Faglig konference om organiske opløsningsmidler og vandbaseret maling. 4. november 5. november 2004 i København, Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faglig konference om organiske opløsningsmidler og vandbaseret maling. 4. november 5. november 2004 i København, Danmark"

Transkript

1 Faglig konference om organiske opløsningsmidler og vandbaseret maling 4. november 5. november 2004 i København, Danmark København/Vilvorde-deklarationen om organiske opløsningsmidler og vandbaserede malinger Malerforbundet i Danmark har i 2004, som en del af den europæiske arbejdsmiljøuge Byg på sikkerhed, afholdt en ekspertkonference om organiske opløsningsmidler og vandbaserede malinger. Der deltog omkring 40 repræsentanter for fagforbund fra 10 europæiske lande 1, Den nordiske bygnings- og træarbejder-sammenslutning (NBTF) og Den europæiske bygnings- og træarbejder-sammenslutning (EFBT). Endvidere deltog et medlem af Europaparlamentet og repræsentanter fra forskningsinstitutioner og offentlige myndigheder. Formålet med konferencen var at Gøre status for diskussionen om organiske opløsningsmidler i malerfaget Udveksle erfaringer om arbejdsmiljø Vurdere behovet for europæiske regler til beskyttelse af arbejdstagere mod eksponering af organiske opløsningsmidler Resultater af konferencen Konferencens præsentationer og diskussioner viste, at man i lang tid har vidst, at organiske opløsningsmidler er skadelige for arbejdstagerne. Der er desværre flere lande, som ikke er klar over eller ikke anerkender alle de skadelige følger af udsættelse for organiske opløsningsmidler, inklusive OPS (organisk opløsningsmiddelskade). Malere i Europa bliver stadigvæk udsat for organiske opløsningsmidler. I et antal europæiske lande er det almindeligt at bruge maling baseret på organiske opløsningsmidler. Deco maling-direktivet (2004/42/EF) vil i fremtiden begrænse mængden af opløsningsmidler i maling, men der vil alligevel være mange produkter baseret på et højt indhold af opløsningsmidler. Konferencen viste kort sagt, at organiske opløsningsmidler stadig er et alvorligt problem for malere i byggesektoren, og at der ikke er nogen generelle tegn på, at problemerne vil blive løst. Derudover viste konferencen, at malere risikerer massiv eksponering af organiske opløsningsmidler, f.eks. ved gulvbehandling og maling af stålkonstruktioner. 1 Lande: Danmark, Norge, Sverige, Finland, Estland, Litauen, Tyskland, Østrig, Holland og Belgien. 1

2 Mange lande har haft succes med at forbedre brugen af vandbaserede malinger, så vel som med at lave regler, som reducerer brugen af malinger baseret på organiske opløsningsmidler. Malingteknologien er så avanceret nu om dage, at der generelt set ikke er noget ufordelagtigt i at bruge vandbaserede malinger. Erstatning af malinger baseret på opløsningsmidler med vandbaserede malinger er en direkte vej til at forbedre malernes sundhed. En generel konklusion af konferencen var, at organiske opløsningsmidler er et fælleseuropæisk problem, som kræver en europæisk løsning. Konferencen bekræftede IBTU s deklaration om organiske opløsningsmidler, 1996, se bilag 1 EFBT s politik om organiske opløsningsmidler, 2002, se bilag 2 På denne baggrund opfordrer konferencen på det kraftigste Den Europæiske Union til at skride til handling, hvad angår organiske opløsningsmidler og vandbaseret maling. Der er brug for et europæisk direktiv til beskyttelse af arbejdere mod at blive udsat for maling baseret på organiske opløsningsmidler. Særlig opmærksomhed skal henledes på nødvendigheden af at få etableret et europæisk kodesystem for maling: Et europæisk kodesystem for maling (taget fra EFBT s politik) I EU er der stort behov for at udvikle og implementere et fælles kodesystem for malinger for at undgå at blive udsat for stoffer, der er farlige for helbredet. Fagforeningskrav til et europæisk kode-system inkluderer: Systemet skal illustrere de beskyttende (forebyggende) forholdsregler man vil tage i en specifik arbejdssituation. Systemet skal være konstrueret, så man kan vurdere muligheden for erstatning med et andet produkt for at kunne bruge de mindst farlige produkter. Systemet skal være vel organiseret og let at bruge for den endelige bruger. Koden skal være synlig på produktmærkaten og inkluderet i databladet. Systemet skal kommunikere mulige risici for indånding af dampe fra produktet og andre risici for helbredet (optagelse via huden, øjne, åndedrætssystemet og indtagelse). Systemet skal dække alle stoffer indeholdt i produkterne og skal inkludere mulige helbredsmæssige følger forårsaget af stofferne. Systemet skal henvise til identiske koder i alle medlemslande og kan give mulighed for at fastsætte specifikke, nationale beskyttelsesniveauer. Kompetente europæiske institutioner skal tilskyndes til at forske efter en passende model til et kodenummer-system. For at tilvejebringe den bedst mulige beskyttelse af arbejdere mod eksponering af organiske opløsningsmidler i maling slog konferencen fast, at det europæiske kodenummersystem skal baseres på: 2

3 1. Europæisk lovgivning om forekomst af koder for alle malinger, der markedsføres. Principperne i koderne skal defineres i EU-lovgivning (foretrækkes) eller ved en frivillig aftale mellem de europæiske malingproducenter og de professionelle brugere af maling, det vil sige de europæiske fagforbund for malere tilknyttet EFBT og muligvis de europæiske arbejdsgivere i FIEC. Europa-kommissionen kan vælge at anerkende en sådan frivillig aftale om koder. Koder, der omfatter al tilgængelig information om risici, vil forbedre produktinformationen til slutbrugerne. Bemærk, at Deco maling-direktivet, art. 4 fastslår, at produktets indhold af organiske opløsningsmidler skal oplyses på produktets mærkat. 2. Europæisk lovgivning om beskyttelse af arbejdere (som bruger maling), der fastslår, at arbejdsgivere skal tage højde for produktkoderne, når de vurderer produktets helbredsrisiko og iværksætter forebyggende, beskyttende foranstaltninger. Den nødvendige lovgivning kan laves som en ændring af direktivet om kemiske agenser (98/24/EF). Konferencen understregede vigtigheden af at give EU s medlemslande lov til at fortsat at fastsætte begrænsninger for brugen af opløsningsmiddelbaseret maling, f.eks. med hensyn til indendørsarbejde og udendørsarbejde under særlige vejrforhold. Parallelt med bevægelsen frem mod et europæisk kodenummersystem, understregede konferencen nødvendigheden af at fastsætte yderligere begrænsninger for det relative indhold af organiske opløsningsmidler i maling, i stil med hvad der allerede er gjort i Deco maling-direktivet. Brugen af særligt farlige kemiske stoffer (f.eks. dichlormethan) i maling, afrensningsmidler og produkter til gulvbehandling skal forbydes, f.eks. ved at inkludere sådanne stoffer i direktivet om kemiske agenser, bilag III, eller i direktivet om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer (76/769/EØF) (forventes at blive en del af REACH) eller ved en udvidelse af Deco maling-direktivet, jævnfør art. 9,1. Deklarationen blev enstemmigt vedtaget. Vilvorde, København, Danmark, 5. november 2004 Malerforbundet i Danmark Malerforbundet i Danmark BAT-kartellet Jørn Erik Nielsen Mogens Pedersen Ulrik Spannow Forbundsformand Forbundssekretær Arbejdsmiljøkonsulent 3

4 Københavner-deklarationen om organiske opløsningsmidler i skovbrug, træ- og møbelindustrien og bygge- og anlægssektoren Bilag 1 Repræsentanter for bygge-, anlægs- og træforbund der er medlem af den Internationale Bygge-, anlægs- og træarbejderunion (IBTU), den Europæiske Føderation for Bygge-, anlægs- og træarbejdere (EFBT) og den Nordiske Bygge-, anlægs- og træarbejderføderation (NBTF) holdte en konference om organiske opløsningsmidler, den september 1996 i København. Mødet vedtog retningslinier, som definerer en fagforeningspolitik om organiske opløsningsmidler i skovbrug, træog møbelindustrien og bygge- og anlægssektoren. Overvejelse r 1. Sundheds - og sikkerhedsaktiviteter forbliver et centralt emne for IBTU/EFBT/NBTF. Sundhedsfarer er et alvorligt emne og har ført til diskussion og undersøgelse fra IBTU's side. Siden 1976 har der været stigende bekymring om farerne ved brug af kemiske opløsningsmidler, fyldstoffer og konserveringsmidler. I 1977 holdt IBTU en konference om sundhedsfarer i malerbranchen. I 1984 var der en tilsvarende IBTU konference om sundheds farer i bygge- og anlægs sektoren, skovbrug og træ- og møbelindustrien og i 1989 en konference om sundheds farer på arbejds pladsen. 2. Organiske opløsningsmidler er farlige stoffer, som bruges i mange industrier og brancher. De findes i maling, pesticider, lime, lakker, rengørings- og slipmidler. Organiske opløsningsmidler forårsager sygdomme fra irritation af slimhinder, allergier, arbejdsbetinget kræft, hud- og lungesygdomme, forplantnings problemer, "Opløsningsmiddelsyndromet", "Organisk Psyko Syndrom" eller "neurotoksiske følger" og følger der gives videre til børn (teratogene skader). Disse dokumenteres i stigende grad. Organiske opløsnings midler er også en forurenende faktor i indeklimaet, idet de ofte bidrager til såkaldte syge bygninger. Den miljømæssige indvirk ning af spild og udslip af organiske opløsningsmidler skal også tages i betragt ning, samt vurderingen af produk ters livscyklus, inklusive vedvarende kilder af råmaterialer samt mulighed for genbrug. 3. Fagforeninger forlanger at der bruges sikre produkter og processer, som allerede er udviklet og markedsført, indeholdende færre eller ingen organiske opløsningsmidler. IBTU/EFBT/NBTF slår til lyd for substitutionen fra organiske opløsningsmidler til vandbaserede eller opløsningsmiddelfrie malinger eller til high solid malinger. De tilbageværende små mængder af organiske opløs nings midler i vandbaserede malinger skal sænkes yderligere. IBTU/EFBT/NBTF fremmer brugen af vandbaserede og hot-melt lime, vegetabilsk olie til formolier, vandbaserede rengøringsprodukter til as faltmaskiner, vandbaserede træimprægneringsmidler, vandbaserede lakker og brugen af mekaniske metoder i stedet for kemiske lime i bygge- og anlægssektoren, skovbrug og træ - og møbelindustrien. 4. Lovgivning om brugen af opløsningsmidler rettet mod undgåelse af hudkontakt og indånding af sådanne stoffer og introducering af lavere Arbejdsmæssige GrænseVærdier (AGV) er blevet indført i mange lande. Mærkning på emballage, klassificeringskoder og sikkerhedsdatablade er også vigtige udviklinger. Internationalt accepterede standarder som ILO Convention nr. 170 vedrørende Sikkerhed i brugen af kemikalier på arbejdspladsen og dens Anbefaling nr. 177 er kun ratificerede af Kina, Colombia, Mexico, Sverige og Norge (Ratifi cering ). IB TU/EFBT/NBTF slår til lyd for ratificering og implementering af ILO Convention nr. 170 og dens Anbefaling nr. 177, som gælder alle industrier hvor kemikalier bruges og giver detaljerede regler, inklusive arbejdernes rettigheder, i håndteringen af kemikalier. Fagforeningspolitikker for sundere produkter, udstyr og design skal være ajourført, og der skal arbejde for at implementere disse politikker. 4

5 IBTU, EFTB og NBTF mener at hvert land skal tage særlige foranstaltninger for at reducere brugen af organiske opløsningsmidler og for at forhindre arbejderne i at blive skadet af opløsningsmidler i bygge- og anlægssektoren, skovbrug og træ- og møbelindustrien. For at sikre at kollektive beskyttelsesforanstaltninger prioriteres over individuelle foranstaltninger forlanger fagforeningerne en handlingsplan som inkluderer samarbejde og fællesaktioner fra fagforeninger, arbejdsgivere, forskningsinstitutter, miljøorganisationer, internationale organisationer og regeringer med de følgende prioriteter: Information og konsultation Producenter og leverandører af produkter der indeholder opløsningsmidler skal fremlægge fuld, klar information om det præcise indhold, sundhedsfarer og påkrævede sikkerhedsforanstaltninger under produktion, brug og bortskaffelse. Producenten skal informere alle brugere hvis produktet udskiftes. Mange lande kræver at der foreligger information om sundhed og sikkerhed til arbejderne. Dette princip er også blevet vedtaget af ILO i Konventionen om Sikkerhed i brugen af kemikalier på arbejdspladsen. Sikkerhedsdatablade er en bredt brugt og accepteret måde at skaffe disse informationer. Sikkerhedsdatablade skal sørge for et grundlæggende sæt arbejdsmiljøoplysninger for hver maling, lag og kemisk produkt. Sikkerhedsdatablade skal indeholde farerne forbundet med brugen af malinger og lag inklusive minimumskrave ne for sundhed og sikkerhed, de kemiske ingredienser, sundheds mæssige følger på kort og langt sigt, førstehjælpsinformation, og lagrings- og transportkrav og brandsikkerheds foranstaltninger. Arbejdsgiverne skal stå til ansvar for information indeholdt i Sikkerheds databladene fra producenter og leverandører, før arbejdet med kemikalierne begynder. På baggrund af producentens Sikkerhedsdatablade skal arbejdsgiveren udarbejde et tilsvarende arbejdsplads-sikkerheds blad, som specifi cerer de foranstaltninger, der er nødvendige for den praktiske brug af produktet på arbejds pladsen. Arbejdernes rettigheder og uddannelse Arbejdere, som kan komme i kontakt med opløsningsmidler skal oplæres af deres arbejdsgiver i sikker brug af farlige kemiske produkter. Dette kræver samarbejde mellem ledelsen, arbejderne og deres fagforeninger på arbejdspladsen. Uddannelsesmæssige kurser skal designes af de relevante sundheds- og sikkerhedsorganer i fællesskab med arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer. Arbejdere skal have ret til at fjerne sig selv fra fare når de benytter kemikalier. Kvindelige arbejdere skal have ret til alternativt arbejde, i tilfælde af graviditet eller amning. Anvendelsen af disse rettigheder skal ikke påvirke andre rettigheder for den pågældende arbejder. Obligatorisk mærkning Produkter, der indeholder opløsningsmidler skal mærkes med advarselssymboler og råd om sikkerhed. Produktudvikling og substitution Den bedste form for forebyggelse af alvorlige langtids-sundhedsfarer er at bruge mere sikre alternative produkter. Alternative produkter er allerede udviklet og markedsført, som indeholder færre eller ingen organiske opløsningsmidler. Arbejdsgiverne skal undersøge mulighederne for substitution og skal sikre at der bruges produkter, der ikke indeholder organiske opløsningsmidler. Der skal lægges større vægt på forskning af sikre produkter og udbredelsen af information. Tekniske foranstaltninger Arbejde med opløsningsmidler kræver hensigtsmæssige kontroller, f.eks. indkapsling af maskiner, ordentligt planlagt rengøring og hensigtsmæssig generel- og processventilation. Lokal udsugning bekæmper faren ved kilden ved at opsamle og fjerne opløsningsmiddeldampe før de kan ophobes i arbejdsmiljøet. Designet eller valget af effektiv udslipsventilations-systemer skal omfatte: * en hætte som fanger dampene fra opløsningsmidlerne ved deres udviklings sted; * dampe fra opløsningsmidler skal opfanges og udsendes uden at passere arbejdernes åndedrætszone; * et ordentligt filtersystem i hætten hvorigennem opløsningsmiddeldampene pas serer; * en passende ventilator eller andet udstyr til at udtrække og udstøde dampe; 5

6 * passende udskiftning af luft ved hjælp af permanente luftventiler som sikrer at recirkuleret luft ikke indeholder organiske opløsningsmidler. Organiske opløs ningsmidler skal fjernes fra udstødt luft og fjernes ordentligt. * et automatisk alarmsystem som sikrer ventilationssystemets effektivitet. Sikre arbejdsmetoder Sikre arbejdsmetoder skal tage hensyn til den måde hvorpå organiske opløsningsmidler kommer ind i menneskekroppen. Hovedvejene til udsættelse er gennem indånding og hudkontakt. Eksempler på arbejdsprocedurer, som reducerer indåndingen af opløsningsmidler er: * at bruge mindre malingsbeholdere fremfor at arbejde fra store beholdere; mindre beholdere betyder at færre mængder af opløsningsmidler ved fordampning kan slippe ud i luften; * at blande produkter i et rum med udslipsventilation, f.eks. i en sprøjtebås, fremfor på jorden; * at bruge pensler og ruller i stedet for at sprøjte; * et separat ventileret rum til tørring; * at undgå fortyndere eller terpentiner til rengøring af beskidt hud. Beskyttelsesudstyr Opløsningsmidlernes natur betyder at selv med det bedst mulige arbejdsmiljø kan der være bestemte opgaver som kræver at arbejderne bruger yderligere beskyttelse. Sådanne opgaver inkluderer brugen af produkter baseret på organiske opløsningsmidler på et begrænset område, sprøjtemaling eller brugen af meget skadelige opløsningsmidler. Arbejdere skal udstyres med beskyttelsestøj og -udstyr. For beskyttelse af huden skal der benyttes uigennemtrængelige handsker, forklæder og støvler. Handskerne skal kunne bruges til den type opløsningsmiddel der anvendes, f.eks. er nitrile handsker uigennemtrængelige for mineralsk terpentin, men neoprene handsker er ikke anvendelige. Handskernes uigennemtrængelige effekt vil ophøre efter en kort periode (nogle få timer eller mindre) og beskyttelseshandsker må derfor kun bruges én gang. Når der sprøjtes med produkter baseret på organiske opløsningsmidler skal et åndedrætsværn også udstyres med en partikelfilter for at hindre aerosoler i at slippe igennem. Åndedrætsværn af typen af luftrensende indsats skal skiftes ofte. Sprøjtning i begrænsede områder kræver altid et åndedrætsværn med lufttilførsel. Arbejdsmæssig grænseværdier Der skal opsættes Arbejdsmæssige GrænseVærdier (AGV) for opløsningsmidler og disse skal sænkes i takt med at teknologi og viden om sundheds farer øges. Der skal gives speciel opmærksomhed til risikoen for maksimal udsættelse. Obligatoriske kontroller Koncentrationen af opløsningsmidler i luften skal jævnligt overvåges og kontrolleres af uafhængige organer for at sikre at de Arbejdsmæssige GrænseVærdier respekteres. Selv når AGV respekteres skal arbejdsgiveren forsøge at sænke udsættelsen. Jævnlige lægeundersøgelser skal betragtes som arbejdernes ret. Erstatning for arbejdsbetingede sygdom forårsaget af opløsningsmidler Alle ofre for arbejdsbetinget sygdom forårsaget af udsættelsen for, eller håndteringen af opløsningsmidler, skal have erstatning. Retten til erstatning skal garanteres i tilfældet af rimelig mistanke. Bevisbyrden skal ligge hos arbejdsgiveren og forsikringsselskaber fremfor hos arbejderen. Rehabilitering Regeringerne skal sikre at der sørges for rehabilitering af patienter som har fået hjerneskader som følge af lang tids udsættelse for organiske opløsningsmidler. Målet med rehabilitering bør være at forbedre ofrets hjernefunktion, hans/hendes forhold til sig selv, sin familie og venner, og hvor det er muligt, at lade ham komme ind på arbejdsmarkedet igen. Der skal være tilstrækkelig finansiel støtte for ofrene og deres familier. Derudover kræves der forskning for at forbedre rehabiliteringstek nikkerne, der bruges i disse tilfælde. Fagforeningerne skal være involveret i planlægningen og implementeringen af rehabiliteringsmålene. 6

7 Handlingspunkter for fagforeninger Virksomhedsniveau * lave en liste over alle produkter, der bruges på arbejdspladsen * forlange information vedrørende sundhedsfarer og foranstaltninger fra alle leverandører af produkter baseret på organiske opløsningsmidler * udarbejde en rapport om sundhedsproblemer hos folk, der er udsat for opløs ningsmidler på din arbejdsplads * bed arbejdsgiveren om fremgangsmåder eller regler for at beskytte arbejdere, der bruger organiske opløsningsmidler * diskuter alternativer til organiske opløsningsmidler på din arbejdsplads og forlang ændringer i de produkter, der bruges * diskuter flygtige organiske forbindelsers indvirkning på luftkvaliteten indendørs, især på velvære og sundhed. Lokalt og nationalt niveau * start en offentlig kampagne om organiske opløsningsmidlers skadelige virkninger * bed regeringen om specifikke sikkerheds- og sundhedsregler for udsættelse for organiske opløsningsmidler * bed regeringen om at ratificere og implementere ILO Konventionen om Sikkerhed ved brug af kemikalier på arbejdspladsen nr. 170(1990) og dens Anbefaling nr * bed regeringen og/eller berørte institutioner om at fremme forskningen af sikre kemikalieprodukter * fremme afprøvning og mærkning af byggematerialer, som kan udsende flygtige organiske forbindelser * anbefale at medlemsorganisationerne godkender kravene i denne IBTU/EFBT/NBTF deklaration om organiske opløsningsmidler * bed den internationale fagbevægelse om at hjælpe med at implementere ITBU/EFBT/NBTF deklarationen om organiske opløsningsmidler. Handlingspunkter for IBTU/EFBT/NBTF * IBTU/EFBT/NBTF sekretariaterne skal fremme København Deklarationen i deres eget arbejde, f.eks i uddannelsesaktiviteter og regionale seminarer * udgivelse af information om opløsningsmidler * eksport af farlige produkter, inklusive organiske opløsningsmidler, skal stoppes * begynde samråd med europæiske og internationale organisationer og med producenter af maling og opløsningsmidler for at presse dem til at tilpasse deres produkter til retningslinier fastlagt i København Deklarationen. 7

8 Bilag 2 EFBT-politik vedrørende organiske opløsningsmidler EFBT s bestræbelser og målsætninger: Bevidsthed Der er et udtalt behov for at øge myndighedernes, arbejdstagernes og arbejdsgivernes bevidsthed om den reelle fare i forbindelse med erhvervsmæssig udsættelse for organiske opløsningsmidler. EFBT er klar over de mange forskellige aspekter af diskussionen om organiske opløsningsmidler, inklusiv miljøaspekter, den offentlige sundhed og erhvervssundhed. EFBT er en arbejdstager-organisation, og koncentrerer sig derfor først og fremmest om det erhvervssundhedsmæssige aspekt. EFBT respekterer dog også de øvrige aspekter, og er åben overfor andre aktører. Vores største bekymring er dog, at arbejdstagere fra mange forskellige sektorer stadig lider under arbejdet med organiske opløsningsmidler, og at antallet af sygdomme forårsaget af disse farlige substanser forbliver højt. Enhver politik på dette område er nødt til at tage højde for de forskellige situationer i de forskellige europæiske lande. I nogle lande er der tale om væsentlig fremgang, mens der i andre lande er tale om total inaktivitet. Der er ikke alene behov for - men også mulighed for - at hæve arbejdsforholdsstandarden. Disse fremgangsmuligheder kan ses i lande som Danmark. Generelle målsætninger Med udgangspunkt i de ovennævnte aspekter beskriver nærværende dokument EFBT s målsætninger i forbindelse med en politik vedrørende organiske opløsningsmidler. Denne politiks overordnede målsætning er så vidt muligt at eliminere organiske opløsningsmidler fra arbejdspladserne. I denne henseende er EFBT s aktiviteter baseret på IBTU s Copenhagen Agreement on Organic Solvents fra 1996 EFBT s hovedmålsætning er fortsat en begrænsning af anvendelsen af organiske opløsningsmidler i så stort et omfang som kan realiseres. Markedsføringen af særligt skadelige opløsningsmidler skal begrænses hhv. forbydes. I alle de tilfælde, hvor mindre skadelige erstatningsprodukter er til rådighed, skal erstatningspåbuddet gennemføres. Organiske opløsningsmidler bruges til mange forskellige formål. De bruges både i forskellige teknologiske processer og til meget forskellige stoffer. Den aktuelle situation af den anvendte teknik inden for de forskellige brancher er meget forskellig. Af disse grunde skal de teknologiske processer videreudvikles på alle områder, således at man enten kan anvende erstatningsprodukter, som ikke er sundhedsskadelige, eller kan reducere eksponeringen for opløsningsmidler så meget som muligt. Erhvervssygdomme Erhvervsmæssig udsættelse for organiske opløsningsmidler kan forårsage hjerneskade/beskadigelse af CNS-systemet, og således føre til sygdommen CTE (kronisk toksisk encefalopati), også kaldet OPS (psykoorganisk syndrom) eller malersyndrom. Den europæiske liste over erhvervssygdomme (90/326) omfatter i appendiks 1 et antal specifikke organiske opløsningsmidler. Ved at inkludere CTE i Oplysninger vedrørende Diagnose af Erhvervssygdomme (1997), peger Europa-Kommissionen på årsagssammenhængen mellem CTE -sygdommen og udsættelse på arbejdspladsen. Dog er den aktuelle situation i medlemsstaterne forskellig, og ofte forties sundhedsvirkningerne. EFBT opfordrer alle medlemsstater til at anerkende CTE som en erhvervssygdom. 8

9 EFBT er klar over at organiske opløsningsmidler også forårsager andre sygdomme og forstyrrelser, inklusiv irritation, svimmelhed, manglende koncentrationsevne, hudproblemer o.s.v. Disse sundhedsproblemer ligger nogle gange under tærskelværdien for beviste sundhedsproblemer, men påvirker ikke desto mindre i høj grad arbejdstagerens velbefindende. EFBT ønsker at reducere alle sygdomme og forstyrrelser forårsaget af organiske opløsningsmidler ved at erstatte maling baseret på opløsningsmidler og andre stoffer med organiske opløsningsmidler, med mindre skadelige substanser. EU-systemet Kommissionen skal motiveres til at introducere bindende bestemmelser vedrørende koder for produkter med organiske opløsningsmidler beregnet til maling, lak, lim, fortyndingsmidler o.s.v. I de tilfælde hvor brugen af særligt skadelige organiske opløsningsmidler kan forbydes ved at inkludere dem i direktivet om restriktioner i forbindelse med markedsføring og brug af særligt farlige substanser og præparationer (76/769/EEC), støttes denne udvikling af EFBT. Yderligere opfordrer EFBT de forskellige aktører til at optage alle sundhedsskader fremkaldt af organiske opløsningsmidler på den europæiske liste over erhvervssygdomme. Denne liste, som i øjeblikket er ved at blive revideret, skal ændres til et bindende direktiv med minimumkrav. På grund af hele spørgsmålets kompleksitet burde Europa-Kommissionen lancere et projekt som undersøger alle typer brug af organiske opløsningsmidler, og som fastlægger alle muligheder for erstatning af organiske opløsningsmidler med mindre skadelige produkter. EFBT vil præcisere dette behov, især for de forskellige typer produkter som anvendes i bygge- og træsektoren. Et europæisk kodesystem for maling Med henblik på at forebygge arbejdstagernes udsættelse for sundhedsskadelige substanser bør der udvikles og implementeres et fælles kodesystem for maling i EU. Unionens krav til et europæisk kodesystem omfatter: Systemet skal illustrere de beskyttende (præventive) foranstaltninger der skal tages i en specifik arbejdssituation. Systemet skal kunne vurdere muligheden for erstatning, så de mindst skadelige produkter kan anvendes. Systemet skal være godt organiseret, og nemt at anvende for forbrugerne. Koden skal være synlig på produktmærkatet, og anført på den tekniske beskrivelse. Systemet skal fortælle om de mulige risici i forbindelse med inhalering af fordampende stoffer fra produktet, samt andre sundhedsrisici (udsættelse via hud, øjne, åndedrætssystem og indtagelse). Systemet skal omfatte alle stoffer i produktet, og skal inkludere alle stoffernes potentielle virkning på sundheden. Systemet skal føre til identiske koder i alle medlemsstater, og kan udgøre en mulighed for at indføre specifikke nationale protektionistiske niveauer. Kompetente europæiske institutioner skal opfordres til at udarbejde en egnet model til et talkodesystem. EFBT skal vurdere eksisterende nationale modeller, og skal præsentere den bedste som et godt eksempel hvorpå den europæiske model kan videreudvikles. Modeller som omfatter præventive foranstaltninger for sundhedsrisici og udsættelsesrisici foretrækkes, fremfor modeller som kun indeholder kvantitative grænser for indholdet af organiske opløsningsmidler. Sidstnævnte modeltype tager ikke i betragtning at nogle opløsningsmidler er mere sundhedsskadelige end andre. 9

10 Fremstilling og spredning af kendskab og gode eksempler Ligesom indenfor andre områder af arbejdstagerprævention er det vigtigt at være bevidst om progressive forordninger, gode eksempler og aktiviteter. Indsamling og spredning af denne type oplysninger er et særligt punkt i EFBT-politikken, og omfatter forskellige aktivitets- og samarbejdsniveauer. Indenfor vores organisation EFBT vil indsamle gode eksempler på arbejdstagerbeskyttelse. Progressive kodesystemer, samt sektoreller virksomhedsaftaler om effektiv sundhedsprævention vil blive indsamlet og registreret. Social dialog med arbejdstagere og producenter De europæiske arbejdstagere skal - via den sociale dialog - opfordres til at støtte dannelsen af et europæisk kodesystem for maling og andre produkter med organiske opløsningsmidler, samt erstatningen af organiske opløsningsmidler hvor det er muligt. Producenter af maling o.s.v. skal opfordres til at udvikle mindre skadelige produkter. Europæiske institutioner De relevante europæiske institutioner (som f.eks. det europæiske arbejdsmiljøagentur) skal motiveres til at fokusere på maling og udsættelsen for organiske opløsningsmidler, så de kan udstyre aktørerne med relevante oplysninger om opløsningsbaseret maling versus vandbaseret maling. Europa-Kommissionen skal opfordres til at indsamle de eksisterende lovgivende rammer i EU. Derudover bør Europa-Kommissionen opføre en liste med alle typer organiske opløsningsmidler samt mulige erstatningsprodukter til de forskellige anvendelsesområder. Der skal fortsat lægges pres på det Europæiske Fællesskab, således at der i forsknings- og udviklingsprogrammerne fremmes konkrete projekter, som forsker i tekniske processer til reduktion af eksponeringen for opløsningsmidler. Samarbejde EFBT har til hensigt at samarbejde med andre aktører i alle henseender. Først og fremmest vil EFBT koordinere deres aktiviteter med EFS/TUTB, og IBTU samt NFBWW. IBTU vil blive opfordret til at organisere en konference om organiske opløsningsmidler. Udvekslingen af oplysninger, samt mulige løsninger vil især komme de regioner hvor problemets omfang endnu ikke er kendt til gode. Medlemmerne af Europa-Parlamentet skal motiveres til at tage sig af spørgsmålet om maling og organiske opløsningsmidler. Det er også vigtigt med en god forbindelse til de videnskabelige institutter. Ofte har aktiviteter lanceret af videnskabelige aktører ført til fremgang indenfor området. EFBT vil fortsætte og udvide dets samarbejde med videnskabsmænd. I betragtning af målsætningernes lighed bør fagforeninger og miljøorganisationer skabe en alliance til udryddelse af sundheds- og miljøfarer forårsaget af organiske opløsningsmidler. EFBT vil kommunikere dets målsætninger og forsøge at samarbejde om fremtidige aktiviteter med andre aktører som arbejder for en progressiv udvikling af praktiske og lovmæssige foranstaltninger. Godkendt på Hovedbestyrelsesmødet den maj

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Vigtig europæisk lovgivning vedrørende beskyttelse

Læs mere

Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet. - resumé af Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren

Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet. - resumé af Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet - resumé af Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren Maj 2015 Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet Virksomheders

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Xn Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.

Sikkerhedsdatablad. Xn Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1032718 Revision: 15-07-2010 / LBN Anvendelse: Voksbehandling af afsyret ege- og fyrretræ og

Læs mere

Checkliste til bedømmelse af sikkerhedsdatablad

Checkliste til bedømmelse af sikkerhedsdatablad Kunsten at læse et sikkerhedsdatablad Et hjælpemiddel for dig, som skal vurdere sikkerhedsdatablade for kemiske produkter. Checklisten er udarbejdet af Plast- & Kemiföretagen, Sverige. Checkliste til bedømmelse

Læs mere

Hvordan virker reguleringen

Hvordan virker reguleringen Hvordan virker reguleringen REACH og Arbejdstilsynets regler v. Bent Horn Andersen Kontorchef Arbejdstilsynet Forsyningskæden Brug EU EU EU Stof Råmateriale Produkt Slutbruger Producent SDS Leverandør

Læs mere

IDUSAN WIPE ENKELTPAKKEDE/KS 1200(24x50)

IDUSAN WIPE ENKELTPAKKEDE/KS 1200(24x50) 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : IDUSAN WIPE ENKELTPAKKEDE/KS 1200(24X50) Produkt kode : 2182806 Anvendelse : Desinfektionsmiddel

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ARBEJDSDOKUMENT. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. 30. marts 2004

EUROPA-PARLAMENTET ARBEJDSDOKUMENT. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. 30. marts 2004 EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 30. marts 2004 ARBEJDSDOKUMENT om registrering, vurdering, godkendelse og begrænsning af kemiske stoffer (REACH), om oprettelse

Læs mere

ARBEJDSHYGIEJNISK DATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF RTV108 3TG-Tube (0.198 Lbs Kg)

ARBEJDSHYGIEJNISK DATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF RTV108 3TG-Tube (0.198 Lbs Kg) 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER Indånding : Søg ud i frisk luft efter tilfældig indånding af dampe. Hudkontakt : Efter hudkontakt fjern produktet mekaniskvask med sæbe og vand. Øjenkontakt : Skyl omgående

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

HYOFER H2O FE / TRL 200 L

HYOFER H2O FE / TRL 200 L 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Produkt kode : 2111055 Anvendelse : foderadditiv Leverandør : Brenntag Nordic A/S Borupvang

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Polyfilla Plastisk Træ - Eg/Natur 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. Polyfilla Plastisk Træ - Eg/Natur 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 19-02-2010 / HSV Borup Kemi I/S Bækgårdsvej 67 Anvendelse: Fugemasse.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. 800 g, 3 kg (*) Leverandør:

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. 800 g, 3 kg (*) Leverandør: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/5 PR-nr. 2067904 Anvendelse: Støbemasse til materialografiske emner Emballage: 800 g, 3 kg (*) Leverandør: Struers A/S Pederstrupvej

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/127/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/127/EF 25.11.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 310/29 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/127/EF af 21. oktober 2009 om ændring af direktiv 2006/42/EF for så vidt angår pesticidudbringningsmaskiner

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8. Spild tørres op med klud, der bortskaffes efter forskrifterne i punkt 13.

Sikkerhedsdatablad. Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8. Spild tørres op med klud, der bortskaffes efter forskrifterne i punkt 13. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Udarbejdet den: 14-01-2008 / ABB Anvendelse: Som lugtfjerner i airconditionsanlæg. 2. Fareidentifikation

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader Emballage: 5kg papirsække Leverandør: Gyproc

Læs mere

IDUSCRUB DESINFEKTIONSSERVIET / KS

IDUSCRUB DESINFEKTIONSSERVIET / KS 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Anvendelse : Desinfektionsmiddel Leverandør : Brenntag Nordic A/S Borupvang 5 B DK 2750 Ballerup

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Erstatter den: 05-09-2007. Jernet 35

Sikkerhedsdatablad. Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Erstatter den: 05-09-2007. Jernet 35 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 22-04-2008 / LBN Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Jernet 35 Anvendelse:

Læs mere

GRUNDNOTAT. Forslaget vil ikke medføre væsentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Danmark.

GRUNDNOTAT. Forslaget vil ikke medføre væsentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Danmark. Notat Kemikalier J.nr. 7011/17-0040 Ref. rdh/asc GRUNDNOTAT Kommissionens forslag til Europaparlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF for så vidt angår restriktioner for

Læs mere

Miljøstyrelsen. Disposition 18-06-2010

Miljøstyrelsen. Disposition 18-06-2010 Miljøstyrelsen DAKOFAS PCB Seminar 17. Juni 2010 Kontorchef Dorte Hermansen Disposition 1. Baggrund 2. Hvad siger POP-forordningen om PCB? 3. Hvordan tolkes reglerne? EU-Kommisssionen En række medlemsstater

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.11.2007 KOM(2007) 686 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET om den europæiske rammeaftale om bekæmpelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: CIF PROFESSIONAL GLAS & UNIVERSALRENGØRING Pr.nr.: 2225669 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. UDKAST TIL BETÆNKNING af Jan Andersson (PE 305.695) MOBNING I ARBEJDSLIVET

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. UDKAST TIL BETÆNKNING af Jan Andersson (PE 305.695) MOBNING I ARBEJDSLIVET EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 26. juni 2001 PE 305.695/1-23 ÆNDRINGSFORSLAG 1-23 UDKAST TIL BETÆNKNING af Jan Andersson (PE 305.695) MOBNING I ARBEJDSLIVET

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm.

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm. Produkt: Stenca Pipe 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN HANDELSNAVN: Stenca Pipe FABRIKSNR.: 2002/A PRODUKTTYPE: Rørisoleringsskåle Producent/Importør Stenca Trading A/S Adresse: Postnr./By DK-9220

Læs mere

Erklæring fra Danmark, Tyskland, Finland, Litauen, Letland, Polen, Estland og Sverige om lystfiskeri af torsk

Erklæring fra Danmark, Tyskland, Finland, Litauen, Letland, Polen, Estland og Sverige om lystfiskeri af torsk Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. oktober 2015 (OR. en, es, fr) Interinstitutionel sag: 2015/0184 (NLE) 13404/15 ADD 1 PECHE 388 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

SNEHOLT & NILSEN A/S

SNEHOLT & NILSEN A/S EU Sikkerheds Data Blad Dato/Reference 20.11.2008 Erstatter version af 10.06.2008 Blad nr. 2089 Version 1 Selskab Felco SA, CH-2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 1 Kommercielt produkt navn og leverandør 1.1

Læs mere

BILAG XV-RAPPORT EN EVALUERING AF DE MULIGE SUNDHEDSRISICI FORBUNDET MED GENBRUGSGUMMIGRANULAT ANVENDT SOM FYLDMATERIALE I KUNSTGRÆSBANER.

BILAG XV-RAPPORT EN EVALUERING AF DE MULIGE SUNDHEDSRISICI FORBUNDET MED GENBRUGSGUMMIGRANULAT ANVENDT SOM FYLDMATERIALE I KUNSTGRÆSBANER. BILAG XV-RAPPORT EN EVALUERING AF DE MULIGE SUNDHEDSRISICI FORBUNDET MED GENBRUGSGUMMIGRANULAT ANVENDT SOM FYLDMATERIALE I KUNSTGRÆSBANER Sammendrag Stofnavne: stoffer i genbrugsgummigranulat anvendt som

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Palisanderolie Varenr. 6/3006

Sikkerhedsdatablad. Palisanderolie Varenr. 6/3006 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1052460 Revision: 15-07-2010 / LBN Anvendelse: Renser og giver såvel olieret som matlakeret palisandertræ

Læs mere

Nanosikkerhed. Professor Ulla Vogel Dansk Center for Nanosikkerhed Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Email: ubv@nrcwe.

Nanosikkerhed. Professor Ulla Vogel Dansk Center for Nanosikkerhed Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Email: ubv@nrcwe. Nanosikkerhed Professor Ulla Vogel Dansk Center for Nanosikkerhed Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Email: ubv@nrcwe.dk Nanosikkerhed på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Nanosikkerhedsforskning

Læs mere

ARBEJDSHYGIEJNISK DATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF SCS 2002 EUR -cartr.(310ml-433g)-white

ARBEJDSHYGIEJNISK DATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF SCS 2002 EUR -cartr.(310ml-433g)-white 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER Indånding : Søg ud i frisk luft efter tilfældig indånding af dampe. Hudkontakt : Efter hudkontakt fjern produktet mekaniskvask med sæbe og vand. Øjenkontakt : Skyl omgående

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN. Kræves ikke Anvendelse: - Leverandør:

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN. Kræves ikke Anvendelse: - Leverandør: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Kræves ikke Anvendelse: Antikondensmaling Emballage: - Leverandør: TM Coating DK ApS Mineralvej 6-8 DK - 9220 Aalborg Ø Tel: +45 86 34

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden:

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Udstedelsesdato: 24.11.2005 Revisionsdato: 28.07.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Relevante identificerede anvendelser for produktet

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning I henhold til 91/155 EC, 93/112 EC, 2001/58 EC

Leverandørbrugsanvisning I henhold til 91/155 EC, 93/112 EC, 2001/58 EC Side 1/5 1 Produktidentifikation og leverandør Anvendelsesområde: Desinfektionsmiddel til professionelt brug. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey Information: JohnsonDiversey, tlf. 70 10 41 14 Ved ulykke:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern forurenet tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag og vis dette sikkerhedsdatablad.

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern forurenet tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag og vis dette sikkerhedsdatablad. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1052460 Revideret den: 10-12-2003 / MBM Anvendelse: Renser og giver såvel olieret som matlakeret palisandertræ en naturlig

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke omfattet Anvendelse: 8 kg plastiktønde Leverandør:

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke omfattet Anvendelse: 8 kg plastiktønde Leverandør: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Ikke omfattet Anvendelse: Insekticid Emballage: 8 kg plastiktønde Leverandør: Schering-Plough Animal Health Hvedemarken 12 3520 Farum

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Vandglas 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad Vandglas 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1074096 Leverandør: Revideret den: 13-10-2003 Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Anvendelse: Tlf.: +45 75 45 48

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/2173(INI) 20.11.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen

Læs mere

Bilag 3. Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014

Bilag 3. Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014 Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014 Bilag 3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014 om fastlæggelse af et fælles format for udveksling

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

Farlige stoffer og materialer om bord i skibe

Farlige stoffer og materialer om bord i skibe Farlige stoffer og materialer om bord i skibe I denne pjece kan du læse om de forholdsregler, du skal tage for at undgå skadelige påvirkninger, når du arbejder med stoffer og materialer. Det kan fx være

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed Udstedelsesdato: 21.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Synonymer: 150328 - Vision2000+ Eco-Flower Foam Wash none Perfume

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

BARDAHL AUTO SHAMPOO

BARDAHL AUTO SHAMPOO Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 61500 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EG

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EG 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: ROST STOP 400ml aerosol vare nr. 35032 Anvendelse: Aerosol rustbeskyttelse Leverandør: METALINAS A/S, Sintrupvej 11 B, 8220 Brabrand, tlf. 8624

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1032718 Revideret den: 19-11-2003 / MBM Anvendelse: Voksbehandling af afsyret ege- og fyrretræ og voksbehandlede møbler.

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning I henhold til 91/155 EC, 93/112 EC, 2001/58 EC

Leverandørbrugsanvisning I henhold til 91/155 EC, 93/112 EC, 2001/58 EC Side 1/5 1 Produktidentifikation og leverandør Produktnavn: MR MUSCLE GULVRENGØRING (DK/S/F) Pr.nr.: 1788611 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. 1868611 Anvendelse:

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. 1868611 Anvendelse: 1/6 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PR-nr. 1868611 Anvendelse: Skærevæske Syntetisk skærevæske til brugsvandsinstallation. Emballage: 5 l plastdunk Leverandør:

Læs mere

EU Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med kommissionsdirektiv 91/155/ECC og 2002/58/EC ANIMO KOFFIE-AANSLAG (NL)

EU Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med kommissionsdirektiv 91/155/ECC og 2002/58/EC ANIMO KOFFIE-AANSLAG (NL) Version 696 / 110598/7 Datablad revideret: 08.11.2005 Udskrevet: 08.11.2005 Side 1 af 5 1. Identifikation af præparat og firma/foretagende Handelsnavn: Anvendelse af præparat: (1) rensemiddel: professionel

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 265-185-4 200-662-2

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 265-185-4 200-662-2 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1052479 Revision: 15-07-2010 / LBN Anvendelse: Renser teakens overflade, fremhæver træets årer

Læs mere

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) INTRODUKTION

Læs mere

Europæiske priser for god praksis

Europæiske priser for god praksis Sikkerhed og sundhed er godt for alle både dig selv og din arbejdsplads. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø Samarbejde om forebyggelse www.healthy-workplaces.eu INDKALDELSE AF ANSØGNINGER Europæiske priser

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 28 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 28 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 28 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 14. oktober 2015 Sagsnummer: 2015-7673./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge regulativ (EU) Nr. 1907/2006 (REACH) DETABINOX VASKETABLETTER Udskrevet 25/06/13 Side 1

Sikkerhedsdatablad ifølge regulativ (EU) Nr. 1907/2006 (REACH) DETABINOX VASKETABLETTER Udskrevet 25/06/13 Side 1 Udskrevet 25/06/13 Side 1 1. SUBSTANS/SAMMENSÆTNING OG FIRMAIDENTIFIKATION 1.1 Produktnavn : Detabinox vasketablet 1.2 Anvendelse: affedtningstablet til ovne 1.3 Firma data : 1.3.1 Navn : MAJOR S.r.l.

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi FORELØBIG 2003/0282(COD) 12. februar 2004 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Industripolitik,

Læs mere

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*)

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*) Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 908 af 27. september 2005 med senere ændringer - uautoriseret

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Kræves ikke Anvendelse: 310 ml Leverandør:

SIKKERHEDSDATABLAD. Kræves ikke Anvendelse: 310 ml Leverandør: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Kræves ikke Anvendelse: Tætningsmasse til karrosseri Emballage: 310 ml Leverandør: Henkel Norden AB, Copenhagen Division Loctite Hørskætten

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 376 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 376 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 376 Offentligt Notat Kemikalier J.nr. MST-6230-00071 Ref. doble GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

Pesticidforbruget i EU kan halveres uden væsentlige omkostninger

Pesticidforbruget i EU kan halveres uden væsentlige omkostninger Vidste du, at EU har verdens mest intensive pesticidanvendelse? Pesticidforbruget i EU kan halveres uden væsentlige omkostninger Men det kræver en ændring af EU s pesticidpolitik - og at Danmark udnytter

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF RTV 1473 - cartg (310ml - 330g)

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF RTV 1473 - cartg (310ml - 330g) 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Handelsnavn : Anvendelse : Silikone Elastomer Firma : Momentive Performance Materials GmbH Chempark Leverkusen Gebaeude V7 DE - 51368 Leverkusen

Læs mere

ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET

ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET Institut for Teknologi og Innovation Indhold Graviditetspolitik ved Institut for Teknologi og Innovation... 2 Hvad skal arbejdsgiveren sørge for... 3 Risikovurderinger Arbejdsmedicinsk

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 067865 Revideret den: 9--2003 / MBM Anvendelse: Højglanspolerer alle metaller. Leverandør: Sterling Polish Company A/S

Læs mere

VÆG OG FACADERENS. S-sætninger: 2- Opbevares utilgængeligt for børn 26- Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes

VÆG OG FACADERENS. S-sætninger: 2- Opbevares utilgængeligt for børn 26- Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Væg og facaderens PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD MÆLKESYRE 80% E 270

SIKKERHEDSDATABLAD MÆLKESYRE 80% E 270 da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: Aps Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. 1; 7.5; 25 kg Leverandør:

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. 1; 7.5; 25 kg Leverandør: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/6 PR-nr. 2067891 Anvendelse: Til støbning af emner Emballage: 1; 7.5; 25 kg Leverandør: Struers A/S Pederstrupvej 84 DK-2750

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 28042014 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.:

Læs mere

Hvad betyder kodenummeret på emballagen?;

Hvad betyder kodenummeret på emballagen?; Dansk Forening for Rosport Lak Sikkerhedsregler for lak På arbejde lak og tilsvarende Hvad betyder kodenummeret på emballagen?; Blanding Sikkerhed 4-5 produkter, der anvendes til lakarbejde, findes en

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om unges arbejde 1)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om unges arbejde 1) BEK nr 625 af 04/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsemin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20140113719 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0046 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0046 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0046 Bilag 2 Offentligt Notat Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Folketingets Sundhedsudvalg ACH/AT RMH/JAIC Grundnotat vedr. forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 26-11-2007 Revision: 26-11-2007 / HBN Erstatter den:

Læs mere

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN Sikkerhedsdatablad AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator TourTurf TAG - Green and Fairway er et 100 % organisk jordforbedringsmiddel og

Læs mere

LINOLIEBASERET VÆGMALING, udendørs

LINOLIEBASERET VÆGMALING, udendørs Udstedelsesdato: 31.07.2009 Revisionsdato: 23.08.2010 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliebaseret vægmaling, udendørs PR-nr.: Ikke anmeldepligtig

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02112016 SDS version: 1.2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.: 1010.001/005/030

Læs mere

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation.

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation. Udstedelsesdato: Januar 2004 Revisionsdato: 11.12.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: Ikke anmeldepligtig. Synonymer: 203301 - Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATA 2. INFORMATION OM SAMMENSÆTNING / KLASSIFICCERING AF INDHOLD. Indhold CAS-nr Einecs-no. Konc. Classification

SIKKERHEDSDATA 2. INFORMATION OM SAMMENSÆTNING / KLASSIFICCERING AF INDHOLD. Indhold CAS-nr Einecs-no. Konc. Classification SIKKERHEDSDATA 1. PRODUKTETS NAVN OG LEVERANDØR Produktnavn: IG 1601, IG 1604 Produktkode: Isoleringsmateriale, til anvendelse i kabelsamlinger og endeafslutninger Leverandør:,, Box 531, S-441 15 ALINGSÅS,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Pr.nr.: 1781604 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10,

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad). Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: 067865 Revideret den: 7062005 / LW Anvendelse: Højglanspolerer alle metaller. Leverandør: Sterling

Læs mere

Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Hvilken betydning har physical agents-direktivet for arbejdsgivere og medarbejdere?

Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Hvilken betydning har physical agents-direktivet for arbejdsgivere og medarbejdere? Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Direktiverne og reglerne henvender sig primært til arbejdsgivere for personer, der som led i deres arbejde skal holde og betjene værktøj eller udstyr, der overfører

Læs mere

Sikkerhed i laboratoriet

Sikkerhed i laboratoriet Sikkerhed i laboratoriet Kemisk viden er baseret på eksperimenter og erfaring. Derfor er det eksperimentelle arbejde et særkende for kemiundervisningen. Det kan dog være farligt at arbejde i kemilaboratoriet,

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 330 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 330 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 330 Offentligt J.nr. M Den 27 juni 2005 Besvarelse af spørgsmål 1-10 vedr. rådsmøde nr. 2670 (miljøministre) den 24. juni 2005. Spørgsmål

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 13.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 152/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 497/2012 af 7. juni 2012 om ændring af forordning (EU)

Læs mere

Der forventes ikke administrative eller økonomiske konsekvenser i Danmark af forslaget.

Der forventes ikke administrative eller økonomiske konsekvenser i Danmark af forslaget. Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 281 Offentligt Notat GRUNDNOTAT til Folketingets Europaudvalg Kommissionens forslag til ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/2004 om

Læs mere

Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Vedr. Høringssvar

Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Vedr. Høringssvar Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vedr. Høringssvar På vegne af brancheforeningens medlemmer, British American Tobacco Denmark A/S, Imperial Tobacco Denmark ApS og JTI Denmark A/S, takker for

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING Produktnavn: IPS Polyester Cleaner 100x Side: 1 / 5 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn: IPS Polyester Cleaner 100x Emballage: (liter) 25 og 200 l Leverandør: IPS-Group

Læs mere

BARDAHL LÆKAGE SØGER

BARDAHL LÆKAGE SØGER Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72405 PR-nr.: 934568 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) 12354/15 SOC 539 EMPL 354 SAN 297 FØLGESKRIVELSE fra: til: De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling) EPSCO-Rådet Tidl. dok.

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Giver en vedvarende luftforbedring og hygiejne og er med til at sikre et rent og frisk miljø. Frisk Luft koncentrat til brug i sanitære områder

Giver en vedvarende luftforbedring og hygiejne og er med til at sikre et rent og frisk miljø. Frisk Luft koncentrat til brug i sanitære områder Annavej 21 2740 Skovlunde DK Denmark Tlf. +45 44 666 333 Fax. +45 44 946 582 PRODUKT-INFORMATION Produkt og sikkerhedsdata: Se bagsiden NAVN Giver en vedvarende luftforbedring og hygiejne og er med til

Læs mere

RENS TIL KAFFEMASKINE

RENS TIL KAFFEMASKINE da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: ITW ApS Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Kræves ikke Anvendelse: Sprøjtetåger kan medføre irritation af åndedrætsorganerne. Kan irritere øjnene og huden.

SIKKERHEDSDATABLAD. Kræves ikke Anvendelse: Sprøjtetåger kan medføre irritation af åndedrætsorganerne. Kan irritere øjnene og huden. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Kræves ikke Anvendelse: Brandhæmmende produkt Emballage: Leverandør: TA Consult A/S Niels Andersens Vej 25 2900 hellerup 2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING

Læs mere

Sterling Kobber og messing langtidsvirkende Varenr. 5-21 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

Sterling Kobber og messing langtidsvirkende Varenr. 5-21 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Revision: 15-07-2010 / LBN Anvendelse: Kobber og messing pudsemiddel. 2. Fareidentifikation Xn

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅDE DB Castor oil Smøremiddel National importør Virksomhed Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted

Læs mere

S & F BINDER/LIM PVA

S & F BINDER/LIM PVA Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: S & F Binder/lim PVA PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress (cover:) Social dialog Arbejdsrelateret stress Rammeaftale vedrørende arbejdsrelateret stress 1. Introduktion Arbejdsrelateret stress er på såvel internationalt, europæisk og nationalt plan blevet identificeret

Læs mere

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTOR RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF ARBEJDSRELATERET VOLD OG CHIKANE BEGÅET AF TREDJEPART

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTOR RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF ARBEJDSRELATERET VOLD OG CHIKANE BEGÅET AF TREDJEPART EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTOR RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF ARBEJDSRELATERET VOLD OG CHIKANE BEGÅET AF TREDJEPART EPSU, UNI europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) INDLEDNING

Læs mere