Læge mellem jobcenter og borger LEDENDE OVERLÆGE SVEN VISKUM SOCIAL MEDICINSK ENHED

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læge mellem jobcenter og borger LEDENDE OVERLÆGE SVEN VISKUM SOCIAL MEDICINSK ENHED"

Transkript

1 Læge mellem jobcenter og borger LEDENDE OVERLÆGE SVEN VISKUM SOCIAL MEDICINSK ENHED

2 Læge for jobcenter og borger LEDENDE OVERLÆGE SVEN VISKUM SOCIAL MEDICINSK ENHED

3

4 Arbejde og helbred Den praktiserende læges rolle Den primære samtale med patienten er afgørende +/- sygemelding Sygemelding=farligt?

5 Arbejde helbred og sygemelding strong evidence base showing that work is generally good for physical and mental health and well-being Work can be therapeutic Work can reverse the adverse health effects of unemployment 40% kommer på førtidspensions efter 5 år- (ved > 2 måneders sygemelding)

6 3 reformer for udsatte borgere Reform af førtidspension og fleksjob - ikrafttrædelse fra 1. januar 2013 Reform af kontanthjælpssystemet - ikrafttrædelse fra 1. januar 2014 Reform af sygedagpengesystemet - ikrafttrædelse fra 1. juli 2014

7 Hvad skal vi væk fra? at (for) mange borgere ender på førtidspension o.l. at arbejdsprøvninger har fokus på at vise, hvad borgeren ikke kan at borgeren oplever at være kastebold at der udarbejdes lægeerklæringer som ingen kan bruge til noget at indsatsen for udsatte borgerne virker usammenhængende

8 Hvor skal vi hen? At problemet erkendes forstås tidligt Tidlig, koordineret og helhedsorienteret indsats systematisk inddragelse af sundhedsfaglig ekspertise Borgeren skal i centrum ejerskab og indflydelse på egen indsats Beskæftigelsesrettet indsats rehabilitering foregår bedst på en arbejdsplads

9 Hvad ved vi virker? Arbejdspladsbaserede indsatser Arbejdspladstilpasning til sygemeldte med problemer med bevægeapparatet Tidlig dialog mellem arbejdsplads og sygemeldte Koordineret og tværfaglig indsats til sygemeldte Dialog mellem aktørerne i sundhedssystemet og arbejdspladsen Tværfaglige indsatser i sundhedssystemet for rygsygemeldte Sundhedsindsatser, hvor der inddrages beskæftigelse IPS til personer med svær psykisk sygdom samt generelle indsatser hvor arbejdspladsen er i fokus. Assertive Community Treatment med tilknytning af jobspecialist til personer med svær sindslidelse.

10 Reform af førtidspension og sygedagpenge Væsentligste nye Etablering af rehabiliterings team Obligatorisk samarbejde mellem kommuner og regionernes sundhedsvæsen Sundhedskoordinator funktion Klinisk funktion

11 Rehabiliteringsteamet Tværfagligt team i kommunens jobcenter Altid med borgerdeltagelse evt. med bisidder Obligatorisk deltagelse med Sundhedskoordinator Kan indstille til fleks, ressourceforløb eller FØP Kan rådgive om jobafklaringsforløb eller komplekse sager Almen Praksis rolle? LÆ 265 LÆ285 Egen læges rådgivning af borgeren

12 Reform af førtidspension og fleksjob Væsentligste nye < 40 kun undtagelsesvist førtidspension > 40 ressourceforløb Ressourceforløb en tværfag og helhedsorienteret indsats Fast kontanthjælpsydelse Fleksjob Løn for den reelle arbejdsindsats 5 årige

13 Sygedagpenge reformen Indsats og opfølgning skal ske tidligt i sygdomsforløbet Tidlig inddragelse af praktiserende læge lægeattest ved 1. opfølgningssamtale i 8. sygefraværsuge Den virksomhedsrettede indsats skal styrkes fast track Sygemeldte med komplekse problemer skal hurtigst muligt havde deres sag behandlet i det tværfaglige rehabiliteringsteam senest 4 uger efter visitation til kategori 3. Man skal ikke miste sin forsørgelse, når man ikke ønsker lægelig behandling 13

14 Lægeattester Egen læges: Viden Vurdering Kommunikation med borger Planer er afgørende Fakta / skøn LÆ265 bliver altid læst af en læge Hvad er til borgerens bedste?

15 Den gode attest Diagnose( problemet ) -diagnostisk afklaret?? Behov for yderligere udredning/ -tidsperspektiv Argumenter for at stoppe yderligere udredning Hvor meget kan forklares lægeligt/biologisk Behandlet? Evt. beskrivelse af optimal behandling Prognose Egen læges refleksion vedr. funktions- og arbejdsevne Somatik, psykiatri, personlighed, sociale forhold Skal der tages specielle hensyn Fælles og koordineret italesættelse herunder hvad er sagt til borgeren Ressourcer og barrierer Egen læges ønsker til en plan

16 LÆ 265

17 LÆ 265

18 LÆ 265

19 LÆ 265

20 LÆ 265

21 Den dårlige attest 2.2 Relevante helbredsforhold Du bedes her beskrive de helbredsforhold, som har betydning for din patients funktionsevne. Du bedes lægge særlig vægt på at beskrive, hvorledes helbredsforholdene påvirker funktionsevnen både aktuelt og på længere sigt. Du bedes medtage de faktuelle oplysninger du har, vedrørende de relevante helbredsforhold (resultat af dine egne iagttagelser samt objektive undersøgelser, faktuelle resultater vedr. andre speciallægers undersøgelser, resultat af relevante billeddiagnostiske undersøgelser mv.). Tidligere helbredsforhold medtages kun i det omfang det er relevant for nuværende funktionsevne (relevante udskrivningsbreve kan vedlægges). 58 årig mand der er kommet i min konsultation I mange år. Har arbejdet som maler I over 30 år og har haft mange tunge løft og dårlige arbejdsstillinger Har haft tiltagende ondt I ryggen de sidste 5 10 år og jeg har måtte sygemelde tiltagende hyppigt. Rtg af lænderyggen har vist generel slidgigt, og generelt virker han nedslidt af arbejde og sociale belastninger I øvrigt. Har en række andre lidelser: Kompliceret hypertension Slidgigt I skulderen Generel columna spondylose Crohns sygdom Min patient kan ikke længere se sig selv på arbejdsmarkedet og det er jeg helt enig med ham i Jeg henviser I øvrigt til de mange attester jeg tidligere har sendt til kommunen

22 God attest (1) 2.2 Relevante helbredsforhold Du bedes her beskrive de helbredsforhold, som har betydning for din patients funktionsevne. Du bedes lægge særlig vægt på at beskrive, hvorledes helbredsforholdene påvirker funktionsevnen både aktuelt og på længere sigt. Du bedes medtage de faktuelle oplysninger du har, vedrørende de relevante helbredsforhold (resultat af dine egne iagttagelser samt objektive undersøgelser, faktuelle resultater vedr. andre speciallægers undersøgelser, resultat af relevante billeddiagnostiske undersøgelser mv.). Tidligere helbredsforhold medtages kun i det omfang det er relevant for nuværende funktionsevne (relevante udskrivningsbreve kan vedlægges). -58 årig mand der er kommet i min konsultation I mange år. Har arbejdet som maler I over 30 år men har været tiltagende sygemeldt især de sidste 2 år. -Klart væsentligste problematik er hans ryglidelse. Fra tidligere at være periodisk er der nu tale om kroniske lavtplacerede lænderygsmerter uden væsentlig udstråling til benene, og der har aldrig været egentlige radikulære fænomener. Han er overvægtig (BMI 31) og jeg har aldrig kunnet motiverer ham til træning, øvelser eller vægttab og ej heller til henvisning til fysioterapeut. Rtg af ryggen har vist let lumbal diskusdegeneration(se vedlagt beskrivelse) samt spondylose. Er rheumatologisk undersøgt og der er ikke fundet indikation for MR scanning. Rheumatologen har foreslået træning samt I øvrigt tobaksophør. Der er familiære belastninger. Hustruen får førtidspension og har periodevist et alkoholmisbrug. Funktionsniveauet hjemme er aftagende. Han har svært ved at klare indkøb og alm hjemlige huslige aktiviteter. Gangdistancen er kun o 500 meter Objektivt virker han ældet og opgivende. Kan ikke bringes i reflektion om f.eks muligheder ved træning. Er besværet ved af og påklædning og kommer kun med besvær op på lejet. Bortset fra ryggen er der en normal bevægeapparatsundersøgelse. Mht lænderyggen er der udtalt generel nedsat bævgelighed, men ingen radikulære fænomener Har en række andre lidelser: Kompliceret hypertension, periodevist ondt I skulderen samt Crohns sygdom. Disse er generelt velbehandlede og jeg vurderer dem uden betydning for funktions og arbejdsevne Han er ryger pt cigaretter dagligt. Har I alt 35 pakkerår bagsig

23 God attest (2) 2.3 Særlige hensyn Her anføres eventuelle særlige hensyn, som det pga. patientens helbredsforhold vil være nødvendigt at tage i det videre forløb både på kort og længere sigt i forhold til patientens funktionsniveau. Særlige hensyn kan fx være igangværende behandling, nye behandlingsmuligheder, skånebehov som følge af en kronisk lidelse mv. Aktuelt er funktionsniveauet lavt, og han vil ikke kunne klare løft, fastelåste arbejdsstillinger. Hans tarmlidelse forudsætter ind imellem hurtig adgang til toilet især I morgen og formiddagstimerne 2.4 Lægens kommentarer til patientens opfattelse af eget helbred Her anføres dine kommentarer til patientens beskrivelse af, hvorledes helbredsproblemerne påvirker funktionsevnen og dermed job- og uddannelsesønsker Somatisk vurderet mener jeg der kan være ganske gode muligheder for at bedre tilstanden med relevant træning og støtte til vægt tab. Jeg mener også han henad vejen kunne have gavn af tobaksophør, men den udfordring er aktuelt nok for stor. Væsentligste barrierer er nok at han ikke kan se noget perspektiv I hverken træning eller fortsættelse på arbejdsmarkedet - muligvis p.gr.a de hjemlige forhold. Skal han hjælpes vil det forudsætte en betydelig motiverende indsats og betydelig støtte. Jeg vurderer at arbejdsmarkedspotentiale I bedste fald kan reetableres, men formentlig ikke I fuldt omfang

24 LÆ285 efter 8 ugers sygemelding

25 LÆ285 efter 8 ugers sygemelding

26 Case Erhverv 53 årig kvinde, uddannet pædagog velfungerende i forskellige pædagogiske job 2005 arbejdet i Asylcenter 2008 forsøg på overfald episode sygemeldt, forsøg på at genoptage arbejdet mislykkes Ikke i erhverv siden Beskæftigelsesrettede tilbud viser aftagende arbejdsevne Sygehistorie Tidligere rask 2008/2009 udvikles en depression får o diagnosen PTSD Behandles psykiatrisk og psykologisk Der tales om øget forsigtighed mht. erhverv og belastning Borgeren efterhånden meget fastlåst på ikke at skulle på arbejdsmarkedet igen 2013 psykiatrisk speciallægeerkl. (beh. psykiater) ophævet erhvervsevne, egen læge støtter dette.

27 Case Udveksling af akter, men ingen dialog mellem læger og kommune, ej heller ved de beskæftigelsesrettede tilbud. Ikke fælles italesættelse i forhold til borger (Jobcenter/Læger/behandlere) Ingen fælles strategi Rehabiliteringsteam 2013: Der bevilges ressourceforløb (støtte og aktivering) Kontakt til psykiater: enig mener også der kan udvikles et arbejdsmarkedspotentiale, aktivering ikke kontraindiceret Egen læge vil støtte et ressource forløb Borgeren accepterer men er skeptisk Afgørende for et godt ressourceforløb Tæt og kompetent opfølgning Løbende dialog mellem behandlere(læger, psykolog mm) og koordinerende sagsbehandler, især når beskæftigelsesrettede tiltag iværksættes Socialmedicinsk vurdering: Voldsomme konsekvenser af en beskeden hændelse Ved en tidlig fælles strategi og kommunikation mellem jobcenter og behandlere havde chancerne for en tilbagevenden til arbejdsmarkedet på ordinære vilkår været større Forløbet har medført stigmatisering, klientliggørelse

28 Andre cases Undersøgelse, behandlings/rehabiliteringsforløb generelt ikke tilstrækkeligt arbejdsmarkedsrettede eller for langvarige Rygsygdomme Cancerlidelser Den kroniske smertepatient Psykiske lidelser Funktionelle lidelser

29 Udfordringer At omsætte gældende lovbestemmelser og viden til brugbare værktøjer, der reelt kan gøre en forskel for borgerne med at hjælpe dem ind på arbejdsmarked i videste mulige omfang, når det er relevant En tidlig koordineret italesættelse og handling i forhold til borgeren(kommune, egen læge, region, virksomhed, fagforening) Udvikle og koordinere indholdet i de tilbud vi giver til borgerne og virksomhederne Evaluering hvad ved vi / hvad tror vi

30 Udfordringer Mere effektiv brug af sundhedsfaglig viden og udredning Den rigtige beslutning tidligst mulig Undgå forkert italesættelse fra begyndelsen Undgå de unødvendige udredninger Foretage de nødvendige udredninger Øge kvaliteten af arbejdspraktikker(- prøvning) Forebygge udstødningen fra arbejdsmarkedet

31 Socialmedicinsk Enhed i Region H Frederiksberghospital vej 8 bygning2 2sal tlf Regionsfunktion undersøge 112 henviste borgere/år Egen læge Arbejdsmarkedets parter Indtægtsdækket virksomhed Center for Voldsramte(åben for henvisning) > 30 læger 6 socialfaglige 2 fysioterapeut 8 sekr 1 psykolog + konsulenter Leverandør til RegionH s 29 kommuner Førtidspensionsreform Sygedagpengereform Klinisk funktion Uddannelse

32 Socialmedicinsk arbejdsmetode Den bio-psyko-sociale model Systematik Diagnose/problemforståelse Behov for yderlige afklaring/udredning Livshistorien baggrund årsag Optimalt behandlet Tidligere/ aktuelt funktionsniveau Barriere Borgerens egen vurdering og forventning Den fagligt set optimale plan Det muliges kunst

33 Socialmedicinsk arbejdsmetode Arbejdsmarkedsrettede Evidens (viden og skøn) Dialog Anerkendende tilgang med kant

34 Tak

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne

Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne - en undersøgelse blandt socialrådgivere på jobcentre maj 2014 Hvis sagstallet faldt, ville der i højere grad være tid til tværfaglig og helhedsorienteret

Læs mere

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Indholdsfortegnelse AFRAPPORTERING FRA SYGEDAGPENGEUDVALGET...3 SPOR 1 - EN BEDRE SYGEDAGPENGEINDSATS...9 FORSLAG 1.1 TIDLIG INDSATS TTA-AFKLARING...12

Læs mere

Uden for. Brugerinddragelse i rehabilitering - i krydsfeltet mellem ideal og virkelighed. 26rehabilitering. - flertydighed og grænseflader

Uden for. Brugerinddragelse i rehabilitering - i krydsfeltet mellem ideal og virkelighed. 26rehabilitering. - flertydighed og grænseflader Uden for nummer På vej mod en rehabiliterende beskæftigelsesindsats? Om rehabilitering og tværprofessionelt arbejde i de nye reformer på beskæftigelsesområdet. Brugerinddragelse i rehabilitering - i krydsfeltet

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

B I L A G 1. Den nye sygedagpengemodel

B I L A G 1. Den nye sygedagpengemodel B I L A G 1 December 2013 Den nye sygedagpengemodel Problemstilling Omkring 400.000 personer modtager årligt sygedagpenge. Heraf mister flere tusinde berørte personer retten til sygedagpenge som følge

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner Indenrigs- og Sundhedsministeriet Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22

Læs mere

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension.

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Indledning Den 1. januar 2013 trådte Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledningen findes HER Indledning I vejledningen gøres der rede for regler og praksis vedrørende fleksjobordningen. Vejledningen retter sig især mod de ændringer

Læs mere

Det socialt-lægelige samarbejde om arbejdsfastholdelse

Det socialt-lægelige samarbejde om arbejdsfastholdelse Publiceret i Månedsskrift for almen praksis marts 2004 Det socialt-lægelige samarbejde om arbejdsfastholdelse Af Herluf Thieden, Kirsten Bruun og Marc Lehmann Forfatterne er tilknyttet Fonden for Arbejdsmarkedsrevalidering.

Læs mere

Tema om helhedssyn DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 12. ÅRGANG. uden for [nummer]

Tema om helhedssyn DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 12. ÅRGANG. uden for [nummer] 22 Tema om helhedssyn DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 12. ÅRGANG NR. 22. 2011 uden for [nummer] uden for nummer, nr. 22, 12. årgang, 2011 Løssalg: 60 kr.

Læs mere

Social Medicin og Rehabilitering

Social Medicin og Rehabilitering Social Medicin og Rehabilitering Af Asma Bashir Pensum: SLIDES fra forelæsninger Noter fra klinik Sociale Ydelser 2011 Lægehåndbogen.dk Socialmedicin Klinisk Socialmedicin er den lægelige praksis, der

Læs mere

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dato November 2009 AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE Revision Dato Udarbejdet

Læs mere

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia.

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia. Slutevaluering for Projekt MSSA (Misbrug, sociale forhold, sundhed og arbejdsmarked). - om helhedssyn og koordineret indsats i komplicerede enkeltsager - Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret

Læs mere

Koordineret Indsats for Arbejdsfastholdelse (KIA)

Koordineret Indsats for Arbejdsfastholdelse (KIA) Koordineret Indsats for Arbejdsfastholdelse (KIA) af sygemeldte med længerevarende smertegener fra bevægeapparatet. Jørgen Kilsgaard, Kiropraktor, MPH (1) David Sherson, Cand.Med., Speciallæge (2) Ute

Læs mere

Socialt arbejde med rehabilitering

Socialt arbejde med rehabilitering Dansk Socialrådgiverforening Maj 2011 Socialt arbejde med rehabilitering Indhold Socialrådgiverens rolle i rehabiliteringsindsatsen 4 Cases på socialt arbejde med rehabilitering 5 Cases Sundhedscentre

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre) og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob

Læs mere

af arbejdsevnemetoden

af arbejdsevnemetoden September 2010 EVALUERING af arbejdsevnemetoden INDHOLD 1. Baggrund og formål 5 2. Resultater og anbefalinger 7 3. Indledning 13 3.1. Formålet med arbejdsevnemetoden...14 3.2. Formålet med denne evaluering...15

Læs mere

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob Februar 2012 En del af fællesskabet reform af førtidspension og fleksjob 3 Indhold En del af fællesskabet 4 Regeringens initiativer 9 Unge

Læs mere

Hold nu fast! en guide til at få sygemeldte tilbage i job

Hold nu fast! en guide til at få sygemeldte tilbage i job rbejdspladsen orsikring og pension ommunen agforeningen en sygemeldte Hold nu fast! en guide til at få sygemeldte tilbage i job Den sygemeldte i centrum For en sygemeldt medarbejder kan det være uoverskueligt

Læs mere

ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE

ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE 2013 2 RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE 2013 Rådet for Socialt Udsatte www.udsatte.dk Rådet for Socialt Udsatte skal være

Læs mere

Virksomhedernes rolle i den nye reform

Virksomhedernes rolle i den nye reform Virksomhedernes rolle i den nye reform Onsdag den 4. juni 2014 Chefkonsulent Signe Tønnesen Lederne www.lederne.dk Indhold Virksomhedernes indsats Ledelse og fravær En tidlig indsats fast track Hvad siger

Læs mere

Fysisk træning er godt for krop og sjæl, og det kan hjælpe den sygdomsramte hurtigere tilbage til hverdagen og jobbet.

Fysisk træning er godt for krop og sjæl, og det kan hjælpe den sygdomsramte hurtigere tilbage til hverdagen og jobbet. Tendens er et nyhedsbrev, som Beskæftigelsesregion Midtjylland udsender hver anden måned. Tendens fokuserer på arbejdsmarkedet og beskæftigelsesituationen i det midtjyske område. Nyhedsbrevet rummer en

Læs mere

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen Fokus på sygefravær Vejledning til lederen Godkendt i MED-Hovedudvalget 12.november 2007 Indholdsfortegnelse Sygefravær i Vesthimmerlands Kommune et ledelsesværktøj side 3 Fokus på sygefravær side 4 Procedure

Læs mere

Førtidspension til personer med en psykisk lidelse

Førtidspension til personer med en psykisk lidelse Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Førtidspension til personer med en psykisk lidelse November 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 2 Materiel

Læs mere