Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger"

Transkript

1 Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Ændring af marked 5-afgørelsen med henblik på at relevante slutbrugerbredbåndsprodukter baseret på pair bonding medtages i prisklemmetilsynet UDKAST 28. april 2015 INTRODUKTION 1

2 Afgørelse I medfør af 40, stk. 1 og 41, stk. 1, i lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (teleloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 128 af 7. februar 2014, samt afgørelse af 16. august 2012 på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5-afgørelsen) træffer Erhvervsstyrelsen følgende delafgørelse: TDC pålægges i medfør af telelovens 41, stk. 1, følgende forpligtelse på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger: Priskontrol Erhvervsstyrelsens tilsyn med, om TDC iværksætter prisklemmer, udvides til at omfatte relevante slutbrugerbredbåndsprodukter baseret på netadgangsproduktet pair bonding, jf. 41, stk. 2, nr. 5, jf. 46, som beskrevet i afsnit 3. Med denne delafgørelse ophæves bilag 3 og bilag 9 i Erhvervsstyrelsens afgørelse af 16. august 2012 på marked 5. Bilagene indeholder beregningsværktøj og dokumentation for beregningsværktøjet og erstattes af bilag 1 (beregningsværktøj til prisklemmetilsyn) og bilag 2 (dokumentation af værktøj til brug for prisklemmetilsyn) til nærværende afgørelse. Delafgørelsen og dermed ændringen af prisklemmeværktøjet med tilhørende dokumentation træder i kraft den x.xx TDC s forpligtelse til ikke at iværksætte prisklemmer, som selskabet er pålagt i afgørelse af 16. august 2012 på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5), er fortsat gældende. Erhvervsstyrelsen meddeler TDC, som den direkte forpligtede adressat, om nærværende afgørelse. For så vidt angår øvrige berørte udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, vil underretningen om afgørelsen ske ved offentliggørelse på Erhvervsstyrelsens hjemmeside, jf. telelovens 72. TDC A/S er rette adressat i nærværende afgørelse, idet koncernen ses som en samlet juridisk og økonomisk enhed, jf. selskabsrettens regler. Afgørelsen retter sig således også mod TDC s datterselskaber. Afgørelsen er derfor truffet over for TDC A/S. Med venlig hilsen Helle Bøjen Larsen Kontorchef Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé København Ø INTRODUKTION 2

3 Klagevejledning Erhvervsstyrelsens delafgørelse kan påklages til Teleklagenævnet, Slotsholmsgade 12, 1216 København K, tlf.: , En klage skal være Teleklagenævnet i hænde senest fire uger efter, at Erhvervsstyrelsen har truffet afgørelse i sagen. Opmærksomheden henledes på, at der i medfør af 3, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 383 af 21. april 2011 om Teleklagenævnets virksomhed skal betales et gebyr på kr. for behandling af klager af denne type i Teleklagenævnet. Beløbet vil blive opkrævet af Teleklagenævnets sekretariat. INTRODUKTION 3

4 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion Baggrund og hjemmel for afgørelsen Pair bonding-teknologien Konkurrencesituationen Konkurrenceproblemer på markedet Proportionalitetshensyn i forbindelse med pålæggelse af forpligtelser Forpligtelse og begrundelse Forpligtelse til ikke at opretholde prisklemmer Regelgrundlag Indhold af forpligtelsen til ikke at iværksætte prisklemmer for så vidt angår pair bonding Metode til brug for det løbende prisklemmesyn i relation til pair bonding Begrundelse for at medtage pair bonding i prisklemmetilsynet INTRODUKTION 4

5 Til denne afgørelse hører følgende bilag: Bilag 1: Bilag 2: Beregningsværktøj til prisklemmetilsyn. Dokumentation af værktøj til brug for prisklemmetilsyn. INTRODUKTION 5

6 1. Introduktion 1.1. Baggrund og hjemmel for afgørelsen Erhvervsstyrelsen har i medfør af telelovens 37 gennemført en markedsundersøgelse af engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) og traf på baggrund heraf den 16. august 2012 afgørelse over for TDC på dette marked. Erhvervsstyrelsen traf den 4. juni 2014 en delafgørelse over for TDC på nærværende engrosmarked forpligtelse om regnskabsmæssig opsplitning for så vidt angår bredbåndstilslutninger via TDC s kabel-tv-net. Med marked 5-afgørelsen tænkes i det følgende på afgørelsen af 16. august 2012, medmindre andet er nævnt. I marked 5-afgørelsen er TDC i medfør af telelovens 46, stk. 1, jf. 46, stk. 2, som en del af priskontrolforpligtelsen pålagt en forpligtelse til ikke at iværksætte prisklemmer. Det fremgår af afsnit i marked 5-afgørelsen, at: TDC pålægges en forpligtelse til ikke at iværksætte en prisklemme til skade for slutbrugerne. At TDC ikke må iværksætte en prisklemme indebærer, at TDC ikke må initiere priskonkurrence, der indebærer en prisklemme. Forpligtelsen omfatter Lag 2 bredbåndstilslutninger eller Lag 3 bredbåndstilslutninger i TDC s kobberaccessnet, som TDC er forpligtet til at tilbyde efter denne afgørelse. [ ] De slutbrugerbredbåndsprodukter, der testes i forbindelse med Erhvervsstyrelsens prisklemmetilsyn, er bredbåndsprodukter, der indebærer udbud af en internetforbindelse såkaldte single play-produkter, samt bredbåndsprodukter, der indebærer udbud af en internetforbindelse bundtet med et ip-telefoniabonnement såkaldte double play-produkter. De nævnte slutbrugerprodukter kan afsættes sammen med andre tjenester fx tv eller antivirussoftware men i så fald vil Erhvervsstyrelsen tage højde for dette i forbindelse med testen. Forpligtelsen til ikke at iværksætte en prisklemme gælder, uanset om en rimelig effektiv konkurrent ønsker at basere sit udbud af slutbrugerbredbåndsprodukter på Lag 2 bredbåndstilslutninger eller Lag 3 bredbåndstilslutninger. Erhvervsstyrelsen har til brug for prisklemmetilsynet udarbejdet et værktøj (prisklemmeværktøjet), som kan beregne, om der eksisterer prisklemmer på specifikke slutbrugerbredbåndsprodukter (den individuelle test) eller TDC s samlede udbud af relevante slutbrugerbredbåndsprodukter (den totale test). Værktøjet og dokumentation for værktøjet er vedlagt som henholdsvis bilag 3 og bilag 9 til marked 5-afgørelsen. INTRODUKTION 6

7 TDC har i 2014 lanceret et nyt engrosprodukt kaldet pair bonding. Produktet, giver mulighed for at levere bredbånd med højere hastigheder, idet bredbåndstrafikken leveres over to (eller flere) kobberpar i stedet for ét kobberpar. Produktet har været undervejs i længere tid og blev allerede nævnt af TDC forud for, at marked 5-afgørelsen blev truffet i I høringsnotat af 16. august 2012 til marked 5-afgørelsen har Erhvervsstyrelsen oplyst, at pair bonding er et NGA-produkt, som er omfattet af selskabets forpligtelse til at iagttage en konkurrencefremmende innovationsperiode. Pair bondingproduktet er således omfattet af markedsafgørelsens netadgangsforpligtelse. Ved af 27. september 2013 til TDC oplyste styrelsen, at den konkurrencefremmende innovationsperiode løb fra den 2. september 2013 frem til den 2. marts Produktet blev udbudt efter den konkurrencefremmende innovationsperiode. Erhvervsstyrelsen traf den 9. september 2013 afgørelse om fastsættelse af maksimale netadgangspriser for dual pair bonding baseret på ubundtet adgang til rå kobber, virtuel ubundtet netadgang til kobber (VULA) samt Lag 2 og Lag 3 bredbåndstilslutninger via kobber. Priserne er senest blevet opdateret ved styrelsens LRAIC-prisafgørelse af 4. december 2014 for det faste net gældende for Telia og Telenor har ved af henholdsvis 18. februar 2014 og 13. juni 2014 rettet henvendelse til Erhvervsstyrelsen vedrørende deres bekymring omkring prisklemmer på slutbrugerbredbåndsforbindelser baseret på pair bondingteknologien. Selskaberne har overordnet sat spørgsmålstegn ved, om det eksisterende prisklemmeværktøj er retvisende, når TDC anvender pair bonding-teknologien. Engrosprisen for pair bonding, som er fastsat i medfør af Erhvervsstyrelsens seneste LRAIC-prisafgørelse for det faste net, er højere end engrosprisen for netadgangsprodukter baseret på ét kobberpar. Årsagen hertil er, at der ved engrosprisfastsættelsen tages højde for, at der ved pair bonding anvendes to kobberpar i stedet for ét. De højere engrosomkostninger synes ifølge selskaberne ikke at have afspejlet sig i (højere) detailpriser fra TDC s side. Selskaberne er derfor bekymrede for, at TDC kan iværksætte prisklemmer, som ikke omfattes af det eksisterende prisklemmetilsyn. Erhvervsstyrelsen begyndte i 2013 at forberede en eventuel revision af det nuværende prisklemmetilsyn forud for den næste runde af markedsundersøgelser på engrosbredbåndsmarkederne. I det nuværende prisklemmeværktøj, som beregner, hvorvidt der er prisklemmer, indgår engrosprodukterne rå kobber og bredbåndstilslutninger (BSA), men ikke engrosproduktet pair bonding. Markedsundersøgelserne på engrosbredbåndsmarkederne forventes først at være afsluttet primo TDC anvender imidlertid allerede i dag pair bonding til udbud af slutbrugerbredbåndsprodukter, og selskabets anvendelse af pair bonding forventes at stige de kommende år. Hvis der skal sikres en effektiv konkurrence på det danske bredbåndsmarked, er det afgørende, at de alternative selskaber kan generere positiv indtjening i de situationer, hvor de i konkur- INTRODUKTION 7

8 rence med TDC anvender pair bonding som underliggende teknologi. På den baggrund finder Erhvervsstyrelsen, at der er behov for, at styrelsen allerede nu medtager pair bonding i prisklemmeværktøjet og prisklemmetilsynet. Erhvervsstyrelsen vurderer derfor, at der er behov for at træffe en delafgørelse over for TDC efter telelovens 41, stk. 1, jf. 41, stk. 2, nr. 5, med henblik på, at Erhvervsstyrelsen kan teste slutbrugerbredbåndprodukter, der er baseret på pair bonding, for prisklemmer. Afgørelsen indebærer blandt andet, at det nuværende prisklemmeværktøj med dokumentation, som er en del af markedsafgørelsen af 16. august 2012, opdateres, således at engrosproduktet pair bonding medtages i prisklemmetilsynet. Denne delafgørelse er et tillæg til afgørelsen af 16. august 2012 over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5). Delafgørelsen træffes med hjemmel i telelovens 37, stk. 2, hvorefter styrelsen træffer afgørelser, når det er nødvendigt på baggrund af markedsmæssige eller faktiske forhold. Det er Erhvervsstyrelsens vurdering, at de data, der ligger til grund for marked 5-afgørelsen, herunder SMP-udpegningen af TDC, fortsat er aktuelle og retvisende i forhold til indholdet i nærværende afgørelse Pair bonding-teknologien Pair bonding er en teknologi, der indebærer, at xdsl-produktet (bredbåndstrafikken) anvender to kobberpar (eller flere) i stedet for ét. Teknologien benytter kobberpar mellem nettets DSLAM og slutbrugernes xdsl-modem. Pair bonding giver teknisk set mulighed for næsten en fordobling af kapaciteten. Pair bonding kan benyttes på TDC s DSL-produkter, herunder Ethernet BSA, VULA (virtuel ubundtet netadgang til kobber), EVPN DSL (Ethernet virtuel private network) og Bredbånd Basic. De alternative selskaber kan også vælge selv at etablere pair bonding, hvis selskaberne ønsker at benytte deres egen DSLAM. Anvendelsen af pair bonding vil ifølge TDC betyde, at større centraler vil være i stand til at levere bredbånd med hastigheder på op til 50 Mbit/s download til en større mængde slutbrugere med VDSL2 uden brug af vectoringteknologien. Ifølge TDC er pair bonding i kombination med vectoring den mest effektive måde at udnytte det rå kobber på 1. 1 TDC s samlede præsentation af 17. april 2013 af forsøgene med vectoring. INTRODUKTION 8

9 2. Konkurrencesituationen Udgangspunktet for vurderingen af konkurrencesituationen i denne delafgørelse er den markedsanalyse, der blev gennemført i tilknytning til marked 5- afgørelsen, hvor Erhvervsstyrelsen identificerede en række konkurrenceproblemer på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger. Der henvises til marked 5- afgørelsens kapitel 2 for en nærmere gennemgang. Af afsnit i marked 5-afgørelsen fremgår det, at TDC er blevet udpeget som udbyder med stærk markedsposition (SMP) på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger. Marked 5-afgørelsen danner grundlag for denne delafgørelse, og spørgsmålet om SMP er derfor fastlagt Konkurrenceproblemer på markedet I Erhvervsstyrelsens analyse af konkurrencesituationen på marked 5 fremgår det, at der er en række konkurrencemæssige udfordringer på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger. Markedet er kendetegnet ved, at TDC er den eneste landsdækkende engrosudbyder af bredbåndstilslutninger og i visse geografiske områder den eneste udbyder af bredbåndstilslutninger. TDC er som det eneste selskab udbyder på alle de fire teknologiske platforme (kobbernet, fibernet, kabel-tv-net og trådløse punkt-til-punkt-net). Derudover er TDC en meget væsentlig spiller på det tilhørende slutbrugermarked for bredbånd. Konkurrenterne til TDC fokuserer på udvalgte platforme, og typisk har de en mindre geografisk dækning end TDC. Samtidig ejer TDC s konkurrenter infrastruktur i et langt mere begrænset omfang og som udgangspunkt kun med henblik på afsætning til egne slutbrugere. Disse forhold er med til at give TDC en række konkurrencefordele i relation til bl.a. stordrift og vertikal integration. Det fremgår af afsnit i marked 5-afgørelsen om konkurrenceproblemer på markedet, at TDC s vertikale integration betyder, at TDC har incitament til og reelt mulighed for at fastsætte de respektive engrospriser og detailpriser således, at konkurrencen svækkes. For så vidt angår pair bonding har kobberbredbåndsprodukter traditionelt været baseret på anvendelse af ét enkelt kobberpar. Den teknologiske udvikling har imidlertid muliggjort, at bredbåndsprodukter kan produceres på flere kobberpar (pair bonding). Dette giver mulighed for at øge bredbåndsforbindelsens hastighed væsentligt sammenholdt med de traditionelle bredbåndsprodukter, hvor der anvendes ét enkelt kobberpar. Principperne for prissætningen af pair bonding blev fastlagt på baggrund af en høring af branchen i Pair bonding-produkterne er herefter modelleret i LRAIC-modellen i overensstemmelse med de gældende LRAIC-principper. Det betyder, at engrosprodukter, der baserer sig på pair bonding, næsten er dobbelt så dyre, som engrosprodukter, der baserer sig på almindelig kobber (ét kobberpar). KONKURRENCESITUATIONEN 9

10 Højere engrosomkostninger vil almindeligvis afspejle sig i tilsvarende højere slutbrugerpriser. Som det er i dag, er TDC s detailpriser de samme, uanset om bredbåndsforbindelsen er baseret på pair bonding eller en almindelig kobberforbindelse. For at sikre rentabilitet på den individuelle bredbåndsforbindelse vil alternative selskaber i modsætning hertil typisk være nødsaget til at opkræve højere detailpriser, når der anvendes pair bonding. Idet TDC er en vertikalt integreret virksomhed, behøver TDC i mindre grad end de alternative selskaber at lade de højere engrosomkostninger afspejle sig direkte i prissætningen på detailniveau på den enkelte linje. Derfor kan TDC på slutbrugerbredbåndsprodukter baseret på pair bonding iværksætte prisklemmer til skade for forbrugerne og konkurrencen på markedet, såfremt prisklemmetilsynet ikke udvides til at omfatte slutbrugerprodukter baseret på pair bonding. Det vil sige, at de alternative selskabers mulighed for at matche TDC s bredbåndshastigheder og slutbrugerpriser forringes, hvor TDC anvender pair bonding, hvis pair bonding ikke medtages i prisklemmetilsynet Proportionalitetshensyn i forbindelse med pålæggelse af forpligtelser Erhvervsstyrelsen skal ifølge telelovens 41, stk. 1, jf , afhjælpe konkurrenceproblemerne på et marked ved at pålægge en udbyder med en stærk markedsposition, her TDC, en eller flere forpligtelser som beskrevet i telelovens 42, stk. 2. Det følger af forarbejderne til telelovens 41, stk. 2 2, at de forpligtelser, som Erhvervsstyrelsen pålægger en SMP-udbyder, skal følge proportionalitetsprincippet og tage udgangspunkt i de konkurrenceproblemer, der er konstateret på markedet. Det fremgår videre, at Erhvervsstyrelsen skal begrunde og beskrive, hvordan den konkret udformede forpligtelse afhjælper, løser eller afbøder de identificerede konkurrenceproblemer på markedet ud fra de hensyn, der er opstillet i teleloven. I henhold til rammedirektivets 3 artikel 8 skal de nationale telemyndigheder i videst muligt omfang sikre en teknologineutral løsning, hvor adgang via den enkelte teknologi ikke fremmes i forhold til andre. Heraf kan udledes, at der som udgangspunkt gælder et princip om, at der ikke bør ske en differentiering af de forpligtelser, der pålægges, ud fra hvilken teknologi, der anvendes. Udgangspunktet er således, at der pålægges samme forpligtelser, uanset hvilken teknologi, der anvendes. Imidlertid kan der ud fra proportionalitetshensyn tages hensyn til, at forpligtelser ikke bør være mere indgribende, end de formål de skal fremme. Erhvervsstyrelsen vurderer, at det i forhold til de konstaterede konkurrenceproblemer på markedet er proportionalt at medtage slutbrugerbredbåndsprodukter baseret på netadgangsproduktet pair bonding i prisklemmetilsynet i tillæg til de 2 Lovforslag nr. L 59, fremsat den 17. november Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF af 7. marts 2002 om fælles rammebetingelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (rammedirektivet). KONKURRENCESITUATIONEN 10

11 forpligtelser, som TDC allerede er pålagt i medfør af marked 5-afgørelsen. Efter styrelsens vurdering vil en udvidelse af prisklemmetilsynet til også at omfatte pair bonding ikke være mere indgribende end det formål, som udvidelsen skal fremme. Den nærmere begrundelse for at medtage slutbrugerbredbåndsprodukter baseret på netadgangsproduktet pair bonding i prisklemmetilsynet, herunder hvordan produktet medtages i det eksisterende prisklemmeværktøj, er beskrevet i afsnit 3. KONKURRENCESITUATIONEN 11

12 3. Forpligtelse og begrundelse 3.1. Forpligtelse til ikke at opretholde prisklemmer Regelgrundlag Erhvervsstyrelsen kan i medfør af telelovens 41, stk. 1, jf. 41, stk. 2, nr. 5, jf. 46, pålægge en udbyder med stærk markedsposition en forpligtelse til priskontrol, herunder en forpligtelse til ikke at iværksætte prisklemmer. Erhvervsstyrelsen har i den markedsanalyse, der ligger til grund for markedsafgørelsen af 16. august 2012 på nærværende marked, jf. telelovens 39, foretaget en vurdering af konkurrencemarginerne på det danske bredbåndmarked og konkluderet, at der er såkaldte konkurrencemarginudfordringer. Heri ligger, at hvis der på længere sigt skal sikres en effektiv konkurrence på det danske bredbåndsmarked, er det afgørende, at andre selskaber end TDC kan generere positiv indtjening, herunder også selskaber der benytter sig af engrosprodukter i TDC s net. På baggrund heraf har Erhvervsstyrelsen fundet det nødvendigt, at der fremadrettet føres tilsyn med konkurrencemarginerne på det danske bredbåndsmarked. Efter telelovens 46, stk. 2, kan en SMP-udbyder bl.a. pålægges en forpligtelse til priskontrol med henblik på at sikre, at udbyderen som følge af utilstrækkelig konkurrence ikke kan opretholde en prisklemme til skade for slutbrugerne. Det følger således af 46, stk. 2, at Erhvervsstyrelsen kan pålægge en SMP-udbyder en prisklemmeforpligtelse, hvis lovens forudsætninger herfor i øvrigt er til stede. Den nærmere udformning af prisklemmeforpligtelsen, som Erhvervsstyrelsen har pålagt TDC ved markedsafgørelsen af 16. august 2012, og som TDC pålægges med nærværende afgørelse, tager som forudsat i loven udgangspunkt i de konkurrenceproblemer, der er konstateret på det omhandlede marked Indhold af forpligtelsen til ikke at iværksætte prisklemmer for så vidt angår pair bonding TDC er i medfør af Erhvervsstyrelsens afgørelse af 16. august 2012 på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) blandt andet pålagt at give netadgang til bredbåndstilslutninger via TDC s kobberaccessnet. Netadgangsforpligtelsen omfatter også NGA-produktet pair bonding. På marked 5 er TDC bl.a. også pålagt en forpligtelse til ikke at iværksætte en prisklemme til skade for slutbrugerne. At TDC ikke må iværksætte en prisklemme indebærer, at TDC ikke må initiere priskonkurrence, der indebærer en prisklemme. FORPLIGTELSE OG BEGRUNDELSE 12

13 Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at føre tilsyn med, om TDC iværksætter prisklemmer på netadgangsproduktet pair bonding, idet produktet ikke er medtaget i prisklemmeværktøjet. For at kunne føre tilsyn hermed, er det nødvendigt at ændre det nuværende prisklemmeværktøj. Med denne delafgørelse ændres det nuværende prisklemmeværktøj med dokumentation. Det indebærer, at bilag 3 (beregningsværktøj til prisklemmetilsyn) og bilag 9 (dokumentation af værktøj til brug for prisklemmetilsyn) i Erhvervsstyrelsens afgørelse af 16. august 2012 på marked 5 opdateres, således at pair bonding medtages i prisklemmeværktøjet. Bilag 3 og 9 erstattes af henholdsvis bilag 1 og bilag 2 til nærværende delafgørelse. Det øvrige indhold af prisklemmeforpligtelsen, som er pålagt i medfør af Erhvervsstyrelsens afgørelse af 16. august 2012 på marked 5, er uændret Metode til brug for det løbende prisklemmesyn i relation til pair bonding Som det fremgår afgørelsen af 16. august 2012 på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger, tester Erhvervsstyrelsen såvel TDC s samlede udbud af relevante slutbrugerbredbåndsprodukter (den totale test) som enkelte slutbrugerbredbåndsprodukter for prisklemmer (den individuelle test). Der er tale om en prisklemme, hvis de samlede omkostninger ved at levere et (bundt af) slutbrugerbredbåndsprodukt(er) overstiger omsætningen herfra. Erhvervsstyrelsen baserer prisklemmetilsynet på LRAIC-princippet. Prisklemmetilsynet omfatter kun slutbrugerbredbåndsprodukter leveret via TDC s kobberplatform. Erhvervsstyrelsens vurdering af, om TDC har initieret priskonkurrence, vil dog ske på baggrund af en vurdering af relevante produkter på hele bredbåndsmarkedet. Til brug for Erhvervsstyrelsens tilsyn med prisklemmer har styrelsen udviklet et prisklemmeberegningsværktøj, som kan beregne, om der eksisterer prisklemmer på relevante slutbrugerbredbådsprodukter. Prisklemmeværktøjet opdateres som nævnt ovenfor med nærværende afgørelse, således at det er muligt at medtage slutbrugerbredbåndsprodukter baseret på pair bonding i prisklemmetilsynet, både ved den individuelle test og den totale test. Erhvervsstyrelsen har i den forbindelse overvejet følgende tre metoder til at inkludere pair bonding i prisklemmetesten: 1. Det underliggende engrosprodukt (prisen) er udelukkende baseret på pair bonding. 2. Der anvendes et mix/vægtet gennemsnit af pair bonding og det traditionelle kobberprodukt. 3. Der testes individuelt for henholdsvis pair bonding og traditionelle kobberprodukter. FORPLIGTELSE OG BEGRUNDELSE 13

14 Metode 1 forudsætter ved beregning af engrosomkostningerne, at alle relevante slutbrugerbredbåndsprodukter er baseret på pair bonding, uanset om det er tilfældet eller ej. Metoden tager udgangspunkt i det dyrest mulige engrosprodukt, og TDC s konkurrencemargin vil derfor blive mindst mulig. Metoden indebærer, at TDC s råderum i prisfastsættelsen begrænses, idet TDC alt andet lige skal fastsætte de højeste detailpriser for ikke at iværksætte prisklemmer. Det er Erhvervsstyrelsens opfattelse, at denne løsning, som vil være restriktiv over for TDC, ikke i tilstrækkelig omfang afspejler de konkurrenceforhold, der er på markedet og derfor ikke er retvisende. Metode 2 anvender en engrosomkostning, som er fastsat ud fra et vægtet gennemsnit af engrosomkostningen for henholdsvis pair bonding og det traditionelle kobberprodukt. Det vil sige, at der kigges på, hvor stor en andel af relevante kobber bredbåndsforbindelser, der produceres henholdsvis via pair bonding og traditionelle kobberprodukter. Med metode 2 kan TDC hverken iværksætte en prisklemme på enkelte bredbåndsprodukter (eksempelvis 50 Mbit/s bredbåndsforbindelser) eller på den samlede portefølje af bredbåndsprodukter. Yderligere er metoden transparent, da TDC har kendskab til priskonkurrencen. Metode 3 indebærer, at TDC ikke må iværksætte prisklemmer på individuelle forbindelser, hvor der anvendes pair bonding. TDC anvender ikke nødvendigvis pair bonding til at tilbyde ekstra høje bredbåndshastigheder, det vil sige højere end de maksimale hastigheder, som tilbydes via traditionelle kobberprodukter. I stedet kan TDC tilbyde højere hastigheder til kunder, der er placeret langt fra centraler. Det vil sige til kunder, som kun kan få lave hastigheder, hvis der ikke anvendes pair bonding. For disse kunder vil detailprisen kunne blive højere, selv om kunderne ikke tilbydes ekstra høje hastigheder. Metoden kan således begrænse udbredelsen af højhastighedsbredbånd. Metoden kan indebære, at TDC afhængigt af om der anvendes pair bonding eller ej skal opkræve forskellige detailpriser for samme bredbåndshastigheder. I tillæg til en mere uigennemsigtig detailprisstruktur er metoden også mindre transparent for TDC. TDC må møde priskonkurrencen fra andre selskaber, men med metode 3 afhænger priskonkurrencen af, om andre selskaber anvender pair bonding på individuelle forbindelser eller ej. Denne information er ikke umiddelbar tilgængelig, og dermed reduceres transparensen. Samlet set finder Erhvervsstyrelsen metode 2 mest proportional. Såfremt Erhvervsstyrelsen konstaterer, at TDC har iværksat en prisklemme, skal TDC løse dette. De overordnede principper, som blev fastsat i forbindelse med i marked 5-afgørelsen af 16. august 2012, ændres ikke med nærværende afgørelse Begrundelse for at medtage pair bonding i prisklemmetilsynet Begrundelsen for at medtage engrosproduktet pair bonding i Erhvervsstyrelsens prisklemmetilsyn tager udgangspunkt i de konkurrenceproblemer, som Erhvervsstyrelsen har identificeret i marked 5-afgørelsen af 16. august 2012, og er FORPLIGTELSE OG BEGRUNDELSE 14

15 i øvrigt baseret på den teknologiske og markedsmæssige udvikling, der har fundet sted, siden marked 5-afgørelsen blev truffet. Pair bonding er et eksempel på, at engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger er dynamisk, og at nye NGA-produkter eller NGA-produkter, der undergår væsentlige ændringer, kan blive omfattet af netadgangsforpligtelsen. Det er i den forbindelse vigtigt, at prisklemmeforpligtelsen tilpasses disse nye netadgangsprodukter, som TDC i medfør af marked 5-afgørelsen skal give netadgang til. Med engrosproduktet pair bonding har TDC og de alternative selskaber mulighed for at tilbyde højere hastigheder til slutbrugerne. Hvis pair bonding ikke medtages i prisklemmetilsynet, kan TDC opnå en konkurrencemæssig fordel, idet TDC kan tilbyde højere bredbåndshastigheder baseret på pair bonding, uden at den højere engrosomkostning for pair bonding nødvendigvis afspejles i højere detailpriser. I modsætning hertil vil de alternative selskaber med overvejende sandsynlighed være nødt til at hæve detailpriserne, hvis de skal tilbyde tilsvarende højere hastigheder baseret på pair bonding. Dermed får selskaberne svært ved at konkurrere med TDC s detailprissætning. For de slutbrugerbredbåndsprodukter, der baserer sig på pair bonding, vil TDC dermed kunne fastsætte de respektive engrospriser og detailpriser, således at det opstår en prisklemme for TDC s konkurrenter. Hvis der skal sikres en effektiv konkurrence på det danske bredbåndsmarked, er det afgørende, at de alternative selskaber også kan generere en positiv indtjening i de situationer, hvor de i konkurrence med TDC anvender pair bonding som underliggende teknologi. Den valgte metode til at inkludere pair bonding i prisklemmetilsynet, hvor der testes på en vægtet gennemsnitspris, er efter Erhvervsstyrelsens opfattelse den mest korrekte metode. Således afvejes hensynet til både transparens og konkurrence, ligesom udrulningen af højhastighedsbredbånd fortsat understøttes. Metoden betyder samlet set, at de alternative selskaber får mulighed for at matche TDC s detailpriser både for den samlede portefølje og for enkelte bredbåndsprodukter. Idet TDC s detailprissætning på egne slutbrugerbredbåndsprodukter afspejler anvendelsen af pair bonding, vil det blive rentabelt for de alternative selskaber at aftage netadgangsprodukter baseret på pair bonding. Erhvervsstyrelsen vurderer herefter, at det er nødvendigt og proportionalt at teste individuelt for prisklemmer på pair bonding baserede slutbrugerbredbåndsprodukter for at understøtte konkurrencen på nærværende engrosmarked. FORPLIGTELSE OG BEGRUNDELSE 15

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang (marked 4) Ændring af marked 4-afgørelsen med henblik på at relevante slutbrugerbredbåndsprodukter baseret på pair bonding

Læs mere

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Forpligtelse om regnskabsmæssig opsplitning for så vidt angår bredbåndstilslutninger via TDC s kabel-tv-net UDKAST af 27.

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test TDC A/S regulering@tdc.dk 8. oktober 2013 /chkjgi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC i løbet af kampagnen

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test TDC A/S regulering@tdc.dk 17. september 2013 /chkjgi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC iværksatte en prisklemme

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail. Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for uncontended VULA ved POI0

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail. Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for uncontended VULA ved POI0 TDC A/S regulering@tdc.dk Dato 25. september 2013 /Jonas Østrup Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for uncontended VULA ved POI0 Indledning TDC

Læs mere

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom. Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone.

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom. Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone. Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom 5. februar 2013 /mobljo Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone.com Afgørelse om den maksimale pris for terminering

Læs mere

Telenor Fremsendes alene via mail. Afgørelse vedrørende TDC s priser ved engrossalg af PSTN- og ISDNabonnementer

Telenor Fremsendes alene via mail. Afgørelse vedrørende TDC s priser ved engrossalg af PSTN- og ISDNabonnementer Telenor regulation@telenor.dk 2. maj 2013 /mobljo Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende TDC s priser ved engrossalg af PSTN- og ISDNabonnementer Indledning Telenor har i brev af 18. december 2012

Læs mere

Lovgrundlag I lovbemærkningerne til telelovens 51 f, stk. 5 og 6, er bl.a. anført følgende:

Lovgrundlag I lovbemærkningerne til telelovens 51 f, stk. 5 og 6, er bl.a. anført følgende: TDC A/S Nørregade 21 0900 København C TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Afgørelse om ændring af afgørelse af 2. november 2005 på engrosmarkedet for bredbåndstilslutning (marked 12)

Læs mere

TDC A/S.

TDC A/S. TDC A/S 17. januar 2012 regulering@tdc.dk Påbud om offentliggørelse af månedlige KPI er til standardtilbud for rå kobber og delt rå kobber på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang (marked

Læs mere

Orientering om markedsundersøgelser. - Marked 3a og 3b

Orientering om markedsundersøgelser. - Marked 3a og 3b Orientering om markedsundersøgelser - Marked 3a og 3b Engrosmarkedet for lokal netadgang på et fast sted (marked 3a) Engrosmarkedet for central netadgang på et fast sted, for så vidt angår masseforhandlede

Læs mere

TDC A/S Fremsendes alene via mail. Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for Dual Pair Bonding (DPB)

TDC A/S Fremsendes alene via mail. Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for Dual Pair Bonding (DPB) TDC A/S regulering@tdc.dk Dato 9. september 2013 /Jonas Østrup Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for Dual Pair Bonding (DPB) Indledning TDC er

Læs mere

Revision af konkurrencemarginmodellen og prisklemmeforpligtelsen

Revision af konkurrencemarginmodellen og prisklemmeforpligtelsen 13. september 2013 /chkjgi Revision af konkurrencemarginmodellen og prisklemmeforpligtelsen Erhvervsstyrelsen påbegynder i løbet af 2014 analyserne på engrosmarkederne for henholdsvis fysisk netværksinfrastrukturadgang

Læs mere

Afgørelse efter telelovens 52 vedrørende TDC A/S opkrævning af gebyr ved etablering af manglende kobling på ledningsvej BSA uden samproduktion

Afgørelse efter telelovens 52 vedrørende TDC A/S opkrævning af gebyr ved etablering af manglende kobling på ledningsvej BSA uden samproduktion Telia Danmark regulatory@telia.dk TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse efter telelovens 52 vedrørende TDC A/S opkrævning af gebyr ved etablering af manglende kobling på ledningsvej

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 56 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 56 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 56 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

30. Samtrafikforum. Mandag den 24. oktober 2011 kl

30. Samtrafikforum. Mandag den 24. oktober 2011 kl 30. Samtrafikforum Mandag den 24. oktober 2011 kl. 12.30 14.30 Dagsorden: 1. Velkomst 2. Præsentation af markedsanalyserne på de tre bredbåndsmarkeder 3. Drøftelse/spørgsmål 4. Tentativ tidsplan for igangværende

Læs mere

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail SuperTel A/S GlobalConnect Fremsendes alene via mail Afgørelse efter telelovens 65 vedrørende TDC A/S prissætning af mobilaccess til SuperTel A/S frikaldsnumre Indledning SuperTel A/S (herefter SuperTel)

Læs mere

De indkomne høringssvar har givet anledning til tilføjelser, præciseringer og uddybninger enkelte steder i markedsafgrænsningen og markedsanalysen.

De indkomne høringssvar har givet anledning til tilføjelser, præciseringer og uddybninger enkelte steder i markedsafgrænsningen og markedsanalysen. NOTAT Høringsnotat vedrørende udkast til markedsafgrænsning og markedsanalyse på engrosmarket for bredbåndstilslutninger (marked 5) Den danske Telemyndighed har i perioden den 30. september 2011 til den

Læs mere

NOTAT. Høringsnotat vedrørende udkast til markedsafgørelse på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1)

NOTAT. Høringsnotat vedrørende udkast til markedsafgørelse på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1) NOTAT 18. december 2013 /memebr-erst Høringsnotat vedrørende udkast til markedsafgørelse på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1) Erhvervsstyrelsen har i perioden den 6. september 2013 til

Læs mere

Vedr. høring over metodepapir til brug for revision af prisklemmetilsyn samt udkast til dataanmodning

Vedr. høring over metodepapir til brug for revision af prisklemmetilsyn samt udkast til dataanmodning Erhvervsstyrelsen Markedskontoret Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: postmar@erst.dk Vedr. høring over metodepapir til brug for revision af prisklemmetilsyn samt udkast til dataanmodning Telenor

Læs mere

Afgørelse overfor TDC vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med salg af tjenester på

Afgørelse overfor TDC vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med salg af tjenester på TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Afgørelse overfor TDC vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med salg af tjenester på fastnetområdet

Læs mere

I medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen herefter følgende afgørelse:

I medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen herefter følgende afgørelse: Afgørelse vedrørende Hi3G s standardtilbud af 19. juni 2008 på engrosmarkedet for terminering i Hi3G Denmark ApS s mobilnet (marked 16) 2. september 2009 Indledning Den 4. april 2008 traf afgørelse over

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

december 2014 høring over notat vedr. relevante emner i relation til bredbåndsmarkederne.

december 2014 høring over notat vedr. relevante emner i relation til bredbåndsmarkederne. 19. februar 2015 Sag 2014-7957 /dajosc Høring over notat vedr. relevante emner i relation til bredbåndsmarkederne ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Erhvervsstyrelsen

Læs mere

i forhold til den regulerede ydelse, som den er defineret i Den danske Telemyndigheds (nu Erhvervsstyrelsen) LRAICafgørelse

i forhold til den regulerede ydelse, som den er defineret i Den danske Telemyndigheds (nu Erhvervsstyrelsen) LRAICafgørelse Telia Danmark regulatory@telia.dk 7. august 2012 Afgørelse vedrørende TDC's produktdefinitioner i forbindelse med den LRAIC-regulerede ydelse opsætning af nettermineringspunkt (KAP-stik) 1. Indledning

Læs mere

TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade København C. TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade København C

TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade København C. TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade København C TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade 21 0900 København C TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Afgørelse om fastsættelse af pris for samtrafikproduktet "gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet"

Læs mere

om den manglende transparens i TDC s organisering, processer og itsystemer,

om den manglende transparens i TDC s organisering, processer og itsystemer, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Att. postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S Tlf.: 82 33 70

Læs mere

Den nærværende dokumentation beskriver opbygningen af prisklemmeværktøjet samt en beskrivelse af data anvendt til beregningerne.

Den nærværende dokumentation beskriver opbygningen af prisklemmeværktøjet samt en beskrivelse af data anvendt til beregningerne. Dokumentation af prisklemmeværktøj Erhvervsstyrelsen har i nærværende udkast til markedsafgørelsen for marked 3a og 3b pålagt TDC en forpligtelse om ikke at iværksætte pris-klemmer, herefter prisklemmeforpligtelsen.

Læs mere

til et bredt segment af slutbrugere. Der er således hverken tale om en udbyder af discountprodukter eller luksusprodukter.

til et bredt segment af slutbrugere. Der er således hverken tale om en udbyder af discountprodukter eller luksusprodukter. 28. april 2015 /chkjgi Dokumentation af værktøj til brug for prisklemmetilsyn Som en del af afgørelserne på engrosmarkederne for henholdsvis fysisk netværksinfrastrukturadgang og bredbåndstilslutninger

Læs mere

Telia Danmark regulatory@telia.dk. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail

Telia Danmark regulatory@telia.dk. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail Telia Danmark regulatory@telia.dk TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om mulig diskriminerende adfærd i forbindelse med adgang til TDC's fibernet 1 Indledning Telia Danmark (herefter

Læs mere

Vejledning. Vejledning om bekendtgørelse om priskontrolmetoder. 1. Indledning

Vejledning. Vejledning om bekendtgørelse om priskontrolmetoder. 1. Indledning Vejledning Februar 2012 Markedskontoret Vejledning om bekendtgørelse om priskontrolmetoder ERHVERVSSTYRELSEN 1. Indledning Denne vejledning beskriver, hvordan Erhvervsstyrelsen har til hensigt at anvende

Læs mere

I inatsisartutlov nr. 1 af 15. maj 2014 om konkurrence (konkurrenceloven) fortages følgende ændringer:

I inatsisartutlov nr. 1 af 15. maj 2014 om konkurrence (konkurrenceloven) fortages følgende ændringer: 10. marts 2017 EM2017/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af yy 2017 om ændring af inatsisartutlov nr. 1 af 15. maj 2014 om konkurrence (konkurrenceloven) og ændring af landstingsforordning nr. 17 af

Læs mere

af 16. august 2012 på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang 4).

af 16. august 2012 på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang 4). Comflex Networks ApS v/ Finn Lindau finn.lindau@comflex.dk 29. september 2014 /CHASTA Fremsendes alene via e-mail Afgørelse vedrørende klage fra Comflex om TDC s administration af forpligtelsen til netadgang

Læs mere

UDKAST. Hi3G Fremsendes alene via

UDKAST. Hi3G Fremsendes alene via Hi3G anne.louisevogensen@3.dk Fremsendes alene via e-mail 1. september 2017 /Silutt UDKAST Afgørelse om den maksimale pris for terminering af taleopkald samt samtrafikpunkter i Hi3G s mobilnet for 2018

Læs mere

Afgørelse vedrørende TDC s opkrævning af oprettelsesgebyrer ved indgåelse af aftaler

Afgørelse vedrørende TDC s opkrævning af oprettelsesgebyrer ved indgåelse af aftaler TDC A/S regulering@tdc.dk 10. oktober 2013 / sunnie, seyadi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse vedrørende TDC s opkrævning af oprettelsesgebyrer ved indgåelse af aftaler 1. Indledning Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Telia Danmark Frederik.Siegumfeldt@teliasonera.com. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail

Telia Danmark Frederik.Siegumfeldt@teliasonera.com. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail Telia Danmark Frederik.Siegumfeldt@teliasonera.com TDC A/S regulering@tdc.dk 9. maj 2014 /andlon Fremsendes alene via e-mail Afgørelse af Telias klage vedrørende udveksling af oplysninger internt i TDC

Læs mere

UDKAST. Mundio Mobile Fremsendes alene via

UDKAST. Mundio Mobile Fremsendes alene via Mundio Mobile legal@mundio.com Fremsendes alene via e-mail 1. september 2017 /Silutt UDKAST Afgørelse om den maksimale pris for terminering af taleopkald samt samtrafikpunkter i Mundio Mobile s mobilnet

Læs mere

Engrosmarkedet for terminering af sms i TDC s mobilnet. Delafgørelse overfor TDC

Engrosmarkedet for terminering af sms i TDC s mobilnet. Delafgørelse overfor TDC Engrosmarkedet for terminering af sms i TDC s mobilnet Delafgørelse overfor TDC 19. juni 2012 INTRODUKTION 1 Markedsafgørelse I medfør af 41, stk. 1, jf. 40, stk. 1, og 37, stk. 2, i lov nr. 169 af 3.

Læs mere

Dokumentation af konkurrencemarginmodellen

Dokumentation af konkurrencemarginmodellen 20. marts 2015 Sag Dokumentation af konkurrencemarginmodellen 1. Formål Konkurrencemarginmodellen giver mulighed for at beregne marginen for et fiktivt selskab, som tilbyder detailprodukter landsdækkende

Læs mere

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom Afgørelse om fastsættelse af maksimalprisen efter LRAIC-metoden over for Mundio Mobile (Denmark) Limited på markedet for mobilterminering

Læs mere

Afgørelse Erhvervsstyrelsen træffer i medfør af 52 i teleloven 1 følgende afgørelse:

Afgørelse Erhvervsstyrelsen træffer i medfør af 52 i teleloven 1 følgende afgørelse: TDC A/S regulering@tdc.dk 30. september 2014 /seyadi-erst Fremsendes alene via e-mail /mobljo-erst Afgørelse om prisen på TDC s gebyr NP SP Håndteringsgebyr Indledning Erhvervsstyrelsen har i forbindelse

Læs mere

Telias høringssvar vedrørende relevante emner til markedsundersøgelser på bredbåndsmarkederne

Telias høringssvar vedrørende relevante emner til markedsundersøgelser på bredbåndsmarkederne Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Att. postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S Tlf.: 82 33 70

Læs mere

Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8)

Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8) TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8) 1 Indledning Den

Læs mere

Samtrafikforum. 34. møde. Fredag den 20. september 2013 Erhvervsstyrelsen, Langelinie Allé 17

Samtrafikforum. 34. møde. Fredag den 20. september 2013 Erhvervsstyrelsen, Langelinie Allé 17 Samtrafikforum 34. møde Fredag den 20. september 2013 Erhvervsstyrelsen, Langelinie Allé 17 Dagsorden 1. Velkomst 2. Mobilnumre 3. Revision af prisklemmetilsynet 4. Tidsplaner for markedsafgørelser mv.

Læs mere

NOTAT. Høringsnotat vedrørende Erhvervsstyrelsens konkurrencemarginmodel og prisklemmetilsyn

NOTAT. Høringsnotat vedrørende Erhvervsstyrelsens konkurrencemarginmodel og prisklemmetilsyn NOTAT 16. august 2012 /chkjgi-erst Høringsnotat vedrørende Erhvervsstyrelsens konkurrencemarginmodel og prisklemmetilsyn Erhvervsstyrelsen har i perioden den 21. december 2011 til og med den 30. januar

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Sendt til e-mail: postmar@erst.dk

Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S

Læs mere

Analyse af engrosreguleringen på bredbåndsmarkedet

Analyse af engrosreguleringen på bredbåndsmarkedet Returadresse: Jura og Regulering, Teglholmsgade 1, 0900 København C, IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Fremsendes pr. e-mail: mk@itst.dk; 25. januar 2011 Fnhni Analyse af engrosreguleringen

Læs mere

Relevante emner i relation til de kommende markedsundersøgelser

Relevante emner i relation til de kommende markedsundersøgelser 19. november 2014 /dajosc /chtoch Sag 2014-7957 Relevante emner i relation til de kommende markedsundersøgelser på bredbåndsmarkederne Indledning Erhvervsstyrelsen gennemfører med regelmæssige mellemrum

Læs mere

Høringsnotat for rapporter om REO ens udbud af bredbåndsrelateret tv og tillægsprodukter (revision af prisklemmesystem)

Høringsnotat for rapporter om REO ens udbud af bredbåndsrelateret tv og tillægsprodukter (revision af prisklemmesystem) 20. marts 2015 Sag Høringsnotat for rapporter om REO ens udbud af bredbåndsrelateret tv og tillægsprodukter (revision af prisklemmesystem) Erhvervsstyrelsen sendte den 4. februar 2015 to rapporter udarbejdet

Læs mere

Afgørelse efter telelovens 76, stk. 1 om priser for 2 Mbit/s faste engros kredsløb i TDC s standardtilbud om transmissionsydelser

Afgørelse efter telelovens 76, stk. 1 om priser for 2 Mbit/s faste engros kredsløb i TDC s standardtilbud om transmissionsydelser Telia A/S Holmbladsgade 139 2300 København S Afgørelse efter telelovens 76, stk. 1 om priser for 2 Mbit/s faste engros kredsløb i TDC s standardtilbud om transmissionsydelser Telia Danmark (herefter Telia)

Læs mere

TDC A/S Fremsendes alene via mail

TDC A/S Fremsendes alene via mail TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende standardservice i TDC s standardtilbud om rå kobber/delt rå kobber (marked 4) og Ethernet BSA (marked 5) 1 Indledning TDC A/S (herefter

Læs mere

Vedr. Erhvervsstyrelsens udkast til markedsanalyse på marked 3a og 3b

Vedr. Erhvervsstyrelsens udkast til markedsanalyse på marked 3a og 3b Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt med e-mail til postmar@erst.dk København, d. 16. december 2015 Vedr. Erhvervsstyrelsens udkast til markedsanalyse på marked 3a og 3b Erhvervsstyrelsen

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Kommissionens afgørelse vedrørende sag DK/2014/1665: Revision af LRAIC-modellen for 2015 - fastnet

EUROPA-KOMMISSIONEN. Kommissionens afgørelse vedrørende sag DK/2014/1665: Revision af LRAIC-modellen for 2015 - fastnet EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.11.2014 C(2014) 9090 final Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Danmark Att.: Betina Hagerup Direktør Fax: (32+45) 3546 6001 11 Kære

Læs mere

Telelovens 77 - forhåndsbesked om videregivelse af oplysninger om kabler og fordelere i et afgrænset område til brug for Cybercitys netplanlægning,

Telelovens 77 - forhåndsbesked om videregivelse af oplysninger om kabler og fordelere i et afgrænset område til brug for Cybercitys netplanlægning, TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Telelovens 77 - forhåndsbesked om videregivelse af oplysninger om kabler og fordelere i et afgrænset område til brug for Cybercitys netplanlægning, jf. telelovens

Læs mere

IT- og Telestyrelsen har den 1. oktober 2008 sendt udkast til afgørelse i høring hos Sonofon og Bibob.

IT- og Telestyrelsen har den 1. oktober 2008 sendt udkast til afgørelse i høring hos Sonofon og Bibob. Sonofon A/S Juridisk afdeling Frederikskaj 1780 København V Afgørelse efter telelovens 63, stk. 3, vedrørende anmodning om ikke at offentliggøre dele af samtrafikaftale mellem Sonofon og CBB Sonofon A/S,

Læs mere

Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K. Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL

Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K. Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL Cybercity har i brev af 2. august 2004 anmodet om at træffe afgørelse efter telelovens 65, fordi

Læs mere

Arbejdsgruppen for videreudvikling af VULAproduktet

Arbejdsgruppen for videreudvikling af VULAproduktet Arbejdsgruppen for videreudvikling af VULAproduktet Afrapportering på VULA-forum v/ Lars Høyrup Jensen Onsdag den 24. april i ERST Arbejdsgruppens baggrund På VULA-forum 28. januar 2013 blev det besluttet

Læs mere

Den nærværende dokumentation beskriver opbygningen af prisklemmeværktøjet samt en beskrivelse af data anvendt til beregningerne.

Den nærværende dokumentation beskriver opbygningen af prisklemmeværktøjet samt en beskrivelse af data anvendt til beregningerne. Dokumentation af prisklemmeværktøj Erhvervsstyrelsen har i markedsafgørelse for marked 3a og 3b pålagt TDC en forpligtelse om ikke at iværksætte prisklemmer, herefter prisklemmeforpligtelsen. Formålet

Læs mere

Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet

Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet Erhvervs- og Vækstministerie Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. postmar@erst.dk København den 26. januar 2015 Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet Generelle bemærkninger Dansk Erhverv

Læs mere

Nedenfor følger Telias bemærkninger til udvalgte områder fra analysen:

Nedenfor følger Telias bemærkninger til udvalgte områder fra analysen: Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S

Læs mere

De nye bilag vedrører produktbeskrivelse (bilag 1f) og priser (bilag 2c) for ethernet BSA G.SHDSL.

De nye bilag vedrører produktbeskrivelse (bilag 1f) og priser (bilag 2c) for ethernet BSA G.SHDSL. Notat G.SHDSL Et marked 5- eller marked 6-produkt? 1 Indledning Den 14. marts 2011 har TDC A/S (TDC) fremsendt nye bilag 1f og bilag 2c til selskabets produkttillæg for ethernet BSA. De nye bilag er således

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Markedskontoret Langelinie Allé København Ø 2. januar 2015

Erhvervsstyrelsen Markedskontoret Langelinie Allé København Ø   2. januar 2015 Erhvervsstyrelsen Markedskontoret Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: postmar@erst.dk 2. januar 2015 Vedr. høring over Erhvervsstyrelsens notat Relevante emner til de kommende markedsundersøgelser

Læs mere

Nedenfor gennemgås høringssvarene og Erhvervsstyrelsens bemærkninger

Nedenfor gennemgås høringssvarene og Erhvervsstyrelsens bemærkninger 30. november 2016 Høringsnotat for LRAIC-fastnet prisafgørelse for 2017 Erhvervsstyrelsen sendte den 5. september 2016 udkast til LRAICafgørelse for 2017 med tilhørende LRAIC-model i høring. Høringsfristen

Læs mere

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang (marked 4)

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang (marked 4) Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang (marked 4) Ændring af marked 4- afgørelsen med henblik på at muliggøre anvendelse af vectoringteknologien på centraler

Læs mere

Att.: Erhvervsstyrelsen, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø

Att.: Erhvervsstyrelsen, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø Vedr.: Høring over udkast af 30. juni 2016 til afgrænsning, analyse og afgørelse på de to bredbåndsmarkeder Att.: Erhvervsstyrelsen, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø Hiper fremsender hermed selskabets

Læs mere

Engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang (marked 4) Markedsafgørelse over for TDC samt markedsafgrænsning og -analyse

Engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang (marked 4) Markedsafgørelse over for TDC samt markedsafgrænsning og -analyse Engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang (marked 4) Markedsafgørelse over for TDC samt markedsafgrænsning og -analyse 16. august 2012 Markedsafgørelse I medfør af 40, stk. 1, og 41, stk. 1,

Læs mere

Høringsnotat vedr. udkast til markedsanalyse på engrosmarkedet for netadgang af særlig kvalitet på et fast sted.

Høringsnotat vedr. udkast til markedsanalyse på engrosmarkedet for netadgang af særlig kvalitet på et fast sted. 5. april 2016 /andbec Høringsnotat vedr. udkast til markedsanalyse på engrosmarkedet for netadgang af særlig kvalitet på et fast sted. Erhvervsstyrelsen har i perioden 27. oktober 2015 til og med den 16.

Læs mere

Parternes anbringender. TDH anfører i selskabets svar blandt andet, at:

Parternes anbringender. TDH anfører i selskabets svar blandt andet, at: Telenor Danmark Holding A/S Regulering og Samtrafik, Wholesale Frederikskaj DK- 1780 København V Tele2 DMT2 A/S Gammel Køge Landevej 55 2500 Valby Afgørelse efter telelovens 1 76 vedr. Telenor Danmark

Læs mere

Markedsafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5)

Markedsafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Markedsafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) IT- & Telestyrelsen 22. december 2009 Indhold > 1 MARKEDSAFGØRELSE...4 2 KLAGEVEJLEDNING...6 3 INTRODUKTION...7 3.1

Læs mere

Møde i VULA-/NGA-forum. Tirsdag den 22. august 2017 Kl. 10:00-12:00

Møde i VULA-/NGA-forum. Tirsdag den 22. august 2017 Kl. 10:00-12:00 Møde i VULA-/NGA-forum Tirsdag den 22. august 2017 Kl. 10:00-12:00 Dagsorden 1. Velkomst (v/formanden) 2. Status over markedsafgørelser (v/erst) NGA-forum Forpligtelser, ikrafttrædelse og proces b) Øvrige

Læs mere

NOTAT. 1. Afgrænsning af produktmarkedet. 1.1. Geografisk markedsafgrænsning

NOTAT. 1. Afgrænsning af produktmarkedet. 1.1. Geografisk markedsafgrænsning NOTAT Høringsnotat vedrørende udkast til markedsafgrænsning og markedsanalyse på engrosmarket for fysisk netværkinsfrastrukturadgang (marked 4) Den danske Telemyndighed har i perioden den 30. september

Læs mere

Afgørelse om CoolTELs adgang til at aflevere sms med henblik på terminering i Hi3G s mobilnet.

Afgørelse om CoolTELs adgang til at aflevere sms med henblik på terminering i Hi3G s mobilnet. Hi3G Denmark ApS anne.louisevogensen@3.dk Fremsendes alene via e-mail 19. december 2013 Sag 13/05613 / camped ERHVERVSSTYRELSEN Afgørelse om CoolTELs adgang til at aflevere sms med henblik på terminering

Læs mere

Delafgørelse over for TDC vedrørende netadgangen til TDC s kabeltv-net på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5)

Delafgørelse over for TDC vedrørende netadgangen til TDC s kabeltv-net på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Delafgørelse over for TDC vedrørende netadgangen til TDC s kabeltv-net på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) UDKAST af 27. maj 2014 INTRODUKTION 1 Afgørelse I medfør af 40, stk. 1 og

Læs mere

om fastsættelse af maksimale samtrafikpriser efter LRAIC-metoden (fastnet)

om fastsættelse af maksimale samtrafikpriser efter LRAIC-metoden (fastnet) TDC A/S regulering@tdc.dk Telia Danmark regulatory@telia.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende TDC s faktureringspraksis i forbindelse med opsætning af KAP-stik 1 Indledning Telia har den 24.

Læs mere

Generelt. Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. joboos@erst.dk chkjgi@erst.dk postmar@erst.dk

Generelt. Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. joboos@erst.dk chkjgi@erst.dk postmar@erst.dk Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Att. joboos@erst.dk chkjgi@erst.dk postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139

Læs mere

Engrossalg via TDC s Kabel-tv net. Marts 2015

Engrossalg via TDC s Kabel-tv net. Marts 2015 Engrossalg via TDC s Kabel-tv net Marts 2015 Baggrund Den gældende regulering på marked 5 pålægger TDC at tilbyde, at andre teleselskaber kan aftage bredbåndstilslutninger via TDC s kabel-tv net. TDC kan

Læs mere

65 afgørelse vedr. anmodning om at hvilende abonnement ikke kan begrunde afvisning af adgang til delt rå kobber

65 afgørelse vedr. anmodning om at hvilende abonnement ikke kan begrunde afvisning af adgang til delt rå kobber Cybercity A/S Overgaden Neden Vandet 7 1414 København K 65 afgørelse vedr. anmodning om at hvilende abonnement ikke kan begrunde afvisning af adgang til delt rå kobber Cybercity har ved brev af 10. juni

Læs mere

Vectoring og VULA. Afrapportering fra Vectoringarbejdsgruppen. UDKAST 10. december Tilføj titel i sidehoved / sidefod 1

Vectoring og VULA. Afrapportering fra Vectoringarbejdsgruppen. UDKAST 10. december Tilføj titel i sidehoved / sidefod 1 Vectoring og VULA Afrapportering fra Vectoringarbejdsgruppen UDKAST 10. december 2012 1 Møder Afholdt : 24/10, 27/11, 10/12 Planlagt : Workshop med erfaringsudveksling dec-jan Møder 16/1, 12/2, 20/3, 8/5

Læs mere

TDC A/S Nørregade København C. Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V

TDC A/S Nørregade København C. Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V Afgørelse om diskrimination i forbindelse med udbetaling af samlerabat I denne afgørelse tages der stilling til Cybercitys

Læs mere

Hi3G Denmark ApS. Fremsendes alene via . Afgørelse om Hi3G Denmarks ApS behandling og opbevaring af lokaliseringsdata

Hi3G Denmark ApS. Fremsendes alene via  . Afgørelse om Hi3G Denmarks ApS behandling og opbevaring af lokaliseringsdata Hi3G Denmark ApS 15. juni 2017 Fremsendes alene via e-mail /chtoch Afgørelse om Hi3G Denmarks ApS behandling og opbevaring af lokaliseringsdata til fejlsøgning Indledning På baggrund af en borgerhenvendelse

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den C(2012) Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 DK-2100 København Ø Danmark

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den C(2012) Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 DK-2100 København Ø Danmark EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den C(2012) Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 DK-2100 København Ø Danmark Att.: Jørgen Abild Andersen Direktør Fax: +45 3546 6001 Kære Jørgen Abild Andersen

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Sendt pr. mail til postmar@erst.dk. 15. november 2013

Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Sendt pr. mail til postmar@erst.dk. 15. november 2013 Returadresse: HR & Stakeholder Relations, Teglholmsgade 3, 0900 København C, Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt pr. mail til postmar@erst.dk 15. november 2013 Høringssvar vedr.

Læs mere

Telia Danmark Afgørelse vedrørende TDC's faktureringspraksis i forbindelse med. opsætning af nettermineringspunkt (KAP-stik) 1.

Telia Danmark Afgørelse vedrørende TDC's faktureringspraksis i forbindelse med. opsætning af nettermineringspunkt (KAP-stik) 1. Telia Danmark regulatory@telia.dk 19. april 2012 Afgørelse vedrørende TDC's faktureringspraksis i forbindelse med opsætning af nettermineringspunkt (KAP-stik) 1. Indledning Telia klagede den 24. november

Læs mere

Høring over udkast til analyser på de tre bredbåndsmarkeder

Høring over udkast til analyser på de tre bredbåndsmarkeder Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til postmar@erst.dk Dok. ansvarlig: MOB Sekretær: Sagsnr: s2015-808 Doknr: d2015-17082-10.0 16. december 2015 Høring over udkast til analyser

Læs mere

Det er Telias opfattelse, at det er afgørende for konkurrencesituationen i Danmark, at der sikres en reel adgang til TDC s kabel-tv-net.

Det er Telias opfattelse, at det er afgørende for konkurrencesituationen i Danmark, at der sikres en reel adgang til TDC s kabel-tv-net. Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S

Læs mere

(marked 4), engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) og engrosmarkedet for terminerende segmenter af faste kredsløb (marked 6).

(marked 4), engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) og engrosmarkedet for terminerende segmenter af faste kredsløb (marked 6). TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail 11. juni 2014 /seyadi-erst /andlon-erst /rasjak-erst Afgørelse vedrørende TDC A/S bestemmelser om kompensation i standardtilbud på engrosmarkederne

Læs mere

Erhvervsstyrelsen. Sendt per mail til: postmar@erst.dk. 16. december 2015. Høringssvar vedr. markedsanalyser på engrosmarkederne

Erhvervsstyrelsen. Sendt per mail til: postmar@erst.dk. 16. december 2015. Høringssvar vedr. markedsanalyser på engrosmarkederne Erhvervsstyrelsen Sendt per mail til: postmar@erst.dk 16. december 2015 Høringssvar vedr. markedsanalyser på engrosmarkederne SE/Stofa skal hermed kvittere for høringen over Erhvervsstyrelsens markedsundersøgelser

Læs mere

Afgørelse om fastsættelse af maksimale priser efter LRAIC-metoden over for TDC på engrosmarkedet for terminering af sms i TDC s mobilnet

Afgørelse om fastsættelse af maksimale priser efter LRAIC-metoden over for TDC på engrosmarkedet for terminering af sms i TDC s mobilnet TDC Regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om fastsættelse af maksimale priser efter LRAIC-metoden over for TDC på engrosmarkedet for terminering af sms i TDC s mobilnet 1 Indledning fastsætter

Læs mere

Afgørelse efter telelovens 65 om pålæggelse af begrænsninger på 392 teknikhuse

Afgørelse efter telelovens 65 om pålæggelse af begrænsninger på 392 teknikhuse TDC A/S regulering@tdc.dk Cybercity A/S regulation@sonofon.dk Fremsendes alene via e-mail Afgørelse efter telelovens 65 om pålæggelse af begrænsninger på 392 teknikhuse Cybercity har ved brev af 8. maj

Læs mere

Telia Danmark TDC A/S Fremsendes alene via mail

Telia Danmark TDC A/S Fremsendes alene via mail Telia Danmark regulatory@telia.dk TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om TDC s opkrævning af transitafgift i forbindelse med aflevering af opkaldstrafik til Fullrates og A+ Telecoms

Læs mere

TDC A/S Nørregade København C. Att: Juridisk afdeling

TDC A/S Nørregade København C. Att: Juridisk afdeling TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Att: Juridisk afdeling Afgørelse efter telelovens 1 76 vedrørende TDC A/S markedsføring om opgradering af bredbånd over for gensolgte bredbåndskunder 20. maj 2008

Læs mere

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at:

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at: Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S Tlf.: 82 33 70 00

Læs mere

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven UDKAST 15. oktober 2013 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven 1. Indledning Denne vejledning til erhvervsfremmeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010,

Læs mere

til et bredt segment af slutbrugere. Der er således hverken tale om en udbyder af discountprodukter eller luksusprodukter.

til et bredt segment af slutbrugere. Der er således hverken tale om en udbyder af discountprodukter eller luksusprodukter. 16. august 2012 /chkjgi Dokumentation af værktøj til brug for prisklemmetilsyn Som en del af afgørelserne på engrosmarkederne for henholdsvis fysisk netværksinfrastrukturadgang og bredbåndstilslutninger

Læs mere

Nedenfor gennemgås høringssvarene og Erhvervsstyrelsens bemærkninger

Nedenfor gennemgås høringssvarene og Erhvervsstyrelsens bemærkninger 3. december 2015 Høringsnotat for LRAIC-fastnet prisafgørelse for 2016 Erhvervsstyrelsen sendte den 7. september 2015 udkast til LRAICafgørelse for 2016 med tilhørende LRAIC-model i høring. Ved høringsfristens

Læs mere

IT- og Telestyrelsens høringsnotat af 15. december 2008 over analyse af engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) 1 Indledning

IT- og Telestyrelsens høringsnotat af 15. december 2008 over analyse af engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) 1 Indledning Notat s høringsnotat af 15. december 2008 over analyse af engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) 1 Indledning iværksatte den 24. juli 2008 en høring af branchen over udkast til analyse om

Læs mere

Lycamobile Stephen.Lodge@lycamobile.com. Fremsendes alene via email

Lycamobile Stephen.Lodge@lycamobile.com. Fremsendes alene via email Lycamobile Stephen.Lodge@lycamobile.com 5. december 2014 Fremsendes alene via email /mobljo Afgørelse om den maksimale pris for terminering af taleopkald, terminering af sms samt samtrafikpunkter i Lycamobiles

Læs mere

TDC A/S Nørregade København C. Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V

TDC A/S Nørregade København C. Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V TDC's afvisning af bestillinger af rå kobber-forbindelser, der efterfølgende genbestilles og bekræftes som BSA uden samproduktion

Læs mere

Den gennemsnitlige kundelevetid opgøres som: 30. januar 2014. /chkjgi. Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø

Den gennemsnitlige kundelevetid opgøres som: 30. januar 2014. /chkjgi. Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø 30. januar 2014 /chkjgi Dataindsamling til brug for prisklemmerevision Hermed fremsendes udkast til dataanmodning, som skal anvendes i forbindelse med Erhvervsstyrelsens revision af prisklemmetilsynet.

Læs mere

Indførelse af vectoringteknologien må samtidig ikke begrænse konkurrencen, således at kun TDC får fordelene ved vectoringteknologien

Indførelse af vectoringteknologien må samtidig ikke begrænse konkurrencen, således at kun TDC får fordelene ved vectoringteknologien Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S

Læs mere

Høringsnotat vedr. prissætning af Dual Pair Bonding-produkter

Høringsnotat vedr. prissætning af Dual Pair Bonding-produkter 9. september 2013 /Jonas Østrup Høringsnotat vedr. prissætning af Dual Pair Bonding-produkter Erhvervsstyrelsen sendte den 24. maj 2013 udkast til prisafgørelse for Dual Pair Bonding (DPB) produkter samt

Læs mere