Følgende sager behandles på mødet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Følgende sager behandles på mødet"

Transkript

1 Kultur- og Fritidsudvalget Referat fra ordinært møde :00 Onsdag kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Evaluering af samarbejdsaftale 3 Budget 2009: Budgetrevision 3 på Kultur- og Fritidsområdet 5 Kultur- og Fritidsudvalgets politikområdebeskrivelser til budget Statistik, 2. kvartal 2009 Hørsholm Bibliotek 10 Hørsholm Musikforening søger om underskudsgaranti til to koncerter 12 Hørsholm Musikforening søger om 2009 støtte 14 Hørsholm Egns Museum: Regnskab og Årsberetning for Huset på Enghave Bilagsoversigt 21 Fraværende Bemærkninger til dagsorden

2 Kultur- og Fritidsudvalget Punkt: 56 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: KFU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Rikke Lauman Jørgensen Meddelelser Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Bibliotekschef Jannie Lehmann gav en status på implementeringen af bibliotekspolitikken Kommunen har fået en invitation til at blive breddeidrætskommune. Administrationen arbejder videre med at undersøge mulighederne Administrationen orienterede fra møde om etablering af mellemkommunalt eliteidrætsfællesskab kaldet Nordsjællands Elite Henvendelse fra Kokkedal Rideklub vedr. trafikken til Kokkedal Slot. Teaterbattleprojektet løber af stabelen d oktober med finale 3. oktober Strategiudviklingsprojekt iværksat på musikskolen Orientering om de forestående Kulturdage Orientering om status på etablering af skatebane. Sagen kommer på som dagsordenspunkt. Kultur- og Fritidsudvalget Onsdag den Side 2

3 Kultur- og Fritidsudvalget Punkt: 57 Acadre sagsnr.: 09/212 Journalnr.: K02 Sagsforløb: KFU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Elisabeth Boelskifte Evaluering af samarbejdsaftale Resume Hørsholm Kommune og Teaterforeningen Hørsholm Scenen indgik i oktober 2008 hhv. en samarbejdsaftale vedrørende teaterforestillinger i Trommen i perioden samt en aftale om vilkår for Hørsholm Kommunes tilskud til Hørsholm Scenen. I aftalerne er formuleret bestemmelser om løbende evaluering af disse i form af møder mellem repræsentanter for Hørsholm Scenen og KFU. Dette punkt tager sigte på en evaluering af aftalerne efter det første halve år. Forslag Det foreslås, at KFU med indbudte repræsentanter fra Hørsholm Scenen evaluerer og drøfter de 2 indgåede aftaler. Sagsfremstilling Hørsholm Kommune og Teaterforeningen Hørsholm Scenen indgik i oktober 2008 gældende for perioden juli 2008 til juni 2011 hhv. en samarbejdsaftale vedrørende teaterforestillinger i Trommen samt en aftale om vilkår for Hørsholm Kommunes tilskud til Hørsholm Scenen. I aftalerne er formuleret bestemmelser om løbende evaluering af disse i form af møder mellem repræsentanter for Hørsholm Scenen og KFU. Bilag - Samarbejdsaftale mellem Trommen/Hørsholm Kommune - Aftale om tilskudsvilkår mellem Hørsholm Scenen og kommunen Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Punktet udsat til næste møde d. 26. august. Kultur- og Fritidsudvalget Onsdag den Side 3

4 Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Teaterforeningen Hørsholm Scenen var med formand Jerry Ritz og næstformand Michael Michelsen inviteret til en dialog med udvalget om evaluering af aftalerne. Generelt var der tilfredshed med aftalerne, dog var der enighed om, at have skærpet opmærksomhed omkring evt. tidsfrister at revurdere teaterforeningens sideplacering i Trommens katalog til næste udsendelse at dialogen mellem parterne skal være mere direkte og målrettet, og ikke involvere det politiske niveau Kultur- og Fritidsudvalget Onsdag den Side 4

5 Kultur- og Fritidsudvalget Punkt: 58 Acadre sagsnr.: 09/11758 Journalnr.: Ø09 Sagsforløb: KFU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Lars Heinrichsen Budget 2009: Budgetrevision 3 på Kultur- og Fritidsområdet Resume Der er gennemført budgetrevision 3 på Kultur- og Frtidsudvalgets område. Administrationen vurderer, at der kan tilbageføres hhv kr. i driftsbevillinger, samt en udskydelse af anlægsmidler på 0,9 mio. kr. fra 2009 til Adminstrationen har gennemført en opfølgning på de mål der blev vedtaget i forbindelse med vedtagelsen af budget Forslag Administrationen foreslår at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at tillægsbevillingen på kr. i 2009 indgår i den samlede indstilling til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at udskydelsen af anlægsbevillinger fra 2009 til 2010 på 0,9 mio. kr. godkendes målopfølgningen tages til efterretning Sagsfremstilling Administrationen gennemfører 3 budgetrevisioner i løbet af Formålet med budgetrevisionerne er bl.a. at tilpasse budgettet bevillingsmæssigt eller at tilpasse aktivitetsniveauet i forhold til ændringer i forbruget eller lovgivning. Administrationen har gennemgået forbruget i 2009 opgjort ultimo juni måned med henblik på at konkretisere allerede kendte afvigelser og forventede afvigelser mellem budget 2009 og forbruget. Disse afvigelser er nærmere gennemgået i bilag 1. Det samlede resultat i budgetrevision 3 er netto mindreudgifter på driften på kr. i 2009, samt udskydelse af anlæg på 0,9 mio. kr. Budgeteffekterne i årene vil indgå i det materiale, som administrationen udarbejder til 2. behandlingen i oktober måned. Administrationen har foretaget en foreløbig målopfølgning af de mål, der indgik som en del af budgetvedtagelsen for Det skal nævnes, at den endelige målopfølgning for 2009 sker i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Målopfølgningen fremgår af bilag 2. Kultur- og Fritidsudvalget Onsdag den Side 5

6 Budgetkorrektioner: Personaleafdelingen har foretaget en budgetgennemgang af pensionsforsikringspræmier for tjenestemænd. For Kultur- og Fritidsudvalgets område opreguleres budgettet med kr. På KB d. 25/5-09 blev der bevilget kr. til ekstraordinær økonomisk støtte til Hørsholm 79ers. Administrationen vurderer at beløbet kan finansieres indenfor det nuværende budget. Midlerne tilbageføres kassen. Kultur og Fritid har i 2006 afsat kr. til indkøb af låsesystem i Rådhushallen. Der er i 2009 sat 2.1 mio. kr. af til renovering af Rådhushallen fra Idrætsparken, herunder indkøb af låsesystem, hvorfor Kultur og Fritids opsparede midler hertil kan tilbageføres kassen. Istandsættelsen af Rådhushallen påbegyndtes i sommerperioden En væsentlig del, renovering af gulvet udsættes til sommeren 2010 under hensyntagen til evt. tagrenovering. Der overføres 0,9 mio. kr. til 2010 Økonomi/personale Økonomi Forslaget forudsætter følgende bevilling (hele kr. / - betyder indtægt): Tillægsbevilling Drift/anlæg m.v politikområde 60 Drift politikområde 61 Drift Politikområde 62 Drift Politikområde 63 Anlæg Drift Ialt Anlæg Total Sagens tidligere behandling Sagen er ikke tidligere behandlet. Efter behandling i de stående udvalg samles bidragene til en samlet fremstilling i ØU og KB. Kultur- og Fritidsudvalget Onsdag den Side 6

7 Bilag - Budgetreguleringer KFU - Målopfølgning KFU Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den KFU kan anbefale administrationens forslag til budgetrevision 3. Kultur- og Fritidsudvalget Onsdag den Side 7

8 Kultur- og Fritidsudvalget Punkt: 59 Acadre sagsnr.: 08/26155 Journalnr.: S02 Sagsforløb: KFU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Marianne Caglayan Kultur- og Fritidsudvalgets politikområdebeskrivelser til budget Resume På Økonomiudvalgets møde den 4. september 2008 blev det tilkendegivet, at fagudvalgene ønskede at få lejlighed til at komme med bemærkninger til politikområdebeskrivelserne inden den endelige godkendelse i Økonomiudvalget. Forslag Administrationen foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget gennemgår politikområdebeskrivelserne: 60 Kultur/Hørsholm Bibliotek, 61(Folkeoplysning) Kultur og Fritid, 62 Musikskolen og Trommen, 63 Hørsholm Idrætspark. Bemærkninger vil blive medtaget til Økonomiudvalgets møde den 3. september 2009 med henblik på godkendelse af politikområdebeskrivelserne. Sagsfremstilling Politikområdebeskrivelserne indgår i publikationen "Mål og Økonomi" og er KOmmunalbestyrelsens redskab til at kommunikere budgetresultat til borgerne og andre interessenter. Politikområdebeskrivelserne indeholder politiske må, økonomiske rammer, udviklingstendenser og udfordringer på områderne. Jfr. den politiske tids- og arbejdsplan godkendt af Økonomiudvalget, beshandles politikområdebeskrivelserne politisk i fagudvalgene, Økonomiudvalget og i KOmmunalbestyrelsen i to tempi: 1. Afsnit 1. Politikområdet, 3. Serviceniveau og 5. Perspektiver på området fremlægges fagudvalgene i august og er efterfølgende med til 1. behandling af budgettet i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen. 2. Afsnit 2. Nye mål i 2010 og 4. Økonomi udarbejdes efter den endelige budgetvedtagelse og sendes herefter til orientering i økonomiudvalget. Eventuelle bemærkninger fra fagudvalgene vil blive medtaget til Økonomiudvalgets møde den 3. september 2009, hvor beskrivelserne skal godkendes. Kultur- og Fritidsudvalget Onsdag den Side 8

9 Bilag - Politikområdebeskrivelse 60 Hørsholm Bibliotek - Politikområdebeskrivelse 61 Folkeoplysning - Politikområdebeskrivelse 62 Musikskolen og Trommen - Politikområdebeskrivelse 63 Hørsholm Idrætspark Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Godkendt med et par enkelte rettelser. Kultur- og Fritidsudvalget Onsdag den Side 9

10 Kultur- og Fritidsudvalget Punkt: 60 Acadre sagsnr.: 09/12698 Journalnr.: G00 Sagsforløb: KFU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Jannie Lehmann Statistik, 2. kvartal 2009 Hørsholm Bibliotek Resume Biblioteket fremlægger og kommenterer tal for borgeres, erhvervsliv og institutioners benyttelse og for aktiviteterne for 2. kvartal Forslag Administrationen foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling Biblioteket har trukket statistikker på områderne: Besøgstal, antal udlån, webreserveringer, fjernlån og antal afviklede arrangementer/udstillinger. 2. kvartal udmærker sig ved at være tredje kvartal i træk, hvor der er fremgang og positive tal. Benyttelsen og aktivitetsniveauet stiger forsat. Antal af udlån er steget 6% i forhold til andet kvartal 2008, her er ikke medregnet fornyelser (forlængelse af lån). På de øvrige målbare parametre er også positive tal, undtagen antal besøgende hvor faldet er 1% i forhold til andet kvartal Stigningen kan dels være et resultat af den målrettede faglige formidlingsindsats og dels et udtryk for at de initiativer og aktiviteter bibliotekspolitikken har udstukket, bliver brugt og efterspørges. De månedlige temaer, hvor der formidlingsmæssigt fokuseres på eksponering af et emne i stueetagen, er en stor succes. Børnebiblioteket er forsat velbesøgt af daginstitutioner og dagplejere, dels leger og læser børnene og dels findes materialer frem som biblioteket efterfølgende bringer ud til institutioner og dagplejere. Over 800 borgere har deltaget i læsekredse, biblioteksintroduktioner, lektiecafér, Eventyrtimer mv. i andet kvartal Disse aktiviteter faciliteres og forberedes af personalet og er efterspurgte ydelser. Brugere og borgere tager vel i mod de faglige og formidlingsmæssige tiltag og tilbud og bruger deres lokale bibliotek. De låner materialer, de søger selv information, de får vejledning og kompetencer, de leger og lærer, de laver lektier, de læser dagens aviser eller orienterer sig de nyeste tidsskrifter. Det er ikke muligt at trække brugen af de vituelle ydelser og tilbud fra bibliotekets hjemmeside for andet kvartal, derfor er disse ikke kommenteret. Bilag - Revideret statistik for 2. kvartal 2009 Kultur- og Fritidsudvalget Onsdag den Side 10

11 Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den KFU tog orienteringen til efterretning. Kultur- og Fritidsudvalget Onsdag den Side 11

12 Kultur- og Fritidsudvalget Punkt: 61 Acadre sagsnr.: 09/13332 Journalnr.: Ø00 Sagsforløb: KFU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Charlotte Hoff-Clausen Hørsholm Musikforening søger om underskudsgaranti til to koncerter Resume Hørsholm Musikforening søger om støtte (underskudsgaranti) til afholdelse af to koncerter med András Schiff i Trommen i Hørsholm. Forslag Kultur og Fritid anbefaler, at Kultur- og Fritidsudvalget støtter Hørsholm Musikforening med en underskudsgaranti på 2 x kr. Sagsfremstilling Hørsholm Musikforening søger om støtte (underskudsgaranti) til afholdelse af to koncerter med en af verdens førende pianister, den ungarske pianist András Schiff. Hørsholm Musikforening har engageret András Schiff til to koncerter i januar 2010 og januar 2011, hvor András Schiff vil fremføre Johann Sebastian Bachs "Das wohltemperierte Klavier" bind 1 & 2. Værkets samlede spilletid er 4 timer og 15 minutter, så derfor opføres værket over to koncerter. Det bliver første gang, at András Schiff opfører værket i Danmark. Omkostningerne ved at engagere András Schiff er så store, at Hørsholm Musikforening planlægger at koncerterne bliver betalingskoncerter med et budget i balance. Men af hensyn til Musikforeningens medlemmer og almindelige virksomhed søger Musikforeningen om underskudsgaranti i tilfælde af, at der ikke opnås udsolgt sal. Musikforeningen søger underskudsgaranti hos flere, og et evt. underskud vil blive fordelt ligeligt blandt garantistillerne. Hørsholm Musikforening har p.t. modtaget underskudsgaranti fra Forstædernes Bank på 2 x kr. Hørsholm Musikforening søger Hørsholm Kommune om underskudsgaranti på i alt kr fordelt på kr. pr. koncert. Kultur og Fritid anbefaler, at Kultur- og Fritidsudvalget støtter Hørsholm Musikforenings to koncerter med en underskudsgaranti på 2 x kr. Økonomi/personale Budget og finansieringsplan for Hørsholm Musikforenings to koncerter med András Schiff. Udgifter 2 x honorar (inkl. moms af agentprovision) kr x leje af flygel kr Annoncering, direct mail kr Kultur- og Fritidsudvalget Onsdag den Side 12

13 I alt kr Indtægter 2 x 240 billetter á kr. 440 kr billetter til begge koncerter á kr. 800 kr I alt kr Budgettet er baseret på 2 x udsolgt hus og vil i så fald føre til et overskud på kr Der tilstræbes underskudsgaranti fra 3-4 sponsorer/fonde. Der er foreløbig opnået underskudsgaranti fra Forstædernes Bank A/S med 2 x kr Hørsholm Kommune gør det muligt at afholde koncerterne i Trommen. Bilag - Ansøgning, budget samt information om Hørsholm Musikforening Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den KFU godkendte underskudsgaranti på 2x kr., som finansieres via Kultur- og fritidspuljerne for 2010 og Kultur- og Fritidsudvalget Onsdag den Side 13

14 Kultur- og Fritidsudvalget Punkt: 62 Acadre sagsnr.: 09/15687 Journalnr.: G01 Sagsforløb: KFU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Signe Pedersen Hørsholm Musikforening søger om 2009 støtte Resume Hørsholm Musikforening søger i lighed med de foregående sæsoner om støtte til 4 koncerter i Trommen. Musikforeningen afholder derudover en ekstra koncert, som de forventer at Trommen afholder udgifterne til. Da dette ikke er tilfældet, foreslår administrationen, at støttebeløbet er for afholdelse af 5 koncerter. Pris pr. afholdt koncert er på kr og det samlede støttebeløb er på kr Forslag Administrationen foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget imødekommer ansøgningen med kr kr. til afholdelse af 5 koncerter i Trommen. Sagsfremstilling Hørsholm Musikforening har tradition for at afholde en række klassiske koncerter i Trommen hver sæson. Repertoiret ved disse koncerter er et supplement til det repertoire Trommen kører. Foreningen har i sæsonen planlagt i alt 8 koncerter og en ekstrakoncert: 1. Den Danske Strygekvartet (Hørsholm kirke), d. 31. aug Eskær Trio & Lee Morgan (Trommen), d. 6. okt Sjællands Symfoniorkester (Trommen), 3. nov Jakob Kullberg (Hørsholm Kirke), 24. nov Altenberg Trio (Trommen), 28. jan Jens Elvekjær (Trommen), 24. feb Engegard Kvartetten (Hørsholm kirke), 8. mar Andrea Pellegrini og Leif Greibe (Trommen) 9. András Shiff (Trommen), 8. jan Udgifter til koncert med Sjællands Symfoniorkester (Trommen), 3. nov. 2009, afholdes af foreningen. Foreningen afholdte i alt 11 koncerter i sæson , heraf 1 ekstrakoncert. Økonomi/personale Pris til Trommen pr. afholdt koncert er på kr og det samlede støttebeløb er på kr Foreningen fremsender deres regnskab for sæson hurtigst muligt. Kultur- og Fritidsudvalget Onsdag den Side 14

15 Bilag - Ansøgning - Kulturelle aktiviteter udenfor bibliotekerne 2009 Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den KFU imødekom ansøgningen med kr. fra Kultur- og fritidspuljen. Kultur- og Fritidsudvalget Onsdag den Side 15

16 Kultur- og Fritidsudvalget Punkt: 63 Acadre sagsnr.: 09/15656 Journalnr.: G00 Sagsforløb: KFU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Peter Skjøt-Rasmussen Hørsholm Egns Museum: Regnskab og Årsberetning for 2008 Resume Hørsholm Egns Museums regnskab og årsberetning fremlægges. Forslag Administrationen foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender regnskab, revisionsprotokollat og årsberetning Sagsfremstilling Hørsholm Egns Museum har fremsendt revisionsfirmaet Deloittes Årsrapport og revisionsprotokollat for 2008, samt Budget og regnskabskema for indberetning til Kulturarvsstyrelsen som fremlægges på mødet samt Museumsinspektørernes Årsberetning Kontakt sekretariatet for Kultur og Fritid, såfremt regnskabet ønskes tilsendt forud for mødet. Revisionsfirmaet har ingen forbehold over museets regnskab. Bilag - Revisionsprotokollat til årsrapport 2008.pdf - Budget og regnskabsskema For indberetning til Kulturarvsstyrelsen - Årsberetning 2008.pdf Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den KFU tog orienteringen til efterretning. Kultur- og Fritidsudvalget Onsdag den Side 16

17 Kultur- og Fritidsudvalget Punkt: 64 Acadre sagsnr.: 07/1931 Journalnr.: Ø50 Sagsforløb: KFU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Peter Skjøt-Rasmussen Huset på Enghave 38 Resume Hørsholm og Omegns Jagtforening (HOOJ) har d fremsendt brev til Hørsholm Kommune, hvori de oplyser, at de ikke ser mulighed for at købe ejendommen Enghave 38. I stedet foreslår foreningen, at kommunen overdrager brugsret og indvendig vedligeholdelse samt vedligeholdelse af udenomsarealerne (græsslåning, havearbejde ect.) til foreningen. I tilfælde af, at foreningen opsiges ønsker foreningen at få tilbagebetalt de dokumenterede omkostninger til renovering. På baggrund af HOOJ s forslag til renovering, har administrationen i samarbejde med Ejendomsservice og Indkøb, udarbejdet en liste over de mest nødvendige renoveringsbehov. De nødvendige renoveringsbehov, som beløber sig til i alt kr,.er det beløb som administrationen foreslår, at HOOJ skal kompenseres for når kommunen inddrager Enghave 38. Forslag Administrationen anbefaler, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter og beslutter, hvorvidt udvalget ønsker at indstille til Økonomiudvalget, at kommunen: 1) Overdrager brugsret til Enghave 38 til HOOJ Nedsætter et udvalg, hvis formål det er at udarbejde en renoveringsog vedligeholdelsesplan der tager udgangspunkt i absolutte nødvendig indvendige renoveringsbehov specificeret ved Ejendomsservice og Indkøb. Indgår tilbagekøbsaftale på op til kr., for dokumenterede omkostninger til renovering, med HOOJ. 2) Kommunen fortsætter med at tilbyde HOOJ midlertidig råderet på eksisterende vilkår, eller stiller andet lokale til rådighed i form af et klasseværelse eller tilsvarende. Kultur- og Fritidsudvalget Onsdag den Side 17

18 Sagsfremstilling Ejendomsservice og Indkøb har sammen med Kultur og Fritid gennemført et bygningssyn af huset med henblik på udarbejdelse af en plan for en absolut nødvendig vedligeholdelse. Denne plan er mindre omfattende end den foreslået af HOOJ, og viser et behov for invendig renovering af huset til udgifter på omkring kr. ex. moms. Ved renovering og ombygning skal en række nye isoleringskrav opfyldes, hvorfor Ejendomsservice og Indkøb vurderer, at en renovering af huset bliver så omkostningstung, at en nedrivning og genopbygning af huset formentligt vil være mere rentabel. Kultur og Fritid anbefaler, at såfremt Kommunalbestyrelsen indvilliger i, at kommunen overdrager brugsret og indvendig vedligeholdelse, udarbejdes en brugsretsaftale mellem Hørsholm Kommune og foreningen, hvor forhold vedrørende opsigelse, tilbagebetaling af dokumenterede udgifter til renoveringsarbejde og plan for renoverings- og vedligeholdelsesaktiviteter beskrives. Brugsretsaftalen skal således indeholde retningslinier for nedsættelse af et renoverings- og vedligeholdelsesudvalg med deltagelse af Hørsholm Kommune og HOOJ. Der er på nuværende tidspunkt ikke afsat midler til indvendig vedligeholdelse i kommunens budget. Renovering udover kr, sker for HOOJ s egen regning, og kan ikke tilbagekræves hos kommunen. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på møde den 26. september 2007 at tilbyde HOOJ midlertidig råderet over huset (188 m2) på Enghave 38. Råderetten er i en begrænset periode, da Hørsholm Kommune ikke har fastlagt de fremtidige planer for huset og de omkringliggende områder. I 2008 blev der truffet beslutning om at istedet for at give HOOJ brugsret til ejendommen Enghave 38, skulle salg af ejendommen til foreningen overvejes. Salget skulle ske på tilsvarende vilkår som salg af ejendommen Enghave 40 til Folehavegruppen. I forhold til beslutninger, så indgår sagen under orientering til KFU den "der arbejdes på en permanent løsning" og d "at KFU og ESI har holdt møder med HOOJ hvor de er blevet forelagt muligheden for at købe huset". Som følge af det forestående salg er der ikke blevet udarbejdet en brugsretaftale mellem Hørsholm Kommune og foreningen. Kultur og Fritid gør opmærksom på, at HOOJ har fået råderet over huset på Enghave 38 i en begrænset periode. Derudover gør administrationen opmærksom på, at i følge Folkeoplysningsloven skal kommunen stille ledige egnede lokaler til rådighed for folkeoplysende foreninger. Der er imidlertid ikke krav om, at en forening skal have sit eget klubhus. Der er ialt 807 medlemmer i HOOJ, hvoraf 540 er mellem år, og bosiddendende udenfor Hørsholm Kommune. I alt er der 157 medlemmer mellem år bosiddende i Hørsholm Kommune. Administrationen har i juni 2007 undersøgt mulighederne for at leje lokaler på Arboretet i Hørsholm og på Sjælsmark Kaserne, men på daværende tidspunkt var bygningerne ikke ledige. Administrationen har i februar 2008 på ny forespurgt om muligheden for at leje lokaler på Arboretet og fået oplyst, at alle bygninger ved Arboreret enten er i brug eller forventes at komme i brug i nær fremtid, hvorfor Bygningsafdelingen på Det Biovidenskabelige Fakultet ikke kan leje bygningerne til Hørsholm Kommune. Grundet usikkerhed omkring fremtidig brug af arealerne ved Sjælsmark Kaserne, kan Ejendomsservice og Indkøb ikke anbefale, at Hørsholm Kommune indleder aftaler om leje af bygningerne ved kasernearealet. Kultur- og Fritidsudvalget Onsdag den Side 18

19 Økonomi/personale Liste fra Ejendomsservice og Indkøb - Nødvendige renovations- og vedligeholdelsesaktiviteter på Enghave 38 - Gasbeton huset Malerarbejder maling af vægge og paneler 300 m Maling af vinduer indvendigt 11stk maling af lofter Gulvarbejder Ny linoleum 155 m Betonarejder Ophugning af gulvet i pejsestuen og udlægning af nyt beton lag 60 m Tømrerarbejder Akustik lofter brandklasificeret loft i pejserummet 60 m El El installationer eftergås Håndværksarbejder i alt Uforudseteudgifter 10 % i alt Kultur- og Fritidsudvalget Onsdag den Side 19

20 I forbindelse med eventuel overdragelse af brugsret til Enhave 38, søges der bevilling på som skal fungere som tilbagebetalingsgaranti til HOOJ. Bevillingsskema Tillægsbevilling Politikområde: 61 Politikområde: Drift/anlæg m.v Renovation og vedligehold Indeværende år Beløb Overslagsår 1 Overslagsår 2 Overslagsår kr I alt kr Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse) Politikområde: Politikområde: I alt Sagens tidligere behandling På møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 26. september 2007 besluttede udvalget, at HOOJ midlertidig råderet over huset på Enghave 38. Bilag - Hørsholm og omegns jagtforening - forslag til løsningsmodel for HOOJ husets fremtid - Enghave 38 - Indvendige arbejder - Overslag ov indv vedligehold.xls Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Udsat med henblik på en belysning af en "Marineforeningsmodel" samt administrativ dialog med foreningen om modellen. Kultur- og Fritidsudvalget Onsdag den Side 20

21 Bilagsoversigt Pkt. nr. Tilgang Titel Refnr. 57 Åben Samarbejdsaftale mellem Trommen/Hørsholm Kommune Åben Aftale om tilskudsvilkår mellem Hørsholm Scenen og kommunen Åben Budgetreguleringer KFU Åben Målopfølgning KFU Åben Politikområdebeskrivelse 60 Hørsholm Bibliotek Åben Politikområdebeskrivelse 61 Folkeoplysning Åben Politikområdebeskrivelse 62 Musikskolen og Trommen Åben Politikområdebeskrivelse 63 Hørsholm Idrætspark Åben Revideret statistik for 2. kvartal Åben Ansøgning, budget samt information om Hørsholm Musikforening Åben Ansøgning Åben Kulturelle aktiviteter udenfor bibliotekerne Åben Revisionsprotokollat til årsrapport 2008.pdf Budget og regnskabsskema For indberetning til 63 Åben Kulturarvsstyrelsen Åben Årsberetning 2008.pdf Hørsholm og omegns jagtforening - forslag til løsningsmodel for 64 Åben HOOJ husets fremtid Enghave 38 - Indvendige arbejder - Overslag ov indv 64 Åben vedligehold.xls Kultur- og Fritidsudvalget Onsdag den Side 21

22 Kultur- og Fritidsudvalgets møde Isabella Meyer (C) Formand Henrik Klitgaard (R) Næstformand Thorkild Gruelund (C) Hanne Lommer (A) Anne Ehrenrich (V) Kultur- og Fritidsudvalget Side 22

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.08.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2008: Budgetrevision 3 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kultur- og Fritidsudvalget Referat fra ordinært møde 23-09-2009 15:00 Onsdag 23.09.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Realisering af besparelse på Trommens

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 26.05.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 09/14576 Journalnr.: Sagsforløb: KFU - ØU - KB - Åben sag Mødedato:.2 Sagsansvarlig enhed: Sagsbehandler: Søren Nabe-Nielsen Ansøgning om konvertering af budgetaftalen 2010-2013,

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde d. 25.09.2013 Onsdag 25.09.2013 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 S/E/S Sportsefterskolen Sjælsølund ansøger om fritagelse for leje

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 03-09-2015 Torsdag 03.09.2015 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 1. behandling af Budget 2016-2019 3 Omdannelse af midlertidige

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 28-08-2012 07:30:00 Tirsdag 28.08.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Enstrenget erhvervsservice 4 Udvikling i jobcentrets målgrupper,

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ekstraordinært møde 30. juni Mandag 30.06.2014 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forslag til udmøntning af anlægsrammen

Læs mere

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revurdering af kvalitetsstandarden

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne- og

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 11.10.2012 kl. 7:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hørsholm Almene Boligselskab - Orientering om boligorganisationen

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ordinært møde 29-01-2015 Torsdag 29.01.2015 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hannebjerg. Startredegørelse for forslag til ny lokalplan 3 Nedbringelse

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 4.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde 28.11.2012 Onsdag 28.11.2012 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Fraværende Bemærkninger til dagsorden Sport-, Fritid-

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kultur- og Fritidsudvalget Referat fra ordinært møde 19. november 2008 Onsdag 19.11.2008 kl. 15:00 KDY s lokaler, Havnen Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 "Velvære i vand" og "Gang i

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde Fællesmøde EBU og MPU Onsdag 20.05.2015 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Forslag til ny udbudspolitik 2 Bilagsoversigt

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget. Onsdag 03.09.2008 kl. 21:00. Referat fra ekstraordinært møde Idrætsparken. Følgende sager behandles på mødet

Kultur- og Fritidsudvalget. Onsdag 03.09.2008 kl. 21:00. Referat fra ekstraordinært møde Idrætsparken. Følgende sager behandles på mødet Kultur- og Fritidsudvalget Referat fra ekstraordinært møde Idrætsparken Onsdag 03.09.2008 kl. 21:00 Følgende sager behandles på mødet Side Teaterforestillinger i Hørsholm 2 Bilagsoversigt 9 Fraværende

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 24.09.2009 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på vejlednings- og afklaringsprojektet august 2009 3 Udvikling

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 29-05-2013 Onsdag 29.05.2013 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Lokalt Erhvervsklima 2012 3 Nyttejob

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Dagsorden til ordinært møde 29-02-2012 Onsdag 29.02.2012 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 DBU og HUI søger om tilskud til afholdelse

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 9. februar 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Personsag 2. Fritidstilbud for vidtgående handicappede

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 01.11.2011 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på projekt "Offentlige Løntilskud" 3 Hyppigere samtaler for

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet Side

Følgende sager behandles på mødet Side Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 24.02.2011 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Tilsynssag - årsregnskab 2009 3 Sanktionslovgivningen

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært møde Onsdag 03.04.2013 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Renovering af gågaden - godkendelse af

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kultur- og Fritidsudvalget Referat fra ekstraordinært møde 20-10-2008 Mandag 20.10.2008 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Forslag til aftaler om samarbejde og tilskudsvilkår

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Dagsorden til ordinært møde Mette Herberts kontor Mandag 23.05.2016 kl. 14:15 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering om afholdt dialogmødeom budget 2017-2020 på ældreområdet 3

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 27.09.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Interesseforum på Louiselund 3 Implementering af

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Sophielund Mandag 27.10.2008 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Social- og Sundhedsudvalgets politikområdebeskrivelser til budget 2009 3 Orientering

Læs mere

Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3

Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 15.10 Indkaldte: kl. 13.00 repræsentanter fra Aftenskolesamrådet, pkt. 87 kl. 13.45

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 26-08-2014 Tirsdag 26.08.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Proces for Erhvervsstrategi 3 Revisionsberetning

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde D2. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde D2. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 27.09.2012 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 2. behandling af budgetforslag 2013-2016 3 Enstrenget erhvervsservice

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Tandplejen, Vallerødskolen, Stadionallé 12 Torsdag 26.06.2014 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 SU, Budget 2015-2018: Rådrumforslag,

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 23-04-2013 Tirsdag 23.04.2013 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Nyttejob 3 Seniorjob i Hørsholm Kommune

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 12 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 6. juni 2006 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Lene Christiansen Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2006.

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 3006 Torsdag 30.06.2016 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2017: Endelige forslag til budgetreduktioner og budgetønsker

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 10.05.2006 kl. 15.00. Ekstraordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 10.05.2006 kl. 15.00. Ekstraordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 10.05.2006 kl. 15.00 Ekstraordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært møde Mandag 27.10.2008 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forslag til aftaler om samarbejde og tilskudsvilkår

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-03-2014 Tirsdag 25.03.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2013 på Erhvervs- og

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde IT projektrum Tirsdag 25.04.2017 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Rammeforsøg om mere fleksible muligheder for at tilrettelægge skoledagen 2 Velfærd frem for mursten

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Valg til forældrebestyrelser i område Nord og Syd 2 Anvendelse

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 03.04.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Meddelelser 2 Årsregnskab 2007 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område 3 Overførsler

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 30.10.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde D238 Torsdag 23.04.2015 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Puljemidler 2015: Ansøgning Tour de Hørsholm 3 Fælles Sundhedshus i Helsingør

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget. Onsdag 02.06.2010 kl. 15:00

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget. Onsdag 02.06.2010 kl. 15:00 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde 2. juni Onsdag 02.06.2010 kl. 15:00 Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Meddelelser 2 Budgetlægning i Sport, Fritid, og Kulturudvalget 3 Budget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Hørsholm Bibliotek - Store mødelokale Onsdag 01.10.2008 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Ansøgning om økonomisk støtte til drift af Lytteposten 3

Læs mere

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.06.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag kl. 16:00. Dagsorden til ordinært møde Møde den 17. december. Følgende sager behandles på mødet

Sundhedsudvalget. Torsdag kl. 16:00. Dagsorden til ordinært møde Møde den 17. december. Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Dagsorden til ordinært møde Møde den 17. december Torsdag 17.12.2015 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Samling af tandplejen 3 Evaluering af puljeprojekter

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 2.01.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 2.01.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 2.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kultur- og Fritidsudvalget Referat fra ordinært møde 28. maj 2008 Onsdag 28.05.2008 kl. 14:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2008 - Budgetrevision 2 på Kultur-

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgsmøde den kl. 16:30 Langeskov Bibliotek Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgsmøde den kl. 16:30 Langeskov Bibliotek Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgsmøde den 18.06.2008 kl. 16:30 Langeskov Bibliotek Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 106. Meddelelser og orientering... 3 107. Budget 2009 prioritering

Læs mere

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Lars Møller Pedersen Mødet hævet kl.: 17.50 Pkt. Tekst Side 90 Orientering 1 91 Den Selvejende institution

Læs mere

17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge

17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge 17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge Referat fra ordinært møde 28. januar 2016 Torsdag 28.01.2016 kl. 18:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Placeringsmuligheder - Flygtningeboliger,

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 27.08.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge

17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge 17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge Referat fra ordinært møde 24. november 2016 Torsdag 24.11.2016 kl. 18:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Status på boligplacering 2 Tidsplan

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde 26.01.2016 Tirsdag 26.01.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Hovedstadsregionens afrapporteringer på Socialstyrelsens udmeldinger 2 Etablering

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 10. januar 2007 Kl. 16.30 Kultur- og Fritidsforvaltningens mødelokale Med presse Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 25 TORSDAG DEN 27. NOVEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 27. november 2008 Side: 2

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ordinært møde Ekstraordinært fællesmøde med SFKU Onsdag 23.09.2015 kl. 14:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Lokalplan for Idrætsparken 2

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-11-2014 Tirsdag 25.11.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 True North 3 Fremtidig struktur for dialog med erhvervslivet 5 Fremtiden

Læs mere

Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 8. oktober 2015, kl. 17.00 - Kultur og Fritids mødelokale

Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 8. oktober 2015, kl. 17.00 - Kultur og Fritids mødelokale Mødedato: 08. oktober 2015 Side: 29 Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 8. oktober 2015, kl. 17.00 - Kultur og Fritids mødelokale Åben dagsorden Medlemmer Birger L. Hansen Dina Oxfeldt

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag 03.03.2011 kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Morten WInges kontor. Følgende sager behandles på mødet Side

Sundhedsudvalget. Torsdag 03.03.2011 kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Morten WInges kontor. Følgende sager behandles på mødet Side Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Morten WInges kontor Torsdag 03.03.2011 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Redegørelse for alkoholbehandling i Hørsholm 3 Fremtidig

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 19.08.2013 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 2. behandling af Mediestrategi for folkeskolerne

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde d. 17.12.2013 Tirsdag 17.12.2013 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Genudbudsrunde af cafe- og restaurantsdrift i Kulturhus Trommen 3

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU. Følgende sager behandles på mødet

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU. Følgende sager behandles på mødet Teknik- og Miljøudvalget Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU Mandag 24.08.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Erhvervsudvikling i Hørsholm Kommune 2 Bilagsoversigt

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kultur- og Fritidsudvalget Referat fra ordinært møde 25-11-2009 Onsdag 25.11.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Realisering af besparelse på Hørsholm Biblioteks

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 06. maj 2010 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00. Referat fra ordinært møde Louiselund. Følgende sager behandles på mødet

Sundhedsudvalget. Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00. Referat fra ordinært møde Louiselund. Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Louiselund Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forebyggelsespakker: Opsamling på workshop d. 1. november 2012 3

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 24.02.2014 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering SSU om Center for Børn og Voksne samt Center for Sundhed

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012 Referat torsdag den 29. marts 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i Indholdsfortegnelse 001. Orientering om status på biblioteksområdet 108 002. Takster 2009 - Biblioteksområdet 109 003. Politisk

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mette Herbert konter Mandag 29.02.2016 kl. 14:15 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Tværkommunalt samarbejde om drift af hjælpemiddeldepoter 3 Status ældre og

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 27.02.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 25.04.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 25.04.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 25.04.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Social- og Seniorudvalget Referat fra ordinært møde Aktivitetscenteret Sophielund Mandag 31.10.2011 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Margrethelund: Salg af pladser til Rudersdal

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30 Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30 Følgende sager behandles på mødet Meddelelser 2 Budget 2009-2012 - opstart i fagudvalgene 3 Strategioplæg på Beskæftigelses- og Erhvervsområdet

Læs mere

REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2010

REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2010 REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2010 DATO: 24-11-2010 STED: THORSENSVEJ 11, 2, 4800 NYKØBING F. TIDSPUNKT: KL. 19.00 FRAVÆRENDE: AFBUD: BENEDICTE DREJER, BRIAN KROG, MIKKEL ØRSØE, HENRIK STAMPE Orientering

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 13. maj 2015 Tid 16:00 Sted Kulturhuset Kappelborg, Skagen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A)

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra fællesmøde Fællesmøde mlm. MPU og EBU Torsdag 27.02.2014 kl. 8:00 Følgende sager behandles på mødet Side Udbud af håndværkerydelser 2 Fraværende Bemærkninger

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere