Faglig konference om organiske opløsningsmidler og vandbaseret maling. 4. november 5. november 2004 i København, Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faglig konference om organiske opløsningsmidler og vandbaseret maling. 4. november 5. november 2004 i København, Danmark"

Transkript

1 Faglig konference om organiske opløsningsmidler og vandbaseret maling 4. november 5. november 2004 i København, Danmark København/Vilvorde-deklarationen om organiske opløsningsmidler og vandbaserede malinger Malerforbundet i Danmark har i 2004, som en del af den europæiske arbejdsmiljøuge Byg på sikkerhed, afholdt en ekspertkonference om organiske opløsningsmidler og vandbaserede malinger. Der deltog omkring 40 repræsentanter for fagforbund fra 10 europæiske lande 1, Den nordiske bygnings- og træarbejder-sammenslutning (NBTF) og Den europæiske bygnings- og træarbejder-sammenslutning (EFBT). Endvidere deltog et medlem af Europaparlamentet og repræsentanter fra forskningsinstitutioner og offentlige myndigheder. Formålet med konferencen var at Gøre status for diskussionen om organiske opløsningsmidler i malerfaget Udveksle erfaringer om arbejdsmiljø Vurdere behovet for europæiske regler til beskyttelse af arbejdstagere mod eksponering af organiske opløsningsmidler Resultater af konferencen Konferencens præsentationer og diskussioner viste, at man i lang tid har vidst, at organiske opløsningsmidler er skadelige for arbejdstagerne. Der er desværre flere lande, som ikke er klar over eller ikke anerkender alle de skadelige følger af udsættelse for organiske opløsningsmidler, inklusive OPS (organisk opløsningsmiddelskade). Malere i Europa bliver stadigvæk udsat for organiske opløsningsmidler. I et antal europæiske lande er det almindeligt at bruge maling baseret på organiske opløsningsmidler. Deco maling-direktivet (2004/42/EF) vil i fremtiden begrænse mængden af opløsningsmidler i maling, men der vil alligevel være mange produkter baseret på et højt indhold af opløsningsmidler. Konferencen viste kort sagt, at organiske opløsningsmidler stadig er et alvorligt problem for malere i byggesektoren, og at der ikke er nogen generelle tegn på, at problemerne vil blive løst. Derudover viste konferencen, at malere risikerer massiv eksponering af organiske opløsningsmidler, f.eks. ved gulvbehandling og maling af stålkonstruktioner. 1 Lande: Danmark, Norge, Sverige, Finland, Estland, Litauen, Tyskland, Østrig, Holland og Belgien. 1

2 Mange lande har haft succes med at forbedre brugen af vandbaserede malinger, så vel som med at lave regler, som reducerer brugen af malinger baseret på organiske opløsningsmidler. Malingteknologien er så avanceret nu om dage, at der generelt set ikke er noget ufordelagtigt i at bruge vandbaserede malinger. Erstatning af malinger baseret på opløsningsmidler med vandbaserede malinger er en direkte vej til at forbedre malernes sundhed. En generel konklusion af konferencen var, at organiske opløsningsmidler er et fælleseuropæisk problem, som kræver en europæisk løsning. Konferencen bekræftede IBTU s deklaration om organiske opløsningsmidler, 1996, se bilag 1 EFBT s politik om organiske opløsningsmidler, 2002, se bilag 2 På denne baggrund opfordrer konferencen på det kraftigste Den Europæiske Union til at skride til handling, hvad angår organiske opløsningsmidler og vandbaseret maling. Der er brug for et europæisk direktiv til beskyttelse af arbejdere mod at blive udsat for maling baseret på organiske opløsningsmidler. Særlig opmærksomhed skal henledes på nødvendigheden af at få etableret et europæisk kodesystem for maling: Et europæisk kodesystem for maling (taget fra EFBT s politik) I EU er der stort behov for at udvikle og implementere et fælles kodesystem for malinger for at undgå at blive udsat for stoffer, der er farlige for helbredet. Fagforeningskrav til et europæisk kode-system inkluderer: Systemet skal illustrere de beskyttende (forebyggende) forholdsregler man vil tage i en specifik arbejdssituation. Systemet skal være konstrueret, så man kan vurdere muligheden for erstatning med et andet produkt for at kunne bruge de mindst farlige produkter. Systemet skal være vel organiseret og let at bruge for den endelige bruger. Koden skal være synlig på produktmærkaten og inkluderet i databladet. Systemet skal kommunikere mulige risici for indånding af dampe fra produktet og andre risici for helbredet (optagelse via huden, øjne, åndedrætssystemet og indtagelse). Systemet skal dække alle stoffer indeholdt i produkterne og skal inkludere mulige helbredsmæssige følger forårsaget af stofferne. Systemet skal henvise til identiske koder i alle medlemslande og kan give mulighed for at fastsætte specifikke, nationale beskyttelsesniveauer. Kompetente europæiske institutioner skal tilskyndes til at forske efter en passende model til et kodenummer-system. For at tilvejebringe den bedst mulige beskyttelse af arbejdere mod eksponering af organiske opløsningsmidler i maling slog konferencen fast, at det europæiske kodenummersystem skal baseres på: 2

3 1. Europæisk lovgivning om forekomst af koder for alle malinger, der markedsføres. Principperne i koderne skal defineres i EU-lovgivning (foretrækkes) eller ved en frivillig aftale mellem de europæiske malingproducenter og de professionelle brugere af maling, det vil sige de europæiske fagforbund for malere tilknyttet EFBT og muligvis de europæiske arbejdsgivere i FIEC. Europa-kommissionen kan vælge at anerkende en sådan frivillig aftale om koder. Koder, der omfatter al tilgængelig information om risici, vil forbedre produktinformationen til slutbrugerne. Bemærk, at Deco maling-direktivet, art. 4 fastslår, at produktets indhold af organiske opløsningsmidler skal oplyses på produktets mærkat. 2. Europæisk lovgivning om beskyttelse af arbejdere (som bruger maling), der fastslår, at arbejdsgivere skal tage højde for produktkoderne, når de vurderer produktets helbredsrisiko og iværksætter forebyggende, beskyttende foranstaltninger. Den nødvendige lovgivning kan laves som en ændring af direktivet om kemiske agenser (98/24/EF). Konferencen understregede vigtigheden af at give EU s medlemslande lov til at fortsat at fastsætte begrænsninger for brugen af opløsningsmiddelbaseret maling, f.eks. med hensyn til indendørsarbejde og udendørsarbejde under særlige vejrforhold. Parallelt med bevægelsen frem mod et europæisk kodenummersystem, understregede konferencen nødvendigheden af at fastsætte yderligere begrænsninger for det relative indhold af organiske opløsningsmidler i maling, i stil med hvad der allerede er gjort i Deco maling-direktivet. Brugen af særligt farlige kemiske stoffer (f.eks. dichlormethan) i maling, afrensningsmidler og produkter til gulvbehandling skal forbydes, f.eks. ved at inkludere sådanne stoffer i direktivet om kemiske agenser, bilag III, eller i direktivet om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer (76/769/EØF) (forventes at blive en del af REACH) eller ved en udvidelse af Deco maling-direktivet, jævnfør art. 9,1. Deklarationen blev enstemmigt vedtaget. Vilvorde, København, Danmark, 5. november 2004 Malerforbundet i Danmark Malerforbundet i Danmark BAT-kartellet Jørn Erik Nielsen Mogens Pedersen Ulrik Spannow Forbundsformand Forbundssekretær Arbejdsmiljøkonsulent 3

4 Københavner-deklarationen om organiske opløsningsmidler i skovbrug, træ- og møbelindustrien og bygge- og anlægssektoren Bilag 1 Repræsentanter for bygge-, anlægs- og træforbund der er medlem af den Internationale Bygge-, anlægs- og træarbejderunion (IBTU), den Europæiske Føderation for Bygge-, anlægs- og træarbejdere (EFBT) og den Nordiske Bygge-, anlægs- og træarbejderføderation (NBTF) holdte en konference om organiske opløsningsmidler, den september 1996 i København. Mødet vedtog retningslinier, som definerer en fagforeningspolitik om organiske opløsningsmidler i skovbrug, træog møbelindustrien og bygge- og anlægssektoren. Overvejelse r 1. Sundheds - og sikkerhedsaktiviteter forbliver et centralt emne for IBTU/EFBT/NBTF. Sundhedsfarer er et alvorligt emne og har ført til diskussion og undersøgelse fra IBTU's side. Siden 1976 har der været stigende bekymring om farerne ved brug af kemiske opløsningsmidler, fyldstoffer og konserveringsmidler. I 1977 holdt IBTU en konference om sundhedsfarer i malerbranchen. I 1984 var der en tilsvarende IBTU konference om sundheds farer i bygge- og anlægs sektoren, skovbrug og træ- og møbelindustrien og i 1989 en konference om sundheds farer på arbejds pladsen. 2. Organiske opløsningsmidler er farlige stoffer, som bruges i mange industrier og brancher. De findes i maling, pesticider, lime, lakker, rengørings- og slipmidler. Organiske opløsningsmidler forårsager sygdomme fra irritation af slimhinder, allergier, arbejdsbetinget kræft, hud- og lungesygdomme, forplantnings problemer, "Opløsningsmiddelsyndromet", "Organisk Psyko Syndrom" eller "neurotoksiske følger" og følger der gives videre til børn (teratogene skader). Disse dokumenteres i stigende grad. Organiske opløsnings midler er også en forurenende faktor i indeklimaet, idet de ofte bidrager til såkaldte syge bygninger. Den miljømæssige indvirk ning af spild og udslip af organiske opløsningsmidler skal også tages i betragt ning, samt vurderingen af produk ters livscyklus, inklusive vedvarende kilder af råmaterialer samt mulighed for genbrug. 3. Fagforeninger forlanger at der bruges sikre produkter og processer, som allerede er udviklet og markedsført, indeholdende færre eller ingen organiske opløsningsmidler. IBTU/EFBT/NBTF slår til lyd for substitutionen fra organiske opløsningsmidler til vandbaserede eller opløsningsmiddelfrie malinger eller til high solid malinger. De tilbageværende små mængder af organiske opløs nings midler i vandbaserede malinger skal sænkes yderligere. IBTU/EFBT/NBTF fremmer brugen af vandbaserede og hot-melt lime, vegetabilsk olie til formolier, vandbaserede rengøringsprodukter til as faltmaskiner, vandbaserede træimprægneringsmidler, vandbaserede lakker og brugen af mekaniske metoder i stedet for kemiske lime i bygge- og anlægssektoren, skovbrug og træ - og møbelindustrien. 4. Lovgivning om brugen af opløsningsmidler rettet mod undgåelse af hudkontakt og indånding af sådanne stoffer og introducering af lavere Arbejdsmæssige GrænseVærdier (AGV) er blevet indført i mange lande. Mærkning på emballage, klassificeringskoder og sikkerhedsdatablade er også vigtige udviklinger. Internationalt accepterede standarder som ILO Convention nr. 170 vedrørende Sikkerhed i brugen af kemikalier på arbejdspladsen og dens Anbefaling nr. 177 er kun ratificerede af Kina, Colombia, Mexico, Sverige og Norge (Ratifi cering ). IB TU/EFBT/NBTF slår til lyd for ratificering og implementering af ILO Convention nr. 170 og dens Anbefaling nr. 177, som gælder alle industrier hvor kemikalier bruges og giver detaljerede regler, inklusive arbejdernes rettigheder, i håndteringen af kemikalier. Fagforeningspolitikker for sundere produkter, udstyr og design skal være ajourført, og der skal arbejde for at implementere disse politikker. 4

5 IBTU, EFTB og NBTF mener at hvert land skal tage særlige foranstaltninger for at reducere brugen af organiske opløsningsmidler og for at forhindre arbejderne i at blive skadet af opløsningsmidler i bygge- og anlægssektoren, skovbrug og træ- og møbelindustrien. For at sikre at kollektive beskyttelsesforanstaltninger prioriteres over individuelle foranstaltninger forlanger fagforeningerne en handlingsplan som inkluderer samarbejde og fællesaktioner fra fagforeninger, arbejdsgivere, forskningsinstitutter, miljøorganisationer, internationale organisationer og regeringer med de følgende prioriteter: Information og konsultation Producenter og leverandører af produkter der indeholder opløsningsmidler skal fremlægge fuld, klar information om det præcise indhold, sundhedsfarer og påkrævede sikkerhedsforanstaltninger under produktion, brug og bortskaffelse. Producenten skal informere alle brugere hvis produktet udskiftes. Mange lande kræver at der foreligger information om sundhed og sikkerhed til arbejderne. Dette princip er også blevet vedtaget af ILO i Konventionen om Sikkerhed i brugen af kemikalier på arbejdspladsen. Sikkerhedsdatablade er en bredt brugt og accepteret måde at skaffe disse informationer. Sikkerhedsdatablade skal sørge for et grundlæggende sæt arbejdsmiljøoplysninger for hver maling, lag og kemisk produkt. Sikkerhedsdatablade skal indeholde farerne forbundet med brugen af malinger og lag inklusive minimumskrave ne for sundhed og sikkerhed, de kemiske ingredienser, sundheds mæssige følger på kort og langt sigt, førstehjælpsinformation, og lagrings- og transportkrav og brandsikkerheds foranstaltninger. Arbejdsgiverne skal stå til ansvar for information indeholdt i Sikkerheds databladene fra producenter og leverandører, før arbejdet med kemikalierne begynder. På baggrund af producentens Sikkerhedsdatablade skal arbejdsgiveren udarbejde et tilsvarende arbejdsplads-sikkerheds blad, som specifi cerer de foranstaltninger, der er nødvendige for den praktiske brug af produktet på arbejds pladsen. Arbejdernes rettigheder og uddannelse Arbejdere, som kan komme i kontakt med opløsningsmidler skal oplæres af deres arbejdsgiver i sikker brug af farlige kemiske produkter. Dette kræver samarbejde mellem ledelsen, arbejderne og deres fagforeninger på arbejdspladsen. Uddannelsesmæssige kurser skal designes af de relevante sundheds- og sikkerhedsorganer i fællesskab med arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer. Arbejdere skal have ret til at fjerne sig selv fra fare når de benytter kemikalier. Kvindelige arbejdere skal have ret til alternativt arbejde, i tilfælde af graviditet eller amning. Anvendelsen af disse rettigheder skal ikke påvirke andre rettigheder for den pågældende arbejder. Obligatorisk mærkning Produkter, der indeholder opløsningsmidler skal mærkes med advarselssymboler og råd om sikkerhed. Produktudvikling og substitution Den bedste form for forebyggelse af alvorlige langtids-sundhedsfarer er at bruge mere sikre alternative produkter. Alternative produkter er allerede udviklet og markedsført, som indeholder færre eller ingen organiske opløsningsmidler. Arbejdsgiverne skal undersøge mulighederne for substitution og skal sikre at der bruges produkter, der ikke indeholder organiske opløsningsmidler. Der skal lægges større vægt på forskning af sikre produkter og udbredelsen af information. Tekniske foranstaltninger Arbejde med opløsningsmidler kræver hensigtsmæssige kontroller, f.eks. indkapsling af maskiner, ordentligt planlagt rengøring og hensigtsmæssig generel- og processventilation. Lokal udsugning bekæmper faren ved kilden ved at opsamle og fjerne opløsningsmiddeldampe før de kan ophobes i arbejdsmiljøet. Designet eller valget af effektiv udslipsventilations-systemer skal omfatte: * en hætte som fanger dampene fra opløsningsmidlerne ved deres udviklings sted; * dampe fra opløsningsmidler skal opfanges og udsendes uden at passere arbejdernes åndedrætszone; * et ordentligt filtersystem i hætten hvorigennem opløsningsmiddeldampene pas serer; * en passende ventilator eller andet udstyr til at udtrække og udstøde dampe; 5

6 * passende udskiftning af luft ved hjælp af permanente luftventiler som sikrer at recirkuleret luft ikke indeholder organiske opløsningsmidler. Organiske opløs ningsmidler skal fjernes fra udstødt luft og fjernes ordentligt. * et automatisk alarmsystem som sikrer ventilationssystemets effektivitet. Sikre arbejdsmetoder Sikre arbejdsmetoder skal tage hensyn til den måde hvorpå organiske opløsningsmidler kommer ind i menneskekroppen. Hovedvejene til udsættelse er gennem indånding og hudkontakt. Eksempler på arbejdsprocedurer, som reducerer indåndingen af opløsningsmidler er: * at bruge mindre malingsbeholdere fremfor at arbejde fra store beholdere; mindre beholdere betyder at færre mængder af opløsningsmidler ved fordampning kan slippe ud i luften; * at blande produkter i et rum med udslipsventilation, f.eks. i en sprøjtebås, fremfor på jorden; * at bruge pensler og ruller i stedet for at sprøjte; * et separat ventileret rum til tørring; * at undgå fortyndere eller terpentiner til rengøring af beskidt hud. Beskyttelsesudstyr Opløsningsmidlernes natur betyder at selv med det bedst mulige arbejdsmiljø kan der være bestemte opgaver som kræver at arbejderne bruger yderligere beskyttelse. Sådanne opgaver inkluderer brugen af produkter baseret på organiske opløsningsmidler på et begrænset område, sprøjtemaling eller brugen af meget skadelige opløsningsmidler. Arbejdere skal udstyres med beskyttelsestøj og -udstyr. For beskyttelse af huden skal der benyttes uigennemtrængelige handsker, forklæder og støvler. Handskerne skal kunne bruges til den type opløsningsmiddel der anvendes, f.eks. er nitrile handsker uigennemtrængelige for mineralsk terpentin, men neoprene handsker er ikke anvendelige. Handskernes uigennemtrængelige effekt vil ophøre efter en kort periode (nogle få timer eller mindre) og beskyttelseshandsker må derfor kun bruges én gang. Når der sprøjtes med produkter baseret på organiske opløsningsmidler skal et åndedrætsværn også udstyres med en partikelfilter for at hindre aerosoler i at slippe igennem. Åndedrætsværn af typen af luftrensende indsats skal skiftes ofte. Sprøjtning i begrænsede områder kræver altid et åndedrætsværn med lufttilførsel. Arbejdsmæssig grænseværdier Der skal opsættes Arbejdsmæssige GrænseVærdier (AGV) for opløsningsmidler og disse skal sænkes i takt med at teknologi og viden om sundheds farer øges. Der skal gives speciel opmærksomhed til risikoen for maksimal udsættelse. Obligatoriske kontroller Koncentrationen af opløsningsmidler i luften skal jævnligt overvåges og kontrolleres af uafhængige organer for at sikre at de Arbejdsmæssige GrænseVærdier respekteres. Selv når AGV respekteres skal arbejdsgiveren forsøge at sænke udsættelsen. Jævnlige lægeundersøgelser skal betragtes som arbejdernes ret. Erstatning for arbejdsbetingede sygdom forårsaget af opløsningsmidler Alle ofre for arbejdsbetinget sygdom forårsaget af udsættelsen for, eller håndteringen af opløsningsmidler, skal have erstatning. Retten til erstatning skal garanteres i tilfældet af rimelig mistanke. Bevisbyrden skal ligge hos arbejdsgiveren og forsikringsselskaber fremfor hos arbejderen. Rehabilitering Regeringerne skal sikre at der sørges for rehabilitering af patienter som har fået hjerneskader som følge af lang tids udsættelse for organiske opløsningsmidler. Målet med rehabilitering bør være at forbedre ofrets hjernefunktion, hans/hendes forhold til sig selv, sin familie og venner, og hvor det er muligt, at lade ham komme ind på arbejdsmarkedet igen. Der skal være tilstrækkelig finansiel støtte for ofrene og deres familier. Derudover kræves der forskning for at forbedre rehabiliteringstek nikkerne, der bruges i disse tilfælde. Fagforeningerne skal være involveret i planlægningen og implementeringen af rehabiliteringsmålene. 6

7 Handlingspunkter for fagforeninger Virksomhedsniveau * lave en liste over alle produkter, der bruges på arbejdspladsen * forlange information vedrørende sundhedsfarer og foranstaltninger fra alle leverandører af produkter baseret på organiske opløsningsmidler * udarbejde en rapport om sundhedsproblemer hos folk, der er udsat for opløs ningsmidler på din arbejdsplads * bed arbejdsgiveren om fremgangsmåder eller regler for at beskytte arbejdere, der bruger organiske opløsningsmidler * diskuter alternativer til organiske opløsningsmidler på din arbejdsplads og forlang ændringer i de produkter, der bruges * diskuter flygtige organiske forbindelsers indvirkning på luftkvaliteten indendørs, især på velvære og sundhed. Lokalt og nationalt niveau * start en offentlig kampagne om organiske opløsningsmidlers skadelige virkninger * bed regeringen om specifikke sikkerheds- og sundhedsregler for udsættelse for organiske opløsningsmidler * bed regeringen om at ratificere og implementere ILO Konventionen om Sikkerhed ved brug af kemikalier på arbejdspladsen nr. 170(1990) og dens Anbefaling nr * bed regeringen og/eller berørte institutioner om at fremme forskningen af sikre kemikalieprodukter * fremme afprøvning og mærkning af byggematerialer, som kan udsende flygtige organiske forbindelser * anbefale at medlemsorganisationerne godkender kravene i denne IBTU/EFBT/NBTF deklaration om organiske opløsningsmidler * bed den internationale fagbevægelse om at hjælpe med at implementere ITBU/EFBT/NBTF deklarationen om organiske opløsningsmidler. Handlingspunkter for IBTU/EFBT/NBTF * IBTU/EFBT/NBTF sekretariaterne skal fremme København Deklarationen i deres eget arbejde, f.eks i uddannelsesaktiviteter og regionale seminarer * udgivelse af information om opløsningsmidler * eksport af farlige produkter, inklusive organiske opløsningsmidler, skal stoppes * begynde samråd med europæiske og internationale organisationer og med producenter af maling og opløsningsmidler for at presse dem til at tilpasse deres produkter til retningslinier fastlagt i København Deklarationen. 7

8 Bilag 2 EFBT-politik vedrørende organiske opløsningsmidler EFBT s bestræbelser og målsætninger: Bevidsthed Der er et udtalt behov for at øge myndighedernes, arbejdstagernes og arbejdsgivernes bevidsthed om den reelle fare i forbindelse med erhvervsmæssig udsættelse for organiske opløsningsmidler. EFBT er klar over de mange forskellige aspekter af diskussionen om organiske opløsningsmidler, inklusiv miljøaspekter, den offentlige sundhed og erhvervssundhed. EFBT er en arbejdstager-organisation, og koncentrerer sig derfor først og fremmest om det erhvervssundhedsmæssige aspekt. EFBT respekterer dog også de øvrige aspekter, og er åben overfor andre aktører. Vores største bekymring er dog, at arbejdstagere fra mange forskellige sektorer stadig lider under arbejdet med organiske opløsningsmidler, og at antallet af sygdomme forårsaget af disse farlige substanser forbliver højt. Enhver politik på dette område er nødt til at tage højde for de forskellige situationer i de forskellige europæiske lande. I nogle lande er der tale om væsentlig fremgang, mens der i andre lande er tale om total inaktivitet. Der er ikke alene behov for - men også mulighed for - at hæve arbejdsforholdsstandarden. Disse fremgangsmuligheder kan ses i lande som Danmark. Generelle målsætninger Med udgangspunkt i de ovennævnte aspekter beskriver nærværende dokument EFBT s målsætninger i forbindelse med en politik vedrørende organiske opløsningsmidler. Denne politiks overordnede målsætning er så vidt muligt at eliminere organiske opløsningsmidler fra arbejdspladserne. I denne henseende er EFBT s aktiviteter baseret på IBTU s Copenhagen Agreement on Organic Solvents fra 1996 EFBT s hovedmålsætning er fortsat en begrænsning af anvendelsen af organiske opløsningsmidler i så stort et omfang som kan realiseres. Markedsføringen af særligt skadelige opløsningsmidler skal begrænses hhv. forbydes. I alle de tilfælde, hvor mindre skadelige erstatningsprodukter er til rådighed, skal erstatningspåbuddet gennemføres. Organiske opløsningsmidler bruges til mange forskellige formål. De bruges både i forskellige teknologiske processer og til meget forskellige stoffer. Den aktuelle situation af den anvendte teknik inden for de forskellige brancher er meget forskellig. Af disse grunde skal de teknologiske processer videreudvikles på alle områder, således at man enten kan anvende erstatningsprodukter, som ikke er sundhedsskadelige, eller kan reducere eksponeringen for opløsningsmidler så meget som muligt. Erhvervssygdomme Erhvervsmæssig udsættelse for organiske opløsningsmidler kan forårsage hjerneskade/beskadigelse af CNS-systemet, og således føre til sygdommen CTE (kronisk toksisk encefalopati), også kaldet OPS (psykoorganisk syndrom) eller malersyndrom. Den europæiske liste over erhvervssygdomme (90/326) omfatter i appendiks 1 et antal specifikke organiske opløsningsmidler. Ved at inkludere CTE i Oplysninger vedrørende Diagnose af Erhvervssygdomme (1997), peger Europa-Kommissionen på årsagssammenhængen mellem CTE -sygdommen og udsættelse på arbejdspladsen. Dog er den aktuelle situation i medlemsstaterne forskellig, og ofte forties sundhedsvirkningerne. EFBT opfordrer alle medlemsstater til at anerkende CTE som en erhvervssygdom. 8

9 EFBT er klar over at organiske opløsningsmidler også forårsager andre sygdomme og forstyrrelser, inklusiv irritation, svimmelhed, manglende koncentrationsevne, hudproblemer o.s.v. Disse sundhedsproblemer ligger nogle gange under tærskelværdien for beviste sundhedsproblemer, men påvirker ikke desto mindre i høj grad arbejdstagerens velbefindende. EFBT ønsker at reducere alle sygdomme og forstyrrelser forårsaget af organiske opløsningsmidler ved at erstatte maling baseret på opløsningsmidler og andre stoffer med organiske opløsningsmidler, med mindre skadelige substanser. EU-systemet Kommissionen skal motiveres til at introducere bindende bestemmelser vedrørende koder for produkter med organiske opløsningsmidler beregnet til maling, lak, lim, fortyndingsmidler o.s.v. I de tilfælde hvor brugen af særligt skadelige organiske opløsningsmidler kan forbydes ved at inkludere dem i direktivet om restriktioner i forbindelse med markedsføring og brug af særligt farlige substanser og præparationer (76/769/EEC), støttes denne udvikling af EFBT. Yderligere opfordrer EFBT de forskellige aktører til at optage alle sundhedsskader fremkaldt af organiske opløsningsmidler på den europæiske liste over erhvervssygdomme. Denne liste, som i øjeblikket er ved at blive revideret, skal ændres til et bindende direktiv med minimumkrav. På grund af hele spørgsmålets kompleksitet burde Europa-Kommissionen lancere et projekt som undersøger alle typer brug af organiske opløsningsmidler, og som fastlægger alle muligheder for erstatning af organiske opløsningsmidler med mindre skadelige produkter. EFBT vil præcisere dette behov, især for de forskellige typer produkter som anvendes i bygge- og træsektoren. Et europæisk kodesystem for maling Med henblik på at forebygge arbejdstagernes udsættelse for sundhedsskadelige substanser bør der udvikles og implementeres et fælles kodesystem for maling i EU. Unionens krav til et europæisk kodesystem omfatter: Systemet skal illustrere de beskyttende (præventive) foranstaltninger der skal tages i en specifik arbejdssituation. Systemet skal kunne vurdere muligheden for erstatning, så de mindst skadelige produkter kan anvendes. Systemet skal være godt organiseret, og nemt at anvende for forbrugerne. Koden skal være synlig på produktmærkatet, og anført på den tekniske beskrivelse. Systemet skal fortælle om de mulige risici i forbindelse med inhalering af fordampende stoffer fra produktet, samt andre sundhedsrisici (udsættelse via hud, øjne, åndedrætssystem og indtagelse). Systemet skal omfatte alle stoffer i produktet, og skal inkludere alle stoffernes potentielle virkning på sundheden. Systemet skal føre til identiske koder i alle medlemsstater, og kan udgøre en mulighed for at indføre specifikke nationale protektionistiske niveauer. Kompetente europæiske institutioner skal opfordres til at udarbejde en egnet model til et talkodesystem. EFBT skal vurdere eksisterende nationale modeller, og skal præsentere den bedste som et godt eksempel hvorpå den europæiske model kan videreudvikles. Modeller som omfatter præventive foranstaltninger for sundhedsrisici og udsættelsesrisici foretrækkes, fremfor modeller som kun indeholder kvantitative grænser for indholdet af organiske opløsningsmidler. Sidstnævnte modeltype tager ikke i betragtning at nogle opløsningsmidler er mere sundhedsskadelige end andre. 9

10 Fremstilling og spredning af kendskab og gode eksempler Ligesom indenfor andre områder af arbejdstagerprævention er det vigtigt at være bevidst om progressive forordninger, gode eksempler og aktiviteter. Indsamling og spredning af denne type oplysninger er et særligt punkt i EFBT-politikken, og omfatter forskellige aktivitets- og samarbejdsniveauer. Indenfor vores organisation EFBT vil indsamle gode eksempler på arbejdstagerbeskyttelse. Progressive kodesystemer, samt sektoreller virksomhedsaftaler om effektiv sundhedsprævention vil blive indsamlet og registreret. Social dialog med arbejdstagere og producenter De europæiske arbejdstagere skal - via den sociale dialog - opfordres til at støtte dannelsen af et europæisk kodesystem for maling og andre produkter med organiske opløsningsmidler, samt erstatningen af organiske opløsningsmidler hvor det er muligt. Producenter af maling o.s.v. skal opfordres til at udvikle mindre skadelige produkter. Europæiske institutioner De relevante europæiske institutioner (som f.eks. det europæiske arbejdsmiljøagentur) skal motiveres til at fokusere på maling og udsættelsen for organiske opløsningsmidler, så de kan udstyre aktørerne med relevante oplysninger om opløsningsbaseret maling versus vandbaseret maling. Europa-Kommissionen skal opfordres til at indsamle de eksisterende lovgivende rammer i EU. Derudover bør Europa-Kommissionen opføre en liste med alle typer organiske opløsningsmidler samt mulige erstatningsprodukter til de forskellige anvendelsesområder. Der skal fortsat lægges pres på det Europæiske Fællesskab, således at der i forsknings- og udviklingsprogrammerne fremmes konkrete projekter, som forsker i tekniske processer til reduktion af eksponeringen for opløsningsmidler. Samarbejde EFBT har til hensigt at samarbejde med andre aktører i alle henseender. Først og fremmest vil EFBT koordinere deres aktiviteter med EFS/TUTB, og IBTU samt NFBWW. IBTU vil blive opfordret til at organisere en konference om organiske opløsningsmidler. Udvekslingen af oplysninger, samt mulige løsninger vil især komme de regioner hvor problemets omfang endnu ikke er kendt til gode. Medlemmerne af Europa-Parlamentet skal motiveres til at tage sig af spørgsmålet om maling og organiske opløsningsmidler. Det er også vigtigt med en god forbindelse til de videnskabelige institutter. Ofte har aktiviteter lanceret af videnskabelige aktører ført til fremgang indenfor området. EFBT vil fortsætte og udvide dets samarbejde med videnskabsmænd. I betragtning af målsætningernes lighed bør fagforeninger og miljøorganisationer skabe en alliance til udryddelse af sundheds- og miljøfarer forårsaget af organiske opløsningsmidler. EFBT vil kommunikere dets målsætninger og forsøge at samarbejde om fremtidige aktiviteter med andre aktører som arbejder for en progressiv udvikling af praktiske og lovmæssige foranstaltninger. Godkendt på Hovedbestyrelsesmødet den maj

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Vigtig europæisk lovgivning vedrørende beskyttelse

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader Emballage: 5kg papirsække Leverandør: Gyproc

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm.

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm. Produkt: Stenca Pipe 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN HANDELSNAVN: Stenca Pipe FABRIKSNR.: 2002/A PRODUKTTYPE: Rørisoleringsskåle Producent/Importør Stenca Trading A/S Adresse: Postnr./By DK-9220

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) INTRODUKTION

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTOR RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF ARBEJDSRELATERET VOLD OG CHIKANE BEGÅET AF TREDJEPART

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTOR RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF ARBEJDSRELATERET VOLD OG CHIKANE BEGÅET AF TREDJEPART EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTOR RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF ARBEJDSRELATERET VOLD OG CHIKANE BEGÅET AF TREDJEPART EPSU, UNI europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) INDLEDNING

Læs mere

Fysisk Adresse Yrittäjäkatu 22

Fysisk Adresse Yrittäjäkatu 22 SIKKERHEDSDATABLAD OPLYSNINGER OM KEMISKE DATA Dato: 17.2.2005 Tidligere dato: 08.11.2002 1. BESTEMMELSE AF DET KEMISKE PRODUKT OG PRODUCENTEN, IMPORTØREN ELLER ANDET FORETAGENDE 1.1 Bestemmelse af stoffet

Læs mere

: FROGGY ADW N.SODA ALLIN1 EL, 30,DK, TEST

: FROGGY ADW N.SODA ALLIN1 EL, 30,DK, TEST 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : identifikationsnummer : 40000038 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Rensevæske Firma : Werner

Læs mere

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress (cover:) Social dialog Arbejdsrelateret stress Rammeaftale vedrørende arbejdsrelateret stress 1. Introduktion Arbejdsrelateret stress er på såvel internationalt, europæisk og nationalt plan blevet identificeret

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv 91/155/EØF og 93/112/EF

SIKKERHEDSDATABLAD. i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv 91/155/EØF og 93/112/EF i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/6 LIP FUGEMASSE, FLISEKLÆBER, LIMMØRTEL OG LIP 300 PR-nr. LIP 300 VÆGSPARTELMASSE

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

Europæiske priser for god praksis

Europæiske priser for god praksis Sikkerhed og sundhed er godt for alle både dig selv og din arbejdsplads. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø Samarbejde om forebyggelse www.healthy-workplaces.eu INDKALDELSE AF ANSØGNINGER Europæiske priser

Læs mere

ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET

ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET Institut for Teknologi og Innovation Indhold Graviditetspolitik ved Institut for Teknologi og Innovation... 2 Hvad skal arbejdsgiveren sørge for... 3 Risikovurderinger Arbejdsmedicinsk

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD LIP GULVSPARTEL OG HURTIGHÆRDENDE FLISEKLÆBER 2010-02-24

SIKKERHEDSDATABLAD LIP GULVSPARTEL OG HURTIGHÆRDENDE FLISEKLÆBER 2010-02-24 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/6 LIP GULVSPARTEL OG HURTIGHÆRDENDE LIP 208 GULVSPARTELMASSE LIP 210 GULVSPARTELMASSE LIP 215 GULVSPARTELMASSE LIP 220 GULVSPARTELMASSE

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-473-3 234-541-0 231-791-2

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-473-3 234-541-0 231-791-2 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: MST Reg. nr. 17-2. Revision: 08-07-2008 / ABB Anvendelse: Behandling af træværk mod svampe- og

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: TASKI TAPI SHAMPOO C2c Pr.nr.: 1775829 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør:

Læs mere

Præsentation 3: Er nanomaterialer en risiko for arbejdstagerens sikkerhed og sundhed? www.nanodiode.eu

Præsentation 3: Er nanomaterialer en risiko for arbejdstagerens sikkerhed og sundhed? www.nanodiode.eu Præsentation 3: Er nanomaterialer en risiko for arbejdstagerens sikkerhed og sundhed? www.nanodiode.eu Identificerede sundhedskonsekvenser indtil nu Nanomaterialer kan trænge længere ind i den menneskelige

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 16-04-2008 Revision: 16-04-2008 / HBN Erstatter den:

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006 TRÆTJÆREOLIE. Side 1 af 5

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006 TRÆTJÆREOLIE. Side 1 af 5 Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Trætjæreolie PR-nr.: 2090258 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler.

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den af den Internationale Arbejdskonference

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning

Arbejdspladsbrugsanvisning Arbejdspladsbrugsanvisning Krav om arbejdspladsbrugsanvisning når: - Opfylder kriterier for klassificering (orange mærker) - Optaget på AT- liste over grænseværdier - Indeholder 1% af klassificeret stof

Læs mere

Graviditetspolitik i laboratoriet. Fasthold den glade. begivenhed. Tillæg til branchevejledning om graviditetspolitik

Graviditetspolitik i laboratoriet. Fasthold den glade. begivenhed. Tillæg til branchevejledning om graviditetspolitik Fasthold den glade begivenhed Tillæg til branchevejledning om graviditetspolitik Indhold Hvorfor denne vejledning...3 Kemikalier...4 Arbejde med radioaktive stoffer...5 Arbejde med forsøgsdyr...6 Arbejde

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Fluoride Standard 1mg/l_1010382

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Fluoride Standard 1mg/l_1010382 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 23.1.2014 B7-0000/2014 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0000/2014 i henhold til forretningsordenens artikel 115, stk.

Læs mere

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende.

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende. S i k k e r t N y t NYHEDSBREV FOR SIKKERHEDSREPRÆSENTANTER I DANSK METAL. NR 3. AUGUST 2003 Farlige kemikalier Arbejdet med farlige kemikalier kan give kræft eller alvorlige hjerneskader. De giftige stoffer

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

KODENUMRE & værnemidler

KODENUMRE & værnemidler 4 KODENUMRE & værnemidler Sikkerhed i arbejdet med farlige produkter Byggeriets Arbejdsmiljøcenter 1 I denne kodenummer-guide finder du de mest anvendte kodenumre og arbejsmetoder med tilhørende værnemidler.

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/2173(INI) 20.11.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. 472383 Anvendelse:

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. 472383 Anvendelse: 1/6 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PR-nr. 472383 Anvendelse: Fliseklæber. Anvendes til opsætning af klinker og fliser. Produktet opblandes med vand og påføres

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN. Ledsagedokument til

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN. Ledsagedokument til KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.12.2008 SEK(2008) 2938 C6-0470/08 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN Ledsagedokument til KOMMISSIONENS FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

Læs mere

Gravide i autolakererbranchen

Gravide i autolakererbranchen Gravide i autolakererbranchen Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V www.i-bar.dk Vejledningen kan fås ved henvendelse til organisationerne og kan downloades fra www.i-bar.dk.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Pr.nr.: 1534726 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå Hjemmeside: www.johnsondiversey.dk

Læs mere

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning Information til foreningens medlemmer Ny Kosmetikforordning Kgs. Lyngby den 4. januar 2010 Den nye Kosmetikforordning blev offentliggjort i EU s Lovtidende den 22. december 2009. Forordningen (der er dateret

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator CAS-nr.: 11061-68-0 EF nr.: 234-279-7 Emballage: HDPE plastflasker. 1 g, 10 g, 50 g, 100 g, 1000

Læs mere

Savon Sæbe. SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark. www.surfa.dk +45 22 73 15 08

Savon Sæbe. SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark. www.surfa.dk +45 22 73 15 08 Savon Sæbe 1. Identifikation af stoffet og selskabet Handelsnavn: Anvendelse: Firma Savon Sæbe Daglig rengøring SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark www.surfa.dk Service Vagttelefon

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: SUMA MULTI D2 Pr.nr.: 1442047 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10,

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 25.9.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0925/2007 af Joachim Weber, tysk statsborger, om arbejdstidsdirektivet 1. Sammendrag Andrageren

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Sikkerhedsdatablad (93/112/EC) Bitzer Olie type BSE 170 1. Identifikation af stoffet/ materialet og leverandøren. Produktnavn: Bitzer olie type BSE

Læs mere

Sikkerhedsdatablad 2 231-159-6 231-171-1

Sikkerhedsdatablad 2 231-159-6 231-171-1 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: Udarbejdet den: 07009 / ABB Erstatter den: 0706007 Anvendelse: Metallegering til fabrikation Leverandør:

Læs mere

Aftale om et europæisk samarbejdsudvalg. i koncernen Scandic Hotels Holding AB

Aftale om et europæisk samarbejdsudvalg. i koncernen Scandic Hotels Holding AB Aftale om et europæisk samarbejdsudvalg i koncernen Scandic Hotels Holding AB Mellem Scandic Hotels Holding AB og det europæiske udvalg for ansatte i hotel-, catering- samt nærings- og nydelsesmiddelindustrien

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 238-878-4 268-627-4 270-659-9

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 238-878-4 268-627-4 270-659-9 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 609925 Revideret den: 12-03-2003 / GPS Anvendelse: Spartelmasse på pulverform. Leverandør: Friedberg A/S Kinch alle

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør: Diversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå (tidligere

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. ProtoxSkimmel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Fabriksvej 19

Sikkerhedsdatablad. ProtoxSkimmel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Fabriksvej 19 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1608123 Leverandør: Revision: 21-12-2009 / TKO Protox aps Fabriksvej 19 Anvendelse: Middel mod

Læs mere

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1108/2008 af 7. november 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår minimumskravene til programmer

Læs mere

Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Hvilken betydning har physical agents-direktivet for arbejdsgivere og medarbejdere?

Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Hvilken betydning har physical agents-direktivet for arbejdsgivere og medarbejdere? Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Direktiverne og reglerne henvender sig primært til arbejdsgivere for personer, der som led i deres arbejde skal holde og betjene værktøj eller udstyr, der overfører

Læs mere

Revision: 21/03/2011 SIKKERHEDSDATABLAD. Strandveien 20, N1324 Lysaker, Norway Field 3: Tel: (+47) 67 58 45 50 Navn på leverandør:

Revision: 21/03/2011 SIKKERHEDSDATABLAD. Strandveien 20, N1324 Lysaker, Norway Field 3: Tel: (+47) 67 58 45 50 Navn på leverandør: SIKKERHEDSDATABLAD 1 Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden Produktnavn: Datablad nummer: 777035 2. 0. 1 Anvendelse af stoffer eller præparatet: Water treatment Produktkode: 777035 (25Ltr

Læs mere

TEMA Unges arbejde. Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen

TEMA Unges arbejde. Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen TEMA Unges arbejde 1 Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen 2 Vi har skrevet denne vejledning til dig for at gøre opmærksom på, hvor

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Würth Brandhæmmende akryl, Art.nr. 0893 311 000

Arbejdspladsbrugsanvisning Würth Brandhæmmende akryl, Art.nr. 0893 311 000 Identifikation af stof eller kemisk produkt PR-nr. : 1833101 Revisionsdato 13.08.2014 Trykdato 16.08.2014 Produkt kode : 0893311000 Firma : Würth Danmark A/S Montagevej 6, Industri N2 6000 Kolding Danmark

Læs mere

ENETOSH kompetencestandard for uddannere og trænere inden for sikkerhed og sundhedsbeskyttelse

ENETOSH kompetencestandard for uddannere og trænere inden for sikkerhed og sundhedsbeskyttelse ENETOSH kompetencestandard for uddannere og trænere inden for sikkerhed og sundhedsbeskyttelse Kompetencefelt sikkerhed og sundhed ved Level: 6 Kredit: Evner Forhører sig om eksisterende erfaringer inden

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / FORBEREDELSE OG VIRKSOMHED Produktnavn: Røgpatron Vare - nummer.: 1150130, 1150132, 1150134 og, 1150136 Leverandør: Nina Works, Gelderd Road, Leeds LS12 6NA Telf.: + 44 (0)

Læs mere

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 418 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 3595 Den 7. juni 2010 FVM 773 REVIDERET

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt NOTAT Miljøteknologi J.nr. mst-5200-00056 Ref. Kaasm/CLF Den 16. januar 2015 Rammenotat til Folketingets Europaudvalg og Miljøudvalg vedr. Kommissionens

Læs mere

BRUGSANVISNING SIDE 1

BRUGSANVISNING SIDE 1 BRUGSANVISNING SIDE 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN 1.1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET: Handelsnavn: CONTACT CLEANER PR-nr.: 774744 1.2 IDENTIFIKATION AF LEVERANDØREN: Dato: 13.11.1996

Læs mere

Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1)

Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1) Bekendtgørelse nr. 18 af 9. januar 2006 Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1) I medfør af 40 g, stk. 1 og stk. 2, jf. 149, stk. 7 og stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Multi SF. 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. 2. Fareidentifikation

Sikkerhedsdatablad. Multi SF. 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. 2. Fareidentifikation Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: Revision: 29012009 / BR Erstatter den: Anvendelse: Til smøring af bl.a. åbne tandhjul, tandhjulsstænger,

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Kema SA-2000 Bremserens

Arbejdspladsbrugsanvisning Kema SA-2000 Bremserens Identifikation af stoffet/materialet PR-nummer: 1038159 Udarbejdet den: 17-10-2006 / HN Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 10-11-2006 Leverandør: ITW Chemical Products Scandinavia

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. EF-Nr. (EINECS-Nr.) Vægt % Klassifikation. Glycerol 56-81-5 200-289-5 10-30 % Xi R36/37/38 Lokalirriterende

SIKKERHEDSDATABLAD. EF-Nr. (EINECS-Nr.) Vægt % Klassifikation. Glycerol 56-81-5 200-289-5 10-30 % Xi R36/37/38 Lokalirriterende SIKKERHEDSDATABLAD 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PRODUKTNAVN: PRODUKTNUMMER : 4306783 MICROSEQ 500 16S REVERSE SEQUENCE MIX LEVERANDØR: APPLIED BIOSYSTEMS

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING LEVERANDØRBRUGSANVISNING Sidst ændret: 11-04-2006 Internt Nr. Erstatter dato 27-05-2004 KAREX TAR PLASTER 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Godkendt for brug Godk. for lab. brug

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Klinkevask

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Klinkevask Identifikation af stoffet/materialet PRnummer: 1520842 Udarbejdet den: 25012013 / HSV Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 29052012 Leverandør: Lip Bygningsartikler A/S, Industrivej

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Swarfega Heavy

SIKKERHEDSDATABLAD Swarfega Heavy Revision 20/04/2011 Erstatter dato 15/02/2011 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. SHD1L 1.2. Relevante

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: Aktivator f. Sekundklæber vare nr. 16180 Anvendelse: Leverandør: Aktivator 100 til 300 +FL+HT+SQ+M+Plus METALINAS A/S, Sintrupvej 11 B, 8220

Læs mere

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 1 Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 Advokat Mette Østergård 2 Tilpasningsforanstaltninger FN Konventionen om rettigheder for personer med handicap artikel 2, fjerde led Rimelig tilpasning

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/8 Revision: 2012-04-03 Produktnr.: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/8 Revision: 2012-04-03 Produktnr.: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/8 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator PR-nr.: Emballage: Kræves ikke 25 kg 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr. 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta T.R.S.

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta T.R.S. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn Leverandør Natorp Industri ApS Ellegårdvej 18, DK-6400 Sonderborg Telefon 7442 0083, Fax 7442 4786 E-Mail mail@natorp-industri.dk

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 12. december 2007 EF-Domstolen

Læs mere

R.O.C. Danmark Aps. Produktnavn : Læderfedt & Læderolie Gold Quality. Ægte bivox & naturlig plantesaft.

R.O.C. Danmark Aps. Produktnavn : Læderfedt & Læderolie Gold Quality. Ægte bivox & naturlig plantesaft. Olie & fedt 1 af 5 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stof/virksomhed. Firmanavn : R.O.C. Danmark ApS. Mossøvej 11 DK 8240 Riskov, Denmark Tlf: 86 17 20 08 Produktnavn : Læderfedt & Læderolie Gold

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone)

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone) NOTAT UDKAST Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. lesto Den 12. marts 2013 Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone) 1. Resume Stoffet 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1-dimethylethyl)-

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta S.K.D.

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta S.K.D. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn Leverandør Natorp Industri ApS Ellegårdvej 18, DK-6400 Sonderborg Telefon 7442 0083, Fax 7442 4786 E-Mail mail@natorp-industri.dk

Læs mere

Dansk Luftrensningsteknik DALUTEK. Et netværk for danske luftrensningsvirksomheder

Dansk Luftrensningsteknik DALUTEK. Et netværk for danske luftrensningsvirksomheder Dansk Luftrensningsteknik DALUTEK Et netværk for danske luftrensningsvirksomheder INDHOLD Bestyrelsen og medlemmer... 3 Bestyrelsen... 3 Medlemmer i dag... 3 Aktivitetsplan for 2014/2015... 4 Vedtægter...

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-01010 Den 17. februar 2012 FVM 014 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/bland og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Udskriftsdato 10.04.2012 Version nummer 7 Revision 26.03.2012 Varmærkenavn: HAGERTY 5* SHAMPOO CONC

Udskriftsdato 10.04.2012 Version nummer 7 Revision 26.03.2012 Varmærkenavn: HAGERTY 5* SHAMPOO CONC Side 1/6 1 Produkt- og virksomhedsidentifikation Produktidentifikator Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blanding og frarådet anvendelse Produktanvendelse: Produkt til rengøring af tæpper

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.7 Rivolta S.L.X.

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.7 Rivolta S.L.X. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn Leverandør Natorp Industri ApS Ellegårdvej 18, DK-6400 Sonderborg Telefon 7442 0083, Fax 7442 4786 E-Mail mail@natorp-industri.dk

Læs mere

Udgave 1 Revisionsdato 10.12.2009 Trykdato 11.03.2010 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Udgave 1 Revisionsdato 10.12.2009 Trykdato 11.03.2010 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : identifikationsnummer : 708436 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Rensevæske Udelukkende

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD POLYETHER URETHANE 5604A

SIKKERHEDSDATABLAD POLYETHER URETHANE 5604A Revision APRIL 2013 Revision 2 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. UR5604A, EUR5604AB25K, EUR5604AB25KLEM,

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad (jf. EU-direktiv 2006/1907/EF og OSHA 29CFR 1910.1200)

Sikkerhedsdatablad (jf. EU-direktiv 2006/1907/EF og OSHA 29CFR 1910.1200) Sikkerhedsdatablad (jf. EU-direktiv 2006/1907/EF og OSHA 29CFR 1910.1200) for Ten20 ledningsgel Ændret 11. maj 2015 Erstatter 9. januar 2014 1. IDENTIFIKATION ELLER STOF/PRÆPARAT OG AF SELSKAB/FIRMA 1.1.

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.NET - anbefalinger I samarbejde med EULAR og 22 centre i hele Europa Støttet af EF-handlingsprogram for sundhed

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

Dokument nummer : 16-3924-4 Udgivelsesdato : 01/07/2009 Version : 9,01 Erstatter dato : 15/04/2009

Dokument nummer : 16-3924-4 Udgivelsesdato : 01/07/2009 Version : 9,01 Erstatter dato : 15/04/2009 3M a/s Fabriksparken 15 2600 Glostrup Tlf (8-16): 43 48 01 00 åbningstid : 21 26 97 29 E-mail: dkmiljo@mmm.com Udenfor normal ================================================================ Leverandørbrugsanvisning

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument 8.7.2015 B8-0000/2015 UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Kommissionens redegørelse jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2 om Ecuadors tiltrædelse

Læs mere

Undgå sundhedsfarlige gasser ved tømning og inspektion af containere

Undgå sundhedsfarlige gasser ved tømning og inspektion af containere Undgå sundhedsfarlige gasser ved tømning og inspektion af containere Når ansatte arbejder med tømning og inspektion af containere, der har været brugt til transport af varer, kan de blive udsat for sundhedsfarlige

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED

1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 5 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED 1.1 Identifikation af artiklen 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 960 2673 1.2 Brug af substans / præparatet

Læs mere