EU-direktiver på det danske arbejdsmarked - en hund i et spil kegler?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EU-direktiver på det danske arbejdsmarked - en hund i et spil kegler?"

Transkript

1 Herman Knudsen og Jens Lind EU-direktiver på det danske arbejdsmarked - en hund i et spil kegler? Aktørerne på det danske arbejdsmarked har været stærkt optaget af at forhindre, at EU-direktiver kommer til at medføre forandringer af den måde, hvorpå arbejdsmarkedsforhold traditionelt reguleres i Danmark. Den danske indsats over for EU-direktiver har i høj grad været centreret om et forsvar for den danske model. I denne artikel problematiseres specielt fagbevægelsens medvirken i denne politik. Fremskridtet ville gå helt i stå, hvis vi overlod den fulde regulering af forholdene på arbejdsmarkedet til de sociale partnere. Vi behøver lovgivning til at få parterne til at flytte sig og til selv at gøre noget. Ikke for at putte noget ned over hovedet på danskerne, som langt hen ad vejen kan selv. Men hvis vi skal have fremskridtet til at blive muligt for alle i EU, må vi på europæisk plan kombinere det bedste fra jeres aftalesystem med det bedste fra lovgivningssystemet. (Emilio Gabaglio, formand for den europæiske faglige sammenslutning i ETUC, Politiken 24. maj 1998) Indledning I Danmark er der bred enighed om at opfatte EU-direktiver på arbejdsmarkedet som en hund i et spil kegler. Det danske spil foregår inden for det, der som oftest kaldes den danske model et sæt skrevne og uskrevne spilleregler, som er en videre-udvikling af det grundlag, der blev lagt med Septemberforliget i Karakteristisk for den danske model er, at det politiske system i meget høj grad overlader regu-leringen af arbejds- og ansættelsesforhold til arbejdsmarkedets parter, dels via kollek-tive overenskomster og dels via organisationernes indflydelse på den statslige regulering. Tidsskrift for ARBEJDSLIV, 1. årg. nr

2 Her 100 år efter den spæde begyndelse har den danske model nærmest fået kultstatus. Den lovprises af begge parter på arbejdsmarkedet og af de politiske partier fra det yderste højre til det yderste venstre. Samtidig er den det fælles orienteringspunkt i forhold til den forstyrrende hund, EUs bestræbelser på at fastlægge et vist minimum af fælles regulering af medlemstaternes arbejdsmarkeder. Vi vil i denne artikel analysere og diskutere det anspændte forhold mellem den danske model og arbejdsmarkedsreguleringen på EU-niveau. Et centralt punkt er her de danske aktørers politik i forhold til, hvordan EU-direktiver skal implementeres i Danmark. Det er aktørernes præference, at direktiver implementeres via de kollektive overenskomster i stedet for lovgivning. At denne linie er problematisk er givet i og med (Due et al 1992, 118), at alle lønmodtagere skal være sikret de rettigheder, som et givet direktiv foreskriver, selvom de ikke er medlem af en fagforening, eller ikke er dækket af en overenskomst. En sikring, der reelt kun kan finde sted gennem en generel lovgivning. Når dertil lægges, at næsten halvdelen af de ansatte i den private sektor ikke er dækket af en overenskomst (Scheuer 1996), er det oplagt, at problemet ikke kun er af marginal karakter. Valget af de kollektive overenskomster som implementeringsform er foretaget ud fra en antagelse om, at man på den måde kan minimere de ændringer, der skal foretages i det danske system som følge af EUs direktiver. Denne målsætning har imidlertid også betydning for aktørernes politik i direktivernes tilblivelsesfase. De danske aktører, herunder fagbevægelsen, har virket for, at direktiverne får en sådan karak- ter, at de i mindst mulig grad fører til ændringer af arbejdsmarkedsforholdene i Danmark. Dermed har fagbevægelsen prioriteret hensynet til den danske model og det korporative samarbejde på nationalt plan over en effektiv interessevaretagelse på europæisk niveau. De danske aktører har således reageret på mødet med den forstyrrende hund ved at gå i pindsvinestilling. Artiklen er opbygget i følgende blokke: et overblik over forskellige reguleringsmåder på arbejdsmarkedet og en placering af den danske model i forhold hertil en redegørelse for de danske aktørers tematisering og generelle politik i forhold til EU-direktiver en case-baseret analyse af problemer i forbindelse med den danske implementeringsmodel en reference til forskning, som placerer den danske strategi som reaktiv og passiv en analyse, der problematiserer de antagelser, der ligger bag den danske fagbevægelses politik, og en kritik af den danske pindsvinestilling Regulering af arbejdsmarkedet og den danske model Arbejdsmarkedet er reguleret gennem tre reguleringsformer, markedskræfter, kollektive aftaler og lovgivning. Disse reguleringsformer er knyttet til og er produktet af tre sociale institutioner, markedet, interesseorganisationerne og staten, som agerer ud fra forskellige rationaliteter. Markedet ud fra en økonomisk rationalitet, interesseorganisationerne ud fra en økonomisk og social rationalitet og staten ud fra en social og politisk rationalitet. Relationerne på markedet er præget af konkurrence mellem 62 EU-direktiver på det danske arbejdsmarked

3 købere og sælgere af arbejdskraft. Denne konkurrence er modificeret af eller begrænset til geografiske eller kvalifikatoriske segmenter og af interesseorganisationernes og statens kooperative og niveausættende reguleringer. Markedet er ideelt set baseret på individuel adfærd, medens interesseorganisationer og stat fastsætter kollektive normer. Graden af kollektivitet versus individualitet er afhængig af reguleringens dækningsgrad (herunder dimensionen central-decentral). Disse kendetegn ved forskellige reguleringsformer kan suppleres med et politisk perspektiv, hvor en liberalistisk strategi prioriterer markedsregulering, dvs. en styrkelse af markedskræfterne, øget vægt på økonomisk rationalitet i samfundet og øget konkurrence og individualisme, medens en socialistisk strategi vil begrænse disse træk gennem politiske beslutninger baseret på fællesskab og samarbejde. Disse forskellige muligheder, principper og karakteristika ved de respektive reguleringsformer er i oversigten neden for specificeret i deres ideelle form, som idealabstraktioner. 1 I virkelighedens verden er ethvert arbejdsmarked reguleret af alle tre reguleringsformer i en bestemt konfiguration, hvor man kan tale om, at den ene reguleringsform er mere dominerende end den anden, og at de specielle træk udvikler sig over tid. Staten kan eksempelvis varetage helt de samme funktioner som organisationerne og de kollektive overenskomster i reguleringen af arbejdsmarkedet, men det mest udbredte er forskellige varianter af en kombineret regulering gennem staten, organisationerne og markedet, hvor disse institutioner regulerer med forskellig vægt og betydning inden for forskellige områder af produktion, køb og salg og anvendelse af arbejdskraft. Reguleringen af arbejdsmarkedet i Danmark er grundlæggende baseret på aftalefriheden, som er sikret af staten. Staten er altså garant for markedets frie udfoldelse, dvs. en individ- eller subjekt-orienteret regulering, hvor den enkelte køber og sælger af arbejdskraft indgår en kontrakt. Der findes dog en række kollektive reguleringer af dette forhold, som skal respekteres af parterne. Først og fremmest lovgivning, men i Danmark også kollektive aftaler mellem organisationer og virksomheder. Lovgivning kan udstrækkes til at dække stort set samtlige ansættelsesforhold (f.eks. Arbejdsmiljøloven) eller gælde for Oversigt 1: Regulering af arbejdsmarkedet Institution Marked Interesseorganisationer Stat Reguleringsform Markedskræfter Kollektive aftaler Lovgivning Rationalitet Økonomisk Økonomisk/Social Social/Politisk Relationer Konkurrence Konk./Kooperation Kooperation Værdier Individualisme Kollektivisme Kollektivisme Strategi Laissez-faire/- Voluntarisme/parts- Interventionistisk/- liberalistisk regulering socialistisk Tidsskrift for ARBEJDSLIV, 1. årg. nr

4 særlige kategorier af arbejdskraft (f.eks. Funktionærloven). De kollektive aftaler regulerer forholdene mellem de parter, der er omfattet af aftalen. I Danmark er den kollektive aftales område bestemt af udførelsen af en særlig type arbejde. Ved udførelsen af en bestemt type arbejde er arbejdskontrakten individuel, men skal respektere de normer, der fastsættes i en eventuel kollektiv aftale. Den konfiguration af reguleringsformer, som kan betegnes som den danske model 2, er altså grundlæggende liberalistisk og individorienteret, og herved adskiller den sig ikke fra andre kapitalistiske lande, men det særlige er arbejdsdelingen mellem staten og organisationerne, mellem lovgivning og kollektive aftaler. I Danmark har kollektive aftaler meget større betydning for reguleringen af arbejdsmarkedet, end det er tilfældet i de fleste andre lande. En meget stor del af reguleringen er overladt til parterne selv, hvorfor den danske model grundlæggende er voluntaristisk. Det betyder for det første, at der ikke som eksempelvis i Tyskland og Frankrig findes en omfattende arbejdsretlig lovgivning. For det andet, at grupper, som ikke er dækket af kollektive overenskomster, er stærkt afhængige af markedet, d.v.s. af hvad der kan aftales individuelt. Afgrænsningen mellem områderne for statens og organisationernes regulering er ikke klar og permanent, men under stadig udvikling. Paradigmet i den danske model er, at organisationerne har fået tildelt nogle frihedsgrader af staten inden for nogle områder, hvor de kan blive enige. Overskrides disse, eller kan der ikke opnås enighed, vil staten intervenere. Vurderingen af disse grænser og frihedsgrader er et politisk spørgsmål, og er dermed også skiftende. Som regel er baggrunden for statens intervention hensynet til makroøkonomiske balancer, men kan også have anden foranledning såsom diskrimination (ligebehandling af mænd og kvinder, eksklusivaftaler etc.) eller andre aktuelle politiske temaer. Den danske models styrke har været dens kontinuitet og den høje grad af indflydelse og ansvar, den tildeler parterne. Den har ikke mindst haft succes med hensyn til at sikre en relativ konfliktfri regulering af arbejdsmarkedet. Kapital og arbejde binder sig sammen i et fællesskab, hvor de fælles interesser i systemets opretholdelse sikrer en fortsat opbakning, også fra staten, som aktivt bakker op om det voluntaristiske system og styrker dets forudsætninger gennem institutionelle tiltag. Ansvarlighed over for det bredere samfunds interesser har også stor betydning for den fortsatte statslige understøttelse af partssamarbejdet. Dette krav om ansvarlighed er størst jo mere centraliserede de kollektive aftaler er. Med den stigende decentralisering, der finder sted af overenskomstindgåelsen i Danmark, kan man sige, at frihedsgraderne i aftalesystemet er stigende, fordi resultaterne i stigende grad bliver tilpasset markedet. Markedet bliver i stigende grad legitimerende, og afhængigheden af staten bliver mindre. Både reguleringsmæssigt og politisk set bevæger kollektiv aftaleregulering sig mellem marked og stat. Liberalister betragter kollektiv aftaleregulering som modificerede markedskræfter: organisationer fastlægger bytteforholdet mellem arbejde og kapital i stedet for den enkelte køber og sælger af arbejdskraft. Socialister betragter kollektiv aftaleregulering som et redskab til at sikre acceptable vilkår for salg af arbejdskraft. For liberalister er kollektive aftaler at foretrække frem for statslig regulering; for socialister er de at foretrække frem for ren markedsregulering. 64 EU-direktiver på det danske arbejdsmarked

5 Bredden i denne opbakning sikrer gode muligheder for den danske models fortsatte beståen. Men samtidig giver det en risiko for, at den får status af et nationalt klenodie, der ikke udvikles i takt med de udfordringer, som globalisering og europæisering stiller det danske arbejdsmarked overfor. Som følge af, at spillerummet mellem marked og stat hele tiden er til debat, er opretholdelsen af den danske model afhængig af alliancer mellem interesser repræsenterende stat, kapital og arbejde. Og det er vel også derfor, at forsvaret for modellen ofte antager en nærmest dogmatisk karakter. Den danske model og EUdirektiver Samspillet mellem den danske model og det internationale samfund har igennem tiderne været relativt uproblematisk, men en del ILO-konventioner, der fastsætter normer for arbejderbeskyttelse, f.eks. regulering af arbejdstid, er dog ikke ratificeret af Danmark (Scheuer 1997). Formodentlig fordi de intervenerer i den danske voluntarisme. Med EU-medlemskabet og forsøgene på at etablere et fælles grundlag for regulering af arbejdsmarkedet i Europa stiller sagen sig noget anderledes. I begyndelsen var der ingen problemer. Da Danmark gik ind i fællesmarkedet i 1972, var både tilhængere og modstandere enige om, at EU ikke skulle blande sig i danske arbejdsmarkedsforhold. I særdeleshed i fagbevægelsen var der en udbredt opfattelse af, at standarderne på det danske arbejdsmarked var betydeligt højere end i de andre medlemslande, og frygten var, at EU-reguleringer ville forringe niveauet i Danmark. EU-direktiverne fra 1970'erne om ligeløn, ligebehandling og afskedigel- ser af større omfang ændrede egentlig ikke disse synspunkter dette skønt de ikke blot forbedrede rettighederne for danske lønmodtagere: de gjorde det tilmed gennem lovgivning, hvorved de afveg fra den voluntaristiske danske tradition. I løbet af 1980'erne var der tendenser til, at fagbevægelsens ligegyldighed over for EU blev vendt til udbredt modstand. Projektet om det indre marked blev set som et primært liberalistisk projekt, der ville resultere i alt for stor magt til arbejdsgiverne gennem en styrkelse af markedsreguleringen. Efter vedtagelsen af det indre marked og lanceringen af programmet om EUs sociale dimension i 1987 skiftede den danske fagbevægelse dog til en overvejende positiv holdning (Jensen 1998, ). Der findes dog stadigvæk, ikke mindst på venstrefløjen, stor modstand mod EUs indblanding i danske forhold. Den danske reorientering indeholdt holdninger om, at EU skal integrere minimumsrettigheder i traktaten 3, arbejdsmarkedsdirektiver skal være minimumsdirektiver, der giver frirum til medlemsstater og parterne til at indføre bedre standarder, kollektiv aftaleregulering skal fremmes på EU niveau som et alternativ til lovgivningsmæssig regulering, og på nationalt niveau skal det være tilladt at implementere direktiver gennem kollektive overenskomster (Larsen-Jensen & Bøgh 1996). Trods denne udvikling er den danske model fortsat det grundlæggende orienteringspunkt for fagbevægelsens forholden sig til EU-direktiver. Det gælder både i forhold til den politiske proces forud for direktivers vedtagelse og i forhold til den efterfølgende implementering. Hvad angår den politiske proces har fagbevægelsen sammen med arbejdsgiverne opnået en de facto kompetence i Danmark. De synspunkter, som det dan- Tidsskrift for ARBEJDSLIV, 1. årg. nr

6 ske arbejdsministerium bærer til Bruxelles, er i det store og hele de synspunkter, som parterne har kunnet blive enige om (Olsen 1996). Hvad angår fagbevægelsens ønsker om implementering gennem det kollektive aftalesystem bliver dette støttet af arbejdsgivernes organisationer og staten. Arbejdsgiverne har altid været stærke tilhængere af dansk EU-medlemskab, men grundlæggende er de modstandere af regulering af arbejdsmarkedsforholdene på EU-niveau. De mange politiske reguleringer er stik imod arbejdsgivernes liberalistiske præferencer, som f.eks. kommer tydeligt frem i DA s love fra 1995, hvor det bl.a. hedder, at DA skal underbygge medlemsorganisationernes indsats for deregulering og sikre, at regulering, hvor den er nødvendig, sker via aftaler med den enkelte arbejdsgiver eller arbejdsgiverne kollektivt som part ( 3). Altså en klar modstand mod politisk regulering og tilslutning til markedsnær regulering. I 1993 besluttede et flertal i Folketinget, at EU-direktiver skulle søges implementeret gennem kollektive aftaler. I løbet af 1994 og 1995 viste erfaringen med direktivet om masseafskedigelser imidlertid, at parterne på arbejdsmarkedet var ude af stand til at forhandle spørgsmålet. Dette skyldtes først og fremmest problemer internt i DA, hvor man ikke kunne bestemme sig for, om der skulle etableres en selvstændig procedure, eller om direktiverne blot skulle indlemmes i de kollektive overenskomstforhandlinger. De nærmest tumultagtige forhold i DA under overenskomstindgåelserne i 1995 spændte ben for den sidste løsningsmodel. I juni 1996 nåede LO og DA imidlertid frem til en aftale om at satse på implementering gen- nem kollektive overenskomster. Aftalen fastlægger en nærmere procedure mellem parterne og staten og mellem hovedorganisationerne og de forhandlende organisationer (medlemsorganisationer og karteller), ligesom den fastlægger, at de aftalebestemmelser, der bygger på direktiver, skal være gældende, selvom overenskomsterne opsiges. Denne model er blevet accepteret af staten, og lignende aftaler er indgået mellem de øvrige organisationer på arbejdsmarkedet. Metoden om implementering af EU-direktiver gennem kollektive aftaler er i EU blevet principielt accepteret, men ikke endeligt afklaret. For at den kollektive aftale skulle kunne godkendes som gyldig implementering, blev det i 1991 fastsat af juristerne i Ministerrådet, at a) den kollektive aftale skal være legalt bindende, b) den skal være kontinuerligt i kraft, c) alle virksomheder og/eller personer, direktivet retter sig mod, skal være dækket, og d) aftalen skal være offentlig kendt (Olsen 1995). Videre er muligheden for implementering gennem kollektive overenskomster formelt anerkendt med Maastricht og Amsterdam traktaterne, men det er stadig højst tvivlsomt, om denne metode kan anvendes uden supplerende lovgivning eller en eller anden udvidelsesklausul. Specielt kravet om fuld dækningsgrad kan ikke blive imødekommet med det danske overenskomstsystem, som ikke indeholder en erga omnes klausul, og hvor ifølge Scheuer (1996) kun 52% af de ansatte i den private sektor er dækket af en overenskomst. En vigtig brik i Folketingets og parternes beslutninger om, at EU-direktiver skal søges implementeret via de kollektive overenskomster, er det famøse brev af 11. maj 1993 fra EUs arbejdsmarkedskommissær Padraig Flynn. Her svarede Flynn på en fælles henvendelse udarbejdet af LO, FTF, AC og DA og fremsendt af den danske regering. Henvendelsens formål var bl.a. at opnå 66 EU-direktiver på det danske arbejdsmarked

7 en afklaring af, hvilke metoder der kan benyttes til implementering. Flynn (1993) skrev i sit brev, at: hvis der vedtages direktiver, så vil en måde at gennemføre dem på være ved behørigt anmeldte kollektive overenskomster på europæisk plan. Spørgsmålet er imidlertid, om dette svar er retvisende. Vil EU-domstolen i tilfælde af, at en sag rejses, acceptere en implementeringsform, som indebærer, at mere end hver fjerde danske lønmodtager ikke er dækket af EUs direktiver? Det vil den uden tvivl ikke. Et yderligere spørgsmål er, om det vurderingsgrundlag, som danskerne havde forelagt Flynn, var retvisende. Det medsendte baggrundspapir, Labour Relations in Denmark How it works, gav en ganske rosenrød beskrivelse af den danske model. Det nævntes, at overenskomstdækningen i den offentlige sektor og finanssektoren er 100%, mens dækningsgraden for den samlede private sektor ikke blev omtalt. I stedet blev overenskomsternes normsættende karakter fremhævet (Labour Relations 1993, 5-6): The normative power of collective agreements are so strong that even companies outside an employer organisation and with no accession agreement, in practice, follow the working conditions, including pay and working time, laid down in the relevant collective agreements... It is generally so that working conditions in companies not belonging to an employer organisation and in companies without any collective agreement are comparable to conditions in companies covered by a collective agreement and might even, in some companies, be more favourable to the employees. Hvis der alligevel skulle forekomme problemer i nogle af de ikke-overenskomstdækkede virksomheder, så ville fagforeningerne klare problemerne (Labour Relations 1993,5): If conditions were found to be substandard, the union in question would raise the problem and would have several ways of ensuring its members working conditions equal to collective agreements. Denne beskrivelse af forholdene på det danske arbejdsmarked ligner mere et skønmaleri end et realistisk billede. Konsekvente analyser, der sammenligner overenskomstdækkede og ikke-overenskomstdækkede arbejdsforhold, eksisterer ikke i Danmark. Men der er næppe tvivl om, at der findes grupper på det danske arbejdsmarked, som har dårligere vilkår, end de ville have haft under en relevant kollektiv overenskomst. Forskellen mellem disse grupper og de overenskomstdækkede vil blive yderligere uddybet, hvis EU-direktivernes rettigheder udelukkende implementeres via de kollektive overenskomster. Nogle erfaringer fra 1990'erne Som ovenfor nævnt er det først her i 1990'- erne, at spørgsmålet om implementering gennem kollektive aftaler for alvor er kommet på dagsordenen. Indtil da har implementeringen af EU-direktiver fundet sted gennem lovgivning uden nogen større diskussion, hvilket naturligvis ikke mindst skyldtes det ret begrænsede antal af direktiver, men vel også, at lovgivningsmæssig regulering af arbejdsmarkedet ikke var så kontroversiel, som den er blevet efter liberalismens fremmarch i løbet af 1980'erne. Centralisme og lovgivning i reguleringen af arbejdsmarkedet var ikke i 1970'erne udsat for samme kritik, som i 1980'erne, hvor Tidsskrift for ARBEJDSLIV, 1. årg. nr

8 decentralisering og den fri aftaleret blev gjort til mantra. Til trods for Folketingets vedtagelse i 1993 om implementering gennem kollektive aftaler, har der siden alligevel været anvendt lovgivning. Det gælder direktivet om varsling af afskedigelser af større omfang (92/ 56), som blev gennemført under DAs og LOs protester. Arbejdsministeren hævdede, at parterne havde fået chancen for at lave en aftale, men ikke havde anvendt den, og parterne hævdede det modsatte. Medvirkende til, at der blev anvendt lovgivning, er nok også, at direktivet var en udvidelse af et tidligere direktiv fra 1975 (75/129), som blev indskrevet i arbejdsløshedsloven i Danmark i Erfaringerne med andre direktiver fra 1990'erne peger heller ikke entydigt på implementering gennem kollektive aftaler, snarere tværtimod. En række konkrete faktorer synes at influere på processen i forbindelse med implementeringen af de tre direktiver, som vi her vil kigge nærmere på, nemlig direktivet om europæiske samarbejdsudvalg, arbejdstidsdirektivet og direktivet om udstationerede arbejdere. Direktivet om europæiske samarbejdsudvalg Direktivet om europæiske samarbejdsudvalg (94/45) har en lang historie bag sig om forsøg på at demokratisere arbejdsmarkedet i Europa gennem indførelse af medindflydelse på virksomhedernes ledelse. Direktivet indeholder bestemmelser om, at større multinationale virksomheder skal oprette samarbejdsudvalg for de ansatte fra de forskellige lande. Vedtagelsen i EU i 1994 fastsatte en deadline for den nationale implementering til 22. september 1996, og i løbet af foregik der forhandlinger mellem DA og LO om at få direktivet implementeret gennem kollektive aftaler. LO foreslog, at direktivet blev gennemført som en tilføjelse til den eksisterende samarbejdsaftale mellem DA og LO, men af flere årsager var DA ikke interesseret i en sådan fremgangsmåde. Et vigtigt argument var baseret på juridiske hensyn, idet DA fastholdt, at de ikke var i stand til at forpligte udenlandske afdelinger af danske virksomheder. 4 Mere substantielt argumenterede DA for, at samarbejdsaftalen ikke kunne anvendes fordi ikke-organiserede og ikke-lo lønmodtagere (f.eks. ingeniører og andre funktionærgrupper) ikke er repræsenteret i samarbejdsudvalgene. I stedet foreslog DA, at lønmodtagerrepræsentanter i europæiske samarbejdsudvalg skulle vælges gennem direkte valg blandt samtlige ansatte. Dette var en klar udfordring til de danske fagforeningsbaserede repræsentationsprincipper og kunne ikke accepteres af LO. Et yderligere konfliktspørgsmål var eksperters (typisk fagforeningsrepræsentanter) adgang til at deltage i møderne i de europæiske samarbejdsudvalg (Knudsen & Lund 1997). Det endte med, at direktivet blev implementeret gennem lovgivning, hvis indhold i det store og hele svarer til LO s ideer. For eksempel giver den fortrinsret for medlemmer af eksisterende samarbejdsudvalg til at repræsentere de danske lønmodtagere i de europæiske samarbejdsudvalg. Udover at være et eksempel på, at lovgivning erstatter en kollektiv aftale, hvis parterne ikke kan blive enige om en sådan, viser det også, at DA s hengivenhed for den danske model tilsyneladende har grænser. Det var tilsyneladende mere vigtigt for DA at distancere sig fra direktivet end at implementere det på en måde, der er konsistent med de danske traditioner for samarbejde. LO havde vel ikke noget valg. Havde de accepteret DA s forslag, ville resultatet have været en svækkelse af den fagforeningsmæssige repræsentation på arbejdspladsen. 68 EU-direktiver på det danske arbejdsmarked

9 Arbejdstidsdirektivet Arbejdstidsdirektivet (93/104) fra 1993 omhandler forskellige bestemmelser om maksimal arbejdstid, hviletidsbestemmelser, natarbejde og lignende, altså et egentligt arbejderbeskyttelsesdirektiv. I Danmark er arbejdstiden kun sporadisk lovgivningsmæssigt reguleret (Ferieloven og Arbejdsmiljøloven), medens kollektive overenskomster oftest indeholder en meget detaljeret regulering af området. Direktivet skulle være implementeret nationalt senest 23. november 1996, og da LO og DA i maj kunne meddele arbejdsministeren, at parterne siden overenskomstindgåelserne i 1995 havde suppleret overenskomsterne med bestemmelserne fra direktivet, anbefalede de arbejdsministeren ikke at lovgive om spørgsmålet. Ministeren fulgte dette råd, og i ministeriets Notat om gennemførelse af arbejdstidsdirektivet diskuteres problemet med, at ca. 25% af de ansatte ikke bliver omfattet af direktivet ved denne fremgangsmåde (Arbejdsministeriet 1996:6): De juridiske hensyn taler således for at gennemføre en supplerende lovgivning, hvor aftaler har forrang for loven, og hvor de lønmodtagere, der ikke er dækket af en aftale, gives den lavest mulige beskyttelse efter direktivet.(...) Arbejdsmarkedets parter har imidlertid påtaget sig en forpligtigelse til, såfremt de bliver bekendt med, at der er lønmodtagere, som faktisk ikke får de rettigheder, de har krav på efter direktivet, at søge disse sager løst. Hvis ikke dette sker forbeholder regeringen sig at tage initiativ til at løse problemet, formentlig ved lov. (Ibid.) Disse bemærkninger viser, at staten strækker sig meget langt i hensynet til parterne og den danske model. Bortset fra at tvinge arbejdsgivere uden kollektiv overenskomst enten til at organisere sig eller undertegne en kollektiv overenskomst er det vanskeligt at forestille sig, hvorledes LO og DA og andre organisationer på det private arbejdsmarked kan sikre, at de ansattes rettigheder respekteres. Det lyder også hult med forsikringerne om, at organisationerne og staten vil sørge for, at ingen lider et tab af rettigheder. Faktisk findes der grupper på det danske arbejdsmarked, hvis arbejdstider ikke overholder direktivets krav (Scheuer 1997). Alligevel har hverken parterne eller staten taget skridt til at få sagen bragt i orden. Set fra arbejdsgivernes synspunkt er dette resultat i overensstemmelse med deres formål om at begrænse niveauet for kollektiv, og i særdeleshed politisk, regulering af arbejdsmarkedet. Men det er bemærkelsesværdigt, at staten i dette tilfælde åbent negligerer en europæisk regulering og ikke sikrer en utvetydig implementering. Ikke mindst er det forbavsende, at en organisation med det primære formål at forsvare lønarbejderinteresser, fagbevægelsen, i virkeligheden gør det stik modsatte. Hovedårsagen er den store interesse i at sikre voluntarismen i reguleringen af arbejdsmarkedet i Danmark. Direktivet om udstationerede arbejdere Direktivet om udstationerede arbejdere (96/ 71) sigter mod at regulere arbejdsbetingelserne for arbejdere, der udfører arbejde i et andet land end der, hvor de er ansat. Det skal være implementeret før december 1999, og det er stadigvæk uklart, hvilken model der vælges for implementeringen. Det er dog muligt på baggrund af et konkret tilfælde at gøre sig nogle overvejelser over de problemer, der vil udvikle sig, hvis di- Tidsskrift for ARBEJDSLIV, 1. årg. nr

10 rektivet kun implementeres gennem overenskomster. I 1997 fik et italiensk firma, Permalasteelisa, kontrakten på nye glasfacader på det kongelige bibliotek i København. Arbejdet startede 4. august 1997 og antoges at vare ca. fem måneder med mellem 5 og 16 italienske arbejdere ansat. Forbundet Træ-Industri-Byg (TIB) blev i juni måned kontaktet af en repræsentant for det italienske firma for at finde en løsning på løn og øvrige ansættelsesforhold, men efter nogen tids kontakt meddelte firmaet, at det ikke var til sinds at underskrive den kollektive aftale, som TIB foreslog. Fem italienske arbejdere startede til en løn, der var ca % lavere end den overenskomstmæssige sats, og TIB etablerede blokade af firmaet. Nye forhandlinger fandt sted 27. august uden resultat, og LO varslede sym-patikonflikt fra 15. september. Dette virkede, og firmaet undertegnede en kollektiv overenskomst den 8. september på et niveau svarende til det danske og med den konsekvens, at de italienske arbejdere blev medlemmer af TIB. Så langt så godt. I februar 1998 fandt fagforeningen imidlertid ud af, at de italienske arbejdere blev betalt betydeligt under overenskomsten. Dermed blev en ny konflikt indledt, og sagen blev indbragt for arbejdsretten. Firmaet underskrev en aftale om en garanti på kr. (yderligere garanteret af kulturministeriet, som var bygherre) til udbetaling i tilfælde af, at det tabte sagen for arbejdsretten, så TIB er ganske sikker på at kunne sikre de ansatte arbejdere den løn, de har krav på i henhold til overenskomsten. I januar 1999 havde arbejdsretten endnu ikke taget stilling i sagen. En række gunstige omstændigheder (det italienske firma kunne have handlet langt mere beregnende, end det var tilfældet) vil sandsynligvis føre til, at overenskomsten bliver overholdt enten betalt af firmaet eller danske skatteydere. Sagen viser, at en vågen og opmærksom faglig organisation kan få sine krav igennem i tilfælde, hvor social dumpning er på dagsordenen i form af anvendelse af billig udenlandsk arbejdskraft i Danmark. Men den viser også, at hvis implementeringen af direktivet bliver helt overladt til kollektive overenskomster, altså uden en lovgivningsmæssig bestemmelse om, at udenlandsk arbejdskraft skal aflønnes efter danske normer, skal fagforeningerne i hvert enkelt tilfælde anvende de sædvanlige metoder til at opnå en kollektiv aftale med de udenlandske selskaber for at få gennemsat danske normer. Denne metode er effektiv mod arbejdsgivere, der har deres virke i Danmark igennem længere tid og på områder, hvor fagforeninger i forvejen står stærkt. Men den er meget ressourcekrævende for fagforeningen og meget ineffektiv i tilfælde, hvor det lykkes arbejdsgiveren at forsinke forhandlingerne, indtil arbejdet er færdiggjort. Selvom både fagforeninger og danske arbejdsgivere har en fælles interesse i at undgå social dumpning, forsvarer de også i dette tilfælde den voluntaristiske model. Da direktivet om udstationerede arbejdere eksplicit fastlægger, at det skal gennemføres i form af lovgivning i alle andre områder end bygge- og anlægsvirksomhed, er det på kollisionskurs med den danske model. Hvis det til trods herfor implementeres udelukkende i form af aftaler, vil det hurtigt vise sig, at den danske model ikke kan sikre de udenlandske arbejdere danske standarder og dermed heller ikke kan forhindre, at danske arbejdere udkonkurreres af billig udenlandsk arbejdskraft. 70 EU-direktiver på det danske arbejdsmarked

11 Den danske model kontra europæiske lønmodtagerrettigheder Disse eksempler viser nogle af svaghederne i den danske implementeringsstrategi, nemlig: 1) det forhold, at en betragtelig del af de ansatte såvel fagforeningsmedlemmer, som ikke-fagforeningsmedlemmer ikke får de rettigheder, de har krav på i henhold til EU-direktiver, fordi ikke alle ansatte er dækket af kollektive overenskomster, 2) arbejdsgiverorganisationers uvillighed til at implementere via kollektive aftaler når de anser, at dette er i strid med deres interesser (jf. direktivet om europæiske samarbejdsudvalg), og 3) voluntarismens utilstrækkelighed til at sikre, at der kan ske en effektiv håndhævelse af direktivernes normer (jf. direktivet om udstationerede arbejdere). Det hidtidige forløb har ført til den noget barokke situation, at gule fagforeninger er gået i spidsen for at sikre de ikke-overenskomstdækkedes rettigheder. I sommeren 1998 stævnede Sammenslutningen af Firma-Funktionærer arbejdsministeriet med et krav om kr. Kravet blev rejst på vegne af et medlem, som i strid med arbejdstidsdirektivets loft på 48 timer var blevet pålagt at arbejde 60 timer om ugen over en længere periode (Aktuelt ). Det var dog ikke ligefrem nogen stærk sag, organisationen havde fundet. Det pågældende arbejde havde fundet sted i Grønland, som hverken er medlem af EU eller dækket af dansk arbejdsretslovgivning. Tidligere på året havde den samme organisation sammen med Den Kristelige Fagbevægelse klaget til EU kommissionen over den manglende generelle implementering af direktivet. Dette førte til en henvendelse fra kommissionen til den danske regering, hvor man bad om en nærmere redegørelse for implementeringen af arbejdstidsdirektivet (Aktuelt ). På grundlag af indberetninger fra arbejdsmarkedets organisationer skønnede arbejdsministeriet i sin svarskrivelse (Arbejdsministeriet 1998), at op mod 80 pct. af lønmodtagerne på det danske arbejdsmarked er dækket af overenskomster og aftaler, som har gennemført arbejdstidsdirektivet. I svaret gentog man i øvrigt den tidligere refererede argumentation for, at implementering udelukkende gennem kollektive aftaler er en tilfredsstillende implementeringsmåde i Danmark. Hvis disse erfaringer med implementeringsprocesserne i Danmark suppleres med erfaringer fra de danske aktørers adfærd i forbindelse med udfærdigelse af EU-direktiverne, bliver billedet ikke mindre problematisk. Med baggrund i en analyse af den politiske proces ved tre direktiver (gravide kvinder (92/85), ansættelseskontrakter (91/ 533) og arbejdstidsdirektivet (93/104)) konkluderer Olsen (1996) blandt andet, at de danske aktører ofte er mere optaget af direktivernes konsekvenser for det danske reguleringssystem end af det substantielle indhold i direktiverne (Olsen 1996, 301): Det var en klar sammenheng mellem danske aktørers aktivitet i beslutningsprocessene og gjældende implementeringspolitikk. Svært mange af innspillene de danske aktører kom med, kunne tilskrives forventede problemer ved senere iverksettelse af direktivene. Tidsskrift for ARBEJDSLIV, 1. årg. nr

12 Fokuseringen på implementeringsform overskyggede indholdet. Videre fremgår det af undersøgelsen, at danskerne konsekvent har forsøgt at reducere direktivernes indhold af generelle, bindende og detaljerede rettigheder for de ansatte med det formål at formindske direktivernes påvirkning af det danske reguleringssystem. Med andre ord har de danske aktører arbejdet for at sikre en maksimal fleksibilitet og subsidiaritet ved direktivernes implementering. Dette udtrykkes bl.a. således (Olsen 1996, 299): De nasjonale aktørene inntok ofte en defensiv rolle for å ivareta nasjonale ordninger, og var sjelden pådrivere for reformer som også kunne heve nivået i eget land. Når de danske aktører således i EU har været med til at trække standarderne i direktiverne nedad, falder det umiddelbart helt i tråd med arbejdsgiverinteresser, men vel næppe med hvad man kunne forvente af fagforeninger. Den danske fagbevægelses adfærd i forbindelse med EU-reguleringen har i flere tilfælde ligget tættere op ad den europæiske arbejdsgiverorganisations (UNICE) synspunkter end den europæiske fagbevægelses (ETUC) (Olsen 1996, ). Nyere eksempler understøtter Olsens konklusioner. I forbindelse med forhandlinger på europæisk niveau i 1998 om et direktiv, der sigter på at give løst ansatte samme rettigheder som fastansatte, berettede Aktuelt ( ) følgende: Organisationerne på det danske arbejdsmarked vil allerhelst være fri for den fælles aftale...det er organisationernes mål, at de nye EU-regler skal have mindst mulig indflydelse på forholdene på det danske arbejdsmarked. Og står det til LO og DA, skal der være mulighed for at fravige EU-reglerne i de nationale overenskomster. Et yderligere eksempel på denne linie kom frem i efteråret 1998, hvor EU-kommissionen fremsatte et forslag til direktiv om information og høring i nationale selskaber. Hensigten var at sikre, at alle europæiske lønmodtagere i virksomheder over en vis størrelse skal have ret til via deres repræsentanter at blive informeret om og drøfte virksomhedens udvikling. I 13 ud af de 15 EU-lande findes der i forvejen regler herom, i de fleste lande i form af lovgivning, men i Danmark på grundlag af kollektive aftaler, nemlig aftalerne i den private og offentlige sektor om samarbejdsudvalg. I et brev til regeringen meddelte LO og DA i enighed, at man var imod, at EU regulerer på dette område. Der henvistes direkte til en frygt for, at et direktiv vil undergrave det danske system for samarbejde mellem ledelse og ansatte (EU & Arbetsrätt). I overensstemmelse hermed meldte den danske regering sig som modstander af direktivforslaget. Også det socialdemokratiske medlem af Europa parlamentet Freddy Blak gik i brechen for dette synspunkt (Politiken, ). LO var her på tydelig kollisionskurs med den europæiske faglige sammenslutning ETUC, som har udtrykt en klar principiel støtte til direktivet (men kritiseret det for ikke at give lønmodtagerne tilstrækkeligt stærke rettigheder). LOs holdning kan undre, dels fordi de danske regler om samarbejdsudvalg faktisk ikke giver de ansatte nogen større grad af medindflydelse, hvorfor et EU-direktiv kunne være springbrædt for en styrkelse af de ansattes rettigheder. Dels fordi man så utvetydigt brød det faglige sammenhold på europæisk niveau. Dansk fagbevægelse tenderer således mod 72 EU-direktiver på det danske arbejdsmarked

13 at prioritere en national konsensus om den danske model højere end at arbejde for en bred europæisk fagforeningsmæssig solidaritet for at sikre minimumsrettigheder for europæiske arbejdere. Man kan også spørge, om ikke denne strategi er med til at forurene overenskomstsystemet. Indskrivningen af EU-bestemmelser i overenskomsterne er helt uden forbindelse til det medlemsdemokrati, som overenskomsterne traditionelt bygger på. Bestemmelserne er resultat af nogle overnationale politiske processer og burde derfor implementeres i Danmark via lovgivning. Det ville derefter stå parterne frit for at konkretisere nogle af bestemmelserne i forbindelse med overenskomstforhandlingerne. Fagbevægelsen, den danske model og EU-reguleringen Hvorfor er det nu, at fagbevægelsen har bragt sig i denne situation? Hvad er det, der er så værdifuldt ved den danske model, og som betyder, at EU-regulering opfattes som en trussel? To slags argumenter, henholdsvis sociologiske og juridiske, har været afgørende i den danske diskurs; begge er relateret til konstruktionen den danske model. De sociologiske argumenter går især på, at den danske fagbevægelses succes i form af høj organiseringsgrad og økonomisk-politisk indflydelse i samfundet hovedsageligt er baseret på det voluntaristiske system. Sagt på en anden måde er påstanden, at fagforeningerne er stærke fordi de, og ikke statslige reguleringer, er garanter for opnåelsen og fastholdelsen af relativt gode løn- og arbejdsforhold. I forlængelse heraf er det frygten, at mere lovgivningsmæssig regulering, inklusive erga omnes bestemmelser, vil re- ducere fagforeningernes betydning og indflydelse, fordi deres medlemsopbakning så både kvantitativt og kvalitativt vil blive svækket. De juridiske argumenter drejer sig primært om, at øget lovgivning vil medføre en styrkelse af individuel ansættelsesret på bekostning af kollektive rettigheder. Individuelle rettigheder behandles ved civile domstole, og i sidste ende den europæiske domstol, medens kollektive rettigheder afgøres af voldgiftssystemet og arbejdsretten, hvor organisationerne på arbejdsmarkedet er parter og spiller den afgørende rolle (Nielsen 1997). Øget lovgivning vil derfor også fra denne synsvinkel medvirke til en erodering af det danske kollektive aftalesystem og dermed fagforeningernes betydning. Vi vil på ingen måde afvise disse argumenter som fuldstændigt fejlagtige. Den danske voluntarisme har netop disse fordele for fagbevægelsen. På den anden side er det efter vor mening svært at finde stærke beviser for påstanden om, at øget lovgivning på arbejdsmarkedet, eller udvidelse af kollektive overenskomsters gyldighed gennem en erga omnes klausul, i sig selv vil føre til en svækkelse af fagforeningerne. Erfaringerne med dette fra andre lande er meget blandede. Der er eksempler på lande med omfattende lovgivningsmæssig regulering af arbejdsmarkedet, hvor den fagforeningsmæssige organisering er meget ringe som f.eks. i Frankrig, men også lande, hvor en omfattende lovgivning går hånd i hånd med stærke fagforeninger. Tyskland er her et udmærket eksempel. Vi har også set i New Zealand, at afskaffelsen af det lovgivningsmæssigt baserede voldgiftssystem og introduktionen af et voluntaristisk system har haft fatale konsekvenser for fagforeningerne, ligesom voluntarismen i USA og Storbritannien absolut ikke har garanteret fagforeningernes muligheder for at fastholde nogle Tidsskrift for ARBEJDSLIV, 1. årg. nr

14 magtpositioner. Tværtimod ser det ud til, at netop voluntaristiske systemer er meget sårbare. Under alle omstændigheder kan voluntarismen langt fra alene forklare fagforeningernes styrke i Danmark. Vi må søge efter alternative forklaringer. En af de væsentligste er statens rolle i understøttelsen af en kollektiv interesserepræsentation, konfliktløsningen og eventuelt andre former for privilegier til aftalesystemet eller fagforeningerne garanteret af staten. Fagforeningernes store medlemsopbakning i Danmark er tæt knyttet til det forhold, at de administrerer arbejdsløshedsforsikringssystemet. Det er helt tydeligt, at lande med et Gent-system har en klart overgennemsnitlig organisationsprocent (Ebbinghaus & Visser 1997), og det er klart påvist, at relationen mellem fagforeninger og a-kasse er af meget stor betydning i Danmark (Lind 1996). På det mere generelle plan er fagforeningernes indflydelse på politikken i samfundet helt afhængig af velvilje fra statsmagten. Ikke kun som repræsentanter for ansattes interesser på arbejdspladserne og som forhandlingsparter på samfundsniveau, men også som parter i trepartsregulering på alle niveauer og inden for forskellige områder. Dertil kommer detaljer som ret til fradrag af faglige og a-kassekontingenter på selvangivelsen. Overbevisningen om, at fagbevægelsens styrke i Danmark er funderet på den danske models voluntarisme, er i sin mest rene form blevet udtrykt af venstrefløjen og går ofte hånd i hånd med dennes modstand mod det danske EU-medlemsskab. Medens den syndikalistiske strategi som den store tiltro til fagforeningerne som reguleringsinstans retteligt er udtryk for tidligere var tæt forbundet med international solidaritet mellem arbejdere, har den i den aktuelle EUsammenhæng fået karakter af en egentlig nationalistisk og reaktionær position. Firkantet udtrykt har socialister nu bragt sig i en position, hvor de bekæmper de få forbedringer af lønmodtagernes rettigheder, der gennemføres for tiden, og som alle kommer fra EU. Oven i købet er de modstandere af, at disse rettigheder skal gælde for folk, der ikke er omfattet af en kollektiv overenskomst, selvom de måske hører til de mest udsatte grupper på arbejdsmarkedet og i øvrigt er medlem af en fagforening. I stedet for lovgivning, der går imod de sociale skævheder, som markedsregulering fører med sig, støtter de en grundlæggende liberalistisk reguleringsform, voluntarismen. På forunderlig vis falder venstrefløjens og arbejdsgivernes synspunkter her sammen. Også arbejdsgiverne vil et voluntaristisk system. En grundlæggende betingelse for, at fagbevægelsen og arbejdsgiverne kan vedligeholde det kollektive aftalesystems indflydelse og undgå lovgivning, er, at de til stadighed er på talefod og kan indgå kompromisser. Hvorvidt fagbevægelsens lave ambitioner i EU-politikken udspringer af egen bekymring for den danske models overlevelse, eller den føler sig presset til det for at bevare det tætte samarbejde med arbejdsgiverne, kan vel ikke afklares, idet årsagen findes begge steder. Men i hvert fald er resultatet, at det indholdsmæssigt primært er arbejdsgiverinteresser, der tilgodeses, når danskerne i EU-sammenhænge er enige om at udvande direktiverne, og når direktiverne herhjemme i de fleste tilfælde blot skrives ind i overenskomsterne tilsyneladende uden større forsøg fra fagforeningernes side på at udnytte, at det er minimumsforeskrifter, der godt kunne blive forhandlet til et bedre niveau. Af hensyn til voluntarismen og det korporative samarbejde undlader den danske fagbevægelse at føre selvstændig interessepolitik på den europæiske arena EU-direktiver på det danske arbejdsmarked

15 I den europæiske sammenhæng forekommer det som nævnt problematisk, at fagbevægelsens politik i den grad er bundet til et rent nationalt perspektiv forsvaret af den danske model mens der indtages en reaktiv og defensiv rolle i den politiske proces, som prøver at give den europæiske sociale dimension et reelt indhold. Denne pindsvinestilling er ikke konstruktiv i det lange løb. En nærliggende og mere resultatorienteret strategi for fagbevægelsen ville være at deltage helhjertet i en europæisk faglig strategi, at acceptere implementering af EU-direktiver gennem lovgivning og efterfølgende satse på at forbedre disse normer gennem det kollektive aftalesystem. Noter 1. Der kan også være en pointe i at hævde, at kollektiv aftaleregulering er del af det civile samfund, som Zoll (1998) gør det. Dermed pointeres voluntarismens uafhængighed af på den ene side staten og på den anden side markedet og dermed den relative frihed og autonomi, som kan styrke demokratiet gennem en civiliseret konfliktløsning. 2. En nærmere diskussion og præcisering af karakteristiska ved den danske model kan findes hos Due et al 1993 og Lind Denne holdning blev ændret i 1997 i forbindelse med forhandlingerne om Amsterdamtraktaten. LO, FTF og AC foreslog i stedet for at indlemme sociale minimumsrettigheder i traktaten, at det Sociale Charter fra 1989 blev indskrevet. Årsagen til denne holdningsændring var frygten for, at indlemmelse af sociale minimumsrettigheder i traktaten ville give den europæiske domstol for megen indflydelse på danske arbejdsmarkedsforhold (Munch 1997). 4. DAs argument er ikke irrelevant, men på den anden side har andre lande, bl.a. Norge, implementeret direktivet gennem en kollektiv aftale. 5. Det problematiske i den danske strategi synes at være erkendt i dele af den danske fag- bevægelse. Således skriver HK/Industri i sit forslag til et europæisk arbejdsretligt system: Den danske fagbevægelse skal interessere sig betydeligt mere for, hvordan man får indflydelse på indholdet af direktiver og forordninger om lønmodtagerforhold. Det er desværre karakteristisk for en stor del af diskussionen om EU direktiver, at den centrerer sig om, hvorledes fagbevægelsen kan påvirke gennemførelsen/implementeringen af direktiver i Danmark (HK/Industri 1997, 13). Litteraturliste Aktuelt, , og Arbejdsministeriet (1996): Notat om gennemførelse af arbejdstidsdirektivet, København, Arbejdsministeriet, 17. oktober Arbejdsministeriet (1998): Brev til Allan Larsson, EU-kommissionen (sag ), upubliceret. Due, J., Madsen, J.S., Jensen, C.S. (1992): EF & den sociale dimension, København, Juristog Økonomforbundets Forlag. Due, J., Madsen, J.S., Jensen, C.S. (1993): Den Danske Model, København, Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Ebbinghaus, B. & Visser, J. (1997): When Labour Institutions Matter: Union Growth and Decline in Western Europe , Paper presented at ESA Conference, University of Essex. EU & arbetsrätt, nr. 4, Flynn, P. (1993): Brev til Landsorganisationen i Danmark, , upubliceret. HK/Industri (1997): Et europæisk kollektivt arbejdsretligt system, København, HK/Industri. Jensen, C.S. (1998): Arbejdsmarked og europæisk integration II, Faos, Sociologisk Institut, Københavns Universitet. Knudsen, H. & Lund, A.G. (1997): Europæiske samarbejdsudvalg i Danmark analyse af artikel 13 aftaler, Inst. for Samfundsudvikling og Planlægning, Aalborg Universitet. Tidsskrift for ARBEJDSLIV, 1. årg. nr

16 Labour Relations in Denmark How it works (1993), upubliceret papir, marts Larsen-Jensen, C. & Bøgh, S. (1996): Europas fagbevægelse fagbevægelsens Europa, København, Fremad. Lind, J. (1991): Industrial relations and labour market regulations in Denmark, pp in Jeppesen, H.-J., Lind, J.: Changes in labour market and industrial relations in Europe, Carma, Aalborg Universitet. Lind, J. (1996): Trade Unions: Social movement or welfare apparatus?, in Leisink, P., Van Leemput, J., Vilrokx, J.: The Challenge to Trade Unions in Europe, Cheltenham, Edward Elgar. Munch, P. (1997): LO, FTF og AC fælles om EU-udspil, in LO-Bladet, nr. 10, 11 marts. Nielsen, R. (1997): EU arbejdsret, København, Jurist- og Økonomforbundets forlag. Olsen, T. (1995): EUs arbeidslivspolitikk: nasjonale og europeiske utfordringer, pp in Tidsskrift for samfunnsforskning, nr. 4. Olsen T. (1996): Destinasjon Brussel. Beslutningsprocessen og centrale aktørers medvirkning i EFs arbeidslivspolitikk, Oslo, Fafo. Politiken, Scheuer, S. (1996): Fælles aftale eller egen kontrakt i arbejdslivet, København, Nyt fra Samfundsvidenskaberne. Scheuer, S. (1997): Arbejdstid og overenskomst, København, Nyt fra Samfundsvidenskaberne. Zoll, R. (1998): Neither Social Partnership nor Class Struggle: A Plea for New Social Contracts, pp in European Journal of Industrial Relations, vol. 4, no. 1. Herman Knudsen er lektor ved Institut for samfundsudvikling og planlægning, Aalborg Universitet, Jens Lind er lektor ved Institut for sociale forhold og organisation, Aalborg Universitet, 76 EU-direktiver på det danske arbejdsmarked

Arbejdstidsdirektivet

Arbejdstidsdirektivet Arbejdstidsdirektivet Arbejdstid er igen på dagsordenen, og Europa-kommissionen vil formentlig offentliggøre nye forslag til Arbejdstidsdirektivet tidligt på året i 2015. Konsekvenserne for EPSU og dets

Læs mere

Endeløs. Fagbevægelsens nedtur fortsætter

Endeløs. Fagbevægelsens nedtur fortsætter Endeløs. Fagbevægelsens nedtur fortsætter Nye tal viser, at både LO s a-kasser og fagforbund mister medlemmer, mens de ideologisk alternative vinder frem Analyse i Politiken 29. maj 2009 JESPER DUE og

Læs mere

Fagbevægelsen. dino eller dynamo?

Fagbevægelsen. dino eller dynamo? Fagbevægelsen dino eller dynamo? Henning Jørgensen Professor, Aalborg Universitet, CARMA henningj@dps.aau.dk, Center for Studier i Arbejdsliv, København 26.03.2015 3 konstateringer Fagbevægelsens relative

Læs mere

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Definition af begreber v. Carsten D. Nielsen Arbejdsmarkedsmodeller Ofte nævnes de to begreber i flæng: Den danske Model Den danske flexicurity Model Men: både

Læs mere

Folketinget Arbejdsmarkedsudvalget og Europaudvalget. Udtalelse om Kommissionens grønbog om modernisering af arbejdsretten

Folketinget Arbejdsmarkedsudvalget og Europaudvalget. Udtalelse om Kommissionens grønbog om modernisering af arbejdsretten Folketinget Arbejdsmarkedsudvalget og Europaudvalget Kommissær for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og ligestilling Hr. Vladimír Špidla, Europa-Kommissionen, B-1049 Bruxelles,

Læs mere

Europæiske arbeidslivssaker i pipeline

Europæiske arbeidslivssaker i pipeline i pipeline Kim Graugaard Viceadm. direktør, DI Erosion af det indre marked? Nye initiativer fra Kommissionen bidrager til at mindske konkurrencen i EU. Eksisterende regler bruges som platform for protektionisme

Læs mere

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år Den danske model Frivillige aftaler gennem mere end 100 år 1 Den danske model - frivillige aftaler gennem mere end 100 år Udgivet af CO-industri, redigeret november 2012 Oplag: 1.000 Design og grafisk

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft Udenlandsk arbejdskraft Kongres 08 Tale af Palle Bisgaard, TIB København 29. september 2008 TIB Kongres 2008 Ålborg. Udenlandsk arbejdskraft: Det der bringer mig på talerstolen er udenlandsk arbejdskraft.

Læs mere

N O T A T. Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0128 Bilag 2 Offentligt

N O T A T. Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0128 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0128 Bilag 2 Offentligt N O T A T Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til ændring af direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering

Læs mere

Det danske arbejdsmarked og social dumping

Det danske arbejdsmarked og social dumping En artikel fra KRITISK DEBAT Det danske arbejdsmarked og social dumping Skrevet af: Jens Lind Offentliggjort: 15. april 2012 Den 17. april bliver resultatet af afstemningerne om de nye overenskomster offentliggjort

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

N O T A T. Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0637 Bilag 1 Offentligt

N O T A T. Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0637 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0637 Bilag 1 Offentligt N O T A T Grundnotat vedrørende Forslag til Europa- Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 92/85/EØF om iværksættelse af foranstaltninger

Læs mere

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere.

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere. N O TAT Kan en kommune stille krav om at følge danske overenskomster? Dette notat handler om, hvorvidt en kommune i forbindelse med et udbud kan stille krav om, at leverandøren skal følge danske overenskomster.

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0422 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0422 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0422 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 10. oktober 2008 /jlh Forslag til Rådets direktiv om iværksættelse af den aftale, der er indgået mellem European

Læs mere

Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94

Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94 N O T A T September 2008 Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94 J.nr. JAIC Baggrund Den 3. april 2008 afsagde EF-domstolen dom i sagen C-346/06, Dirk Rüffert

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 19.5.2016 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra den polske Sejm om forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 * DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *»Socialpolitik information og høring af arbejdstagere direktiv 2002/14/EF gennemførelse af direktivet ved lov og ved kollektiv overenskomst den kollektive

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ********************************

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** Sagsnr. 07-01-00-173 Ref. RNØ/jtj Den 10. januar 2001 Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** I

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Forvirring hersker på jord

Forvirring hersker på jord NFT 3/1994 Den sociale dialog: Forvirring hersker på jord af cand.scient.pol. Hans Jørgen Nielsen, Finanssektorens Arbejdsgiverforening Arbejdsmarkedets parter var fulde af begejstring, fordi de med vedtagelsen

Læs mere

Septemberforliget og den danske model

Septemberforliget og den danske model Septemberforliget og den danske model For 100 år siden førte en indædt kamp mellem arbejdsgivere og arbejdere til et historisk kompromis, som siden har præget såvel udviklingen på arbejdsmarkedet som i

Læs mere

TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, Direktør Impact Learning Aps Kommunerne gør tilsyneladende

Læs mere

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Samlenotat Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg AK/AT RMH/JAIC 17. Direktivforslag vedr. ændring og forenkling

Læs mere

KRONIKKEN. New Zealand som model? - et eksempel på liberalismens konsekvenser for fagforeningerne. Af Jens Lind

KRONIKKEN. New Zealand som model? - et eksempel på liberalismens konsekvenser for fagforeningerne. Af Jens Lind KRONIKKEN New Zealand som model? - et eksempel på liberalismens konsekvenser for fagforeningerne Af Jens Lind 2 New Zealand er blevet liberalismens mønster samfund og har nu igennem en del år været trukket

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

Konflikter og indgreb på LO/DA-området 1933-1998

Konflikter og indgreb på LO/DA-området 1933-1998 Konflikter og på LO/DA-området 1933-1998 1933 Indgreb Forbud mod arbejdsstandsninger og 1-årig forlængelse af alle overenskomster ved lov. Arbejdsgiverne imod (Kanslergadeforliget). 1936 Konflikt/ 5 ugers

Læs mere

Resumé Formandskabet har den 15. oktober 2012 udsendt KOM(2007)603 af 9. oktober 2007 med henblik på genoptagelse af forhandlingerne om direktivet.

Resumé Formandskabet har den 15. oktober 2012 udsendt KOM(2007)603 af 9. oktober 2007 med henblik på genoptagelse af forhandlingerne om direktivet. Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0603 Bilag 1 Offentligt N O T A T Grund- og nærhedsnotat om genoptagelse af ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om mindstekrav til fremme af arbejdskraftens

Læs mere

Dette notat oversendes også til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg.

Dette notat oversendes også til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 234 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 23. april 2012 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Fiskeriudvalget 2016/0192(NLE) 19.9.2016 *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om

Læs mere

Arbej dsmarkedsrelationer i Danmark

Arbej dsmarkedsrelationer i Danmark Carsten Strøby Jensen Arbej dsmarkedsrelationer i Danmark - fra konfliktbaseret konsensus til konsensusbaseret konflikt Industrial Relations traditionen og de industrielle relationer i en dansk kontekst

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

Gør EU en forskel for kvinder og mænd i Danmark? Ligestillingskonference, Eigtveds Pakhus 27. september 2007

Gør EU en forskel for kvinder og mænd i Danmark? Ligestillingskonference, Eigtveds Pakhus 27. september 2007 Gør EU en forskel for kvinder og mænd i Danmark? Ligestillingskonference, Eigtveds Pakhus 27. september 2007 Marlene Wind, Lektor, PhD, Institut for Statskundskab København Universitet. EU har ikke traditionelt

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. april 2011 Single Euro Payments Area (SEPA) Forslag til forordning om tekniske krav til kreditoverførsler

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v.

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. NOTAT Høringsnotat vedrørende forslag til lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. 17. april 2013 J.nr. 2011-628 JAIC/AKL-SCH Forslag til lov om vikarers retsstilling ved udsendelse

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d

T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d Beskæftigelsesudvalget 2012-13 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 250 Offentligt T A L E T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d DET TALTE ORD GÆLDER

Læs mere

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag.

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag. Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0550 Bilag 3 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 4. november 2014 [Kun det talte ord gælder] Talepapir ERU alm. del samrådsspørgsmål B og C vedr. EU-kommissionens forslag til

Læs mere

Fortsat vigende organisationsgrad

Fortsat vigende organisationsgrad Fortsat vigende organisationsgrad Den samlede organisationsgrad per 1. januar 2010 er på et år faldet med et halvt procentpoint til 67,4 pct. Fraregnet de gule organisationer kan organisationsgraden opgøres

Læs mere

REJSEARBEJDERE FOR RETFÆRDIG SKATTELOVGIVNING

REJSEARBEJDERE FOR RETFÆRDIG SKATTELOVGIVNING Skatteudvalget L 129 - Bilag 4 Offentlig REJSEARBEJDERE Side 1 af 5 Aabenraa Den 28-10-2004. Til Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen. og Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. I henhold til Beskæftigelsesministerens

Læs mere

EU s aktiviteter på ligestillingsområdet

EU s aktiviteter på ligestillingsområdet Det Politisk-Økonomiske Udvalg (2. samling) PØU alm. del - Bilag 40 Offentligt EU s aktiviteter på ligestillingsområdet Overordnet arbejder EU ud fra det grundlæggende princip, at alle generelle aktioner

Læs mere

Samarbejdsaftale. Samarbejdsaftale mellem Landsorganisationen i Danmark (LO) og Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF)

Samarbejdsaftale. Samarbejdsaftale mellem Landsorganisationen i Danmark (LO) og Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale mellem Landsorganisationen i Danmark (LO) og Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) 26. april 2006 Samarbejdsaftale mellem Landsorganisationen i Danmark (LO)

Læs mere

Det kollektive overenskomstsystem

Det kollektive overenskomstsystem D A N S K A R B E J D S M A R K E D S P O L I T I K Det kollektive overenskomstsystem Januar 2001 Denne pjece er udgivet af Arbejdsministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Telefon: 33 92 59 00 Telefax:

Læs mere

Arbejdsliv og Politik set i et Lønmodtagerperspektiv (APL III)

Arbejdsliv og Politik set i et Lønmodtagerperspektiv (APL III) Arbejdsliv og Politik set i et Lønmodtagerperspektiv (APL III) Henning Jørgensen Professor, Aalborg Universitet, CARMA henningj@dps.aau.dk, LO Fag, job & vækst, Aalborg 16.09.2015 Arbejdets betydning som

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER Derfor har du brug for en overenskomst! Din overenskomst sikrer dig de mest basale rettigheder, når du er på arbejde. Uden overenskomst

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller. kinesisk ordsprog. EU og arbejdsmarkedet

Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller. kinesisk ordsprog. EU og arbejdsmarkedet Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller kinesisk ordsprog EU og arbejdsmarkedet Ole Christensen, socialdemokratisk europaparlamentariker, medlem af Parlamentets

Læs mere

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER?

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? HVAD ER TTIP? TTIP står for Transatlantic Trade and Investment Partnership, og det er en handelsaftale mellem to af verdens største økonomier, EU og USA.

Læs mere

14950/14 jn/js/ikn 1 DG G 2B

14950/14 jn/js/ikn 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. november 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0400 (CNS) 14950/14 FISC 182 ECOFIN 1002 RAPPORT fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 14532/14

Læs mere

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere.

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere. N O TAT Kan en kommune stille krav om at følge danske overenskomster? Dette notat handler om, hvorvidt en kommune i forbindelse med et udbud kan stille krav om, at leverandøren skal følge danske overenskomster.

Læs mere

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress (cover:) Social dialog Arbejdsrelateret stress Rammeaftale vedrørende arbejdsrelateret stress 1. Introduktion Arbejdsrelateret stress er på såvel internationalt, europæisk og nationalt plan blevet identificeret

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 25.9.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0925/2007 af Joachim Weber, tysk statsborger, om arbejdstidsdirektivet 1. Sammendrag Andrageren

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.10.2016 COM(2016) 689 final 2013/0028 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål

Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål Erhvervsudvalget 2010-11 L 160 Bilag 6 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 10/05177-272 Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål A af 6. april 2011 stillet af Benny Engelbrecht

Læs mere

FTF Region Sjælland Årsmøde den 12. November 2013

FTF Region Sjælland Årsmøde den 12. November 2013 Center for arbejdsmarkedsforskning, Carma Aalborg Universitet FTF Region Sjælland Årsmøde den 12. November 2013 Har fagbevægelsen sovet i timen? Professor Flemming Ibsen Aalborg Universitet, Carma Agenda

Læs mere

HK DANMARK 18. maj 2006 MK/TK/he

HK DANMARK 18. maj 2006 MK/TK/he Det Politisk-Økonomiske Udvalg PØU alm. del - Svar på Spørgsmål 39 Offentligt HK DANMARK 18. maj 2006 MK/TK/he Folketinget Det Politisk-Økonomiske Udvalg Christiansborg 1240 København K Henvendelse på

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0395 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0395 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0395 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 01. juli 2016 Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af

Læs mere

KOMMISSORIUM for Ytringsfrihedskommissionen

KOMMISSORIUM for Ytringsfrihedskommissionen Dato: 13. december 2017 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh: Lau F. Berthelsen Sagsnr.: 2017-750-0015 Dok.: 599741 KOMMISSORIUM for Ytringsfrihedskommissionen 1. Det fremgår af regeringsgrundlaget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension 2008/1 LSF 138 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2008-0000966 Fremsat den 25. februar 2009 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 6. marts 2006 JR/JEV Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indførelse af bestemmelser om

Læs mere

Der skal stemmes om sagen på et møde i REACH-komitéen den 19. marts 2012.

Der skal stemmes om sagen på et møde i REACH-komitéen den 19. marts 2012. Miljøudvalget 2011-12 MIU alm. del Bilag 261 Offentligt NOTAT Kemikalier J.nr. 001-06782 Ref. MAS Dep: Kirst GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

Aftale om et europæisk samarbejdsudvalg. i koncernen Scandic Hotels Holding AB

Aftale om et europæisk samarbejdsudvalg. i koncernen Scandic Hotels Holding AB Aftale om et europæisk samarbejdsudvalg i koncernen Scandic Hotels Holding AB Mellem Scandic Hotels Holding AB og det europæiske udvalg for ansatte i hotel-, catering- samt nærings- og nydelsesmiddelindustrien

Læs mere

Fagpolitisk grundlag. Vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 8. februar 2003

Fagpolitisk grundlag. Vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 8. februar 2003 Fagpolitisk grundlag Vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 8. februar 2003 Side 3 3 6 8 9 9 10 Indhold SAMMEN ER VI STÆRKERE Overenskomster og arbejdsret Beskæftigelse og velfærd Internationale samarbejder

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

Den 1. januar 2003 trådte en del af den

Den 1. januar 2003 trådte en del af den Kronik Arbejdsmarkedsreformen og vejen til det frie valg på arbejdsmarkedet Jens Lind Den 1. januar 2003 trådte en del af den arbejdsmarkedsreform, der blev vedtaget i december 2002, i kraft. Den offentlige

Læs mere

LO s andel af de fagligt organiserede er for første gang under 50 pct.

LO s andel af de fagligt organiserede er for første gang under 50 pct. LO s andel af de fagligt organiserede er for første gang under 50 pct. Samtidig er de ideologisk alternative organisationer gået stærkt frem til over 12 pct. dog ikke mindst fordi to nye organisationer

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18.

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18. Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 290 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 28.2.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0921/2012 af Sorin Stelian Torop, rumænsk statsborger, for fagforeningen for tjenestemænd ved

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 8 Offentligt 1. oktober 2007 Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Foreløbig oversigt over Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 1. Implementering

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter Lovforslag nr. L 15 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 26. oktober 2017 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse

Læs mere

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 13. oktober 2011.

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 13. oktober 2011. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2011-12 FLF alm. del Bilag 8 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 6. oktober 2011 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år)

Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år) Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 22 Offentligt Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år) I lov om forbud mod

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder FORELØBIG 2001/2014(INI) 3. september 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 12. december 2007 EF-Domstolen

Læs mere

Konsekvenser af Laval-afgørelsen - består den danske konfliktret stadig?

Konsekvenser af Laval-afgørelsen - består den danske konfliktret stadig? Konsekvenser af Laval-afgørelsen - består den danske konfliktret stadig? Seminar den 14/11 2008 i AnsættelsesAdvokater Oplæg ved professor dr. jur. Jens Kristiansen Københavns Universitet Disposition 1.

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.12.2017 COM(2017) 783 final 2017/0349 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår forpligtelsen

Læs mere

Alle unge skal have ret til et godt arbejde

Alle unge skal have ret til et godt arbejde Alle unge skal have ret til et godt arbejde Temaudtalelse til SFU s landsmøde 2012: Unges vilkår på arbejdsmarkedet Ungdomsarbejdsløsheden i Danmark er på niveau med 80 ernes ungdomskrise. I Europa er

Læs mere

Kendelse af 2. november 2015

Kendelse af 2. november 2015 Kendelse af 2. november 2015 i faglig voldgift nr. FV 2015.0097 Kristelig Fagforening (advokat Henning Friis Overgaard) mod Kristelig Arbejdsgiverforening (advokat Bjørn Carlsen) 2 Tvisten Sagen angår

Læs mere

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6-1

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6-1 At-VEJLEDNING Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6-1 Maj 2011 Opdateret januar 2016 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde,

Læs mere

EU s stats- og regeringschefer mødtes den oktober 2007 til uformelt topmøde i den portugisiske hovedstad Lissabon.

EU s stats- og regeringschefer mødtes den oktober 2007 til uformelt topmøde i den portugisiske hovedstad Lissabon. Europaudvalget EU-Sekretariatet Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 22. oktober 2007 Det Europæiske Råds uformelle møde i Lissabon den 18.-19. oktober 2007 EU s stats- og regeringschefer mødtes

Læs mere

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6 At-VEJLEDNING Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

De vigtigste ændringer er: at regler, der beskytter kontraktvilkår i aftaler mellem leverandører og forhandlere, afskaffes.

De vigtigste ændringer er: at regler, der beskytter kontraktvilkår i aftaler mellem leverandører og forhandlere, afskaffes. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 131 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 2.februar 2010 Kommissionens forordning (EU) om anvendelse af Traktatens artikel 101, stk. 3, på kategorier

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Europaudvalgets medlemmer og stedfortrædere 21. oktober 2008

Europaudvalgets medlemmer og stedfortrædere 21. oktober 2008 Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalgets medlemmer og stedfortrædere 21. oktober 2008 Tysk kritik af EF-Domstolen for aktivisme To fremtrædende tyske jurister, Roman Herzog og Lüder Gerken

Læs mere

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER 1 06 DM Fagforening for højtuddannede INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER Ny lov om information og høring øger DM eres og akademikeres muligheder for formel indflydelse på deres private arbejdspladser.

Læs mere

Denne aftale dækker telearbejdere. En telearbejder er en person, der udfører telearbejde som defineret ovenfor.

Denne aftale dækker telearbejdere. En telearbejder er en person, der udfører telearbejde som defineret ovenfor. 5DPPHDIWDOHRPWHOHDUEHMGH 9HMOHGHQGHRYHUV WWHOVHDI'$RJ/2 *HQHUHOOHEHWUDJWQLQJHU I forbindelse med den europæiske beskæftigelsesstrategi har Det Europæiske Råd opfordret arbejdsmarkedets parter til at forhandle

Læs mere

*** Baggrundsdokument

*** Baggrundsdokument 1 Offentlig høring om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for arbejdskontrakten eller ansættelsesforholdet ("direktivet om den skriftlige erklæring") *** Baggrundsdokument

Læs mere

FLERTAL SIGER JA TAK TIL HØJTUDDANEDE EU-BORGERE

FLERTAL SIGER JA TAK TIL HØJTUDDANEDE EU-BORGERE BRIEF 28. april 2015 FLERTAL SIGER JA TAK TIL HØJTUDDANEDE EU-BORGERE Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Projektmedarbejder, Kereto Gormsen +45 60 13 83 19 lkg@thinkeuropa.dk

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler.

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den af den Internationale Arbejdskonference

Læs mere

NOTAT. Spørgsmål: Ovenstående kan uautoriseret oversættes med:

NOTAT. Spørgsmål: Ovenstående kan uautoriseret oversættes med: Spørgsmål: Kenneth F. Christensen anmodede den 28. april 2015 om en undersøgelse af hvorvidt de nuværende sociale klausuler er dækkende for indkøb af flybilletter? NOTAT RÅDHUSET Økonomi og Stabe Borgmesterkontoret

Læs mere

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning MLC seminar 20. juni 2013 Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning Hvordan bliver MLC gennemført i EUretten? Hvor langt er arbejdet? Hvilke betydninger får EU-reglerne?

Læs mere