UDBUDSPROSPEKT Tilbudsfrist 3. september Mindet 4 og Sydhavnsgade, 8000 Aarhus C Sag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDBUDSPROSPEKT Tilbudsfrist 3. september 2015. Mindet 4 og Sydhavnsgade, 8000 Aarhus C Sag 119231"

Transkript

1 UDBUDSPROSPEKT Tilbudsfrist 3. september 2015 Mindet 4 og Sydhavnsgade, 8000 Aarhus C Sag

2 OFFENTLIGT UDBUD Ejendommene matr. nr. 2148eh og 2148g Århus Bygrunde beliggende Mindet 4 og Sydhavnsgade, 8000 Aarhus C udbydes til salg for Aarhus Havn efter retningslinjerne i Bekendtgørelse om offentlig udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme og Vejledning om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. EJENDOMMENE Begge ejendomme er beliggende i Aarhus centrum i området ved Filmbyen og Dokk1 samt udmundingen for Aarhus Å. Mindet 4 På ejendommen er der ifølge BBR i 1935 med væsentlig om-/ tilbygning i 1962 opført en to etages bygning i gule mursten og med udnyttet sadeltag belagt med tegl. Bygningen opvarmes med ældre fjernvarmeanlæg. Stueplanen er indrettet med en mindre butik (ledig) og et kontorlejemål samt varmestue for havnearbejderne. 1. sal er indrettet med to kontorlejemål (ét ledigt) og et foreningslejemål. Tagetagen udnyttes dels til arkivformål og henstår dels ubenyttet. Under en del af bygningen er der udgravet kælder (frihøjde på ca. 2 meter), der benyttes til arkivformål. Bygningen fremstår med varierende vedligeholdelsesstand og der må påregnes istandsættelse af såvel klimaskærm samt indvendigt i forbindelse med genudlejning samt udnyttelse/ændret anvendelse af tagetagen. Sydhavnsgade Ejendommen i Sydhavnsgade er et ubebygget grundareal, der i henhold til lokalplan 862 er udlagt til parkeringsformål. Ifølge lokalplanen må ejendommen ikke bebygges, men kun anlægges med terrænparkering, som angivet i lokalplanen. Ansvarsfraskrivelse Begge ejendomme udbydes til salg med fuld ansvarsfraskrivelse fra sælgers side, som det er sædvanlig praksis, når Aarhus Havn sælger fast ejendom.

3 Parkeringsareal ved Sydhavnsgade.

4 OMRÅDET Ejendommen er beliggende i det absolutte centrum af Aarhus ved udmundingen for Aarhus Å, der er byens hjerte og naturlige levende bymidte. Langs åen har en række af byens caféer og restauranter adresse. Ejendommen Mindet 4 ligger tæt ved Dokk1 og som nabo til det nuværende Havnehus, der primo 2016 flytter til erhvervshavnen mod syd. Området ved Filmbyen og havnefronten mod Dokk1 er således under kraftig forandring til et nyt og aktivt havnebyrum med bastionsbebyggelsen Dokk1 som et centralt knudepunkt. Dokk1 åbner 20. juni 2015, hvor det bl.a. vil rumme et moderne kommunebibliotek, borgerservice, kontorer, letbanestation (2017) og et fuldautomatisk underjordisk parkeringsanlæg med pladser. Arbejdet med frilægning af den sidste del af Aarhus Å er i foråret 2013 igangsat ved Mindebrogade og afsluttes i år ved åens udmunding til inderhavnen. Efter færdiggørelse af Dokk1 totalrenoveres den omkringliggende havnefront, der vil stå færdig i Fra Mindet 4 er der udsigt over havnen og De Bynære Havnearealer, ligesom stemningen ved cafeerne og restauranterne langs åen, Strøget, stormagasinerne Salling og Magasin samt alle midtbyens øvrige faciliteter er indenfor gåafstand fra ejendommene. Dokk1 vil tillige indeholde stoppested for den kommende letbane i Aarhus, hvor der bliver direkte forbindelse fra Aarhus Syd til Aarhus Nord via centrum og Randersvej med Aarhus Universitet. Mindet 4 Banegården og rutebilstationen ligger ligeledes i gåafstand fra ejendommen. Disse områder er ligeledes under udvikling med det nye City Tower og igangsætningen af projektet Frederiks Plads, ligesom Aarhus Kommune arbejder på at flytte Rutebilstationen til området ved Banegården, hvorefter dette område tillige kan udvikles til bolig- og erhvervsformål. Aarhus Kommune udbyder byggefelter til erhvervsformål til salg ved Filmbyen. Området ved Aarhus Slagtehus og arealerne mod syd/tangkrogen vil ligeledes på sigt blive udviklet til cityformål.

5 Mindet 4 Parkeringsareal ved Sydhavnsgade.

6 SYDHAVNSGADE FAKTA: Matr.nr.: 2148g Århus Bygrunde. Adresse: Ejendommen har pt. ikke en særskilt adresse. Grundareal: m 2. Ejendomsvurdering 2014: Ejendommen er ikke særskilt vurderet. PLANGRUNDLAG: Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 862 fra april 2013, hvori arealet er udlagt til parkeringsformål. Parkeringen skal etableres som terrænparkering og ifølge lokalplanen må der ikke etableres parkeringskælder eller parkeringshus. Ifølge illustrationerne i lokalplanen kan der anlægges ca. 137 parkeringspladser på grundarealet. Hvorvidt det skitserede antal kan optimeres eller realiseres er sælger uvedkommende. STAND VED OVERTAGELSE: Ejendommen overtages som den er og forefindes, idet køber forestår alle arbejder og afholder alle udgifter i forbindelse med fremtidig vedligeholdelse, renovering og eventuel omlægning af parkeringspladser mv. på grundarealet, hvilket skal ske i overensstemmelse med kvalitetsmanualen fra Aarhus Kommune og i øvrigt til retningslinjer Aarhus Kommune angiver i forbindelse med en byggesag. Udover købesummen afholder køber en tredjedel af udgifter til etablering af ny vej og svingbaner i henhold til aftale mellem Aarhus Kommune og Aarhus Havn. Den af Aarhus Kommune udarbejdede kvalitetsmanual for området kan revireres hos CBRE. Køber påtager sig den fulde risiko for eventuelle ændringer i kvalitetsmanualen, mulige disponering/indretning af ejendommen og krav fra Aarhus Kommune. MOMS: Ejendommen sælges som eksisterende parkeringsareal, og derved som salg af en eksisterende momsfri bygning. Købers fremtidige anvendelse og momsforhold er sælger uvedkommende. MILJØFORHOLD: Grundarealet er dels registreret på V1 og V2 niveau, jf. jordforureningsloven. Vejledende illustra on fra Lokalplan 862.

7

8 MINDET 4

9 MINDET 4 PLANGRUNDLAG: Ejendommen er i Aarhus Kommuneplan 2013 beliggende i rammeområde ER, hvoraf det fremgår at områdets anvendelse er fastlagt til erhvervsformål med virksomheder indenfor virksomhedsklasse 4-6. Det er et krav at virksomheder i området er havnerelateret. Ejendommen er tillige bl.a. omfattet af lokalplan 568, hvor anvendelsen er gentaget med den supplering at der ikke må etableres selvstændig kontorvirksomhed eller opføres/indrettes boliger i lokalplansområdet. Det fremgår endvidere af lokalplan 568, at bevaringsværdige bygninger, herunder Mindet 4, ikke må nedrives, ombygges eller på anden måde ændres, herunder ved udskiftning af vinduer eller tagbeklædning, opsætning af skilte, markiser, baldakiner, maling eller beklædning af facader eller lignende, eller gives en ændret ydre fremtræden uden tilladelse fra Aarhus Kommune. Aarhus Kommune har oplyst, at der er igangsat en lokalplanproces, som blandt andet omfatter naboejendommen. Planafdelingen anser det for naturligt, at denne lokalplan tillige kommer til at omfatte ejendommen Mindet 4. Udgangspunktet for den kommende planlægning er, at der ønskes mulighed for at kunne etablere erhvervsbyggeri indenfor virksomhedsklasserne 1-2 som f. eks. kontorer uden krav om, at virksomheden skal være havnerelateret. Der skal påregnes en tidshorisont på ca. 1½ år for den påtænkte ændrede planlægning. PRIVAT FÆLLESVEJ: I skellet mellem ejendommene Mindet 4 og 6 skal der i forbindelse med den fremtidige planlægning i området etableres en privat fællesvej, hvor køber afholder 50% af udgiften til etablering og løbende vedligeholdelse. Det fremgår af deklarationskortet vedrørende den private fællesvej, at der på Mindet 4 kan etableres 9 parkeringspladser, idet sælger er uden ansvar for om dette kan realiseres. BEVARINGSVÆRDI: Ejendommen er i Aarhus Kommuneatlas registreret med bevaringsværdien 4, hvor skalakarakteren er: 1-3: Høj værdi, 4-6 Middel værdi og 7-9: Lav værdi. STAND VED OVERTAGELSE: Ejendommen overtages som den er og forefindes. Under henvisning til ansvarsfraskrivelsen gør sælger opmærksom på, at taget på Mindet 4 trænger til udskiftning, og at der er konstateret en ældre revne i tilbygningen mod sydvest. MOMS: Ejendommen er frivillig momsregistreret og eventuel momsreguleringsforpligtelse overtages af køber. ENERGIFORHOLD: Mindet 4 opvarmes med fjernvarme via ældre varmeanlæg. Energimærkekarakter for Mindet 4: G. MILJØFORHOLD: Mindet 4 er kortlagt på vidensniveau 1 (potentiel forurening).

10 MINDET 4 - LEJE OG DRIFT Ejendommen er pt. delvis udlejet, idet der henvises til den som bilag 2 vedlagte lejerfortegnelse. Det bemærkes, at sælger ikke udarbejder fællesregnskab eller vandregnskab, hvorfor disse udgifter pt. afholdes af sælger. Nedenstående driftsbudget er efter istandsættelse af bygningen og lejemålene og genforhandling af nuværende lejekontrakter/genudlejning. Sælger og CBRE er uden ansvar for, om køber kan realisere nedenstående driftsbudget. INDIKATIVT DRIFTSBUDGET - FÆRDIGUDVIKLET EJENDOM Årlig leje i h.t. lejerfortegnelse (bilag 2) kr Parkeringsleje, jf. lejerfortegnelse (bilag 2) kr Ref. driftsudgifter, jf. nedenstående kr kr Driftsudgifter der forudsættes ref. af lejere Grundskyld, skønnet 1) kr Dækningsafgift 2015 kr Forsikring kr Fælles el- og vandforbrug kr Vicevært, snerydning, renhold kr Serviceaftaler kr Fællesregnskab kr kr/m 2 kr Udlejerafholdte driftsudgifter Udvendig vedligeholdelse 40 kr/m 2 kr Administration, estimat 2,5% af årlig leje kr kr Driftsmæssigt overskud ved kontant handel kr Noter: 1) Aarhus Havn betaler i dag grundskyld for et større havneareal ( m 2 ), hvori Mindet 4 indgår. I ovenstående driftsbudget er grundskylden derfor beregnet på basis af ejendommens offentlige vurdering for Ejendomsvurdering Heraf grundværdi Grundskyld, Grundlag skønnet Beregnet grundskyld Sats: 2,46% Det bemærkes, at ejendommen er vurderet beliggende på havnearealet, hvorfor der må påregnes en stigning i vurderingen, såfremt ejendommen frigøres fra det nuværende krav om havnerelateret anvendelse.

11 MINDET 4 Matr.nr.: 2148eh Århus Bygrunde. Adresse: Mindet 4, 8000 Aarhus C. Grundareal: 942m 2, heraf vej 109 m². Ejendomsvurdering 2014: Kr , heraf grundværdi kr Bygningsareal iht. BBR: Sælgers vejledende opmåling: Bebygget areal: 407 m² Kælder: 186 m 2 Bygningsareal: 802 m² Stueplan: 414 m 2 Tagetage: 373 m² 1. sal: 403 m 2 Tagetage (udnyttet): 373 m 2 Tagetage: 284 m 2 Kælder: 185 m² I alt: m 2 Erhvervsareal: m² Boligareal: 0 m² Sælger er uden ansvar for de anførte bygningsarealer. ØVRIGE OPLYSNINGER OVERTAGELSE: Ejendommene overtages den første i måneden efter at eventuelle betingelser fra køber/købernes side er opfyldt alternativt den første i måneden, der ligger 7 hverdage efter handlerne er accepteret af sælger. SIKKERHEDSSTILLELSE: Køber stiller senest fem hverdage efter sælger har meddelt foreløbig accept af købers tilbud en uigenkaldelig anfordringsbankgaranti fra et anerkendt pengeinstitut på 50% af de respektive købesummer for ejendommene. GÆLD UDENFOR KØBESUMMEN: Ingen gæld på nogen af ejendommene. FORSIKRINGSFORHOLD: Ejendommene er forsikret via en koncernforsikringspolice, hvorfor køber forpligtes til at tegne ny forsikring fra overtagelsesdagen. TINGLYSNING: Køber og sælger betaler hver halvdelen af tinglysningsafgiften ved registrering af skøde. BILAG: Bilag 1: Matrikelkort Bilag 2: Lejerfortegnelse for Mindet 4. Bilag 3: Plantegninger for Mindet 4 Bilag 4: Beliggenhed.

12 UDBUDSVILKÅR Ejendommene udbydes til salg for Aarhus Havn efter retningslinjerne i Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme nr. 799 af 24. juni 2011 med tilhørende vejledning nr. 60 af 28. juni Ejendommene udbydes til salg ved tilbudsgivning, idet der ikke er nogen fastsat pris og i øvrigt på betingelser, som fremgår af udbudsmaterialet herunder købsaftaler med tilhørende dokumentsamlinger, som kan revireres ved henvendelse til CBRE A/S. Der er mulighed for at afgive bud på begge ejendomme samlet eller særskilt, idet sælger forbeholder sig retten til frit at vælge mellem de afgivne bud under hensyntagen til reglerne om offentligt udbud. Sælger er ikke forpligtet til at sælge ejendommene og kan således forkaste samtlige tilbud eller forhandle samlet eller særskilt på hver de to ejendomme. BESIGTIGELSE: Alle henvendelser vedrørende ejendommene, herunder besigtigelse, bedes efter aftale med ejeren venligst rettet til: CBRE A/S Frederiksgade Aarhus C Telefon: Kontaktpersoner: Niels Lund Lihn Claus Thomsen Direkte: Direkte: Mobil: Mobil: Købstilbud skal afgives på kontantbasis og angives som et faktisk nominelt beløb. Købstilbud afgives ved udfyldelse af den betingede slutseddel, såfremt køber afgiver sit købstilbud med betingelser udfyldes det af CBRE udarbejdede bilag 0 til slutsedlen, hvori købers betingelser anføres. Købsaftale og eventuelt bilag 0 fremsendes til CBRE A/S, Frederiksgade 1, 4. sal, 8000 Aarhus C. Frist for afgivelse af tilbud: Torsdag den 3. september 2015, kl Købstilbud skal fremsendes i lukket kuvert mærket Tilbud på Mindet 4 og Sydhavnsgade, Aarhus C, og fremsendes som anbefalet brev eller afleveres efter forudgående personlig aftale mod kvittering. Indkomne tilbud er fortrolige indtil et salg har fundet sted, hvorfor åbning af tilbud finder sted for lukkede døre umiddelbart efter fristens udløb. Udbudsprospekt, version: 30. juni 2015.

13 CBRE - DANMARK CBRE er verdens førende ejendomsrådgiver inden for erhvervsejendomme med medarbejdere på kontorer i København og Aarhus. Vi yder professionel rådgivning til virksomheder og tilbyder en bred vifte af serviceydelser både i Danmark og udlandet. Vi sætter en høj standard for kvalitet af vores rådgivning og serviceydelser i et personligt og langvarigt samarbejde med vores kunder. CBRE A/S er en del af CBRE Group, Inc., som er verdens største virksomhed på området med medarbejdere (eksklusiv filialer) fordelt på mere end 370 kontorer i 42 lande. CBRE Group, Inc. er noteret på børsen i New York. CBRE Group er desuden et Fortune 500 og et S&P 500 selskab, og er som de eneste erhvervsejendomsrådgivere blevet udnævnt til at være blandt de 50 Best in Class selskaber af Business Week. CBRE A/S i Danmark blev etableret i 1998, og i dag har selskabet 56 ansatte fordelt på 2 kontorer i henholdsvis København og Aarhus. Denne præsentation er baseret på oplysninger modtaget fra opdragsgiver og Aarhus Kommune. CBRE A/S påtager sig ikke ansvar for eventuelle fejl og mangler, ligesom sælger og CBRE er uden ansvar for de i prospektet anførte arealer, projektmuligheder og hvorvidt den indikerede driftsøkonomi kan realiseres.

14 MATRIKELKORT BILAG 1

15 LEJERFORTEGNELSE BILAG 2 Mindet 4, 8000 Aarhus C Ejendomsnr.: Matr. nr.: 2148eh Århus Bygrunde Aktuel Markedsleje Indflyt- Areal ekskl. Samlet årlig leje Husleje istandsatte Husleje Opsigelses- Uopsiglighed Lejere- Næste Nr. Lejer Anvendelse ning Antal kælder 1) areal 1) 1/ kr./m2 lejemål 2) kr./m2 Deposita varsel Udlejer Lejer gulering regulering Stueplan 1 Ledig (udlejet tidsbegrænset 3)) Butik 63 m² 63 m² Havnearb. Fagforening 4) Kontor m² 85 m² mdr. pr. - - Drøftes hvert 4. år. Varmestue for havnearb m² 260 m² /4 eller 1/ m² 345 m² 1. sal 3 Ledig (Bay Shipping) 5) Kontor 137 m² 137 m² Carl Elgaard Shipping Kontor m² 125 m² mdr % NPI Marinehjemmeværnet Mødelokale m² 130 m² mdr % NPI Tagetage 6 Ledig Arkiv (delvis udnyttet) 284 m² 284 m² Kælder 7 Ledig Arkiv (delvis udnyttet) 185 m² mdr. I alt m² m² Parkering 6) Samlet leje m² m² Noter: 1) Arealangivelser er for de udlejede arealer baseret på oplysninger fra lejekontrakterne. Arealet for den ledige butik i stueplan og havnearbejdernes varmestue er dog baseret på BBR-Meddelelse. Tagetage er baseret på opmåling fra Aarhus Havn. Arealspecifikation i henhold til BBR-Meddelelse Bebygget areal 407 m² Samlet bygningsareal (stue og 1. sal) 802 m² Kælder 185 m² Tagetage 373 m² Tagetage (udnyttet) 373 m² Samlet erhvervsareal m² Det bemærkes, at tagetagen er registreret som værende udnyttet, idet det bemærkes, at den faktiske stand kræver en større istandsættelse inden tagetagen kan udlejes. 2) Den vurderede markedsleje er for istandsatte lejemål, der er udlejet på sædvanlige markedsvilkår uden anvendelsesbegrænsning til nuværende havnerelaterede formål. Ved vurdering af lejen er det lagt til grund, at lejer ud over lejen tillige afholder alle forbrugs- og driftsudgifter med undtagelse af udvendig bygningsvedligeholdelse og udlejers administration. For såvidt angår tagetagen er det lagt til grund at der opnås de nødvendige tilladelser fra relevante myndigheder til renovering af tagetagen til kontorformål, herunder tilladelse til etablering af kviste og ovenlysvinduer. 3) Lejemålet er udlejet til Fonden Jakob med ophør pr. den 30. september ) Det er aftalt mellem lejer og udlejer, at der ikke pt. betales husleje. 5) Lejemålet er pt. udlejet til Bay Shipping, der har opsagt deres lejemål til fraflytning pr. 1. august ) En del af parkeringsarealet er udlejet til DLG og kan opsiges med 3 måneders varsel. Opsigelse skal ske via ejer af ejendommen Mindet 6.

16 MINDET 4 - PLANTEGNINGER BILAG 3 Stueplan 1. sal Plantegningerne er vejledende og ikke målfaste.

17 MINDET 4 - PLANTEGNINGER BILAG 3 2. sal / tagetage Kælder Plantegningerne er vejledende og ikke målfaste.

18 BELIGGENHED BILAG m 750 m 500 m 250 m 750 m 500 m 250 m

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål GENERELLE UDBUDSVILKÅR 1 Nymarksvej 141 udbydes til boligformål Vilkår for salg af Nymarksvej 141 7000 Fredericia Nymarksvej 141 - Fredericia 29. januar 2015 sagsnr. 15/1333 GENERELLE UDBUDSVILKÅR 2 INDHOLD

Læs mere

Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt

Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt Pkt. 79 Salg af ejendom Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Økonomiudvalgets tidligere beslutning om at udbyde ejendommen Haraldsborg, Baldersvej 3, ønskes

Læs mere

UDBUD AF FRISKOLE. home Erhvervscenter Nordsjælland udbyder herved. Lyshøj Friskole. Matr. nr. 1 A og 5 DQ Veddinge By, Fårevejle

UDBUD AF FRISKOLE. home Erhvervscenter Nordsjælland udbyder herved. Lyshøj Friskole. Matr. nr. 1 A og 5 DQ Veddinge By, Fårevejle Riisvej 3, 4540 Fårevejle UDBUD AF FRISKOLE Erhvervscenter Nordsjælland - Hillerød v/ Stephen Berthelsen Statsaut. ejendomsmæglere & valuarer, MDE Nordstensvej 9, 1. sal Postboks 129 3400 Hillerød Tlf.

Læs mere

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud.

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud. Salgsvilkår Indledning Udbyder Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud. Udbudsgrundlag I overensstemmelse med 3 stk. 2 i bekendtgørelse nr. 799 af

Læs mere

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart 1. december 2011 Udbudsmateriale For Middelfart Kommune udbydes projektejendom Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart v/ Cand. Jur. & Ejendomsmægler MDE Lars Peter Bang, Fuglesangsvej 30, 3460 Birkerød,

Læs mere

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der anvendes som vandrerhjem, beliggende Færgestræde 29, 5960 Marstal.

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der anvendes som vandrerhjem, beliggende Færgestræde 29, 5960 Marstal. Købstilbud Sag nr.: 492-2014-18435/Ærø Kommune 1. Parterne: Undertegnede: sælger herved til: Ærø Kommune Statene 2 5970 Ærøskøbing Tlf. 63 52 50 00 Tlf. privat/kontor/mobil: / / 2. Ejendommen: Ifølge tinglyst

Læs mere

Betinget salgsaftale 27. november 2007

Betinget salgsaftale 27. november 2007 Udkast 27. november 2007 Torben Brøgger Partner LLM tb@holst-law.com T +45 7225 8110 J.nr. 035559-0002 TB/DHR/KKP Betinget salgsaftale 27. november 2007 Mellem Fanø Kommune og [Køber] vedrørende salg af

Læs mere

F æ l l e s s e k r e t a r i a t e t. Oktober 2011. Udbudsmateriale. Attraktive byggegrunde på Over Bakken i Sundby

F æ l l e s s e k r e t a r i a t e t. Oktober 2011. Udbudsmateriale. Attraktive byggegrunde på Over Bakken i Sundby F æ l l e s s e k r e t a r i a t e t Udbudsmateriale Attraktive byggegrunde på Over Bakken i Sundby Oktober 2011 Indholdsfortegnelse: Beskrivelse... side 2 Salgsvilkår... side 3 Overtagelsesdag, risiko

Læs mere

SALGSPROSPEKT A. Knudsens Vej 15, 8400 Ebeltoft

SALGSPROSPEKT A. Knudsens Vej 15, 8400 Ebeltoft SALGSPROSPEKT A. Knudsens Vej 15, 8400 Ebeltoft Arealer Etageareal 2.188 m 2 Grundareal 3.744 m 2 Pris Kontantpris kr. 1.985.000,- VELBELIGGENDE INVESTERINGSEJENDOM Ejendom med mange anvendelsesmuligheder

Læs mere

Jessens Mole 12, 5700 Svendborg

Jessens Mole 12, 5700 Svendborg Jessens Mole 12, 5700 Svendborg Det tidligere toldkammer på Svendborg Havn sælges Samlet etageareal: 2.331 m² Beliggende på havnefronten kun 100 meter fra busterminalen og med 3 minutters gang til gågadesystemet

Læs mere

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal i Tracéet langs Helsingørmotorvejen 2800 KGS. LYNGBY

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal i Tracéet langs Helsingørmotorvejen 2800 KGS. LYNGBY 1 BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE Vedrørende et areal i Tracéet langs Helsingørmotorvejen 2800 KGS. LYNGBY 2 BETINGET KØBSAFTALE Undertegnede sælger Lyngby-Taarbæk Kommune Torvet 17 2800 Kgs. Lyngby CVR-nr.

Læs mere

Erhvervsareal matr. nr. 2377 Skærbæk ejerlav. sælges i offentligt udbud

Erhvervsareal matr. nr. 2377 Skærbæk ejerlav. sælges i offentligt udbud Erhvervsareal matr. nr. 2377 Skærbæk ejerlav sælges i offentligt udbud SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal 1. Indledning Tønder Kommune udbyder 48.138 m² erhvervsjord på matr. nr.

Læs mere

Wismann Property Consult A/S

Wismann Property Consult A/S Vurdering 2008 1 af ejendommen tilhørende AB Randborg Beliggende på Randersgade 47 og Viborggade 25, 2100 København Ø Matr.nr. 1974 Udenbys Klædebo Kvarter, København 2 1. Rekvirent: AB Randborg Bente

Læs mere

Kultur, Plan og Erhverv 2012. Byggegrund i Svendborg Øst. tæt lav boligbebyggelse. Tilbud

Kultur, Plan og Erhverv 2012. Byggegrund i Svendborg Øst. tæt lav boligbebyggelse. Tilbud Kultur, Plan og Erhverv 2012 Byggegrund i Svendborg Øst tæt lav boligbebyggelse Tilbud Udbud af areal ved Linkenkærsvej i Svendborg Øst 2 Udbud af areal ved Linkenkærsvej i Svendborg Øst Svendborg Kommune

Læs mere

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 12. oktober 2011. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

SALGSPROSPEKT Nordre Farimagsvej 29, 4700 Næstved

SALGSPROSPEKT Nordre Farimagsvej 29, 4700 Næstved - SALGSPROSPEKT Nordre Farimagsvej 29, 4700 Næstved Arealer Etageareal 562 m 2 Grundareal 532 m 2 Pris Kontantpris kr. 1.200.000,- ERHVERVSEJENDOM I NÆSTVED Værkstedbygning i 2 fulde etager Velegnet til

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Sagsnr. 927-JJ25594 14. marts 2014. Vig Stationsvej 7, 4560 Vig

UDBUDSMATERIALE. Sagsnr. 927-JJ25594 14. marts 2014. Vig Stationsvej 7, 4560 Vig UDBUDSMATERIALE Sagsnr. 927-JJ25594 14. marts 2014 Vig Stationsvej 7, 4560 Vig For Odsherred Kommune udbydes den gamle børnehave i offentlig udbud. Ejendommen, som er indrettet og anvendes til børnehave,

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

KØBSAFTALE (EJERBOLIG SOM EJERLEJLIGHED)

KØBSAFTALE (EJERBOLIG SOM EJERLEJLIGHED) KØBSAFTALE (EJERBOLIG SOM EJERLEJLIGHED) SÆLGER OG KØBER: Undertegnede Sælger herved til: Admiralgaarden Frederikshavn A/S (CVR nr. 27228844) Øster Kringelvej 2 C, 8250 Egå EJENDOMMEN / EJERLEJLIGHED:

Læs mere

Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. n ul Kaptain

Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. n ul Kaptain Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening af n ul Kaptain Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. Indeholder en opgørelse af

Læs mere

Adgangsvejen 3, Esbjerg

Adgangsvejen 3, Esbjerg Adgangsvejen 3, Esbjerg Markant beliggende kontorejendom sælges Samlet etageareal: 5.248 m² Afkast 1. år: 7,9 % Beliggende på lejet grund - mulighed for køb heraf Ejendommen er fuldt udlejet til Rambøll

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

UDBUD. Resdal Bakke 11, Silkeborg. Resdal Bakke 11, 8600 Silkeborg. 12 ledige boliger til samlet salg. Tilbudsfrist tirsdag mandag. kl. 12.

UDBUD. Resdal Bakke 11, Silkeborg. Resdal Bakke 11, 8600 Silkeborg. 12 ledige boliger til samlet salg. Tilbudsfrist tirsdag mandag. kl. 12. UDBUD Resdal Bakke 11, Silkeborg Resdal Bakke 11, 8600 Silkeborg Samlet Bebygget grundareal 930 893 m 2 Tilbudsfrist tirsdag mandag 20. 26. december august 2013 2011 kl. 12.00 12 ledige boliger til samlet

Læs mere

Ryesgade 23, Rosenkrantzgade 23 og 31, Aarhus

Ryesgade 23, Rosenkrantzgade 23 og 31, Aarhus 23, Rosenkrantzgade 23 og 31, Aarhus Flot og herskabelig strøgejendom sælges Samlet etageareal: 5.069 m² - heraf 14 erhvervslejemål og 10 boliglejemål Sjælden udbudt perle på Strøget Rigtig gode vækst-/projektpotentialer

Læs mere

Sagsnummer 2013/005457 September 2013. Udbudsmateriale for. Søndre Ringvej 19 5771 Stenstrup

Sagsnummer 2013/005457 September 2013. Udbudsmateriale for. Søndre Ringvej 19 5771 Stenstrup Sagsnummer 2013/005457 September 2013 Udbudsmateriale for Søndre Ringvej 19 5771 Stenstrup Side 2 af 74 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Søndre Ringvej 19 5771

Læs mere

Brønshøj Spejderhus * 1968. Kammeratskab Lokale initiativer Aktiviteter

Brønshøj Spejderhus * 1968. Kammeratskab Lokale initiativer Aktiviteter Brønshøj Spejderhus * 1968 2015 Kammeratskab Lokale initiativer Aktiviteter Kultur- og Fritidsudvalget Københavns Kommune Københavns Rådhus 1599 København V borgmesteren@kff.kk.dk 19. august 2014 Ansøgning

Læs mere

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde.

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde. Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Sælger og køber Stilling Adresse Tlf.priv./arb./mobil

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber)

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber) KØBSAFTALE Mellem Vivian Schrøder Cpr. nr. 090560- Claus Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 150156- Kim Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 200757- Kaldet Samejet Eskerodvej 50 (i det følgende kaldet sælger) og Navn: Navn:

Læs mere

Udbudsmateriale. Udbud af matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse. beliggende Kildebækken 16, 3660 Stenløse

Udbudsmateriale. Udbud af matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse. beliggende Kildebækken 16, 3660 Stenløse Udbudsmateriale for salg af matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse beliggende Kildebækken 16, 3660 Stenløse April 2015 Udbud af matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse beliggende Kildebækken 16, 3660 Stenløse

Læs mere

Vurdering. Ridehallen, Regimentet 5, 4100 Ringsted. VVAK90177 August 2014

Vurdering. Ridehallen, Regimentet 5, 4100 Ringsted. VVAK90177 August 2014 Vurdering Ridehallen, Regimentet 5, 4100 Ringsted VVAK90177 August 2014 INDHOLD 1. Sammenfatning 3 2. Indledning 5 Instruktioner og forhold 5 Rekvirent 5 Valuar 5 Vurderingsobjekt 5 Vurderingsformål 5

Læs mere