Renovering og udsmykning af Snæversti 2012/13

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Renovering og udsmykning af Snæversti 2012/13"

Transkript

1 Renovering og udsmykning af Snæversti 2012/13

2 Ved branden i 1731 brændte så at sige alle bygninger på Algade, deriblandt Roskildes rådhus, som lå på hjørnet af Algade og Skt. Ols Gade. Med stort besvær blev der bygget et nyt rådhus ikke på det gamles plads, men foran Skt. Laurentii kirkes tårn, som stod på det lille torv, der var dannet, da selve kirken var blevet revet ned Det nye rådhus stod færdigt 1735 og det kunne lige så godt havde lidt en grum skæbne med det samme, da der samme år udbrød brand i Skomagergade, som bredte sig helt op til Allehelgensgade. Da der var gået 100 år var det tydeligt, at byens hus var for lille, men der var ikke råd til at rive ned og bygge nyt. Borgmester Fos fik den ide at ombygge rådhuset, så det blev bredere og højere. Det skete i Det blev i forhold til byens andre bygninger et stateligt hus med byens våben øverst over den lange række af lave vinduer. Bag dem var en række celler, hvor uvane borgere kunne tænke over tingene. En ting manglede de dog ikke: underholdning. Der var altid noget at se på, for vinduerne sad så lavt, at det var let at følge med i livets gang på torvet. Fangerne gik til hånde blandt andet med at kløve det brænde, som skulle bruges i rådhusets kakkelovne. De gjorde rent, vaskede trapper og hentede selv deres mad i rådhusets køkken i kælderen. Fangerne måtte ikke komme i butikkerne, men så allierede de sig med en af bagerdrengene fra det bageri, som lå i kælderen i et af husene. Det var tobak og skrå som blev bundet til det sejlgarn, som derpå blev hejst op til de indespærrede.

3 Både Skomagergade selv og navnet er fra middelalderen. Gaden har den gamle landevejs bløde sving, og den har sandsynligvis altid været en del af Roskildes hovedgade. Som navnet siger, har gaden haft tilknytning til skomagerne. Skomagerne var ligesom andre håndværkere samlet i en slags fagforening, de såkaldte lav. Det var almindeligt i de middelalderlige byer, at håndværkerne indenfor et lav bosatte sig i nærheden af hinanden. Skomagernes lav var et af de mest betydningsfulde i middelalderen, næst efter guldsmedene (som også fungerede som en slags banker) og smedene, var det fineste lav skomagernes. Det var med fuldt overlæg, at håndværkerne blev samlet i forskellige strøg af byerne. Disse strøg eller gader blev opkaldt efter det lav, som var mest repræsenteret i området. l 1370 boede i Roskilde 21 skomagere i Sankt Laurentii sogn, det vil sige, at det betydende skomagerlav havde fået en del af hovedstrøget til bopæl, værksteder og udsalg. I dette område boede mestrene dør om dør, de kunne holde et vågent øje med hinanden, bl.a. se efter at ingen arbejdede ud over tiden. De snærende bånd, som lavene på den ene side syntes at lægge på deres medlemmer, var på den anden side en hjælp; man modvirkede indbyrdes nedslidende konkurrence, foretog gode indkøb af råvarer til gavn for alle, man søgte lighed for ligestillede. l sygdomstilfælde var der hjælp at få hos lavet, og man havde fælles selskabelighed, men om den fri konkurrence var der ikke tale, og lavene lagde da også så snærende bånd på deres medlemmer, at det for de fleste føltes som en lettelse, da de blev ophævet.

4 Gårdsiden af Algade 6, som mange ombygninger til trods stadig er malerisk. Bageriet var i 53 år i familien Aarestrups eje, så overtog Anton Nielsen bageriet i Han blev efterfulgt af sin søn Julius, som i daglig tale hed: Nillebageren.

5 I en købmandsgård af Algade 12 s størrelse var der i 1850erne tilknyttet 28 ansatte. Tjenestefolkene havde ikke særlig gode indkvarteringsforhold. Karlene lå 2 og 2 sammen i senge, der var i 2 etager, de såkaldte storkereder pigerne havde yderst spartanske alkover under trappen til 1. sal. I sidelængen mod vest var der køkken i nær tilknytning til købmandens lejlighed, derefter brændevinsbrænderi og i tilknytning hertil studenes stald, så bærmen fra brændevins brændingen kunne blive ledt ind til studene. Så fulgte kostalden, vognport og lade. Der var også en tværlænge, som indeholdt den såkaldte bondestald og i sidelængen mod øst var der forskellige lagre og herskabsstald. Bag tværlængen lå haven ud mod Læderstræde.

6 Algade 20 havde et lav, gammelt hus ud mod Algade, der var baghus og baggrund ud mod Store Gråbrødrestræde. Der var flere håndværkere, som havde deres værksteder i ejendommen: maler, blikkenslager, kobbersmed, sadelmager og ejeren skomagermester Christian Carl Zahle, som foruden sin lejlighed også havde sit værksted i ejendommen. Hans søn Carl Th. Zahle var statsminister og justitsminister Han ledte den danske neutralitetspolitik under 1. verdenskrig og gennemførte grundlovsændringen i I 1913 bukkede det gamle hus under og blev revet ned.

7 Hestevognen er på vej mod Algade 16 og 18, som var hjørneejendomme på hver sin side af Algade og Hersegade. Nr. 16 havde været i drejerfamilien Brønniches eje. Senere var der et værtshus, som gik under det flot klingende navn: Tjæreby domkirke. Omkring 1870 var huset blevet revet ned og det, som ses på billedet opført i stedet. I 1972 blev nr. 16 sammen med Roskilde banks facade fra 1915 revet ned og i stedet blev opført en helt ny karre, som fik et parkeringsareal ud mod Læderstræde. Nr. 18 var oprindelig en ret lav ejendom, hvor der siden 1863 havde været slagterforretning. I 1895 blev det erstattet med den ret markante bygning, som ses på billedet. På hjørnet var der indgang til slagerudsalget, mens selve slagteriet og kreaturholdet var i den del af ejendommen, som lå fra hjørnet og op ad Hersegade til Store Gråbrødrestræde. Der var altid travlhed på slagterhjørnet Malkepigen drog af sted med spande i en vogn ud på marken for at malke og tjenestedrengen havde allerede kl.4 været ude for at hente hestene eller han kom dragende med flokke af får og lam gennem byens hovedgade til slagteriet.

8 Algade 12 var en af byens rigtig store købmandsgårde. Købmand J.L. Schade fik i 1907 fotograf Kristian Hude til at fotografere både forhuset og de anseelige udlænger. Ud mod Algade lå kramboden med hele det store brogede udvalg indenfor urtekram, manufaktur og isenkram. Bag butikken var der kontor til købmanden og lager. På første sal var der lager. Midt gennem bygningen gik en lang gang, som adskilte kramboden fra købmandens lejlighed. For enden af gangen lå folkestuen, som var stedet hvor både købmandsgårdens tjenestefolk og de besøgende bønder opholdt sig. Den købte Roskilde Højskoleforening købmandsgården og den blev Højskolehjemmet, Algade 12 indviet. Senere fik Højskolehjemmet også navnet Hotel Roar lukkede hotellet og ejendommen blev revet ned.

9 Skomagergade 5 og 7 fik lov at ligge ret længe. Begge huse var bygget efter ildebranden Nummer 7 var blevet delvist ombygget. De 2 ejendomme havde fælles gårdsplads og fælles port, som egentlig tilhørte nr. 5. Der var store sidebygninger og baghuse inde i gården. I nr. 5 havde der været garveri og i en periode smedje i baghuset. På billedet står smedemester Andersen senior med sin merskumspibe. I nr. 5 åbnede et udsalg fra Horsens Tugthus. I 1972 blev de gamle ejendomme revet ned. Ved udgravningen til den nye ejendom, blev der fundet nogle gamle, velbevarede planker af eg.

10 Ud over Hestetorvet, som blev brugt til handel med heste, kreaturer og svin, så havde Roskilde ikke noget egentligt torv i bymidten, hvor den daglige handel i byen kunne foregå. I stedet for blev den del af Algade, der strakte sig fra udmundingen af Skomagergade til Lille Gråbrødrestræde, hver dag omdannet til handelsplads. I 1531 blev Skt. Laurentius kirke revet ned med undtagelse af kirketårnet. Den trekantede åbne plads, som fremkom midt i byen, var velegnet til den daglige handel og meget naturligt blev navnet: Torvet. I 1735 stod det nye rådhus færdigt. Det lå med ryggen mod det gamle kirketårn og så skiftede navnet til: Rådhustorvet. Her foregik stadigvæk den almindelige daglige handel i byen, men ved markedsdage blev igen den gamle torvegade strækning på Algade taget i brug. Da Nytorv var blevet oprettet, fordelte de handlende sig således, at slagterne holdt til på Nytorv, mens der på Rådhustorvet hovedsagelig blev handlet med grønsager, frugt og blomster. Den 7. januar 1896 gav agent O. H. Schmeltz springvandet til Roskilde og meget naturligt, stillede de handlende sig i en bue omkring springvandet.

11 Det stykke af Algade, der strækker sig fra Stændertorvet til Hestetorvet blev i 1800 tallet regnet for den vigtigste del af byens hovedgade. Når byens fruer var færdige med deres formiddagsgerning og frokosten overstået, klædte de om og spadserede en tur, men kun på denne strækning. Man gik af det ene fortov på udturen og ad det andet tilbage. Så var man blevet set og havde selv set. Gadestrækning fra Stændertorvet til Hersegade har igennem tiden været et af midtpunkterne i byens liv. Her lå det middelalderlige rådhus indtil branden 1731, her foregik den daglige handel indtil nedrivningen af Skt. Laurentii Kirke i 1531, her kom den ene af byens privilegerede gæstgivergårde til at ligge og i 1650 åbnede Domapoteket. På markedsdage blev stadigvæk denne del af Algade taget brug til handel selv ind i 1900-tallet.

12 Skomagergade 46 var en af gades største gårde. Den lå godt på hjørnet mod Blågårdsstræde, hvorfra der var adgang til gårdspladsen med side og mellembygninger. Omkring 1740 var gården ejet af byens - efter sigende - rigeste mand, ridefoged Christian Knudsen. Det førte med sig, at Blågårdsstræde i folkemunde kom til at hedde Knudsensstræde, men navnet gik efter et stykke tid i glemmebogen, da ridefogden gik fallit og ejendommen med alt indbo blev solgt på 4 store auktioner, som var datidens tilløbsstykke. Da billedet blev taget blev Skomagergade 46 stadig kaldt Niels Madsens gård. Han havde købt den i I 1876 blev han efterfulgt af Viggo Thomsen, hvis svigersøn Jørgen Krogh i 1909 overtog gården, som nu blev Kroghs gård. Jørgen Krogh døde i Den gamle gård blev nedrevet i foråret 1934, for at give plads til den ejendom, som stadigvæk ligger på hjørnet og samtidig blev Blågårdsstræde udvidet.

13 Gårdsiden af Algade 12 var et udmærket eksempel på en af de store købmandsgårde, som gav forretningslivet i Roskilde et helt andet præg, end det har i dag. Op til 10 forskellige forretninger og virksomheder kunne være indeholdt i en rigtig købmandsgård. Selve købmandsgården var et stort bygningskompleks, dertil kom de ret store jordtilliggender med mellem 100 og 200 tdr. land. Der blev drevet en kombination af købmandsvirksomhed og landbrug. Det sidste medførte, at mange købmandsgårde havde malteri, ølbryggeri og brændevinsbrænderi, som igen medførte opfedning af stude på bærmen eller, som det hed, dranken.

14 Gårdsiden af Algade 3 med Jacob Hansen og hans familie. Huset brændte 10/2 1903, men blev genopbygget. Ejendommen blev købt af Roskilde Landbobank i 1914.

15 Algade 6 forhus slap fra branden Det gik kun ud over bagbygningerne. Ud mod Algade lå et af byens velbesøgte bagerier med konditori. Der var indgang fra porten og selve udsalget var til venstre med de 3 første vinduer, mens de 2 sidste hørte til konditoriet. Den gamle Bagergård havde Roskildes første juleudstilling. I det ene vindue var der et landskab lavet af vat og på en bakke stod en hvid kirke lavet af hugget sukker. Der var lys i kirken. Det andet vindue strålede med sin udstilling med nisser og vingummi i alle regnbuens farver.

16 Den gamle Bagergård var ikke de eneste bageri og konditori på Algade. I nr. 14 slog konditor A. Pozzi sig ned. Han var en af de første, som annoncerede til jul. Det var i 1842, hvor han blandt andet anbefalede marcipan som jule- og nytårsgaver. I 1914 blev Algade 14 solgt med nedrivning for øje, så konditoriet måtte flytte. Indehaveren var N.I. Schmidt. Han flyttede konditoriet lige over gaden til Algade 15 på hjørnet til Rosenhavestræde. Det var stedet hvor man kom. Flere generationer af roskildensere har erindring om de gode sager: smørrebrød og kager og en gang imellem kunne man købe stegte varme æbler. I dag er restaurant Bryggergården i konditoriets lokaler.

17 Algade 26 var et af byens nyhedscentre. Her havde byens ældste avis fra 1829 Roskilde Avis haft sit bogtrykkeri og kontor siden 186oerne. I stueetagen til venstre residerede redaktøren først H.C. Müller senere i mange år redaktør Georg Christensen, som var en velkendt borger i byen. Der var to vinduer ud mod gaden, begge var forsynet med gadespejle, så redaktøren havde den allerbedste mulighed for at kunne følge med i, hvad der skete i byen. På første sal var der en herskabelig lejlighed, hvor den tidligere redaktør H.C. Müller boede i mange år. Ved en udgravning i 1918 blev resterne af Skt. Mikkels kirke fundet.

18 I Algade 1 lå urmager Sophus Schultz forretning. Den blev videreført af hans søn Louis. Den næste ejendom er på dette billede delt i 2, men oprindelig var det en. I den vestlige lave del boede i erne kuchenbager Christian Wolffhechel, som havde fælles indgang med ejendommens østlige del, som tilhørte øltapper, værtshusholder, samt murer P.S. Kindberg. Senere var det Jacob Hansens Cafe og Øl Halle, hvor der også var salon keglebane. Nedenunder lå en af Roskildes få bevarede middelalderlige kældre. Da de tykke mure isolerede godt, var øllet i Algade 3 altid dejligt koldt. Nummer 5 var gæstgivergården Stadt Hamburg med værelser og restaurant.

19 Selvom Skomagergade var en del af byens hovedgade var den heller ikke særlig befærdet omkring Som årene gik, blev trafikken mere og mere tæt. Gaden, som havde været en meget bred gade i middelalderen, var nu for smal, da biler først holdt deres indtog. Når der var vejarbejde var forholdene nærmest utålelige. Naturligt kom tanke om en gådegade frem, men der gik et godt stykke tid inden Skomagergade blev gågade. I 1993 var det store arbejde med at brolægge gaden færdigt. Nu skulle den fremstå som et hele, og ikke som før med fortov og kørebane. Der var røster fremme, om at der kom for mange brosten ind i bymidten og at de var svære at gå på. Der var imidlertid tænkt på de synshandikappede: ned gennem gaden går en lille rykning delt op i mindre stykker. Hvis en hvid stok følger den, så kan en fodgænger roligt gå hele gaden igennem uden frygt for at støde ind i de mange udstillinger, som gaden er så fyldt af. For at markere afslutningen på istandsættelsen blev Barbara Shanklins springvandsskulptur: Vækst - bevægelse opstillet.

20 Algade 14 var det gamle bomulds- og uldspinderi kaldet Gotzians gård senere blev den til Crones Gård. I 1914 købte Roskilde Bank ejendommen og rev østsiden af forhuset ned, så der kunne opføres en bankbygning, som blev taget i brug den Gårdsiden af Algade 14 med den gamle væveribygning og beboelse fik lov til at blive bevaret indtil 1930, hvor Roskilde Bank skulle udvide.

21 Skomagergade 5 og 7 fik lov at ligge ret længe. Begge huse var bygget efter ildebranden Nummer 7 var blevet delvist ombygget. De 2 ejendomme havde fælles gårdsplads og fælles port, som egentlig tilhørte nr. 5. Der var store sidebygninger og baghuse inde i gården. I nr. 5 havde der været garveri og i en periode smedje i baghuset. På billedet står smedemester Andersen senior med sin merskumspibe. I nr. 5 åbnede et udsalg fra Horsens Tugthus. I 1972 blev de gamle ejendomme revet ned. Ved udgravningen til den nye ejendom, blev der fundet nogle gamle, velbevarede planker af eg.

22 I torve karreen var hjørnehuset det mest iøjefaldende. Det gik tilbage til 1600 tallet. Her var der købmandsbutik. Da den lukkede fik Roskilde Højskoleforening restaurant og foredragssal i en sidelænge. Mod Nytorv var der to beværtninger. Her holdt de udenbys torvefolk til. Når Hans Peter Nielsen fra Gerdrup som dreng var med sin far til torvs med tørv, tog de altid ind her for at få lidt at leve af. Anrettet på en stor tallerken, fik de al den steg de kunne spise, plus sovs og kartofler, dertil 2 snapse, og 1 glas hvidtøl og 1 kop kaffe. Hele herligheden kostede 40 øre. En snaps stod i 2 øre.

23 Gårdsiden af Algade 10. I ejendomme var der før C. Nielsen jun. overtog ejendomme en tid et farveri, som satte sit umiskendelige præg på Snæversti. Den gamle gård rummede så sendt som i 1950erne foruden en del af H. P. Nielsens isenkramforretning også en lang række håndværkere: bogbinder, skomager, maler, tømmer og skrædder. Denne mangfoldighed af håndværkere var typisk for Roskildes gamle gårde.

24 Gårdsiden af Algade 10. I ejendomme var der før C. Nielsen jun. overtog ejendomme en tid et farveri, som satte sit umiskendelige præg på Snæversti. Den gamle gård rummede så sendt som i 1950erne foruden en del af H. P. Nielsens isenkramforretning også en lang række håndværkere: bogbinder, skomager, maler, tømmer og skrædder. Denne mangfoldighed af håndværkere var typisk for Roskildes gamle gårde.

25 I juli 1930 overtog kunstdrejer Fred. Brandt bager Th. R. Ewertts ejendom på hjørnet af Algade og Lille Gråbrødrestræde. Hermed var det lave bindingsværkshus skæbne beseglet. Det skulle rives ned og gøre plads for den nuværende ejendom. Hjørneejendommen bestod egentlig af 5 huse med den korteste facade ud mod Algade. Den var prunkløs og uden kviste. Huset var opført efter branden 1731, hvornår vides ikke. Fra 1781 havde der boet flere generationer af rebslagere, som havde værksted i mellembygningen. I 1858 blev ejendommen købt af en bager, som havde bageri og udsalg mod Algade. Rebslagerværkstedet lejede han ud indtil I Lille Gråbrødrestræde fulgte ejendommene nr Her var endnu i 1930 åbne ildsteder og vaskenes afløb var gennem åbne trærender. Der var ikke indlagt vand, lys eller gas i lejlighederne. De blev fraflyttet samtidig med ejerskiftet, idet ejendommene skulle moderniseres og der skulle indrettes 5 butikker ud mod strædet. Samtidig blev der afgivet et areal, så Lille Gråbrødrestræde kunne blive udvidet. I stedet for rendestenen skulle der anlægges et fortov i en bredde af 1 ¼ meter.

26 Algade var en del af den gamle hovedlandevej som gik gennem Sjælland, og før gaden blev rettet ud gik den i blide kurver. Billedet giver et udmærket indtryk af trafiktætheden på Algade i 1890erne eller rettere manglen på samme. Kun når der var marked skete der rigtigt noget. På hjørnet af Algade og Skt. Peders Stræde lå Den juelske Stiftelse fra 1759 oprettet af konventualinde Sophie Hedevig Juel. En fribolig, hvor en enke efter en kgl. Embedsmand, præst eller officer kunne bo. De 2 lindetræer var sammen med lindetræerne foran gæstgivergården Prindsen de sidste rester af de træer, som havde stået på hele Algade. Prindsens træer forsvandt ved ombygningen 1875, de juelske træer holdt indtil 1908, hvor huset var i så dårlig stand, at der blev ansøgt om en nedrivningstilladelse. Roskilde Kommune efterkom med glæde anmodningen, da det gav lejlighed til at købe jord, så det smalle stræde kunne blive udvidet. Da huset blev revet ned, blev der fundet en stentrappe. Der blev fremsat den teori, at den skulle stamme fra dronning Dorotheas gård, der skulle have ligget i området. I 1924 blev den nuværende ejendom på hjørnet bygget, efter også naboejendommen var blevet revet ned og her blev der indrettet butikker og en biograf.

27

28 l 1484 nævnes Snæversti i forbindelse med salget af et grundmuret hus. I 1515 er der tale om salget af et stykke jord, liggende op til Snæversti stræde. Det var Skt. Agnes Kloster, der solgte en grund, hvor der havde ligget en badstue, som havde tilhørt klosteret. Det fortælles, at Snæversti var så smalt, at en mand, som engang kom ridende igennem strædet fra Læderstræde mod Algade, sad fast. Strædet var i 1800-tallet under 1 meter bredt, og midt i det gik en dyb rendesten. Når man gik i strædet, var det med et ben på hver side af rendestenen. Det var ikke den ildelugtende affære, som man umiddelbart skulle tro, for fra Domapoteket, Algade 8 kom vand parfumeret af forskellige droger, som duftede dejligt, og fra farveriet i Algade nr.10 kom der vand, som var indigo blåt. Denne farve satte sig fast i bunden af rendestenen, så det var den smukkeste og bedst duftende rendesten i hele byen.

29 l 1894 blev Algade 8 bygget om, og strædet blev derved udvidet, det samme skete igen, da Algade 10 byggede om, så strædet på det nærmeste blev mere end dobbelt så bredt. I 1996 udvidede Algade 10 udstillingsvinduerne - derved fik Snæversti på et lille stykke lidt af sit gamle snævre præg tilbage. I april 2013 var en gennemgribende nyistandsættelse af strædet afsluttet. Derved blev ikke alene Snæversti s historie fortalt, men den blev et fotogalleri, som viste, hvordan Roskilde tog sig ud omkring Det antages i dag, at Snæversti i middelalderen har været alt andet end snæver, men derimod en bred ceremonivej, for den ligger lige overfor Roskildes gamle indfaldsvej fra nord: Skt. Ols Gade. Den vej kom der talrige pilgrimme for at besøge den lokale helgeninde Margrethe af Højelses grav, som var i højkoret i Vor Frue Kirke. For at erindre om denne vej, er der lagt mørke sten i en linje over Algade fra Skt. Ols Gades udmunding til Snæversti.

30 Alle i Roskilde vidste fra 1650, at byens apotek lå på Algade. Meget få kendte den nøjagtige adresse: Algade 8. Det var et flot hus, men med ombygningen i forestået af arkitekt Mørk - Hansen blev apoteket et stateligt hus, som heldigvis har bevaret sit udseende både ud mod Algade, men også fra gårdsiden, hvor indgangen til apotekerens lejlighed på 1. sal går ad en flot vindeltrappe i trappetårnet. Gården med et store træ i midten er også bevaret ligesom haven ud mod Læderstræde og ejendommen giver dermed indblik i, hvordan de store gårde på denne del af Algade har taget sig ud. Foto 2012

31 Den 12. juli 1833 blev apoteker C.A. Jørgensen fuglekonge, derfor skulle han aflevere en malet skive til Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab. Som motiv valgt han at få gengivet Domapotekets laboratorium, hvor alle apotekets lægemidler både i fast og flydende form blev fremstillet. På skiven ses apotekeren selv i slåbrok med en kolbe og en medhjælper, som hælder noget flydende på en flaske. De står ved et muret arbejdssted med udluftning over. I forgrunden kommer en lille pige med en kurv urter, som skal bruges i fremstillingen af lægemidler. Med udgangspunkt i denne skive lavede en engelsk keramiker et fad hos Kähler i Næstved til minde om byens ældste apotek, som fra 1650 og til 1898 var Roskildes eneste.

32 Algade 8 blev apotek i Billedet viser ejendommen efter en ombygning Apotekeren havde ret til at holde herberg og gæstgiveri for rejsende. Han har nok ikke været glad for indkvarteringen af de svenske forhandlere, som boede her, mens Roskildefreden 1658 blev forhandlet. Omkring 1820 findes en oplysning om Roskilde: Et egentligt sygehus findes ikke, men et godt apotek. Domapoteket havde Roskilde bedste vinkælder og fungerede i en periode som byens vinhandel. Roskilde havde i 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet mange værtshuse, men de var af en sådan beskaffenhed, at en dame ikke kunne vise sig på dem. Derimod var der ingen, som rynkede på næsen, hvis en mand bød sine kone på et glas vin i Domapoteket. Ved branden i 1731 slog vinden om, så kun bagbygningerne blev flammers bytte.

33 Algade 10 var oprindelig en vognmandsgård, der ligesom 5 af Algades 8 ejendomme på gadens sydside fra Allehelgensgade til Hersegade gik fra Algade til Læderstræde. Legatstifterne Bertel Hansen og hans kone boede her. Da frk. Hancke begyndte at handle med viktualievarer, det vil sige kogte og stegte ting, blev byens husmødre forfærdede - at kunne købe færdiglavet mad var endnu ukendt i 1860erne. Når en af byens restauranter i 1870erne lavede forloren skildpadde ud af huset, blev det annonceret i avisen, så man kunne holde sig til. Over Snæversti ses skiltet til Roskildes kommunale badeanstalt, hvis bygning stadigvæk ligger på hjørnet af Læderstræde og Frue Kirkestræde.

34

35 I 1906 overtog H.P. Nielsen isenkramforretningen på hjørnet af Skt. Ols Gade og Algade og dermed var et isenkramdynasti grundlagt. Det er Hans Peter Nielsen, som står udenfor sin butik og i døråbningen sidder Svend født 1906 foran Poul født Årene gik, og butikken blev for lille, men det var der taget høje for, da Algade 10 blev købt i Lidt efter lidt flyttede H.P.Nielsens Isenkramforretning over gaden. Da tiden var inde blev den gamle gård revet ned og forretningen genopstod i 1966 i en nyopført ejendom.

36 Den 5. maj 1908 begyndte nedrivningen af husene, som igennem årene havde adskilt Rådhustorvet og Nytorv fra hinanden. Lige før nedrivningen tog fotograf A.P. J. Carolsfeld Krause dette billede. I forgrunden ligger boghandler Bruuns gule jagthund Hertha. Den kom hver dag for at lægge sig på det samme sted midt på kørebanen ud for udkørslen fra Allehelgensgade. Der lå den og nød sin middagslur og flød ud i sit alt for store skind. Hertha var kendt af alle. Selvfølgelig kørte vognene udenom hunden, så den kunne sove i fred. Rådhustorvet til venstre i billedet blev skabt efter nedrivningen af Skt. Laurentii Kirke i Roskilde Palæ stod færdigt i 1736 og gaden op mod det skiftede navn fra Bispegårdsstræde til Palæstræde. I 1832 skiftede gaden navn til Nygade og 3 år efter medførte en udvidelse, at gaden nu blev det et stort torv ved navn: Nytorv. Selvom husene var blevet revet ned, så blev området ikke til et stort torv. Der var stadigvæk et Rådhustorv og et Nytorv. I 1921 skiftede Nytorv navn til Stændertorvet for at erindre om de Stænderforsamlinger, der var på Roskilde Palæ fra Først i juli 1956 vedtog Roskildes byråd, at hele torvet skulle hedde: Stændertorvet.

37 I 1850 kom ejendommen på hjørnet af Algade og Nytorv på familien Bangs hænder. Tobaksspinder Frederik Ferdinand Bernadotte Bang grundlagde her sin forretning med fremstilling af cigarer og ikke mindst af skråtobak og snus. Tobaksarbejderne rullede skrå på lange arbejdsborde og der bredte sig en balsamisk, krydret skråduft over hele torvet. Nogen gang blev der også fløjtet nede i kælderen. Det var drengene, der arbejde med ingredienserne til skrå, som fik besked på at fløjte, for svesker indgik i fremstilling og skulle gerne ende i skråen og ikke i drengenes maver. Bangs Hjørne var kendt af alle i byen. For at få mere plads byggede Frederik Bang i 1853 huset i renæssancestil. I 1928 købte Roskilde Landbobank Bangs Hjørne. Det blev nedrevet 1930 for at gøre plads til den nuværende bygning fra 1931.

38 Mange gode kræfter var involveret i renoveringen og udsmykningen af Snæversti 2012/2013 Blandt disse er ovennævnte, hvis navne indgår i billedfrisen, men tilføjes kan Roskilde Kommune, Lokalhistorisk Arkiv, Vejlauget Gågaderne, ejerne af Snæversti s naboejendomme - efterkommerne af apoteker Ingvorsen samt brødrene Hans Peter og Poul Nielsen, og så naturligvis de involverede håndværkere og teknikere samt kunstneren Poul Janus Ipsen. Med enkelte undtagelser er billederne taget af fotografen Kristian Hude omkring år 1900, og de originale værker indgår i samlingerne på Lokalhistorisk Arkiv, og de er tilgængelige på - eller indgang via bibliotekets forside - lokalhistorie.

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2 Storegade A2 Storegade set op mod Torvet lige inden den deler sig i Storegade og Vestergade. Til højre ses Storegade 19 og 21 med Andreas Qvist s Manufakturhandel, som han i 1906 havde overtaget efter

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN 1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN RÅDHUSSTRÆDE 4 Forhuset blev opt for brygger Jens Arnth Møller i 1796 med kælder og tre etager. En senere ejer, Mads Laier, fik i 1937 ændret etagehøjden

Læs mere

Tre Huse. en sortner jord synker i hav de lyse stjerner slukkespå himlen. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s

Tre Huse. en sortner jord synker i hav de lyse stjerner slukkespå himlen. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s en sortner jord synker i hav de lyse stjerner slukkespå himlen ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s Tre Huse Nu skal et jo ikke være kamp og heltedåd det hele og efter et hårdt

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling

Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling ? Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling Laurits hus 1. Hvor sover Laurits? A. På gulvet ved ildstedet B. På bordet, der kan klappes sammen. C. På en bænk langs væggen 2. Sover Gertrud i en seng?

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Holme rundt i ældre billeder

Holme rundt i ældre billeder Holme rundt i ældre billeder Den midterste af Bakkegårdene Stuehuset til den miderste af Bakkegårdene: Gården brændte i 1920. Den unge pige var i færd med at bage pandekager. Der gik ild i fedtet på panden,

Læs mere

FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015

FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015 FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015 Våbenskjold udarbejdet til brug for Juels Minde 1813 I 1813 byggede Niels Juel Reetz (ejer

Læs mere

Et bidrag til Udvikling Fyns og Østfyns Museers ide-konkurrence om formidling af historien om Nyborg som kongeby i middelalderen.

Et bidrag til Udvikling Fyns og Østfyns Museers ide-konkurrence om formidling af historien om Nyborg som kongeby i middelalderen. Margrethetårnet Et bidrag til Udvikling Fyns og Østfyns Museers ide-konkurrence om formidling af historien om Nyborg som kongeby i middelalderen. Mit forslag handler om, hvordan vi får fysiske rammer til

Læs mere

og nyt liv i Varde midtby

og nyt liv i Varde midtby Områdefornyelse og nyt liv i Varde midtby side 2 Områdefornyelse og nyt liv i Varde midtby Området I Vardes absolutte centrum omkranset af Torvegade, Kræmmergade, Fiskergade og ligger der et upåagtet område

Læs mere

Bagerier og konditorier i Roskilde 1850 1921

Bagerier og konditorier i Roskilde 1850 1921 Bagerier og konditorier i Roskilde 1850 1921 Lene Hadsbjerg Roskilde var i perioden efter 1850 en by i forandring. Det svagt stigende befolkningstal, den øgede handel og den gryende industrielle udvikling

Læs mere

Blovstrød Præstegård gennem 800 år

Blovstrød Præstegård gennem 800 år Blovstrød Præstegård gennem 800 år Af Flemming Beyer I forbindelse med istandsættelse af graverkontoret har Nordsjællandsk Folkemuseum i december gennemført en meget givtig arkæologisk undersøgelse ved

Læs mere

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015.

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Det Røde Led : Her lå 2 huse, som uden tvivl har tilhørt Julianeholm eller Hevringholm? Smed Michael Pedersen boede i huset længst mod Julianeholm fra 1948 til

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster Huset fortæller Odense adelige Jomfrukloster På afstand et homogent anlæg, men tæt på er der spor fra forskellige byggeperioder. Med udgangspunkt i bygningen kan man fortælle arkitekturhistorie fra middelalder

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

Vandretur i Nim. Og hermed vil jeg ønske: God fornøjelse. Villy

Vandretur i Nim. Og hermed vil jeg ønske: God fornøjelse. Villy Vandretur i Nim I 2011 beskrev jeg en vandretur i Nim til Brædstrup Hjemstavnsforenings års skrift, hvor jeg fortæller om de ting der har været, og lidt historie om disse ting. Jeg har valgt at gemme det

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation nr. Kategori Arkitektoniske elementer der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 50 1 Sammenfatning nr. var en

Læs mere

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.:

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: Søstien 4, St Sjørup, 8950 Ørsted Egevang Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 9a Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND samt

Læs mere

Find vej i Blovstrød

Find vej i Blovstrød Find vej i Blovstrød Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og

Læs mere

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904.

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. Carl og Huldas børn Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. På www.gunnarmarboe.dk vises fotografier af de 10 børn. De øvrige børn og deres skæbne er nævnt kort ud fra de oplysninger,

Læs mere

Månedens. Galleri Lars Falk

Månedens. Galleri Lars Falk Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Galleri Lars Falk Lars Falks galleri hører til en af byens nye gamle butikker. Konceptet bygger dog på det fællestræk hos os mennesker, at

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Holme skolers historie.

Holme skolers historie. Holme skolers historie. De første skoler. Holme kirke og skole 1837 I bygningen til højre for kirken boede degnen, som var tilknyttet kirken. Bygningen lå, hvor parkeringspladsen til kirken nu er. Men

Læs mere

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974.

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegård Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegaard ligger i smukke omgivelser vest for Rye landsby og gårdens jorde strækker sig mod vest til og

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Murer Murerske og håndbræt

Murer Murerske og håndbræt Murer Murerske og håndbræt Som ved andre håndværk var arbejdsopgaverne fordelt mellem mændene på en murerarbejdsplads: De faglærte svende udførte selve arbejdet med at lægge stenene. De brugte murerskeen

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

SPOR I BYEN byarkæologi - ved hjælp af historiske kort, stik, fotografier

SPOR I BYEN byarkæologi - ved hjælp af historiske kort, stik, fotografier SPOR I BYEN byarkæologi - ved hjælp af historiske kort, stik, fotografier Forelæsning den 14. februar 2013 Lektor Lars Nicolai Bock Platform for Arkitektonisk Kulturarv Rom - byarkæologi tolkning af spor

Læs mere

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Præsentabelt lejemål på 1.500 m 2 med markant synlighed på indfaldsvejen til city. Lokalerne ligger i stueetagen og på 1. sal med udsigt til Nyboder

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Assens Kommune, Plan og Kulturafdelingen 12. januar 2015. Pulje til landsbyfornyelse. Nedrivninger. Renoveringer

Assens Kommune, Plan og Kulturafdelingen 12. januar 2015. Pulje til landsbyfornyelse. Nedrivninger. Renoveringer Assens Kommune, Plan og Kulturafdelingen 12. januar 2015 Pulje til landsbyfornyelse Nedrivninger Renoveringer 1 Nedrivninger 1. Andebøllevej 138, 5492 Vissenbjerg. Tidl. ungdomsskole. Nedrivning af senere

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold:

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Arkitektonisk værdi - - - - Vurderingen af bevaringsværdien bygger på et helhedsindtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Så hvad

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Holme sogns tilblivelse.

Holme sogns tilblivelse. De følgende sider er sendt i Århus Nærradio i 1991. Udsendelsen var tilrettelagt af nu afdøde viceinspektør på Rundhøjskolen Vagn Jensen, som gennem mange år opbyggede Holme sogns lokalhistoriske arkiv

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Garbi Schmidt Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed

Garbi Schmidt Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed E T O M R Å D E I K O N S T A N T ( O G ) F O R A N D R I N G : N Ø R R E B R O S O M M U L T I K U L T U R E L B Y D E L O G B E T Y D N I N G E N F O R B E B O E R E S L E V E K Å R I E T I N D VA N

Læs mere

landskab, ja endog i klart vejr ses Fyn i horisonten bag en bid af Storebælt.

landskab, ja endog i klart vejr ses Fyn i horisonten bag en bid af Storebælt. Løve Mølles historie Den første mølle, der helt klart kan erkendes i byen, blev bygget i 1860. Nogle kilder vil vide, at der i endnu ældre tider skal have ligget en stubmølle i Løve, men det sikre bevis

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Kvostedgårdens Historie

Kvostedgårdens Historie Kvostedgårdens Historie Tillæg: Om at bygge et hus Kvostedgårdens historie Kvostedgården som den ser ud på Hjerl Hede er næsten 200 år gammel. Den har navn efter den lille by Kvosted mellem Skive og Viborg,

Læs mere

Badehoteller ved Hasmark Strand Hotel Kattegat, Strandkroen, Strandhotellet og Vennelyst

Badehoteller ved Hasmark Strand Hotel Kattegat, Strandkroen, Strandhotellet og Vennelyst Badehoteller ved Hasmark Strand Hotel Kattegat, Strandkroen, Strandhotellet og Vennelyst Hotel Kattegat ved Hasmark Strand. Hotel Kattegat I 1915 besluttede frk. Johanne Karoline Nielsen at købe en strandgrund

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation Kategori Bebyggelsesmønstre, landskabstyper og lokale udviklingstræk (2) Lokalitet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 46 1 Sammenfatning forbandt byen med

Læs mere

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C Referenceliste Mejlgade, Aarhus C Den bevaringsværdige ejendom er oprindeligt fra 1845 og anvendt dels til bolig og dels til erhverv. Ejendommen har de seneste år lidt under manglende vedligeholdelse,

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012

HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012 HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012 Karréen YRSA.RO blev oprindelig tegnet i ren jugendstil i 1905 af arkitekt J.P. Rasmussen, Utterslev for malermester Holger Hansen, der var en stor grundejer i området.

Læs mere

Tro og pligt lærervejledning

Tro og pligt lærervejledning Tro og pligt lærervejledning Tro og pligt er Viborg Museums forløb om købstadens opståen og borgernes liv i middelalderens Viborg. Det er et forløb, som fokuserer på, hvordan det var at leve i en by i

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

SALGSPRÆSENTATION Den Gamle Købmandsgård VESTERGADE 78 STRIB

SALGSPRÆSENTATION Den Gamle Købmandsgård VESTERGADE 78 STRIB SALGSPRÆSENTATION Den Gamle Købmandsgård VESTERGADE 78 STRIB BYGNINGERNE Charmerende stor gammel Købmandsgård i Strib, med stort renoveret træ-udhus med virkelig mange anvendelsesmuligheder. Samt muret

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

rolige farver i sydfrankrig

rolige farver i sydfrankrig Af Vanessa Popplewell foto: Joanna Maclennnan/living Inside rolige farver i sydfrankrig Det fine franske hus emmer af historie og sydfransk charme. Husets beboere har sat det i stand fra kælder til kvist

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER COPENHAGEN PROPERTY 6 2 O N. 885/203 C O P E N H A G E N K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER // KØBENHAVN V COPENHAGEN PROPERTY OPKØBT : NOVEMBER 202 AREAL : 2663 KVM RENOVERET

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden?

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden? Før læsning: Introduktion til årtiet Gruppearbejde: Se på billederne i bogen side 3. Hvad kender I? Hvad tænker I? Hvad tror I kapitlet handler om? Hvad ved I om dette årti i jeres eget hjemland / verden

Læs mere

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923.

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. Den 10. Maj 1923 giver SS OSCAR II et gigantisk trut i skibsfløjten, da den stævner ud fra Københavns Havn. Ombord på emigrantskibet

Læs mere

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme Natur og livsglæde At høre hjemme For nogle år siden blev jeg præst på Østerbro i København, og bosat i en lejlighed lige rundt om hjørnet fra Kirken. Fra mine vinduer kunne jeg ikke se så meget som et

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

CHARLOTTENLUND SLOT BYGNINGSTEGNINGER JUNI 2015

CHARLOTTENLUND SLOT BYGNINGSTEGNINGER JUNI 2015 CHARLOTTENLUND SLOT BYGNINGSTEGNINGER JUNI 2015 2 NYE LEJERE TIL CHARLOTTENLUND SLOT OG OMKRINGLIGGENDE BYGNINGER Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) søger nye lejere til Charlottenlund Slot

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Weitemeyers Kilde 2011:2. Emnerne for foreningens efterårsarrangementer. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde 2011:2. Emnerne for foreningens efterårsarrangementer. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Emnerne for foreningens efterårsarrangementer Vognserup, ca. 1945 N.V.E., ca. 1940 2011:2 Svinninge Lokalhistoriske Arkivs årskalender

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til Kapitel 1 Det var Julies fødselsdag, og hun havde spekuleret meget på, hvad hendes far og mor mon ville give hende. Hun havde skrevet en lang liste over småting, hun syntes hun manglede, og så havde hun

Læs mere

Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn

Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn Da Frederikshavn Stadsarkiv for et års tid siden gik i gang med en større oprydning i kælderen under Frederikshavn Rådhus, dukkede

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

Velkommen til. Jul som i gamle dage... Se hele programmet for julen 2014 på www.petersjuliribe.dk

Velkommen til. Jul som i gamle dage... Se hele programmet for julen 2014 på www.petersjuliribe.dk Velkommen til Peters Jul i Ribe Jul som i gamle dage... Se hele programmet for julen 2014 på www.petersjuliribe.dk Jeg glæder mig i denne tid... Det er indledningen til bogen Peters Jul, som handler om

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

Ulriksholm. med et kongeligt vingesus

Ulriksholm. med et kongeligt vingesus Ulriksholm med et kongeligt vingesus TEKST: METTE BACHER FOTO: JOE MORTENSEN Udsigten fås ikke bedre end på godset Ulriksholm, der ligger syd for Munkebo på Fyn. Man kører langs med Kerteminde Fjord, og

Læs mere

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS Parkeringsstrategien for Roskilde bymidte blev drøftet på byrådsmødet den 19. marts 2013. Baggrunden for strategien er byrådets ønske om at styrke bymidten som hele kommunens

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød Find vej i Lynge Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og parker.

Læs mere

Opgaver til Gummi Tarzan

Opgaver til Gummi Tarzan Opgaver til Gummi Tarzan Forsiden 1. Hvad er bogens titel? 2. Hvad hedder forfatteren? 3. Hvad ser du på forside billedet? 1. Kapitel 1. Hvad hedder drengen i bogen? 2. Hvad bliver han kaldt? 3. Hvordan

Læs mere