Stormændenes Hald

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1250 1395. Stormændenes Hald"

Transkript

1 Stormændenes Hald 1206 Djengis Khan samler de mongolske stammer og påbegynder erobringen af Kina Saxo. Gesta Danorum Danernes bedrifter Frans af Assisi begynder at prædike Gunner biskop i Viborg stift Lateraner konciliet fastlægger de syv dødssynder Dannebrog, Danskernes flag, falder ifølge legenden ned fra himlen ved Lyndanisse i Estland Fodbold nævnes i England Dominikanerklosteret, Sortebrødreklosteret i Viborg grundlægges Kong Valdemars Jordebog viser, at Viborg er en højtbeskattet by. Af de jyske byer betaler kun Ribe højere skatter Fransiscanerklosteret, Gråbrødrekloster i Viborg grundlægges Kong Valdemar Sejr bekræfter Jyske Lov på tinget i Viborg. Forordet og redaktion skyldes biskop Gunner fra Viborg Alhambra i Toledo 1250-erne Fund af Valdemar II mønt på Hald I (ca.) Marco Polo rejser til Asien Kong Erik Glipping krones juledag i Viborg Domkirke Papir kendes i Italien Kong Erik Glipping myrdes i Finderup Lade syd for Viborg og begraves efter mordet foran højalteret i Viborg Domkirke (ca.) "Drømte mig en drøm" ældste kendte danske melodi Jyderne nægter på Viborg Landsting at betale ekstraskatter til Kong Erik Menveds kostbare krige i Nordtyskland og planlægger oprør mod 1

2 kongen. Kong Eriks tyske lejetropper knuser oprøret. Kongen opfører en borg ved Borgvold. Borgen rives ned i Kanon anvendes til krigsbrug i Vesteuropa Rigets marsk Ludvig Albertsen Eberstein nævnes som ejer af Hald Danmark er pantsat, og junker Otto - Christoffer den 2.s søn - forsøger at nå frem til Viborg med en tysk lejehær. Otto lider nederlag på Taphede øst for Viborg og ender i holstensk fangenskab Kong Valdemar Atterdag hyldes til Danmarks konge på Viborg Landsting Viborg Byråd nævnes første gang i de skriftlige kilder Niels Bugge erhverver Hald årne Hald II Niels Bugges Hald eller Gammelhald. Næsten cirkulært voldsted ca. 70 x 90 m, med teglstensringmur og spor efter bygningen opvarmet med en hypocaust et varmluftsanlæg Den Sorte Død spreder sig fra Sicilien til Europa millioner mennesker omkommer Den første afbildning af Viborg bys segl med de to rådmænd Hansedagen, et løst forbund af Nordeuropæiske handelsbyer, etableres Den danske Kong Valdemar Atterdag indtager Gotland, der forbliver dansk indtil Mingdynastiet i Kina Borgmestre nævnes i Viborg for første gang Dronning Margrethe I køber Hald. 2

3 Bispernes Hald 1393 Dronning Margrethe I skænker Hald til Viborg Bispestol. Borgen skal nedbrydes og stene benyttes til Viborg Domkirke 1393 Dronning Margrethe indstifter det store Vor Frue kapel, der bygges ved domkirken. Vel bygget af sten fra Hald Dronning Margrethe får på Viborg Landsting sin søsterdattersøn Erik af Pommern hyldet som tronfølger. Samtidig udstedte dronningen den første rigslov skrevet på dansk (Konge hyldningsmonument i Viborg) Johan Gutenberg ( ) opfinder af bogtrykkerkunsten fødes Danmark, Norge og Sverige vælger en fælles konge og danner Kalmarunionen Bisp Lave Glob nævnes til Unionsmødet i Kalmar. Nævne som bisp i Dronning Margrethe køber en gård med et stenhus ved Nytorvs vestside Der nedrammes et system af runde pæle i bunden ved holmen der senere kommer til at huse Hald III. Vandstanden er 2 m. lavere end i dag Jeanne dárc (*1412) brændes på bålet dømt for kætteri og trolddom Christoffer af Bayern krones i Viborg. Kongen udsteder den det ældst bevarede privilegiebrev for Viborg, som opregner de rettigheder og friheder tidligere konger havde tilstået byen Sct. Kjelds marked nævnes første gang Christian den 1. møder på Viborg Landsting og får sit valg til konge bekræftet. 3

4 1450 Byen Mokka bliver center for kaffeeksport til Syrien og Tyrkiet Bisp Knud Mikkelsen retslærd og forfatter til bog om pest Leonardo da Vinci Ældste beskrivelse af briller Et kongeligt privilegium fortæller, at torvedagen i Viborg er lørdag Snapstinget holdes lørdag efter Hellig Tre Konger. Det er Viborgs største marked, hvor der handles og ordnes penge- forretninger eller senere. En række firkantede pæle nedrammes ved Hald III. De er bevaret i en højde på mindst 1,2 m og antyder en drastisk vandstandshævning Viborg Rådhus nævnes første gang. I 1587 fortælles, at det ligger ved Domkirken Det skotske parlament forbyder fodbold og golf, fordi de ofte fører til drikfældighed Første universitet i Norden grundlægges i Uppsala, Sverige Bisp Niels Glob af adelig herkomst Martin Luther kirkereformator Kong Hans får på landstinget valgt sin 6-årige søn - den senere Christian den 2. - som tronfølger Søfareren Columbus første sørejse, hvor han "finder" Cuba og Haiti Amerigo Vespucci ( ) når det amerikanske fastland Slaveriet indføres i de amerikanske besiddelser Mange huse, kirker og klostre, bispegård og præstegårde brænder. Fra domkirken reddes kun den store syvarmede lysestage fra Martin Luthers 95 teser slås op på kirkedøren i Wittenberg Bisp Jørgen Friis, af gammel dansk uradel, udnævnes af Chr. II til biskop over Viborg Stift erne Bisp Jørgen Friis påbegynder bygningen af Spøttrup borg Johanittermunken Hans Tausen forflyttes fra klosteret i Antvorskov til Viborg. 4

5 Bondeopstand i Syd og Mellemtyskland Hans Tausen begynder sine lutherske aftensangsprædikener i Sct. Hans Kirke (på nuværende Nytorv). Kong Frederik den 1. udsteder et værnebrev, der forpligter Viborgs øvrighed til at beskytte Hans Tausen Viborgs borgere tiltvinger sig adgang til Franciskanerklosterets kirke, hvorefter Hans Tausen prædiker her Den tyske bogtrykker Hans Vingaard åbner Viborgs første trykkeri, der trykker Hans Tausens og hans medhjælper Jørgen Jensen Sadolins reformatoriske skrifter Bisp Jørgen Friis bygger en ny borg ved Hald sø. Hald III var imponerende stort, ca. 30 x 80 m. og med op til 8 m. høje og 30 m. brede volde, der skulle kunne modstå det stærke krigsvåben kanonen. Det store tårn var med sin kanonrondel topmoderne Viborgs borgere får kongens tilladelse til at rive byens mange sognekirker ned og i stedet anvende franciskanernes og dominikanernes store klosterkirker som sognekirker Bisp Jørgen Friis tager fast ophold på Hald Grevens fejde bonde og borgerkrig Den 8. marts bliver hertug Christian hyldet som ny konge - Christian den 3. - på Viborg Landsting Bisp Jørgen Friis for det Kongelige Retterting Reformation gennemføres i hele Danmark. 5

6 Lensmændenes Hald 1536 Den sidste katolske biskop i Viborg Stift - Jørgen Friis - fængsles og bliver sat i sit eget fangetårn på Hald Slot Henrik Rantzau ( ) lensmand på Hald 1536 Lederen af et bondeoprør Skipper Clement henrettes offentligt til skræk og advarsel på Viborg Landsting foran Viborg Domkirke Den første heks brændes i Danmark Kristoffer Stygge Rosenkrantz (død 1565) lensmand på Hald Otte Krumpen ( ) lensmand på Hald Den danske astronomen Tycho Brahe Ivan den Grusomme ( ) bliver Ruslands første zar De nuværende regler for skakspillet fastlægges Chr. 3 bibel på dansk 1560 Tobakken kommer til Europa med franskmanden Jean Nicot Den nordiske syvårskrig Hele den østlige del af Viborg brænder. Domkirken, kongens gård, bisperesidensen, 100 adelige bygårde og mange byhuse blev flammernes bytte Corfitz Viffert (død 1592) lensmand på Hald. 6

7 1573 Kongelig tilladelse til Viborgs og Jyllands første apotek, Svaneapoteket Niels Jonsen Viffert ( ) lensmand på Hald. Brev fra Frederik 2 til Viffert omtaler den gode jagt på Hald 1583 Niels Skram ( ) lensmand på Hald Nytorv (tidligere Sct. Hans Kirke) udvides da Frederik II ønsker en stor plads, hvor jyderne kan hylde hans søn den senere Christian IV. Som festforestilling opføres Kong Salomons hyldning - et af de ældst bevarede danske skuespil Jørgen Skram ( ) lensmand på Hald Henrik Below ( ) lensmand på Hald Jørgen Friis (død 1606) lensmand på Hald Første avis udkommer i Antwerpen med to nr. om måneden Christen Holck ( ) lensmand på Hald Den frygtede hvide pest kommer til Viborg Te fra Kina optræder i Europa Kjeld Krabbe ( ) lensmand på Hald Knud Gyldenstjerne ( ) lensmand på Hald (dog ikke i 1628). Knud Gyldenstjernes hus opføres Kaffe kommer til Europa Trankebar i Indien bliver Danmarks første koloni, ved admiral Ove Gjedde Jørgen Seefeld ( ) lensmand på Hald En regnemaskine der kan addere, subtrahere og omregne valuta opfindes i Frankrig Den første postrute kommer til Viborg. I begyndelsen fodpost og fra århundredets slutning postryttere Ebbe Ulfeldt ( ) lensmand på Hald Frantz Pogwisch ( ) lensmand på Hald. Frantz Pogwischs hus opføres Verdens befolkning er anslået til 500 millioner Den senere Christian V hyldes på Viborg Landsting. Det er den sidste kongehyldning i Viborg. 7

8 1655 Mogens Arenfeldt ( ) lensmand på Hald Ulrik Christian Gyldenløve ( ) lensmand på Hald. Søn af Chr. 4 og Vibeke Kruse Enevældens indførelse betyder store ændringer for Viborg. Kongerne skal ikke længere hyldes på Viborg Landsting, stændermøderne bortfalder og adelens fester og møder i Viborg ophører. Den enevældige konges hof i residensstaden København bliver det nye centrum Ove Gjedde ( ) sidste lensmand på Hald. Admiral og grundlagde fortet Dansborg ved Trankebar Første offentlige transportsystem med faste tidsskema i Paris Stiftsamtmand Ebbe Gyldenstjerne forpagter et meget forfaldent Hald. 8

9 Hovedgården Hald. Jøderne på Hald Den jødiske familie de Lima tilskødes Hald for en kongelig gæld på rigsdaler lånt af Frederik 3 til køb af militærudrustning og juveler Fra dette år bliver Snapstinget holdt i marts måned. Foruden et almindeligt marked er det Jyllands centrale pengemarked. Den tids bank- og kreditvirksomhed afvikles på Snapstinget Den danske astronom Ole Rømer påviser lysets hastighed Christian den Femtes Store Matrikel opmåler og takserer al landbrugsjord i hele Danmark. Den viser, at Viborg har den største bymark af alle danske købstæder Sidste heksebrænding i Danmark. 9

10 Hovedgården Hald Herremænd og borgerskab 1703 Gregers Då ( ) køber Hald (279 td. htk.) af Rachel de Lima for rigsdaler og opfører det fjerde Hald Halds frydeskrig Halds historie på rim af ukendt forfatter, sluttende med befrielsen for det jødiske slaveri Sankt Petersborg anlægges Juul-Rysensten overtager Hald efter Generalmajor Då død under slaget ved Gadebusch. Hans kiste opbevares endnu i Viborg Domkirke Jens Jørgen Seerup (1670?- 1739), amtmand, køber Hald Viborgs store brand. Branden opstår hos handelsmand Peder Vandet på Hjultorvet. Der er kraftig storm fra vest, og inden ilden standser, har den fortæret 71 gårde og 78 huse og boder. 215 familier eller halvdelen af byens indbyggere bliver husvilde Konfirmation indføres i Danmark Enevold Andersen Heug ( ), landsdommer, arver Hald Christian Heug (????-????) køber Hald på auktion Vilhelm Gyldenkrone ( ), stiftsamtmand, køber og udbygger hovedbygningen på Hald Frederikke Louise Gyldenkrone bebor Hald efter hendes mands død Frederik Schinkel ( ) køber Hald. Den gale Schinkel kendt som bondeplager, førte utallige retssager og blev flere gange fradømt hvervet som landsdommer Halds rimkrønike fremstilling på vers af Halds historie Første chokoladefabrik i Tyskland Dampmaskinen opfindes Danmarks første folketælling. Viborg har indbyggere Viborgs første avis Den Viborg Samler begynder som ugeblad. 10

11 1776 Den Amerikanske uafhængighedserklæring Forfattterpræsten St. St. Blicher Den nuværende femte Hald opføres af Frederik Schinkel. Koret på Finderup kirke indrettes til gravkapel (ophører i 1860)for familien Schinkel Franske revolutionskrige Blyanten opfindes i Frankrig Ove Høeg Guldberg ( ), tidligere statsminister og gehejmråd køber Hald. Begravet på Finderup kirkegård Napoleonskrigene Eventyrfortælleren H. C. Andersen Henrik Muhle Hoff, godshandler ( ) Englandskrigen. Engelske fanger i Viborg, bevogtes af borgervæbningen J. E. Rosborg (-1864) og C. Tholstrup (-1817) køber i fællesskab Hald på en tvangsauktion.???? Prins Kristian 8 får indmurer mindetavle over Guldberg i Finderup kirke Den danske filosof Søren Kirkegaard Viborg Borgerskole åbnes med 207 elever, 114 drenge og 93 piger Ældste fotografi Jyllands første offentlige bibliotek, Viborg Stiftsbibliotek Viborgs første fattighus, en gård i Skottenborg Frederik 6 får Halds rimkrønike oplæst (og afskrevet) Barber Chr. Dragheim åbner et sygehus med 12 senge på Hjultorvet. Sygehuset eksisterer i 40 år J. E. Rosborg eneejer af Hald H.C. Andersen nævner Hald i sin dagbog Bryggeriet Odin åbner som hvidtølsbryggeri. Fra 1869 brygges også bayersk øl. Bryggeriet lukker i Skrivemaskine i Frankrig Frimærkesystem i England. 11

12 1840 Søren Kirkegaard ( ) fortæller om sit besøg i Hald St. St. Blicher udgiver Eneste barn, en novelle der fortæller historien om Charlotte Amalie Schinkel og Martin Bräem 1843 Tivoli i København grundlægges Staten køber Hald Guldfund i Californien Den danske Grundlov udformes Folketælling indbyggere i Viborg Fr. Anton M. Krabbe ( ) køber Hald Accisen, afgiften ved byernes porte, ophæves, og Viborgs byporte fjernes Det første amtssygehus opføres Kongens flag, Dannebrog, må bruges af alle Viborgs telegrafstation åbner. I underetagen indretter brandvæsenet sprøjterum Viborgs første gasværk anlægges. Gasproduktionen fortsætter indtil Selskabet til samling af oldsager i Viborg stiftes, senere kaldt Oldsagsamlingen i Viborg og nu Viborg Museum Den Amerikanske borgerkrig Den 26. april besættes Viborg, og preussiske soldater indkvarteres i byen Viborg Domkirke restaureres. Hele kirken, bortset fra krypten, nedrives, og en ny romansk granitkatedral genopføres Viborg bliver garnisonsby og der bygges depotbygninger, eksercerhus og garnisonssygehus. Soldaterne er privat indkvarteret Danmarks første brugsforening åbner i Thisted Lejrsamlingerne i Hald Meïr Aron Goldsmidt nævner Hald i En hedereise i Viborgegnen Ny kommunallov indfører byråd, men stadig med en kongevalgt borgmester som formand Viborg Børneasyl oprettes i Sct. Mogens Gade. 12

13 1879 Fabrikant Julius Brems overtager sin fars klejnsmedeværksted og producerer pengeskabe, cykler og biler Edison opfinder glødelampen Typograferne stifter Viborgs første fagforening Kloakeringen påbegyndes Christoffer Krabbe ( ), herredsfoged og politiker (formand for folketinget og forsvarsminister) overtager Hald Kroghs Tobaksfabrik grundlægges. Den beskæftiger i arbejdere. I 1931 må den lukke Viborg Telefonselskab starter med 69 abonnenter Karl Benz konstruerer en benzindreven bil Coca Cola opfindes Viborg Amt og Kommune opfører et nyt sygehus på Århusvej Aage Krabbe ( ) overtager Hald og frasælger den nordlige del af egeskoven Den nuværende banegård taget i brug Viborg Svineslagteri A/S stiftes. I 1912 overtages det af et andelsselskab Arbejdernes Fællesbageri starter Kellogg opfinder cornflakes Der laves en lokalafdeling af Dansk Arbejdsgiverforening Viborg Vandværk Fabrikant Julius Brems første bil bliver lavet i Den vækker opsigt og Brems fremstiller yderligere syv biler, på Danmarks første bilfabrik Kunstmaleren Joachim Skovgaard maler de bibelske billeder i Viborg Domkirke Fransk-skandinaviske ballon-station til undersøgelse af de højere luftlag på Stanghede Brødrene Wrights første flyvning Einsteins relativitetsteori Ny kommunal valglov. Kvinder samt tjenestefolk og andre uden egen husstand får valgret. 13

14 1906 Mindesten for lejrsamlingerne og Kronprins Frederik afsløres ved Messepladsen i Hald Viborg Elværk åbner, i drift indtil ?-1913? Christoffer Krabbe laver arkæologiske undersøgelser på to af Hald voldstederne En bronzestatue af Christoffer Krabbe afsløres i Kjellerup 1911 Nordmanden Roald Amundsen når Sydpolen R.M.S. Titanic forliser i Atlanterhavet. 11 danskere omkommer Tilladelse til de første vandklosetter i Viborg Viborg Andelsmejeri etableres og fungerer frem til Mordet i Sarajevo på prins Ferdinand udløser første verdenskrig Kvinder får stemmeret til parlamentet i Danmark 1916 Oktoberrevolutionen i Rusland Lazaretlejren i Hald opføres som en barakby i træ til syge tyske og østrig-ungarske krigsfanger, der evakueres fra lejre i Sibirien. Fra 1918 til 1920 huser lejren løsladte eller flygtede russiske soldater på vej til deres hjemlande Lejr for russiske soldater i Lazaretlejren der var flygtet til Danmark (for de røde de hvide i Horserød) Norsk skibsreder og gullaschbaron Steen Giebelhausen køber Hald for kr Den kongevalgte borgmester afløses af en af byrådet valgt borgmester Første Miss Amerika skønhedskonkurrence Mao stifter det kinesiske kommunistparti Kloakeringen sættes i system, hvorefter vandklosetterne vinder frem, men 40 % af Viborgs boliger havde endnu i 1930 erne gammeldags das Røde Kors folkekuranstalt i Hald Holger Marthinsen, fabrikant i Viborg køber Hald på tvangsauktion for kr Fr. Voetmann køber Hald og frasælger hovedparten af skovene Første radioudsendelser i Danmark Første kvindelig minister i Danmark. 14

15 1929 Børskrakket i Wall Street udløser en omfattende krise Viborgs første børnehave oprettes Holger Marthinsen overtager igen Hald Nazisterne vinder valget i Tyskland Den spanske borgerkrig Weber, mangemillionær fra London køber Hald og giver den til sin datter og svigersøn Kaptajn Povl Arkner Tyskland invaderer Polen Viborgs første rutebilstation anlægges over for jernbanestationen Danmark besat af Tyskland Den 9. april kl om morgenen flyver tyske bombefly i flere bølger hen over Viborg. De første tyske tropper ankommer til Viborg ved frokosttid og i løbet af dagen kommer i alt soldater Den 1. august nedkastes faldskærmsfolk fra England august registreres den første sabotage i Viborg. Fem lastbiler, der kører for tyskerne, sprænges i luften M. Mikkelsen brunkulsdirektør køber Hald, men opfylder ikke lovens bestemmelser om erhvervelse af landbrugsejendomme Christensen, entreprenør og værnemager køber Hald som tilskødes hans far husmand og karetmager Thomas C. Christensen ( Husmanden på Hald ) for at opfylde kravet om landbrugspligt Sabotageaktiviteten tager til - også i Viborg. I Viborg er registreret 13 sabotagehandlinger mod virksomheder, hvis produkter anvendes af tyskerne. Dertil kommer 868 jernbanesabotager og 12 afsporinger af tog på strækningerne imellem Viborg og Struer, Langå, Herning og Løgstør D-dag. De allieredes invasion i Normandiet De tyske flygtninge strømmer til Danmark, og skoler og andre store bygninger benyttes til indkvartering USA kaster atombomberne og Hiroshima og Nagasaki. 15

16 Statens Hald 1948 Staten køber Hald NATO dannes International Studentercenter Hald med et mellemfolkeligt formål at samle unge mennesker og slå bro mellem nationerne Viborg Varmeværk starter driften Warszawa pagten stiftes Opstanden i Ungarn ungarske flygtninge bliver indlogeret på Folkekuranstalten og Hald Hovedgård Satellitten Sputnik opsendes Berlinmuren opføres USA går ind i Vietnamkrigen Karup Lufthavn åbnes for civil trafik Fra dette år oprettes mange børnehaver og vuggestuer. I 1977 begynder den kommunale dagpleje Martin Luther King dræbes Vestergade bliver Viborgs første gågade Første mennesker på månen Den 1. april: Kommunalreformen med nye amter og storkommuner Danmark indtræder i fællesmarkedet USA trækker sig ud af Vietnam Det nye Hald & Arkiv for ny Litteratur Første midsommerfest og Haldspil De tre hanrejer. 16

17 1977 Den selvejende institution Hald Viborg opretter som den første kommune i landet en døgnplejeordning, der skal gøre det muligt for ældre at blive længst muligt i eget hjem Erling Greve Kristensen daglig leder på Hald Amtssygehusets store udvidelse med den 13 etager høje patientbygning er færdig Bryggeriet Odin lukker Afslutningen på den kolde krig. De østeuropæiske lande genvinder deres frihed Nelson Mandela løslades fra Robben Island, hvor han sad fængslet i 26 år Borgerkrig i Jugoslavien "Estonia" forulykker i Østersøen Første danske kvindelig biskop udnævnes Viborg Svømmehal tages i brug Viborg Katedralskole fejrer sit 900 års jubilæum Prinsens Livregiment flytter til Skive, og Viborg er efter 136 år ikke længere garnisonsby Peter Q. Rannes centerleder på Det Danske Forfatter- og Oversættercenter Sidste Haldspil titel? 2010 Foreningen De fem Halder stiftes. 17

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April

Læs mere

Hindsgavl Slot. Udgivet af Realdania Byg

Hindsgavl Slot. Udgivet af Realdania Byg Hindsgavl Slot Udgivet af Realdania Byg Bygninger er en del af vores kulturarv. Et håndgribeligt levn, som vores forfædre har givet videre, og som vi er forpligtet til at værne om. Realdania Byg A/S er

Læs mere

Historie 6 Af Ulrik Grubb og Jens Aage Poulsen 1. udgave, 1. oplag 2014 2014 Gyldendal A/S, Copenhagen. www.gyldendal-uddannelse.

Historie 6 Af Ulrik Grubb og Jens Aage Poulsen 1. udgave, 1. oplag 2014 2014 Gyldendal A/S, Copenhagen. www.gyldendal-uddannelse. Historie 6 Af Ulrik Grubb og Jens Aage Poulsen 1. udgave, 1. oplag 2014 2014 Gyldendal A/S, Copenhagen www.gyldendal-uddannelse.dk Forlagsredaktion: Marianne Harboe og Kim Møller Hansen Ekstern faglig

Læs mere

Bygningsværker. 2003: Den københavnske Metro åbner. 2001 Øresundsbroen åbner. 1999 Storebæltsbroen åbner. 1987 Eurotunnelen mellem

Bygningsværker. 2003: Den københavnske Metro åbner. 2001 Øresundsbroen åbner. 1999 Storebæltsbroen åbner. 1987 Eurotunnelen mellem Danmarkshistorie 2002 EU topmøde i københavn. Statsminister Anders Fogh Rasmussen skaber historie ved at indlemme 7 østlande i EU over en årrække. Verdenshistorie 2004: 11.3.04 Madrid rammes af en terrorbombe.

Læs mere

Testversion af Indfødsretsprøve

Testversion af Indfødsretsprøve Testversion af Indfødsretsprøve Spørgsmål til indfødsretsprøve Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås for at få dansk indfødsret. Prøven består af 40 spørgsmål. De fem spørgsmål vedrører aktuelle

Læs mere

Testversion af Indfødsretsprøve TESTVERSION

Testversion af Indfødsretsprøve TESTVERSION Testversion af Indfødsretsprøve Spørgsmål til indfødsretsprøve Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås for at få dansk indfødsret. Prøven består af 40 spørgsmål. De fem spørgsmål vedrører aktuelle

Læs mere

Den farverige. Middelalder

Den farverige. Middelalder Den farverige Middelalder indhold Stumper af en virkelighed 2 Mennesker, mad og medicin 4 Det skrevne ord 6 Billedernes tale 8 Silke og ærlig pæl 10 Byen 14 Den vide verden 18 Magt og status 21 I mellemtiden

Læs mere

DE SLESVIGSKE KRIGE. Frede Lauritsen

DE SLESVIGSKE KRIGE. Frede Lauritsen DE SLESVIGSKE KRIGE Frede Lauritsen 2 Indholdsfortegnelse: Titelblad Side 1 Indholdsfortegnelse Side 2 Forord Side 3 Årene før Første Slesvigske Krig Side 4-5 Danmarks Riges Grundlov Side 6-7 Første Slesvigske

Læs mere

HISTORIE HISTORIE. Ole Steen Hansen, Karsten Kjer Michaelsen, Jens Aage Poulsen & Palle Roslyng-Jensen GYLDENDAL I S B N 978-87-02-07161-0

HISTORIE HISTORIE. Ole Steen Hansen, Karsten Kjer Michaelsen, Jens Aage Poulsen & Palle Roslyng-Jensen GYLDENDAL I S B N 978-87-02-07161-0 I S B N 978-87-02-07161-0 9 77683_om_historie 8.indd 1 788702 071610 8 HISTORIE HISTORIE ê 8 ê Ole Steen Hansen, Karsten Kjer Michaelsen, Jens Aage Poulsen & Palle Roslyng-Jensen GYLDENDAL 7/29/09 8:41:35

Læs mere

De gamle landsbyer. Tiden før 1700

De gamle landsbyer. Tiden før 1700 Fra landsby til storby De gamle landsbyer. Tiden før 1700 Udsigt fra Valby Bakke imod København på Frederik II s tid. (Kobberstik i Braunius: Theatrum urbium, 1587: Frederiksberg Stadsarkiv) Solbjerg Om

Læs mere

Vil du vide noget om

Vil du vide noget om Vil du vide noget om 1 Niels Henrik David Bohr (1885-1962) Dansk atomfysiker, verdensberømt for sin forskning og for sin kamp for åbenhed mellem supermagterne og fredelig anvendelse af atomkraften. Nobelprisen

Læs mere

Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR

Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR Denne artikel er blevet til delvis på grundlag af et manuskript om Søs historie, skrevet af C. C. Mansa, ejer af Sø. En afskrift af manuskriptet, der findes på Morslands

Læs mere

Til gennemsyn - ikke til undervisning

Til gennemsyn - ikke til undervisning Indholdsfortegnelse Prøveoplæg til Indblik og udsyn... 2 Vurderingsskema til den mundtlige afgangsprøve... 4 Grundloven 1849... 5 Stormen på Dybbøl 1864... 8 Slaget på Fælleden...11 Systemskiftet 1901...14

Læs mere

Kristian Grøntveds dagbøger. Perioden omkring 2. Verdenskrig. fra 1. oktober 1939 til 26. august 1945

Kristian Grøntveds dagbøger. Perioden omkring 2. Verdenskrig. fra 1. oktober 1939 til 26. august 1945 1 Kristian Grøntveds dagbøger Perioden omkring 2. Verdenskrig fra 1. oktober 1939 til 26. august 1945 2 1939 1. oktober Tog mælkeprøver på mejeriet og sendte dem til Forsøgslaboratoriet. Jeg viste Kristian

Læs mere

125 år på Skiveegnen. Byen, egnen og Salling Bank 1876-2001

125 år på Skiveegnen. Byen, egnen og Salling Bank 1876-2001 125 år på Skiveegnen Byen, egnen og Salling Bank 1876-2001 125 år på Skiveegnen Niels Mortensen 125 år på Skiveegnen Byen, egnen og Salling Bank 1876-2001 Salling Bank 2001 Udgivet af Salling Bank a/s

Læs mere

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK Grundloven til debat Af Ivar Hansen, Folketingets formand Mange har sagt, at den danske grundlov er svær at læse. Den blev senest ændret i 1953 men mere end

Læs mere

De faktiske forhold inden for jernindustrien

De faktiske forhold inden for jernindustrien De faktiske forhold inden for jernindustrien Centralorganisationen af industriansatte i Danmark gennem 100 år Af Bjarne Kjær De faktiske forhold inden for jernindustrien Centralorganisationen af industriansatte

Læs mere

... En undervisningsavis fra. kulturarv. Om fortidsminder, historie og gamle dage. Opgaver på www.undervisningsavisen.dk

... En undervisningsavis fra. kulturarv. Om fortidsminder, historie og gamle dage. Opgaver på www.undervisningsavisen.dk En undervisningsavis fra og 2005 kulturarv Om fortidsminder, historie og gamle dage Opgaver på www.undervisningsavisen.dk 2 Hvad er kulturarv? Undervisningsavisen har spurgt en række danskere om, hvad

Læs mere

Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag

Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 1 2 Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 3 Forord Silkeborg Kommune er her i 2007 blevet større. Den består nu af de tidligere kommuner: Gjern, Kjellerup, Silkeborg og Them. Derfor

Læs mere

1 Bilerne 9 0 6 1 9 1 5

1 Bilerne 9 0 6 1 9 1 5 1 9 0 6 Bilerne 1 9 1 5 Salling Bank forhøjede i 1913 bygningen i Frederiksgade med en førstesal i røde mursten og ombyggede stueetagen. Banken benyttede endnu ikke hele stueetagen til kontor. I vinduet

Læs mere

HIT MED HISTORIEN Grundbog til 8. klasse

HIT MED HISTORIEN Grundbog til 8. klasse ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå HIT MED HISTORIEN Grundbog til 8. klasse Af Jens Aage Poulsen Dette er en pdf-fil med Hit med historien, grundbog 8. kl. Filen

Læs mere

Verden er skæv. Af Anne Mette Poulsen; Lene Poulsen Jensen

Verden er skæv. Af Anne Mette Poulsen; Lene Poulsen Jensen ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Verden er skæv Af Anne Mette Poulsen; Lene Poulsen Jensen Dette er en pdf-fil med Verden er skæv Filen er stillet til rådighed

Læs mere

PÅ SAMME VILKÅR ET HÆFTE OM UDENLANDSKE ARBEJDERE I DANMARK

PÅ SAMME VILKÅR ET HÆFTE OM UDENLANDSKE ARBEJDERE I DANMARK LØN: 30 KRONER I TIMEN BOLIG: CAMPINGVOGN ELLER LILLE VÆRELSE SAMMEN MED ANDRE ANSATTE INGEN RET TIL PENSION, DAGPENGE ELLER FERIEPENGE, PÅ SAMME VILKÅR ET HÆFTE OM UDENLANDSKE ARBEJDERE I DANMARK 2 UDENLANDSKE

Læs mere

STYGGE KRUMPEN DAGENE. idékatalog

STYGGE KRUMPEN DAGENE. idékatalog STYGGE KRUMPEN DAGENE idékatalog Folkefest i Hjørring d. 13.-15. september 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE teater 4-10 aktiviteter 11-16 historien 17-21 det mener vi 22-23 Instruktør. Tysk skuespillerskole 1958-61

Læs mere

Folk og forhold på Hindsels Af H. STØVRING-NIELSEN

Folk og forhold på Hindsels Af H. STØVRING-NIELSEN Folk og forhold på Hindsels Af H. STØVRING-NIELSEN INDTIL REFORMATIONEN 1536 hørte Hindsels hovedgård som bekendt til Børglum bispestol og var som andet bispegods, f.eks. Irup og Todbøl, bortforlenet,

Læs mere

Det moderne gennembrud. Danmark i slutningen af 1800-tallet

Det moderne gennembrud. Danmark i slutningen af 1800-tallet Det moderne gennembrud Danmark i slutningen af 1800-tallet Indhold 1 3 7 11 14 18 22 26 29 32 35 38 40 43 Indledning Fremskridtstro Demokrati? Arbejderne Fagforeninger og strejke Storbyen lokker Et grossererhjem

Læs mere

Aksel Sa n d e m o s e og Nykøbing Mors

Aksel Sa n d e m o s e og Nykøbing Mors 1 Knud Søre n s e n Aksel Sa n d e m o s e og Nykøbing Mors 2 Denne elektroniske udgave er publiceret med tilladelse af forfatteren. Knud Sørensen Forsidefoto: Axel Nielsen (Aksel Sandemose) som konfirmand,

Læs mere

Jerslev gennem 100 år

Jerslev gennem 100 år Jerslev gennem 100 år Ved udarbejdelsen af artiklerne til denne bog har jeg benyttet mig af de oplysninger, jeg har kunnet finde frem til på Det lokalhistoriske arkiv i Jerslev. Jeg har dels søgt i protokoller,

Læs mere

Københavns bombardement 1807 Undervisningsmateriale

Københavns bombardement 1807 Undervisningsmateriale Københavns bombardement 1807 Undervisningsmateriale Copyright Det Historiske Hus ApS Indhold: Briterne kommer! Side 3 København belejres Side 6 Forhandling Side 9 Bombardement Side 12 Rygende Ruiner Side

Læs mere