Stormændenes Hald

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1250 1395. Stormændenes Hald"

Transkript

1 Stormændenes Hald 1206 Djengis Khan samler de mongolske stammer og påbegynder erobringen af Kina Saxo. Gesta Danorum Danernes bedrifter Frans af Assisi begynder at prædike Gunner biskop i Viborg stift Lateraner konciliet fastlægger de syv dødssynder Dannebrog, Danskernes flag, falder ifølge legenden ned fra himlen ved Lyndanisse i Estland Fodbold nævnes i England Dominikanerklosteret, Sortebrødreklosteret i Viborg grundlægges Kong Valdemars Jordebog viser, at Viborg er en højtbeskattet by. Af de jyske byer betaler kun Ribe højere skatter Fransiscanerklosteret, Gråbrødrekloster i Viborg grundlægges Kong Valdemar Sejr bekræfter Jyske Lov på tinget i Viborg. Forordet og redaktion skyldes biskop Gunner fra Viborg Alhambra i Toledo 1250-erne Fund af Valdemar II mønt på Hald I (ca.) Marco Polo rejser til Asien Kong Erik Glipping krones juledag i Viborg Domkirke Papir kendes i Italien Kong Erik Glipping myrdes i Finderup Lade syd for Viborg og begraves efter mordet foran højalteret i Viborg Domkirke (ca.) "Drømte mig en drøm" ældste kendte danske melodi Jyderne nægter på Viborg Landsting at betale ekstraskatter til Kong Erik Menveds kostbare krige i Nordtyskland og planlægger oprør mod 1

2 kongen. Kong Eriks tyske lejetropper knuser oprøret. Kongen opfører en borg ved Borgvold. Borgen rives ned i Kanon anvendes til krigsbrug i Vesteuropa Rigets marsk Ludvig Albertsen Eberstein nævnes som ejer af Hald Danmark er pantsat, og junker Otto - Christoffer den 2.s søn - forsøger at nå frem til Viborg med en tysk lejehær. Otto lider nederlag på Taphede øst for Viborg og ender i holstensk fangenskab Kong Valdemar Atterdag hyldes til Danmarks konge på Viborg Landsting Viborg Byråd nævnes første gang i de skriftlige kilder Niels Bugge erhverver Hald årne Hald II Niels Bugges Hald eller Gammelhald. Næsten cirkulært voldsted ca. 70 x 90 m, med teglstensringmur og spor efter bygningen opvarmet med en hypocaust et varmluftsanlæg Den Sorte Død spreder sig fra Sicilien til Europa millioner mennesker omkommer Den første afbildning af Viborg bys segl med de to rådmænd Hansedagen, et løst forbund af Nordeuropæiske handelsbyer, etableres Den danske Kong Valdemar Atterdag indtager Gotland, der forbliver dansk indtil Mingdynastiet i Kina Borgmestre nævnes i Viborg for første gang Dronning Margrethe I køber Hald. 2

3 Bispernes Hald 1393 Dronning Margrethe I skænker Hald til Viborg Bispestol. Borgen skal nedbrydes og stene benyttes til Viborg Domkirke 1393 Dronning Margrethe indstifter det store Vor Frue kapel, der bygges ved domkirken. Vel bygget af sten fra Hald Dronning Margrethe får på Viborg Landsting sin søsterdattersøn Erik af Pommern hyldet som tronfølger. Samtidig udstedte dronningen den første rigslov skrevet på dansk (Konge hyldningsmonument i Viborg) Johan Gutenberg ( ) opfinder af bogtrykkerkunsten fødes Danmark, Norge og Sverige vælger en fælles konge og danner Kalmarunionen Bisp Lave Glob nævnes til Unionsmødet i Kalmar. Nævne som bisp i Dronning Margrethe køber en gård med et stenhus ved Nytorvs vestside Der nedrammes et system af runde pæle i bunden ved holmen der senere kommer til at huse Hald III. Vandstanden er 2 m. lavere end i dag Jeanne dárc (*1412) brændes på bålet dømt for kætteri og trolddom Christoffer af Bayern krones i Viborg. Kongen udsteder den det ældst bevarede privilegiebrev for Viborg, som opregner de rettigheder og friheder tidligere konger havde tilstået byen Sct. Kjelds marked nævnes første gang Christian den 1. møder på Viborg Landsting og får sit valg til konge bekræftet. 3

4 1450 Byen Mokka bliver center for kaffeeksport til Syrien og Tyrkiet Bisp Knud Mikkelsen retslærd og forfatter til bog om pest Leonardo da Vinci Ældste beskrivelse af briller Et kongeligt privilegium fortæller, at torvedagen i Viborg er lørdag Snapstinget holdes lørdag efter Hellig Tre Konger. Det er Viborgs største marked, hvor der handles og ordnes penge- forretninger eller senere. En række firkantede pæle nedrammes ved Hald III. De er bevaret i en højde på mindst 1,2 m og antyder en drastisk vandstandshævning Viborg Rådhus nævnes første gang. I 1587 fortælles, at det ligger ved Domkirken Det skotske parlament forbyder fodbold og golf, fordi de ofte fører til drikfældighed Første universitet i Norden grundlægges i Uppsala, Sverige Bisp Niels Glob af adelig herkomst Martin Luther kirkereformator Kong Hans får på landstinget valgt sin 6-årige søn - den senere Christian den 2. - som tronfølger Søfareren Columbus første sørejse, hvor han "finder" Cuba og Haiti Amerigo Vespucci ( ) når det amerikanske fastland Slaveriet indføres i de amerikanske besiddelser Mange huse, kirker og klostre, bispegård og præstegårde brænder. Fra domkirken reddes kun den store syvarmede lysestage fra Martin Luthers 95 teser slås op på kirkedøren i Wittenberg Bisp Jørgen Friis, af gammel dansk uradel, udnævnes af Chr. II til biskop over Viborg Stift erne Bisp Jørgen Friis påbegynder bygningen af Spøttrup borg Johanittermunken Hans Tausen forflyttes fra klosteret i Antvorskov til Viborg. 4

5 Bondeopstand i Syd og Mellemtyskland Hans Tausen begynder sine lutherske aftensangsprædikener i Sct. Hans Kirke (på nuværende Nytorv). Kong Frederik den 1. udsteder et værnebrev, der forpligter Viborgs øvrighed til at beskytte Hans Tausen Viborgs borgere tiltvinger sig adgang til Franciskanerklosterets kirke, hvorefter Hans Tausen prædiker her Den tyske bogtrykker Hans Vingaard åbner Viborgs første trykkeri, der trykker Hans Tausens og hans medhjælper Jørgen Jensen Sadolins reformatoriske skrifter Bisp Jørgen Friis bygger en ny borg ved Hald sø. Hald III var imponerende stort, ca. 30 x 80 m. og med op til 8 m. høje og 30 m. brede volde, der skulle kunne modstå det stærke krigsvåben kanonen. Det store tårn var med sin kanonrondel topmoderne Viborgs borgere får kongens tilladelse til at rive byens mange sognekirker ned og i stedet anvende franciskanernes og dominikanernes store klosterkirker som sognekirker Bisp Jørgen Friis tager fast ophold på Hald Grevens fejde bonde og borgerkrig Den 8. marts bliver hertug Christian hyldet som ny konge - Christian den 3. - på Viborg Landsting Bisp Jørgen Friis for det Kongelige Retterting Reformation gennemføres i hele Danmark. 5

6 Lensmændenes Hald 1536 Den sidste katolske biskop i Viborg Stift - Jørgen Friis - fængsles og bliver sat i sit eget fangetårn på Hald Slot Henrik Rantzau ( ) lensmand på Hald 1536 Lederen af et bondeoprør Skipper Clement henrettes offentligt til skræk og advarsel på Viborg Landsting foran Viborg Domkirke Den første heks brændes i Danmark Kristoffer Stygge Rosenkrantz (død 1565) lensmand på Hald Otte Krumpen ( ) lensmand på Hald Den danske astronomen Tycho Brahe Ivan den Grusomme ( ) bliver Ruslands første zar De nuværende regler for skakspillet fastlægges Chr. 3 bibel på dansk 1560 Tobakken kommer til Europa med franskmanden Jean Nicot Den nordiske syvårskrig Hele den østlige del af Viborg brænder. Domkirken, kongens gård, bisperesidensen, 100 adelige bygårde og mange byhuse blev flammernes bytte Corfitz Viffert (død 1592) lensmand på Hald. 6

7 1573 Kongelig tilladelse til Viborgs og Jyllands første apotek, Svaneapoteket Niels Jonsen Viffert ( ) lensmand på Hald. Brev fra Frederik 2 til Viffert omtaler den gode jagt på Hald 1583 Niels Skram ( ) lensmand på Hald Nytorv (tidligere Sct. Hans Kirke) udvides da Frederik II ønsker en stor plads, hvor jyderne kan hylde hans søn den senere Christian IV. Som festforestilling opføres Kong Salomons hyldning - et af de ældst bevarede danske skuespil Jørgen Skram ( ) lensmand på Hald Henrik Below ( ) lensmand på Hald Jørgen Friis (død 1606) lensmand på Hald Første avis udkommer i Antwerpen med to nr. om måneden Christen Holck ( ) lensmand på Hald Den frygtede hvide pest kommer til Viborg Te fra Kina optræder i Europa Kjeld Krabbe ( ) lensmand på Hald Knud Gyldenstjerne ( ) lensmand på Hald (dog ikke i 1628). Knud Gyldenstjernes hus opføres Kaffe kommer til Europa Trankebar i Indien bliver Danmarks første koloni, ved admiral Ove Gjedde Jørgen Seefeld ( ) lensmand på Hald En regnemaskine der kan addere, subtrahere og omregne valuta opfindes i Frankrig Den første postrute kommer til Viborg. I begyndelsen fodpost og fra århundredets slutning postryttere Ebbe Ulfeldt ( ) lensmand på Hald Frantz Pogwisch ( ) lensmand på Hald. Frantz Pogwischs hus opføres Verdens befolkning er anslået til 500 millioner Den senere Christian V hyldes på Viborg Landsting. Det er den sidste kongehyldning i Viborg. 7

8 1655 Mogens Arenfeldt ( ) lensmand på Hald Ulrik Christian Gyldenløve ( ) lensmand på Hald. Søn af Chr. 4 og Vibeke Kruse Enevældens indførelse betyder store ændringer for Viborg. Kongerne skal ikke længere hyldes på Viborg Landsting, stændermøderne bortfalder og adelens fester og møder i Viborg ophører. Den enevældige konges hof i residensstaden København bliver det nye centrum Ove Gjedde ( ) sidste lensmand på Hald. Admiral og grundlagde fortet Dansborg ved Trankebar Første offentlige transportsystem med faste tidsskema i Paris Stiftsamtmand Ebbe Gyldenstjerne forpagter et meget forfaldent Hald. 8

9 Hovedgården Hald. Jøderne på Hald Den jødiske familie de Lima tilskødes Hald for en kongelig gæld på rigsdaler lånt af Frederik 3 til køb af militærudrustning og juveler Fra dette år bliver Snapstinget holdt i marts måned. Foruden et almindeligt marked er det Jyllands centrale pengemarked. Den tids bank- og kreditvirksomhed afvikles på Snapstinget Den danske astronom Ole Rømer påviser lysets hastighed Christian den Femtes Store Matrikel opmåler og takserer al landbrugsjord i hele Danmark. Den viser, at Viborg har den største bymark af alle danske købstæder Sidste heksebrænding i Danmark. 9

10 Hovedgården Hald Herremænd og borgerskab 1703 Gregers Då ( ) køber Hald (279 td. htk.) af Rachel de Lima for rigsdaler og opfører det fjerde Hald Halds frydeskrig Halds historie på rim af ukendt forfatter, sluttende med befrielsen for det jødiske slaveri Sankt Petersborg anlægges Juul-Rysensten overtager Hald efter Generalmajor Då død under slaget ved Gadebusch. Hans kiste opbevares endnu i Viborg Domkirke Jens Jørgen Seerup (1670?- 1739), amtmand, køber Hald Viborgs store brand. Branden opstår hos handelsmand Peder Vandet på Hjultorvet. Der er kraftig storm fra vest, og inden ilden standser, har den fortæret 71 gårde og 78 huse og boder. 215 familier eller halvdelen af byens indbyggere bliver husvilde Konfirmation indføres i Danmark Enevold Andersen Heug ( ), landsdommer, arver Hald Christian Heug (????-????) køber Hald på auktion Vilhelm Gyldenkrone ( ), stiftsamtmand, køber og udbygger hovedbygningen på Hald Frederikke Louise Gyldenkrone bebor Hald efter hendes mands død Frederik Schinkel ( ) køber Hald. Den gale Schinkel kendt som bondeplager, førte utallige retssager og blev flere gange fradømt hvervet som landsdommer Halds rimkrønike fremstilling på vers af Halds historie Første chokoladefabrik i Tyskland Dampmaskinen opfindes Danmarks første folketælling. Viborg har indbyggere Viborgs første avis Den Viborg Samler begynder som ugeblad. 10

11 1776 Den Amerikanske uafhængighedserklæring Forfattterpræsten St. St. Blicher Den nuværende femte Hald opføres af Frederik Schinkel. Koret på Finderup kirke indrettes til gravkapel (ophører i 1860)for familien Schinkel Franske revolutionskrige Blyanten opfindes i Frankrig Ove Høeg Guldberg ( ), tidligere statsminister og gehejmråd køber Hald. Begravet på Finderup kirkegård Napoleonskrigene Eventyrfortælleren H. C. Andersen Henrik Muhle Hoff, godshandler ( ) Englandskrigen. Engelske fanger i Viborg, bevogtes af borgervæbningen J. E. Rosborg (-1864) og C. Tholstrup (-1817) køber i fællesskab Hald på en tvangsauktion.???? Prins Kristian 8 får indmurer mindetavle over Guldberg i Finderup kirke Den danske filosof Søren Kirkegaard Viborg Borgerskole åbnes med 207 elever, 114 drenge og 93 piger Ældste fotografi Jyllands første offentlige bibliotek, Viborg Stiftsbibliotek Viborgs første fattighus, en gård i Skottenborg Frederik 6 får Halds rimkrønike oplæst (og afskrevet) Barber Chr. Dragheim åbner et sygehus med 12 senge på Hjultorvet. Sygehuset eksisterer i 40 år J. E. Rosborg eneejer af Hald H.C. Andersen nævner Hald i sin dagbog Bryggeriet Odin åbner som hvidtølsbryggeri. Fra 1869 brygges også bayersk øl. Bryggeriet lukker i Skrivemaskine i Frankrig Frimærkesystem i England. 11

12 1840 Søren Kirkegaard ( ) fortæller om sit besøg i Hald St. St. Blicher udgiver Eneste barn, en novelle der fortæller historien om Charlotte Amalie Schinkel og Martin Bräem 1843 Tivoli i København grundlægges Staten køber Hald Guldfund i Californien Den danske Grundlov udformes Folketælling indbyggere i Viborg Fr. Anton M. Krabbe ( ) køber Hald Accisen, afgiften ved byernes porte, ophæves, og Viborgs byporte fjernes Det første amtssygehus opføres Kongens flag, Dannebrog, må bruges af alle Viborgs telegrafstation åbner. I underetagen indretter brandvæsenet sprøjterum Viborgs første gasværk anlægges. Gasproduktionen fortsætter indtil Selskabet til samling af oldsager i Viborg stiftes, senere kaldt Oldsagsamlingen i Viborg og nu Viborg Museum Den Amerikanske borgerkrig Den 26. april besættes Viborg, og preussiske soldater indkvarteres i byen Viborg Domkirke restaureres. Hele kirken, bortset fra krypten, nedrives, og en ny romansk granitkatedral genopføres Viborg bliver garnisonsby og der bygges depotbygninger, eksercerhus og garnisonssygehus. Soldaterne er privat indkvarteret Danmarks første brugsforening åbner i Thisted Lejrsamlingerne i Hald Meïr Aron Goldsmidt nævner Hald i En hedereise i Viborgegnen Ny kommunallov indfører byråd, men stadig med en kongevalgt borgmester som formand Viborg Børneasyl oprettes i Sct. Mogens Gade. 12

13 1879 Fabrikant Julius Brems overtager sin fars klejnsmedeværksted og producerer pengeskabe, cykler og biler Edison opfinder glødelampen Typograferne stifter Viborgs første fagforening Kloakeringen påbegyndes Christoffer Krabbe ( ), herredsfoged og politiker (formand for folketinget og forsvarsminister) overtager Hald Kroghs Tobaksfabrik grundlægges. Den beskæftiger i arbejdere. I 1931 må den lukke Viborg Telefonselskab starter med 69 abonnenter Karl Benz konstruerer en benzindreven bil Coca Cola opfindes Viborg Amt og Kommune opfører et nyt sygehus på Århusvej Aage Krabbe ( ) overtager Hald og frasælger den nordlige del af egeskoven Den nuværende banegård taget i brug Viborg Svineslagteri A/S stiftes. I 1912 overtages det af et andelsselskab Arbejdernes Fællesbageri starter Kellogg opfinder cornflakes Der laves en lokalafdeling af Dansk Arbejdsgiverforening Viborg Vandværk Fabrikant Julius Brems første bil bliver lavet i Den vækker opsigt og Brems fremstiller yderligere syv biler, på Danmarks første bilfabrik Kunstmaleren Joachim Skovgaard maler de bibelske billeder i Viborg Domkirke Fransk-skandinaviske ballon-station til undersøgelse af de højere luftlag på Stanghede Brødrene Wrights første flyvning Einsteins relativitetsteori Ny kommunal valglov. Kvinder samt tjenestefolk og andre uden egen husstand får valgret. 13

14 1906 Mindesten for lejrsamlingerne og Kronprins Frederik afsløres ved Messepladsen i Hald Viborg Elværk åbner, i drift indtil ?-1913? Christoffer Krabbe laver arkæologiske undersøgelser på to af Hald voldstederne En bronzestatue af Christoffer Krabbe afsløres i Kjellerup 1911 Nordmanden Roald Amundsen når Sydpolen R.M.S. Titanic forliser i Atlanterhavet. 11 danskere omkommer Tilladelse til de første vandklosetter i Viborg Viborg Andelsmejeri etableres og fungerer frem til Mordet i Sarajevo på prins Ferdinand udløser første verdenskrig Kvinder får stemmeret til parlamentet i Danmark 1916 Oktoberrevolutionen i Rusland Lazaretlejren i Hald opføres som en barakby i træ til syge tyske og østrig-ungarske krigsfanger, der evakueres fra lejre i Sibirien. Fra 1918 til 1920 huser lejren løsladte eller flygtede russiske soldater på vej til deres hjemlande Lejr for russiske soldater i Lazaretlejren der var flygtet til Danmark (for de røde de hvide i Horserød) Norsk skibsreder og gullaschbaron Steen Giebelhausen køber Hald for kr Den kongevalgte borgmester afløses af en af byrådet valgt borgmester Første Miss Amerika skønhedskonkurrence Mao stifter det kinesiske kommunistparti Kloakeringen sættes i system, hvorefter vandklosetterne vinder frem, men 40 % af Viborgs boliger havde endnu i 1930 erne gammeldags das Røde Kors folkekuranstalt i Hald Holger Marthinsen, fabrikant i Viborg køber Hald på tvangsauktion for kr Fr. Voetmann køber Hald og frasælger hovedparten af skovene Første radioudsendelser i Danmark Første kvindelig minister i Danmark. 14

15 1929 Børskrakket i Wall Street udløser en omfattende krise Viborgs første børnehave oprettes Holger Marthinsen overtager igen Hald Nazisterne vinder valget i Tyskland Den spanske borgerkrig Weber, mangemillionær fra London køber Hald og giver den til sin datter og svigersøn Kaptajn Povl Arkner Tyskland invaderer Polen Viborgs første rutebilstation anlægges over for jernbanestationen Danmark besat af Tyskland Den 9. april kl om morgenen flyver tyske bombefly i flere bølger hen over Viborg. De første tyske tropper ankommer til Viborg ved frokosttid og i løbet af dagen kommer i alt soldater Den 1. august nedkastes faldskærmsfolk fra England august registreres den første sabotage i Viborg. Fem lastbiler, der kører for tyskerne, sprænges i luften M. Mikkelsen brunkulsdirektør køber Hald, men opfylder ikke lovens bestemmelser om erhvervelse af landbrugsejendomme Christensen, entreprenør og værnemager køber Hald som tilskødes hans far husmand og karetmager Thomas C. Christensen ( Husmanden på Hald ) for at opfylde kravet om landbrugspligt Sabotageaktiviteten tager til - også i Viborg. I Viborg er registreret 13 sabotagehandlinger mod virksomheder, hvis produkter anvendes af tyskerne. Dertil kommer 868 jernbanesabotager og 12 afsporinger af tog på strækningerne imellem Viborg og Struer, Langå, Herning og Løgstør D-dag. De allieredes invasion i Normandiet De tyske flygtninge strømmer til Danmark, og skoler og andre store bygninger benyttes til indkvartering USA kaster atombomberne og Hiroshima og Nagasaki. 15

16 Statens Hald 1948 Staten køber Hald NATO dannes International Studentercenter Hald med et mellemfolkeligt formål at samle unge mennesker og slå bro mellem nationerne Viborg Varmeværk starter driften Warszawa pagten stiftes Opstanden i Ungarn ungarske flygtninge bliver indlogeret på Folkekuranstalten og Hald Hovedgård Satellitten Sputnik opsendes Berlinmuren opføres USA går ind i Vietnamkrigen Karup Lufthavn åbnes for civil trafik Fra dette år oprettes mange børnehaver og vuggestuer. I 1977 begynder den kommunale dagpleje Martin Luther King dræbes Vestergade bliver Viborgs første gågade Første mennesker på månen Den 1. april: Kommunalreformen med nye amter og storkommuner Danmark indtræder i fællesmarkedet USA trækker sig ud af Vietnam Det nye Hald & Arkiv for ny Litteratur Første midsommerfest og Haldspil De tre hanrejer. 16

17 1977 Den selvejende institution Hald Viborg opretter som den første kommune i landet en døgnplejeordning, der skal gøre det muligt for ældre at blive længst muligt i eget hjem Erling Greve Kristensen daglig leder på Hald Amtssygehusets store udvidelse med den 13 etager høje patientbygning er færdig Bryggeriet Odin lukker Afslutningen på den kolde krig. De østeuropæiske lande genvinder deres frihed Nelson Mandela løslades fra Robben Island, hvor han sad fængslet i 26 år Borgerkrig i Jugoslavien "Estonia" forulykker i Østersøen Første danske kvindelig biskop udnævnes Viborg Svømmehal tages i brug Viborg Katedralskole fejrer sit 900 års jubilæum Prinsens Livregiment flytter til Skive, og Viborg er efter 136 år ikke længere garnisonsby Peter Q. Rannes centerleder på Det Danske Forfatter- og Oversættercenter Sidste Haldspil titel? 2010 Foreningen De fem Halder stiftes. 17

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974.

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegård Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegaard ligger i smukke omgivelser vest for Rye landsby og gårdens jorde strækker sig mod vest til og

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven.

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven. Problemformulering "Jeg vil skrive om 1. verdenskrig", foreslår du måske din faglige vejleder. Jo, tak. Men hvad? Indtil videre har du kun valgt emne. Og du må ikke bare "skrive et eller andet" om dit

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 3. december 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen

30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen 30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen 30 årskrigen 1618-1648 Europa før krigen Religiøse spændinger i Europa siden reformationen i 1500 tallet Katolicismen

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 2. december 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

I slutningen af det, vi kalder Vikingetiden, og i den tidlige middelalder begyndte man at bygge på en ny måde og med andre formål, kirker,

I slutningen af det, vi kalder Vikingetiden, og i den tidlige middelalder begyndte man at bygge på en ny måde og med andre formål, kirker, Efterskrift Historien, du lige har læst, er ikke det pure opspind. Den benytter sig af virkelige hændelser, som er dokumenteret af historikere og arkæologer, og der er kilder på. Du kan se en lang række

Læs mere

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker Fræer Kirke. Velkommen til landsbyerne FRÆER Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker To kilo af det pureste guld! Det var fundet, der kom til syne på Fræer Mark en dag tilbage i 1869. Det bestod af fem

Læs mere

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske Pilgrimsrute

Læs mere

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Fotografering af de kongelige har jeg som hobby. Begivenhederne vælges fra den kongelige kalender på Internettet eller fra dagspressen. For at komme tæt på, ved

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

Facitliste til før- og eftertest

Facitliste til før- og eftertest Facitliste til før- og eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvem fik den store

Læs mere

Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen

Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen 1 Hærvejen Fra Kongeåen til Grænsen Kongeåen Skodborghus Stursbøl Kro / Cafe Ellegård Langdysserne ved Holmstrup Immervad Bro Hærulfstenen Strangelshøj

Læs mere

Optakten til 1. verdenskrig

Optakten til 1. verdenskrig Historiefaget.dk: Optakten til 1. verdenskrig Optakten til 1. verdenskrig Krigen varede fra 1. august 1914 til 11. november 1918 og fandt mest sted i Europa, hvor skyttegravskrigen på Vestfronten er mest

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Recessen om reformationen af 30. oktober 1536

Recessen om reformationen af 30. oktober 1536 Recessen om reformationen af 30. oktober 1536 Efter Grevens Fejde (1534-1536) gennemførte Christian 3. (1503-1559) reformationen i Danmark ved recessen (loven) af 30. oktober 1536. Reformationen var overgangen

Læs mere

Test din viden om verden!

Test din viden om verden! Test din viden om verden! STORBRITANNIEN SVAR: 1. Liverpool 2. London 3. Manchester Hvor stor en del af jordarealet anvendes til landbrug? 1. 24 % 2. 53 % 3. 78 % INDONESIEN 1. Bandung 2. Jakarta 3. Surabaya

Læs mere

Christian den 4. Lærervejledning og aktiviteter

Christian den 4. Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien Historisk Bibliotek tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan læseren

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Udvandringen til USA. Fra land til by. Drømmen om Amerika. Fakta. Pull- eller push-effekten. De sorte får. Vidste du, at...

Udvandringen til USA. Fra land til by. Drømmen om Amerika. Fakta. Pull- eller push-effekten. De sorte får. Vidste du, at... Historiefaget.dk: Udvandringen til USA Udvandringen til USA Der har altid været mennesker, som rejser fra hjemlandet, enten på ferie, pga. arbejde nogle få år eller måske for hele livet! Fra 1861 til 1930

Læs mere

Viborgegnens voldsteder II. Vandporten ved Hald Ruin (Hald III)

Viborgegnens voldsteder II. Vandporten ved Hald Ruin (Hald III) Viborgegnens voldsteder II. Vandporten ved Hald Ruin (Hald III) Af Jesper Hjermind Christopher Krabbe og Hald Fra 1889 til 1913 påbegyndte ejeren af Hald Hovedgaard, Christopher Krabbe (1833-1913), en

Læs mere

Blå linjes studietur til Tjekkiet 2013

Blå linjes studietur til Tjekkiet 2013 Blå linjes studietur til Tjekkiet 2013 Vi er nu i gang med at forberede os til forårets studietur til Tjekkiet. Turen starter fra Nysted Efterskole fredag d. 20/4 2013 med afgang fra skolen kl. 7:45, vi

Læs mere

Tro og pligt lærervejledning

Tro og pligt lærervejledning Tro og pligt lærervejledning Tro og pligt er Viborg Museums forløb om købstadens opståen og borgernes liv i middelalderens Viborg. Det er et forløb, som fokuserer på, hvordan det var at leve i en by i

Læs mere

Historie: Eksempler på emner og opgaveformuleringer

Historie: Eksempler på emner og opgaveformuleringer Historie: Eksempler på emner og opgaveformuleringer Historie: Eksempler på emner Historie - engelsk Martin Luther King og De Sorte Pantere deres forskellige måder at kæmpe på The Blitz IRA Nordirland Forhold

Læs mere

Hvornår bruger man betegnelsen "Jesus af Nazareth"? Når man taler om den historiske Jesus.

Hvornår bruger man betegnelsen Jesus af Nazareth? Når man taler om den historiske Jesus. Hvornår bruger man betegnelsen "Jesus af Nazareth"? Når man taler om den historiske Jesus. Var Jesus kristen? Nej, han var jøde. Hvor er Jesus født? Ifølge Bibelen i Betlehem, men man ved det ikke med

Læs mere

Skolemateriale om Broder Sol, Søster Måne

Skolemateriale om Broder Sol, Søster Måne Skolemateriale om Broder Sol, Søster Måne Teater Refleksions klassiker: dukkeforestillingen Broder Sol, Søster Måne er en af teatrets største successer. Forestillingen er de senere år med stor succes blevet

Læs mere

Moskva - Sergejev Posad - Ekaterinburg - Irkutsk - Listvijanka - Bajkalsøen -Ulan Bator Beijing

Moskva - Sergejev Posad - Ekaterinburg - Irkutsk - Listvijanka - Bajkalsøen -Ulan Bator Beijing Trans Mongolske Rute 2010 Moskva - Sergejev Posad - Ekaterinburg - Irkutsk - Listvijanka - Bajkalsøen -Ulan Bator Beijing 18 dage / 17 nætter Gruppe tur/ min 10 personer Denne rute er en anden type transsibiriske

Læs mere

TO LANDE, ÉN HISTORIE

TO LANDE, ÉN HISTORIE TO LANDE, ÉN HISTORIE Danmark og Norge fejrer fællesskab og folkestyre Vigtigste fælles begivenheder og events i Begivenheder i Norge Dato Arrangør Begivenheder Kontakoplysninger 13. 15. januar Riksarkivet

Læs mere

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster Huset fortæller Odense adelige Jomfrukloster På afstand et homogent anlæg, men tæt på er der spor fra forskellige byggeperioder. Med udgangspunkt i bygningen kan man fortælle arkitekturhistorie fra middelalder

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20

Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20 Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20 Temaer Overlevelse i det fremmede Emigration (udvandring) til Danmark? Bosætning i Danmark? Vilkår og betingelser. Spiloplæg Den unge huguenot

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 10. december 2008. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 10. december 2008. Prøvenummer Indfødsretsprøven 10. december 2008 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Sæbygårds børneportrætter

Sæbygårds børneportrætter Sæbygårds børneportrætter Af Charlotte Grøndahl Artikel fra Sæbybogen 2005. Sæby Museum 1 Sæbygårds børneportrætter Af Charlotte Grøndahl Herregårdsmuseet Sæbygård rummer blandt andet en meget fornem malerisamling.

Læs mere

Brændevinens historie i korte træk

Brændevinens historie i korte træk Brændevinens historie i korte træk Brændevin i oldtiden Brændevin er som det fremgår af navnet brændt vin. Man har nok kun kendt til processerne i produktionen af brændevin i ca. 1000 år Aristoteles(384-322)

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd.

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd. Lejrskole tur. D 10-5-10 skulle vi til Tyskland med skolen i 3 dage. Vi kørte fra Rindum kjærgaard ca. kl. 8:15. Vi kørte ned mod Tyskland, men før vi kørte ind i Tyskland, skulle vi lige ind i Møgeltønder

Læs mere

Steen Steensen Blicher (1772 1848): Hosekræmmeren (1829) for en del år siden. i sidste måned. i sidste uge

Steen Steensen Blicher (1772 1848): Hosekræmmeren (1829) for en del år siden. i sidste måned. i sidste uge Side 10 af 28 Navn: Steen Steensen Blicher (1772 1848): Hosekræmmeren (1829) 1. Fortællerens første besøg hos hosekræmmeren finder sted for en del år siden i sidste måned i sidste uge 2. Fortællerens første

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 17. juni 2009. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 17. juni 2009. Prøvenummer Indfødsretsprøven 17. juni 2009 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Med den voksende jødeforfølgelse i 30 ernes Tyskland steg behovet for jødisk udvandring. De fleste lande, inklusiv Danmark, var dog ikke villige til

Læs mere

Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Verdensdelen Europa. Middelalderen. Den Westfalske Fred. Vidste du, at... Europa i verden. 2.verdenskrig. Europa i dag

Verdensdelen Europa. Middelalderen. Den Westfalske Fred. Vidste du, at... Europa i verden. 2.verdenskrig. Europa i dag Historiefaget.dk: Verdensdelen Europa Verdensdelen Europa Europa er ikke bare en geografisk afgrænset verdensdel. Europa er også lande, der hænger sammen historisk, kulturelt, religiøst og politisk. Landene

Læs mere

Vintercup 2012/2013 2. afdeling. Vissenbjerg, søndag den 2. december 2012. Cykelmotion Højfyn. Spørgsmål og svar!

Vintercup 2012/2013 2. afdeling. Vissenbjerg, søndag den 2. december 2012. Cykelmotion Højfyn. Spørgsmål og svar! Vintercup 2012/2013 2. afdeling Vissenbjerg, søndag den 2. december 2012. Cykelmotion Højfyn Spørgsmål og svar! 1 Post 1 Hvad hedder det danske rockband Nephew's nyeste album? a) Interkom kom ind b) Hjertestarter

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 Fortællingen om dig Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 5 Din personlige identitet Frederik 3. på ligsengen Frederik 3. var den første

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12. Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.1920 Dette billede er taget i forbindelse med deres guldbryllup

Læs mere

Renæssancefesten Claus Frederik Sørensen

Renæssancefesten Claus Frederik Sørensen Renæssancefesten Claus Frederik Sørensen Europas magtelite var i det 16. århundrede vidne til et samfund i forandring. Den moderne statsdannelse begyndte at tage form, og religiøse reformationer blev gennemført

Læs mere

FATTIGE LANDE Om serien attige lande en del af din verden Klik ind på www.emu.dk/tema/ulande

FATTIGE LANDE Om serien attige lande en del af din verden Klik ind på www.emu.dk/tema/ulande FATTIGE LANDE P E T E R B E J D E R & K A A R E Ø S T E R FATTIGE LANDE EN DEL AF DIN VERDEN Udsigt til U-lande Fattige lande en del af din verden Peter Bejder & Kaare Øster samt Meloni Serie: Udsigt til

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Hvad er en ideologi? Det er et sammenhængende system af tanker og idéer som angiver hvordan samfundet bør være indrettet. Evt.

Læs mere

På www.teinfo.dk finder du en masse information om te og teens historie, der kan bruges som baggrundsviden til at løse opgaverne.

På www.teinfo.dk finder du en masse information om te og teens historie, der kan bruges som baggrundsviden til at løse opgaverne. Biologi På www.teinfo.dk finder du en masse information om te og teens historie, der kan bruges som baggrundsviden til at løse opgaverne. Teksterne finder du under punktet Undervisning på teinfo.dk. Derudover

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Nykøbing Falster slot

Nykøbing Falster slot Nykøbing Falster slot Se link fra internetet om Nykøbing Falster http://da.wikipedia.org/wiki/nyk%c3%b8bing_falster Kilde: Forside af Steffen Riis bog om postkort Kilder: Fra scannedede egne gamle postkort

Læs mere

Statsborgerskabsprøven

Statsborgerskabsprøven Statsborgerskabsprøven Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til statsborgerskabsprøven Tirsdag den 2. juni 2015 kl.

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

Klassiske St. Petersburg

Klassiske St. Petersburg Klassiske 5 Dage / 4 Nætter Mandag til : DAG 1 Mandag DAG 2 Tirsdag DAG 3 Onsdag Transfer fra lufthavnen Pulkovo til hotellet Byrundtur I St. Petersburg Flygt til Eremitage Museet DAG 4 Torsdag DAG 5 Besøg

Læs mere

Norge. Grænser Norge op til Tyskland? Svar: Nej. Ryk 4 felter frem. Ryk 2 felter tilbage. Norge. Grænser Norge op til Rusland?

Norge. Grænser Norge op til Tyskland? Svar: Nej. Ryk 4 felter frem. Ryk 2 felter tilbage. Norge. Grænser Norge op til Rusland? Hvad hedder det nordligste punkt i (og Europa)? Grænser op til Tyskland? Grænser op til Italien? Svar: Nordkap Grænser op til Finland? Grænser op til Rusland? Har en konge eller en præsident? Svar: En

Læs mere

Det Musikalske St. Petersburg

Det Musikalske St. Petersburg Det Musikalske St. Petersburg 6 Dage / 5 Natter Dag 1 Ankomst til St. Petersburg. Ved ankomst er det transport til hotellet. Gruppen vil blive mødt af vores lokale quides, der er med under hele turen.

Læs mere

Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde:

Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde: Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde: Kasse 1: Materiale År Arkiv Vedrører Ekstra skattemandtal 1627 kasse 1? Duebrødre

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK Foto: Jiri Hanzl Hvorfor skal vi se filmen? Formålet med at se filmen er, at I skal: Kunne beskrive genrekendetegn for historiske film og diskutere genrens udtryk Få kendskab

Læs mere

Fototur til Budapest 2012 før Påske

Fototur til Budapest 2012 før Påske Taastrup, den 11. april 2012 Fototur til Budapest 2012 før Påske I 1956 rykkede de russiske tropper ind i Budapest. Lige siden har jeg haft ønsket om at se Budapest. Min kone Bente havde samme ønske og

Læs mere

Kontakt: Poul Pedersen tlf. 30307276 eller Ole Mortensen tlf. 86467609. Åbningstider: Tirsdag 19.00-21.00 og torsdag 15.00-17.00

Kontakt: Poul Pedersen tlf. 30307276 eller Ole Mortensen tlf. 86467609. Åbningstider: Tirsdag 19.00-21.00 og torsdag 15.00-17.00 Kulturhuset, Bredgade 4, Langå Postadresse: Poul Pedersen, Parkvej 11, 8870, Langå Museets hjemmeside --http://museumilangaa.dk Mail til: pouloglilli@gmail.com eller milskov@outlook.dk Kontakt: Poul Pedersen

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Storauktion. Amagerbyt 2015

Storauktion. Amagerbyt 2015 Storauktion Amagerbyt 2015 Søndag den 1. marts 2015 på Skottegårdsskolen, Saltværksvej 65, 2770 Kastrup Åbningstid: kl. 10.00-16.00. Mødepræmier: kl. 11.00-12.00-13.00 Eftersyn: kl. 12.00-13.30 Auktion:

Læs mere

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen 70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen Den største landgangsoperation, der er foretaget i historien, var de allieredes landgang i Normandiet den 6. juni 1944. Den fik kodenavnet Overlord. Der

Læs mere

Live-rollespil. Fæstning og Fristed Fredericia 1650-1760

Live-rollespil. Fæstning og Fristed Fredericia 1650-1760 Live-rollespil Fæstning og Fristed Fredericia 1650-1760 Spiloplæg Både IT-rollespillet og liverollespillet Fæstning og Fristed drejer sig om byens første hundrede år. Byens blev grundlagt som en militær

Læs mere

Mad og mælk i gaderne

Mad og mælk i gaderne Fra kejserrige til lilleputstat I 1282 blev den habsburgske fyrst Rudolph konge af Østrig. Hans efterkommere skabte over de næste 600 år kejserriget Østrig. I 1914 dækkede kejserriget dele af det nuværende

Læs mere

Sct. Hans tale ved bålet i Hald Ege d. 23. juni 2007 kl. 21.00

Sct. Hans tale ved bålet i Hald Ege d. 23. juni 2007 kl. 21.00 Sct. Hans tale ved bålet i Hald Ege d. 23. juni 2007 kl. 21.00 Mallebrok er død i krigen A7 D Fi-li-ong-gong-gong og tinge-linge-ling D G A7 D Mallebrok er død i krigen i atten-fire-tres D G D D G D i

Læs mere

Martin Luthers fodspor. En rejse til Erfurt - Eisenach - Wartburg - Eisleben - Wittenberg og Torgau

Martin Luthers fodspor. En rejse til Erfurt - Eisenach - Wartburg - Eisleben - Wittenberg og Torgau I Martin Luthers fodspor En rejse til Erfurt - Eisenach - Wartburg - Eisleben - Wittenberg og Torgau Tirsdag den 1. september 2015 tirsdag den 8. september 2015 I Martin Luthers fodspor 8 dage med moderne

Læs mere

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284 1 Pinsedag, Thurø Salmer: 290 674 291 294-284 Vi forstår kun sandheden i glimt. Også om vort eget liv. gaverne vi har fået rakt, truslen omkring os, livet og døden, dybden går kun kort op for os, som når

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold VUC Fredericia HF-e Historie niveau B Gregers

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen Metodeopgave Denne opgave har jeg valgt at inddele i tre afsnit: Erik Dahlbergs rolle Karl X Gustavs rolle Corfitz Ulfelds rolle Jeg vil undersøge og diskutere hver af de tre personers roller i overgangen

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Rollespil på biblioteket. et par ideer fra Rollespilsakademiet

Rollespil på biblioteket. et par ideer fra Rollespilsakademiet Rollespil på biblioteket et par ideer fra Rollespilsakademiet En flyer til jer Denne flyer handler om rollespil på biblioteket, så hvis du sidder og har brug for lidt inspiration til hvad der kunne foregå

Læs mere

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 6 Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904.

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. Carl og Huldas børn Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. På www.gunnarmarboe.dk vises fotografier af de 10 børn. De øvrige børn og deres skæbne er nævnt kort ud fra de oplysninger,

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Optakten til 2. verdenskrig

Optakten til 2. verdenskrig Historiefaget.dk: Optakten til 2. verdenskrig Optakten til 2. verdenskrig Da 1. verdenskrig sluttede i 1918, lå store dele af Europa i ruiner. Alle var enige om, at krigen aldrig måtte gentage sig. Men

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

Weekend højskole 2015

Weekend højskole 2015 Weekend højskole 2015 Biografier - og det der ligner Kan vi lære af andre menneskers erfaringer? Tre dages weekend-højskole om og med biografier. Fem spændende foredrag med meget forskellige tilgange til

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige.

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige. MITZVAH Det lykkedes den danske regering at undgå særlige jødelove i Danmark efter den tyske besættelse i 1940: Ingen jødestjerne, ingen udelukkelse fra erhverv eller beslaglæggelse af ejendom. Efter regeringens

Læs mere