenchler-Hübertz og familierådgiver Lene Bagger Vi har gennem mange års arbejde mødt rigtig mange skilsmissebørn,

Læs mere

På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år.

På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år. På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år. Af Villy Guldbrand Jensen Mange borgere har i tidens løb ringet

Læs mere

Urup Kirke. Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer.

Urup Kirke. Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer. 1 Urup Kirke. Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh. 16,1-15, 1. tekstrække. Salmer. DDS 417 Herre Jesus, vi er her. DDS 294 Talsmand, som på jorderige

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Behandlingshjemmet Solbjerg Sdr. Fasanvej 16 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt D. 19.912 kl. 13.30. Vi kontaktede institutionen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skole- og Undervisningsvæsen Skoletandklinik Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. juni 1915 2) Byrådsmødet den 24. juni 1915 3) Byrådsmødet den 8. juli 1915

Læs mere

Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11.

Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11. Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11. Bor Jante i Bording? Jeg ved ikke om du kender Jante, eller om du nogen gang har mødt ham. Der siges at han

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen.

Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen. 70 året for befrielsen. 5. maj 2015 Danmark er frit. Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen. I

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere