Leica RM2245. Rotationsmikrotom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leica RM2245. Rotationsmikrotom"

Transkript

1 Rotationsmikrotom Brugsanvisning V1.7 Rev A, Dansk - 09/2011 Bestil.nr Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug.

2

3 BEMÆRK! De informationer, talangivelser, anvisninger og vurderinger, som er indeholdt i denne dokumentation, repræsenterer den nyeste tekniske og videnskabelige viden, således som vi er blevet bekendt med den gennem grundig research. Vi er ikke forpligtet til at tilpasse den foreliggende manual til nye udviklinger inden for teknikken med regelmæssige mellemrum eller til senere at udsende supplementer, opdateringer osv. til denne manual til vore kunder. Vi fraskriver os ansvaret for fejlagtige angivelser, skitser, tekniske illustrationer osv., der forekommer i denne manual, inden for rammerne af, hvad den nationale lovgivning, der er gældende i pågældende tilfælde, hjemler. I særdeleshed bortfalder ansvaret for økonomiske skader eller andre følgeskader i forbindelse med, at man har rettet sig efter angivelser eller andre informationer i denne manual. Angivelser, skitser, illustrationer og øvrige informationer af indholdsmæssig og teknisk art i den foreliggende brugsanvisning gælder ikke for at være tilsikrede egenskaber ved vore produkter. For så vidt er alene bestemmelserne i kontrakten mellem os og vore kunder afgørende. Leica forbeholder sig retten til at foretage ændringer i de tekniske specifikationer samt i produktionsprocessen uden forudgående varsel. Kun på denne måde er en kontinuerlig teknisk og produktionsteknisk forbedringsproces mulig. Den foreliggende dokumentation er ophavsretligt beskyttet. Alle ophavsrettigheder tilhører Leica Biosystems Nussloch GmbH. Kopiering af tekst og illustrationer (også af dele heraf) på tryk, fotokopi, mikrofilm, web cam eller på anden måde inklusive samtlige elektroniske systemer og medier er kun tilladt med udtrykkelig forudgående skriftlig godkendelse fra Leica Biosystems Nussloch GmbH. Serienummer og fremstillingsår fremgår af typeskiltet, der sidder på apparatet. Leica Biosystems Nussloch GmbH Udgivet af: Leica Biosystems Nussloch GmbH Heidelberger Str D Nussloch Tyskland Telefon: +49 (0) Fax: +49 (0) Internet: 3

4 Indholdsfortegnelse 1. Vigtige anvisninger Symboler i teksten og deres betydning Brugergruppe Formålsmæssig anvendelse Apparattype Sikkerhed Sikkerhedsforskrifter Advarsler Monterede sikkerhedssystemer Apparatets komponenter og specifikationer Overbliksbillede - apparatets dele Apparatets specifikationer Tekniske data Ibrugtagning Leveringens omfang Betingelser for opstillingsstedet Udpakning og opstilling Montering af håndhjulet Elektriske tilslutninger Tilkobling af apparatet Betjening Betjeningselementerne og deres funktion Betjeningspanel på apparatet Betjeningspanel Visnings- og koblingselementer Isætning af knivholder Isætning af universal-kassetteklemme Indstilling af frivinkel Fastspænding af prøve Fastspænding af kniven/engangsklingen Tilskæring af prøven (trimning) Skæring Prøveskift og afbrydelse i arbejdet Afslutningen på det daglige arbejde Ekstraudstyr Montering af holdeanordning til prøveholdere Fast holdeanordning til prøveholdere Orienterbar holdeanordning til prøveholdere Brugsanvisning V 1.7 RevA 09/2011

5 Indholdsfortegnelse Finorienterbar prøveholder Hurtigspændesystem Objektklemmer og indsatser Standard-objektklemmer Prismeindlæg Foliespændeklemme, type Foliespændeklemme, type Universal-kassetteklemme Universal-kassetteklemme, isafkølet Super Mega-kassetteklemme Holder til runde prøver Knivholderstativ og knivholder Knivholderstativ, fast Knivholder E/E-TC Knivholder N/NZ Klinger/kniv Envejsklinger Kniv Affaldsbakke Bundbelysning Bakke Køleakku Universal-mikroskopholder Lup Koldtlyskilde Glasfiber-lysleder Bestillingsoplysninger Problemløsninger Funktionsfejl Fejlmeddelelser Funktionsfejl, mulige årsager og afhjælpning Mulige fejl Rengøring og vedligeholdelse Rengøring af apparatet Vedligeholdelse Skift af sikringer Vedligeholdelsesanvisning Smøring af apparatet Ansvar for mangler og service

6 1. Vigtige anvisninger 1.1 Symboler i teksten og deres betydning Advarsler står på grå baggrund og er markeret med en advarselstrekant. Symbol til mærkning af elektronisk og elektrisk udstyr iht. 7 ElektroG. ElektroG er den tysk lov om produktion, returnering og miljømæssig korrekt bortskaffelse af elektronisk og elektrisk udstyr. (5) RUN/ STOP Henvisninger, dvs. vigtige oplysninger for brugeren står på grå baggrund og er mærket med symbolet. Tal i parentes ved forklaringer refererer til positionsnumre på illustrationer. Funktionstaster, som man skal trykke på betjeningspanelet, er gengivet i fed skrift og med store bogstaver i teksten. Producent Dette produkt opfylder kravene i Rådets direktiv 98/79/EF om medicinsk udstyr til in-vitro-diagnostisk (IVD) brug. Medicinsk udstyr til in-vitro-diagnostisk (IVD) brug Følg brugsanvisningen! CSA-prøvemærket betyder, at et produkt blev testet, og at de gældende sikkerheds- og/eller ydelsesstandarder blev opfyldt, herunder alle relevante standarder, som er blevet fastlagt eller administreres af American National Standards Institute -ANSI, Underwriters Laboratories (UL), Canadian Standards Association (CSA), National Sanitation Foundation International (NSF) og andre organer. Miljøbeskyttelses-symbol for det kinesiske RoHS-direktiv. Tallet i symbolet viser produktets "miljøsikre brugsvarighed". Symbolet bruges, hvis et stof, der er begrænset i Kina, anvendes over den tilladte maksimumgrænse. REF SN Bestillingsnummer Serie-nummer 6 Brugsanvisning V 1.7 RevA 09/2011

7 1. Vigtige anvisninger 1.2 Brugergruppe må kun betjenes af uddannet fagpersonale. Arbejdet med apparatet må først påbegyndes, når brugeren har læst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem og er fortrolig med alle tekniske detaljer på apparatet. 1.4 Apparattype Alle angivelser i denne brugsanvisning gælder kun for den apparattype, som er angivet på forsiden. Et typeskilt med serie-nr. er fastgjort til venstre side af enheden (denne figur er kun symbolsk). 1.3 Formålsmæssig anvendelse er en delvist motoriseret rotationsmikrotom med separat betjeningspult til skæring af tynde snit i prøver af forskellige hårdhedsgrader til brug i rutine- og forskningslaboratorier inden for områderne biologi, medicin og industri. Den er beregnet til skæring af såvel bløde paraffinprøver som hårdere prøver, hvis disse er egnede til manuel skæring. er også velegnet til IVD (in-vitrodiagnostik). Fig. 1 Det er ikke tilladt at anvende apparatet til noget andet formål! 7

8 2. Sikkerhed Overhold altid sikkerhedsforskrifterne og advarslerne i dette kapitel. Læs også disse, selv om du allerede er fortrolig med omgangen med og brugen af et Leica-apparat. 2.1 Sikkerhedsforskrifter Denne brugsanvisning indeholder vigtige anvisninger og informationer om driftssikkerhed og vedligeholdelse af apparatet. Den er en vigtig del af udstyret og bør læses grundigt, før apparatet startes og tages i brug, og skal opbevares sammen med apparatet. Brugsanvisningen skal suppleres med yderligere anvisninger, hvis dette er nødvendigt af hensyn til nationale bestemmelser i den driftsansvarliges hjemland vedr. sikkerhed under arbejdet og miljøbeskyttelse. Dette apparat er konstrueret og kontrolleret i henhold til sikkerhedsbestemmelserne for elektriske måle-, styrings-, regulerings- og laboratorieapparater: For at opretholde denne tilstand og sikre en risikofri drift skal brugeren overholde de anvisninger og advarsler, der findes i denne brugsanvisning. Aktuelle informationer om de anvendte normer finder du i CE-overensstemmelseserklæringen på Internettet på hjemmesiden: Sikkerhedsindretningerne på apparatet og tilbehøret må hverken fjernes eller ændres. Apparatet må kun åbnes og repareres af serviceteknikere, der er autoriseret af Leica. 2.2 Advarsler Sikkerhedsanordningerne, som producenten har udstyret apparatet med, er kun et grundlag for beskyttelsen mod uheld. Hovedansvaret for arbejde uden uheld påhviler først og fremmest arbejdsgiveren, hos hvem apparatet anvendes, samt de personer, som han har udpeget til at betjene, vedligeholde eller rengøre apparatet. For at sikre, at apparatet virker korrekt, skal de følgende anvisninger og advarsler følges. 8 Brugsanvisning V 1.7 RevA 09/2011

9 2. Sikkerhed Advarsler - sikkerhedsforskrifter på selve apparatet Sikkerhedsforskrifter, som er markeret med en advarselstrekant på selve apparatet, betyder, at man ved betjeningen eller udskiftningen af den pågældende del på apparatet skal udføre de korrekte betjeningstrin, sådan som de er beskrevet i denne brugsanvisning. Ved manglende overholdelse kan der opstå ulykker, personskader og/eller skader på apparatet/ tilbehøret. Advarsler - transport og installation Efter udpakningen må apparatet kun transporteres opretstående. Løft aldrig apparatet i håndhjulene eller kassetteklemmen. Fjern altid affaldsbakken, før apparatet transporteres. BEMÆRK! Spændingsvælgeren er indstillet fra fabrikken. Før du tilslutter apparatet til netspændingen, skal du kontrollere, at denne indstilling er korrekt i forhold til de elektriske tilslutningsværdier i det aktuelle laboratorium! Bøsningen til netstikket er klæbet til med et stykke folie, hvorpå der henvises til den aktuelt indstillede spænding! Forkert indstilling af spændingsvælgeren kan medføre alvorlige skader på apparatet! Ved omstilling af spændingsvælgeren må apparatet ikke være tilsluttet netforsyningen! Slut kun apparatet til en jordet lysnetstikdåse og kun med et af de medfølgende lysnetkabler. Apparatet må ikke anvendes i lokaler med fare for eksplosion. Hvis der er ekstreme temperaturforskelle mellem opbevarings- og opstillingsstedet samt høj luftfugtighed, kan der dannes kondensvand. Hvis dette sker, må apparatet ikke slås til, før der er gået to timer. Hvis man ikke overholder pausen, kan det medføre skader på apparatet. Sikkerhedsindretningerne på apparatet og tilbehøret må hverken fjernes eller ændres. Personlige beskyttelsesforholdsregler Ved arbejdet med mikrotomer skal man altid tage personlige beskyttelsesforholdsregler. Man skal altid bære sikkerhedssko, beskyttelseshandsker, åndedrætsværn og sikkerhedsbriller. 9

10 2. Sikkerhed Advarsler - arbejdet med apparatet Vær forsigtig ved omgangen med mikrotomknive og engangsklinger. Skæret er ekstremt skarpt og kan medføre alvorlige personskader! Før afmontering af knivholderen skal kniven/klingen altid fjernes først. Ubrugte knive skal altid opbevares i knivkassen! Læg aldrig knivene med skæret opad, og forsøg aldrig at gribe en faldende kniv! Spænd altid først prøven og DEREFTER kniven eller klingen fast. Før hver manipulation på kniv/klinge og objektklemme samt før hvert prøveskift og i arbejdspauserne skal håndhjulet låses og knivskæret tildækkes med fingerbeskyttelsen! Drej ALTID kun håndhjulet i urets retning, da bremsen i modsat fald ikke fungerer korrekt. Tag altid passende sikkerhedsforholdsregler ved skæring i skøre materialer! Fare for splinter! Der må ikke trænge væske ind i apparatets indre under arbejdet! Tilret ikke prøven i retraktionsfasen. Før det efterfølgende snit ændres indstillingen til fremføring med refraktionsværdien PLUS til den indstillede snittykkelse. Der er her en risiko for, at prøve og kniv/klinge beskadiges! Kontrollér, før du begynder, om prøven er spændt korrekt op i prøvespændeklemmen. Hvis dette ikke er tilfældet, er der fare for, at prøven bliver beskadiget. Advarsler - vedligeholdelse og rengøring Kun autoriserede serviceteknikere må åbne apparatet for at foretage vedligeholdelse eller reparation. Før apparatet rengøres, skal lysnetstikket altid trækkes ud, og knivholderen skal fjernes helt og rengøres separat. Før afmontering af knivholderen skal klingen altid fjernes først. Aktivér altid håndhjulsblokeringen før rengøring! Brug ikke acetone- og xylolholdige opløsningsmidler til rengøring! Ved rengøring må der ikke trænge væske ind i apparatets indre! Apparatet skal være fuldstændig tørt, før der tændes for det igen! Ved omgangen med rengøringsmidler skal producentens sikkerhedsforskrifter og laboratorieforskrifterne overholdes! Sluk apparatet på hovedkontakten, og træk lysnetstikket ud af stikdåsen, før sikringerne skiftes! Der må under ingen omstændigheder anvendes andre typer sikringer end de, der er sat i fra fabrikken! Tilsvarende værdier se kapitel 'Tekniske data' 10 Brugsanvisning V 1.7 RevA 09/2011

11 2. Sikkerhed 2.3 Monterede sikkerhedssystemer 5 Håndhjulslås Håndhjulet (12) kan låses på to måder: Med armen (3) på højre side af mikrotomgrundpladen kan håndhjulet bremses i næsten alle stillinger. Hjulet bremses, ved at armen drejes imod uret til stillingen. 12 Bemærk! Bremsearmen (3) skal stå nøjagtigt i stillingen, så håndhjulet bremses rigtigt. Hvis armen bevæges over dette punkt, kan det forekomme, at håndhjulet ikke længere bremses. For at løsne håndhjulsbremsen drejes armen (3) bagud til udgangspositionen. Stilling. 3 For at låse håndhjulet trykkes armen (5) udad, og håndhjulet drejes langsomt videre, indtil det låses fast nøjagtigt i klokken -12-position. I begge tilfælde lyser den gule LED i feltet LOCK (4), og apparatet kan ikke startes. 4 Fig. 2 Hvis begge bremsesystemer benyttes samtidigt, løsnes bremserne altid ved først at sætte armen (3) i stilling. Ellers kan det forekomme, at armen (5) ikke kan løsnes. Fig. 3 11

12 2. Sikkerhed 7 Knivholder N 8 7 Fingerbeskyttelse på knivholder Alle knivholdere er forsynet med en fastmonteret fingerbeskyttelse (8, 9). Ved hjælp af den kan skæret dækkes fuldstændigt til i alle kniv- og klingepositioner. Knivholder N/NZ Fig. 4 På fingerbeskyttelsen (8) på knivholder N/NZ er der anbragt greb til brug ved forskydning (7) (fig. 4). Skæret dækkes til ved at skyde fingerbeskyttelsens to sider ind mod midten. 11 Knivholder E 9 10 Knivholder E/E-TC Fingerbeskyttelsen på knivholder E/E-TC består af en sammenklappelig bøjle (9). Tildækningen fjernes ved at klappe fingerbeskyttelsesbøjlen (9) op som vist i fig. 5. Knivholder E-TC Spændearmene på knivholder E kan ikke udskiftes. De to spændearme (10, 11) skal altid blive siddende i den viste position, da der ellers i enkelte tilfælde kan forekomme funktionsfejl ved knivholderen. Spændearm til klingen (10) til højre, spændearm til sideforskydning (11) til venstre. 9 Fig Brugsanvisning V 1.7 RevA 09/2011

13 3. Apparatets komponenter og specifikationer 3.1 Overbliksbillede - apparatets dele Betjeningspanel på apparatet Orienterbar prøveholder med hurtigspændesystem håndhjul lås Letgående håndhjul Arm til håndhjulsbremsen Fingerbeskyttelse på klingeholderen Sideforskydningens spændearm Affaldsbakke Klingeholder E med sideforskydning Separat betjeningspult Kniv-/klingerholder-basis Fig. 6 13

14 3. Apparatets komponenter og specifikationer Apparatets bagside Ventilationsåbninger Magnet, der holder 4 mm unbrakonøglen Spændingsvælgerkontakt med sikringer Hovedkontakt Tilslutningskabel til betjeningspanelet Nettilslutning Fig Apparatets specifikationer er en semimotoriseret rotationsmikrotom med et letløbende håndhjul. RM2245 understøtter to manuelle skæredriftstilstande: Gyngedrift (Rocking Mode) eller konventionel skæring med fuld håndhjulsomdrejning. Alle vigtige betjeningselementer er på en brugervenlig måde samlet på en separat betjeningspult, hvor hældningen kan indstilles. Vigtige oplysninger om driftstilstanden for apparatet såsom prøvetilbagetrækning (Retract), håndhjulsbremse (Lock), trimningssnittykkelse, snittykkelse samt snit- og snittykkelsessumtæller vises direkte på apparatet. Af hensyn til en øget sikkerhed for brugeren er apparatet udstyret med to uafhængige håndhjulsblokeringssystemer. Apparatet har et individuelt justerbart prøvetilbagetrækningssystem (retraktion). Tilbagetrækningsværdien kan indstilles individuelt. Objekthovedet kan bevæges ved motorkraft i to hastighedstrin (300 μm/s eller 900 μm/s). Grovhastighed og -retning kan altid aktiveres med et tryk på en knap. De minimale og maksimale objekthoved-endestop indikeres optisk og akustisk. Snittykkelserne for trimnings- og skæretilstand kan programmeres og gemmes uafhængigt af hinanden. En lineal, der er nedlagt i mikrotombasis, gør det lettere at genfinde ønskede positioner for knivholderstativet. 14 Brugsanvisning V 1.7 RevA 09/2011

15 3. Apparatets komponenter og specifikationer 3.3 Tekniske data Generelle oplysninger om apparatet Godkendelser: De godkendelsesmærker, der gælder for apparatet, befinder sig ved siden af typeskiltet. Mærkespænding: 100 / 120 / 230 / 240 V AC ±10 % Mærkefrekvens: 50/60 Hz Maksimalt optagen effekt: 70 VA Kapslingsklasse : I Netsikringer: 2 x T 1,0 A UL-godkendte Forureningsgrad : 2 Overspændingskategori : II Afgivet varmemængde (maks.): 70 J/s Driftstemperaturområde: +10 C til +35 C Temperaturområde ved opbevaring: +5 C til +55 C Relativ luftfugtighed: maks. 80 % ikke-kondenserende Luftfugtighed ved opbevaring: < 80 % iht. IEC-1010, UL 3101, EN Mål og vægt Basisapparat Bredde (uden håndhjul) Bredde (uden håndhjul) Dybde (med affaldskar): Højde (total): Arbejdshøjde (knivskær): Arbejdshøjde (knivskær): Vægt (uden tilbehør): 413 mm 300 mm 618 mm 305 mm (med bakke på kappen) 100 mm (målt fra grundpladen) 168 mm (målt fra bordet) ca. 37 kg Betjeningspanel Bredde: 94 mm Dybde: 164 mm Højde: 50 mm Højde (i skråstilling): 81 mm 15

16 3. Apparatets komponenter og specifikationer Mikrotom Indstilling af snittykkelse: Indstillingsområde for snittykkelse: 0, μm Indstillingsværdi: fra 0,50-5,0 μm i 0,5 μm-trin fra 5,0-20,0 μm i 1,0 μm-trin fra 20,0-60,0 μm i 5,0 μm-trin fra 60,0-100,0 μm i 10,0 μm-trin Indstillingsområde for trimnings-snittykkelse: μm Indstillingsværdi: fra 1,0-10,0 μm i 1,0 μm-trin fra 10,0-20,0 μm i 2,0 μm-trin fra 20,0-50,0 μm i 5,0 μm-trin fra 50,0-100,0 μm i 10,0 μm-trin fra 100,0-600,0 μm i 50,0 μm-trin Objektfremføring: Vertikalløft: maks. skæreområde uden retraktion: maks. skæreområde med retraktion: 28 mm ±1 mm, fremføring via stepmotor 70 mm 65 mm uden finindstillingen af prøven 60 mm Prøveretraktion: ved manuel skæring: Elektrisk grovindstilling μm i 5 μm-trin, kan frakobles 300 μm/s og 900 μm/s Forskydning af knivholderstativet Nord-syd-forskydning: ± 24 mm Maksimal prøvestørrelse (B x H x D): 50 x 60 x 40 mm Objektorientering horisontalt: 8 vertikalt: 8 16 Brugsanvisning V 1.7 RevA 09/2011

17 4.1 Leveringens omfang 4. Ibrugtagning 's basisudstyr omfatter følgende dele: 1 basisapparat, uden orientering håndhjul, komplet eksternt betjeningspanel Affaldsbakke sæt lysnetkabler bestående af: 1 lysnetkabel "D" lysnetkabel USA-C-J lysnetkabel UK ST-BU F-5A vedligeholdelsessæt, der består af: unbrakonøgle med greb, str. 5 mm unbrakonøgle med greb, str. 4 mm unbrakonøgle, str skruetrækker 3x50, længde flaske (50 ml) med olie til drevdele, type finsikringer 1,0 AT pensel med magnet støvkappe brugsanvisning Det bestilte tilbehør følger med i separat emballage. Sammenlign omhyggeligt forsendelsens pakkeliste og fragtsedlen. Hvis du konstaterer afvigelser, skal du straks henvende dig til din lokale Leica-forhandler. 4.2 Betingelser for opstillingsstedet Stabilt, vibrationsfrit laboratoriebord med vandret, jævn bordplade samt et stativ, der er så godt som svingningsfrit. Ingen andre vibrationsfremkaldende apparater i nærheden. Rumtemperatur altid mellem +10 C og +35 C. Håndhjulet frit og let tilgængeligt. Anvendelse af apparatet i lokaler, hvor der er eksplosionsfare, er ikke tilladt. 17

18 4. Ibrugtagning 4.3 Udpakning og opstilling Fig. 8 Når apparatet leveres, skal hældeangivelserne på pakningen kontrolleres. Er pilespidsen blå, blev apparatet transporteret liggende, hældet for meget eller væltede under transporten. Anfør dette på følgesedlerne og undersøg apparatet for eventuelle skader. 2 1 Løsn de øverste seks skruer (2), og skru dem ud. Tag låget (1) af. Fjern tilbehørskassen (ekstraudstyr. Tilbehør) (3) og kasserne (4) fra standardleverancen. Transportkassen og sikringselementerne skal gemmes til eventuel senere returnering! Fig Brugsanvisning V 1.7 RevA 09/2011

19 4. Ibrugtagning 4.3 Udpakning og opstilling (fortsat) 5 6 Tag fikseringsmodulet (5) ud af kassen. Tag i den forbindelse fat om den øverste kant af modulet og det forsænkede greb (6), og træk den op og ud. Tag fat om apparatet* (7) foran på grundpladen og bagpå under apparatet, og fjern det fra formpolstringen (8). Tag ikke fat om håndhjulet eller drejeknappen til snittykkelsesindstilling ved transport af apparatet! 7 8 (*= afbildningen af apparater er kun et eksempel) Placér apparatet på et stabilt laboratoriebord. To glideelementer (9) bag på grundpladen gør det lettere at flytte apparatet på bordet. Tag fat foran på grundpladen for at flytte apparatet, løft det lidt op, og skub det så på glidefladerne. Fig Overhold bordets frakoblingsvinkel for at undgå at få fingrene i klemme! 19

20 4. Ibrugtagning 4.4 Montering af håndhjulet Håndhjulet skal monteres, før apparatet tages i brug. De nødvendige dele og værktøj hertil er i værktøjssættet Pasfjederen (4) er lagt løst ind i håndhjulsakslen (1) og er transportsikret ved hjælp af en strip. Fjern strippen. Bemærk! Pasfjederen må ikke falde ud! Sæt håndhjulet (2) på håndhjulsakslen (1) i den viste stilling. Spænd skruen (3) fast i håndhjulets centrale boring med en str. 4 mm unbrakonøgle (5). Træk beskyttelsesfolien af den selvklæbende afdækningsskive (6), og anbring afdækningsskiven på håndhjulet. Fig Elektriske tilslutninger Apparatet SKAL være tilsluttet en jordet lysnetstikdåse. Man må kun anvende et af de medfølgende kabler, som passer til den lokale elforsyning (stikdåse). Anvend ikke forlængerledning! Kontrol af den indstillede spændingsværdi kan tilsluttes forskellige energinet (spændings- og frekvensafhængigt) og leveres derfor altid med et sæt forskellige netkabler. Nye apparater er fra fabrikken indstillet til en spænding på 230 V. Dette er dokumenteret ved et gult mærkat (230 VOLT), der sidder på bagsiden og dækker hovedkontakten og lysnetbøsningen. Før apparatet tilsluttes netspændingen, er det vigtigt at kontrollere, at spændingsvælgerens indstilling er korrekt i forhold til den lokale faktiske spænding! Forkert indstilling af spændingsvælgeren kan medføre alvorlige skader på apparatet! Ved omstilling af spændingsvælgeren må apparatet ikke være tilsluttet lysnettet! 20 Brugsanvisning V 1.7 RevA 09/2011

21 4. Ibrugtagning Kontrol af den indstillede spændingsværdi (fortsat) Spændingsvælgeren sidder over hovedafbryderen til venstre på bagsiden af apparatet (fig. 7). Den indstillede spændingsværdi ses i det lille vindue (22). Sæt en lille skruetrækker i udsparingen (25), og lirk forsigtigt indsatsen ud Tag spændingsvælgerhuset (21) ud sammen med sikringerne (23). Træk spændingsvælgerblokken (24) (hvid) ud, og sæt den ind igen, så den korrekte værdi for den lokale netspænding vises i det lille vindue (22). Sæt spændingsvælgerhuset med blok og sikringer ind igen, og tryk det indad, til det går i indgreb (klikker hørbart) Fig. 12 Tilslutning af betjeningspanel Tilslutningskablet (15) til betjeningspanelet er fast forbundet med mikrotomen. Denne forbindelse må ikke afbrydes Sæt tilslutningskablets (15) stik (14) i tilslutningsbøsningen (16) på bagsiden af betjeningspanelet. Spænd de to skruer (17) for at fastgøre stikket. 16 Fig

22 4. Ibrugtagning 4.6 Tilkobling af apparatet Ved ekstreme temperaturforskelle og høj luftfugtighed kan der dannes kondensvand. I et sådant tilfælde skal man vente mindst 2 timer, før man tænder apparatet, så det kan akklimatiseres! Hvis man ikke overholder pausen, kan det medføre skader på apparatet. Etablering af nettilslutning Før lysnetkablet tilsluttes, skal du kontrollere, om hovedkontakten (27) på bagsiden af apparatet står på 'O' = SLUKKET. Apparatet leveres med forskellige, nationalt specifikke lysnetkabler. Kontrollér, at det anvendte lysnetkabel har det rigtige stik til stikdåsen. Sæt lysnetkablets tilslutning i tilslutningsbøsningen (26) og lysnetstikket i stikdåsen. Når apparatet tændes på hovedafbryderen, må der ikke samtidig trykkes på en tast på betjeningspulten! 4 Tænd apparatet med lysnetkontakten bagpå til højre. Når der tændes, kvitteres dette med et lydsignal. Apparatet initialiserer sig kortvarigt. Den følger visningen (her kun som eksempel) af software-versionen på det firecifrede LED-display. Denne visning forsvinder efter ca. 2 sekunder, og der vises '0000'. Når apparatet er tændt, er displayfelterne på betjeningspulten og mikrotomen og LED'erne for samtlige aktiverede funktioner belyst. I det trecifrede LED-display vises den sidst indstillede værdi for snittykkelse (eller trimningssnittykkelse), alt efter hvilken indstilling der sidst var aktiveret. Dette sker samtidig på betjeningspanel og mikrotom. LED'en for den aktive mode (her snittykkelse) lyser grønt. Når den gule LED i feltet LOCK (4) på betjeningspanelet lyser, er den mekaniske håndhjulsblokering eller håndhjulsbremsen (pos. 3 i fig. 2) aktiveret. Apparatet kan ikke startes, så længe LED'en er tændt. 22 Brugsanvisning V 1.7 RevA 09/2011

23 5. Betjening 5.1 Betjeningselementerne og deres funktion Mikrotomens betjeningsfunktioner er fordelt på et betjeningspanel og en visningsenhed på mikrotomen. På apparatet er der et betjeningspanel, hvor den aktuelle driftstilstand og forskellige indstillinger vises. Alle betjeningsfunktioner er samlet centralt i det separate betjeningspanel. Taster og indikatorer er arrangeret overskueligt i funktionsgrupper Betjeningspanel på apparatet LED - LOCK lyser, når håndhjulsblokering er aktiveret. LED RETRACT lyser under prøveretraktion. Trecifret display viser snittykkelse/ trimningssnittykkelse. Snittællerens firecifrede display. MENU MODE-tast til skift mellem snittykkelsessum og snittæller. Grøn LED lyser, når trimningsmode er aktiveret. Grøn LED lyser, når skæremode er aktiv. Grøn LED snittykkelsessum, viser summen af alle snit. Grøn LED Snittælleren viser Antal snit. CLEAR-tast nulstiller snittælleren og snittykkelsessummen (på 0). MENU MODE + CLEAR-taster Ved samtidigt tryk skiftes til indstilling af retraktionsværdi. Fig

24 5. Betjening Betjeningspanel Trecifret display til visning af snittykkelse/ trimningssnittykkelse. Taster til indstilling af snittykkelse/trimningssnittykkelse. Tast til at til- og frakoble Rocking Mode. Gul LED Blinker ved grovdrift baglæns; lyser, når det bageste endestop er nået. LED TRIM (grøn) lyser, når trimningsmode er aktiveret. LED SECT (grøn) lyser, når skære-mode er aktiv. TRIM/SECT-tasten Skifter mellem skæreog trimningstilstand. Gul LED Blinker ved grovdrift forlæns; lyser, når det forreste endestop er nået. Grovdrifttaster I trimnings-mode: Grovdrift baglæns hurtig Grovdrift forlæns hurtig Grovdrift forlæns langsom Grovdrift baglæns langsom I skære-mode: Flere trin baglæns Flere trin forlæns Enkelt trin forlæns Enkelt trin baglæns Fig Brugsanvisning V 1.7 RevA 09/2011

25 5.1.3 Visnings- og koblingselementer Trecifret display 5. Betjening Dette display findes på både apparatet og betjeningspanelet. Når LED'en SECT lyser, angiver displayet den aktuelt indstillede snittykkelse i μm. Lyser LED'en TRIM, angiver displayet den valgte trimningssnittykkelse i μm. Fig. 16 Valg af skære- og trimnings-mode Tryk på tasten TRIM SECT for at skifte mellem skære-mode og trimningsmode. Visningen skifter frem og tilbage mellem SECT og TRIM for hvert tastetryk. I displayet SECT vises konstant snittykkelsen i området fra 0,50 til 100,0μm og i displayet TRIM trimningssnittykkelsen mellem 1,0 og 600μm. Indstilling af snittykkelse/trimningssnittykkelse Indstillingen udføres med tasterne - på betjeningspanelet. Indstillingsområde for snittykkelsen: 0,50μm μm Indstillingsværdier: fra 0,5μm - 5,0 μm i 0,5 μm-trin fra 5,0μm - 20,0 μm i 1,0 μm-trin fra 20,0μm - 60,0 μm i 5,0 μm-trin fra 60,0μm -100,0 μm i 10,0 μm-trin Indstillingsområde for snittykkelsen: μm Indstillingsværdier: fra 1,0μm - 10,0 μm i 1,0 μm-trin, fra 10,0μm - 20,0 μm i 2,0 μm-trin, fra 20,0μm - 50,0 μm i 5,0 μm-trin, fra 50,0μm - 100,0 μm i 10,0 μm-trin, fra 100,0μm - 600,0 μm i 50,0 μm-trin Grovdriftfunktioner Den elektriske grovdrift med to hastigheder har til formål hurtigt at bringe prøven hen til kniven og derfra igen. Ved tasterne med dobbeltpil er hastigheden 900 μm/s; ved tasterne med én pil er den 300 μm/s. I skæretilstand kan der for grovdriftens funktion vælges mellem defineret tilnærmelse (STEP-funktion) og kontinuerlig bevægelse af prøven. Som standard leveres apparatet med kontinuerlig fremføring. 25

26 5. Betjening skære-mode Tasternes funktion i STEP-drift Flere trin baglæns Enkelt trin baglæns I skære-mode kan der vælges mellem kontinuerlig og trinvis fremføring (STEP-funktion). Ved kontinuerlig fremføring er grovdrifttasternes funktion den samme som i trimnings-mode. STEP-funktionen har til formål at nærme prøven til klingen defineret. Aktivering af STEP-funktionen: Tænd apparatet, og hold samtidig tasten på betjeningspanelet trykket ind. (Funktionen deaktiveres på samme måde, men her holdes tasten trykket ind). Hold tasten nede under initialisering af apparatet, indtil software-versionsnummeret forsvinder fra displayet (kontrollér, at versionsnummeret 2.1 vises). Flere trin Enkelt trin forlæns Denne egenskab findes kun i skære-mode og fra version 2.1. Ved software-versionsnumre tidligere end 2.1 skal teknisk service hos Leica kontaktes. Tryk på tasten TRIM/SECT, og vælg skære-mode (lysdioden SECT lyser). Ved tryk på tasterne (med en pil) for den langsomme grovdrift sker fremføringen defineret og trinvist (STEP) med den værdi, der vises i displayet i den pågældende retning (enkelt trin). Ved et kort tryk på tasterne for den hurtige grovdrift udføres ligeledes et enkelt trin i den pågældende retning. Ved et længerevarende tryk på tasterne for den hurtige grovdrift udføres flere trins fremføring, så længe der trykkes på tasten. trimnings-mode Grovdrift baglæns 40 I trimnings-mode udløses med grovdrifttasterne en kontinuerlig bevægelse, så længe der trykkes på tasten. Tasten for den hurtige baglæns bevægelse har en rastefunktion. Anbring ikke fingrene mellem objektklemmen og mikrotom for at undgå at få dem i klemme! For at starte den hurtige baglæns bevægelse (væk fra kniven) trykkes på tasten. Når der er trykket på tasten, udføres objekthovedets bevægelse til det bageste endestop. Bevægelsen stoppes ved at trykke på en af de fire grovdrifttaster. Den gule LED (40) i tasten blinker, så længe objekthovedet er i bevægelse, og den lyser, når det bageste endestop er nået. 26 Brugsanvisning V 1.7 RevA 09/2011

27 5. Betjening Grovdrift forlæns 41 Den langsomme baglæns bevægelse startes ved at trykke på tasten. Bevægelsen fortsætter kun, så længe tasten holdes nede. Den hurtige eller den langsomme forlæns bevægelse startes ved at trykke på den dertil beregnede tast. Bevægelsen fortsætter, så længe tasten holdes nede. Under den forlæns bevægelse blinker den gule LED (41) i tasten. Når det forreste endestop nås, høres et lydsignal, og LED'en lyser. Firecifret display på apparatet Det firecifrede display kan omstilles. Når LED'en Σ μm lyser, viser displayet summen af snittykkelsen i μm af alle snit, der er udført, siden apparatet blev tændt. (Snittykkelsessum) Fig. 17 Når LED'en Σ n lyser, viser displayet antallet af alle hidtil udførte snit. For at skifte visning skal du trykke på MENU MODE, indtil LED'en for den ønskede visningsfunktion lyser. Snittykkelsessummen eller snitantallet nulstilles ved at trykke på CLEAR. Kun den aktuelt viste værdi nulstilles. Bemærk! Når apparatet slukkes på lysnetkontakten, slettes begge værdier (snittykkelsessum og snitantal). Prøvetraktion For at skåne kniven og prøven bevæges prøven under den baglæns bevægelse væk fra kniven og op i den øverste udgangsstilling. Retraktionsværdien kan indstilles i 5 μm-trin mellem 5 og 100 μm. Prøveretraktionen er fra fabrikken indstillet til 10 μm. Efter behov kan prøveretraktionen slås fra. Den sidst valgte indstilling bevares, også efter at apparatet er slukket. 27

28 5. Betjening Indstilling af retraktionsværdien For at åbne retraktionsindstillingen trykkes samtidig på tasterne MENU + MODE og CLEAR. I det firecifrede display vises den aktuelt indstillede værdi (f.eks. 025 = 25 μm) med tre cifre. eller Vælg den ønskede retraktionsværdi. Retraktionsværdien kan ændres med tasterne - på betjeningspanelet i trin på 5 μm op til en maksimal værdi på 100 μm. Tryk på MENU MODE for at forlade retraktionsindstillingen. Nu udføres efter hvert snit en retraktionsbevægelse med den senest indstillede værdi. 4 Mens prøven befinder sig i retraktion, lyser den gule LED (4) i RETRACT-visningen på apparatet. Deaktivering af prøveretraktion Åbn retraktionsindstillingen ved at trykke samtidig på MENU MODE og + CLEAR. Funktionen frakobles ved at trykke flere gange på tasten på betjeningspanelet, indtil visningen "OFF" ses på displayet. 4 Tryk på MENU MODE for at forlade retraktionsindstillingen. Ved frakoblet retraktion sker der ikke længere en tilbagetrækning af prøven. Den gule LED (4) i RETRACT-visningen lyser ikke. 28 Brugsanvisning V 1.7 RevA 09/2011

29 5. Betjening Visning af restvej HOME Objekthoved Samlet fremføring Restvej 1 mm 41 Den optiske og akustiske visning af restvej informerer ved trimning og skæring brugeren om, at der endnu er en resterende fremføringsvej på 1 mm frem til det forreste endestop. Den gule LED (41) i tasten GROVDRIFT lyser fra starten af restvejen. Desuden høres et lydsignal i ca. 2 sekunder. Fra dette punkt er der endnu en restvej på ca. 1 mm til rådighed. I restvejsområdet er det ikke længere muligt at føre objektet frem til kniven ved hjælp af grovdrifttasterne. Fig. 18 Der kan arbejdes videre. Den gule LED (41) i tasten GROVDRIFT lyser (fig. 16). Når det forreste endestop er nået, ophører fremføringen, hvilket betyder, at der ikke længere udføres snit. Man arbejder videre ved at køre prøven til det bageste endestop ved hjælp af den tilsvarende grovdrift-tast (HOME), og skæringen fortsættes. Bemærk! Der SKAL da skiftes til trimningstilstand ved hjælp af TRIM/SECT, da grovdriften ellers ikke kan anvendes. Hvis objekthovedet allerede befinder sig i restvejsområdet, når apparatet tændes, høres yderligere et lydsignal efter visningen af softwareversionen. For at man kan arbejde videre, skal prøven køres et stykke tilbage ved hjælp af grovdrifttasterne (indstil trimningstilstand!). I restvejsområdet er STEP-funktionen ikke aktiv. 29

30 5. Betjening Orienterbar holdeanordning til prøveholder Alle objektklemmer, der fås som tilbehør, kan anvendes (indsættes) i den orienterbare holdeanordning til prøveholders hurtigspændeanordning. Objektorienteringen gør det muligt at udføre en simpel korrektion af prøveoverfladens position ved fastspændt prøve. Den orienterbare holdeanordning til prøveholder kan udskiftes med en ikke-orienterbar holdeanordning (ekstraudstyr) Orientering af prøven Der må ikke foretages en orientering af prøven i retraktionsfasen. Før det efterfølgende snit ændres indstillingen til fremføring med refraktionsværdien PLUS til den indstillede snittykkelse. Der er her en risiko for, at prøve og kniv beskadiges! 29 Fig. 19 Visning af nulstilling For bedre at vise nulstillingen har orienteringen to røde indikatorer (32). Når begge indikatorer er synlige, og begge stilleskruer er i nulstilling (modstandspunkt, hvid markering på " "), er prøven i nulstilling. Ved anvendelse af de store objektklemmer (50 x 55 mm) kan finindstillingen af prøven på 8 i nord-syd-retning ikke udnyttes fuldstændigt. Den anvendelige vinkel er her på ca. 4. Kør objekthovedet til det øverste endestop, og aktivér håndhjulsblokeringen. Drej excenterarmen (29) fremad for at løsne klemmemekanismen. Finindstil prøven i nord-syd-retning med stilleskrue (30), og finindstil prøven i øst-vestretning med stilleskrue (31). Én omdrejning med skruen hælder prøven 2. I hver retning er 4 omdrejninger = 8 mulige. Nøjagtigheden er ca. ± 0,5. Som en hjælp er der en hvid markering på grebet, og man mærker et modstandspunkt ved drejning. Drej excenterarmen (29) tilbage for at fiksere finindstillingen. 30 Brugsanvisning V 1.7 RevA 09/2011

31 5. Betjening 33 Vigtigt! Drej aldrig skruen mere end 1 /2 omdrejning ad gangen. Fig. 20 Finjustering af kraftudligningen I tilfælde af at der monteres andet tilbehør med en afvigende vægt på objekthovedet (33), er det nødvendigt at kontrollere, om kraftudligningen skal justeres igen. Kontrol af den korrekte indstilling: Monter det nye tilbehør, og spænd prøven op. Stil objekthovedet i halv højde af den vertikale bevægelse ved at dreje på håndhjulet (fig. 18). Hvis objekthovedet bliver stående nøjagtigt i denne position, er indstillingen korrekt. Hvis objekthovedet bevæger sig (stiger eller synker) er en finjustering påkrævet. Hvis kraftudligningen ikke justeres, kan det resultere i personskader ved arbejdet. Justeringen udføres med skruen (34), der er tilgængelig, når affaldsbakken på undersiden af mikrotomens grundplade er taget af. Brug den medfølgende str. 5 unbrakonøgle (med greb!) til at justere med. Hvis objekthovedet bevæger sig nedad, skal skruen drejes ca. 1 /2 omdrejning i urets retning. Hvis objekthovedet bevæger sig opad, skal skruen (34) drejes ca. 1 /2 omdrejning mod urets retning. Fortsæt denne procedure, indtil objekthovedet ikke længere bevæger sig, når håndhjulet slippes. 34 Fig

32 5. Betjening 5.2 Isætning af knivholder Detalje: skala til bedre genpositionering af 51 knivholderen ved forskellige prøvehøjder Fig. 22 Påsætning af knivholderstativ Drej spændearmen (50) mod uret for at løsne den. Skub knivholderstativet (51) ind i T-stykket (55) på mikrotomgrundpladen (53) med noten (52) på undersiden. Drej spændearmen (50) med uret for at spænde knivholderstativet fast. Knivholderstativet (51) kan forskydes frem og tilbage på mikrotomgrundpladen. Dette gør det muligt at bringe knivholderen i en optimal skæreposition i forhold til prøven. På højre side af mikrotomgrundpladen er en skala (54). Ved hjælp af denne er det muligt hurtigere og bedre at bringe knivholderen i den rigtige position i forhold til prøven, når der anvendes forskellige kombinationer af standardprøver og prøveholdere. Bagkanten af knivholderstativet fungerer som reference for skalaen (51) Isætning af knivholder Skru skruen (58) så langt ud ved hjælp af str. 4 unbrakonøglen (71), at knivholderen (57) kan bevæges. Sæt knivholderen (57) med not på undersiden på T-stykket (56) på knivholderstativet (51). Spænd skruen (58) igen for at spænde til. 58 Fig Brugsanvisning V 1.7 RevA 09/2011

33 5. Betjening 5.3 Isætning af universal-kassetteklemme 60 Holdeanordningen til prøveholdere fås i to modeller med og uden objektorientering som kan udskiftes med hinanden. Objektorienteringen gør det muligt at udføre en simpel korrektion af prøveoverfladens position ved fastspændt prøve. Alle objektklemmer, der fås som tilbehør (se kapitel 6 "Ekstratilbehør"), kan sættes ind i hurtigspændesystemet (64). 12 Gå frem på følgende måde: Kør objekthovedet (60) op til det øverste endestop ved at dreje på håndhjulet (12), og aktivér håndhjulsblokeringen Klemmemekanismen løsnes ved at dreje skruen (61) til hurtigspændesystemet (64) mod uret med en 4 mm unbrakonøgle (71) Skub universal-kassetteklemmens (62) føring (63) ind i hurtigspændesystemet (64) fra venstre indtil anslag. Drej skruen (61) med uret indtil anslag for at spænde kassetteklemmen fast. Fig. 24 Da alle objektklemmer, der fås som tilbehør, har den samme føring på bagsiden, indsættes de på samme måde, som det er beskrevet i dette eksempel med universal-kassetteklemmen. 33

34 5. Betjening 5.4 Indstilling af frivinkel Indeksstregerne (0, 5 og 10 ) til indstilling af frivinkel (59.1) sidder på knivholderens højre side (57) På den højre side af knivholderstativet (51) sidder der ligeledes en indeksstreg (59.2), der fungerer som referencepunkt ved indstilling af frivinkel. 58 Skru skruen (58) så langt ud ved hjælp af str. 4 unbrakonøglen (71), at knivholderen (57) kan bevæges. Detalje: skala til indstilling af frivinkel Forskyd knivholderen ved hjælp af indeksstregerne, indtil indeksstregen for den ønskede indstilling står over knivholderstativets indeksstreg. Eksempel: Figuren viser en frivinkel på Den anbefalede indstilling af knivholderens frivinkel for knivholder E er ca. 5. Fasthold knivholderen i denne position, og spænd skruen (58) igen for at klemme knivholderen fast. Fig Brugsanvisning V 1.7 RevA 09/2011

35 5. Betjening 5.5 Fastspænding af prøve Spænd altid først prøven og DEREFTER kniven eller klingen fast. Før hver manipulation på kniv/klinge og prøve samt før hvert prøveskift og i arbejdspauserne skal håndhjulet låses og knivskæret tildækkes med fingerbeskyttelsen! Anbring objektklemmerne i den højeste position ved at dreje håndhjulet. Lad håndhjulsgrebet gå i indgreb, og aktivér bremsen for at aktivere håndhjulsblokeringen. Sæt prøven i objektklemmen. Isætning af prøven i de forskellige objektklemmer og prøveholdere er beskrevet udførligt i kapitel 6 "Ekstraudstyr". 5.6 Fastspænding af kniven/engangsklingen Vær forsigtig ved omgangen med mikrotomknive og engangsklinger. Skæret er ekstremt skarpt og kan medføre alvorlige personskader! 10 Klap fingerbeskyttelsen (9) ned. Den højre spændearm (10) skal vippes ned, før klingen kan isættes. 9a 9 Fig

36 5. Betjening 10 Skub forsigtigt klingen ind fra oven eller fra siden. Sørg for, at klingen spændes op i midten og fuldstændigt parallelt med den øverste kant af tilholderpladen. Klap spændearmen (10) op med uret for at spænde klingen fast. 9a 9 10 Klap spændearmen (10) ned mod uret for at løsne klingen. Udkastningshjælpen (9a) muliggør et sikkert klingeskift. Ved udkastnings af klingen skal klingeudkastningshjælpen bruges! 9 En anden mulighed for at tage klingen ud er at bruge penslen med magnet. Klap i den forbindelse spændearmen (10) ned mod uret. Klap også fingerbeskyttelsen (9) ned. Før penslen med magnet på klingen, og løft den op og ud. Fig. 27 Når klingen er fjernet fra klingeholderen, skal den bortskaffes i dispenserbeholderen (underside, se billede). 36 Brugsanvisning V 1.7 RevA 09/2011

37 5. Betjening 5.7 Tilskæring af prøven (trimning) 41 Vælg trimnings-mode med tasten TRIM/SECT. Indstil den ønskede trimningssnittykkelse. Løsn håndhjulsblokeringen og bremsen. Kør prøven hen til kniven/klingen ved hjælp af grovdrifttasterne i TRIMmode. Trim prøven ved at dreje håndhjulet eller Tryk på tasten ROCK (LED'en (41) i tasten lyser), og vælg dermed driftstilstanden ROCK. Skær i prøven ved at bevæge håndhjulet frem og tilbage. Afslut trimningen, når det ønskede prøveniveau er opnået. Undlad at anbringe fingrene mellem probe og kniv ved hurtig manuel tilskæring. Håndhjulet fortsætter med at køre, efter at det er sluppet, og det kan derfor forårsage skader! 5.8 Skæring Drej altid håndhjulet jævnt i urets retning, da bremsen i modsat fald ikke fungerer korrekt. Håndhjulets drejehastighed skal være tilpasset til prøvens hårdhed. Ved prøver af en større hårdhed skal der arbejdes med en lavere hastighed. Ved skæring bør der altid bruges et andet sted på skæret end ved trimning. Det opnås ved at forskyde kniven/klingen i knivholderen. Ved brug af knivholder E med sideforskydning er det tilstrækkeligt at forskyde knivholderen til siden. Vælg skære-mode med tasten TRIM/SECT. Indstil den ønskede snittykkelse, eller kontrollér den indstillede værdi. Vælg konventionel skæredriftstilstand eller driftstilstanden ROCK. For at skære drejes håndhjulet jævnt med uret eller i ROCK-tilstand skiftevis frem og tilbage. Fjern snittene, og præparer dem. 37

38 5. Betjening 5.9 Prøveskift og afbrydelse i arbejdet Før hver manipulation på kniv og objekthoved samt før hvert prøveskift og i arbejdspauserne skal håndhjulet låses og knivskæret tildækkes med fingerbeskyttelsen! Kør prøven til det øverste endestop, og aktivér den mekaniske håndhjulsblokering. Tildæk skæret med fingerbeskyttelsen. Tag prøven ud af objektklemmen, og isæt evt. en ny prøve. Før der skæres i en ny prøve, skal objekthovedet køres til det bageste endestop Afslutningen på det daglige arbejde Kør prøven til det øverste endestop ved at dreje på håndhjulet, og aktivér håndhjulsblokeringen. Før afmontering af knivholderen skal klingen altid fjernes først. Ubrugte knive skal altid opbevares i knivkassen! Læg aldrig knivene med skæret opad, og forsøg aldrig at gribe en faldende kniv! Tag klingen ud af knivholderen, og skub den ind i holderen i bunden af dispenseren, eller tag kniven ud af knivholderen, og læg den i knivkassen. Tag prøven ud af objektklemmen. Læg det omkringliggende skæreaffald i skæringsaffaldsbakken, og tøm den. Sluk apparatet på hovedafbryderen. Rengør apparatet (se kapitel 8.1). 38 Brugsanvisning V 1.7 RevA 09/2011

39 6. Ekstraudstyr 6.1 Montering af holdeanordning til prøveholdere Sammen med basisapparatet leveres afhængigt af bestillingen den orienterbare eller den faste holdeanordning til prøveholdere, der skal monteres først. Alle objektklemmer, der fås som tilbehør, kan indsættes i begge holdeanordninger til prøveholdere. Aktivér den mekaniske håndhjulsblokering, før holdeanordningen til prøveholdere monteres! Fast holdeanordning til prøveholdere Skru den faste holdeanordning til prøveholdere (4) på objekthovedet (3): Fjern skruen (1), sæt derefter holdeanordningen til prøveholdere (4) på objekthovedet (3) forfra, og spænd skruerne (2) med str. 3 unbrakonøglen. Stik derefter skruen (1) ind i siden, og spænd den kort med str. 4 unbrakonøglen. 1 Fig. 28 Fjern tidligst gummiringen, når holdeanordningen til prøveholdere er sat på objekthovedet! 5 5a 5b Orienterbar holdeanordning til prøveholdere 1 2 9a 9a Fig. 29 Sæt til sidst svalehaleholderen (2) på, og fastgør den ved at skrue de 4 skruer (1) ind med en str. 3 unbrakonøgle b 9b 10 4 Drej excenterbolten (6) mod uret for at løsne den. Skru trykstykket (5) helt ud med en kærvskruetrækker, og træk det ud med fjederen (5a) og stiften (5b). Skru stilleskruerne (3) og (4) helt ud. Sæt den orienterbare holdeanordning til prøveholdere på som vist. Sæt skruerne (7+8) ind i boringen (2 skruer (8) er tilgængelige gennem boringen (9a)), og skru dem ensartet ind med 3 mm unbrakonøglen. Sæt fjederen (5a) og stiften (5b) ind i trykstykket (5) med den fladeste side. Skru trykstykket helt ind med kærvskruetrækkeren. Skru stilleskruerne (3+4) helt ind igen. 39

40 6. Ekstraudstyr Finorienterbar prøveholder Før den finorienterbare holdeanordning til prøveholdere kan monteres, skal de 4 skruer (10) løsnes (str. 3 unbrakonøgle), og holdeanordningen til prøveholdere tages forsigtigt af grundpladen (9) Skru grundpladen fast på objekthovedet (12) med de 4 medfølgende skruer (11) og en str. 3 unbrakonøgle. 11 Skru nu den finorienterbare holdeanordning til prøveholdere på objekthovedet med de 4 skruer (10) og str. 3 unbrakonøglen. Når den finorienterbare holdeanordning til prøveholdere ikke anvendes, skal grundpladen og de 4 skruer (11) løftes af sammen med den finorienterbare holdeanordning til prøveholdere! Fig Brugsanvisning V 1.7 RevA 09/2011

41 6.1.4 Hurtigspændesystem 6. Ekstraudstyr Anvendes som prøveholder sammen med den finorienterbare holdeanordning til prøveholdere med nulpunktsindikatorer eller den orienterbare holdeanordning til prøveholdere. Skru de 4 skruer (13) ind i boringen med en str. 2,5 unbrakonøgle, og spænd dem fast. A 13 A Fig

42 6. Ekstraudstyr 6.2 Objektklemmer og indsatser Alle objektklemmer, der kan fås som tilbehør, kan monteres på såvel holdeanordninger til prøveholdere med som på holdeanordninger til prøveholdere uden finindstillingsmulighed Standard-objektklemmer Standardobjektklemmen fås i to størrelser: 40 x 40 mm og 50 x 55 mm. Den bruges til direkte fastspænding af rektangulære prøveblokke. Derudover fungerer den som holder for foliespændeklemmerne. Drej fingerskruen (66) mod uret, og før den nederste bevægelige kæbe (68) nedad. Anbring prøven (67) i den ønskede stilling. Drej fingerskruen (66) med uret, og bevæg den nederste kæbe opad, indtil prøven er spændt fast og sidder stabilt. Fig. 32 Ved opspænding af kassetter skal du sikre, at de ikke bliver spændt for hårdt op, da kassettekroppene kan blive bøjet, og der derved opstå tyk-tynde snit, eller hele prøven kan falde af og blive beskadiget. 42 Brugsanvisning V 1.7 RevA 09/2011

43 6. Ekstraudstyr Prismeindlæg Prismeindlægget (70) sættes ind i standard-objektklemmens nederste bevægelige kæbe. Den bruges til fastspænding af runde prøver. Drej fingerskruen (66) mod uret, og før den nederste bevægelige kæbe (68) nedad. Sæt prismeindlæggets (70) tap (70.1) i boringen (69) på den nederste kæbe (68). Isæt prøven i den ønskede position. Drej fingerskruen (66) med uret, og drej den nederste kæbe med prismeindlægget opad, indtil prøven er spændt fast og sidder stabilt Fig

RM2245. Rotationsmikrotom. Brugsanvisning

RM2245. Rotationsmikrotom. Brugsanvisning Brugsanvisning RM2245 Rotationsmikrotom Leica RM2245 V2.2, Dansk - 11/2015 Bestil.nr. 14 0501 80103 RevF Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet

Læs mere

Leica RM2265. Rotationsmikrotom

Leica RM2265. Rotationsmikrotom Rotationsmikrotom Betjeningsvejledning V1.4 Dansk - 02/2007 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. BEMÆRK! De informationer, talangivelser,

Læs mere

RM2265. Rotationsmikrotom. Brugsanvisning

RM2265. Rotationsmikrotom. Brugsanvisning Brugsanvisning RM2265 Rotationsmikrotom Brugsanvisning Leica RM2265 V 1.8 RevC, Dansk 07/2013 Bestil.nr.: 14 0503 80103 RevC Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt,

Læs mere

Leica RM2235. Rotationsmikrotom

Leica RM2235. Rotationsmikrotom Leica RM2235 Rotationsmikrotom Betjeningsvejledning Leica RM2235 V1.3 Dansk - 12/2008 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. BEMÆRK!

Læs mere

RM2235. Rotationsmikrotom. Brugsanvisning

RM2235. Rotationsmikrotom. Brugsanvisning Brugsanvisning RM2235 Rotationsmikrotom Leica RM2235 V 2.1, dansk 11/2015 Bestil.nr.: 14 0500 80103 RevF Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet

Læs mere

RM2125 RTS. Rotationsmikrotom. Brugsanvisning

RM2125 RTS. Rotationsmikrotom. Brugsanvisning Brugsanvisning RM2125 RTS Rotationsmikrotom Brugsanvisning Leica RM2125 RTS V2.2 RevC, Dansk - 11/2013 Bestil.nr. 14 0457 80103 RevC Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen

Læs mere

Leica RM2125 RTS. Rotationsmikrotom

Leica RM2125 RTS. Rotationsmikrotom Leica RM2125 RTS Rotationsmikrotom Brugsanvisning Leica RM2125 RTS V2.1, Dansk - 10/2012 Best.-nr. 14 0457 80103 RevB Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt,

Læs mere

Leica EG F. Pincet med opvarmning. Betjeningsvejledning. Leica EG F Dansk V1.1 03/2009

Leica EG F. Pincet med opvarmning. Betjeningsvejledning. Leica EG F Dansk V1.1 03/2009 Leica EG F Pincet med opvarmning Betjeningsvejledning Leica EG F Dansk V1.1 03/2009 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. OBS!

Læs mere

Brugsanvisning Bestillingsnummer:

Brugsanvisning Bestillingsnummer: Premiumklingeholder Brugsanvisning Leica Premium-klingeholder Version 1.3, dansk 10/2012 Bestillingsnummer: 14 0491 82103, RevD Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen

Læs mere

Leica EG1150 C. Køleplade

Leica EG1150 C. Køleplade Leica EG1150 C Køleplade Betjeningsvejledning Leica EG1150 C V2.2 - Rev B, Dansk 01/2010 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. VIGTIGT!

Læs mere

Leica CE/ Leica CN. Knivholder

Leica CE/ Leica CN. Knivholder Leica CE/ Leica CN Knivholder Betjeningsvejledning Leica Knivholder CE/Knivholder CN V2.3, RevC, 01/2017 Dansk Bestillings-nr.: 14 0700 82103 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Leica IP C og IP S - Printer til histologikassetter og objektglas

Leica IP C og IP S - Printer til histologikassetter og objektglas Supplement til brugsanvisning Leica IP C og IP S - Printer til histologikassetter og objektglas Supplement til brugsanvisning Leica IP C og Leica IP S, V 1.9 RevD, dansk 05/2013 2013-01 Supplement IP C

Læs mere

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning OCEAN/OCEAN XL DA Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning DA VIGTIGT! Læs denne betjeningsvejledning opmærksomt igennem, før du anvender produktet. Læg mærke til alle henvisninger, især sikkerhedshenvisningerne,

Læs mere

Leica EG F. Pincet med opvarmning. Brugsanvisning

Leica EG F. Pincet med opvarmning. Brugsanvisning Brugsanvisning Leica EG F Pincet med opvarmning Brugsanvisning Leica EG F V1.4 Dansk 10/2015 Best.-nr. 14 0388 83103, RevD Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt,

Læs mere

Betjeningsvejledning til flamingoskærer

Betjeningsvejledning til flamingoskærer Betjeningsvejledning til flamingoskærer SPC 2011 SPC 3011 Vi er glade for, at du har besluttet at bruge en skærer fra vores SPC-serie. Dette er et tysk kvalitetsprodukt til professionel brug. Skæreren

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Logamatic MC0 Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 08 68 (0/005) DK Indholdsfortegnelse Sikkerhed..................................................

Læs mere

Leica SM2010 R. Slædemikrotom

Leica SM2010 R. Slædemikrotom Leica SM2010 R Slædemikrotom Betjeningsvejledning Leica SM2010 R V 1.2 Dansk - 09/2008 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. BEMÆRK!

Læs mere

Leica RM2245. Rotationsmikrotom

Leica RM2245. Rotationsmikrotom Rotationsmikrotom Betjeningsvejledning V1.5 Dansk - 11/2008 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. BEMÆRK! De informationer, talangivelser,

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

VT1200 / VT1200 S Mikrotom med vibrerende kniv

VT1200 / VT1200 S Mikrotom med vibrerende kniv Brugsanvisning VT1200 / VT1200 S Mikrotom med vibrerende kniv Leica VT1200 / VT1200 S V 1.4 RevC, dansk - 09/2013 Bestil.nr.: 14 0481 80103 RevC Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen

Læs mere

Leica EG1150 C. Køleplade. Brugsanvisning

Leica EG1150 C. Køleplade. Brugsanvisning Brugsanvisning Leica EG1150 C Køleplade Leica EG1150 C V 2.6, dansk 03/2015 Best.-nr.: 14 0388 80103 RevF Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet tages

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

TURNY automatisk bladvender Brugsvejledning

TURNY automatisk bladvender Brugsvejledning TURNY automatisk bladvender Brugsvejledning Introduktion Formålet med denne vejledning er trin for trin at gøre Dem fortrolig med brugen af TURNY. TURNY apparatet er konstrueret til fortløbende at vende

Læs mere

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA BX09 DA BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 2 Tekniske data...

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Leica CM1860/ Leica CM1860 UV

Leica CM1860/ Leica CM1860 UV Leica CM1860/ Leica CM1860 UV Kryostat Brugsanvisning Leica CM1860/CM1860 UV, V1.4 10/2012, dansk SAP: 14 0491 80103 RevE Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt,

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere.

Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere. Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere. Let at klappe sammen uden at skulle bøje sig Lav transporthøjde Nem adskillelse, uden brug af værktøj

Læs mere

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Scan QR koden og læs mere om produktet INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning 2 Sikkerhed 2 Bremser 3 Aktivering 3 Elektronisk stop knap/nødstop 3 Sidde ned / stå

Læs mere

Falsemaskine IDEAL 8305

Falsemaskine IDEAL 8305 Falsemaskine IDEAL 8305 Sikkerhedsforskrifter Læs denne brugsanvisning igennem inden maskinen tages i brug og vær opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. Lad ikke børn betjene maskinen! - 2 - Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Leica RM2125 Leica RM2125 RT

Leica RM2125 Leica RM2125 RT Leica RM2125 Leica RM2125 RT Rotationsmikrotom Betjeningsvejledning Leica RM2125 / RM212 5 RT V2.3 Dansk 02/2009 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

Leica HI1210 Vandbad. Brugsanvisning

Leica HI1210 Vandbad. Brugsanvisning Brugsanvisning Leica HI1210 Vandbad Leica HI1210 V 3.3, dansk 07/2016 Best.-nr.: 14 0415 80103 RevG Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet tages i brug.

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1 Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 1 2 3 4 9254826/1 5 7 6 8 9 10 DANSK 2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia og Nokia Connecting People er registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

LED lampe m. bevægelsessensor

LED lampe m. bevægelsessensor Original brugsanvisning Varenr.: 9054449 LED lampe m. bevægelsessensor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk LED lampe - Varenr. 9054449 Beskrivelse: Udendørs

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING HYDRO-FIX Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH Postfach 1181, 866 Lengede Bahnhofstr. 1, 868 Lengede Telefon: +49 (0) 44/0 0 Fax: +49 (0) 44/0 18 E-Mail: info@stoll-germany.com Web:

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK UI K1424,UI K1620 1 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 2 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet... 2 3.1. Bortskaffelse af emballage... 3

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN Dette symbol bliver brugt for at gøre opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. VÆR OPMÆRKSOM PÅ DETTE TEGN : det henviser til vigtige sikkerhedsbestemmelser. Det betyder

Læs mere

KDIX Monteringsvejledning

KDIX Monteringsvejledning KDIX 8810 Monteringsvejledning Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine 4 Krav vedrørende installation 5 Anvisninger vedrørende installation 7 Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine Din egen og andres sikkerhed

Læs mere

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat BRUGERMANUAL BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA 800-638-8663 BENEX Limited Bay K 1a/d,

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Lad aldrig nogen bruge

Læs mere

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA BE17 DA BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 3

Læs mere

BRUGSANVISNING MODEL

BRUGSANVISNING MODEL BRUGSANVISNING MODEL Tillykke med Deres nye multimeter, før De går igang med at bruge produktet, bedes De læse denne brugsanvisning grundigt. I. ANVENDELSE Dette kategori III multimeter kan anvendes til

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

Märklin Transformator 60052 / 66181 Dansk vejledning

Märklin Transformator 60052 / 66181 Dansk vejledning Dansk vejledning Indholdsfortegnelse 1 Nettilslutning 2 Tilslutningsbøsninger 3 Tilslutningsstik Indholdsfortegnelse 1. Tekniske data for Märklin transformatorer 2. Sikkerhedshenvisninger til drift af

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING DOLOMITE JAZZ Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug. Rollatoren er tilpasset både indendørs og udendørsbrug. DK BRUGSANVISNING

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2006/1 DK Betjeningsvejledning Golfvogn G180-F Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3

Læs mere

Instruktionsmanual Luftvåben

Instruktionsmanual Luftvåben Instruktionsmanual Luftvåben VIGTIGT: LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTIONSMANUAL, FØR DU TAGER PRODUK- TET I BRUG 1999 Industrias El Gamo, S.A. 1 2 1. Sigtekorn 2. Munding 3. Løb 4. Visier 5. Manuel sikring

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó J 15 FORM NO. 769-00765G jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 10 17 24 31 38 45 51 58 64 70 77 85 92 Betjeningsvejledning Vertikalskærer med elmotor Dansk Indhold For Deres egen

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

XiIIIPlus/RXi - Kort funktionsoversigt

XiIIIPlus/RXi - Kort funktionsoversigt XiIIIPlus/RXi - Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Udvendig oversigt Figur Printeren udvendigt Front

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm Supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH Denisstr. 28A 67663 Kaiserslautern Tyskland KW 08/2016 2508 4047 Vindues- og døralarm A 1 2 3 4 4x 5 6 4x B 7 8 9 10 11 12 13 15 16 14 1 Leveringsomfang/apparatdele

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSES ANVISNING SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL Serie nummer: Leverings dato: El tilslutning: V. BRØNDUM A/S Sadolinsvej 18 8600 Silkeborg Telefon 8682 4366

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Monteringsvejledning COMPACT

Monteringsvejledning COMPACT Monteringsvejledning COMPACT INDLEDNING Pro-User Compact cykelholder er fremstillet af Tradekar Benelux BV. Sikker og pålidelig foldning og vippe cykelholder til transport af to cykler Egnet til næsten

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, det lever op til dine forventninger, og at du får glæde af det i mange år. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi

Læs mere