TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. oktober 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan R. Jakobsen, Louis Hjelmsø, Paw Karslund, Tommy Frederiksen Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Ansøgning om tillægsbevilling som følge af graviditetsgener i perioden juli og august 2014 i kommmunens institutioner Udgiftsneutrale tillægsbevillinger til 2014 vedr. konverering af KMD matrix til KMD Puls til skolerne Status på Politiske Servicemål for budget pr. ult. august 2014, Børneog Skoleudvalgets område Evaluering af sommerferieaktiviteter Status om Folkeskolereform Kvalitetsstandarder vedrørende stofmisbrug Orientering om skrifts-sprogligevanskeligheder Eventuelt...15 Bilagsoversigt

3 Børne- og Skoleudvalget d Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 13/36925 Sagsansvarlig: sij.uk Fraværende: Afbud: Paw Karslund BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Dagsorden godkendt 2

4 Børne- og Skoleudvalget d Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 13/36925 Sagsansvarlig: sij.uk Fraværende: Afbud: Paw Karslund RESUMÉ A) Referat af møde i Skolebestyrelsen Løjtegårdsskolen den Referat af møde i Skolebestyrelsen Skelgårdsskolen den Referat af møde i Skolebestyrelsen Kastrupgårdsskolen den Referat af møde i Skolebestyrelsen Korsvejens Skole den b) Årshjul PÅTEGNING /SHJ INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at punkterne a-b tages til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Referater af skolebestyrelsesmøder til BSU /14 2 Åben Årshjul - BSU /14 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt 3

5 Børne- og Skoleudvalget d Ansøgning om tillægsbevilling som følge af graviditetsgener i perioden juli og august 2014 i kommmunens institutioner Åben sag Sagsnr.: 14/27092 Sagsansvarlig: asv.uk Fraværende: Afbud: Paw Karslund RESUMÉ Der fremsendes hermed ansøgning om tillægsbevillinger i 2014 som følge af graviditetsgener blandt personalet på daginstitutionsområdet på i alt kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Forvaltningen fremsender hermed ansøgning på de perioder, hvor daginstitutioner har været belastet med graviditetsbetinget sygdom. Der ansøges om vikardækning på i alt 548 timer(0,285 stilling) jf. vedlagte skema, for perioden juli og august ØKONOMI Daginstitutioner og klubber: Vuggestuer kr Fritidshjem Kr. Ialt Kr. Løn- og barselspuljer: Graviditetsbetinget sygdom Kr. I alt 0 kr. PÅTEGNING Den 10. september 2014 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget med oplysning om, at der er afsat i budget 2014, hvoraf der pt. er brugt kr. 4

6 Børne- og Skoleudvalget d INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, /MSV 1. at der i 2014 til serviceområde Daginstitutioner og klubber imødekommes tillægsbevillinger på i alt kr. som angivet under punktet Økonomi 2. at sagen fremsendes til Økonomiudvalget med anbefaling. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Lukket BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt. Sagen fremsendes til Økonomiudvalget med anbefaling. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 5

7 Børne- og Skoleudvalget d Udgiftsneutrale tillægsbevillinger til 2014 vedr. konverering af KMD matrix til KMD Puls til skolerne Åben sag Sagsnr.: 14/9128 Sagsansvarlig: asv.uk Fraværende: Afbud: Paw Karslund RESUMÉ Der er i 2014 indgået aftale med Kommunedata om konvertering af KMD Matrix (der indtil i år har været benyttet på kommunens skoler) til KMD PULS. Der ansøges i denne forbindelse om udgiftsneutral tillægsbevilling til 2014 til dækning af en konverteringsudgift. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der er på kontoen fælles it, betalingsaftale med KMD på konto i 2014 afsat midler til driften af KMD matrix, de afsatte beløb dækker den fortsatte driftsudgift til KMB Puls. Der opstår imidlertid i 2014 ved konverteringen mellem de to programmer en konverteringsudgift på netto kr. Konverteringsudgiften, der er afholdt på konto Fælles IT Administrativ organisation, hovedkonto 06 kan dækkes fra kontoen Edb, administration under fællesudgifter og indtægter på Serviceområdet Almindelig undervisning på hovedkonto 03. Der anmodes derfor om udgiftsneutral tillægsbevilling til 2014 til overflytning af kr. fra serviceområde Almindelig undervisning under Børne- og Skoleudvalget til Administrativ organisation under Økonomiudvalget. ØKONOMI Ansøgte tillægsbevillinger i 2014: Folkeskolen kr. Fælles It kr. I alt 0 kr. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 6

8 Børne- og Skoleudvalget d /MSV 1. at den ansøgte udgiftsneutrale tillægsbevilling til konverteringsudgift til KMD PULS fra KMD Matrix i 2014 fremsendes med anbefaling til Økonomiudvalget. BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt. Sagen fremsendes til Økonomiudvalget med anbefaling. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 7

9 Børne- og Skoleudvalget d Status på Politiske Servicemål for budget pr. ult. august 2014, Børne- og Skoleudvalgets område. Åben sag Sagsnr.: 14/27295 Sagsansvarlig: asv.uk Fraværende: Afbud: Paw Karslund RESUMÉ Børne- og Kulturforvaltningen har september 2014 udarbejdet en status på de i budget 2014 vedtagne målsætninger på de 8 serviceområder under Børne- og Skoleudvalgets budgetområde. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER De udarbejdede statusbeskrivelser er indarbejdet i materialet under målbeskrivelsen på de enkelte serviceområder. Materialet for udvalgets 8 serviceområder vedlægges som bilag. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at de udarbejdede statusbeskrivelser på de enkelte servicemål under Udvalgets 8 Serviceområder drøftes og tages til efterretning. /MSV BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Almindelig undervisning /14 2 Åben Specialundervisnng- og rådgivning - status pr. augsut /14 3 Åben Serviceydelser til skoleområdet status pr. ult. august /14 4 Åben SFO status pr. ult. august /14 5 Åben Daginstitutioner og klubber status pr. ult. august /14 6 Åben Øvrig undervisning og faglige uddannelser /14 7 Åben Særligt udsatte børn og unge status pr. ult. august /14 8 Åben Børnehandicap status pr. august /14 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt 8

10 Børne- og Skoleudvalget d Evaluering af sommerferieaktiviteter 2014 Åben sag Sagsnr.: 14/12887 Sagsansvarlig: sij.uk Fraværende: Afbud: Paw Karslund RESUMÉ Viceinspektøren af Tårnby Ungdomsskole giver Børne- og Skoleudvalget en orientering om evaluering af sommerferieaktiviteterne INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, /SHJ 1. at orienteringen tages til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Sommeraktiviteter 2014 (evaluering) - Referat af styregruppemødet for Sommeraktiviteter 2014.docx 2 Åben Sommeraktiviteter 2014 (evaluering) - Holdoversigt sommeraktiviteter 2014.doc / /14 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt 9

11 Børne- og Skoleudvalget d Status om Folkeskolereform Åben sag Sagsnr.: 13/36925 Sagsansvarlig: sij.uk Fraværende: Afbud: Paw Karslund RESUMÉ Skolechefen orienterer om status og implementering af folkeskolereformen. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, /SHJ 1. at orienteringen tages til efterretning. BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Forvaltningen gav en orientering om den aktuelle status på skolereformen herunder de udfordringer som forvaltningen og skoleledelsen har været inde over siden skoleårets start i august. På nuværende tidspunkt er der en udfordring med flere sygemeldinger på nogle skoler og ligeledes problemer med rekruttering på enkelte skoler. Billedet er dog ikke generelt og rammer meget forskelligt. Forvaltningen er i dialog med skolelederne omkring alle udfordringer. På baggrund af aktuel status og med henblik på at tilvejebringe relevant grundlag for evaluering af skolereformen i Tårnby Kommune iværksætter forvaltningen i samarbejde med relevante interessegrupper inden for det næste halve år følgende aktiviteter: - Der iværksættes en trivselsundersøgelse blandt medarbejdere involveret i skolereformen i uge 44, der følges op i foråret Forvaltningen evaluerer inden årsskiftet i samarbejde med skoleledelserne tidsregistrerings-systemet med henblik på om skoleledelsen har de redskaber som der skal til for at opfylde den opgave. Evalueringen fremsendes til Økonomiudvalget til behandling. - I begyndelse af 2015 foretages en evaluering af implementeringen af de politiske vedtagne beslutninger blandt andet via fokusgruppeinterview blandt medarbejdere og ledere med henblik på politiks evaluering. - Udarbejdelse af kvalitetsrapport på skoleområdet i november Møder med de faglige organisationer, BUPL og Kreds 13 og fællesmøder. 10

12 Børne- og Skoleudvalget d Forløb med læringskonsulenter fra Undervisningsministeriet. 11

13 Børne- og Skoleudvalget d Kvalitetsstandarder vedrørende stofmisbrug Åben sag Sagsnr.: 14/29072 Sagsansvarlig: urh.bk Fraværende: Afbud: Paw Karslund RESUMÉ Kommunalbestyrelsen skal fastsætte en kvalitetsstandard for kommunes tilbud om social behandling for stofmisbrug. Heri skal beskrives de tilbud og ydelser, kommunalbestyrelsen tilbyder borgere, der ønsker social behandling for stofmisbrug. Kvalitetsstandarden skal revideres hvert andet år. Standarden blev sidst revideret i foråret 2012 og er nu blevet revideret af Børne- og Kulturforvaltningen og Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen. Den reviderede kvalitetsstandard fremlægges hermed for Børne- og Skoleudvalget til godkendelse. Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen fremlægger den reviderede kvalitetsstandard for Sundheds- og Omsorgsudvalget den 6. oktober. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Et nyt lovkrav er, at der skal ske en opfølgning på borgerens behandlingsplan, senest 1. måned og igen 6. måneder efter, et behandlingsforløb er afsluttet. De borgere, som er omfattet af opfølgningen, er borgere, der har afsluttet et behandlingsforløb med status som færdigbehandlet, udskrevet til et andet tilbud, udskrevet til hospital eller udskrevet med anden årsag til afsluttet behandling. Som det fremgår af kvalitetsstandarden benytter Familieafdelingen det tilbud, som anses for at være bedst og ud fra et individuelt skøn og i dialog med den unge. Hovedparten af de unge får dog et behandlingstilbud i KABs. Familieafdelingen vil nu opstarte en proces med henblik på at undersøge om Tårnby Kommunes Familieafdeling, skal indgå i et mere forpligtende samarbejde med et bestemt behandlingstilbud. Herudover vil Familieafdelingen undersøge, om nogle af misbrugsopgaverne kan varetages i Familiehuset, således at misbrugsbehandlingen foretages i nærmiljøet og i sammenhæng med de øvrige indsatser, der er i forhold til den unge og den unges familie. LOVGRUNDLAG Bekendtgørelse nr. 430 om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service. ØKONOMI I de sidste tre år har det årlige gennemsnitlige forbrug været kroner på stofmisbrugsområdet 12

14 Børne- og Skoleudvalget d INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at godkende forslaget kvalitetsstandard for kommunes tilbud om social behandling for stofmisbrug. /MSV BILAG Forslag om kvalitetsstandarder for kommunes tilbud om social behandling for stofmisbrug. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Kvalitetsstandarder for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune /14 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt 13

15 Børne- og Skoleudvalget d Orientering om skrifts-sprogligevanskeligheder Åben sag Sagsnr.: 13/36925 Sagsansvarlig: sij.uk Fraværende: Afbud: Paw Karslund RESUMÉ Forvaltningen orienterer udvalget om skrifts-sproglige vanskeligheder. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at orienteringen tages til efterretning. /MSV BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt. Forvaltningen retænker løbende indsatsen omkring børn med skrifts sproglige vanskeligheder. 14

16 Børne- og Skoleudvalget d Eventuelt Åben sag Sagsnr.: 13/36925 Sagsansvarlig: sij.uk Fraværende: Afbud: Paw Karslund INDSTILLING /shj BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Intet. Mødet sluttede kl

17 Børne- og Skoleudvalget d Bilagsoversigt 2. Meddelelser 1. Referater af skolebestyrelsesmøder til BSU (170065/14) 2. Årshjul - BSU (169591/14) 3. Ansøgning om tillægsbevilling som følge af graviditetsgener i perioden juli og august 2014 i kommmunens institutioner 1. (Lukket bilag) 5. Status på Politiske Servicemål for budget pr. ult. august 2014, Børne- og Skoleudvalgets område. 1. Almindelig undervisning (156678/14) 2. Specialundervisnng- og rådgivning - status pr. augsut 2014 (156681/14) 3. Serviceydelser til skoleområdet status pr. ult. august 2014 (156687/14) 4. SFO status pr. ult. august 2014 (156705/14) 5. Daginstitutioner og klubber status pr. ult. august 2014 (156715/14) 6. Øvrig undervisning og faglige uddannelser (156710/14) 7. Særligt udsatte børn og unge status pr. ult. august 2014 (156719/14) 8. Børnehandicap status pr. august 2014 (156721/14) 6. Evaluering af sommerferieaktiviteter Sommeraktiviteter 2014 (evaluering) - Referat af styregruppemødet for Sommeraktiviteter 2014.docx (169947/14) 2. Sommeraktiviteter 2014 (evaluering) - Holdoversigt sommeraktiviteter 2014.doc (169946/14) 8. Kvalitetsstandarder vedrørende stofmisbrug 1. Kvalitetsstandarder for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune (166035/14) 16

18 Bilag: 2.1. Referater af skolebestyrelsesmøder til BSU Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Mødedato: 02. oktober Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32 Bilag: 2.2. Årshjul - BSU Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Mødedato: 02. oktober Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

33 Vejledende oversigt over sager til Børne- og Skoleudvalget Februar 20. Februar 13. Marts 10. April 14. Maj kl Maj - budget Skoleudsættelse Skolebestyrelsesvalg (IJE) Justering af pladssituationen på 0-5 Tilskud til matematikvejlederuddannel 1. behandling Ferie- og Fridagsplan (ADM) Orientering vedr. indskrivning til 0. klasse (ADM) Kvalitetsrapport, høringssvar (SKOLE) Ansøgning/godkendelse af gruppeeksamener (IJE) Organisering af SFO og fritidsområdet (DAG) års området (DAG) Revision af styrelsesvedtægt for skole/sfo/fritid Præsentation af område Ulla kl se Disponering af puljen til ekstraordinær vedligeholdelse op skolerne (ØKO) Afventer KMB Disponering af anlægspuljen, inventar (ØKO) Afventer KMB 1. behandling Skoledistrikter og antal klasser (ADM) Projekt skolestart, Korsvejens Skole Ankesager fra DSN + afgørelser fra Ankestyrelsen (FAM) (okt-dec 2013) Præsentation af skoleområdet (IJE) Forslag til justering af pladskapacitet i forb. med kommende 0. klasser (MSV) Folkeskolereform, herunder procesplan Nye støtteansøgninger(dag) Orientering om forventet regnskab 2013, herunder Præsentation af daginst. området v. LGR Folkeskolereform, herunder kommunikations- og informationsstrategi Budget 2014 sag 14/4826 Præsentation af område Peter kl Elevers brug af ITenheder på US10 (IJE) Fordeling til puljen Tilskud til forbedring af daginst. For næste år (DAG) Fordeling af puljen Forbedring af legepladser i daginst (DAG) Alle servicemål i B&K Anlægsregnskab for inventarpuljen (ØKO) Sammenlægning af daginst. Folkeskolereform - Planlægningsgrundlaget for næste skoleår (ADM) Budget 2014, opfølgning Ankesager (FAM) (jan-mar) Ingen Orientering om forældrebetaling på fritidsområdet 2. behandling af skolebestyrelsesvalg Udvidelser af SFO kapaciteten, herunder Evaluering af projektet Distriktsrådgivere på skolerne (Ulla) Udviklingsstrategi til Rammeaftale 2015 (Ulla) Folkeskolereform Udvalgets vision og mål Budget 2014, opfølgning Præsentation af område (PUC Hanne Birkum) Forslag til sommerferieaktiviteter på Ungdomsskolen (US/ADM)

34 særlige udfordringer godkendelse af samt opfølgning montering Budget Udgiftsneutrale tillægsbevil. Vedr. udd.midler og frugtpuljer på daginst.omr. (ØKO) Omkonvertering af timer på US10 Orientering om nedsatte arbejdsgrupper omkring folkeskolereformen Renovering af daginstitutioner (TF) Orientering om ungegruppe

35 12. Juni kl August 11. september 2. Oktober 6. November 11. December Orientering om forventet regnskab på BSU område (ØKO) Vikartimer (DAG) Graviditet og sygdom Evaluering af støttekontaktpersonområdet (ROF) Folkeskolereform: Understøttende undervisning og samarbejdet på tværs ml. SKO/SFO Forslag til emneliste for almene fag på Ungdomsskolen næste skoleår (USK/ADM) Planlægningsgrundlag (SKO) 2. behandling Skolernes Ferie- og Fridagsplan 2. behandling af antal 0.klasser næste skoleår (ADM) Orientering om halvårsregnskab (ØKO) Og særlige udfordringer i forb. m. budget 2014 Klubområdet ansøgning om minibus Mødeplan for BSU næste år (ADM) Efterretningssag om børns vilkår Orientering om forventet regnskab på BSU område (ØKO) UU redegørelse vedrørende STU og vejledertimer 2015 Ankesager fra DSN + afgørelser fra Ankestyrelsen (FAM) (apr/juni) Forvaltningens Servicemål, Status og orientering (ØKO) Orientering om skriftssprogligevanskelig heder kl kvalitetsstandarder på stofmisbrugsområdet (FAM) Evaluering af sommerferieaktivit eter + klubber Antal børn i sommerferien Udgiftsneutrale omplaceringer Status på skolereformen Inventarpuljen, Skole Status om folkeskolereform Redegørelse for pladssituationen næste år (DAG) Godkendelse af Solkoloniernes regnskab fra året før (ØKO) U&U rapport, tal og målsætning Folkeskolereform, opfølgning på fælles mål - metode Sundt frokostmåltid hvert 2. år (på ulige år) Fremtiden for skolen (IJE) Status på procesplan og planlægning af 2015 Budget Ankesager (FAM) (jul-sep) Forslag om udvidet følgeordning for 1. klasser Principper for morgenåbning SFO Redegørelse vedr. STU (UU) Beredskabsplan (FAM) Støttevejlederkorpset (timeoversigt) Styrelsesvedtægt(SKO) Retningslinjer til brug for sociale medier på børneområdet Ansøgninger til uddannelse mv. Ferie- og Fridagsplan 2015/16 Budget 2015, herunder pulje på 2,5 mill. 20. November Anbringelsesstatistik (FAM)

36 Pulje til sprogvurdering Forslag om overflytning af klasse fra SFO Korsvejen til SFO Nordregård styrkelse af skolevæsnet Legepladspuljen, skoler Orientering om særlig ledelsesorganisering Kursus for skolebestyrelser Styringsaftale 2014 på det specialiserede område Ansøgninger om fagudvalgsomplance ringer og tillægsbevilliger (ØKO) Vikartimer (DAG) Kvalitetsrapport for 2014 og fremadrettet proces og indhold Folkeskolereform Budget Folkeskolereform, samarbejdet på tværs Revidering af Børnepolitik Der tages forbehold for løbende ændringer. Opdateret til mødet den

37 Bilag: 5.1. Almindelig undervisning Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Mødedato: 02. oktober Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

38 Status pr. ult. August Budget Alm. Undervisning. Formål og indhold Serviceområdet dækker den grundlæggende drift af folkeskolerne, skolens kerneydelser, og skal ses i sammenhæng med de øvrige serviceområder. Folkeskolens rammer og indhold er i meget høj grad centralt fastlagt, herunder indhold og mål i de enkelte fag, minimumstimetal for eleverne m.m. Serviceområdet omfatter en række forskellige konti, som dækker udgifterne til gennemførelse af den almindelige undervisning i skolerne, de fysiske og administrative rammer om denne, herunder eksempelvis bygningsvedligeholdelse og driften af skolernes kontorer samt skole/hjemsamarbejdet. Formålet er at sikre vilkårene for opfyldelse af lovgivningskrav, herunder folkeskoleloven, bestemmelserne i "Vedtægt for styrelsen af Tårnby Kommunes skolevæsen" og øvrige politiske beslutninger. Ud over udgifter til undervisningsmaterialer, løn til medarbejdere, vikardækning, inventar, varme og el, rummer området bl.a. konti til sikring af mulighed for afholdelse af ekskursioner og lejrskoler, afholdelse af fællesarrangementer som skoleidrætsdag og skolekoncerter, gennemførelse af forskellige udviklingsaktiviteter samt møder og arrangementer i forbindelse med styrelsen af skolerne. Kontiene administreres dels af den enkelte skole, dels af forvaltningen på en række områder, hvor udgifterne mest hensigtsmæssigt afholdes ud fra en samlet vurdering af skolernes forskellige behov og vilkår. Politiske visioner og mål Det er kommunens overordnede målsætning, at sikre bedst mulig sammenhæng mellem pædagogiske og faglige mål, kompetencer og givne rammer. Målet med kontiene er, at sikre denne sammenhæng på et rimeligt højt serviceniveau med stor opmærksomhed på ressourceanvendelsen. Visionen er, at folkeskolens almindelige undervisning foregår i et fysisk miljø præget af lys og farver, og baseres på, at undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i de enkelte elevers interesser og forudsætninger under hensyntagen til fællesskabet. Lærerne har et tæt, teambaseret samarbejde om eleverne og undervisningen, som tilrettelægges fleksibelt ud fra pædagogiske behov frem for på grundlag af et fast skema for undervisningen. Fordelingen af undervisningsopgaverne mellem lærerne og organiseringen i team sigter mod at optimere og udnytte faglige og pædagogiske erfaringer i forhold til elevernes udviklingstrin inden for faser. Undervisningsformerne er varierede og indebærer såvel fordybelse i de enkelte fag som arbejde i tværfaglige forløb. Skolerne tilbyder alsidige læringsformer og miljøer, der tilgodeser og udfordrer alle elever. Undervisningen rummer såvel praktisk-musiske som bogligt-teoretiske aktiviteter og færdigheder. IT indgår som et naturligt element i undervisningen til fremme af inkluderende lærings- og udviklingsmiljøer. Der er adgang til webbasserede lærermidler og internet via eget og skolernes alsidige udstyr.

39 Lokalerne er møbleret med ergonomisk rigtigt inventar og er i øvrigt indrettet, så eleverne får mulighed for oplevelser og sanseindtryk, der fremmer udviklingen af æstetisk sans og kreativitet. Udendørsarealerne danner pæne og sikre rammer for fysiske aktiviteter, som er en naturlig del af elevernes hverdag på skolen. Skolerne indgår i et tæt samarbejde med institutionerne i skoledistriktet med henblik på at skabe sammenhæng og kontinuitet i barnets dannelse og uddannelse. Et forpligtende og velfungerende skole/hjem-samarbejde baseret på gensidig åbenhed, tolerance og ansvarlighed inden for rammerne af kendte, gensidige forventninger til rolle- og opgavefordelinger understøtter elevernes almene kompetencer og sociale færdigheder og udgør et solidt grundlag for, at eleverne udvikler et fællesskab og trives godt i skolen med respekt for hinandens forskelligheder. Målsætninger og resultatkrav Målsætninger Resultatkrav Opfølgning Skolernes læringsmiljøer skaber deltagelsesmuligheder og udfordringer for alle elever. Lærerteamene samarbejder om at udvikle udfordrende og alsidige læringsmiljøer, der tilgodeser elevernes forskellige forudsætninger og mange måder at lære på. I forbindelse med Kvalitetsrapporten redegør skolelederne for, hvilke læringsmiljøer og læringsformer der i særlig grad skaber deltagelsesmuligheder. Skolens ressourcepersoner kvalificeres i kollegavejledning og vidensdeling, så de er en fælles ressource i forhold til udvikling af arbejdet med inklusion. Skolens ressourcepersoner støtter og vejleder lærere og team i praksis med at differentiere undervisningen og anvende forskellige læringsformer. Alle skoler får uddannet en matematikvejleder. Undervisningen og støtteforanstaltningerne planlægges, så skolens ressourcepersoner samarbejder og koordinerer deres indsats. På kontoen: Styrkelse af skolevæsenet reserveres kr. til målrettet styrkelse heraf. I forbindelse med Kvalitetsrapporten redegør skolelederne for ressourcepersonernes organisering og betydning for udvikling af inklusion på skolerne. Børne- og Skoleudvalget orienteres ved fremlæggelse af den årlige kvalitetsrapport. PUC og PUC s konsulenter støtter skolernes ressourcepersoner i udvikling

40 Målsætninger Resultatkrav Opfølgning af deres vejlederrolle. De kommunale netværk for ressourcepersoner sikrer vidensdeling på tværs af skolerne. Alle elever opnår bedre læsefærdigheder for at styrke de faglige resultater i alle fag. Lærere i alle fag har fokus på I forbindelse med faglig læsning og medvirker til kvalitetsrapporten redegør udvikling af elevernes skolelederne for skolens læsestandpunkt. arbejde med læsning i alle fag. Skolelederne skal i videst Resultater fra såvel de muligt omfang sikre, at nationale - som kommunale undervisningen inden for læsetest indgår i fagene gennemføres af kvalitetsrapporten og lærere, der enten har forelægges for Børne- og linjefagsuddannelse eller Skoleudvalget. undervisningserfaring suppleret med faglige kurser. It og medier er en del af undervisningen i alle fag. Skolerne arbejder målrettet med at inddrage fysiske aktiviteter i skolens hverdag. Lærere i alle fag inddrager og opfordrer eleverne til at anvende digitale læremidler og alsidigt udstyr i undervisningen. I de faglige netværk sættes fokus på vidensdeling og inspiration til fremme af implementering af den kommunale it-strategi. Alle skoler har Legepatruljer, der inspirerer til leg og bevægelse i frikvartererne. Skolerne eksperimenterer med inddragelse af fysisk aktivitet i undervisningen, fx udeskole, brain breaks eller periodevis daglige løbeture. Alle skoler deltager i mindst en motionskampagne om året. Ved skoleårets udløb udarbejder konsulenten for it og medier en status for implementering af it-strategien. Status forelægges for Børneog Skoleudvalget. Skolerne udarbejder en status og dokumentation for deres arbejde med målene inden afslutningen af skoleår 2014/15. Denne fremlægges for skolernes bestyrelse. Konklusionerne indgår i skolernes kvalitetsrapport, som forelægges det politiske udvalg.

41 Målsætninger Resultatkrav Opfølgning Skolernes Skolerne udarbejder en udendørsarealer udvikles, status og handleplan for så de indbyder og udviklingen af deres motiverer til fysisk udendørsarealer. aktivitet. Skolens klasser transporterer Børn og unge motiveres til så vidt muligt sig selv på at transportere sig selv. cykel eller gåben på ekskursioner og ture ud af skolen. Skolernes madboder har en Børn og unge motiveres til grøn og sund profil, som at træffe de sunde udvikles i samarbejde med madvalg og deltage i skolens sundhedsfaglige måltidsfællesskaber personale, forældre og elever. Skolerne har afsat god tid og rum til spisepauser. Inden afslutning af skoleår 2014/15 har emnet og fokusområderne inden for Motion og sundhed været drøftet på forældremøder i alle klasser. Resultatet skal vise sig i en tendens til bedre testresultater i de nationale test og en stigning på mindst 0,2 karakterpoint inden for 4 år. Status pr. ult. August 2014: Status for Almindelig undervisning er, at elementerne indarbejdes i kvalitetsrapporten, som besluttet både for 13/14 og 14/15.

42 Bilag: 5.2. Specialundervisnng- og rådgivning - status pr. augsut 2014 Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Mødedato: 02. oktober Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

43 Status pr. ult. August Budget 2014 Specialundervisning- og Rådgivning Formål og indhold Den specialpædagogiske bistand ydes til børn, hvis udvikling kræver særlig hensyntagen eller støtte, og som ikke alene kan ydes inden for rammerne af den almindelige undervisning. Formålet er at fremme udviklingen hos elever med særlige behov i overensstemmelse med kravene i folkeskoleloven, herunder at eleverne ved skolegangens ophør har forudsætninger for fortsat uddannelse, erhvervsmæssig beskæftigelse eller anden beskæftigelse. Bistanden skal være både hensyntagende og kompenserende og kan omfatte rådgivning til forældre, lærere eller andre med væsentlig betydning for elevens udvikling, materialer, personlig assistance samt særlige aktiviteter i tilknytning til undervisningen. Specialpædagogisk bistand gives også til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen. Organiseringen af den specialpædagogiske bistand for børn sker efter gennemførslen af kommunalreformen på tre måder: Støttende og kompenserende undervisning samt anden specialpædagogisk bistand efter folkeskolelovens 20, stk. 2, hvor der stilles krav om særlig hensyntagen og støtte til elevens udvikling. Herunder hvor elevens tilhørsforhold til den almindelige klasse ophører og erstattes med undervisning i specialklasse eller specialskole. Specialundervisning efter folkeskolelovens 20 stk. 3, hvor eleven henvises til undervisning ved regionsrådets foranstaltning på lands- eller landsdelsdækkende tilbud, samt til regionens tilbud til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen. Specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen efter folkeskolelovens 4, stk. 1. Denne bistand gives til børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte. Formålet er at fremme udviklingen hos børn med særlige behov, således at de på lige fod med andre børn kan påbegynde skolegangen. Specialpædagogisk bistand og rådgivning dækker aktiviteter samt udgifter/indtægter til Driften af PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), der yder supervision og rådgivning til specialundervisningen i kommunen, og som varetager tale- høreundervisning samt andre tilbud til småbørn - sproggrupper og motorisk træning. Opgaverne løses i et tæt samarbejde med Daginstitutionskontoret, Familieafdelingen, "Netværk 6" i regionen og Regionsrådet. Netværk 6 varetager den overordnede koordinering af gruppeordninger og specialskoler inden for netværket, der består af følgende kommuner: Albertslund, Brøndby, Dragør, Glostrup, Hvidovre, Høje Tåstrup, Ishøj, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk kommuner. Støttende og kompenserende undervisning på folkeskolerne styret af skolernes specialcentre. Specialklasser, ordblindeklasser. Heldagsinstitutionen. Regionsskoler herunder tale- høreinstituttet og de lands- og landsdelsdækkende institutioner samt Børneklinikken i Københavns Kommune. Undervisning på opholdssteder/døgninstitutioner (betaling for undervisning af elever, der er anbragt uden for eget hjem). Supervision og efteruddannelse af lærere i støttende og kompenserende undervisning strategier. Materialer og hjælpemidler til den støttende og kompenserende undervisning.

44 Politiske visioner og mål Det er kommunens overordnede målsætning, at flest mulige af grundskoleeleverne, herunder børn med særlige behov, kan modtage undervisning inden for folkeskolens rammer og i nærmiljøet i den almindelige klasse eller i et særligt tilbud i kommunen. Større inklusion i folkeskolen gennem en mere individuel tilrettelagt undervisning baseret på individuelle undervisningsplaner, samt øget brug af undervisningsdifferentiering gennem holddannelse og i øvrigt mere fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen, kan fremme en fastholdelse i almindelig undervisning. For at forebygge elevernes vanskeligheder skal der være særlig fokus på tale-/læse-/sprogstøtte og motorik i skolestarten, således at eventuelle problemer kan afhjælpes. Fokus på den generelle udvikling herunder sprog- og begrebsudvikling hos børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen, vil ligeledes være en væsentlig forebyggende indsats. Den løbende evaluering af de individuelle undervisningsplaner for det enkelte barn er nødvendig som grundlag for tilrettelæggelse af støttende og kompenserende undervisningen og for vurderingen af, om det enkelte barn får udbytte af undervisningen. Det giver samtidig mulighed for, at eleven, forældrene og lærerne i fællesskab fastlægger og tager ansvar for at nå de fastsatte mål for undervisningen. Målsætninger og resultatkrav Målsætninger Resultatkrav Opfølgning At den specialpædagogiske bistands erfaringer, metoder og ressourcer skal fremme At flest mulige elever undervises indenfor almenundervisningens Årlig afrapportering til Børne- og Skoleudvalget om antallet af elever, der inklusion på alle niveauer og rammer. rettes mod den almindelige undervisning i klasserne. modtager og henvises til støttende og kompenserende undervisning på skolerne. At de almindelige støtte foranstaltninger til sårbare børn og unge, tilrettelægges så de fremmer inkusionsmulighederne og fællesskabet på klasseniveau inden for folkeskolens rammer. At de særlige støttende og kompenserende undervisningstilbud til Undervisningen og støtteforanstaltningerne planlægges så skolens ressourcepersoner arbejder i almenklassens fællesskab, og færrest mulige elever undervises udenfor den almindelige klassestruktur. Flest mulige elever undervises inden for det almene skolevæsens Årlig afrapportering til Børne- og Skoleudvalget om hvordan skolen fremmer ressource omstillingen til at understøtte en inkluderende praksis, samt antallet af elever indenfor de forskellige særligt organiserede undervisningstilbud. Årlig afrapportering til Børne- og Skoleudvalget om antallet af elever, der

45 Målsætninger Resultatkrav Opfølgning sårbare børn og unge, gennemføres i størst muligt omfang inden for skolevæsenets rammer. rammer, så relativ færre elever visiteres til segregerede undervisningstilbud. modtager særlige specialundervisningstilbud i og uden for kommunen samt på regionsskoler. At der oprettes mindst et familieklasseforløb pr. skole At skolernes ressourcer og ressourcepersoner organiseres og arbejder i praksis på måder, der understøtter almenlærernes arbejde med inklusion, undervisningsdifferentiering og fællesskabet i og omkring almenklassen. At elever, der deltager i et familieklasseforløb får mere positivt skoleforløb, og bliver bedre til at indgå i sociale sammenhænge, samt at de deltagende forældre opnår større indsigt i og forståelse for deres barns adfærd i skolen. At der i skoleåret 2014/15 arbejdes med de enkeltes skolers organisering af ressourcer og ressourcepersoner så de fremmer fællesskabet og inklusionsarbejdet i almenklassen. Ved skoleårets udløb gives der en orientering til Børneog Skoleudvalget om de enkeltes skolers familieklasseprojekter. Ved skoleårets udløb gives der en orientering til Børneog Skoleudvalget om de enkeltes skolers arbejde med organiseringen af ressource allokeringen. Status pr. ult. August Alle skoler har pr. august 2014 oprettet udviklingsudvalg for at sikre en ressource alokering, der kan fremme inklusion og fleksibel udnyttelse af ressourcerne. ROF og skolerne fortsætter i 2014 med netværksarbejdet på AKT området for at sikre sammenhæng og vidensudveksling på tværs af skolerne. Netværksarbejdet er fra august 2014 udvidet med pædagoger, der har understøttende undervisning i skolerne. Tårnby Kommune har 268 elever visiteret til vidtgående specialundervisning.

46

47 Bilag: 5.3. Serviceydelser til skoleområdet status pr. ult. august 2014 Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Mødedato: 02. oktober Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

48 Status ult. August Budget Serviceydelser til skoleområdet. Formål og indhold Serviceområdet dækker forskellige konti for indkøb og aktiviteter, der understøtter og supplerer folkeskolens varetagelse af undervisning og øvrige tilbud til eleverne i tilknytning til undervisningen. Formålet med aktiviteterne er dels at understøtte opfyldelse af folkeskolelovens bestemmelser, dels at sikre en rimelig høj ensartet kvalitet i kommunens tilbud til eleverne. Kontiene retter sig mod indkøb af materialer, der ikke anskaffes af de enkelte skoler, men administreres af centrale institutioner for skolerne, og mod aktiviteter, som etableres af centrale institutioner og tilbydes skolerne. Politiske visioner og mål Det er kommunens overordnede målsætning at sikre bedst mulig sammenhæng mellem pædagogiske mål, faglige kompetencer og givne rammer. Målet med kontiene er at sikre denne sammenhæng på et rimeligt højt serviceniveau for folkeskolens elever på områder, hvor de enkelte skoler ikke selv kan etablere omfanget og indholdet af tilbud på tilsvarende niveau. Dette gælder eksempelvis sikring af relevante undervisningsmaterialer i svømmehallerne til fælles brug for skolerne, og at elever transporteres til og fra kommunens tilbud om undervisning etableret uden for skoledistriktet, herunder til specielle undervisningstilbud, der er oprettet for grupper af elever med særlige vanskeligheder. Herudover sikres eksempelvis dækning af transportudgifter af syge og handicappede elever, kørsel til skadestuer og lignende i tilfælde af uheld. Visionen med driftsaftalen mellem Tårnby Kommune og den selvejende institution Solkolonierne vedrørende kolonierne "Solkrogen" og "Solbrinken" er, at Solkolonierne fremmer fællesskabsfølelsen blandt kommunens unge, samt den enkeltes trivsel ved at tilbyde gode rammer for fagligt og socialt samvær under såvel lejrskoleophold som feriekoloniophold med henblik på at videreudvikle et fælles værdigrundlag mellem hjem, skole og fritid - samt at ledig kapacitet på kolonierne udnyttes i størst muligt omfang til glæde for kommunens borgere (daginstitutioner, foreninger og klubber). Visionen med driften af Pædagogisk Udviklings Center er, at Pædagogisk Udviklings Center udgør et fælles, højt kvalificeret inspirations-, vidensdeling- og koordinerende servicetilbud for den pædagogiske udvikling på 0-18 års området. Dette indebærer blandt andet koordineret undervisningsmaterialeformidling i samarbejde med de pædagogiske læringscentre og folkebibliotekerne m.fl., tilbud om konsulentbistand inden for folkeskolens fagrække herunder som inspiratorer for udviklingstiltag, kursus- og konferencetilrettelæggelse for ansatte i Børne- og Kulturforvaltningen. Pædagogisk Udviklings Center har en central opgave i at bistå ved dokumentation og evaluering af status og udviklingsmuligheder for skolernes kvalitet i undervisningen.

49 Målsætninger og resultatkrav Målsætninger Resultatkrav Opfølgning Solkrogens og Solbrinkens inventar- og vedligeholdelsestilstand skal sikres på mindst nuværende niveau. Belægningen af kolonierne skal have mindst samme omfang som året før. Børne- og Skoleudvalget vurderer udviklingen ved fastlæggelse af tilskud til Solkolonierne i.f.m. behandling af Budget. Pædagogisk Udviklings Centers opgave er at skabe sammenhæng i pædagogisk udvikling for 0 18 års området. Et særligt fokus er at sikre, at skolerne samarbejder med skoledistriktets dagtilbud om at skabe sammenhæng og kontinuitet. PUC er tovholder for en arbejdsgruppe, der er sammensat af ledere fra institutions- og skoleområdet samt konsulenter. Arbejdsgruppen følger løbende op på den politisk vedtagne overgangsplan, som evalueres en gang årligt. Ved skoleårets udløb forelægges evalueringen af overgangsplanen for Børneog Skoleudvalget. Skolekonsulenterne skal samarbejde med lærerne i praksis om udvikling af undervisningens kvalitet. Lærere og team fra alle skoler deltager i aktionlæringsforløb med PUCs konsulenter. PUC udarbejder rapport om aktionslæringsforløbene på skolerne, hvor effekten af lærernes og teamenes deltagelse beskrives. Rapportens konklusioner indgår i kvalitetsrapporten. Skolekonsulenterne skal i samarbejde med skolerne medvirke til at formulere og vurdere opstillede mål for elevernes udbytte af undervisningen. Skolekonsulenterne drøfter i løbet af året resultaterne at de kommunale og nationale test og prøver med skoleledelse og relevante fagpersoner. På baggrund af drøftelserne udarbejder konsulenterne anbefalinger til udvikling af undervisningen i test- og prøvefagene. Resultatet skal vise sig i en tendens til bedre testresultater i de nationale test og en stigning på mindst 0,2 i karakterpoint inden for 4 år. Skolekonsulenterne udarbejder årligt en karakterrapport med anbefalinger, der drøftes med skolerne og forelægges Børne- og Skoleudvalget.

50 PUCs konsulenter medvirker til, at digitale læremidler bliver en del af undervisningen på alle kommunens skoler. PUC koordinerer og indkøber digitale læremidler i samarbejde med skolerne. Konsulenterne inspirerer og støtter lærerne i implementering af de digitale læremidler på netværksmøder, i fagteam og i aktionslæringsforløb på skolerne. PUCs konsulenter evaluerer og dokumenterer, i hvor grad og hvordan de digitale læremidler bliver implementeret i undervisningen. Evalueringens konklusioner indgår i skolernes kvalitetsrapport. Status pr. ult. August 2014: 2) Overgangsplan Arbejdsgruppen er i gang med at evaluere og revidere overgangsplanen, så den passer til den organisationsændring, som skolereformen har medført: At fritidsinstitutioner er blevet til SFO, som er knyttet til de 8 skoler samt de erfaringer, som arbejdet med overgangsplanen har vist. D. 1. april 2014 afholdt PUC en arbejdsdag om overgangsplanen, hvor 60 pædagoger og 0. klasses lærere, der alle arbejder med overgangsplanen i praksis, deltog. Målet med dagen var at få medarbejdere, der arbejder med overgangsplanen i praksis til at deltage i evalueringen af overgangsplanen og komme med forslag til kvalificering af planen. Arbejdsgruppen vurderer, at målet med dagen blev nået: Den engagerede deltagerkreds var i god dialog, og der kom mange input til arbejdsgruppen. Forslag og opmærksomhedsfelter fra arbejdsdagen blev efterfølgende behandlet på et møde i arbejdsgruppen, og arbejdsgruppens konsulenter er nu i gang med at revidere overgangsplanen ud fra de aftalte ændringer. Derudover arbejder arbejdsgruppen videre de opmærksomhedsfelter, som fremkom på arbejdsdagen, og som kræver indstillingfra forvaltning til det politiske niveau: Tidspunkt for klassedannelse Distriktsopdeling på 0-18 års-området Information til forældre om betydningen af, at børn fra deres første institution, indskrives i institutioner i det skoledistrikt, som barnet tilhører Brug af samme måleinstrument til trivselsmålinger fra 0-18 år. 3) Skolekonsulenternes samarbejde med lærerne i praksis om udvikling af undervisningens kvalitet I efterår 2013 og forår 2014 har lærerteam fra alle skoler deltaget i teamsamtaler med PUC konsulenter og psykologer fra RoF. Målet var at kvalificere teamets samtale og samarbejde om udvikling af den enkelte elevs deltagelsesmuligheder i læringsfællesskaberne og dermed danne grundlag for en faglig udvikling for alle elever i et klassefællesskab. Målet blev delvist nået, idet de fælles refleksioner og bedre strukturerede samtaler gav nye perspektiver på eleverne, ligesom lærerne fik flere konkrete værktøjer til arbejdet med elevernes faglige og sociale udvikling. Der gennemføres løbende aktionslæringsforløb med lærere på alle skoler både i forbindelse med kompetenceudviklingsforløb på PUC og på skoleledelsernes eller lærernes egen opfordring.

51 Generelt er evalueringerne fra de gennemførte aktionslæringsforløb positive, og de, der har deltaget i aktionslæring, efterspørger flere forløb. Konsulenterne giver udtryk for, at den didaktiske samtale om undervisningen giver refleksioner, der fører til handlinger, som fremmer kvaliteten i undervisningen. 4) Karakterrapport Hvert år studerer PUC s konsulenter skolernes afgangsprøvekarakterer og læseprøvernes resultater med henblik på at vejlede og komme med forslag til, hvorledes undervisningen i læsning og prøvefag kan udvikles og kvalificeres, så eleverne opnår endnu bedre resultater. Konsulenterne mødes med skolernes ledelse og relevante ressource- og fagpersoner hen over efterår 2014 og drøfter og kommer med anbefalinger til tiltag og handlinger, som kan fremme undervisningens kvalitet og elevernes læring. Anbefalingerne samles hvert år i skolernes kvalitetsrapport. Skoleledelserne har hvert år givet udtryk for, at de anser karakterrunden for særdeles udbytterig og nyttig i forhold til handlinger til fremme af udviklingsorienterede tiltag i fagene. 5) Digitale læremidler Undervisningsministeriet har i 2014 udmøntet 80 millioner kroner fra puljen til digitale læremidler. Kommuner kan få udbetalt tilskud fra puljen på baggrund af dokumentation for afholdte udgifter til tilskudsberettigede digitale læremidler. Tårnby Kommune har i 2014 en trækningsret på kr ,-. Da der er en kommunal medfinansiering på 50 %, betyder det, at Tårnby Kommune i 2014 kan indkøbe digitale læremidler for kr ,-. PUC står for information, fordeling og koordinering af trækningsretmidlerne for skolerne. PUC finansierer digitale læremidler til kommunale aftaler på portaler og digitale læremidler, som alle skoler kan tilgå. De indkøbte fælles digitale læremidler er blevet præsenteret på PLCudvalgsmøder og er tilgængelige fra FællesNettet. Der informeres løbende om prøveabonnementer på FællesNettet. Skolerne indkøber digitale læremidler for deres trækningsretsdel til hver deres skole efter vejledning og sparring med PUC s konsulenter om materialernes faglighed og anvendelse. På nuværende tidspunkt kendes det samlede beløb for indkøb af digitale læremidler for 2014 ikke, men de øvrige år har Tårnby Kommune ikke anvendt hele trækningsbeløbet. Konsulenterne drøfter løbende de digitale læremidlers muligheder og anvendelse i undervisningen på netværksmøder på PUC og i fagteam på skolerne, ligesom konsulenterne deltager i praksis, hvor de støtter og vejleder ved implementering af digitale læremidler i fagene. PUC er forpligtet til at fremsende evaluering af brugen af de indkøbte digitale læremidler til undervisningsministeriet, når det ministerielle projekt med tilskud afsluttes med udgangen af 2015.

52 Bilag: 5.4. SFO status pr. ult. august 2014 Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Mødedato: 02. oktober Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

53 Status ult. August Budget SFO. Formål og indhold SFO er et kontrolleret pasningstilbud til skolebørn i alderen 6-9 år, der gives som alternativ til fritidshjem. Normeringsmæssigt er der i kommunen de samme vilkår på SFO og fritidshjem. Der er etableret følgende SFO ordninger: Skelgårdsskolens SFO med plads til 144 børn. Kastrupgårdsskolens SFO/Klub med plads til 155 fritidshjemsbørn og 125 fritidsklubbørn. Skottegårdsskolens SFO med plads til 228 børn. SFO`erne har egne lokaler og selvstændig ledelse, men er under skolelederens ansvarsområde og skolebestyrelsernes tilsynsforpligtigelse. Politiske visioner og mål Det er kommunens overordnede målsætning at give et pædagogisk pasningstilbud af høj kvalitet i gode og trygge rammer. Der skal være et bredt udbud af aktiviteter tilpasset de forskellige aldersgrupper. Aktiviteterne skal være med til at give børnene en meningsfuld fritid med indhold samt medvirke til udvikling af børnenes motorik, kreative evner og almene kompetencer. Arbejdet med almene kompetencer koordineres mellem SFO og skole. Såvel SFO`ens lokaler og skolens lokaler inddrages i aktiviteterne for at nå de opstillede overordnede målsætninger. Samarbejdet med lærerne og indskolingen skal udvikles for at skabe sammenhæng i børnenes hverdag. Samarbejdet mellem skole og SFO intensiveres. Planlægning af aktiviteterne i SFO`en skal ske i et reelt samarbejde med forældrene, og informationsniveauet skal være højt.

54 Målsætninger og resultatkrav Målsætninger Resultatkrav Opfølgning Motion og Bevægelse At der i alle Daginstitutioner og klubber arbejdes målrettet med emnet Motion og/eller Bevægelse med udgangspunkt i de forskellige børns aldersstadier. At der i alle Daginstitutioner og klubber udarbejdes dokumentation på de processer institutionerne gennemfører, og at dette sker ved brug af læreplansskemaer (evaluerings-materiale) og årsrapportering til politisk udvalg. Tårnby Kommunes daginstitutionsområdet skal som udgangspunkt inkludere, motivere og fastholde børn og unge i et fysisk aktivt liv fra småbørnsalderen til og med teenageårene. Forældrebestyrelsen orienteres om, hvilke projekter, institutionen vil gennemføre og præsenteres for evalueringsmaterialet. På klubområdet evalueres processerne løbende med den pædagogiske konsulent. Indsatsområdet drøftes i de lokale netværk, hvor der sker vidensdeling og udspringer initiativer til at opkvalificere arbejdet og praksis. Fysisk aktivitet på forskellige niveauer skal bruges som middel til at fremme sociale fællesskaber, læring og mental sundhed for børn og unge. Børn og unge skal på deres vej møde voksne rollemodeller med synlig bevidsthed om betydningen af Motion og Bevægelse. Børn og unge skal så vidt muligt motiveres til at transportere sig selv. Der vil for nogle medarbejdere afholdes kursus/ uddannelsesforløb. Den opnåede læring og viden skal efterfølgende udbredes og overføres til yderligere medarbejdere på det øvrige område. At der løbendes arbejdes med en overordnet strategi for motion og bevægelse. Børne- og Kulturforvaltningen forelægger resultater og status for Børne- og Skoleudvalget.

55 Målsætninger Resultatkrav Opfølgning Kommunens rum, herunder Daginstitutioner og kubber, legepladser og naturområder skal udvikles og udnyttes så mulighederne for at være fysisk aktiv fremmes. Inklusion. Inklusion er et indsatsområde på hele 0-18 års området og indbefatter en helhedstænkning og fælles indsats i forvaltningen og med relevante samarbejdspartnere. At der i alle Daginstitutioner og klubber arbejdes med inklusion ud fra forskellige metoder, herunder aktionslæring At der er fokus på udsatte børn. At der opnås et tættere forældresamarbejde. At der er fokus på overgangen mellem de forskellige dagtilbud og skole. Alle dagtilbud udarbejder dokumentation og evaluering på de tiltag de afprøver, og de erfaringer de får i forhold til inkusion. At medarbejderne opnår en større forståelse og viden om inklusion. At medarbejderne arbejder på tværs på området for at opnå en større viden og kendskab til børn og familier, der skal sikre en mere koordinerende indsats til gavn for det enkelte barn og familie. At de pædagogiske vejledere samarbejder og indgår i teams fra Forebyggelse og Rådgivning. Det inkluderende forældresamarbejde skal udbredes og fokus på distrikter og netværk. Den inkluderende forældresamtale igangsættes med fælles temadage på området. Forældrebestyrelserne orienteres løbende om indsatsområdet og drøfter inklusion på bestyrelsesmøder i løbet af året. Forvaltningen, herunder PUC forestår kursusvirksomhed i inklusion for medarbejderne. De pædagogiske konsulenter følger op på emnet ved bl.a. tilsynene. Børne- og Kulturforvaltningen forelægger resultater og status for Børne- og Skoleudvalget. Det sunde børneliv: At alle børn opnår viden, erfaring og erkendelse for At alle Daginstitutioner og klubber diskuterer hvad De pædagogiske konsulenter evaluerer

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. oktober 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 23. april 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan R.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 15. januar 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget. Mødet holdes på Hovedbiblioteket

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget. Mødet holdes på Hovedbiblioteket TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 9. marts 2017 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Mødet holdes på Hovedbiblioteket Allan S.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 11. september 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 1. oktober 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 21. november 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 23. april 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 20. november 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Onsdag den 4. maj 2016 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben tillægsdagsorden. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åben tillægsdagsorden. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åben tillægsdagsorden til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 24. marts 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 7. maj 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 20. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 16. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 19. november 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. maj 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE sp Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 12. september 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 11. februar 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Skolestrategi juni 2014

Skolestrategi juni 2014 Børne- og Kulturforvaltningen Næstved Kommune Skolestrategi 2011 - juni 2014 Indledning Skolestrategien skal tydeliggøre sammenhæng, helhed og retning for skolevæsenets udvikling i Næstved kommune frem

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 31. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 8. september 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen, Louis

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. januar 2016 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler.

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler. Skolepolitik Indhold Indledning... 3 Vores Vision... 5 En anerkendende skole... 6 Temaer i skolepolitikken... 8 Faglighed og inklusion... 9 Læringsmiljø og fællesskab... 11 Samarbejde.... 14 Ledelse...

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10 Skolepolitik for Aabenraa Kommune 2009 Side 1 af 10 Skolepolitik i Aabenraa Kommune Indledning Børne- og Undervisningsudvalget gennemførte i perioden november 2007 februar 2008 en række dialogmøder med

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper

Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper Ved spørgsmål kontakt Specialpædagogisk konsulent Kristina Wetche Nikolaisen krn@norddjurs.dk Tlf. 24 96 55 32 I Norddjurs Kommune vil vi arbejde målrettet

Læs mere

AKT strategi. Udarbejdet af VRC/AKT og Inklusion og PUC Juni 2014. Børn og Unge afdelingen

AKT strategi. Udarbejdet af VRC/AKT og Inklusion og PUC Juni 2014. Børn og Unge afdelingen AKT strategi Udarbejdet af VRC/AKT og Inklusion og PUC Juni 2014 Børn og Unge afdelingen Fredericia Kommunes strategi for AKT Baggrund Der har gennem mange år været arbejdet med AKT området i Fredericia

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Dagsorden. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Dagsorden. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Dagsorden til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. marts 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik Tillæg gældende for 2017-2018 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Digital skole 1:1-skolen Vedtaget af Greve Kommunes Byråd 5. september 2016. 1 Forord Denne udgave af skolepolitikken

Læs mere

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening Fællesskabets skole - en inkluderende skole Danmarks Lærerforening Den inkluderende folkeskole er et af de nøglebegreber, som præger den skolepolitiske debat. Danmarks Lærerforening deler målsætningen

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan R.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Oplæg til temadrøftelse BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Revideret forår 2016 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber... 5 Børn og unge med særlige

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. august 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants

Læs mere

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 Indhold: Indledning side 3 Tiltag - og handleplaner side 4 Evaluering side 8 Arbejdsgruppen: Vagn F. Hansen, Pædagogisk

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Inkluderende pædagogik og specialundervisning

Inkluderende pædagogik og specialundervisning 2013 Centrale videnstemaer til Inkluderende pædagogik og specialundervisning Oplæg fra praksis- og videnspanelet under Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning viden til praksis. Indholdsfortegnelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 3. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 11. september 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN Resultatkontrakt 2010-11 for RASMUS RASK-SKOLEN Odense Kommune - Forvaltning dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Rasmus Rask-skolen er indgået mellem Jørgen Schaldemose

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Indholdsfortegnelse Mål:.. 4 Fælles aktiviteter på alle skoler 5 Dansk som andetsprog som dimension i undervisningen. 5 Udvikling af tosprogede

Læs mere

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6 MANGFOLDIGHED INKLUSION Side 1 af 6 OM INKLUSION - fra inklusionsudvikling.dk Inklusion handler om barnets oplevelse af at være en værdifuld deltager i det sociale og faglige fællesskab, og det er centralt

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Formålet med Sortedamsskolens ressourcecenter Formålet med at omorganisere skolens specialfunktioner er, at opnå en bedre inklusion for alle børn på skolen. Inklusion

Læs mere

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag:

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag: Skalmejeskolen Udviklingsplan 2013/2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 19. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Formålet med notatet er at give foreningens forskellige led et politisk redskab til at komme i offensiven i debatten om specialundervisningen.

Formålet med notatet er at give foreningens forskellige led et politisk redskab til at komme i offensiven i debatten om specialundervisningen. E.1 Kvaliteten af specialundervisningen efter kommunalreformen Den 17. september 2009 Emne: Kvalitet i specialundervisningen Notatet Kvalitet i specialundervisningen er et baggrundspapir til hovedstyrelsens

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Tirsdag den 12. januar 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Forord Denne folder skal informere om de arbejdsområder og ydelser, som medarbejderne i det centrale Videns- og ressourcecenter kan levere. Hensigten med folderen

Læs mere

Terndrup Skole og SFO

Terndrup Skole og SFO Kontrakt 2013-14 Terndrup Skole og SFO Terndrup Halvej 1 9575 Terndrup Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune.

Læs mere

Inklusionsstrategi Solrød Kommune

Inklusionsstrategi Solrød Kommune Inklusionsstrategi Solrød Kommune 1 Inklusionsstrategi Solrød Kommune. Solrød Kommune har en ambition om at styrke inklusion til gavn for alle børn og unge. Solrød Kommunes strategi for inklusion beskriver

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 22. oktober 2014 Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Børn og Unge fremsender hermed Børn og Unge-byrådets

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 18. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders Krantz,

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Indholdsfortegnelse

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Indholdsfortegnelse Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Indholdsfortegnelse Oversigt 2 Målsætninger for skolevæsenet 2 1. Skolepolitik og målsætninger for skolevæsenet 2 Skolestruktur og indhold

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning i et specialiseret tilbud.

Læs mere

Resultatkontrakt for Næsby Skole

Resultatkontrakt for Næsby Skole Resultatkontrakt 2011-12 for Næsby Skole Odense Kommune - BUF - Skoleafdelingen 17.05.2011 dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Næsby - skole er indgået mellem Skoleafdelingen

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Specialpædagogisk bistand. Odder Kommune.

Specialpædagogisk bistand. Odder Kommune. Specialpædagogisk bistand I Odder Kommune. Formål, ansvar, kompetence, visitation og tilbud. Dato: 25.10.11 Doc: 2011-152077 Den specialpædagogiske bistands formål. I henhold til bekendtgørelse om folkeskolens

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 21. august 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014

Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter, således at det afspejler udvalgets prioriteringer af

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Sags-id: 28.00.00-P20-6-13 Inden for følgende områder: o Læringsmiljøer o Inklusion o Tidlig forebyggende indsats o Overgang fra dagpleje til daginstitution

Læs mere

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2017 Alle elever skal lære mere og trives bedre Mål, formål og oprindelse Målet er implementering af Folkeskolereformen over en treårig periode med udgangspunkt

Læs mere

Langsigtede mål , samt delmål for 2016

Langsigtede mål , samt delmål for 2016 Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016 og koordineret samarbejde. Mål: Tidlig indsats Politikområde 01 og 03 Langsigtet mål: Flere børn og familiers vanskeligheder afhjælpes så tidligt som muligt

Læs mere

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen Udvalg MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Skole- og uddannelsesudvalget Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 11. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE Politiske målsætninger for skolernes specialundervisning og specialpædagogisk bistand i det almindelige undervisningsmiljø Forord

Læs mere

Overgangsplan. fra daginstitution til SFO og skole. Planen er udarbejdet af udvalget for overgange og tiltrådt af Børne- og Skoleudvalget

Overgangsplan. fra daginstitution til SFO og skole. Planen er udarbejdet af udvalget for overgange og tiltrådt af Børne- og Skoleudvalget Overgangsplan fra daginstitution til SFO og skole Planen er udarbejdet af udvalget for overgange og tiltrådt af Børne- og Skoleudvalget Arbejdsgruppe: Leder Hanne Birkum, Pædagogisk UdviklingsCenter Konsulent

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen supplerer den almindelige folkeskoledrift. Bevillingen har til formål at understøtte og udvikle undervisningen

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Baggrund Siden 2006 har det været lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapporter en gang om året. Rapporten er en del af Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Nedenstående er Glostrup skoles bud på operationalisering og indikatorer på, at de kommunalt besluttede mål for implementering af

Læs mere

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010.

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Formål Den fælles inklusionsstrategi har til formål: At tydeliggøre værdien af inklusion af alle børn for både professionelle og forældre.

Læs mere