Blomsten - Det europæiske miljømærke kort fortalt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Blomsten - Det europæiske miljømærke kort fortalt"

Transkript

1 Blomsten - Det europæiske miljømærke kort fortalt Den europæiske miljømærkeordning fremmer miljøvenlige produkter. Denne brochure giver dig mere information om EU-Blomsten: Hvordan finder jeg ud af, hvilke produkter der er miljømærkede, hvilke kriterier anvendes der, hvor skal jeg ansøge og meget mere. EU-BLOMSTEN Den europæiske miljømærkeordning sætter europæiske forbrugere, herunder offentlige og private indkøbere, i stand til at identificere officielt godkendte miljøvenlige produkter i hele Den Europæiske Union, Norge, Island og Lichtenstein. Mærket giver producenter mulighed for at vise deres kunder, at deres produkter er fremstillet under hensyntagen til miljøet. I år 2000 trådte en ny forordning i kraft, der udvider ordningens anvendelsesområde til tjenesteydelser. Handelsdrivende og detailhandlere kan nu ansøge direkte for deres egne mærker. Dette gør ordningen endnu mere attraktiv. MILJØKRITERIER FOR EU-BLOMSTEN Miljømærkekriterier er udarbejdet således, at de omfatter tjenesteydelser og gængse varer (undtagen madvarer, drikkevarer og medicin). De miljøkriterier, der skal opfyldes for at få det europæiske miljømærke, er resultatet af videnskabelige undersøgelser og en udstrakt konsultation i Den Europæiske Unions Miljømærkenævn (EUEB). Medlemmerne af dette nævn er: medlemsstaternes ansvarlige organer, repræsentanter for ikke statslige miljøorganisationer, forbruger- og industrisammenslutninger, fagforeninger, repræsentanter for små og mellemstore virksomheder (SMV) og handelssektoren. Efter at EUEB har foreslået kriterier for en produktgruppe, skal de godkendes af medlemsstaterne og Europa-Kommissionen, før de anvendes i forbindelse med tildeling af miljømærket til produkter. TILDELING AF EU-BLOMSTEN Når miljøkriterierne er vedtaget, kan en producent eller importør ansøge om at anvende Blomsten på sine produkter. Producenten skal kontakte det nationale ansvarlige organ og fremsende dokumentation for, at produktet lever op til miljøkriterierne og kriterierne for brugsegnethed. Produkterne må herefter mærkes med EU-Blomsten og sælges i hele Den Europæiske Union. MILJØMÆRKEPRODUKTER Hidtil er over 300 produkter blevet tildelt det europæiske miljømærke i Europa. Der findes kriterier for 17 forskellige produktgrupper, såsom tekstiler, maling, vaskemidler, jordforbedringsmidler og køleskabe. Der tilføjes til stadighed nye produktgrupper, og der tildeles nye mærker hver måned. De seneste oplysninger kan findes på hjemmesiden EU-Komissionen

2 Den europæiske miljømærkeordning dækker hele EU, er frivillig, selektiv, gennemsigtig og inddrager interesseorganisationer, er officielt anerkendt, har flersidige kriterier og et markant logo, der tildeles af et uafhængigt organ Selektiv Blomsten kan kun tildeles produkter, der belaster miljøet mindre. Miljøkriterierne fastsættes således, at op til 30% af de mest miljøvenlige produkter på markedet skal kunne leve op til dem. Dette betyder, at kun nogle af de produkter, der står på hylderne, vil kunne få Blomsten uden at blive ændret. Forbrugere udøver betydelige virkninger på miljøet. Rækkevidden af disse påvirkninger afhænger af de valg, vi hver især træffer for at dække vore behov. Vi kan som forbrugerne være udslagsgivende, hvis vi køber renere produkter. Vores efterspørgsel efter renere produkter tilskynder virksomhederne til at udtænke måder, hvorpå de kan gøre deres produkter mere miljøvenlige, styrke miljøindsatsen og forbedre deres produkters og tjenesteydelsers miljøpræstationer vurderet over produkternes samlede livscyklus. For imidlertid at kunne vælge de produkter med færre miljøvirkninger må forbrugerne have let adgang til forståelige, relevante og pålidelige oplysninger om produkternes miljømæssige kvalitet. Den europæiske miljømærkeordning er det perfekte redskab. Ordningen, der blev indført i 1992 (revideret i 2000 med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1980/2000), tilskynder producenter til at udvikle miljøvenlige produkter og giver forbrugerne et middel til at foretage fornuftige miljøvalg, når de køber ind. De produkter, der kan få tildelt miljømærket, er tjenesteydelser og gængse varer (bortset fra føde- og drikkevarer samt medicin, der ikke er omfattet af ordningen). Miljøkriterierne bygger på en videnskabelig vurdering af produkternes miljøbelastning gennem hele deres livscyklus. Det omfatter bl.a. energiforbrug, vand- og luftforurening, affaldsproduktion, bæredygtigt skovbrug samt støj- og jordforurening. Kriterierne omfatter også krav til produkternes brugsegenskaber. Når kriterierne er vedtaget af et kvalificeret flertal blandt medlemslandene og Europa-Kommissionen, gælder de for en periode på to til fem år. Herefter bliver kriterierne revideret og eventuelt strammet afhængig af den teknologiske og videnskabelige udvikling samt markedssituationen. Herved formindskes miljøbelastningen fra de miljømærkede produkter. Dækker hele EU EU-Blomstens styrke er dens unikke europæiske dimension. Blomsten kan bruges i alle 15 medlemslande samt i Norge, Island og Liechtenstein. Frivillig Producenter er ikke tvunget til at anvende Blomsten. Såfremt produkterne opfylder kriterierne, er det op til producenterne at beslutte, hvorvidt de vil ansøge om miljømærket. Hvis producenter vælger at anvende Blomsten på deres produkter, får de en konkurrencemæssig fordel. Med Blomsten kan producenter kommunikere til deres kunder, at deres produkter er bedre for miljøet.

3 Miljømærkekriterierne dækker hele EU, ordningen er frivillig, selektiv, gennemsigtig og inddrager interesseorganisationer, er officielt anerkendt, har flersidige kriterier, og har et markant logo, der tildeles af et uafhængigt organ. Gennemsigtig og inddrager interessegrupper Gennemsigtighed og vidtrækkende deltagelse forstærkes gennem det betydelige input fra repræsentanter for industri, handel, miljø- og forbrugerorganisationer, fagforeninger og andre interesserede parter i forbindelse med fastsættelsen af miljøkriterierne i Den Europæiske Unions Miljømærkenævn. Synspunkter fra producenter uden for Europa indgår på lige fod i arbejdet. Officiel godkendelse af kriterierne Kriterierne for de forskellige produkttyper skal godkendes af et kvalificeret flertal blandt EUs medlemslande samt af Europa- Kommissionen inden de offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende. Udvælgelse af produkter Arbejdsplan Forundersøgelse Fastsættelse af kriterier og vedtagelse Nationale ansvarlige organer EUEB-medlemmer Nationalt ansvarligt organ Nationalt ansvarligt organ Industri Miljø- og forbrugerorganisationer Grossister og detailhandlere EUEB Forundersøgelse Arbejdsgrupper Udkast Arbejdsgrupper Medlemsstaterne Vedtagelse af kriterier Fr or EUEB Europa- Kommissionen Forslag til produktgruppe EUEB Europa- Kommissionen FLERSIDIGE KRITERIER, baseret på «vugge-til-grav»-princippet. Miljøkriterierne for hver enkelt produktgruppe baseres på "vugge-til-grav"-princippet (livscyklusvurdering), som udpeger miljøvirkningerne på hvert trin af produkternes livscyklus. Den starter med udvinding af råmaterialer, går gennem fremstillingsproces, transport (inklusiv emballering), anvendelse af produktet og ender med den endelige bortskaffelse. Følgende miljøforhold tages i betragtning: Luftkvalitet, vandkvalitet, jordbeskyttelse, affaldsreduktion, energibesparelser, naturressourceforvaltning, forebyggelse af global opvarmning, beskyttelse af ozonlaget, miljøsikkerhed, støj og artsmangfoldighed. Baseret på resultaterne af disse undersøgelser opstilles kriterier, der omhandler produktets vigtigste miljøvirkninger.

4 EU-miljømærketildeling dækker hele EU, er frivillig, selektiv, gennemsigtig og inddrager interesseorganisationer, er officielt anerkendt, har flersidige kriterier og et markant logo, der tildeles af et uafhængigt organ Frivillig anvendelse Tildeles af uafhængigt organ Et markant logo på alle En producent, importør eller detailhandler er blevet opmærksom på, at tredjepart: det ansvarlige organ i det pågæl- Ansøgningen behandles af en uafhængig produkter der har fået der findes miljøkriterier for hans produkter. dende land. Dette sikrer, at miljømærkede tildelt miljømærket Han ønsker at ansøge om Blomsten for at produkter opfylder høje miljøstandarder. Når produkter har fået tildelt miljømærket, vise sine kunder, at han er miljøbevidst, og at bærer de alle det samme logo - Blomsten - hans produkter er mindre miljøbelastende. uanset oprindelsesland og varetype. Logoet indeholder oplysninger om produktets væsentligste miljøkarakteristika Produkter med Blomsten vil blive genkendt af over 370 millioner forbrugere i Europa. Trin 1 Trin 2 Nationalt ansvarligt organ ivillig dning Vurdering Fabrikant Importør Detailhandler Indsendelse af ansøgning Europa- Kommissionen Trin 1 Producent, importør eller detailhandler kontakter det nationale ansvarlige organ i ét af de lande, der medvirker i ordningen. Han udfylder et ansøgningsskema, indsender et gebyr, der ikke kan refunderes ( , SMV og udviklingslande betaler 25% mindre), og medsender alle nødvendige oplysninger og testresultater som dokumentation for, at hans produkt lever op til de fastsatte kriterier. To trin inden tildeling Trin 2 Det nationale ansvarlige organ vurderer ansøgningen, og hvis de relevante kriterier er opfyldt, oplyser det Europa-Kommissionen om tildelingen. Kommissionen offentliggør tildelingen på miljømærke-hjemmesiden. Når Blomsten er tildelt, betaler ansøgeren et årligt gebyr for brug af miljømærket; dette er fastsat til 0,15% af produktets årlige omsætning. Der er fastsat et loft på pr. produktgruppe pr. ansøger. Der findes forskellige rabatter, bl.a. -25% for SMV eller ansøgere fra udviklingslande. Blomst-licensen gælder derefter, indtil kriteriernes gyldighed udløber. Der er fyldestgørende oplysninger på webstedet

5 Miljømærkeprodukter Siden miljømærkeordningen blev indført, har over 300 varer fået tildelt Blomsten, og der tildeles flere hver måned. Der findes 17 produktgrupper: lige bestemt nok til at udstyre det europæiske hus. Der er flere produktgrupper under udvikling (hård gulvbelægning, støvsugere, TV-apparater, hotel m.v. samt dæk). Fodtøj Maling og lak Tekstiler El-pærer Madrasser PC'er Bærbare pc'er Køleskabe Husholdningspapir Jordforbedringsmidler Sæbe til opvaskemaskiner Vaskemidler Opvaskemidler Universalrengørings midler og sanitetsrengøringsmidler Kopipapir Vaskemaskiner Opvaskemaskiner Der findes en opdateret liste over indehavere af miljømærket på miljømærkehjemmesiden

6 Flere oplysninger om Blomsten DER ER FLERE OPLYSNINGER OM BLOMSTEN PÅ: Kontakt de nationale ansvarlige organer Østrig Mr Andreas Tschulik Bundesministerium fur Umwelt Stubenbastei 5 A-1010 Wien Tel.: (+43) Fax: (+43) Belgien Ms Marleen Van den Brande Ministerie Volksgezondheid en Leefmilieu Rijksadministratief Centrum Vesalius 4 Pachecolaan 19, bus 7 B-1010 Brussels Tel.: (+32) Fax: (+ 32) Danmark Hr. Christian Poll Miljø- og energiministeriet Miljøstyrelsen Strandgade 29 DK-1401 København K Tel.: (+45) Fax: (+45) Fr. Lisbeth E. Hansen Miljømærkesekretariatet TEKNIK, ENERGI OG MILJØ Gladsaxe Møllevej 15 DK-2860 Søborg Tel.: (+45) Fax: (+45) Finland Ms Leena Nyqvist-Kuusola Finnish Standards Association SFS-Environmental labelling P.O. Box 116 FIN Helsinki Tel.: (+358) Fax: (+358) Frankrig Ms Patricia Proia Association Française de Normalisation (AFNOR) 11 Avenue Francis de Pressensé Saint-Denis La Plaine Cedex F Paris Tel.: (+33) Fax: (+33) Tyskland Mr Christian Loewe Umweltbundesamt (FG III 1.3) Postfach D Berlin Tel.:(+49) Fax: (+49) Mr Henning Scholtz RAL, Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung Siegburger Str. 39 D Sankt Augustin Tel.: (+49) Fax: (+49) Grækenland Ms Amalia Katsoy PERPA - ASAOS 147 Patission Str. GR Athens Tel.: (+30) Fax: (+30) Island Ms Sigrun Gudmundsdottir Environmental and Food Agency P.O. Box 8080 IS-128 Reykjavik Tel.: (+35) Fax: (+35) Irland Mr William Burns National Standards Authority of Ireland (NSAI) Forfas, Glasnevin IRL-Dublin 9 Tel.: (+353) Fax: (+353) Italien Mr Maurizio Fieschi ANPA Via Vitaliano Brancati, 48 I Roma Tel.: (+39) Fax: (+39) Mr Riccardo Rifici Comitato Ecolabel Ecoaudit C/0 Ministero dell'ambiente Via Cristoforo Colombo, 44 I Roma Tel.: (+39) Fax: (+39) Luxembourg Mr Henri Haine Ministère de l Environnement 18, Montée de la Petrusse L-2918 Luxembourg Tel.: (+352) Fax: (+352) Eller kontakt Europa-Kommissionen Eco-label Helpdesk c/o Bradley Dunbar Associates Scotland House - Rond-Point Schuman 6 - B-1040 Brussels Tel./Fax: Nederlandene Mr Andre Mascini Stichting Milieukeur Eisenhowerlaan 150 NL-2517 KP s Gravenhage Tel.: (+31) Fax: (+31) Norge Ms Marianne B. Eskeland Norwegian Foundation for Environmental Products Labelling Kristian August Gate 5 N-0164 Oslo Tel.: (+47) Fax: (+47) Portugal Ms Maria Delfina de Serpa Pinto Direçao Geral da Industria Campus do Lumiar, Edifício O Estrada do Paço do Lumiar Lisboa Tel.: (+351) Fax: (+ 351) Spanien Mr Anton Elejabeitia Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) Cl. Génova, 6 E Madrid Tel.: (+34) Fax: (+34) Mr Salvador Samitier i Marti Direcció General de Qualitat Ambiental Departament de Medi Ambient Generalitat de Catalunya Av. Diagonal, E Barcelona Tel.: (+34) Fax: (+34) Sverige Ms Kerstin Sahlén SIS Eco-labelling Sankt Paulsg. 6 S Stockholm Tel.: (+46) Fax: (+46) Det Forenede Kongerige Mr Charles Cox DETR Zone 6/E10, Ashdown House 123 Victoria Street London SW1E 6DE Tel.: (+44) Fax: (+44) KH DA-C Illustrationer: Marc Hernu, André Taymans - Chlorfrit. - Juli 2001

FIN-NET Udenretslig bilæggelse af grænseoverskridende tvister: Forbrugerhåndbog

FIN-NET Udenretslig bilæggelse af grænseoverskridende tvister: Forbrugerhåndbog Page 1 of 12 med borger ne og erhver vslivet D i a l o g FIN-NET Udenretslig bilæggelse af grænseoverskridende tvister: Forbrugerhåndbog EUROPA D I R E K T E DA Denne håndbog indeholder oplysninger om

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 10. maj 2012 (*)

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 10. maj 2012 (*) DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 10. maj 2012 (*)»Traktatbrud direktiv 2004/18/EF fremgangsmåder for indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge-

Læs mere

Det nye energimærke. Nu får energimærket tre nye plusser

Det nye energimærke. Nu får energimærket tre nye plusser Nu får energimærket tre nye plusser Nyt design Skærpede krav Større energibesparelser Ved udgangen af 2010 får EU et nyt energimærke. Ved første øjekast ligner mærket det velkendte mærke, der vejleder

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011

Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011 Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011 Indhold 1. Formål 2. Anvendelsesområde 2.1. Markedsføring over for forbrugere 2.2. Særlovgivning

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

Det indre marked. Fra krise til muligheder borgere og virksomheder på vej mod velstand INDBLIK I EU-POLITIK

Det indre marked. Fra krise til muligheder borgere og virksomheder på vej mod velstand INDBLIK I EU-POLITIK INDBLIK I EU-POLITIK Fra krise til muligheder borgere og virksomheder på vej mod velstand Det indre marked»et bedre fungerende indre marked er afgørende for europæisk vækst.«michel Barnier, kommissær for

Læs mere

INDBLIK I EU-POLITIK. Forbrugere. Forbrugeren kommer først

INDBLIK I EU-POLITIK. Forbrugere. Forbrugeren kommer først INDBLIK I EU-POLITIK Forbrugere Forbrugeren kommer først Beskyttelse af forbrugernes sikkerhed og rettigheder er en prioritet i alle EU s politikker. INDHOLD 1. Hvorfor en EU forbrugerpolitik?.. 3 2. Sådan

Læs mere

INDBLIK I EU-POLITIK. Miljø. Et sundt og bæredygtigt miljø til de kommende generationer. Nytænkning er en nødvendighed

INDBLIK I EU-POLITIK. Miljø. Et sundt og bæredygtigt miljø til de kommende generationer. Nytænkning er en nødvendighed INDBLIK I EU-POLITIK Miljø Et sundt og bæredygtigt miljø til de kommende generationer Nytænkning er en nødvendighed INDHOLD Hvorfor har vi brug for en miljøpolitik?... 3 INDBLIK I EU-POLITIK Denne publikation

Læs mere

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK,

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND,

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Fælles holdning fastlagt

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning DA EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Vejledning 1 Bruxelles, den 13. oktober 2011 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning 1. INDLEDNING

Læs mere

12 lektioner. af Pascal Fontaine. Den Europæiske Union

12 lektioner. af Pascal Fontaine. Den Europæiske Union Europa i 12 lektioner af Pascal Fontaine Den Europæiske Union Denne brochure og andre korte og klare oplysninger om EU findes online på ec.europa.eu/publications Europa-Kommissionen Generaldirektoratet

Læs mere

Tilskyndelse til energieffektiv innovation gennem indkøb. En praktisk vejledning til offentlige myndigheder. www.smart-spp.eu

Tilskyndelse til energieffektiv innovation gennem indkøb. En praktisk vejledning til offentlige myndigheder. www.smart-spp.eu Tilskyndelse til energieffektiv innovation gennem indkøb En praktisk vejledning til offentlige myndigheder www.smart-spp.eu Støttet af: Et initiativ fra: En SMART SPP projektpublikation (www.smart-spp.eu)

Læs mere

En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen

En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen Baggrund Formålet med introduktionen Disse krav skal altid overholdes og husk at påstande og udsagn skal kunne dokumenteres Særlige krav til de miljømæssige

Læs mere

SÅDAN ARBEJDER VI MED GRØNNE INDKØB

SÅDAN ARBEJDER VI MED GRØNNE INDKØB SÅDAN ARBEJDER VI MED GRØNNE INDKØB page 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. DEFINITION PÅ GRØNNE INDKØB... 4 3. INDKØBSPOLITIK MED GRØNT FOKUS... 4 4. UNDERSTØTTELSE AF ØVRIGE GREEN CITIES MÅL...

Læs mere

(Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN 28.6.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 200/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN Retningslinjer

Læs mere

Få forbrugernes tillid. En guide i otte trin til (fremtidige) medlemmer af Europaparlamentet

Få forbrugernes tillid. En guide i otte trin til (fremtidige) medlemmer af Europaparlamentet Få forbrugernes tillid En guide i otte trin til (fremtidige) medlemmer af Europaparlamentet Få forbrugernes tillid Få forbrugernes tillid En guide i otte trin til (fremtidige) medlemmer af Europaparlamentet

Læs mere

vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt

vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt indhold forord 3 miljøstyrelsens opgaver 4 en organisation i udvikling 6 pejlemærker for fremtiden 8 erhvervsudvikling 10 miljøteknologi 12 kemikalier

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.5.2015 COM(2015) 190 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG Rapport om anvendelsen af Rådets direktiv

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, den 8.10.2008 KOM(2008) 614 endelig 2008/0196 (COD) C6-0349/08 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om forbrugerrettigheder {SEK(2008)

Læs mere

Miljø. Et sundt og bæredygtigt miljø for de nuværende og kommende generationer INDBLIK I EU POLITIK

Miljø. Et sundt og bæredygtigt miljø for de nuværende og kommende generationer INDBLIK I EU POLITIK INDBLIK I EU POLITIK Miljø Et sundt og bæredygtigt miljø for de nuværende og kommende generationer At beskytte miljøet og fastholde vores konkurrencedygtighed går hånd i hånd 2 I N D B L I K I E U P O

Læs mere

Indledende vejledning til CLP-forordningen

Indledende vejledning til CLP-forordningen Indledende vejledning til CLP-forordningen CLP er forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering (CLP Classification, Labeling and Packaging) af stoffer og blandinger JURIDISK

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1991R2092 DA 14.05.2008 031.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2092/91 af 24. juni 1991 om økologisk produktionsmetode

Læs mere

istockphoto/m. Boncina Fri bevægelighed i Europa: Schengenområdet Indre Anliggender

istockphoto/m. Boncina Fri bevægelighed i Europa: Schengenområdet Indre Anliggender istockphoto/m. Boncina Fri bevægelighed i Europa: Schengenområdet Indre Anliggender 1 Schengenområdet pr. 19.12.2011 EU-lande, der er med i Schengenområdet IS EU-lande, der ikke er med i Schengenområdet

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) L 304/18 Den Europæiske Unions Tidende 22.11.2011 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne, om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

Klimaændringer Hvad handler det egentlig om?

Klimaændringer Hvad handler det egentlig om? Klimaændringer Hvad handler det egentlig om? En introduktion for unge Europa-Kommissionen Klimaændringer Hvad handler det egentlig om? En introduktion for unge Europa-Kommissionen Generaldirektoratet

Læs mere